İLAÇ KAPLI STENTLER. Dr. Kenan Demir, Dr. Ahmet Avcı, Dr. Ahmet Yılmaz, Dr. Bülent Behlül Altunkeser. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tıp Fakültesi, Konya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLAÇ KAPLI STENTLER. Dr. Kenan Demir, Dr. Ahmet Avcı, Dr. Ahmet Yılmaz, Dr. Bülent Behlül Altunkeser. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tıp Fakültesi, Konya"

Transkript

1 TGKD Cilt 17, Sayı 2 Mayıs 2013:48-57 İlaç kaplı stentler 48 İLAÇ KAPLI STENTLER Dr. Kenan Demir, Dr. Ahmet Avcı, Dr. Ahmet Yılmaz, Dr. Bülent Behlül Altunkeser Selçuk Üniversitesi Selçuk Tıp Fakültesi, Konya Koroner arter hastalığının perkütan tedavisinde 2003 yılından itibaren ilaç kaplı stentlerin kullanılmaya başlanılmasıyla birlikte restenoz oranları %5'lere kadar gerilemiştir. Bununla birlikte çalışmaların uzun dönem takip sonuçlarında geç dönem stent trombozu ve restenozu gibi güvenlik problemleri azalmakla birlikte devam etmektedir. Stent teknolojisindeki yeni gelişmeler umut vaad edici olup, ilaç kaplı stentlerdeki uzun dönem GİRİŞ Koroner arter hastalığının perkütan tedavisinde ilaç kaplı stentler, balon anjioplasti ve çıplak metal stentlerle karşılaştırıldığında uzun dönem restenoz sonuçları açısından üstün bulunmuştur. Balon anjioplasti sonrası %40-60 olan restenoz oranı, çıplak metal stentlerin kullanımıyla %20-40 lara gerilerken, ilaç kaplı stentlerin kullanımıyla bu oran %5 lere kadar gerilemiştir 1,2. Stent içi restenoz, stentli alandaki %50 den fazla daralma olarak tanımlanmıştır 3. Günümüzde restenoz, erken elastik recoil, geç damar remodelingi ve neo-intimal proliferasyon olmak üzere üç mekanizmayla tanımlanmıştır. Neo-intimal proliferasyon; moleküler ve hücresel aracılı trombosit aktivasyonu, lökosit infiltrasyonu, düz kas hücrelerinin proliferasyonu ve ekstraselüler matriks artışı sonucunda oluşmaktadır. İlaç kaplı stentlerin temel etki mekanizması düz kas hücre proliferasyonunu önlemektir 4. Mauri ve arkadaşları, akut miyokard infarktüsü ile başvuran hastalarda ilaç kaplı ve çıplak metal stentleri karşılaştırmış ve ilaç kaplı stentlerin iki yıllık mortalite ve tekrarlayan revaskülarizasyon ihtiyacı açısından çıplak metal stentlere üstün olduğunu göstermiştir 5. Kirtane ve arkadaşlarının randomize ve gözlemsel çalışmalar üzerine yaptığı güvenlik ve etkinlik meta-analizinde ilaç kaplı stent kullanımının ölüm ve miyokard Yazışma Adresi: Dr. Kenan DEMİR Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, 42075, Kampüs/Konya Tel.: Fax: Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: güvenlik problemlerinin en az düzeye indirgenmesi amaçlanmaktadır. Bu derlemede güncel çalışmalar doğrultusunda yeni ilaç kaplı stent teknolojilerini incelemeyi amaçladık. Anahtar kelimer: İlaç kaplı stent (Türk Girişimsel Kard. Der. 2013;17:48-57) infarktüsü oranını azalttığını, ayrıca ilaç kaplı stent kullanımı ile güvenlik sonlanım noktalarında artış olmaksızın, tekrarlayan revaskülarizasyon ihtiyacının azaldığını göstermişlerdir 6. RAVEL çalışmasında ise sirolimus ve paklitaksel salınımlı ilaç kaplı stentler, çıplak metal stentlerle karşılaştırılmış çalışma sonucunda restenoz açısından ilaç kaplı stentlerin üstün olmasına rağmen bir yıllık takiplerdeki geç stent trombozu oranı ilaç kaplı stentlerde fazla olarak görülmüş, bu oran özellikle ikili antiplatelet tedaviyi erken bırakan hastalarda belirgin olarak daha yüksek bulunmuştur. Bu durumdan endotelyal disfonksiyonun sorumlu olabileceği düşünülmüştür 7. Hofma, sirolimus salınımlı ilaç kaplı stent takılan hastalarda ve Togni, paklitaksel salınımlı ilaç kaplı stent takılan hastalarda geç stent trombozu nedeni olarak asetilkoline anormal vazokonstriktör yanıtın neden olduğunu saptamışlardır 8,9. Bu nedenle gerek polimer yapının, gerekse antiproliferatif ilacın ve stent yapısının değiştirilmesiyle stent restenozunun azaltılması hedeflenmiş, ayrıca geç dönem stent trombozunu da azaltmak amacıyla zotaralimus ve everolimus salınımlı yeni nesil ilaç kaplı stentler üretilmiştir 10,11,12. I. NESİL İLAÇ KAPLI STENTLER 1- SİROLİMUS SALINIMLI STENTLER Sirolimus (rapamisin), damar düz kasında antimigratuar ve antiproliferatif etkisi olan bir immün süpressif ajandır. Bu etkisini spesifik bir protein olan FKBP-12'yi bağlayarak yapmaktadır. Ayrıca restenoz kaskadını; inflamasyon, protein ve kollojen sentezi, neointimal proliferasyon ve düz kas hücre proliferas-

2 49 İlaç kaplı stentler TGKD Cilt 17, Sayı 2 Mayıs 2013:48-57 Tablo 1: Birinci jenerasyon ilaç kaplı stentler ve özellikleri Stent Adı Stent Platformu Polimer Yapısı İlaç Sitrat Kalınlığı Taxus Express Paslanmaz çelik Polystyrene-b- Paklitaksel 132 µm isobutilene-b-styrene Taxus Libertè Paslanmaz çelik Polystyrene-b-isobutilene- Paklitaksel 97 µm b-styrene Taxus Element Platin krom Polystyrene-b-isobutilene- Paklitaksel 81 µm b-styrene (Nikel içeriği azaltılmış) Cypher Paslanmaz çelik PEVA(poly ethylene-covinyl Sirolimus 140 µm acetate) ve PBMA (poly n- butyl-methacrylate) yonu basamaklarını inhibe ederek engeller yılından beri ilaç kaplı stent teknolojisinde kullanılmaktadır 24. Cypher (Cordis) Sirolimus Salınımılı Stent: Cyper stentleri 2003 yılından beri yaklaşık üç milyon hastada kullanılmıştır. Paslanmaz çelik üzerine PEVA (poly ethylene-co-vinyl acetate) ve PBMA (poly n- butyl methacrylate) yapısında iki kat sirolimus taşıyan polimeri mevcut olup, sitrat kalınlığı 140 µm dir. İlacın %80'i 4-6 hafta içinde salınırken, 40. haftada ise salınımının %100'ü tamamlanır 13,1 4. Cypher stentlerle yapılan çalışmalarda, restenoz oranlarında belirgin azalma görülmesine rağmen özellikle hipersensitivite ve inflamasyona bağlı geç dönem stent trombozunda artış saptanmıştır. Ayrıca akut ve subakut tromboz vakaları da bildirilmiştir 14. PEVA ve PBMA polimer taşıyıcıları kronik lokal inflamasyonu CD-45(+) lenfosit ve eozinofil aracılığı ile uyararak çeşitli büyüme faktörlerinin salınımınına neden olurlar. Bu büyüme faktörlerinin düz kas hücre proliferasyonunu aktive etmesi sonucunda da geç stent trombozu oluşur 15. Geç dönem stent trombozundan polimer kaplamanın sorumlu olduğu düşünülürken, akut ve subakut stent trombozundan ise sirolimusun kendisi sorumlu tutulmuştur 16. İlk 30 gün içerisinde sirolimusun %80' in salınmış olması ve sirolimusun endotelyal hücrelere penetrasyonu akut trombozun muhtemel nedenidir PAKLİTAKSEL SALINIMLI STENTLER Paklitaksel, antineoplastik ve antimitotik özelliklere sahip lipofilik bir moleküldür. Beta tübülinleri bağlayarak hücre siklusunu G2/M fazında durdurur. Düz kas hücre proliferasyonunu ve migrasyonunu inhibe eder ayrıca sirolimusun aksine sitotoksik etki de gösterir. Arterin adventisya tabakasına etki etmektedir, media tabakasına etki eden sirolimus ile karşılaştırıldığında neointimal hiperplaziyi engelleme etkisi 100 kat daha düşüktür 17, yılından beri paklitaksel salınımlı ilaç kaplı stentler kullanılmaktadır 13. Taxus (Boston Scientific) Paklitaksel Salınımlı Stent: Taxus stentler, üçlü polimer yapıdadırlar ve izobütülenden oluşan hidrofilik bir katman içerirler. Kendisi de hidrofilik bir ilaç olan paklitaksel bu hidrofilik katmandan kolaylıkla salınır 19. Taxus grubundan ilk kullanılan Taxus Express, paslanmaz çelik üzerine polystyrene-b-isobutilene-b-styrene polimer kaplı olup sitrat kalınlığı 132 µm dir. Taxus Libertè nin, Taxus Express den farkı sitrat kalınlığının daha ince olmasıdır (97 µm). Bu iki stentden sonra üretilen Taxus Element stentte sitrat kalınlığı daha da inceltilmiş (81 µm), stent platformu olarak platin krom kullanılmış ve polimer yapısındaki nikel içeriği diğer ikisine oranla daha da azaltılmıştır 13. Taxus stentlerle yapılan çalışmalarda da, Cypher stentlerle benzer olarak restenoz oranlarında belirgin azalma görülmesine rağmen, alerjik reaksiyonlara ve inflamasyona bağlı geç stent trombozu riski artmıştır 13. Tablo 1. II. NESİL İLAÇ KAPLI STENTLER 1- ZOTAROLİMUS SALINIMLI STENTLER Zotarolimus, bir sirolimus analoğudur. FKBP-12 proteinini bağlayarak etki gösterir. Stent içi restenozu önlemek amacıyla üretilmiş ilk ilaçtır. Tetrazol halkasının C42 pozisyonundaki hidroksil grubu nedeniyle lipofilik yapıdadır. Bu yüzden luminal kan akımında çözünmezken hücre membranına kolaylıkla penetre olabilmektedir. Endeavor (Medtronic) Zotarolimus Salınımlı

3 TGKD Cilt 17, Sayı 2 Mayıs 2013:48-57 İlaç kaplı stentler 50 Tablo 2: İkinci jenerasyon ilaç kaplı stentler ve özellikleri Stent Adı Stent Platformu Polimer Yapısı İlaç Sitrat Kalınlığı Endeavor ZES Kobalt - krom Phosphorylcholine Zotarolimus 91 µm Endeavor Resolute Kobalt - krom Üç katlı Zotarolimus 91 µm Polivinylpyrolidinone Xience V Kobalt - krom Poly vinlidene fluoride Everolimus 81 µm ve hexafluoropropylene copolymer Promus Platin - krom Poly styrene-b-isobutilene- Everolimus 81 µm b-styrene Stent: 2008 yılından itibaren kullanılmaktadır. Kobalt-krom üzerine phosphorylcholine polimeri kaplanmış olup, sitrat kalınlığı 91 µm dir. İlacın polimerden ayrılması 5 günde tamamlanır. Bu phosphorylcholine polimeri sayesinde eritrosit hücre membranını taklit ederek hipersensitivite ve inflamatuar cevaba neden olmaz 20,21,22. Yeni jenerasyon Endeavor Resolute stentin ise polimer yapısı üç katlı polivinylpyrolidinone yapısındadır ve ilacın polimerden tamamen ayrılması 180 günü bulur. Xience V ile karşılaştırıldığı Resolute AII çalışmasında 12 aylık takip sonunda hedef damar revaskülarizasyonları ve kardiyak ölüm oranları açısından non-inferior bulunmuştur 23. Endeavor stentleri tromboz riski yüksek olan lezyonlar ve bifurkasyon lezyonları gibi kompleks lezyonlarda sirolimus salınımlı Cypher stentlerin yerini almıştır. 2- EVEROLİMUS SALINIMLI STENTLER Everolimus, sirolimusun C40 pozisyonuna hidroksietil zinciri eklenmesiyle oluşmuş bir makroliddir. Yüksek derecede lipofilik olan zotarolimusdan farklı olarak polar yapıdadır. Bu polar yapı antiprolifereatif ilaçların doku konsantrasyonlarının azalmasına yardımcı olur. Sirolimus ve zotarolimus gibi FKBP- 12 proteinine bağlanarak düz kas hücre proliferasyon siklusunu G1/S fazında durdurur. Everolimus, ayrıca T hücre aracılıklı immün cevabı da baskılayarak polimere karşı gelişen inflamasyon ve hipersensitiveyi azaltır 13. Xience V (Abbot) Everolimus Salınımlı Stent: 2008 yılından beri kullanılmaktadır. Kobalt-krom üzerine Poly vinlidene fluoride ve hexafluoropropylene copolymer kaplanmış olup, sitrat kalınlığı 81µm dir. Birinci jenerasyon ilaç kaplı stentlerden, ilaç ve polimer yapısındaki farklılıklara ilave olarak stent tasarımındaki farklılıkla geç endoteliyal cevap azalmıştır. Azaltılmış sitrat kalınlığı ve luminal kan akımıyla temas eden yüzeyin azaltılması endotelyal hücreler tarafından daha yavaş kaplanmasına neden olmaktadır. Bu durum aynı zamanda da polimere karşı hipersensitivite riskini azaltmaktadır. Hidrofilik polimer kaplaması sayesinde ilaç salınımı yavaş ve uzun süreli olmaktadır. COMPARE çalışmasında, akut koroner sendromlu hastalarda Xience V ile Taxus Libertè stentleri karşılaştırılmış, Xience V'in ince sitrat yapısı ve açık hücreli olması nedeniyle daha az yan dal kaybına ve daha hızlı endotelizasyona neden olduğu gözlemlenmiş, ayrıca stent trombozunda da belirgin azalma tespit edilmiştir 24. Tablo 2. YENİ NESİL İLAÇ KAPLI STENTLER A. BİFURKASYON STENTLERİ: Bifurkasyon müdahalelerinin komplike olmasından, tromboz ve restenoz oranlarının fazla olmasından dolayı, bifurkasyon stentleri geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. İlaç kaplı olmayan birinci nesil bifürkasyon stentlerle (Multi-link Frontier, SLK-View, Petal, Sidegauard, Twin-Rail, Nile Croco, Tyton, Sidekick) yapılan çalışmalarda restenoz oranları %28-54 olarak bulunmuştur 24. Bu yüzden paklitaksel ve biolimus kaplı yeni nesil ilaç kaplı bifürkas-yon stentleri geliştirilmiştir. Axxess stent (Devax) self expandable, nikel titanyum platformlu ve bifurkasyon anatomiye uygun koni şekilli bir stenttir. Bu dizaynından dolayı distal yan dallara daha kolay ulaşabilmektedir. Biolimus kaplıdır ve 6-9 ay içinde tamamen eriyebilen karakterde polimere sahiptir. Diverge çalışmasının 9 aylık klinik, kontrol anjiografik ve IVUS sonuçlarında %7.7 gibi düşük bir kardiyak olay ve %4.3 gibi hedef damar revaskülarizasyon oranı mevcuttur 25. Nile Pax stent (Minvasys), polimersiz, paklitaksel salınımlı ve kobalt krom yapıda bir stenttir. Bifurkasyon lezyonları için ortasında bir delik bulunmaktadır. Bipax çalışmasının erken dönem sonuçlarına göre

4 51 İlaç kaplı stentler TGKD Cilt 17, Sayı 2 Mayıs 2013:48-57 Tablo 3: Bifurkasyon stentleri ve özellikleri Stent Adı Stent Platformu Polimer Yapısı İlaç Axxess Nikel titanyum Bioabsorbable abluminal Biolimus (Self expandable) polylactic asit Nile Pax Kobalt - krom Polimersiz Paklitaksel Stentys Nitinol (self expandable) Polimersiz Sirolimus yüksek başarı oranlarına sahiptir, fakat uzun dönem sonuçları halen yayımlanmamıştır 26. Stentys stentler (Stentys), nitinol platforma sahip, self expandable karakterde bir stenttir. Sitrat yapısında, yan dallara kolay ulaşım için balon anjioplasti ile kolayca kırılabilen bağlantıları mevcuttur. Open I çalışmasında, bifürkasyon lezyonlarında yüksek başarı oranlarıyla kullanılabileceği ve 6 aylık takipte kardiyak olay ve lümen kaybının oldukça düşük olduğu gösterilmiştir 27. Tablo 3. B. ERİYEBİLİR POLİMERLİ STENTLER: İlaç kaplı stentlerde, ilaç salınımı tamamlandıktan sonra kalan polimer yapısı anlamlı trombojenik ve inflamatuar cevap riskine sahiptir. Bu yüzden farklı sürelerde eriyebilir polimere sahip stentler geliştirilmiştir 28,29,30,31,32,34. İnfinium stent (Sahajanand), paslanmaz çelik platform üzerine paklitaksel kaplı, heparinize poly-llactide, poly-dl-lactide-co-glycolide, poly-l-lactide-cocaprolactone ve polyvinylpyrrolidone yapıda eriyebilir polimere sahiptir. Bu dört katmandan üçü farklı kinetiklerle ilaç salınımına neden olur 33. PAINT çalışmasında infinium stent, eriyebilir polimerli sirolimus salınımlı supralimus ve çıplak metal stentlerle karşılaştırılmış, çalışma sonucunda supralimus stentin anjiografik olarak infinium stente göre daha az neointimal proliferasyona neden olduğu görülürken, gruplar arasında mortalite, stent trombozu ve infarktüs açısından anlamlı fark saptanmamıştır 35. Jactax Libertè stent (Boston Scientific), paslanmaz çelik yapıda ve paklitaksel kaplıdır. Polylactide yapıda eriyebilir polimere sahiptir. Polimer yapısı Taxus Libertè stente göre 18 kat daha incedir. Paklitakselin salınımı gün içinde tamamlanırken, polimer yapısı 6-9 ay içinde tamamen erir 33. OCTDESI çalışmasında 60 hasta Jactax düşük doz paklitaksel, Jactax yüksek doz paklitaksel ve Taxus Libertè kollarına randomize edilmiş, stent restenozu açısından Jactax ve Taxus Libertè arasında anlamlı fark saptanmamıştır. 6 aylık kaplanmamış sitrat oranları Taxus Libertè grubunda %5.3, Jactax yüksek doz grubunda %7.0 ve Jactax düşük doz grubunda %4.6 olarak bulunmuştur (p=0.81). Ayrıca 1 yıllık takip sonuçlarında ölüm, miyokard infarktüsü ve stent trombozu her üç grupta da görülmemiştir 36. Excel stent (JW Medical), paslanmaz çelik yapıda sirolimus kaplıdır. Polylactide yapıda eriyebilir polimere sahiptir. Polimer yapısı 6-9 ay içinde tamamen eriyebilmektedir 33. CREATE çok merkezli kayıt çalışmasında Excel stent kullanılan 2077 hastada 18 ay sonunda major kardiyak olay oranı %3.1 olarak görülmüş, çalışmanın en çarpıcı sonucu ise 6. ay sonunda %80 hastanın klopidogrel tedavisinin kesilmesine rağmen stent tromboz oranı %0.87 olarak bulunması olmuştur 37. Supralimus stent (Sahajanand), paslanmaz çelik platform üzerine sirolimus kaplı, poly-l-lactide, polydl-lactide-co-glycolide, poly-l-lactide-co-caprolactone ve polyvinylpyrrolidone yapıda eriyebilir polimere sahiptir. Sirolimusun yarısının salınması ilk 9 günde olurken, tamamının salınması 48 güne kadar uzayabilir. Polimeri 7 ay içinde tamamen eriyebilmektedir 33. PAINT ve e-series çalışmalarında güvenlik ve etkinliği araştırılmıştır akut koroner sendromlu hastanın dahil edildiği e-series çalışmasının 12 aylık takip sonuçlarında stent trombozu oranı %0.6, hedef damar revaskülarizasyon oranı %2.7 olarak bulunmuştur 38. Nevo stent (Johnson & Johnson), kobalt krom platform üzerine sirolimus kaplıdır ve polylactide-coglycolide yapıda eriyebilir polimere sahiptir. Üzerinde yüzlerce tekli ilaç ve polimer karışımı rezervuar vardır. Bu sayede endotel-polimer teması %75 oranında azaltılmıştır. Polimerin erimesi 90 gün gibi kısa bir zaman içinde tamamlanır 33. NEVO Res-Elution I, 394 hastanın dahil edildiği bir çok merkezli, randomize ve non-inferiorite çalışmasıdır. Bu çalışmada Nevo stentlerle Taxus Libertè stentleri karşılaştırılmış, 6 aylık takip sonucunda Nevo stentler Taxus Libertè stentlere süperior olarak bulunmuş ve Nevo stent takılan grupta hiç stent trombozu gelişmemiştir 39. Biomatrix ve Biomatrix II stent (Biosensors), paslanmaz çelik platform üzerine Biolimus kaplıdır ve polylactide asit yapıda eriyebilir polimere sahiptir. 6-9 ay içinde polimerin erimesi tamamlanmaktadır 33.

5 TGKD Cilt 17, Sayı 2 Mayıs 2013:48-57 İlaç kaplı stentler 52 Tablo 4: Eriyebilir polimerli stentler ve özellikleri Stent Adı Stent Platformu Polimer Yapısı İlaç İnfinium Paslanmaz çelik Heparinize poly-l-lactide, Paklitaksel poly-dl-lactide-co-glycolide, poly-l-lactide-co-caprolactone ve polyvinylpyrrolidone Paklitaksel Jactax Libertè Paslanmaz çelik Polylactide Paklitaksel Excel Paslanmaz çelik Polylactide Sirolimus Supralimus Paslanmaz çelik Poly-l-lactide, poly-dl-lactideco-glycolide,poly-l-lactide-cocaprolactone ve polyvinylpyrrolidone Sirolimus Nevo Kobalt - krom Polylactide-co-glycolide Sirolimus Biomatrix ve Paslanmaz çelik Polylactide asit Biolimus Biomatrix II Custom NX Kobalt - krom Polylactide asit Biolimus Nobori Paslanmaz çelik Polylactide asit Biolimus Elixir Myolimus Kobalt - krom Polylactide asit Myolimus Coracto Paslanmaz çelik Polylactic-co-glycolic asit Sirolimus NOBORI PK çalışmasında içerdiği biolimusun lipofilik yapısından dolayı Biomatrix II stentte ilacın arter duvarına geçişi Cypher gibi diğer ilaç kaplı stentlere göre daha fazla bulunmuştur 40. Custom NX stent (Xtent), kobalt krom platform üzerine biolimus kaplı polylactide asit yapıda eriyebilir polimere sahiptir. Polimeri geride ince bir kalıcı primer yapı bırakarak erir, bu primer yapı geç dönem stent trombozu riskini azaltır 33. Multipl lezyonu olan 100 hastanın dahil edildiği CUSTOM II çalışmasının 12 aylık takip sonucunda Custom NX stentin klinik ve anjiografik olarak güvenilir ve etkin olduğu bulunmuştur 41. Nobori stent (Terumo), paslanmaz çelik platform üzerine biolimus kaplıdır, polylactide asit yapıda eriyebilir polimere sahiptir. Polimer ve biolimus yarı yarıya oranda sadece lümen dışı yüzeye tatbik edilmiştir. Polimer yapısı 6. ayda laktik aside dönüşerek absorbe olur. Nobori I çalışmasında Taxus Liberte stente neointimal proliferasyonu azaltması açısından noninferior bulunmuştur 33,42. Nobori II çalışmasına yüksek riskli ve komorbiteleri olan 3067 hasta dahil edilmiş çalışmanın 1. ve 2. yıldaki takip sonuçlarında istenmeyen kardiyovasküler olaylar belirgin olarak az görülmüştür 43. Elixir Myolimus stent (Elixir Medical), kobalt krom platform üzerine myolimus kaplıdır. Polimeri polylactide asit yapıda ve eriyebilir karakterdedir. Sitratı herhangi bir kaplama olmadan direk polimer ile kaplıdır 33. Elixir Novolimus stent (Elixir Medical), kobalt krom platform üzerine novolimus kaplıdır ve dayanıklı poly-n-butyl-methacrylate yapıda eriyebilir polimere sahiptir. Excella II noninferiorite çalışmasında zotarolimus kaplı ilaç kaplı stentle karşılaştırıldığında 9 aylık takip sonunda geç lümen kaybı açısından superior olduğu görülmüştür 44. Coracto stent (Alvimedica), paslanmaz çelik platform üzerine sirolimus kaplıdır, polylactic-co-glycolic asit yapıda eriyebilir polimere sahiptir. Polimer yapısı 6 hafta içinde erir. Coracto çalışmasında, kronik total lezyonlarda çıplak metal stentle karşılaştırıldığında, 24 aylık takip sonucunda geç lümen kaybı ve geç stent restenozu açısından çıplak metal stente üstün olduğu görülmüştür 45. Tablo 4. C. POLİMER İÇERMEYEN STENTLER: Son zamanlarda, ilaç kaplı stentlerdeki polimer yapısının, damar duvarındaki endotelyal iyileşmeyi geciktirmesi, uzun süre ikili antiplatelet tedavi kallanımını gerektirmesi ve uzun dönemde geç stent trombozu riskini artırması nedeniyle polimer içermeyen stent teknolojileri geliştirilmiştir 46. Steigerwald ve arkadaşlarının yaptığı bir preklinik çalışmada polimer içermeyen rapamisin salınımlı ilaç kaplı stent ile çıplak metal stent karşılaştırılmış ve polimer içermeyen stentin endotelyal iyileşme sürecinde olumlu etkileri gösterilmiş ve ileri klink çalışmaların yolu açılmıştır 47. BioFREEDOM polimer içermeyen ilaç kaplı stent, paslanmaz çelik üzerine biolimus kaplanmıştır. Yüzeyinde polimer yerine ilaç yüklü mikroporlar vardır 33. Taxus Liberte ile karşılaştırıldığı ilk insan çalışmasında, 12 aylık takip sonunda geç lümen kaybı açısından anlamlı fark saptanmamıştır 48.

6 53 İlaç kaplı stentler TGKD Cilt 17, Sayı 2 Mayıs 2013:48-57 Tablo 5: Polimer içermeyen stentler ve özellikleri Stent Adı Stent Platformu Polimer Yapısı İlaç BioFREEDOM Paslanmaz çelik Polimersiz Biolimus VESTAsyn Paslanmaz çelik Polimersiz Sirolimus YUKON Paslanmaz çelik Polimersiz Sirolimus Amazonia Pax Kobalt - krom Polimersiz Paklitaksel Cypher stentle karşılaştırıldığı hayvan modeli çalışmasında ise erken dönemde intimal proliferasyon açısından benzer sonuçlar saptanırken geç dönemde daha az inflamasyon ve intimal proliferasyon gözlenmiştir 49. VESTAsyn polimer içermeyen ilaç kaplı stent (VESTAsyn), paslanmaz çelik üzerine sirolimus kaplıdır, yüzeyinde polimer yerine nano hidroksiapatit porları içerir. Sirolimusun salınımı 3 ay içinde tamamlanırken hidroksiapatit kaplaması 9-12 ay içinde absorbe olur 50. Randomize VESTASYNC II çalışmasında 120 hasta çıplak metal stent ve VESTAsyn stent kollarına randomize edilmiş, geç stent içi lümen kaybı açısından VESTAsyn grubu lehine anlamlı fark saptanmıştır 51. YUKON polimer içermeyen ilaç kaplı stent (Translumina), paslanmaz çelik üzerine sirolimus kaplıdır, yüzeyinde polimer yerine mikroporlar vardır. Sirolimusun % 67 si ilk 7 gün içerisinde salınır 33. ISAR-TEST çalışmasında Taxus stentle karşılaştırılmış ve 5 yıllık takip sonucunda kardiyovasküler istenmeyen olaylar açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmamıştır 52. Amazonia Pax polimer içermeyen ilaç kaplı stent (Minvasys), kobalt krom üzerine paklitaksel kaplı tek polimersiz stentdir. Sitrat kalınlığı 78 µm dir. İlacın tamamen salınımı 45 günü bulmaktadır 24. PAX A çalışmasının 4 aylık takip sonuçlarına göre geç lümen kaybı açısından Taxus stent ile karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmamıştır 53. Tablo 5. D. ERİYEBİLİR STENTLER: Eriyebilir stentlerde, stent platformu aylar içinde tamamen damar lümeni tarafından absorbe edilir ve damar lümeni tamamen normal fonksiyonlarına geri döner 33. Bu stentlerin polimerleri genellikle polilaktik asit ve polikarbonat yapıdadır ve ay içinde tamamiyle erimektedir 24. Geç stent trombozu riskinin olmaması, ikili antiplatelet tedavi süresinin kısa olması, stentlenen bölgede daha sonrasında cerrahi revaskülarizasyon imkanının olması ve CT Angiografi gibi görüntüleme yöntemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi gibi avantajları mevcuttur 54,55. IGAKI-TAMAI eriyebilir stent (Kyoto Medical), yüksek molekül ağırlıklı polilaktik asid yapıda polimere sahiptir ve ilaç içermez. Stent ay içerisinde tamamen absorbe olur. Hem self-expandable hem de balon-expandable türleri vardır 24, hasta (25 stent) üzerinde yapılan ilk insan çalışmasında 6 aylık takip sonunda hiç stent trombozu ve major kardiyak olay gözlemlenmemiştir 57. Paklitaksel salınımlı versiyonu ile yapılan preklinik çalışmalarda ise geç stent restenozunu anlamlı ölçüde azalttığı gözlenmiştir 58,59,60. Bioresorbable Vascular Scaffold (BVS) eriyebilir stent (Abbot), poli-l-lactic asit ve poli-d lactit platform yapısında ve everolimus salınımlıdır. Tamamen absorbe olması 2 yıl kadar sürebilir 24. Prospektif çok merkezli insan çalışması olan ABSORB çalışmasında 3 aylık takip sonunda hiç stent trombozu görülmemiştir. 6 aylık takipte major kardiyak olay oranı %3.3 olarak saptanmış, 6 ay ile 3 yıl arasında ise hiç major kardiyak olay gözlenmemiştir. Bu çalışma eriyebilir everolimus salınımlı stentin, kabul edilebilir düzeyde geç lümen kaybı ve minimal stent içi neointimal hiperplazi nedeniyle güvenle kullanılabileceğini göstermiştir 61,62. The REVA eriyebilir stent (REVA Medical), tirozin polikarbonat yapıda polimere sahiptir. İlaç içermez, 36 ay içinde vücudda aminosaitler, karbondioksit ve etanole metabolize olur. Erime süresi modifiye edilebilir 24,62. RESORB çalışmasında neointimal hiperplazi oranı çıplak metal stentle benzer bulunmuştur 24. Sirolimus içeren ReZolve stent formunda ise neointimal proliferasyonu supresyon oranları yetersiz bulunmuş ve yüksek doz sirolimus içeren formları ile çalışmalar planlanmıştır 24. Biotronik eriyebilir stent (Biotronik) ise %93 oranında magnezyum, %7 oranında da eser metalleri içeren polimere sahiptir. Metal polimer yapısındaki tek eriyebilir stenttir. İlaç içermez ve 2 ay içerisinde inorganik tuzlara çözünür. Tablo 6. ANTİKOR SALINIMLI STENTLER Genous R stent (OrbusNeich) paslanmaz çelik üzerinde CD34 antikorları içeren bir çıplak metal

7 TGKD Cilt 17, Sayı 2 Mayıs 2013:48-57 İlaç kaplı stentler 54 Tablo 6: Eriyebilir stentler ve özellikleri Stent Adı Stent Platformu Polimer Yapısı Erime Süresi IGAKI-TAMAI Yüksek molekül ağırlıklı İlaç içermez ay polilaktik asid Bioresorbable Vascular Poli-l-lactic asit ve Everolimus 2 yıl Scaffold (BVS) poli-d lactit The REVA Tirozin polikarbonat İlaç içermez 36 ay Biotronik %93 oranında Magnezyum, İlaç içermez 2 ay %7 oranında da eser metalleri stenttir. CD 34 antikoru direkt olarak endotelyal proliferasyon üzerine etkili değildir. Fakat diğer hematopoetik faktörler üzerinden neointimal proliferasyonu engelleyebileceği düşünülmüştür. Preklinik çalışmalarda endotelizasyonu hızlandırdığı gösterilmesine rağmen neointimal proliferasyon üzerine etkisi gösterilememiştir hastanın dahil edildiği TRIAS çalışmasının 2 yıllık takibi sonucunda Taxus stentle Genous stent arasında major kardiyovasküler sonlanım noktaları açısından anlamlı fark saptanmamıştır 64. Combo Stent (OrbusNeich), Genous stentin geliştirilmiş bir formudur. Sirolimus kaplama, eriyebilir. Polimer teknolojisi ve endotelyal progenitör yakalama teknolojisi beraber kullanılmıştır. Taxus stentle karşılaştırıldığı REMEDEE çalışması halen devam etmektedir 24,60. SONUÇ 2003 yılından beri gelişmekte olan ilaç kaplı stent teknolojileriyle, stent içi restenoz oranlarındaki azalmayla birlikte mortalite, morbidite ve tekrarlayan perkütan girişim ihtiyacı belirgin olarak azalmıştır. Bu durum maliyette anlamlı azalma sağlanmasına rağmen ilaç kaplı stentlerin uzun dönemde güvenlik ve etkinlik problemleri hala devam etmektedir. Günümüz stent teknolojileriyle bu mevcut riskin azaltılması hedeflenmiştir ve yeni gelişmeler umut vaad etmektedir. Bu gelişmelerin yapılacak daha büyük çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. KAYNAKLAR 1. Abizaid A, Kornowski R, Mintz GS, Hong MK, Abizaid AS, Mehran R, et al. The influence of diabetes mellitus on acute and late clinical outcomes following coronary stent implantation. J Am Coll Cardiol 1998; 32: Alfonso F, Perez-Vizcayno MJ, Cruz A, Garcia J, Jimenez-Quevedo P, Escaned J, et al. Treatment of patients with in-stent restenosis. EuroIntervention. 2009; 5: D70-D D.M. Martin, F.J. Boyle, Drug-eluting stents for coronary artery disease: a review, Med. Eng. Phys. 2011;33: Regar E, Sianos G, Serruys PW. Stent development and local drug delivery. Br Med Bull. 2001; 59: L. Mauri, T.S. Silbaugh, P. Garg, R.E. Wolf, K. Zelevinsky, A. Lovett, M.R. Varma, Z.Zhou, S.L. Normand, Drug-eluting or bare-metal stents for acute myocardial infarction, N. Engl. J. Med. 2008; 359: A.J. Kirtane, A. Gupta, S. Iyengar, J.W. Moses, M.B. Leon, R. Applegate, B. Brodie, E. Hannan, K. Harjai, L.O. Jensen, S.J. Park, R. Perry, M. Racz, F. Saia, J.V. Tu, R. Waksman, A.J. Lansky, R. Mehran, G.W. Stone, Safety and efficacy of drugeluting and bare metal Stents: comprehensive meta-analysis of randomized trials and observational studies, Circulation. 2009;119: Kotani J, Awata M, Nanto S, Uematsu M, Oshima F, Minamiguchi H, et al. Incomplete neointimal coverage of sirolimus-eluting stents: angioscopic findings. J Am Coll Cardiol. 2006; 47: Hofma SH, van der Giessen WJ, van Dalen BM, Lemos PA, McFadden EP, Sianos G, et al. Indication of long-term endothelial dysfunction after sirolimus-eluting stent implantation. Eur Heart J. 2006; 27: Togni M, Raber L, Cocchia R, Wenaweser P, Cook S, Windecker S, et al. Local vascular dysfunction after coronary paclitaxel-eluting stent implantation. Int J Cardiol 2007;120: I. Sheiban, G. Villata, M. Bollati, D. Sillano, M. Lotrionte, G. Biondi-Zoccai. Nextgeneration drugeluting stents in coronary artery disease: focus on everolimus eluting stent (Xience V), Vasc. Health Risk Manag. 2008;4: J. Doostzadeh, L.N. Clark, S. Bezenek, W. Pier-

8 55 İlaç kaplı stentler TGKD Cilt 17, Sayı 2 Mayıs 2013:48-57 son, P.R. Sood, K. Sudhir, Recent progress in percutaneous coronary intervention: evolution of the drug-eluting stents, focus on the XIENCE V drug-eluting stent, Coron. Artery Dis. 2010;21: J.J. Lopez, M.J. Keyes, S. Nathan, R. Piana, M. Pencina, G. Dhar, S. Marso, S. Rao, S. Shammo, W. Marquardt, D.J. Cohen, N.S. Kleiman, Rapid adoption of drug eluting stents: clinical practices and outcomes from the early drug-eluting stent era, Am. Heart J. 2010;160: Amey S. Puranik, Eileen R. Dawson, Nicholas A. Peppas, Recent advances in drug eluting stents, International Journal of Pharmaceutics. 2013;441: E.P. McFadden, E. Stabile, E. Regar, E. Cheneau, A.T.L. Ong, T. Kinnaird, W.O. Suddath, N.J. Weissman, R. Torguson, K.M. Kent, A.D. Pichard, L.F. Satler, R. Waksman, P.W. Serruys Late thrombosis in drug-eluting coronary stents after discontinuation of antiplatelet therapy Lancet. 2004; 364: A.V. Finn, F.D. Kolodgie, J. Harnek, L.J. Guerrero, E. Acampado, K. Tefera, K. Skorija, D.K. Weber, H.K. Gold, R. Virmani. Differential response of delayed healing and persistent inflammation at sites of overlapping sirolimus or paclitaxel-eluting stents. Circulation. 2005;112: J. Steffel, T.F. Luscher, F.C. Taner. Tissue factor in cardiovascular diseases-molecular mechanisms and clinical implications. Circulation. 2006;113: C.I. Stefanadis, Are all drug-eluting stents the same? Hellenic J. Cardiol. 2011;52: T. Parker, V. Dave, R. Falotico, Polymers for drug eluting stents, Curr. Pharm. Des. 2011;16: G. Acharya, K. Park. Mechanisms of controlled drug release from drug-eluting stents. Adv. Drug Deliv. Rev.2006;58: D.M. Martin, F.J. Boyle, Drug-eluting stents for coronary artery disease: a review, Med. Eng. Phys. 2011;33: A.K. Jain, C. Lotan, I.T. Meredith, F. Feres, R. Zambahari, N. Sinha, M.T. Rothman, Twelvemonth outcomes in patients with diabetes implanted with a zotarolimus-eluting stent: results from the E-Five Registry, Heart. 2010; 96: G. Guagliumi, H. Ikejima, V. Sirbu, H. Bezerra, G. Musumeci, N. Lortkipanidze, L. Fiocca, S. Tahara, A. Vassileva, A. Matiashvili, O. Valsecchi, M. Costa, Impact of drug release kinetics on vascular response to different zotarolimus-eluting stents implanted in patients with long coronary stenoses: the LongOCT Study (Optical Coherence Tomography in Long Lesions), JACC Cardiovasc. Interv. 2011;4: Serruys PW, Silber S, Garg S, van Geuns RJ, Richardt G, Buszman PE, et al. Comparison of zotarolimus- eluting and everolimuseluting coronary stents. N Engl J Med 2010; 363: Ertaş et al. Drug eluting stents. Anadolu Kardiyol Derg. 2012;12: Garg S, Serruys PW. Coronary stents: looking forward. J Am Coll Cardiol 2010; 56: S Costa RA, Abizaid A, Abizaid AS, Garcia Del Blanco B, Berland J, Petrov I, et al. Procedural and early clinical outcomes of patients with de novo coronary bifurcation lesions treated with the novel Nile PAX dedicated bifurcation polymerfree paclitaxel coated stents: results from the prospective, multicentre, non-randomized BIPAX clinical trial. Euro Intervention. 2012; 7: Verheye S, Ramcharitar S, Grube E, Schofer JJ, Witzenbichler B, Kovac J, et al. Six-month clinical and angiographic results of the STENTYS self-apposing stent in bifurcation lesions. EuroIntervention. 2011;7: T. Parker, V. Dave, R. Falotico, Polymers for drug eluting stents, Curr. Pharm. Des. 2011;16: I.K. De Scheerder, K.L. Wilczek, E.V. Verbeken, J. Vandorpe, P.N. Lan, E. Schacht, H. De Geest, J. Piessens, Biocompatibility of polymer-coated oversized metallic stents implanted in normal porcine coronary arteries, Atherosclerosis. 1995; 114: Y. Levy, N. Tal, G. Tzemach, J. Weinberger, A.J. Domb, D. Mandler, Drug-eluting stent with improved durability and controllability properties, obtained via electrocoated adhesive promotion layer, J. Biomed. Mater. Res. B Appl. Biomater. 2009;91: J.E. Puskas, L.G. Munoz-Robledo, R.A. Hoerr, J. Foley, S.P. Schmidt, M. Evancho-Chapman, J. Dong, C. Frethem, G. Haugstad, Drug-eluting stent coatings, Wiley Interdiscip. Rev. Nanomed. Nanobiotechnol. 2009;1: J.E. Moore Jr., Biomechanical issues in endovascular device design, J. Endovasc. Ther. 2009;16:I1-I W. Khan et al. Drug eluting stents: Develop-

9 TGKD Cilt 17, Sayı 2 Mayıs 2013:48-57 İlaç kaplı stentler 56 ments and current status. Journal of Controlled Release. 2012;161: S. Garg, P.W. Serruys, Coronary stents: looking forward, J. Am. Coll. Cardiol. 2010;56:S43-S Lemos PA, Moulin B, Perin MA, Oliveira LA, Arruda JA, Lima VC, et al; PAINT trial investigators. Randomized evaluation of two drugeluting stents with identical metallic platform and biodegradable polymer but different agents (paclitaxel or sirolimus) compared against bare stents: 1-year results of the PAINT trial. Catheter Cardiovasc Interv. 2009;74: Guagliumi G, Sirbu V, Musumeci G, Bezerra HG, Aprile A, Kyono H, et al. Strut coverage and vessel wall response to a new-generation paclitaxeleluting stent with an ultrathin biodegradable abluminal polymer: Optical Coherence Tomography Drug-Eluting Stent Investigation (OCTDESI). Circ Cardiovasc Interv. 2010; 3: Han Y, Jing Q, Xu B, Yang L, Liu H, Shang X, et al; CREATE (Multi- Center Registry of Excel Biodegradable Polymer Drug-Eluting Stents) Investigators. Safety and efficacy of biodegradable polymer-coated sirolimus-eluting stents in 'real-world' practice: 18-month clinical and 9- month angiographic outcomes. JACC Cardiovasc Interv. 2009; 2: Costa J. Supralimus bioabsorbable-polymer sirolimus-eluting stent technology in patients with acute coronary syndrome undergoing percutaneous coronary intervention: initial results of the prospective, international, multicenter, E-SERIES registry. Proceedings of TCT; 2009; Ormiston JA, Abizaid A, Spertus J, Fajadet J, Mauri L, Schofer J, et al; NEVO ResElution-I Investigators. Six-month results of the NEVO Res-Elution I (NEVO RES-I) trial: a randomized, multicenter comparison of the NEVO sirolimuseluting coronary stent with the TAXUS Liberte paclitaxel-eluting stent in de novo native coronary artery lesions. Circ Cardiovasc Interv 2010; 3: M. Ostojic, D. Sagic, R. Jung, Y.-L. Zhang, M. Nedeljkovic, L. Mangovski, S. Stojkovic, D. Debeljacki, M. Colic, B. Beleslin, B. Milosavljevic, D. Orlic, D. Topic, N. Karanovic, D. Paunovic, U. Christians, N.P.K.I. Behalf. The pharmacokinetics of biolimus A9 after elution from the nobori stent in patients with coronary artery disease: the NOBORI PK study. Catheter. Cardiovasc. Interv. 2008;72: P.R. Stella, R. Mueller, G. Pavlakis, B. De Bruyne, K. Hauptmann, M.C. Morice, B. Chevalier, J. Fajadet, H. Sievert, E. Grube, One year results of a new in situ length-adjustable stent platform with a biodegradable biolimus A9 eluting polymer: results of the CUSTOM-II trial, EuroIntervention. 2008; 4: Ostojic M, Sagic D, Beleslin B, Jung R, Perisic Z, Jagic N, Nedeljkovic M, Mangovski L, Milosavljevic B, Stojkovic S, Orlic D, Antonic Z, Miloradovic V, Topic D, Paunovic D. EuroIntervention. 2008;3: Danzi GB, Chevalier B, Urban P, Fath-Ordoubadi F, Carrie D, Wiemer M, Serra A, Wijns W, Kala P, Stabile A, Ruigomez JG, Sagic D, Laanmets P, Strupp G, West N, Paunovic D; NOBORI 2 Investigators. EuroIntervention. 2012;15;8: P.W. Serruys, S. Garg, A. Abizaid, J. Ormiston, S. Windecker, S. Verheye, C. Dubois, J. Stewart, K.E. Hauptmann, J. Schofer, K. Stangl, B. Witzenbichler, M. Wiemer, E. Barbato, T. de Vries, A.M. den Drijver, H. Otake, L. Meredith, S. Toyloy, P. Fitzgerald, A randomised comparison of novolimus-eluting and zotarolimuseluting coronary stents: 9-month follow-up results of the EXCELLA II study, EuroIntervention. 2010; 6: N. Reifart, K.E. Hauptmann, A. Rabe, D. Enayat, K. Giokoglu, Short and long term comparison (24 months) of an alternative sirolimus-coated stent with bioabsorbable polymer and a bare metal stent of similar design in chronic coronary occlusions: the CORACTO trial, EuroIntervention. 2010;6: M.W. Webster, J.A. Ormiston, Drug-eluting stents and late stent thrombosis, Lancet. 2007; 370: K. Steigerwald, S. Merl, A. Kastrati, A. Wieczorek, M. Vorpahl, R. Mannhold, M. Vogeser, J. Hausleiter, M. Joner, A. Schomig, R. Wessely, The pre-clinical assessment of rapamycin-eluting, durable polymer-free stent coating concepts, Biomaterials. 2009;30: Grube E. BIOFREEDOM: a prospective randomized trial of polymerfree biolimus a9-eluting stents and paclitaxel-eluting stents in patients with coronary artery disease. Proceedings of TCT; 2009; N. Tada, R. Virmani, G. Grant, L. Bartlett, A. Black, C. Clavijo, U. Christians, R. Betts, D. Savage, S.H. Su, J. Shulze, S. Kar, Polymer-free biolimus a9-coated stent demonstrates more

10 57 İlaç kaplı stent teknolojileri TGKD Cilt 17, Sayı 2 Mayıs 2013:48-57 sustained intimal inhibition, improved healing, and reduced inflammation compared with a polymer-coated sirolimus-eluting cypher stent in a porcine model, Circ. Cardiovasc. Interv. 2010;3: Van der Giessen WJ, Sorop O, Serruys PW, Peters-Krabbendam I, van Beusekom HM. Lowering the dose of sirolimus, released from a nonpolymeric hydroxyapatite coated coronary stent, reduces signs of delayed healing. JACC Cardiovasc Interv 2009; 2: Abizaid A. VESTAsync I update, and First Report of the VESTAsync II randomized trial with a hydroxyapatite polymer-free sirolimuseluting stent. Proceedings of TCT; 2009; King L, Byrne RA, Mehilli J, Schig A, Kastrati A, Pache J. Five-year clinical outcomes of a polymer-free sirolimus-eluting stent versus a permanent polymer paclitaxel-eluting stent: Final results of the intracoronary stenting and angiographic restenosis - test equivalence between 2 drug-eluting stents (ISAR-TEST) trial. Catheter Cardiovasc Interv 2012; Grube E. BIOFREEDOM: a prospective randomized trial of polymerfree biolimus A9-eluting stents and paclitaxel-eluting stents in patients with coronary artery disease. Proceedings of TCT; 2009; C. Di Mario, G. Ferrante, Biodegradable drugeluting stents: promises and pitfalls, Lancet 371 (9616) (2008) S. Garg, P. Serruys, Biodegradable stents and non-biodegradable stents, Minerva Cardioangiol. 2009;57: R. Erbel, D. Bose, M. Haude, I. Kordish, S. Churzidze, N. Malyar, T. Konorza, S. Sack, Absorbable coronary stents. New promising technology, Herz. 2007;32: H. Tamai, K. Igaki, E. Kyo, K. Kosuga, A. Kawashima, S. Matsui, H. Komori, T. Tsuji, S. Motohara, H. Uehata, Initial and 6-month results of biodegradable poly-l-lactic acid coronary stents in humans, Circulation. 2000;102: Capodanno D, Dipasqua F, Tamburino C. Novel drug-eluting stents in the treatment of de novo coronary lesions. Vasc Health Risk Manag 2011; 7: Ormiston JA, Lefre T, Grube E, Allocco DJ, Dawkins KD. First human use of the TAXUS Petal paclitaxel-eluting bifurcation stent. Euro Intervention 2010; 6: Garg S, Serruys PW. Coronary stents: looking forward. J Am Coll Cardiol 2010; 56: S J.A. Ormiston, P.W. Serruys, E. Regar, D. Dudek, L. Thuesen, M.W. Webster, Y. Onuma, H.M. Garcia-Garcia, R. McGreevy, S. Veldhof, A bioabsorbable everolimus-eluting coronary stent system for patients with single de-novo coronary artery lesions (ABSORB): a prospective openlabel trial, Lancet. 2008;371: J.A. Ormiston, P.W. Serruys, Bioabsorbable coronary stents, Circ. Cardiovasc. Interv. 2009;2: Van Beusekom HM, Ertaş G, Sorop O, Serruys PW, van der Giessen WJ. The Genous endothelial progenitor cell capture stent accelerates stent re-endothelialization but does not affect intimal hyperplasia in porcine coronary arteries. Catheter Cardiovasc Interv 2012;79: Beijk MA, Klomp M, van Geloven N, Koch KT, Henriques JP, Baan J, et al. Two-year follow-up of the Genous endothelial progenitor cell capturing stent versus the Taxus LibertE stent in patients with de novo coronary artery lesions with a high-risk of restenosis: a randomized, single-center, pilot study. Catheter Cardiovasc Interv 2001;78: Garg S, Serruys PW. Coronary stents: looking forward. J Am Coll Cardiol 2010; 56:S

İLAÇ KAPLI STENT SEÇİMİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD KONYA

İLAÇ KAPLI STENT SEÇİMİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD KONYA İLAÇ KAPLI STENT SEÇİMİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD KONYA İlaç Salınımlı Stentler 1. Kuşak 2. Kuşak PES SES ZES EES Taxus Cypher 3. Kuşak Endeavor

Detaylı

Kronik Total Oklüzyon (KTO) da İlaç Salınımlı Stentler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kronik Total Oklüzyon (KTO) da İlaç Salınımlı Stentler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kronik Total Oklüzyon (KTO) da İlaç Salınımlı Stentler Prof Dr Deniz Kumbasar Prof.Dr.Deniz Kumbasar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı AHA ACC LEZYON SINIFLAMASI RESTENOZ RİSKİNİ

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

KTO'da antiplatelet seçimi nasıl olmalı? DAPT süresi daha mı uzun olmalı? Prof.Dr.Oğuz Yavuzgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd, İzmir

KTO'da antiplatelet seçimi nasıl olmalı? DAPT süresi daha mı uzun olmalı? Prof.Dr.Oğuz Yavuzgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd, İzmir KTO'da antiplatelet seçimi nasıl olmalı? DAPT süresi daha mı uzun olmalı? Prof.Dr.Oğuz Yavuzgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd, İzmir DES implantasyonu sonrası DAPT süresi DES

Detaylı

İlaç Salınımlı Koroner Stentler

İlaç Salınımlı Koroner Stentler Derleme MN Kardiyoloji 22/2015 İlaç Salınımlı Koroner Stentler Dr. Veysel Özgür BARIŞ*, Uzm.Dr. Demet MENEKŞE GEREDE*, Prof.Dr. Deniz KUMBASAR*, Prof.Dr. Çetin EROL* Öz Koroner arter hastalığı günümüzde

Detaylı

JCEI / 2015; 6 (2):

JCEI / 2015; 6 (2): JCEI / 2015; 6 (2): 159-164 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.02.0509 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Sirolimus-kaplı stent ile polizen-f polimerli kobalt

Detaylı

Yeni Nesil İlaç Salınımlı Stentler ve Çıplak Metal Stentlerin Etkinlik ve Güvenirliğinin Meta-Analizler ve Kılavuzlar Işığında Değerlendirilmesi

Yeni Nesil İlaç Salınımlı Stentler ve Çıplak Metal Stentlerin Etkinlik ve Güvenirliğinin Meta-Analizler ve Kılavuzlar Işığında Değerlendirilmesi Derleme MN Kardiyoloji 22/2015 Yeni Nesil İlaç Salınımlı Stentler ve Çıplak Metal Stentlerin Etkinlik ve Güvenirliğinin Meta-Analizler ve Kılavuzlar Işığında Değerlendirilmesi Dr. Serdar FIRTINA*, Dr.

Detaylı

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ Doç.Dr.B.Yılmaz CİNGÖZBAY GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KARDİYOLOJİ SERVİSİ İSTANBUL İSTANBUL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU 11 Haziran 2011

Detaylı

İNTRAKORONER BRAKİTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA UZUN DÖNEM KLİNİK SONUÇLAR: YEDİ YILLIK TAKİP

İNTRAKORONER BRAKİTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA UZUN DÖNEM KLİNİK SONUÇLAR: YEDİ YILLIK TAKİP 85 İNTRAKORONER BRAKİTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA UZUN DÖNEM KLİNİK SONUÇLAR: YEDİ YILLIK TAKİP Dr. Orhan Doğdu, Dr. Mehmet Güngör Kaya, Dr. Özgür Günebakmaz, Dr. Mikail

Detaylı

ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI?

ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI? ÇOK DAMAR HASTALARINDA PERKÜTAN GİRİŞİM YAPALIM MI? Prof. Dr. Ömer Göktekin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Eskişehir Tanım Tek damar hastalığı: LAD, Cx veya RCA

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KASIM 2007-ARALIK 2010 TARİHLERİ ARASINDA DEÜTF KARDİYOLOJİ ANABILIM DALI NDA PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM YOLUYLA İLAÇ SALINIMLI STENT

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMDA ANTİPLATELET SEÇİMİ; NE, NE ZAMAN? DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD

AKUT KORONER SENDROMDA ANTİPLATELET SEÇİMİ; NE, NE ZAMAN? DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD AKUT KORONER SENDROMDA ANTİPLATELET SEÇİMİ; NE, NE ZAMAN? DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD Plan AKS Patofizyolojisi Antiplatelet Mekanizma Antiplatelet İlaç Çalışmaları UA/NSTEMI de

Detaylı

ÇIPLAK METAL STENT PLATFORMU

ÇIPLAK METAL STENT PLATFORMU 90 ÇIPLAK METAL STENT PLATFORMU Dr.Çağlar Emre Çağlıyan, Dr. Mustafa Demirtaş Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, ADANA GİRİŞ İlk olarak Gruntzig tarafından 1977 yılında yapılan

Detaylı

KARD YOLOJ KL N NDE UYGULANAN LAÇ KAPLI STENTLER N RESTENOZ ORANLARI VE YAN DAL OST UMU AÇIKLI I ÜZER NE ETK LER. Dr Demet ÖZKARAMANLI GÜR

KARD YOLOJ KL N NDE UYGULANAN LAÇ KAPLI STENTLER N RESTENOZ ORANLARI VE YAN DAL OST UMU AÇIKLI I ÜZER NE ETK LER. Dr Demet ÖZKARAMANLI GÜR TÜRK YE CUMHUR YET ANKARA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES ANKARA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES KARD YOLOJ KL N NDE UYGULANAN LAÇ KAPLI STENTLER N RESTENOZ ORANLARI VE YAN DAL OST UMU AÇIKLI I ÜZER NE ETK LER Dr Demet

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Sol Ana Koroner Arter Lezyonu: Stent veya Operasyon?

Sol Ana Koroner Arter Lezyonu: Stent veya Operasyon? Sol Ana Koroner Arter Lezyonu: Stent veya Operasyon? Özlem Özbek Özet Korunmamış sol ana koroner arter darlığında tercih edilen tedavi yöntemi koroner arter bypass greftleme cerrahisidir. İlaç-kaplı stentlerin

Detaylı

Bifurkasyon Lezyonlarına Güncel Yaklaşım

Bifurkasyon Lezyonlarına Güncel Yaklaşım Derleme MN Kardiyoloji 22/2015 Bifurkasyon Lezyonlarına Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hüsnü DEĞİRMENCİ*, Yrd.Doç.Dr. Eftal Murat BAKIRCI*, Yrd.Doç.Dr. Hikmet HAMUR*, Prof.Dr. Ergün TOPAL* Öz Koroner bifurkasyon

Detaylı

Akut koroner sendromda pratik antiagregan kullanımı. Dr. Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Kardiyoloji Kliniği

Akut koroner sendromda pratik antiagregan kullanımı. Dr. Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Kardiyoloji Kliniği Akut koroner sendromda pratik antiagregan kullanımı Dr. Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Kardiyoloji Kliniği A k u t K o r o n e r S e n d r o m STEMİ NSTEMİ Zaman kazançtır?! Zamana karşı yarış

Detaylı

Çok damar koroner arter hastalığında ilaç salınımlı stentler: Cerrahinin önemli kalelerinden biri fethedildi mi?

Çok damar koroner arter hastalığında ilaç salınımlı stentler: Cerrahinin önemli kalelerinden biri fethedildi mi? Derleme Review 325 Çok damar koroner arter hastalığında ilaç salınımlı stentler: Cerrahinin önemli kalelerinden biri fethedildi mi? Drug-eluting stents in multivessel coronary artery disease: Was one of

Detaylı

STENT YÜZEY KAPLAMA. Prof.Dr. Ferhan Özmen

STENT YÜZEY KAPLAMA. Prof.Dr. Ferhan Özmen 122 STENT YÜZEY KAPLAMA Prof.Dr. İntrakoroner stentler genellikle paslanmaz çelik yapılıdır. İntrakoroner stent materyali davranışı, kan ve vasküler doku ile karşılıklı reaksiyonuna bağlıdır. Stent üretimi

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM Dr.Suat Altınmakas TARİHÇE Radial arterden ilk koroner anjiografi Campeau tarafından 1989 da gerçekleştirldi. İlk geniş çaplı çalışma 1992 yılında yayımlandı. Rutin klinik uygulamaya

Detaylı

Kılavuz Tellerin Seçimi. Doç.Dr.Şennur Ünal Dayı Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi Kardiyoloji Kliniği.

Kılavuz Tellerin Seçimi. Doç.Dr.Şennur Ünal Dayı Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi Kardiyoloji Kliniği. Kılavuz Tellerin Seçimi Doç.Dr.Şennur Ünal Dayı Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi Kardiyoloji Kliniği. Kılavuz tel seçimi girişimsel işlemlerin ilk aşamasını oluşturur, Tellerin yapısal özellikleri işlem

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM YAPILAN HASTALARA YERLEŞTİRİLEN STENT BOYUTLARI

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM YAPILAN HASTALARA YERLEŞTİRİLEN STENT BOYUTLARI TGKD Cilt 16, Sayı 2 41 ÇUKUROVA BÖLGESİNDE PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM YAPILAN HASTALARA YERLEŞTİRİLEN STENT BOYUTLARI Dr. Nermin Yıldız Koyunsever, Dr. Durmuş Yıldıray Şahin, Dr. Taner Şeker, Dr. Yahya

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

Bifurkasyon Lezyon Tanımlaması. Ana damar > 2.5 mm Yan dal: 2 veya mm ise Girişime gerek olmayan yan dal < 2 mm

Bifurkasyon Lezyon Tanımlaması. Ana damar > 2.5 mm Yan dal: 2 veya mm ise Girişime gerek olmayan yan dal < 2 mm Bifurkasyon Lezyon Tanımlaması Ana damar > 2.5 mm Yan dal: 2 veya 2.25 2.5 mm ise Girişime gerek olmayan yan dal < 2 mm Bifurkasyon Lezyonu Sınıflamaları Bifurkasyon Lezyon Sınıflamaları Lefevre / ICPS

Detaylı

İlaç salınımlı stentler diyabetik hastalarda koroner arter hastalığının tedavisini değiştirdi mi?

İlaç salınımlı stentler diyabetik hastalarda koroner arter hastalığının tedavisini değiştirdi mi? Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery İlaç salınımlı stentler diyabetik hastalarda koroner arter hastalığının tedavisini değiştirdi mi? Have drug-eluting

Detaylı

Doç.Dr. Oğuz Caymaz, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Doç.Dr. Oğuz Caymaz, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul ORTA-YÜKSEK RISKLI KARARSIZ ANGINA PEKTORISTE HEMODINAMIK OLARAK ÖNEMLI OLMAYAN KORONER ARTER LEZYONLARININ BALON ANJIYOPLASTI VE STENT ILE TEDAVILERININ KLINIK SONUÇLARA ETKISI: RETROSPEKTIF ANALIZ Doç.Dr.

Detaylı

Yeni Oral Antikoagülan Kullanan Hastalarda Koroner Girişimler. Dr. Ersel Onrat Antalya

Yeni Oral Antikoagülan Kullanan Hastalarda Koroner Girişimler. Dr. Ersel Onrat Antalya Yeni Oral Antikoagülan Kullanan Hastalarda Koroner Girişimler Dr. Ersel Onrat Antalya 31.05.2014 KORONER ARTER HASTALIĞI ve ATRİYAL FİBRİLASYON BİRLİKTELİĞİ Koroner arter hastalığı (KAH) sıklığı yaşla

Detaylı

SAFEN VEN GREFT HASTALIĞINDA ĠLAÇ SALINIMLI STENT ĠLE ÇIPLAK METAL STENT UYGULAMASININ UZUN DÖNEM SONUÇLARININ KARġILAġTIRILMASI

SAFEN VEN GREFT HASTALIĞINDA ĠLAÇ SALINIMLI STENT ĠLE ÇIPLAK METAL STENT UYGULAMASININ UZUN DÖNEM SONUÇLARININ KARġILAġTIRILMASI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI SAFEN VEN GREFT HASTALIĞINDA ĠLAÇ SALINIMLI STENT ĠLE ÇIPLAK METAL STENT UYGULAMASININ UZUN DÖNEM SONUÇLARININ KARġILAġTIRILMASI.

Detaylı

Kronik Total Oklüzyonda Perkütan Koroner Girişim KILAVUZ TEL SEÇİMİ. Doç. Dr. Alev Arat-Özkan İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü

Kronik Total Oklüzyonda Perkütan Koroner Girişim KILAVUZ TEL SEÇİMİ. Doç. Dr. Alev Arat-Özkan İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Kronik Total Oklüzyonda Perkütan Koroner Girişim KILAVUZ TEL SEÇİMİ Doç. Dr. Alev Arat-Özkan İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Kronik Total Oklüzyon Girişiminde Başarısızlık Nedenleri Kılavuz telle lezyonun geçilememesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Görmez

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Görmez 1 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Selçuk Görmez Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1969 Doğum Yeri: Üsküdar, İstanbul İş Adresi: Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Tekin Sokak, No: 8, Kadıköy, İstanbul Telefon:

Detaylı

Safen ven greft tıkanıklıklarında balon anjiyoplasti ve stent uygulamalarına güncel bakış

Safen ven greft tıkanıklıklarında balon anjiyoplasti ve stent uygulamalarına güncel bakış Cumhuriyet Tıp Dergisi Cumhuriyet Tıp Derg 2013; Ek sayı:42-49 Derleme-Review http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1875 Safen ven greft tıkanıklıklarında balon anjiyoplasti ve stent uygulamalarına güncel

Detaylı

23 Nisan 2015, Perşembe. 23 Nisan 2015, Perşembe 13:15-14:10 17:20-18:10 14:30-15:20 İLGİNÇ OLGULAR VE KOMPLİKASYONLAR

23 Nisan 2015, Perşembe. 23 Nisan 2015, Perşembe 13:15-14:10 17:20-18:10 14:30-15:20 İLGİNÇ OLGULAR VE KOMPLİKASYONLAR 23 Nisan 2015, Perşembe 23 Nisan 2015, Perşembe 13:15-14:10 Saat Salon1 Açılış Töreni 13:00-13:15 GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ DE 2014 GÜNCELLEMESİ 13:15-13:30 Perkütan Koroner Girişimlerde Yeni Antiagreganlar

Detaylı

Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16

Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16 Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16 AMAÇ Diabetes mellitus (DM) önemli bir kardiyovasküler risk faktörüdür. Tüm diyabetik hasta ölümlerinin %70-80 inden kardiyovasküler

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi Successful Hybrid Therapy In Iatrogenic Complication of Bilateral Iliac Artery Özcan Gür1, Havva Nur Alparslan Yümün2, Selami Gürkan1,

Detaylı

Koroner arter hastal klar nda intravasküler ultrason uygulamas

Koroner arter hastal klar nda intravasküler ultrason uygulamas 15 Utilization of intravascular ultrasound in coronary artery disease Necmi Ata, Ömer Göktekin Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Eskiflehir, Türkiye ÖZET Kardiyak

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Perkütan Koroner Girişim

Diyabetik Hastalarda Perkütan Koroner Girişim DERLEME Diyabetik Hastalarda Perkütan Koroner Girişim Dr. İsmail BIYIK, a Dr. Zehra İlke AKYILDIZ, b Dr. Oktay ERGENE b a Kardiyoloji Kliniği, Uşak Devlet Hastanesi, Uşak b 2. Kardiyoloji Kliniği, İzmir

Detaylı

Stent-içi restenozun fizyopatolojisi ve tedavisi

Stent-içi restenozun fizyopatolojisi ve tedavisi Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2005;33(2):115-125 115 Stent-içi restenozun fizyopatolojisi ve tedavisi The physiopathology and treatment of in-stent restenosis Dr. Abdullah Do an, 1 Dr.

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D.

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. KRONİK REJEKSİYON SÜRECİ Diyalize dönüş Rejekte transplantlı diyaliz hastalarında morbidite

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

Kronik Total Oklüzyon Tanım ve Patofizyoloji. Prof.Dr.Deniz Kumbasar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kronik Total Oklüzyon Tanım ve Patofizyoloji. Prof.Dr.Deniz Kumbasar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kronik Total Oklüzyon Tanım ve Patofizyoloji Prof.Dr.Deniz Kumbasar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kronik Total Oklüzyon (KTO) Tanım: Nativ koroner arter(ler)de 3 aydan daha

Detaylı

MR ve CT Görüntüleme yapılacak hasta konsültasyonları

MR ve CT Görüntüleme yapılacak hasta konsültasyonları XIII) MR ve CT Görüntüleme yapılacak hasta konsültasyonları Editör: Doç. Dr. Okan GÜLEL 1) 2 hafta önce AKS nedeniyle stent takılan hastaya spinal MR görüntüleme planlanmaktadır. Bu durumda MR çekilmesi

Detaylı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doğumsal kalp hastalığı ve PAH Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 39 y kadın hasta Nefes darlığı, morarma ile başvurdu. 22 y iken (17 sene önce 1998) gebeliğin 3.

Detaylı

Persistan AF ablasyonunda cryobalon kullanılmamalıdır. Prof. Dr. Fethi KILIÇASLAN Medipol Üniversitesi

Persistan AF ablasyonunda cryobalon kullanılmamalıdır. Prof. Dr. Fethi KILIÇASLAN Medipol Üniversitesi Persistan AF ablasyonunda cryobalon kullanılmamalıdır Prof. Dr. Fethi KILIÇASLAN Medipol Üniversitesi Scientific competition is different from an athletics race. There may, and should, be more than one

Detaylı

STENT OPTİMİZASYONU. Doç. Dr. Ayhan Olcay Doğan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü

STENT OPTİMİZASYONU. Doç. Dr. Ayhan Olcay Doğan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü STENT OPTİMİZASYONU Doç. Dr. Ayhan Olcay Doğan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 750000 Koroner anjiyografi Türkiye 2014 yıllık PKG sayılar 175000 Koroner

Detaylı

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ VIII. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KALITSAL FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ Dr. M. Cem Ar ve THD Hemofili Bilimsel

Detaylı

Stentli Olguda Nonkardiyak Cerrahi

Stentli Olguda Nonkardiyak Cerrahi Stentli Olguda Nonkardiyak Cerrahi Doç. Dr. Kazım KARAASLAN Bezmialem Vakıf Üniversitesi Perkütan Kardiyak Girişim (PKG) Verileri Türkiye de 333 000/yıl Koroner Anjiyografi (2009) ABD de 1300000/yıl KA

Detaylı

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Kalp yetersizliğine ine sahip yaşlılarda larda Nebivolol ü ün KARDİYAK SONUÇLARA (outcomes)) ve rehospitalizasyon üzerindeki etkileri Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Hipertansiyonla Mücadele

Detaylı

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD Varfarin etkinliğinin kanıtlanmış olmasına rağmen suboptimal ve düşük kullanım oranı nedeniyle yeni oral antikoagülan

Detaylı

Stent içi restenoz tedavisinde kesici balon anjiyoplastisinin etkinliği

Stent içi restenoz tedavisinde kesici balon anjiyoplastisinin etkinliği 436 Özgün Araşt rma Original Investigation Stent içi restenoz tedavisinde kesici balon anjiyoplastisinin etkinliği The efficiency of cutting balloon angioplasty in the treatment of in-stent restenosis

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Cell growth differentiation Inflamation Cytokine production Extracellular-regulated

Detaylı

HİBRİT TEDAVİLER. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi

HİBRİT TEDAVİLER. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi HİBRİT TEDAVİLER Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi MORTALİTE YB hastalarının %10-23 da ABH % 50-70 de diyaliz %50-80 ölüm JAMA 2003;289:747-51 Int Care Med 2002;28:29-37. ABH ÇOK HIZLI İLERLEYEN

Detaylı

Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower

Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower Extermity Following Transcatheter Aortic Stent Implantation

Detaylı

Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi

Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi İçindekiler Giriş Bilgi Keşfi Sınıflandırma Uygulama Sonuç ve Öneriler Giriş Koroner Arter Hastalığı(KAH) : Koroner arterler kalbi besleyen

Detaylı

Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması

Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması Dr. Seda TANYERİ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Y.İ.E.A.H Kardiyoloji Asistanı

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

KORONER ARTER? NE ZAMAN? Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D.

KORONER ARTER? NE ZAMAN? Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D. KORONER ARTER GÖRÜNTÜLEMEDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN YERİ: : KİME K? NE ZAMAN? Doç.. Dr. Tuncay Hazırolan Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D. KORONER ANJİYOGRAF YOGRAFİ Normal ve patolojik

Detaylı

Koroner Arter Hastalığı ve Atriyal Fibrilasyon Birlikteliğinde Antitrombotik Tedavi Yönetimi

Koroner Arter Hastalığı ve Atriyal Fibrilasyon Birlikteliğinde Antitrombotik Tedavi Yönetimi Koroner Arter Hastalığı ve Atriyal Fibrilasyon Birlikteliğinde Antitrombotik Tedavi Yönetimi Dr. Umuttan Doğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Koroner arter hastalığı nedeniyle

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder?

Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder? Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder? Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Hangisi Renin-Anjiyotensin

Detaylı

İntrakoroner Tanısal Yöntemler Gelecekten Ne Bekliyor? Prof Dr. Ertan Ural İnvazif Kardiyoloji Araştırma Uygulama Birimi

İntrakoroner Tanısal Yöntemler Gelecekten Ne Bekliyor? Prof Dr. Ertan Ural İnvazif Kardiyoloji Araştırma Uygulama Birimi İntrakoroner Tanısal Yöntemler Gelecekten Ne Bekliyor? Prof Dr. Ertan Ural İnvazif Kardiyoloji Araştırma Uygulama Birimi 1 2 Akış Ses Temelli Teknolojiler Işık Temelli Teknolojiler Akım Temelli Teknolojiler

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

Koroner Arter Bypass Operasyonu

Koroner Arter Bypass Operasyonu Koroner Arter Bypass Operasyonu Dr. Murat Uğurlucan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 10 Ocak 2014 I. AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 1930 ların başında,

Detaylı

Curriculum Vitae. Selçuk Görmez. Asistant Professor. School of Medicine Department of Cardiology

Curriculum Vitae. Selçuk Görmez. Asistant Professor. School of Medicine Department of Cardiology 1 Curriculum Vitae Selçuk Görmez Asistant Professor School of Medicine Department of Cardiology Date of Birth: August 28,1969 Place of Birth: Üsküdar, İstanbul Work Address: Acıbadem Kadıköy Hastanesi,

Detaylı

Safen ven greft tıkanıklığı nedeniyle ST yükselmeli miyokart enfarktüsü gelişen hastalarda primer perkütan koroner girişimin etkinliği ve sonuçları

Safen ven greft tıkanıklığı nedeniyle ST yükselmeli miyokart enfarktüsü gelişen hastalarda primer perkütan koroner girişimin etkinliği ve sonuçları Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2010;38(8):531-536 531 Safen ven greft tıkanıklığı nedeniyle ST yükselmeli miyokart enfarktüsü gelişen hastalarda primer perkütan koroner girişimin etkinliği

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE TÜTÜN KULLANIMI: MEKANİZMA. Mini Ders 2 Modül: Tütünün Kalp ve Damar Hastalıkları Üzerindeki Etkisi

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE TÜTÜN KULLANIMI: MEKANİZMA. Mini Ders 2 Modül: Tütünün Kalp ve Damar Hastalıkları Üzerindeki Etkisi KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE TÜTÜN KULLANIMI: MEKANİZMA Mini Ders 2 Modül: Tütünün Kalp ve Damar Hastalıkları Üzerindeki Etkisi TEMEL SLAYTLAR Kardiyovasküler Hastalıkların Epidemiyolojisi

Detaylı

İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR

İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR Yaşar Çalışkan¹, Ozan Yeğit², Yasemin Özlük³, Erol Demir¹, Ayşe Serra Artan¹, Aydın Türkmen¹, Alaattin Yıldız¹, Mehmet Şükrü Sever¹

Detaylı

Relationship between residual syntax score and in hospital outcomes in patients undergoing primary percutaneous intervention

Relationship between residual syntax score and in hospital outcomes in patients undergoing primary percutaneous intervention Medeniyet Medical Journal 31(1):6-14, 216 doi:1.5222/mmj.216.6 Original Article / Orijinal Makale ISSN 2149-242 e-issn 2149-466 Cardiovascular Surgery / Kalp Damar Cerrahisi Relationship between residual

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji KHDAK Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Detaylı

Immu SİTAFEREZ ADSORBER

Immu SİTAFEREZ ADSORBER Immu SİTAFEREZ ADSORBER IMMULOC SİTAFEREZ ADSORBER Immuloc lökositlerin bağlanabileceği selülozik filamentlerle doldurulmuş tek kullanımlık adsorbsiyon kolonudur. Granülosit, monosit azaltılması barsak

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ Celal Bayar Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı-MANİSA Bazal Hücreli Kanser (BCC) 1827 - Arthur Jacob En sık rastlanan deri kanseri (%70-80) Açık

Detaylı

Grip Aşılarında Güncel Durum

Grip Aşılarında Güncel Durum Grip Aşılarında Güncel Durum Kenan HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum içeriği Aşı içeriği ve aşı çeşitleri Aşı endikasyonları, etki ve etkinlik Riskli gruplarda durum

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

Kalp Damar Cerrahisi Olmayan Tersiyer Bir Merkezin Primer Anjiyoplasti Sonuçları

Kalp Damar Cerrahisi Olmayan Tersiyer Bir Merkezin Primer Anjiyoplasti Sonuçları Klinik Araştırma MN Kardiyoloji 21/2014 Kalp Damar Cerrahisi Olmayan Tersiyer Bir Merkezin Primer Anjiyoplasti Sonuçları Dr. Candan MANSUROĞLU, Dr. Ender ÖRNEK, Dr. Mustafa ÇETİN, Dr. Emrullah KIZILTUNÇ,

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Johanna M. Geleijnse,* Cees Vermeer,** Diederick E. Grobbee, Leon J. Schurgers,** Marjo H. J. Knapen,**

Detaylı

PTCA Sonras Takipte Elektif Koroner Bypass Cerrahisine Gidi¾te Etkili Faktörler

PTCA Sonras Takipte Elektif Koroner Bypass Cerrahisine Gidi¾te Etkili Faktörler PTCA Sonras Takipte Elektif Koroner Bypass Cerrahisine Gidi¾te Etkili Faktörler RESPONSIBLE FACTORS EFFECTING THE COURSE TO ELECTIVE CORONARY ARTERY SURGERY IN THE FOLLOW-UP AFTER PTCA Mehmet Ali Özatik,

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Kılavuzlar 2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu

Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu 1 / 6 1. Hastanın Öyküsü Adı Soyadı : T***** K**** Yaşı : 33 Kısa Öykü : Hasta 3 ay önce doğum yapmış ve çocuğunu

Detaylı

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein;

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; MYELİN BASİC PROTEİN Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; Beyin Omurilik Sıvısı içinde Myelin Basic Protein miktarının araştırılmasıdır.

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN ERZİNCAN ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI AKUT KORONER SENDROM (AKS) Tanı Kriterleri:

Detaylı

Glomerül Zedelenmesi -İmmunolojik Mekanizmalar-

Glomerül Zedelenmesi -İmmunolojik Mekanizmalar- Glomerül Zedelenmesi -İmmunolojik Mekanizmalar- Dr. Lale Sever 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 24-27 Kasım 2016 - Antalya Glomerülonefritlerin pek çoğunda (patogenez çok iyi bilinmemekle birlikte)

Detaylı

Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul

Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul FRAKSİYONEL FLOW REZERV(FFR) Koroner anjiografi anatomik bilgi veren bir lümenografidir Mevcut lezyonun ciddiyetini görsel olarak

Detaylı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Böbrek Tümörü Böbrek tümörlerinin % 20-30 kadarı müracaat esnasında

Detaylı

POLÝMER TEKNOLOJÝSÝ ÝLE KULLANILAN STENTLER VE BÝYOLOJÝK ERÝYEBÝLÝR STENTLER

POLÝMER TEKNOLOJÝSÝ ÝLE KULLANILAN STENTLER VE BÝYOLOJÝK ERÝYEBÝLÝR STENTLER 156 POLÝMER TEKNOLOJÝSÝ ÝLE KULLANILAN STENTLER VE BÝYOLOJÝK ERÝYEBÝLÝR STENTLER Leo. A. Bokeriya, Hakan Þengül, E.A. Guseyinov, L.N. Petrakova, M.V. Avaliani, T.A. Batyraliev, H.A. Chigogidze Bakulev

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ. Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ. Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Paroksismal AF; 7 gün içinde spontan düzelen rekürren AF. Elektriksel

Detaylı