4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA"

Transkript

1 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Mehmet Akif SÖZER, Eyüp BOZKURT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler Kaynakça DOI:

2 Giriş Değerler insanların toplum içinde bir birey olarak var olabilmesini sağlayan duygusal kavramlardır. Değerler sayesinde insanlar hayatına yön verir. Değerler insanı şekillendirir. Değerlerin insanı şekillendiren özelliğinden dolayı toplumu oluşturan bireylere, nelerin önemli olduğunu, nelerin tercih edilmesi gerektiğini ve kısaca nasıl yaşanılması gerektiğini öğretirler (Akbaş, 2014: 39). Bu öğretiler sayesinde insanlar toplum içerisinde yer almayı ve yaşamayı öğrenmiş olur. Bilgi çağında toplumlarda ve yaşam koşullarında ki değişimle ile birlikte mevcut değerlerde meydana gelen çeşitliliklerden dolayı ahlak eğitimi daha da önemli bir hale gelmiştir (Lo ve Wong, 2006: 2). Bu sebeplerden dolayı değerler eğitimi insanlarda geniş anlamda ahlaki, kültürel, ruhsal, evrensel ve bireysel değerlere yönelik duyarlık geliştirmeyi, bunları içselleştirmeyi ve davranış haline getirmeyi içermektedir (Kaya ve Taşkın, 2016: 132). Ulusal ve evrensel değerleri içselleştiren ve bunları davranış haline getiren bireyler yaşama, yaşadığı toplumda bulunan insanlara, yaşadığı toplumda meydana gelen olaylara karşı daha duyarlı olur ve davranışlarını buna göre şekillendirirler. Değerler aynı zamanda ahlaki davranışların da temelini oluşturduğu için değerlere sahip bireyler ahlaki davranışlara da sahip olurlar. Ahlaki davranışlar insanları yönlendiren ilkelerdir ve bu ilkeler zaman zaman bölgeden bölgeye değişmektedir (Clarken, 2006). Bu sebepten dolayı değerler hem yerel, hem ulusal hem de evrensel özelliklere sahiptir. Değerler yaşanılan topluma, toplumun özelliğine ve yapısına göre farklılıklar gösterebilir. Tek başına zihin ya da beden eğitimi insanı daha akıllı ve güçlü hale getirebilir, ancak bu akıl ve gücün tün insanlık ve varlık için hayırlı bir şekilde kullanılması ahlak ve değerler eğitimi ile mümkündür (Kaymakcan ve Meydan, 2014:137). Değerler sosyal olgular olduğu için toplum içerisinde sürekli bir aktarım halindedir. Bireylerin sahip olduğu değerler, doğuştan getirilen bir özellik olmadığından ancak yaşamın içinde geliştirilir (Gömleksiz ve Cüro, 2011: 99). Birey bu değerleri yaparak yaşayarak öğrenir ve geliştirir. Değerlerin öğrenilmesi aşamasında değerlerin öğretilmesi rol öğrenmesi şeklinde bir sosyal öğrenme olarak gerçekleşir (Dilmaç, 2012: 2). Değerler her ne kadar yaparak yaşayarak öğrenilse de değerlerin öğretimi için bir plan ve programa uyulması gerekmektedir. Değer eğitimi yaklaşımlarının bir kısmı değerlerin öğretimine, bir kısmı akıl yürütme, sorgulama, yansıtıcı düşünme süreçlerine ağırlık vererek değerlerin bir düşünme ve karar verme süreci olarak kazanımına yöneliktir (Balat, 2012: 13). Eğitim sistemli ve uzun bir süreci kapsamaktadır. Bireydeki davranış değişikliği süreci olarak adlandırılan eğitim ailede başlayıp okul hayatında devam eden uzun bir dönemi kapsamaktadır (Erol, 2015: 610). Değerler eğitimi ilk olarak aile de ve bireyin bulunduğu çevrede başlar. Her insanın kendine özgü bir takım özellikleri vardır. İnsan bu özelliklerin bir kısmını doğuştan kalıtımla anne ve babadan alır, bir kısmına ise çevreden öğrenerek kazanır (Aydın, 2013: 17). Aile ve çevre bu eğitimi informal olarak gerçekleştirirken okullar bu eğitimi formal bir şekilde gerçekleştirmektedir. Okulların planlı ve programlı bir şekilde eğitimi yürütebilmesi için programın uygulama safhasının da iyi bir şekilde planlanması gerekmektedir. Bir eğitim programı ne kadar işlevsel olarak hazırlanırsa hazırlansın, asıl olan programın uygulama sürecinde etkili bir biçimde işe koşulmasıdır ( Aykaç, 2011: 118). İlkokula başlayan çocuklar da aileden sonra, hem eğitimsel hem de öğretimsel anlamda ilk temeller öğretmenler tarafından oluşturulmaya başlanır. Öğretmenler gelişen ve değişen günümüz dünyasında bu görevi üstlendikleri için kendilerini de sürekli geliştirmek zorundadır. Öğretmenler artık bilgi ve teknolojinin hızla geliştiği, ulusal sınırların ortadan kalkmaya başladığı, kültürler arası etkileşim ve iletişimin arttığı, küreselleşen bir dünyada görev yapmaktadır (Soylu, 2009:5). Özellikle değerler soyut kavramlardan oluştuğu için öğretmenlerin sınıf içerisinde yapacağı etkinlikler büyük önem arz etmektedir. Alternatif değerlendirmeler, geleneksel anlayışın dışında, öğrenci merkezli, anlamlı, ilginç ve öğrenciye uygun değerlendirme stratejileri olarak tanımlanır (Duban ve Küçükyılmaz, 2008: 771). Sınıf içerisinde değerlerin eğitiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri öğrencide değerlerin kalıcı ve etkili bir şekilde yerleşmesine katkı sağlar. Okulda, öğretim hizmetinin gerçekleştirilmesi sürecinde, öğrencilerin bilgiyi nasıl elde edecekleri konusunda öğretmen ve öğrencilerin izleyecekleri yöntem ve tekniklerin önemi kuşkusuz yadsınamaz (Çelikkaya ve Kuş, 2009: 742). İlkokul programları incelendiğinde değerler eğitiminde en önemli görevi hayat 1336

3 bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinin üstlendiği görülmektedir. Bu dersler bir anlamda çocuğu hayata hazırlar. İlköğretimde temel derslerden biri olan Sosyal Bilgiler dersi programının, gerek program öğelerinin her birinin dikkate alınarak hazırlanması, gerekse programın uygulama koşulları toplumun ve ülkenin gelecek kuşaklarını yetiştirmek anlamında daha büyük bir öneme sahiptir (Aykaç, 2007: 48). Öğretmenler sosyal bilgiler dersi programında yer alan değerleri öğretirken değerlere uygun öğretim yöntem ve teknikler kullanmalıdır. Bu şekilde yapılan değerler eğitimi daha etkin ve kalıcı hale gelir. Gelişme ve öğrenme çağını barındıran ilköğretim dönemi göz önüne alındığında, bu düzeydeki programların, tüm konu alanlarında öğrencilerin temel bilgilerini ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirebilecek bir yapı sergilemesi gerektiği görülmektedir (Duban ve Küçükyılmaz, 2008: 770). Öğretmenler kullandıkları öğretim yöntem ve teknikler sayesinde öğrenciler de üst düzey düşünme becerilerini geliştirebilirler. Özellikle değerlerin eğitiminde öğretmenler aktif olarak görev aldıkları için kullandıkları veya kullanmadıkları öğretim yöntem ve teknikleri büyük önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki değerler planlı ve programlı bir şekilde toplumun bütün unsurları ile birlikte hareket edildiği zaman daha başarılı bir şekilde öğretilecektir. Eğitim, bireyde istendik yönde davranış değiştirme sürecidir. Bu süreç öğreticilerin sınıf içerisinde uyguladıkları öğretim modelleri ile öğretim yöntem teknikleri ile şekillenir. Öğretmenlerin eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde kullanmış oldukları öğretim yöntem ve teknikleri dersin anlaşılabilirliğini ve öğretilebilirliğini doğrudan etkilemektedir. Sosyal bilgiler dersi programında yer alan değerlerin öğretiminde de öğretmenlerin kullanmış olduğu öğretim yöntem ve teknikleri çok fazla önem taşımaktadır. 4. sınıf sosyal bilgiler dersi programında yer alan değerlerin öğretiminde öğretmenlerin kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi de bu konular göz önüne alındığında büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma ile sınıf öğretmenlerinin değerler eğitiminde kullanılacak yöntem ve teknikler belirlenmiş olacaktır. Ayrıca değerler eğitimini gerçekleştirirken öğretmenlerin farklı yöntem ve teknikler kullanıp kullanmadığı belirlenerek öğretmenlere yol gösterilmiş olunacaktır. Aynı zamanda değerler eğitimi ile ilgili yapılacak olan program çalışmalarında yol gösterici bir görev üstlenecektir. Araştırmanın Amacı Bu araştırma 4. sınıf sosyal bilgiler dersi programında yer alan değerlerin öğretiminde öğretmenlerin kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Amacın gerçekleştirilmesine yönelik aşağıda ki alt amaçlara cevap aranmıştır Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin değerler eğitiminde kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir? Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin cinsiyet değişkenine göre kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerde anlamlı farklılık var mıdır? Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdem değişkenine göre kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerde anlamlı farklılık var mıdır? Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin görev yeri değişkenine göre kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerde anlamlı farklılık var mıdır? Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin sınıf mevcudu değişkenine göre kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerde anlamlı farklılık var mıdır? Araştırmanın Modeli Yöntem 4. sınıf sosyal bilgiler dersi programında yer alan değerlerin öğretiminde öğretmenlerin kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri belirlemeyi hedefleyen bu araştırma tarama modelinde olup betimsel bir nitelik arz etmektedir. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2009: 77). 1337

4 Çalışma Grubu Bu araştırmanın çalışma grubunu eğitim öğretim yılında Elazığ ilinde görev yapan 204 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Tablo 1. Çalışma Grubuna İlişkin Kişisel Bilgiler. Frekans Yüzde (%) Cinsiyet Kadın Erkek Mesleki Kıdem 1-5 Yıl Yıl Yıl Yıl ve Üstü Görev Yeri Köy İlçe Merkezi İl Merkezi Sınıf Mevcudu 20 ve altı Verilerin Toplanması ve Analizi Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formuyla elde edilmiştir. Anket formu İlkokul Sosyal Bilgiler dersi programında yer alan değerler ve literatürde geçen öğretim yöntem ve teknikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Anket formu toplam 2 bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümünde demografik veriler bulunmakta ve bu demografik verilere dayalı olarak görüş maddeleri karşılaştırılmıştır. Anketin ikinci bölümünde ise sosyal bilgiler programında yer alan 22 tane değer ve 9 tane öğretim yöntem ve tekniğin bulunduğu bir form oluşturulmuştur. Değerler belirlenirken Sosyal Bilgiler dersi programı incelenmiş ve bu programda yer alan değerler alınmıştır. Yöntem ve teknikler de literatür taranmış ve belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen verileri çözümlemede aritmetik ortalama yüzde frekans ve ki kare testi kullanılmıştır. Bulgular ve Yorumlar Bu bölümde, araştırma sonuçlarına ilişkin elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerlerin Eğitiminde En Fazla ve En Az Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Bulgular ve Yorumlar Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin sosyal bilgiler programında yer alan değerlerin eğitiminde öğretim yöntem ve tekniklerini en fazla: Aile Birliğine Önem Verme Değerinde Anlatım, Adil Olma Değerinde Anlatım, Bağımsızlık değerinde Anlatım, Barış değerinde Anlatım, Bilimsellik değerinde Beyin Fırtınası, Çalışkanlık değerinde Anlatım, Dayanışma değerinde Anlatım, Doğal Çevreye Duyarlılık değerinde Anlatım, Duyarlılık değerinde Anlatım, Dürüstlük değerinde Anlatım, Estetik değerinde Anlatım, Hak ve Özgürlüklere Saygı değerinde Tartışma, Hoşgörü değerinde Anlatım, Kültürel Mirasa Duyarlılık değerinde Anlatım, Misafirperverlik değerinde Anlatım, Özgürlük değerinde Anlatım, Sağlıklı Olmaya Önem Verme değerinde Anlatım, Saygı değerinde Anlatım, Sevgi değerinde Anlatım, Sorumluluk değerinde Anlatım, Temizlik değerinde Anlatım, Vatanseverlik ve Yardımseverlik değerinde Anlatım şeklinde kullandıkları tespit edilmiştir. 1338

5 Tablo.2. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin En Fazla ve En Az Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Teknikleri. Değerler Frekans Yüzde En Az- En Çok Aile Birliğine Önem 3.80 Sergi Verme Anlatım Adil Olma 3.90 Sergi Anlatım Bağımsızlık 3.90 Sergi Anlatım Barış Sergi Anlatım Bilimsellik Rol Yapma Beyin Fırtınası Çalışkanlık 3.90 Sergi Anlatım Dayanışma Sergi Anlatım Doğal Çevreye Duyarlılık Benzetişim Anlatım Duyarlılık Sergi Anlatım Dürüstlük Gezi Gözlem Anlatım Estetik Gezi Gözlem Anlatım Hak ve Özgürlüklere Sergi Saygı Tartışma Hoşgörü Sergi Anlatım Kültürel Mirasa Drama Duyarlılık Anlatım Misafirperverlik Sergi Anlatım Özgürlük 3.90 Sergi Anlatım Sağlıklı Olmaya Önem 3.90 Sergi Verme Anlatım Saygı Sergi Anlatım Sevgi Sergi Anlatım Sorumluluk Sergi Anlatım Temizlik Sergi Anlatım Vatanseverlik ve Sergi Yardımseverlik Anlatım 1339

6 Yine Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin sosyal bilgiler programında yer alan değerlerin eğitiminde öğretim yöntem ve tekniklerini en az: Aile Birliğine Önem Verme Değerinde Sergi, Adil Olma Değerinde Sergi Bağımsızlık değerinde Sergi, Barış değerinde Sergi, Bilimsellik değerinde Rol Yapma, Çalışkanlık değerinde Sergi, Dayanışma değerinde Sergi, Doğal Çevreye Duyarlılık değerinde Benzetişim, Duyarlılık değerinde Sergi, Dürüstlük değerinde Gezi Gözlem, Estetik değerinde Gezi Gözlem, Hak ve Özgürlüklere Saygı değerinde Sergi, Hoşgörü değerinde Sergi, Kültürel Mirasa Duyarlılık değerinde Drama, Misafirperverlik değerinde Sergi, Özgürlük değerinde Sergi, Sağlıklı Olmaya Önem Verme değerinde Sergi, Saygı değerinde Sergi, Sevgi değerinde Sergi, Sorumluluk değerinde Sergi, Temizlik değerinde Sergi, Vatanseverlik ve Yardımseverlik değerinde Sergi şeklinde kullandıkları tespit edilmiştir. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerlerin Eğitiminde Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Cinsiyet Değişkenine Göre Ki Kare Testine İlişkin Bulgular ve Yorumlar Araştırmaya katılan öğretmenlerin kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik cinsiyet değişkenine göre sosyal bilgiler programında yer alan toplam 22 değer içerisinde sadece iki değerde (Aile Birliğine Önem verme, Doğal Çevreye Duyarlılık) p<.05 düzeyinde anlamlı fark bulunmuş ve Tablo 3 de verilmiştir. Tablo.3. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Cinsiyet Değişkenine Göre Ki Kare Testi Sonuçları. Aile Birliğine Önem Verme Doğal Çevreye Duyarlılık Kadın Erkek Kadın Erkek f % f % f % f % Anlatım Soru Cevap Tartışma Beyin Fırtınası Benzetişim Rol Yapma Drama Sergi Gezi Gözlem X² P Tablo 3 incelendiğinde Aile Birliğine Önem Verme değerine yönelik kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinde cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur (X²=19.91 p<.05). Buna göre Aile Birliğine Önem Verme değerinde Rol Yapmayı kadın öğretmenlerin % i kullanırken, erkek öğretmenlerin % 4.40 ı kullanmaktadır. Yine aile birliğine önem verme değerinde tartışmayı erkek öğretmenlerin % u kullanırken, kadın öğretmenlerin % 9.60 ı kullanmaktadır. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerlerin Eğitiminde Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Ki Kare Testine İlişkin Bulgular ve Yorumlar Araştırmaya katılan öğretmenlerin kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik mesleki kıdem değişkenine göre sosyal bilgiler programında yer alan toplam 22 değer içerisinde sadece üç değerde (Doğal Çevreye Duyarlılık, Kültürel Mirasa Duyarlılık, Saygı) p<.05 düzeyinde anlamlı fark bulunmuş ve Tablo 4, 5 ve 6 da verilmiştir. 1340

7 Tablo.4. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Ki Kare Testi Sonuçları. Doğal Çevreye Duyarlılık ve üzeri f % f % f % f % f % Anlatım Soru Cevap Tartışma Beyin Fırtınası Benzetişim Rol Yapma Drama Sergi Gezi Gözlem X² P.04 Tablo 4 incelendiğinde Doğal Çevreye Duyarlılık değerine yönelik kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinde mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur (X²=46,68 p<.05). Buna göre Doğal Çevreye Duyarlılık değerinde Gezi Gözlemi mesleki kıdemi 1-5 yıl olanların % ı, Dramayı mesleki kıdemi 6-10 yıl olanların %16.20 i, Soru Cevabı mesleki kıdemi yıl olanların %20.70 i, Anlatımı mesleki kıdemi yıl olanların %22.40 ü, Beyin Fırtınasını mesleki kıdemi 21 ve üzeri olanların ı kullanmaktadır. Tablo.5. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Ki Kare Testi Sonuçları. Kültürel Mirasa Duyarlılık ve üzeri f % f % f % f % f % Anlatım Soru Cevap Tartışma Beyin Fırtınası Benzetişim Rol Yapma Drama Sergi Gezi Gözlem X² P.03 Tablo 5 incelendiğinde Kültürel Mirasa Duyarlılık değerine yönelik kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinde mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur (X²=48.72 p<.05). Buna göre Doğal Çevreye Duyarlılık değerinde Gezi Gözlemi mesleki kıdemi 1-5 yıl olanların % u, Soru Cevabı mesleki kıdemi 6-10 yıl olanların %17.60 ı, Anlatımı mesleki kıdemi yıl olanların %23.50 i, Rol Yapmayı mesleki kıdemi yıl olanların %17.80 i, Tartışmayı mesleki kıdemi 21 ve üzeri olanların %15.90 u kullanmaktadır. 1341

8 Tablo.6. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Ki Kare Testi Sonuçları. Saygı ve üzeri f % f % f % f % f % Anlatım Soru Cevap Tartışma Beyin Fırtınası Benzetişim Rol Yapma Drama Sergi Gezi Gözlem X² P.02 Tablo 6 incelendiğinde Saygı değerine yönelik kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinde mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur (X²=50.51 p<.05). Buna göre Saygı değerinde Soru Cevabı mesleki kıdemi 1-5 yıl olanların % i, Anlatımı mesleki kıdemi 6-10 yıl olanların %30.50 i, Beyin Fırtınasını mesleki kıdemi yıl olanların %26.70 i, Tartışmayı ve Beyin Fırtınasını mesleki kıdemi yıl olanların %22.20 i, Rol Yapmayı mesleki kıdemi 21 ve üzeri olanların %10.20 i kullanmaktadır. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerlerin Eğitiminde Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Görev Yeri Değişkenine Göre Ki Kare Testine İlişkin Bulgular ve Yorumlar Araştırmaya katılan öğretmenlerin kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik görev yeri değişkenine göre sosyal bilgiler programında yer alan toplam 22 değer içerisinde sadece bir değerde (Bilimsellik) p<.05 düzeyinde anlamlı fark bulunmuş ve Tablo 7 de verilmiştir. Tablo.7. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Görev Yeri Değişkenine Göre Ki Kare Testi Sonuçları. Bilimsellik Köy İlçe Merkezi İl Merkezi f % f % f % Anlatım Soru Cevap Tartışma Beyin Fırtınası Benzetişim Rol Yapma Drama Sergi Gezi Gözlem X² P

9 Tablo 7 incelendiğinde Bilimsellik değerine yönelik kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinde görev yeri değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur (X²=27.44 p<.05). Buna göre, Bilimsellik değerinde Gezi Gözlemi köyde görev yapanların %29.60 ı, Soru Cevabı ilçe merkezinde görev yapanların %21.20 i, Beyin Fırtınasını il merkezinde görev yapanların %28.60 ı kullanmaktadır. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerlerin Eğitiminde Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Sınıf Mevcudu Değişkenine Göre Ki Kare Testine İlişkin Bulgular ve Yorumlar Araştırmaya katılan öğretmenlerin kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik sınıf mevcudu değişkenine göre sosyal bilgiler programında yer alan toplam 22 değer içerisinde sadece bir değerde (Kültürel Mirasa Duyarlılık) p<.05 düzeyinde anlamlı fark bulunmuş ve Tablo 8 de verilmiştir. Tablo.8. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Sınıf Mevcudu Değişkenine Göre Ki Kare Testi Sonuçları. Kültürel Mirasa Duyarlılık 20 ve altı ve üzeri f % f % f % Anlatım Soru Cevap Tartışma Beyin Fırtınası Benzetişim Rol Yapma Drama Sergi Gezi Gözlem X² P.04 Tablo 8 incelendiğinde Kültürel Mirasa Duyarlılık değerine yönelik kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinde sınıf mevcudu değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur (X²=27.03 p<.05). Buna göre, Kültürel Mirasa Duyarlılık değerinde Gezi Gözlemi sınıf mevcudu 20 ve altı olanların %22.60 ı, Soru Cevabı sınıf mevcudu olanların %17.30 ü, Beyin Fırtınasını sınıf mevcudu 31 ve üzeri olanların %24.00 ü kullanmaktadır. Tartışma, Sonuç ve Öneriler Eğitim bireyde kalıcı izli davranış değiştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Okullarda istenilen eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan kurumlardır. Eğitim faaliyetlerinin yürütücüsü olan öğretmenler eğitim ortamlarını düzenlemek ve konuya uygun öğretim yöntem ve teknik seçmek zorundadırlar. Taşpınar ın (2005: 13) ifade ettiği gibi öğretim strateji ve teknikleri eğitim- öğretim sürecinin süreç aşamasında önemli bir yer tutar. Çünkü öğretmen seçmiş olduğu bu öğretim yöntem ve teknikler ile dersi işleyecek ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirecektir. Okullar sadece bilişsel eğitim vermemektedirler. Okulların bilişsel hedeflerinin yanında vatansever olmak, saygılı olmak, dürüst olmak ve adil olmak gibi birçok duyuşsal hedefi vardır (Akbaş, 2008: 9). Okullar bu duyuşsal hedefleri gerçekleştirmek için öğretimi planlamalı ve bu duyuşsal hedefleri öğretici öğretim yöntem ve teknikleri seçmelidirler. Okulların duyuşsal hedefleri değerler eğitimi adı altında toplanmış ve buna göre öğretimi şekillendirilmiştir. Bu çalışmada da öğretmenlerin değerler eğitiminde kullandığı yöntem ve teknikler belirlenmek istenmiştir. 1343

10 Araştırmaya katılan öğretmenlerin sosyal bilgiler programında yer alan değerlerin eğitiminde öğretim yöntem ve tekniklerden en fazla Anlatım, Tartışma ve Beyin Fırtınasını kullandıkları görülmektedir. Eğitim- öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve etkili bir şekilde yürütülmesinde öğretim yöntem ve teknikleri önemli bir yer tutmaktadır. Fidan (2009: 3) belirttiği gibi öğretmenin, dersi işlerken kullandığı yöntem ve teknikler, istenilen değerlerin, öğrenciler tarafından özümsenmesini kolaylaştırabilir. Bu sebepten dolayı değerler eğitiminde kullanılacak öğretim yöntem ve teknikleri değerlere uygun bir şekilde seçilmeli ve uygulanmalıdır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin sosyal bilgiler programında yer alan değerlerin eğitiminde öğretim yöntem ve tekniklerden en az Sergi, Benzetişim ve Rol Yapmayı kullandıkları görülmektedir. Değerler eğitiminde en az kullanılanlardan olan rol yapma aslında öğretmenlerin fazla kullanması gereken bir yöntemdir. Sınıf içerisinde öğrencilerin yapacağı roller değerleri görmelerini ve öğrenmelerini sağlayabilir. Rol yapma gerçek yaşamdaki bir durumun, gruplar halinde ya da bireysel roller alarak canlandırıldığı, daha esnek bir benzetişim uygulamasıdır (Taşpınar, 2005: 86). Rol yapma sayesinde öğrenci bir beceriyi nasıl yapabileceğini daha iyi görme ve uygulama fırsatını elde edebilir. Cinsiyet değişkenine göre yapılan analizlerde aile birliğine önem verme değerinde kadın öğretmenler Rol Yapmayı erkek öğretmenlere göre daha fazla kullanmaktadır. Cinsiyet değişkenine göre aile birliğine önem verme değerinde tartışmayı erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre daha fazla kullanmaktadır. Yöntem ve teknik seçimini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de cinsiyet değişkenidir. Öğretmenlik mesleği kişilik özelliklerinden etkilenme açısından diğer mesleklerle kıyaslandığında ilk sıralarda yer alır (Taşpınar, 2010: 66). Öğretmenlerin kişilik özelliklerini belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi de cinsiyettir. Öğretmenler cinsiyet özelliklerine ve kendi yatkınlıklarına göre yöntem ve teknikleri belirlerler. Yukarıda çıkmış olan bu sonuçlarda öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre farklı yöntem ve teknikler seçtiğini göstermektedir. Kadın öğretmenler aile birliğine önem verme değerinde rol yapmayı kullanarak öğrencilerin ailede yer alan rollere bürünmesini ve aile birliği kavramını buna göre anlamasını sağlamışlardır. Erkek öğretmenlerde tartışma yöntemi ile öğrencilerine aile birliğine önem verme değerini öğrettiklerini belirtmişlerdir. Mesleki kıdem değişkenine göre duyarlılık değerinde mesleki kıdemi 1-5 yıl olanlar gezi gözlem, mesleki kıdemi 6-10 yıl olanlar Drama, mesleki kıdemi yıl olanlar Soru Cevap, mesleki kıdemi yıl olanlar Anlatımı, mesleki kıdemi 21 ve üzeri olanlar Beyin Fırtınasını kullanmaktadır. Mesleki kıdem değişkenine göre kültürel mirasa duyarlılık değerinde mesleki kıdemi 1-5 yıl olan öğretmenler Gezi Gözlemi, mesleki kıdemi 6-10 yıl olanlar Soru Cevabı, mesleki kıdemi yıl olanlar Anlatımı, mesleki kıdemi yıl olanlar Rol Yapmayı, mesleki kıdemi 20 ve üzeri olan öğretmenler ise Tartışmayı daha fazla kullanmaktadır. Mesleki kıdem değişkenine göre saygı değerinde mesleki kıdemi 1-5 yıl olan öğretmenler Soru Cevabı, mesleki kıdemi 6-10 yıl olanlar Anlatımı, mesleki kıdemi yıl olanlar Beyin Fırtınasını, mesleki kıdemi yıl olanlar Tartışmayı ve Beyin Fırtınasını, mesleki kıdemi 20 ve üzeri olan öğretmenler ise Rol Yapmayı daha fazla kullanmaktadır. Mesleki kıdem, öğretmenlerin yöntem ve teknik seçiminde önemli etkenlerden bir tanesidir. Yukarıda yer alan sonuçlar incelendiğinde öğretmenler mesleki kıdemine göre farklı yöntem ve teknikler seçmişlerdir. Çağdaş öğretim yaklaşımlarına göre eğitimini almış ve bu yaklaşımları öğrenmiş olan öğretmenler daha farklı yöntem ve teknik kullanabilmektedir. Mesleki kıdemi az olan öğretmenler çağdaş yaklaşımları benimserken, mesleki kıdemi çok olan öğretmenler klasik yöntemleri benimsemişlerdir. Görev yeri değişkenine göre bilimsellik değerinde köyde görev yapan öğretmenler gezi gözlemi, ilçe merkezinde görev yapan öğretmenler Soru Cevabı, il merkezinde görev yapan öğretmenler ise Beyin Fırtınasını daha fazla kullanmaktadır. Bu sonuç köyde görev yapan öğretmenlerin gerçekçi bir değerlendirme yapmadıklarını bize göstermektedir. Çünkü köyde bilimsellik değerine yönelik gezi gözlem olanakları kısıtlı olacağından etkili olacak bir yöntem ve teknik değildir. 1344

11 Sınıf mevcudu değişkenine göre kültürel mirasa duyarlılık değerinde sınıf mevcudu 20 ve altı olan öğretmenler Gezi Gözlemi, sınıf mevcudu olan öğretmenler Soru Cevabı, sınıf mevcudu 31 ve üzeri olan öğretmenler ise Beyin Fırtınasını daha fazla kullanmaktadır. Sınıf mevcudu öğretmenlerin sınıf içerisinde yapmak istediklerini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesidir. Sınıf mevcudu öğretmenlerin seçeceği öğretim yöntem ve teknikleri belirlemekte ve etkilemektedir. Bu sonuçta da öğretmenlerin kullanacağı yöntem ve tekniği sınıf mevcudu değişkenine göre belirlediği görülmektedir. Sözer in (1998) belirttiği gibi öğretmenin, yöntem ya da teknik seçimini etkileyen etmenlerden birinin de, öğretilecek öğrenci kümesinin büyüklüğü olduğu unutulmamalıdır. Öneriler Öğretmenlere değerler eğitiminde izlenmesi gereken yollar ile ilgili bilgilendirme yapılabilir. Değerler eğitimini sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için her kademeye ait öğretim programları hazırlanabilir. Değerler eğitiminde kullanılacak farklı öğretim yöntem ve tekniklerin öğrenmeye ve kalıcılığa etkisi ile ilgili öğretmenlere bilgilendirme yapılabilir. Değerlere uygun öğretim yöntem ve teknikler belirlenerek öğretmenlere kılavuz kitaplar hazırlanabilir. Araştırmacılar kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerin değerlerin eğitimine etkisi üzerine çalışma yapabilirler. Araştırmacılar değerler eğitiminde kullanılacak öğretim yöntem ve teknikleri belirlemek için çalışmalar yapabilirler. Araştırmacılar hangi değerin hangi öğretim yöntem ve tekniği ile daha iyi öğretildiğini belirlemeye yönelik çalışma yapabilirler. Öne Çıkan Noktalar Bu araştırmada, 4. Sınıf sosyal bilgiler dersi programında yer alan değerlerin öğretiminde öğretmenlerin kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Veriler, 2015/2016 eğitim öğretim yılında Elazığ ilinde görev yapan 204 sınıf öğretmeninden elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, sosyal bilgiler programında yer alan değerlerin eğitiminde öğretim yöntem ve tekniklerden en fazla anlatım, tartışma ve beyin fırtınasını kullandıkları görülmektedir. Yine araştırmaya katılan öğretmenlerin sosyal bilgiler programında yer alan değerlerin eğitiminde öğretim yöntem ve tekniklerden en az sergi, benzetişim ve rol yapmayı kullandıkları görülmektedir. 1345

12 Kaynakça Akbaş, O. (2008). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), Akbaş, O. (2014). Değerler eğitimi akımlarına genel bir bakış. Y. S. Zavalsız (Ed.), Değerler Eğitimi. (ss ) İçinde. İstanbul: Ensar Neşriyat. Aydın, M. Z. (2013). Ailede ahlak eğitimi. İstanbul: Timaş Yayınları Aykaç, N. (2007). İlköğretim sosyal bilgiler dersi eğitim-öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 22(22), Aykaç, N. (2011). Hayat bilgisi dersi öğretim programında kullanılan yöntem ve tekniklerin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Sinop ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), Balat, U. B. (2012). Okul öncesinde değerler eğitimi. G. Uyanık Balat (Ed.), Okul öncesinde değerler eğitimi ve etkinlik örnekleri (ss. 2-33) İçinde. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık Clarken, R. H. (2006). Moral education in time of global transformation. 02 Kasım 2016 tarihinde adresinden erişilmiştir. Çelikkaya, T., ve Zafer, K. U. Ş. (2009). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), Dilmaç, B. (2012). İnsanca değerler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık Duban, N., ve Küçükyılmaz, E. A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 7(3), Erol, H. (2015). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi sınav sorularının öğrenci çalışma kitabıyla ilişkisi açısından bir inceleme. International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, (10/11), Fidan, N. K. (2009). Öğretmen adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2(20), Gömleksiz, M. N., ve Cüro, E. (2011). Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlere ilişkin öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kaya, M. ve Taşkın O. (2016). Teoriden pratiğe değerler eğitimi. M. Köylü (Ed.), Okulda değerler eğitimi (ss ) içinde. Ankara: Nobel Yayıncılık Kaymakcam, R. ve Meydan, H. (2014). Ahlak değerler ve eğitimi. İstanbul: DEM Yayınları. Lo, L. N. ve Wang, F. (2006). Moral education of youths in the information age. US-China Education Review, 3(3), 1-8 Soylu, Y. (2009). Sınıf öğretmen adaylarının matematik derslerinde öğretim yöntem ve teknikleri kullanabilme konusundaki yeterlilikleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), Sözer, E. (1998). Sosyal bilgiler öğretiminde ilke, strateji, yöntem ve teknikler. G. Can (Ed), Sosyal bilgiler öğretimi (ss ) içinde. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları tarihinde adresinden erişilmiştir. Taşpınar, M. (2005). Kuramdan uygulamaya öğretim yöntemleri. Elazığ: Üniversite Kitabevi. Taşpınar, M. (2010). Kuramdan uygulamaya öğretim ilke ve yöntemleri. Elazığ: Data Yayıncılık. 1346

ISSN: X Received: April 2016 ID: E0030 Accepted: October 2016

ISSN: X Received: April 2016 ID: E0030 Accepted: October 2016 Qualitative Studies (NWSAQS) Status : Original Study ISSN: 1308 724X Received: April 2016 ID: 2016.11.4.E0030 Accepted: October 2016 Mehmet Akif Sözer Gazi University, akif@gazi.edu.tr, Ankara-Turkey Eyüp

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı DEĞERLER EĞİTİMİ Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı Okulların, sınıfların, okul ile ilgili tüm içerik ve düzenlemelerin niteliği, değerlere ve değerler eğitimine

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Dersin Amaçları. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Dersin Amaçları. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANASANAT ATÖLYE III (RESİM) Ders No : 0310380091 Teorik : 2 Pratik : 4 Kredi : 4 ECTS : 10 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 arası) Türkçe dersinin temel amaçlarından biri öğrenenleri

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sosyal Psikoloji-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim

Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim tanım Öyküleme, yeni icat edilmiş bir uygulama olamamasına rağmen geçmişi yüzyıllar öncesine ulaşan bir öğretim tekniği olmadığı da belirtilmelidir. 20.Yüzyılın ikinci

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

TÜRK DÜNYASI BİLGELERİ VE DEĞER EĞİTİMİ

TÜRK DÜNYASI BİLGELERİ VE DEĞER EĞİTİMİ TÜRK DÜNYASI BİLGELERİ VE DEĞER EĞİTİMİ Arş. Gör. Ebru DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. İsmail H. DEMİRCİOĞLU Özet: Sağlıklı ve yaşanabilir bir dünyada bireylerin sahip olması gereken temel unsurlardan bir tanesi

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT 402 8 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder. www.bolikesir.edu.tr www. net. balikesir. edu.tr EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.org 1. ULUSAL EĞİTİM b ild ir i ö z e tle ri lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA İÇİNDEKİLER 4.

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu. 2 Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen faktörler. yok Teorik

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu. 2 Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen faktörler. yok Teorik Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ. III:OKUL ÖNC. BEC. ÖĞR. VE ÖZB. BEC. Ders No : 0310340137 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400204 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER Önsöz İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN TANIMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 11 Giriş 12 Hayat ve Sosyal Bilgilerin Tanımı 13 Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler Farkı 13 Demokratik

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ Ders No : 0310400058 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLÂNLI YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLÂNLI YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLÂNLI YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Tebliğler Dergisi : ağustos 2003/2551 Ek ve Değişiklikler : 1) AĞUSTOS 2005/2575 TD BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK EĞİTİM TARİHİ * Ders No : 0310340055 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları

Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Kalıtı Koruma MMR 482 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu Avusturya Liseliler Vakfı İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu ALEV Okulları Misyonu Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ARAŞTIRMA PROJESİ II DERSİ ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Araştırma Projesi II Dersin Kodu OKÖ 404 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 2 Haftalık Ders Saati

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Siyaset Biliminde Çağdaş Yaklaşımlar SBK321 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI BİLGELERİ VE DEĞER EĞİTİMİ

TÜRK DÜNYASI BİLGELERİ VE DEĞER EĞİTİMİ Ebru DEMİRCİOĞLU * İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU ** DEMİRCİOĞLU, Ebru ve DEMİRCİOĞLU, İsmail Hakkı (2014). Türk Dünyası Bilgeleri ve Değer Eğitimi. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması.

Detaylı

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Neden? Bilişimsel, eğitimsel ve teknolojik gelişmeler yüksek öğretim

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları;

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları; NEDEN ÇiZGi OKULLARI Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü Çünkü Çizgi Okulları; Özgün çizgisiyle bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulayan bir okuldur. Öğrenci kalabalıkta kaybolmaz. Başarı için bütün

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Döne Teori+Prati Ders ismi Ders kodu Kredi AKTS m k TEMEL MATEMATİK I SNF101 1 2+0 2 4 Ön Şartlı

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ Doç. Dr. Abdullah ADIGÜZEL İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARDAN YARARLANMA DÜZEYİ İç paydaşlar: Öğrenciler, öğretim elemanları, yöneticiler,

Detaylı

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İÇERİK KİŞİSEL REHBERLİK Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik Açısından Etkili Öğretmenlik Farklı Eğitim Dönemlerinde Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik? GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Ta ıtı For u. Öğreti Yö te leri. Dersi A a ı. Öğreti Dili

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Ta ıtı For u. Öğreti Yö te leri. Dersi A a ı. Öğreti Dili Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Ço uk Gelişi i-ii Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgün Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

Özel Gençlik İlkokul 1. Sınıflar İçin Rehberlik Seminerine Hoş geldiniz. Hazırlayan: Özel Gençlik İlkokulu PDR SERVİSİ

Özel Gençlik İlkokul 1. Sınıflar İçin Rehberlik Seminerine Hoş geldiniz. Hazırlayan: Özel Gençlik İlkokulu PDR SERVİSİ Özel Gençlik İlkokul 1. Sınıflar İçin Rehberlik Seminerine Hoş geldiniz Hazırlayan: Özel Gençlik İlkokulu PDR SERVİSİ İlkokul 1. Sınıfa Başlamak Demek; Ana Okulu Sınıflarından Okul Dönemine Geçiş Demektir

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİNDE GÜNCEL KONULAR

TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİNDE GÜNCEL KONULAR Türkiye Eğitim Sisteminde Güncel Konular Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİNDE GÜNCEL KONULAR 1 Türkiye Eğitim Sisteminde Güncel Konular

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI GÜVENLİK ULG 211 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI GÜVENLİK ULG 211 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI GÜVENLİK ULG 211 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar

Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 211-215 Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar The Principles That Shape The Proffessional Knowledge and Skills

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Ders Adı : YABANCI DİL I (İNG.) Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : YABANCI DİL I (İNG.) Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNG.) Ders No : 0310340013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

MuVİT- Portfolyo (Üniversite Eğitimi) MuViT-Portfolyo. Ad, soyad: Tarih: Seminerin/Dersin Adı: Dönem:

MuVİT- Portfolyo (Üniversite Eğitimi) MuViT-Portfolyo. Ad, soyad: Tarih: Seminerin/Dersin Adı: Dönem: MuVİT- Portfolyo (Üniversite Eğitimi) MuViT-Portfolyo Ad, soyad: Tarih: Seminerin/Dersin Adı: Dönem: Portfolyo Kendi gelişimime eşlik eden bir araç Portfolyo bir öğretme ve öğrenme aracıdır. Ayrıca çalışma

Detaylı

ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ

ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ Öğrencilerin okumaya karşı sıkıcı ve gereksiz algılarını değiştirmek ve okumayı hayatlarının bir parçası haline getirmek amacıyla okuma çalışmasını sınıf ortamından

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI Vizyon: Farklı disiplinlerden gelen katılımcılara yönetim sanatının temel ilkeleri ve çağdaş bilgi birikiminin esaslarını vererek ulusal ve uluslararası işletmelerde

Detaylı

Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri - I. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri - I. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri - I Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Beklentiler 2 A. Programın

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ ETKĠLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ. Akın ODABAġ* Cahit PESEN*

ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ ETKĠLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ. Akın ODABAġ* Cahit PESEN* ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ ETKĠLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Akın ODABAġ* Cahit PESEN* * Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Siirt. H. CoĢkun

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

Tasarım ve İletişim (MMR 512) Ders Detayları

Tasarım ve İletişim (MMR 512) Ders Detayları Tasarım ve İletişim (MMR 512) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım ve İletişim MMR 512 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı