Öncelik AB ve anayasa olsun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öncelik AB ve anayasa olsun"

Transkript

1 MUKADDES HEYECAN DORUKTA HAC KURASI BUGÜN ÇEKÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 6 DA YAPIMI BÝR YILDA TAMAMLANDI HOLLANDA DA ÝMAM-I AZAM CAMÝÝ AÇILDI HABERÝ SAYFA 16 DA Hollanda'nýn Culemborg þehrinde bulunan ve yapýmý bir yýlda tamamlanan imam-ý Azam Camii, muhteþem bir törenle açýldý. YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Öncelik AB ve anayasa olsun KAMUOYU, 3. KEZ SEÇÝMÝ KAZANAN AKP BAÞTA OLMAK ÜZERE YENÝ MECLÝSTEN SÝVÝL BÝR ANAYASA YAPMASINI BEKLÝYOR. ANAYASA GENÝÞ BÝR KATILIMLA YAPILMALI uýþadamlarý ve sanayiciler seçim sonuçlarýný deðerlendirdi. Türk Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (TÜSÝAD) Yönetim Kurulu, yeni dönemden beklentisini, ''yeni anayasayý geniþ katýlým ve uzlaþma ile tamamlamýþ, AB üyeliðine yakýnlaþmýþ, ekonomik istikrarý güvence altýna alarak istihdam kapasitesini arttýrmýþ ve iþsizliði azaltmýþ bir Türkiye'' olarak açýkladý. YENÝ MECLÝSE TARÝHÝ GÖREVLER DÜÞÜYOR utobb Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ise, ''önümüzdeki süreçte yeni Meclisimize tarihî görevler düþmektedir. Bunlarýn baþýnda da toplumumuzun yeni bir anayasa talebinin karþýlanmasý gelmektedir'' görüþünü bildirdi. Hak-Ýþ Genel Baþkaný Mahmut Arslan da, yeni Meclisin daha etkin ve verimli çalýþmasý, toplumsal barýþa ve istikrara katkýda bulunmasý gerektiðini kaydetti. n4 te ABD'LÝ ORTADOÐU ARAÞTIRMALARI MERKEZÝ, SEÇÝMÝ YORUMLADI: Uzlaþma zamaný uabd deki Brandeis Üniversitesi Crown Ortadoðu Araþtýrmalarý Merkezi uzmaný Joshua Walker, seçim sonuçlarýný, Türkiye de demokrasinin güçlendirilmesine yardým edecek bir sonuç olarak nitelendirerek, sonuçlarýn, Türkiye de partilerin tavizler vermeleri ve birlikte çalýþmalarýný gerektirecek bir sistemi zorunlu kýlacaðýný belirtti. n7 de BAÞÖRTÜSÜ YASAKÇISI BAÞKAN: Kanunlarý uyguladým u Kon ya nýn Ak þe hir il çe sin de se çim ön ce si dü zen le nen e ði tim se mi ne rin - de il çe se çim ku ru lu baþ ka ný nýn ba þör - tü lü ol duk la rý i çin ba zý öð ret men le ri sa lon dan dý þa rý ya çý kar dý ðý id di a sýy la suç du yu ru sun da bu lu nul du. Ýl çe Se - çim Ku ru lu Baþ ka ný ken di ni sa vu nur - ken, Ka nu nu uy gu la dým de di. n 5 te 349 YENÝ ÝSÝM GÝRDÝ Meclisin yarýdan fazlasý yenilendi u Mec li se 349 ye ni i sim gi rer ken, bir ön ce ki dö nem den 201 mil let ve - ki li ye ni den se çil di. AK Par ti, 12 il - de mil let ve kil li ði nin ta ma mý ný ka - zan dý, 3 il de hiç ve kil çý ka ra ma dý. CHP'nin 33 il den TBMM de tem sil - ci si yer al maz ken, MHP i se Mec li se 47 il den ve kil gön de re me di. n 5 te ÝLK DÖRT AYDA % 114 ARTTI Carî açýk bildiðiniz gibi u Tür ki ye nin ca ri iþ lem ler he sa bý a çý ðý, yý lýn ilk 4 a yýn da, ge çen yý - lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 113,82 ar ta rak, 29 mil yar 642 mil - yon do lar ol du. n11 de Suriye'deki çatýþmalardan kaçanlar sýnýrda Kýzýlay tarafýndan kurulan çadýrlarda barýnýyor. FOTOÐRAF: AA SURÝYE'DEN TÜRKÝYE'YE SIÐINANLARIN SAYISI 6 BÝNÝ AÞTI Çadýrkent kalabalýklaþýyor u Suriye deki olaylardan kaçarak Hatay ýn Yayladaðý ve Altýnözü ilçesinde oluþturulan dört geçici çadýrkentte konaklayan Suriyeli sayýsýnýn 6 bin 817 ye yükseldi ve sayýnýn her geçen saat artmasý bekleniyor. Önceki günden bu yana insanî mülâhazalarla Türkiye ye giriþi saðlanan yaklaþýk bin Suriye vatandaþý, kimlik ve saðlýk kontrolünden geçirilerek, dördüncü geçici çadýrkente yerleþtirildi. n4 te GELENEKSEL BALKON KONUÞMASINDA MÝLLETE SESLENDÝ Erdoðan: Ýstiþare mesajý aldýk KOBÝDER GENEL BAÞKANI NURETTÝN ÖZGENÇ: Vaadlerin takipçisiyiz uküçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler Derneði Genel Baþkaný Nurettin Özgenç, büyük bir çoðunlukla yeniden hükümet kurmaya hak kazanan AK Parti nin, halka olan vaatlerini yerine getirmesi gerektiðini söyledi. n4 te AB den seçim kutlamasý nhaberi Sayfa 7 de ubaþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Aziz milletimiz bize, sadece hükümet etme yetkisini vermedi, ayný zamanda yeni anayasa yapmak için de bize bir görev vermiþtir. Milletimiz, bu yeni anayasayý, uzlaþmayla, istiþareyle, müzakereyle yapma mesajýný bize verdi diye konuþtu.. n4 te Ýtiraz süresi beklenecek nhaberi Sayfa 4 te Nurettin Özgenç Millî irade kazandý nhaberi Sayfa 7 de ISSN

2 2 LÂHÝKA Dördüncü Mesele yi çokça okuyunuz Dünyevî merakâver meselelere bakýp, vazife-i bâkiyenizde fütur getirmeyiniz. Meyvenin Dördüncü Meselesini * çok defa okuyunuz; kuvve-i mâneviyeniz kýrýlmasýn. Âl-i Y Dinlerini korumak için hicret edenlerin, yurtlarýndan çýkarýlanlarýn, Benim yolumda eziyete uðrayanlarýn, cihad edenlerin ve öldürülenlerin elbette günahlarýný örteceðim ve elbette onlarý altýndan ýrmaklar akan Cennetlere koyacaðým. Ýmran Sûresi: 195 / Âyet-i Kerime Meâli Kur ân eðitimi ve iki hayatýn süsü ve teminatý olan çocuklarýmýz Aziz, sýddýk kardeþlerim, Bu yaz mevsimi, gaflet zamaný ve derd-i maîþet meþgalesi hengâmý ve þuhûr-u selâsenin çok sevaplý ibâdet vakti ve zemin yüzündeki fýrtýnalarýn silahla deðil, diplomatlýkla çarpýþmalarý zamaný olduðu cihetle, gayet kuvvetli bir metânet ve vazife-i nûriye-i kudsiyede bir sebat olmazsa, Risâle-i Nûr un hizmeti zararýna bir atâlet, bir fütur ve tevakkuf baþlar. Aziz kardeþlerim, siz katî biliniz ki, Risâle-i Nur ve þâkirtlerinin meþgul olduklarý vazife, rûyi zemindeki bütün muazzam mesâilden daha büyüktür. Onun için, dünyevî merakâver meselelere bakýp, vazife-i bâkiyenizde fütur getirmeyiniz. Meyvenin Dördüncü Meselesini çok defa o- kuyunuz; kuvve-i mâneviyeniz kýrýlmasýn. Evet, ehl-i dünyanýn bütün muazzam meseleleri, fânî hayatta zâlimâne olan düstûr-u cidal dâiresinde, gaddarane, merhametsiz ve mukaddesât-ý diniyeyi dünyaya fedâ etmek cihetiyle, kader-i Ýlâhi, onlarýn o cinayetleri içinde, onlara bir mânevî cehennem veriyor. Risâle-i Nur ve þâkirtlerinin çalýþtýklarý ve vazifedâr olduklarý fânî hayâta bedel, bâkî hayata perde olan ölümü ve hayat-ý dünyeviyenin perestiþkârlarýna gayet dehþetli ecel celladýnýn, hayat-ý ebediyeye birer perde ve ehl-i imânýn saâdet-i ebediyelerine birer vesile olduðunu, iki kere iki dört eder derecesinde katî ispat etmektedir. Þimdiye kadar o hakikati göstermiþiz. Elhâsýl: Ehl-i dalâlet, muvakkat hayata karþý mücâdele ediyorlar. Bizler, ölüme karþý nûr-u Kur ân ile cidaldeyiz. Onlarýn en büyük meselesi muvakkat olduðu için bizim meselemizin en küçüðüne bekaya baktýðý için mukabil gelmiyor. Madem onlar divânelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karýþmýyorlar; biz, neden kudsî vazifemizin zararýna onlarýn küçük meselelerini merakla takip ediyoruz? Bu âyet Siz doðru yolda oldukça, sapýtmýþ o- lanlar size zarar veremez. (Mâide Sûresi: 105.) ve usûl-ü Ýslâmiyetin ehemmiyetli bir düsturu olan Er-râzî bi z-zarari lâ yunzeru lehû yani, Baþkasýnýn dalâleti sizin hidâyetinize zarar etmez; sizler, lüzumsuz onlarýn dalâletleriyle meþgul olmayasýnýz ; düstûrun manasý: Zarara kendi râzý olanýn lehinde bakýlmaz, ona þefkat edip acýnmaz. Madem bu âyet ve bu düstur, bizi, zarara bilerek râzý olanlara acýmaktan men ediyor; biz de bütün kuvvetimiz ve merakýmýzla, vaktimizi kudsî vazifeye hasretmeliyiz. Onun hâricindekileri mâlâyânî bilip, vaktimizi zâyi etmemeliyiz. Çünkü elimizde nur var, topuz yoktur. Biz tecâvüz edemeyiz. Bize tecâvüz edilse, nur gösteririz. Vaziyetimiz bir nevî nûrânî müdafaadýr. Bu tetimmenin yazýlmasýnýn sebeplerinden birisi: Risâle-i Nur un bir talebesini tecrübe ettim. Acaba bu heyecan, þimdiki siyasete karþý ne fikirdedir? diye, Boðazlar hakkýnda boþboðazlýðý münâsebetiyle bir iki þey sordum. Baktým, alâkadarâne ve bilerek cevap verdi. Kalben, Yazýk! dedim. Bu vazife-i nûriyede zararý olacak. Sonra þiddetle ikaz ettim. Emirdað Lâhikasý, s. 89 * Meyvenin Dördüncü Meselesi için bakýnýz: Þuâlar, 11. Þuâ, 4. Mesele, s. 316 Her insan yaratýlýþta Ýslâm fýtratý üzerinde ve en güzel bir sûret olan ahsen-i takvîm suretinde yaratýlmýþtýr. Bu manada bütün meyiller fýtrata ve onun i- fadesi olan Kur ân a doðru akmaktadýr. Kâinat kitabýnýn lisaný olan Yüce Kur ân ýn Cum a Suresi nde Her þey kendi lisan-ý haliyle Allah ý tesbih eder. buyurulmaktadýr. Bütün mevcudat içinde zikri ve tesbihi en geniþ ve bütün mevcudatý temsilen zikir ve tesbihfeþan olan insanýn ise bu zikir ve tesbihi Kur ân iledir. Yýllar önce Nurun ilk menzili Barla ya yaptýðýmýz bir ziyarette, kendisi Bediüzzaman ý yakýndan görüp tanýyan, doksanlýk yaþýyla bu zikir ve tesbihi anlamýþ bir teyzemiz yanýmýza gelerek, Yavrularým gelin size bir þey göstereceðim. diyerek önümüze düþtü. Bir müddet gidip, uzun kavak aðaçlarýnýn yanýnda durduk. Bize, bahar rüzgârýnýn hafif esintileriyle nazlý nazlý sallanan kavak dallarýndaki yüz binlerce yapraðýn hep birlikte titreþerek hareket ettiklerini göstererek, Ne güzel zikrediyorlar deðil mi? Hocfendi (Bediüzzaman) bize bunlarýn durmadan Allah ý zikrettiklerini söylerdi. dedi. Yazýmýza ilham konusu olan, kâinat kitabýnýn süslü görüntüsüyle bezenmiþ rengârenk çiçekler arasýnda, fýtrî duruþuyla adeta o güzel çiçeklerin zikir ve tesbihini anlamaya çalýþan, bütün çocuklar gibi, dünya ve aile hayatýnýn adeta bir güzel süsü ve çiçeði olan resimdeki küçük Zeynep Serra nýn bu hâli bu fitrî meyli anlatan konuþan bir resim mahiyetinde karþýmýzda durmaktadýr. Kim olursa olsun, nerede doðarsa doðsun, her insan fýtraten Kur ân ý okuyup anlayacak ve yaþayacak þekilde programlanmýþtýr. Bu manada fýtrat hiçbir boþluðu asla kabul etmez. Ýnsanlarýn dünya hayatýnda karþý karþýya olduðu ebedî imtihan gereði, fýtratýn gereði Kur anî program ve hayat anlayýþlarýyla doldurulamayan boþluklarý ise, Kur anî ve insanî olmayan program ve yaþayýþlarýn dolduracaðý izahtan varestedir. Kâinat kafasýna Kur an programýný yerleþtiren Zat, insan baþýna da bunun bir misal-i musaððarý olan Kur ânî bir programý yerleþtirmiþtir. Top güllesinden 70 defa hýzla saatte 107 bin km. hýzla hareket eden Küre-i Arzýn aklý hükmünde olan Kur ân onun baþýndan çýksa, Küremiz deli-divane olacak, baþýný baþka bir seyyareye çarpýp büyük bir kýyametin kopmasýna sebep olacaktýr. Mahiyeten kâinat kadar geniþ yaratýlan insaný, maddi mânevî alâkadar eden tüm dünyalarýndaki kargaþa, fýrtýna ve zelzeleleri teskin edip sakinleþtirecek yegâne iksir ve gýda Kur ân ve onun öðrenilip öðretilmesi ve hakikatlarýnýn yaþanmasýdýr. Okullarýmýzýn tatil olup, milyonlarca ilk ve orta öðretim öðrencisinin tatile girmesiyle birlikte, Tatilde çocuklarýmýzda meydana gelecek boþluðu nasýl dolduracaðýz? sorusu bütün ailelerin ortak endiþesidir. Zaman geçtikçe hiç deðerini kaybetmeyen atalarýmýzýn güzel sözlerinden Aðaç yaþ iken eðilir sözü, çocuðun eðitimi konusunda verilmesi gereken eðitimin zamanlama açýsýndan ehemmiyetini göstermektedir. Bu sahanýn uzmanlarý ve ilim adamlarý, çocuðun Ýslâmî ve Kur ânî yönden eðitiminin anne karnýnda baþlamasý gerektiðini ifade etmiþlerdir. Kur ân ve Ýslâm fýtratý üzerine yaratýlan her insan, Kur ân ý okuyup öðrenmeye ve yaþamaya fýtrî bir meyil ve donanýmla yaratýlmýþtýr. Buna baðlý olmak üzere, Kur ân ýn kolay okunup ezberlenmesi hassasý onun bir mucizesidir. Bu hususta 3 yaþýnda bir çocukla 90 yaþýnda bir dede veya ninenin durumu çok fark etmez; i- kisi de Kur ân ý okuyup ezberleyebilir. Ýslâm tarihinde, daha 3 yaþýnda Kur ân'ý o- kuyup hatmeden ve ezberleyen küçük dâhîler olduðu gibi, 70 li, 80 li yaþlarda Kur ân ý öðrenip, hatta ezberleyen büyüklerin olduðu da vakidir. Zaman zaman gazetelerde bunlarla ilgili birçok haber örneði görmekteyiz. Çocuklara verilecek dinî eðitimin temeli Kur ân la mümkündür. Dolayýsýyla çocuklara, belli bir yaþa geldiklerinde öncelikle Kur ân öðretilmelidir. Kur ânî bir eðitimle yetiþtirilen çocuklarýn, anne ve babalarýnýn öldükten sonra da amel defterlerinin açýk kalacaðýný ve evladýnýn iþlediði her bir hasenenin bir mislinin, peder ve validesinin amel defterlerine yazýlacaðýný Yüce Resul (asm) haber vermiþtir. Ayrýca, Resûlullah (asm) Efendimizin þu hadîs-i þerîfi çocuklarýna Kur ân eðitimi veren anne ve babalar için çok büyük bir müjdedir: Çocuðuna Kur ân öðreten kimseye kýyamet günü cennette taç giydirilir. (Ebû Dâvud, Salât.) Bir diðer rivayette ise: Kur ân ý okuyan ve içinde bulunan hükümlerle amel eden kimsenin anne ve babasýna kýyamet günü, dünya evlerinize vuran güneþin aydýnlýðýndan daha fazla aydýn olan bir taç giydirilir. (Ebû Dâvud, Salât.) Bu noktadan, yaz tatili ve diðer tatillerde çocuklarýmýzýn ihtiyacý olan spor, gezi, dengeli beslenme vb. bedenî ve dünyevî ihtiyaçlarýna gösterdiðimiz özenin en az iki katýný, onlarýn ruh ve kalplerini terbiye edip doyuracak Kur ân ve dinî eðitimleri için göstermeliyiz. Bu konuda anne ve babalarla birlikte, bu konuda yetki ve sorumluluðu bulunanlara büyük görevler düþüyor. Tatille birlikte, aylarca, ilköðretim ve orta öðretimde boþ ve atýl kalan ve halkýn vergileriyle yapýlýp gerçek mülkiyetinin millete ait olduðu on binlerce dersliðin Kur ân ve din eðitimi verilen çocuklarýmýzýn ve milletimizin hizmetine verilerek daha temiz ve düzenli ortamlarda hizmet verilmesi aciliyet ve öncelik taþýmaktadýr. Ýlköðretim 5. Sýnýfa kadar olan Kur ân eðitimindeki kýsýtlamalar çað dýþý olup, bir an önce kaldýrýlmalýdýr. Çünkü bu konuda söz hakký, dayatma kanun, yönetmelik ve genelgelerde deðil, Kâinat Sultanýnýn emirleri o- lan Kur an da ve varlýk âleminin yaratýlýþ sebebi ve medar-ý iftiharý ve Kur ân ýn ve kâinat kitabýnýn rehberi ve tarif edicisi olan Hz. Resulullah ýn sünnetleridir. Yüce Allah (cc) Zümer Suresi 23. âyetinde: Allah sözün en güzelini, birbiriyle u- yumlu ve býkýlmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanlarýn, bu Kitab ýn etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah ýn zikrine ýsýnýp yumuþar. Ýþte bu Kitab, Allah ýn, dilediðini kendisiyle doðru yola i- lettiði hidayet rehberidir. Allah kimi de saptýrýrsa artýk ona yol gösteren olmaz. Hz. Resûlullah ýn (asm), çocuklarýmýzýn Kur ân ve Ýslâmiyetten uzaklaþtýrýlmaya çalýþýldýðý fitne ve fesat asrýnda bir varisi olan ve Kur an ve Resulullah tan ilhamen yazdýðý Kur ân tefsirleriyle çocuklarýmýzýn, gençlerimizin ve yediden yetmiþe tüm milletimizin ve insanlýðýn imdadýna yetiþen Bediüzzaman, Emirdað Lâhikasý adlý eserindeki bir mektubunda Kur ân eðitiminin ve Kur ân hakikatlarýnýn tebliðinin ehemmiyeti ile ilgili olarak þöyle diyor:..ýnebolu civarýnda bulunan ve Nurlara güzel kalemiyle çok hizmet eden kardeþlerimizden Mehmed Zekeriya nýn bir mektubunu aldým. Endiþelerimi izale edip beni mesrur eyledi. Þimdi Nurlarýn bir vazifesi olan çocuklara Kur ân okutmak ve iman derslerini vermek hizmetiyle meþgul olduðunu yazýyor. Ona yazýnýz ki: Bu hizmetin, aynen eskide Nur lara çalýþmanýz gibi kýymetlidir. Hem, senin yazdýðýn kesretli risâleler, senin bedeline Nur larýn neþrine hizmet ederler. Merak etmesin; o eski makamýný muhafaza ediyor. Yine Barla Lâhikâsý nda ayný konuyla ilgili olarak:..hem herbir has talebenin mühim bir vazifesi, bir çocuða Kur ân öðretmek olduðundan, sen bu vazifeyi yapmaya baþladýn. Sen birinci talebelerden olduðundan, inþâallah senin çocuðun da birincilerden o- lacaktýr... sözlerini kullanmýþtýr. Öyleyse çocuklarýmýzýn kalp ve ruhlarýný tedavi edip nurlandýrmak ve onlarý dünya ve ahiret hayatýnda mutlu kýlmak için millet olarak, yediden-yetmiþe, Haydi Kur ân öðrenme, öðretme ve yaþama seferberliðine!... diyoruz. Çünkü bu hususta Kur ân ýn misli ve benzeri yoktur. Söz odur ve ona denir. Kâinat mescid-i kebirinde Kur ân kainatý okuyor. Onu dinleyelim, o nur ile nurlanalým, hidayetiyle amel edelim Cenâb-ý Hak, baþta çocuklarýmýzý olmak üzere, tüm Müslümanlarýn ve insanlýðýn kalplerini Kur ân ile nurlandýrsýn. Onu kabrimizde yoldaþ, en büyük hesap günü olan Mahkeme-i Kübrada ve Mizan da þefaatçi kýlsýn. Âmin.

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 12 Recep 1432 Rumî: 1 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Yerel medya AB için buluþacak TÜRK YEREL MEDYASI AB YOLUNDA SEMÝNERLERÝNÝN ÜÇÜNCÜSÜ TEMMUZ DA ERZURUM DA YAPILACAK. YEREL MEDYA, AB KONUSUNDA BÝLGÝLENDÝRÝLECEK. Üniversiteler deprem filmi için yarýþacak DEPREMÝ Kaderine Býrakma temasýyla bu yýl üçüncüsü düzenlenen Doðal Afet Sigortalarý Kurumu (DASK) Kýsa Film Yarýþmasý na baþvurular, 17 Haziran tarihinde sona erecek. Konuya iliþkin yapýlan açýklamaya göre, DASK ýn, üniversitelerin iletiþim ve güzel sanatlar fakültesi öðrencilerine yönelik düzenlediði kýsa film yarýþmasýna baþvuru için son haftaya girildi. Depremi Kaderine Býrakma temasýyla bu yýl üçüncüsü düzenlenen yarýþmada öðrenciler, deprem riskinin yönetilebileceðini, can ve mal kaybýnýn depremin doðal bir sonucu olmadýðýný en iyi anlatan kýsa filmi yapmak için yarýþacak. DASK ýn, genç nesillerde deprem bilincini geliþtirmek, üniversitelileri üretime teþvik etmek amacýyla düzenlediði üçüncü kýsa film yarýþmasýna baþvurular 17 Haziran da sona erecek. Yarýþma kapsamýnda internet üzerinden yapýlacak oylamayla, iki katýlýmcýya da izleyici özel ödülü verilecek. Ýzleyici özel ödülü almaya hak kazanan filmler, Canon SLR ve Canon Compact dijital fotoðraf makinesi almaya hak kazanacak. Öðrenciler yarýþma koþullarýyla ilgili ayrýntýlý bilgiye adresinden ulaþabilecek. Ýstanbul/aa AVRUPA Birliði Genel Sekreterliði (ABGS) tarafýndan yürütülen ve Ýngiltere Büyükelçiliði tarafýndan desteklenen Türk Yerel Medyasý AB Yolunda projesi seminerlerinin üçüncüsü Temmuz 2011 tarihlerinde Erzurum da yapýlacak. ABGS den yapýlan yazýlý açýklamada, Türkiye çapýnda gazete, televizyon, dergi, radyo, internet olmak üzere tüm yerel medya mensuplarýna hitap eden Türk Yerel Medyasý AB Yolunda projesinde, yerel medyanýn, Türkiye nin AB ye katýlým sürecini daha yakýndan takip edebilmesi ve sürece dahil olmasýnýn amaçlandýðý belirtildi. Bu projeyle ABGS nin, tüm yurda yayýldýðý ve yerel medyayla bir araya geldiði vurgulanan açýklamada, böylece Türkiye nin AB sürecinin günlük hayata ne getirdiði ve medyaya yönelik proje ve programlarýn ilk elden yerel medyaya aktarýldýðý kaydedildi. Seminer katýlýmcýlarýna, çalýþmalarýnda AB sürecini takip etmelerini kolaylaþtýracak bilgiler verildiði ifade edilen açýklamada, ABGS tarafýndan, yerel medya mensuplarý için özel o- larak hazýrlanan AB rehberinin de seminer katýlýmcýlarýna sunulduðu belirtildi. Projenin ilk bölgesel bilgilendirme seminerinin Mayýs ta Ýstanbul da düzenlendiði hatýrlatýlan açýklamada, Haziran da Ankara da düzenlenecek ikinci seminerin ardýndan, Erzurum da üçüncü bölgesel bilgilendirme seminerinin Temmuz 2011 tarihlerinde yapýlacaðý bildirildi. Açýklamada, üçüncü bölgesel bilgilendirme seminerinin, Erzurum, Aðrý, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bitlis, Gümüþhane, Iðdýr, Kars, Muþ, Rize, Trabzon, Van illerinde çalýþan yerel medya mensuplarýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirileceði kaydedildi. Erzurum seminerine katýlým için belirtilen illerden baþvurularýn alýnmasýna baþlandýðý belirtilen açýklamada, baþvuru süresinin 23 Haziran a kadar devam edeceði bildirildi. Açýklamada, seminerlere katýlým için baþvurularýn internet üzerinden alýndýðý, projeyle ilgili bilgilere ve seminer takvimine adresinden ulaþýlabildiði belirtildi. Ankara/aa Küresel Rüzgâr Günü kutlanacak AVRUPA Rüzgâr Enerjisi Birliði (EWEA) ve Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafýndan ilki 2007 yýlýnda düzenlenen ve 2009 yýlýndan itibaren her yýl tüm dünyada 15 Haziran tarihinde kutlanan Küresel Rüzgâr Günü-Global Wind Day, bu yýl 17. Uluslararasý Enerji ve Çevre Fuarý ve Konferansý (ICCI 2011) kapsamýnda düzenlenecek etkinliklerle Türkiye de kutlanacak. Dünya çapýnda düzenlenen etkinliklerde yenilenebilir ve temiz enerji hakkýnda bilgiler veriliyor. ICCI 2011 kapsamýnda düzenlenecek 45 oturum ve üç panelde dünya enerji gündemi Ýstanbul da belirlenecek. Enerji sektörünün dünyadaki ve Türkiye deki sorunlarýnýn, ihtiyaçlarýnýn dile geleceði ve yapýlmasý gerekenlerin öneri olarak sunulacaðý toplantýlarda kamu kurum ve kuruluþlarýnýn, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri bir araya gelerek tartýþacaklar. Ýstanbul/ Yeni Asya Antalya ya gelen turist sayýsýnda rekor artýþ ANTALYA YA haziran ayýnýn 12 günlük döneminde bir günde gelen turist sayýsýnda son 7 yýlýn rekoru kýrýldý. Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre, Antalya Havalimaný na haziran ayýnýn 12 günlük döneminde gelen turist sayýsý 612 bin 947 ye ulaþýrken, yýlbaþýndan bu yana bölgeyi ziyaret eden turist sayýsý 3 milyon 400 bin 194 oldu. Haziran ayýnýn 12 günlük döneminde bir günde Antalya ya giriþ yapan turist sayýsý bakýmýndan son 7 yýlýn rekoru kýrýldý. Rekor, 11 Haziran Cumartesi günü kayda geçirildi. Haziran ayýnýn 12 günlük döneminde Antalya ya bir günde gelen turist sayýsý 67 bin 565 o- larak gerçekleþti. Antalya/aa Pendik Belediyesi'nin kampanyasýna yoðun ilgi var. Kitap baðýþýna yoðun ilgi PENDÝK Belediyesi Kütüphane Müdürlüðü nün baþlattýðý kitap baðýþý kampanyasýna yoðun ilgi sürüyor. Baðýþlanan kitaplara, ilçe genelinde olduðu gibi ülkenin dört bir tarafýndan da talep geliyor. Pendik Belediyesi Kütüphane Müdürlüðü nün herkesin kitap okuyabilmesi amacýyla kitap baðýþý kampanyasý baþlattý. Kampanya baþta okullar olmak üzere ilçenin tüm noktasýnda sürdürülüyor. Yoðun ilginin olduðu kampanyada toplanan kitaplar isteyen her kurum ya da kiþiye verilebiliyor. Kampanyayý duyan Rize, Þanlýurfa, Muþ gibi Türkiye nin dört bir yanýndan kitaplarý almak için kütüphane Müdürlüðü ne talepler geliyor. Ýstanbul/ Yeni Asya 12 Haziran tablosu KÖLN - Seçim sonuçlarýný, Üstadý anma programý için bulunduðumuz Almanya da öðrendik. Bu sonuçlarýn detaylý tahlillerini dönüþte yapmaya çalýþýrýz. Bu aþamada bir ön deðerlendirme olarak þunlarý ifade edebiliriz: Oylarýný 3 puan daha arttýrmasýna raðmen, Meclisteki sandalye sayýsý azalan iktidar partisi 330 un da altýna indi seçiminde de öyle olmuþ, 2002 seçimindeki yüzde 34 lük oyunu yüzde 46.5 a çýkarmasýna raðmen, kazandýðý sandalye sayýsý önceki döneme göre azalmýþtý. 12 Haziran seçiminde aldýðý sonuç, AKP nin hareket alanýný daha da daraltacak. CHP, oy oranýný 2007 ye göre 5 puan yükseltti ve sandalye sayýsýný çoðalttý. Bu sonuç, anamuhalefet partisinin iktidar politikalarýný frenleme gücünü nisbeten de olsa arttýracak. Barajý geçip geçemeyeceði çok tartýþýlan MHP, 2007 ye göre 1.5 puanlýk bir kayba uðrasa da Meclise girmeyi baþardý. BDP nin 36 baðýmsýz adayý da yeni dönemde Mecliste seçmenlerini temsil edecek. Ortaya çýkan Meclis tablosu, dört yýl önceki 22 Temmuz seçiminde oluþan dört partili Meclis yapýsýnýn rötuþlu bir devamý niteliðinde. Bu dört partinin þimdiye kadar izledikleri politikalara baktýðýmýzda, yeni dönem için iyimser o- labilmek pek mümkün görünmüyor. Tam tersine, siyasetteki kilitlenmenin daha katmerli bir hale geleceðinden endiþe etmek için sebepler fazlasýyla mevcut. Dahasý, partiler arasý gerilimin daha da týrmanacaðýndan kaygý duymak için de. Bakalým, sonuçlar belli olduktan sonra yapýlan yorumlarda seslendirilen uzlaþma çaðrýlarýna itibar edilecek mi? Göreceðiz. Ama iþin gerçeði, 12 Haziran tablosunun, yeni anayasa projesi baþta olmak üzere demokratikleþme reformlarý için kolaylaþtýrýcý bir nitelik arz ettiðini söylemek þu aþamada hayli zor görünüyor. Yani, siyasette daha sýkýntýlý bir sürece giriyoruz. Allah yardýmcýmýz olsun. (DP nin aldýðý sonuca kýsaca temas edersek: Tam bir dibe vurma halini yansýtan bu sonucu doðuran en önemli faktörlerin baþýnda, BTP ile yapýlan ittifak geliyor. Bu yanlýþ tercih, partiyi, i- çinden çýkýlmasý çok daha zor bir çýkmaza sürükledi. DP deki kan kaybý, çok daha vahim boyutlara ulaþarak devam ediyor.) Not: Almanya seyahatimiz sebebiyle, yazýlara kýsa bir ara veriyoruz. En yakýn zamanda tekrar buluþmak dileðiyle. LYS de kimliðini unutana yardým ANKARA Valiliðinin baþlattýðý uygulama ile ve Haziran tarihlerinde yapýlacak olan Lisans Yerleþtirme Sýnavlarýnda (LYS) kimliðini u- nutan öðrencilerin yardýmýna Çankaya Nüfus Müdürlüðü koþacak. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, yaptýðý açýklamada, Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlacak LYS süresince, Çankaya Nüfus Müdürlüðünün sýnav sonuna kadar açýk olacaðýný belirterek, kimlikleri yanýnda olmayan öðrencilere hizmet verileceðini söyledi. Kimi öðrencilerin sýnav telaþý nedeniyle nüfus cüzdanlarýný evlerinde unuttuðunu, bazýlarýnýn ise yolda yaþanan koþuþturma sýrasýnda kimliklerini düþürdüðünü hatýrlatan Vali Yüksel, bu öðrencilerin yýl boyunca harcadýðý emeklerin heba olmamasý için çalýþma baþlattýklarýný kaydetti. Bu kapsamda Çankaya Nüfus Müdürlüðünün sýnav sonuna kadar hizmet vereceðini aktaran Vali Yüksel, Kimlikleri yanlarýnda olmayan ya da sýnav yerine gelirken kaybeden öðrencilerimizin bilgileri, buradan online olarak sýnav görevlilerine bildirilecek, ardýndan da öðrencinin bilgileri faksla okula gönderilecek. Amacýmýz öðrencimizi maðdur etmeden emeklerinin boþa çýkmasýný engellemek, gençlerimizin uzun ve yorucu gayretlerinin heba olmamasý dedi. Ankara/aa

4 4 Y HABER Baþörtülü vekil derken, sandýk baþý görevi bile çok görüldü! Muhtemelen Þimdi bu konularýn vakti mi? diyenler olacak, ama bizce vakti. Çünkü kamuoyu Baþörtülü milletvekili olsun diye beklerken ne yazýk ki baþörtülülere seçim sandýðý baþýnda görev yapmalarý bile çok görüldü. Hemen ifade edelim ki Ýlla baþý örtülüler de milletvekili olsun diye bir çaðrýmýz yok. Bizim itirazýmýz, baþörtülü olduðu halde milletvekili olmak isteyenlere Bu halinle sana vekillik yasak, baþörtülü çýkar da öyle gel denilmesidir. Ýsteyen ve þartlarý uyan vekil olabilmeli. Sýrf baþý örtülü diye hiç kimse hiç bir haktan mahrum edilmemeli. Meselâ, 50 milyon seçmenin sandýk baþýna gittiði 12 Haziran 2011 Pazar günü bazý il ve ilçelerde sandýk baþlarýnda görev yapan baþörtülü hanýmlar, sýrf baþlarý örtülü diye engellenmiþ, evlerine gönderilmiþ. Tabiî bunun için CHP lilerin þikâyetçi olduðunu da hatýrlayalým. Seçim meydanlarýnda ya da katýlým toplantýlarý nda baþörtülülere rozet takan CHP yönetimi, sandýk baþýndaki baþörtülülere bile tahammül edememiþ. Sinop un Gerze ilçesinde, Ýstanbul Ümraniye ve Çanakkale de baþörtülü görevliler engellenmiþ. Neymiþ, kýlýk kýyafet yönetmeliði varmýþ ve baþörtülü olmak buna aykýrýymýþ... Muhtemelen baþka yerlerde de baþörtülüler bu þekilde engellenmiþtir, ama bunlar haber olma imkâný bulamamýþtýr. Elbette büyük kabahat baþörtülüleri þikâyet eden, onlarý hazmedemeyen CHP lilerdedir, ama kanunlarda ya da yönetmeliklerde hâlâ Baþörtülüler görev yapamaz maddelerini tutan iktidar sahipleri de suçludur yýlýna gelmiþiz ve bazýlarý hâlâ baþörtülülerle uðraþýyor. Baþörtüsü noktasýnda kýsmî çözümleri çözüm olmadýðý bu þekilde bir defa daha görülmüþ oldu. Sadece üniversitelerde baþörtüsünü sona erdirmek meseleyi halletmiþ olmuyor. Bakýn, hiç u- mulmadýk yerlerde yasak yine karþýmýza çýkýyor. Bu sebeple her imkân ve fýrsatta, baþörtüsü yasaðýnýn her yerde ve bütün sonuçlarýyla birlikte sona ermesi gerektiðini ifade etmek lazým. Yarým çözümlerin çare olmadýðý mutlaka görülmelidir. Bilemiyorum, ama baþörtülüleri sandýk baþlarýna görevlendiren siyasî partiler, (buna iktidar partisi de dahildir) bir partinin itirazýný sineye çekip baþörtülüleri maðdur edemezler, buna haklarý yoktur. O hanýmlar orada görevlendirildiðine göre, sonuna kadar da sahip çýkýlmasý gerekirdi. Haydi seçim günü bu yapýlmadý, yapýlamadý; ilk siyasî icraat olarak bu meseleyi kökten halledecek tedbirler a- lýnmalý. Bundan sonra böyle maðduriyetlere þahit olmak istemiyoruz, kabullenmiyoruz. Bu meseleyi halletmek önemlidir, çünkü bir zihniyetin devre dýþý býrakýlmasý anlamýna gelir. Baþörtülülerin sandýk baþlarýnda görev yapmasýna bile tahammül edemeyen bir anlayýþla, iyi iþler yapmak mümkün olabilir mi? Bir adým daha atýp, Baþörtülüler bize oy da vermesin desinler bari... CHP liler, seçim meydanlarýnda ya da TV ekranlarýnda verdikleri sözleri unutmuþ, sandýk sandýk dolaþýp baþörtülü görevli avý yapmýþlar. Çok da ayýp etmiþler. Kamuoyuna Yeni CHP mesajý verenler bu yapýlanlarý tasdik etmiyorlarsa, hemen harekete geçsin ve milletten özür dilesinler. Ayrýca bu yanlýþlara imza atan alt kademe CHP lileri de ciddî ikaz etsinler. Aksi halde onlarýn bütün sözlerinin aldatmaca olduðu bir defa daha tescillenmiþ olur. Baþörtülülerin hakký küçük hak deðildir. Velev ki küçük olsun, hakkýn küçüðüne büyüðüne bakýlmaz. Hakka sahip çýkýlýr ve haksýzlýða itiraz edilir. Aksini yapan ömür boyu yanlýþ yapar ve her sandýkta milletten þamarý da yer... DÂVET SAKARYAYENÝASYAOKUYUCULARI ve SAKARYAÜNÝVERSÝTESÝMEZUNLARI PÝKNÝÐÝ Sakarya ili (Adapazarý) ve ilçelerinde bugüne kadar ikâmet etmiþ Yeni Asya Okuyucularý ve Sakarya Üniversitesinde (ÝTÜ Sakarya Müh. Fak.) tahsil görmüþ mezunlarýnýn buluþmasýný saðlamak amacýyla tertip edilen geleneksel yaz pikniði aþaðýda belirtilen yer ve tarihte gerçekleþtirilecektir. Yeni Asya Okuyucularý ve Sakarya Ünivesitesi mezunlarý davetlidir. Tarih: 26 Haziran 2011 Pazar, Saat: 12:00-16:00 arasý Yer: Fýndýksuyu/Geyve Piknik Alaný, Adapazarý- Eskiþehir Karayolu üzerinde Yeþil Vadi tesislerinden sola Fýndýksuyu köyü yoluna dönülerek devam edilir. Not: Þehir dýþýndan katýlacaklarýn irtibat kurabilecekleri telefonlar: Sadettin Çelik : Celal Dalmaz : Hüseyin Uzun : Server Fýrat : ERDOÐAN: ÝSTÝÞARE MESAJI ALDIK ÖNCELÝK AB VE ANAYASA OLSUN YENÝ MECLÝSE TARÝHÝ VE ÖNEMLÝ GÖREVLER DÜÞTÜÐÜNÜ KAYDEDEN ÝÞ DÜNYASI TEMSÝLCÝLERÝ, BUNLARIN BAÞINDA DA SÝVÝL ANAYASA VE AB REFORMLARININ GELDÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ. TÜRK Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (TÜSÝAD) Yönetim Kurulu, yeni dönemden beklentisini, yeni anayasayý geniþ katýlým ve uzlaþma ile tamamlamýþ, AB üyeliðine yakýnlaþmýþ, ekonomik istikrarý güvence altýna alarak istihdam kapasitesini artýrmýþ ve iþsizliði azaltmýþ bir Türkiye olarak açýkladý. TÜSÝAD Yönetim Kurulu nun, milletvekili genel seçimi sonuçlarýna iliþkin yazýlý açýklamasýnda, yeni dönemden beklentilerinin yeni anayasayý geniþ katýlým ve uzlaþma ile tamamlamýþ, AB üyeliðine yakýnlaþmýþ, ekonomik istikrarý güvence altýna alarak istihdam kapasitesini artýrmýþ ve iþsizliði azaltmýþ bir Türkiye olduðu belirtildi. Önümüzdeki dönemde iþ dünyasý olarak TBMM den ve kurulacak hükümetten beklentilerin üç paralel süreçte toplandýðý açýklamada, bu süreçler þöyle sýralandý: 1- Katýlýmcý ve uzlaþmacý bir anlayýþ ile bireyi merkeze alan birleþtirici yeni bir anayasa. 2- Çoðulcu demokrasi, yüksek yaþam standartlarý ve sürdürülebilir kalkýnma yolunda Türkiye nin en önemli çýpasý olan AB üyeliði sürecinin güçlendirilmesi. 3- Makroekonomik istikrarýn güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyümenin güvence altýna alýnmasý amacýyla; a) Uyumlu para ve maliye politikalarýyla finansal istikrarýn ve fiyat istikrarýnýn korunmasý ve güçlendirilmesi, b) Verimlilik tabanlý ve sürdürülebilir büyüme için, yeni sanayi stratejisi nin de vurguladýðý mikro reformlarýn hayata geçirilmesi, c) Ýstihdam kapasitesinin güçlendirilmesi ve iþsizliðin azaltýlmasý. Açýklamada, siyaset kurumlarýnýn Türkiye nin enerjisini doðru yönlendirerek, yeni dönemde Türkiye nin yapýsal sorunlarýný ve düðümlerini çözeceðine duyulan inanç ifade edildi. TOBB: MECLÝSE TARÝHÝ GÖREV DÜÞÜYOR Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, seçimlerin demokrasilerin bayram günü olduðunu belirterek, 12 Haziran 2011 seçimleri nin de Türkiye demokrasisi adýna bir bayram edasýnda sorunsuz tamamlandýðýný kaydetti. Türkiye nin geleceðinde kilit bir rol oynayacak yeni Meclis in yapýsýnýn oluþtuðunu ifade eden Hisarcýklýoðlu, þunlarý kaydetti: Önümüzdeki süreçte yeni meclisimize tarihi görevler düþmektedir. Bunlarýn baþýnda da toplumumuzun yeni bir anayasa talebinin karþýlanmasý gelmektedir. Tüm partilerimizin uzlaþmaya açýk olmasý, sivil toplumla birlikte toplumda genel kabul gören bir anayasayý hazýrlamasý son derece önemlidir. Toplumumuz ve yeni meclisimiz ortak hedeflerimiz etrafýnda bu kenetlenmeyi saðlayabildiði ölçüde Türkiye büyüyecek ve geliþecektir. TÝM: YENÝ DÖNEMDE, YENÝ ADIMLAR BEKLÝYORUZ Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) Baþkaný Mehmet Büyükekþi, Türkiye nin, ciddî bir demokrasi sýnavýndan baþarýyla çýkmasýný bildiðini ifade etti. Büyükekþi, þunlarý kaydetti: Yeni dönemde, demokrasi ve insan haklarý noktasýnda yeni adýmlarýn atýlmasýný bekliyoruz. Toplumsal uzlaþýyla yeni ve sivil bir anayasanýn hazýrlanmasý en ö- nemli gündem maddesi olacaktýr. Ýnsan haklarýna saygýlý, özgürlükçü, AB hedefi doðrultusunda hazýrlanmýþ ve biz iþ adamlarýnýn önünü açacak yeni bir anayasa, ülkemizin uluslararasý itibarýný daha da fazla artýracaktýr. Cumhuriyetimizin 100. yýlý olan 2023 yýlýnda, daha güçlü bir Türkiye için yeni seçilen meclisin ve kurulacak hükümetin, baþta 500 milyar dolarlýk ihracat hedefimiz olmak üzere tüm hedeflere ulaþmada azami gayreti göstereceðine inanýyoruz. Sonuçlar tüm milletimize hayýrlý olsun. Ýstanbul-Ankara / aa AKP Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Aziz milletimiz bize, sadece hükümet etme yetkisini vermedi, ayný zamanda yeni Anayasa yapmak için de bize bir görev vermiþtir. Milletimiz, bu yeni Anayasa yý, uzlaþmayla, istiþareyle, müzakereyle yapma mesajýný bize verdi dedi. Erdoðan, AKP Genel Merkezi nin balkonundan seçim sonuçlarýný deðerlendirdi. Balkona eþi Emine Erdoðan ile birlikte çýkan Erdoðan, vatandaþlarý selâmladý ve balkonda bulunan partililerle tek tek tokalaþtý. Sandýktan çýkan sonucu, sandýðýn verdiði mesajý, en doðru þekilde okumanýn çabasý içerisinde olacaklarýn ifade eden Erdoðan, þunlarý söyledi: Aziz milletimiz bize, sadece hükümet etme yetkisini vermedi, ayný zamanda yeni Anayasa yapmak için de bize bir görev vermiþtir. Milletimiz, bu yeni Anayasa yý, uzlaþmayla, istiþareyle, müzakereyle yapma mesajýný bize verdi. Muhalefet partilerinin de bu noktada meydanlardaki vaatlerini sevindirici, umut verici bir geliþme olarak deðerlendiriyoruz. Biz kapýmýzý kapamayacaðýz. Anamuhalefete, muhalefete gideceðiz. Kabul ederlerse kabul buyururlarsa oturur uzlaþmayla parlamento dýþýndaki partiler, STK larla, akademisyenlerle, bu konuda sözü olanlarla en geniþ kapsamda istiþare ve uzlaþma arayýþý içinde olacaðýmýzý ifade ediyorum. Meydanlarda ifade ettiðimiz gibi, sivil, katýlýmcý, özgürlükçü bir anayasayý hep birlikte yapacaðýz. Bu anayasada herkes kendisini bulacak. Doðu kendisini bulacak, Batý kendisini bulacak, Kuzey bulacak, Güney bulacak. Milletim, iþte bu benim anayasam diyecek. Bu anayasa Türkiye nin her zerresine, milletimin her ferdine hitap edecek. Ankara / aa KOBÝDER: VAATLERÝN TAKÝPÇÝSÝYÝZ KÜÇÜK ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler Derneði (KOBÝDER) Genel Baþkaný Nurettin Özgenç, halkýn oyunun yarýdan fazlasýný kazanarak büyük çoðunlukla birinci seçilen AKP nin, halka olan vaatlerini yerine getirmesi gerektiðini bildirdi. Özgenç, yaptýðý yazýlý açýklamada, özellikle yeni anayasa çalýþmalarýnda Meclis te üyeleri bulunan partilerin bu konuda uzlaþmak zorunda olduklarýný vurgulayarak, partili partisiz tüm Meclis üyelerinin sivil, katýlýmcý, özgürlükleri esas alan yeni anayasa çalýþmalarýna kesintisiz destek vermesini istedi. TUSKON: UZLAÞI BEKLÝYORUZ TÜRKÝYE Ýþadamlarý ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Baþkaný Rýzanur Meral, Milletimiz, saðduyusu ile hareket ederek, tercihini istikrardan yana kullanmýþtýr deðerlendirmesinde bulundu.meral, açýklamasýnda, Bu andan itibaren iþ dünyasý olarak beklentimiz, yeni Meclisimizin temsilcilerinin uzlaþarak, gerek yeni Anayasanýn gerekse de AB reformlarýnýn hazýrlanmasýnda birlikte hareket ederekçalýþmalarýhýzlaneticelendirmeleridir dedi. TÜRKONFED: GERÝLÝM GERÝDE BIRAKILMALI TÜRK Giriþim ve Ýþ Dünyasý Konfederasyonu (TÜRKONFED) Baþkaný Erdem Çenesiz, seçim dönemini ve yaþanan gerilimleri geride býrakarak, güçlü demokrasilere yaraþýr biçimde anayasa çalýþmalarýna odaklanýlmasý gerektiðini kaydetti. Çenesiz, Türkiye nin, ekonomik ve sosyal kalkýnmasýný tamamlamak ve ileri refah düzeyindeki ülkelere yetiþmek için kollarý sývamasý ve son dönemde yavaþlamýþ olan AB üyelik sürecine tekrar hýz kazandýrarak her alanda icraata devam etmesinin þart olduðunu belirtti. TESK: SORUNLARI ÇÖZME ZAMANI TÜRKÝYE Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, genel seçimlerin geride býrakýldýðýný, artýk sorunlarý çözme zamaný olduðunu belirtti. Önümüzdeki dönemde yeni Meclise tarihi ve önemli görevler düþtüðünü kaydeden Palandöken, bunlarýn baþýnda da yeni anayasanýn geldiðini belirtti. TESK Baþkaný, tüm partilerin uzlaþmasýyla ve sivil toplumla birlikte, toplumda genel kabul gören bir anayasa hazýrlanmasýnýn son derece önemli olduðunu vurguladý. Sýnýrdaki Suriyeli sayýsý 6 bin 817 ye yükseldi Suriye deki olaylardan kaçarak Hatay ýn Yayladaðý ve Altýnözü ilçesinde oluþturulan dört geçici çadýrkentte konaklayan Suriyeli sayýsýnýn 6 bin 817 ye yükseldiði bildirildi. Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý yetkililerinden edindiði bilgiye göre, dünden bu yana insani mülahazalarla Türkiye ye giriþi saðlanan yaklaþýk bin Suriye vatandaþý, kimlik ve saðlýk kontrolünden geçirildikten sonra Altýnözü ilçesinde Boynudoðru köyünde kurulan dördüncü geçici çadýrkente yerleþtirildi. Hatay daki dört geçici çadýrkentte konaklayanlarýn sayýsýnýn son gelenlerle birlikte 6 bin 817 ye yükseldi. Bu arada geçici çadýrkentte konaklayan Suriyeliler, dün gerçekleþtirilen seçimlerden AKP nin üçüncü kez birinci parti olarak çýkmasý dolayýsýyla uzun süre Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a sevgi gösterilerinde bulundular. Öte yandan Altýnözü nde kurulan geçici çadýrkentin yakýnlarýnda yaþayan vatandaþlar, Suriyelilere gýda, giysi, küçük ev aletleri ve mutfak eþyasý yardýmýnda bulunduklarý görüldü. Türk Kýzýlayý nýn Suriyelilere günde 3 öðün yemek verdiði, saðlýk ve diðer konularda da destek saðladýðý ifade edildi. Hatay / aa FOTOÐRAF: AA Kesin sonuçlar 10 gün sonra YÜKSEK Seçim Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarýný yasa gereði 11 günlük itiraz etme süresinin ardýndan Resmi Gazete de ilan edecek. 298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýnda Kanun a göre seçimin ardýndan, ilçe seçim, il seçim ve YSK ya yapýlacak itirazlar için toplam 11 gün süre bulunuyor. YSK, itirazlarýn daha önce sonuçlanmasý halinde söz konusu 11 günü beklemeden resmi sonuçlarý, Resmi Gazete de ilan edebilecek. Kesinleþmiþ hapis cezasý nedeniyle baðýmsýz milletvekili adayý Hatip Dicle nin durumu netlik kazanmadý. YSK, Dicle nin ifadesi geldikten sonra konuyu karara baðlayacak. Ýnternette yayýnlanan görüntülerinin ardýndan MHP de milletvekilliði adaylýðýndan istifa edenlerin yerine alt sýralardan kaydýrma yapýlýrken, milletvekilliði adaylýðýndan istifa etmeyen Ýhsan Barutçu, 24. dönem parlamentosunda baðýmsýz milletvekili olarak görev yapabilecek. Ankara / aa Seçim bitti, sýra yeni anayasada MEMUR-SEN Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, yeni Meclisin ilk görevinin, meþruiyet debisi yüksek bir anayasa yapmak olmasý gerktiðini söyledi. Gündoðdu, yaptýð açýklamada, seçimde kazananýn demokrasi ve ülkemiz olduðunu belirterek, Demokrasinin çýtasý yükselmiþtir. Olaysýz, huzur içinde bir seçim gerçekleþmiþtir dedi. Milletin tercihini yaparak vekillerini TBMM ye gönderdiðini ifade eden Gündoðdu, siyasi partilerin de seçim sürecinde vaadlerinin dýþýnda söyledikleri sözleri unutarak, vaadlerini gerçekleþtirmek için çalýþmasý gerektiðini ifade etti. Sandýktan temsil gücü yüksek, yeni anayasaya meþruiyet saðlayacak bir Meclis çýktýðýný kaydeden Gündoðdu, Bu meclisin ilk görevi, meþruiyet debisi yüksek bir anayasa yapmak olmalýdýr. Bütün partilerin ortak vaadi yeni anayasa olmuþtur. Bütün partiler, meydanlarda yeni anayasa vaad etmiþ ve önemine dikkat çekmiþtir. Yeni yasama döneminde, öncelik anayasaya verilmeli, toplumun beklentileri karþýlanmalýdýr. Milletimiz demokratikleþmeyi, hak ve özgürlüklerin geniþlemesini acilen beklemektedir. Bu yöndeki talep, ilk olarak 12 Eylül de yapýlan referandumda, halkýn yüzde 58 le evet demesiyle ortaya çýkmýþtýr diye konuþtu. Ankara / Recep Gören Türkiye gerçek gündemine dönmeli DEMOKRAT Eðitimciler Sendikasý (DES) Genel Baþkaný Gürkan Avcý, Türkiye nin biran önce gerçek gündemine dönmesi gerektiðini söyledi. Avcý, yaptýðý açýklamada, politikacýlarýn, engellilerin, kadýnlarýn ve gençlerin çalýþma hayatýna katýldýðý bir Türkiye, okul öncesi eðitim ve ortaöðretimde okullaþma oranýnda yüzde 100 lere ulaþmýþ bir Türkiye, derslik baþýna öðrenci sayýsýnda 20 öðrenciyi yakalamýþ bir Türkiye, katýlýmcý, özgürlükçü sivil bir anayasasý o- lan ve her vatandaþýný kucaklayan bir Türkiye, hayallerini gerçeðe dönüþtürmüþ, güçlü bir potansiyele ve dinamizme sahip büyük Türkiye gündemini tartýþmasý gerektiðini söyledi. Türkiye nin boþ ve beyhude konularla, hastalýklý ideolojik takýntýlarla, haksýz ve mesnetsiz eleþtirilerle, vehim, vesvese ve korkularla ve umutsuzluk pompalayan yalan haberlerle zaman kaybettirilmeye çalýþýldýðýný söyleyen Avcý, þunlarý söyledi: AB üyesi olmuþ bir Türkiye, komþu ve çevre ülkelerle maksimum düzeyde iliþkilerini geliþtirmiþ bir Türkiye, G-20 baþta olmak üzere, D-8 gibi üyesi olduðu uluslararasý oluþumlarda en etkin bir Türkiye, dünyanýn en büyük 3 ekonomisi arasýna girmiþ bir Türkiye, Ýstikrarlý ve daha müreffeh bir Türkiye, insan haklarýnýn ve demokrasinin anavataný olmuþ bir Türkiye, iþte Türkiye nin asýl gündemi, asýl konuþmasý ve tartýþmasý gereken gündemi budur. Ýktidarýyla, muhalefetiyle, sendikasýyla, derneðiyle gereken, müzakere ve müþavere etmesi gereken gündemi budur. Ankara / Fatih Karagöz Hak-Ýþ: Kriz yerine istikrara katký saðlansýn HAK-ÝÞ Genel Baþkaný Mahmut Arslan, genel seçimin ardýndan parlamentoya giren siyasi partilerin kriz politikalarý gütmek yerine, parlamentonun daha etkin ve verimli çalýþmasýna, toplumsal barýþa ve istikrara katkýda bulunmasý gerektiðini kaydetti. Arslan, seçim sonuçlarýna iliþkin yaptýðý yazýlý açýklamada, seçimlerin barýþ ve huzur ortamýnda gerçekleþtirilmiþ olmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, þunlarý söyledi: Seçim sonuçlarý iktidar partisine ayrý, muhalefet partilerine ayrý bir sorumluluk yüklemektedir. Bu kapsamda, parlamentodaki tüm partiler seçim sonuçlarýný doðru okumalý, seçim meydanlarýnda yaptýklarý tartýþmalarý geride býrakmalý ve daha sorumlu davranmalýdýr. Çünkü halk, oy verirken parlamentoda yer alacak partilere yönelik kriterleri de belirlemiþtir. Parlamentoya giren siyasi partiler kriz politikalarý gütmek yerine parlamentonun daha etkin ve verimli çalýþmasýna, toplumsal barýþa ve istikrara katkýda bulunmalýdýr. Türkiye nin öncelikli gündem maddelerinden birinin yeni anayasa çalýþmasý olduðunu belirten Arslan, AKP nin seçim beyannamesinde açýkladýðý sivil anayasa deðiþikliði konusunda ýsrarcý olmasýný beklediklerini kaydetti. Yeni anayasanýn çaðdaþ bir yol haritasý olmasý gerektiðine dikkati çeken Arslan, temel hak ve özgürlükleri kýsýtlayan, demokratik süreci engelleyen ve toplumun tercihlerini sýnýrlandýran düzenlemelerin anayasadan çýkarýlmasýný istedi. Ankara / aa

5 Y HABER 5 Seçim tablosu ve beklentiler Seçim tablosunun arka plânýnda þüphesiz birçok dinamik bulunuyor. Öncelikle bütün siyasî partilerin seçim sonuçlarýný doðru okumasý ve yorumlamasý gerekiyor. Ancak bu seçimde de seçmenin ciddî beklentilerle oy verdiði anlaþýlýyor. En baþta geleni, halkýn demokratikleþmenin esasýný teþkil edecek yeni demokratik sivil anayasa talebi. Görünen o ki seçim meydanlarýnda ve siyasî programlarda yeni anayasa nýn oldukça kapalý geçiþtirilmesine ve iktidarýyla muhalefetiyle doðru dürüst etraflý bir öneri ve öngörü ortaya konulmamasýna raðmen, seçmen ciddî bir yeni anayasa beklentisi içinde. Anlaþýlan o ki, güçlü bir demokratik irâde ortaya konulmadýðý takdirde, týpký demokratikleþme ve AB müzâkere sürecinde özgürlükler ve reformlarýn gölgelenmesi gibi, demokratikleþme ve yeni anayasa nýn da bu tartýþmalarýn gölgesinde kalarak yeniden kamplaþma ve kutuplaþmayla siyasî çatýþma aracý haline getirilmesi tehlikesi seziliyor Yasakçýbaþkanasuçduyurusu KONYA NIN Akþehir ilçesinde seçim öncesi öðretmenlere yönelik düzenlenen eðitim seminerinde ilçe seçim kurulu baþkanýnýn baþörtülü olduklarý için bazý öðretmenleri salondan dýþarýya çýkardýðý iddiasýyla suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Müþir Deliduman, Konya Adliyesi önünde gazetecilere yaptýðý açýklamada, geçtiðimiz Cuma günü Akþehir ilçesi Kültür Merkezi nde seçime yönelik bir seminer düzenlendiðini söyledi. Ýlçe Seçim Kurulu Baþkaný D.E nin seminere bir saat geç kaldýðýný ve kamusal a- landa baþörtülü kadýnlarýn bulunamayacaðýný belirterek öðretmenleri dýþarýya çýkardýðýný savunan Deliduman, ayrýca öðretmenlere yönelik hakaretlerde de bulunulduðunu kaydetti. Deliduman, bireysel olarak D.E. hakkýnda görevi kötüye kullanma, hakaret, kadýna karþý ayrýmcýlýk suçlamasýyla Konya Adalet Komisyonu Baþkanlýðýna suç duyurusunda bulunduðunu dile getirdi. KANUNU UYGULADIM Ýlçe Seçim Kurulu Baþkaný D.E. ise Kamu Çalýþanlarýnýn Kýlýk Kýyafet Yönetmeliði ve Yüksek Seçim Kurulunun aldýðý karar ile gönderdiði genelgeler doðrultusunda sandýk kurulunda görev yapan kiþilerin kurallara uymak zorunda olduðunu savundu. Salona girdiðinde 5 kiþinin baþörtülü olduðunu görünce yönetmelik gereði uygun giyinmelerini ya da salonu terk etmelerini isteyince provokatör amaçlý olduðunu düþündüðü 50 kiþinin kendisine tepki gösterdiðini anlatan D.E, Kanunu uyguladým. Ancak baðýrdýlar. Susmalarýný istedim, bu konunun benimle ilgili olmadýðý uyarýsýnda bulundum. Kendilerine ilçe seçim kurulunun görevini yapmasýna engel olduklarý hatýrlatýldý. 2 kiþi salonu terk etti. 3 kiþi ise baþörtülerini çýkarttý diyerek kendini savundu. Konya / aa Meclis te 78 kadýn vekil MÝLLETVEKÝLÝ genel seçimlerinden sonra 24. Dönem Meclisinde 78 kadýn milletvekili görev yapacak. TBMM den kadýn milletvekili sayýsý bu seçimle 50 den 78 ye yükseldi. AKP den 45, CHP den 19, MHP den 3, BDP destekli baðýmsýzlardan ise 11 kadýn milletvekili Meclise girdi. 24. Dönem Mecliste 5 Ayþe, 4 Tülay, 3 Ülker ve 3 Fatma isimli milletvekili bulunacak. TBMM de geçen dönem yüzde 9 olan kadýnlarýn temsil oraný da yüzde 14 e çýktý. TIR ile midibüs çarpýþtý: 3 ölü, 10 yaralý ELAZIÐ DA TIR ile yolcu midibüsünün çarpýþmasý sonucu ilk belirlemelere göre 3 kiþi öldü, 10 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Elazýð-Diyarbakýr karayolunun Gezin beldesi çýkýþýnda, sürücülerinin kimlikleri henüz öðrenilemeyen 21 LC 680 plakalý TIR ile Diyarbakýr yönünden gelen 23 HK 547 plakalý yolcu midibüsü çarpýþtý. Çarpýþmanýn etkisiyle týr yol kenarýna devrildi. Kazada ilk belirlemelerde göre 3 kiþi öldü, 10 kiþi yaralandý. Ambulanslarla hastanelere kaldýrýlan yaralýlardan bazýlarýnýn saðlýk durumunun aðýr olduðu öðrenildi. Elazýð / aa Aranan 239 kiþi sandýk baþýnda yakalandý ADANA DA çeþitli suçlardan aranan 239 kiþi sandýk baþýnda yakalandý. Alýnan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri, dolandýrýcýlýk, fuhuþ, karþýlýksýz çek, terör ve hýrsýzlýk gibi suçlardan aranan 239 kiþiyi sandýk baþýnda yakaladý. Yetkililer, il merkezi ve ilçelerde 191 kiþiyi yakaladý, farklý illerde bulunan ancak Adana Emniyet Müdürlüðünce aranan 48 kiþi de gözaltýna alýndý. Adana / aa BALKON KONUÞMASI VAADLERÝ Türkiye nin önünde âcilen ekonomideki darboðazýnýn aþýlmasý var. Diðer yandan Baþbakan, bölgede adâlet, istikrar ve barýþtan bahsediyor; fakat Türkiye nin yanýbaþýnda hergün onlarcayüzlerce sivilin katledildiði, binlercesinin sýnýra dayanýp iltica Suriye de olduðu gibi komþularla sýfýr sorun da birçok problem var. Keza Yunanistan la 12 mil meselesi ve Ermenistan ýn soykýrým iddiasý ve akamete uðrayan protokoller duruyor. Baþbakan, üçüncü balkon konuþmasý nda, öncekilerde saydýðý sorunlarý ve çözüm vaadlerini tekrarlýyor. Sekiz buçuk yýl ve dört yýl önceki gibi, yeni anayasa ve demokratikleþme sözü veriyor. Hukuk dýþýlýk, üstünlerin sultasý yine tartýþmasýz þekilde kaybetmiþtir diyor. Lâkin Türkiye hâlâ darbeleri ve darbecileri hesâba çekmiþ deðil. Oysa gerçek bir demokrasi zaferi için, siyasetin her türlü vesâyetten kurtulmasý, antidemokratik sistemin demokratikleþmesi þart. Bunlar olmadan salt seçim baþarýsý ný demokrasinin zaferi olarak sunmanýn bir anlamý kalmýyor. Zira Türkiye nin baþta darbelerin ve darbecilerin yargýlanmasý olmak üzere, darbelere gerekçe gösterilen TSK ye koruma ve kollama görevini veren 35. madde nin kaldýrýlmasý ve düzeltilmesi, 12 Eylül darbecilerine açýlan soruþturma nýn hayatta kalan iki kiþiyle sýnýrlý tutulmayýp dönemin bütün sorumlularýný kapsamasý, 28 Þubat postmodern darbesi ile 27 Nisan e-bildirisi ni dayatan ve yazanlarýn da sýðaya çekilip yargýlanmasý gerekiyor SEÇÝM SÝSTEMÝ ÇARPIKLIÐI Ayrýca hâlen Türk Ceza Kanununda yer alan düþünce ve ifâde özgürlüðünü cezalandýran yasalarýn tâdili ile din eðitimi ve öðretimi önündeki engellerin kaldýrýlmasý icâb ediyor. Yine YÖK ün yapýsý, demokratik eðitimde 24. DÖNEM Meclisinin yarýdan fazlasý yenilendi, 349 yeni isim Meclise girdi. Bir önceki dönemden 201 milletvekili, bu dönemde de yeniden Mecliste yer bulabildi. Aday gösterilen ancak bu milletvekilleri kadar þanslý olmayan milletvekilleri de oldu. 26 milletveki aday olmalarýna raðmen seçilemedi. 23. Dönemden önce görev alan eski milletvekillerinden bazýlarý da yeni Mecliste yer buldu. Baðýmsýz Milletvekilleri Hatip Dicle ve Leyla Zana, 17 yýllýk bir aradan sonra yeniden Meclise girdi. AKP 12 ilde tulum çýkardý; Aksaray, Bayburt, Çankýrý, Düzce, Gümüþhane, Karabük, Karaman, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kilis, Nevþehir ve Rize milletvekilliklerinin tamamýný kazandý. Hakkari, Iðdýr ve Tunceli, AKP nin hiç milletvekili çýkaramadýðý iller oldu. CHP; Edirne, Ýzmir, Kýrklareli, Muðla ve Tekirdað da AKP ye karþý üstünlük saðladý. CHP nin 33 ilden TBMM de temsilcisi yer almadý. MHP ise Meclise 47 ilden milletvekili sokamadý. AKP ve CHP, bazý Türkiye nin baþta gelen meselelerinden. En bârizi, darbe dönemlerinden kalma meslekî ve teknik okullardaki katsayý bariyeri ve Diyanet e baðlý Kur ân kurslarýnda ve camilerdeki Kur ân öðrenmede yaþ yasaðý ve yasa dýþý baþörtüsü yasaðý çözümü bekleyen âcil konularýn baþýnda bekliyor. Bunlarla beraber siyaseti altüst eden hiçbir demokratik ülkede benzerine rastlanmayan yüksek seçim barajý yla seçmenin tercihini engelleyen siyasî partiler ve seçim yasasýnýn demokratik kriterlere uyumunu esas alan siyasetin demokratikleþmesi, Türkiye nin âcilen halletmesi gereken problemlerden. Aslýnda, istikrar uðruna temsilde adâleti feda eden, daha önce iktidar partisine yüzde 35 oyla Meclis in yüzde 65 ini doldurmasýna sebebiyet veren, 2002 seçimlerinde D(Y)P nin yüzde 9.7 ile oyunun heba edilip 66 milletvekilinin verilmemesine sebebiyet veren seçim sistemi, bütün siyasete kaybettiriyor. Bugün sistemden istifade eden, yarýn ayný sistemin darbesine mâruz kalýp maðduru oluyor. 3 Kasým 2002 de yüzde 35 le 360, 22 Temmuz 2002 de yüzde 46 ile 341 milletvekili çýkaran AKP nin 12 Haziran seçimlerinde yüzde 50 oyla ancak 326 oy çýkarmasý, seçim sistemi çarpýklýðýnýn son tezâhürü Türkiye nin biran evvel seçim sistemi çarpýklýðýný düzeltmesi gerekiyor Meclisin yarýdan fazlasý yenilendi illerden eþit sayýda milletvekilini TBMM ye gönderdi. AKP ve CHP, Aydýn da 3 er, Bartýn da 1 er, Çanakkale de 2 þer, Erzincan da 1 er, Ýzmir 1. Bölge de 6 þar, Mersin den 4 er, Sinop ve Yalova dan 1 er milletvekilliði kazandý. AKP; Genel Baþkan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn aday olduðu Ýstanbul 1. Bölge de 30 milletvekilliðinin 16 sýný, CHP; Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu nun a- day olduðu Ýstanbul 2. Bölge de 27 milletvekilliðinin 9 unu, MHP; Genel Baþkan Devlet Bahçeli nin aday olduðu Osmaniye de 4 milletvekilliðinden 2 sini kazandý. Ankara / aa Yeni dönem 24 Haziran'da baþlýyor 24. DÖNEM MÝLLETVEKÝLLERÝNÝN 24 HAZÝRAN DA AND ÝÇMESÝ BEKLENÝYOR. MECLÝS, genel seçimlerinin ardýndan 24. Dönem e kapýlarýný açacak. TBMM Ýçtüzüðü u- yarýnca, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarýnýn YSK tarafýndan TRT kanallarýnda ilanýný takip eden beþinci gün saat de TBMM Genel Kurulu çaðrýsýz toplanacak. Geçmiþ yýllardaki durum gözönünde bulundurulduðunda, yeni milletvekillerinin 24 Haziran Cuma günü andiçmesi bekleniyor. Bu birleþimde, önce milletvekillerinin andiçme töreni yapýlacak. Birleþime en yaþlý üye sýfatýyla CHP Ýstanbul Milletvekili Oktay Ekþi baþkanlýk edecek, en genç 2 milletvekili de katip üye olarak görev yapacak. Genel Kurul, bu birleþimde milletvekillerinin andiçmesinin bitimine kadar çalýþacak. Yemin töreninden sonra, Meclis Baþkaný seçimi için çalýþmalara 5 gün ara verilecek. Bu 5 günlük arada Meclis Baþkaný adaylarý belirlenecek, daha sonraki 5 gün içinde de seçim yapýlacak. Buna göre, 24 Haziran da baþlayacak adaylýk 3 Kasým 2002 de yüzde 35 le 360, 22 Temmuz 2002 de yüzde 46 ile 341 milletvekili çýkaran AKP nin 12 Haziran seçimlerinde yüzde 50 oyla ancak 326 oy çýkarmasý, seçim sistemi çarpýklýðýnýn son tezâhürü baþvurularý, 28 Haziran gecesi sona erecek. Seçimler de 29 Haziran da baþlayacak. YENÝ HÜKÜMETÝN KURULMA SÜRECÝ Meclisin 25. Baþkaný ný seçmesinin ardýndan yeni hükümetin kurulma süreci de baþlayacak. Cumhurbaþkanlýðýnýn Bakanlar Kurulunun istifasýnýn kabul edildiðine ve yeni hükümet kuruluncaya kadar göreve devamýna iliþkin tezkeresi ile Bakanlar Kurulunun yeniden kurulmasý için görevlendirmesine i- liþkin tezkere de ayný birleþimde okunacak. Meclis Baþkaný seçiminden sonra siyasi partiler, temsilleri oranýnda Baþkanlýk Divaný ü- yesi belirleyerek Baþkanlýða sunacak. Partilerin belirlediði bu adaylar, daha sonra Genel Kurulun onayýna sunulacak. Baþkanlýk Divaný üyelerini seçiminin 30 Haziran Perþembe günü yapýlmasý bekleniyor. TBMM Baþkanlýk Divanýnýn oluþmasýndan sonra Meclis te 61. Hükümet in kuruluþ ve güvenoyu süreci baþlayacak. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Anayasa gereði bir milletvekilini (teamüllere göre seçimde çoðunluðu saðlayan partinin liderini) Türkiye Cumhuriyeti nin 61. Hükümeti ni kurmakla görevlendirecek. Yeni Bakanlar Kurulunun programý, hükümetin kuruluþ tarihinden itibaren en geç 1 hafta sonra TBMM de okunacak. Bunun ü- zerinden iki tam gün geçtikten sonra program üzerinde görüþme açýlacak; görüþmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra güven oylamasý yapýlacak. Bu sürecin Temmuz ayýnýn ilk haftasýnda tamamlanmasý bekleniyor. 24. Dönem TBMM de görev alacak milletvekilleri, daha sonraki süreçte, partilerinin grup baþkanvekillerini ve TBMM komisyonlarýnda görev alacak arkadaþlarýný da seçecek. Meclisin, hükümetin kurulmasýndan sonraki süreçte, Temmuz sonunda tatil kararý alarak 1 Ekim de yeni yasama yýlýnýn baþlamasý bekleniyor. Ankara / aa Anayasayý koalisyon hazýrlamalý-2 1Þubat 2011 tarihli yazýmýn baþlýðý da aynýydý. Bu ikincisi. O gün özetle þunlarý yazmýþtým: -Yeni bir hukuk ve yeni bir düzen arayýþý var, bu aslýnda yeni bir anayasa arayýþýdýr. -Seçimin ardýndan, kaçýnýlmaz biçimde, bir anayasa süreci gelecek. -Anayasa çok sesli hazýrlanmalý ve çok sesliliði yansýtmalý. -Bu sebeple de o süreç bir koalisyon tarafýndan yönetilmeli. -Bu amaçla meclise olabildiðince farklý e- ðilimler girmeli. -Tek bir parti, ama bilhassa sekiz yýllýk icraatlarýndaki kamplaþmaya prim verici ve dediðim dedikçi tavrý sebebiyle AKP, Anayasayý tek baþýna deðiþtirebilecek bir güçle iktidar olmamalý. Olsa da bu gücü kullanmaya kalkmamalý. Ýlginç deðerlendirmeler gelmiþti. Hasan Doðan ýn mesajý þöyleydi: Benim bu yazýdan anladýðým þu: Anayasa ve Cumhurbaþkanlýðý gibi tüm milleti ilgilendiren kurumlar oldukça geniþ bir yelpazeye yayýlmalý ki problem çýkmasýn. Yoksa yazar hükümet koalisyon olsun demiyor. AKP gelecek seçimde % 50 den fazla oy alýr ve anayasayý da ben yapýyorum derse bence hata eder. Uzlaþýyý deðil kutuplaþmayý ar ttýrýr, millet huzursuz olur. Allah memleketimizi her türlü badireden sakýndýrýp tam demokrasi ile idare edilen yönetimler nasip eylesin. Altan Fahri Gülerci de þöyle yazmýþtý: Hocam, evet, geniþ katýlýmlý ve daha demokratik bir anlayýþla anayasa hazýrlama fikri çok güzel. Hatta sadece siyasiler deðil, üniversiteler, esnaf ve sanayiciler, sendikalar vs. içinden de her görüþten temsilciler olmasý da gerek. Peki pratikte tek parti iktidarýnda böyle bir þey ne kadar mümkün o- labilir? Bilhassa bu yeni dönemde Meclise ne kadar farklý fikirde ve ne kadar çok sayýda parti girerse o kadar iyi olur þeklindeki görüþünüze katýlýyorum, ama Türkiye nin subjektif þartlarýnda çok seslilikten bizim arzuladýðýmýz anlamda tam bir anayasa deðiþikliði çýkacaðýna pek inanmýyorum. Nadir Hatipoðlu ise yeni bir deðerlendirme de istemiþti: Ahmet Hocam, anayasayý geniþ bir yelpazeden siyasi fikirlerin temsilcilerinin hazýrlamasý kulaða hoþ geliyor da, ülkemizde bu tür anayasa deðiþikliklerini yapabilen bir koalisyonun varlýðýný biliyor musunuz? Ayrýca, anayasayý deðiþtirsin diye, olmayan bir koalisyon mu icat etmek lâzým? Meþveret ve þûra sadece koalisyonda mý olur? Galiba sorulacak çok soru var? En iyisi bu konuda bir yazý daha yazmanýz. Selâmlar. Ýþte bu gün, izninizle, bu talebi de karþýlayan bir deðerlendirme yapacaðým. Seçim sonuçlarýnýn bence en önemli yönü, meclise girebilen partilerden bilhassa i- kisinin, CHP ve BDP nin, kendi listelerinde bu tür bir koalisyon çoðulculuðuna kýsmen de olsa yer vermiþ olmalarýdýr. Baþbakan ýn Pazar akþamý II. Balkon nutku nda söylediði þu söz çok önemlidir: Seçim sonuçlarý ile milletimiz bize anayasa deðiþikliði hususunda uzlaþma, istiþare ve müzakere fýrsatý verdi. Demek bu bir fýrsat! Güzel. O zaman þunu sorma hakkýmýz var: Baþbakan seçim meydanlarýnda seçmenden açýkça Anayasayý deðiþtirecek çoðunluk istediðine göre, Anayasayý kendi partisi eliyle yazma fýrsatý isterken mi yoksa seçimle gelen sonucu uzlaþma, istiþare ve müzakere fýrsatý olarak görürken mi daha samimiydi? Tezadý anlatabildim mi? Þimdi her sorumlu bireye düþen þudur: Bu parlamentoda tüm partilere az çok daðýlmýþ olmasýný arzu ve daðýlmýþ olduðunu tahmin ettiðimiz tüm farklý gruplarýn, Anayasa sürecine en sýký biçimde katýlmalarý için baský oluþturmak. Zira o yazýmýn sonunda da þöylece demiþtim: Sadece Asya nýn deðil, dünyanýn bahtýnýn anahtarý, hakiki meþveret ve þûradýr. O da evet efendim le deðil evet meþveret le çalýþan bir mecliste olur. Koalisyonla öyle bir anayasa yazalým ki; aklý baþýndan gitmiþ ya da ar damarý çatlamýþ olanlardan maada hiç kimse, Bu a- nayasada bana yer yok demesin, diyemesin. Usulü ise sonraki yazýya

6 6 14 HAZÝRAN 2011 SALI YURT HA BER Y HABERLER Çadýrda üniversiteye hazýrlanan iþçi kayýp YAK LA ÞIK 1 ay ön ce Ka ra ca bey in Sul ta ni ye kö - yü ne ça lýþ ma ya ge len ve ça dýr da ü ni ver si te sý na vý na ha zýr la nan 21 ya þýn da ki mev sim lik iþ çi den 3 gün dür ha ber a lý na mý yor. A lý nan bil gi ye gö re, a i le siy le gel di - ði köy de mev sim lik iþ çi o la rak ça lý þan Gök han Ka - ra ma no ðul la rý, Cu mar te si sa ba hý ya ný na ol ta a la rak ba lýk tut ma ya git ti. Gök han ýn ge ce geç sa at le re ka - dar dön me me si ü ze ri ne a i le si du ru mu jan dar ma ya bil dir di. Ýh ba rýn ar dýn dan böl ge ye ge len jan dar ma ve Si vil Sa vun ma Mü dür lü ðü e kip le ri, bü tün ge ce gen ci a ra dý. Di ðer mev sim lik iþ çi le rin de ka týl dý ðý a - ra ma ça lýþ ma la rýn dan bir so nuç a lý na ma dý. Pa zar gü nü ya pý lan ve Ka ra ca bey Kay ma ka mý Dur sun Ba - la ban i le Si vil Sa vun ma Mü dü rü Meh met A li Ger - dan ýn da ka týl dý ðý a ra ma ça lýþ ma la rýn da þu a na ka - dar mev sim lik iþ çi den bir iz bu lu na ma dý. Ga ze te ci - le re a çýk la ma ya pan ba ba Bi þar Ka ra ma no ðul la rý, oð lu nun ü ze rin de kim lik kar tý ve pa ra ol ma dý ðý ný i - fa de e de rek, þun la rý söy le di: Gök han çok ça lýþ kan bir ço cuk tu. Li se yi bi tir dik ten son ra ü ni ver si te sý - nav la rý na ha zýr la ný yor du. Hem tar la da ça lý þýp hem de ö nü müz de ki haf ta so nu gi re ce ði ü ni ver si te sý - nav la rý na ha zýr la ný yor du. Tek ü zün tü sü ya ka lan dý ðý se def has ta lý ðýy dý. Bu nun i çin i ki haf ta ön ce 230 li ra - ya bit ki sel bir i lâç al dým o na. Bu i lâ cý kul lan dý a ma bir et ki si ni gör me yin ce çok ü zül dü. Ya ta na ka dar ba þýn dan þap ka sý ný çý kar mý yor du. Vü cu dun da ve ba þýn da ba zý le ke ler çýk tý. Bu o nun psi ko lo ji si ni çok et ki le di. Ýn þal lah oð lum bu lu nur. Karacabey / aa Hazreti Ýbrahim'in ( as) doðduðu þehir kabul edilen pergamberler þehri Þanlýurfa, Dünya Tarihî Kentler Birliði'ne üye oldu. Belediye Baþkaný Fakýbaba, bu sonuçlarla Þanlýurfalýlar olarak gurur duyulmasý gerektiðini kaydetti. Þanlýurfa, Dünya Tarihî Kentler Birliði ne üye oldu ÞANLIURFA DÜNYA TARÝHÎ KENTLER BÝRLÝÐÝ ÜYESÝ OLDU. BELEDÝYE BAÞKANI DR. AHMET EÞREF FAKIBABA, UMARIM BU ÜYELÝKLE BÝRLÝKTE DÜNYA YI URFA YA GETÝRÝRÝZ DEDÝ. Cankardeþler, Gölbaþý Mogan'daki piknikte buluþtu. CanKardeþler, piknikle moral buldu BÝ LÝN DÝ ÐÝ ü ze re il köð re tim 7. ve 8. sý nýf öð ren ci - le ri bir yýl bo yun ca sý ký þe kil de SBS ye ha zýr lan dý - lar.bir yýl lýk ça lýþ ma nýn ar dýn dan haf ta so nu ü zer - le rin de ki stres ve he ye ca ný at mak i çin or ta o kul lu Can kar deþ ler An ka ra Göl ba þý Mo gan da pik nik te bu luþ tu.pik nik te ha lat çek me, çu val ya rý þý, fut bol gi bi o yun lar la eð le nen Can kar deþ ler ya pý lan Ri sa - le-i Nur der siy le de mo ral bul du. Gün so nun da mem nu ni yet le ri yüz le rin den o ku nan öð ren ci ler sý - nav ön ce si ol duk ça ra hat la ya rak pik ni ði ta mam la - dý lar. Emek-Ankara / Mesnevi Nursöz Emek Yö rük ler, ke çi le ri kýrk ma ya baþ la dý TO ROS LAR DA ço ban lar, kýl ke çi le rin de kýr ký ma baþ la dý. Yö rük ler, ö zel ma kas la kes tik le ri ke çi le rin kýl - la rý ný a sýr lýk ge le nek le ri ni sür dür me de kul la ný yor. Yö - rük le rin yap tý ðý kýl ça dýr, a ba ve o tan tik el iþ le ri e ko - no mi ye ka zan dý rý lý yor. An tal ya nýn Ma nav gat il çe si ne bað lý kýl ke çi ye tiþ ti ri ci si Ra ma zan Sa rý ka ya, To ros - lar da kýl ke çi le ri nin yýl lýk kýl ke si mi ne baþ la dýk la rý ný söy le di. 200 kýl ke çi si nin kýl ke si mi ni bi tir mek ü ze re ol du ðu nu be lir ten Ra ma zan Sa rý ka ya, ke sim son ra sý el de et ti ði kýl la rý te miz le dik ten son ra ki lo su nu 80 ku - ruþ tan sa ta ca ðý ný i fa de et ti. Ke si len kýl la rýn ge nel de kýl ça dý rý ve a ba ya pý mýn da kul la nýl dý ðý ný be lir ten Sa rý ka - ya, ke çi ký lýn dan ya pý lan ça dý rýn ya zýn se rin, ký þýn sý - cak ve yað mur su yu nu ge çir me di ði ni kay det ti. Sa rý - ka ya söz le ri ni þöy le sür dür dü: Kýl ke çi si ye tiþ ti ri ci le ri o la rak yýl da bir kez kýl ke si mi ya pý yo ruz. Böy le ce ke - çi le ri ra hat sýz e de cek bit, pi re ve de ði þik can lý la rýn kýl ü ze rin de ya þa ma sý nýn ö nü ne ge çi yo ruz. Ke si len kýl la - rý ge nel de kýl ça dýr ya pý mýn da kul la ný yo ruz. Faz la o - lan ký lý i se sa tý yo ruz. Ke si len kýl la rý te miz le dik ten son - ra Yö rük kýz la rý ip ha li ne ge ti ri yor. Son yýl lar da tu ris - tik yö re ler de Yö rük ça dýr la rý na il gi yo ðun ol du ðu i çin ke çi ký lý na ta lep faz la. Antalya / cihan Tuz la da ban ka soy gu nu TUZ LA DA, bir iþ mer ke zi i çin de ki ban ka þu be si ne du va rý de le rek gi ren hýr sýz lar, taþ kes me ma ki ne si i le aç týk la rý ka sa dan 150 bin TL yi a la rak kaç tý. A lý nan bil gi ye gö re, Tuz la Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si Kim ya cý - lar Sa na yi Si te si gi ri þin de ki iþ mer ke zin de bu lu nan bir ban ka þu be si ne bu sa bah ge len ça lý þan lar, ban ka þu be si ne du var de li ne rek gi ril di ði ni, ka sa nýn a çýl dý ðý - ný ve i çin de ki pa ra la rýn a lýn dý ðý ný gör dü. Hýr sýz lýk o - la yý po li se bil di ri lir ken, o lay ye ri ne ge len e kip le rin yap tý ðý in ce le me so nu cu, zan lý la rýn iþ mer ke zi ne ar ka ka pý dan gir dik le ri ve i çe ri de ki du var dan de lik aç týk la - rý an la þýl dý. A çý lan de li ðin mer di ven boþ lu ðu na gel di - ði ni gö ren zan lý la rýn, baþ ka bir du va rý de le rek ban ka þu be si ne gir dik le ri, ka sa yý taþ kes me ma ki ne si i le aç - týk la rý ve i çe ri sin de ki yak la þýk 150 bin TL yi al dýk la rý be lir len di. Çev re de ki gü ven lik ka me ra sý gö rün tü le ri - ne gö re zan lý la rýn, en az 4 ki þi ol du ðu ve 3 ay rý ban ka þu be si bu lu nan iþ mer ke zi ne dün sa ba ha kar þý sý ra la rýn da gir dik le ri an la þýl dý. Bu a ra da, ban ka ve iþ mer ke zin de gü ven lik gö rev li si ol ma dý ðý sa de ce sa na - yi si te si gi ri þin de ki gü ven lik e le ma ný bu lun du rul du ðu öð re nil di. Ban ka da ki sa yým iþ lem le ri nin sür dü ðü ve ça lý nan pa ra mik ta rý nýn bu sa yým dan son ra be lir le - ne ce ði hýr sýz lýk o la yýy la il gi li, zan lý la rýn kim lik tes pi ti ve ya ka lan ma sý na ça lý þý lý yor. Ýs tan bul / a a DÜN YA NIN en es ki þeh ri ve Hz. Ýb ra him in doð du ðu yer o la rak ka bul e di len Þan lý ur fa, Dün ya Ta ri hi Kent ler Bir li ði ne ü ye ol du. Be le di ye ba sýn bü ro sun dan ya pý lan a çýk la - ma ya gö re, 56 ül ke den 88 þeh rin ü ye li ði nin bu lun du ðu Dün ya Ta ri hi Kent ler Bir li ði ne, Þan lý ur fa nýn da ü ye ya pýl ma sý i çin, Þan lý ur fa Be le di ye si 2 ay ön ce mü ra ca at et miþ ti. Vi et - nam ýn Hu e Cty þeh rin de ger çek leþ ti ri len yö ne tim ku ru lu top lan tý sýn da oy bir li ðiy le Þan lý ur fa nýn ü ye li ði ka bul e dil di. Be le di ye Baþ ka ný Dr. Ah met Eþ ref Fa ký - ba ba top lan tý da, Þan lý ur fa nýn ta ri hi ve kül tü rel mi ra sý ný an la tan su nu mu Ýn gi liz - ce o la rak yap ma sý, Dün ya Ta ri hi Kent ler Bir li ði Yö ne tim Ku ru lu ü ye le ri nin dik ka ti - ni çek ti. Be le di ye Baþ ka ný Fa ký ba ba, ü ye li - ðin Þan lý ur fa nýn ta ný tý mý i çin bü yük bir Edirne'nin Yenikadýn Köyü, Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan hayvanlarda görülen þarbon hastalýðý sebebiyle karantinaya alýndý. FOTOÐRAF: CÝHAN þans ol du ðu nu be lir te rek, Þan lý ur fa yý dün ya ya ta nýt týk la rý ný ak tar dý. Bu so nuç kar þý sýn da gu rur du yul ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Fa ký ba ba, þun la rý kay det ti: Geç ti ði miz gün ler de dün ya ba - sý nýn da ge niþ yer a lan Þan lý ur fa nýn, ay rý ca Ro man ya da bir STK ta ra fýn dan 2011 yý lý i çin Av ru pa nýn Kül tür ve Tu rizm Baþ - ken ti o la rak i lan e dil me si top lan tý da bü - Þar bon has ta lý ðý gö rü len köy ka ran ti na ya a lýn dý E DÝR NE mer ke ze bað lý Ye ni ka dýn kö yü, þar bon has ta lý ðý ne de niy le ka ran ti na ya a lýn dý. Geç ti ði miz gün ler de 4 bü yük baþ 1 kü çük baþ hay va nýn te lef ol ma sý ü ze ri - ne köy lü ler du ru mu Ýl Sað lýk Mü dür lü - ðü ne bil dir di. E kip ler köy de in ce le me baþ lat tý. Te lef o lan hay van lar dan a lý nan nu mu ne ler de þar bon has ta lý ðý tes pit e - dil di. Hay van la rý te lef o lan köy lü ler has ta ne le re baþ vu ra rak sað lýk kon tro - lün den geç ti. Ka pý ku le Yo lu ü ze rin de bu lu nan Ye ni ka dýn kö yü, has ta lýk ne - de niy le ka ran ti na ya a lýn dý. Yak la þýk 15 gün sü re cek ka ran ti na ne de niy le hay - van lar a hýr lar da bek le ti li yor. Hay van - lar dan yak la þýk 3-4 gün süt a lýn ma dý. Has ta lý ðýn gö rül me si köy de en di þe ye ne den ol du. O la yý an la tan köy lü ler, son bir kaç gün i çe ri sin de 4 bü yük baþ ve 1 a det kü çük baþ hay va nýn te lef ol du ðu - nu söy le di. Ya pý lan in ce le me ler so nu - cun da ö len hay van lar da þar bon has ta lý - ðý nýn be lir len di ði ni kay de den köy lü ler, has ta lý ðýn it hal hay van lar dan kay nak - lan dý ðý ný be lirt ti. Yurt dý þýn dan it hal e - di len hay van la rýn sý nýr ka pý sý na ya kýn yer ler de ve yol ü ze rin de ki te sis ler de yý - kan dý ðý ný a çýk la yan köy lü ler, u zun yol - dan ge ti ri len ba zý hay van la rýn te lef ol - du ðu nu, leþ le ri nin i se Me riç Neh ri ke - na rý na a týl dý ðý ný i fa de et ti. Köy lü ler, leþ - le ri a tý lan hay van la rýn Me riç Neh ri su - yu na ka rýþ tý ðý ný id di a e de rek has ta lý ðýn ne hir ke na rýn dan ot la yan hay van la rý na geç ti ði ni sa vun du. Ýl Ta rým Mü dür lü ðü yet ki li le ri, þar bo nun baþ ka hay van la ra ve in san la ra bu laþ ma ma sý i çin ted bir al dý. Hay van la ra a þý ya pan yet ki li ler kö - yün çeþ me le ri ni ve or tak kul la ným a - lan la rý ný i lâç lat tý. Edirne / cihan yük bir se vinç le kar þý lan dý. Bu i ki ge liþ me - yi yan sýt ma mýz bi le ü ye ler ta ra fýn dan bü - yük al kýþ al mýþ týr. U ma rým bu ü ye lik le bir lik te Dün ya yý Ur fa ya ge ti ri riz. Þan lý ur fa i le bir lik te mü ra ca at e den An - ka ra nýn da ü ye li ði nin ka bul e dil di ði be lir - ti len a çýk la ma da, Ýs tan bul, Bur sa ve Kon - ya nýn, bir li ðin da ha ön ce den ü ye si ol du ðu i fa de e dil di. Þanlýurfa / a a Hac ku ra la rý çe ki li yor HAC ku ra la rý bu gün çe ki le cek. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Hac i ba de ti ni i fa et mek i çin ka yýt ye ni le ten ve ön ka yýt yap tý ran la rýn bil gi sa yar or ta mýn da ki ku ra çe kim le ri ybu gün sa at de ya pý la cak. Di - ya net in Kon fe rans Sa lo nu nda ger çek leþ ti ri le - cek ku ra çe ki mi ne, Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez de ka tý la cak. An ka ra / a a Su ya dü þen genç kay bol du KON YA NIN Ha dim il çe sin de fo toð raf çek ti rir ken su ya dü þen genç kay bol du. E di - ni len bil gi ye gö re, Bil ge han Uy sal (23), ar - ka daþ la rýy la git ti ði Gök su Neh ri nin ü ze rin - de ki Yer köp rü Þe lâ le si nde fo toð raf çek tir - mek is te di. Uy sal, bu sý ra da a ya ðý nýn kay - ma sý so nu cu su ya düþ tü ve kay bol du. Uy - sal ýn ar ka daþ la rý nýn ha ber ver di ði jan dar ma e kip le ri, Uy sal a u la þa ma dý. Hadim / a a Ma hal le de Þen lik Var pa na yý rý ku ru la cak AN KA RA Bü yük þe hir Be le di ye sin ce ge le - nek sel ha le ge ti ri len Ma hal le de Þen lik Var pa na yý rý, 15 Ha zi ran da baþ la ya cak. Bü yük - þe hir Be le di ye si Ha ber Mer ke zin den ya pý lan a çýk la ma da, pa na yý rýn ta ti le gi de me yen An - ka ra lý lar i çin dü zen len di ði be lir til di. Ýlk o la - rak 15 Ha zi ran da Sin can Fa tih semt pa za rý ve Ke çi ö ren Et lik pa za rýn da sa at de a - çý la cak pa na yýr la rýn 19 Ha zi ran da Göl ba þý, 20 Ha zi ran da Pur sak lar, 24 Ha zi ran da Ba - la da o la ca ðý bil di ril di. An ka ra / a a Bah çe du va rý rüz gâr da yý kýl dý: 1 ö lü bir ya ra lý GA ZÝ AN TEP ÝN A ra ban il çe sin de, þid det li rüz gar ne de niy le dev ri len bah çe du va rý nýn al - týn da ka lan li se öð ren ci si öl dü, bir ki þi de a ðýr ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, il çe ye bað lý Ak - bu dak kö yün de mey da na ge len o lay da, am ca ço cuk la rý o lan Ay dýn Çe lik (16) ve Ýs ma il Çe lik (17) þid det li rüz gar dan ko run mak i çin A li E - kin ci ye a it e vin bah çe du va rý nýn al tý na sý ðýn dý. An cak 3 met re yük sek li ðin de ki bri ket ten ya - pýl mýþ in þa at ha lin de ki bah çe du va rý þid det li rüz ga rýn et ki siy le genç le rin ü ze ri ne dev ril di. Du va rýn al týn da ka lan A ra ban Li se si 10. sý nýf öð ren ci si Ay dýn Çe lik o lay ye rin de ha ya tý ný kay bet ti. Am ca sý nýn oð lu Ýs ma il Çe lik i se a ðýr ya ra lý o la rak Ga zi an tep A vu kat Cen giz Gök - çek Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ay dýn Çe lik, ya pý lan o top si nin ar dýn dan Ak bu dak kö yün de göz yaþ la rý a ra sýn da top ra ða ve ril di. O lay la il gi li so ruþ tur ma sür dü rü lü yor. Gaziantep / a a

7 Y DÜNYA 7 FRAN SIZ BA SI NI: ZA FER DE ÐÝL BA ÞA RI TÜR KÝYE DE KÝ mil let ve ki li ge nel se çi min de AKP nin gös ter - di ði ba þa rý Fran sýz ba sý nýn da ge niþ yer al dý. Fran sa da ki si ya si ga ze te le rin ö nem li bir kýs mý Tür ki ye de ki se çim le ri bi rin ci say - fa dan o ku yu cu la rý na du yur du. Li be ra ti on ga ze te si, AKP nin ü - çün cü kez ik ti dar ol ma ba þa rý sý gös ter di ði ni yaz dý. Ga ze te, AKP nin tek ba þý na a na ya sa yý de ðiþ tir me gü cü ne sa hip o la - ma ma sýn dan do la yý za fer de ðil, ba þa rý de ðer len dir me sin de bu lun du. Le Fi ga ro ga ze te si de bi rin ci say fa da man þet ten o - ku yu cu la rý na ver di ði ha ber de, AKP Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba - kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn ü çün cü kez se çi mi ka zan ma ba - þa rý sý gös ter di ði ni yaz dý. Ga ze te, bu na rað men Er do ðan ýn a - na ya sa yý de ðiþ tir me ko nu sun da mu ha le fet le uz laþ mak zo - run da ka la ca ðý yo ru mu nu yap tý. Paris / aa ABD: Türkiye de partiler artýk uzlaþmak zorunda ABD'DEKÝ ORTADOÐU MERKEZÝ UZMANI WALKER: SEÇÝM SONUÇLARI, TÜRKÝYE DE PARTÝLERÝN TAVÝZLER VERMELERÝ VE BÝRLÝKTE ÇALIÞMALARINI GEREKTÝRECEK BÝR SÝSTEMÝ ZORUNLU KILIYOR. ABD DE KÝ Bran de is Ü ni ver si te si Crown Or ta do ðu A raþ týr ma la rý Mer - ke zi uz ma ný Jos hu a Wal ker, se çim so - nuç la rý ný, Tür ki ye de de mok ra si nin güç len di ril me si ne yar dým e de cek bir so nuç o la rak ni te le di re rek, so nuç la rýn, Tür ki ye de par ti le rin ta viz ler ver me le ri ve bir lik te ça lýþ ma la rý ný ge rek ti re cek bir sis te mi zo run lu ký la ca ðý ný be lirt ti. Wal ker, se çim le ri da ha ön ce den bek - len di ði gi bi AKP nin ka zan dý ðý ný, an - cak A na ya sa yý tek ba þý na de ðiþ ti re cek ço ðun lu ða u laþ ma dý ðý ný söy le di. Wal - ker, se çim ön ce sin de bü yük ku tup laþ - ma ol du ðu na dik ka ti çe ke rek, Ben ce se çim ler, Tür ki ye i çin ha yýr lý o la cak þe - kil de so nuç lan dý. Tür ki ye nin de mok - ra si si nin güç len di ril me si ne yar dým e - de cek bir so nuç de di. 10 YIL DIR BÝR LÝK TE ÇA LIÞ MI YOR LAR DI Wal ker, Türk dýþ po li ti ka sýn da bir sü re dir stra te jik de rin lik ten bah se dil di - ði ni, an cak þim di ar týk de mok ra tik de - rin lik ten bah set me nin, tek bir par ti nin YE MEN DE O cak a yý son la rýn da baþ - la yan halk a yak lan ma sý, si ya si kri zin ya ný sý ra bü yük bir sos yal fe lâ ke ti de ya nýn da ge tir di. Yö ne tim kar þý tý gös - te ri ler de can kay bý nýn ya þan ma sý, baþ ta baþ þe hir Sa na da ol mak ü ze re Ta iz gi bi di ðer bü yük þe hir ler de dev - let o to ri te si nin i yi ce za yýf la ma sý ve El Ka i de ör gü tü nün ay rý lýk çý gü ney il le - ri A den ve Zin ci bar da ki kan lý ey - lem le ri, ül ke ge ne lin de ka o tik or ta mý kö rük le me ye de vam e di yor. Ül ke nin a þi ret ya pý sý, si ya si kri zin çö zü mü nü zor laþ tý ran et ken ler a ra sýn da yer a lý - yor. Gü ven lik güç le ri i le Ha þid ka bi le fe de ras yo nu nun en bü yük a i le si Ah - mar a ra sýn da ge çen ay pat lak ve ren so kak ça týþ ma la rý haf ta lar ca sür dü, di ðer bir çok a þi ret ü ye si si lâh lý ki þi ler ö te si ne ge çe rek, bir lik te ça lýþ ma nýn za - ma ný nýn ol du ðu nu i fa de e de rek, Ben ce se çim so nuç la rý, hem AKP yi hem de mu ha le fet par ti le ri ni bir lik te ça lýþ ma ya zor la ya cak. Bu nu 10 yýl dýr yap mý yor lar dý di ye ko nuþ tu. A na ya - sa nýn tek bir par ti ta ra fýn dan ya zýl ma - ma sý ve top lum i çin de uz la þý nýn a ran - ma sý ge rek ti ði ni kay de den Wal ker, hal kýn i ra de si nin, yüz de 50 den faz la oy a lan AKP nin ya nýn da ol du ðu nun a çýk ça gö rül dü ðü nü, an cak yüz de 40 ci va rýn da ki þi nin de AKP ye oy ver - me di ði ni be lir te rek, bu ke sim le de bir lik te ça lý þýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu - la dý. Se çim so nuç la rýn da ken di si ni þa þýr tan bir un su run o lup ol ma dý ðý - na da ir bir so ru ü ze ri ne Wal ker, AKP nin bi raz da ha az oy al ma sý ný bek li yor dum. Yüz de 40 ýn yu ka rý la rý o la bi lir di yor dum, a ma yüz de 50 bek le mi yor dum de di. Wal ker, se - çim so nuç la rý nýn Türk hal ký nýn ve Türk hü kü me ti nin de mok ra si ye ve ken di le ri ne gü ve ni ni ar tý ra ca ðý ný dü - þün dü ðü nü be lirt ti. Was hing ton / a a baþ þe hir Sa na ve çev re sin de kan lý ey - lem le re gi riþ ti. A þi ret le rin yer yer e le ge çir di ði as ke ri bir lik ler de de u zun ça týþ ma lar ya þan dý. Ma yýs a yý son la - rýn da baþ la yan so kak ça týþ ma la rýn da gü ven lik güç le ri nin Ah mar a þi re ti li - der Sa dýk El Ah mar a yö ne lik bas - kýn la rý, hü kü met kar þý tý di ðer a þi ret - le ri tah rik et ti. Ça týþ ma la ra sah ne o - lan yer le þim yer le rin de bir çok si vil e - vi ni terk et mek zo run da kal dý. Ye - men ge ne lin de bir o to ri te boþ lu ðu ken di ni i yi ce gös te rir ken, gü ven lik güç le ri nin gös te ri le re mü da ha le si za man za man si vil can kay bý na yol aç tý. En kan lý mü da ha le 18 Mart Cu - ma gü nü ya þan dý. Gü ven lik güç le ri - nin gös te ri ci le re a teþ aç ma sý so nu cu 50 yi aþ kýn ki þi öl dü. Sana / aa DEMOKRASÝ KAZANDI AV RU PA LI Türk De mok rat lar Bir li ði (U ETD) Hol lan da Baþ ka ný Ve yis Gün gör Sa de ce Tür ki ye nin de ðil dün ya ka mu o yu nun da me rak la so nu cu nu bek le di ði 12 Ha zi ran se çim le ri ni ha yet ge ri de kal dý. Se çim le rin tar týþ ma sýz ga li bi, seç men le rin % 50 si nin o yu nu a lan AKP ol du. Bu o na yýn sa de ce ik ti da rýn ic ra a tý na ve ril me di ði her ke sin ma lu mu dur. Bu ay ný za man da bir si vil A na ya sa, da ha faz la de mok ra si, da ha faz la öz gür lük ta le bi dir de di. Se çim le rin ga li bi Tür ki ye dir, de mok ra si dir, mil let tir ve mil li i ra de dir di yen Ve yis Gün gör, Sa de ce Tür ki ye de - ðil, Tür ki ye nin kü re sel ak tör o la rak kal ma sý ný ar zu e den Bal kan lar ve Or ta do ðu da bu se çim ler den za fer le çýk - mýþ lar dýr þek lin de ko nuþ tu. Amsterdam/ cihan AB LÝ DER LE RÝN DEN ER DO ÐAN A KUT LA MA AB Ko mis yo nu Baþ ka ný Jo se Ma nu el Bar ro so ve AB Kon se yi Baþ ka ný Her man Van Rom puy, se çim za fe ri se - be biy le Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ý kut la dý. Bar - ro so ve Van Rom puy, or tak me saj la rýn da Se çim so - nuç la rý Tür ki ye de ki de mok ra tik ku rum la rýn da ha faz la güç len di ril me si nin ve ül ke nin mo dern leþ me si nin de va - mý nýn yo lu nu a çý yor. Ge le cek dö ne min müm kün o lan en ge niþ da nýþ may la, di ya log ve uz laþ ma ru hu i çin de ye ni a na ya sa ça lýþ ma sý ve Tür ki ye i le AB ü ye le ri a ra sýn da gü - ven ar tý rý mý da hil da ha faz la re form i çin ye ni fýr sat lar sun du ðu na e mi niz. Bu a lan lar da ki i ler le me ler Tür ki - ye nin AB ka tý lým mü za ke re le ri ne ye ni bir iv me ka zan - dýr ma lý dýr i fa de si ni kul lan dý lar. Brüksel / aa Genel seçim sonuçlarýnýn ardýndan 'balkon konuþmasý' yapan Baþbakan Erdoðan, seçmenden anayasa için istiþare yapmalarý gerektiði mesajýný aldýklarýný söylemiþti. Dýþ basýnda da benzer yorumlar yapýlýyor. FOTOÐRAF: AA ABD BA SI NI: HÜ KÜ MET, ANAYASA ÝÇÝN MUHALEFETLE DÝ YA LOG A RA YA CAK ABD ba sý ný, se çim so nuç la rý na gö re, hü kü me tin A na ya sa de ði þik li ði i çin mu ha le fet le uz la þý a ra ma sý ge re ke ce ði yo - ru mun da bu lun du. AP a jan sý, se çim so nuç la rýy la il gi li ha be rin de, AKP nin se çim le ri tek rar ka zan ma sý na rað men Mec lis te, üç te i ki lik ço ðun lu ðu sað la ya ma dý ðý ný be lirt ti. A jans, bu se bep le hü kü me tin ye ni A na ya sa ya zým sü re - cin de mu ha le fet par ti le riy le uz la þý a ra yý þý i çi ne gir me si nin ge re ke ce ði ni kay det ti. CNN In ter na ti o nal te le viz yo nu Ýs - tan bul a can lý bað lan dý ðý mu ha bi ri I van Wat son dan se çim so nuç la rý ný al dý. Se çim so nuç la rý nýn A na ya sa de ði þik li ði i çin ö nem li ol du ðu nu be lir ten Wat son, AKP Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn se çim le ri bir kez da ha ka za na rak tek ba þý na ik ti dar ol du ðu nu, an cak tam is te di ði ka dar bü yük bir za fer el de e de me di ði ni sa vun - du. Wat son, Er do ðan ýn A na ya sa de ði þik li ði i çin mu ha le fet le uz la þý a ra ma sý ge re ke ce ði ni kay det ti. Los An ge les Ti - mes in ter net si te sin de de AKP nin se çi mi ka zan dý ðý ný du yur du. Ha ber de, hü kü me tin se çim so nuç la rý na gö re ye ni A na ya sa i çin re fe ran du ma git me si ge re ke bi le ce ði yo ru mun da bu lu nul du. Was hing ton / a a ÝS RA ÝL ÝN AKP DEN ÝS TE ÐÝ FÝ LO NUN EN GEL LEN ME SÝ! ÝS RAÝL Dý þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý Danny A ya lon, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn se çim za fe rin den son ra ye ni Türk hü kü me ti nin, Gaz ze ye ye ni fi lo gön de ril me si ni en gel le ye ce ði ni um duk la rý ný söy le di. A ya lon, Ýs ra il dev let rad yo su na yap tý ðý a çýk la ma da, Türk hü kü me ti nin pro vo ka tör bir fi lo yu ce sa ret len dir me me si ni is te di ði miz a çýk týr. So rum lu bir hü kü me tin u lus la ra ra sý hu ku ka ay ký rý dav ran ma ya ca ðý ný ve va tan daþ la rý nýn teh li ke li böl ge le re git me si ni en gel le ye ce - ði ni u mu yo ruz i fa de si ni kul lan dý. A ya lon, þun la rý kay det ti: Bu se çim ye ni bir say fa aç mak i çin bir fýr sat týr. Bu bi ze bað lý de ðil, Türk le re bað lý dýr. On lar dan da ha so rum lu, den ge li ve a ðýr baþ lý bir si ya set u mu yo ruz. Çö züm ler biz de de ðil, An ka ra da. Tür ki ye yi düþ man bir ül ke gi bi gör mü yo ruz. Türk le rin, Ýs ra il i le i liþ ki ler de bir ya da i ki yýl ön ce e sa sen ken di - le ri ta ra fýn dan o lu þan kö tü leþ me den son ra ö nem li bir a dým at ma yý ka bul et me le ri ni u mu yo ruz. Kudüs / a a Ye men de sos yal fe lâ ket ya þa ný yor E KO NO MÝK SI KIN TI LAR GÖS TE RÝ LE RÝN baþ la dý ðý gün den bu ya na Ye men Ri - ya li, do lar kar þý sýn da sü rek li de ðer kay bet ti. Ar tan gý da fi yat la rý, yüz de 40 ý gün de 2 do la ra ge çi nen Ye men hal - ký nýn en bü yük so ru nu ol ma ya baþ la dý. Ül ke ge ne lin de pat lak ve ren tüp gaz ve a kar ya kýt kýt lý ðý ne de niy le ben - zin is tas yon la rý ö nün de son bir ay da kuy ruk çi le si ya þa - ný yor. Gün de 10 sa a ti ge çen e lek trik ke sin ti le ri ve þe be - ke su la rý nýn ke sil me si de ö nem li so run lar a ra sýn da yer a lý yor. So kak lar da ka ra bor sa ben zin ve tüp gaz sa tý þý ve gý da fi yat la rý nýn i ki ka tý na çýk ma sý, ge li nen nok ta yý gös - te ri yor. Dip lo ma si yö nün den i se mu ha lif par ti ler i le hü - kü met a ra sýn da bir çok a ra bu lu cu luk gi ri þi min de bu lu - nan Kör fez Ýþ bir li ði Kon se yi (KÝK) ü ye si ül ke ler, ba þa rý lý o la ma yýn ca gi ri þim le ri as ký ya al dý. Si vil ka yýp lar ve gý da kýt lý ðý nýn ya þan ma sý ü ze ri ne BM Ýn san Hak la rý Ko mis yo - nu ve Dün ya Gý da Prog ra mý, ta raf la ra i ti dal çað rý sýn da bu lun du ve Ye men in aç lý ða doð ru git ti ði ne i þa ret et ti. Yeni hükümeti bekleyen acil dýþ politika sorunlarý Türkiye deki seçim sonuçlarýna iliþkin u- luslar arasý tepkiler genelde ihtiyatlýydý. Ýktidar partisinin baþarýsýný takdir ederken, anayasa deðiþikliði açýsýndan diðer partilerle iþbirliðine gitmek durumunda olmasý o- lumlu bir durum olarak deðerlendiriliyordu. Peki bu durum halen kaynayan Ortadoðu daki geliþmeler açýsýndan Türkiye nin etkinliðini deðiþtirecek mi? Bu sonuçlarýn Ýsrail i pek memnun etmediði a- þikardýr. Zira Filistin meselesinde Hamas-El Fetih iþbirliðinden hoþnutsuz olan ve nihayet baþbakan Selam Fayyad ýn geçici hükümetin baþbakaný olmasý teklifini Hamas ýn reddetmesiyle birliðin bozulmasýna sevinen Ýsrail, Türkiye nin bu konuya daha doðrudan müdahale edebileceðini biliyor. Buna Obama nýn da kendisinin önerdiði barýþ planýný kabul etmesi için Netanyahu ya baský yapmasý ve Eylül ayýnda BM tarafýndan Filistin in baðýmsýz devlet oluþu anlamýna gelecek bir karar alýnacak olmasý da eklenince, Ýsrail in önümüzdeki aylarýn sýkýntýlý geçeceði açýk. Buna yeni Mavi Marmara seferi, Türkiye deki yeni hükümetin bölgedeki aðýrlýðýný arttýrmasý da katký yapacak. Suriye ile iliþkiler açýsýndan hayli kritik günlerdeyiz. Seçim telâþýndan kurtulan hükümetin, en acil sorunlardan birisi olan Suriye deki durum ve sýnýrdan geçiþler konusunda daha etkin müdahale etme zamaný geldi. Dostluk-sýnýrdaþlýk-ulusal çýkarlar-bölgesel güvenlik-uluslar arasý ittifaklar-insanlýk dramý unsurlarýnýn hepsinin sözkonusu olduðu Suriye sorununun çözümü belki de yeni hükümetin ilk ö- nemli dýþ politika sýnavý olacak. Bu arada Libya daki kördüðüm sürüyor. Ancak mevcut durumun sürdürülemezliði, hem NATO hem de muhalif güçler tarafýndan biliniyor. Bu durumda Türkiye nin de Libya politikasýný yeniden gözden geçirmesi gerekecek. Þehitlerimizin kanlarýyla sulanmýþ Yemen deki durum hiç de parlak deðil. Muhalifler, uðradýðý saldýrý sonrasýnda Suudi Arabistan da tedavi görmekte olan Abdullah Salih in yokluðunda, onu içermeyen bir baþkanlýk komitesi kurulmasýný, Salih in dönmemesini istiyorlar. Ancak sonrasý konusunda kendi aralarýnda da bir uzlaþma yok. Amerika da Ýslâmcýlarýn Yemen de güçlendiði iddiasýyla, bu ülkedeki taraflýk konumunu sürdürüyor. Yeni hükümetin bölgede etkin güç olma politikasý çerçevesinde, bu ülkede daha fazla kan dökülmeden çözüm bulunmasý için devreye girmesi gerekecek. Öbür yandan Ýran a karþý kurulmasý planlanan füze savunma sistemi konusu bu günlerde somutlaþacak. Bu konu Ýran la iliþkiler açýsýndan hayli can sýkýcý bir uluslar arasý sorun olarak ortada duruyor. Ermenistan ile iliþkiler açýsýndan rafa kaldýrýlan protokollerin, Ermenistan-Azerbaycan arasýnda barýþýn saðlanmasý, Yukarý Karabað ýn iþgalden kurtarýlmasý gibi ön þartlar saðlanarak çözümlenmesi açýsýndan da adýmlar atýlmasý gerekiyor. Kýsacasý; yeni hükümeti özellikle bölgesel dýþ politika açýsýndan hayli önemli sorunlar ve acil önlemler bekliyor. Koltuðu garantili tek bakan gibi görünen Sayýn Davutoðlu nun bu sorunlara taze bir heyecanla giriþmesi ve özellikle Suriye konusunda olumlu adýmlar atýlmasýný saðlamasý, binlerce masum insanýn hayatý açýsýndan büyük önem taþýyor. Baþarýlý olunmasý için duâ ediyoruz. Bir yýldýr hükümet kuramayan Belçika, erken seçime gidebilir BEL ÇÝKA DA 13 Ha zi ran 2010 se çim le ri nin ar dýn - dan fark lý for mül ler le de ne nen ko a lis yon hü kü me ti mü za ke re le ri so nuç ver mez ken, ül ke de er ken se çim ha zýr lý ðý baþ la dý. Fe de re ya pý lý ül ke de dil far ký nýn ay - rýþ týr dý ðý Fla man ve Fran sýz top lum la rý nýn par ti le ri, Ey lül a yýn da ki ni hai ko a lis yon pa zar lýk la rý nýn da so - nuç ver me me si ha lin de muh te me len E kim a yýn da se çi me git me ko nu sun da gö rüþ bir li ði sað la dý. Ge çen yýl ki er ken ge nel se çim lerin ardýndan fark lý a ra bu lu - cu lar la Fla man ve Va lon par ti le ri ni uz laþ týr ma ya ça - lý þan Kral I I. Al bert, Va lon Sos ya list le rin li de ri E li o Di Ru po yu i ki kez hü kü me ti kur mak la gö rev len dir - me si ne rað men so nuç a la ma dý. Brüksel / aa

8 8 14 MEDYA POLÝTÝK HAZÝRAN 2011 SALI Y Hýrslardan uzak yaþamak BÜTÜN politikacýlann, "özellikle kazananlarýn" masalarýnda iki büyük þairin kitaplarýný bulundurmalan hayati önem taþýyor. Biri Yunus Emre, diðeri de William Shakespeare. Sanýnm, iç dengelerini sürekli denetleyebilmek için gerekli bütün sýrlar bu ikisinde var. Yunus, insanýn gönlüne, kalbine hiç sönmeyen bir ýþýldak tutuyor. Shakespeare, hýrslarýn insaný sürüklediði yere dikkati çekiyor, uyarýyor. Hiçbir siyasal tarih, onun söyledikleri kadar insaný canevinden etkilemez. Her günün sonunda bir politikacý, birkaç sayfa onlardan okumalý. Aklýný bilemek, duygulanný, kýzgýnlýklarýný törpülemek için. Yunus, ne varlýða sevindi ne yokluða yerindi. Yunus gibi yaþayan edebiyatçýlar var. Bir lokma bir hýrka sözü onlar için geçerliliðini koruyor. Onlarý size tanýtsam, dünya nimetlerine bir gün olsun sýrt çevirmediðiniz için utanýrsýnýz. Mal mülk edinme histerisine kapýlmadan bir ömür sürdüler. Mallarý, mülkleri sadece yazdýklarýydý, insanlýða armaðan ettikleriydi. Kâþanelerde deðil fakirhanelerde yaþadýlar. Seçim gecesi onlarý okudum. Hýrslar, karalamalar birden anlamsýzlaþtý, gülünçleþti. Madem bu kadar Yunus'tan söz ettik, ne demiþti? "Þu cihan cehennemini yedi uçmað ide bir söz." Düþünebiliyor musunuz, tek bir söz cehennemi bir anda cennete çeviriyor. Bazý sözlere gelince... Onlar da cenneti cehenneme çevirebiliyorlar. Ýktidar hýrsýnýn dehþetini, Shakespeare'in Lady Macbeth'i kadar zihne mýhlayan kaç kitap belleðimizde yer etmiþtir? DÜN akþam zaman zaman okuma gereksinimi duyduðum kitaplardan birini aldým elime. Rastgele sayfalarýný karýþtýrdým. Ulu sözler ve hadisler vardý bu kitapta. (*) "Kanaat tükenmez bir hazinedir" diyen kaldý mý bugün? "Bu dünyada bir kimsesiz gibi ya da yoldan geçen bir yolcu gibi ol." Kim dört dörtlük bir özeleþtiri yapabilir? Buna kaç kiþinin gücü yetebilir? "Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz." Kendimizi gözden geçiriyor muyuz? Kalbi kýnlanlan düþünüyor muyuz? Hoyratlýklardan nasýl kurtuluruz? "Ben, benim için kalbi kýrýlanlarla beraberim." Ben bütün böbürlenmelere, þiþinmelere karþýyým. Hiç de hoþlanmam: "Fakirlik övüncümdür" diyenlerle dost oldum. Siz de kendinizi gözden geçirin. Düþünmeye adayýn kendinizi, bu sözü ilke edinin: "Tefekkür gibi ibadet yoktur." "Bir saatlik tefekkür (yetmiþ bin) senelik ibadetten hayýrlýdýr." Hýrslann peþinde bir ömür tüketenlere aþaðýdaki sözü ezberleyin demekten baþka ne denir? "Sevdiðin þey seni kör ve saðýr eder." (*) Tasavvufi Þiir Þerhleri, Ömür Ceylan, Kitabevi. Doðan Hýzlan, Hürriyet, 13 Haziran 2011 Yeni Meclis uzlaþma platformu olabilir (...) GÜNÜMÜZDE demokratik iþleyiþin saðlýðý, sivil toplum örgütlerinin yönetime katýlýmlarýyla ölçülüyor. Örgütlü toplum, olgunlaþtýrdýðý taleplerini dile getirip onlarý uzlaþma süzgecinden geçirdikçe demokrasi kitlelere iniyor. O nedenle Baþbakan Erdoðan'ýn uzlaþma mesajýný, vaat deðil taahhüt olarak kabul etmek gerekiyor. Erdoðan yeni Anayasa'yý, Meclis'teki partilerin yaný sýra, uzlaþma platformunu sivil toplum örgütlerini de ekliyor. Hatta medyadan da söz ediyor. Bir gazeteci olarak, Anayasa ile birlikte, basýn özgürlüðü önündeki engelleri kaldýrmak için yasal deðiþiklik çaðrýsý yapmaya çaðýrýyorum yeni hükümeti. Uzlaþma platformu, farklý düþüncelerin serbestçe ifade edilebildiði ortamlarda saðlanabilir ancak. Gazetecilerin hapislerde olduðu, gazetecilerin sabah akþam tehdit ve hakaretlerle karþý karþýya bulunduklarý ortamlarda düþünce ve ifade özgürlüðünden söz edilemeyeceðine göre, gerçek bir uzlaþmadan da söz edilemez. Uzlaþma mecburi (...) Meclis e gelecek milletvekillerine baktýðýmýz zaman sayýlar ilginç sonuçlara neden oluyor. Birincisi Baþbakan anayasayý tek baþýna deðiþtirecek kadar milletvekilliðini kazanamadý. O zaman yeni a- nayasa yapýmý partiler arasýnda uzlaþmaya kalmýþ görünüyor. Ýyi de oluyor. CHP, oy sayýsýnda artýþ saðlamasýnýn nedenlerinden birisi hiç þüphesiz siyaseten uzlaþmacý bir yeni dil tutturmasýydý. Kiþisel konuþmalarýndaki sertliðe raðmen siyasi çözüm önerilerinin uzlaþmacý olduðunu vurgulamak isterim. Anayasa deðiþikliði, Kürt sorununa çözüm, asker sivil iliþkisinde siviller lehine tutumu yeniydi ve o- lumluydu. Seçmen bunu destekledi. Kýlýçdaroðlu da bu þekilde rüþtünü ispat etmiþ oldu. Þimdi uzlaþmacý bir dille yeni dönemi okumasý gerekiyor. Yarýndan itibaren temel olarak anayasa deðiþikliði konusu gündeme gelecek. Tabii bu uzlaþma Kürt sorunuyla birleþtirilerek yürütülmek zorunda. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Umarýz siyasi liderler, yeni tabloyu bir gerginlik için deðil, bir çözümsüzlük için deðil uzlaþma olarak anlayýp okuyabilirler. (...) ASKER GÖLGESÝ YOK Türkiye ilk kez asker gölgesi olmayan bir seçim yaþadý. Bu da tarihimizde bir ilk ve olumlu bir durumu ifade ediyor. Çünkü þimdiye kadar her seçim bir þekilde militarizmin etkisi altýna giriyordu. Bu nedenle toplumsal irade serbest olarak kendisini ifade edemiyordu. Tabii bu seçimin en önemli handikaplarýndan birisi yüzde 10 barajýydý. Baðýmsýzlarýn bu engelleri aþarak Meclis e geçmiþe göre daha fazla sayýyla girmeleri de yeni bir durum. Þimdi yeni anayasa için düðmeye basýlmasýný bekleyeceðiz... Oral Çalýþlar, Radikal, 13 Haziran 2011 Kýlýçdaroðlu deðil sorun... BÝR satýcý olarak size soruyorum; Kemal Kýlýçdaroðlu na talep niye yok? Mesele Kýlýçdaroðlu deðil, CHP. Kýlýçdaroðlu nun sýrtýnda bir CHP kamburu var. Belki o AK Parti nin baþýnda olsa çok farklý bir rezonans yaratabilirdi. Bu ülkeyi oldukça ceberrut þekilde çok acýmasýzca baþka bir yer yapmaya çalýþan iradenin adýdýr CHP. Bu halký o- nu hiç bir zaman içine almamýþ ki. Benim babaannem koyu bir Menderes hayranýydý. Siirtli sofu bir aileden gelmiþti. 13 yaþýnda bir devlet memuruyla evlendirilmiþti. Bana sahurlarda jandarmanýn Kurân larý toplattýðýndan bahsederdi. Ýþte bunun hesabý görülüyor. Serdar Erener, Konuþan: Ezgi Baþaran, Radikal, 13 Haziran 2011 BUGÜN kim kazandý, kim kaybetti tartýþmasýnýn çok faydasý yok. Partiler kendi durumlarýný gözden geçirip özeleþtirilerini yaparlar. Bugün kazananýn da, kaybedenin de özeleþtiri yapma günü. Çünkü önümüzdeki dönemde, sadece Anayasa sürecinde deðil, Kürt meselesinin çözümünden Kýbrýs sorununa kadar Türkiye'nin köklü sorunlarýnýn çözümü ve o çözümü sindirecek zihniyet deðiþimi için uzlaþma gerekiyor. BU seçimin sonucuna bakýnca, dengeler Türkiye'nin demokrasi sürecinde yol almaya devam edeceðini gösteriyor. Yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, sivil toplumun sesine daha fazla kulak vereceðini umuyorum. Geçen dönem Meclis'e damgasýný vuran dayatma-kavga refleksinin, yeni Meclis'in kapýsýndan içeri girmemesini, 2015'e kadar sorunlarýmýzýn üstesinden gelebilmek için Meclis'in tam bir uzlaþma platformu niteliði kazanmasýný diliyorum. Ferai Týnç, Hürriyet, 13 Haziran 2011 Ýlk umutlar SEÇÝMÝN baþarýlý iki partisi var: AK Parti ve Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP). CHP ve MHP de parti içi iktidar mücadelesi baþlayacaktýr. Genel baþkanlýk ya da baþka konuda da olsa parti içi muhalefetin sesi yükselecektir. Muhalifler aday gösterilmeyen örgüt mensuplarýný yanlarýnda bulacaklardýr. Ne var ki, CHP olduðu gibi, parti içi muhalefetin de lider sorunu vardýr. Muhalifler lider sorunlarýný çözebilirlerse iki partide de mücadele güçlenecektir. 330 milletvekili çýkaramamasý anayasa konusunda AK Parti nin iþini zorlaþtýrmýþtýr. Uzlaþým saðlayacak inisiyatif kullanmasý bile güçleþmiþtir. Ýlk ortaðý, belki de kolaylýkla ortak olacak olan parti BDP dir. Baþlangýçta BDP nin konuþmayý yüksekten açacaðý açýktýr, ancak yeni anayasaya asýl ihtiyacý olan BDP esasýnda uzlaþmaya hazýrdýr. Eðer AK Parti soðukkanlý davranýrsa, ilk ve yakýn ortaðý BDP o- labilecektir. Böyle bir ortaklýk, CHP ve MHP nin de parti içi konulara kapýlýp gitmesini önleyecektir. Eðer AK Parti ve BDP ile anayasada uzlaþým kapýlarý aralanýrsa, bu iþbirliðinden ayrý kalmamak için CHP ve MHP de biz de varýz diyebilir. Böylece anayasa görüþmelerine baþlama adýmý atýlacaktýr. Bugün, herkes Kürt sorununun ertelenemez iþlerden birincisi olduðunu bilmektedir. Þimdi ilk çözülecek sorun, iktidar partisi liderinin son ayda söylediklerini nasýl unutacaðý ve unutturabileceðidir; çünkü onlarýn akýlda tutulmasý, baþkalarýna da onlarý hatýrlatacaktýr. Böyle bir uzlaþmanýn kutuplaþmayý da hafifleteceðini u- nutmamalýyýz. Ülkede sertliðin artmasýný isteyenlerin beklediði fýrsat yaratýlmamalýdýr. Bu seçim halkoylamasýndan bu yana giderek sertleþen ve bana göre iptidaileþen tartýþmalarla kutuplaþmayý görülmedik düzeylere çýkarmýþtý. Þimdi sertliðin sýcaklýðý, her alanda sorumlu davranarak soðutulabilir. Ben, seçim sonuçlarý üzerinde ayrýntýlara girerek düþünülse, ülkemiz için bazý çýkýþ yerleri bulabileceðimize inanýyorum. Tarhan Erdem, Radikal, 13 Haziran 2011 Yseri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) yeniasya Medya Grup Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) Gsm: (0506) Grafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Özel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) (0505) Antakya/Hatay Sultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) E Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) ÝHRACATÇI FÝRMA- LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) KÝRALIK DAÝRE Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl a- rasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) , kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) m 2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) SATILIK DAÝRE Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL BARLADA Göl Manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) SATILIK ARSA Arnavutköy 'de Sahibinden Toki karþýsýndan caddeye cepheli 650m 'e yarý peþin yarý vadeli hementapulu arsa Arnavutköy 'de Sahibinden elektriði, suyu mevcut yola cepheli Toki arazisi karþýsý 500m 'e yarý peþin yarýsý vadeli hemen tapulu arsa Arnavutköy 'de 250m 2, 300m 2 Caddede etrafý çevrili TL Arsalar Tekbir Gayrimenkul Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VASITA Kamyonet BMC çift kapýlý tek kabin 3000'lik hürtürlü kamyon alýnýrsatýlýr. Merkez: MaltepeÞube: BaðcýlarÞube: GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇEÞÝTLÝ Ateþ Otogaz 'da Ýtalyan sistemlerinde Þok Kampanya TOMASETTO 1050TL T4-BLUE 850 TL GAZELÝ 1250TL kartlara 10 taksit biryýl kesintisiz yol yardým Topkapý Maslak Ýkitelli Gebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih NAKLÝYAT Semerkand þehiriçi þehirlerarasý marangozlu

9 Y MAKALE 9 ERDOÐAN AKDEMÝR Bir okuma programýnýn ardýndan Oðlumun gittiði okuma programýna ben de Bursa dan katýldým. Dört saate yakýn bir yolculuktan sonra Dursunbey e ulaþtýk elhamdülillah. Kýnýk beldesinden sonra gördüðüm terkedilmiþ köy evleri, bana Üstad Hazretlerinin yýllar sonra Van a gidiþini ve harabezâra dönmüþ, hatýralarýný yaþadýðý, Ermeniler tarafýndan yakýlmýþ evleri tahattur ettirdi. Yine kurumuþ aðaçlarý baþtan baþa sarmýþ sarmaþýklar, o kuru aðaçlarýn dirilmiþ halleriydi sanki. Ya da vefat etmiþ bir babanýn arkasýndan hayýr iþler yapan bir evlât gibi geldi bana. Ayrýca Faruk Nafiz Çamlýbel in Han Duvarlarý þiiri aklýma geldi. Bu terk edilmiþ evler, ihtiyarlara benzeyen evler (sanki gözleri oyulmuþ cesetlerdi), ister istemez Faruk AHMET SANDAL Ýyi deðerlendirilmezse zaman, elde var hüsran El de ki za ma nýn ve genç li ðin de ðe ri ve ö ne mi hak - kýn da ö zel lik le genç le re tav si ye ler de bu lun mak i çin bil gi sa ya rýn ba þý na geç tim. Bil gi sa ya rýn ba þý - na geç tim ve þöy le dü þün me ye baþ la dým: Genç li ði - miz de bi ze, Genç li ðin kýy me ti ni bil, za ma ný i yi de - ðer len dir, þöy le þöy le yap di yen le ri biz ne ka dar an la - dýk ki, þim di bu tav si ye le rim genç ler ta ra fýn dan an la - þýl sýn? E vet, i þin en can a lý cý nok ta sý bu. Bir in sa nýn bir hu - su su, bir ko nu yu i yi de ðer len di re bil me si i çin, e lin de bu lun du ðu de ðe rin kýy me ti ni da ha i yi an la ya bil me si i - çin, on dan mah rum ol ma sý ge re kir ki, e lin de ki de - ðe rin kýy me ti ni an la sýn. Bu þu na ben zer, in san sað lýk lý i ken Has ta la rýn der di ni an lý yo rum, sað lý ðýn de ðe ri ni bi li yo rum de se de, en faz la has ta ol du ðun da an lar, sað lý ðýn kýy me ti ni. Za man en ö nem li bir de ðer dir. Genç lik en bü yük kuv vet ve zen gin lik tir. Bu nu der ken genç li ði ya þa mýþ, za ma nýn ço ðu nu har ca mýþ ve or ta yaþ la rý geç miþ bir in san o la rak, geç mi þe ba ka rak ve tec rü be le ri me da ya - na rak ko nu þu yo rum. Da ha a çýk ça sý genç lik ten mah - rum bi ri si yim þim di. Bu mah ru mi ye ti genç ler an la - ma ya bi lir. Þu an bu nu an la ma sa lar da, ö mür le ri var sa, ge le cek za man i çe ri sin de el bet te an la ya cak lar. E vet, or ta yaþ la rý geç miþ bir in sa ným. Bu yaþ lar da in san lar da ha faz la göz lem de bu lu nu yor ve et ra fý ný da ha i yi mü þa he de e di yor. Bu mü þa he de ne ti ce sin de, þu i ki nok ta dan ha re ket le, za ma ný ve genç li ði i yi de - ðer len di re me ye nin hüs ran da ol du ðu nu an la dým. Bi - rin ci nok ta i þin mad dî ci he tiy le dir. Ý kin ci nok ta i se, i - þin mâ ne vî ci he tiy le dir. Bi rin ci nok ta i ti ba riy le, ya ni i þin mad di ci he tiy le þu - nu net o la rak an la dým ki; Ge çen za man, ge çen gün - ler in san dan yal nýz genç li ði a lýp gö tür mez, kuv ve ti ve zin de li ði de a lýp gö tü rür. Göz ler de ki fe ri ve can lý lý ðý da gö tü rür. Va di de a kan bir sel dal ga sý nýn, ö nü ne ge len her þe yi a lýp gö tür dü ðü gi bi, ge çen za man da in san dan her þe yi a lýr gö tü rür. Ýn san da kuv vet, sýh hat, can lý lýk, he ye can, ha re ket, a zim, is tek ne var sa, bun lar za man - la a za lýr. Çün kü, za man bir sel gi bi bun la rý a lýp gö tür - müþ tür. Sel den ge ri ye ne ka lýr? Ý þe ya ra maz çer çöp ve yý kýn tý ka lýr. Ýþ te genç lik gi din ce ge ri ye çer çöp ve yý - kýn tý mi sâ li, yor gun bir be den, sol gun bir yüz ka lýr. Bun lar yaþ lý lý ðýn da ha doð ru su ge çen za ma nýn be den - de ver di ði tah ri bat týr. Bu tah ri ba týn ya nýn da, e ðer genç ha ya tý ný hay ra, hak ka, doð ru ya a da ma mýþ ve i yi - lik i çin de bu lun ma mýþ sa, ma ne vi o la rak da za rar üs - tü ne za rar söz ko nu su dur. Mane vî ci he ti ni, ya ni i kin ci nok ta yý dü þün dü ðüm - de, ak lý ma Asr Su re si ge li yor. Asr Su re sin de Al lah Asr a ye min ol sun ki, in san hüs ran da dýr be ya nýn da bu lu nu yor. E vet, so ru yo rum þim di: Al lah ni çin Asr a ya ni Za man a ye min et mek te dir? Ýn san ne den hüs - ran da dýr? Ge lin ön ce su re nin ta ma mý ný bir mü ta la a e de lim, da ha son ra bu i ki so ru nun ce va bý ný a çýk la ma - ya ça lý þa lým. Asr Su re si nin ta ma mý þöy le dir: An dol - sun za ma na ki, in san ger çek ten zi yan i çin de dir. An - cak, i man e dip de sâ lih a mel ler iþ le yen ler, bir bir le ri ne hak ký tav si ye e den ler, bir bir le ri ne sab rý tav si ye e den ler baþ ka (on lar zi yan da de ðil ler dir). Bu su re den an la ma mýz ge re ken þu ol ma lý de ðil mi: Za ma nýn kýy me ti bi lin mez i se, genç lik i yi de ðer len di - ril mez i se, Al lah yo lun da har can maz sa, ge ri ye yaþ lý lýk ka lýr ki, a cý na sý hal de ki yor gun ve sol gun bir be den ka lýr ki, o da ol sa ol sa bir hüs ran dýr. Ger çek ten de, za - man geç miþ tir, genç lik git miþ tir, el de hüs ran kal mýþ - týr. Za ma ný ge ri ge tir mek ve genç li ði tek rar el de et - mek müm kün mü? Ha yýr. (Al lah bu du ru ma dü þen - ler den ey le me sin. Çok a cý ve e lim bir du rum bu.) An - cak, bir in san za ma ný hakk ve sa býr doð rul tu sun da ya - þar sa o ki þi nin yaþ lý lý ðý da, genç li ði de el bet te se vinç ve ka zanç týr. Böy le le ri i çin hüs ran söz ko nu su de ðil dir. (Al lah bu gru ba gi ren ler den ey le sin.) Ýþ te bu da ko nu - nun en ö nem li, ya ni mâne vî bo yu tu dur. Za ma ný dur dur mak ve genç li ði bir ö mür bo yun ca ko ru mak söz ko nu su de ðil dir. Be den za ma nýn kýs ka - cýn da mut la ka yaþ la na cak ve so la cak týr. Bu ka çý nýl - maz dýr. An cak, za ma ný i yi de ðer len dir mek müm kün - dür. Sö zü u zat ma ya ge rek yok, genç lik ve za man biz - le re ve ril miþ bir de ðer dir. Bir im kân dýr. Bu de ðer ve im ka ný i yi de ðer len di ren le re ne mut lu! Nafiz in meþhur þiirindeki eski haný hatýrlattý bu fakire. Yanlýz arabamýz yaylý deðidi. Ve bakýþ açýmýz deðiþikti. Keþke Faruk Nafiz de Risale-i Nur u okusaydý dedim, o zaman bu meþhur Han Duvarlarý þiiri daha orijinal ve otantik bir þiir olabilirdi diye düþündüm. Sinop-Boyabat arasýndaki yollara ve ormanlara benziyordu, Büyükorhan-Dursunbey arasýndaki yollar ve ormanlar. Dönüþ yolumuz Kütahya-Bursa istikametini takip etti. Vakit kuþluktu. Yolun iki tarafýndaki tarlalar, yeþil meralar, yol kenarlarýndaki kayalar her yer gelincik tarlalarýydý sanki. Kilometrelerce yol, gelincik aðýrlýkta olamak üzere papatya, erguvan, hardal ve mor çiçeklerle (hepsi birer Ýlâhî kasidecik) Cenab-ý Allah (cc) tarafýndan süslenmiþti. E- limdeki kitabý bir türlü açamadým, zemin yüzündeki Rabbimin bu âyetlerini tefekkür etmekten. Ýyi ki gelmiþim bu programa. Deðilse böyle harika, mükemmel, þahane san at-ý Ýlâhî eserleri göremeyecektim. Bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten hayýrlýdýr. hadisini daha iyi müþahade ve idrak edebildim. Özellikle kýrmýzý gelincikler ve sarý hardal çiçekleri, Ziya Öztenekeci nin Açýk sarý, a- çýk kýrmýzý þakalarýný hatýrlattý bir yerde. Þair Abdülhak Hamit Tarhan ýn, Hindistan da büyükelçi iken yazdýðý: Çemendir bahrdýr (bahar), kühsardýr / Elbette bu yerlerde doðan þair olmak pek tabiidir dediði mýsralar da hafýzamda resmigeçit yaptýlar. Risale-i Nur un eþyaya ve mevcudata kazandýrdýðý bakýþ açýsý mânâ-yý harfi ile olduðu için her çicekte, her böcekte, her aðaç dalýnda ve yapraðýnda kýsaca gördüðüm her þeyde Cenab-ý Hakk ýn mühürlerini, turralarýný, sikkelerini gördüm ve buldum. Rabbimin yarattýðý bu güzellikleri; giderken Demirler Köyünde madende çalýþan A- dana Fekeli bir fabrika iþçisi ile, dönüþte de Tavþanlý Öðretmen Lisesinde okuyan hafýz bir öðrenci ile paylaþtým. Adres ve telefonlarý aldým. Ýnþaallah onlara kitaplarý ulaþtýracaðým. Tek üzüldüðüm þey, tren yolu boyundaki raylarýn kenarlarýnda bulunan çam aðaçlarýnýn sarararak kurumaya baþlamýþ olmalarý... Artýk trenin ýsýsýndan mý, gürültüsünden mi ya da yakýtý olan mazot dumanýndan mý bilmiyorum; maalesef bu güzel sanat-ý Ýlâhî, Rabbânî mektuplar olan çamlar kurumaya yüz tutmuþlar. Ýnþâallah, çevreciler, Orman Ýþletmeleri ve DDY bunun çaresini araþtýrýr bulurlar. Ve fa tý nýn 19. yý lýn da rah met ve mað fi ret le a ný yo ruz Nu run ve maz lum la rýn a vu ka tý Be kir Berk Avu kat Be kir Berk, 1926 yý lýn da Or du nun U zun hi sar na hi ye si nin De lik ka ya kö yün de dün ya ya gel - di. Ýlk, or ta ve li se yi Ýs tan bul da bi tir di öð re nim yý lýn da Ýs tan bul Ü ni - ver si te si Hu kuk Fa kül te sin de ü ni ver si te öð re ni mi ne baþ la dý. Ko mü nist le re kar þý ver di ði mü ca de - le ler ne ti ce sin de, ký sa za man da mil li - yet çi ü ni ver si te öð ren ci le ri nin li de ri ve söz cü sü ko nu mu na gel di. MTTB i da re he ye ti ne se çil di. Türk Kül tür O ca ðý, Mil li yet çi ler Der ne ði, Tür ki ye Mil li yet - çi ler Fe de ras yo nu baþ kan lýk la rýn da bu - lun du. Bir grup ar ka da þýy la be ra ber Ko mü niz me Kar þý Mü ca de le der gi si ni çý kar dý. Çok çe þit li yer ler de Ko mü - nizm a ley hin de top lan tý lar dü zen le di. Ga ze te ve der gi le re ya zý lar yaz dý. Ko - mü nizm a ley hin de yap tý ðý ça lýþ ma lar - dan ra hat sýz o lan Mos ko va dan Türk - çe ya yýn ya pan Ko mü nist Bi zim Rad - yo, o nu teh dit e den prog ram lar yap tý. Ü ni ver si te yi bi tir me si nin he men ar - ka sýn dan sta jý ný ya pýp 15 Ni san 1952 de Ýs tan bul ba ro su na gi re rek a vu - kat lý ða baþ la dý. Be kir Berk, 1950 li yýl la rýn son la rý na doð ru ha ya tý nýn a ký þý na yön ve re cek bir dâ vâ i le kar þý laþ tý ve Nur Ta le be le ri nin mü da fa a la rý ný üst len di. As rýn Mü ced di di Be di üz za man Sa id Nur sî i le ta nýþ tý. O - nun hem ta le be si, hem de a vu ka tý ol du. Ar týk Be kir Berk in ha ya týn da ye ni bir saf ha a çýl mýþ tý. La ik li ði din siz lik o la rak an la yýp o þe kil de tat bik e den le rin zul - mü ne ma ruz ka lan ma sum ve mað dur in san la rý mü da fa a et mek ha ya tý nýn en bü yük ga ye si ol du. Bu u ður da bü yük bir hu kuk mü ca de le si baþ lat tý. Ya nýn da ta - þý dý ðý ke fe niy le Tür ki ye nin bir u cun dan bir u cu na sa yý sýz ki lo met re ler ka tet ti. Be di üz za man ýn ha yat ta i ken ve kâ let - na me ver di ði tek a vu kat o lan Be kir Berk, Üs ta dý nýn ken di si ne ver di ði va zi - fe yi lâ yý kýy la ye ri ne ge tir di den 1972 ye ka dar ki en buh ran lý dö nem ler - de gir di ði mah ke me ler den, bi ni aþ kýn be ra at ka ra rý al dý. Bu a ra da 1960 yý lýn da Beh çet Ke mal Çað lar ýn ye ri ne Türk-Pa kis tan Kül tür Ce mi ye ti baþ kan lý ðý na se çil di. 27 Ma yýs ih ti lâ lin den son ra Yas sý a da mah ke me le - ri ne ka tý la rak bir grup DP mil let ve ki li - nin mü da fa a sý ný yap tý. Meþ hur Ýz mir Dâ vâ sýn dan son ra 8 A - ra lýk 1973 te a vu kat lý ðý bý ra kýp hac ca git ti. Ve hep dâ vâ sý ný sa vun du ðu, Fahr-i Kâ i nat Pey gam be ri mi zin (asm) yat tý ðý mu kad des top rak la ra yer leþ ti yý lý Ey lül a yýn da Cid de Rad yo - su nun Türk çe ya yýn lar bö lü mün de ça - lýþ ma ya baþ la dý. Spi ker ve ya pým cý o la - rak gö rev yap tý yý lýn da yaþ had - din den e mek li ol du. Ay ný yýl ya ka lan dý - ðý kan ser has ta lý ðý nýn te da vi si i çin Lon - dra ya git ti. Te da vi den son ra Tür ki ye ye dön dü. Bekir Berk, 1950 li yýllarýn sonlarýna doðru hayatýnýn akýþýna yön verecek bir dâvâ ile karþýlaþtý ve Nur talebelerinin müdafaalarýný üstlendi. Asrýn Müceddidi Bediüzzaman Said Nursî ile tanýþtý. Onun hem talebesi, hem de avukatý oldu. Kör fez Fit ne si, Do ðu O lay la rý ve Teh - li ke nin Kay na ðý, Be di üz za man ve Si ya - set i sim le rin de üç ki tap ya yýn la dý. Ay rý - va çe þit li ta rih ler de ya yýn lan mýþ Nur dâ vâ la rýy la a lâ ka lý çok sa yý da ki ta bý bu - lun mak ta dýr. Nu run ve maz lum la rýn a vu ka tý Be kir Berk, 14 Ha zi ran 1992 ta ri hin de Hakk ýn rah me ti ne ka vuþ tu. Ce nâb-ý Hak, rah met ve mað fi ret ey - le sin. HA TI RA LAR SEN BE NÝM AB DUR RAH MAN IM GÝ BÝ SÝN Meh med E min Bi rin ci an la tý yor: Üs ta dýn Ýs tan bul a ge li þi ni bü yük pun to lar la i lân e den ga ze te ci ler, si ya sî bir mak sad a ra mak ta ve hâ di se le ri ters yön de de ðer len dir mek te i di ler. Ga ze te - le rin bu yar gý la rý na mu ka bil Ýs tan bul Va li si bir a çýk la ma ya pa rak, or ta da hiç - bir hâ di se nin ol ma dý ðý ný, bir Türk va - tan da þý o la rak se ya hat hür ri ye ti ne sa - hip, ih ti yar bir za týn se ya hat et me si o - nun en ta biî hak ký ol du ðu nu, bi na e na - leyh ga ze te le rin boþ ye re ha va yý bu lan - dýr mak is te dik le ri ni be yan et ti. Ga ze te ci ler i se, â de ta Pi yer lo ti O te - lin de ka rar gâh kur muþ, Üs tad ýn fo toð - ra fý ný çek mek is ti yor lar dý. Bu a ra da A - vu kat Be kir Berk bir ba sýn top lan tý sý ya - pa rak Be di üz za man Sa id Nur sî nin Ýs - tan bul a ge liþ se be bi ni i zah e de rek, ga - ze te ci le rin so ru la rý na ce vap ver di. Ýs tan bul a ge li þi nin i kin ci gü nü Üs - tad o da sýn da öð le na ma zý ný ký lar ken ar ka bal kon dan gi ren bir ga ze te ci Üs - ta dýn fo toð ra fý ný çek mek ü ze re pen ce - re nin ö nü ne gel di. Biz ma ni ol mak is - te dik, fa kat rah met li Zü be yir A ða bey, Ý liþ me yin de yin ce ga ze te ci fo toð ra fý çek ti. Bu nun ü ze ri ne Üs tad hid det et ti ve der hal Ýs tan bul dan ay rý la ca ðý ný söy - le di. He men ha re ke te geç tik. A vu kat Be kir Berk in ted bir li or ga ni ze siy le Üs - ta dýn et ra fý ný al dýk. O za man bu ted bi ri gö ren Be kir Berk e, Haz ret-i Üs tad Sen be nim Ab dur rah man ým gi bi sin di ye il ti fat et miþ ti. Bu þe kil de Üs ta dý mer di ven ler den in dir dik ve a ra ba sý na bi ne rek Ýs tan bul dan ay rýl dý. (Son Þa hit ler, c. 4, s. 381) SEN BÝR KU MAN DAN GÝ BÝ HA RE KET E DÝ YOR SUN Meh med Fý rýn cý an la tý yor:..üs tad i kin di ye doð ru, Ýs tan bul dan ay rý lý yor du. Böy le bir fi ra ka, bir ga ze te ci se bep ol muþ tu. Ge lir ken mey da na ge - len mah þe rî ka la ba lýk ve ga ze te ci le rin te ca vüz kâr va zi yet le ri gi der ken da ha da faz la sýy la ol du. A ma biz da ha ev vel den i yi bir plân la may la kar deþ le ri bir kaç kat hal ka yap mýþ týk. Üs tad Haz ret le ri o ra - day dý. Ve þem si ye yi yi ne ben tu tu yor - dum. Bu teþ ki lâ tý ha zýr lar ken Üs tad, Be - kir A ða be ye, Sen bir ku man dan gi bi ha re ket e di yor sun di ye il ti fat et miþ ti. (Son Þa hit ler, c. 4, s. 344) GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Vesvese ne zaman teyakkuza sebeptir? Bayan okuyucumuz: Vesvese nedir? Yaratýlýþýmýzýn bir gereði midir? Bazen çok ince ve deðmeyen meselelerde çok vesveseleniyoruz. Evham ve vesveseler bazen ibadetlerimize çok iliþiyor. Vesveseden kurtulmanýn bir çaresi yok mu? Yoksa hep vesvese ile mi yaþamak zorundayýz? Vesvese, tabiatýmýzýn bir özelliðidir. Ýrademiz dýþý ve ansýzýn gelir; bazen bizi rahatsýz eder, bazen uyandýrýr, ikaz eder. Bazen inanç ve itikat meselelerinde gelir o; ve içimize þüpheler atar. Bizi araþtýrmaya ve doðrularý bulmaya sevk eder. Bazen namazýn içinde, namazla ilgisi olmayan bir hatýranýn tahriki þeklinde gelir; namazdaki huzurumuzu ve huþuumuzu bozar. Bazen yine namazla ilgili, namazda bir yerlerin eksik kaldýðý tarzýnda gelir ve namazýmýzda bir eksikliðin var olduðu zehabýna kapýlýrýz. Bazen, abdest alýrken gelir ve abdest azalarýmýzda kuru bir yer var olduðunu zannederiz ve u- zuvlarýmýzý yýkadýkça yýkarýz. Bazen temizlik üzerinde ifrata varan bir titizlik þeklinde gelir ve üstümüzü-baþýmýzý, oturup kalktýðýmýz yerleri durmadan inceler dururuz. Misalleri artýrmak mümkün. Fakat bir konuda müsterih olalým ki, insan vesvesesiz olmaz; vesvese insansýz olmaz. Çünkü melek deðiliz! Ýmtihan dünyasýndayýz. Hem, býrakýn vesveseli olalým; ancak bunun ifratý olmasýn, tefriti de olmasýn! Yani ne hastalýk derecesinde aþýrýlýk, ne de safdillik derecesinde güven olmasýn; ama normal vesvese olsun içimizde. Vesvese bir ölçüde iç dünyamýzýn, olaylara karþý müthiþ bir sorgulama tekniðidir. Kendimizi durmadan sorgulayalým. Bundan hiçbir þey kaybetmeyiz. Baþka bir ifadeyle, vesvese, insanoðlunun dünya hayatýndaki tatlý belâsýdýr. Tatlý belâsýdýr diyorum; zira vesvese kamçýsý olmadan ne yanlýþlar yapabileceðimizi bir düþünebiliyor muyuz? Bu kamçý olmalý! Ve bizi hep ikaz etmeli, uyanýk bulundurmalý. Yoksa hayat akýþýmýzda safdillik alýr baþýný giderdi! Ve vesvesenin yapmadýðý tokatlamayý, bu defa hadiselerin gerçek yüzü yapardý. Þu halde, vesvesenin belli ölçülerde iç dünyamýzda bulunmasý bir zarar deðil; bir artý fonksiyonumuzdur. Bundan faydalanalým. Ancak nasýl her duygumuzda, ifrat, tefrit ve itidal olmak üzere üç mertebe var ise, vesvesede de üç mertebe vardýr: Vesvesenin de ifratý, tefriti ve itidali vardýr. Yani aþýrý duyarlýlýk, duyarsýzlýk ve normal duyarlýlýk mertebeleri vardýr. Olmadýk þeylerden kuþku duymak ve bunu bir hastalýk haline getirmek vesvesenin ifrat, yani aþýrý duyarlýlýk halidir. Bu haldeki aþýrý vesveseye imkân ve fýrsat tanýmayalým; yüz vermeyelim. Vesvesenin aþýrý olaný tam bir hastalýktýr. Ancak bu hastalýðýn tedavisi mümkündür. Hatta bir bakýma tedavisi kendi elimizde, kendi performansýmýzýn içindedir. Böyle ifrat derecedeki vesvesenin nasýl tedavi edilebileceðini Bedîüzzaman hazretleri Yirmi Birinci Söz de izah eder. Bu derecedeki vesvese için Bedîüzzaman Hazretleri tek cümleyle der ki: Ehemmiyet verdikçe þiþer; ehemmiyet vermezsen söner. O- na büyük nazarýyla baksan büyür; küçük görsen, küçülür. 1 De mek, if rat de re ce de ki ves ve se nin te da vi si ken di e li miz de, ken di yak la þý mý mýz da giz li dir. Bu du rum - da, ves ve se faz la ra hat sýz et ti ðin de di ni mi zin te mel öl çü le ri ni ye ter li gö rüp, nef si mi zi sus tu ra ca ðýz. Me - se lâ la va bo ya gi rer ken ü ze ri mi zi top la yýp, söz ge li þi pa ça mý zý, kol la rý mý zý sý va yýp, sýç rat ma ma ya ö zen gös te re rek su yu kul lan dý ðý mýz da, ar týk kal bi miz bu - nu ye ter li gör me li. A þý rý ves ve se ye e hem mi yet ver - me ye lim ki, þiþ me sin. Bü yüt me ye lim ki, bü yü me sin. Na maz ký lar ken de böy le. Na ma zýn re kât la rý ko - nu sun da ba zen i çi mi ze þüp he ler dü þer, ves ve se ler gi rer. Tam se lâm ve re ce ði miz es na da i çi miz de bir þüp he: Dört re kât mý kýl dým, üç re kât mý kýl dým? Ey vah! Na ma zým fa sit mi ol du, sa hih mi ol du? Oy sa as lýn da- ge nel de na ma zý mýz tam dýr. Bu du rum - da da, e ðer böy le ves ve se ler le çok sýk kar þý la þý yor i - sek; bu na hiç i ti bar et me me li, se lâ mý ver me li ve tam kýl dý ðý mý zý ka bul e de rek na maz dan çýk ma lý yýz. Ya ni bu ves ve se nin has ta lýk ha li ne gel me si ne i zin ver me - me li yiz. E ðer ilk de fa ve ya çok na dir o la rak böy le bir ves ve se i le kar þý laþ mýþ sak, dü þü nü rüz, ka rar ve re - mez sek üç kýl dý ðý mý zý ka bul e de rek- çün kü üç te ke sin lik var dýr kal kýp bir re kât da ha ký lar ve se hiv sec de si ya pa rýz. Ves ve se nin tef rit ha li, ya ni du yar sýz lýk ha li, ya ni yok ha li ak lýn tef rit mer te be si o lan ga ba vet e 2 ya kýn bir hal dir ki, hiç bir þey den ha be ri ol maz, hiç bir þe yi sor gu la maz, her þe ye gü ve nir, her þe ye i na nýr. Bu de re ce halk de yi miy le bir ne vi saf dil lik tir. Bu mer te - be de ves ve se hiç yok tur. Ýn san hiç bir ha ta sý ný, hiç bir ku su ru nu gör mez. Çün kü ken di si ni sor gu la maz. Ves ve se nin bu yok ha li de i þe ya ra maz. Ves ve se nin i ti dal, ya ni nor mal ha li i se za rar sýz dýr, hat ta ak lý mý zýn hik met e ve a me li mi zin sýh hat e u laþ ma sý na ve si le dir. Bu ba kým dan if ra ta var ma yan ve ga le be çal ma yan ves ve se Üs tad Sa id Nur sî Haz - ret le ri nin i fa de siy le, te yak ku za se bep tir, ta har ri ye da î dir, cid di ye te ve si le dir; lâ kayt lý ðý a tar, te hâ vü nü de fe der. 3 Ya ni, u ya nýk bu lun ma ya se bep tir, a raþ týr - ma ya yön len di rir, cid dî bir du ruþ ser gi le yip ha ta yap ma ma ya ve si le dir. Ki þi ves ve se nin nor mal ha liy - le lâ kayt lý ðý ný a tar, vur dum duy maz lý ðý ko var. Ý ba - det le rin de da ha bir hu þu i çi ne gi rer. Faz la ves ve se den Al lah a sý ðýn ma lý; E û zü bil lâ hi - mi neþ þey tâ nir ra cîm de me li dir. Mu te dil, ya ni nor - mal ves ve se yi i se ko ru ma lý dýr. Dip not lar: 1- Be dî üz za man, Söz ler, s Ba ký - nýz: Ý þâ râ tü l-ý câz, s Söz ler, s. 252

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Zulmetten nura Kâbuslu geceler vardý ki aðlardým Beyhude umutlar edip bocalardým Hicranýma dalýp ahlar, feryatlarla Zulmete doðru koþan hýrçýn atlarla Iþýksýz, sefil ve tedirgin oldu ruhum Menfezleri tutmuþtu kir ve kurum Çýðlýklarla koþtum boþ anlamsýzlýða Tabiatla tutsaktý ruhum yalnýzlýða Merkez ve uç noktasý gibi iki elin Tutularak baþý eðilmiþ bir pergelin. Hiçlikte boþa çizdim fasit daireler Sýzýncaya dek içime nurlu haleler Yýkýldý balyozla içimdeki harabeler Deccaliyet kiri, kalýntýsý son kaleler Anladým ölçüler yanlýþ, kuru ve boþ Efkârýma ters düþen ýþýklar sarhoþ Gerçekler tersyüz, inadýna karýþýk Ýninceye kadar benliðime o son ýþýk Mehdiden âleme aksetmede müjdeler Cennet sevinci yaþar muhtaç gönüller Aktý ufkuma tüyden hafif, ince ince Marifetullah pýrýltýsý her gün ve gece Umut huzmeleri Cennetasa baharýn Tomurcuklanýr çiçekleri elbet yarýn Bir sayha masum çocuk uykusundan Uyanýr beþer, mukaddes kokusundan Yalancý sevdalarý benliðinden sürecek Beþeriyet zulmetten kurtuluþu görecek Mehtapsýz ufuklar, bir bir aydýnlanacak Huzur dolacak aç ruhlara kucak kucak Iþýða koþuyorlar, yer gök sanki mahþer Esmayý, mânâyý harf okur bütün beþer Bir noktadan alýyor bütün kâinat nefesi Onu zikreder taþ, aðaç ve kuþlarýn sesi Derin hülyaya bedel, hak bakiyi bulan Muhabbet, Allah tan gayriye hep yalan Ýnsanlýða asýrlarca Kur ân müjde verir Rü yetinin cemaliyle daðlar, taþlar erir Kâinattan süzülen bir katredir aciz beþer Sanatýnda gizli zerre, kâinat eflak ve eþcar Fihriste kalbin içinde muhabbet aþikâr Mizanda elmas ile kömürler ortaya çýkar Ateþi aþkýnla gönlümde hep seni anayým Derdinle ebede kadar yandýkça yanayým Harabým, O ndan gayrý kime yalvarayým Bu sevda ile vuslatýna mahþerde varayým Akvamý beþer akmaktadýr, zulmetten nura Ýmanla, Kur ânla þükür kavuþtuk huzura ETKÝNLÝKLER Bekir Berk'i anma programý ORDU Sivil Düþünce Platformu, Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin Ordulu avukatý Bekir Berk için, Ýhsan atasoy un konuþmacý olduðu bir anma programý düzenliyor. Yer: TESK Otel Toplantý Salonu Tarih: 15 Haziran 2011, Çarþamba Baþlama Saati: Geniþ Bilgi: Türk Dünyasý masallarý TÜRK Edebiyatý Vakfý nýn bu haftaki Çarþamba Sohbeti nde deðerli araþtýrmacý Yücel Feyzioðlu, Türk Dünyasý Masallarý baþlýðý altýnda önemli bir sohbet yapacak. Bu sohbet bu dönemin son sohbeti olacak. Yer: Türk Edebiyatý Vakfý Tarih: 15 Haziran 2011 Konuþmacý: Yücel Feyzioðlu Baþlama saati: Tüm renkleriyle Arnavutköy Fotoðraf Yarýþmasý ARNAVUTKÖY Belediyesi Tüm renkleri ile Arnavutköy konulu fotoðraf yarýþmasý düzenliyor. 23 Mayýs tarihinden itibaren baþlayan yarýþma 5 Eylül 2011 de sona erecek. Ýstanbul un doðal güzellikleri ile ön plana çýkan ilçesi Arnavutköy fotoðraflarýnýn istendiði yarýþmaya her yaþ ve ilden katýlým serbest. Yarýþma sonunda birinci gelen fotoðrafçýya 5 bin lira para ödülü verilecek yarýþmada, ikinciye 3 bin, ü- çüncüye bin lira verilecek. Yarýþmada dereceye giren eserlere ayrýca mansiyon ödülleri de verilecek. 4 kiþilik seçici jüri üyesinin belirleyeceði eserlerle ilgili baþvuru formu için belediyenin daðýttýðý broþürleri veya internet sitesinden indirilebilen baþvuru formlarýný doldurmalarý gerekiyor. Kültür Sanat Servisi KOLAYMIÞ! Kadýoðlu nun çizdiði karikatürlerin ardýndan öðrenciler, kendilerine daðýtýlan kâðýt ve kalemlerle hayvan karikatürleri çizerek yeteneklerini sergiledi. Hayatlarýnda ilk kez karikatür çizmenin mutluluðu yaþayan öðrenciler, karikatür çizmenin ipuçlarýný öðrendikten sonra aslýnda resim çizmekten daha kolay olduðu fikrinde birleþtiler. Birbirleriyle yarýþarak heyecanla çizdikleri karikatürleri Kadýoðlu na gösteren öðrenciler, karikatür çizmekten büyük zevk aldýklarýný ve eðlendiklerini söylediler. Çocuklarla birlikte karikatür çizmekten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kadýoðlu da öðrencilerin hepsinin yetenekli olduðuna dikkat çekerek, karikatür çizmeye küçük yaþlarda baþlamanýn önemli olduðunu söyledi. Kadýoðlu, Küçük yaþta alýnacak karikatür eðitimleri çok önemli. Bugün çocuklarla yaptýðýmýz çalýþmada onlarýn ruh güzelliklerini yansýtan çizimler yaptýk. Çocuklar yeteneklerini çizgilerine yansýttý dedi. Ýlk karikatürlerini çizdiler Hayatlarýnda ilk kez karikatür çizmenin mutluluðunu yaþayan öðrenciler, ipuçlarýný öðrendikten sonra aslýnda resim çizmekten daha kolay olduðunu söylediler. KARÝKATÜRÝST DEMÝRHAN KADIOÐLU, ESENLER ADNAN BÜYÜKDENÝZ DÝJÝTAL KÜTÜPHANESÝ'NDE ÖÐRENCÝLERE KARÝKATÜR ÇÝZME SEMÝNERÝ VERDÝ. B U L M A C A ESENLER Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi nde öðrencilere karikatürü sevdirmek, ve mizah duyarlýlýðýnýn geliþimine katkýda bulunmak a- macýyla karikatür semineri verildi. Seminerde öðrenciler, usta karikatürist Demirhan Kadýoðlu ile beraber karikatür çizdi. Esenler de faaliyet gösteren ilköðretim okullarýnda eðitim-öðretim gören öðrencilerin katýldýðý seminerde öðrenciler karikatür sanatýnýn temel unsurlarýný çizerek öðrendi. Rehber öðretmenleri ile seminere katýlan öðrenciler, önce usta karikatürist Demirhan Kadýoðlu nun tahtaya çizdiði karikatürleri dikkatle izledi. Öðrencilere karikatürün ne olduðunu çizerek gösteren karikatürist Kadýoðlu, portre karikatür tekniðine dikkat çekti. Tahtaya 2 öðrenci çýkararak sýrayla portre karikatürlerini çizen Kadýoðlu, portre karikatürde çizimi yapýlan portrenin kafasýnýn bedenine göre daha büyük çizilmesi gerektiðini söyledi. Meraklý bakýþlarla tahtaya çizilen karikatürleri inceleyen öðrenciler, sorduklarý sorularla karikatürün nasýl çizildiðinin detaylarýný öðrenmeye çalýþtýlar. Ýstanbul/Recep Bozdað Hazýrlayan: Erdal Odabaþ Nazik Erik sevgisi buluþturdu EDEBÝYAT Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Derneði nin (ESKADER) 60. Bâbýâli Sohbeti, mütefekkir yazar Sâmiha Ayverdi nin talebesi ve takipçisi, eðitimci yazar Nazik Erik Hoca hakkýndaydý. Eðitimci yazar Nazik Erik için düzenlenen toplantý fikir, kültür, sanat ve edebiyat dünyasýný bir araya getirdi. Nazik Hocanýn talebeleri, yakýnlarý, dostlarý, okuyucularý ve sevenleri müstesna saatler yaþadýlar. Caðaloðlu Timaþ Kitap Kahve deki toplantýya yüksek bir katýlým oldu. Toplantý esnasýnda yazarla telefon baðlantýsý kurulurken, program yaklaþýk 2,5 saat sürdü. Ýstanbul/Said Temur Meraklý bakýþlarla tahtaya çizilen karikatürleri inceleyen öðrenciler, karikatürün nasýl çizildiðinin detaylarýný sordular. SOLDAN SAÐA 1. Hadis-i Þeriflerde her asrýn baþýnda geleceði müjdelenen dinin yüksek hizmetkârý. - Hangi kiþi? anlamýnda cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanýlan bir söz. 2. Ýlim sahipleri, Ýslâm âlimleri. - Peygamber Efendimiz'in (asm) arkadaþlarý. 3. Tasavvufta Cenâb-ý Hakkýn lütuf ve ihsanýyla tecellisi. - Fransiyumu simgeleyen harfler. - Resmî radyo ve televizyon kuruluþumuz. 4. Ýtikadda bir mezheb imamýmýz. - Bir kerhen rýza nidasý. - Kuzu sesi. 5. Neticesi, sonu mânâsýnda bir kelime. 6. Gam dizisinde sol ile si arasýndaki ses.- Ýnsan ve hayvanlarda yaþamayý saðlayan ve ölümle vücuttan ayrýlan madde dýþý varlýk. - Roma þehrinin eski adý. 7. Gece yolculuðu. - Tarla sýnýrý - Dorunun açýðý, kýzýla çalan at donu. 8. Ýranýn kuzey batýsýndaki en büyük þehri. - Uðraþtýrýcý iþ, çekilmesi zor yük. 9. Vasýfsýz iþçi.- Seçmekten emir. 10. Yüksek seçim kurulunun seçimi kazanan adaylara verdiði resmî tutanak. - Olgunlaþmamýþ meyve. Yalova da nurlu program KÜTAHYA Üniversitesi öðrencileri nurlu programlarýný Yalova da yaptý. Sýnavlarý bitmiþ, yaz sezonu için hazýrlýklarý misafirperverliðinde Nurlu okuma programýný tamamladýlar. Ayný anda 3 4 grubu birden misafir edebilme kapasitesi olan Yalova ya, herkesi davet eden Yalova Yeni Asya okuyucularý, davete ilk icabet eden Kütahya Üniversitesi öðrencilerini sýcak bir ilgiyle karþýdý. Yeni Asya temsilcisi Hasan Ürekli tarafýndan BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI F E R Ý K E A R A E K Ý M Ö Z A A S T S M A L Ý Y A K C E P H A N E L Ý Ý R A M Y A A P H B Ý P A L A H A R A Y A L A M A K A B Y E A Ý M A L A T E T A L A L A M E T N M A K A S Ý Y karþýlanan Kütahyalýlar, program yapacaklarý yerin þartlarýnýn cazipliði karþýsýnda þaþýrdýlar. Geldikleri günden itibaren, sýký bir okuma programý takip eden öðrenciler, Yalova nýn güzel yerlerini gezdiler. Yalova nýn, hem deniz, hem dað, hem termal sýcak suyu, hem sahil gezi yolunu gezen öðrenciler oldukça memnun kaldýklarý program sonunda bir sonraki sene buluþmak üzere hüzünlü bir þekilde vedalaþtýlar. Yalova / Mehmet Çalýþkan Dünyanýn en küçük kütüphanesi JOZSEF Tari, 1969 yýlýndan bu yana minyatür kitap koleksiyoncusu. O tarihten bu yana, aralarýnda spor siyaset, müzik ve din kitaplarýnýn olduðu 4, 500 minyatür kitap toplamýþ. Bu kitaplarýn boyutunun küçüklüðüne aldanýp sadece dekorasyon için yapýldýklarýný sanmayýn. Kitaplar rahatlýkla okunabiliyor. Üstelik ciltlemeleri ve kapak tasarýmlarý da büyük kitaplarý aratmayacak kadar da detaylý. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Kitap ciltleyen kimse. 2. Pay, hisse. - Diþi kurt. 3. Toplu olarak, hep birlikte. - Rubidyum e- lementinin simgesi. 4. Týpta bir görüntüleme sistemi. - Bayýndýrlýðý kalmamýþ, yýkýlacak duruma gelmiþ, yýkkýn, viran. 5. Bir bebek þampuaný markasý. - Kinayeli anlatým. 6. Eskiden medreselerde verilen diploma. 7. Ýran'da üçüncü büyük þehir. - Lantaný simgeleyen harfler. 8. Ýþ yapmamaktan, hareketsizlikten þiþmanlamýþ (hayvan ya da insan.) - Germanyum elementinin simgesi. 9. Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasýndaki ses. 10. Bir þeyi oluþturan S T A katlardan her biri. - Ululazm bir peygamber. 11. A A T A T Z Herkese ibret olacak hadise. 12. Çelik çomak oyu- K A A A E K nunda kullanýlan deðnek A M Ý parçasý. - Konumu genellikle klâvye veya fare ile de- K A A N E netlenen, ulaþýlacak verinin yerini, yazýlacak veya düzeltilecek bölümleri göste- B E T E T Ý ren iþaretçi.

11 Y EKONOMÝ 11 HABERLER Sa na yi ci ro en dek sin de ge ri le me SA NA YÝ Ci ro En dek si, Ni san a yýn da ge - çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 27,8 ar tar - ken, bir ön ce ki a ya gö re i se yüz de 3,6 ge ri le - me gös ter di. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), Ni san 2011 dö ne mi ne i liþ kin Sa - na yi Ci ro ve Si pa riþ En deks le ri ni ya yým la dý. Bu na gö re, Sa na yi Ci ro En dek si, Ni san a - yýn da, ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 27,8 ar týþ sað lar ken, bir ön ce ki a ya gö re i se yüz de 3,6 a zal dý. Sa na yi nin alt sek tör le ri in - ce len di ðin de, Ni san a yýn da, bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re, ma den ci lik ve ta þo cak çý lý ðý en dek si yüz de 17,6, i ma lat sa na yi en dek si i - se yüz de 28,1 ar týþ kay det ti. A na sa na yi grup la rý sý nýf la ma sý na gö re Ni san a yýn da en yük sek ar týþ yüz de 45 i le ser ma ye ma lý i ma - la týn da gö rül dü. Sa na yi Si pa riþ En dek si de Ni san da bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 27,7 ar tar ken, bir ön ce ki a ya gö re yüz de 5,3 ge ri le di. An ka ra/a a DO LAR DÜN 1,5750 ÖN CE KÝ GÜN 1,5770 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2630 ÖN CE KÝ GÜN 2,2810 DÜN 77,50 ÖN CE KÝ GÜN 77,75 DÜN 521,00 ÖN CE KÝ GÜN 522,60 Recep Kal kan 28. kez baþ kan BUR DUR - Es naf ve Sa nat kâr lar, Kre di ve Ke fa - let Ko o pe ra tif le ri Göl ler Bir li ði O la ðan Ge nel Ku - ru lu nda mev cut baþ kan Re cep Kal kan, 28. kez Göl ler bir li ði baþ ka ný se çil di. Se çi me 39 ko o pe ra tif ka týl dý, 107 de le ge oy kul lan dý. Ba sý na ka pa lý ger - çek le þen se çim de 60 e vet, 43 ha yýr o yu kul la nýl dý. Yö ne tim ku ru lu ve de ne tim þöy le be lir len di: Yö - ne tim ku ru lu (a sil); Re cep Kal kan, A li Ci van, Me - tin Si pa hi, Mus ta fa Kav ça kar, A li To sun, Ha lil E - mir dað lý, Hak ký Sa lur, Mus ta fa Çe tin, Mah mut Yýl dý rým, Os man As lan türk, Ýb ra him Ta þan, De - ne tim Ku ru lu (A sil): Se la mi Ak gün, Fey zi Yýl ma - zer, Bay ram Güç lü, Yö ne tim Ku ru lu (ye dek); Tun cer Ay te kin, Mus ta fa O na ran, Meh met Ba þa - ran, Eþ ref Yýl dý rým, Ýb ra him Yýl dý rým, Os man Çö - pel li, Þa ban E ren, Yu suf Ke nan Ka ra taþ, Meh met Cey han, Os man Nu ri Hun, Çe tin Ka la ðan, De ne - tim Ku ru lu (ye dek): Fa ruk Un cu, Meh met Da vaz, Hü se yin Gü müþ su yu. H.C.Can baz / Bur dur Süt ü re ti min de yüz de 3 ar týþ TÜR KÝ YE NÝN ni san a yýn da ki ka yýt lý süt ü re ti - mi, Mart a yý na gö re yüz de 3,1 ar ta rak, 646 bin 648 to na yük sel di. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) Süt Ü rün le ri Ü re tim Ýs ta tis tik le ri Ni - san/2011 so nuç la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re, Mart a yýn da 627 bin 484 ton o lan en teg re te sis ler de top la nan süt mik ta rý, Ni san a yýn da, 19 bin 164 ton ar ta rak (yüz de 3,1), 646 bin 648 ton dü ze yin - de ger çek leþ ti. Top la nan süt mik ta rýn da, ge çen yý lýn Ni san a yý na gö re de yüz de 5,9 ar týþ kay de - dil di. Ge çen yý lýn Ni san a yýn da 610 bin 599 ton o lan en teg re te sis ler de top la nan süt mik ta rý, bu yýl Ni san da, 646 bin 648 to na çýk tý. TÜ ÝK ve ri le - ri ne gö re,o cak-ni san dö ne min de top la nan süt mik ta rý, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 8,6 ar ta rak 2 mil yon 381 bin 526 to na u laþ tý. An - ka ra/a a Ma yýs a yýn da e lek trik tü ke ti mi yüz de 5,4 art tý E LEK TRÝK tü ke ti mi, Ma yýs a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 5,4 art tý. Tür ki ye E lek trik Ý le - tim A no nim Þir ke ti (TE Ý AÞ) ve ri le rin den ya pý lan der le me ye gö re, bu yý lýn Ma yýs a yýn da e lek trik tü - ke ti mi bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 5,4 ar - ta rak 17 mil yar 614 mil yon ki lo vat sa a te (kwh) çýk - tý. Ma yýs a yýn da e lek trik ü re ti mi i se bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 4,2 ar ta rak 17 mil yar 513,4 mil yon kwh se vi ye sin de ger çek leþ ti. O cak-ma yýs dö ne min de ki e lek trik ü re ti mi top la mý 2010 yý lý nýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 9,6 ar ta rak, 91 mil yar 623,8 mil yon kwh ol du yý lý nýn O cak-ma yýs dö ne min de ki tü ke tim 83 mil yar 634,7 mil yon kwh dü ze yin de ol muþ tu. Beþ ay lýk dö nem de ki e - lek trik tü ke ti mi i se bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 10,8 ar ta rak 92 mil yar 237,6 mil yon kwh dü ze yi ne çýk tý. An ka ra/a a Al tý n ka zan dýrdý FÝNAN SAL ya tý rým a raç la rýn dan kül çe al týn, Ma yýs a yýn da ay lýk baz da ya tý rým cý sý na en faz la re el ge ti ri sað la yan ya tý rým a ra cý ol du. Kül çe al týn Ü FE i le in dir gen di ðin de yüz de 5,64, TÜ FE i le in - dir gen di ðin de i se yüz de 3,30 ya tý rým cý sý na ge ti ri sað la dý. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), Fi - nan sal Ya tý rým A raç la rý nýn Re el Ge ti ri O ran la rý Ma yýs/2011 so nuç la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re, Ma - yýs a yýn da en yük sek re el ge ti ri, Ü FE i le in dir gen - di ðin de yüz de 5,64, TÜ FE i le in dir gen di ðin de yüz - de 3,30 i le kül çe al týn da ger çek leþ ti. Ü FE i le in dir - gen di ðin de, ya tý rým a raç la rýn dan ABD Do la rý yüz - de 3,34, e u ro yüz de 2,61 re el ge ti ri sað la dý. TÜ FE i le in dir gen di ðin de i se ABD Do la rý yüz de 1,05, e u - ro yüz de 0,33 re el ge ti ri sað la dý. Fi nan sal ya tý rým a raç la rý Ü FE ve TÜ FE i le in dir gen di ðin de, kül çe al týn 3 ay lýk, 6 ay lýk ve yýl lýk de ðer len dir me ler de de en yük sek re el ge ti ri sað la yan ya tý rým a ra cý ol du. Kül çe al týn, 3 ay lýk de ðer len dir me de, Ü FE i le in - dir gen di ðin de yüz de 7,22, TÜ FE i le in dir gen di ðin - de yüz de 5,41 re el ge ti ri sað la dý.yýl lýk o la rak de ðer - len di ril di ðin de kül çe al týn yüz de 17,11, e u ro yüz de 5,94 o ra nýn da ya tý rým cý sý na re el ge ti ri sað la dý. Do - lar yüz de 7,11 o ra nýn da kay bet tir di. An ka ra/a a T. C. ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2011/196 GEREKÇELÝ KARAR KARAR NO : 2011/200 HÜKÜM: Gerekçeleri yukarýda açýklandýðý üzere; 1- Davanýn KABULÜ ÝLE, Adana Ýli, Seyhan Ýlçesi, Karakuyu Köyü. Cilt No: 118, Hane No: 3. T.C. No: 'de nüfusa kayýtlý Ahmet ve ve Emine'den olma 03/03/1971 Adana Doðumlu Muhamet KOCA'nýn nüfus kayýtlarýnda Muhamet olan isminin "..MUHAMMET.." OLARAK DÜZELTÝLMESÝNE, B: Cari açýk dört ayda 30 milyar dolara dayandý CARÝ AÇIK, DIÞ TÝCARET AÇIÐINDAKÝ ARTIÞIN ETKÝSÝYLE NÝSAN'DA YÜZDE 77 ARTIÞLA 7.68 MÝLYAR DOLAR OLDU. OCAK-NÝSAN DÖNEMÝNDE ÝSE AÇIK YÜZDE 114 ARTARAK, MÝLYAR DOLARA ULAÞTI. TÜR KÝYE NÝN ca ri iþ lem ler he sa bý a çý ðý, yý lýn ilk 4 a yýn - da, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 113,82 ar ta - rak, 29 mil yar 642 mil yon do la ra çýk tý. Mer kez Ban ka sý, 2011 yý lý Ni san a yý na i liþ kin ö de me ler den ge si ve ri le ri ni a çýk la dý. Bu na gö re, ca ri a çýk, Ni san da, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 76,99 ar ta rak 4 mil yar 339 mil yon do - lar dan 7 mil yar 680 mil yon do lar ol du. Ca ri a çýk ta, bu yýl Mart a yýn da 9 mil yar 745 mil yon do lar o lan tu ta ra gö re, Ni san da yüz de 21,19 a zal ma kay de dil di. Ge çen yý lýn O - cak-ni san dö ne min de 13 mil yar 863 mil yon do lar o lan ca ri a çýk i se, bu yýl ay ný dö nem de yüz de 113,82 ar ta rak 29 mil yar 642 mil yon do la ra u laþ tý. Ca ri iþ lem ler a çý ðý nýn art ma sýn da dýþ ti ca ret a çý ðýn da ki ar týþ et ki li ol du. Ve ri le - re gö re, Hiz met ler Den ge si ka le mi al týn da ki tu rizm ge - lir le ri, bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 26 ar - ta rak 4 mil yar 357 mil yon do la ra u la þýr ken, tu rizm gi - der le ri yüz de 20 ar týþ la 1 mil yar 609 mil yon do la ra çýk tý. O cak-ni san dö ne min de, in þa at hiz met le ri ge li ri 268 mil yon do lar dan 159 mil yon do la ra ge ri le di. Bu a zal ma - da, ö zel lik le Ku zey Af ri ka ül ke le rin de ya þa nan sos yal o - lay la rýn et ki li ol du ðu tah min e di li yor. FA O, az la da ha çok ü ret me gi ri þi mi ni baþ la tý yor BM Ta rým ve Gý da Ör gü tü (FA O), 2050 ye ka dar kü çük öl çek li ta rým iþ let me le ri ni he def a la rak da ha faz la gý da ü re ti mi ni he def le yen gi - ri þim baþ lat tý ðý ný du yur du. FA O, Az la da ha çok ü ret me a dý ný ver di ði ye ni yak la þým la, az ge lir li çift çi a i le le re (yak la þýk 2,5 mil yar ki - þi), ve ri mi ar týr mak i çin sað lýk lý ta rým e ko sis te mi kur ma ya, ü re tim mas raf la rýn da ta sar ruf et me ye, sað lýk ve e ði tim le ri ne ya tý rým yap - ma ya yar dý mý he def li yor de 9,2 mil yo na çýk ma sý bek le nen dün ya nü fu su nu do yur mak i çin ü re ti min ge nel o la rak yüz de 70, ge liþ mek te o lan ül ke ler de i se yüz de 100 ar tý rýl ma sý ge rek ti ði ni ha týr la tan FA O, mev cut yo ðun ü re tim ör ne ði nin ye ni bin yý lýn en gel le ri - ne mey dan o ku ya ma ya ca ðý ný, ta rý mýn bü yü mek i çin ta sar ruf yap ma yý öð ren me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. Ro ma/a a Bü yü me de kom þu la ra fark a ta ca ðýz TÜR KÝYE NÝN, dö ne min de do lar ba zýn da yüz de 45,3 bü yü me si ön - gö rü lü yor. Söz ko nu su dö nem de, Tür - ki ye nin kom þu la rý nýn or ta la ma yüz de 33,3 bü yü me si bek le ni yor da Tür ki ye nin GSYH si nin ca ri fi yat lar la 1 tril yon 159,2 mil yar do la ra, sý nýr kom - þu la rý nýn top lam GSYH si nin i se 1 tril - yon 407,9 mil yar do la ra u la þa ca ðý he - sap la ný yor. IMF ve ri le rin den ya pý lan he sap la ma la ra gö re, ö nü müz de ki 5 yýl - da en ya vaþ bü yü ye cek kom þu ül ke nin yüz de 12 i le Yu na nis tan ol ma sý ve Yu - na nis tan ýn, 347,7 mil yar do lar lýk GSYH ya sa hip ol ma sý bek le ni yor dö ne min de, I rak ýn MER KEZ Ban ka sý nýn zo run lu kar þý lýk o ran la rýn da üst üs te yap tý ðý ar týþ la ra rað men ban ka cý lýk sek tö rü nün kre di hac mi ge niþ le me ye de vam e di yor. Mer kez Ban ka sý ve ri le rin den ya pý lan de ðer len dir me ye gö re, ka tý lým ban ka - la rý ha riç ban ka cý lýk sek tö rü nün kre di hac mi son 1 yýl da yüz de 43 art tý, 28 Ma yýs 2010 ta ri hin de 360 mil yar 621 mil yon 372 bin li ra o lan kre di hac mi, bu yýl 27 Ma yýs i ti ba riy le 517 mil yar GSYH si nin yüz de 81,4, Su ri ye nin yüz - de 52,3, A zer bay can ýn yüz de 33,1, Bul - ga ris tan ýn yüz de 32,8, Er me nis tan ýn yüz de 30,3, Gür cis tan ýn i se yüz de 21,7 o ra nýn da bü yü ye ce ði he sap la ný yor. Söz ko nu su dö nem de, I rak ýn GSYH si nin 196,6 mil yar do lar, Su ri ye nin GSYH si - nin 104 mil yar do lar, A zer bay can ýn GSYH si nin 96,1 mil yar do lar, Bul ga - ris tan ýn GSYH si nin 70,4 mil yar do lar, Er me nis tan ýn GSYH si nin 12,9 mil yar do lar, Gür cis tan ýn GSYH si nin 15,7 mil yar do lar o la ca ðý tah min e di li yor. Ö nü müz de ki 5 yýl da Ý ran e ko no mi si - nin i se yüz de 34,1 bü yü ye rek, 564,5 mil yar do la ra u la þa ca ðý tah min e di li yor. 151 mil yon 823 bin li ra ya çýk tý. Kre di hac min de yýl ba þýn dan bu ya na kay - de di len ar týþ i se yüz de 14 ol du. Kre di hac mi 31 A ra lýk 2010 i ti ba riy le 452 mil yar 664 mil yon 873 bin li ra dü ze - yin dey di. Ban ka nýn pi ya sa da ki sý cak pa ra yý a zalt ma ya yö ne lik al dý ðý zo - run lu kar þý lýk o ran la rýn da ki ar týþ ka - rar la rý na rað men, ban ka cý lýk sek tö rü - nün kre di hac min de ar týþ ha la de vam e di yor. Ka tý lým ban ka la rý ha riç ban - TÜRK E KO NO MÝ SÝ NÝN, KOM ÞU LA RA O RA NI YÜZ DE 82,3 IMF ra kam la rý na gö re 2016 yý lýn da, Tür - ki ye nin GSYH si 1 tril yon do la rý a þa rak, 1 tril yon 159,2 mil yar do la ra u la þa cak. Tür ki ye nin sý nýr kom þu la rý nýn top lam GSYH si de 1 tril yon 407,9 mil yar do lar o la cak. Böy le ce Türk e ko no mi si nin, kom þu ül ke le rin top lam GSYH ye o ra ný yüz de 82,3 o la cak. Ki þi ba þý na dü þen mil li ge lir de (KBMG) i se Tür ki ye, 2016 yý lýn da 15 bin 181 do lar la Yu na nis tan ýn ar ka sýn dan i kin ci o la cak. Yu na nis tan da i se KBMG 30 bin 961 do lar dü ze yin de ger çek le þe cek. An ka ra/a a Kredi geniþlemesi durmadý ka cý lýk sek tö rü nün kre di hac mi son 1 yýl da yüz de 43 art tý ve 27 Ma yýs i ti ba - riy le 517 mil yar 151 mil yon 823 bin li ra ya çýk tý. Kre di hac min de yýl ba þýn - dan bu ya na da yüz de 14 ar týþ kay de - dil di. Kre di hac mi 31 A ra lýk 2010 i ti - ba riy le 452 mil yon 664 bin 873 li ra dü ze yin dey di. Hü kü met e ko no mi yi so ðut mak i çin kre di hac min de 1 yýl da kay de di len ar tý þý yüz de 25 dü ze yin de tut ma ya ça lý þý yor. An ka ra/a a NET SER MA YE ÇI KI ÞI, 3 MÝL YAR 401 MÝL YON DO LAR OL DU Bu dö nem de ya tý rým ge li ri den ge si nin al týn da yer a lan doð ru dan ya tý rým lar, port föy ya tý rým la rý ve fa iz ler den o - lu þan di ðer ya tý rým lar da, ge çen yýl ilk 4 ay da 2 mil yar 366 mil yon do lar o lan net çý kýþ, bu yýl ay ný dö ne min de 3 mil yar 401 mil yon do la ra yük sel di. Yurt dý þýn da yer le þik ki þi le rin yurt i çin de yap týk la rý net ya tý rým lar, ilk 4 ay lýk dö nem de, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 2 mil yar 612 mil yon do lar (yüz de 126) ar ta rak 4 mil yar 677 mil yon do - la ra çýk tý. Yurt i çin de yer le þik ki þi le rin yurt dý þýn da yap - týk la rý net ya tý rým lar, ilk 4 ay da yüz de 98,68 ar ta rak, 1 mil yar 61 mil yon do la ra yük sel di. Ban ka la rýn ya ban cý pa - ra ve Türk Li ra sý cin sin den e fek tif ve mev du at var lýk la rý, bu yý lýn ilk dört a yýn da 1 mil yar 205 mil yon do lar tu ta rýn - da a zal dý. Yurt i çin de ger çek leþ ti ri len men kul kýy met ih - raç la rýy la il gi li o la rak yurt dý þý yer le þik ler, ni san a yýn da yap týk la rý 3 mil yar 883 mil yon do lar tu ta rýn da ki dev let iç borç lan ma se net le ri (DÝBS) a lým iþ le mi i le tüm za man la - rýn en yük sek DÝBS a lý mý ný ger çek leþ tir di. Böy le ce yý lýn ilk 4 a yýn da yurt dý þý yer le þik ler ce ger çek leþ ti ri len DÝBS a lý - mý top lam 10 mil yar 531 mil yar do lar ol du. Ankara/aa Elektrik ve sudan tasarruf FAO, iþ gücünün azaltýlmasý, yeni sulama tekniklerinin kullanýlmasýný gibi teknikleri içeren yeni yaklaþýmla su ihtiyacýnýn yüzde 30, enerji masraflarýnýn yüzde 60'a kadar azaltýlabileceðine dikkati çekti. TAZÝYE Mersin ve Almanya'daki Risale-i Nur hizmeti kahramanlarýndan muhterem aðabeyimiz Bekir Kara'nýn annesi, salihat-ý nisvandan Emine Kara'nýn vefatýný teessürle öðrendik, merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Ýsmail - Nurefþan Ceylan Ailesi TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Bekir Kara'nýn annesi Emine Kara'nýn vefatýný teessürle öðrendik, merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Mersin Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Deðerli Kardeþlerimiz Ýbrahim Halil Kaya Ýle Mustafa Kaya'nýn kardeþleri, Nurettin Kaya, Said Kaya ve Fahrettin Kaya'nýn aðabeyleri Yahya Kaya'nýn elim bir trafik kazasý sonucu vefat haberini aldýk. Merhuma Cenâb-ý Hak' tan sonsuz rahmet, baþta annesine, eþine, evlatlarýna olmak üzere kederli yakýnlarýna, dost ve akrabalarýna taziyetlerimizi bildirir, Cenâb-ý Hak'tan Sabr-ý Cemil niyaz ederiz. Bornova /Ýzmir Yeni Asya Okuyucularý

12 12 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu - Umut Avcý BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ Y de o vav.com vi de o nun vav ha li vi de o vav.com si te yö ne ti ci le ri nin a ma cý, 2004 yý lýn - dan i ti ba ren yap mýþ ol duk la rý ba zý vi de o-slayt ça lýþ - ma la rý ný ay ný ça tý al týn da top la mak ve bu nun ya ný - sý ra, bul duk la rý Ýs lâ mî i çe rik li, ka li te li vi de - o la rý ve ya Ýs lâ ma ay ký rý ol ma yan gü zel, il - ginç vi de o ve a ni mas yon la rý da bu si te - de ser gi le mek tir. Me de ni ye ti mi zin ve kül tü rü mü - zün en gü zel ör nek le rin den bi ri o lan Os man lý ca ko nu sun da si - te nin ay rý ca has sa si ye ti var. Os - man lý ca nýn öð re nil me si zor ol - ma yan bir ya zý di li ol du ðu nun is pa tý, ha zýr la dýk la rý vi de o lar ve ders ler i le bin ler ce ki þi nin ha len is ti fa de et me si dir. Bir di ðer hu sus vi de o vav.com si te sin de ya yýn la - nan vi de o la rýn a ðýr lýk lý o la rak ken di ça lýþ ma la rý nýn ol ma sý gay re tidir. Ýs lâ mî te ma lý ça lýþ ma la rý nýn ya ný sý ra ta ri hi i çe rik li vi de o ça lýþ ma la rý ný da art týr ma ya ça lý þý yorlar. Me se la Ça nak ka le Þe hit le ri ne vi de o - su en çok be ðe ni len ve bir çok yer ler de gös te ri mi ya pý lan vi de o lar dan bi ri si dir. Si te yö ne ti mi nin i fa de siy le; ken di miz ce in ter net te ek sik li ði ni gör dü ðü müz ba zý ko nu lar i çin ö zel ça lýþ ma lar ya pa rak, bu boþ lu ðu bir neb ze ol sun dol dur ma ya ça lý þý yo - ruz. Me se la en gel li in san la - rý mý za bir te sel li ve kuv ve-i ma ne vi ye ol mak ü ze re En gel - li le re Müj de ler vi de o su, A þu re Gü nü i le a la ka lý A þu re Slay tý, gýy bet le il - gi li Gýy bet Slay tý bun lar dan ba zý la rý dýr. Ri sa le-i Nur Kül li ya tý i le il gi li ça lýþ ma la ra da ay rý ca e hem mi - yet ver mek te yiz. A lýn tý ya par ken i se ka li te ve i çe rik yö nün den ol duk ça se çi ci dav ran ma ya ça lý þý yo ruz. Si te yi zi ya ret e de bil mek i çin de o vav.com'u zi ya ret e din.. BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? Le no vo hak kýn da Pan da Clo ud Of fi ce Pro tec ti on, PC Ma ga zi ne den 5 yýl dýz al dý. PANDA Se cu rity Tür ki ye dis tri bü tö rü Av türk ü rün mü dü rü O kan Ho ra san Pan da Se cu - rity nin dos ya su nu cu la rý ve iþ is tas yon la rý ný ko ru mak i çin ge liþ ti ri len çö zü mü Pan da Clo ud Of fi ce Pro tec ti on ýn, PC Ma ga zi ne Rus ya ta ra - fýn dan en yük sek pu an o lan 5 yýl dýz i le ö dül - len di ril di ði ni be lirt ti. Pan da Clo ud Of fi ce Pro tec ti on; iþ is tas yon - la rý, di züs tü bil gi sa yar lar ve dos ya su nu cu la rý i - çin gü ve ni lir, mer ke zi an ti vi rüs ve gü ven lik du va rý sað la yan bir ser vis tir. PC Ma ga zi ne Rus ya, çö zü mün ku ru lu mu nun ve a yar lan ma sý nýn çok sa de ol du ðu nu be lirt ti. Çö züm ta ma men Pan da Se cu rity su nu cu la rý ta - ra fýn dan sað lan dý ðýn dan, fir ma la rýn bün ye le rin - GÜVENLÝ i çe rik ve teh dit yö ne ti mi çö züm le ri li de ri Kas persky Lab, 2011 yý lý ilk çey rek BT teh dit le ri is - ta tis tik le ri ni a çýk la dý. A raþ týr ma la ra gö re, 2011 in ilk çey re ðin de web-kay nak lý sal dý rý lar 254,932,299 e u - laþ tý. Kö tü a maç lý ya zý lým ba rýn dý ran web kay nak la - rý nýn % 89 u nun kay na ðý i se sa de ce 10 ül ke de bu lu - nu yor. Top lam 213 fark lý ül ke den Kas persky Lab ü rün - le ri ni bir a ra ya ge ti ren Kas persky Gü ven lik A ðý ka - tý lým cý la rýn dan el de e di len bil gi le re gö re kö tü a maç - lý si te le rin % 1.7 ar týþ gös ter di ði A me ri ka Bir le þik Dev let le ri ha len lis te nin ba þýn da yer a lý yor. Kö tü a - maç lý ya zý lým la ra ev sa hip li ði ya pan si te le rin sa yý la rý Çin ve Al man ya da 2010 son çey re ði ne ký yas la sý ra - sýy la % 3.33 ve % 3.28 lik bir dü þüþ gös ter di. Kas persky Lab in a raþ týr ma la rý na gö re kul la ný cý - la rý nýn in ter net ten vi rüs kap ma ris ki nin en yük sek ol du ðu ül ke ler Rus ya ve Um man. Bu ül ke ler de yak - la þýk her i ki bil gi sa yar dan bi ri (% 49) yý lýn ilk üç a yý bo yun ca web sal dý rý la rý nýn o dak nok ta sý ol du. I rak, Be yaz Rus ya, Er me nis tan, A zer bay can ve Ka za kis - tan i se di ðer risk li ül ke ler a ra sýn da yer a lý yor. A raþ - týr ma la ra gö re in ter net te ge zin me nin en gü ven li ol - du ðu ül ke ler i se Ja pon ya, Al man ya, Sýr bis tan, Çek Cum hu ri ye ti ve Lük sem burg. Af ri ka ve As ya ül ke le ri ye rel vi rüs bu laþ týr ma nýn en risk li ol du ðu yer ler 2011 in ilk çey re ðin de i se Kas persky Lab çö züm - le ri Kas persky Gü ven lik A ðý na bað lý 412,790,509 a - det vi rüs te þeb bü sü nü en gel le di. Lo kal vi rüs bu laþ - týr ma nýn en risk li ol du ðu ül ke ler, ta ma men Af ri ka ve As ya ký ta la rýn da yer a lan ül ke ler den o lu þu yor. Sý - ra la ma nýn en üs tün de i se bu lut-baz lý tek no lo ji ler de; kon sol, yö ne tim su nu cu su gi bi alt ya pý bi - rim le ri ni ba rýn dýr ma la rý na ge rek yok tur. PCOP kul la ný mý nýn çok ko lay o lu þu ne de - niy le de öv gü al mýþ týr. PC Ma ga zi ne Rus ya e di tör le ri ne gö re, Ö zel lik le ca na var o la rak ad lan dý rý la bi le cek di ðer an ti vi rüs pa ket le riy - le kar þý laþ tý rýl dý ðýn da, bu son de re ce ö nem li. Eþ siz bu lut baz lý Col lec ti ve In tel li gen ce, kul - la ný cý la rýn yo ðun kay nak i çe ren iþ lem le ri ni bu lu ta ak tar ma la rý ný sað lý yor, bu da an ti vi - rü sün bil gi sa yar lar ü ze rin de o luþ tur du ðu hýz per for mans dü þüþ le ri ni mi ni mi ze e di yor. Pan da Clo ud Of fi ce Pro tec ti on, çok da ha es - ki ve dü þük kay nak lý bil gi sa yar lar da bi le tüm teh dit le ri dur du ra bi lir. Kas persky, in ter ne tin en gü ven li ol du ðu ül ke le ri a çýk la dý yar dý mýy la or ta ya çý ka rýl mýþ kö tü a maç lý prog ram - lar yer a lý yor. Bu tek no lo ji ler kö tü a maç lý prog ram sir kü las yo na ilk gi riþ yap tý ðý an da ça lýþ ma ya baþ lý - yor. An cak an ti vi rüs ve ri ta ban la rý bun la rý el le rin de - ki im za lar la ve ya de ney sel a raç lar la or ta ya çý kar ma ye te ne ði ne sa hip. Zi ra bu gi bi kö tü a maç lý ya zý lým - la rýn bu lut ta yer al ma sý da söz ko nu su. Kul la ný cý la rýn bil gi sa yar la rýn da bu lu nan 10 sis tem a çý ðý nýn or tak nok ta sý Mic ro soft ü rü - nü nün 8. sý ra da yer a lan sis tem a çý ðý. A do be ü - rün le rin de ki sis tem a çý ðý i se 1. ve 2. sý ra da hil ol mak ü ze re ilk 5 te yer a lý yor. Kas persky Lab Çey rek Dö nem Ra por la ma Uz - ma ný ve Ya za rý Yury Na mest ni kov KSN ka tý lým - cý la rý na a it bil gi sa yar lar dan top la nan is ta tis tik ler, ge liþ mek te o lan ül ke ler de ki bil gi sa yar la rýn hem ye rel hem web-kay nak lý vi rüs ler den do la yý da ha yük sek risk gru bun da yer al dý ðý ný gös te ri yor. Ye - rel vi rüs bu laþ ma sýy la mak si mum ve yük sek risk li kü me ler i çin de ki grup lar ö zel lik le ge liþ miþ ül ke - ler de yer a lý yor. Mak si mum risk kü me sin de yer a lan ül ke ler de, Kas persky Lab in gü ven lik ü rün le - ri nin yer al dý ðý bil gi sa yar la rýn % 60 ýn da ye rel teh - dit ler en gel len miþ du rum da. Yük sek risk ta þý yan kü me a ra lý ðý i se % 40 i le % 60 a ra sýn da yer a lý yor. Bu ül ke ler de BT pe net ras yo nu hýz la ar tý yor ve BT gü ven lik bi li nir li li ði her za man ay ný tem po da yer al ma ya bi li yor de di. Na mest ni kov söz le ri ne þöy le de vam et ti: An cak TDSS, Si no wal ve Zbot gi bi en ge liþ miþ Tro jan ler A me ri ka, Al man ya, Ýn gil te - re, Ý tal ya, Fran sa ve Ýs pan ya gi bi ge liþ miþ ül ke le ri he def li yor. Si ber suç lu lar bu ül ke ler de ya þa yan la - rýn di ji tal cüz dan la rýn pe þin de. Bu yý lýn kar ne he di ye si: Le no vo nun ren gâ renk kam pan ya sý! KAR NE he di ye si ni bek le yen öð ren ci - le re çok se ve cek le ri bir kar ne he di - ye si... Le no vo Z se ri si di züs tü bil gi - sa yar la rý pem be, kýr mý zý, ma vi ve si - yah renk ler de ki ku lak lýk, ho par lör ve fa re he di ye li. Le no vo I de a Pad Z se ri si, yo ru cu bir o kul yý lý ný ge ri de bý ra kan tüm öð - ren ci ler ve o öð ren ci le ri bin bir e - mek le bü yü ten ba ba la rý i çin müt hiþ bir he di ye o la cak. Yük sek per for - man sý ve trendy tar zý i le he ye can lý ve eð len me yi se ven tek no lo ji tut kun la rý i çin ta sar la nan mo del ler, in ce çiz gi - le re sa hip dýþ gö - rü nü þü i le fu tu - ris tik bir ta sa - rý ma sa hip. Bir bi rin den göz a lý cý renk le riy le, ku lak lýk, ho - par lör ve fa re he di ye si o lan kam pan ya lý Z560 ve Z570 ler tek no lo ji se ver le re a de ta renk þö le ni ya þa ta cak. Le no vo Z570, 3D e fek ti ve ren göm me ka pak bi çim le ri ve pem be, kýr mý zý, ma vi, si yah ve gri gi bi can lý renk se çe nek le ri mev cud. Z570 te ö ne çý kan, lüks, mo dern ve me ta lik ha va sý ve ren pa ne le sa hip Ac cuty - pe klav ye, ra hat ya zým i çin her bi ri ay rý ay rý yu var la týl - mýþ tuþ la rýy la, stil ve fonk si - yo nel li ði bir a ra da su nu yor. Klav ye nin tuþ la rýn da ki ka vis li ve ay rýk ya pý, bil gi sa ya rýn tuþ la rý na son de re ce hýz lý ve ha ta sýz bas ma im kâný ve ri - yor. Te miz len me si ve ba ký mý ko lay o lan Ac cuty pe klav ye, ul tra er go no mik bir ta sa rý ma sa hip. Z570, hem gö ze hem de ku la ða hi tap e di yor! Z570, kul la ný cý la rýn bir bil gi sa yar - dan bek le di ði tüm yük sek mul ti - med ya ö zel lik le ri ni faz la sýy la kar þý lý - yor. En u fak bir de ta yý bi le at la ma - ma la rý ný sað la yan In tel Tur bo Bo - ost Tech no logy 2.0 a sa hip Ý kin ci ne - sil In tel Co re i7 iþ lem ci ve 20 sa ni - ye den ký sa sü re de bil gi sa ya rý aç ma ve ka pat ma sað la yan Win dows 7 Le - no vo En han ced Ex pe ri en ce 2.0 ö zel - lik le ri ni bir a ra da su nan Z570, NVI - DI A Ge For ce a u yum lu gra fik kar - tý na sa hip bir per for mans ma ki ne si. Z570 i o lan her kes, is ter plaj da is ter bah çe de 6 hüc re li ba tar ya sý i le priz le re mah kûm ol - ma dan, da - ya nýk lý pil öm rü sa ye - sin de en az 5 sa at öz gür - ce bil gi sa yar key fi ya pa bi - le cek. Ay rý ca, ye ni Z570 i - le yaz ak þam la rýn da film le ri ni zi ve ya vi de o la rýn zý, yük sek çö zü nür lük lü HD ve 16:9 for ma tý na sa hip ge niþ ek ran i le iz le ye bi le cek si niz. Op - si yo nel Blu- ray Disc sü rü cü sü ve o la ða nüs tü bir ses de ne yi mi su nan Dolby Ad van ced A u di o ö zel lik le ri de Z570 in mü kem mel mul ti med ya de ne yi mi ni sað la yan di ðer un sur lar. Da ha net ve par lak gö rün tü ler i le da ha zen gin ses ve SRS Pre - mi um So und ses güç len di ri ciy - le hem ses hem de gö rün tü ka li - te si ni tek tuþ la ar tý rýl ma sý ný sað - la yan O ne Key The a ter II ö zel li - ði ne sa hip ye ni Z570 ler, eð len ce a ra yan lar i çin hem çýk hem de fonk si yo nel bir ter cih o la cak. LE NO VO (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), 160 tan faz la ül ke de ki müþ te ri le re hiz met e den 21 mil yar ABD Do la rý de ðe rin de ki ki þi sel tek no lo ji þir ke ti dir ve dün ya nýn dör dün cü bü yük bil gi sa yar ü re ti ci si - dir. Ö zel lik le mü kem mel ta sar lan mýþ ki þi sel bil gi - sa yar lar ve mo bil in ter net a raç la rý ta sar la ma ya o - dak la nan Le no vo nun iþ mo de li i no vas yon, o pe - ras yo nel ve rim li lik ve müþ te ri mem nu ni ye ti ü ze - ri ne in þa e dil miþ tir. Le no vo, IBM in Ki þi sel Bil gi - sa yar Bö lü mü nü sa týn al ma sýy la, þir ket, ge liþ mek - te; yük sek ka li te li, gü ve ni lir, sað lam, kul la ný mý ko - lay tek no lo ji ü rün le ri ü ret mek te, pa zar la mak ta ve dün ya ça pýn da hiz met ler sun mak ta dýr. Þir ke tin ü - rün grup la rý a ra sýn da ef sa ne vi Think mar ka lý ti ca - ri a maç lý bil gi sa yar lar ve I de a mar ka lý son kul la ný - cý ya yö ne lik ki þi sel bil gi sa yar la rýn ya ný sý ra, su nu - cu lar, iþ is tas yon la rý i le tab let bil gi sa yar lar ve a kýl lý te le fon la rý da i çe ren mo bil in ter net ay gýt la rý bu lu - nur. Le no vo nun a na a raþ týr ma mer kez le ri Ja pon - ya Ya ma to, Çin Pe kin, Þan gay ve Shenz hen i le Ku zey Ca ro li na Ra le igh de bu lun mak ta dýr. Av türk Kim dir? AV Türk, bi li þim gü ven li ðin de yýl lar dýr yer a lan sek tö rün ön cü fir ma la rýn da gö rev ya pan uz man ki þi ler ta ra fýn dan 2010 yý lýn da ku rul muþ tur. Þir ket ku ru lu þun dan bu ya na da ha ye ni fi liz ver me si ne rað men, ku ru cu la rý ve e kip o la rak yýl lar dýr sek tö - rün i çin de ö nem li yer ler de ol ma sýy la a dýn dan ol - duk ça söz et ti re cek genç, di na mik, sað lam ve kök lü bir ya pý ya sa hip tir. Glo bal pa zar da ki e ði lim - ler þir ket le ri eks tra ma li yet ler den ka çýn ma ya yö - nel tir ken, bi li þim dün ya sý da Bu lut Bi li þim di ye bir kav ram la ta nýþ ma ya baþ la mýþ týr. AV Türk e ki bi - nin Tür ki ye pa za rýn da ki bi li nir li ði ve tec rü be le ri, u zun yýl lar dýr Tür ki ye pa za rýn da yer a lan ve Bu lut (Clo ud) Gü ven lik çö züm le ri i le dün ya da ilk ler den o lan Pan da Se cu rity i le iþ bir li ði ne yö nelt miþ tir. Pan da Se cu rity Tür ki ye Dis tri bü tö rü o lan AV - Türk, ge le nek sel ya pý da ki bi rey sel ve ku rum sal çö züm le rin ya nýn da ge le ce ðin dün ya sý o la rak ad - lan dý rý lan Bu lut Bi li þim Dün ya sý gü ven lik çö züm - le riy le de Tür ki ye de bir ilk tir.

13 AÝLE - SAÐLIK 13 Sað lýk lý gý da lis te si Eðitim ve Öðretim Dönemi Cuma günü sona ererken, uzmanlar anne-babalarý karnesinde zayýf olan öðrencilere kötü davranmamasý konusunda uyardý. Ailenin göstereceði tutum öðrencinin tüm eðitim hayatýnda önemli rol oynuyor. Karne sendromuna dikkat! KARNESÝNDE ZAYIF OLAN ÖÐRENCÝLERÝN AÝLELERÝNÝN TEPKÝSÝ KARÞISINDA KARNE SENDROMU YAÞADIÐINI BELÝRTEN UZMANLAR, ANNE-BABALARI ÇOCUKLARINA KARÞI OLUMSUZ DAVRANIÞLAR KONUSUNDA UYARDI Eðitim ve Öðretim Dönemi nin bitimine az bir süre kaldý ve öðrencileri þimdiden karne korkusu sardý. Günümüzde birçok aile çocuklarýna zayýf notlarýndan dolayý þiddet uyguluyor, onlarý cezalandýrýyor. Karnesinde zayýf olan öðrencilerse bu durum karþýsýnda karne sendromu yaþýyor. Reem Nöropsikiyatri Merkezi nden Uzman Dr. Mehmet Yavuz, bu hassas dönemde anne-babalarýn dikkat etmesi gereken noktalar konusunda bilgiler verdi. Re çe te gi bi yi ye cek ler SAÐ LIK so run la rý ný ön le mek doð ru ve fay da lý gý da la rý tü ket mek ten ge çi yor. Cilt te ký rý þýk lýk lar dan ko run - mak i çin: Ü züm, a va ka do, so ðan, turp, ba dem, ka ju, ce viz, su sam, ta vuk, ye þil çay. Mat saç lar: Ku ru e rik, ýs pa nak, te - re, pa zý, ba dem, ka ri des, sý ðýr e ti. Hal siz lik bit kin lik: Is pa nak, ba - dem, ka ju, mer ci mek, bar bun ya, sal - dal ye, ku zu e ti, sý ðýr e ti. Uy ku suz luk: Ü züm, por ta kal, ku - ru e rik, in cir, ýs pa nak, at lý pa ta tes, ba - dem, yer fýs tý ðý, ka bak çe kir de ði, tam buð day, mer ci mek, bar bun ya, mez git, is ti rid ye, ta vuk, may da noz, zen ce fil, hin dis tan ce vi zi ya ðý. Sin di rim so run la rý: Ü züm, muz, kuþ ü zü mü, grey furt, te re, en gi nar, brük sel la ha na sý, ha vuç, ba dem, tam buð day, es mer pi rinç, no hut, sa rým - sak, re ze ne, zen ce fil, ar na vut bi be ri, el ma sir ke si. Va ris li da mar lar: Li mon, ce viz, ye þil çay, re ze ne, ka ra hin di ba. Ek lem ra hat sýz lýk la rý: El ma, a - na nas, ki raz, su sam-su sam ya ðý, ke ten to hu mu, mer ci mek, so mon, rin ga ba - lý ðý, is ti rid ye, may da noz, zen ce fil, zer - de çal, re ze ne, Ar na vuz bi be ri, pa pat - ya, zey tin ya ðý, el ma sir ke si. Ha fý za ko ru ma-ge liþ tir me: Ýn cir, bi ber, ka rak la ha na, ýs pa nak, la ha na, te re, ce viz, ay çe kir de ði, ka bak çe kir de ði, tam buð day, so mon, kri des, rin ga ba lý ðý, is ti - rid ye, yu mur ta, may da noz, zer de çal, ar - na vut bi be ri, gin seng, zey tin ya ðý. Göz has ta lýk la rý: Ka yý sý, ya ban mer si ni, nar, ki raz, kýr mý zý pan car, bi - ber, ka ra la ha na, bal ka ba ðý, pa zý, ha - vuç, su sam, ar pa, ku zu e ti, yu mur ta. Os te o po roz - ke mik e ri me si: Sa la ta lýk, bro ko li, ýs pa nak, ka bak çe - kir de ði, ke ten to hu mu, rin ga ba lý ðý, mez git, is ti rid ye, süt, may da noz. Kalp has ta lýk la rý: Ü züm, ký zýl cýk, kavun, grey furt, nar, bi ber, so ðan, bro ko - li, la ha na, man tar, kuþ kon maz, pa zý, ba - dem, ka ju, yer fýs tý ðý, ke ten to hu mu, yu - laf, ar pa, sar dal ye, so ya fa sul ye si, ye þil çay, sa rým sak, re ze ne, hin dis tan ce vi zi ya ðý. ZAYIF KARNENÝN SORUMLULUÐU ÇOCUÐA YÜKLENMEMELÝ Karne sendromu, öðrencilerin baþarýsýz olduðu dersler karþýsýnda ailenin vereceði tepkilerden korkmasý ve psikolojik olarak etkilenmesidir. Bu dönemde öðrenci yaþadýðý þaþkýnlýk, korku ve endiþe nedeniyle depresif davranýþlar sergileyebilir, aileden ve okuldan uzaklaþabilir. Ailenin zayýf bir karne karþýnda göstereceði tutumun, öðrencinin tüm eðitim hayatýnda önemli rol oynadýðýnýn altýný çizen Dr. Yavuz, Zayýf bir karnenin sorumluðu sadece öðrenciye yüklenmemelidir çünkü çocuðun okuldaki baþarýsý aileden aldýðý eðitimle paraleldir þeklinde konuþtu. BAÞARISIZLIÐIN BÝRÇOK SEBEBÝ OLABÝLÝR Kötü bir karnenin arkasýnda birçok neden olabileceðini belirten Dr. Yavuz, aile içinde yaþanan sorunlar, çocuðun kendine ait bir çalýþma odasýnýn olmamasý, arkadaþ çevresi, öðretmen-öðrenci iliþkisi, dikkat eksikliði, öðrenme güçlüðü ve depresyon gibi sorunlarýn zayýf bir karnenin alt sebepleri olarak incelenebileceðini vurguladý. Ayrýca öðrencinin geliþim sürecinde olmasý da derslerdeki baþarýyý düþürürken algýlarýnýn baþka yönlere kaymasýna sebep olabilir çünkü bu süreçte kiþi kendini tanýmaya ve biyolojik olarak benimsemeye çalýþýr. Çevresi ile iletiþim halinde olduðu için derslere olan ilgisi de azalmýþ olabilir. Aileler bu dönemde daha dikkatli davranmalýdýr. BU DÖNEMDE AÝLELER NASIL DAVRANMALI? Ba þa rý sýz lý ðý nýn alt se bep le ri ni in ce le yin, o kul da ki reh ber öð ret men le ya da bir uz - man la çe þit li me tot lar ge liþ ti re rek öð ren ci nin ba þa rý dü ze yi ni ar týr ma ya o dak la nýn. Ço cu ðu nu zu din le yin o na bi rey o la rak dav ra nýn ve ya þa dý ðý so run la rý kü çüm se me yin. Kar ne si ni baþ ka ço cuk la rýn not la rý i le ký yas la ma yýn. Bu du rum ço cu ðu ren ci de e de - rek, a i le den ve o kul dan u zak laþ ma sý na yol a çar. Bas ký cý dav ra nýþ lar ser gi le me yin. Bu du rum ço cu ðun ders le rin de ki ba þa rý yý ar týr maz, ak si ne dep res yo na gir me si ne se bep o lur. Öð ren ci nin ye te nek le ri ni keþ fe din ve o nu bu ye te nek ler doð rul tu sun da yön len di rin. Ço cu ðu nu zu e leþ ti rir ken ya pý cý ol ma ya ça lý þýn fa kat kö tü o lan ders le ri i çin de mo ti ve e di ci ak ti vi te ler ge liþ ti rin. Ba þar sýz lý ðý ný yü zü ne vur mak ye ri ne o na i nan dý ðý ný zý gös te rin ve o nu ba þa rý lý o la ca ðý - na ik na e din. Ba þa rý lý kar ne ge ti ren öð ren ci yi ö dül len di rir ken a bart ma yýn. Ço cu ðun bü yük he di ye - ler i çin de ðil, ge le ce ði i çin ça lýþ ma sý ný sað la yýn. Ay rý ca he di ye le ri ni zi o kul ba þa rý sý na kat ký sað la ya cak ob je ler den seç me ye ö zen gös te rin. Uz man la rýn a raþ tý ra rak o luþ tur duk la rý en sað lýk lý gý da lar dan o lu þan bir lis te ye sa - hip ol mak is te mez mi si niz? Ýþ te fay da la rý say mak la bit me yen bir lis te: KU RU FA SÜL YE Türk mut fa ðý nýn vaz ge çil mez ye me ði nin fay - da la rý i le de vaz ge çil mez ol du ðu öð re nil di. Kalp ve da mar has ta lýk la rý nýn, ko les tro lün düþ ma ný da ha ne le re i yi ge li yor. Ý çer di ði hay van sal ol ma - yan pro te in ve lif li ya pý sý i le kýr mý zý et ten bir ek si ði bul lun ma yan ku ru fa sül ye ve je ter yan bes len me i çin i yi bir al ter na tif. Si nir le ri ku vet - len di rir, ro ma tiz ma, si ya tik ve böb rek ra hat sýz - lýk la rý na kar þý i lâç et ki si var dýr. Ke mik ya pý sý ný güç len dir di ði gi bi þe ke re de i yi ge lir. NO HUT ABD li u za man la rýn ha zýr la dý ðý en ya rar lý be - sin ler lis te sin de ö zel bir ye ri var dýr. Ka ný te miz - le me ö zel li ði ve ö zel lik le de ço cuk as tý mý na o lan et ki si i le eþ siz o la rak ni te le ni yor. Ýþtah a çar, ba - ðýr sak la rý yu mu þa týr, an ne sü tü nü art tý rý ve me - no po za kar þý et ki li dir. Da mar tý ka nýk lý ðý i çin i yi bir ön lem dir. Ay ný za man da gö ðüs kan se ri ne kar þý ko ru yu cu bir et ki si ol du ðu da bi li nir. ÇÝ LEK Ö zel lik le cilt ve böb rek i çin son de re ce fay da lý bir mey ve dir. Ko les trol ve da mar tý ka nýk lý - ðý i çin ö nem li dir. Ka ný te - miz ler, diþ et le ri ni güç len - di rir ve a ðýz ko ku su nu ön - ler. Sin di rim sis te mi ni dü zen ler. Sa kin leþ ti ri ci, a - teþ dü þü rü cü bir et ki si de var - dýr. Ro ma tiz ma ve ka ra ci ðer ra hat sýz lýk la rý na i yi ge lir. Ay ný za man da çok i yi bir an ti ok si dan o lan çi lek, ba ðý þýk lýk sis te mi ni güç len di rir. CE VÝZ Ý çer di ði fos for ve kal si yum ne de niy le zi hin yor gun lu ðu nu gi de rir, ka ik le ri ve diþ le ri güç len - di rir. Po tas yum a çý sýn dan ol duk ça zen gin dir. Bu da si nir le rin u ya rý mý ve kas do ku su nun ça - lýþ ma sý i çin çok ö nem li dir. Ý çe ri sin de ki zen gin de mir i le e ner ji sað lar, bal i le ka rýþ tý rý lýp yen di ði tak dir de so ðuk al mýþ mi de ye i yi ge lir. Da mar sert li ði ni en gel ler. Ve rem mik ro bu na kar þý ko - rur ve ce viz ya ðý mi de i le ba ðýr sak la rý te miz ler. FIN DIK Her gün sa de ce gram fýn dýk ye mek, gün lük E vit mi - ni ih ti ya cý nýn % 100 ü nü kar - þý lar. Muh te þem bir e ner ji kay na ðý dýr. Kalp ve da mar sað lý ðý a çý sýn dan ö nem sað - lar ken ko les tro lü den ge le mek i çin de bi re bir dir. Kalp rit mi ni a - yar lar ve kalp kri zi ni en gel ler. Kan sýz lý ða i yi ge lir. Ha mi le le rin hem ken di i çin hem de do ðu ra cak la - rý ço cuk lar i çin çok fay da lý dýr. Va ris le re i yi ge lir. YE ÞÝL MER CÝ MEK Lis te nin yük sek sý ra la rýn da ki yi ye cek ler - den bi ri de ye þil mer ci mek tir. An ne sü tü nü art tý rýr, kan ya par ve ko les tro lü dü þü rür. Bun la rýn dý þýn da be sin de ðer le ri ol duk ça yük sek tir. Bu yüz den zih ne güç ve rip ba ðý - þýk lýk sis te mi ni ar tý rýr. Göz le re, kan sýz lý ða ya - rar lý dýr. Ba ðýr sak la rý ça lýþ tý rýr. Ay ný za man da kay nat tý ðý nýz ye þil mer ci me ðin su yu nu i çer - se niz kas að rý la rý na çok i yi ge le cek tir. BÖ ÐÜRT LEN Ý yi bir id rar sö kü cü et ki si var dýr. A yak lar - da ki þiþ li ði gi de rir, yü ük sek tan si yo nu dü þü - rür. Me sa ne ta þý nýn dü þü rül me sin de et ki li dir. Kö kü kay na tý lýp i çil di ðin de kan da ki þe ker mik ta rý ný dü þü rür. Sandaletler tehdit ediyor YA ZIN vaz ge çil mez ak se su ar la rý kuþ ku suz ki san da let ler. Pe ki ö zel lik le son bir kaç yýl dýr çok mo da o lan glad ya tör san da let le ri ne ka dar sað - lýk lý? Uz man lar bu tarz san da let le rin to pu ðun he men ar ka sýn da ki a þil ten do nu nu in cit ti ði ni söy lü yor. Za man la kör le þen bu að rý i ki haf ta gi - bi ký sa bir sü re de za rar ve re bi li yor. Bu san da let - ler a ya ðýn ha re ket a la ný ný da ral tý yor ve a yak ta - ba nýy la il gi li çok cid di ra hat sýz lýk la ra ký sa bir sü - re de yol a çý yor. A yak Sað lý ðý Uz man la rý Bir li - ði nden Lor ra i ne Jo nes bu tarz san da let le ri ya - zýn çok sýk giy me mek ve ö zel gün ler le sý nýr lý tut mak ko nu sun da u ya rý yor. A ðýz ko ku su na a da ça yý gar ga ra sý A ÐIZ ko ku sun dan þi kâ yet çi o lan la ra ça re gar - ga ra! Prof. Ýb ra him Sa ra çoð lu a da ça yý nýn a ðýz te miz li ðin de çok et ki li ol du ðu nu be lirt ti. Sa ra - çoð lu Her gün, a ðýz te miz li ði ya pýl dýk tan son ra bir de fa gar ga ra sý ný yap mak a ðýz da ki bak te ri le - re ve de a ðýz ko ku su na kar þý güç lü bir en gel le yi - ci dir. Nor mal de a da ça yý gar ga ra sý ný ha zýr la yýp la va bo nuz dan ek sik et me me niz ge re kir. Ha zý la - nan a da ça yý gar ga ra sý üç gün bo zul ma dan la va - bo nu zun ra fýn da du ra bi lir de di.

14 14 SPOR Y YENERSE ÞAMPÝYON BEKO BASKETBOL LÝGÝ'NDE FENERBAHÇE ÜLKER ÝLE GALATASARAY CAFE CROWN ARASINDAKÝ PLAY-OFF FÝNAL SERÝSÝNÝN BEÞÝNCÝ KARÞILAÞMASI BUGÜN YAPILACAK. SARI-LACÝVERTLÝLER BUGÜN RAKÝBÝNÝ YENERSE SERÝDE DURUMU 4-1 YAPACAK VE ÞAMPÝYONLUÐUNU ÝLAN EDECEK. MAÇ SÝNAN ERDEM SALONU'NDA SAAT 20.00'DE BAÞLAYACAK BEKO Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown arasýndaki playoff final serisinin beþinci maçý bugün yapýlacak. Fenerbahçe Ülker'in ev sahipliðinde, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki derbi maç saat 20.00'de baþlayacak ve Spormax'ten naklen yayýnlanacak. Toplamda dört galibiyete ulaþacak takýmýn þampiyon olacaðý seride, sarýlacivertliler, bugün rakibini yenerse, seride durumu 4-1 yapacak ve þampiyonluðunu ilan edecek. Serinin beþinci maçýný Galatasaray Cafe Crown kazanýrsa, seride durum 3-2 olacak ve altýncý maç 17 Haziran Cuma günü Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda yapýlacak. Ezeli rakipleri 26 yýl sonra karþý karþýya getiren ve 0-0 eþitlikle baþlayan final serisinde kendi e- vindeki ilk iki maçý ve 95-74'lük sonuçlarla kazanan Fenerbahçe Ülker, 2-0 öne geçti. Taraftarýnýn önünde Abdi Ýpekçi Spor Salonu'ndaki serinin üçüncü maçýný uzatma sonunda kazanarak, seride durumu 2-1 yapan Galatasaray Cafe Crown, ayný salondaki serinin dördüncü maçýný ise yitirerek, 3-1 geriye düþtü. TARÝHLERÝNDE 118. DEFA KARÞI KARÞIYA GELECEKLER BEKO Basketbol Ligi play-off final serisi beþinci maçýnda bugün karþý karþýya gelecek Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown, 118. kez karþý karþýya gelecek. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun verilerine göre, ezeli rakipler Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown, Türkiye Deplasmanlý Basketbol Ligi'nin baþladýðý sezonundan bu yana toplam 117 resmi maçta karþýlaþtý. Bu karþýlaþmalarda Fenerbahçe Ülker 60, Galatasaray Cafe Crown 55 kez rakibine üstünlük saðlarken, 2 maç da berabere bitti. Ýki takým arasýndaki 109 lig randevusundan ise 55'ini Fenerbahçe Ülker, 52'sini Galatasaray Cafe Crown kazandý ve sezonunun ilk devrelerinde oynanan karþýlaþmalar da o dönemki statüye göre mümkün olan beraberlikle sonuçlandý yýlýndaki maç 72-72, sezonundaki maç sona erdi. Ezeli rakipler Cumhurbaþkanlýðý Kupasý i- çin 2 kez karþý karþýya geldi sezonundaki müsabakayý Galatasaray 85-84, sezonundaki karþýlaþmayý ise Fenerbahçe kazandý. Ýki takým arasýnda Türkiye Kupasý'ndaki 5 müsabakasýndan ise Kübalý millî futbolcu ABD'ye sýðýndý ABD'DE düzenlenen Gold Cup'a katýlan Küba Milli Futbol Takýmý'nýn bir oyuncusu, ABD'ye iltica talebinde bulundu. Küba'nýn ABD'ye iltica kararý alan futbolcusu Yosniel Mesa'nýn, 4 gün önce takýmýn Charlotte'da kaldýðý otelden ayrýldýðý bildirildi. 30 yaþýndaki Mesa, dün Univision televizyonuna yaptýðý açýklamada, kupadan önce iltica kararý aldýðýný belirterek, kararý alýrken zorlandýðýný, ancak profesyonel futbol oynamak istediðini ve bunun Küba'da mümkün olmadýðýný belirtti. Küba'nýn 4 gün önce Meksika'ya 5-0 yenildiði maçtan sonra yangýn merdiveninden kaçtýðýný ve aile üyelerinin bulunduðu bir a- raca binerek otelden ayrýldýðýný anlatan Mesa, takýmýnýn El Salvador'a 6-1 yenildiði maçta sakat oyuncular listesinde gösterildi. 3'ünde Fenerbahçe, 2'sinde Galatasaray galip geldi. Ezeli rakipler sezonunda da Beden Terbiyesi Spor ve Gençlik Müdürlüðü Kupasý için karþý karþýya geldiler. Bu karþýlaþmayý Fenerbahçe kazandý sezonunda ise farklý gruplarda mücadele eden iki takým, hiç karþý karþýya gelmedi. Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Galatasaray grup maçlarýný ilk iki sýrada tamamlayarak final grubuna yükselirken, gruptan çýkamayan Fenerbahçe ise klasman grubunda mücadele etti. Bu arada, Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown, ligde play-off sisteminin baþladýðý sezonundan bu yana bundan önce, 1 kez finalde, 1 kez yarý finalde, 3 kez çeyrek finalde, 1 kez birinci turda, 1 kez de çeyrek final grubunda karþý karþýya geldi. Finalde sezonundaki eþleþmenin ilk maçýnda Galatasaray rakibini yendi. Ý- kinci karþýlaþmada maðlup olan Galatasaray, üçüncü maçý kazanarak þampiyonluk kupasýný müzesine götürdü. Ýki takým arasýnda play-off'larda oynanan toplam 21 maçýn 12'sini Fenerbahçe, 9'unu Galatasaray kazandý. MÝNÝKLER SATRANÇ ÞENLÝÐÝ BAÞLIYOR ÇOCUKLARIN zihinsel ve kiþilik geliþimlerine önemli katkýlar yapan eðitsel bir araç olarak, onlarý zarar verici alýþkanlýklardan koruyan satrancýn yaygýnlaþmasýný desteklemek amacýyla 2005 yýlýndan bu yana Türkiye Satranç Federasyonu na ana sponsor olan Ýþ Bankasý, gelenekselleþen Minikler Satranç Þenliði nin bu yýl altýncýsýný düzenliyor Haziran tarihleri arasýnda Çamlýca Spor Tesisleri nde gerçekleþtirilecek þenliðe Ýstanbul içinden ve dýþýndan 6-8 yaþ arasý, 696 minik satranç oyuncusu katýlacak. Beþ gün sürecek þenlikte minik oyuncular keyifli bir rekabet yaþarken; çeþitli oyun ve aktivitelerle eðlencenin tadýna varacaklar. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe Ülker'in 60, Galatasaray Cafe Crown'ýn 55 galibiyeti bulunuyor. Ligdeki 109 maçtan ise 55'ini Fenerbahçe Ülker, 52'sini Galatasaray Cafe Crown kazandý, 2 maç da berabere bitti. Gümüþdað: Federasyon baþkanlýðýna adayým ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyespor Kulübü Baþkaný Göksel Gümüþdað, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 29 Haziran Çarþamba günü yapýlacak seçimli genel kurulunda baþkan adayý olduðunu resmen açýkladý. Gümüþdað, baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn bu seçimde taraf tutmasý ve isim göstermesinin kesinlikle mümkün olamayacaðýný belirterek, ''Kendisinin isteði birlik ve bütünlük içinde, futbolu kaosa götürmeyen bir seçim süreci yaþanmasýdýr. Her adaya da tabii ki saygý duyar, 'hayýrlý olsun' der. Tarafsýzdýr. Sayýn baþbakanýmýzýn Kulüpler Birliði Vakfý'nýn alacaðý kararý da destekleyeceðini düþünüyorum'' dedi. Kendisini Kulüpler Birliði Vakfý ve alt birliklerin destekleyeceðine inandýðýný dile getiren Göksel Gümüþdað, ''Özellikle 3,5 yýldýr Kulüpler Birliði Vakfý'nda görev yapýyorum. Özhan Canaydýn ile 1 yýl, 2,5 yýldýr da Sayýn Aziz Yýldýrým ile birlikteyiz. Kulüpler Birliði Vakfý'nýn kararýný hepimiz önemsiyor olmamýz lazým. Türk futbolunda rahmetli Hasan Doðan'dan sonra yeni bir süreç baþladý. Her zaman Kulüpler Birliði Vakfý'nýn destek kararý aldýðý bir adayýn seçildiði görüldü. Türk futbolunun bir kaosa gitmemesi için, Kulüpler Birliði Vakfý kararý, Bank Asya 1. Lig, Ýkinci Lig ve 3.Lig kulüplerinin kararý bu anlamda çok önemli. Türk futbolunu yöneten kiþiyi, kulüp baþkanlarý ve delegeler belirlemelidir. Ben de onlarýn adayýyým. Mehmet Ali Bey adaylýk kararýný açýkladýðý an kulüp beni ziyaret etti. Biz de 'yola devam' dedik. Biz her adayýn yarýþa katýlmasýný memnuniyetle karþýlarýz. Mehmet Ali Aydýnlar'ýn da bu yarýþ içinde bulunmasýndan memnuniyet duyuyorum, diðer baþkan adaylarýnýn da açýklamasýný can-ý gönülden dilerim. Adaylarýn çok olmasýný isterim'' ifadelerini kullandý. Fernando Muslera Lorik Cana Ýtalya'da G.Saray iddiasý ÝTALYAN CORRIERE DELLO SPORT: ''SARI-KIR- MIZILILAR, LAZÝO ÝLE MUSLERA-CANA TAKASIN- DA ANLAÞTI, GÖZLER OYUNCULARDA." G.SARAY'DA YENÝ HEDEF: JOSE ANTONÝO REYES. SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunda yeni bir yapýlanmaya giden Galatasaray'ýn, Ýtalyan kulübü Lazio ile Fernando Muslera-Lorik Cana takasýnda anlaþtýðý, transferin oyuncularýn "Evet" demesine baðlý olduðu ileri sürüldü. Ýtalya'nýn ünlü spor gazetelerinden ''Il Corriere dello Sport''un haberine göre, Galatasaray yöneticilerinden Ali Gürsoy'un, Ýtalya'nýn baþkenti Roma'da, Lazio Kulübü Baþkaný Claudio Lotito ile geçen cuma birtakým görüþmeler yaptýðý ve Uruguaylý 24 yaþýndaki kalecinin transferinin belli bir aþamaya geldiði belirtildi. Transferde gelinen aþamada kulüplerin anlaþtýðý, bu noktadan sonra takasta kullanýlacaak Arnavut futbolcu Lorik Cana ile Fernando Muslera'nýn, bu transfere yeþil ýþýk yakmasýnýn transferi gerçekleþtireceði kaydedildi. GÜRSOY REYES ÝÇÝN MADRÝD'E GÝTTÝ Haberde, Muslera'nýn transferinde mutlu sona yakýn olduðu ifade edilen Galatasaray'da yönetici Ali Gürsoy'un, Roma'daki temaslarýnýn ardýndan Ýspanya'nýn Atletico Madrid takýmýyla yýldýz futbolcu Jose Antonio Reyes'in durumunu konuþmaya gittiði, buradan tekrar Roma'ya döneceði yazýldý. Gazetedeki haberde, Gürsoy'un Roma'ya dönüþünde Lazio Baþkaný Lotito ile bir görüþme daha yapacaðý, bu görüþmeye Galatasaray Baþkaný Ünal Aysal'ýn da katýlabileceði öne sürüldü. Þampiyonluk Kupasý Türkiye Turu'na çýkýyor SÜPER Lig'de sezonunda þampiyonluða ulaþan Fenerbahçe'nin þampiyonluk kupasý, Türkiye turuna çýkýyor. Kulübün internet sitesinden yapýlan açýklamaya göre, kupa 10 ilde 17 Fenerium maðazasýnda sarý-lacivertli taraftarlarla buluþacak. Taraftarlar, Fenerium maðazalarýnda kupayý yakýndan görüp, hatýra fotoðrafý çektirebilecek. Kupanýn Türkiye turu programý þöyle: Haziran: Antalya Terra City Fenerium, 16 Haziran: Konya Fenerium, 17 Haziran: Ankara Ankamall Fenerium, 18 Haziran: Ankara Kentpark Fenerium, 19 Haziran: Sakarya Ada Fenerium, 20 Haziran: Kocaeli Fenerium, 21 Haziran: Ýstanbul Fenerium Alt, 22 Haziran: Ýstanbul Suadiye Fenerium, 23 Haziran: Ýstanbul Cevahir Fenerium, 24 Haziran: Ýstanbul Beylikdüzü Fenerium, 25 Haziran: Ýstanbul Marmara Forum Fenerium, 27 Haziran: Bursa Anatolium Fenerium, 28 Haziran: Ýzmir Bornova Fenerium, 29 Haziran: Ýzmir Alsancak Fenerium, 30 Haziran: Ýzmir Agora Fenerium, 1 Temmuz: Aydýn Forum Fenerium, 2 Temmuz: Denizli Fenerium. Özgener bugün basýn toplantýsý yapacak TÜRKÝYE Futbol Federasyonu'nda (TFF), 29 Haziran Çarþamba günü yapýlacak seçimli genel kurul öncesi, baþkan Mahmut Özgener bugün Ýstanbul'da basýn toplantýsý düzenleyecek. Özgener'in, Mövenpick Otel'de saat 15.00'te baþlayacak basýn toplantýsýnda, genel kurulda yeniden aday olup olmayacaðýna iliþkin açýklamalar yapmasý bekleniyor. Toplantýya baþkan Özgener'in yaný sýra baþkan vekilleri Lutfi Arýboðan ve Servet Yardýmcý da katýlacak. Ýþitme Engelliler Dünya Tenis Kupasý Ýzmir'de TÜRKÝYE, 2011 Ýþitme Engelliler Dünya Tenis Þampiyonasý'ný evsahipliði yapmaya hazýrlanýyor. Türkiye Ýþitme Engelliler Federasyonu'nun 2011 faaliyet programýnda yer alan Dünya Þampiyonasý Haziran tarihleni arasýnda Ýzmir'de düzenlenecek. Müsabakalar Ýzmir Örnekköy Tenis Kortlarý'nda yapýlacak. Turnuvaya katýlacak ülkeler ise,, Çin, Tayvan, Japonya, Avusturya, Avustralya, Ýngiltere, Fransa, Slovenya, Yunanistan, Ýspanya, Rusya, Almanya ve Türkiye. ADEM KOÇAK 3 YIL DAHA ANKARAGÜCÜ'NDE ANKARAGÜCÜ kulübü, baþarýlý futbolcusu Adem Koçak ile sözleþmesinin 3 yýl uzatýlmasý konusunda anlaþtý. Alýnan bilgiye göre, orta sahada görev yapan Koçak ile sözleþmesinin uzatýlmasý konusunda uzlaþmaya varýldýðý, taraflarýn önümüzdeki günlerde anlaþmayý parafe edecekleri belirtildi.

15 Y SPOR 15 Mesut Manchester'ýn TEKLÝFÝNÝ REDDETTÝ MESUT ÖZÝL'ÝN MENAJERÝ REZA FAZELÝ, ÝNGÝLÝZ EKÝBÝNÝN HOCASI ALEX FERGUSON'A, "TEÞEKKÜRLER, AMA MESUT REAL MADRÝD'DE ÇOK MUTLU. GÝTMEYÝ DÜÞÜNMÜYOR" DEDÝ. MESUT ÖZÝL'ÝN BONSERVÝS ÜCRETÝNÝN 250 MÝLYON AVRO OLDUÐU ÝLERÝ SÜRÜLDÜ. Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) yýlýnýn þampiyonu Dallas Mavericks tarihinin ilk þampiyonluðunu doyasýya yaþadý. FOTOÐRAF: A.A NBA'DE ÞAMPÝYON DALLAS MAVERICKS 30 YILDIR NBA'DE MÜCADELE EDEN DALLAS MAVERICKS ÝLK ÞAMPÝYONLUÐUNA ULAÞTI. MAVERÝCKS, MÝAMÝ HEAT'Ý YENDÝ VE SERÝDE DURUMU 4-2'YE GETÝREREK MUTLU SONA ULAÞTI. DALLAS BU YIL NORMAL SEZONU 57 GALÝBÝYET, 25 YENÝLGÝYLE TAMAMLADI. AMERÝKAN Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonunun þampiyonu Dallas Mavericks oldu. Finalde Doðu Konferansý þampiyonu Miami Heat ile karþýlaþan Dallas Mavericks, seriyi 42 kazanarak tarihinde ilk kez NBA þampiyonu oldu. Serinin ilk 2 maçýnda takýmlar Miami'de karþýlaþtý. Heat ilk maçý 9284 kazanmasýna karþý ikinci maçý 9593 kaybetti ve durum 11 oldu. Miami, Dallas'da oynanan 3. maçý 8886 kazanarak 21 öne geçti ve saha avantajýný tekrar eline geçirdi. Dallas'taki 4. maç 8683 Mavericks'in oldu ve seriye 22 eþitlik geldi. Serinin Dallas'ta oynanan 5. maçýný da kazanan Mavericks 32 öne geçerek þampiyonluða bir adým daha yaklaþtý. Dallas Mavericks, bu sabaha karþý deplasmanda oynadýðý 6. maçý da kazanarak mutlu sona ulaþtý. NOWÝTZKÝ ETKÝSÝZDÝ AMA.. Dallas'ta oyuna kenarda baþlayan ve 34 dakika süre a- lan tecrübeli oyuncu Jason Terry, 27 sayý üreterek hem gecenin en skorer oyuncusu Dallas'tatecrübelioyuncuJasonTerry, 27 sayý üreterekhem geceninen skoreroyuncusu oldu, hem de þampiyonluðu getiren galibiyette baþrolü oynadý. Finallerin en deðerli oyuncusu seçilen Dirk Nowitzki ise karþýlaþmayý 21 sayý 11 ribaund ile tamamladý. oldu, hem de þampiyonluðu getiren galibiyette baþrolü oynadý. Finallerin en deðerli o- yuncusu seçilen Dirk Nowitzki ise diðer maçlarýna göre daha etkisiz kaldýðý karþýlaþmayý 21 sayý 11 ribaund ile tamamladý. Alman oyuncu, boyalý a- landan yaptýðý 27 denemeden sadece 9'unda baþarýlý oldu. 3 sayý çizgisinin dýþýndan 7 kez þut çeken ancak sadece birinde sayý üretebilen Nowitzki, son çeyrekte kaydettiði 10 sayýyla Miami Heat'in maça ortak olma þansýný engelleyen i- simlerin baþýnda geldi. Miami Heat'te ise maça hýzlý baþlayan ve ilk çeyrekte 9 sayý üreten LeBron James, maçýn geri kalan kýsmýnda ayný etkili performansý sergileyemedi ve karþýlaþmayý 21 sayýyla tamamladý. Evsahibi takýmda Chris Bosh 19, Mario Chalmers 18 sayýyla oynadý. Bir diðer yýldýz oyuncua Dwyane Wade ise 17 sayý kaydetti. Miami'nin kaybetmesinde en büyük etken, basit top kayýplarý ve 3 sayý yüzdesindeki düþüklük oldu. Miami Heat, toplamda 27 top kaybý yaptý ve 3 sayý çizgisinin dýþýndan yapýlan 23 denemenin sadece 7'sinde baþarýlý olabildi. ÝLK ÞAMPÝYONLUK NBA'de 1980 yýlýnda mücadele etmeye baþlayan Mavericks, ilk kez þampiyon oldu. 1984'ten itibaren 7 yýlda 6 kez play-offlara kalma baþarýsý gösteren takým 1990'larda iniþe geçti ve 10 yýl play-offlara kalamadý. 2001'de Dirk Nowitzki, Michael Finley ve Steve Nash gibi oyuncularýn transfer edilmesinin ardýndan Dallas Mavericks'de uzun süren baþarýsýzlýk dönemi sona erdi ve 2001'de takým tekrar play-offlara kalma baþarýsý gösterdi. Mavericks 2001'den bugüne kadar her sezon play-offlarda mücadele etti. 2006'da Batý Konferansýnda þampiyon olarak ilk kez NBA'de final oynayan Mavericks, Miami Heat'e karþý 2-0 öne geçmesine raðmen seriyi 4-2 kaybetti. Dallas Mavericks, bu yýl normal sezonu 57 galibiyet 25 yenilgiyle tamamladý. Play-offlarda ilk turda Portland Trail Blazers'ý 4-2 yenen Mavericks, konferans yarý finalinde Los Angeles Lakers'ý 4-0 ile geçti. Mavericks, konferans finalinde de Oklahoma City Thunder'ý 4-1 yenerek adýný NBA finaline yazdýrdý. ÝSPANYOL spor gazetesi Marca, Real Madrid'in Türk kökenli Alman futbolcusu Mesut Özil'in Ýngiltere'nin Manchester United takýmýndan gelen teklifi reddettiðini yazdý. Manchester United Teknik Direktörü Alex Ferguson'un olasý bir Mesut Özil transferi için araþtýrma yaptýrdýðý ve futbolcunun menajeri ile temasa geçildiði belirtildi. Ýspanyol gazetesinde yeralan haberde, Mesut'un menajeri Reza Fazeli ile görüþtüðü söylenen Manchester United temsilcilerinin olumsuz cevap aldýklarý kaydedildi. Fazeli'nin, Ýngiliz kulübünün temsilcilerine ''Teþekkürler ama Mesut Real Madrid'de çok mutlu. Gitmeyi düþünmüyor'' dediði belirtilirken, Mesut'un da ''Madrid'den bir yere kýmýldamýyorum'' þeklinde konuþtuðu öne sürüldü. BREMEN'DEN 15 MÝLYON AVRO'YA ALINDI Ýspanyol kulübü ile 6 yýllýk sözleþmesi bulunan 22 yaþýndaki Mesut için Real Madrid'in 250 milyon avroluk bonservis þartý koydurduðu iddia edilirken, ''Zekâsý, hýzý ve asist vermekteki kolaylýðýyla Türk futbolcunun gelecek vaad eden futbolcularýn baþýnda geldiði ve Madrid için vazgeçilmez olduðu'' ifade edildi. Geçen sezon 15 milyon avro karþýlýðýnda Werder Bremen'den Real Madrid'e gelen Mesut, Ýspanya'da geçirdiði ilk sezonda en iyi verim alýnan futbolcularýn baþýnda gösterildi. Ýlk sezonunda 26 gol asisti veren Mesut'un Avrupa'da asist kralý olduðu belirtilirken onu 25 asistle Lionel Messi, 21 asistle de Hulk (Porto) ve Dusan Tadiç'in (Groningen) takip ettiði bildirildi sezonu birinci transfer ve tescil dönemi baþlarken, Medya Takip Ajansý Interpress, kulüplerin ligin bitmesiyle birlikte hýz kazanan transfer çalýþmalarýný mercek altýna aldý. Süper Lig de þampiyonun belli olmasýndan sonra tüm gözler transfer haberlerine çevrilirken, liglerin bitmesiyle birlikte takýmlarýn transfer çalýþmalarý hakkýnda spor sayfalarýnda toplam 13 bin 723 adet haber yayýnlandýðý ortaya çýktý. Ulusal, bölgesel ve yerel iki bine yakýn gazete ile dergiyi kapsayan Mesut Özil, Ýspanya'da geçirdiði ilk sezonda Real Madrid'de en iyi verim alýnan futbolcularýn baþýnda gösterildi. Beþiktaþ medyada 1 numara MAYIS'IN SON HAFTASINDAN BU YANA TRANSFER GÜNDEMÝNDE HAKKINDA YAYINLANAN 3 BÝN 55 HABERLE BEÞÝKTAÞ ÝLK SIRADA YER ALIRKEN, G.SARAY 2., F.BAHÇE ÝSE 3. OLDU. araþtýrmada, Mayýs ýn son haftasýndan bu yana transfer gündeminde hakkýnda yayýnlanan 3 bin 55 haberle ilk sýrada Beþiktaþ ýn olduðu belirlendi. Ýkinci sýrada 2 bin 977 haberle Galatasaray yer a- lýrken, sezonu þampiyon tamamlayan Fenerbahçe çýkan 2 bin 914 transfer haberiyle üçüncü oldu. Trabzonspor transfer gündeminde 2 bin 758 haberde yer alýrken, Bursaspor da bin 782 transfer haberiyle ilk beþ sýra içinde yer aldý. Süper Ligde yer alan takýmlar arasýnda Kayserispor, Eskiþehirspor ve Gaziantepspor ilk beþ sýrayý takip eden takýmlar oldular. Süper Lig in yeni takýmlarý arasýnda Orduspor transfer haberlerinde önde. Liglerin bitiminden bu yana transfer haberlerinin incelendiði araþtýrmaya göre, bu yýl Türkiye Süper Ligi ne yükselen takýmlar i- çinde en çok isminin yer aldýðý takým 401 haberle Orduspor oldu. Samsunspor 314 transfer haberiyle gündeme gelirken, Mersin Ýdmanyurdu nun da 168 haberle spor sayfalarda kendine yer bulduðu görüldü.

16 I S I R G A N Bir damla yað Kasýmpaþalý yiðit faka basmaz, külyutmaz! Her söze cevap verir; gecikse de unutmaz! Fýrça atar, azarlar dost - düþman farketmeden; Türbanlý aday kadar onu bir þey korkutmaz... SEYFEDDÝN YAÐMUR Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Hol lan da ya ye ni ca mi Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Y Ýmamý Azam Camii, 300 kiþilik ibadet bölümüne sahip. FOTOÐRAF: CÝHAN Ý tal ya so kak la rýn da Tür ki ye ma sa lý Ý TAL YA so kak la rýn da tak si ve tram vay lar da Tür ki ye yi ta ný tan re sim ve slo gan lar ya yý lý yor. Tür ki ye nin a ma cý, Ý tal yan lar da Tür ki ye ye da ir far kýn da lý ðý art týr mak. Tür ki ye nin Ro ma Bü - yü kel çi li ði Kül tür ve Ta nýt ma Mü þa vi ri Mel da A raz, top lu ta þý ma a raç la rý ný ör ten rek lam lar - da, Tür ki ye ye i liþ kin Hiç bit me yen ma sal slo - ga ný nýn ve Ýs tan bul da ki Kýz Ku le si, De niz li-pa - muk ka le ve de niz te ma lý gör sel mal ze me le rin kul la nýl dý ðý ný a çýk la dý. Flo ran sa ve Bo log na da 55 er, To ri no da 80 tak si yi giy dir dik le ri ni a çýk - la yan A raz, Ge çen se ne Mi la no ve Ro ma da yap mýþ týk ve da ha çok tak si giy dir dik. Bu se ne büt çe mi zi kýs týk. Ro ma da bir tak si nin gö rü - nür lü ðü çok az. Ro ma da 300 tak si giy di ri yor - sun, Flo ran sa da 50. Ay ný gö rü nür lük te o lu yor ifadelerini kullandý. Flo ran sa / a a CU LEM BORG ÞEH RÝN DE BU LU NAN VE YA PI MI BÝR YIL DA TA MAM LA NAN Ý MA - MI A ZAM CA MÝ Ý, MUH TE - ÞEM BÝR TÖ REN LE A ÇIL DI. HOL LAN DA NIN Cu lem borg þeh rin de Hol lan da Di ya net Vak fý (HDV) Ý ma mý A zam Ca mii hiz me te a çýl dý. Ca mi, Ý ma mý A zam Ca mii Yö ne tim Ku ru lu ve ce ma a ti ta ra fýn dan Hol lan da Di ya net Vak fý nýn da des te ðiy le 2010 yý lý Ha zi ran a yýn da sa týn a lý nan ar sa da in þa e dil di. Bir yýl gi bi ký sa sü re de in þa e di - len ca mii i çin muh te þem a çý lýþ tö re ni ya pýl dý. Ca mi Ge nel Mu ha si bi Ad nan Þa hin Mo de ra tör lü ðün de ger çek le þen a çý lýþ ta ilk ön ce Cu lem borg Ý ma mý A - zam Ca mii din gö rev li si Sa lih Þa hin in Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve ti ya pýl dý. A çý lýþ ve se lâm la ma ko nuþ - ma sý ca mi baþ ka ný A li Ýh san Say baþ ta ra fýn dan ya - pýl dý. Dâve te i ca bet e den mi sa fir le re te þek kür e de - rek ko nuþ ma sý na baþ la yan A li Ýh san Say baþ, ca mi i çin ar sa nýn a lýn ma sý na, in þa e dil me si ne res mi pro - se dür le rin hal le dil me si ne yar dým e den ve e me ði ge çen her ke se te þek kür et ti. A ÇI LIÞ TA BÝR LÝK BE RA BER LÝK A çý lýþ ta bir ko nuþ ma ya pan dâvet li ler den Ki li se ler Bir li ði Baþ ka ný Jan Go ed, yö ne ti min de ol du ðu ku ru - mu a dý na ca mi a çý lý þý na ka týl dý ðý ný ve o nur duy du ðu - nu i fa de et ti. Go ed, Ý ma mý A zam Ca mii sa de ce si zin i çin de ðil tüm Cu lem borg hal ký i çin de bir ka za ným - dýr. Bu ra da ol mak tan do la yý ken di mi o nur lan dý rýl mýþ his se di yo rum. Müs lü man la rýn ve Hris ti yan la rýn a çý lý - þý be ra ber ce kut la ma la rý bir ay rý ca lýk. Dün ya nýn ve Hol lan da nýn pek çok ye rin de bu nu ya pa bil mek müm kün ol maz dý. Bu nun müm kün ol ma sý ay ný za - man da ca mi nin a çýk tu tu mun dan da kay nak la ný yor. Ge le cek te kar þý lýk lý i liþ ki le ri mi zi güç len dir mek çok i yi o lur. Or tak pay da la rý mýz çok faz la de di. ÞEH RE RENK KA TA CAK DAHA son ra kür sü ye ge len Cu lem borg Be le di ye Baþ ka ný Ro nald van Schel ven de bir ko nuþ ma yap tý. Be le di ye Baþ ka ný, Bu gün bu ra ya bu ka dar in sa nýn gel me si çok se vin di ri ci. Be le di ye miz çe þit li li ðe ö - nem ver mek te dir. Bu çok renk li top lu ma Türk hal - ký nýn da kat ký sý bü yük tür. Cu lem borg da ya pý lan bu ye ni ca mi þeh ri mi ze ye ni bir renk ka ta cak Ý fa de le ri - ni kul lan dý. Tür ki ye nin De ven ter Baþ kon so lo su Ni - hat Er þen i se Ca mi ler me de ni yet, sa nat, e þit lik, bir - lik, soh bet, i lim, sev gi, te vek kül, a rýn ma, an la ma yer le ri dir. Ca mi ler el bet te ön ce lik le i ba det et mek i - çin a ma ay ný za man da bir o ka dar da bi zi bir a ra ya ge tir sin di ye bu bir lik ve be ra ber li ðin top lu mu mu - zun i ba det ya nýn da e ði tim ve kül tü rel ge liþ me si ne de hiz met et me si di le ði i le ca mi ye e me ði ge çen her - ke si kut lu yo rum de di. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan a çý - lýþ kur de le si ni ke sil di. 500 ün ü ze rin de da vet li ye ca - mii yö ne ti mi ta ra fýn dan a çýk bü fe ye mek ik ram e - dil di. Cu lem borg Ý ma mý A zam Ca mi i nin in þa a tý 11 Ha zi ran 2010 ta ri hin de baþ la nýl mýþ tý. Bir yýl gi bi bir sü re de ta mam la na rak hiz me te gir di. Ý ma mý A zam Ca mi i nin i ba det kýs mý 300 ki þi lik. Ý ki ta ne ders sý ný - fý ve çok a maç lý kon fe rans sa lo nu ve i mam e vi bu lu - nu yor. Ca mii Türk Mi mar Er dal Ön der ta ra fýn dan çi zil di. Hol lan da lý in þa at þir ke ti Chr. van Arn hem fir ma sý ta ra fýn dan ya pý lan ca mi, Hol lan da lý ve Türk le rin hiz me ti ne su nul du. Amsterdam / cihan

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

16 NİSAN 2017 REFERANDUMU KESİN SONUÇLARI 1

16 NİSAN 2017 REFERANDUMU KESİN SONUÇLARI 1 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU KESİN SONUÇLARI 1 Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 28 Nisan 2017 Yurt İçi, Gümrük Kapısı ve Yurt Dışı Sandıkları Anayasa Değişikliği Halkoylaması Sonuçları Tablo 1.A Sandık Seçmen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri Ek-1 2013-2014 ÖĞRETİM YILI HATİP VE İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA, HAFIZLIK VE EZAN OKUMA LARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR A. Yarışmalara Başvurular, 1. Öğrencilerin başvuruları Yönerge

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 2 Kasım 2013 GİRİŞ İki Ana Seçim Sistemi Çoğunluk sistemi, Nispi temsil sistemi. Seçim Sistemlerinin İki Boyutu Temsilde adalet, Yönetimde istikrar.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ DEĞERLENDİRMENOTU Mayıs2014 N201416 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hasan Çağlayan Dündar 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ TÜİK,

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2014 Yerel Yönetimler Seçimleri

2014 Yerel Yönetimler Seçimleri 2014 Yerel Yönetimler Seçimleri Mülki Yönetim Birimlerinin Sayısı 2009 2014 İl Sayısı 81 81 İlçe Sayısı 892 919 Bucak Sayısı 638 - Köy Sayısı 34.305 18.067 Mahalle Sayısı 18.460 30.050 2014 Seçimlerinde

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı