ENFEKSĠYON KONTROL VE ÖNLEME PROSEDÜRÜ Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENFEKSĠYON KONTROL VE ÖNLEME PROSEDÜRÜ Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi:09.10.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 14"

Transkript

1 Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / AMAÇ DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi nde enfeksiyon kontrol ve önleme kurallarını belirleyerek, hastanemizdeki sağlık hizmetleri kaynaklı enfeksiyonların kontrol altına alınması, tespit edilmesi ve çözüm önerileri geliģtirilmesine yönelik faaliyetlerin düzenlenmesidir. 2. KAPSAM Hastanede çalıģan tüm hekim, hemģire ve yardımcı sağlık çalıģanlarını ve hastaneden hizmet alan hasta ve hasta yakınlarını kapsar. 3. KISALTMALAR UHESA: Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı UHESKB: Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Kontrol Birimi CDC: Centers for Disease Control and Prevention (Amerika Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) 4. TANIMLAR Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK):Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol programlarının belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu komitedir. Komite baģhekim yardımcısı, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji Ģefi, enfeksiyon kontrol hekimleri, enfeksiyon kontrol hemģireleri, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, cerrahi bilimler ve dahili bilimler temsilcisi, baģhemģire, eczane temsilcisi ve hastane müdüründen oluģur. Enfeksiyon Kontrol Ekibi (EKE): Enfeksiyon kontrol komitesi üyelerinden; komite baģkanı, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuarı temsilcisi, enfeksiyon kontrol hekimi ve enfeksiyon kontrol hemģirelerinden oluģan ekiptir. Enfeksiyon Kontrol Hekimi: Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının belirlenmesi ve uygulanmasında görev alan enfeksiyon hastalıkları veya klinik mikrobiyoloji uzmanıdır. Enfeksiyon Kontrol HemĢiresi: Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının uygulanmasında görev alan hemģiredir. Hastane Enfeksiyonu: Hastanın hastaneye baģvurduğu anda inkübasyon döneminde olmayan, hastaneye yattıktan saat sonra veya taburculuğu takiben ilk 10 gün içinde geliģen (cerrahi bir giriģimi takiben ilk

2 Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 2 / gün içinde veya kalıcı olarak yerleģtirilmiģ implant varlığında ise ameliyattan sonraki 1 yıl içinde insizyon bölgesinde geliģen) enfeksiyonlardır. Sürveyans: Belirli bir popülasyonda meydana gelen olaylar ile ilgili verilerin toplanması,toplanan verilerin bir araya getirilerek yorumlanması ve sonuçların ilgililere bildirilmesinden oluģan dinamik bir süreçtir. 5. SORUMLULAR Enfeksiyon kontrol komitesi ve hastanede çalıģan tüm hekim, hemģire ve yardımcı sağlık çalıģanları sorumludur. 6. FAALĠYET AKIġI 6.1.Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Yapısı Enfeksiyon kontrol komitesi; enfeksiyon kontrol ekibi (EKE) ve üç alt komiteyle (antibiyotik kontrol alt komitesi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon alt komitesi, çalıģan sağlığı alt komitesi) faaliyetlerini yürütür Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin(ekk) TeĢkili: BaĢkan: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği ġefi: Prof. Dr. Ġrfan ġencan Üyeler: BaĢhekimlik Temsilcisi: Dr. Ġlhan AYDIN Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Temsilcisi ġef Yardımcısı: Uz. Mustafa ÇAĞATAY Dahili Bilimler Temsilcisi: Hematoloji Klinik Ģefi Prof. Dr. Harika ÇELEBĠ Cerrahi Bilimler Temsilcisi Kalp Damar Cerrahisi Uz. Dr. Alp DOLGUN Ġdari ve Mali ĠĢler Müdürü: Mevlüt GÜLTEKĠN Eczane temsilcisi: Ömer Lütfi SUĠÇMEZ Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Kadriye GÜLSEREN Enfeksiyon Kontrol Doktorları: Uz. Dr. Yunus GÜRBÜZ, Doç. Dr. Ediz TÜTÜNCÜ, Uz. Dr. Gönül Çiçek ġentürk Enfeksiyon Kontrol HemĢireleri: Esengül ġendağ, Fadime CALLAK OKU, Ganime SEVĠNÇ, Asiye TEKĠN, Aysun ACUN Enfeksiyon Kontrol Ekibi TeĢkili Enfeksiyon Kontrol Komitesi BaĢkanı Prof. Dr. Ġrfan ġencan

3 Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 3 / 14 Enfeksiyon Kontrol Hekimi Uz. Dr. Yunus GÜRBÜZ, Enfeksiyon Kontrol Hekimi Doç. Dr. Ediz TÜTÜNCÜ, Enfeksiyon Kontrol Hekimi Uz. Dr. Gönül ÇĠÇEK SENTÜRK Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Temsilcisi Uz. Dr. Nalan APAYDIN Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Temsilcisi Doç. Dr. Ümmü Gül ERDEM Enfeksiyon Kontrol HemĢiresi Esengül ġendağ Enfeksiyon Kontrol HemĢiresi Fadime CALLAK OKU Enfeksiyon Kontrol HemĢiresi Ganime SEVĠNÇ Enfeksiyon Kontrol HemĢiresi Asiye TEKĠN Enfeksiyon Kontrol HemĢiresi Aysun ACUN Antibiyotik Kontrol Alt Komitesi TeĢkili: Üroloji Kliniği Prof. Dr Fatih YALÇINKAYA Enfeksiyon Kontrol Hekimi Doç. Dr. Ediz TÜTÜNCÜ Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarı Doç. Dr. Ümmü Gül ERDEM Uz. Dr. Fatma Aybala ALTAY Uz. Dr.Arzu KAPUAĞASI Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Asist. Dr. Dilek ÜNALAN Ecz. Bahar AYGEN Enfeksiyon kontrol hemsiresi Ganime SEVĠNÇ Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Alt Komitesi TeĢkili: Üroloji Kliniği Prof. Dr. Hasan BAKIRTAġ Enfeksiyon Kontrol Hekimi Uz. Dr. Yunus GÜRBÜZ Doç.Dr. Emel GÖNENBAġ Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Uz. Dr. Zeynep DANSUK Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Asist. Dr. Merve SEFA SAYAR Sterilizasyon sorumlu hemģiresi Nesibe HIRA Enfeksiyon kontrol hemģiresi Esengül ġendağ Enfeksiyon kontrol hemģiresi Aysun ACUN Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Alt Komitesi TeĢkili: Enfeksiyon Kontrol Hekimi Uz. Dr. Gönül ÇĠÇEK ġentürk Uz. Dr. Nilgün ALTIN

4 Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 4 / 14 Uzm.Dr. Derya BALCI KÖROĞLU Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Asist. Dr. Aslı AKDER Enfeksiyon kontrol hemģiresi Asiye TEKĠN EKK Toplantısı 1.EKK baģkan ve üyeleri baģtabiplik tarafından 3 yıllığına görevlendirilir. 2.EKK, enfeksiyon kontrolünde en üst karar organı olarak çalıģır ve düzenli olarak yılda dört defa toplanır. EKK; Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim ayları içerisinde enfeksiyon kontrol ekibinin oluģturacağı gündem ve EKK baģkanının belirleyeceği tarihlerde toplanır. Bunun dıģında EKK baģkanı komiteyi olağanüstü toplantıya çağırabilir, 3.Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniği veya anabilim dalı temsilcisinin katılamadığı toplantılarda baģkanlık görevini komitede görevli baģhekim yardımcısı yürütür, 4.EKK üyeleri, EKE tarafından hazırlanan ve kendilerine önceden sunulan gündemi görüģmek üzere toplanır, 5.Toplantı yeri, tarihi, saati ve gündemi, toplantıdan en az iki gün önce üyelere bildirilir, 6.Olağanüstü durumlarda EKK, baģkanın davetiyle veya üyelerden birinin baģkanlığa yapacağı baģvuru ve baģkanın uygun görmesiyle toplanabilir, 7.Herhangi bir sebeple, olağan ya da olağanüstü toplantılara katılamayacak olan üyeler, baģkana yazılı mazeret bildirmekle yükümlüdür, 8.EKK, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eģitlik olması halinde, baģkanın taraf olduğu görüģ kararlaģtırılmıģ sayılır, 9.Komite kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara karģı olanlar, karģı görüģ gerekçesini yazılı olarak belirtmek suretiyle karara imza atarlar, 10.EKK tarafından alınan kararlar en geç bir ay içerisinde yazılı olarak, uygulanmak üzere yönetime iletilir. Bu kararlar, yönetim ve yataklı tedavi kurumunun bütün personeli için bağlayıcıdır. Bu kararlara uyulmaması halinde doğacak sonuçlardan ilgililer sorumludur, 11.EKK nın yıllık çalıģma raporu, EKE tarafından hazırlanır ve komitede görüģüldükten sonra en geç bir ay içinde yönetime sunulur, 12.EKE her hafta yapacağı toplantılarda ortaya çıkan veriler ve diğer kaynaklardan elde edilen bilgiler ıģığı altında EKK da görüģülecek konuların gündemini, komite baģkanının da görüģlerini alarak belirler ve sekreteryasını yürütür

5 Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 5 / EKK Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 1. Bilimsel esaslar çerçevesinde, kurumun özelliklerine ve Ģartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol ve önleme programı oluģturur, uygular, ilgili bölümlere ve yönetime bu konuda öneriler sunar, 2. Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak kurumda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirir, bunları gerektikçe günceller, 3. Yataklı tedavi kurumunda çalıģan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlar ve uygulamaları denetler, 4. Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve Ģartlarına uygun bir sürveyans programı geliģtirir ve çalıģmalarının sürekliliğini sağlar, 5.Hastane enfeksiyonu yönünden öncelik taģıyan bölümleri saptar ve bulgulara göre harekete geçerek, diğer dönemler için hedefler koyar. Her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaģıldığını değerlendirir ve yıl sonu EKK toplantısında bu değerlendirmelere yer verir, 6. Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerinin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaģ ve sarf malzemelerin alımlarında, ilgili komisyonlara görüģ bildirir, 7.Görev alanı ile ilgili hususlarda, kurumun inģaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde yönetime görüģ bildirir, 8.Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluģturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda gerekli incelemeleri yapar, izolasyon tedbirlerini belirler, izler ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar alır, 9. Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirler, uygulanmasını izler ve yönlendirir, 10. Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon iģlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirler, standartlara uygun kullanımı denetler, 11. Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu değerlendirir ve ilgili bölümlere iletilmek üzere yönetime bildirir, 12. Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını yönetime sunar, 13. Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar alır ve yönetime iletir, 14. Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalıģma grupları oluģturabilir. Hastanemizde Sterilizasyon Dezenfeksiyon Alt Komitesi, Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Alt Komitesi ve Antibiyotik Kontrol Alt Komitesi çalıģma grupları bulunmaktadır.

6 Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 6 / Enfeksiyon Kontrol Ekibinin (EKE) Görevleri 1. Sürveyans verilerini değerlendirir ve sorunları saptayarak, çözüm önerilerini enfeksiyon kontrol komitesine sunar, 2. Personelin mesleğe bağlı enfeksiyon ile ilgili risklerini takip eder, koruyucu tıbbi önerilerde bulunur, gerekli durumlarda bağıģıklama ve profilaksi programları düzenler ve uygulamak üzere enfeksiyon kontrol komitesine teklifte bulunur, 3. Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini kullanarak, yataklı tedavi kurumlarındaki antibiyotik kullanımını izler, yönlendirir ve enfeksiyon kontrol komitesine bilgi verir, 4. Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon iģlemlerini denetler, 5. Ġlgili idari birimlerde hastane temizliği, mutfak, çamaģırhane ve atık yönetim ilkelerini belirler ve denetimini yapar, 6. Yıllık enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi çalıģma ön raporunu hazırlar ve enfeksiyon kontrol komitesine sunar, 7. Komite sekreteryası görevi ile komite toplantılarının gündemini hazırlar, toplantı çağrılarını baģkanın imzası ile üyelere iletir, 8. Komitenin raportörlüğünü yapar, alınan kararları baģkanın imzası ile hastane yönetimine, baģhekimliğe ve ilgili kliniklerde idari sorumlulara ya da ulaģılamazsa eğitim sorumlularına bildirir. 9. Komitenin yazıģmalarını yapar, dokümantasyonu sağlar ve dönemi bittiğinde dökümanları yeni komiteye teslim eder. 10. Ulusal ve uluslararası rehberler ıģığında enfeksiyon kontrolü ve takibi ile ilgili prosedür ve talimatları oluģturur ve günceller. 11. Hizmet kalite standartları rehberinde istenen indikatörlerin üç aylık ve yıllık olarak takibini planlar, uygular, yönetime ve ilgili kliniklere sunar. 12. El hijyeni uyumu ve el antiseptiği iç istem takiplerinin üç aylık ve yıllık olarak takibini planlar, uygular ve hastane yönetimine, baģhekimliğe ve ilgili kliniklerde idari sorumlulara ya da ulaģılamazsa eğitim sorumlularına sunar. 13. Antibiyotik tüketim oranlarının üç aylık ve yıllık olarak takibini planlar, uygular ve hastane yönetimine, baģhekimliğe sunar. 14. Yapılan tüm uygulamaların değerlendirmeleri sonucunda gerekli durumlarda düzeltici önleyici faaliyetler ve önlem demetleri planlar ve uygular.

7 Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 7 / Enfeksiyon Kontrol Hekiminin Görevleri 1. Haftada en az bir kere (perģembe günleri) enfeksiyon kontrol hemģireleri ile bir araya gelerek yapılan çalıģmaları değerlendirir, gerekli görülen her durumda enfeksiyon kontrol hemģiresine tıbbi direktif ve tavsiyelerde bulunur, 2. Ġhtiyaç duyulan her durumda enfeksiyon kontrol hemģirelerine hasta baģı danıģmanlık hizmeti verir, 3. Hekimlere ve gerekli görülen durumlarda hekim dıģı hastane personeline hastane enfeksiyonları konusunda eğitim verir, 4. Enfeksiyon kontrol hemģireleri tarafından yürütülen çalıģmaları ve hizmet içi eğitim programını denetler, 5. Komitenin belirlediği enfeksiyon kontrol programı çerçevesinde sağlık personeline hastane enfeksiyonları konusunda eğitim verir, 6. Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirir, sonuçlarını yorumlar ve periyodik olarak enfeksiyon kontrol ekibine ve enfeksiyon kontrol komitesine bu verileri sunar, 7. Enfeksiyon kontrol programlarının geliģtirilmesi ve uygulanmasında görev alır, 8. Hastane enfeksiyonu salgını Ģüphesi olduğunda, salgının kontrolünü sağlayacak çalıģmaları baģlatır ve yürütür, 9. Bölümlerle ilgili sorunları o birimlere ileterek, bu birimlerin kontrol önlemlerinin oluģturulması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlar Enfeksiyon Kontrol HemĢiresinin Görevleri 1. Hastanenin sürveyans çalıģmalarını yürütür, 2. Sürveyans çalıģmalarında; mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuarı ve enfeksiyon hastalıkları laboratuarının kültür sonuçlarını izler, 3. Günlük klinik ziyaretler yaparak ilgili hastaları değerlendirir, kliniklerin sorumlu hekim ve hemģireleri ile iliģki kurarak, sağlık hizmetleri ile iliģkili enfeksiyonu geliģen ya da geliģme ihtimali bulunan yeni hastaları saptar, bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar, 4. Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını yapar, 5. Klinik enfeksiyon hızlarındaki değiģiklikleri veya belirli mikroorganizmalarla oluģan enfeksiyonlardaki artıģı belirleyerek enfeksiyon kontrol hekimine bildirir, 6. Hastane enfeksiyon salgını Ģüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalıģmalara katılır, 7. Haftada en az bir kere (perģembe günleri) enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek çalıģmaları değerlendirir, 8. Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere ileterek bu birimlerin kontrol önlemlerinin oluģturulması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlar,

8 Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 8 / Enfeksiyon kontrol programlarının geliģtirilmesi ve uygulanmasında görev alır, 10. Hastane genelinde enfeksiyon kontrol önlemlerinin hastane politikasına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol eder, 11. Sağlık personeline hastane enfeksiyonları ve enfeksiyon kontrol uygulamaları konusunda sürekli hizmet içi eğitim verir Antibiyotik Kontrol Alt Komitesinin Görevleri 1. Ulusal ve uluslararası kılavuzlar ıģığında, lokal direnç verileri de göz önüne alınarak antibiyotik kullanım politikalarını belirler, ilgili prosedür ve rehberleri oluģturur ve günceller, 2. Hastane eczanesinde bulundurulacak antibiyotiklerin çeģit ve miktarları ile ilgili görüģ ve önerilerini eczane yönetimine bildirir, 3. Yeni çıkan antimikrobiyallerin hastaneye temini konusunda eczane yönetimine görüģ bildirir, 4. Antibiyogram sonuçlarının Kısıtlı antibiyotik duyarlılık testi raporlama sistemi ile bildiriminin isleyiģini yazılı bir düzenleme ile tanımlar; hangi antimikrobik ilaçlara uygulanacağı, ilgili bilgilere kimlerin ulaģabileceği ve hangi koģullarda paylaģılabileceğini belirler, 5.Hastanede kullanılan antibiyotiklerin üç aylık ve yıllık tüketimini izler, antibiyotik tüketim oranı indikatörü (ĠND-YD-20) ile ilgili çalıģmaları yürütür ve raporları hastane yönetimine ve baģhekimliğe sunar. 6.Hastanede cerrahi profilakside kullanılan antibiyotiklerin üç aylık ve yıllık tüketimini izler, Cerrahi profilakside antibiyotiklerin doğru kullanım oranı indikatörü (ĠND-YD-12) ile ilgili çalıģmaları yürütür ve raporları hastane yönetimine, baģhekimliğe ve ilgili kliniklere sunar. 7. Antibiyotik tedavi ya da proflaksisine yönelik olarak gereğinde nokta prevelans çalıģması planlar ve uygular Sterilizasyon-Dezenfeksiyon Alt Komitesinin Görevleri 1. Ulusal ve uluslararası kılavuzlar ıģığında sterilizasyon-dezenfeksiyon prosedürleri ve talimatlarını oluģturur ve günceller, 2. Hastanedeki dezenfeksiyon, sterilizasyon ve asepsi uygulamalarını denetler. 3. Antibiyotik, dezenfeksiyon, asepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaģ ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüģ bildirir. 4. Hastane içinde diğer birimlere sterilizasyon ve dezenfeksiyon ile ilgili yapılacak alımlarda gerektiğinde görüģ bildirir. 5. Sterilizasyon ve dezenfeksiyonu gerektiren birimlerde çalıģan tüm personele verilecek eğitimleri planlar ve uygular.

9 Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 9 / 14 6.Hastanede el antiseptiği tüketimini, iç istemlerin takibi aracılığıyla, üç aylık ve yıllık olarak izler, El antiseptiği kullanım oranı indikatörü (ĠND-YD-21) ile ilgili çalıģmaları yürütür ve raporları hastane yönetimine, baģhekimliğe ve ilgili kliniklere sunar Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Alt Komitesinin Görevleri 1. Ulusal ve uluslararası kılavuzlar ıģığında, çalıģan sağlığı kapsamında çalıģan sağlığı prosedür ve talimatlarını oluģturur ve günceller. 2. Hazırlanan talimatlar ve formlar kapsamında yapılan denetimler ile iģleyiģin kontrolünü sağlar. 3. Tüm çalıģan personelin (gönüllük esas alınarak) hepatit B, hepatit C ve HIV serolojilerini saptar, kayıt altına alır ve gerekli bireylerde hepatit B bağıģıklamasını yapar. 4. Tüm çalıģan personelin (gönüllük esas alınarak) mevsimsel grip aģısı uygulamasını yapar ve kayıt altına alır. 5. Sağlık Bakanlığınca özel durumlarda gönderilen aģıları uygular ve kayıt altına alır. 7. Hastanede delici ve kesici alet yaralanmaları ile kan-vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan sağlık çalıģanlarının takibini yapar ve Delici kesici alet yaralanmaları oranı indikatörü (ĠND-YD-09) ve Kanvücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalıģan oranı indikatörü (ĠND-YD-15) ile ilgili çalıģmaları yürütür ve sonuçları hastane yönetimine ve baģhekimliğe raporlar ve yıl sonunda hastane çalıģanlarıyla paylaģır. 8. Riskli birimlerde çalıģan personelin sağlık taramalarının denetimini yapar. 9. ÇalıĢan sağlığını ilgilendiren konularda çalıģan tüm personele verilecek eğitimleri planlar ve uygular. 10. ÇalıĢan sağlığı kapsamında kullanılacak olan kiģisel koruyucu malzemelerin, tıbbi atık kutularının, koruyucu intraket ve enjektörlerin Ģartnamelerinin hazırlanması, ihtiyacın belirlenmesi, talebe çıkılması, alımı ve dağıtımı süreçlerinde görüģ bildirir. 6.2.SÜRVEYANS FAALĠYETĠ Sürveyansın Kapsamı, tanımlar ve tanı kriterleri 1. Sürveyans; hastanede yatan hastaların tamamında, bütün hastane enfeksiyonlarına yönelik olarak enfeksiyon kontrol ekibi tarafından yapılır ve tüm klinikler ve yoğun bakım ünitelerini kapsar, 2. Hastane enfeksiyonlarının tespitinde aktif ve prospektif sürveyans tercih edilir, 3. Sürveyans, Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitelerinde, Dahili Yoğun Bakım Ünitelerinde, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi, Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi, Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde hasta temelli, diğer kliniklerde laboratuvar temelli olarak yapılır, 4. EKE nce gerekli görülen durumlarda nokta prevelans çalıģması yapılır.

10 Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 10 / Hastanemizde sürveyans, T.C.Saglık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Daire BaĢkanlığı Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) nın, CDC ve Dünya Sağlık Örgütü kılavuzları esas alınarak hazırlamıģ olduğu Türkiye Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Rehberi doğrultusunda yapılır. 6. Tanı konulan olgular bu amaçla kullanılmakta olan bilgisayar programına uygun Hastane enfeksiyonları hasta takip formu (ENF-FR-01)na kayıt edilir, 7. Doldurulan formlar enfeksiyon kontrol hemģireleri tarafından T.C.Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Daire BaĢkanlığı- Ulusal Hastane Enfeksiyonları sürveyans yazılım programına online olarak girilir, 8. Ulusal hastane enfeksiyonları sürveyans yazılım programından elde edilen veriler, her ay enfeksiyon kontrol ekibi tarafından incelenir; her üç ayda bir ve yıllık olarak, hastane yönetimine, baģhekimliğe ve ilgili kliniklerde idari sorumlulara, ulaģılamazsa eğitim sorumlularına bildirilir Ġnvaziv Araç ĠliĢkili Sürveyans: 1.Yoğun Bakım Ünitelerinde; santral venöz kateter iliģkili kan dolaģımı enfeksiyonu, üriner kateter iliģkili üriner sistem enfeksiyon ve ventilatör iliģkili pnömoni hızları takip edilmektedir. 2.Hastanede invaziv araç iliģkili enfeksiyon hızları, aylık, üç aylık ve yıllık olarak izlenir, Yoğun bakım ünitelerinde invaziv araç iliģkili hastane enfeksiyonları hızları indikatörü (ĠND-YD-16) ile ilgili çalıģmalar yürütülür ve raporları hastane yönetimine, baģhekimliğe ve ilgili kliniklerde idari sorumlulara ya da ulaģılamazsa eğitim sorumlularına sunulur Ameliyat Tipine Özgü Sürveyans: 1. UHESA nin belirlemiģ olduğu kriterler doğrultusunda hastanemizde 6 ana kategoride Cerrahi Alan Enfeksiyonu sürveyansı yapılmaktadır. 2.Hastanede ameliyat tipine özgü sürveyans hızları, üç aylık ve yıllık olarak izlenir, Cerrahi alan enfeksiyon hızı indikatörü (ĠND-YD-10) ile ilgili çalıģmalar yürütülür ve raporları hastane yönetimine, baģhekimliğe ve ilgili kliniklerde idari sorumlulara ya da ulaģılamazsa eğitim sorumlularına sunulur. 3. Ameliyat tipine özgü sürveyans için seçilen ameliyat kategorileri Ģunlardır: 3.1. Koroner arter bypass cerrahisi (göğüs ve bacak insizyonu ile yapılan), bacak veninden greft alınarak gerçekleģtirilen koroner arter bypass cerrahisi, 3.2. Koroner arter bypass cerrahisi (sadece göğüs insizyonu ile yapılan); vaskülarizasyonun göğüs insizyonu ile sağlandığı koroner arter bypass cerrahisi, 3.3. Kraniyotomi; beyinin eksizyonu, eksplorasyonu veya onarımı için kafatasının insizyonu (transsfenoidal yaklaģım dahil)

11 Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 11 / Kolon Cerrahisi; kalın barsağın insizyonu, rezeksiyonu veya anastomozu (kalın barsağın ince barsağa ve ince barsağın kalın barsağa anastomozları dahil ameliyatları), 3.5. Diz protezi yerleģtirilmesi, 3.6. Kalça protezi yerleģtirilmesi operasyonları Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olarak VRE Sürveyansı 1. Yoğun bakım üniteleri ve nötropenik hastalar esas alınarak her hafta pazartesi günleri VRE (Vankomisin dirençli enterekok) taraması yapılır. 2. Yoğun bakım ünitesine yatıģı yapılan ve 48 saatten fazla kalması beklenen hastalar ile bir baģka hastaneden nakil alınan hastalar, kliniğe kabul edilir edilmez rektal sürüntü kültürü alınır, 3. Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji kliniğinde yatan tüm hastalardan, ayrıca bu kliniklere yeni yatıģı yapılan ve 5 günden fazla yatması öngörülen tüm hastalardan, kliniğe kabul edilir edilmez rektal sürüntü kültürü alınır, 4. Otomasyon sisteminde VRE + sinyali verilen tüm hastaların yeni yatıģları esnasında rektal sürüntü kültürü alınır, 5. Hastanenin diğer kliniklerinde yatan hastalar için, VRE açısından risk altında (yoğun bakım ünitesinden ya da baģka hastaneden nakil alınan, uzun süreli vankomisin kullanım öyküsü olan) olduğu düģünülen ve takip eden hekimce gerek görülen durumlarda rektal sürüntü kültürü alınır. 6. VRE (+) vaka bulunduğu sürece ilgili klinikte haftada bir, üst üste dört kültür negatif gelinceye kadar sürveyansa devam edilir Antibiyotik Direnç Yüzdeleri Sürveyansı: 3 aylık ve yıllık yapılan periyodik sürveyans çalıģmalarında, etken olarak belirlenen Stafilokok türleri, Pseudomonas spp, Acinetobacter spp, E. coli, Klebsiella spp ve Enterokoklarda antimikrobiyal direnç oranları çıkartılır Salgın AraĢtırması ve Önleme Faaliyeti 1.Günlük olarak gerçekleģtirilen sürveyans çalıģmaları haftalık yapılan toplantılarda değerlendirilir, 2.Hastane enfeksiyonları sıklığı ve mikroorganizmaların direnç paternleri yakından takip edilir. Salgın Ģüphesi olan olgular ekip üyeleri tarafından değerlendirilir, 3.Salgın düģünülen durumlarda Salgın inceleme talimatı (ENF-TL-31)na uygun olarak gerekli incelemeler baģlatılır.

12 Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 12 / DÜZELTĠCĠ ÖNLEYĠCĠ FAALĠYETLER 1. Enfeksiyon kontrol ekibi ve alt komiteler sürveyans çalıģmaları, ilgili birimlere belirli aralıklarla yapılan denetimler, Hizmet kalite standartları rehberinde istenen indikatörler ve diğer tüm çalıģmalar sırasında tespit edilen aksaklıklara yönelik Düzeltici / Önleyici Faaliyet Formu (YÖN-FR-03) ile düzeltici-önleyici faaliyetler planlar ve uygular. 2. Düzeltici önleyici faaliyet kapsamında yapılan tüm çalıģmalar Düzeltici / Önleyici Faaliyet Formu (yön- FR-03) ile kayıt altına alınır ĠZOLASYON ÖNLEMLERĠ Ġzolasyon uygulamaları standart önlemler ve izolasyon önlemleri prosedürüne (YÖN-PR-15) uygun olarak yürütülür EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ 1. Her yıl sonu sürveyans sonuçları, el hijyeni gözlem sonuçları, denetim tutanakları, klinik gözlemlerle belirlenen konulara ek olarak; eğitim hemģireleri ile birlikte eğitim talep formları ile sağlık çalıģanları tarafından talep edilen konularda, enfeksiyon kontrol ekibi tarafından bir sonraki yıl için yapılacak olan eğitimler planlanır, 2. Yılda bir kez meslek gruplarına göre el hijyeni eğitimleri yapılır. Sorun olan bölümlerde ek eğitimler planlanır. Eğitimler el hijyenin önemi, endikasyonları, el hijyeni sağlama yöntemleri, eldiven ve el antiseptikleri kullanımı, alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri gibi konu baģlıklarını içerecek biçimde hazırlanır, 3. Yılda bir kez meslek gruplarına göre standart önlemler, izolasyon önlemleri, kiģisel koruyucu ekipman kullanımı ve hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi ile ilgili eğitimler planlanır, 4. Yılda bir kez ameliyathane ve yoğun bakım çalıģanlarına yönelik enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi, dekontaminasyon, dezenfeksiyon, paketleme, ürün kullanımı ve temizlik konularını içeren eğitimler planlanır. 5. Temizlik Ģirketi çalıģanlarının eğitimlerinde görevli olan eğiticiler için yılda iki kez eğitim planlanır. Eğitim; genel alanların temizlik kuralları, belirlenen risk düzeylerine göre alanların temizlik kuralları, temizlik maddelerinin kullanım özellikleri konularını içerir, 6. Hazırlanan plan içerisinde, 05/10/2012 tarih ve 2577 sayılı yazıyla temizlik hizmeti veren personellerde, hizmeti yürüten tüm personele 2 ayda 1 kez en az 1 saat, özellikli birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, acil, diyaliz ünitesi, sistoskopi üniteleri, kemoterapi ünitesi, enfeksiyon hastalıkları kliniği, diģ ünitesi, endoskopi-kolonoskopi ünitesi, anjio ünitesi, tıbbi atık ünitesi, giriģimsel radyoloji ünitesi) çalıģan

13 Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 13 / 14 personellere ise ayda bir kez en az 1 saat olacak Ģekilde hastane enfeksiyonları ve dezenfeksiyon konulu eğitimler bulunur. 7. Hazırlanan eğitim planı eğitim koordinatörlüğüne sunulur ve gerekli koordinasyonun sağlanması ve eğitim duyurularının yapılması talep edilir. 8. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlere yönelik ek eğitimler planlanır, 9. Yeni baģlayan personele oryantasyon eğitimi verilir, 10. Salgın durumlarında ilgili birimlere enfeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemleri ile ilgili eğitim verilir, 11.KiĢisel koruyucu ekipman kullanımı hakkında çalıģanlara yılda bir kez eğitim verilir. 12. Hastane bünyesine gerek yurtdıģı gerekse yurtiçinden kurs ya da staj amaçlı katılan sağlık çalıģanlarına, enfeksiyon kontrol önlemleri ve uygulamaları hakkında eğitim verilir. 13. Hastanemizde Sağlık Bakanlığı tarafınca düzenlenmesi talep edilen Enfeksiyon Kontrol HemĢireliği ve Yoğun Bakım HemĢireliği sertifika programlarında, programca belirlenmiģ teorik ve pratik eğitimler verilir, 14. Halk sağlığı kurumu ve kamu hastaneleri birliği tarafından düzenlenmesi talep edilen özel konu baģlıklarına dair eğitimler verilir 15. Planlı eğitimler, Eğitim Planı (YÖN-PL-14) ile; plansız eğitimler Eğitim planına dahil olmayan eğitim formu (YÖN-FR-75) ile kayıt altına alınır. 16. Verilen eğitimler Eğitim katılım formu (YÖN-FR-11) ile enfeksiyon kontrol hemģiresi tarafından kayıt altına alınır. 10. ĠLGĠLĠ DÖKÜMANLAR Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Eğitim Katılım Formu (YÖN-FR-11) Eğitim Planı (YÖN-PL-14) Eğitim Planına Dahil Olmayan Eğitim Formu (YÖN-FR-75) Standart Önlemler ve Ġzolasyon Önlemleri Prosedürüne (YÖN-PR-15) Düzeltici / Önleyici Faaliyet Formu (YÖN-FR-03) Salgın Ġnceleme Talimatı (ENF-TL-31) Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızı Ġndikatörü (ĠND-YD-10) Yoğun Bakım Ünitelerinde Ġnvaziv Araç ĠliĢkili Hastane Enfeksiyonları Hızları Ġndikatörü (ĠND-YD-16) Hastane Enfeksiyonları Hasta Takip Formu (ENF-FR-01) Delici Kesici Alet Yaralanmaları Oranı Ġndikatörü (ĠND-YD-09) Kan-vücut Sıvılarının Sıçramasına Maruz Kalan ÇalıĢan Oranı Ġndikatörü (ĠND-YD-15) El Antiseptiği Kullanım Oranı Ġndikatörü (ĠND-YD-21) Cerrahi Profilakside Antibiyotiklerin Doğru Kullanım Oranı Ġndikatörü (ĠND-YD-12) Antibiyotik Tüketim Oranı Ġndikatörü (ĠND-YD-20)

14 Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 14 / 14

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6 1.AMAÇ: Hastanede sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin çalışma şekli, görev, yetki ve sorumluluklarını

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların

Detaylı

Doküman No: YBH-PR-42 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1 /9. Yayın Tarihi:03.07.2011

Doküman No: YBH-PR-42 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1 /9. Yayın Tarihi:03.07.2011 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1 /9 1. AMAÇ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere

Detaylı

5. SORUMLULAR: Enfeksiyon kontrol komitesinin tüm üyeleri sorumludur.

5. SORUMLULAR: Enfeksiyon kontrol komitesinin tüm üyeleri sorumludur. 1. AMAÇ: Özel Yalova Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere enfeksiyon kontrol komitesinin çalışma şekli, görev, yetki

Detaylı

SENATO KARARLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SENATO KARARLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ SENATO KARARLARI Karar Tarihi: 07/02/2014 Toplantı Sayısı:02 Sayfa:1 Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma ve Uygulama Merkezi Enfeksiyon Kontrol Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Yönergesi hk.

Detaylı

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi kurumlarında sağlık

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KURULU GÖREV TANIMI

ENFEKSİYON KONTROL KURULU GÖREV TANIMI ENFEKSİYON KONTROL KURULU GÖREV TANIMI Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi bünyesinde enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik süreçlerin tanımlanması, kontrolü ve sürekliliğini sağlamak, enfeksiyon

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI KOD:TL.14 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:20.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1/6 1. AMAÇ: Hastane enfeksiyonlarını azaltmak, kabul edilebilir düzeylere indirmek ve bu düzeylerde sürekliliğini sağlamaktır. 2. KAPSAM:

Detaylı

ENFEKSİYONUN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ PROSEDÜRÜ

ENFEKSİYONUN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 30 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:25.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1 / 6 1. AMAÇ: Hastane enfeksiyonlarını azaltmak, kabul edilebilir düzeylere indirmek ve bu düzeylerde sürekliliğini sağlamaktır. 2.

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Doküman No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi:15.04.2008 Revizyon Tarihi: 25.03.2013 Revizyon No: 05 Sayfa: 1 / 6 1 GENEL: 1.1 Amaç: Hastane enfeksiyonlarına bağlı mortalite ve morbiditeyi azaltmak, hastanedeki yatış

Detaylı

Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları

Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan Özel Ankara Güven Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü İnfeksiyon Kontrol Programlarının

Detaylı

Hazırlayan

Hazırlayan Yürürlük i:14.09.2012 ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ Revizyon i: PROSEDÜRÜ Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması - Revize edildi. - Yeni eklendi - İptal edildi Madde No - 4.2, 4.3.2-4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ Dr. Mustafa ERTEK Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ FAALİYETLERİ

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ FAALİYETLERİ ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ FAALİYETLERİ 1. Sürveyans faaliyetleri kapsamında Yoğun Bakım Üniteleri nde günlük aktif sürveyans yapılmıştır Hastanemiz Klinik ve YBÜ lerine vizitler yapılmıştır. Hastanemiz

Detaylı

Hazırlayan

Hazırlayan Yürürlük i: 14.09.2012 SÜRVEYANS TALİMATI Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 1.2, 2.3, 2.6-2.5 KAPSAM: Tüm birimler Hazırlayan Güler DEMİRCİ Canan SERÇELİK

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016

TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016 TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016 Can Hüseyin Hekimoğlu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyonların Kontrolü

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KOMİTE TOPLANTILARI PROSEDÜRÜ

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KOMİTE TOPLANTILARI PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış aralıklarla yapılan

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2011 Yoğun Bakım Ünitelerinde İnvaziv Araç İlişkili Hastane Enfeksiyonları

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2011 Yoğun Bakım Ünitelerinde İnvaziv Araç İlişkili Hastane Enfeksiyonları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2011 Yoğun Bakım Ünitelerinde

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYLIK EĞİTİM FAALİYET RAPOR FORMU. Eğitimi Düzenleyen Bölüm/ Kurumun Adı.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYLIK EĞİTİM FAALİYET RAPOR FORMU. Eğitimi Düzenleyen Bölüm/ Kurumun Adı. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYLIK EĞİTİM FAALİYET RAPOR FORMU Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon No Rev.Tarihi Sayfa No EĞT-F-04 2.4.2012 2 21.11.2012 Eğitim Yılı: 2014 No Eğitimin Konusu

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ HASTANE İNFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ HASTANE İNFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ HASTANE İNFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Bu yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde hastane infeksiyonları ile ilgili

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete: 11 Ağustos 2005-25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Detaylı

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA)

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Doç. Dr. Mustafa Gökhan Gözel Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı ve Klinik

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KOD.YÖN.PR.03 YAYIN TRH.KASIM 2011 REV.TRH.ARALIK 2013 REV. NO.2 SAYFA NO.1/5 1. AMAÇ:Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ,

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2008-2009 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI ULUSAL HASTANE

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ www.derinceadsm.gov.tr BÖLÜM SORUMLULARI Yönetim Hizmetleri Demet YENİGÜN EROL Ahmet DEMRİ Meryem MUMCUUĞLU Kalite Yönetim Direktörü İdari ve Mali

Detaylı

AGUH Komisyonu Temel Eğitim Programı, 2013 İnfeksiyon Kontrol Komitesi nin Oluşturulması

AGUH Komisyonu Temel Eğitim Programı, 2013 İnfeksiyon Kontrol Komitesi nin Oluşturulması İnfeksiyon Kontrol Komitesi nin Oluşturulması Dr. Asuman İnan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane İnfeksiyonları Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865) Hastane İnfeksiyonları mmelweis,

Detaylı

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis.

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis. Dok.Kod.: SPEH.EGT.PL.02 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI Hazırlanma Tar.: 19/08/14 Sayfa No: 1/1 Sıra No Eğitim Eğitimci Eğitim Alan Grup / Bölüm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Detaylı

İnfeksiyon Kontrol Komitesi Nasıl Oluşturulur ve Yönetilir?

İnfeksiyon Kontrol Komitesi Nasıl Oluşturulur ve Yönetilir? İnfeksiyon Kontrol Komitesi Nasıl Oluşturulur ve Yönetilir? Dr. Süda TEKİN KORUK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı 1. Tarihçe 2.

Detaylı

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak.

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. Ü VE 1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. 2. KAPSAM : Özel Yalova Hastanesi tüm bölümlerini ve tüm çalışanlarını

Detaylı

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI 1.AMAÇ: Hastanesindeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış aralıklarla yapılan toplantıların

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI. Prof. Dr. Oğuz KARABAY

HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI. Prof. Dr. Oğuz KARABAY HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI Prof. Dr. Oğuz KARABAY Hastane İnfeksiyonları Tanım Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru sırasında kuluçka döneminde olmayan yada hastanede oluşmasına

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği KOMİTELER EL KİTABI

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği KOMİTELER EL KİTABI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği KOMİTELER EL KİTABI 2013 www.ayvacik-dh.gov.tr AYVACIK DEVLET HASTANESİ HAZIRLAYANLAR İlkay

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI VE SÜRVEYANS

HASTANE ENFEKSİYONLARI VE SÜRVEYANS HASTANE ENFEKSİYONLARI VE SÜRVEYANS Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İÇERİK Sürveyansın tanımı Amaçlar CDC Hastane enfeksiyonu

Detaylı

ADI- SOYADI ÜNVAN KOMİTENİN ASGARİ GÖREV ALANI

ADI- SOYADI ÜNVAN KOMİTENİN ASGARİ GÖREV ALANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ezine Devlet Hastanesi KOMİTE VE EKİPLER KOD:KY.YD.01 Yayın Tarihi:04.01.2016 Revizyon Tarihi:00

Detaylı

Doküman No: YBH-PL-96 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1 /13 Yayın Tarihi:03.07.2011

Doküman No: YBH-PL-96 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1 /13 Yayın Tarihi:03.07.2011 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1 /13 1. AMAÇ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi nde enfeksiyon kontrol ve önleme kurallarını belirleyerek, hastanemizdeki sağlık hizmetleri kaynaklı enfeksiyonların

Detaylı

EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ YILLIK EĞİTİM PLANI

EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ YILLIK EĞİTİM PLANI LİĞİ YILLIK PLANI Sayfa No: 1 İN ADI BİLGİ GÜVENLİĞİ 03.01.2014 09.01.2014 10.01.2014 LABORATUVARA ÖRNEK ALIMI VE TRANSFERİ 22.01.2014 23.01.2014 TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ 22.01.2014 23.01.2014 STERİLİZASYON

Detaylı

Ağustos,2016, ANKARA

Ağustos,2016, ANKARA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ağustos,2016, ANKARA 1 Editör Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Hazırlayanlar Prof. Dr. Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI OCAK 1 Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküman Kodu YÖN.PL.02 Yürürlük Tarihi 02.01.2012 Revizyon Tarihi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Kocaeli Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi BÖLÜM UYUM REHBERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ

Detaylı

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ĠZMĠR GÖĞÜS HASTANESĠ DENEYĠMĠ

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ĠZMĠR GÖĞÜS HASTANESĠ DENEYĠMĠ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ĠZMĠR GÖĞÜS HASTANESĠ DENEYĠMĠ Doç. Dr. Can Biçmen cbicmen@yahoo.com SAĞLIK ÇALIġANININ SAĞLIĞI (SÇS) ÇALIġTAYI, ANKARA 18.09.2010

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE KOMİTLERİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE KOMİTLERİ KOMİTELER-EKİPLER BEYAZ KOD EKİBİ PEMBE KOD EKİBİ MAVİ KOD EKİBİ YÖNETİM EKİBİ (BAŞHEKİM,BAŞHEMŞİRE HASTANE MÜDÜRÜ) KOMİTE GÖREVLİLERİ MESAİ SAATLERİ İÇİNDE EKİP SORUMLUSU BAŞHEKİM HASTANE MÜDÜRÜ BAŞHEMŞİRE

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2013

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2013 Bu Rapor da yer alan bilgiler.

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Uluslararası Verilerin

Uluslararası Verilerin Uluslararası Verilerin Karşılaştırılması Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji USBİS 2017 UHESA -Türkiye (Ulusal Hastane Enfeksiyonları Surveyans Ağı) NHSN -

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik kamu, üniversite ve özel sektör ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik kamu, üniversite ve özel sektör ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını kapsar. 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI NO KONU EĞİTİM VERECEK KİŞİ EĞİTİME KATILACAK PERSONEL TARİH / SÜRE YÖNTEM 1 Adli Vakalardan Örnek Alımı Laboratuvar Teknisyenleri 2 Verem Hastalığı (TBC) Uzm. Dr. Aylin CİCİMEN 3 El Hijyeni (Endikasyonları,

Detaylı

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi 2013 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilecek SHKS bölümleri ve değerlendirilmesi zorunlu olan standartlar

Detaylı

KODU:EY.PR.01 YAYINLANMA TARĠHĠ:12.11.2015 REVĠZYON TARĠHĠ: REVĠZYON NO:00 SAYFA SAYISI:10

KODU:EY.PR.01 YAYINLANMA TARĠHĠ:12.11.2015 REVĠZYON TARĠHĠ: REVĠZYON NO:00 SAYFA SAYISI:10 HASTANE ÇALIġANLARI EĞĠTĠM PROSEDÜRÜ KODU:EY.PR.01 YAYINLANMA TARĠHĠ:12.11.2015 REVĠZYON TARĠHĠ: REVĠZYON NO:00 SAYFA SAYISI:10 1.AMAÇ Midyat Devlet Hastanesi nde hizmetin kalitesini arttıracak eğitim

Detaylı

Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde. Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde STERİLİZASYON SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE

Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde. Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde STERİLİZASYON SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON EĞİTİMİ UZM.HEM.NESİBE ÖZGEN SAYGIN A.Ü.T.F.İBN-İ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE MSÜ ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRESİ STERİLİZASYON

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI YÖN.PL.03 04.05.2009 1 / 5 OCAK Riskli Birimlerde Temizlik Ve Dezenfeksiyon Riskli Birim Temizlik Şirket (29) OCAK Mutfak Eğitimi Besin Kalitesi/Yiyecek Satın Alma Ve Kontrol Yöntemleri Gıda Mühendisi

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar

Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar 2 Hastanın hastanede yatış süresini uzatmakta Tedavi maliyetini

Detaylı

uzman sayısına oranı kullanılır. Kriter Katsayısı = [Elde edilen puan toplamı / (110 Değerlendirme dışı puan

uzman sayısına oranı kullanılır. Kriter Katsayısı = [Elde edilen puan toplamı / (110 Değerlendirme dışı puan TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN LABORATUVAR UZMANLARININ EK ÖDEMELERİNE ESAS KRİTER KATSAYILARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017 2 Hafta Ilgili Birim Sözel Anlatım,Uygulamalar Birim Dokümanları 1 Gün Toplantı Salonu Projektör+ Bilgisayar Yönte m Değ. i Gereçle Sayfa No: 1 / in Adı in Konusu ci Amaç/Hedef Hedef Grup Ayda 1 Kere Olmak

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI ÖZET RAPORU 2014

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI ÖZET RAPORU 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI ÖZET RAPORU 2014 Mayıs,2015, ANKARA 1 Editör Prof. Dr.

Detaylı

2015 YILI EĞİTİM PLANI

2015 YILI EĞİTİM PLANI ADSM SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ DÖK.KODU YÖN.PL.03 YAY.TARİHİ 21.10.2011 REV.TARİHİ 00.00.20.. REV.NO 00 SAYFA NO 1 2015 YILI EĞİTİM PLANI TARİH EĞİTİM KONUSU

Detaylı

2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI

2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI 2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI Eğitim Konusu Eğitimi Veren Birim/Kişi KATILIMCI Eğitim Süresi Eğitim Tarihi Eğitim Yeri Panik Değerler & Panik Değer Bildirimi Laboratuvar Birim Sorumlusu

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Gözüyle; Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. Mevcut Duruma Eleştirel Bir Yaklaşım

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Gözüyle; Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. Mevcut Duruma Eleştirel Bir Yaklaşım Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Gözüyle; Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Mevcut Duruma Eleştirel Bir Yaklaşım Prof. Dr. Faruk Aydın KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

2017 YILI EĞİTİM PLANI

2017 YILI EĞİTİM PLANI 207 YILI EĞİTİM PLANI Doküman Kodu: EY.PL.03 Yayın Tarihi:0.202 Revizyon Tarihi:20..205 Revizyon no:0 Sayfa / 7 No Eğitimler Süre Katılımcılar Eğitim Yeri Acil servis çalışanlarına iletişim becerileri

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ YÖN.PR.21 15.01.2014 0 1/6 1.0 AMAÇ: Orhaneli İlçe Devlet Hastanesinde çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu

Detaylı

Ocak Ayında 8 planlı eğitime toplam 99 kişi katılmıştır.

Ocak Ayında 8 planlı eğitime toplam 99 kişi katılmıştır. 2014 YILI OCAK AYI HİZMET İÇİ İ El Hijyeni Endikasyonları, Eldiven Kullanım Kuralları, El Antiseptikleri İle İlgili Genel Kurallar, Alkol Bazlı El Antiseptikleri İle İlgili Alınması Gereken Önlemler EĞİTİMİ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ PLANI YÖN.PL.03 10.01.2013-00 1 / 12 TARİH İN KONUSU İN ALT KONUSU YER SÜRE CİNİN ADI SOYADI KATILIMCILAR OCAK HASTA HAKLARI VE GÜVENLİĞİ HASTA HAKLARI VE HASTA

Detaylı

EĞİTİM PLANI PLANLANAN GERÇEKLEŞEN SÜRESİ YERİ YÖNTEMİ. 16 Saat Konferans Salonu. 18 Saat Konferans Salonu

EĞİTİM PLANI PLANLANAN GERÇEKLEŞEN SÜRESİ YERİ YÖNTEMİ. 16 Saat Konferans Salonu. 18 Saat Konferans Salonu Kod: YÖN. PL.07 Yayın Tarihi:01.07.2011 Revizyon Tarihi:13.12.2014 Revizyon :01 Sayfa : 1/11 1 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Bebek Dostu Hastane Eğitimleri 3 Test Rehberi 4 5 6 7 22.01.2014 29.01.2014 07.01.2014

Detaylı

KURUL/ KONSEY/ KOMĠTE ÜYE LĠSTESĠ

KURUL/ KONSEY/ KOMĠTE ÜYE LĠSTESĠ KURUL/ KONSEY/ KOMĠTE ÜYE LĠSTESĠ Erdal ĠBAĞLU Genel Müdür Üye. ĠCRA (ÜST YÖNETĠM) KURULU _ Medikal Direktör Nazlıhan ALKAN Genel Müdür Yardımcısı Erol TURAN Genel Müdür Yardımcısı Özlem ġan Ġnsan Kaynakları

Detaylı

2014 YILI SHKS EĞİTİM PLANI. Revizyon No 00 1/22 ACİL SERVİS NO EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİM SORUMLUSU EĞİTİMCİ TARİH

2014 YILI SHKS EĞİTİM PLANI. Revizyon No 00 1/22 ACİL SERVİS NO EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİM SORUMLUSU EĞİTİMCİ TARİH / ACİL SERVİS Tıbbi atık yönetimi Riskli alan eğitimleri Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşmayı önleme Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması Hastanın güvenli transferi Düşmelerden kaynaklanan risklerin

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

EĞİTİMİN PLANLANAN TARİHİ

EĞİTİMİN PLANLANAN TARİHİ 2015 PLANI İN KONUSU İN Cİ GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI Hizmet İçi Toplantı Salonu 05/01/2015 1 Saat İlgili CERRAHİ GÜVENLİK + PRE-OP HAZIRLIK Hizmet İçi Toplantı Salonu 09/01/2015 1 Saat İlgili BASI YARASINI

Detaylı

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI). KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. SHKS (Sağlık Hizmet Kalite Standartları) zorunlu dokümanları oluşturuldu.

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI 206 YILI EĞİTİM PLANI Doküman Kodu: EY.PL.03 Yayın Tarihi:0.202 Revizyon Tarihi:20..205 Revizyon no:0 Sayfa / 7 No Eğitimler Süre Katılımcılar Eğitim Yeri 2 Acil servis çalışanlarına iletişim becerileri

Detaylı

Ocak Ayında 8 planlı eğitime toplam 99 kişi katılmıştır.

Ocak Ayında 8 planlı eğitime toplam 99 kişi katılmıştır. 2014 YILI OCAK AYI HİZMET İÇİ PLANLI EĞİTİMLERİ PLANLI EĞİTİMLER El Hijyeni Endikasyonları, Eldiven Kullanım Kuralları, El Antiseptikleri İle İlgili Genel Kurallar, Alkol Bazlı El Antiseptikleri İle İlgili

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1-YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

Hasta Güvenliği Eğitimleri

Hasta Güvenliği Eğitimleri Sıra No (A) Eğitim Konusu Hasta Güvenliği Eğitimleri T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ARTVİN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ARTVİN DEVLET HASTANESİ Doküman No: YÖN.PL.25

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Rev. Tarihi : S. No : 1/7 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mustafa Selman GENÇ Kalite Yönetim Direktörü Hastane Müdürü Savaş

Detaylı

2014 YILI EĞİTİM PLANI

2014 YILI EĞİTİM PLANI ADSM SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ DÖK.KODU YÖN.PL.03 YAY.TARİHİ 21.10.2011 REV.TARİHİ 00.00.20.. REV.NO 00 SAYFA NO 1 2014 YILI EĞİTİM PLANI HEDEF TARİH EĞİTİM

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 12.09.2013 0 0 1 / 5 AMAÇ Hastanemizde, çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve

Detaylı

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:AML.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ:Bu prosedürün amacı; Özel Vitale Kadın Doğum Hastanesi ameliyathanelerinin normal ve acil durumlarda her türlü ameliyat

Detaylı

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011 BÖLÜM DAHİLİ BRANŞLAR KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN Sıvı sabun Kağıt havlu El antiseptiği Steril olmayan Steril KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KULLANIM ALANLARI - Tüm lavabolarda

Detaylı

İnfeksiyon. Kontrol Komitelerinin. ndeki Rolleri. Yrd. Doç.. Dr. Meliha MERİÇ. Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklar. kları Anabilim Dalı

İnfeksiyon. Kontrol Komitelerinin. ndeki Rolleri. Yrd. Doç.. Dr. Meliha MERİÇ. Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklar. kları Anabilim Dalı İnfeksiyon Kontrol Komitelerinin Sağlık k Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonların Kontrolündeki ndeki Rolleri Yrd. Doç.. Dr. Meliha MERİÇ Kocaeli Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI Doküman No EY.PL.01 Yayın 01.10.2015 Revizyon No 00 Revizyon 00 Sayfa 1 in Adı Enfeksiyon önlenmesi in Amaç ve Olası Enfeksiyonları önleyerek Tedavi sürecini kısaltmak 08.01.2016 i Hemşiresi e Çalışanlar

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ PROSEDÜRÜ

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ PROSEDÜRÜ Dok No:ENF.PR.04 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ:Bu prosedürün amacı, uygunsuz antibiyotik kullanımını önlemek, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini yavaşlatmak ve gereksiz

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

2016 EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN EĞİTİM VERİLECEK GRUBUN NİTELİĞİ EĞİTİMCİ PLANLANAN TARİHİ EĞİTİMİN KONUSU MATERYALİ

2016 EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN EĞİTİM VERİLECEK GRUBUN NİTELİĞİ EĞİTİMCİ PLANLANAN TARİHİ EĞİTİMİN KONUSU MATERYALİ 2016 PLANI İN KONUSU İN Cİ GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI Hizmet İçi Toplantı Salonu 05/01/2016 1 Saat İlgili CERRAHİ GÜVENLİK + PRE-OP HAZIRLIK Hizmet İçi Toplantı Salonu 09/01/2016 1 Saat İlgili BASI YARASINI

Detaylı

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter Salgını Kontrolü 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter baumannii Hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan nonfermentatif, gram-negatif

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ 1.AMAÇ: Bu rehber; kalite bilincinin temel alındığı Merkezimizde aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın kısa sürede hastanemize uyum sağlamaları amacıyla yürütülen uyum programına katkı amacıyla

Detaylı

UÜ-SK HASTA GÜVENLİK PLANI

UÜ-SK HASTA GÜVENLİK PLANI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 10 Şubat 2012 1/5 1. Amaç: Bu plan UÜ-SK da hasta güvenliğini esas alan bir yaklaşımın tüm kuruluş ölçeğinde benimsenmesi ve uygulanması için bir sistematik oluşturmayı amaçlamaktadır.

Detaylı

İçerik. Türkiye de infeksiyon kontrol önlemlerinin mevcut durumunun saptanması. İleriye yönelik hedeflerin belirlenmesi için yeterli bilgi sağlanması.

İçerik. Türkiye de infeksiyon kontrol önlemlerinin mevcut durumunun saptanması. İleriye yönelik hedeflerin belirlenmesi için yeterli bilgi sağlanması. 1 İçerik Türkiye de infeksiyon kontrol önlemlerinin mevcut durumunun saptanması. İleriye yönelik hedeflerin belirlenmesi için yeterli bilgi sağlanması. 2 Yöntem Anket formu oluşturuldu. Online anket sistemine

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI 1 Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküman Kodu YÖN.PL.02 Yürürlük Tarihi 2.1.2012 Revizyon Tarihi Revizyon

Detaylı