STRES VE ASTIM Doç Dr Tunçalp Demir İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRES VE ASTIM Doç Dr Tunçalp Demir İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD"

Transkript

1 STRES VE ASTIM Doç Dr Tunçalp Demir İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Astım en sık rastlanan kronik solunum sistemi hastalığı olup, tüm dünyada yaklaşık 150 milyon insanı etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü astımın ekonomik maliyetinin HIV ve tüberkülozun toplamından daha fazla olduğunu tahmin etmektedir.(1,2) tedavi edildiğinde astımlı olguların çoğu klinik ve fonksiyonel olarak normal düzeye gelebilmektedir. Astımın en önemli özellikleri ise kronik hava yolu inflamasyonu ve bunun sonucu gelişen bronş aşırı duyarlılığı ile reversibl, değişken hava yolu obstrüksiyonudur (3). İnflamasyon zemininde gelişen bronş aşırı duyarlılığı ve bunun reversibl oluşu klinik bulguları belirleyen en temel özelliklerdir. Hasta herhangi bir zamanda duyarlı olduğu bir etkenle karşılaştığında bronş aşırı duyarlılığı, hava yolu obstrüksiyonu ile buna bağlı olarak öksürük ve nefes darlığı ortaya çıkmaktadır. Tüm bu belirtiler tedavi ya da kendiliğinden tamamen ya da kısmen ortadan kalkmaktadır. Hastanın sürekli olarak nefes darlığı oluşabileceği duygusu ile yaşaması, doğaldır ki psikolojisini de etkileyebilecektir. Stres; çevresel uyaranların organizmanın uyum kapasitesini aşması nedeniyle biyolojik ve psikolojik değişikler oluşturması ve bunun sonucunda kişide hastalık oluşma olasılığının artması sürecidir (4) Bir çok klinik çalışmada panik atak başta olmak üzere anksiyete bozukluklarının astım gibi kronik solunum sistemi hastalılarında beklenenden daha sık görüldüğü gösterilmiştir (5). Yine psikiyatrik problemi olan hastalarda, genel popülasyonla karşılaştırıldığında solunum sistemi problemleri daha fazladır (6,7). Astım ve stres arasındaki ilişki incelenirken tartışılması gereken farklı konular vardır. Birincisi stres doğrudan astıma yol açar mı, ya da var olan astım semptomlarını arttırır mı? İkincisi ise bir çok kronik hastalıkta olduğu gibi astım kendisi mi strese yol açar? Astım kronik bir hastalıktır ve hastanın fiziksel, emosyonel ve sosyal yaşamı üzerine etki eder. Hastanın okul ve iş hayatından uzaklaşmasına yol açabilir (8,9). Özellikle semptomların iyi kontrol edilemediği durumlarda emosyonel faktörlerin önemi daha fazla ön plana çıkmaktadır (3). Bir insanın solunum şekli duygulanımı hakkında kabaca fikir verebilir.(10) Solunum sistemi hastalıklarında kaygı en yaygın psikiyatrik sorundur. Kaygı hali solunum sorununun ortaya çıkmasını kolaylaştırmanın yanında, şiddetini de arttıran bir durumdur. Kaygılı kişi mevcut dispnesini daha da endişe ile yorumlar (11). Bu ise kısır döngü oluşturmaktadır. Yani stres astımı tetikler, astım ise hastada sürekli bir kaygı hali oluşturur. Bilgisayar başında sıkıcı soruları yanıtlamak, duygusal filmler izlemek gibi akut stres oluşturan durumlarda soluk darlığında ve havayolu direncinde artış saptanmıştır (12,13,14). Liu ve arkadaşları kronik stresli yaşam koşullarının allerjik astımlı hastalarda allerjenle temastan 6-24 saat sonra havayolu inflamasyonunu arttırdığını göstermişlerdir. Aynı olgularda akut stresin erken pulmoner yanıtı etkilemediği görülmüş ve sonuçta allerjen maruziyetine bağlı erken pulmoner yanıtın stres tarafından potensiyalize edildiğini ileri sürmüşlerdir (15). Akut stresin allerjen maruziyeti üzerine etkisinin incelendiği bir çalışmada ise 8 bayan hastadan yalnızca birinde stres sonrası allerjen maruziyetine bağlı FEV 1 deki azalma artarken, diğer 7 olguda FEV 1 deki düşüş azalmıştır. Olguların çalışma öncesi yaşamlarındaki stres düzeyi incelendiğinde ise; allerjen maruziyetine bağlı FEV 1 deki azalmanın arttığı olgunun en yüksek yaşam stres skoruna sahip olduğu, FEV 1 deki düşüşün en çok azaldığı 3 olgunun ise en düşük yaşam stres skoruna sahip olduğu görülmüştür (16). Laube ve arkadaşları bu iki çalışmanın sonuçlarına dayanarak, akut stresin havayollarında

2 otonom sinir sistemi üzerinden, kronik stresin ise immun sistem üzerinden etki ettiğini ileri sürmüşlerdir (16). Astımın iyi kontrolü, astım tedavisinin ana hedefidir. Ancak bir çok çalışmada yeterli astım kontrolünün sağlanamadığı bildirilmektedir. Astımda yetersiz kontrolün nedenleri çok çeşitli olmakla birlikte %20.4 ünde psikolojik disfonksiyonun bulunduğu bildirilmiştir.(17) Lavoie ve arkadaşlarının 406 astımlı olgu üzerinde yaptıkları çalışmada, %34 ünde bir ya da birden fazla psikiyatrik hastalık saptanmıştır. En sık rastlanan psikiyatrik bozukluklar ise anksiyete bozuklukları olarak bildirilmiştir. Anksiyete bozuklukları arasında panik atak %12 ile en yüksek düzeyde bulunmuştur. Mood bozuklukları toplam %20 oranında bulunurken bunlar içinde majör depresyon %15 oranında en yüksek tanı olmuştur. Psikiyatrik bozukluğu olanlarla olmayanlar karşılaştırıldığında ise psikiyatrik bozukluğu olanlarda astım kontrolünün ve yaşam kalitelerinin daha kötü olduğu, bu olguların son hafta içinde daha fazla astım semptomuna sahip oldukları ve daha fazla bronkodilatör kullandıkları görülmüştür (2). Sonuçta kişide bir psikiyatrik bozukluğun bulunuşu astım kontrolünü olumsuz etkilemektedir. Astımlıların yalnızca küçük bir grubunda ağır astım mevcuttur ve bu grup hastanın sağlık harcamaları tüm astımlıların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır (18,19). Birçok psikososyal ve emosyonel faktörün yetersiz astım kontrolü, ağır astım atakları ve astım mortalitesi ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Zor kontrol edilen 65 astımlı olguda yapılan bir çalışmada olguların 32 sinde (%49) ICD10 kodlamasına göre tanı konan psikiyatrik hastalık saptanmıştır. En sık gözlenen psikiyatrik tanı depresyon olurken, psijiyatrik tanılı olgularda sigara içme oranı daha yüksek bulunmuştur. Hastane anksiyete depresyon skalasının (HADS) psikiyatrik tanı koymada pozitif prediktif değerinin düşük olmasına karşın, negatif prediktif değeri yüksek bulunmuştur. Yani HADS negatif saptanan olguların kabaca psikiyatrik bir hastalığa sahip olmadığı söylenebilir (20). Anksiyeteye bağlı hiperventilasyonun yol açtığı havayollarında soğuk ve kuruma etkisi kolinerjik uyarı yoluyla asıl tetiği çeken neden olabilir. Ancak bu da psikolojik uyarı yaratarak kısır döngü oluşturur (21). Psikolojik Vokal Kord Disfonksiyonu: İlk kez 1974 yılında tarif edilen psikolojik vokal kord disfonksiyonunun, ilk başlarda yalnızca organik üst solunum yolları obstrüksiyonunu taklit ettiği düşünülürken daha sonraları bronş astımını da taklit eden bir tabloya yol açabileceği belirtilmiştir (22,23). Olguların çoğunda tedaviye dirençli ağır astım atağı tablosu ortaya çıkmakta ve çoğu da yüksek doz sistemik steroid almaktadır. Yine olguların çoğunluğunu bayanlar oluşturmaktadır. Olguların semptomatik olduğu dönemde yapılan solunum fonksiyon testlerindeki akım-volüm halkası tanıya yardımcı olabilmektedir. Vokal kord disfonksiyonu olan olgularda vital kapasitenin %50 sidüzeyindeki ekspiratuar akımların, inspiratuar akımlara oranı 1 in üzerindedir (24). Özellikle bilinen kişisel ve ailesel astım anemnezi olmayan ve psişik sorunlu olgularda soluk darlığı atakları sırasında vokal kord disfonksiyonu da akılda tutulmalıdır. Ayırıcı tanı için basit bir akım-volüm halkası yeterli olabilmektedir.

3 Şekil:1 Vokal kord disfonksiyonu olan değişik olgularda akım-volüm halkaları.(vital kapasitenin %50 sinde MEF/MIF>1) (24) Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Nöropsikiyatrik Yan Etkileri Astım tedavisinde kullanılan ilaçların bir kısmının nöropsikiyatrik yan etkileri mevcuttur. Oral ya da inhalasyon yoluyla kullanılan astım ilaçlarının önemli bir kısmı ajitasyon, titreme uyku bölünmesi ve yerinde duramama gibi yan etkilere yol açarlar. Çoğunlukla doz ve alım zamanının yeniden düzenlenmesi ile yakınmalar düzelir (10). Ayrıca son dönemde astım ilaçlarının çoğunun inhalasyon yoluyla kullanılması bu yan etkilerin daha az görülmesine yol açmıştır. Teofilin: Uzun yıllar astım tedavisinde kullanılan en önemli ilaçlardan biri olan teofilin, son yıllarda astımda daha az sıklıkla kullanılmaktadır. Başlagıçta sinirlilik, dikkat toplamada zorluk ve uykuya dalma güçlük gibi yakınmalar görülebilir. Toksik düzeye ulaşılınca ise; bulantı, kusma, baş ağrısı ishal, sinirlilik, tedirginlik, deliryum epileptik nöbet, aritmi ve ölüm görülebilir. Teofilin epileptik nöbet eşiğini düşürdüğünden dolayı elektrokonvülzif tedavi sırasında nöbet geçirmeyen hastalarda nöbet eşiğini düşürmek için kısa süreli kullanılmaktadır (10). Beta-2 agonistler: Astım tedavisinde en sık kullanılan ilaç grubudur. Aslında inhalasyon yoluyla kulanılan beta-2 agonistlere bağlı yan etki sıklığı çok fazla değildir. Oral ve intravenöz kullanımda sıklıkla görülür. İskelet kaslarında tremor, taşikardi ve palpitasyon inhalasyon yoluyla kullanımda en sık görülürken (25). Anksiyeteye sıklıkla oral kullanımda rastlanmaktadır (3). Kortikosteroidler: Astımda kullanılan en önemli antiinflamatuar ilaç grubu kortikosteroidlerdir. Geçmiş yıllarda sistemik steroidler astımda çok yaygın bir şekilde kullanılmış olmasına karşın, inhaler steroidlerin kullanıma girmesi ile birlikte kullanımı son derece azalmıştır. Günümüz astım tedavisinde akut ataklar dışında ksistemik steroid kullanımı son derece sınırlıdır. Sistemik steroidlerin kullanımı sırasında hastalarda depresyon, psikoz, mood değişiklikleri efori ve vejetatif bozukluklar görülebilmektedir. Ancak inhaler steroidler ile bu komplikasyonların görülme olasılığı son derece nadirdir.

4 SONUÇ: Stres ve pişik bozuklukların astımın oluşumuna yol açtığına dair yeterli kanıt bulunmamakla birlikte, bunların astımın kontrolünü zorlaştırdığı, atakları kolaylaştırdığı ve astımlılarda eş zamanlı piskiyatrik bozuklukların oldukça sık bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle özellikle yeterli kontrolün sağlanamadığı olgularda psişik faktörler de akla gelmelidir. Kaynaklar: 1.)World Health Organization: Bronchial asthma. 2.)Lavoie KL, Cartier A, Labrecque M et al. Are psychiatric disorders associated with worse asthma control and quality of life in asthma patients? Respir Med 2005;99: )National Institutes of Health. Global strategy for asthma management and prevention (GINA). NIH Publication No , )Cohen S, Kesler RC, Underwood-Gordon L. Strategies for measuring stress in studies of psychiatric and physical disorders. In: Measuring Stress. Cohen S, Kesler RC, Underwood- Gordon L, eds. New York, Oxford University Press, 1995: )Goodwin RD, Pine DS. Respiratory disease and panic attacks among adults in the United States. Chest 2002;122: )Vila G, Nollet-Clemencon C,, de Blic J et al. Prevelance of DSM IV anxiety and effective disorders in a pediatric population of asthmatic children and adolescents. J Affect Disord 2000;58: )Koltek M, Wilkes TC, AtkinsonM. The prevelance of posttraumatic stress disorder in an adolescent inpatient unit. Can J Psychiatry 1998;43: )Rikard KA, Stempel DA. Asthma survey demonstrates that the goals of the NHLBI have not been accomplished. J Allergy Clin Immunology 1999;103:s171 9.)Juniper EF. Quality of life in adults and children with asthma and rhinitis. Allergy 1997;52: )Turgut Tİ, Yazıcı K. Astım ve Psikiyatri. In: Astım ve Eşlik Eden Durumlar. Karakaya G, Kalyoncu AF (Ed)Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara. 2004: )Özkan S. Psikiyatrik Tıp: Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi. İstanbul, 1993: )Rietveld S, Van Beest I, Everaerd W. Stress-induced breathlessness in asthma. Psychological Med 1999;29: )Ritz T, Steptoe A, De Wilde S, Costa M. Emotions and stress increase respiratory resistance in asthma. Psychosomatic Med 2000;62:

5 14.)McQuaid EL, Fritz GK, Nassau JH et al. Stress and airway resistance in children with asthma. J Psychosomatic Res 2000;49: )Liu LY, Coe CL, Swenson CA et al. School examinations enhance airway inflammation to antigen challenge. Am J Respir Crit Care Med 2002;165: )Laube BL, Curbow BA, Fitzgerald ST, Spratt K. Early pulmonary response to allergen is attenuated during acute emotional stress in females with asthma. Eur Respir J 2003;22: )Ten Brinke A, Schmidt JT, Spinhoven P et al. Factors associated with frequent exacerbations in patients with severe asthma. Eur Respir J 2001;18: )Barnes PJ, Jonsson B, Klim JB. The costs of asthma. Eur Respir J 1996;9: )Smith DH, Malone DC, Lawson KA, Okamoto LJ, Batista C, Saunders WB. A national estimate of the economic costs of asthma. Am J Respir Crit Care Med1997;156: )Heaney LG, Conway E, Kelly C, Gamble J. Prevalence of psychiatric morbidity in a difficult asthma population: Relationship to asthma outcome. Respir Med 2005;99: )Demeter SL, Cordasco EM: Hyperventilation syndrome and asthma. Am J Med 1986;81: )Patterson R, Schatz M, Horton M. Munchausen s stridor; nonorganic laryngeal obstruction. Clin Allergy 1974;4: )Lacy TJ, McManis SE. Psychogenic stridor. Gen Hosp Psychiatry 1994;16: )Mobeireek A, Alhamad A, Al-SubaeiA, Alzeer A. Psychogenic vocal cord dysfunction simulating bronchial asthma. Eur Respir J 1995;8: )Chung KF, O Byrne PM. Pharmacological agents used to treat asthma. Eur Respir Mon 2003;23:

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki Araştırma Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki M. KILIÇ*, D.U. ALTINTAŞ**, S. GÜNEŞER KENDİRLİ**, M. YILMAZ**, G. BİNGÖL KARAKOÇ**, A. İNAL**

Detaylı

GÖĞÜS HASTALIKLARI MODÜL 1 ASTIM

GÖĞÜS HASTALIKLARI MODÜL 1 ASTIM GÖĞÜS HASTALIKLARI MODÜL 1 ASTIM Prof. Dr. Gülfem E. Çelik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı TANIM VE EPİDEMİYOL TANIM Astım, çeşitli hücre ve hücresel

Detaylı

EV TOZU AKARINA DUYARLI ALLERJĐK ÇOCUKLARDA ÜST VE ALT SOLUNUM YOLU ĐNFLAMASYON GÖSTERGELERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI

EV TOZU AKARINA DUYARLI ALLERJĐK ÇOCUKLARDA ÜST VE ALT SOLUNUM YOLU ĐNFLAMASYON GÖSTERGELERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ PEDĐATRĐK ALLERJĐ-ĐMMUNOLOJĐ BĐLĐM DALI EV TOZU AKARINA DUYARLI ALLERJĐK ÇOCUKLARDA ÜST VE ALT SOLUNUM YOLU ĐNFLAMASYON GÖSTERGELERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. ÜMĐT

Detaylı

Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar

Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar Derlemeler Astım Tedavisinde Yeni Tartışmalar A. BAKIRTAŞ*, İ. TÜRKTAŞ* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji ve Astım Bilim Dalı, ANKARA Astımın fizyopatolojisi, genetiği ve klinik fenotipleri

Detaylı

Astımda Atak Tedavisi MANAGEMENT OF ASTHMA ATTACK

Astımda Atak Tedavisi MANAGEMENT OF ASTHMA ATTACK Derleme 193 Astımda Atak Tedavisi MANAGEMENT OF ASTHMA ATTACK Özkan KARAMAN, Duygu ÖLMEZ, Arzu BABAYİĞİT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji Bilim

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

TÜRK TORAKS DERNEĞİ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 11 Ek 1 Mayıs 2010 Volume 11 Supplement 1 May

Detaylı

Depresyon ve anksiyete bozuklukları

Depresyon ve anksiyete bozuklukları Derleme / Review Depresyon ve anksiyete bozuklukları Oğuz Karamustafalıoğlu 1, Hüseyin Yumrukçal 2 ÖZET: Depresyon ve anksiyete bozuklukları Depresyon ve anksiyete bozuklukları tıbbi hastalıkların en sık

Detaylı

Astımlı çocuklarda antireflü tedavisinin yeri

Astımlı çocuklarda antireflü tedavisinin yeri Asthma Allergy Immunol 2011;9:65-72 DERLEME REVIEW Astımlı çocuklarda antireflü tedavisinin yeri Pınar UYSAL 1, Nevin UZUNER 1 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

PREMENSTRUAL SENDROMUN MESLEK VE EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ

PREMENSTRUAL SENDROMUN MESLEK VE EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PREMENSTRUAL SENDROMUN MESLEK VE EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ PAKİZE OGUR DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR-

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon Derleme Review 55 Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon Noninvasive Ventilation for Acute Hypercapnic Respiratory Failure Dr. Turgut TEKE Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON

PULMONER REHABİLİTASYON TORAKS KİTAPLARI SAYI 7 EYLÜL 2009 TORAKS KİTAPLARI PULMONER REHABİLİTASYON SAYI 7 PULMONER REHABİLİTASYON Konuk Editörler Prof.Dr. Müzeyyen ERK Doç.Dr. Pınar ERGÜN Türk Toraks Derneği TORAKS KİTAPLARI

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

Üst solunum yolu infeksiyonları ile tetiklenen akut astım ataklarında viral etkenler, kan eozinofil sayısı, ECP değeri, ECP/eozinofil oranları

Üst solunum yolu infeksiyonları ile tetiklenen akut astım ataklarında viral etkenler, kan eozinofil sayısı, ECP değeri, ECP/eozinofil oranları Asthma Allergy Immunol 2010;8:13-22 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Üst solunum yolu infeksiyonları ile tetiklenen akut astım ataklarında viral etkenler, kan eozinofil sayısı, ECP değeri, ECP/eozinofil oranları

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu İlişkili Hastalıklar ve Ayırıcı Tanı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu İlişkili Hastalıklar ve Ayırıcı Tanı Uykuda Solunum Bozuklukları Dizisi: 11 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu İlişkili Hastalıklar ve Ayırıcı Tanı Oğuz KÖKTÜRK*, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Birinci Basamakta Göğüs Hastalıkları

Birinci Basamakta Göğüs Hastalıkları KLİNİK GELİŞİM İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 26 SAYI 1 2013 CİLT 26 SAYI 1 2013 Bi G rin öğ ci üs Ba H sa as m ta ak lık ta la rı Birinci Basamakta Göğüs Hastalıkları Klinik Gelişim

Detaylı

Klinik Gelişim. Psikiyatri

Klinik Gelişim. Psikiyatri Psikiyatri İlk Söz YAZMADAN EDEMEDİM rüzgâr bu şiiri sana götürsün kâğıttan yaptığım o işlemeli kayıklar fırtınalara dayanan. koş rüzgâr koş. yazmadan edemedim Behçet Aysan İçindekiler 1 Panik Hastasına

Detaylı

Tokat bölgesinde astım hastalarında prik test duyarlılığı ve duyarlılığın solunum fonksiyon testleri ile ilişkisi

Tokat bölgesinde astım hastalarında prik test duyarlılığı ve duyarlılığın solunum fonksiyon testleri ile ilişkisi Asthma Allergy Immunol 2009;7:44-51 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Tokat bölgesinde astım hastalarında prik test duyarlılığı ve duyarlılığın solunum fonksiyon testleri ile ilişkisi Skin prick test sensitivity

Detaylı

Mağfiret KARA, Türkinaz AŞTİ

Mağfiret KARA, Türkinaz AŞTİ KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞININ EVDE BAKIMI A HOME CARE OF THE CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE Mağfiret KARA, Türkinaz AŞTİ Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Esasları

Detaylı

Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırması

Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırması MAKALELER / Articles Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırması Research on Chronic Obstructive Pulmonary Diseases Awareness Level ın The City of Kırıkale Arzu DAŞKAPAN1,

Detaylı

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI: EPİDEMİYOLOJİ VE DOĞAL GELİŞİM

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI: EPİDEMİYOLOJİ VE DOĞAL GELİŞİM KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI: EPİDEMİYOLOJİ VE DOĞAL GELİŞİM Ali KOCABAŞ Giriş Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), tam olarak geri dönüşlü olmayan hava akımı kısıtlanması ile karekterize,

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ Hazırlayanlar Uzm. Dyt. Hilal Çiftçi Uzm. Dyt. Gamze Akbulut Doç. Dr. Seyit M.Mercanlıgil Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve

Detaylı

Kistik Fibrozis Doç.Dr. Zeynep Seda Uyan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Kistik Fibrozis Doç.Dr. Zeynep Seda Uyan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Kistik Fibrozis Doç.Dr. Zeynep Seda Uyan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Kistik fibrozis (KF); otozomal resesif geçişli, beyaz ırkta sık görülen bir genetik hastalıktır.

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi

Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi Tülay YARKIN* * SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İSTANBUL Corticosteroid Treatment in

Detaylı

Estetik Bir Kaygıdan Hastalığa Uzanan Yol: Yeme Bozuklukları

Estetik Bir Kaygıdan Hastalığa Uzanan Yol: Yeme Bozuklukları Estetik Bir Kaygıdan Hastalığa Uzanan Yol: Yeme Bozuklukları Başak YÜCEL İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Günümüzde özellikle kadınların yeme davranışı

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı