Akut Retina Pigment Epitelit

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akut Retina Pigment Epitelit"

Transkript

1 290 Akut Retina Pigment Epitelit (Krill Hastalýðý) Akut Retina Pigment Epitelit Özge GÜNGÖR, Ahmet ÞENGÜN, Sinan SARICAOÐLU, Ragýp GÜRSEL, Ahmet KARAKURT ÖZET: Sol gözünde 1 aydýr devam eden görme azlýðý ve metamorfopsi þikayetiyle baþvuran 40 yaþýndaki erkek hastanýn yapýlan ilk muayenesinde görme keskinliði 1/10 olarak saptandý. Hastanýn anamnezinde aðrý, kýzarýklýk, þiþlik gibi þikayetleri veya geçirilmiþ cerrahi ve travma anamnezi yoktu. Yapýlan fundus muayenesinde makuler bölgede sarýbeyaz hipopigmente halka ile çevrili bir adet koyu renkte spot görüldü. Olgunun FFA incelemesinde erken dönemlerden itibaren lezyon santralindeki hiperpigmente alanda hipoflöresans, çevresindeki halkada hiperflöresans gözlendi. Ýncelemenin geç fazlarýna kadar retinal damarlarda sýzýntý veya göllenme gözlenmedi. Hastanýn tedavisiz takiplerinde görme keskinliðinin 8/10 seviyesine çýktýðý ancak metamorfopsi þikayetinin geçmediði görüldü. Fundus bulgularýnda lezyon etrafýndaki halkada solma gözlenirken, FFA bulgularýnda deðiþiklik tespit edilmedi. Bu bulgularla olguya Akut Retina Pigment Epitelit tanýsý konarak tedavisiz takibine karar verildi. Makuler lezyonun tek olmasý nedeniyle olgu atipik Akut Retina Pigment Epitelit olarak deðerlendirildi. Anahtar Kelimeler: Metamorfopsi, Akut Retina Pigment Epitelit SUMMARY: Years old man noted the acute onset of decreased vision and metamorphopsia in left eye one month before examination was observed. On initial examination visual acuity of left eye was 0.1 and could not be corrected. There was no pain, redness, swelling or discharge and no history of oculer surgery, travma or inflamation. Fundus examination of left eye showed that a dark-gray spot surrounded by irregular yellow-white hypopigmented halo in macular area. The fluorescein angiogram revealed transmission hyperfluorecence of the hypopigmented areas without leakage and hypofluorescence of hyperpigmented areas. His visual acuity had gradually improved to 0.8 over the following threee weeks but he still notied metamorphopsia. The patient's fundus and FFA findings remained same. Because the macular lession was one case was evaluated as atypical. Key Words: Metamorphopsia, Acute Retinal Pigment Epiteliitis (Ret - Vit 2003; 11 : ) 1 ANEAH 3. Göz Kliniði asistan doktor 2 ANEAH 3. Göz Kliniði uzman doktor 3 SSK Ankara Göz Hast. Merk. ve Göz Bankasý, uzman doktor 4 ANEAH 3. Göz Kliniði þef yardýmcýsý

2 Ret - Vit 2003; 11 : GÝRÝÞ Akut retina pigment epitelit, genellikle genç saðlýklý erkek eriþkinlerde görülen, kendine özgü makula pigment deðiþiklikleriyle birlikte, tek taraflý akut baþlangýçlý görme kaybý ve/veya metamorfopsi ile karakterize RPE' nin inflamatuar kökenli olduðu düþünülen bir hastalýðýdýr.1 Bu hastalýk ilk kez 1972' de Krill ve Deutman tarafýndan 6 hastalýk bir seride tanýmlanmýþtýr.1 Nadir görülen ve kendi kendini sýnýrlayan bir hastalýktýr. Hastalýðýn doðal seyri benign olup, 6-12 haftada görme tama yakýn seviyeye gelir. Etyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte genç ve saðlýklý bireylerde oluþmasý, kendi kendini sýnýrlamasý nedeniyle aðýrlýk kazanan teori viral orjinli inflamatuar bir hastalýk olduðudur.9,10 Karakteristik makula lezyonu RPE seviyesinde etrafý sarý halka ile çevrili küçük koyu renkli spot ya da spotlardýr.1,2 Hastalýðýn tanýsý için çok önemli olan FFA' da depigmente haloda hiperflöresans, santral koyu lekede hipoflöresans gözlenir.1,2,4-6 Bu makaleki olgu literatürde nadir olarak benzer olgular bildirilmiþ olmakla birlikte makuladaki lezyonun tek olmasý nedeniyle atipik bir retina pigment epitelit olgusu olarak deðerlendirilmiþtir.1,4,5 OLGU Yaþýnda erkek hasta sol gözünde 1 aydýr devam eden görme azlýðý ve dalgalý görme þikayeti ile baþvurdu. Hastanýn anamnezinde görme azalmasýna eþlik eden bir enfeksiyon öyküsü veya sistemik bir hastalýðý yoktu. Ýlk muayenesinde görme keskinliði sað gözde 20/20, sol gözde 20/200 olarak tespit edildi. Bilateral renkli görmesi, pupiller reaksiyonlarý, ön segment bulgularý ve göz içi basýnçlarý normaldi. Saðda arka segment bulgularý normal olarak tespit edildi. Sol fundus muayenesinde parafoveal bölgede etrafýnda sarý renkli halka ile çevrili ortasýnda hiperpigmente grimsi-siyah renkli bir adet spot lezyon gözlendi. Lezyon çevresindeki retina alanlarý, optik sinir ve damar örgüsü doðaldý. (Resim 1) Yapýlan FFA' da erken dönemlerden itibaren lezyonun santralinin hipoflöresan kalmasýna raðmen lezyonun etrafýnýn hiperflöresan bir halka ile çevrili olduðu ve geç dönemlere kadar herhangi bir sýzýntý ve boyanma etkisinin olmadýðý gözlendi. (Resim 2) Papilla, diðer retina alanlarý ve damarlar doðal olarak gözlenirken tanýmlanan lezyon dýþýnda bir vaskülit veya enflamasyon bulgusu tespit edilmedi. Olgunun yapýlan görme alaný muayenesinde nonspesifik bulgular tespit edildi. Bu sonuç görme alanýnýn yapýldýðý zamanda olgunun görme keskinliðinin artmýþ olmasýna baðlandý. Hastanýn yapýlan rutin tam kan sayýmý, serum elektrolitleri, böbrek ve karaciðer fonksiyon testleri, eritrosit sedimentasyon hýzý gibi laboratuar tetkikleri normal sýnýrlardaydý. HbsAg, Anti-HbsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV antikorlarý gibi viral serolojik testleri negatif olarak saptandý. Hastanýn mevcut bulgularýyla Akut Retina Pigment Epitelit olduðu düþünüldü. Olgunun tedavisiz takibine karar verildi. 1 haftalýk aralarla yapýlan kontrol muayenelerinde görmenin giderek arttýðý ve tama yakýn seviyelere arttýðý (8/10), fakat hastanýn diðer yakýnmasý olan metamorfopsinin devam ettiði, fundus muayenesinde lezyon ortasýnda yer alan hiperpigmente spotun ayný kalýrken etrafýnda yer alan sarý renkli halkanýn giderek soluklaþtýðý gözlendi. 2 ay sonunda tekrarlanan FFA bulgularý sabit kaldý. TARTIÞMA Akut Retina Pigment Epitelit oldukça nadir

3 292 Akut Retina Pigment Epitelit (Krill Hastalýðý) Resim 1: Parafoveal bölgede etrafý sarýmsý beyaz halka ile çevrili hiperpigmente noktasal lezyon. görülen bir hastalýktýr. Ýlk olarak 1972' de Krill ve Deutman tarafýndan 6 hastada1 ve daha sonra 1974' de 3 hastada yine Deutman tarafýndan tanýmlanmýþtýr.2 Çoðu olgu 2-4. dekadlar arasýndadýr. Cinsiyet farký gözlenmez. Görme seviyeleri 20/20-20/200 arasýnda olabilir. Etyolojisi kesin olarak bilinmemektedir. Hastalarýn sistemik bir hastalýk yada görme azalmasýna eþlik eden viral bir hastalýk anamnezleri yoktur.1,2 Bir bayan olguda görme azlýðýna eþlik eden dönemde ateþ, miyalji ve döküntü,9 bir olguda da Hepatit C virüsü ile birlikteliði saptanmýþtýr.10 Fizyopatolojisine yönelik araþtýrmalarda 25 yaþýnda bir akut retina pigment epitelit olgusunda semptomlarýn baþlamasýndan 3 gün içerisinde muayenede dýþ retinal vakuoller saptanmýþtýr.7 Bu bazý yazarlara makuler pigment epitelyumdaki deðiþikliklerin dýþ nörosensoriel retinadaki primer lezyona sekonder olabileceðini düþündürmüþtür. Bazý otörler bu hastalýðýn Santral Seröz Koroidoretinopati ile iliþkili olabileceðini savunmuþlardýr.1,6,8 RPE'deki hasarýn kan-göz bariyerinde bozukluða neden olarak seröz materyalin birikimiyle sonuçlanabileceðini Resim 2: FFA'da arteriovenöz evrede ortasý hipoflöresans, çevresi hiperflöresans gösteren ve sýzýntý yapmayan lezyon. Fovea üst nazalinde retina pigment epitel pencere defekti ile uyumlu hiperflöresan noktalar dikkati çekmektedir. ifade etmiþlerdir. Rekürrens ve bilateral olgular bildirilmiþ olmakla birlikte hastalýk için tipik deðildir.1,3,5 Biri 8 hastalýk 4,2 yýl izlem süresi olan4, biri 6 hastalýk 6 yýl izlem süresi olan5 iki çalýþmadaki toplam 14 hastalýk seride hastalarýn 13' ünde görme 20/20 seviyelerine gelmiþ ve rekürrens saptanmamýþtýr. Karakteristik makula lezyonu RPE seviyesinde etrafýnda sarý halka ile çevrili küçük koyu renkli spot ya da spotlardýr.1,2 Lezyonun çevresindeki retina alanlarý, damar örgüsü ve optik sinir doðaldýr. Retinal ödem yada subretinal sývý gözlenmez. Bazý olgularda orta derecede vitritis gözlenmiþtir.5-7 Hastalýðýn seyrinde koyu spotlar daha fazla koyulaþabildiði gibi saptanmasý güçleþecek kadar solabilir. Rezolüsyon döneminde çevredeki halkada solma gözlenir.1-5 FFA' da erken dönemlerden baþlayarak santral hiperpigmente alanda hipoflöresans, etrafýndaki sarý-beyaz hipopigmente alanda hiperflöresans gözlenir. Halo bazen pencere defektinin sonucu olarak spesifik dantel þeklinde hiperflöresans

4 Ret - Vit 2003; 11 : gösterebilir.geç sýzýntý veya göllenme gözlenmez.1,2,4-6 Uzun dönemde anjiografik bulgularda deðiþiklik görülmez.6 Amsler Gridde ve görme alanýnda santral skotom gözlenir. Bazý hastalarda renkli görme bozukluðu saptanmýþtýr.1,2 Elektrofizyolojik testlerden ERG bulgularý normaldir. EOG baþlangýç akut dönemde anormaldir, klinik düzelmeyle birlikte normale dönebilir.1,2 Hastalýk klinik, oftalmoskopik veya anjiografik olarak tespit edilmeden çok önce EOG bulgularý anormal olabilir. Ayýrýcý tanýsýnda düþünülecek hastalýklar sýnýrlýdýr. Akut Makuler Nöroretinopati ilk kez 1975 yýlýnda Bos ve Deutman tarafýndan tanýmlanmýþtýr.11 Bu hastalar genelde çift taraflý görme kaybý ile baþvuran genç saðlýklý bayanlardýr. Makuler lezyon kýrmýzý-kahve renkli ve yama þeklindedir. FFA bulgularý normaldir. Parafoveal Telenjiektaziler ilk kez Gass ve Oyakawa tarafýndan tanmlanmýþ bir dizi hastalýktýr.13 Bu hastalýklarda parafoveal telenjiektazik kan damarlarýný varlýðý biyomikroskopik olarak ve FFA ile tespit edilir. Bu telenjiektazik damarlarýn dýþ kenarlarý boyunca sarý eksudalar mevcuttur. Akut Posterior Multifokal Plakoid Pigment Epitelyopati (APMPPE) prodromal hastalýk bulgularý olabilen, genellikle bilateral görme azalmasý görülen bir hastalýktýr. Arka kutup ve ekvator arkasý retinayý tutan geniþ, sarý-krem renkli, deðiþken büyüklükte, derin yerleþimli düz plaklar ile karakterizedir.12 FFA' da erken flöresans ve geç boyanma gözlenir. Rubella, Herpes Simplex, Kýzamýk, Sitomegalivirüs gibi etkenlerin neden olduðu viral retititlerde de pigmenter deðiþiklikler meydana gelebilir. Bu hastalýklarda altta yatan hastalýðýn sistemik bulgularý mevcuttur ve tutulum daha yaygýndýr. Santral Seröz Korioretinopati' nin rezolüsyon döneminde Krill hastalýðýnýn lezyonlarýna benzeyen atrofik pigment epitel zonlarý ve pigment spotlarý kalabilir. Ancak Krill hastalýðýnýn akut semptomatik fazýnda flöressein ile boya sýzýntýsýnýn olmamasý ve seröz sývýnýn yokluðu veya Santral Seröz Korioretinopati' de vizyonun etkilendiði zamanda seröz dekolmanýn hemen hemen daima bulunmasý ile ayýrýcý taný yapýlabilir. Akut retina pigment epitelit nadir görülen ve kimi zaman taný konulmasý güç olabilen iyi prognoza sahip bir hastalýktýr. Hastanýn tetkik ve takiplerinin düzgün yapýlmasý ayýrýcý taný için yararlý olacak ve hastaya gereksiz bir takým tedavilerin uygulanmasýný önleyecektir. KAYNAKLAR 1. Krill AE, Deutman AF: Acute retinal pigment epitheliitis.am J Ophthalmol 1972;74: , 2. Deutman AF: Acute retinal pigment epitheliitis. Am J Ophthalmol 1974;78:571-8, 3. Friedman MW: Bilateral recurrent acute retinal pigment epitheliitis. Am J Ophthalmol 1975;79: , 4. Chittum ME, Kalina RE: Acute retinal pigment epitheliitis. Ophthalmology 1987;94:1114-9, 5. Prost M: Long-term observations of patients with acute retinal pigment epitheliitis. Ophthalmologica 1989;199:84-9, 6. Eifrig DE,Knobloch WH,Moran JA: Retinal pigment epitheliitis. Ann Ophthamol 1997;9: , 7. Luttrul JK,Chittum ME: Acute retinal pigment epitheliitis. Am J Ophthamol 1995;120: , 8. Piermarocci S,Corradini R,Midena E, Segato T: Correlation between retinal pigment epitheliitis and central cerous chorioretiopathy. Ann Ophthamol 1993;15: ,

5 294 Akut Retina Pigment Epitelit (Krill Hastalýðý) 9. Schwartz PL, Rose DA, Lerner DS et al: Acute retinal pigment epiheliopathies. Ann Ophthalmol 1981;13: Quillen DA, Zurlo JJ, Cunningham D et al: Acute retinal pigment epitheliitis and hepatit C. Am J Ophthalmol 1994;118:120-1, 11. Bos PJM, Deutman AF: Acute macular neuroretinopathy. Am J Ophthalmol 1975;80:573, 12. Hayashý M, M.D.,Yoshýmura N, M.D., Kondo T, M.D: Acute Rubella Retinal Pigment Epitheliitis in an adult. Am J Ophthalmol 1982;93:285-8, 13. Jamison RR. Acute retinal pigment epitheliitis with macular edema. Ann Ophthalmol 1979; 11: Gass JDM: Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy. Am J Ophthalmol 1968; 80:177-85, 15. Gass JDM, Oyakawa RT: Idiopathic juxtafoveolar retinal telangiectasis. Arch Ophthalmol 1982; 100:769-80, 16. Albert & Jacobiec: Posterior segment trauma. Principles and Practice of Ophtalmology. Chapter 277.

Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi*

Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi* Ret - Vit 2003; 11 : 77-82 77 Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi* F. Nilüfer YALÇINDAÐ 1, Figen BATIOÐLU 2, Ýlhan GÜNALP 3 ÖZET Her iki gözde

Detaylı

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi *

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Ret - Vit 2003; 11 : 135-141 135 Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Arzu AYDIN 1, Figen BATIOÐLU 2, Leyla ATMACA 3 ÖZET Amaç : Retina ven kök týkanýklýðý

Detaylı

Multýpl Myelom, Hiperviskozite Sendromu ve Santral Retinal Ven Týkanýklýðý Ýliþkisi

Multýpl Myelom, Hiperviskozite Sendromu ve Santral Retinal Ven Týkanýklýðý Ýliþkisi Multýpl Myelom, Hiperviskozite Sendromu ve Santral Retinal Ven Týkanýklýðý Ýliþkisi The Relationship Between Multiple Myeloma, Hyperviscosity Syndrome and Central Retinal Vein Occlusion Þansal GEDÝK 1,

Detaylı

Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi

Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi OLGU SUNUMU Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi Very Late Onset Schizophrenia a Five Years Follow up of a Case Oya Güçlü 1, Gizem Hanzade Kýlýç 2, Ramazan Konkan 1, Ömer Þenormancý

Detaylı

Kategori: Glokom Pigment dispersiyon sendromunda Nd:YAG lazer iridotominin pigment dispersiyonu ve göz içi basýncý üzerine etkisi

Kategori: Glokom Pigment dispersiyon sendromunda Nd:YAG lazer iridotominin pigment dispersiyonu ve göz içi basýncý üzerine etkisi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2004: 2 (3): 25-30 ARAÞTIRMA Kategori: Glokom Pigment dispersiyon sendromunda Nd:YAG lazer iridotominin pigment dispersiyonu ve göz içi basýncý üzerine etkisi Mesut Erdurmuþ,

Detaylı

Herediter Makula Hastalıkları

Herediter Makula Hastalıkları Herediter Makula Hastalıkları Hereditary Macular Dystrophies Gökhan GÜRELİK 1 Güncel Konu Quest Editorials ÖZ Anahtar Kelimeler: Herediter, makula, retina, distrofi. ABSTRACT Key Words: Hereditary, macula,

Detaylı

Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi

Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi Vitreoretinal Surgery in Traumatized Cases with Traumatic Crystalline Lens Dislocation/Subluxation

Detaylı

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 38-42 Orijinal Makale Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Füsun Alehan Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Yardýmcý Doçenti

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org Akut Retinal Nekroz: + Rumeysa Tanyıldızı, Burak Turgut, Ülkü Çeliker, Tamer Demir, Orhan Aydemir Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları

Detaylı

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu *

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu * 36 Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi

Detaylı

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Developing Treatment Modalities in Retinitis Pigmentosa M. Alper ERDÝNÇ 1, Gökhan GÜRELÝK 2 ÖZET SUMMARY Retinitis pigmentosa, fotoreseptör

Detaylı

Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu

Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu OLGU SUNUMU Kronik Aðrý Yakýnmasý Olan ve Osteomiyelit Belirtileriyle Kendini Gösteren Bir Yapay Bozukluk Olgusu Selda Þahin 1, Burhanettin Kaya 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Panretinal Laser Fotokoagulasyon Tedavisinin Optik Baþý Sinir Topografisine Etkisinin Belirlenmesi

Panretinal Laser Fotokoagulasyon Tedavisinin Optik Baþý Sinir Topografisine Etkisinin Belirlenmesi Ret - Vit 2003; 11 : 273-279 273 Panretinal Laser Fotokoagulasyon Tedavisinin Optik Baþý Sinir Topografisine Etkisinin Belirlenmesi Yusuf AKAR 1, K. Cemil APAYDÝN 2, Alper ÖZEL 1 ÖZET Amaç: Panretinal

Detaylı

Kronik Santral Seröz Korioretinopati (SSKR) ve SSKR ye Bağlı Koroid Neovaskülarizasyonunda Fotodinamik Tedavi*

Kronik Santral Seröz Korioretinopati (SSKR) ve SSKR ye Bağlı Koroid Neovaskülarizasyonunda Fotodinamik Tedavi* Kronik Santral Seröz Korioretinopati () ve ye Bağlı Koroid Neovaskülarizasyonunda Fotodinamik Tedavi* Photodynamic Therapy in Chronic Central Serous Chorioretinopathy (CSCR) and Choroidal Neovascularisation

Detaylı

Lamellar Maküla Deliği Olgularında Klinik Bulgular

Lamellar Maküla Deliği Olgularında Klinik Bulgular Lamellar Maküla Deliği Olgularında Klinik Bulgular Clinical Findings in Patients with Lamellar Macular Hole Ali AYATA 1, Murat SÖNMEZ 2, Kadir ÇOLAKOĞLU 3, Melih ÜNAL 4, Dilaver ERŞANLI 4 Klinik Çalışma

Detaylı

Metastatik Tümörlere Ortopedik Yaklaþým

Metastatik Tümörlere Ortopedik Yaklaþým Metastatik Tümörlere Ortopedik Yaklaþým Kaan Erler * Ýskelet metastazlarý tüm malin kemik lezyonlarýnýn %70 ila 80'ini oluþturur (1). Primer kemik tümörleri ile kýyaslandýðýnda iskelet metastazlarý çok

Detaylı

Kronik karaciðer hastalýklarý

Kronik karaciðer hastalýklarý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2004: 2 (2): 33-40 DERLEME Ýlhan Karagöz 1, Alpay Haktanýr 2 1 Aile Hekimliði Uzmaný, 2 Nolu Ana Çocuk Saðlýðý, Manisa 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Týp Fakültesi Radyoloji Anabilim

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 128-138 Derleme Menenjit II: Klinik bulgular ve taný Güler Kanra 1, Mehmet Ceyhan 1, Ateþ Kara 2 Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 1 Pediatri Profesörü,

Detaylı

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler 42 Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Vuslat Pelitli GÜRLÜ 1 Haluk ESGÝN 2 ÖZET Diabetik hastalarda

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI 001 hpb dergi Giris.qxd 15.02.2005 16:46 Page I Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ

Detaylı

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Özgür Ömür,* Ceren Kapulu,** Ömer Uður*** Giriþ Eski yýllarla karþýlaþtýrýldýðýnda kas-iskelet sistemi hastalýklarýnýn tedavisinde klinisyenin

Detaylı

KLÝNÝK ÇALIÞMA Kronik Otitis Medialý Çocuklarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarý Surgical Outcomes In Children With Chronic Otitis Media Yrd.Doç.Dr. Erkan KARATAÞ, Arþ.Gör. Yunus KAPLAN, Prof.Dr. Muzaffer KANLIKAMA

Detaylı

Kronik Santral Seröz Koriyoretinopatide Optik Koherens Tomografi ve Otofloresans Bulguları

Kronik Santral Seröz Koriyoretinopatide Optik Koherens Tomografi ve Otofloresans Bulguları Kronik Santral Seröz Koriyoretinopatide Optik Koherens Tomografi ve Otofloresans Bulguları Optic Coherence Tomography and Autofluorescence Findings in Chronic Central Serous Chorioretinopathy Ali AYATA

Detaylı

YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB, VE FOTODİNAMİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB, VE FOTODİNAMİK TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ T.C S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Şef: Prof. Dr. Hasan H. Erbil YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERASYONUNA BAĞLI KOROİD NEOVASKÜLER MEMBRANLARINDA İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB,

Detaylı

KONUÞMACI SUNUMLARI. Epilepsi 2008;14(1): 17-51

KONUÞMACI SUNUMLARI. Epilepsi 2008;14(1): 17-51 Epilepsi 2008;14(1): 1751 KONUÞMACI SUNUMLARI K1 PROGRESÝF MÝYOKLONÝK HASTALIKLARLAFORA HASTALIÐI...18 K2 DÝÐER PROGRESÝF MÝYOKLONÝK HASTALIKLAR...18 K3 SÝKLÝK ALTERNAN PATTERN VE EPÝLEPSÝ ÝLÝÞKÝSÝ...19

Detaylı

Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödeminde İntravitreal Bevacizumab (Avastin) Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları

Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödeminde İntravitreal Bevacizumab (Avastin) Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödeminde İntravitreal Bevacizumab (Avastin) Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları Long-Term Results of Intravitreal Bevacizumab (Avastin) Injection in the Treatment

Detaylı

ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI. Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN

ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI. Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 00; 5(1) : 7-5 Derleme ÇOCUKLARDA ÜRÝNER SÝSTEM TAÞ HASTALIÐI 1 Ýpek AKÝL, Ayten EGEMEN ÖZET Üriner sistem taþ hastalýðý, çocuklarda çoðunlukla gerçek sýklýðýndan daha az taný

Detaylı

X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi

X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 49-53 Vaka Takdimi X'e baðlý hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Nilgün Sevinç 1, Mehmet Türkmen 2, Alper Soylu 2, Salih Kavukçu 3 Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ

Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Nd:YAG LAZER ARKA KAPSÜLOTOMÝ SONRASI GÖZ ÝÇÝ BASINÇ ARTIÞININ ATIÞ SAYISI, ATIÞ ENERJÝSÝ VE TOPLAM ENERJÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ Correlation of Total Energy, Pulse Energy and Pulse

Detaylı

Rinit nazal mukoza inflamasyonudur. Burun týkanýklýðý,

Rinit nazal mukoza inflamasyonudur. Burun týkanýklýðý, Klinik Pediatri, 2003;2(3):112-117. Rinitler Prof. Dr. Can KOÇ* Rinit nazal mukoza inflamasyonudur. Burun týkanýklýðý, burun akýntýsý, hapþýrma, kaþýntý, öksürük, kurutlanma gibi semptomlarýn birden fazlasýyla

Detaylı