ingiltere'de KiT'LER VE ÖZELLEŞTiRME PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ingiltere'de KiT'LER VE ÖZELLEŞTiRME PROGRAMI"

Transkript

1 ingiltere'de KiT'LER VE ÖZELLEŞTiRME PROGRAMI Meral TECEK * Millileştirilmiş Endüstriler (Nationa'lized Industries) olarak adlandınlan İngiliz Kamu İıktisadi Teşebbüsleri, bugünkü anlamıyla ilk gelişmelerini İşçi Partisinin iktidarda olduğu yılılan arasında göstermişlerdir. Sanayide örel tekellerin yerini devlet ıkuruluşlannın almasının faaliyetlerde büyük tasarruflar sağlayacağı, modem üretim YÖI1temleriyie ve eşgüdilinlenmiş araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla verimliliğin artmasını mümkün kılacağı, mal ve hizmet fiyatlannı düşüreceği ve rekabetin yol açacağı gereksiz israfı önleyeceği göi'üşa, İşçi Partisinin 1945 Seçim Bildirisinde savunulmaktaydı. ı Ulusal ekonominin devlete ait kuruluşlarla daha etkin bir şekilde planlanabilmesi, tekellerin kamu yararına uygun olarak denetimi, demiryonan, atom enerjisi gibi alanlardaki. faaliyetlerin, etkin bir savunma sistemi sağlamaküzere devlet eliyle yürütülmesi gerektiği, m.rl1ileştirmenin lehinde ileri sürülen görüşler arasındadır. 2 Kömür, ulaşt'm, haberleşme, elektrik, gaz ve demir-çe1iık, 1945 Ağustosunsunda iktidara gelen İşçi Par.tisinin öncelikle nu11i1eştirilecek sanayiler listesinde yer almıştır. 19SO'li yıllara ıkadar çıkanlan millileştirme yasalanyla, Bank of England, MitH Kömür Kurulu, İngiliz Havayolları, İngiliz Demir~ yollan, Telgraf ve Te1siz Şirketi, Mer.kezi Elektrik İdaresi, İngiıliz Gaz Şirketi, Çelik Şirketi gibi büyük kuruhişlarin temelleri atılmış oldu. İkinci büyük gelişmelerini 196O'lı yıllarda gösteren ocamu ıkuruluşlannın sayısı 1970'li yıllann sonunda yirmiyi aşmıştır. 3 * Doç. Dr., TODAİE Öjp'etim tlyesi. 1 Michael Prowse, «UK Privatisation: Old Arguments in New Bottles», FInanclal Times. April 18, 1986, s W. Thornhill, The Nationallzed Industrles. London, Thomas Nelson and Sons Ltd. 1968, s Leonard Tivey, Nationa1ization in British Industry. Jonathan Cafe, 1974, s Harold Osbom C.B.E.C.A., PubHc Enterplses in tbeuk. and tbe EEC: Now and in the Future. London, March 1979, s. 1 3.

2 120 AMME İDARE si DERGİSİ KİrLERİN KURULUŞ VE DENETİM ÖZELLİKLERi British Leyland, RolıS Royce gibi bazı kuruluşlar, şirketler huk.uıkuna bağlı özel stat.üdeki sermaye şir.ketleri şeklinde oluşturolmakla birlikte, İngHtere'de Kİrler genellikle millileştirme yasa'lanyla ve tümü devletin millkiyeti altında olmak üzere kurulmuşlardır. Özelleştirme dönemine kadar, sermayesi paylara bölünm,aş ve ha1ka açılmış şirketler ni\teli~nde değildirler. Makro düzeydeki mali ve ekonomik politikalann planlanınasmda bir grup olarak düşünülen KİT'ler, rekabetçi durumlan, büyüklükleri, sermaye yapılan ve karlıhklan itibariyle farklılıklar göstermektedirler: a. Elektrik, haberleşme sanayi gibi alanlarda çalışan bazı kuruluşlar tekelci bir yapıya sahip iken, çehk, otomobil yapımı gibi faaliyetlerde bulunan imalatçı,kuruluşlar ulusal ve uluslararası rekabete bağlıdır. b. BritoH, Amerslram International, British Waterways gibi kuruluşların personel sayısı 2-3 bin kişi kadaııken, posta, kömür, demiryolu ve çelik işletmelerinde personel sayısı bin kişiye ulaşabilmiştir. c. 1970'li yıllardan itibaren öz :kaynaıklarla finanslama ~çlerinde genei 'Hkle bir bozulma gözlenen KİT'ler arasında sermaye yapılan baıkımından da önemli farklar vardır. British Railways, British Airways, British Steel Corporation gibi kuruluşlar toplam sei'maye :kaynaklannın % SO'den azını borçlarla karşılarken, British Gas, National Freight Corporation ve National Bus gibi.kuruluşlar, borç fonılarını fazlasıyla :kullanmışlar, bazı yıllama sermayenin tamamına yaıkın kısmını dış!kaynaklarla finanse etmişlerdir. 4 d. British Gas, British Telecom gibi bazı kuruluşlar karlı bir şekilde çalışırken, National eoal Board, British Steel Corporation, British Shipbuilders, British Leyland gibi kuruluşların zararlan 1970 ve 1980'li yıllarda önemli rakamlara ulaşmıştır. KİT'lerin kuruluş yasalannda, bağlı oldukları Bakanlara mali konularda ve denetim açısından önemli yetkiler tanınmıştır Bakanın büy:ük sermaye harcamalannı onaylaması gerekmektedir. Bakanlar, yönetim kurulu üyelerini atamakta ve görevden alabilmektedir. Faaliyetlerinde geniş bir özgürlüğe sahip olan kuruluşlara, kamu yarannın zorunlu kıldığı durumlarda direktifler verebilmek:tedirler. Yıllık hesap ve raporlar,kuruluşca Bakana sunulmak üzere hazırlanmakta ve Bakan tarafından Parlamento'da açıklanmaktadır. ılgili Bakanın yanısıra Hazine'ye de, kuruluşun yedekleri ve sermaye fazlası fonlann Kullanımı, yönetim lruruju üyelerininmaaşı, pay senedi ınracı, 'kuruluşun hesaplannın şekli gibi konularda danışılmaktadır. Kuruluş 4 Andrew Ukierman, Publlc Sector Accountlng and Fbıa.nCIaI Control, London, 1986, Ch. S, s.132. National Economic Development Office (NEDO), A Study of 'OK Natlonallsed Industrles. Background Paper I: Flnanclal Anal,... London, July 1976, s.,.

3 ıngiltere'de KİT'LER VE ÖZELLEŞTİRME PROGRAMI 121 ların yatırım planları ve faaliyetlerinin öteki mali ve ekonomik yanları ilierinde Hazine büyük bir etkinliğe sahip buıunmaktadır.s KİT'lere yönelik Hükümet poliukalarını açıklamak ve ilgili Bakan tarafından yapılan denetimleri güçlendirmek amacıyla 1961, 1967 ve 1978 yıllarında Hazinece Beyaz Kitap (White Paper) denilen belgeler yayımlanmıştır ve 1967 yılında yayımlanan ilk iki kitapta, KİT'lerin ekonomik ve ma!li amaçlan ve yükümlülükleri belirtnmiştir yılında yayınlanan Beyaz Koitap ise, Ulusal Ekonomik Kalkınma Bürosu'nun (National Economic Development Office) 1976'da yayınladığı bir raporunda Kİrlerin mali ve öteki amaçlarına daha büyük bir açıklık getirilmesi ıgerektiği yolundaki yoğun eleştirilerine bir yanıt olarak hazırlandı. Söz konusu Kitapta, KİT'lerin çalışmalannı yıü:riitecekleri ekonomik ve mali çerçevenin bazı özel Hkleri belirlenmiştir. 6 KİT'lere yöneliık: ekonomik ve ma!li kontrol sistemi, yatınm ve fiyatlandırm'a ıkararlanyla ilişkili olmaktadır. Beyaz Kitaplarda mali hedefler, gereğinden çok ulusal sermaye,kaynağının KİT'lere verilmesini ve yatınmlardan özel sektörde elde edilenden daha düşük bir verim sağlanmasını önlemek üzere vurgulanm1aktadır. Mali hedefler, 1961 Beyaz Kitaplarıyla getiril miş ve bu yıllarda geçerli olan kontrol siste:rmnin odağını oluşturmuş,tur. Öte yandan, bu ilkkitap, yatırım kararlannın alınmasına Hişkin ilkeler ve yöntemler konusunda,herhangi biraçıklıık getirmemiştir. KİT'leringelir bekleyişleri yeterli olmayan yatırımlara girişmemeleri gerektiği, mali amaçlardan biri alarak belirtilmekte yetinilmiştir Beyaz Kitabında, kaynaklann etkin bir şekilde dağıtımı konusuna daha çok önem verilmiştir. KİT'ler yatırım projelerini Net Bugünikıü Değer yöntemi ile değerlendirilecekler ve yatırım projelerinin her biri üzerinden en az % 8 oranında bir verim oranı gerçekleştirıneye çalışacaklardı. Daha önce1eri, KİT'ler belirlenen mali hedeflerine göre yatırı,m projelerine faııkh iskonto oranlan uygulamışlardı. Belirlenen oran 1969 yılında ola lo'a YJkseJ.tilmiştir NEDO raporunda ve 1978 Beyaz Kitabında açıldandığı üzere bu yaklaşım hiçbir zaman tam olarakkullanılamamıştır. Çünkü, yatırım programlarının büyük kısmı «zo. runlu» ya da «i'kame» niteliğindeki projelerden oluşmaktadır. 1978'de KİT'lerin, yatınm projelerinin herbiri üzerinden değil de, ya;tınm programlarının tümü itibariyle % 5 oranında net bir verim sağlaması öngöru1müştür. Belirlenen oran, 1967 de öngörülen İskonto oranından bu açıdan faıiklıdi'r. 1I Mali hedefler, 1967 Beyaz Kitabıyla öngörülen kontrol sisteminin bir parçası durumundadır. Ancak. iskonto oranı ve uzun dönemli marjinal maliyete göre fiyatlandırma ilkelerinin ortaya çıkışı ile mali hedefler ikinci plana itilmiştir Beyaz Kitabında ise, mali hedeflerin yine önem kazandığı- görülmektedir. 5 Thornhill. a.g.e., s David Heald. «The Economic and Finandal Control of U.K. Nationalised Industrlesı., 'i1ıe Economlc Journal. June 1980, s.243. Andrew Likiennan, a.g.e., s.i36.

4 122 AMME İDARESİ DERGİSİ Mali hedefler, Kİrler tarafından ilk ve önemli fiyatlandırma ölçiitü olarak değerlendirilmektedir. Mali hedeflerin, ortalama maliyet artı öngörülen maıli hedefi karşılayacak bir karlılık oranı şeklindeki geleneksel fiyatlandırma politikalarını güçlendireceği daşünülmüştür. 9 Mali hedefler, genellikle 3 - S yıllıık bir dönemi kapsamaktadır. Bunlar karlı.kuru1uşlar için, genemkle, kullanılan ortalama net aktifler üzerinden sağlanan faiz ve amortismanlardan önceki faaliyet kan oranı şeklinde ifade edilmektedir. Ancak, faizlerin, amortismanlarım di~kate alınışı ve aktiflerin değerlendirilmesi bakımından muhasebe uygulamalarındaki varolan fankiılıklar nedeniyle verim oranlan Kİrler arasında büyük ölçüde değişik hesaplanabilmektedir. Eğer kuruluş sermaye yerine emek yoğun ise, o takdirde mali hedef, satış karlılığı yüzdesi ile gösterilebilmektedir. Ulaşım kuruluşlan için mali hedefler, devletçe sağlanacak mali yardım ya da finansman açığının tutan şeklinde öngöriilmektedir. Ancak, her üç Beyaz Kitapta da belirlenen hedefleri gerçekleştiremeyen -kuruluşlar için herhangi bir mali yaptınm: getirilmemiştir. Mali hedefileri desteklemek üzere her!kuruluşun mali olmayan bazı başan göstergelerini ve hiıınıet standartlannı yayımlarnalan gerektiği de belirtilmiştir. Böylece, Kİrlerin yalnızca fiyatlannı arttırarak ya da hizmetlerinin kalite düzeyini düşürerek ulaştıkları ma!li sonuçlan düzeltmeye çalışmalan önlenmek istenniiştir. Hükümet herkuruluşun, bağlı olduğu Bakanlığa damşaraik, uluslararası kar.şı1aştnımalar açısından geçerli olan, emek: vedmliliği, birim maliyeti gibi bir diziana başarı ölçütleri seçmelerini ve bunlan yılhk raporlarında yayırl'lamalannı öngörmüştür. Bu göstergelerin niçin seçilmiş olduklan ve önemli gelişme eğilimleri aynca açl!klanacaktır. Öte yandan, millileştirme yasalarında Parlementoya ve kamuya hesap verme sorumluluklan bulunan kamu iktisadi teşebbüslerinin dış denetimlerinde tüketicilerin de etkin olacağı, bu amaçla özel Tüketici Konseyleri ya da Komiteleri kurulacağı öngörülmüştür. Yine kuruluş yasalanna göre yönetim ıkurullannın ücret ve çalışma koşullannı 'sendikalarla birlikte belirleme ve genelolarak sanayii etkileyen konular.da sendikalarla ortak. görüşmeler yapma yukiimlülükleri var.dır. 10 KurulIuşlar l önemli sorunlar dışında, Avam Kamarasında genel bir görüşmeye 'konu olmamaktadır. Parlamento denetimi işlevi esas olarak 1980 yılına kadar alt komiteler yoluyla çalışan Millileştirilmiş Endüstriler Seçme Komitesi (The Select Committee on Nationalised Industries) tarafından yerine getirilmekteydi. Daha sonraki yıllarda ise bu komite -kaldınlarak, her 8 David Heald, a.g.e., s J.R. Davies and W.M. McInnes, «The Efficiency and the AccountabiHty of UK Nationalised Industries,» Accounting and Busbıess R.esearch. Winter 1982, 5.3 ı. 9 R. Bates and N. Fraser, Investment Deelslons in the Natlonallsed FueI Industrles. London, Cambridge University Press, 1974, p. 82. David Heald, a.g.e.,s LO W. Thornill, a.g.e., s

5 İNGİLTERE'DE KİT'LER VE ÖZEILEŞTİRME PROGRAMI 123 kuruluş için bağlı ba.kanhkla birlikte çalışan ayrı bir seçme komitesi kurulmuştur. Bu komiteler, kuruluşların daha çok ma'li işleri de içeren genel politika sorwılarıyla ilgilidir.ii KİT'LERİN EKONoMİDEKİ YERİ İngiltere'de KİT'lerin, başlangıçta kamu yararına hizmet etmek için kurulduklan, kar amacı gütmeyecekleti düşünülüyordu. Kunrluş yasalarında da mali amaç olarak, gelirlerle giderlerin karşılanacağı, başka bir deyişle, başabaşın sağlanmaya çalışılacağı öngölülmüştür. Bu yaklaşımla, Kİrler enerji,.ulaşı1m, haberleşme gibi alt yapı ya da temel sanayi niteliğindeki alanlarda yaygınlaşmış, otomobil, gemi yapımı, çelik ve kimya dışında imalatsanayiinde etkinlikleri olmamıştır. Örneğin, 1976 yılında kamu kuruluşlarının gayrisafi mali hasıla, yatırım ve istihdam itibariyle,. enerji sektölü içindeki payları sırasıyla % 88, % 43 ve % 93, ulaşım sektörü içindeki payları da aynı veriler itibariyle % 62, % 68 ve % 63 tür.1 ı ÇİZELGE 1 Ekonomik Faaliyetin Sektörler İtibariyle DaAıJ.ımı Gayrl Safi Milli Hasıla (Milyon Sterlin) KİT Özel Sektör Merkezi ve Yerel Yönetim Toplam Yatirim (Milyon SterHn) KİT 2: Özel Sektör Merkezi ve Yerel Yönetim Toplam İstihdam (1000 Kişi) KİT Özel Sektör Merıkezi.ve Yerel Yönetim Toplam Kaynak-: Central Statistical Office (eso) United Klngdom National AccounİS, 1985 Edition, London, HMSO, 1985, s. 15,18, II Andrew Likierman, The Reports and A.ccounts 1980, s.3. Harold Osbom, a.g.e., s.20. of Nationalised Industr1es. London, HMSO,

6 124 AMME İDARESt DERGtSt ÇtzELGE 2 Ekonomik Faai1iyetin Sektörler ıtibariyle Yüzde DajıJımı Gayri Safi MLLU HaSıIa Yatınnı İstihdam KİT 10,7 11,1 11,1 9,2 Özel Sektör 71,6 72,0 70,9 73,6 Merkezi ve Yerel Yönetim 17,7 16,9 18,0 17,2 To p ı a m KİT 16,3 15,9 15,5 13,6 Özel Sektör 58,6 69,1 75,0 74,6 Merkezi ve Yerel Yönetim 25,1 15,0 9,5 11,8 To p ı a m KİT 7/J 8,2 7,3 6,7 Özel Sektör 72,6 70,7 70,7 71,5 Merkezi ve Yerel Yönetim ,1 22,0 21,8 Toplam '--.- ~ -- Devletçe sahip olunan ekonomik kuruluşların arasındaıki on yıllıık dönemde GSMH, yatınmlar ve.istihdaım içindeki paylannda önemli bir değişme olm amıştır. KİT'ler, 1974 yı lında GSMH'nın yaklaşık % ırini, toplam yatınmlann % 16'sını oluşturuyorlaıi ve toplam istihdamın % 8'İne ıkarşıhk olan 2 milyon kişiyi çalıştınyorlardı yılında aynı büyüklükler içindeki oranılan özelleştirme uygulamalanndan da 'az miıktarda etkilenerek, sırasıyla % 9, % 14 ve % 7'ye düşmüştür. (Çizelge 1 ve 2). Makro ekonomik istatistiklerde Millileştirilmiş Endastrller olarak sınıflandınlan yaklaşık yirmi kuruluştan en büyük sekiz tanesi (British Rai1, Electricity Board, British Gas Corporation, Nationa1 Coal Board, Post Office, National Bus Corporation, British Steel Corporation, British Aiıways) üretim, yatl'nm ve istihdam verilerinin % ini oluşturmaktadırlarp Sermaye yoğunluğu en yüksek olan sektör enerjidir. Elektrik, çelik ve posta işletmeleri en büyük yatınmcı kuruluşlardır. İstihdam açısından egemen kuruluşlar ise, demiryolu, kömür ve posta işletmeleridir. örneğin, 1978 yılında toplam istilıdarnın yaıklaştı~ % 4'ünü bu kuruluşlarda çalışanlar oluşturmuştur John Redwood, Publk: Enterprlse in eriıis. Oxford, BasH Blackwell Publisher, 1980, s A.k., s. 16. Leonard Tivey, a.g.e., s.98.

7 İNGİLTERE'DE KİT'LER VE ÖZBLLEŞTıR~ PROGRAMI 125 KIT'lerin özelleştirme döneminden önce karşılaştıkları başlıca sorunları : - Başarılı yatırım programları, artan verimliliık Ve etkin yönetsel denet1mlerle kendilerini değişen ekonomik. ortama uyduramamaları, - Üretim'lerindeki artışın imalat sanayiindeki ortalama artışın genellikle altında olması, Çalıştırılan kişi başına elde edilen üretimin genel ekonomik ortalamamn üstünde olmasına karşın, kullamlan sermaye birimi başına verimin ortalamanın altında kalması, - Hükümetin fiyatlarına yaptıkları karışmalarla bazı büyük kamu kuruluşlarının faaliyetlerini önemlimiktarda zararlarla kapatmalan, şeklinde Finansman kaynakları içinde borç fonlarının ağırlıklı olması ve sermaye maliyetinin de giderek yükselmesi, özetlenebilir.ı s ÖZElJ..EşTİRME PROGRAMI Ingiltere'de 1979 yılında iktidara gelen Muhafazakar Hükümetin benimsediği özelleştirme politikası ile, 198Tnin sonuna kadar kamu sektörünfuı ekonomideki büyüklüğünün yarı yarıya a.za:ltı1ması ve ekonominin genel görünümünün öze~ sektör lehine değiştirilmesi amaçlanmıştır. Özelleştiıme kavramı, uygulamada genelliıkle bir kamu iktisadi teşebbüsünün tüm olarak ya da bağlı kuruluşları ve i.ştira1cleri itibariyle özel sektöre devri anlamında kullamlmaktadır. Bu devi! işlemi, çoğu kez özelleştirilecek,kuruluşun pay senetlerinin en az % SO'sinin, gerekli yasal düzenlemelerden sonra, halka ve çalışanlara satışı yoluyla gerçekleştirilmektedir. İşlemin altında yatan düşünce, sanayiinin başarı düzeyini piyasa koşullarına uygun çalışmalar sonucu yükseltmektir. 16 Ö7.eıııeştlrme Programının Amaçlan Özelleştirme programınn amaçları ya da böyle bir programdan beklenen yararlar Hük.ametçe ayrıca açıklanmış veya yayınlanmış değildir. Ancak, Bakanlıklann yaptıkları, bütçe görüşmeleri gibi önemli bazı konuşmalardan programa ilişkin amaçlar aşa~daıki gibi belirlenebilmektedir: 17 a. Kamuya ait aktif değerlerin özel sektöre satışı yoluyla Hazineye doğrudan nakit kayna~ sağlamak ve KİTlerin HükÜInetçe karşılanması ı5 John Redwood, a.g.e., s.3-4, s Michael Beesley and Stephen LittIechild, «Privatİzation: Principles, Problems and Priorities», Uoyds Bank Review. July 1983, No: 149, s David A. Heald and D.R. Steel, «Privatising Public Enterpnse: an Analysis of the GoVCMlment's Case,. PoHdcaI Quaıterly. «Privatization's Progress,» Uoyds Bank EcoııomIe BuDetin. December 1983, No: 60, s. ı.

8 126 AMME tdarest DERGtSt gereken finansman açıklannı (external financing limits), dolayısıyla «kamu sektörünün toplam borçlanma gereksinmesini» azaltmak,ls b. KİTleri rekabete ve mal ve sermaye piyasalarının doğal işleyişine daha bağımlı bir duruma getirerek ve hükümetin karışmalannı ortadankaldırarak ekonomik verimliliği arttırmak, c. Ekonomik faaliyet alanlarını kamu tekellerinden arındırarak, üretimi tüketici gereksinmelerine daha uygunbir duruma getirmek, d. V crimlilik artışı ile ilişkilendirilmeyen aşırı ücret artışı taleplerini önlemek, e. Özel kişilerin pay senedine yaptıkları yatırımları yaygınlaştırmak..i 9 Programın (a) şık:kında belirthen amacının kısa vadeli ve parasal nitelikte, öteki şıklarmdaki amaçlarının ise uzun vadeli ve makro ekonomik özelli'k,te olduğu söylenebilir. Hazineye yüksek bir hasılat sağlamanın tek ölçüt olmadığı, İngiliz ekonomisine sağ'lanan yararları en yürksek düzeye çıkarmanın da temel amaç olarak benimsendiği Hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmaktadır. Progranun Teknruk Yömderi Kİrlerin belirlenen amaçlara uygun bir şekilde kamudan özel sektöre aktarriması uzun ve karmaşl!k bir işlemdir. Kimi kez iki ya da üç yıl alabilen çalışmalar, başlıca üç,kısma bölanebilir: Önce, özelleştirilmeye aday kuruluşlar, devlete, tüketicilere, vergi ödeyenlere, çahşarrlara,,tasarruf sahiplerine ve genelolarak ülke ekonomisine parasal kaynak, üretim, kalite ve maliyet açılarından sağlanacak yararlar ölçü alınarak belirlenmeye çalışılır. 20 Parlamentodan gerekli yasal düzenlemeler için yet'ki alınır. İkinci olarak, devletin mülkiyeti ve mali, ekonomik denetimi altında kurulmuş tüzel kişiler niteliğinde olan Kİrlere 1948 tarihli Şir.ketler Kanununa uygun bir sermaye şiiiketi özelliği verilir. Örgüt yapıları gerekli yasal düzenlemelerle özel sektörde başarılı bir şekilde çalışmaya uygun duruma getirilir. üçüncü olarak da, pay senetleri için Hazine açısından en uygun olabilecek bir fiyat belirlenmeye çaba gösterilerek satış işlemleri yürütülür. Satış işlemleri aşa-. masında, şirket ve faaliyette bulunduğu ekonomikalana ilişkin bilgi veren bir «satış prospektilsü»nün hazırlanması ve uygun bir satl'ş yönteminin belirlenmesi en önemli konuları oluşturmaktadır. 18 İngiltere'de kamu sektörünün, Hazinenin borçlanmalan ya da garantileriyle karşılanması gereken finansman açı~ı tutan «kamu sektörünün borçlanma gereksinmesi» olarak adlan.. dınlınaktadır. Özelleştirilen ya. da kanna bir statüye kavuşan kuruluşların finansman açı.klan bu rakamın dışında düşünülmektedir. 19. İngiltere'de pay setledine yatırım yapan kişilerin oranı 1950'lerin sonunda yakiaşık % 7'den, 1979'da % 4,S'e düşmüştür. Fransa, B. Almanya, ABD ve Japonya gibi öteki gelişmiş ülkelerde ise bu oran % arasındadır.?o Michael Beesley and Stephen LittlechiJ.<I, a.g.e., s.2.

9 İNGİLTERE'DE KİT'LER VE ÖZELLEŞTİRME PROGRAMI 127 Özelleştirme Programının Uygulama Sonuçlan a. Özelleştirme, Hükfunet yetkililerince, İngiltere'de 1945'ten beri uygulanan en köklü ekonomik ve sınai reformlardan biri olarak nitelendirihnektedir yılından bu yana izlenen politika sonucu 15 kuruluşun mülkiyeti özel sektöre devredilmiş ve 7,3 milyar sterlin,kadar hasılat elde edilmiştir. Şimdiye kadarki özelleştirme çalışmalan, büyük ölçüde İngilıtere'deki pay senedi satışlarında geleneksel ihraç şekli olan sabit fiyatlı ihraç yoluyla yapılmış, uygulama bu yöntemle hızlandınlmıştır. Hükümet, minimum bir fiyat üzerinden arttırma yöntemi ile yapılan satışları ise çoğu kez daha önce gerekenden düşük ya da yüksek bir fiyat belirlenerek yapılan sabit fiyatlı bir ihracın olumsuz sonuçlanna karşı tepki-leri gidermek için kullanmıştır. Örneğin, -kimya alanında çalışan Amersham International'ın Şubat 1982 yılındaıki sabit fiyatlı satışlan, belirlenen fiyatın oldukça üstünde gerçekleşmiş ve pay senetlerinin değer artışı 20 katını aşmıştır. Bu durum, pay senetlei'li fiyatlarının, kuruluşun aktif değerlerinin gerçekte olduğunun çok altında yansıtacak düzeyde belirlendiği yolunda Hü~ kümete yöneltilen şiddetli eleştirilere konu oldu. Büyük ölçüde bu eleştiri Ierin et-kisiyle, daha sonra 1982 Kasırnmdaki Brİ'toil'in özelleştirhmesinde lhale yöntemi uygulandı. Ancak, Britoil'in pay senedi ihracı petrol sanayiinde olumsuz piyasa koşullannın sardüğü bir sırada yapılmış ve yalnızca % 35 oranındaki pay senedi minimum fiyattan işlem görebhmiş, 0A> 65'i aracılann elinde kalmış, pay senetlerinde kısa bir süre içindeki değer azalışı % 20 den daha yüksek orand~ olmuştur. Bu sonuç, kısmen minimum fiyatın çok yüksek düzeyde belirlenmesinden ve satış yönteminin özellikle küçük yatınmcı için çekici olmayışından kaynaklanmıştı. Daha sonra, bu yöntemle yapılan tekliflerde, genellikle Britoil'deki kadar büyük olmamakla birlikte pay senetlerinin aracılarda kalması durumu ile k.arşılaşıldı. Aracrlann genellikle başlıca alıcılar olması ve bu nedenle fiyat arttırma aşamasında canlı bir piyasa oluşturmaktan kaçınmalan da başarısızhkiar üzerinde önemli bir etken olmuştur. 21 İngiltere'de genel -kanı, arttırına yönteminin küçük yatırımcı açısından daha kamıaşık ve belirsiz olduğudur. Arttırma yönteminde k.işisel yatırımcılar pay senedi için hangi fiyattan başvuracaıklarına karar vermede giiçlük çekerler. Sabit fiyatlı bir satışta ise, satışın çekiciliğini de~erlendirmek ve satışın çalışanlara elverişli Ikoşullarla yapılmasını örgütlendirmek daha kolaydır. Çalışanlara ve küçük tasarruf sahiplerine yapılan satışlarda belli bir miktarda pay senedinin bedelsiz olarak devredilmesi, bu mi'ktann azerinde satın alınan herpay senedi için belli sayıdaki pay senedinin karşılıksız ve 21 R. Buckland and E.W. Davis «Privatisation Techniques and PSBR,» F1scal Studies, C.5. No: 3, August 1984, s.49.

10 128 AMME İDAREst DEkGİst rilmesi, yine berli bir miktarı aşan pay senedi alımlarında satış fiyatı üzerinden iskonto yapılması tanınan başlıca teşviklerdir. Hükümet de olabildiğince halka satıştan yanadır. Çünkü bu yönteır.., pay senedi sahipliğinin yaygınlaştırılmasını teşvik etme amacıyla da tutarlı olmaktadır. ılginin fazla olacağı beklenen küçük hacimli satışlarda ya da pay senetleri piyasada daha önce işlem gönmemiş ve benzer bir özel şirketin de bulunmadığı alanlar da çalışan kamu kuruluşlarının.ihraçlarında ise, arttırma yönteminin daha yararlı olacağı beklenebhmektedir. Çünki bu koşullarda sabit bir fiyat belirlemek oldukça güçtür. Genellikle kamuya açık satış yöntemi, eğer işletmenin geçmişe ilişkin karlılık düzeyi yeterli olup, geleceğe ilişkin gelir tahminlerinde belirsizlik ya da risk söz konusu değilse uygun olmaktadır. Öte yandan, bir bağlı şirketin ya da bir kuruluşun yalnızca bir kısmının satışı düşünülüyorsa, geçmişe ilişkin yeterli karlılık ve verimlilik :kayıtları yoksa yada geçmişte zarar edhmişse özel satış ya da çalışanlara satış yöntemi tercih edilmektedir. Toplam hasılat içinde sabit fiyatlı ihraçların Ve minimun fiyatlı arttırma yöntemiyle yapılan ihraçların oranı, sırasıyla % 80 ve % 16 düzeyinde gerçekleş:mi:ştir. Özel satışlar ve yönetici işçi ortaklığına yapılan satışlar ise toplam içinde % 4 gibi önemsiz bir paya sahiptir. Seı:maye içindeki kamu ortaklığı ıkısmen satılmış olsun ya da olmasın, Hükümet birçok durumlarda «özel» ya da «altm payı» denilen bir miktar pay senedini elinde tutmaktadır. Bunun amacı, özel payı Hükümet tarafından etkin bir veto aracı olarak alıkoymaktır. Böylece, H.:1kümetin nza5ı olmaksızın kuruluşun statüsünde önemli bir değişiklik yapl'lmayacak, ulusal ve stratejik önemi olan belirli şirketlerin mülıkiyeti üzerinde Hükümet denetimi sağlanmış olacaktır. Hükümetin şimdiye,kadar yalnlzca Associated British Ports satışında özel hissesi olmamıştır. Aynca, doğrudan satış yöntemi ile özeheştirıilen Sealink gibi bazı,kcuruluşlarda da bu tür bir devlet payı bulunınamak:tadır. b. Özelleştirme programı 19'3l'de, bir uçak sanayii şiııketi olan British Aerospace ile haberleşme şirketi Cable and Wireless'deki devlet ortaklığının büyük bir kısmının hal'ka satışı ile hız kazanmıştır yınarı arasında halka satış yöntemi ile yapılan özelleştirmelerde satış giderleri, net satış hasılatının genellikle % 3-7 düzeyinde olmuştur. Özelleştirme yöntemlerinin en elverişli piyasa!koşullarında uygulandığı zaman hile fiyat is'kontolan ol dukça yüksekitir. Sabit fiyatlı ihraçlar için piyasada normaıl,kabul edilen iskonto oranı % 12 iken bu oran BT satışına kadar ortalama % 16,8 düzeyinde gerçekleşmiştir.22 c. Çalışanlara yapılan satışlar için başlıca örnek, İngiltere'nin en büyük karayolu taşımacılık ve da~tım şirketi olan National Freight Consor 22 Coopers and Lybrand.

11 İNGİLTERE'DE KİT'LER V& ÖZE.LL~ŞTİRME PROGRAMI 129 tiwn'un satışı olmuş.tur. Pay senetlerinin Şubatt 1982'de yaklaşı:k % 9O'ı elverişli koşullarla yönetici-işçi grubuna satıldı. Daha sonra 1984 Kası-mmda büyüık. miiktarda:ki BT satışı da çalışanlara teşvik edici koşullarla pay senedi satışı için bir başka başarılı örneği oluşturdu; çalışanların % 98'.,i pay senedine sahip oldu. Her birinin fiyatı 1.30 sterlin olarak belirlenen pay senetlerinin % lo'u çalışanlar için aynlınıştı. Çalışanların her birine 70,20 sterlin değerindeki 54 tane pay senedinin bedelsiz olarak verilmesi öngör.ildü. Yine her elemana 100 sterlin değerindeki 77 pay senedine kadar belirlenen fiyattan alunda bulunma ve bu şekilde sahiıp olunan her bir pay senedi ıkarşı1ığında iki tane bedava senet alma hakkı tanındı. Pay senetlerini bedellerınin son taksitlerinin ödeneceği.tarihe kadar elinde tutan kişi için % 10 iskonto olanağı sağlandı. 23 Öte yandan, İngiliz Demiryollarının otelleri ve yine Demiryollarımn feri OOt taşımacılığı alanında çalışan bağlı şlı:ıketi Sealink, British Gas Corporation'un Kuzey Denizindeki petrol arama ve çı.karma faaliyetleri, İngiliz tersane şirketi British Shipbullers'in bazı kısı-mlan gibi küçük hacimli satışlar özel satışlara konu olmuşlardır. d. Her tkuruluşun özelleştirme!konusunda ortaya çıkan sorunları değlşiktir. BT, hem bütünlüğü hem de karmaşıklığı itibarıyle, İngiltere'de ve dünyada şimdiye kadar yapılmış olan en geniş çaplı özelleştirme örneğidir. Sağlanan 3,6 milyar sterlin ıtutannda hasılat, bugüne :kadar elde edilen toplam nakit kaynağın yansı )rndardır. BT'm başanyla satışı, willıktan çok kamu hizmeti ağırlıklı BritishGas Corporation gibi öteki kamu kuruluşlarının özelleştirmesi girişiminde iyi bir örnek. olmuştur. Özelleştirme programımn gelecekteki büyüklüğü, Hazİne'ye sağlanan hasılatı 1986/87 ile başlayan birkaç yıllık dönemde, bugün yılda yaıklaşıık 2 mi1yar sterlin olan düzeyinden 4,750 milyon sterline yükseltecek şekilde planlanmaktadır. Özelleştirme programı son yıllarda Hazine'ye yılda yajclaşık 2 milyar sterlin sağlamıştır. Program 1986/87 ile başlayan birkaç yıllık dönemde her yıl 4,750 milyon sterlin elde edhecek. düzeyde planmaktadır. 24 Bu hedefin, esas olarak, British Gas Corıx>ra,tion'un üç dört yıllık birsrjre içinde özel sektöre devredilmesi sonucu,.toplam 8 milyar sterlinlik bir hasılat sağlanarak, daha sonra da 12 Su İdaresinin özelleştirilmesiyle 6 milyar sterlin elde edilerekgerçekleştirileceği düşünülmektedir. Bdtis.lı Airways 'ın, 1980'den beri. özeheştirme için başlıca adaylar arasında yer almasına :karşın, satış işlemi, önce 1980'lerin başında havayollan sanayündekarşılaşılan güçlük sonucu, Şirketinkarlılık durumunun yetersizliği, daha sonra da ABD ile İngUterearasında transatlantik havayollarının paylaşılmasına ilişkin olara:k or.taya çlikan dava -konusu nedeniyle erne 23 British Telecom, Offer for Sale of 0rdJnarY Shares, s MJdIand Bank Review, Spring s. 20.

12 130 AMMB İDARESt DERGıst lenmiştir. Bugün için satış 1987 yılından sonraya bıraıkılmıştır. Hükümetin satış yöntyemin>! Hişkin tercihi, halka satıştır. Böylece, pay senetlerine özel kişilerce yapılan yatırunlarınyaygmlaştırıiması amacına katkıda bwunulacağı düşünülmektedtr. Orduya silah ve ceplıane imal ediı1eil Royal Ordlıiance Factories ile British Airports Authorify ve 12 Sular İdaresinin özelleştirilmesi konusu da ertelenm,iş bulunma.ktadır. e. K.amukuruluşı~rimn satışından Haiineye sağlanan hasılat toplam Hükümet harcamalanna göre çok küçüklıacimde gerçekleşebilmiştir. BT ihracından önce planlanan yılhk hası1ato;s - 1 iı'ı1lyar sterlin kadardı. Satışlar nk yıllarda öngör.ilenin altında gerçekleşebilmiş, Hk üç yılda 765 milyon sterlin nakit sağlanmıştır. Bu yıllardaki hasılat plamanan toplam Hükümet harcamalannın % l 'inden azdı. BTm hal,ka açıldığı 1984/85 yıllannda bile bu oran ancak % 2 ye yükselebilmiştir. Hükümet harcama'lanmn bir yüzdesi olarak ifade edildiğinde aktif satışlanndan sağlanan hasılatın küçük almasınakarşın, Kamu Sektörünün Borçlanma Gereksinmesi'ne (KSBG) olan oranı çok daha büyüktür. KSBG' nin büy.i.ikıüğ;{i.para politiıkasının başansınıneo önemli göstergelerinden biri olarak ;kabul edilmiştir; ÖZelleştirme, KSBG'yi iki şekhde etkilemektedir: Bir yandan, satış hasılatı İngiltere'deki uygulamaya. göre KSBG'den düşürüı rnektedir. Bir yandan da, sermaye içindeki kamu payının % 50'nin altma duştüğü kuruluşların tüm net borçlanmalan (Dış Finansrnan Limitleri) KSBG'nin dışında tutuılmaktadır. Son yıllarda özelleştirmeye ilişkin satışlardan sağlanan nakit kaynak, heryıl 8-10 milyar sterun düzeyinde öngörülen KSBG'nin % 3()..50'sİni oluşturmuştur. f. Özelleştirme programı gereği,yapılan pay senedi ihraçlari, geçen birkaç yıl içinde piyasaya çıkarıl,mış olan 'toplam pay senetlerinin önemli bir bölümünü oluşturmuştur. Özel şirketıerin yeni pay $enedi ihraçları yılhm arasında azalma göstermiş, 1975 yılında 3: milyar sterlin iken yılında 1 milyar sterlinin altına düşmüştür. Daha sonr~i. yıllarda sürekli yükselerek,1984 yılında tek rar 3 milyar sterline.çıkmış; 1985 yılında 2 1/2 ~atı bir artışla 8 milyar sterlin düzeyine ulaşmıştır. Özelleştirmenin İnali piyasalan -kaynak açısından zorlayabileceği düşüncesiyle, büyük ihraçlar birden daha uzun bir süreye dağıtıbnıştır. Örneğin, BT'in % 51'nin satışından 4 milyar sterlin elde edileceği tahmin edilmiş, bunun üç taksitte toplanması öngörülmüş, pay senetleri ABD ve Japonya gibi dış ülkelerdede pazarlanmıştır. g. Daha yaygın bir pay senedi millıkiyetini gerçek'leştirerek hükfunetin izlediği programın kamuoyuna benimseti1m~si amaçlanmıştır. Bunun için

13 ıngiltere 'DE KİT'LER VE ÖZELLEŞTİRME PROGRAMI 131 de çalışanlann pay senedi sahibi olmalan ve çıkanlan pay senetlerinin çalışanlara ve küçük tasarruf sahiplerine satışı teşvik edilmiştir. İlk ihraçlarla özelleştirilen bazı kuruluşlarda pay senedine sahip olan kişi sayısı bir iki yı ıiçinde önemli azalışlar göstermiştir. Örneğin, Şubat 1981'de özelleştirilen British Aerospace'in başlangıçta olan hissedar sayısı, dört ay sonra 'e düşmüştü. Aynı şekilde Amersham Interna tional'de olan pay sahibi sayısı Ekim 1983'de 7s00'e düşmüştür. Aynca İngiİtere'de pay senedine sahip olan nüfus oram da bu yıllarda düşmeye devam ediyordu. Bu ortamda başi'atılan BT satışının pay senedine yatınmlar teşv.ik etmede önemli etkisi oldu. 1983'de İngiltere'de yaklaşık 1,5 milyon kişi pay senedine sahipti. Buna karşılık Kasım 1984'de 2,1 milyonun üzerin de BT ortağı pay senedi almıştır. Bu sayı bugün de 1,7 milyon kişi kadardır. Şimdiye kadar kişi çalıştıklan şirketin pay senetlerini elde etmiştir ve özelleştirme İngiltere'de pay senedi sahibi olanlann sayısını iki katına çıkarmada önemli bir faktör olmuştur.ls Bu yılın Kasım ayında özelleştirilmesi düşünülen BGC'nın da aynı olum lu etkiyi yaratması beklenebilir. Ancak, İngiltere'de kişisel pay sahipliği oranı düşerken, mali kurumlann oranı yükselmeye devam etmektedir. Bu eğilimde mali kurumlara tanınan vergi ayncalığının büyük etıldsi olmaktadır. h. Özellleştirmenin Kamu sektörünün istihdam hacmi üzerinde azaltıcı etkisi olmuştur kadar kişi kamudan özel kesime kaymış oldu. Bu rakamın 1988/89 yılına 'kadar kişiye yükseleceği beklenmektedir, ı. Tekellerin ya da uluslararası rekabet açısından büyük işletmelerin varlığının yararlı olacağı düşünül~ crlanlarda, Hükümet, Jruruluşun faaliyetlerini düzenleyici rejimlerle, özelleştiıme sonucu -sağlanacak verimliliik artışlanndan müşterileri yararlandırmaya çalışmaktadır. Örneğin, şimdiye kadar özelleştirme için en uzun süreli yasal ve örgütsel hazırlıkları gerektiren BT bu konuda iyi bir örnek. olmaktadır. BT, 1969 yılına kadar Posta İdaresinin (Post Office) bir parçasıydı. O yıla kadar bir hükümet dairesi olan Posta İdaresi 1969'da 'kamu kuruluşu statüsüne dönüştür.üldii. BT, 1981'de posta hizmetlerinden aynıdı; ayrı bir ocuruluş haline.getirildi. Bundan bir süre sonra da hükümet şirketin pay senetlerinin % 50' sini halka satmayı planladığını açıkladı. Buna ilişkin Telekomünikasyon Yasası Nisan 1984'00 çıka,.. nldı; aktifler BT'un mülkiyetine verildi. Kasım 1984'00 pay senetlerinin % so,2'si başany}a satıldı. Kuruluş 1983/84'de kişi çalıştınyordu, sa rtış cirosu 7 milyar, faaliyet kan da 1,5 milyar sterlindi. Bir.kaç yıl içinde Şirket başanh sonuçlar alamayan bir hizmet kuruluşu olmaktan çıkıp, satışlan ve ıkarlan giderek büyüyen ve muslararası piyasada etkinliği artm bir.kuruluşa dönüştü yılında istihdam hacmi Hazine Mali Sekreteri'nin ÖZelleştirme Konferansında 17 Nisan 1986 tarihinde yaptığı ko DUşma.

14 132 AMME İDARESt DERGİSİ kişiye düşerken, satış cirosu 8 milyar, faaliyet karı da 2 ınilyar sterlin'i aşmıştır. 26 transfer fiyatları Şirkete özelleştirme programını benimseyen ve özel sektörde deneyimli yeni bir genel müdür ve yüksek ti.üzeyli personel atandı. Şirket tek bir kuruluş olmaktan çıkıp dört ticari bölüme ayrıldı. Karar verme yetkisi, merkezci niteliğinden uzaklaştı; karh çalışma sorumluluğu aşağı kadernelere indirildi. BT, bir kamu kuruluşunadön:iştürüldüğü 1969 yr1ından beri muhasebe politikaları ve sistemi de değişikliklere konu olmuştu. Ancak, geleceıkteki yatınmcılara 'kuruluşun çalışmalarını, ticari ve mali durumunu doğru bir şekilde yansıtabhme açısından özel işletmelerin muhasebe uygulamalarını daha kapsamlı olarak kurumda yerleştirme.k gerekiyordu. Bu yaklaşımla yeni bir muhasebe ve bilgi alma sistemi geliştirilili; dört bölümün herbiri için ayrı ayn hesaplana:madığından, saiış için hazırlanan prospektüste maıli sonuçlar kuruluşun yalnızca bütünü itibariyle gösterildi. Hükümet rekabete izin vererek:. telekomünikasyon piyasasını ö~rleştirdi Bkimde Mercury adıyla, 25 yıllık yenilenebilen izni olan yeni bir şirket kuruldu. Ancak, Mercury şirketinin rekabeti zaman alacağından BT'un egemen durumunun bir süre daha devam etmesi beklenmektedir. Bu durum rekabetçi olmayan uygulamaları önleme ve tüketicileri koruyucu ekonomik düzenlemelerde bulunma gereksinmesi ortaya çıkardı. Şirket özelleştirilirken, fiyat kontrolü çeşitli nedemerle, özellikle de verimlilik artışını teşvik edeceğ,i düşüncesiyle, k!r kontrolüne tercih edildi. Fiyat kontrolü konusunda (Perakende Fiyat Endeksi _ X) formülü benimsenmiştir. Form:ilün aynntııları ve ne şekilde uygulanacağı epeyce tar,tışmalara neden olmuştur. Formüldeki (X) verimlilik artışını temsil eden bir terim olmak üzere %3 düzeyinde saptanmıştır. Telekomünikasyon sanayiinde son yıllardaverimlil~kartışı ve dolayısıyla gerçek -maliyetlerde düşmeler gözlendiğinden ve bunun süreceği bekleniliğinden, fiyatların enflasyon oranının altında bir oranla artmasıila. izin veren bir formül uygun olmaktadır. Müştevileri aşınfiyat avtışlanyla ya da gerekli hizmetlerin kaybıyla karşılaşmaıktan korumak için 1984 yılında Brnun. çalışmalarını düzenleyen uzun ve ayrıntılı bir «izin belgesi» hazırlandı, OFTEL Telekomünikasyon Ofisi oluşturuldu. OFTEL, Genel Müdürünün Hükümetçe atanmasına karşın; bağımsız. bir ık!uruluştur. Başlıca görevi de, BT'ın izin belgesine uygun faaliyette bulunup bulunmadığını denetlernek ve telekomün&asyon alanında etkin bir rekabeti sürdürmek ve teşvik etmek, şikayetleri yanıtlamaiktır. Hükümetin İngiliz Gaz Şirketi. (BGC) ve İngiliz Hava Limanlan İdaresini (British Airports Authorıity) özelleştirmeye ilişkin çalışmalannda BT' nii:ı:kine benzer bir yaklaşım izlenmektedir. lık olarak, hem BGC, hem de BM'nın bölünmeksizin bugünkü yapılanyla özelleştirilmeleri düşünülmektedir. İkincisi, bu ıkuruluşların faaliyetlerini düzenlcyip denetlemek üzere 26 British Telecom, Supplementary Report, 1986, s. 4, 12.

15 INGILTERE'DE KİT'LER VE ÖZELLEŞTIRME PROGRAMI 133 görevlendirilecek bağımsız kuruluşlar oiacaıktır. BGC örneğinde OFGAS (Hava Gazı Ofisi) olarak adlandırılan yeni bir kuruluş oluşturulmuş, BAA örneğinde de Ci vii Aviation Authority (Sivil Havacıhk İdaresi}nin yetkileri yeni düzenlemeleri de içerecek şekilde genişletilecektir; Üçüncüsü, Hükümet, BT'mn fiyat formülüne benzer bir formülün benimsenmesinden ve kuruluşların özelli'kierini de dikkate alacak şekrlde uygulanmasından yanadırp j. Özelleştirme politikasının başarısının Şirketlerin ulaştı'klan mali sonuçlarla dğerlendirilebijeceği Hükümetçe ifade edilmektedir. Satış cirosu ve karlar özelleştirilen kuruluşların çoğunda önemli artışlar kaydetmiştir. BT, Cable andwireless, British Aerospace, B ritoil, Amersham Internationail, Jaguar, National Freight Consortium son yıllarda iyi sonuçlar alan kuruluşlara örnek olarak gösterilmektedir. g. Kuruluşlann özel'leştirme için yasal ve :kurumsalolarak hazırlanması aşamasında yapılan değişikltkler, genellikle daha verimli bir çalışma or tamı sağlamış, hükümetin kanşmalannı azaltmış ve kararların daha hmı alınmasını mümkün :kılmıştır. Örneğin, Cable and Wireless 19'34'rte Hong Kong telefon şirketinin yalnızca dört günde satın alınmasını gerçekleştirebildi. BT'de müşteri hizmetleri daha hızlı birşeldılde karşılanmaya başlanmıştırl Örneğin, yeni telefon bağlantılan bekleyenler artlk uzun listeler oluşturmamaktadırlar. ÖzelleşUnne Programına Yöneltilen Eleştiriler rekabeti geliştir a. Ekonomik yorumcular, hükümet çevrelerinde Hazineye mümkün olduğu :kadar yüksek gelir sağlama amacına ağırhk verildiği, me amacının ise genellikle ihmal edildiği yolunda yoğun eleştirilerde bulunmaktadır. Öte yandan, yüksek gelir sağlama amacı, pay senedi sahipliğinin yaygınlaştıniması amacıyla da bağdaşmamaktadır. Çünkü, yüksek. satış geliri pay senedi fiyatlannın yüksek belirlenmesi, bunun da küçük tasarruflann alım gücünü zorlaması demektir. Özelleştirilen kuruluşlann gerçek anlamda rekabete açılması sağıanamamıştır. Bukonudaki eleştirilere göre, örneğin BT'in özelleştirilmeden önce parçalanmış olması gerekirdi. Hükümetin BGC ve BAA'yi de bütünüyle özelleştirme niyeti aynı şekilde eleştirilmektedir. b. Özelleştirilen şirketlerin karlıhk durumundaki önemli artışlann tümünün, özelleştirmeden doğduğunu söylemek güçtür. Örneğin, Cable and Wireless, Britoil ve Amersham özelleştirmeden önce de, faaliyetlerinde iyi sonuçlar alma ve karlılık durumlarını düzeltme sürecine girmıişlerdi. Öte yandan, Associated British Ports'un karları ilk yıllarda üç katına çıkmış. daha sonra faaliyetlerinin sonucu zarara dönüşmüştür. l7 Coopers and Lybrand.

16 134 AMMB İDARESt DERGtSt Son yıllarda özel şirketler de başarılı sonuçlar Mmış ve önemli ölçüde kar dağrtabilir duruma gelebilmişıerdir. Bütün bunlar birarada d:işünüldüğünde. eleştirmenler ve şirket yöneticilerince, özelleştirmenin, başanh sonuçlara ulaştırmada tek başma yeterli olamayacağı, etkin çalışmanın esas Jlarak iyi bir yönetimle gerçekleştirilebileceği görüşü geniş ölçüde benimsenmektedir. 28 Sonuç olarak, İngHiz Hükümetine, kamu sektörünün ekonomideki büyiiklüğünü azaltmak amacıyla benimsedi~ programı KİT'lerin faaliyetlerine ilişkin yeni bir takım düzenlemelerle ve karışmalaria yürüttüğü, bu uygulamayı belirli sanayi dallarında rekabeti arttırmak için kullanmada genellikle başarısız kaldığı ve Hazineye daha çabuk ve lijyiik miktarda satış geliri sağlama amacını ön planda tuttuğu yolunda eleştiriler yöneltilmektedir 26 «What the Managers Thinkı» FIRanCLaI TImes. July 20, 1985, s.17.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ HAZIRLAYAN 21.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Araş.Gör. Sinan ATAER 1. KAMU FİNANSMANI Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, 2013 yılı sonunda 18.849 milyon TL açık

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik 01 Ekim 2013 tarihinde

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK. 2. Değerlendirme Raporu

İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK. 2. Değerlendirme Raporu İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK 2. Değerlendirme Raporu 21 Eylül 2015 ULUSOY ELEKTRİK 2. DEĞERLENDİRME RAPORU EYLÜL 2015 1 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI Bu bölümün sonunda yer alan sektörün mali tabloları 123 aracı kurumdan alınan veriler konsolide edilerek oluşturulmuştur.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı -

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - Ara dönem faaliyet raporlarının masaya yatırılması Soru işaretleri: Ara dönem faaliyet raporu neden gerekli? Bu gereklilikler

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Amerikan Merkez Bankası FED, tahvil alım programını 10 milyar

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı

Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Dr. Orkun ÖZBEK. Tanım ve Amaçlar

Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Dr. Orkun ÖZBEK. Tanım ve Amaçlar 2007 ARALIK -EKONOMİ Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri Dr. Orkun ÖZBEK Tanım ve Amaçlar Genel bir tanımla kamu mülkiyetinin kısmen ya da tamamen özel sektöre devri anlamını taşıyan özelleştirme,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi: Bu rapor, Sardis Menkul Değerler A.Ş. nin 1 Ocak 2010 30 Haziran 2010 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın Unvanı: Sardis Menkul Değerler A.Ş. 3. Dönem İçinde Görev

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 EUR Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) ORTA 49,7 49,6 10:00 EUR Fransa Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2016 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 EUR İspanya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara) AZ 4,1% 4,2% 10:00 TRY Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara) AZ 3,5% 11:30 EUR Sentix Yatırımcı Güveni

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU (February 2011) 2010 YILINDA TÜRKİYE YE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ 8,9 MİLYAR DOLAR OLDU 2010 yıl sonu itibari ile uluslararası

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014 AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 15 Mayıs 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ Yayın No: 34 AÇIKLAMALI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yazarlar M. Sait ARCAGÖK Baki KERİMOĞLU Mesut HASTÜRK Hamdi GÜLŞEN Mehmet KOÇDEMİR Ankara, 2015 Bu kitabın tüm

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _.

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. -~-~- -----~ li T \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. TÜRKiYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Türkiye'de özellikle 1950 sonrasında çıkarılan

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 11:55 EUR Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) YÜKSEK 54,4 54,4 12:00 EUR İtalya Aylık İşsizlik (Eki) AZ 11,6% 11,7% 12:00

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ALAN YATIRIM. Tüpraş 3Ç 2006 Sonuçları Hedef PD: 5,050 Mn US$ 2Kasım Alan Yatırım Araştırma 1

ALAN YATIRIM. Tüpraş 3Ç 2006 Sonuçları Hedef PD: 5,050 Mn US$ 2Kasım Alan Yatırım Araştırma 1 ALAN YATIRIM 2Kasım 2006 Tüpraş 3Ç 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 5,050 Mn US$ Rafineri Marjlarındaki Artış Karlılığı Olumlu Etkiledi Global anlamda petrol talebinin artmaya devam etmesi ve dünya rafinaj

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 Haziran 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

1. Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak Aralık 2011 çalışma dönemini kapsamaktadır.

1. Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak Aralık 2011 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın Unvanı : Prim Menkul Değerler A.Ş. 3. Dönem İçinde Görevli Kurullar: Yönetim

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 27 ÖZET Şubat ayında yıllık enflasyon, tütün ürünleri fiyatlarındaki artışın ve geçtiğimiz yılın aynı ayındaki düşük bazın etkisiyle yükselmiştir: (i) 2 yılı Şubat

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu

Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu 10.11.2015 Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 322.950.245 459.875.342 Nakit ve nakit benzerleri 5 127.262.064 123.908.125

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı