PERTANSİF LERİ LTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D./ NEFROLOJİ B.D.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERTANSİF LERİ LTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D./ NEFROLOJİ B.D."

Transkript

1 ANTİHİPERTANS PERTANSİF İLAÇ YAN ETKİLER LERİ DR. GÜLTEKG LTEKİN N GENÇTOY MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES LTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D./ NEFROLOJİ B.D.

2 Hipertansiyon Dünyada her yıl 7.6 milyon kişinin ölümüne, 90 milyon kişinin maluliyet haline yol açmaktadır Hipertansiyonun getirdiği yükün % 80 i az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde olmaktadır ( Lancet, 2008; 371: ) Ülkemizde her 4 ölümden 1 nin nedenidir ( T.C.Sağlık Bakanlığı, Türkiye nin Hastalık Yükü Çalışması, 2004 )

3 Hipertansiyon Prevalansı 50 Yüzde % ,8 27,5 36, Tüm grup Erkek Kadın Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Prevalans Çalışması 2003; (PatenT Study; Journal of Hypertension 2005;23: )

4 DÖRT YILLIK HİPERTANSİYON İNSİDANS HIZI * Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği insidans Çalışması 2008

5 TANI & EVRELEME: (ESH-ESC 2007) Kategori Sistolik Diyastolik Optimum <120 ve <80 Normal ve/veya Yüksek normal ve/veya hipertansiyon ve/veya hipertansiyon ve/veya hipertansiyon 180 ve/veya 110 İSH 140 ve <90

6 Antihipertansif tedavinin başlaması: Diğer RF, SOH veya hastalık öyküsü Normal Yüksek normal 1.HT 2.HT 3.HT Başka RF yok KB yönelik ek girişime gerek yok KB yönelik ek girişime gerek yok Birkaç ay YTD KB kontrol edilemezse ilaç Birkaç hafta YTD, KB kontrol edilemezse ilaç YTD+ilaç 1-2 RF YTD YTD Birkaç hafta YTD, KB kontrol edilemezse ilaç 3 RF,DM,MS veya SOH Birkaç hafta YTD, KB kontrol edilemezse ilaç YTD+ilaç YTD YTD+ilaç YTD+ilaç YTD+ilaç YTD+ilaç Saptanmış KV veya böbrek hastalığı YTD+ilaç YTD+ilaç YTD+ilaç YTD+ilaç YTD+ilaç

7 ANTİHİPERTANSİF İLAÇ BAŞLAMA Beş ana ilaç sınıfı: : Tek veya kombinasyon olarak HEDEF Komplikasyonsuz hasta <140/90 mm-hg Proteinürik rik KBH, DM,ASKH < 130/80 mm-hg Kan basınc ncı hedeften 20/10 mm-hg daha fazla ise kombinasyonla başlang langıç

8 ALLHAT (Data from The ALLHAT Officers, JAMA 2002; 288:2981.)

9 CAPP STOP-Hypertension Hypertension-2 NORDIL UKPDS INSIGHT Eşit KB düzeylerinde antihipertansif ilaçlar arasında kardiyovasküler koruma açısından anlamlı fark YOK.

10 AHA 2007, ESC/ESH 2007 Klavuzları: Seçilen ilaç cinsinden ziyade elde olunan KB düşüş miktarı KV risk için i in belirleyicidir. Özel endikasyon durumları veya kontraendikasyon yok ise başlang langıç tedavisinde 3 ana ilaç grubundan biri kullanılabilir. labilir. 1. Tiyazid diüretikler 2. Kalsiyum kanal blokörleri (özellikle uzun etkili DHP) 3. ACE inhibitörleri veya ARB ler.

11 Beta Blokörler Özel endikasyonlar (AMI sonrası,, stabil KY, asemptomatik sol ventrikül disfonksyonu) ) yoksa özellile yaşlı hastalarda başlang langıç tedavisinde uygun olmayabilir. Primer tedavide diğer antihipertansiflerle karşı şılaştırıldıklarında: Daha yüksek y inme riski (Lancet 2005;366:1545) Koroner arter hastalığı (BMJ 1992; 304:405) Bu etkiler özellikle 60 yaş üstü hastalarda gözlenmig 174:1737) zlenmiş (CMAJ 2006; Carvedilol ve nebivolol dışındaki BB lerde glukoz toleransında nda bozulma ve yeni DM gelişimi imi riskinde artış Circulation 2008;117:2706, OJM 2006;99:431) ış (JAMA 2004;292:2227,

12 İlaç seçimi: İlaç grupları ile ilgili hastaya ait önceki deneyimler, İlacın n KV risk faktörleri üzerine özgül l yararlı etkisi, SOH, klinik KVH, diyabet veya böbrek b brek hastalığı gibi özel durumlara yönelik y olumlu etkileri gözönündende bulundurulması Bazı ilaç gruplarının n kullanımını kontraendike kılacak durumlar. Muhtemel ilaç etkileşimleri imleri Maliyet? YAN ETKİ PROFİLİ

13 MAJÖR İLAÇ GRUPLARI VE YAN ETKİLER LERİ I. DİÜRETİKLER HT tedavisinde ilk sıra ilaçlardır. Relatif olarak etkin/güvenilir. Yaşlı hastalar içinde uygun, oral, kombinasyona uygun ve ucuz. Etki Mekanizmaları: Vücut sodyum deposunu azaltırlar. Tam etki 2 adımda gerçekleşir: (1) Başlangıçta toplam kan volümü ve kardiyak outputu (KO) azaltırken PVR ı artırırlar (2) 6-8 hafta içinde KO normale gelir PVR azalır.

14 DİÜRETİKLER / YAN ETKİ Hiponatremi: Tiyazid > loop diüretikleri Tedavinin ilk haftalarında özellikle yaşlı ve bayan hastalarda Na+ + atılımında artış ış, volum deplesyonuna bağlı su alımında artış ve ADH aktivasyonu. Lup diüretiklerinde medullar konsantrasyonun bozulması nedeni ile ADH etkisi daha az. Tedavi: Diüreti retiğinin kesilmesi, sodyum ve volum replasmanı.

15 Hipokalemi (K+tutucular hariç): Uzun süre (>2 hafta) 50 mg/gün ve yüksek dozda HCTZ veya Klortalidon kullanımı sonucu oluşur. Sıklığı % Antihipertansif amaçlı mg/gün klortaidon kullanımına bağlı hipokalemi %7-8 (SHEP study; Hypertension 2000;35:1025) Hiperürisemi/Gut: Doz/süre bağımlı Proksimal tübülde volum deplesyonuna bağlı net ürat reabsorbsyonu artışı sonucu, nadiren ciddi (ÜA>15mg/dl) Spesifik tedavi gerekmez ancak losartan ile birlikte kullanım ÜA retansiyonunu azaltır.

16 Hiperlipidemi: 50 mg/gün ve üstü dozda başlangıçta toplam/ldl kolesterol düzeylerinde %5-10 artış, trigliserid de daha az artuş. Uzun dönem çalışmalarda 1 yıldan sonra kolesterol düzeylerinin normale döndüğü rapor edilmiş. Hiperglisemi: Daha nadir, Doz bağımlı olarak tiyazid diüretiklerin oluşturduğu insülin direnci ile ilişkilidir (BMJ 1994;309;226)

17 Changes in sodium and potassium balance (intake minus excretion) after the administration of 100 mg of hydrochlorothiazide to 3 normal subjects. Negative balance persisted for only three days for sodium and six days for potassium before a steady state was reestablished in which intake and excretion were roughly equal. Data from Maronde, RF, Milgrom, M, Vlachakis, ND, Chan, L, JAMA 1983; 249:237.

18 Metabolic complications induced by bendrofluazide in relation to daily dose (multiply by 10 to get equivalent doses of hydrochlorothiazide). Increasing the dose led to progressive hypokalemia and hyperuricemia and a greater likelihood of a mild elevation in the fasting blood glucose (FBG), all without a further reduction in the systemic blood pressure. Each treatment group contained approximately 52 patients. Data from Carlsen, JE, Kober, L, Torp-Pedersen, C, Johannsen, P, BMJ 1990; 300:975.

19 Kalsiyum Dengesi: Loop diüretikler retikler: HİPERKALSİÜRİ Na/K/2Cl pompası inaktivasyonu henlede lümen pozitif, kapiller negatif gradiyenti bozup pasif Ca reabsorbsyonunu engelleyerek hiperkalsiüri ri. Hiperkalsemi tedavisi Tiyazidler: HİPOKALSİÜRİ 1) Volum deplesyonuna bağlı proksimal Na,, K ve Ca reabsorbsyonunda artış 2) Distal tübülde Na/Cl reabsorbsyonunun azalması, bazolateral Na/Ca değitirici itirici pompa aktivasyonu : distal Ca reabsorbsyonunda artış ış. İdiyopatik hiperkalsiüride ride taş oluşumunu umunu azaltabilir Yaşlı hastalarda negatif kalsiyum dengesini engelleyip BMD de artış ve kırık k riskinde azalma. (Ann Intern Med 1991;115:1) Amilorid: HİPOKALSİÜRİ ENaC ihibe edici etkisi membran hiperpolarizasyonu: Ca reabsorbsyonunu artırır. r.

20 Magnezyum Dengesi: Loop Diüretikler retikler: : MAGNEZÜRİ Henlede lümen pozitif gradiyenti bozarak pasif parasellüler ler Ca ve Mg rebsorbsyonunu azaltır. Magnezüriktirler riktirler. Tiyazidler: : MAGNEZÜRİ Kronik kulanımda :Kortikal kolletör kanallarda hücre h içi i Na da artış bazolateral Na-Mg değişimini imini inhibe eder. Sonuç larak Mg reabsorbsyonu azalır. Akut kullanımda distal tübül hücre içi i Na azaltarak Mg rabsorbsyonunu artırabilir. rabilir. Hipokalemi distal tübül Mg rebsorbsyonunu direkt olarak azaltabilir. K tutucu diüretikler retikler: : HİPOMAGNEZH POMAGNEZÜRİ Epitelyal Na kanallarından ndan Na girişini ini azaltıp p hücre h içi i Na azaltarak Mg reabsorbsyonunu artırırlar. rlar.

21

22 Jinekomasti: Spironolacton: 50 mg/gün ve üzeri dozda %10 hastada. Testiküler testesteron üretimide azalma Periferal testeseron E2 dönüşümünde artma Testesteron SHBG bağlanımında azalma Testesteron/DHT reseptörlerine bağlanma Selektif aldosteron reseptör blokeri Eplerenon da bu etki gözlenememiş.

23 II. SEMPATOLİTİK AJANLAR Santral etkili ( vazomotor merkez/ α2 agonist): α-metildopa, klonidin, guanabenz, guanfacine NE sentez ve salınımını bloke edenler: Rezerpin, guanethidin, guanadrel β-adrenoceptor blokeri: Sempatik ganglion blokeri: Trimethaphan Alfa reseptör blokerleri Renin salınım blokeri: Propranolol ve diğer BB.

24 Klonidin: SANTRAL SEMPATOLİTİK AJANLAR Sedasyon, Ağız kuruluğu, Na+ ve su retansiyonu. Ani kesilme: Hipertansif kriz. Mental depresyon riski olan veya TSAD kullananlarda kontraendike. Alfa-metil Dopa: Sedasyon, halsizlik, kabus, laktasyon (hipotalamus dopaminerjik nöron inhibisyonu). Uzun dönem kullanım: Rh antijenine karşı ak oluşumu: hemolitik anemi. Akut toksik hepatit

25 BETA BLOKÖRLER Kesilme Sendromu: Sinirlilik, taşikardi, anjina, KB artışı. Myokardial rezervde azalma: Sınırda dekompanse KY alevlenme. Karvedilolda bu oran % 6 (NEJM 1996;334:1349) Ancak uzun dönem çalışmalar BB lerin sistolik KY de survi artırdığını ve diyastolik kalp yetmezliğinde iyleşme sağladığını göstermiştir. (MERIT-HF: metoprolol ZOC, MOCHA,PRECISE ve COPERNICUS: karvedilol, CIBIS: bisoprolol, BEST: bucindolol)

26 Periferik vaküler rezistansta artış; vasküler yetersizlik. Astım ve DM kontrolünde bozulma. Plazma Tg konsantrasyonunda artış ve HDL konsantrasyonunda azalma (propranolol) MSS: Bitkinlik, mental depresyon, uykusuzluk, kabus görme. GİS: Diyare, kabızlık, bulantı, kusma.

27 Negatif Kronotropik Etki: Hasta sinüs s sendromu, derece AV blokta kotraendike. Özellikle dijital veya CCB alanlarda ciddi bradiaritmi. Hipoglisemi: Epinefrinin B reseptör r aracılıkl klı glukoneogenetik etkisini engelleyerek. Hipogliseminin nöroglikopenik semptomlarını baskılayabilir.( layabilir.(anksiyete,terleme, çarpıntı) B1 selektif,, ISA olan BBlokerlerde ve karvedilolde bu etki daha az (BMJ 1976;2:7, JAMA 1997;2:40, Ann Intern Med 1997 ;126:955)

28 Depresyon, Yorgunluk ve Cinsel Disfonksiyon: İleri sürülen s bu yan etkiler BB ilaçlar ların n beklenenden daha az kullanılmas lmasına neden olmuştur (Am J Med 2001;110s7A:68) Yorgunluk ve cinsel disfonksyonda hafif artış dışında depresif semptomlar üzerinde ise belirgin bir etkilerinin olmadığı göstermiştir.. (JAMA 2002 ; 288 : 351). 96 hastalık k bir çalışma atenolol un erektil disfonksyon etkisinin bu etkinin bilinmesine bağlı anksiyeteden kaynaklandığı ığını saptamış ış.(eur Heart J 2003;24:1928)

29 Hiperkalemi: Epinefrinin B2 B reseptörler rler üzerindeki etkisi ECF potasyumun hücre h içi i i girişini ini uyarır. r. Özellikle nonselektif BB lerde K yüklemesi, y ağıa ğır egzersiz, hipoaldesteronizm ve ESRD gibi durumlarda oluşur.( ur.(labetolol, propranolol) Atenolol gibi selektif BB lerde bu etki daha az.

30 Kilo alımı: Sistematik bir analiz: BB kullanan grup HT hastalarda özellikle ilk aylarda ort: : 1.2 kilo artış olduğu u saptanmış ış. (Hypertension 2001;37:250). ANA pozitifleşmesi: Belirgin bir romatolojik semptom olmaksızın propranolol, atenolol, asebutolol ve labetolol için in % 10 dan fazla hastada gözlenmig zlenmiş. (Am J Cardiol 1966, Clin Pharacol Ther 1982;31:555)

31 ALFA BLOKÖRLER Prazosin, tetrazosin, doxazosin: Refleks taşikardi ve ilk doz senkopu sık olup eşzamanlı BB kullanımı gerekli olabilir. Fentolamin: Alfa 2 AR negatif feedback bozulmasına bağlı kardiyak stimülasyon taşikardi, ciddi aritmiler ve myokardial iskemiye neden olabilir. Fenoksibenzamin: Postural hipotansiyon, MSS semptomları : yorgunluk sedasyon, bulantı.

32 Ganglion-blokörü Toksisitesi nedeniyle kullanılmamaktadır. Trimethaphan: Sempatik ve parasempatik postgangliyonik nöronlardaki nikotinik kolinerjik reseptörlerin kompetetif blokörü. Kapasitans damarlarda kan göllenmesi, hızlı etki ve belirgin hipotansiyona yol açabilir. Yan Etkileri: (1) Sempatoplejiye bağlı postural hipotansiyon ve seksüel disfonksiyon. (2) Parasempatopleji: Kabızlık, idrar retansiyonu, ağız kuruluğu, glokom presipitasyonu gibi.

33 Nörotransmitter sentez/ salınımını etkileyenler. Rezerpin: Mg2+ ve ATP bağımlı biyojenik amin geri alımını engeller. NE, serotonin ve dopaminin tükenmesine yol açar. Etki tüm nöronlarda ve geri dönüşümsüz. Santral ve periferik etkili olup KO ve PVR ı azaltır. Etkin ancak ciddi YE mevcut mg dozda diüretikle kombine kullanılir. Etkisi çok uzun olup ilaç dolaşımdan temizlendikten sonra da sürer. Yan Etki/ Toksisite: MSS e kolaylıkla geçerek mental depresyon ve parkinson benzri semptomlara yol açabilir. Gastrik asit sekresyonunu uyarıp peptik ülser aktivasyonu yapabilir.

34 Guanetidin, Guanedrel: Etki Mekanizması 1. Sempatik sinir sonlanmalarında NE salınımını bozar. 2. Sinir sonlanımlarındaki NE depolarını tüketir. Yan Etki / Toksisite: (1) Sodyum ve su retansiyonu (2) Postural hipotansiyon, MSS ve kardiak kan akımında azalma. (3) Erkekde ejakulasyonda gecikme. GİS motilite artışı ve diyare. (4) Uzun süre kullanımda effektör düz kas hücrelerinde süpersensitivite. Bu yüzden sempatomimetik ajanlarla birlikte ve feokromositomada kullanımı tehlikeli. (5) TSAD gibi ilaçlar ile birlikte kullanılmamalı.

35 Direk Vazodilatörler: Etki Mekanizması: Arteriyollerde ve venüllerde düz kasları gevşetirler. Hidralazin, minoksidil ve diazoksit K+ kanallarını açarak istirahat membran potansiyelini stabilize eder. Na-nitroprussid hücresel C-GMP yi atırarak düz kas gevşetici etki gösterir.

36 YAN ETKİ VE TOKSİSİTE: Refleks taşikardi, sodyum retansiyonu, nitroprussid için siyanid entoksikasyonu. Minoksidil: 4 haftadan uzn kullanımda hipertrikozize yol açar. Bu yan etkisi nedeni ile erkeklerde kellik tedavisi için kullanılır (Rogaine ).

37 Kalsiyum Kanal Blokörleri (KKB) Tümü L-tipi kalsiyum kanallarını bloke eder. İlk tanımlanan molekül fenilamin (1958), Takiben Verapamil: Açık zincirli papaverin analoğu (1962), Nifedipin: (1967) de tanımlanmış. Kalsiyum antegonisti tanımı yeni bir ilaç olarak: (1969)

38 NON-DİHİDROPRİDİNLER: Kalsiyum kanallarının sitozolik kısmına bağlanırlar. Difenilalkilaminler: Verapamil; kalsiyum kanal tipi seçiciliği düşük. Arterioler düz kaslar ve kalp kası üzerine etkili. Benzotiyazepinler: Diltiazem; Verapamile benzer etkili ancak kariyak ileti ve kontraktilite üzerine daha az etkiye sahip. Bu iki grup vasküler geçirgenliği azaltıcı etkiye de sahiptir. Vazodilatör etkileri daha zayıf ancak kardiyak kontraktilite ve iletiyi depresse edici etkileri daha belirgin.

39 Dihidropiridinler: Vasküler kalsiyum kanallarına affiniteleri kardiyak Ca kanallarından daha fazla. Ca kanallarına eksternal yüzden bağlanırlar. 1. Kısa etkili: Nifedipin (sıvı içeren kapsül) 2. Uzun etkili hafif kardiyodepressan: Felodipin, isradipin, nikardipin, nifedipin GITS ve nisoldipin. 3. Uzun etkili ve kardiyodepressan olmayan: Amlodipin, lacidipin, lerkadipin, barnidipin.

40 KKB YAN ETKİLER LERİ Yan ekiler kullanılan ajana bağlı değişmekle beraber potent vazodilatör olanların %10-20 sinde Başağrısı, halsizlik, başdönmesi, flushing ve periferik ödem yan etkilerinden bir veya fazlası görülebilir. Kabızlık en fazla verapamil ile %12-42 arasında bildirilmiş. (NEJM 1982;307: ; Hypertension 1983;5:125-9) Verapamil ve diltiazem KKY, SA veya AV nodal bloklarda ve BB alanlarda kulanılmamalı.

41 Periferik (ayak bileği) Ödem: Arteriolar vazodilatason: Sistemik KB nın kapillere daha fazla yansımas ması. Lenfatik damarların fazik kontraksiyonlarında nda azalma. (NEJM 1979;300:316,Microvasc Resc 1983;26:182-92) 92) Sık olarak ilaç kesilmesini gerektirebilir. (Prescr J 1991;31:4-6). Nifedipin(%17), amlodipin (%14.7), felodipin (%30), barnidipin (%2.1), isradipin (%1.9). Barnidipin amlodipin ve nitrendipine göre eşit etkinliğe sahip ancak periferik ödem, çarpıntı, diyare ve cilt döküntüsü gibi yan etkileri daha azdır (Blood Pressure Suppl 1998:1:15-21).

42 Kalp yetmezliği: Negtaif inotropik etki ve sempatik aktivite artışı nedeni ile kısa etkili DHP ajanların kullanımından ndan kaçınlmaktad nlmaktadır. Ancak uzun etkili DHP ler: amlodipin, felodipin, barnidipin sistolik disfonksiyonlu KY de anjina ve HT tedavisi içinin kullanılabilirler labilirler.. (Am Heart J 2000;139:185) Post MI: Erken dönemde yüksek doz nifedipinin mortaliteyi artırd rdığı saptanmış ış.. Bu etki belirgin hipotansiyonu ve sempatik aktivasyonu gelişen en hasta grubuna sınırlıdır (Circulation 1995;92:1326; Lancet 1995;346:767). Verapamil ve diltiazemde postmi mortalite açısından anlamlı azalma saptanamamış ış.

43 MI riskinde artış ış: Yüksek doz Nifedipin(>30mg), diltiazem (>180mg) veya verapamil (>240mg) gibi kısa etkili ajanları kullanan Ht hastalarda MI relatif riskinde 1.6 kat artış saptanmış ış.(jama 1995;274:620). Ancak bu risk düşük dozlarda diğer antihipertansiflerden farksız bulunmuş. Kanser Riskine artış : Verapamil ve nifedipinin yaşlı hasta populayonunda doza bağı ğımlı çeşitli kanser tiplerinde 1.7 kat artış rapor edilmiş (Lancet 1996;348:493). Ancak daha sonra yapılan epidemiyoljik gözden geçirmelerde bu verilerin gerçeği yansıtmad tmadığı ve güvenilir olmadığı saptanmış ıştır. (Arch Intern Med 2001;161:1145)

44 KKB ile Diğer Tanımlanm mlanmış Yan Etkiler: Geçici böbrekbrek fonksiyon bozukluğu (nifedipin,lasidipin) Aşırı diürez ve noktüri (nifedipin) ABY ( alerjik TİN N e bağlı: : Diltiazem) Parotitis ( sublingual nifedipin ve nikardipin) Tat alma bozukluğu ( nifedipin) Diyare (Nifedipin, isradipin) Özafajial disfonksyon (nifedipin, isradipin,, diltiazem) Kolonik pseudoobstruksyon İnce barsak obstr. İdiyosenkratik hepatit, granülomat lomatöz hepatit. İmpotans, menstruel irregularite Tronbositopeni, kanama Geçici retinal iskemi, katarakt Parkinsonizm, depresyon, kas krampları

45 ACE inhibitorleri: Kaptopril, enalapril, enalaprilat, lizinopril,benazepril, fosinopril, moexipril, kinapril and ramipril. Kaptopril, enalaprilat ve lisinopril aktif, diğerleri prodrugdır. Etki Mekanizmaları: ACE nin kompetetif inhibisyonu. (1) Ang II oluşumunu azaltırlar; (2) Bradikinin düzeyini artırırlar. (3) Azalmış vazokonstriksyon, azalmış su-sodyum retansiyonu ve artmış vazodilatasyon.

46 ACE İNHİBİTÖRLERİ YAN ETKİLER LERİ Kaptopril: SH grbu ile ilişkili: döküntü, nötropeni, tat alma boz., nefrotik sendrom. Direk veya indirek olarak Ang II azalması ile ilişkili: Hipotansyon, akut böbrek yetmezliği, hiperkalemi, gebelikle ilişkili sorunlar. Kinin yıkımında azalma: Öksürük, anjiyoödem, anaflaktoid rx. Fetotoksik: Gebelikte kontraendike

47 HİPOTANSİYON: Özellikle hipovolemik, kalp yetmezlikli, bazal renin düzeyi yüksek hastalarda. ONTARGET: Ramipril ve/veya Telmisartan alan hastalar: zayıflık, halsizlik ve senkop YE hipotansiyonla ilişkili bulunmuş, %1.7 hastada ilaç kesilmesini gerektirmiş (NEJM 2008;358:1547).

48 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ: Genellikle hafif ve geri dönüşümlü. Bilateral renal arter stenozu, hipertansif nefroskleroz, KKY, PKBH ve KBY de cidi ve ilerleyici olabilir. ONTARGET: % 1.9 hastada seum kreatinini 2 katına ulaşmış, % 0.7 hastada ramiprilin kesilmesi gerekmiş. Riskli hastalarda renal fonksiyonlar 3. ve 5. günde gözden geçirilmeli (BMJ 1990;301:1197) %95 in üzerindeki renal arter darlığında renal arter trombozu. (Nephron 1991;57:230)

49 HİPERKALEMİ: Ang II deki azalmaya sekonder aldesteron sentezindeki azalma ile ilişkili ACE inhibitörü veya ARB kullanımına na sekonder hiperkalemi (>5.5 meq/l) insidansı %3.3 olarak bildirilmiş (ONTARGET). Renal yetmezlik,, DM, Potasyum tutucu diüretikler retikler, NSAID kullanımı ve yaşlılık riski artırır. Düşük doz riski azaltabilir. Rezidüel el renal fonksyondan bağı ğımsız olarak hemodiyaliz hastalarında da hiperkalemi riski mevcuttur.

50 ÖKSÜRÜK/ K/ BRONKOSPAZM: Kuru öksürük ACE inhibitörü kullanan hastaların % sinde bildirimiş. 29 çalışmalık bir meta analizde ACE inhibitörüne ne bağlı öksürük sıklığı %9.9 (Ann Intern Med 2008;148:16). ONTARGET: Ramipril alan hastaların %4.2 sinde ilaç bırakma nedeni. 1-2 hafta ile 6 ay arası başlang langıçlı Kadınlarda daha sık Çinlilerde (Hong Kong) % 50 Tedavi kesildikten sonra 1-4 günde geçer er,, 4 haftaya kadar devam edebilir. Astmalı hastalarda daha sık değil ancak bronkospazma eşlik edebilir (BMJ 1994;308:18) Substans P ve kinin metabolizmasının bozulması, prostoglandin üretiinde artış ve solunum yollarındaki C fiberların uyarılmas lması ile oluşur ur Araşidonik asit yolağı aktivasyonu ve tromboksan üretimindeki artış ışa bağlı bronkokostrüksyonu ksyonu uyarabilir. Genetik yatkınl nlık?

51 Anjiyoödem /Anaflaktoid reaksiyonlar: Anjiyoödem nadir ancak fatal bir yan etkidir ONTARGET: ramipril ile %0.3 sıklık. Anaflaktoid rxn özellikle yüksek akıml mlı PAN diyalizer kullanımında nda hemodyaliz hastalarında görülebilir

52 Anjiyotensin-II reseptör antagonistleri Lozartan (FDA 1995) ilk onay alan non-peptide AT-II reseptör antegonistidir. Diğer non-peptide antagonistler: Kandesartan, irbesartan, telmisartan, eprosartan, zolasartan and valsartan. Saralazin: AT-II reseptörünün peptid analoğu ve kompetetif inhibitörü. Parsiyel agonistik etki, oral etkinliği yok. Etki Mekanizması: Kompetitive AT-II reseptor (Tip 1) inhibisyonu AT-II vazokonstrüktör etkisinin blokajı Aldosteron salınım blokajı. Etki AT-II etkisinin blokajına özgün olup bradikinin metabolizmasını etkilemez.

53 Anjiyotensin-II reseptör antagonistleri Öksürük: % YAN ETKİLER Anjiyoödem % 0.1 (ONTARGET; telmisartan) Astım hastalarında bronkokonstruksyonu indüktlemez. Hipotansyon: ONTARGET: telmisartan %2.7 vs ramipril %1.7 Gebelikte kontraendike (Ang II ve metabolit üretiminde artış).

54 ACE inhibitörü / ARB yan etki kıyaslaması: (ONTARGET) Hiperkalemi,, ABY ve senkop insidansları benzer. İlaç bırakma telmisartanda daha az Ramipril öksürük ve anjiyoödem YE daha fazla Telmisatanda semptomatik hipotansiyon daha sık. ARB+ACE kombinasyonu alanlarda; sadece ACEI alan gruba göre: Hipotansiyon, senkop,, renal disfonksiyon, hiperkalemi ve toplam mortalite daha fazla KBH ve proteinüri ri tedavisi içinin iki ilacın kombinasyonu??

55 Direk Renin İnhibitörü: : ALİSK SKİREN Mart 2007 FDA onayı almış ilk oral direk renin inibitörü. Etkinliği diğer antihipertansiflerle benzer. Valsartan ile kombinasyonunda hiperkalemi riskinde artış ış. Diyare %2 Anjiyoödem dem. Gebelikte kontraendike.

56 Ang II Aşısı; Subkutan anti-ang ang II aşısının 72 hasta üzerinde 4-8 hafta kullanımda ABPM de 9/4 mm-hg düşüş yaptığı saptanmış Yan etki: : Flu-like like sendrom. Vazopeptidaz İnhibitörü: Omapatrilat: Hem ACE hem ANP nin endojen metabolizmasını sağlayan nötral endopeptidazı inhibe eder ACE inhibitöründen nden daha etkin ancak anlamlı düzeyde anjiyoödem yapıcı etkisi mevcut.

Kombinasyon tedavisi. Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD

Kombinasyon tedavisi. Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD Kombinasyon tedavisi Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD Kan basıncı (KB) kontrolünde güncel yaklaşım: Daha iyi etki mekanizması Tedavide KB kontrolünün ötesi fayda Daha iyi tedavi uyumu (motive hasta,

Detaylı

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ Hangi antihipertansifler kullanılmalı? Dr. Celalettin USALAN JNC-8 HT KILAVUZU JNC-7; 2003.. And then we wait and wait JNC kılavuzları JNC7 Non-sistematik analiz

Detaylı

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi Dr. Ali Düzova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ Dr. Mürvet YILMAZ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADINLARDA HT Yaşlanma ile birlikte kan basıncında artış görülür. Erişkin kadınların %25 Postmenopozal

Detaylı

Soru 1. Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon

Soru 1. Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon Birincilik Ödülü İkincilik Ödülü Üçüncülük Ödülü Soru 1 Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon EKMEK DANİMARKA FİNLANDİYA

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

BÜTÜN N BETA BLOKERLER AYNI MIDIR? Dr. Ahmet Kıykım

BÜTÜN N BETA BLOKERLER AYNI MIDIR? Dr. Ahmet Kıykım BÜTÜN N BETA BLOKERLER AYNI MIDIR? Dr. Ahmet Kıykım Mersin Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları A.D., Nefroloji B.D. Sunum Planı Tarihçe Sınıflama Klinik özellikler Diğer antihipertansif

Detaylı

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Kalp yetersizliğine ine sahip yaşlılarda larda Nebivolol ü ün KARDİYAK SONUÇLARA (outcomes)) ve rehospitalizasyon üzerindeki etkileri Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Hipertansiyonla Mücadele

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HĠPERTANSĠYON Tedavi

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HĠPERTANSĠYON Tedavi ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HĠPERTANSĠYON Tedavi Dr. Aytül NOYAN Asıl HT TEDAVĠSĠNDE baģlık stili için tıklatın AMAÇ KB nı 95p altına düģürmek Kısa-uzun dönemde kardiyovaskuler hastalık ve hedef organ hasarı riskini

Detaylı

Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi. Prof. Dr. Oktay Ergene

Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi. Prof. Dr. Oktay Ergene Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi Prof. Dr. Oktay Ergene Yeni Hipertansiyon Kılavuzları ESC/ESH 2013 JNC-8 ASH/ISH 2014 CHEP 2014 NICE 2011 Kan BasıncıDüzeylerine İlişkin Tanımlar

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Hipertansiyon İnmelerin ¾ ü Myokard İnfarktüslerinin ½ ü Son dönem

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında hipertansiyonun medikal tedavisi

Hemodiyaliz hastalarında hipertansiyonun medikal tedavisi Hemodiyaliz hastalarında hipertansiyonun medikal tedavisi Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Antalya HD hastalarında hipertansiyonun tanımı: Sorunlar: Prediyaliz değerlerinin

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım?

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Doç.Dr. Gülay Sain Güven Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Ünitesi 24 Mayıs 2008, Antalya Sunum Planı Gebelik-hipertansiyon

Detaylı

Kadınlar ve Hipertansiyon. Prof. Dr. Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD 21. 05. 2010

Kadınlar ve Hipertansiyon. Prof. Dr. Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD 21. 05. 2010 Kadınlar ve Hipertansiyon Prof. Dr. Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD 21. 05. 2010 Konuşma Planı Kadınlarda hipertansiyon prevalansı, farkındalık, tedavi ve kontrol oranları

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Kan Basıncı Ölçüm Tekniği

Kan Basıncı Ölçüm Tekniği Kan Basıncı Ölçüm Tekniği Hasta şunları yapmalı Ölçüm öncesi sakin şekilde en az beş dakika oturmalı. Sırtı iyi destek almalı ve kolu kalp seviyesinde olmalı. Ayakları yere değmeli ve bacakları üstüste

Detaylı

Kalp Yetmezlikli Hasta. Serap Erdine

Kalp Yetmezlikli Hasta. Serap Erdine Kalp Yetmezlikli Hasta Serap Erdine Epidemiyoloji (ESC Kılavuzu) Avrupa da 10 milyon hasta Prevalans: % 0.4 -% 2 (erkeklerde daha yüksek) Prevalans yaşla artar (55-64 yaşlarında % 0.9 dan >85 yaş %17.4)

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Doç. Dr. Sabahat Alışır Ecder Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı KDIGO önerilerine

Detaylı

HİPERTANSİYON. Dr. A. Özlem DURMUŞ. Ekim 2008

HİPERTANSİYON. Dr. A. Özlem DURMUŞ. Ekim 2008 HİPERTANSİYON Dr. A. Özlem DURMUŞ Ekim 2008 Tanım Hipertansiyon (HT) Arteryal kan basıncındaki kalıcı ve anormal yüksekliktir. HİPERTANSİYON Arteriyel kan basıncının devamlı yükselmesi ile kendini gösteren

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

Sabit Doz Kombinasyonlarının Antihipertansif Tedavideki Yeri

Sabit Doz Kombinasyonlarının Antihipertansif Tedavideki Yeri Sabit Doz Kombinasyonlarının Antihipertansif Tedavideki Yeri Doç. Dr. Başol CANBAKAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Plan Amaç Kombinasyon tedavisi bir ihtiyaç mı? Kombinasyon

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı

Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Renin-Anjiyotensin Sistemi Anjiyotensinojen

Detaylı

Hipertansiyonda Güncel Tedaviler

Hipertansiyonda Güncel Tedaviler Hipertansiyonda Güncel Tedaviler Yağız Üresin Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD. İlaç Araştırmaları Birimi Aged under 55 years A Aged over 55 years or black

Detaylı

Hipertansiyonda Tedavi Algoritması. Dr. Alparslan Ersoy

Hipertansiyonda Tedavi Algoritması. Dr. Alparslan Ersoy Hipertansiyonda Tedavi Algoritması Dr. Alparslan Ersoy Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 6.Uludağ Nöroloji Günleri, 11 Mart 2011 Kan Basıncı kanın damar duvarına yaptığı basınç Komplike

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom İnsülin direnci (İR) zemininde ortaya çıkan Abdominal obesite Bozulmuş glukoz toleransı (BGT) veya DM HT Dislipidemi Enflamasyon, endotel

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

EREKTİL DİSFONKSİYONDA ORAL FARMAKOTERAPİ

EREKTİL DİSFONKSİYONDA ORAL FARMAKOTERAPİ EREKTİL DİSFKSİYDA RAL FARMAKTERAPİ 27.11.2014 ED tedavisinde Yaşam Tarzında Değişiklik Önerileri Fiziksel aktivitenin artırılması (ED riskini %30 ) besite (ED riski %30 ) Sigara ve alkol Televizyon karşısında

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

HİPERTANSİYONDA HASTA ODAKLI TEDAVİ. Dr. Seyit Mehmet KAYACAN İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

HİPERTANSİYONDA HASTA ODAKLI TEDAVİ. Dr. Seyit Mehmet KAYACAN İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı HİPERTANSİYONDA HASTA ODAKLI TEDAVİ Dr. Seyit Mehmet KAYACAN İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Türkiye de Hipertansiyon 40 35 30 31,8 30,3 27,5 28,4 36,1 32,3 25 20 15 2003 2012 10

Detaylı

E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI

E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI 1. İstanbul a arabayla yola çikacak olan 42 yaşındaki bir kadın hasta kontrole geliyor. Hareket hastalığından bahseden hasta, bir arkadaşının dinmenhidrinat kullandigını

Detaylı

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Renal arter stenozu Anatomik bir tanı Asemptomatik Renovasküler hipertansiyon

Detaylı

kim korkar hipertansiyondan? Dr. Timur Timurkaynak Bayındır Sağlık Grubu İstanbul

kim korkar hipertansiyondan? Dr. Timur Timurkaynak Bayındır Sağlık Grubu İstanbul kim korkar hipertansiyondan? Dr. Timur Timurkaynak Bayındır Sağlık Grubu İstanbul öğrenim hedefi 2011 de Hipertansif bir hastaya nasıl yaklaşmamız gerekir? Yol haritası Epidemiyoloji Hipertansif hasta

Detaylı

Gebelik,Hipertansiyon. Dr. Rahmi YILMAZ

Gebelik,Hipertansiyon. Dr. Rahmi YILMAZ Gebelik,Hipertansiyon Dr. Rahmi YILMAZ Gebelik ve Hipertansiyon 10 gebeden bir tanesinde karşımıza çıkan bir komplikasyon: HİPERTANSİYON Anti-hipertansif tedavi protokolleri gebe olmayan erişkinlerden

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Klavuzlar, Tedavide Değişenler, Yeni Sorunlar

Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Klavuzlar, Tedavide Değişenler, Yeni Sorunlar Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Klavuzlar, Tedavide Değişenler, Yeni Sorunlar Dr.Şükrü ULUSOY KTÜ T p Fakültesi Nefroloji BD Niçin güncelleme? Son iki yıl içindeki klavuzu etkileyebilecek çalışmaların

Detaylı

TRIVASTAL 50 RETARD KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. sürekli salım sağlayan kaplı tablet / 50 mg

TRIVASTAL 50 RETARD KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. sürekli salım sağlayan kaplı tablet / 50 mg TRIVASTAL 50 RETARD KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. TIBBI FARMASÖTIK ÜRÜNÜN ADI: TRIVASTAL 50 RETARD 2. KALITATIF VE KANTITATIF TERKIBI Piribedil sürekli salım sağlayan kaplı tablet / 50 mg 3. FARMASÖTIK ŞEKLI

Detaylı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Konunun Önemi Gebelikte karşılaşılan en sık dahili sorun HİPERTANSİYON (Tüm gebeliklerin % 6-8 i) 1. Kronik

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İsmail Dursun Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nefroloji Ünitesi

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İsmail Dursun Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nefroloji Ünitesi AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. İsmail Dursun Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nefroloji Ünitesi Akılcı İlaç Kullanımı Oturumları Hakkında Kılavuz (14.05.2012) Akılcı İlaç Kullanımı

Detaylı

Kardiyovasküler hastalık sürecini değiştirebilir miyiz? ARB lerin rolü. Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir

Kardiyovasküler hastalık sürecini değiştirebilir miyiz? ARB lerin rolü. Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir Kardiyovasküler hastalık sürecini değiştirebilir miyiz? ARB lerin rolü Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir Kan basıncı ölçümü Kan basıncı yatar, oturur, ayakta ölçülebilir. Oturur durumdayken sırt rahatça bir yere

Detaylı

Vazoaktif peptitler ve ilaçlar

Vazoaktif peptitler ve ilaçlar Vazoaktif peptitler ve ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Son güncelleme: 10.03.2009 Konuşma planı Vazokonstriktör ve vazodilatör maddelerin toplu tanıtımı Bu konuda

Detaylı

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk

Detaylı

7 Mayıs, 2015 - Antalya

7 Mayıs, 2015 - Antalya 7 Mayıs, 2015 - Antalya Dernekler Uzlaşı Raporu Kurulu Dernek Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD) Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Türk Nefroloji

Detaylı

Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi

Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Son güncelleme: 02.10.2006 Konuşma planı Bu konuda anlatılacak ilaçların toplu tanıtımı Kalp kasılmasının

Detaylı

Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor

Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Hikmet Demir Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Hikmet Demir, 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Yakınma: Gözlerde uçuşmalar,

Detaylı

HİPERTANSİYON. Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı

HİPERTANSİYON. Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı HİPERTANSİYON Prof. Dr. Mustafa ARICI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı ve Halk Sağlığı Enstitüsü Öğretim Üyesi

Detaylı

CHAPTER e15 Fluid and Electrolyte Imbalances and Acid-Base Disturbances: Case Examples

CHAPTER e15 Fluid and Electrolyte Imbalances and Acid-Base Disturbances: Case Examples CHAPTER e15 Fluid and Electrolyte Imbalances and Acid-Base Disturbances: Case Examples David B. Mount Thomas D. DuBose, Jr. İnt.Dr. Hulusi Kardaş Case 2 6 yıldır HIV/AİDS hikayesi olan 25 yaşındaki erkek

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Hipertansiyonda Renal Koruma. Dr. Serpil Müge DEĞER

Hipertansiyonda Renal Koruma. Dr. Serpil Müge DEĞER Hipertansiyonda Renal Koruma Dr. Serpil Müge DEĞER 3/10 2012 yılı-> 17.5 milyon ölüm KVH bağlı 2030 -> 23.3 milyon ( tahmin ) Türkiye -> her 5 ölümden 3 ü KVH a bagli!!!! Kardiovaskuler hastalıklar, tüm

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8 Soruların konulara göre dağılımı: Otonom Sinir Sistemi : 5 Santral Sinir Sistemi : 5 Genel Farmakoloji: 2 Kardiyovaskuler sistem: 3 Otakoid: 2 Endokrin sistem: 2 Antiviral ilaçlar: 1 Konu dağılımı daha

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD Varfarin etkinliğinin kanıtlanmış olmasına rağmen suboptimal ve düşük kullanım oranı nedeniyle yeni oral antikoagülan

Detaylı

YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef

YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef Doç. Dr. Ayşegül Atmaca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 26 Nisan 2014, Antalya 50. Ulusal Diyabet Kongresi Yaş Ortalama İnsan Ömrü Ortalama

Detaylı

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP Dr. Murat Şakacı Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Nefroloji Kliniği GİRİŞİŞ Steroide dirençli nefrotik sendrom

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemii id i Tedavisi i Prof.Dr. Oktay Ergene İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemi Gelişimiş VLDL Chylomicron Liver Defective Lipolysis Remnants

Detaylı

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com Konuşma planı Kan basıncının düzenlenmesi ve hipertansiyon hakkında bilgi Antihipertansif ilaçlar hakkında bilgi 2 1

Detaylı

Mİ Sonrası Tedavi ve Takip

Mİ Sonrası Tedavi ve Takip Mİ Sonrası Seyir Mİ Sonrası Tedavi ve Takip Prof. Dr. Adnan Abacı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 25 2 15 1 5 Ölüm/1 hasta ta/ayay Akut Mİ Unstabil angina Stabil angina 1 2 3

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KARDOZİN 2 MG TABLET KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. Yardımcı maddeler için,

Detaylı

NIDDM ve Hipertansiyon. Prof. Dr. H. Hüsrev Hatemi

NIDDM ve Hipertansiyon. Prof. Dr. H. Hüsrev Hatemi NIDDM ve Hipertansiyon Prof. Dr. H. Hüsrev Hatemi Diabet ve Hipertansiyon Diabetik hastalarda, büyük damar hastalıkları ve ateroskleroz, anlamlı olarak fazla görülür. Diabetiklerde, diabetik olmayanlara

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Hipertansiyonda Kombinasyon Tedavisi. Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi

Hipertansiyonda Kombinasyon Tedavisi. Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi Hipertansiyonda Kombinasyon Tedavisi Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi Hipertansiyonda Kombinasyon Tedavisi Hipertansif olsaydınız

Detaylı

BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Şahin EYÜPOĞLU

BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Şahin EYÜPOĞLU BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Şahin EYÜPOĞLU Giriş Hiperürisemi, böbrek nakli sonrası yaygın olarak karşılaşılan bir komplikasyondur. Hiperürisemi

Detaylı

KAN AKIMININ KONTROLÜ. 1- Otoregülasyon veya Miyojenik Regülasyon 2- Metabolik Regülasyon KAN AKIMININ LOKAL KONTROLÜ DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV

KAN AKIMININ KONTROLÜ. 1- Otoregülasyon veya Miyojenik Regülasyon 2- Metabolik Regülasyon KAN AKIMININ LOKAL KONTROLÜ DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV KAN AKIMININ KONTROLÜ Nöronal Humoral Lokal Otonom Sinir Sistemi Plazma Epinefrin, Anjiyotensin II, Vazopressin, İyonlar Akut Kontrol DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV Uzun Süreli Kontrol Dr. Nevzat KAHVECİ

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde. Prof. Dr. Fehmi Akçiçek. Bornova 35100, İzmir

Hipertansiyon Tedavisinde. Prof. Dr. Fehmi Akçiçek. Bornova 35100, İzmir Hipertansiyon Tedavisinde ACE inhibitörleri ve Diüretikler Prof. Dr. Fehmi Akçiçek Ege Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Bornova 35100, İzmir JNC 7 ANTİHİPERTANS PERTANSİF F TEDAVİ ALGORİTMASI Yaşam am tarzı

Detaylı

HİPERTANSİYON. Dr.Erhan Arıkan KEAH Acil Tıp Kliniği

HİPERTANSİYON. Dr.Erhan Arıkan KEAH Acil Tıp Kliniği HİPERTANSİYON Dr.Erhan Arıkan KEAH Acil Tıp Kliniği Hipertansiyon (HT) dünyada yaklaşık 1 milyar hastayı etkileyen cok yaygın bir hastalıktır. Tüm tedavilere rağmen kronik HT hastalarının sadece %50 sinin

Detaylı

Kastrasyon Masum Bir Tedavi midir? Dr. Kamil ÇAM Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Kastrasyon Masum Bir Tedavi midir? Dr. Kamil ÇAM Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Kastrasyon Masum Bir Tedavi midir? Dr. Kamil ÇAM Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD İLERİ EVRE PROSTAT KANSERİ HORMONAL TEDAVİ STANDART %80-90 yanıt Hormonal Tedavi Testesteron düzeyini düşüren

Detaylı

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI Dr. Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13-17 Kasım 2013 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon

Detaylı

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği Asemptomatik Hiperürisemi Tanım: Serum ürik asit düzeyinin kristal depolanma hastalığı bulguları

Detaylı

Beta Bloker Tedavisinde arı ve Hasta Uyumu. Dr Ömer Kozan İzmir

Beta Bloker Tedavisinde arı ve Hasta Uyumu. Dr Ömer Kozan İzmir Beta Bloker Tedavisinde Başar arı ve Hasta Uyumu Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir Tedavide başar arı: 1- Etkinliği i kanıtlanm tlanmış ilaç - ilacın n etkisi nasıl l? - aynı grup ilaçlardan lardan farkı var mı?

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? Dr. Serkan Topaloğlu 3. Atriyal Fibrilasayon Zirvesi 2014 Hız ve Ritm Kontrolü Hastanın tercihi Semptomatik durum (EHRA skoru) AF nin süresi

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIĞI. Dr Sim Kutlay

PERİFERİK ARTER HASTALIĞI. Dr Sim Kutlay PERİFERİK ARTER HASTALIĞI Dr Sim Kutlay ENDOTEL Nitrik oksit Endotelin-1 Anjiotensin II Nitrik oksit NF-kB aktivasyonu Anjiotensin II Aktivatör protein-1 aktivasyonu Nitrik oksit Doku faktörü Plazminojen

Detaylı

İnkretinler (Olgu sunumları ile)

İnkretinler (Olgu sunumları ile) İnkretinler (Olgu sunumları ile) Prof. Dr. Erdinç ERTÜRK Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı II. Endokrinolojik Sorunlara Olgu Bazında Çözümler Sempozyumu 5-6 Nisan 2007 - İzmir

Detaylı

PANEL: HİPERTANSİYON Tedavide Güncel Yaklaşımlar

PANEL: HİPERTANSİYON Tedavide Güncel Yaklaşımlar PANEL: HİPERTANSİYON Tedavide Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Caner Kabasakal 8. ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ 2014 ANTALYA HİPERTANSİYON: Toplum sorunu HİPERTANSİYON:Önemi Erişkin çalışmaları: Hipertansiflerde

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hasta Yönetimi. Doç.Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Acil Serviste Hipertansif Hasta Yönetimi. Doç.Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği Acil Serviste Hipertansif Hasta Yönetimi Doç.Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği Hipertansiyon Kanın arter duvarına yaptığı basıncın yükselmesi Sistolik ile karakterize

Detaylı

Diyet Önerileri ve Etkisi

Diyet Önerileri ve Etkisi Akılcı Hipertansiyon Tedavisi Diyet Önerileri ve Etkisi Dr. Soner Duman Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç ç Hastalıkları Anabilim Dalı 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 24-26 Nisan

Detaylı

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Diyabetik Hasta Takibi Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Amaç Bu oturum sonunda katılımıcı hekimler birinci basamakta Diyabet hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD Yaşlılarda Psikofarm akoloji Uygulam a Prensipleri Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD ABD > 65 yaş, nüfusun %13 ancak reçete edilen tüm ilaçların % 35 > 70 yaş, hastaneye yatış 1/6 ilaç yan etkisi

Detaylı

NİKOTİN BAĞIMLILIĞI VE DİĞER BAĞIMLILIKLARLA İLİŞKİSİ

NİKOTİN BAĞIMLILIĞI VE DİĞER BAĞIMLILIKLARLA İLİŞKİSİ NİKOTİN BAĞIMLILIĞI VE DİĞER BAĞIMLILIKLARLA İLİŞKİSİ Doç. Dr. Okan Çalıyurt Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Edirne Temel Kavramlar Madde kötüye kullanımı Madde bağımlılığı Yoksunluk Tolerans

Detaylı

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Reyhan ERSOY Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HİPOGLİSEMİ VE DİYABETES MELLİTUS Hipoglisemi Diyabetes

Detaylı

KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ VE RENAL KORUMA. Prof.Dr. Neslihan Seyrek Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ VE RENAL KORUMA. Prof.Dr. Neslihan Seyrek Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ VE RENAL KORUMA Prof.Dr. Neslihan Seyrek Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Kalsiyum Antagonistlerinin Babası Albrect Fleckenstein (1917-1992 ) İlk olarak

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı