Öncelik AB ve anayasa olsun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öncelik AB ve anayasa olsun"

Transkript

1 MUKADDES HEYECAN DORUKTA HAC KURASI BUGÜN ÇEKÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 6 DA YAPIMI BÝR YILDA TAMAMLANDI HOLLANDA DA ÝMAM-I AZAM CAMÝÝ AÇILDI HABERÝ SAYFA 16 DA Hollanda'nýn Culemborg þehrinde bulunan ve yapýmý bir yýlda tamamlanan imam-ý Azam Camii, muhteþem bir törenle açýldý. YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Öncelik AB ve anayasa olsun KAMUOYU, 3. KEZ SEÇÝMÝ KAZANAN AKP BAÞTA OLMAK ÜZERE YENÝ MECLÝSTEN SÝVÝL BÝR ANAYASA YAPMASINI BEKLÝYOR. ANAYASA GENÝÞ BÝR KATILIMLA YAPILMALI uýþadamlarý ve sanayiciler seçim sonuçlarýný deðerlendirdi. Türk Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (TÜSÝAD) Yönetim Kurulu, yeni dönemden beklentisini, ''yeni anayasayý geniþ katýlým ve uzlaþma ile tamamlamýþ, AB üyeliðine yakýnlaþmýþ, ekonomik istikrarý güvence altýna alarak istihdam kapasitesini arttýrmýþ ve iþsizliði azaltmýþ bir Türkiye'' olarak açýkladý. YENÝ MECLÝSE TARÝHÝ GÖREVLER DÜÞÜYOR utobb Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ise, ''önümüzdeki süreçte yeni Meclisimize tarihî görevler düþmektedir. Bunlarýn baþýnda da toplumumuzun yeni bir anayasa talebinin karþýlanmasý gelmektedir'' görüþünü bildirdi. Hak-Ýþ Genel Baþkaný Mahmut Arslan da, yeni Meclisin daha etkin ve verimli çalýþmasý, toplumsal barýþa ve istikrara katkýda bulunmasý gerektiðini kaydetti. n4 te ABD'LÝ ORTADOÐU ARAÞTIRMALARI MERKEZÝ, SEÇÝMÝ YORUMLADI: Uzlaþma zamaný uabd deki Brandeis Üniversitesi Crown Ortadoðu Araþtýrmalarý Merkezi uzmaný Joshua Walker, seçim sonuçlarýný, Türkiye de demokrasinin güçlendirilmesine yardým edecek bir sonuç olarak nitelendirerek, sonuçlarýn, Türkiye de partilerin tavizler vermeleri ve birlikte çalýþmalarýný gerektirecek bir sistemi zorunlu kýlacaðýný belirtti. n7 de BAÞÖRTÜSÜ YASAKÇISI BAÞKAN: Kanunlarý uyguladým u Kon ya nýn Ak þe hir il çe sin de se çim ön ce si dü zen le nen e ði tim se mi ne rin - de il çe se çim ku ru lu baþ ka ný nýn ba þör - tü lü ol duk la rý i çin ba zý öð ret men le ri sa lon dan dý þa rý ya çý kar dý ðý id di a sýy la suç du yu ru sun da bu lu nul du. Ýl çe Se - çim Ku ru lu Baþ ka ný ken di ni sa vu nur - ken, Ka nu nu uy gu la dým de di. n 5 te 349 YENÝ ÝSÝM GÝRDÝ Meclisin yarýdan fazlasý yenilendi u Mec li se 349 ye ni i sim gi rer ken, bir ön ce ki dö nem den 201 mil let ve - ki li ye ni den se çil di. AK Par ti, 12 il - de mil let ve kil li ði nin ta ma mý ný ka - zan dý, 3 il de hiç ve kil çý ka ra ma dý. CHP'nin 33 il den TBMM de tem sil - ci si yer al maz ken, MHP i se Mec li se 47 il den ve kil gön de re me di. n 5 te ÝLK DÖRT AYDA % 114 ARTTI Carî açýk bildiðiniz gibi u Tür ki ye nin ca ri iþ lem ler he sa bý a çý ðý, yý lýn ilk 4 a yýn da, ge çen yý - lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 113,82 ar ta rak, 29 mil yar 642 mil - yon do lar ol du. n11 de Suriye'deki çatýþmalardan kaçanlar sýnýrda Kýzýlay tarafýndan kurulan çadýrlarda barýnýyor. FOTOÐRAF: AA SURÝYE'DEN TÜRKÝYE'YE SIÐINANLARIN SAYISI 6 BÝNÝ AÞTI Çadýrkent kalabalýklaþýyor u Suriye deki olaylardan kaçarak Hatay ýn Yayladaðý ve Altýnözü ilçesinde oluþturulan dört geçici çadýrkentte konaklayan Suriyeli sayýsýnýn 6 bin 817 ye yükseldi ve sayýnýn her geçen saat artmasý bekleniyor. Önceki günden bu yana insanî mülâhazalarla Türkiye ye giriþi saðlanan yaklaþýk bin Suriye vatandaþý, kimlik ve saðlýk kontrolünden geçirilerek, dördüncü geçici çadýrkente yerleþtirildi. n4 te GELENEKSEL BALKON KONUÞMASINDA MÝLLETE SESLENDÝ Erdoðan: Ýstiþare mesajý aldýk KOBÝDER GENEL BAÞKANI NURETTÝN ÖZGENÇ: Vaadlerin takipçisiyiz uküçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler Derneði Genel Baþkaný Nurettin Özgenç, büyük bir çoðunlukla yeniden hükümet kurmaya hak kazanan AK Parti nin, halka olan vaatlerini yerine getirmesi gerektiðini söyledi. n4 te AB den seçim kutlamasý nhaberi Sayfa 7 de ubaþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Aziz milletimiz bize, sadece hükümet etme yetkisini vermedi, ayný zamanda yeni anayasa yapmak için de bize bir görev vermiþtir. Milletimiz, bu yeni anayasayý, uzlaþmayla, istiþareyle, müzakereyle yapma mesajýný bize verdi diye konuþtu.. n4 te Ýtiraz süresi beklenecek nhaberi Sayfa 4 te Nurettin Özgenç Millî irade kazandý nhaberi Sayfa 7 de ISSN

2 2 LÂHÝKA Dördüncü Mesele yi çokça okuyunuz Dünyevî merakâver meselelere bakýp, vazife-i bâkiyenizde fütur getirmeyiniz. Meyvenin Dördüncü Meselesini * çok defa okuyunuz; kuvve-i mâneviyeniz kýrýlmasýn. Âl-i Y Dinlerini korumak için hicret edenlerin, yurtlarýndan çýkarýlanlarýn, Benim yolumda eziyete uðrayanlarýn, cihad edenlerin ve öldürülenlerin elbette günahlarýný örteceðim ve elbette onlarý altýndan ýrmaklar akan Cennetlere koyacaðým. Ýmran Sûresi: 195 / Âyet-i Kerime Meâli Kur ân eðitimi ve iki hayatýn süsü ve teminatý olan çocuklarýmýz Aziz, sýddýk kardeþlerim, Bu yaz mevsimi, gaflet zamaný ve derd-i maîþet meþgalesi hengâmý ve þuhûr-u selâsenin çok sevaplý ibâdet vakti ve zemin yüzündeki fýrtýnalarýn silahla deðil, diplomatlýkla çarpýþmalarý zamaný olduðu cihetle, gayet kuvvetli bir metânet ve vazife-i nûriye-i kudsiyede bir sebat olmazsa, Risâle-i Nûr un hizmeti zararýna bir atâlet, bir fütur ve tevakkuf baþlar. Aziz kardeþlerim, siz katî biliniz ki, Risâle-i Nur ve þâkirtlerinin meþgul olduklarý vazife, rûyi zemindeki bütün muazzam mesâilden daha büyüktür. Onun için, dünyevî merakâver meselelere bakýp, vazife-i bâkiyenizde fütur getirmeyiniz. Meyvenin Dördüncü Meselesini çok defa o- kuyunuz; kuvve-i mâneviyeniz kýrýlmasýn. Evet, ehl-i dünyanýn bütün muazzam meseleleri, fânî hayatta zâlimâne olan düstûr-u cidal dâiresinde, gaddarane, merhametsiz ve mukaddesât-ý diniyeyi dünyaya fedâ etmek cihetiyle, kader-i Ýlâhi, onlarýn o cinayetleri içinde, onlara bir mânevî cehennem veriyor. Risâle-i Nur ve þâkirtlerinin çalýþtýklarý ve vazifedâr olduklarý fânî hayâta bedel, bâkî hayata perde olan ölümü ve hayat-ý dünyeviyenin perestiþkârlarýna gayet dehþetli ecel celladýnýn, hayat-ý ebediyeye birer perde ve ehl-i imânýn saâdet-i ebediyelerine birer vesile olduðunu, iki kere iki dört eder derecesinde katî ispat etmektedir. Þimdiye kadar o hakikati göstermiþiz. Elhâsýl: Ehl-i dalâlet, muvakkat hayata karþý mücâdele ediyorlar. Bizler, ölüme karþý nûr-u Kur ân ile cidaldeyiz. Onlarýn en büyük meselesi muvakkat olduðu için bizim meselemizin en küçüðüne bekaya baktýðý için mukabil gelmiyor. Madem onlar divânelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karýþmýyorlar; biz, neden kudsî vazifemizin zararýna onlarýn küçük meselelerini merakla takip ediyoruz? Bu âyet Siz doðru yolda oldukça, sapýtmýþ o- lanlar size zarar veremez. (Mâide Sûresi: 105.) ve usûl-ü Ýslâmiyetin ehemmiyetli bir düsturu olan Er-râzî bi z-zarari lâ yunzeru lehû yani, Baþkasýnýn dalâleti sizin hidâyetinize zarar etmez; sizler, lüzumsuz onlarýn dalâletleriyle meþgul olmayasýnýz ; düstûrun manasý: Zarara kendi râzý olanýn lehinde bakýlmaz, ona þefkat edip acýnmaz. Madem bu âyet ve bu düstur, bizi, zarara bilerek râzý olanlara acýmaktan men ediyor; biz de bütün kuvvetimiz ve merakýmýzla, vaktimizi kudsî vazifeye hasretmeliyiz. Onun hâricindekileri mâlâyânî bilip, vaktimizi zâyi etmemeliyiz. Çünkü elimizde nur var, topuz yoktur. Biz tecâvüz edemeyiz. Bize tecâvüz edilse, nur gösteririz. Vaziyetimiz bir nevî nûrânî müdafaadýr. Bu tetimmenin yazýlmasýnýn sebeplerinden birisi: Risâle-i Nur un bir talebesini tecrübe ettim. Acaba bu heyecan, þimdiki siyasete karþý ne fikirdedir? diye, Boðazlar hakkýnda boþboðazlýðý münâsebetiyle bir iki þey sordum. Baktým, alâkadarâne ve bilerek cevap verdi. Kalben, Yazýk! dedim. Bu vazife-i nûriyede zararý olacak. Sonra þiddetle ikaz ettim. Emirdað Lâhikasý, s. 89 * Meyvenin Dördüncü Meselesi için bakýnýz: Þuâlar, 11. Þuâ, 4. Mesele, s. 316 Her insan yaratýlýþta Ýslâm fýtratý üzerinde ve en güzel bir sûret olan ahsen-i takvîm suretinde yaratýlmýþtýr. Bu manada bütün meyiller fýtrata ve onun i- fadesi olan Kur ân a doðru akmaktadýr. Kâinat kitabýnýn lisaný olan Yüce Kur ân ýn Cum a Suresi nde Her þey kendi lisan-ý haliyle Allah ý tesbih eder. buyurulmaktadýr. Bütün mevcudat içinde zikri ve tesbihi en geniþ ve bütün mevcudatý temsilen zikir ve tesbihfeþan olan insanýn ise bu zikir ve tesbihi Kur ân iledir. Yýllar önce Nurun ilk menzili Barla ya yaptýðýmýz bir ziyarette, kendisi Bediüzzaman ý yakýndan görüp tanýyan, doksanlýk yaþýyla bu zikir ve tesbihi anlamýþ bir teyzemiz yanýmýza gelerek, Yavrularým gelin size bir þey göstereceðim. diyerek önümüze düþtü. Bir müddet gidip, uzun kavak aðaçlarýnýn yanýnda durduk. Bize, bahar rüzgârýnýn hafif esintileriyle nazlý nazlý sallanan kavak dallarýndaki yüz binlerce yapraðýn hep birlikte titreþerek hareket ettiklerini göstererek, Ne güzel zikrediyorlar deðil mi? Hocfendi (Bediüzzaman) bize bunlarýn durmadan Allah ý zikrettiklerini söylerdi. dedi. Yazýmýza ilham konusu olan, kâinat kitabýnýn süslü görüntüsüyle bezenmiþ rengârenk çiçekler arasýnda, fýtrî duruþuyla adeta o güzel çiçeklerin zikir ve tesbihini anlamaya çalýþan, bütün çocuklar gibi, dünya ve aile hayatýnýn adeta bir güzel süsü ve çiçeði olan resimdeki küçük Zeynep Serra nýn bu hâli bu fitrî meyli anlatan konuþan bir resim mahiyetinde karþýmýzda durmaktadýr. Kim olursa olsun, nerede doðarsa doðsun, her insan fýtraten Kur ân ý okuyup anlayacak ve yaþayacak þekilde programlanmýþtýr. Bu manada fýtrat hiçbir boþluðu asla kabul etmez. Ýnsanlarýn dünya hayatýnda karþý karþýya olduðu ebedî imtihan gereði, fýtratýn gereði Kur anî program ve hayat anlayýþlarýyla doldurulamayan boþluklarý ise, Kur anî ve insanî olmayan program ve yaþayýþlarýn dolduracaðý izahtan varestedir. Kâinat kafasýna Kur an programýný yerleþtiren Zat, insan baþýna da bunun bir misal-i musaððarý olan Kur ânî bir programý yerleþtirmiþtir. Top güllesinden 70 defa hýzla saatte 107 bin km. hýzla hareket eden Küre-i Arzýn aklý hükmünde olan Kur ân onun baþýndan çýksa, Küremiz deli-divane olacak, baþýný baþka bir seyyareye çarpýp büyük bir kýyametin kopmasýna sebep olacaktýr. Mahiyeten kâinat kadar geniþ yaratýlan insaný, maddi mânevî alâkadar eden tüm dünyalarýndaki kargaþa, fýrtýna ve zelzeleleri teskin edip sakinleþtirecek yegâne iksir ve gýda Kur ân ve onun öðrenilip öðretilmesi ve hakikatlarýnýn yaþanmasýdýr. Okullarýmýzýn tatil olup, milyonlarca ilk ve orta öðretim öðrencisinin tatile girmesiyle birlikte, Tatilde çocuklarýmýzda meydana gelecek boþluðu nasýl dolduracaðýz? sorusu bütün ailelerin ortak endiþesidir. Zaman geçtikçe hiç deðerini kaybetmeyen atalarýmýzýn güzel sözlerinden Aðaç yaþ iken eðilir sözü, çocuðun eðitimi konusunda verilmesi gereken eðitimin zamanlama açýsýndan ehemmiyetini göstermektedir. Bu sahanýn uzmanlarý ve ilim adamlarý, çocuðun Ýslâmî ve Kur ânî yönden eðitiminin anne karnýnda baþlamasý gerektiðini ifade etmiþlerdir. Kur ân ve Ýslâm fýtratý üzerine yaratýlan her insan, Kur ân ý okuyup öðrenmeye ve yaþamaya fýtrî bir meyil ve donanýmla yaratýlmýþtýr. Buna baðlý olmak üzere, Kur ân ýn kolay okunup ezberlenmesi hassasý onun bir mucizesidir. Bu hususta 3 yaþýnda bir çocukla 90 yaþýnda bir dede veya ninenin durumu çok fark etmez; i- kisi de Kur ân ý okuyup ezberleyebilir. Ýslâm tarihinde, daha 3 yaþýnda Kur ân'ý o- kuyup hatmeden ve ezberleyen küçük dâhîler olduðu gibi, 70 li, 80 li yaþlarda Kur ân ý öðrenip, hatta ezberleyen büyüklerin olduðu da vakidir. Zaman zaman gazetelerde bunlarla ilgili birçok haber örneði görmekteyiz. Çocuklara verilecek dinî eðitimin temeli Kur ân la mümkündür. Dolayýsýyla çocuklara, belli bir yaþa geldiklerinde öncelikle Kur ân öðretilmelidir. Kur ânî bir eðitimle yetiþtirilen çocuklarýn, anne ve babalarýnýn öldükten sonra da amel defterlerinin açýk kalacaðýný ve evladýnýn iþlediði her bir hasenenin bir mislinin, peder ve validesinin amel defterlerine yazýlacaðýný Yüce Resul (asm) haber vermiþtir. Ayrýca, Resûlullah (asm) Efendimizin þu hadîs-i þerîfi çocuklarýna Kur ân eðitimi veren anne ve babalar için çok büyük bir müjdedir: Çocuðuna Kur ân öðreten kimseye kýyamet günü cennette taç giydirilir. (Ebû Dâvud, Salât.) Bir diðer rivayette ise: Kur ân ý okuyan ve içinde bulunan hükümlerle amel eden kimsenin anne ve babasýna kýyamet günü, dünya evlerinize vuran güneþin aydýnlýðýndan daha fazla aydýn olan bir taç giydirilir. (Ebû Dâvud, Salât.) Bu noktadan, yaz tatili ve diðer tatillerde çocuklarýmýzýn ihtiyacý olan spor, gezi, dengeli beslenme vb. bedenî ve dünyevî ihtiyaçlarýna gösterdiðimiz özenin en az iki katýný, onlarýn ruh ve kalplerini terbiye edip doyuracak Kur ân ve dinî eðitimleri için göstermeliyiz. Bu konuda anne ve babalarla birlikte, bu konuda yetki ve sorumluluðu bulunanlara büyük görevler düþüyor. Tatille birlikte, aylarca, ilköðretim ve orta öðretimde boþ ve atýl kalan ve halkýn vergileriyle yapýlýp gerçek mülkiyetinin millete ait olduðu on binlerce dersliðin Kur ân ve din eðitimi verilen çocuklarýmýzýn ve milletimizin hizmetine verilerek daha temiz ve düzenli ortamlarda hizmet verilmesi aciliyet ve öncelik taþýmaktadýr. Ýlköðretim 5. Sýnýfa kadar olan Kur ân eðitimindeki kýsýtlamalar çað dýþý olup, bir an önce kaldýrýlmalýdýr. Çünkü bu konuda söz hakký, dayatma kanun, yönetmelik ve genelgelerde deðil, Kâinat Sultanýnýn emirleri o- lan Kur an da ve varlýk âleminin yaratýlýþ sebebi ve medar-ý iftiharý ve Kur ân ýn ve kâinat kitabýnýn rehberi ve tarif edicisi olan Hz. Resulullah ýn sünnetleridir. Yüce Allah (cc) Zümer Suresi 23. âyetinde: Allah sözün en güzelini, birbiriyle u- yumlu ve býkýlmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanlarýn, bu Kitab ýn etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah ýn zikrine ýsýnýp yumuþar. Ýþte bu Kitab, Allah ýn, dilediðini kendisiyle doðru yola i- lettiði hidayet rehberidir. Allah kimi de saptýrýrsa artýk ona yol gösteren olmaz. Hz. Resûlullah ýn (asm), çocuklarýmýzýn Kur ân ve Ýslâmiyetten uzaklaþtýrýlmaya çalýþýldýðý fitne ve fesat asrýnda bir varisi olan ve Kur an ve Resulullah tan ilhamen yazdýðý Kur ân tefsirleriyle çocuklarýmýzýn, gençlerimizin ve yediden yetmiþe tüm milletimizin ve insanlýðýn imdadýna yetiþen Bediüzzaman, Emirdað Lâhikasý adlý eserindeki bir mektubunda Kur ân eðitiminin ve Kur ân hakikatlarýnýn tebliðinin ehemmiyeti ile ilgili olarak þöyle diyor:..ýnebolu civarýnda bulunan ve Nurlara güzel kalemiyle çok hizmet eden kardeþlerimizden Mehmed Zekeriya nýn bir mektubunu aldým. Endiþelerimi izale edip beni mesrur eyledi. Þimdi Nurlarýn bir vazifesi olan çocuklara Kur ân okutmak ve iman derslerini vermek hizmetiyle meþgul olduðunu yazýyor. Ona yazýnýz ki: Bu hizmetin, aynen eskide Nur lara çalýþmanýz gibi kýymetlidir. Hem, senin yazdýðýn kesretli risâleler, senin bedeline Nur larýn neþrine hizmet ederler. Merak etmesin; o eski makamýný muhafaza ediyor. Yine Barla Lâhikâsý nda ayný konuyla ilgili olarak:..hem herbir has talebenin mühim bir vazifesi, bir çocuða Kur ân öðretmek olduðundan, sen bu vazifeyi yapmaya baþladýn. Sen birinci talebelerden olduðundan, inþâallah senin çocuðun da birincilerden o- lacaktýr... sözlerini kullanmýþtýr. Öyleyse çocuklarýmýzýn kalp ve ruhlarýný tedavi edip nurlandýrmak ve onlarý dünya ve ahiret hayatýnda mutlu kýlmak için millet olarak, yediden-yetmiþe, Haydi Kur ân öðrenme, öðretme ve yaþama seferberliðine!... diyoruz. Çünkü bu hususta Kur ân ýn misli ve benzeri yoktur. Söz odur ve ona denir. Kâinat mescid-i kebirinde Kur ân kainatý okuyor. Onu dinleyelim, o nur ile nurlanalým, hidayetiyle amel edelim Cenâb-ý Hak, baþta çocuklarýmýzý olmak üzere, tüm Müslümanlarýn ve insanlýðýn kalplerini Kur ân ile nurlandýrsýn. Onu kabrimizde yoldaþ, en büyük hesap günü olan Mahkeme-i Kübrada ve Mizan da þefaatçi kýlsýn. Âmin.

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 12 Recep 1432 Rumî: 1 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Yerel medya AB için buluþacak TÜRK YEREL MEDYASI AB YOLUNDA SEMÝNERLERÝNÝN ÜÇÜNCÜSÜ TEMMUZ DA ERZURUM DA YAPILACAK. YEREL MEDYA, AB KONUSUNDA BÝLGÝLENDÝRÝLECEK. Üniversiteler deprem filmi için yarýþacak DEPREMÝ Kaderine Býrakma temasýyla bu yýl üçüncüsü düzenlenen Doðal Afet Sigortalarý Kurumu (DASK) Kýsa Film Yarýþmasý na baþvurular, 17 Haziran tarihinde sona erecek. Konuya iliþkin yapýlan açýklamaya göre, DASK ýn, üniversitelerin iletiþim ve güzel sanatlar fakültesi öðrencilerine yönelik düzenlediði kýsa film yarýþmasýna baþvuru için son haftaya girildi. Depremi Kaderine Býrakma temasýyla bu yýl üçüncüsü düzenlenen yarýþmada öðrenciler, deprem riskinin yönetilebileceðini, can ve mal kaybýnýn depremin doðal bir sonucu olmadýðýný en iyi anlatan kýsa filmi yapmak için yarýþacak. DASK ýn, genç nesillerde deprem bilincini geliþtirmek, üniversitelileri üretime teþvik etmek amacýyla düzenlediði üçüncü kýsa film yarýþmasýna baþvurular 17 Haziran da sona erecek. Yarýþma kapsamýnda internet üzerinden yapýlacak oylamayla, iki katýlýmcýya da izleyici özel ödülü verilecek. Ýzleyici özel ödülü almaya hak kazanan filmler, Canon SLR ve Canon Compact dijital fotoðraf makinesi almaya hak kazanacak. Öðrenciler yarýþma koþullarýyla ilgili ayrýntýlý bilgiye adresinden ulaþabilecek. Ýstanbul/aa AVRUPA Birliði Genel Sekreterliði (ABGS) tarafýndan yürütülen ve Ýngiltere Büyükelçiliði tarafýndan desteklenen Türk Yerel Medyasý AB Yolunda projesi seminerlerinin üçüncüsü Temmuz 2011 tarihlerinde Erzurum da yapýlacak. ABGS den yapýlan yazýlý açýklamada, Türkiye çapýnda gazete, televizyon, dergi, radyo, internet olmak üzere tüm yerel medya mensuplarýna hitap eden Türk Yerel Medyasý AB Yolunda projesinde, yerel medyanýn, Türkiye nin AB ye katýlým sürecini daha yakýndan takip edebilmesi ve sürece dahil olmasýnýn amaçlandýðý belirtildi. Bu projeyle ABGS nin, tüm yurda yayýldýðý ve yerel medyayla bir araya geldiði vurgulanan açýklamada, böylece Türkiye nin AB sürecinin günlük hayata ne getirdiði ve medyaya yönelik proje ve programlarýn ilk elden yerel medyaya aktarýldýðý kaydedildi. Seminer katýlýmcýlarýna, çalýþmalarýnda AB sürecini takip etmelerini kolaylaþtýracak bilgiler verildiði ifade edilen açýklamada, ABGS tarafýndan, yerel medya mensuplarý için özel o- larak hazýrlanan AB rehberinin de seminer katýlýmcýlarýna sunulduðu belirtildi. Projenin ilk bölgesel bilgilendirme seminerinin Mayýs ta Ýstanbul da düzenlendiði hatýrlatýlan açýklamada, Haziran da Ankara da düzenlenecek ikinci seminerin ardýndan, Erzurum da üçüncü bölgesel bilgilendirme seminerinin Temmuz 2011 tarihlerinde yapýlacaðý bildirildi. Açýklamada, üçüncü bölgesel bilgilendirme seminerinin, Erzurum, Aðrý, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bitlis, Gümüþhane, Iðdýr, Kars, Muþ, Rize, Trabzon, Van illerinde çalýþan yerel medya mensuplarýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirileceði kaydedildi. Erzurum seminerine katýlým için belirtilen illerden baþvurularýn alýnmasýna baþlandýðý belirtilen açýklamada, baþvuru süresinin 23 Haziran a kadar devam edeceði bildirildi. Açýklamada, seminerlere katýlým için baþvurularýn internet üzerinden alýndýðý, projeyle ilgili bilgilere ve seminer takvimine adresinden ulaþýlabildiði belirtildi. Ankara/aa Küresel Rüzgâr Günü kutlanacak AVRUPA Rüzgâr Enerjisi Birliði (EWEA) ve Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafýndan ilki 2007 yýlýnda düzenlenen ve 2009 yýlýndan itibaren her yýl tüm dünyada 15 Haziran tarihinde kutlanan Küresel Rüzgâr Günü-Global Wind Day, bu yýl 17. Uluslararasý Enerji ve Çevre Fuarý ve Konferansý (ICCI 2011) kapsamýnda düzenlenecek etkinliklerle Türkiye de kutlanacak. Dünya çapýnda düzenlenen etkinliklerde yenilenebilir ve temiz enerji hakkýnda bilgiler veriliyor. ICCI 2011 kapsamýnda düzenlenecek 45 oturum ve üç panelde dünya enerji gündemi Ýstanbul da belirlenecek. Enerji sektörünün dünyadaki ve Türkiye deki sorunlarýnýn, ihtiyaçlarýnýn dile geleceði ve yapýlmasý gerekenlerin öneri olarak sunulacaðý toplantýlarda kamu kurum ve kuruluþlarýnýn, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri bir araya gelerek tartýþacaklar. Ýstanbul/ Yeni Asya Antalya ya gelen turist sayýsýnda rekor artýþ ANTALYA YA haziran ayýnýn 12 günlük döneminde bir günde gelen turist sayýsýnda son 7 yýlýn rekoru kýrýldý. Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre, Antalya Havalimaný na haziran ayýnýn 12 günlük döneminde gelen turist sayýsý 612 bin 947 ye ulaþýrken, yýlbaþýndan bu yana bölgeyi ziyaret eden turist sayýsý 3 milyon 400 bin 194 oldu. Haziran ayýnýn 12 günlük döneminde bir günde Antalya ya giriþ yapan turist sayýsý bakýmýndan son 7 yýlýn rekoru kýrýldý. Rekor, 11 Haziran Cumartesi günü kayda geçirildi. Haziran ayýnýn 12 günlük döneminde Antalya ya bir günde gelen turist sayýsý 67 bin 565 o- larak gerçekleþti. Antalya/aa Pendik Belediyesi'nin kampanyasýna yoðun ilgi var. Kitap baðýþýna yoðun ilgi PENDÝK Belediyesi Kütüphane Müdürlüðü nün baþlattýðý kitap baðýþý kampanyasýna yoðun ilgi sürüyor. Baðýþlanan kitaplara, ilçe genelinde olduðu gibi ülkenin dört bir tarafýndan da talep geliyor. Pendik Belediyesi Kütüphane Müdürlüðü nün herkesin kitap okuyabilmesi amacýyla kitap baðýþý kampanyasý baþlattý. Kampanya baþta okullar olmak üzere ilçenin tüm noktasýnda sürdürülüyor. Yoðun ilginin olduðu kampanyada toplanan kitaplar isteyen her kurum ya da kiþiye verilebiliyor. Kampanyayý duyan Rize, Þanlýurfa, Muþ gibi Türkiye nin dört bir yanýndan kitaplarý almak için kütüphane Müdürlüðü ne talepler geliyor. Ýstanbul/ Yeni Asya 12 Haziran tablosu KÖLN - Seçim sonuçlarýný, Üstadý anma programý için bulunduðumuz Almanya da öðrendik. Bu sonuçlarýn detaylý tahlillerini dönüþte yapmaya çalýþýrýz. Bu aþamada bir ön deðerlendirme olarak þunlarý ifade edebiliriz: Oylarýný 3 puan daha arttýrmasýna raðmen, Meclisteki sandalye sayýsý azalan iktidar partisi 330 un da altýna indi seçiminde de öyle olmuþ, 2002 seçimindeki yüzde 34 lük oyunu yüzde 46.5 a çýkarmasýna raðmen, kazandýðý sandalye sayýsý önceki döneme göre azalmýþtý. 12 Haziran seçiminde aldýðý sonuç, AKP nin hareket alanýný daha da daraltacak. CHP, oy oranýný 2007 ye göre 5 puan yükseltti ve sandalye sayýsýný çoðalttý. Bu sonuç, anamuhalefet partisinin iktidar politikalarýný frenleme gücünü nisbeten de olsa arttýracak. Barajý geçip geçemeyeceði çok tartýþýlan MHP, 2007 ye göre 1.5 puanlýk bir kayba uðrasa da Meclise girmeyi baþardý. BDP nin 36 baðýmsýz adayý da yeni dönemde Mecliste seçmenlerini temsil edecek. Ortaya çýkan Meclis tablosu, dört yýl önceki 22 Temmuz seçiminde oluþan dört partili Meclis yapýsýnýn rötuþlu bir devamý niteliðinde. Bu dört partinin þimdiye kadar izledikleri politikalara baktýðýmýzda, yeni dönem için iyimser o- labilmek pek mümkün görünmüyor. Tam tersine, siyasetteki kilitlenmenin daha katmerli bir hale geleceðinden endiþe etmek için sebepler fazlasýyla mevcut. Dahasý, partiler arasý gerilimin daha da týrmanacaðýndan kaygý duymak için de. Bakalým, sonuçlar belli olduktan sonra yapýlan yorumlarda seslendirilen uzlaþma çaðrýlarýna itibar edilecek mi? Göreceðiz. Ama iþin gerçeði, 12 Haziran tablosunun, yeni anayasa projesi baþta olmak üzere demokratikleþme reformlarý için kolaylaþtýrýcý bir nitelik arz ettiðini söylemek þu aþamada hayli zor görünüyor. Yani, siyasette daha sýkýntýlý bir sürece giriyoruz. Allah yardýmcýmýz olsun. (DP nin aldýðý sonuca kýsaca temas edersek: Tam bir dibe vurma halini yansýtan bu sonucu doðuran en önemli faktörlerin baþýnda, BTP ile yapýlan ittifak geliyor. Bu yanlýþ tercih, partiyi, i- çinden çýkýlmasý çok daha zor bir çýkmaza sürükledi. DP deki kan kaybý, çok daha vahim boyutlara ulaþarak devam ediyor.) Not: Almanya seyahatimiz sebebiyle, yazýlara kýsa bir ara veriyoruz. En yakýn zamanda tekrar buluþmak dileðiyle. LYS de kimliðini unutana yardým ANKARA Valiliðinin baþlattýðý uygulama ile ve Haziran tarihlerinde yapýlacak olan Lisans Yerleþtirme Sýnavlarýnda (LYS) kimliðini u- nutan öðrencilerin yardýmýna Çankaya Nüfus Müdürlüðü koþacak. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, yaptýðý açýklamada, Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlacak LYS süresince, Çankaya Nüfus Müdürlüðünün sýnav sonuna kadar açýk olacaðýný belirterek, kimlikleri yanýnda olmayan öðrencilere hizmet verileceðini söyledi. Kimi öðrencilerin sýnav telaþý nedeniyle nüfus cüzdanlarýný evlerinde unuttuðunu, bazýlarýnýn ise yolda yaþanan koþuþturma sýrasýnda kimliklerini düþürdüðünü hatýrlatan Vali Yüksel, bu öðrencilerin yýl boyunca harcadýðý emeklerin heba olmamasý için çalýþma baþlattýklarýný kaydetti. Bu kapsamda Çankaya Nüfus Müdürlüðünün sýnav sonuna kadar hizmet vereceðini aktaran Vali Yüksel, Kimlikleri yanlarýnda olmayan ya da sýnav yerine gelirken kaybeden öðrencilerimizin bilgileri, buradan online olarak sýnav görevlilerine bildirilecek, ardýndan da öðrencinin bilgileri faksla okula gönderilecek. Amacýmýz öðrencimizi maðdur etmeden emeklerinin boþa çýkmasýný engellemek, gençlerimizin uzun ve yorucu gayretlerinin heba olmamasý dedi. Ankara/aa

4 4 Y HABER Baþörtülü vekil derken, sandýk baþý görevi bile çok görüldü! Muhtemelen Þimdi bu konularýn vakti mi? diyenler olacak, ama bizce vakti. Çünkü kamuoyu Baþörtülü milletvekili olsun diye beklerken ne yazýk ki baþörtülülere seçim sandýðý baþýnda görev yapmalarý bile çok görüldü. Hemen ifade edelim ki Ýlla baþý örtülüler de milletvekili olsun diye bir çaðrýmýz yok. Bizim itirazýmýz, baþörtülü olduðu halde milletvekili olmak isteyenlere Bu halinle sana vekillik yasak, baþörtülü çýkar da öyle gel denilmesidir. Ýsteyen ve þartlarý uyan vekil olabilmeli. Sýrf baþý örtülü diye hiç kimse hiç bir haktan mahrum edilmemeli. Meselâ, 50 milyon seçmenin sandýk baþýna gittiði 12 Haziran 2011 Pazar günü bazý il ve ilçelerde sandýk baþlarýnda görev yapan baþörtülü hanýmlar, sýrf baþlarý örtülü diye engellenmiþ, evlerine gönderilmiþ. Tabiî bunun için CHP lilerin þikâyetçi olduðunu da hatýrlayalým. Seçim meydanlarýnda ya da katýlým toplantýlarý nda baþörtülülere rozet takan CHP yönetimi, sandýk baþýndaki baþörtülülere bile tahammül edememiþ. Sinop un Gerze ilçesinde, Ýstanbul Ümraniye ve Çanakkale de baþörtülü görevliler engellenmiþ. Neymiþ, kýlýk kýyafet yönetmeliði varmýþ ve baþörtülü olmak buna aykýrýymýþ... Muhtemelen baþka yerlerde de baþörtülüler bu þekilde engellenmiþtir, ama bunlar haber olma imkâný bulamamýþtýr. Elbette büyük kabahat baþörtülüleri þikâyet eden, onlarý hazmedemeyen CHP lilerdedir, ama kanunlarda ya da yönetmeliklerde hâlâ Baþörtülüler görev yapamaz maddelerini tutan iktidar sahipleri de suçludur yýlýna gelmiþiz ve bazýlarý hâlâ baþörtülülerle uðraþýyor. Baþörtüsü noktasýnda kýsmî çözümleri çözüm olmadýðý bu þekilde bir defa daha görülmüþ oldu. Sadece üniversitelerde baþörtüsünü sona erdirmek meseleyi halletmiþ olmuyor. Bakýn, hiç u- mulmadýk yerlerde yasak yine karþýmýza çýkýyor. Bu sebeple her imkân ve fýrsatta, baþörtüsü yasaðýnýn her yerde ve bütün sonuçlarýyla birlikte sona ermesi gerektiðini ifade etmek lazým. Yarým çözümlerin çare olmadýðý mutlaka görülmelidir. Bilemiyorum, ama baþörtülüleri sandýk baþlarýna görevlendiren siyasî partiler, (buna iktidar partisi de dahildir) bir partinin itirazýný sineye çekip baþörtülüleri maðdur edemezler, buna haklarý yoktur. O hanýmlar orada görevlendirildiðine göre, sonuna kadar da sahip çýkýlmasý gerekirdi. Haydi seçim günü bu yapýlmadý, yapýlamadý; ilk siyasî icraat olarak bu meseleyi kökten halledecek tedbirler a- lýnmalý. Bundan sonra böyle maðduriyetlere þahit olmak istemiyoruz, kabullenmiyoruz. Bu meseleyi halletmek önemlidir, çünkü bir zihniyetin devre dýþý býrakýlmasý anlamýna gelir. Baþörtülülerin sandýk baþlarýnda görev yapmasýna bile tahammül edemeyen bir anlayýþla, iyi iþler yapmak mümkün olabilir mi? Bir adým daha atýp, Baþörtülüler bize oy da vermesin desinler bari... CHP liler, seçim meydanlarýnda ya da TV ekranlarýnda verdikleri sözleri unutmuþ, sandýk sandýk dolaþýp baþörtülü görevli avý yapmýþlar. Çok da ayýp etmiþler. Kamuoyuna Yeni CHP mesajý verenler bu yapýlanlarý tasdik etmiyorlarsa, hemen harekete geçsin ve milletten özür dilesinler. Ayrýca bu yanlýþlara imza atan alt kademe CHP lileri de ciddî ikaz etsinler. Aksi halde onlarýn bütün sözlerinin aldatmaca olduðu bir defa daha tescillenmiþ olur. Baþörtülülerin hakký küçük hak deðildir. Velev ki küçük olsun, hakkýn küçüðüne büyüðüne bakýlmaz. Hakka sahip çýkýlýr ve haksýzlýða itiraz edilir. Aksini yapan ömür boyu yanlýþ yapar ve her sandýkta milletten þamarý da yer... DÂVET SAKARYAYENÝASYAOKUYUCULARI ve SAKARYAÜNÝVERSÝTESÝMEZUNLARI PÝKNÝÐÝ Sakarya ili (Adapazarý) ve ilçelerinde bugüne kadar ikâmet etmiþ Yeni Asya Okuyucularý ve Sakarya Üniversitesinde (ÝTÜ Sakarya Müh. Fak.) tahsil görmüþ mezunlarýnýn buluþmasýný saðlamak amacýyla tertip edilen geleneksel yaz pikniði aþaðýda belirtilen yer ve tarihte gerçekleþtirilecektir. Yeni Asya Okuyucularý ve Sakarya Ünivesitesi mezunlarý davetlidir. Tarih: 26 Haziran 2011 Pazar, Saat: 12:00-16:00 arasý Yer: Fýndýksuyu/Geyve Piknik Alaný, Adapazarý- Eskiþehir Karayolu üzerinde Yeþil Vadi tesislerinden sola Fýndýksuyu köyü yoluna dönülerek devam edilir. Not: Þehir dýþýndan katýlacaklarýn irtibat kurabilecekleri telefonlar: Sadettin Çelik : Celal Dalmaz : Hüseyin Uzun : Server Fýrat : ERDOÐAN: ÝSTÝÞARE MESAJI ALDIK ÖNCELÝK AB VE ANAYASA OLSUN YENÝ MECLÝSE TARÝHÝ VE ÖNEMLÝ GÖREVLER DÜÞTÜÐÜNÜ KAYDEDEN ÝÞ DÜNYASI TEMSÝLCÝLERÝ, BUNLARIN BAÞINDA DA SÝVÝL ANAYASA VE AB REFORMLARININ GELDÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ. TÜRK Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (TÜSÝAD) Yönetim Kurulu, yeni dönemden beklentisini, yeni anayasayý geniþ katýlým ve uzlaþma ile tamamlamýþ, AB üyeliðine yakýnlaþmýþ, ekonomik istikrarý güvence altýna alarak istihdam kapasitesini artýrmýþ ve iþsizliði azaltmýþ bir Türkiye olarak açýkladý. TÜSÝAD Yönetim Kurulu nun, milletvekili genel seçimi sonuçlarýna iliþkin yazýlý açýklamasýnda, yeni dönemden beklentilerinin yeni anayasayý geniþ katýlým ve uzlaþma ile tamamlamýþ, AB üyeliðine yakýnlaþmýþ, ekonomik istikrarý güvence altýna alarak istihdam kapasitesini artýrmýþ ve iþsizliði azaltmýþ bir Türkiye olduðu belirtildi. Önümüzdeki dönemde iþ dünyasý olarak TBMM den ve kurulacak hükümetten beklentilerin üç paralel süreçte toplandýðý açýklamada, bu süreçler þöyle sýralandý: 1- Katýlýmcý ve uzlaþmacý bir anlayýþ ile bireyi merkeze alan birleþtirici yeni bir anayasa. 2- Çoðulcu demokrasi, yüksek yaþam standartlarý ve sürdürülebilir kalkýnma yolunda Türkiye nin en önemli çýpasý olan AB üyeliði sürecinin güçlendirilmesi. 3- Makroekonomik istikrarýn güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyümenin güvence altýna alýnmasý amacýyla; a) Uyumlu para ve maliye politikalarýyla finansal istikrarýn ve fiyat istikrarýnýn korunmasý ve güçlendirilmesi, b) Verimlilik tabanlý ve sürdürülebilir büyüme için, yeni sanayi stratejisi nin de vurguladýðý mikro reformlarýn hayata geçirilmesi, c) Ýstihdam kapasitesinin güçlendirilmesi ve iþsizliðin azaltýlmasý. Açýklamada, siyaset kurumlarýnýn Türkiye nin enerjisini doðru yönlendirerek, yeni dönemde Türkiye nin yapýsal sorunlarýný ve düðümlerini çözeceðine duyulan inanç ifade edildi. TOBB: MECLÝSE TARÝHÝ GÖREV DÜÞÜYOR Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, seçimlerin demokrasilerin bayram günü olduðunu belirterek, 12 Haziran 2011 seçimleri nin de Türkiye demokrasisi adýna bir bayram edasýnda sorunsuz tamamlandýðýný kaydetti. Türkiye nin geleceðinde kilit bir rol oynayacak yeni Meclis in yapýsýnýn oluþtuðunu ifade eden Hisarcýklýoðlu, þunlarý kaydetti: Önümüzdeki süreçte yeni meclisimize tarihi görevler düþmektedir. Bunlarýn baþýnda da toplumumuzun yeni bir anayasa talebinin karþýlanmasý gelmektedir. Tüm partilerimizin uzlaþmaya açýk olmasý, sivil toplumla birlikte toplumda genel kabul gören bir anayasayý hazýrlamasý son derece önemlidir. Toplumumuz ve yeni meclisimiz ortak hedeflerimiz etrafýnda bu kenetlenmeyi saðlayabildiði ölçüde Türkiye büyüyecek ve geliþecektir. TÝM: YENÝ DÖNEMDE, YENÝ ADIMLAR BEKLÝYORUZ Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) Baþkaný Mehmet Büyükekþi, Türkiye nin, ciddî bir demokrasi sýnavýndan baþarýyla çýkmasýný bildiðini ifade etti. Büyükekþi, þunlarý kaydetti: Yeni dönemde, demokrasi ve insan haklarý noktasýnda yeni adýmlarýn atýlmasýný bekliyoruz. Toplumsal uzlaþýyla yeni ve sivil bir anayasanýn hazýrlanmasý en ö- nemli gündem maddesi olacaktýr. Ýnsan haklarýna saygýlý, özgürlükçü, AB hedefi doðrultusunda hazýrlanmýþ ve biz iþ adamlarýnýn önünü açacak yeni bir anayasa, ülkemizin uluslararasý itibarýný daha da fazla artýracaktýr. Cumhuriyetimizin 100. yýlý olan 2023 yýlýnda, daha güçlü bir Türkiye için yeni seçilen meclisin ve kurulacak hükümetin, baþta 500 milyar dolarlýk ihracat hedefimiz olmak üzere tüm hedeflere ulaþmada azami gayreti göstereceðine inanýyoruz. Sonuçlar tüm milletimize hayýrlý olsun. Ýstanbul-Ankara / aa AKP Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Aziz milletimiz bize, sadece hükümet etme yetkisini vermedi, ayný zamanda yeni Anayasa yapmak için de bize bir görev vermiþtir. Milletimiz, bu yeni Anayasa yý, uzlaþmayla, istiþareyle, müzakereyle yapma mesajýný bize verdi dedi. Erdoðan, AKP Genel Merkezi nin balkonundan seçim sonuçlarýný deðerlendirdi. Balkona eþi Emine Erdoðan ile birlikte çýkan Erdoðan, vatandaþlarý selâmladý ve balkonda bulunan partililerle tek tek tokalaþtý. Sandýktan çýkan sonucu, sandýðýn verdiði mesajý, en doðru þekilde okumanýn çabasý içerisinde olacaklarýn ifade eden Erdoðan, þunlarý söyledi: Aziz milletimiz bize, sadece hükümet etme yetkisini vermedi, ayný zamanda yeni Anayasa yapmak için de bize bir görev vermiþtir. Milletimiz, bu yeni Anayasa yý, uzlaþmayla, istiþareyle, müzakereyle yapma mesajýný bize verdi. Muhalefet partilerinin de bu noktada meydanlardaki vaatlerini sevindirici, umut verici bir geliþme olarak deðerlendiriyoruz. Biz kapýmýzý kapamayacaðýz. Anamuhalefete, muhalefete gideceðiz. Kabul ederlerse kabul buyururlarsa oturur uzlaþmayla parlamento dýþýndaki partiler, STK larla, akademisyenlerle, bu konuda sözü olanlarla en geniþ kapsamda istiþare ve uzlaþma arayýþý içinde olacaðýmýzý ifade ediyorum. Meydanlarda ifade ettiðimiz gibi, sivil, katýlýmcý, özgürlükçü bir anayasayý hep birlikte yapacaðýz. Bu anayasada herkes kendisini bulacak. Doðu kendisini bulacak, Batý kendisini bulacak, Kuzey bulacak, Güney bulacak. Milletim, iþte bu benim anayasam diyecek. Bu anayasa Türkiye nin her zerresine, milletimin her ferdine hitap edecek. Ankara / aa KOBÝDER: VAATLERÝN TAKÝPÇÝSÝYÝZ KÜÇÜK ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler Derneði (KOBÝDER) Genel Baþkaný Nurettin Özgenç, halkýn oyunun yarýdan fazlasýný kazanarak büyük çoðunlukla birinci seçilen AKP nin, halka olan vaatlerini yerine getirmesi gerektiðini bildirdi. Özgenç, yaptýðý yazýlý açýklamada, özellikle yeni anayasa çalýþmalarýnda Meclis te üyeleri bulunan partilerin bu konuda uzlaþmak zorunda olduklarýný vurgulayarak, partili partisiz tüm Meclis üyelerinin sivil, katýlýmcý, özgürlükleri esas alan yeni anayasa çalýþmalarýna kesintisiz destek vermesini istedi. TUSKON: UZLAÞI BEKLÝYORUZ TÜRKÝYE Ýþadamlarý ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Baþkaný Rýzanur Meral, Milletimiz, saðduyusu ile hareket ederek, tercihini istikrardan yana kullanmýþtýr deðerlendirmesinde bulundu.meral, açýklamasýnda, Bu andan itibaren iþ dünyasý olarak beklentimiz, yeni Meclisimizin temsilcilerinin uzlaþarak, gerek yeni Anayasanýn gerekse de AB reformlarýnýn hazýrlanmasýnda birlikte hareket ederekçalýþmalarýhýzlaneticelendirmeleridir dedi. TÜRKONFED: GERÝLÝM GERÝDE BIRAKILMALI TÜRK Giriþim ve Ýþ Dünyasý Konfederasyonu (TÜRKONFED) Baþkaný Erdem Çenesiz, seçim dönemini ve yaþanan gerilimleri geride býrakarak, güçlü demokrasilere yaraþýr biçimde anayasa çalýþmalarýna odaklanýlmasý gerektiðini kaydetti. Çenesiz, Türkiye nin, ekonomik ve sosyal kalkýnmasýný tamamlamak ve ileri refah düzeyindeki ülkelere yetiþmek için kollarý sývamasý ve son dönemde yavaþlamýþ olan AB üyelik sürecine tekrar hýz kazandýrarak her alanda icraata devam etmesinin þart olduðunu belirtti. TESK: SORUNLARI ÇÖZME ZAMANI TÜRKÝYE Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, genel seçimlerin geride býrakýldýðýný, artýk sorunlarý çözme zamaný olduðunu belirtti. Önümüzdeki dönemde yeni Meclise tarihi ve önemli görevler düþtüðünü kaydeden Palandöken, bunlarýn baþýnda da yeni anayasanýn geldiðini belirtti. TESK Baþkaný, tüm partilerin uzlaþmasýyla ve sivil toplumla birlikte, toplumda genel kabul gören bir anayasa hazýrlanmasýnýn son derece önemli olduðunu vurguladý. Sýnýrdaki Suriyeli sayýsý 6 bin 817 ye yükseldi Suriye deki olaylardan kaçarak Hatay ýn Yayladaðý ve Altýnözü ilçesinde oluþturulan dört geçici çadýrkentte konaklayan Suriyeli sayýsýnýn 6 bin 817 ye yükseldiði bildirildi. Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý yetkililerinden edindiði bilgiye göre, dünden bu yana insani mülahazalarla Türkiye ye giriþi saðlanan yaklaþýk bin Suriye vatandaþý, kimlik ve saðlýk kontrolünden geçirildikten sonra Altýnözü ilçesinde Boynudoðru köyünde kurulan dördüncü geçici çadýrkente yerleþtirildi. Hatay daki dört geçici çadýrkentte konaklayanlarýn sayýsýnýn son gelenlerle birlikte 6 bin 817 ye yükseldi. Bu arada geçici çadýrkentte konaklayan Suriyeliler, dün gerçekleþtirilen seçimlerden AKP nin üçüncü kez birinci parti olarak çýkmasý dolayýsýyla uzun süre Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a sevgi gösterilerinde bulundular. Öte yandan Altýnözü nde kurulan geçici çadýrkentin yakýnlarýnda yaþayan vatandaþlar, Suriyelilere gýda, giysi, küçük ev aletleri ve mutfak eþyasý yardýmýnda bulunduklarý görüldü. Türk Kýzýlayý nýn Suriyelilere günde 3 öðün yemek verdiði, saðlýk ve diðer konularda da destek saðladýðý ifade edildi. Hatay / aa FOTOÐRAF: AA Kesin sonuçlar 10 gün sonra YÜKSEK Seçim Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarýný yasa gereði 11 günlük itiraz etme süresinin ardýndan Resmi Gazete de ilan edecek. 298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýnda Kanun a göre seçimin ardýndan, ilçe seçim, il seçim ve YSK ya yapýlacak itirazlar için toplam 11 gün süre bulunuyor. YSK, itirazlarýn daha önce sonuçlanmasý halinde söz konusu 11 günü beklemeden resmi sonuçlarý, Resmi Gazete de ilan edebilecek. Kesinleþmiþ hapis cezasý nedeniyle baðýmsýz milletvekili adayý Hatip Dicle nin durumu netlik kazanmadý. YSK, Dicle nin ifadesi geldikten sonra konuyu karara baðlayacak. Ýnternette yayýnlanan görüntülerinin ardýndan MHP de milletvekilliði adaylýðýndan istifa edenlerin yerine alt sýralardan kaydýrma yapýlýrken, milletvekilliði adaylýðýndan istifa etmeyen Ýhsan Barutçu, 24. dönem parlamentosunda baðýmsýz milletvekili olarak görev yapabilecek. Ankara / aa Seçim bitti, sýra yeni anayasada MEMUR-SEN Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, yeni Meclisin ilk görevinin, meþruiyet debisi yüksek bir anayasa yapmak olmasý gerktiðini söyledi. Gündoðdu, yaptýð açýklamada, seçimde kazananýn demokrasi ve ülkemiz olduðunu belirterek, Demokrasinin çýtasý yükselmiþtir. Olaysýz, huzur içinde bir seçim gerçekleþmiþtir dedi. Milletin tercihini yaparak vekillerini TBMM ye gönderdiðini ifade eden Gündoðdu, siyasi partilerin de seçim sürecinde vaadlerinin dýþýnda söyledikleri sözleri unutarak, vaadlerini gerçekleþtirmek için çalýþmasý gerektiðini ifade etti. Sandýktan temsil gücü yüksek, yeni anayasaya meþruiyet saðlayacak bir Meclis çýktýðýný kaydeden Gündoðdu, Bu meclisin ilk görevi, meþruiyet debisi yüksek bir anayasa yapmak olmalýdýr. Bütün partilerin ortak vaadi yeni anayasa olmuþtur. Bütün partiler, meydanlarda yeni anayasa vaad etmiþ ve önemine dikkat çekmiþtir. Yeni yasama döneminde, öncelik anayasaya verilmeli, toplumun beklentileri karþýlanmalýdýr. Milletimiz demokratikleþmeyi, hak ve özgürlüklerin geniþlemesini acilen beklemektedir. Bu yöndeki talep, ilk olarak 12 Eylül de yapýlan referandumda, halkýn yüzde 58 le evet demesiyle ortaya çýkmýþtýr diye konuþtu. Ankara / Recep Gören Türkiye gerçek gündemine dönmeli DEMOKRAT Eðitimciler Sendikasý (DES) Genel Baþkaný Gürkan Avcý, Türkiye nin biran önce gerçek gündemine dönmesi gerektiðini söyledi. Avcý, yaptýðý açýklamada, politikacýlarýn, engellilerin, kadýnlarýn ve gençlerin çalýþma hayatýna katýldýðý bir Türkiye, okul öncesi eðitim ve ortaöðretimde okullaþma oranýnda yüzde 100 lere ulaþmýþ bir Türkiye, derslik baþýna öðrenci sayýsýnda 20 öðrenciyi yakalamýþ bir Türkiye, katýlýmcý, özgürlükçü sivil bir anayasasý o- lan ve her vatandaþýný kucaklayan bir Türkiye, hayallerini gerçeðe dönüþtürmüþ, güçlü bir potansiyele ve dinamizme sahip büyük Türkiye gündemini tartýþmasý gerektiðini söyledi. Türkiye nin boþ ve beyhude konularla, hastalýklý ideolojik takýntýlarla, haksýz ve mesnetsiz eleþtirilerle, vehim, vesvese ve korkularla ve umutsuzluk pompalayan yalan haberlerle zaman kaybettirilmeye çalýþýldýðýný söyleyen Avcý, þunlarý söyledi: AB üyesi olmuþ bir Türkiye, komþu ve çevre ülkelerle maksimum düzeyde iliþkilerini geliþtirmiþ bir Türkiye, G-20 baþta olmak üzere, D-8 gibi üyesi olduðu uluslararasý oluþumlarda en etkin bir Türkiye, dünyanýn en büyük 3 ekonomisi arasýna girmiþ bir Türkiye, Ýstikrarlý ve daha müreffeh bir Türkiye, insan haklarýnýn ve demokrasinin anavataný olmuþ bir Türkiye, iþte Türkiye nin asýl gündemi, asýl konuþmasý ve tartýþmasý gereken gündemi budur. Ýktidarýyla, muhalefetiyle, sendikasýyla, derneðiyle gereken, müzakere ve müþavere etmesi gereken gündemi budur. Ankara / Fatih Karagöz Hak-Ýþ: Kriz yerine istikrara katký saðlansýn HAK-ÝÞ Genel Baþkaný Mahmut Arslan, genel seçimin ardýndan parlamentoya giren siyasi partilerin kriz politikalarý gütmek yerine, parlamentonun daha etkin ve verimli çalýþmasýna, toplumsal barýþa ve istikrara katkýda bulunmasý gerektiðini kaydetti. Arslan, seçim sonuçlarýna iliþkin yaptýðý yazýlý açýklamada, seçimlerin barýþ ve huzur ortamýnda gerçekleþtirilmiþ olmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, þunlarý söyledi: Seçim sonuçlarý iktidar partisine ayrý, muhalefet partilerine ayrý bir sorumluluk yüklemektedir. Bu kapsamda, parlamentodaki tüm partiler seçim sonuçlarýný doðru okumalý, seçim meydanlarýnda yaptýklarý tartýþmalarý geride býrakmalý ve daha sorumlu davranmalýdýr. Çünkü halk, oy verirken parlamentoda yer alacak partilere yönelik kriterleri de belirlemiþtir. Parlamentoya giren siyasi partiler kriz politikalarý gütmek yerine parlamentonun daha etkin ve verimli çalýþmasýna, toplumsal barýþa ve istikrara katkýda bulunmalýdýr. Türkiye nin öncelikli gündem maddelerinden birinin yeni anayasa çalýþmasý olduðunu belirten Arslan, AKP nin seçim beyannamesinde açýkladýðý sivil anayasa deðiþikliði konusunda ýsrarcý olmasýný beklediklerini kaydetti. Yeni anayasanýn çaðdaþ bir yol haritasý olmasý gerektiðine dikkati çeken Arslan, temel hak ve özgürlükleri kýsýtlayan, demokratik süreci engelleyen ve toplumun tercihlerini sýnýrlandýran düzenlemelerin anayasadan çýkarýlmasýný istedi. Ankara / aa

Problemler yeni anayasa ile çözülür

Problemler yeni anayasa ile çözülür YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZEYNEP ÇAKIR IN DÝZÝ YAZISI SAYFA 15 TE YIL: 42 SA YI: 14.837 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Problemler yeni anayasa ile

Detaylı

SANDIÐA GÝDÝYORUZ. Göç men sa yý sý POLÝSTEN UYARI BARAJLAR DOLDU TAÞTI. Oy kullanmak vatandaþlýk görevi. Yaðmur ve fýrtýna çadýr kenti vurdu

SANDIÐA GÝDÝYORUZ. Göç men sa yý sý POLÝSTEN UYARI BARAJLAR DOLDU TAÞTI. Oy kullanmak vatandaþlýk görevi. Yaðmur ve fýrtýna çadýr kenti vurdu Yaðýþlar çiftçiyi de sevindirdi BARAJLAR DOLDU TAÞTI HABERÝ SAYFA 11 DE Ailelere, çocuklarý için POLÝSTEN UYARI HABERÝ SAYFA 3 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR utür ki ye, 24. Dö nem Par la men to su nu be

Detaylı

AB süreci böyle mi canlanacak?

AB süreci böyle mi canlanacak? YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.865 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB süreci böyle mi canlanacak? DERVÝÞ EROÐLU'NUN SÖZCÜSÜ ERTUÐ: Kýb

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.867 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr NATO KATLÝAMI KREDÝ NOTU HER AN DÜÞÜRÜLEBÝLÝR ABD negatif izlemeye

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR MODERN ÇAÐIN KÖLELÝÐÝ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI Ýnternet kullanýmýndaki artýþ ve sosyal medyanýn önlenemez yükseliþi bazý kullanýcýlar için internet baðýmlýlýðý ný gündeme getirdi. HABERÝ SAYFA 12 DE Engelsiz

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DAVETLER ÝPTAL, ÝFTARLAR SOMALÝ YE ÝTSO Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ka çý koç, bu yýl Ra ma zan a yý bo yun ca ve re cek le ri bü tün if tar ye mek le ri ni ip tal e dip, bedeli ni So ma li ye ba ðýþ la

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

YOL HARÝTASI Risale-i Nur da

YOL HARÝTASI Risale-i Nur da ÝNTÝHAR EYLEMLERÝ NEDEN YANLIÞ? Dinin yasakladýðý intiharýn, sivilleri hedef alan ve nizamî harp kurallarýna da uymayan bir terör eylemine dönüþtürülmesinin þehadet adý altýnda yüceltilmesi, kabulü imkânsýz

Detaylı

Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor

Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor Ayrýntýlý bilgi sayfa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.872 / 75 Kr Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor TERÖRLE MÜCADELEYÝ DEÐERLENDÝREN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN Medya sýnýfta kaldý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN Medya sýnýfta kaldý Ayrýntýlý bilgi sayfa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.877 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr OSLO SALDIRISINDA MÜSLÜMANLARI SUÇLAYAN

Detaylı

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ Yýllar sonra orduevindeler Suriye deyaralýlarkaçýrýlýyor Münevver Ayaþlý ya vefa 5 7 10 LÝBYALILAR HÜRRÝYET E DOÐUYOR Ha be ri sayfa 7 de GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr Üniversite kayýtlarý baþladý/ 3 TE Ýþtebilânço:162ölü,907yaralý/ 6 DA Avrupa ruhen hasta/ 7 DE ÞÝMDÝ DE OKUL ALIÞ VERÝÞÝ TELÂÞI Ha be ri sayfa 11 de GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.920 AS A NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR CAMÝLER ÝTÝKÂFA HAZIR HABERÝ SAYFA 6 DA TURÝSTLER HUTBE DÝNLEYECEK -HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ

SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ ÇOCUKLAR KUR'ÂN KURSLARINDA SOMALÝ DE KUR ÂN SEVGÝSÝ Somali'de halk, yaþadýðý büyük zorluklar içinde çocuklarýný küçük yaþtan itibaren Kur'ân kurslarýna gönderiyor. Ha be ri sayfa 15 te AÞASIN, CAMÝE GÝDÝORUM

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Altýn yaldýzlý, gofreli kartona lüks baskýlý. Bekleyiniz... Ayrýntýlý bilgi sayfa 15 te YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.879 27 TEMMUZ

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ramazan da intiharlar azalýyor / 3 TE Roma dan sonra Milano ya da cami/ 7 DE Gençlik oruçlu, sabýrlý ve mutlu / 10 DA Çocukluðumun Ramazan larý / 15 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN BAÞLADIK Faruk Çakýr

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çantalar artýk tarih oluyor Altýngözdeyatýrýmaracý Milletvekilinin kitap aþký 11 5 3 OKUL DEÐÝL TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR Ha be ri sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAZI DERS KÝTAPLARI BÝRLEÞTÝ OKUL ÇANTALARI HAFÝFLÝYOR 1570 ÖÐRENCÝSÝ VAR ÜNÝVERSÝTE GÝBÝ KUR ÂN KURSU HABERÝ SAYFA 3 TE HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ELÝF- ENSTÝTÜ ekimizi bugün bayinizden

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı