KURUMU 2012 YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMU 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulunun tarih ve 42 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Müessesenin unvan : S n rl Sorumlu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Merkezi : Tavşanl - Kütahya Bağl olduğu kuruluş : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Esas sermayesi : TL Ödenmiş sermayesi : TL Karar organ (Yönetim Komitesi) Karar Görevli bulunduğu süre Ad - soyad Müessesedeki görevi organ ndaki Başlama tarihi Ayr l ş tarihi 1- Başkan Recep ÇETİNER Müessese Müdürü Devam ediyor 2- Üye Mustafa ÇOKUSLU Müessese Müdür Yard mc s Devam ediyor 3- Üye Recep ÇELİK Müessese Müdür Yard mc s Devam ediyor - Üye Ömer ÇATAL Müessese Müdür Yard mc s Üye Mehmet TAKSUK Müessese Müdür Yard mc s Devam ediyor - Üye Hasan Hüseyin KARAAY Müessese Müdür Yard mc s Üye Ercan GEBEŞ Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürü Devam ediyor

4 Raporda yer alan k saltmalar AR: Arama ruhsat ARGE: Araşt rma Geliştirme C/H: Cari Hesap ÇED: Çevresel Etki Değerlendirme Raporu ELİ: Ege Linyitleri İşletmesi EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketi GLİ: Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi ILİ: Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü İR: İşletme ruhsatl Kcal/Kg: Kilo kalori / Kilogram KHK: Kanun Hükmünde Kararname KİK: Kamu İhale Kanunu/Kurumu SYDV: Sosyal Yard mlaşma Dayan şma Vakf TKİ: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ton/yev: Yevmiye baş na üretilen ton olarak kömür miktar Tübitak-MAM: Türkiye Bilimsel Araşt rma Kurumu Marmara Araşt rma Merkezi YPK: Yüksek Planlama Kurulu

5 İÇİNDEKİLER Sayfa no I. TOPLU BAKIŞ I II. İDARİ BÜNYE 1 A-Mevzuat 1 B-Teşkilat 2 C-Personel durumu 5 III. MALİ BÜNYE 22 A-Mali durum 24 B-Mali sonuçlar 31 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 34 A-Giderler 35 B-Tedarik işleri 37 C-Üretim ve maliyetler 48 D-Pazarlama 103 E-Sigorta işleri 117 F-İşletme sonuçlar 118 G-Yat r mlar 123 V. BİLANÇO 133 Aktif 136 Pasif 149 VI. GELİR TABLOSU 156 VII. EKLER 171

6

7 I I. TOPLU BAKIŞ Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müessesesi, bat Anadolu daki Değirmisaz, Tunçbilek ve Soma linyit ocaklar n n işletilmesi amac yla tarihinde Etibank a bağl olarak kurulmuştur. Başlang çta Bal kesir de bulunan müessese merkezi tarihinde Kütahya-Tavşanl ya nakledilmiştir. Müessese, tarihinde 6974 Say l Kanunla Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumunun kurulmas ile bu Genel Müdürlüğe bağlanm şt r tarihinde, Kütahya il s n rlar içinde bulunan Seyitömer linyit havzas da Müessesenin bir üretim bölgesi olarak işletmeye aç lm ş, 1966 senesinde rezervi tükenen Değirmisaz Linyitleri İşletmesi kapat lm ş, Soma Linyitleri İşletmesi ise 1978 y l nda kurulan Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müessesesine devredilmiştir y l na kadar Tunçbilek ve Seyitömer olmak üzere iki bölgesi bulunan GLİ Müessesesi, TKİ Yönetim Kurulu nun tarih ve 3330/227 say l karar ile tarihinde Seyitömer bölgesinin ayr bir Müessese (SLİ) olarak hükmi şahsiyet kazanmas nedeniyle, bu tarihten itibaren sadece Tunçbilek havzas nda faaliyetlerini sürdürmüştür. GLİ Müessesesi, TKİ Yönetim Kurulu nun tarih ve 3501/314 say l karar ile tarihinden itibaren TKİ Genel Müdürlüğü ne bağl Bölge Müdürlüğü ne dönüştürülmüştür tarih 20/171 say l ve tarih 2/131 say l Yönetim Kurulu kararlar ile de tarihi itibar yla tekrar Müessese statüsü verilmiş ve Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü nün de Müesseseye bağlanmas kabul edilmiştir. Ayr ca Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesinin EÜAŞ a devrolunmas nedeniyle Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü de tarihi itibariyle Müesseseye bağlanm şt r. Ancak TKİ Yönetim Kurulunun gün ve 249 say l karar yla üretim yapt ğ sahalar rodövansla Yeniçeltek Kömür ve Madencilik AŞ ne devredilen Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü nün, işletme statüsü kald r larak, Ilg n Kontrol Müdürlüğüne dönüştürülmesine karar verilmiştir. Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müessesesi nin kuruluşu ve ana statüsü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin tarih ve 6006 say l nüshas nda yay mlanm ş ve Müessese tarihinden itibaren hükmi şahsiyet kazanarak, çal şmalar na başlam şt r. Müessesenin kuruluş amac, devletin ve TKİ Genel Müdürlüğü nün genel enerji ve yak t politikas na uygun olarak, linyit, turb, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin ihtiyac n karş lamak, yurt ekonomisine azami katk da bulunmak, plan, proje ve programlar tanzim ve takip etmek, uygulama stratejilerinin tespit ve gerçekleştirmesini sağlamak olarak belirlenmiştir. Müessese merkezi Kütahya iline 45 km uzakl ktaki Tavşanl ilçesinde, Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü nün merkezi ise Konya iline 90 km uzakl ktaki Ilg n ilçesindedir. I

8 II Sayıştay Müessese imtiyaz alan içerisinde 4 adedi Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü sorumluluğunda olmak üzere, toplam 6 adet linyit sahas bulunmaktad r. Bunlardan 3 adedi için geçici tatil talebinde bulunulmuş olup, 3 sahada ise işletme faaliyetleri sürdürülmektedir. İR: 4364 ruhsat say l Kütahya-Domaniç-Tunçbilek sahas nda aç k ve yeralt işletme yöntemleri ile İR: ruhsat say l Konya-Ilg n-çavuşçugöl sahas nda ise aç k işletme yöntemiyle linyit kömürü üretimi yap lmaktad r. İR: 727 ruhsat say l sahan n Gölyaka bölümünde işletilebilir kömür kalmam ş, Kurugöl bölümündeki 9 milyon tonluk rezerv ise şimdilik ekonomik bulunmayarak projelendirilmemiştir. TKİ Genel Müdürlüğü nün uhdesindeki sahalar n rezervi 2,5 milyar ton olup, bu rezervin yaklaş k % 28 i olan 693 milyon tonluk k sm Müessesesinin sorumluluğundad r. Mevcut rezervin % 99 u yani 688 milyon tonu görünür rezerv kategorisindedir. Rezervi oluşturan kömürlerin ortalama kalorifik değeri kcal/kg, kül değerleri % 11-41, kükürt içerikleri % 1-1,6, nem içerikleri % aras nda değişmektedir. Müessesenin son 5 y ll k işletme faaliyetlerine ilişkin veriler aşağ daki tabloda gösterilmiştir. II

9 III Art ş veya Toplu bilgiler Ölçü Son iki y l fark azal ş % Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL ,9 Yabanc kaynaklar Bin TL ,1 Yabanc kaynaklara sirayet eden zarar (-) Bin TL Finansman giderleri Bin TL Maddi duran varl klar (edinme değeri) Bin TL Maddi duran varl klar birikmiş amortisman Bin TL ,6 Yat r mlar için yap lan nakdi harcama Bin TL ,1 Yat r mlar n gerçekleşme oran (nakdi) % Tüm al m tutar : Bin TL Malzeme ve ticari kömür Bin TL Hizmet al mlar Bin TL Üretim miktar (tuvönan): Bin ton (55) (0,8) -Müesse merkezi: Bin ton (346) (5) -Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Bin ton (34) (21) -Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Bin ton Üretim miktar (sat labilir): Bin ton ,8 -Müesse merkezi: Bin ton (3,3) -Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Bin ton (34) (21) -Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Bin ton Tüm üretim giderleri Bin TL ,8 Ortalama birim üretim maliyeti (sat labilir) TL/ton 81,17 80,02 78,50 82,18 93,16 10,98 13,4 -Müesse merkezi: TL/ton 84,46 97,52 13,06 15,5 -Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü TL/ton 30,82 18,16 16,07 27,29 34,67 7, Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü TL/ton 111,57 75,01 69,69 70,27 65,29 (4,98) (7) Genel işletme verimliliği Ton/yev (1) (17) Sat ş miktar : Bin ton Müessese merkezi: Bin ton Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Bin ton Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Bin ton (1.412) - Net sat ş tutar : Bin TL Müesse merkezi: Bin TL Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Bin TL (1.869) (19) -Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Bin TL (97.201) (95) Stoklar: -İlk madde ve malzeme Bin TL ,5 -Yar mamuller Bin TL Mamuller Bin TL Ticari mallar Bin TL Diğer stoklar Bin TL (709) (33) Memur (ortalama) Kişi Sözleşmeli (ortalama) Kişi İşçi (ortalama) Kişi (96) (5) Personel için yap lan tüm giderler Bin TL Cari y la ilişkin: -Memurlar için yap lan giderler Bin TL Memur baş na ayl k ortalama gider TL Sözleşmeliler için yap lan giderler Bin TL Sözleşmeli baş na ayl k ort. gider TL İşçiler için yap lan tüm giderler Bin TL (579) (0,5) -İşçi baş na ayl k ortalama gider TL ,8 Dönem kâr na ilişkin kurumlar vergisi Bin TL ,2 Tahakkuk eden vergiler Bin TL ,1 GSYH' ya katk (üretici fiyatlar yla) Bin TL GSYH'ya katk (al c fiyatlar yla) Bin TL GSMH 'ya katk (al c fiyatlar yla) Bin TL Faaliyet kârl l ğ (öz kaynaklar yönünden) % Mali kârl l k (öz kaynak yönünden) % Zararl l k % Faaliyet kâr veya zarar Bin TL Müessese merkezi: Bin TL Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Bin TL (2.078) (1.153) (2.188) Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Bin TL (27.860) (18.587) (5.041) (15.126) 150 Dönem kâr veya zarar Bin TL Müessese merkezi: Bin TL Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Bin TL (3.409) (252) 370 (2.857) (4.454) Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Bin TL (35.137) (22.203) (7.631) (7.890) - Bilanço kâr veya zarar Bin TL (26.211) (6.685) III

10 IV Sayıştay Linyit sahalar n işletmek üzere tarihinde Etibank a bağl olarak kurulan, Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi 1957 y l na kadar Etibank bünyesinde faaliyet göstermiş, tarih ve 6974 say l Kanunla TKİ nin kurulmas üzerine, bu Kurumun Müessesesi haline dönüştürülmüştür. Müessesenin Konya-Ilg ndaki kömür ocaklar n işleten, bir işletmesi mevcut iken, Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesinin, işletme haline dönüştürülerek EÜAŞ a devredilmesi nedeniyle, bu Müesseseye bağl bulunan Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü de tarihi itibar yla Müessesenin işletmesi haline getirilmiştir. Ayr ca Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünün üretim yapt ğ saha TKİ Yönetim Kurulu karar yla, rodövans sözleşmesi uyar nca, TKİ nin iştiraki Yeni Çeltek AŞ ye devrolunmuş ve İşletmenin üretim faaliyetine son verilmiş ve İşletme statüsü kald r larak Kontrol Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Yine Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünün, Keles İstihsal ve Kontrol Müdürlüğünün de üretim faaliyetine son verilmiştir. Bu itibarla Ilg n Kontrol Müdürlüğündeki personel ile Keles Kontrol Müdürlüğündeki ihtiyaç d ş personelin nakillerinin yap lmas büyük önem arz etmektedir. Faaliyet döneminde i işçi olmak üzere ortalama personelle çal ş lm şt r. Müessesenin önemli sorunlar ndan biriside (10) şube müdürlüğünün Genel Müdürlük ve Müessese oluru ile yürütme ad alt nda tedvir edilmesidir. Bu husus görevin ifas nda ve sorumluluk yüklenilmesinde çeşitli olumsuzluklara neden olmaktad r. Faaliyet döneminde toplam 392,8 milyon TL üretim gideri yap larak, bin tonu Müessese merkezince, 325 bin tonu Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünce, 127 bin tonu Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünce olmak üzere, bin ton kömür üretilmiştir. Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünün üretimi, dört ayl k üretim miktar d r. Müessese merkezindeki, Ömerler mekanize yeralt ocağ n n kapasitesinin artt r lamamas ve derin sahalar olarak adland r lan yeralt rezervinin işletmeye aç lmamas halinde, 5-6 y l sonra işletmenin üretim planlamas, tamam yüksek maliyetli yeralt ocaklar ndan yap lmak durumunda kal nacakt r. Bu bak mdan üretim kapasitesi 1,4 milyon ton/y l olarak planlanan Ömerler Mekanizasyon Tevsii Projesi nin termin edildiği süre içinde devreye al nmas ve diğer yandan yeralt işletmeciliğine uygun 51 milyon ton rezervli Ömerler-B sahas ndaki rezervin değerlendirilmesine yönelik çal şmalara h z verilmesi, Müessesenin geleceği aç s ndan büyük önem taş maktad r. Yeralt projelerinin kademeli olarak devreye al nmas suretiyle yeralt üretimlerinin artt r lmas, aç k ocaklardan yap lan üretimin azalt larak aç k ocak ömrünün uzat lmas sağlanmal d r. Müessese merkezindeki toplam rezervin % 10 nu aç k ocak, buna mukabil % 90 n ise yeralt işletmesine uygun olduğu, ancak fiili üretim değerlerinin bunun tam tersi bir tablo oluşturduğu, mevcut üretim yönteminin devam ettirilmesi durumunda azami 6-7 y l sonra tamam yla yeralt üretimine dayal modelin gündeme geleceği ve düşük maliyetle üretim yapma avantaj IV

11 V olan aç k işletmede işletilebilir rezerv tükeneceğinden daha s n rl miktarda kömür üretilmek ve daha dar bir alanda çal şma zorunda kal nacakt r. Müessese merkezindeki Ömerler lavvar ndaki kömür y kama işlemleri daha çok s nma amaçl, daha kaliteli kömür üretimine dönük olarak, Tunçbilek lavvar ndaki kömür y kama işlemleri ise daha ziyade sanayii taleplerini karş lamaya yönelik olarak yap lmaktad r. Bu doğrultuda, Tunçbilek lavvar na hem aç k ocaklardan hem de yeralt ndan, Ömerler lavvar nda ise ağ rl kl olarak aç k ocaklardan kömür beslenmektedir. Tunçbilek lavvar n n müteahhit marifetiyle çal şt r ld ğ ve her iki yükleniciye de tonaj üzerinden ödeme yap ld ğ dikkate al nd ğ nda, tesise beslenen her 100 ton kömürden 51 tonunun şist olarak at lm ş olmas, Müessese için çok önemli tutarda kaynak kayb na neden olmaktad r. Ömerler lavvar nda, bir yandan daha temiz kömür kazan m na yönelik çal şmalar devam ederken, diğer taraftan tesis rand man n n son 5 y lda tedricen % 65 seviyesinden % 57 seviyesine düşmüş olmas, çal şma parametrelerinin düzeltilmesinin zorunluluğunu ortaya koymaktad r. Kömür üretiminin gerçekleştirildiği Tunçbilek havzas ndaki toplam rezerv 262 milyon ton olup, bunun % 45 oran nda 117 milyon tonunu oluşturan ve Derin Sahalar olarak adland r lan bölümü termik yapma santral yükümlülüğünü de içeren rodövans ihalesi sonucu 2012 y l nda bir yükleniciye verilmiştir. Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünün Keles İlçesindeki ocaklar ndan 22 milyon m³ dekapaj + ara dekapaj 2,7 milyon ton Kömür Kaz Yükleme Nakliye ve Stoklama işi bir yükleniciye ihale edilmesine ve sözleşme süresi de dolmas na rağmen, yüklenici yükümlülüklerini yerine getirmemiş ve öngörülen cevher ve kömür üretimi gerçekleştirilememiştir. Müessese merkezinin de bulunduğu Orhaneli İlçesindeki aç k ocakta 2004 y l nda meydana gelen heyelan n yaratt ğ, kömür üretimini engelleyen olumsuzluklar ODTÜ ye yapt r lan projeye rağmen giderilememiş ve Nisan ay nda ocakta yeniden heyelan oluşmuştur. Bunun üzerine dört üniversiteyle ortaklaşa bir proje yapmalar için sözleşme imzalanm şt r. Halbuki yap lacak proje TKİ taraf ndan yap lmas mümkün olan ve bu kapsamda sözleşmeyi gerektirmeyecek bir projedir. İşletmenin ürettiği kömür, Orhaneli Termik Santral n n talebini karş layamad ğ ndan, kömür aç ğ 140 km uzakl ktaki Seyitömerden taş nm şt r, bu ise katlan lan taş ma gideri nedeniyle önemli maliyet unsuru olmuştur. Ancak Seyitömer havzas EÜAŞ a devredilerek özelleştirildiğinden bu imkan da ortadan kalkm şt r. Bu itibarla İşletmenin ocaklar ndaki y llard r giderilmeyen sorunlar ve yönetsel sorunlar nedeniyle kârl ve verimli faaliyette bulunmas mümkün görülmemektedir. Bu nedenle Keles ve Orhaneli sahalar n n da aç lacak ihale sonucu rodövansla üçüncü kişilere işlettirilmesi hususu da çözüme kavuşturulmas gereken bir olgudur. Faaliyet döneminde 4,1 milyon TL si Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünce, Seyitömer Linyitleri İşletmesinin devredildiği EÜAŞ dan al nan ticari kömür olmak V

12 VI Sayıştay üzere 70,7 milyon TL tutar nda al m gerçekleştirilmiş, hizmet al mlar içinde 79,4 milyon TL tutar nda ödemede bulunulmuştur. Bir önceki y l faaliyet döneminde çeşitli nitelikte bin ton kömür sat larak 493,6 milyon TL net sat ş has lat elde edilmesine rağmen, faaliyet döneminde, bir önceki y l düzeyinde bin ton kömür sat larak 567 milyon TL net sat ş has lat sağlanm şt r. EÜAŞ, Otomatik Fiyatland rma Mekanizmas uyar nca ödeme yapmakta iken, Şubat-2013 ay nda Müesseseye gönderdiği yaz da bu kapsamda ödeme yapmayacağ n n bildirmiştir. Bu olgu Müessesenin kâr n önemli ölçüde azaltacak bir husustur. Müessese merkezi faaliyet dönemini 94,9 milyon TL kârla, Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 4,5 milyon TL, Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ise 7,6 milyon TL tutar nda zararla kapatm şt r. Bu gelişmeye rağmen Müessesenin öz kaynaklar bir önceki y la göre % 12 oran nda 30,7 milyon TL tutar nda artm şt r. Öneriler: TKİ Kurumu S n rl Sorumlu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi nin 2012 y l çal şmalar üzerinde Say ştay taraf ndan yap lan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağ dad r. 1- Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Keles Kontrol Müdürlüğünün istihsal fonksiyonu Yönetim Kurulu karar ile kald r ld ğ ndan ve Müdürlükte herhangi bir faaliyet bulunmad ğ ndan, kontrol görevini yürütecek yeterli say ve nitelikteki personel d ş ndaki personelin İşletme Müdürlüğü merkezine nakli ve yüklenici işçilerinin de bu kapsamda azalt lmas ve ihtiyaç duyulmayan hizmet ihalelerinin yap lmamas (Sayfa: 3), 2- Asaleten atama yap lamamas nedeniyle, Müessesede on yedi şube müdürlüğünün yürütme olarak adland r lan ve personel mevzuat nda yeri bulunmayan ve kadrolar (II) say l cetvelde bulunan personel taraf ndan görevlendirme ile yürütülmesi, görevin ifas nda ve sorumluluk yüklenilmesinde çeşitli olumsuzluklara neden olmas n n yan s ra, ilave bir ücret ödenmesi de mümkün olmad ğ ndan, bu görevlere asaleten atama yap lmas n teminen Genel Müdürlük nezdinde girişimlerde bulunulmas (Sayfa: 10), say l İş Sağl ğ ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmeliğin hüküm alt na ald ğ yükümlülüklerin yerine getirilerek, iş kazalar ve iş gücü kay plar n n önlenmesi, idari para cezalar na muhatap olunmamas için; - TKİ İş Güvenliği ve Sağl ğ Dairesine bağl Ortak Sağl k Güvenlik Birimi oluşturulmas, - İstihdam ettiği personel say s 500 ü aşan Müessese merkezleri ve işletmelerde, İş Güvenliği ve Sağl ğ Şube Müdürlükleri ve birimlerinin kadro ve VI

13 VII organizasyonunda yeni mevzuat kapsam nda değişiklik yap larak, ön görülen hekim ve uzmanlar n istihdam na olanak sağlanmas, - Çal şan say s n n 500 den az olduğu birimlerde, k smi zamanl olarak çal şmas gereken hekim ve uzmanlar n Ortak Sağl k Güvenlik Biriminden görevlendirilmesi, hususlar n n yap labilirliğinin incelenerek gerçekleştirilebilmesi için, Genel Müdürlük nezdinde girişimde bulunulmas (Sayfa: 14), 4- Kamu Finansman ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk nda Kanun ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yap lmas na Dair Kanunun 36 nc maddesi uyar nca, Müessesenin Yoncal termal alan nda bulunan konutlar ile istihsal fonksiyonu kald r larak kontrol müdürlüğüne dönüştürülen Keles Kontrol Müdürlüğünün kontrol görevini çok s n rl say da personelle yürütmesi mümkün olduğundan, önemli tutarda tasarruf sağlayacağ da gözönünde bulundurularak lojman ve misafirhanesinin rayiç bedelleri üzerinden sat lmas ya da yap lacak başkaca işlemin belirlenmesi için Genel Müdürlük nezdinde girişimde bulunulmas (Sayfa: 21), 5- Nakliye ihalelerinde uygulanmak ve yaklaş k maliyetlerin herhangi bir müdahale olmaks z n, programda öngörülen veri taban na göre hesaplanmas için kullan lan ve çok doğru bir yaklaş mla Genel Müdürlükçe haz rlat lan Nakliye İşlerinde Birim Maliyet Tespiti ne ilişkin paket program yaklaş k 150 km nin üzerindeki nakliye ihalelerinde sorunsuz uygulanmas na rağmen, k sa mesafeler için aç lan nakliye ihalelerinde hesaplanan yaklaş k maliyetler, genellikle istekliler taraf ndan verilen tekliflerin alt nda kalmas sonucu ihalelerin gerçekleştirilememesine neden olduğundan, program n bu yönüyle değerlendirilip, gerekirse revize edilmesi için Genel Müdürlük nezdinde girişimde bulunulmas (Sayfa: 40), 6- Müessese merkezinde yürütülmekte olan Ömerler Mekanizasyon Projesi ikinci galeri açma işinde yüklenici firman n termin program na göre süresi dolmuş olmas na rağmen işini bitiremediği, bu duruma bağl olarak söz konusu panoda kömür üretimine geçilmesinin mümkün olamayacağ, süresi içinde tamamlanamayan galeri açma işinin bütün üretim modellemesini olumsuz etkileyeceği dikkate al narak, projenin tamamlanmas için yüklenici ile yap lan sözleşmenin feshi de dahil olmak üzere bütün seçeneklerin değerlendirilmesi (Sayfa: 61), 7- Müessesece işletilen Ömerler lavvar ile müteahhitçe çal şt r lan Tunçbilek lavvar nda daha az maliyetle daha fazla kömür kazan m na yönelik olarak; tesislere hem yeralt hem de aç k işletmelerden beslenen kömür kalitesinin iyileştirilmesi ve tesislerde rand man kay plar na neden olan makine-ekipman n yenilenmesi ve/veya yedeklenmesi suretiyle lavvar verimliliklerinin art r lmas (Sayfa: 74), 8- Müessese merkezinde, y llarca aç k işletme modeli benimsenerek üretim yap lmas nedeniyle aç k işletme yöntemleriyle üretilebilecek kömür rezervinin, mevcut üretim modelinin sürdürülmesi durumunda en fazla 6-7 y l içinde tükeneceği göz önünde bulundurulduğunda, ileride üretim darboğaz na düşülmemesi ve yeralt /yer üstü orant s zl ğ n n dengelenmesi amac yla yeralt işletme yöntemlerine ağ rl k VII

14 VIII Sayıştay verilerek; Tunçbilek-42 pano ve Ömerler-B sahalar ndaki kömür rezervlerinin işletilmeye aç lmas için başlat lan çal şmalar n h zland r lmas (Sayfa: 90), 9- Müessesece: -Oluşan üretim giderlerinin, üretilen kömür türlerine dağ t m nda kullan lan dağ t m anahtarlar n n, dengeli bir dağ t m sağlayamamas nedeniyle, bunu mümkün k lacak (kalori, sat ş fiyat vb.) dağ t m yöntemlerinin belirlenmesi, -Kullan lan ağ r iş makinalar n n ortalama yaşlar n n y l aral ğ nda olmas, bu olgunun bak m-onar m giderlerini önemli tutarda artt rmas, Müessese merkezinde oluşan 508 milyon TL tutar ndaki dekapaj ve üretim giderinin % 8 i oran nda 38 milyon TL sini atölyeler masraf paylar n n oluşturmas ve bu giderlerin her y l artacak olmas, emekli olan işçi say s ndaki art ş ve işçi al m ndaki s n rlamalar başta olmak üzere operatör istihdam ndaki güçlükler de göz önünde bulundurularak, ekonomik ve fiziki ömürlerini dolduranlar n belirli bir program dahilinde elden ç kar lmas ve bunlar n göreceği işin ihale suretiyle yapt r lmas hususlar n n etüd edilmesi, -Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünün, Keles İlçesindeki sahas nda doğrudan üretim yapmas n n Yönetim Kurulu nca durdurulmas ve Keles İstihsal ve Kontrol Müdürlüğünün, Kontrol Müdürlüğüne dönüştürülmesi, bu sahada dekapaj ve üretim işini üstlenen yüklenicinin herhangi bir faaliyetinin bulunmamas, Orhaneli İlçesindeki Gümüşp nar sahas nda oluşan heyelanlar nedeniyle kömür üretim faaliyetlerinin kesintiye uğramas ve Orhaneli Termik Santral n n kömür ihtiyac n n 2013 y l na kadar 140 km uzakl ktaki özelleştirilen Seyitömer sahas ndan taş nan kömürle karş lanmas ve yönetsel sorunlar başta olmak üzere gider oluşumuna neden olan diğer sorunlar nedeniyle sahalarda, aç lacak ihaleler sonucu rüçhanl al m hakk n da içeren rodövans sözleşmeleri kapsam nda üretim yapt r lmas konular nda, Genel müdürlük nezdinde girişimlerde bulunulmas (Sayfa: 101), 10- Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünün, Keles deki aç k ocağ nda 22 milyon m³ dekapaj 2,7 milyon ton kömür kaz, yükleme ve nakliyesi işini, 43,3 milyon TL bedelle, tarihine kadar yapmak üzere, TKİ Genel Müdürlüğünce aç lan ihale sonucu üstlenen yüklenicinin: - Program iş miktar na göre 12,7 milyon m³ dekapaj n ancak %68 i oran nda 8,6 milyon m³ nü, 700 bin ton kömür, kaz ve yükleme işinin % 31 i oran nda 216 bin tonunu gerçekleştirebilmesi, - İşletme Müdürlüğünün sözleşmedeki hükümlere ve termine göre faaliyetin yürütülmesi konusundaki uyar lar na rağmen, sahada herhangi bir üretim ve faaliyetinin bulunmamas ve şantiyesindeki iş makinalar n, başka bir şantiyesine taş mas, nedenleriyle, İşletme Müdürlüğünün üretim ve sat ş program n aksatarak taahhüdünü yerine getirmediğinden sözleşme hükümleri doğrultusunda gerekli önlemlerin al nmas (Sayfa: 103), VIII

15 IX 11- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek: 12) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu S n rl Sorumlu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi nin 2012 y l bilançosu ve ,11 Türk Liras dönem kâr ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. IX

16

17 1 II. İDARİ BÜNYE A- Mevzuat: Linyit sahalar n işletmek üzere tarihinde Etibank a bağl olarak kurulan, Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi 1957 y l na kadar Etibank bünyesinde faaliyet göstermiş tarih ve 6974 say l Kanunla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun teşkil edilmesi üzerine, bu Kurumun müessesesi haline dönüştürülmüştür. Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi ne bağl olarak faaliyette bulunan: -Manisa-Soma İlçesindeki linyit havzas n işleten Bölge Müdürlüğü, TKİ Yönetim Kurulunun tarih ve 2475 say l karar ile Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi ne, -Kütahya-Seyitömer Beldesindeki linyit havzas n işleten Bölge Müdürlüğü de TKİ Yönetim Kurulu nun tarih ve 3322 say l karar ile Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesine, dönüştürülmüştür. TKİ ye bağl Müesseseler zaman zaman Bölge Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. TKİ nin reorganizasyonu kapsam nda, TKİ Yönetim Kurulunun tarih ve 131 say l karar yla Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü de tarihi itibar yla müessese statüsüne dönüştürülmüş ve Konya-Ilg n da faaliyetini yürüten Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü de, bu Müesseseye bağlanm şt r. Müessesenin ana statüsü tarih ve 141 say l Yönetim Kurulu karar yla kabul edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve 6006 say l nüshas nda yay mlanarak, Müessese hükmi şahsiyet kazanm ş olup, bu statü ile çal şmalar na devam etmektedir. Ana statüsünde, Müessesenin amac, Devletin genel sanayi ve enerji politikas na uygun olarak, linyit, turb, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin ihtiyac n karş lamak, yurt ekonomisine azami katk da bulunmak, plan proje ve programlar tanzim ve takip etmek, uygulama stratejilerinin tespit ve gerçekleştirmesini sağlamak, belirtilen madenlerin aranmas, işletilmesi ve işlettirilmesi, ihtiyaç duyulan sanayi ve ticari tesislerin kurulmas, kiralanmas veya kiraya verilmesi olarak belirtilmiştir. Müessese, Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonlar n Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakk ndaki, kamu iktisadi teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince, kuruluş amaçlar na göre denetlenmesine dair usul ve esaslar düzenleyen 3346 say l Kanun uyar nca TBMM nin, 6085 say l Say ştay Kanununun Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi ve Raporlanmas başl kl Üçüncü Bölümü ve 43 üncü maddesi ve 233 say l Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname nin 39 uncu maddesi uyar nca Say ştay n, mali, idari ve teknik yönden sürekli denetimine tabidir. 1

18 2 Sayıştay Müessese 233 say l KHK n n 16 nc maddesi uyar nca, Kararnamede sakl tutulan hususlar d ş nda özel hukuk hükümlerine tabidir. B-Teşkilat: 1-Teşkilat n yap s : Müessese, bağl işletmesi Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünü de kapsayan teşkilat şemas ndaki birimlerle faaliyetini yürütmekte iken, 2012 y l nda Müessesenin teşkilat şemas nda önemli değişiklik olmuştur. TKİ Genel Müdürlüğünün müessesesi olarak tarihinden itibaren faaliyette bulunan Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesinin bağl işletmesi olan ve Bursa İlinin Orhaneli ve Keles İlçelerinde bulunan ruhsat TKİ ye ait sahalarda üretim yapan ve Orhaneli Termik Santralinin kömür ihtiyac n karş layan Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü döneminde Müessesenin işletmesi olarak faaliyette bulunmuş, TKİ Yönetim Kurulunun gün ve 25/325 say l karar yla 01 Eylül 2012 tarihi itibar yla merkezi Kütahya İli Tavşanl İlçesinde bulunan Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesine bağlanm şt r. Öte yandan TKİ Yönetim Kurulunun: tarih ve 26/335 say l karar ile Müessese merkezinde Yeralt İstihsal Şube Müdürlüğü bünyesinde Mekanizasyon Başmühendisliğinin kurulmas na ve görev tan mlar n n onaylanmas na, tarih ve 23/284 say l karar ile Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde, Kontrol Şube Müdürlüğünün kurulmas na, an lan Müdürlüğün Ilg n Kontrol Başmühendisliği ve Tufanbeyli (Adana) Kontrol Başmühendisliği olarak teşkil ettirilmesine, tarih ve 12/157 say l karar ile Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne bağl Keles İstihsal-Kontrol Şube Müdürlüğünün kald r larak, yerine Keles Kontrol Şube Müdürlüğünün kurulmas na ve organizasyon şemas n n buna göre belirlenmesine ve İşletme Müdürlüğünün organizasyon şemas na, Keles İstihsal- Kontrol Şube Müdürlüğünün kald r larak, Keles Kontrol Müdürlüğünün ilave edilmesine, karar verilmiştir. Ayr ca TKİ Yönetim Kurulu nun gün ve 249 say l karar yla üretim yapt ğ kömür sahalar Yeni Çeltek AŞ ye rodövans sözleşmesi ile devrolunan Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü nün işletme statüsü kald r larak Kontrol Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Sonuç olarak: -Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Müesseseye bağlanm ş, -Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne bağl Keles İlçesinde kurulu Şube Müdürlüğü, Kontrol Müdürlüğüne dönüştürülerek istihsal fonksiyonuna son verilmiş, -Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ise İşletme Müdürlüğü statüsü kald r larak Kontrol Şube Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 2

19 3 Üretim fonksiyonu kald r lan Keles Kontrol Müdürlüğünde: (16)s sözleşmeli personel, (34)ü işçi olmak üzere (50) personelin bulunduğu ayr ca hiçbir faaliyetin olmad ğ Müdürlükteki iş makinalar n n büyük k sm n n, İşletme Müdürlüğü merkezine taş nd ğ, ayr ca Müdürlükte -Is merkezinin işletilmesi için (8), -Yemek haz rlama ve temizlik işleri için (11), -Kaynak, oto elektrik, yağlama, tamir bak m işleri için (11), -Kiralanan pikaplar n sürücüleri (5), -Özel güvenlik hizmetleri için (5) kişi, olmak üzere toplam (48) yüklenici işçisinin de görev yapt ğ görülmüştür. Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Keles Kontrol Müdürlüğünün istihsal fonksiyonu Yönetim Kurulu karar ile kald r ld ğ ndan ve Müdürlükte herhangi bir faaliyet bulunmad ğ ndan, kontrol görevini yürütecek yeterli say ve nitelikteki personel d ş ndaki personelin İşletme Müdürlüğü merkezine nakli ve yüklenici işçilerinin de bu kapsamda azalt lmas ve ihtiyaç duyulmayan hizmet ihalelerinin yap lmamas önerilir. Ayr ca TKİ Yönetim Kurulunun gün ve 462 nolu say l karar ile 2012 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Karar Eki 2012 Y l Program nda bulunan 2012 hedefleri kapsam nda ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kârl l k ve verimlilik ilkelerine uygun olarak işletilmesini teminen İR: ruhsat nolu saham z n 8,11 TL/ton birim fiyat ile işletilmek üzere, Yönetim Kurulumuzun tarih ve 5/244 say l Karar ile yürürlüğe giren ve Yönetim Kurulumuzun tarih ve 6/86 say l Karar ile değiştirilen TKİ Genel Müdürlüğü Rodövans Uygulama Yönergesinin iştiraklere ilişkin 12. Maddesinde, TKİ taraf ndan yap lan değerlendirmeler sonucunda, TKİ taraf ndan işletilmeyecek sahalar, ihale yap lmaks z n, TKİ Ana statüsünün 4. maddesi 2. f kras gereğince ekonomik işletmecilik ve diğer koşullar aç s ndan uygun görülmesi halinde, TKİ nin rodövans fiyatlar ve koşullar da dikkate al narak rodövans veya sat ştan rüçhan hakk kullan m n da sağlayan rodövans karş l ğ nda Genel Müdürlük iştiraklerine verilebilir, hükmü çerçevesinde Yeni Çeltek ve Madencilik AŞ ne şartl rodövans karş l ğ verilmesine karar verilmiştir. Böylece Müessese, Ilg nda bulanan ve üretim yapt ğ sahay iştiraki Yeni Çeltek AŞ ye devrederek üretim faaliyetinden çekilmiştir. Müessesenin rapor ekleri aras na (Ek: 1) olarak al nan teşkilat şemas ndan görüleceği üzere Müessesede, üretim ve buna bağl teknik konularda faaliyette bulunmak üzere 2 müdür yard mc l ğ ve bunlara bağl 12 şube müdürlüğü ile idarimali faaliyetlerden sorumlu müessese müdür yard mc l ğ ve bağl 3 şube müdürlüğü bulunmaktad r. Öte yandan tarihi itibar yla Müesseseye bağlanan Bursa Linyitleri İşletme Müdürlüğünde 7 şube müdürlüğü, Ilg n Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde ise 4 şube müdürlüğü bulunmaktad r. 3

20 4 Sayıştay Müessesenin oluşturulan teşkilat şemas n n faaliyet hacmi ile uyumlu olduğu ve oluşan ihtiyaç kapsam nda Yönetim Kurulu nca teşkilat şemas nda gerekli değişikliğin yap ld ğ görülmüştür. 2- Karar organ : 233 say l KHK ve Ana Statüsü uyar nca Müessesenin karar organ olan Yönetim Komitesi, bir başkan ve dört üyeden oluşmaktad r. Müessese Müdürü Yönetim Komitesinin başkan olup Yönetim Komitesi üyeleri, Teşebbüs Genel Müdürünün teklifi üzerine, Yönetim Kurulunca atanmakta ve Yönetim Komitesine atamalar n, Yönetim Kurulu üyelerinin nitelik ve şartlar na sahip olmalar gerekmektedir. Müessese Yönetim Komitesinin oluşumu rapor girişindeki tabloda gösterilmiştir. 3- Yürütme organ : Müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organ Müessese Müdürlüğüdür. Müessesenin yürütme organ olan üst yönetim, Müessese müdürü ve ikisi teknik faaliyet ve konulardan, birisi idari ve mali konulardan sorumlu olan müdür yard mc l klar ndan oluşmaktad r. 4- Servisler: Müessesenin üretim ve hizmet üretimine yönelik servislerinin faaliyetlerine raporun işletme çal şmalar ve diğer bölümlerinde yer verildiğinden, burada yaln zca Hukuk Müşavirliğinin çal şmalar na ve teftiş kontrol hizmetlerine yer verilmiştir. a)hukuk servisi: Müessese Hukuk Müşavirliğinde hukuk müşaviri bulunmamakta olup, üç avukat görev yapmaktad r. Hukuk Müşavirliğinin dava dosyalar na ilişkin kay tlar üzerinde yap lan incelemede Haziran-2013 ay itibar yla Müessese merkezinde görüşülmesi devam eden 22 si Müessese aleyhine aç lan davalar olmak üzere 47 dava dosyas n n, Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde ise 43 dava dosyas n n bulunduğu görülmüştür. İşletme Müdürlüğünde ise davalar sözleşmeli statüde görevli bir avukat taraf ndan yürütülmektedir. b)teftiş ve kontrol: Müessese merkezinin ve bağl işletmeleri Ilg n Linyitleri İşletmeleri Müdürlüğü ile Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünün faaliyetleri Genel Müdürlük Teftiş Kurulunca periyodik olarak denetlenmektedir. Öte yandan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağl ortakl klar n n 2012 y l na ait Genel Yat r m ve Finansman Program n n İç Kontrol Sisteminin kurulmas başl kl 26 nc maddesi uyar nca gerekli çal şmalar Genel Müdürlükçe yürütülmekte olup, bu konuda Müessesede oluşturulmuş bir birim bulunmamaktad r. 4

KURUMU MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU

KURUMU MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEYY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 3.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 01.01 30.09.2012 DÖNEMİ RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 01.01 30.09.2012 DÖNEMİ RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 01.01 30.09.2012 DÖNEMİ RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik BİLGİ NOTU KONU : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 1- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ELİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN.. NE PEŞİN BEDELLİ MARN SATIŞI İLE İLGİLİ 1.BEŞ YILLIK ÇERÇEVE PROTOKOLU (201..-202..

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ELİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN.. NE PEŞİN BEDELLİ MARN SATIŞI İLE İLGİLİ 1.BEŞ YILLIK ÇERÇEVE PROTOKOLU (201..-202.. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ELİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN.. NE PEŞİN BEDELLİ MARN SATIŞI İLE İLGİLİ 1.BEŞ YILLIK ÇERÇEVE PROTOKOLU (201..-202..) MADDE-1 TARAFLAR: Satıcı : Türkiye Kömür İşletmeleri

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

Son yıllarda Türkiye de artan enerji talebiyle birlikte

Son yıllarda Türkiye de artan enerji talebiyle birlikte Makale www.madencilik-turkiye.com Mine Yılmaz İlkdoğan Deloitte Türkiye Müdür Yardımcısı miyilmaz@deloitte.com Türkiye de Linyit Kömürüne Genel Bir Bakış Berker Adıgüzel Deloitte Türkiye Danışman badiguzel@deloitte.com

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

(24.05.2013 / 28656 R.G.)

(24.05.2013 / 28656 R.G.) İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: (24.05.2013 / 28656 R.G.) 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMUU 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 24.10.2013

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a MADDE 4 - İşverenin

Detaylı

(07/02/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

(07/02/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Maliye Bakanlığından: (07/02/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 7) Bilindiği üzere, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Sayfa No Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Sayfa No Madde 1- Amaç 2 Madde 2- Kapsam 2 Madde 3- Sorumluluk 2 Madde 4- Hukuki Dayanak 2 İKİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE GÖREVLER Madde 5- İş Sağlığı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

FAALİYET RAPORU. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GARP Lİnyİtlerİ İşletmesİ Müessesesİ Müdürlüğü

FAALİYET RAPORU. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GARP Lİnyİtlerİ İşletmesİ Müessesesİ Müdürlüğü 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GARP Lİnyİtlerİ İşletmesİ Müessesesİ Müdürlüğü TKİ GARP Lİnyİtlerİ İşletmesİ Müessesesİ Müdürlüğü 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER KONU BAŞLIK SAYFA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE )

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE ) Sayı : B.11.1.SHG.0.14.03.26 / 697-3898 22/03/2012 Konu : Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Verilmesine İlişkin Genelge İlgi : a) b) c) d) ( GENELGE ) 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Ticari Hava

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 01.01.201 23.0.2015 (//2015 tarihli ve 665 sayılı kanun) 10-9 /1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu 2.000 2.156 2.20 Az Tehlikeli 3.699 Tehlikeli 3.082 3.699.932 Çok Tehlikeli

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı