GL SEM K TEDAV YE YAKLAfiIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GL SEM K TEDAV YE YAKLAfiIMLAR"

Transkript

1 ADA AMERICAN DIABETES ASSOCIATION EASD THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES 2015 GL SEM K TEDAV YE YAKLAfiIMLAR 2. Bask Editör Prof. Dr. fiazi mamo lu

2 Atıf önerisi: American Diabetes Association. Approaches to glycemic treatment. Sec. 7. In Standards of Medical Care in Diabetes Diabetes Care 2015; 38 (Suppl. 1): S41 S American Diabetes Association. Okuyucular, çalıflmaya uygun flekilde atıf yapıldı ı, çalıflma kar amaçlı de il e itim amaçlı kullanıldı ı ve çalıflma de ifltirilmedi i takdirde bu makaleyi kullanabilirler. Lisans No.: Medikal ve editöryel yorumlar Prof. Dr. fiazi mamo lu tarafından yapılmıfltır. Basım ve da ıtım hakları e aittir.

3 ÖNSÖZ Prof. Dr. fiazi MAMO LU Amerikan Diyabet Derne i [American Diabetes Association (ADA)] ile Avrupa Diyabet Çalıflma Grubu [The European Association for the Study of Diabetes (EASD)] nun 2012 yılında Tip 2 diyabet ve tedavisi ile ilgili kılavuzu son yıllarda yapılan arafltırmalar ve tedavide yeni kullanıma giren ilaçlar göz önüne alarak 2015 yılında yenilenmifltir k lavuzunda Glisemik Tedaviye Yaklaflımlar bafllı ı altında Tip 1 ve Tip 2 diyabetteki son tedavilerle ilgili önerileri yer almaktadır. Tip 1 Diyabet: Tip 1 diyabette çoklu doz insülin tedavileri [Multiple Daily Injection (MDI)] veya cilt altı devamlı insülin infüzyon [Continuous Subcutaneous Insulin Infusion pump (CSII)] pompa tedavileri önerilmektedir. Tip 1 diyabetli hastaların hipoglisemi riskinin azaltılması amacıyla analog insülinlerin kullanılması önerilmekte ve hastaların insülin dozlarını do ru flekilde uygulayabilmeleri için e itimin önemi vurgulanmaktadır. Eriflkin hastalarda insülin tedavisine ek olarak gastrik boflalmayı geciktiren, pankreastan glukagon sekresyonunu azaltan ve tokluk hissini arttıran bir amilin analo u olan Pramlintid önerilmektedir. Obez hastalarda, Glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) agonistleri, Di Peptidil Peptidaz-4 (DPP-4) inhibitörleri ve Sodyum-Glukoz Kotransporter-2 (SGLT-2) inhibitörlerinin kullanımı ile ilgili arafltırmaların devam etti i bildirilmektedir. Tip 2 Diyabet: Tedaviye kilo verdirici e itim, egzersiz gibi yaflam tarzını düzenleyici giriflimler ile bafllanması ve bu çabalar ile glisemik hedeflere ulaflılamadı ında veya sürdürülemedi inde, kontraendikasyon veya intolerans yoksa, tanı sırasında veya hemen sonra etkinlik ve güvenilirlik açısından uzun süreli kanıta dayalı bir temele sahip, ucuz ve kardiyovasküler olay riskini azalttı ı bildirilen metformin monoterapisi eklenmesi önerilmektedir. kullanılamayan hastalarda di er sınıflardan kili Tedavi bafllıklı tabloda yer alan bir baflka ilaçla monoterapiye bafllanabilece i belirtilmektedir. Hemoglobin A1c hedefine 3 ay içerisinde eriflilemez ise veya istenen hedef sürdürülemez ise, metformin tedavisine sülfonilüre, tiazolidinedion, DPP-4 inhibitörü, SGLT-2 inhibitörü, GLP-1 reseptör agonisti gruplarındaki ilaçlardan herhangi biri veya bazal insülin tedavisinin ikinci bir ajan olarak eklenmesi önerilmektedir. Hemoglobin A1c %9 olan hastalarda hedeflenen Hemoglobin A1c düzeyine daha hızlı ulaflmak için tedaviye ikili kombinasyon ile bafllanması önerilmektedir. 1

4 Farmakolojik ajan seçiminde hasta odaklı bir yaklaflımın kullanılması, etkinlik, maliyet, olası yan etkiler, kilo, komorbiditeler, hipoglisemi riski ve hasta tercihlerinin de dikkate alınması önerilmektedir. Kılavuzda, Tip 2 diyabetli hastalarda antihiperglisemik olarak kullanılan ajanların avantajlarını ve dezavantajlarını gösteren genifl bir tablo yer almaktadır. Inzucchi S.E. nin Diabetes Care dergisinde yayınlanan 2015 kılavuzu ile ilgili makalesinde (1) son yıllarda yapılan arafltırmaların (2-4) ıflı ında tiazolidinedionlar ile ilgili mesane kanseri yapıyor mu kuflkusunun çok azaldı ını bildirmektedir kılavuzunda yer alan pioglitazonun mesane kanseri yapma riski ile ilgili soru iflaretinin 2015 kılavuzunda yer almadı ını görmekteyiz. Kılavuzda ikili kombinasyonlar etkinlik, hipoglisemi riski, kiloya etki, yan etkiler ve maliyet açısından karflılafltırılmaktadır. kili tedavi ile bafları sa lanamazsa üçlü tedaviye ve bu da yeterli olmazsa enjeksiyon tedavileri (bazal insülin, yemek saati insülini ya da GLP-1- reseptör agonisti) ile kombinasyona gidilmesi önerilmektedir. Hastalara Tip 2 diyabetin ilerleyici yapısı ve insülin tedavisinin zamanla gerekli olaca ı konusunun düzenli ve tarafsız olarak açıklanmasının gereklili i belirtilmektedir. Kılavuzda insülin tedavisine ayrılan bölümde tek baflına bazal insülinin en uygun bafllangıç insülin rejimi oldu u ve hiperglisemi derecesine göre 10 U veya U/kg dozu ile bafllanabilece i bildirilmektedir. nsülin tedavisinin basamakları bir flekil ile açıklanmıfl, e er bazal insülin ile kabul edilebilir bir açlık kan glukoz düzeyine ulafl lm fl ama Hemoglobin A1c hedef üzerinde kalmıflsa, postprandiyal glukoz oyna-malarını düzenlemek için yemek öncesi insülin tedavilerinin eklenebilece i belirtilmifltir. Bazal insülin tedavisine hızlı etkili insülin tedavileri eklendi inde veya premiks insülin kullanımına bafllandı ında sülfonilürelerin, DPP-4 inhibitörlerinin ve GLP-1 reseptör agonistlerinin kullanımı durdurulur. Bu hastalardan glukoz kontrolü yeterli olmayanlarda tiazolidinedion (özellikle pioglitazon) veya SGLT2 inhibitörlerinin insülin tedavilerine eklenmesinin daha iyi glukoz kontrolu sa lanmasına ve gerekli insülin miktarının azaltılmasına yardımcı olabilece i bildirilmektedir. Kılavuzda bariyatrik cerrahi konusuna önemli bir yer ayrılmıfltır. BMI>35 kg/m 2 olan Tip 2 diyabetli eriflkinlerde, diyabetin veya iliflkili komorbiditelerin yaflam tarzı ve farmakolojik tedavi ile kontrol altına alınması zor ise, bariyatrik cerrahi yapılabilece i bildirilmektedir. Bariyatrik cerrahi uygulanmıfl olan Tip 2 diyabetli hastalarda yaflam boyu yaflam tarzı deste i ve medikal monitorizasyonun gereklili i belirtilmektedir. Küçük çaplı arafltırmalarda Tip 2 diyabetli BMI kg/m 2 olan hastalarda bariyatrik cerrahinin glisemik yararı gösterilmiflse de, BMI<35 kg/m 2 olan hastalarda cerrahiyi önermek için halen yeterli kanıt olmadı ından söz edilmekte ve uzun dönemdeki yararların ve risklerin anlaflılması için daha genifl çaplı arafltırmalara gerek oldu u vurgulan- Literatürler 1. Silvio E. Inzucchi, Richard M. Bergenstal, John B. Buse, Michaela Diamant, Ele Ferrannini, Michael Nauck, Anne L. Peters, Apostolos Tsapas, Richard Wender, and David R. Matthews Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2015: A Patient- Centered Approach Update to a Position Statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care 2015;38: Balaji V, Seshiah V, Ashtalakshmi G, Ramanan SG, Janarthinakani M. A retrospective study on finding correlation of pioglitazone and incidences of bladder cancer in the Indian population. Indian J Endocrinol Metab 2014;18: Kuo HW, Tiao MM, Ho SC, Yang CY. Pioglitazone use and the risk of bladder cancer. Kaohsiung J Med Sci 2014;30: Wei L, MacDonald TM, Mackenzie IS. Pioglitazone and bladder cancer: a propensity score matched cohort study. Br J Clin Pharmacol 2013; 75:

5 Diabetes Care THE JOURNAL OF CLINICAL AND APPLIED RESEARCH AND EDUCATION January 2015 Volume 38, Supplement 1 Diyabette Medikal Yaklaşım Standartları Glisemik Tedaviye Yaklaflımlar T P 2 D YABETTE FARMAKOLOJ K TEDAV Öneriler KONUMLANDIRMA, e er kontraendike de ilse ve tolere ediliyorsa, Tip 2 diyabette bafllangıçta tercih edilecek farmakolojik ajandır. A Yeni tanı konmufl ve belirgin düzeyde semptomatik olan ve/veya yükselmifl kan glukoz veya Hemoglobin A1c düzeyleri bulunan Tip 2 diyabetli hastalarda insülin tedavisine bafllanması düflünülmelidir (ek ajanlar ile veya tek baflına). E E er maksimum tolere edilebilen dozda insülin-dıflı monoterapi ile 3 ay içinde Hemoglobin A1c hedefine eriflilemezse veya sürdürülemezse, ikinci bir oral ajan, bir GLP-1 reseptör agonisti ya da bazal insülin ekleyiniz. A Farmakolojik ajan seçiminde rehber olarak hasta merkezli bir yaklaflım kullanılmalıdır. Etkinlik, maliyet, olası yan etkiler, kilo, komorbiditeler, hipoglisemi riski ve hasta tercihleri dikkate alınmalıdır. E Tip 2 diyabetin progresif yapısı nedeniyle insülin tedavisi Tip 2 diyabetli birçok hastada giderek endike hale gelmektedir. B Güncellenmifl Amerikan Diyabet Derne i/ Avrupa Diyabet Çalıflması Grubu durum beyanı verileri de erlendirmifl ve Tip 2 diyabetli hastalarda antihiperglisemik ajanlar hakkında avantajlar ve dezavantajlar dahil olmak üzere öneriler gelifltirmifltir. Hasta tercihleri, maliyet ve her sınıfın olası yan etkileri, kilo üzerindeki etkiler ve hipoglisemi riski dahil olmak üzere hasta merkezli bir yaklaflım üzerinde durulmufltur. Farmakolojik tedaviye ek olarak sa lı a olumlu etki eden yaflam tarzı modifikasyonları vurgulanmalıdır. 3

6 Diabetes Care Volume 38, Supplement 1, January 2015 Bafllangıç Tedavisi Birçok hasta yaflam tarzı de ifliklikleri ile bafllamalıdır (yaflam tarzı danıflmanlı ı, kilo verdirici e itim, egzersiz vs). Tek baflına yaflam tarzını düzenleyici çabalar ile glisemik hedeflere ulaflılamadı ında veya sürdürülemedi inde, kontraendikasyon veya intolerans yoksa, tanı sırasında veya hemen sonra metformin monoterapisi eklenmelidir., etkinlik ve güvenlilik açısından uzun süreli kanıta dayalı bir temele sahiptir, pahalı de ildir ve kardiyovasküler olay riskini azaltabilir. intoleransı veya kontraendikasyonları olan hastalarda fiekil 7.1 de kili Tedavi altında yer alan di er sınıflardan bir bafllangıç ilacı seçilir ve uygun flekilde devam edilir. Kombinasyon Tedavisi Tek baflına metformin ile ikili tedaviyi karflılafltıran çeflitli çalıflmalar olsa da pek azı üzerine eklenen ilaçları do rudan karflılafltırmaktadır. Karflılafltırmalı bir etkinlik meta-analizi bafllangıç tedavisine eklenen her yeni insülin-dıflı ajan sınıfının Hemoglobin A1c yi yaklaflık % azalttı ını göstermektedir. Tablo 7.1 de maliyet dahil olmak üzere kapsamlı bir liste mevcuttur. E er yaklaflık 3 ay sonra Hemoglobin A1c hedefine eriflilemezse, metformin ile flu altı tedavi seçene inden birinin kombinasyonu düflünülmelidir: sülfonilüre, tiazolidinedion, DPP-4 inhibitörleri, SGLT inhibitörleri, GLP-1 reseptör agonistleri veya bazal insülin (fiekil 7.1). laç seçimi çeflitli hasta, hastalık ve ilaç özellikleri yanısıra hasta tercihlerine dayanmalı ve hipoglisemi baflta olmak üzere yan etkiler en aza indirilirken kan glukoz düzeylerinin düflürülmesi hedeflenmelidir. fiekil 7.1 ABD ve/ veya Avrupa da sık kullanılan ilaçları vurgulamaktadır. Yemek saatleri düzensiz olan veya sülfonilüre kullanırken geç postprandiyal hipoglisemi geliflen hastalarda sülfonilüreler yerine hızlı etkili sekretagoglar (meglitinidler) kullanılabilir. fiekilde gösterilmeyen di er ilaçlar (örn. α-glukozidaz inhibitörleri, kolesevelam, bromokriptin, pramlintid) özel durumlarda denenmelidir, ama orta düzeyde etkinlik, uygulama frekansı ve/veya yan etkiler nedeniyle genellikle tercih edilmemektedir. Tüm hastalarda, Hemoglobin A1c %9 ise, hedeflenen Hemoglobin A1c düzeyine daha hızlı ulaflmak için tedaviye ikili kombinasyon ile bafllanması düflünülmelidir. nsülin, di er ajanların etkili olamayabilece i durumlarda etkili olma avantajına sahiptir ve hiperglisemi fliddetli oldu unda, özellikle semptomlar mevcutsa veya herhangi bir katabolik durum (kilo kaybı, ketozis) varsa her kombinasyon rejiminin parçası olarak düflünülmelidir. Kan glukozu mg/dl ( mmol/l) ve/veya Hemoglobin A1c %10-12 oldu unda kombinasyon insülin enjektabl tedavisine bafllanması düflünülmelidir. Hastanın glukoz toksisitesi düzeldikçe, rejim basitlefltirilebilir. nsülin Tedavisi Tip 2 diyabetli birçok hastada zamanla insülin tedavisi gerekli olur ve bundan yarar görürler. Doktorlar Tip 2 diyabetli kiflilerde insülin tedavisine bafllanmasını ve ayarlanmasını planlarken rejim fleksibilitesi isteyebilirler (fiekil 7.2).

7 Diabetes Care Volume 38, Supplement 1, January 2015 Sa l kl beslenme, kilo kontrolü, artm fl fiziksel aktivite ve diyabet e itimi Monoterapi Etkililik* Hipo Riski Kilo Yan Etkiler Maliyet* Düflük risk Etkisiz / azalma GI / laktik asidoz Düflük E er 3 ay sonra kiflisel hedef Hemoglobin A1c de erine ulafl lamazsa, ikili ilaç kombinasyonuna geçin. (Sıra, hastaya ya da hastalı a özgü faktörlere dayalı herhangi bir spesifik tercihi yansıtmamaktadır) kili tedavi Sülfonilüre Tiazolidinedion DPP-4 nhibitörü SGLT2 inhibitörü GLP-1 reseptör agonisti nsülin (genellikle bazal) Etkililik* Hipo Riski Kilo Yan Etkiler Maliyet* yüksek orta düzeyde risk art fl hipoglisemi düflük yüksek düflük risk art fl ödem, KY, Fx s düflük orta düflük risk etkisiz seyrek yüksek orta düflük risk azalma GU, dehidrasyon yüksek yüksek düflük risk azalma GI yüksek en yüksek yüksek risk art fl hipoglisemi de iflken E er 3 ay sonra kiflisel hedef Hemoglobin A1c de erine ulafl lamazsa, üçlü ilaç kombinasyonuna geçin. (Sıra, hastaya ya da hastalı a özgü faktörlere dayalı herhangi bir spesifik tercihi yansıtmamaktadır) Üçlü tedavi Sülfonilüre TZD veya DPP-4-i veya SGLT2-i veya GLP-1-RA veya nsülin Tiazolidinedion SÜ veya DPP-4-i veya SGLT2-i veya GLP-1-RA veya nsülin DPP-4 inhibitörü SÜ veya TZD veya SGLT2-i veya nsülin SGLT2-i SÜ veya TZD veya DPP-4-i veya nsülin GLP-1 reseptör agonisti SÜ veya TZD veya nsülin nsülin (bazal) TZD veya DPP-4-i veya SGLT2-i veya GLP-1-RA Kombinasyon enjektabl terapi # E er üçlü tedavi ile 3 ay içinde Hemoglobin A1c hedefine eriflilemezse ve hasta (1) oran kombinasyonda ise enjektabl ürünlere geçin; (2) GLP-1-RA alıyorsa, bazal insülin ekleyin; veya (3) optimum titre edilmifl bazal insülin alıyorsa, GLP-1-RA veya yemek saati insülini ekleyin. Refrakter hastalarda TZD veya SGLT2-i ekleyin: Bazal insülin Yemek saati insülini veya GLP-1-RA fiekil Tip 2 diyabette antihiperglisemik tedavi: Genel öneriler Çizelgedeki sıra, çıkıfl sırasına ve uygulanma yoluna göre belirlenmifl olup enjektabl ürünler sa dadır; bu durum herhangi spesifik bir tercihe iflaret etmemektedir. Tip 2 diyabette antihiperglisemik tedavinin olası sıralaması gösterilmifl olup ola an ilerleme dikey flekilde yukardan afla ı do ru olmalıdır (duruma göre tedaviler arasında yatay ilerleme de yapılabilir). DPP-4 i, DPP-4 inhibitörü; SU, sülfonilüre; TZD, tiazolidinedion. *Etkinlik kategorisinin tanımı için ilgili referansa bakınız. Hemoglobin A1c %9 oldu unda bu evrede bafllanmalıdır. #Kan glukozu mg/dl ( mmol/l) ve/veya Hemoglobin A1c %10-12 oldu unda, özellikle semptomatik veya katabolik bulgular varsa, bafllangıç rejimi olarak insülin yemek saati insülininin tercih edildi i bu evre ile bafllanmalıdır. Genellikle bir bazal insülin (NPH, glargin, detemir, degludek). Inzucchi ve ark.nın izniyle uyarlanmıfltır. 5

8 Diabetes Care Volume 38, Supplement 1, January 2015 Sınıf Bileflik(ler) Hücresel mekanizma(lar) Primer fizyolojik etki(ler) Avantajlar Dezavantajlar Maliyet* Biguanidler AMP-kinazı aktive eder (?di er) Hepatik glukoz üretimini azalt r Yaygın deneyim Hipoglisemi olmaması KVH olaylarında azalma (UKPDS) Gastrointestinal yan etkiler(diyare, abdominal kramp) Laktik asidoz riski (nadir) Vitamin B12 eksikli i Multipl kontraendikasyonlar: KBY, asidoz,hipoksi, dehidratasyon, vs Düflük Sülfonilüreler 2.nesil Gliburid/ glibenklamid Glipizid Gliklazid Glimepirid β-hücre membranları üzerinde KATP kanallarını kapatır nsülin sekresyonunu artt r r Yaygın deneyim Mikrovasküler riskte azalma (UKPDS) Hipoglisemi Kilo artıflı Miyokardiyal iskemi yapan faktörlerde körleflme? Düflük süreklilik Düflük Meglitinidler (glinidler) Repaglinid Nateglinid β-hücre membranları üzerinde KATP kanallarını kapatır nsülin sekresyonunu artt r r Postprandiyal glukoz artıflında azalma Doz esnekli i Hipoglisemi Kilo artıflı Miyokardiyal iskemi yapan faktörlerin etkilerinde körleflme? Sık doz fleması Orta TZDler Pioglitazon Roziglitazon& Nükleer transkripsiyon faktörü PPAR-γ yı aktive eder nsülin duyarlılı ın artt r r Hipoglisemi olmaması Devaml l k HDL-K da artıfl Trigliseridlerde azalma (pioglitazon) KVH olaylarında azalma? PROactive, pioglitazon) Kilo artıflı Ödem/kalp yetersizli i Kemik fraktürleri LDL-K da artıfl (roziglitazon) MI de artıfl? (meta-analizler, roziglitazon) Düflük α-glukozidaz inhibitörleri Akarboz Miglitol ntestinal α-glukozidazı bask lar ntestinal karbohidrat sindirimini/emilimini yavafllatır Postprandiyal glukoz artıfllarında azalma KVH olaylarında azalma (STOP-NIDDM) Sistemik de ildir Genellikle orta düzeyde Hemoglobin A1c etkinli i Gastrointestinal yan etkiler (fliflkinlik, diyare) Sık doz fleması Orta DPP-4 inhibitörleri Sitagliptin Vildagliptin Saksagliptin Linagliptin Alogliptin DPP-4 aktivitesini bask lar, Postprandiyal aktif inkretin (GLP-1, GIP) konsantrasyonlarını artırır nsülin sekresyonunu artırır (glukoza ba ımlı) Glukagon sekresyonunu azaltır (glukoza ba ımlı) yi tolere edilmesi Anjiyoödem/ürtiker ve di er immün aracılı dermatolojik etkiler Akut pankreatit? Kalp yetersizli ine ba lı hospitalizasyon artıflı? Safra asidi sekestranları Kolesevelam ntestinal traktüste safra asidlerini ba lar, hepatik safra asidi üretimini artırır Hepatik glukoz üretimini azalt r? nkretin düzeylerini artt r r? LDL-K de azalma Genellikle orta düzeyde Hemoglobin A1c etkinli i Konstipasyon Trigliseridlerde artıfl Di er ilaçların emilimini azaltabilir Dopamin-2 agonistleri Bromokriptin (hızlı salımlı) Dopaminerjik reseptörleri aktive eder Hipotalamik metabolizma regülasyonunu düzenler nsülin duyarlılı ını artırır KVH olaylarında azalma? (Cycloset Güvenlilik Çalıflması) Genellikle orta düzeyde Hemoglobin A1c etkinli i Sersemlik/senkop Bulantı Halsizlik Rinit

9 Diabetes Care Volume 38, Supplement 1, January 2015 SGLT2 inhibitörleri Kanagliflozin Dapagliflozin Empagliflozin Proksimal nefronda SGLT2 yi bask lar Böbrekte glukoz reabsorbsiyonunu bloke eder, glukozüriyi artırır Kiloda azalma Kan basıncında düflme Tüm T2DM evrelerinde etkilidir Genitoüriner enfeksiyonlar Poliüri Volum deplesyonu/hipotansiy on/sersemlik LDL-K de artıfl Kreatininde artıfl (geçici) GLP-1 reseptör agonistleri Eksenatid Eksenatid uzatılmıfl salım Liraglutid Albiglutid Liksisenatid Dulaglutid GLP-1 reseptörlerini aktive eder nsülin sekresyonunu artırır (glukoza ba ımlı) Glukagon sekresyonunu azaltır (glukoza ba ımlı Gastrik boflalmayı yavafllatır Toklu u artırır Kiloda azalma Postprandiyal glukoz oynamalarında azalma Bazı kardiyovasküler risk faktörlerinde azalma Gastrointestinal yan etkiler (bulantı/kusma/diyare) kalp hızında art fl Akut pankreatit? C-hücresi hiperplazisi/hayvanlarda medüller tiroid tümörleri Enjektabl E itim gereksinimleri Amilin mimetikler Pramlintid & Amilin reseptörlerini aktive eder Glukagon sekresyonunu azaltır Gastrik boflalmayı yavafllatır Toklu u artırır Postprandiyal glukoz artıfllarında azalma Kiloda azalma Genellikle orta düzeyde Hemoglobin A1c etkinli i Gastrointestinal yan etkiler (bulantı/kusma) nsülin dozu efl zamanlı olarak azaltılmadı ında hipoglisemi Enjektabl Sık doz fleması E itim gereksinimleri nsülinler Hızlı etkili analoglar Lispro Aspart Glulizin Kısa etkili nsan Regüler Orta etkili nsan NPH Bazal insülin analogları Glargin Detemir Degludec Premiks (çeflitli tipler) nsülin reseptörlerini aktive eder Glukoz kullanımını artırır Hepatik glukoz üretimini azaltır Di er Neredeyse tam yanıt Teorik olarak sınırsız etkinlik Mikrovasküler riskde azalma (UKPDS) Hipoglisemi Kilo artıflı Mitojenik etkiler? Enjektabl Hastanın isteksizli i E itim gereksinimleri De iflken # Tablo ABD ve Avrupa daki glukoz düflürücü ajanların tip 2 diyabetli hastalarda kiflisellefltirilmifl tedavi seçeneklerine rehber olabilecek özellikleri (15) KBY, kronik böbrek yetmezli i; KVH, kardiyovasküler hastalık; GIP, glukoza ba ımlı insülinotropik peptid; HDL-K, HDL kolesterol; LDL-L, LDL kolesterol; MI, miyokard infarktüsü; PPAR-γ, peroksizom proliferatör-aktive reseptör γ; PROactive, Makrovasküler Olaylara liflkin Prospektif Pioglitazon Klinik Çalıflması (30) ; STOP-NIDDM, nsüline Ba ımlı Olmayan Diabetes Mellitusu Önleme Çalıflması (31) ; TZD, tiazolidinedion; T2DM, tip 2 diabetes mellitus; UKPDS, Birleflik Krallık Prospektif Diyabet çalıflması. (32,33) Hızlı salımlı bromokriptin için Cycloset çalıflması. (34) *Maliyet sınıfın en düflük fiyatlı üyesine dayanır (bak. ref.15). ABD de ruhsatlı de ildir. Sonraki çalıflmalardan sonra mesane kanserine iliflkin önceki kaygılar azalmaktadır. & Avrupa da tip 2 diyabette ruhsatlı de ildir. #Maliyet, büyük oranda tipe/markaya (analoglar>insan insülinleri) ve doza dayanmaktadır. Inzucchi ve ark.nın izniyle uyarlanmıfltır. (15) Tip 2 diyabetin ve tedavilerinin progresif bir yapısı oldu u hastalara düzenli flekilde ve tarafsızca açıklanmalıdır. Doktorlar insülini bir tehdit olarak tanımlamaktan veya onu bir baflarısızlık ya da ceza gibi göstermekten kaçınmalıdır. nsüline bafllayan Tip 2 diyabetli hastalara, hasta tarafından izlenen kan glukozuna dayalı ve kendisinin ayarlayaca insülin dozları verilmesi glisemik kontrolü arttırmaktadır. 7

10 Diabetes Care Volume 38, Supplement 1, January 2015 # Enjeksiyon Karmafl kl k 1 Bazal insülin (genellikle metformin/- insülin olmayan di er bir ajan ile) düflük Bafllangıç: 10 U/gün veya U/kg/gün Ayarlama: AKG hedefine ulaflmak için haftada 1-2 kez %10-15 veya 2-4 U. Hipo için: Sebebi saptayın ve ele alın; dozu 4 U veya %10-20 azaltın. 2 En büyük yemekten önce hızlı etkili 1 insülin enjeksiyonu ekleyin E er AKG hedefine ulaflıldıktan sonra kontrol altına alınamazsa (veya doz >0.5 U/kg/gün ise), PPG yükselmelerini yemek saati insülini ile tedavi edin (Bafllangıçta GLP-1- RA denenebilir) Günde iki kez premiks insüline geçin orta Bafllangıç: 4U, 0.1 U/kg veya %10 bazal doz. E er Hemoglobin A1c<%8 ise bazal aynı oranda azaltılabilir Ayarlama: SMBG hedefine eriflilene kadar dozu haftada 1-2 kez, 1-2 U veya %10-15 arttırın Hipo için: Sebebi saptayın ve ele alın; dozu 2-4 U veya %10-20 azaltın. Bafllangıç: Mevcut dozu 2/3sabah, 1/3 akflam veya 1/2 sabah, 1/2 akflam olmak üzere bölün. Ayarlama: SMBG hedefine eriflilene kadar dozu haftada 1-2 kez, 1-2 U veya %10-15 arttırın Hipo için: Sebebi saptayın ve ele alın; dozu 2-4 U veya %10-20 azaltın. 3 E er kontrol altına alınamazsa, bazal-bolus kullanın Yemeklerden önce 2 hızlı insülin enjeksiyonu ekleyin ( bazal-bolus ) Bafllangıç: 4 U, 0.1 U/kg veya %10 bazal doz/yemek. E er Hemoglobin A1c<%8, bazalı aynı miktarda azaltın. Ayarlama: SMBG hedefine eriflilene kadar dozu haftada 1-2 kez, 1-2 U veya %10-15 arttırın Hipo için: Sebebi saptayın ve ele alın; dozu 2-4 U veya %10-20 azaltın. E er kontrol altına alınamazsa, bazal-bolus kullanın yüksek Fleksibilite daha fleksibl daha az fleksibl fiekil Tip 2 diyabette insüline bafllanmasına ve ayarlanmasına yaklaflım. AKG, açlık kan glukozu; GLP-1-RA, GLP-1 reseptör agonisti; hipo, hipoglisemi; orta, orta düzeyde; PPG, postprandiyal glukoz; #, sayı. Inzucchi ve ark.nın izniyle uyarlanmıfltır. Tek baflına bazal insülin en uygun bafllangıç insülin rejimi olup hiperglisemi derecesine göre 10 U veya U/kg ile bafllanır. Bazal insülin genellikle metformin ile ve muhtemelen insülin-dıflı ek bir ajan ile birlikte reçete edilir. E er bazal insülin kabul edilebilir bir açlık kan glukoz düzeyine titre edilmiflse ama Hemoglobin A1c hedef üzerinde kalmıflsa, post-prandiyal glukoz oynamalarını düzenlemek için enjektabl kombinasyon tedavisine geçilmesi düflünülmelidir (fiekil 7.2). Seçenekler arasında, bir GLP-1 reseptör agonisti veya hemen yemekten önce bir-üç hızlı etkili insülin analo- u (lispro, aspart veya glulizin) enjeksiyonu eklenmesi yer alır. Daha az arafltırılan bir alternatif olarak bazal insülinden günde iki kez verilen premiks (veya bifazik) insülin analo- una (70/30 aspart miks, 75/25 veya 50/50 lispro miks) geçilmesi düflünülebilir. Regüler insan insülini ve insan NPH-

11 Diabetes Care Volume 38, Supplement 1, January 2015 Regüler premiks formülasyonları (70/ 30), sırasıyla hızlı etkili insülin analoglarına ve premiks insülin analoglarına göre daha az maliyetli alternatiflerdir ama farmakodinamik profilleri nedeniyle postprandiyal glukoz oynamalarını önlemeleri yeterli de ildir. Multipl günlük enjeksiyonlar ile bazal-bolus tedavisine göre daha az sıklıkla kullanılan ve daha maliyetli bir alternatif, CSII dir (insülin pompası). Bazal-bolus rejimi altında yemek saati insülin bafllangıç dozunu saptamakla ilgili önerilere ek olarak, bir di er yöntem, toplam güncel insülin dozunu toplamak ve sonra bu miktarın yarısını bazal, yarısını yemek saati insülini olarak uygulamak ve bu son kısmı üç yeme e paylafltırmaktır. fiekil 7.2 sadece ardıflık insülin stratejileri üzerinde odaklanmakta olup her evrenin enjeksiyon sayısını, göreceli karmaflıklı ını ve fleksibilitesini anlatmaktadır. nsülin rejimine bafllandıktan sonra, kan glukoz düzeylerine ve her formülasyonun farmakodinamik profiline (patern kontrolü) dayanarak yemek saati ve bazal insülin ayarlamaları ile doz titrasyonu yapılması önemlidir. Bazal insülinden daha karmaflık insülin rejimleri kullanıldı ında, sülfonilürelerin, DPP- 4 inhibitörlerinin ve GLP-1 reseptör agonistlerinin bırakılması tipik olsa da, insülin olmayan ajanlara devam edilebilir. Suboptimal kan glukoz kontrolü altındaki hastalarda, özellikle insülin dozlarının arttırılması gerekenlerde, adjuvan tiazolidinedion (özellikle pioglitazon) veya SGLT2 inhibitörleri kullanımı daha iyi kontrol sa lanmasında ve gerekli insülin miktarının azaltılmasında yardımcı olabilir. Kan glukozunun hasta tarafından monitorizasyonu, diyet, egzersiz ve hipoglisemiden kaçınmak ve hipoglisemiye yanıt konularında kapsamlı e itim verilmesi, insülin kullanan her hastada kritik önem taflımaktadır. BAR YATR K CERRAH Öneriler BMI>35 kg/m 2 ve Tip 2 diyabeti olan eriflkinlerde, özellikle diyabetin veya iliflkili komorbiditelerin yaflam tarzı ve farmakolojik tedavi ile kontrol altına alınması zorsa, bariyatrik cerrahi düflünülebilir. B Bariyatrik cerrahi geçirmifl olan Tip 2 diyabetli hastalarda yaflam boyu yaflam tarzı deste i ve medikal monitorizasyon gereklidir. B Küçük çalıflmalarda Tip 2 diyabetli BMI kg/m 2 olan hastalarda bariyatrik cerrahinin glisemik yararı gösterilmiflse de, BMI<35 kg/m 2 olan hastalarda cerrahiyi önermek için halen yeterli kanıt yoktur. E Bariyatrik ve metabolik cerrahiler, ister gastrik bantlama, isterse mide ve ince barsak bölümlerinin rezeksiyonu, bypass yapılması veya transpozisyonu olsun, yaflam boyu yaflam tarzı deste i ve medikal monitorizasyonla birlikte kapsamlı kilo yönetimi programının bir parçası olarak yapıldıklarında ciddi obezitede etkili kilo verdirici tedaviler olabilirler. Ulusal rehberler BMI>35 kg/m 2 olan Tip 2 diyabetli kiflilerde bariyatrik cerrahinin düflünülmesini desteklemektedir. 9

12 Diabetes Care Volume 38, Supplement 1, January 2015 Avantajlar Bariyatrik cerrahi tedavisinin ameliyattan sonraki 2 yıl içinde hastaların %72 sinde glisemide tam veya tama yakın normalleflme sa ladı ı gösterilmifltir (yaflam tarzı ve farmakolojik giriflimler ile tedavi edilen efllefltirilmifl kontrol grubunda, %16). Bir çalıflmada cerrahi giriflim (Roux-en-Y gastrik bypass veya sleeve gastrektomi) ve intensif medikal tedaviye göre (üç ayda bir ziyaret, farmakolojik tedavi, hasta tarafından kan glukozu monitorizasyonu, diyabet e itimi, yaflam tarzı danıflmanlı ı ve Weight Watchers a katılmanın desteklenmesi) sadece intensif medikal tedavinin uzun süreli (3 yıllık) sonuçları, kontrolsüz Tip 2 diyabeti olan (ortalama Hemoglobin A1c %9.3) obez hastalarda Hemoglobin A1c %6 hedefine eriflmek açısından de erlendirilmifltir. Bu Hemoglobin A1c hedefine, gastrik by-pass grubunda %38 (p<0.001), sleeve gastrektomi grubunda %24 (p=0.01) ve medikal tedavi alan grupta %5 oranında eriflilmifltir. Diyabet remisyon oranları ince barsak kısımlarını bypass eden prosedürlerde daha yüksek olma e ilimindeyken sadece mideye sınırlı prosedürlerde daha düflük olma e ilimindedir. Daha genç yafl, daha kısa Tip 2 diyabet süresi, daha düflük Hemoglobin A1c, daha yüksek serum insülin düzeyleri ve insülin kullanımı olmaması bariyatrik cerrahiden sonra daha yüksek remisyon oranları ile iliflkili bulunmufltur. Her ne kadar bariyatrik cerrahinin Tip 1 diyabette morbid obez hastaların metabolik profillerini düzeltti i gösterilmiflse de, bariyatrik cerrahinin bu tür hastalardaki rolünün anlaflılması için daha genifl ve uzun çalıflmalar gerekmektedir. Dezavantajlar Bariyatrik cerrahi maliyetlidir ve riskleri vardır. Cerrahi ile do rudan ba lantılı morbidite ve mortalite oranları son yıllarda önemli oranda azalmıfl olup günümüzde 30 günlük mortalite oranları, laporoskopik kolesistektomiye benzer flekilde, %0.28 dür. Sonuçlar prosedüre, cerrahın ve merkezin deneyimine göre de ifliklik göstermektedir. Uzun dönemdeki sorunlar arasında vitamin ve mineral eksiklikleri, osteoporoz ve insülin hipersekresyonuna ba lı nadir ama genellikle fliddetli hipoglisemi yer almaktadır. Cerrahi uygulanan ve uygulanmayan hastaları efllefltiren kohort çalıflmaları, bu prosedür ile uzun dönemdeki mortalite oranlarının azalabilece ini düflündürmektedir. Aksine, Veterans Affairs Medical Centers da daha yafllı, ciddi obez hastaların e ilim skoru yönünden ayarlanmıfl analizinde, bariyatrik cerrahinin, ola an bakıma göre azalmıfl mortalite ile iliflkili olmadı- ı saptanmıfltır (ortalama izlem 6.7 yıl). Retrospektif analizler ve modelleme çalıflmaları bariyatrik cerrahinin Tip 2 diyabetli hastalarda maliyet yönünden etkin olabilece ini düflündürmektedir, ama bulgular, büyük oranda, prosedürlerin uzun dönemdeki etkinlikleri ve güvenlilikleri hakkında tahminlere dayanmaktadır. Tip 2 diyabetli kiflilerde bariyatrik cerrahinin uzun dönemdeki yararlarının ve risklerinin anlaflılması için, özellikle ciddi obez olmayanlarda, uygun medikal tedavinin kontrol grubu olarak kullanıldı ı iyi düzenlenmifl klinik çalıflmalar gereklidir. Ne yazık ki bu tür çalıflmaların yapılması mümkün olmayabilir.

13 ADA & EASD 2015 UPDATE ABD ve Avrupa da mevcut glukoz düflürücü ajanların Tip 2 diyabet hastalarında bireysel tedavi seçimine rehberlik edebilecek özellikleri 1 S n f Bileflikler Selüler Mekanizma Primer Fizyolojik Etki Avantajlar Dezavantajlar Maliyet Tiazolidinedionlar Pioglitazon Rosiglitazon Nükleer transkripsiyon faktörü PPAR-γ y aktive eder. nsülin sensivitesini artt r r. Hipoglisemi yapmaz. Uzun etki süresi HDL-K yi artt r r. Trigliseridleri düflürür. (pioglitazon) Kilo art fl Ödem/kalp yetersizli i Kemik fraktürleri Düflük KVH yi azalt r. (ProACTIVE, pioglitazon) Özellikle pioglitazon olmak üzere tiazolidinedionların mesane kanseri ile iliflkili oldu u hakkındaki önceki endifleler, sonraki kanıtlarla giderilmifltir. ADA & EASD 2012 Mevcut glukoz düflürücü ajanların Tip 2 diyabet hastalarında bireysel tedavi seçimine rehberlik edebilecek özellikleri 2 S n f Bileflikler Selüler Mekanizma Primer Fizyolojik Etki Avantajlar Dezavantajlar Maliyet Tiazolidinedionlar Pioglitazon Rosiglitazon Nükleer transkripsiyon faktörü PPAR-γ y aktive eder. nsülin sensivitesini artt r r. Hipoglisemi yapmaz. Uzun etki süresi HDL-K yi artt r r. Trigliseridleri düflürür. (pioglitazon) KVH yi azalt r. (ProACTIVE, pioglitazon) Kilo art fl Ödem/kalp yetersizli i Kemik fraktürleri Mesane kanserini artt r r? (pioglitazon) Literatürler 1. Inzucchi SE et al. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2015: A Patient-Centered Approach: Update to a Position Statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care Jan;38(1): Inzucchi SE et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach: position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care Jun;35(6):

Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965-

Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965- Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965- Kılavuzlar Doğrultusunda Tip 2 Diyabet Tedavisi Kılavuzlar Doğrultusunda Tip 2 Diyabet Tedavisi Dr. Miyase Bayraktar Antalya-2014 Sunum Tip 2 diyabet maliyetleri Tip 2

Detaylı

www.turkailehekderg.org Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Summary

www.turkailehekderg.org Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(1): 1-7 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.10.001 Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Oral antidiabetic treatment approaches in type

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi Prof. Dr. Göksun AYVAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ayvaz@gazi.edu.tr 1960 yılında Erzincan da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden 1983 yılında mezun oldu.

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2013 TÜRKİYE DİYABET VAKFI KÜNYE v ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011. 2. Baskı Eylül 2011 Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2013

Detaylı

ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ

ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ Web sitesi Bu doküman www.idf.org sitesinde mevcuttur Yazışma ve IDF in ilişkili yayınları Yazışma: Professor Stephen Colagiuri, Boden Institute of Obesity, Nutrition

Detaylı

Editorial Review Board:

Editorial Review Board: 1 İnsülin tedavisinin anlaşılmasını kolaylaştırmak Tip 2 Diyabetli hastalarda insülin analogları ve hazır karışım insülin analogları neden, ne zaman ve nasıl kullanılmalıdır 2 Editorial Review Board: Barbara

Detaylı

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet European Heart Journal (2007) 28, 88 136 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC ve EASD K lavuzlar Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet Avrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) ve

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diyabete bağlı KBY li hastalarda vasküler hastalıklara bağlı erken ölüm insidansı diyabetik olmayanlara göre daha yüksektir USRDS 2004 Annual Data Report. TND

Detaylı

GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY*

GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY* GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY* Gebelerin ortalama %4 ünde diabet bulunmaktad r. Bunlar n ortalama %90 ilk kez gebelikte ortaya ç kan veya tan konulan gestasyonel diabet (GDM), geri kalan %10 u ise gebelik

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Postgrad Med J 2012;88:160e166 Renal replasman tedavisine başlama periyoduna göre Tip 1 DM hastalarında yaşam süresi

Detaylı

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi 238 Derleme Review Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi Management of diabetes in cardiac diseases Serhat Işık, Tuncay Delibaşı, Dilek Berker, Yusuf Aydın, Serdar Güler Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. çözüm sarkoendoplazmik retikulum stresini azaltmak mı? 17 Doç. Dr. Umut Özcan

İÇİNDEKİLER. çözüm sarkoendoplazmik retikulum stresini azaltmak mı? 17 Doç. Dr. Umut Özcan ÇNDK H GDNZ 3 BS DÜZN KUUU 4 UU BKNI V KCI 5 BS PG 7 K Z 15 K01 etabolik sendrom tedavisinde çözüm sarkoendoplazmik retikulum stresini azaltmak mı? 17 Doç. Dr. Umut zcan K02 ansiyon tanısı koyarken ofis

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Atriyal Fibrilasyon Hastalar n n Tedavisi için ACC/AHA/ESC 2006 k lavuzu

Atriyal Fibrilasyon Hastalar n n Tedavisi için ACC/AHA/ESC 2006 k lavuzu ESC K lavuzlar Atriyal Fibrilasyon Hastalar n n Tedavisi için ACC/AHA/ESC 2006 k lavuzu Amerikan Kardiyoloji Birli i (American College of Cardiology: ACC)/Amerikan Kalp Birli i (American Heart Association:

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DİYABETLİ HASTALARDA İNSÜLİN UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EDA NUR ÇİLİNGİROĞLU YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i

Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i YEN LENM fi 4. BASKI Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i D ABETES MELL TUS VE KOMPL KASYONLARININ TANI, TEDAV VE ZLEM KILAVUZU-2009 Diabetes Mellitus Çalıflma Grubu Bu materyal Türkiye Endokrinoloji

Detaylı

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored?

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored? How Person With Diabetes Should Be Monitored? Prof. Dr. Nermin OLGUN, Yrd. Doç. Dr. Hayat YALIN, Uzm. Hem. Hülya Gülyüz DEMİR Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ERİŞKİN DİYABETLİ BİREYLER İÇİN EĞİTİMCİ REHBERİ

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ERİŞKİN DİYABETLİ BİREYLER İÇİN EĞİTİMCİ REHBERİ THE SOCIETY OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM OF TURKEY Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ERİŞKİN DİYABETLİ BİREYLER İÇİN EĞİTİMCİ REHBERİ ANKARA - 2014 TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİYABET DİYETİSYENLİĞİ

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ceylakonca@gazi.edu.tr. Diabetes Mellitus ta İnsülin Tedavisi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ceylakonca@gazi.edu.tr. Diabetes Mellitus ta İnsülin Tedavisi Doç. Dr. M. Ayhan KARAKOÇ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD akarakoc921@hotmail.com 1966 Yılında İstanbul-Bakırköy de doğdu. 1984-1991 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp

Detaylı