Fotovoltaik Günefl Modülü Nas l Nas l Çal fl r? Çal fl r?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fotovoltaik Günefl Modülü Nas l Nas l Çal fl r? Çal fl r?"

Transkript

1

2 Fotovoltaik Günefl Modülü Nas l Nas l Çal fl r? Çal fl r? Yaflad m z dünyay, soludu umuz havay temiz tutmak; küresel iklim de iflikli ini önlemek amac yla yenilenebilir enerji kaynaklar na yönelmek, temiz ve güvenli teknolojileri tercih etmek, dünyan n sonuna kadar bizimle kalacak sonsuz kaynak günefli elektrik enerjisine dönüfltürerek, enerji aç n kapatmak ve tüketti imiz yerde elektri i üretmek üzere bizimle iflbirli ine haz r m s n z? A A. PV Modül B. nverter (Evirici) C. Çift Yönlü Sayaç D. fiebeke E. Yük B E D C E PV (fotovoltaik) modülleri, yüzeylerine gelen günefl fl n do rudan elektrik enerjisine dönüfltüren yar iletken maddelerden oluflan sistemlerdir. PV modüller fotovoltaik ilkeye dayal olarak çal fl rlar, yani üzerlerine fl k düfltü ü zaman yar iletken malzeme elektrik ak m oluflturur. Pilin verdi i elektrik enerjisinin kayna, yüzeyine gelen günefl enerjisidir. PV modülleri, güneflten gelen bu enerjiyi günümüzde % 5- %20 aras nda bir verimle elektrik enerjisine çevirebilir. Güç ç k fl n art rmak amac yla çok say da PV modülü birbirine ba lanarak bir yüzey üzerine monte edilir. Güç talebine ba l olarak modüller birbirlerine seri yada paralel ba lanarak bir kaç Watt tan megawatt lara kadar sistem oluflturmak mümkündür. PV modüllerinden elde edilen enerji akü ve pil gibi do ru ak md r (DC). Dolay s yla evlerde veya üretim tesislerinde kullan lmalar için bir inverter (evirici) yard m yla flebeke elektri i gibi alternatif ak ma (AC) dönüfltürülmeleri gerekmektedir. Evlerin çat s na kurulacak PV modüller arac l yla tüketilen yerde elektri i üretmek mümkündür. Güneflin sa lad enerji PV modüller arac l yla elektrik enerjisine dönüflür. Bu enerji evirici arac l yla AC ye çevirilir. Sisteme ba lanacak ikinci sayaçla PV modüllerinden üretilen elektrik flebekeye verilir. Ev kullan c s elektrik ihtiyac n flu anda oldu u gibi flebekeden karfl lar. E er üretilen enerji tüketilen enerjiden fazlaysa devletin aç klad garantili al m üzerinden ev kullan c s na da t c flirket taraf ndan ödeme yap l r. E er tüketilen enerji daha fazlaysa ev kullan c s yaln zca bu fark flebekeden sat n al r.

3 Türkiye nin Günefllenme Potansiyeli Türkiye, özellikle güney bölgelerinde dünyan n günefllenme kufla ad verilen kesimine denk gelmesinden dolay günefl enerjisinden elektrik üretimi için çok elveriflli bir ülkedir. Avrupa da bu potansiyele denk düflebilecek veya üstüne ç kabilecek pek az say da bölge bulunmaktad r. Türkiye nin bu bölgelere k yasla avantaj, kurulum yap labilecek alan n çok genifl olmas ndan kaynaklanmaktad r. Sektör lideri Almanya ile Türkiye aras nda günefllenme de erleri aç s ndan yüksek farklar olmas, Türkiye nin eflde er bir kurulumla bu teknolojiden ne kadar çok yararlanabilece ine kan tt r. Yenilenebilir Enerji Kanunu ve Avantajlar Sektörün uzun zamand r bekledi i Yenilenebilir enerji kaynaklar yasas ile devlet yenilenebilir enerji kaynaklar n desteklemeye yönelik garantili al m mekanizmas aç klad. Böylece, güneflten üretilen elektrik devlet garantisi alt nda kilowattsaati 3,3 ABD Dolar cent ten da t c flirketler taraf ndan al n yor. Buna ek olarak devlet yerli üretimi teflvik etmek amac yla baz tarifeye ek teflvikler de getirdi. Örne in sistemlerde yerli günefl modülü kullan l yorsa, ek olarak kwh bafl na,3 ABD Dolar cent, yerli inverter kullan l yorsa 0,6 ABD Dolar Cent ve yerli montaj ekipmanlar kullan l rsa, 0,8 ABD Dolar cent ten teflvik veriliyor. Hepsini ekledi inizde devlet al m garantili fiyat 6 ABD Dolar cent e ç k yor. Türkiyenin yerli modül üreticisi AnelEnerji projelerde bu tarifeleri yakalayabiliyor. 2

4 Türkiye nin fotovoltaik modül üretim üretim tesisi tesisi Ümraniye deki AnelEnerji üretim tesislerinde titizlikle yap lan çal flmalar sonucunda, Anel in üstün mühendislik vizyonuyla TÜV sertifikal yerli günefl modülleri üretiliyor. Üretim süreci k saca afla daki flekilde özetlenebilir. - Fotovoltaik modülde kullanilacak hücreler, test edilerek grupland r l rlar. - Fotovoltaik modüllerin üst yüzeyini olusturacak camlar, y kama makinelerinde y kanip, kurulan p, temizlenirler. - Gruplanan hücreler, üzerleri otomatik dizgi - lehimleme makinelerinde seri olarak ba lanarak diziler ( String ) haline getirilirler. - Seri olarak ba lanarak haz rlanan hücre dizileri, Lay Up denilen düzene in matrix oluflturma bölümünde ba lant lar da tamamlanarak matrix oluflturacak flekilde grupland r l rlar - Lay Up düzene inde cam üzerine kat EVA serilerek, üzerine matrix haline getirilen hücreler konur. Hücrelerin üzerine de yine kat EVA kapat l r. - Fotovoltaik modülün en arkas kaplanarak, d fl ortam n olumsuz flartlar ndan koruyacak olan Termoplastik Film en d fla serilir. - Temel montaj son haline gelmifl olan Fotovoltaik modülün elektriksel ölçümü yap larak, laminasyon makinasina gönderilir. - Laminasyon ifllemi, EVA malzemesinin tamamen homojen flekilde eriyerek hücreler ile tüm malzemeyi cok iyi kavramasidir. - Laminasyondan cikan Fotovoltaik modüller ayr bir makinada kenar kesimleri yapilip, elektriksel ba lant kutular tak l rlar. - Fotovoltaik modüller sondan bir önceki aflamada silikonlama ile kenar çerçeveleme için çerçeve makinesine aktar l rlar. - En son aflamada izolasyon, topraklama, ve güç de erleri test ve tespit edilip, ambalajlan rlar. 3

5 Fotovoltaik günefl modülleri Ürün Teknik Özellikleri Polikristal hücre teknolojisiyle üretilmifl, yüksek verimli modüller 205W- 20W güç ürün garantisi, 2 performans garantisi, 40 y l faydal ömür Sektör standartlar nda: IEC 625, IEC 6730 Sertifikal Az fl ma alt nda dahi optimum sonuç Yans may içeride hapseden özel teknoloji Darbeye, rüzgara dayan kl 3,2mm temperli cam Modül Ad Modül Markas Modül Gücü Hücre Karakteristikleri Hücre Malzemesi Hücre Boyutu Modül elektriksel güçleri Maksimum güç (Mpp) [Wp] Güç alt tolerans limiti [%] Güç üst tolerans limiti [%] Maksimum güçteki Voltaj Mpp [V] Maksimum güçteki Ak m Mpp [A] Aç k devre Voltaj [V] K sa devre Ak m [A] Maksimum sistem Voltaj [V] Modül s karakteristi i Güç s sabiti [%/K]: Aç k devre Voltaj s sabiti [mv/ K] K sa devre Ak m s sabiti [ma/ K] Mekaniksel Özellikler paneldeki String adedi Stringdeki hücre adedi paneldeki toplam hücre adedi Bypass diyodu adedi (SL 55-6A) Yükseklik [mm] Genifllik [mm] Kal nl k [mm] A rl k [kg] Çerçeve : Anodize edilmifl Alüminyum Cam 3,2 mm kal nl kta düflük demir oranl, temperli, çok mukavemetli. Sertifikalar IEC 625:2005 (with 5400Pa MLT) IEC 6730 Protection class II IP 65 Garanti Ürün garantisi Performans garantisi ANP 205 NEC Anel Solar 205Wp Silisyum Polikristal ( 56 * 56 ) mm % +3,0 % % on 0 y l 80% on 2 ANP 20 NEC Anel Solar 20Wp Silisyum Polikristal ( 56 * 56 ) mm 20-0 % +3,0 % % on 0 y l 80% on 2 Protection class II IP65 4

6 nverter (Evirici) Evirici Teknik Özellikleri PV modüllerinin üretti i enerjiyi evlerde veya di er yerlerde kullanabilmek için AC ye çevirmek gereklidir. Eviriciler DC enerjiyi AC ye çeviren ayg tlard r. Eviriciler flebekeden ba ms z veya flebekeye ba l olarak çal flabilirler. Her iki uygulamaya özel farkl ürün ve teknolojiler mevcuttur. Teknik Bilgiler Fronius IG 5 Fronius IG 20 Fronius IG 40 Fronius IG TL 3.6 SMASunny Boy 200 SMA 2500 HF Girifl De erleri PV Gerilim Aral (MPP) (Voc) V V V V V V Maksimum Girifl Gerilimi (Vdc) 500 V 500 V 500 V 850 V 400 V 600 V Maksimum Girifl Ak m (Ioc) 0.8 A 4.3 A 29.4 A 0.8 A 2.6 A 2 A Maksimum DC Güç (W) Wp Wp Wp 3840 Wp 320 W 2700 W Ç k fl De erleri Nominal AC Güç (W) 300 W 800 W 3500 W 3680 W 200 W 2300 W Maksimum AC Güç (W) 500 W 2000 W 400 W 3680 W 200 W 2500 W fiebeke Gerilimi / Frekans 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz +, 50 / 60 Hz +, (60 Hz) (60 Hz) (60 Hz) n Verimi % 9.4 % 92.3 % 93.5 % 97.7 % 92. / %90.9 % 94. / %93.2 Genel Özellikler Çal flma S cakl IP S n f IP 2 IP 2 IP 2 IP 55 IP 65 / IP 65 IP 65 / IP 65 (Opsiyonel IP45) (Opsiyonel IP45) (Opsiyonel IP45) A rl k 9 kg 9 kg 6 kg 9. kg 23kg 28 kg Boyutlar 336 x 344 x 220 mm 336 x 344 x 220 mm 60 x 344 x 220 mm 597 x 43 x 95 mm 440 x 339 x 24 mm 440 x 339 x 24 mm Garanti 5

7 Sarf Sarf Malzemeleri DC parafudrlar modüler yap ya sahip olup fotovoltaik sistemlerde DC ark anahtarlama ve ani gerilim de ifliklikleri gibi hatalara karfl sistemi korumaktad r. AC devre kesiciler ak m s n rlamakta olup ak m için termik röle ve k sa devre için elektro manyetik röle ile koruma sa larlar. Bu kesiciler de iflik karakterlerde, konfigürasyonlarda, kesme kapasitelerinde ve ak mlarda bulunurlar. Ani afl r gerilim koruma üniteleri, temel bileflenleri voltaj kontrollü dirençler(varistör, supressor diyotlar ve/veya spark gap ark arakl ) olan ekipmanlard r. Ani afl r gerilim koruma ünitelerinin görevi, elektrikli cihazlar ve tesisatlar istenmeyen üksek gerilimlerden korumak ve/veya efl potansiyellemeyi sa lamakt r. Topraklama Elemanlar Elektrik iflletme araçlar n n, aktif olmayan metal k s mlar n n bir iletken vas tas yla toprakla birlefltirilerek herhangi bir hata an nda ortaya ç kan tehlikeli ak mlar n topra a aktar lmas d r. Topraklanacak bir cihaz ya da tesis bölümünü bir topraklay c ya ba layan, topra n d fl na veya yal t lm fl olarak topra n içinde döflenmifl bir iletken topraklamad r. ANEL Grup flirketlerinden biri olan ve yaklafl k 20 y ll k tecrübesi ile yüzlerce dev kuruluma imza atm fl olan ANELS S kabinleri kullan lacakt r.anel in üstün mühendislik vizyonuyla üretilen yüksek koruma s n fl panolar kullan lmaktad r. Günefl panellerinin birbirine ba lanmas esnas nda kullan lan UV korumal, çift yal t ml DC kablolard r. Bu kablolar çok yüksek s cakl klara ve UV fl nlar na karfl dayan kl d r. Bu sayede y llar içinde normal kablolarda artan iç direnç ve dolay s yla sistem kay plar en aza indirgenmifl olacak ve de santralin ömrü boyunca kablolar n de iflimine gerek duyulmayacakt r. 6

8 BAYMAK - - ANEL Paket Sistemleri BAYMAK - ANEL kw Kapasiteli Paket Sistem ANELSOLAR 205 SMA SUNNY Boy 200 ABB S 202P-B 0 5 Set BAYMAK - ANEL.2 kw Kapasiteli Paket Sistem ANELSOLAR 205 SMA SUNNY Boy 200 ABB S 202P-B 0 6 Set 7 Baymak - Anel Enerji paket sistem içeriklerinde de ifliklik yapma hakk n sakl tutar

9 BAYMAK - - ANEL Paket Sistemleri BAYMAK - ANEL.6 kw Kapasiteli Paket Sistem ANELSOLAR 205 FRONIUS IG 5 ABB S 202P-B 0 8 Set BAYMAK - ANEL 2. kw Kapasiteli Paket Sistem ANELSOLAR 20 FRONIUS IG 20 ABB S202P-B 6 0 Set Baymak - Anel Enerji paket sistem içeriklerinde de ifliklik yapma hakk n sakl tutar 8

10 BAYMAK - - ANEL Paket Sistemleri BAYMAK - ANEL 2.5 kw Kapasiteli Paket Sistem ANELSOLAR 20 SMA 2500 HF ABB S202P-B 6 2 Set BAYMAK - ANEL 3.7 kw Kapasiteli Paket Sistem ANELSOLAR 205 FRONIUS IG 40 ABB S202P-B 25 8 Set BAYMAK - ANEL 4. kw Kapasiteli Paket Sistem ANELSOLAR 205 FRONIUS IG TL 3.6 ABB S202P-B Set 9

11 Referanslar Eko Karavan Fronius Binas Fotovoltaik Cephe Uygulamas Türk Telekom Projesi Anel fl Merkezi 22 kw Çat Kurulumu Turkcell Çeflme Baz stasyonu Kurulumu K br s.2 MW Günefl Enerjisi Santrali Kurulumlar Anel Enerji taraf ndan yap lm flt r. 0

12 Firma Hakk nda BAYMAK, 4l k geçmifli ile bat l firma kültürüne sahip, kurumsallaflm fl, müflteri memnuniyeti ve kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden her zaman ileri teknoloji ile üretim yapan BAYMAK/BDR THERMEA, Tepeören de m2 toplam alana sahip iki üretim tesisi, 600 ün üzerinde çal flan ve Türkiye genelinde 200 ü münhas r bayii, 200 ü aflk n sat fl noktas ve 237 yetkili servis ile Türkiye nin önde gelen üreticilerinden biri olmay sürdürüyor. BAYMAK, 2002 y l nda %50 si Baymak Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Murat AKDO AN a ait olacak flekilde ngiliz Baxi Group ile ortak olmufltur y l nda ise Baxi Group un, Hollanda menfleli De Dietrich - Remeha ile birleflmesi sonucunda ortaya ç kan BDR THERMEA, %50 BAYMAK A.fi. hisselerinin yeni sahibi olmufltur. BDR THERMEA, Türkiye, ngiltere, talya, Almanya, Fransa, spanya ve Hollanda da bulunan üretim tesisleri ile 3 milyar DOLAR aflan ciroya ve e yak n çal flana sahip s tma sektöründe Avrupa n n III. büyük grubudur. Genç yafl ortalamas na sahip donan ml kadrosuyla, Türkiye nin yükselen hedeflerine katk da bulunmay misyon edinmifl BAYMAK, hizmet verdi i s tma so utma sektöründe BDR THERMEA n n teknolojik gücünü de arkas na alarak, rekabetçi, kurumsallaflm fl, yat r m gücü olan, de iflimlere h zl ve sa l kl tepkiler verebilen bir flirket haline gelmifltir. BAYMAK gerçek rekabet anlay fl n, ürün ve teknolojiden çok ifl yapma modelleri nde görmektedir. Üretimde, da t mda, sat fl sonras hizmette ve genel yönetim alan nda yepyeni reformlara imza atan BAYMAK Türkiye deki standartlar yükseltmekle kalmay p son y llarda ihracata da a rl k vermifltir. Bugün Baymak baflta Almanya, Fransa, Danimarka olmak üzere Yeni Zelanda dan Azerbaycan'a kadar 50 n üzerinde ülkeye ihracat yapmaktad r. 986 y l ndan beri, 8 flirketi ve 3 ifltiraki ile elektromekanik taahhüt, enerji, telekom, savunma sanayi, kurumsal bilgi teknolojileri ve endüstriyel elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren Anel Grup un çat s alt nda 2009 y l nda kurulmufl olan AnelEnerji Türkiye nin yerli günefl modülü üreticisidir. Anel Enerji, günefl enerjisi sektöründe fotovoltaik modüller ile günefl enerjisi santralleri ve endüstriyel çat kurulumlar için anahtar teslim çözümler sunuyor. Hizmet alanlar ; Yat r m dan flmanl Teknik dan flmanl k Projelendirme Sistem tasar m PV modüller Evirici ve benzeri sistem ekipmanlar n n temini Kurulum al m flletme-bak m Üretim takibi Müflterilerinin ihtiyaçlar na uygun çözümler üreterek karl l klar n maksimum oranlara ç karmay amaçlayan AnelEnerji, deneyimli teknik kadrosu, saha ekibi ve uluslararas ifl ortaklar ile Türkiye nin yan s ra bölge ülkelerinde de faaliyetlerini sürdürmektedir. AnelEnerji, anahtar teslimi çözümleri hayata geçirmek için detayl ve kapsaml bir çal flma uygulay p oluflabilecek tüm riskleri analiz etmekte ve tüm çal flmalar yerinde izleyerek sistemlerin zaman nda, bütçeye uygun ve istenilen kalitede hayata geçmesini sa lamaktad r. AnelEnerji, Avrupa Birli i Fonu deste iyle KKTC de,26 MW gücündeki do u Akdeniz havzas n n "en büyük günefl enerjisi santrali" özelli ine sahip K br s Günefl Enerjisi Santrali nin kurulumunu yapmaktad r. AnelEnerji, Türkiye de yenilenebilir enerji alan nda bir ilki baflararak Fotovoltaik (günefl enerjisi) alan nda EBRD den (European Bank for Reconstruction and Development) kredi almaya hak kazanan ilk flirkettir. BAYMAK MAK NA SANAY VE T C. A.fi. Orhanl Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No: 8 Tuzla / stanbul Tel.: (026) Fax: (026) *Dr. Teknik Servis stanbul, Ankara, zmir ve Gebze de faaliyettedir. 45 ANEL ENERJ ELEKTR K ÜRET M VE T C. A.fi. Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No: Ümraniye - stanbul Tel.: Faks: e-posta:

Günefl ten Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler

Günefl ten Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler Günefl ten Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler Yenilenebilir Enerji - Yeflil Enerji Nedir? Sürekli devam eden do al süreçler, var olan enerji ak fl ndan elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar günefl fl, rüzgâr,

Detaylı

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi Bu kitab n içeri i GEF Küçük Destek Program n n görüfllerini yans tmayabilir. TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Ekoloji Derne i Editör: Hatice fien Redaksiyon:

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ. Fotovoltaik Sistemler

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ. Fotovoltaik Sistemler Fotovoltaik Sistemler FOTOVOLTAİK SİSTEMLER Türkiye ve Güneş Enerjisi Yıllık Güneş Işıma Değerleri (kwh/m 2 ) Yenilenebilir Enerji - Yeşil Enerji Nedir? Sürekli devam eden doğal süreçler, var olan enerji

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz çindekiler 8 Kapak IP kameralar 36 Pazarlama Fuar n flampiyonu olmak için Reklam ndeksi ACF CAM F LM...Arka Kapak ASEL...33 BOYUT...3 CH NT...25 ELEKTRAL...5 F BEREKS...7 HABERORTAK...Ön Kapak Banner -

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14 EASY Fonksiyon Kütüphanesi Ultra Kompakt Endüstriyel PC WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 adresinde 26748 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, 2009

Detaylı

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji 2 çindekiler Kurumsal Profil Finansal Göstergeler 2007 den 2008 e Özetle Vestel Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda Vestel in Strateji ve Hedefleri Vestel

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [OCAK 2013] SAYI: 60 ISSN: 1303-1139 Türkiye de ENERJ Taner Y ld z Mustafa Aktafl brahim Halil K rflan Güven Önal Yetik Kadri Mert Abdurrahman

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

ISI PAYLAfiIM S STEMLER

ISI PAYLAfiIM S STEMLER ISI PAYLAfiIM S STEMLER DOPRIMO3 Payölçer SENSONICII Kalorimetre MEMONIC3 DOMAQUA So uk-s cak Su Sayaçlar Is Payölçer Is Gider Paylafl m Sistemini Kullan m Zorunlulu u Is Payölçer Sistemi 2 May s 2007

Detaylı