GL SEM K TEDAV YE YAKLAfiIMLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GL SEM K TEDAV YE YAKLAfiIMLAR"

Transkript

1 ADA AMERICAN DIABETES ASSOCIATION EASD THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES 2015 GL SEM K TEDAV YE YAKLAfiIMLAR 2. Bask Editör Prof. Dr. fiazi mamo lu

2 Atıf önerisi: American Diabetes Association. Approaches to glycemic treatment. Sec. 7. In Standards of Medical Care in Diabetes Diabetes Care 2015; 38 (Suppl. 1): S41 S American Diabetes Association. Okuyucular, çalıflmaya uygun flekilde atıf yapıldı ı, çalıflma kar amaçlı de il e itim amaçlı kullanıldı ı ve çalıflma de ifltirilmedi i takdirde bu makaleyi kullanabilirler. Lisans No.: Medikal ve editöryel yorumlar Prof. Dr. fiazi mamo lu tarafından yapılmıfltır. Basım ve da ıtım hakları e aittir.

3 ÖNSÖZ Prof. Dr. fiazi MAMO LU Amerikan Diyabet Derne i [American Diabetes Association (ADA)] ile Avrupa Diyabet Çalıflma Grubu [The European Association for the Study of Diabetes (EASD)] nun 2012 yılında Tip 2 diyabet ve tedavisi ile ilgili kılavuzu son yıllarda yapılan arafltırmalar ve tedavide yeni kullanıma giren ilaçlar göz önüne alarak 2015 yılında yenilenmifltir k lavuzunda Glisemik Tedaviye Yaklaflımlar bafllı ı altında Tip 1 ve Tip 2 diyabetteki son tedavilerle ilgili önerileri yer almaktadır. Tip 1 Diyabet: Tip 1 diyabette çoklu doz insülin tedavileri [Multiple Daily Injection (MDI)] veya cilt altı devamlı insülin infüzyon [Continuous Subcutaneous Insulin Infusion pump (CSII)] pompa tedavileri önerilmektedir. Tip 1 diyabetli hastaların hipoglisemi riskinin azaltılması amacıyla analog insülinlerin kullanılması önerilmekte ve hastaların insülin dozlarını do ru flekilde uygulayabilmeleri için e itimin önemi vurgulanmaktadır. Eriflkin hastalarda insülin tedavisine ek olarak gastrik boflalmayı geciktiren, pankreastan glukagon sekresyonunu azaltan ve tokluk hissini arttıran bir amilin analo u olan Pramlintid önerilmektedir. Obez hastalarda, Glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) agonistleri, Di Peptidil Peptidaz-4 (DPP-4) inhibitörleri ve Sodyum-Glukoz Kotransporter-2 (SGLT-2) inhibitörlerinin kullanımı ile ilgili arafltırmaların devam etti i bildirilmektedir. Tip 2 Diyabet: Tedaviye kilo verdirici e itim, egzersiz gibi yaflam tarzını düzenleyici giriflimler ile bafllanması ve bu çabalar ile glisemik hedeflere ulaflılamadı ında veya sürdürülemedi inde, kontraendikasyon veya intolerans yoksa, tanı sırasında veya hemen sonra etkinlik ve güvenilirlik açısından uzun süreli kanıta dayalı bir temele sahip, ucuz ve kardiyovasküler olay riskini azalttı ı bildirilen metformin monoterapisi eklenmesi önerilmektedir. kullanılamayan hastalarda di er sınıflardan kili Tedavi bafllıklı tabloda yer alan bir baflka ilaçla monoterapiye bafllanabilece i belirtilmektedir. Hemoglobin A1c hedefine 3 ay içerisinde eriflilemez ise veya istenen hedef sürdürülemez ise, metformin tedavisine sülfonilüre, tiazolidinedion, DPP-4 inhibitörü, SGLT-2 inhibitörü, GLP-1 reseptör agonisti gruplarındaki ilaçlardan herhangi biri veya bazal insülin tedavisinin ikinci bir ajan olarak eklenmesi önerilmektedir. Hemoglobin A1c %9 olan hastalarda hedeflenen Hemoglobin A1c düzeyine daha hızlı ulaflmak için tedaviye ikili kombinasyon ile bafllanması önerilmektedir. 1

4 Farmakolojik ajan seçiminde hasta odaklı bir yaklaflımın kullanılması, etkinlik, maliyet, olası yan etkiler, kilo, komorbiditeler, hipoglisemi riski ve hasta tercihlerinin de dikkate alınması önerilmektedir. Kılavuzda, Tip 2 diyabetli hastalarda antihiperglisemik olarak kullanılan ajanların avantajlarını ve dezavantajlarını gösteren genifl bir tablo yer almaktadır. Inzucchi S.E. nin Diabetes Care dergisinde yayınlanan 2015 kılavuzu ile ilgili makalesinde (1) son yıllarda yapılan arafltırmaların (2-4) ıflı ında tiazolidinedionlar ile ilgili mesane kanseri yapıyor mu kuflkusunun çok azaldı ını bildirmektedir kılavuzunda yer alan pioglitazonun mesane kanseri yapma riski ile ilgili soru iflaretinin 2015 kılavuzunda yer almadı ını görmekteyiz. Kılavuzda ikili kombinasyonlar etkinlik, hipoglisemi riski, kiloya etki, yan etkiler ve maliyet açısından karflılafltırılmaktadır. kili tedavi ile bafları sa lanamazsa üçlü tedaviye ve bu da yeterli olmazsa enjeksiyon tedavileri (bazal insülin, yemek saati insülini ya da GLP-1- reseptör agonisti) ile kombinasyona gidilmesi önerilmektedir. Hastalara Tip 2 diyabetin ilerleyici yapısı ve insülin tedavisinin zamanla gerekli olaca ı konusunun düzenli ve tarafsız olarak açıklanmasının gereklili i belirtilmektedir. Kılavuzda insülin tedavisine ayrılan bölümde tek baflına bazal insülinin en uygun bafllangıç insülin rejimi oldu u ve hiperglisemi derecesine göre 10 U veya U/kg dozu ile bafllanabilece i bildirilmektedir. nsülin tedavisinin basamakları bir flekil ile açıklanmıfl, e er bazal insülin ile kabul edilebilir bir açlık kan glukoz düzeyine ulafl lm fl ama Hemoglobin A1c hedef üzerinde kalmıflsa, postprandiyal glukoz oyna-malarını düzenlemek için yemek öncesi insülin tedavilerinin eklenebilece i belirtilmifltir. Bazal insülin tedavisine hızlı etkili insülin tedavileri eklendi inde veya premiks insülin kullanımına bafllandı ında sülfonilürelerin, DPP-4 inhibitörlerinin ve GLP-1 reseptör agonistlerinin kullanımı durdurulur. Bu hastalardan glukoz kontrolü yeterli olmayanlarda tiazolidinedion (özellikle pioglitazon) veya SGLT2 inhibitörlerinin insülin tedavilerine eklenmesinin daha iyi glukoz kontrolu sa lanmasına ve gerekli insülin miktarının azaltılmasına yardımcı olabilece i bildirilmektedir. Kılavuzda bariyatrik cerrahi konusuna önemli bir yer ayrılmıfltır. BMI>35 kg/m 2 olan Tip 2 diyabetli eriflkinlerde, diyabetin veya iliflkili komorbiditelerin yaflam tarzı ve farmakolojik tedavi ile kontrol altına alınması zor ise, bariyatrik cerrahi yapılabilece i bildirilmektedir. Bariyatrik cerrahi uygulanmıfl olan Tip 2 diyabetli hastalarda yaflam boyu yaflam tarzı deste i ve medikal monitorizasyonun gereklili i belirtilmektedir. Küçük çaplı arafltırmalarda Tip 2 diyabetli BMI kg/m 2 olan hastalarda bariyatrik cerrahinin glisemik yararı gösterilmiflse de, BMI<35 kg/m 2 olan hastalarda cerrahiyi önermek için halen yeterli kanıt olmadı ından söz edilmekte ve uzun dönemdeki yararların ve risklerin anlaflılması için daha genifl çaplı arafltırmalara gerek oldu u vurgulan- Literatürler 1. Silvio E. Inzucchi, Richard M. Bergenstal, John B. Buse, Michaela Diamant, Ele Ferrannini, Michael Nauck, Anne L. Peters, Apostolos Tsapas, Richard Wender, and David R. Matthews Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2015: A Patient- Centered Approach Update to a Position Statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care 2015;38: Balaji V, Seshiah V, Ashtalakshmi G, Ramanan SG, Janarthinakani M. A retrospective study on finding correlation of pioglitazone and incidences of bladder cancer in the Indian population. Indian J Endocrinol Metab 2014;18: Kuo HW, Tiao MM, Ho SC, Yang CY. Pioglitazone use and the risk of bladder cancer. Kaohsiung J Med Sci 2014;30: Wei L, MacDonald TM, Mackenzie IS. Pioglitazone and bladder cancer: a propensity score matched cohort study. Br J Clin Pharmacol 2013; 75:

5 Diabetes Care THE JOURNAL OF CLINICAL AND APPLIED RESEARCH AND EDUCATION January 2015 Volume 38, Supplement 1 Diyabette Medikal Yaklaşım Standartları Glisemik Tedaviye Yaklaflımlar T P 2 D YABETTE FARMAKOLOJ K TEDAV Öneriler KONUMLANDIRMA, e er kontraendike de ilse ve tolere ediliyorsa, Tip 2 diyabette bafllangıçta tercih edilecek farmakolojik ajandır. A Yeni tanı konmufl ve belirgin düzeyde semptomatik olan ve/veya yükselmifl kan glukoz veya Hemoglobin A1c düzeyleri bulunan Tip 2 diyabetli hastalarda insülin tedavisine bafllanması düflünülmelidir (ek ajanlar ile veya tek baflına). E E er maksimum tolere edilebilen dozda insülin-dıflı monoterapi ile 3 ay içinde Hemoglobin A1c hedefine eriflilemezse veya sürdürülemezse, ikinci bir oral ajan, bir GLP-1 reseptör agonisti ya da bazal insülin ekleyiniz. A Farmakolojik ajan seçiminde rehber olarak hasta merkezli bir yaklaflım kullanılmalıdır. Etkinlik, maliyet, olası yan etkiler, kilo, komorbiditeler, hipoglisemi riski ve hasta tercihleri dikkate alınmalıdır. E Tip 2 diyabetin progresif yapısı nedeniyle insülin tedavisi Tip 2 diyabetli birçok hastada giderek endike hale gelmektedir. B Güncellenmifl Amerikan Diyabet Derne i/ Avrupa Diyabet Çalıflması Grubu durum beyanı verileri de erlendirmifl ve Tip 2 diyabetli hastalarda antihiperglisemik ajanlar hakkında avantajlar ve dezavantajlar dahil olmak üzere öneriler gelifltirmifltir. Hasta tercihleri, maliyet ve her sınıfın olası yan etkileri, kilo üzerindeki etkiler ve hipoglisemi riski dahil olmak üzere hasta merkezli bir yaklaflım üzerinde durulmufltur. Farmakolojik tedaviye ek olarak sa lı a olumlu etki eden yaflam tarzı modifikasyonları vurgulanmalıdır. 3

6 Diabetes Care Volume 38, Supplement 1, January 2015 Bafllangıç Tedavisi Birçok hasta yaflam tarzı de ifliklikleri ile bafllamalıdır (yaflam tarzı danıflmanlı ı, kilo verdirici e itim, egzersiz vs). Tek baflına yaflam tarzını düzenleyici çabalar ile glisemik hedeflere ulaflılamadı ında veya sürdürülemedi inde, kontraendikasyon veya intolerans yoksa, tanı sırasında veya hemen sonra metformin monoterapisi eklenmelidir., etkinlik ve güvenlilik açısından uzun süreli kanıta dayalı bir temele sahiptir, pahalı de ildir ve kardiyovasküler olay riskini azaltabilir. intoleransı veya kontraendikasyonları olan hastalarda fiekil 7.1 de kili Tedavi altında yer alan di er sınıflardan bir bafllangıç ilacı seçilir ve uygun flekilde devam edilir. Kombinasyon Tedavisi Tek baflına metformin ile ikili tedaviyi karflılafltıran çeflitli çalıflmalar olsa da pek azı üzerine eklenen ilaçları do rudan karflılafltırmaktadır. Karflılafltırmalı bir etkinlik meta-analizi bafllangıç tedavisine eklenen her yeni insülin-dıflı ajan sınıfının Hemoglobin A1c yi yaklaflık % azalttı ını göstermektedir. Tablo 7.1 de maliyet dahil olmak üzere kapsamlı bir liste mevcuttur. E er yaklaflık 3 ay sonra Hemoglobin A1c hedefine eriflilemezse, metformin ile flu altı tedavi seçene inden birinin kombinasyonu düflünülmelidir: sülfonilüre, tiazolidinedion, DPP-4 inhibitörleri, SGLT inhibitörleri, GLP-1 reseptör agonistleri veya bazal insülin (fiekil 7.1). laç seçimi çeflitli hasta, hastalık ve ilaç özellikleri yanısıra hasta tercihlerine dayanmalı ve hipoglisemi baflta olmak üzere yan etkiler en aza indirilirken kan glukoz düzeylerinin düflürülmesi hedeflenmelidir. fiekil 7.1 ABD ve/ veya Avrupa da sık kullanılan ilaçları vurgulamaktadır. Yemek saatleri düzensiz olan veya sülfonilüre kullanırken geç postprandiyal hipoglisemi geliflen hastalarda sülfonilüreler yerine hızlı etkili sekretagoglar (meglitinidler) kullanılabilir. fiekilde gösterilmeyen di er ilaçlar (örn. α-glukozidaz inhibitörleri, kolesevelam, bromokriptin, pramlintid) özel durumlarda denenmelidir, ama orta düzeyde etkinlik, uygulama frekansı ve/veya yan etkiler nedeniyle genellikle tercih edilmemektedir. Tüm hastalarda, Hemoglobin A1c %9 ise, hedeflenen Hemoglobin A1c düzeyine daha hızlı ulaflmak için tedaviye ikili kombinasyon ile bafllanması düflünülmelidir. nsülin, di er ajanların etkili olamayabilece i durumlarda etkili olma avantajına sahiptir ve hiperglisemi fliddetli oldu unda, özellikle semptomlar mevcutsa veya herhangi bir katabolik durum (kilo kaybı, ketozis) varsa her kombinasyon rejiminin parçası olarak düflünülmelidir. Kan glukozu mg/dl ( mmol/l) ve/veya Hemoglobin A1c %10-12 oldu unda kombinasyon insülin enjektabl tedavisine bafllanması düflünülmelidir. Hastanın glukoz toksisitesi düzeldikçe, rejim basitlefltirilebilir. nsülin Tedavisi Tip 2 diyabetli birçok hastada zamanla insülin tedavisi gerekli olur ve bundan yarar görürler. Doktorlar Tip 2 diyabetli kiflilerde insülin tedavisine bafllanmasını ve ayarlanmasını planlarken rejim fleksibilitesi isteyebilirler (fiekil 7.2).

7 Diabetes Care Volume 38, Supplement 1, January 2015 Sa l kl beslenme, kilo kontrolü, artm fl fiziksel aktivite ve diyabet e itimi Monoterapi Etkililik* Hipo Riski Kilo Yan Etkiler Maliyet* Düflük risk Etkisiz / azalma GI / laktik asidoz Düflük E er 3 ay sonra kiflisel hedef Hemoglobin A1c de erine ulafl lamazsa, ikili ilaç kombinasyonuna geçin. (Sıra, hastaya ya da hastalı a özgü faktörlere dayalı herhangi bir spesifik tercihi yansıtmamaktadır) kili tedavi Sülfonilüre Tiazolidinedion DPP-4 nhibitörü SGLT2 inhibitörü GLP-1 reseptör agonisti nsülin (genellikle bazal) Etkililik* Hipo Riski Kilo Yan Etkiler Maliyet* yüksek orta düzeyde risk art fl hipoglisemi düflük yüksek düflük risk art fl ödem, KY, Fx s düflük orta düflük risk etkisiz seyrek yüksek orta düflük risk azalma GU, dehidrasyon yüksek yüksek düflük risk azalma GI yüksek en yüksek yüksek risk art fl hipoglisemi de iflken E er 3 ay sonra kiflisel hedef Hemoglobin A1c de erine ulafl lamazsa, üçlü ilaç kombinasyonuna geçin. (Sıra, hastaya ya da hastalı a özgü faktörlere dayalı herhangi bir spesifik tercihi yansıtmamaktadır) Üçlü tedavi Sülfonilüre TZD veya DPP-4-i veya SGLT2-i veya GLP-1-RA veya nsülin Tiazolidinedion SÜ veya DPP-4-i veya SGLT2-i veya GLP-1-RA veya nsülin DPP-4 inhibitörü SÜ veya TZD veya SGLT2-i veya nsülin SGLT2-i SÜ veya TZD veya DPP-4-i veya nsülin GLP-1 reseptör agonisti SÜ veya TZD veya nsülin nsülin (bazal) TZD veya DPP-4-i veya SGLT2-i veya GLP-1-RA Kombinasyon enjektabl terapi # E er üçlü tedavi ile 3 ay içinde Hemoglobin A1c hedefine eriflilemezse ve hasta (1) oran kombinasyonda ise enjektabl ürünlere geçin; (2) GLP-1-RA alıyorsa, bazal insülin ekleyin; veya (3) optimum titre edilmifl bazal insülin alıyorsa, GLP-1-RA veya yemek saati insülini ekleyin. Refrakter hastalarda TZD veya SGLT2-i ekleyin: Bazal insülin Yemek saati insülini veya GLP-1-RA fiekil Tip 2 diyabette antihiperglisemik tedavi: Genel öneriler Çizelgedeki sıra, çıkıfl sırasına ve uygulanma yoluna göre belirlenmifl olup enjektabl ürünler sa dadır; bu durum herhangi spesifik bir tercihe iflaret etmemektedir. Tip 2 diyabette antihiperglisemik tedavinin olası sıralaması gösterilmifl olup ola an ilerleme dikey flekilde yukardan afla ı do ru olmalıdır (duruma göre tedaviler arasında yatay ilerleme de yapılabilir). DPP-4 i, DPP-4 inhibitörü; SU, sülfonilüre; TZD, tiazolidinedion. *Etkinlik kategorisinin tanımı için ilgili referansa bakınız. Hemoglobin A1c %9 oldu unda bu evrede bafllanmalıdır. #Kan glukozu mg/dl ( mmol/l) ve/veya Hemoglobin A1c %10-12 oldu unda, özellikle semptomatik veya katabolik bulgular varsa, bafllangıç rejimi olarak insülin yemek saati insülininin tercih edildi i bu evre ile bafllanmalıdır. Genellikle bir bazal insülin (NPH, glargin, detemir, degludek). Inzucchi ve ark.nın izniyle uyarlanmıfltır. 5

8 Diabetes Care Volume 38, Supplement 1, January 2015 Sınıf Bileflik(ler) Hücresel mekanizma(lar) Primer fizyolojik etki(ler) Avantajlar Dezavantajlar Maliyet* Biguanidler AMP-kinazı aktive eder (?di er) Hepatik glukoz üretimini azalt r Yaygın deneyim Hipoglisemi olmaması KVH olaylarında azalma (UKPDS) Gastrointestinal yan etkiler(diyare, abdominal kramp) Laktik asidoz riski (nadir) Vitamin B12 eksikli i Multipl kontraendikasyonlar: KBY, asidoz,hipoksi, dehidratasyon, vs Düflük Sülfonilüreler 2.nesil Gliburid/ glibenklamid Glipizid Gliklazid Glimepirid β-hücre membranları üzerinde KATP kanallarını kapatır nsülin sekresyonunu artt r r Yaygın deneyim Mikrovasküler riskte azalma (UKPDS) Hipoglisemi Kilo artıflı Miyokardiyal iskemi yapan faktörlerde körleflme? Düflük süreklilik Düflük Meglitinidler (glinidler) Repaglinid Nateglinid β-hücre membranları üzerinde KATP kanallarını kapatır nsülin sekresyonunu artt r r Postprandiyal glukoz artıflında azalma Doz esnekli i Hipoglisemi Kilo artıflı Miyokardiyal iskemi yapan faktörlerin etkilerinde körleflme? Sık doz fleması Orta TZDler Pioglitazon Roziglitazon& Nükleer transkripsiyon faktörü PPAR-γ yı aktive eder nsülin duyarlılı ın artt r r Hipoglisemi olmaması Devaml l k HDL-K da artıfl Trigliseridlerde azalma (pioglitazon) KVH olaylarında azalma? PROactive, pioglitazon) Kilo artıflı Ödem/kalp yetersizli i Kemik fraktürleri LDL-K da artıfl (roziglitazon) MI de artıfl? (meta-analizler, roziglitazon) Düflük α-glukozidaz inhibitörleri Akarboz Miglitol ntestinal α-glukozidazı bask lar ntestinal karbohidrat sindirimini/emilimini yavafllatır Postprandiyal glukoz artıfllarında azalma KVH olaylarında azalma (STOP-NIDDM) Sistemik de ildir Genellikle orta düzeyde Hemoglobin A1c etkinli i Gastrointestinal yan etkiler (fliflkinlik, diyare) Sık doz fleması Orta DPP-4 inhibitörleri Sitagliptin Vildagliptin Saksagliptin Linagliptin Alogliptin DPP-4 aktivitesini bask lar, Postprandiyal aktif inkretin (GLP-1, GIP) konsantrasyonlarını artırır nsülin sekresyonunu artırır (glukoza ba ımlı) Glukagon sekresyonunu azaltır (glukoza ba ımlı) yi tolere edilmesi Anjiyoödem/ürtiker ve di er immün aracılı dermatolojik etkiler Akut pankreatit? Kalp yetersizli ine ba lı hospitalizasyon artıflı? Safra asidi sekestranları Kolesevelam ntestinal traktüste safra asidlerini ba lar, hepatik safra asidi üretimini artırır Hepatik glukoz üretimini azalt r? nkretin düzeylerini artt r r? LDL-K de azalma Genellikle orta düzeyde Hemoglobin A1c etkinli i Konstipasyon Trigliseridlerde artıfl Di er ilaçların emilimini azaltabilir Dopamin-2 agonistleri Bromokriptin (hızlı salımlı) Dopaminerjik reseptörleri aktive eder Hipotalamik metabolizma regülasyonunu düzenler nsülin duyarlılı ını artırır KVH olaylarında azalma? (Cycloset Güvenlilik Çalıflması) Genellikle orta düzeyde Hemoglobin A1c etkinli i Sersemlik/senkop Bulantı Halsizlik Rinit

9 Diabetes Care Volume 38, Supplement 1, January 2015 SGLT2 inhibitörleri Kanagliflozin Dapagliflozin Empagliflozin Proksimal nefronda SGLT2 yi bask lar Böbrekte glukoz reabsorbsiyonunu bloke eder, glukozüriyi artırır Kiloda azalma Kan basıncında düflme Tüm T2DM evrelerinde etkilidir Genitoüriner enfeksiyonlar Poliüri Volum deplesyonu/hipotansiy on/sersemlik LDL-K de artıfl Kreatininde artıfl (geçici) GLP-1 reseptör agonistleri Eksenatid Eksenatid uzatılmıfl salım Liraglutid Albiglutid Liksisenatid Dulaglutid GLP-1 reseptörlerini aktive eder nsülin sekresyonunu artırır (glukoza ba ımlı) Glukagon sekresyonunu azaltır (glukoza ba ımlı Gastrik boflalmayı yavafllatır Toklu u artırır Kiloda azalma Postprandiyal glukoz oynamalarında azalma Bazı kardiyovasküler risk faktörlerinde azalma Gastrointestinal yan etkiler (bulantı/kusma/diyare) kalp hızında art fl Akut pankreatit? C-hücresi hiperplazisi/hayvanlarda medüller tiroid tümörleri Enjektabl E itim gereksinimleri Amilin mimetikler Pramlintid & Amilin reseptörlerini aktive eder Glukagon sekresyonunu azaltır Gastrik boflalmayı yavafllatır Toklu u artırır Postprandiyal glukoz artıfllarında azalma Kiloda azalma Genellikle orta düzeyde Hemoglobin A1c etkinli i Gastrointestinal yan etkiler (bulantı/kusma) nsülin dozu efl zamanlı olarak azaltılmadı ında hipoglisemi Enjektabl Sık doz fleması E itim gereksinimleri nsülinler Hızlı etkili analoglar Lispro Aspart Glulizin Kısa etkili nsan Regüler Orta etkili nsan NPH Bazal insülin analogları Glargin Detemir Degludec Premiks (çeflitli tipler) nsülin reseptörlerini aktive eder Glukoz kullanımını artırır Hepatik glukoz üretimini azaltır Di er Neredeyse tam yanıt Teorik olarak sınırsız etkinlik Mikrovasküler riskde azalma (UKPDS) Hipoglisemi Kilo artıflı Mitojenik etkiler? Enjektabl Hastanın isteksizli i E itim gereksinimleri De iflken # Tablo ABD ve Avrupa daki glukoz düflürücü ajanların tip 2 diyabetli hastalarda kiflisellefltirilmifl tedavi seçeneklerine rehber olabilecek özellikleri (15) KBY, kronik böbrek yetmezli i; KVH, kardiyovasküler hastalık; GIP, glukoza ba ımlı insülinotropik peptid; HDL-K, HDL kolesterol; LDL-L, LDL kolesterol; MI, miyokard infarktüsü; PPAR-γ, peroksizom proliferatör-aktive reseptör γ; PROactive, Makrovasküler Olaylara liflkin Prospektif Pioglitazon Klinik Çalıflması (30) ; STOP-NIDDM, nsüline Ba ımlı Olmayan Diabetes Mellitusu Önleme Çalıflması (31) ; TZD, tiazolidinedion; T2DM, tip 2 diabetes mellitus; UKPDS, Birleflik Krallık Prospektif Diyabet çalıflması. (32,33) Hızlı salımlı bromokriptin için Cycloset çalıflması. (34) *Maliyet sınıfın en düflük fiyatlı üyesine dayanır (bak. ref.15). ABD de ruhsatlı de ildir. Sonraki çalıflmalardan sonra mesane kanserine iliflkin önceki kaygılar azalmaktadır. & Avrupa da tip 2 diyabette ruhsatlı de ildir. #Maliyet, büyük oranda tipe/markaya (analoglar>insan insülinleri) ve doza dayanmaktadır. Inzucchi ve ark.nın izniyle uyarlanmıfltır. (15) Tip 2 diyabetin ve tedavilerinin progresif bir yapısı oldu u hastalara düzenli flekilde ve tarafsızca açıklanmalıdır. Doktorlar insülini bir tehdit olarak tanımlamaktan veya onu bir baflarısızlık ya da ceza gibi göstermekten kaçınmalıdır. nsüline bafllayan Tip 2 diyabetli hastalara, hasta tarafından izlenen kan glukozuna dayalı ve kendisinin ayarlayaca insülin dozları verilmesi glisemik kontrolü arttırmaktadır. 7

10 Diabetes Care Volume 38, Supplement 1, January 2015 # Enjeksiyon Karmafl kl k 1 Bazal insülin (genellikle metformin/- insülin olmayan di er bir ajan ile) düflük Bafllangıç: 10 U/gün veya U/kg/gün Ayarlama: AKG hedefine ulaflmak için haftada 1-2 kez %10-15 veya 2-4 U. Hipo için: Sebebi saptayın ve ele alın; dozu 4 U veya %10-20 azaltın. 2 En büyük yemekten önce hızlı etkili 1 insülin enjeksiyonu ekleyin E er AKG hedefine ulaflıldıktan sonra kontrol altına alınamazsa (veya doz >0.5 U/kg/gün ise), PPG yükselmelerini yemek saati insülini ile tedavi edin (Bafllangıçta GLP-1- RA denenebilir) Günde iki kez premiks insüline geçin orta Bafllangıç: 4U, 0.1 U/kg veya %10 bazal doz. E er Hemoglobin A1c<%8 ise bazal aynı oranda azaltılabilir Ayarlama: SMBG hedefine eriflilene kadar dozu haftada 1-2 kez, 1-2 U veya %10-15 arttırın Hipo için: Sebebi saptayın ve ele alın; dozu 2-4 U veya %10-20 azaltın. Bafllangıç: Mevcut dozu 2/3sabah, 1/3 akflam veya 1/2 sabah, 1/2 akflam olmak üzere bölün. Ayarlama: SMBG hedefine eriflilene kadar dozu haftada 1-2 kez, 1-2 U veya %10-15 arttırın Hipo için: Sebebi saptayın ve ele alın; dozu 2-4 U veya %10-20 azaltın. 3 E er kontrol altına alınamazsa, bazal-bolus kullanın Yemeklerden önce 2 hızlı insülin enjeksiyonu ekleyin ( bazal-bolus ) Bafllangıç: 4 U, 0.1 U/kg veya %10 bazal doz/yemek. E er Hemoglobin A1c<%8, bazalı aynı miktarda azaltın. Ayarlama: SMBG hedefine eriflilene kadar dozu haftada 1-2 kez, 1-2 U veya %10-15 arttırın Hipo için: Sebebi saptayın ve ele alın; dozu 2-4 U veya %10-20 azaltın. E er kontrol altına alınamazsa, bazal-bolus kullanın yüksek Fleksibilite daha fleksibl daha az fleksibl fiekil Tip 2 diyabette insüline bafllanmasına ve ayarlanmasına yaklaflım. AKG, açlık kan glukozu; GLP-1-RA, GLP-1 reseptör agonisti; hipo, hipoglisemi; orta, orta düzeyde; PPG, postprandiyal glukoz; #, sayı. Inzucchi ve ark.nın izniyle uyarlanmıfltır. Tek baflına bazal insülin en uygun bafllangıç insülin rejimi olup hiperglisemi derecesine göre 10 U veya U/kg ile bafllanır. Bazal insülin genellikle metformin ile ve muhtemelen insülin-dıflı ek bir ajan ile birlikte reçete edilir. E er bazal insülin kabul edilebilir bir açlık kan glukoz düzeyine titre edilmiflse ama Hemoglobin A1c hedef üzerinde kalmıflsa, post-prandiyal glukoz oynamalarını düzenlemek için enjektabl kombinasyon tedavisine geçilmesi düflünülmelidir (fiekil 7.2). Seçenekler arasında, bir GLP-1 reseptör agonisti veya hemen yemekten önce bir-üç hızlı etkili insülin analo- u (lispro, aspart veya glulizin) enjeksiyonu eklenmesi yer alır. Daha az arafltırılan bir alternatif olarak bazal insülinden günde iki kez verilen premiks (veya bifazik) insülin analo- una (70/30 aspart miks, 75/25 veya 50/50 lispro miks) geçilmesi düflünülebilir. Regüler insan insülini ve insan NPH-

11 Diabetes Care Volume 38, Supplement 1, January 2015 Regüler premiks formülasyonları (70/ 30), sırasıyla hızlı etkili insülin analoglarına ve premiks insülin analoglarına göre daha az maliyetli alternatiflerdir ama farmakodinamik profilleri nedeniyle postprandiyal glukoz oynamalarını önlemeleri yeterli de ildir. Multipl günlük enjeksiyonlar ile bazal-bolus tedavisine göre daha az sıklıkla kullanılan ve daha maliyetli bir alternatif, CSII dir (insülin pompası). Bazal-bolus rejimi altında yemek saati insülin bafllangıç dozunu saptamakla ilgili önerilere ek olarak, bir di er yöntem, toplam güncel insülin dozunu toplamak ve sonra bu miktarın yarısını bazal, yarısını yemek saati insülini olarak uygulamak ve bu son kısmı üç yeme e paylafltırmaktır. fiekil 7.2 sadece ardıflık insülin stratejileri üzerinde odaklanmakta olup her evrenin enjeksiyon sayısını, göreceli karmaflıklı ını ve fleksibilitesini anlatmaktadır. nsülin rejimine bafllandıktan sonra, kan glukoz düzeylerine ve her formülasyonun farmakodinamik profiline (patern kontrolü) dayanarak yemek saati ve bazal insülin ayarlamaları ile doz titrasyonu yapılması önemlidir. Bazal insülinden daha karmaflık insülin rejimleri kullanıldı ında, sülfonilürelerin, DPP- 4 inhibitörlerinin ve GLP-1 reseptör agonistlerinin bırakılması tipik olsa da, insülin olmayan ajanlara devam edilebilir. Suboptimal kan glukoz kontrolü altındaki hastalarda, özellikle insülin dozlarının arttırılması gerekenlerde, adjuvan tiazolidinedion (özellikle pioglitazon) veya SGLT2 inhibitörleri kullanımı daha iyi kontrol sa lanmasında ve gerekli insülin miktarının azaltılmasında yardımcı olabilir. Kan glukozunun hasta tarafından monitorizasyonu, diyet, egzersiz ve hipoglisemiden kaçınmak ve hipoglisemiye yanıt konularında kapsamlı e itim verilmesi, insülin kullanan her hastada kritik önem taflımaktadır. BAR YATR K CERRAH Öneriler BMI>35 kg/m 2 ve Tip 2 diyabeti olan eriflkinlerde, özellikle diyabetin veya iliflkili komorbiditelerin yaflam tarzı ve farmakolojik tedavi ile kontrol altına alınması zorsa, bariyatrik cerrahi düflünülebilir. B Bariyatrik cerrahi geçirmifl olan Tip 2 diyabetli hastalarda yaflam boyu yaflam tarzı deste i ve medikal monitorizasyon gereklidir. B Küçük çalıflmalarda Tip 2 diyabetli BMI kg/m 2 olan hastalarda bariyatrik cerrahinin glisemik yararı gösterilmiflse de, BMI<35 kg/m 2 olan hastalarda cerrahiyi önermek için halen yeterli kanıt yoktur. E Bariyatrik ve metabolik cerrahiler, ister gastrik bantlama, isterse mide ve ince barsak bölümlerinin rezeksiyonu, bypass yapılması veya transpozisyonu olsun, yaflam boyu yaflam tarzı deste i ve medikal monitorizasyonla birlikte kapsamlı kilo yönetimi programının bir parçası olarak yapıldıklarında ciddi obezitede etkili kilo verdirici tedaviler olabilirler. Ulusal rehberler BMI>35 kg/m 2 olan Tip 2 diyabetli kiflilerde bariyatrik cerrahinin düflünülmesini desteklemektedir. 9

12 Diabetes Care Volume 38, Supplement 1, January 2015 Avantajlar Bariyatrik cerrahi tedavisinin ameliyattan sonraki 2 yıl içinde hastaların %72 sinde glisemide tam veya tama yakın normalleflme sa ladı ı gösterilmifltir (yaflam tarzı ve farmakolojik giriflimler ile tedavi edilen efllefltirilmifl kontrol grubunda, %16). Bir çalıflmada cerrahi giriflim (Roux-en-Y gastrik bypass veya sleeve gastrektomi) ve intensif medikal tedaviye göre (üç ayda bir ziyaret, farmakolojik tedavi, hasta tarafından kan glukozu monitorizasyonu, diyabet e itimi, yaflam tarzı danıflmanlı ı ve Weight Watchers a katılmanın desteklenmesi) sadece intensif medikal tedavinin uzun süreli (3 yıllık) sonuçları, kontrolsüz Tip 2 diyabeti olan (ortalama Hemoglobin A1c %9.3) obez hastalarda Hemoglobin A1c %6 hedefine eriflmek açısından de erlendirilmifltir. Bu Hemoglobin A1c hedefine, gastrik by-pass grubunda %38 (p<0.001), sleeve gastrektomi grubunda %24 (p=0.01) ve medikal tedavi alan grupta %5 oranında eriflilmifltir. Diyabet remisyon oranları ince barsak kısımlarını bypass eden prosedürlerde daha yüksek olma e ilimindeyken sadece mideye sınırlı prosedürlerde daha düflük olma e ilimindedir. Daha genç yafl, daha kısa Tip 2 diyabet süresi, daha düflük Hemoglobin A1c, daha yüksek serum insülin düzeyleri ve insülin kullanımı olmaması bariyatrik cerrahiden sonra daha yüksek remisyon oranları ile iliflkili bulunmufltur. Her ne kadar bariyatrik cerrahinin Tip 1 diyabette morbid obez hastaların metabolik profillerini düzeltti i gösterilmiflse de, bariyatrik cerrahinin bu tür hastalardaki rolünün anlaflılması için daha genifl ve uzun çalıflmalar gerekmektedir. Dezavantajlar Bariyatrik cerrahi maliyetlidir ve riskleri vardır. Cerrahi ile do rudan ba lantılı morbidite ve mortalite oranları son yıllarda önemli oranda azalmıfl olup günümüzde 30 günlük mortalite oranları, laporoskopik kolesistektomiye benzer flekilde, %0.28 dür. Sonuçlar prosedüre, cerrahın ve merkezin deneyimine göre de ifliklik göstermektedir. Uzun dönemdeki sorunlar arasında vitamin ve mineral eksiklikleri, osteoporoz ve insülin hipersekresyonuna ba lı nadir ama genellikle fliddetli hipoglisemi yer almaktadır. Cerrahi uygulanan ve uygulanmayan hastaları efllefltiren kohort çalıflmaları, bu prosedür ile uzun dönemdeki mortalite oranlarının azalabilece ini düflündürmektedir. Aksine, Veterans Affairs Medical Centers da daha yafllı, ciddi obez hastaların e ilim skoru yönünden ayarlanmıfl analizinde, bariyatrik cerrahinin, ola an bakıma göre azalmıfl mortalite ile iliflkili olmadı- ı saptanmıfltır (ortalama izlem 6.7 yıl). Retrospektif analizler ve modelleme çalıflmaları bariyatrik cerrahinin Tip 2 diyabetli hastalarda maliyet yönünden etkin olabilece ini düflündürmektedir, ama bulgular, büyük oranda, prosedürlerin uzun dönemdeki etkinlikleri ve güvenlilikleri hakkında tahminlere dayanmaktadır. Tip 2 diyabetli kiflilerde bariyatrik cerrahinin uzun dönemdeki yararlarının ve risklerinin anlaflılması için, özellikle ciddi obez olmayanlarda, uygun medikal tedavinin kontrol grubu olarak kullanıldı ı iyi düzenlenmifl klinik çalıflmalar gereklidir. Ne yazık ki bu tür çalıflmaların yapılması mümkün olmayabilir.

13 ADA & EASD 2015 UPDATE ABD ve Avrupa da mevcut glukoz düflürücü ajanların Tip 2 diyabet hastalarında bireysel tedavi seçimine rehberlik edebilecek özellikleri 1 S n f Bileflikler Selüler Mekanizma Primer Fizyolojik Etki Avantajlar Dezavantajlar Maliyet Tiazolidinedionlar Pioglitazon Rosiglitazon Nükleer transkripsiyon faktörü PPAR-γ y aktive eder. nsülin sensivitesini artt r r. Hipoglisemi yapmaz. Uzun etki süresi HDL-K yi artt r r. Trigliseridleri düflürür. (pioglitazon) Kilo art fl Ödem/kalp yetersizli i Kemik fraktürleri Düflük KVH yi azalt r. (ProACTIVE, pioglitazon) Özellikle pioglitazon olmak üzere tiazolidinedionların mesane kanseri ile iliflkili oldu u hakkındaki önceki endifleler, sonraki kanıtlarla giderilmifltir. ADA & EASD 2012 Mevcut glukoz düflürücü ajanların Tip 2 diyabet hastalarında bireysel tedavi seçimine rehberlik edebilecek özellikleri 2 S n f Bileflikler Selüler Mekanizma Primer Fizyolojik Etki Avantajlar Dezavantajlar Maliyet Tiazolidinedionlar Pioglitazon Rosiglitazon Nükleer transkripsiyon faktörü PPAR-γ y aktive eder. nsülin sensivitesini artt r r. Hipoglisemi yapmaz. Uzun etki süresi HDL-K yi artt r r. Trigliseridleri düflürür. (pioglitazon) KVH yi azalt r. (ProACTIVE, pioglitazon) Kilo art fl Ödem/kalp yetersizli i Kemik fraktürleri Mesane kanserini artt r r? (pioglitazon) Literatürler 1. Inzucchi SE et al. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2015: A Patient-Centered Approach: Update to a Position Statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care Jan;38(1): Inzucchi SE et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach: position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care Jun;35(6):

14 Ek tablo Tip 2 diyabetlilerde hiperglisemi tedavisinde kullanılan ajanların özelliklerine göre sınıflandırılması Hepatik glukoz üretimini azaltanlar Sınıf Biguanidler Bileflik(ler) Hücresel mekanizma (lar) AMP-kinazı aktive eder (?di er) Primer fizyolojik etki(ler) Hepatik glukoz üretimini azalt r Avantajlar Yaygın deneyim Hipoglisemi olmaması KVH olaylarında azalma (UKPDS) Dezavantajlar Gastrointestinal yan etkiler(diyare, abdominal kramp) Laktik asidoz riski (nadir) Vitamin B12 eksikli i Multipl kontraendikasyonlar: KBY, asidoz,hipoksi, dehidratasyon, vs Maliyet* Düflük nsülin duyarl l n artt ranlar TZDler Pioglitazon Nükleer transkripsiyon faktörü PPAR-γ yı aktive eder nsülin duyarlılı ın artt r r Hipoglisemi olmaması Devaml l k HDL-K da artıfl Trigliseridlerde azalma (pioglitazon) KVH olaylarında azalma? PROactive, pioglitazon) Kilo artıflı Ödem/kalp yetersizli i Kemik fraktürleri Düflük Sülfonilüreler 2. nesil Gliburid/ glibenklamid Glipizid Gliklazid Glimepirid β-hücre membranları üzerinde KATP kanallarını kapatır nsülin sekresyonunu artt r r Yaygın deneyim Mikrovasküler riskte azalma (UKPDS) Hipoglisemi Kilo artıflı Miyokardiyal iskemi yapan faktörlerde körleflme? Düflük süreklilik Düflük Meglitinidler (glinidler) Repaglinid Nateglinid β-hücre membranları üzerinde KATP kanallarını kapatır nsülin sekresyonunu artt r r Postprandiyal glukoz artıflında azalma Doz esnekli i Hipoglisemi Kilo artıflı Miyokardiyal iskemi yapan faktörlerin etkilerinde körleflme? Sık doz fleması Orta nsülin sekresyonunu/miktar n artt ranlar DPP-4 inhibitörleri GLP-1 reseptör agonistleri nsülinler Sitagliptin Vildagliptin Saksagliptin Linagliptin Alogliptin Eksenatid Eksenatid uzatılmıfl salım Liraglutid Albiglutid Liksisenatid Dulaglutid Hızlı etkili analoglar Lispro Aspart Glulizin Kısa etkili nsan Regüler Orta etkili nsan NPH Bazal insülin analogları Glargin Detemir Degludec Premiks (çeflitli tipler) DPP-4 aktivitesini bask lar, Postprandiyal aktif inkretin (GLP-1, GIP) konsantrasyonlarını artırır GLP-1 reseptörlerini aktive eder nsülin reseptörlerini aktive eder nsülin sekresyonunu artırır (glukoza ba ımlı) Glukagon sekresyonunu azaltır (glukoza ba ımlı) nsülin sekresyonunu artırır (glukoza ba ımlı) Glukagon sekresyonunu azaltır (glukoza ba ımlı) Gastrik boflalmayı yavafllatır Toklu u artırır Glukoz kullanımını artırır Hepatik glukoz üretimini azaltır Di er yi tolere edilmesi Kiloda azalma Postprandiyal glukoz oynamalarında azalma Bazı kardiyovasküler risk faktörlerinde azalma Neredeyse tam yanıt Teorik olarak sınırsız etkinlik Mikrovasküler riskde azalma (UKPDS) Anjiyoödem/ürtiker ve di er immün aracılı dermatolojik etkiler Akut pankreatit? Kalp yetersizli ine ba lı hospitalizasyon artıflı? Gastrointestinal yan etkiler (bulantı/kusma/diyare) kalp hızında art fl Akut pankreatit? C-hücresi hiperplazisi/hayvanlarda medüller tiroid tümörleri Enjektabl E itim gereksinimleri Hipoglisemi Kilo artıflı Mitojenik etkiler? Enjektabl Hastanın isteksizli i E itim gereksinimleri De iflken #

15 SGLT2 inhibitörleri Kanagliflozin Dapagliflozin Empagliflozin Proksimal nefronda SGLT2 yi bask lar Böbrekte glukoz reabsorbsiyonunu bloke eder, glukozüriyi arttırır Kiloda azalma Kan basıncında düflme Tüm T2DM evrelerinde etkilidir Genitoüriner enfeksiyonlar Poliüri Volum deplesyonu/hipotansiyon/sersemlik LDL-K de artıfl Kreatininde artıfl (geçici) Dopamin-2 agonistleri Bromokriptin (hızlı salımlı) Dopaminerjik reseptörleri aktive eder Hipotalamik metabolizma regülasyonunu düzenler nsülin duyarlılı ını arttırır KVH olaylarında azalma? (Cycloset Güvenlilik Çalıflması) Genellikle orta düzeyde Hemoglobin A1c etkinli i Sersemlik/senkop Bulantı Halsizlik Rinit Di er Amilin mimetikler Pramlintid & Amilin reseptörlerini aktive eder Glukagon sekresyonunu azaltır Gastrik boflalmayı yavafllatır Toklu u arttırır Postprandiyal glukoz artıfllarında azalma Kiloda azalma Genellikle orta düzeyde Hemoglobin A1c etkinli i Gastrointestinal yan etkiler (bulantı/kusma) nsülin dozu efl zamanlı olarak azaltılmadı ında hipoglisemi Enjektabl Sık doz fleması E itim gereksinimleri α-glukozidaz inhibitörleri Akarboz Miglitol ntestinal α-glukozidazı bask lar ntestinal karbohidrat sindirimini/emilimini yavafllatır Postprandiyal glukoz artıfllarında azalma KVH olaylarında azalma (STOP-NIDDM) Sistemik de ildir Genellikle orta düzeyde Hemoglobin A1c etkinli i Gastrointestinal yan etkiler (fliflkinlik, diyare) Sık doz fleması Orta Safra asidi sekestranları Kolesevelam ntestinal traktüste safra asidlerini ba lar, hepatik safra asidi üretimini artırır Hepatik glukoz üretimini azalt r? nkretin düzeylerini artt r r? LDL-K de azalma Genellikle orta düzeyde Hemoglobin A1c etkinli i Konstipasyon Trigliseridlerde artıfl Di er ilaçların emilimini azaltabilir Tablo, 1 no lu referanstan uyarlanm flt r. ABD ve Avrupa daki glukoz düflürücü ajanların Tip 2 diyabetli hastalarda kiflisellefltirilmifl tedavi seçeneklerine rehber olabilecek özellikleri KBY, kronik böbrek yetmezli i; KVH, kardiyovasküler hastalık; GIP, glukoza ba ımlı insülinotropik peptid; HDL-K, HDL kolesterol; LDL-L, LDL kolesterol; MI, miyokard infarktüsü; PPAR-γ, peroksizom proliferatör-aktive reseptör γ; PROactive, Makrovasküler Olaylara liflkin Prospektif Pioglitazon Klinik Çalıflması; STOP-NIDDM, nsüline Ba ımlı Olmayan Diabetes Mellitusu Önleme Çalıflması; TZD, tiazolidinedion; T2DM, Tip 2 diabetes mellitus; UKPDS, Birleflik Krallık Prospektif Diyabet çalıflması. Hızlı salımlı bromokriptin için Cycloset çalıflması. *Maliyet sınıfın en düflük fiyatlı üyesine dayanır ( lgili referansa bak n z). ABD de ruhsatlı de ildir. Sonraki çalıflmalardan sonra mesane kanserine iliflkin önceki kaygılar azalmaktadır. & Avrupa da Tip 2 diyabette ruhsatlı de ildir. #Maliyet, büyük oranda tipe/markaya (analoglar>insan insülinleri) ve doza dayanmaktadır. Inzucchi ve ark.nın izniyle uyarlanmıfltır. Referans 1. Silvio E. Inzucchi, Richard M. Bergenstal, John B. Buse, Michaela Diamant, Ele Ferrannini, Michael Nauck, Anne L. Peters, Apostolos Tsapas, Richard Wender, and David R. Matthews Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2015: A Patient- Centered Approach Update to a Position Statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care 2015;38:

16 Ek-1 Hint Toplumunda Pioglitazon ile Mesane Kanseri nsidansı Arasındaki Korelasyonu Bulmak Üzere Yapılan Retrospektif Çalıflma Balaji V, Seshiah V, Ashtalakshmi G, Ramanan SG, Janarthinakani M. A retrospective study on finding correlation of pioglitazone and incidences of bladder cancer in the Indian population. Indian J Endocrinol Metab 2014;18: Amaçlar Bu retrospektif kohort çalıflma Chennai kanser hastanesinde yapılmıfl olup kanser hastalarının klinik verilerinde, pioglitazon dahil olmak üzere antidiyabetik ajan kullanımı ile mesane kanseri arasındaki iliflkinin (iliflki varsa) incelenmesi amaçlanmıfltır. Gereç ve yöntem Diyabeti olan ve olmayan toplam 5079 kanser hastası, bu retrospektif çalıflmaya dahil edilmifltir. Bulgular 5079 hastada 1077 hasta verisi taranmıfltır. Toplam 20 hastada mesane kanseri saptanmıfltır hastanın 31 i 2 yıldan az olmamak üzere pioglitazon kullanmaktadır. Geride kalan 1046 hasta pioglitazon dıflındaki ilaçları kullanmıfltır. Pioglitazon grubunda 31 hastadan 1 inde ve pioglitazon-dıflı grupta 1046 hastanın 19 unda mesane kanseri geliflti i gözlenmifltir. Analiz sonucu, pioglitazon ile mesane kanseri arasında hiçbir anlamlı iliflki olmadı ını göstermektedir (p=0.918). Sonuç Bu retrospektif çalıflmada mesane kanseri bulunan ve pioglitazon kullanan diyabetli hasta sayısı, hastalı ı olan ve di er ilaçları kullanan diyabetli hasta sayısından azdır. Ayrıca, herhangi bir spesifik ilaç kullanımı ile mesane kanseri arasında bir ba lantı saptanmamıfltır. Mesane kanseri geliflen daha az sayıda hasta pioglitazon kullanmaktadır. Bu durum, tek baflına pioglitazonun diyabetli hastalarda mesane kanseri insidansı artıflının nedeni kabul edilemeyece ini düflündürmektedir.

17 Ek-2 Pioglitazon Kullanımı ve Mesane Kanseri Riski Kuo HW, Tiao MM, Ho SC, Yang CY. Pioglitazone use and the risk of bladder cancer. Kaohsiung J Med Sci 2014;30: Bu çalıflma pioglitazon maruziyeti ile mesane kanseri arasındaki risk iliflkisini saptamayı amaçlamıfltır. Ulusal Sa lık Sigorta kayıtlarından rastgele örneklenen bir temsil edici veritabanı kullanılarak yuvalanmıfl olgu-kontrol çalıflması yapılmıfltır. Kaynak kohortu 1997 ile 2009 arasında yeni tanı almıfl diyabeti hastalardan oluflmufltur. Olgular 2002 ile 2009 arasında mesane kanseri tanısı alanlar olarak tanımlanmıfltır. Her olgu için, rastgele, dört efllefltirilmifl kontrol seçilmifltir. Pioglitazon kullanımı ile iliflkili riskin göreceli büyüklü ünü hesaplamak için çoklu lojistik regresyon modeli kullanılmıfltır. Kullanmayanlara göre, bu de erler, kümülatif pioglitazon kullanımı 8268 mg olanlarda 1.08 ( ) ve kümülatif pioglitazon kullanımı>8268 mg olanlarda 1.35 ( ) dir. Bu çalıflma pioglitazon maruziyeti ile mesane kanseri arasında risk iliflkisini desteklememektedir. Göreceli olarak daha kısa maruziyet süresi, daha düflük kümülatif doz ile ve küçük olgu sayısı nedeni çalıflmayı kısıtladı ından, daha ileri do rulamaya gerek vardır. Toplamda, 259 olgu ve 1036 kontrol belirlenmifltir. Pioglitazon prevalan kullanımı olgularda ve kontrollerde benzerdir (ayarlanmıfl odds oranı, 1.20; %95 güvenlilik aralı ı, ). 15

18 Ek-3 Pioglitazon ve Mesane Kanseri: E ilim Skoru Efllefltirilmifl Kohort Çalıflma Wei L, MacDonald TM, Mackenzie IS. Pioglitazone and bladder cancer: a propensity score matched cohort study. Br J Clin Pharmacol 2013;75: Amaç Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda pioglitazon kullanımın n mesane kanseri insidansı artıflı ile iliflkisi olup olmadı ını arafltırmak. Yöntem 2001 ile 2010 arasında Genel Pratik Arafltırma Veritabanı nda bir kohort çalıflma yapılmıfltır. Tip 2 diyabetli, 40 yaflında 207,714 hasta incelenmifltir (23,548 hasta pioglitazon alırken 184,166 hasta pioglitazon dıflındaki di er antidiyabetik ilaçları almıfltır). Pioglitazon kullanımı ile mesane kanseri riski arasındaki iliflki Cox regresyon modeli ile de erlendirilmifltir. Bafllangıç özellikleri verileri kayıp olmayan bir grup hastada e ilim skoru efllefltirilmifl analizi yapılmıfltır. Bulgular Pioglitazon grubunda ve di er grupta sırasıyla 66 ve 803 yeni mesane kanseri olgusu ortaya çıkmıfltır (oranlar, sırasıyla 100,000 hasta yılı baflına 80.2 (%95 GA 60.8, 99.5) ve 81.8 (%95 GA 76.2, 87.5) dir. Pioglitazon, mesane kanseri riskini di er antidiyabetik ilaç tedavi gruplarına göre anlamlı arttırmamıfltır (ayarlanmıfl hazard oranı (HR), 1.16, %95 GA 0.83, 1.62). Benzer bafllangıç özellikleri olan gruplarda (her grupta 17,249 hasta), efllefltirilmifl e ilim skoru analizinde, ayarlanmıfl HR 1.22 (%95 GA 0.80, 1.84) dir. Sonuç Bulgular pioglitazonun Tip 2 diyabetli hastalarda mesane kanseri riski artıflı ile anlamlı iliflkisi olmayabilece ini düflündürmektedir.

19 ADA KILAVUZUNDA KULLANILAN KANIT HARFLER N N ANLAMI: A Genellefltirilebilen iyi yürütülmüfl randomize kontrollü arafltırmalarla gösterilen kanıtlar. yi yürütülmüfl çok merkezli arafltırmalardan gelen kanıtlar Analizlerde nitelikleri birlefltirilmifl meta analizlerden gelen kanıtlar Centre for Evidence Based Medicine at the University of Oxford tarafından gelifltirilmifl hepsi veya hiçbiri kuralına göre de erli kabul edilen deneysel olmayan kanıtlar yi yürütülmüfl yeterince güçlü randomize kontrollü arafltırmalardan gelen kanıtlar yi yürütülmüfl bir veya daha çok merkezli arafltırmalardan gelen kanıtlar Analizlerde kalite oranları derlenmifl meta analizlerden gelen kanıtlar B yi yürütülmüfl toplum arafltırmalarından gelen kanıtlar yi yürütülmüfl prospektif toplum arafltırmaları veya toplum kayıtlarından gelen kanıtlar yi yürütülmüfl toplum arafltırmalarının meta analizlerden gelen kanıtlar yi yürütülmüfl olgu-kontrol arafltırmalardan gelen kanıtlar C Zayıf kontrollü veya hiç kontrolü olmayan arafltırmalardan gelen kanıtlar Bir veya daha fazla majör veya üç veya daha fazla minör metodolojik hatası olan geçersiz sonuçları olabilen arafltırmalardan gelen kanıtlar Taraflılık potansiyeli yüksek olan gözlemsel arafltırmalardan gelen kanıtlar Olgu serileri veya olgu raporlarından gelen kanıtlar Öneriyi destekleyen kanıtın a ırlı ı çeliflkili olan kanıtlar E Uzman kifliler veya klinik deneyimler

20

ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ. Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji

ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ. Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji NİYE KOMBİNE EDİYORUZ? ADA ve EASD basamak tedavisi öneriyor. Önce metformin, sonra diğer ilaçları ekle: OAD, GLP1 agonistleri veya

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Dr. Füsun Törüner Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma B.D, Ankara 22-23.Kasım.2013 -TEKİRDAĞ Tip 2 DM progresif bir

Detaylı

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH İç Hastalıkları Kliniği Diyabet hastası neden yatar? Kontrolsüz diyabet HbA1c: %16 Metformin DPP-4 inhibitörü

Detaylı

Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çıkar Çatışması Danışma Kurulu Üyelikleri Novo Nordisk, Sanofi, Lily, MSD, Astra Zeneca, Sponsor Destekli

Detaylı

Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi

Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1996 2000 2001 31 yaşında kadın hasta 4 yıl önce 4.650 kg ağırlığında bir bebek doğurmuş. Baba obez, anne-dayı ve

Detaylı

Tip I. Tip II. Semptomlar. Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu. Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin

Tip I. Tip II. Semptomlar. Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu. Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin Diabetes mellitus Tip I Tip II Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin Semptomlar Polidipsi, polifaji, Asemptomatik olabilir poliüri Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu Tip I

Detaylı

Tip 2 diyabet tedavisi. Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı

Tip 2 diyabet tedavisi. Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Tip 2 diyabet tedavisi Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Tip 2 Diyabetin Fizyopatolojisi Bozulmuş insulin salınımı Hiperglisemi

Detaylı

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Dr. Erman ÇAKAL Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Bariyatrik

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİKLER

ORAL ANTİDİYABETİKLER ORAL ANTİDİYABETİKLER UZM.DR.İSMAİL ARSLAN 4.ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ 8-9 EKİM 2016 SUNUM PLANI 1. İnsülin duyarlılığını artıranlar 2. Karbonhidrat emilimini azaltanlar 3. İnsülin sekresyonunu artıranlar

Detaylı

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, İç Hastalıkları Kliniği Sunum akışı Kılavuzlar ışığında; Glisemik tanımlamalar ve

Detaylı

Diyabet ve Nütrisyon Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu

Diyabet ve Nütrisyon Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Diyabet ve Nütrisyon Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Dünyada diyabet patlaması Ülkemizde diyabet %90 arttı 6. IDF

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi Prof. Dr. Göksun AYVAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ayvaz@gazi.edu.tr 1960 yılında Erzincan da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden 1983 yılında mezun oldu.

Detaylı

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Başak Bolayır a, Muhittin Yalçın a, Gülkhat Abilova a, Sakine Güzel b, Emre Arslan a, Alev Eroğlu Altınova a, Müjde Aktürk a, Füsun Baloş Törüner a, Ayhan Karakoç a, İlhan Yetkin a, Nuri Çakır a a Endokrinoloji

Detaylı

HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ

HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ Prof Dr Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Insidans (1/1000000) Tip 2 DM hastaların %50 sinde

Detaylı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Bahri Evren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıları Bilim Dalı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Bahri Evren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıları Bilim Dalı DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. Bahri Evren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıları Bilim Dalı AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 28 Mart 2007 TERİMLER SÖZLÜĞÜ A 1c, Hemoglobin HbA 1c Herhangi bir zamandaki HbA1c yüzdesi, önceki 3 ay içindeki ortalama kan glukozu düzeyini yansıtır (3 ay, kırmızı kan hücrelerinin

Detaylı

ERİŞKİNDE GÜNCEL DİYABET TEDAVİSİ

ERİŞKİNDE GÜNCEL DİYABET TEDAVİSİ ERİŞKİNDE GÜNCEL DİYABET TEDAVİSİ Dr.Canan ERSOY Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 22 MART 2017 BURSA Sunum Akışı Dünyada

Detaylı

KILAVUZLAR NEDEN BAZAL İNSÜLİNLERİ ÖNERİYOR. Prof. Dr. Nermin OLGUN

KILAVUZLAR NEDEN BAZAL İNSÜLİNLERİ ÖNERİYOR. Prof. Dr. Nermin OLGUN KILAVUZLAR NEDEN BAZAL İNSÜLİNLERİ ÖNERİYOR Prof. Dr. Nermin OLGUN Kontrolsüz iperglisemi (katabolik özellikler, KŞ 300-350mg/dl, HbA1c %10-12) 2016 ADA Tip 2 Diyabet Kılavuzu Antihiperglisemik Tedavi

Detaylı

İnkretinler (Olgu sunumları ile)

İnkretinler (Olgu sunumları ile) İnkretinler (Olgu sunumları ile) Prof. Dr. Erdinç ERTÜRK Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı II. Endokrinolojik Sorunlara Olgu Bazında Çözümler Sempozyumu 5-6 Nisan 2007 - İzmir

Detaylı

Tip 2 diyabetli hastada ilk tercih ettiğiniz ilaç hangisidir? 1. Sülfonilüre 2. Metformin 3. Glitazon 4. İnsülin

Tip 2 diyabetli hastada ilk tercih ettiğiniz ilaç hangisidir? 1. Sülfonilüre 2. Metformin 3. Glitazon 4. İnsülin Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavisi Prof. Dr. Aytekin OĞUZ İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İç Hastalıkları Kliniği Tip 2 diyabetli hastada ilk tercih ettiğiniz ilaç hangisidir? 1. Sülfonilüre

Detaylı

Tip2 Diyabette Hiperglisemi Tedavisi: Hasta Merkezli Bir Yaklaşım

Tip2 Diyabette Hiperglisemi Tedavisi: Hasta Merkezli Bir Yaklaşım Tip2 Diyabette Hiperglisemi Tedavisi: Hasta Merkezli Bir Yaklaşım Amerikan Diyabet Birliğinin (ADA) ve Avrupa Diyabet Çalışmaları Birliğinin (EASD) Pozisyon Açıklaması Yazarlar Grubu Amerikan Diyabet Birliği

Detaylı

DİYABETTE İNSÜLİN TEDAVİSİ. Dr. Narin NASIROĞLU İMGA ANEAH Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği

DİYABETTE İNSÜLİN TEDAVİSİ. Dr. Narin NASIROĞLU İMGA ANEAH Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği DİYABETTE İNSÜLİN TEDAVİSİ Dr. Narin NASIROĞLU İMGA ANEAH Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği 08.10.2016 12 yıldır DM TA: 120/75 mmhg, VKİ: 35 kg/m 2 Diyetine mümkünce uyumlu Dizlerde osteoartroz

Detaylı

DİYABET ŞEKER HASTALIĞI

DİYABET ŞEKER HASTALIĞI DİYABET ŞEKER HASTALIĞI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Ekin Koç ve Arş. Gör. Dr. Selim Güler tarafından

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ Dr. Mürvet YILMAZ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KIŞ OKULU-2014 DM, genel popülasyonun % 3-6 20 yaş ve üzeri nüfus: 47.467.350 (%65.4) TURDEP-II

Detaylı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Ahmet KAYA 06.10.2016 TRABZON AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına

Detaylı

VAKALARLA KBY - DİYABET TEDAVİSİ

VAKALARLA KBY - DİYABET TEDAVİSİ VAKALARLA KBY - DİYABET TEDAVİSİ Dr. Mesut Özkaya Gaziantep Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hst Bilim Dalı 35.Endokrinoloji Kongresi - 19 Mayıs 2013 - Antalya Vaka... 52 yaş, erkek hasta nefes

Detaylı

Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965-

Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965- Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965- Kılavuzlar Doğrultusunda Tip 2 Diyabet Tedavisi Kılavuzlar Doğrultusunda Tip 2 Diyabet Tedavisi Dr. Miyase Bayraktar Antalya-2014 Sunum Tip 2 diyabet maliyetleri Tip 2

Detaylı

HANGİ DİYABET TEDAVİSİ Kılavuza Göre mi? Fizyopatolojiye Göre mi?

HANGİ DİYABET TEDAVİSİ Kılavuza Göre mi? Fizyopatolojiye Göre mi? HANGİ DİYABET TEDAVİSİ Kılavuza Göre mi? Fizyopatolojiye Göre mi? Prof Dr Dilek Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Antidiyabetik tedaviyi nasıl seçelim? Kılavuzlara

Detaylı

METFORMİN. Prof.Dr. Yüksel Altuntaş S.B.Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Klinik Şefi

METFORMİN. Prof.Dr. Yüksel Altuntaş S.B.Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Klinik Şefi METFORMİN Prof.Dr. Yüksel Altuntaş S.B.Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Klinik Şefi Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Kongresi 15 Ekim 2011 Patogenezden mesajlar

Detaylı

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemii id i Tedavisi i Prof.Dr. Oktay Ergene İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemi Gelişimiş VLDL Chylomicron Liver Defective Lipolysis Remnants

Detaylı

www.turkailehekderg.org Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Summary

www.turkailehekderg.org Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(1): 1-7 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.10.001 Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Oral antidiabetic treatment approaches in type

Detaylı

Doç. Dr. Halil Coşkun. Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu

Doç. Dr. Halil Coşkun. Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu Doç. Dr. Halil Coşkun Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu GİRİŞ 2010 verilerine göre dünyada erişkinlerde (20-79 yaş) diabet prevalansı %6,4 (285 milyon). 2030 da bu oranın %7,7 ye (439 milyon) yükseleceği öngörülüyor.

Detaylı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017 DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017 Akılcı İlaç Kullanımı Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır.

Detaylı

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA Dr. Taner Baştürk Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği *Diyabet, genellikle hiperglisemi şeklinde ortaya çıkan kronik

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Glisemik Kontrol: Temel İlkeler ve Pratik Öneriler. Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik Hastalarda Glisemik Kontrol: Temel İlkeler ve Pratik Öneriler. Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik Hastalarda Glisemik Kontrol: Temel İlkeler ve Pratik Öneriler Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı 0.9 1.6 18.2 32.9 9.1 28.3 22.8 16.7 18.6 33.8 80.9 42.3 30.7 52.4 %

Detaylı

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Sağlık Bakanlığı Yaklaşımı ve Son Ulusal Veriler A-Rakamlarla Diyabet B-Sağlık Bakanlığınca Yapılanlar

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI Hazırlayan : Julie A. KUENZİ, RN,MSN,CDE,CPT Medical College of Wisconsin Çeviren: Doç.Dr. Nermin OLGUN Marmara Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) OBEZİTE CERRAHİSİ TİP 2 DİYABETİ TEDAVİ EDEBİLİR!

METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) OBEZİTE CERRAHİSİ TİP 2 DİYABETİ TEDAVİ EDEBİLİR! METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) http://www.obezitecerrahisi.com/wp-content/uplo ads/2014/09/metabolik-cerrahi-ile-tip-2- diyabet-seker-hastaligi-nasil-tedaviedilir_qtp1.mp4

Detaylı

DİYABET TEDAVİSİ: Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) 2017 Klavuzu ndan hazırlanmıştır.

DİYABET TEDAVİSİ: Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) 2017 Klavuzu ndan hazırlanmıştır. DİYABET TEDAVİSİ: Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) 2017 Klavuzu ndan hazırlanmıştır. Öncelikle ve her tedavi basamağının olmazsa olmazı yaşam tarzı değişiklikleridir. Yani kilo verme, düzenli

Detaylı

OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM. Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ

OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM. Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ Olgu 1: 52 yaşında erkek Yakınma: ağız kuruluğu- çok su içme Öykü: Yaklaşık 2-3 ay önce yakınmaları

Detaylı

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Bazal İnsülinler. Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ Başkent Üniversitesi Endokrinoloji BD

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Bazal İnsülinler. Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ Başkent Üniversitesi Endokrinoloji BD Tip 2 Diyabet Tedavisinde Bazal İnsülinler Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ Başkent Üniversitesi Endokrinoloji BD Soru-1 Hiperglisemik semptomlarla gelen bir diyabetik hastada HbA1c: %10.2, anlık glukoz:

Detaylı

İNSÜLİN TEDAVİSİNİN YENİ MATEMATİK KURALLARI YENİ TEKNOLOJİLER PROTOKOLLERDE NELERİ DEĞİŞTİRDİ

İNSÜLİN TEDAVİSİNİN YENİ MATEMATİK KURALLARI YENİ TEKNOLOJİLER PROTOKOLLERDE NELERİ DEĞİŞTİRDİ İNSÜLİN TEDAVİSİNİN YENİ MATEMATİK KURALLARI YENİ TEKNOLOJİLER PROTOKOLLERDE NELERİ DEĞİŞTİRDİ GÜNDÜZ / GECE ORANI BAŞLANGIÇ DOZ AYARI İNSÜLİN TEDAVİSİ BAŞLANGIÇ DÜZEY İNSÜLİN (BAZAL / BOLUS) SEÇİMİ BAZAL

Detaylı

2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu Panel 6 Tip 2 Diyabette Özel Durumlarda Tedavinin Düzenlenmesi

2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu Panel 6 Tip 2 Diyabette Özel Durumlarda Tedavinin Düzenlenmesi 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu Panel 6 Tip 2 Diyabette Özel Durumlarda Tedavinin Düzenlenmesi Ramazanda oruç tutan diyabetikler Dr. Cüneyd Anıl Özel Güven Hastanesi Epidemiyoloji Müslümanlar Dünya nüfusunun

Detaylı

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Diyabetik Hasta Takibi Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Amaç Bu oturum sonunda katılımıcı hekimler birinci basamakta Diyabet hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ramazan ÇAKMAK

Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ramazan ÇAKMAK Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Ramazan ÇAKMAK AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine

Detaylı

E ÖNCEL N 10 YILLIK YAŞ N 10 YILLIK YA AM

E ÖNCEL N 10 YILLIK YAŞ N 10 YILLIK YA AM AYŞE ÖNCELİN 10 YILLIK YAŞAM ÖYKÜSÜ 2001 2011 2011 2001 AÖ (K, 45 y)ek y.) YAKINMASI Hızlı kilo alma, başağrısı ÖYKÜSÜ. 6 yıl önce acıkma ataklarının artması ve kilo alması nedeniyle yaptırdığı tetkikler

Detaylı

Bariyatrik Cerrahi. Prof.Dr. Ahmet Çorakcı Ufuk Tıp Fak. End.ve Met.BD

Bariyatrik Cerrahi. Prof.Dr. Ahmet Çorakcı Ufuk Tıp Fak. End.ve Met.BD Bariyatrik Cerrahi Prof.Dr. Ahmet Çorakcı Ufuk Tıp Fak. End.ve Met.BD İnsanlık giderek şişmanlıyor Gelecek için tahminler Kopelman PG. Nature 2000; 404, 635-643 Türk Toplumunda BKİ Grupları Değişimi TURDEP-I

Detaylı

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Diyabet nedir? Diyabet hastalığı, şekerin vücudumuzda kullanımını düzenleyen insülin olarak adlandırdığımız hormonun salınımındaki eksiklik veya kullanımındaki yetersizlikten

Detaylı

İnsulin Tedavisi Prof. Dr. Zeynep Oşar

İnsulin Tedavisi Prof. Dr. Zeynep Oşar İnsulin Tedavisi Prof. Dr. Zeynep Oşar İnsulin diyabet tedavisinin en önemli yapıtaşını oluşturur. 1921 yılında keşfedilmiş olan bu hormon ilk kez 1922 de diyabet tedavisinde kullanılmış ve çağdaş tıpta

Detaylı

Böbrek yetmezliği sürecinde diyabetes mellitus. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD

Böbrek yetmezliği sürecinde diyabetes mellitus. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Böbrek yetmezliği sürecinde diyabetes mellitus Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Percentage of incident patients with ESDR due to diabetes USRDS 2012 2013 yılında diylize başlıyan

Detaylı

Diabetes Care 32:1-11

Diabetes Care 32:1-11 D e r l e m e l e r / Y o r u m l a r / A D A B i l d i r i l e r i O R T A K B İ L D İ R İ Tip 2 Diyabette Hipergliseminin İlaçla Tedavisi: Tedavinin Başlanması ve Düzenlenmesinde Uzlaşı Sağlanan Akış

Detaylı

Yeni Antidiyabetikler ve Renal Koruma. Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

Yeni Antidiyabetikler ve Renal Koruma. Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Yeni Antidiyabetikler ve Renal Koruma Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyalizde Diabet Prevalansı (1991-2014) TSN Registry Diyabet Kronik böbrek hastalığı Evre 1 Evre 2

Detaylı

Doç.Dr.Neşe Yücel SB Göztepe EAH

Doç.Dr.Neşe Yücel SB Göztepe EAH Doç.Dr.Neşe Yücel SB Göztepe EAH Diyabet ve Gebelik Diyabetes mellitus, insülin eksikliği veya insensitivitesi sonucu organların kronik hiperglisemiye maruz kaldığı klinik bir sendromdur Diyabetes mellitus

Detaylı

TÜP MİDE AMELİYATI ÜZERİNE 3. DURUM BİLDİRİM RAPORU (2011)

TÜP MİDE AMELİYATI ÜZERİNE 3. DURUM BİLDİRİM RAPORU (2011) TÜP MİDE AMELİYATI ÜZERİNE 3. DURUM BİLDİRİM RAPORU (2011) Amerikan Metabolizma ve Obezite Cerrahisi Derneği Tüp Mide ameliyatının (TM) bir obezite cerrahisi prosedürü olarak kullanılması üzerine daha

Detaylı

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI Prof. Dr. Engin GÜNEY Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı DİABETES MELLİTUS 415 milyon erişkinde diyabet var.

Detaylı

İnsülinlere Genel Bakış

İnsülinlere Genel Bakış İnsülinlere Genel Bakış 2. Tekirdağ Endokrinoloji Kursu 22-23 Kasım/2013 Doç. Dr. Kubilay ÜKİNÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları B.D 1 İnsülin Salgılanması-1

Detaylı

Tip 2 Diyabet Tedavisi. Bilgin İLHAN

Tip 2 Diyabet Tedavisi. Bilgin İLHAN Tip 2 Diyabet Tedavisi Bilgin İLHAN TEDAVİ 1-Diyet-Yarın 2-Egzersiz 3-İlaç OAD İnsülin-yarın Tip Diyabet de OAD tedavisi Tip 2 Diabetes Mellitus Günümüzde sedanter hayat ve kilo alımına paralel olarak

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

VAY BAŞIMA GELEN!!!!!

VAY BAŞIMA GELEN!!!!! VAY BAŞIMA GELEN!!!!! DİYABET YÖNETİMİNDE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA OLUMLU ETKİSİ HAZIRLAYAN: HEM. ESRA GÜNGÖR KARABULUT Diyabet ve Gebelik Diyabetli kadında gebeliğin diyabete

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

TİP 2 DİYABETTE INSULIN TEDAVI STRATEJILERI. Prof. Dr. Taner Damcı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Diabet ve Metabolizma Bilim Dalı

TİP 2 DİYABETTE INSULIN TEDAVI STRATEJILERI. Prof. Dr. Taner Damcı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Diabet ve Metabolizma Bilim Dalı TİP 2 DİYABETTE INSULIN TEDAVI STRATEJILERI Prof. Dr. Taner Damcı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Diabet ve Metabolizma Bilim Dalı Tip 2 diyabetin doğal seyri Plasma Glucose Postmeal glucose 126

Detaylı

Meral Mert, Endokrinoloji ve Metabolizma

Meral Mert, Endokrinoloji ve Metabolizma Meral Mert, Endokrinoloji ve Metabolizma Diyabetli bir kadının gebe kalması pregetasyonel diyabet. Gebelikte diyabetin ortaya çıkması gestasyonel diyabet olarak tanımlanır. 2 Gestasyonel diyabet UK de

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU (AİLE HEKİMİ, AİLE SAĞLIĞI ELEMANI, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEKİMİ, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK PERSONELİ) Prof.

Detaylı

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Reyhan ERSOY Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HİPOGLİSEMİ VE DİYABETES MELLİTUS Hipoglisemi Diyabetes

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONSENSUS GRUBU. Diyabet. Tanı ve Tedavi Rehberi

ULUSAL DİYABET KONSENSUS GRUBU. Diyabet. Tanı ve Tedavi Rehberi ULUSAL DİYABET KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2017 KÜNYE ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011 2. Baskı Eylül 2011 3. Baskı Nisan 2013 4. Baskı Kasım 2013 5. Baskı Nisan 2015 6. Baskı

Detaylı

DM- İNSÜLİN Poliklinik. Dr. Esma Altunoğlu SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

DM- İNSÜLİN Poliklinik. Dr. Esma Altunoğlu SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi DM- İNSÜLİN Poliklinik Dr. Esma Altunoğlu SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi DM TÜM DÜNYADA EN ÖNEMLİ MORBİDİTE VE MORTALİTE NEDENLERİNDEN BİRİDİR 1 KUZEY AMERİKA VE KARAYİPLER ORTADOĞU VE KUZEY

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Endokrinoloji ve Metabolizma B.D

Diyabetes Mellitus. Endokrinoloji ve Metabolizma B.D Diyabetes Mellitus Dr.Nuri Çakır Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma B.D Türk Toraks Derneği i 9.Yıll llık k Kongresi 19-23 Nisan 2006 Diyabetes mellitus İnsülin salgılanmas

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS,REGÜLASYONU VE İZLEMİ

DİYABETES MELLİTUS,REGÜLASYONU VE İZLEMİ DİYABETES MELLİTUS,REGÜLASYONU VE İZLEMİ Prof.Dr.Nuri Çakır Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı -Ankara Diyabetes mellitus,insülin salgısının yetersizliği ve/veya insülin

Detaylı

POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ

POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ Transplant İlişkili Hiperglisemi (TAH) Posttransplant Diabetes Mellitus

Detaylı

DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ

DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ Uz. Dr. M. Masum CANAT Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI) NEDİR? İnsülin eksikliği ya da var olan

Detaylı

Prof. Dr. Zeynep CANTÜRK. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

Prof. Dr. Zeynep CANTÜRK. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Prof. Dr. Zeynep CANTÜRK Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 3 Yıl Önce 58 y, kadın hasta, emekli 3 yıldır T2DM tanısıyla takipli Metformin 1000 mg 2x1 kullanıyor,diyet

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONSENSUS GRUBU. Diyabet. Tanı ve Tedavi Rehberi

ULUSAL DİYABET KONSENSUS GRUBU. Diyabet. Tanı ve Tedavi Rehberi ULUSAL DİYABET KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2016 KÜNYE ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011 2. Baskı Eylül 2011 3. Baskı Nisan 2013 4. Baskı Kasım 2013 5. Baskı Nisan 2015 Güncellenmiş

Detaylı

Sürekli ciltaltı insülin infüzyonu (CSII) Sürekli glukoz izlemi(cgm) (Klinik Kullanımı)

Sürekli ciltaltı insülin infüzyonu (CSII) Sürekli glukoz izlemi(cgm) (Klinik Kullanımı) Sürekli ciltaltı insülin infüzyonu (CSII) Sürekli glukoz izlemi(cgm) (Klinik Kullanımı) Prof. Dr. Erdinç Ertürk Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 49.

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Uğur Ünlütürk Hacettepe Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 52. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 20-24 Nisan 2016 Antalya AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç

Detaylı

Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET. Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET. Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Günümüzde diyabet tedavisinde neredeyiz? Tedavide başarı durumumuz

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Diyabet Teknolojileri ve Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Kamil Başköy NB Kadıköy Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hast. Uzmanı

Diyabet Teknolojileri ve Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Kamil Başköy NB Kadıköy Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hast. Uzmanı Diyabet Teknolojileri ve Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Kamil Başköy NB Kadıköy Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hast. Uzmanı AKILCI İLAÇ KULLANIMI O Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında

Detaylı

Diyabet ve egzersiz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU

Diyabet ve egzersiz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 02 Diyabet ve egzersiz Diyabetli bireyler

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef

YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef Doç. Dr. Ayşegül Atmaca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 26 Nisan 2014, Antalya 50. Ulusal Diyabet Kongresi Yaş Ortalama İnsan Ömrü Ortalama

Detaylı

Diyabet yönetimi. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri. DM tarama testlerinin yorumu

Diyabet yönetimi. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri. DM tarama testlerinin yorumu Diyabet yönetimi Antidiyabetikler Dr. Savaş Arslan AÜTF Acil Tıp A.D. 17.04.2012 Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

İnkretin Bazlı Tedavi. Dr. Banu Mesçi

İnkretin Bazlı Tedavi. Dr. Banu Mesçi İnkretin Bazlı Tedavi Dr. Banu Mesçi İNKRETİNLER Oral glukoz alınmasına karşı oluşan insülin cevabının yaklaşık 2/3 si, barsak kaynaklı inkretin hormonlarının etkileriyle ortaya çıkmaktadır. İNKRETİNLER

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 25 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 25 mg (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

Bazal insülinler. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Bazal insülinler. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Bazal insülinler Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Bazal insülin adayı hasta kimdir? Tip 1 DM Yeni tanılı tip 2 DM: Ciddi hiperglisemi/katabolik semptomlar ve/veya AKŞ 300-350 ve

Detaylı

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı)

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı) Sevgili Arkadaşlarım, CANTAB için en önemli çalışmamız CHARM Çalışmasıdır.. Eğitimlerde söylediğim gibi adınız-soyadınız gibi çalışmayı bilmeniz ve doğru yorumlayarak kullanmanız son derece önemlidir.

Detaylı

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Çağın Salgını Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Epidemiyoloji, Tanı, İzlem Uzm. Dr. İrfan Şencan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Başasistanı Sunum Planı Tanım

Detaylı

Algoritmalarla Diyabette Beslenme Tedavisi

Algoritmalarla Diyabette Beslenme Tedavisi Algoritmalarla Diyabette Beslenme Tedavisi TEMD Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi TIBBİ BESLENME TEDAVİ ALGORİTMASI Tip 1 Diyabetli Tip 2 Diyabetli Gestasyonel Diyabetli Diyabetik Gebe Prediyabet

Detaylı

DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ

DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ Dr. Dyt. Cemile İdiz Ne yemeliyim? DİYABET Tatlı meyve yeme!! Limon şekeri düşürür

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA FARKLI İNSÜLİN TEDAVİ PROTOKOLLERİNİN KİLO ALIMI İLE İLİŞKİSİ

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA FARKLI İNSÜLİN TEDAVİ PROTOKOLLERİNİN KİLO ALIMI İLE İLİŞKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ III. DAHİLİYE KLİNİĞİ TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA FARKLI İNSÜLİN TEDAVİ PROTOKOLLERİNİN KİLO ALIMI İLE İLİŞKİSİ TIPTA UZMANLIK TEZİ

Detaylı

DİYABETLİ ÇOCUK HASTANIN EĞİTİMİ

DİYABETLİ ÇOCUK HASTANIN EĞİTİMİ DİYABETLİ ÇOCUK HASTANIN EĞİTİMİ Hazırlayanlar: *İlknur DAYANÇ **Zehra AYHAN Acıbadem Bodrum Hastanesi *Eğitim ve Gelişim Hemşiresi **Diyabet Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 09.11.2017 TİP 1 DİYABETES

Detaylı

Merck İlaç Ecza ve Kimya A.Ş. nin siz hekimlerimize armağanıdır. Yıl: 1 Sayı:1 Temmuz 2013

Merck İlaç Ecza ve Kimya A.Ş. nin siz hekimlerimize armağanıdır. Yıl: 1 Sayı:1 Temmuz 2013 DİYABET BÜLTENİ Merck İlaç Ecza ve Kimya A.Ş. nin siz hekimlerimize armağanıdır. Yıl: Sayı: Temmuz 203 EDİTÖRDEN Prof. Dr. M.Temel Yılmaz İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve

Detaylı

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD PERİOPERATİF ANEMİ Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD 1 SORU? Anemi Neden Önemli? 2 SORU? 3 İnsidans Önemi ANEMİ Tanı Tedavi 4 Anemi Nedir? WHO Hb < 13 g/dl Hb

Detaylı

Diyabet Nedir? Diyabetin iki tipi vardır:

Diyabet Nedir? Diyabetin iki tipi vardır: Diyabet Nedir? Kan şekeri, glukoz vücut için gerekli olan enerjiyi sağlar. İhtiyaçtan fazla şeker, gerektiğinde kullanılmak üzere karaciğer ve yağ hücrelerinde depolanır. Şekerin vücutta enerji olarak

Detaylı

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II 47. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 11-15 Mayıs 211, Rixos Sungate Hotel, Antalya Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II Prof. Dr. İlhan SATMAN ve TURDEP-II Çalışma Grubu İstanbul Üniversitesi

Detaylı