Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut"

Transkript

1

2

3 BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme Genel Yönetmeni: Sina fien Yay n Dan flman : Yaflar Öztürk Türk Dili Dan flman : Haydar Göfer Sanat Dan flman : Süheyla Dinç Kapak: Turgut Keskin, Cat jans Redaksiyon: Fatma taman YEREL SÜREL YYIN Düzeltme Bölümü Sorumlular : Nükhet liciko lu, Emel Öksüz Kurt Seçiciler Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Bilgin (n sal Baflkan), Prof. Dr. hmet Mumcu, Prof. Dr. Solmaz Do anca, Prof. Dr. Sevil Öksüz, Prof. Dr. Ender Varinlio lu, Prof. Dr. Okay Eroskay, Prof. Dr. Fuat Çelebio lu, Prof. Dr. Sedefhan O uz, Doç. Dr. Levent Peflkircio lu, Necmi Tanyolaç, Haluk Cans n, zmir Tolga, laettin Giray, yhan Erten, Nuri Özakyol, lhan Banguo lu, hmet ydede, Manuel Bilos, Cengiz Dolunay Sürekli Yazarlar: Yücel ksoy, Metin tamer, Nuray Bartoschek, Cahit Batum, Prof. Dr. Yüksel Bozer, Sadi Bülbül, li Naili Erdem, li Murat Erkorkmaz, Konur Ertop, Gürbüz Evren, Metin Gören, lyas Halil, Pelin Hazar, lker nal, Mehmet Muhsino lu, Filiz Lelo lu Oskay, Saniye Özden, Yaflar Öztürk, Erdo an Sakman, Songül Saydam, zlen fien, Cheryl Tanr verdi, Eser Tutel, Engin Ünsal, Dr. Mehmet Uhri, Orhan Velidedeo lu, Mustafa Y ld z Yönetim Merkezi: 10. Sok., No: 45, Bahçelievler, nkara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) letiflim dresi: Mimoza 4/9, D: 1, taflehir, 34750, stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) bonet: (0212) Da t m: Yaysat Renk yr m : Mat Yap m Elektronik Posta: nternet Sitesi: Bas m Tarihi: Baflkent Üniversitesi nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya 2000, Baflkent Üniversitesi kurulufllar ndan 1. Cadde, No: 77, Bahçelievler, nkara adresindeki küm Reklamc l k, Dan flmanl k ve Yay nc l k jans Sanayi ve Ticaret.fi. nin 3. Cadde, No: 2, Yenimahalle, nkara adresindeki tesislerinde bas lm flt r.

4 Y l: 10, Say : 113 Ekim 2007 çindekiler Baflvuru Kitab... 7 METE KYOL Hoflgörü ve Erdem 12 ORHN VEL DEDEO LU Tek maç Onurlu ve fierefli Bir Türk Ulusu Olmak 17 YZI filer BÖLÜMÜ Kurtulufl un ve Kurulufl un Öyküsü Büyük Söylev, 80 inci Y l nda KONUR ERTOP Bir Sevgi Simgesiydi de Sevgili tatürk 24 YfiR ÖZTÜRK Cumhuriyetimiz 31 L N L ERDEM 4 Sayfa: 24 Bir Sevgi Simgesiydi de Sevgili tatürk Constitution 33 SONGÜL SYDM nne Yasa 37 MET N TMER bdürrahim Tuncak nlat yor METE KYOL Türkler Hakk nda Do rular Söyleyen Yabanc lar da Var 46 GÜRBÜZ EVREN Frans z rkadafllar mda Gördü üm Türkiye Konusunda 3 Önyarg 52 LE JÜL DE OSMNO LU Mao ve Yoldafllar Yollar fl nd ramad 55 MEHMET MUHS NO LU Spor Spikerleri 60 MET N GÖREN Yetene i Ona Tanr n n Bir rma an YÜCEL KSOY Çanakkale Cephesi nde Yeni Bir Gurur Var: Bedeli Çanakkale de Ödenecektir DO N ÖZGEZG N Çanakkale Direniflimiz 69 DO N ÖZGEZG N fievki Pafla Haritas ve... Onu Canland rma Projesi 87 GÜRSEL KINGÜÇ flkembe Çorbas 95 ESER TUTEL Mavi Bayrak 101 PEL N HZR ç l Susam ç l! 103 CHERYL TNRIVERD William Saroyan ve... Bir Öyküsü 109 HLUK ERDEMOL Maymun Babun Zekidir 115 ERDO N SKMN Yaflama ç lan Kap : Sevgi 117 NURY BRTOSCHEK simsiz Bir Borç 119 LYS HL L Trajik Uvertür ün Babas : Johannes Brahms 122 YÜCEL KSOY Bir Baflkad r Benim Memleketim 129 L MURT ERKORKMZ Eflyan n Ruhu 135 SD BÜLBÜL Tafl n nsan 137 DR. MEHMET UHR Fesle en Saks s 142 MÜNEVVER ONGUN Yapam yorum un Cenaze Töreni 149 DO UGÜL KN Sizden Bize 8 lk Dersimiz Türkçe 15 Ekim SuDokular 94 Bilginizi Denetleyin 113 Mankafa Poldi 128 Bir Baflkad r Memleketim 139 Sayfa: 115 Maymun Babun Zekidir nne ve Babalardan Güzel Söz 148 Kareler ve Rakamlar 152 Mant k Bilmecesi 153 Satranç 154 Bulmaca 156 y n Kitaplar 158 Bir Fotograf Bin Sözcük 160 5

5 Baflvuru Kitab... Mete kyol - Bütün Dünya n tlaflan ad yla Nutuk her türlü karfl ilaç n n yap - olarak bildi imiz ve özünde, yapt klar n n nedenini bir doktor reçetesi etkinli iy- sal oluflumu ve kullan fl yöntemi, ve tüm ayr nt lar n ulusuna aç klad Büyük Söylev ini Mustafa yer almaktad r. le Nutuk un sayfalar aras nda Kemal tatürk, tam 80 y l önce Kuruluflumuz un nas l oldu unu anlatan bir belgesel destan bu ay okumufltu y l n n 19 May s günü özelli indeki Nutuk, bir tehlike ç kt Samsun dan izledi i ülkenin genel görünümü nü ve o ilk olaca n n da yolunu, yöntemini karfl s nda kurtuluflumuz un nas l günü izleyen savafl m n Mustafa gösteren bir rehberdir. Kemal, 80 y l önce o günleri birlikte yaflad ulusunun kurucu alevlerinden ve dumanlar ndan çindeki kiflileri bir yang n n kufla na anlatm flt. korumak için binalarda kolayl kla Mustafa Kemal in, 1927 Ekim eriflilen yerlerde bulunan Tehlike ay nda, günde alt flar saat olmak an nda cam k r n z dü meleri örne i Nutuk da, uygar Türkiye üzere, alt günde okudu u Büyük Söylev, okundu u o ilk y l izleyen her y l ilerideki kuflaklara, dalar n her türlü iç ve d fl alevler ve Cumhuriyeti Devleti ni ve yurttaflha da yo unlaflan anlam yla uygar dumanlardan korumak zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin geldi inde, cam duraksamadan hem de erini aktaran hem de bu k r lacak ve dü mesine bas lacak de erin yaflat lmas ve korunmas bir güvenlik gücüdür. yöntemlerini gösteren devrimsel sterseniz, Nutuk un son bölümü olan Gençli e Seslenifl in, bir bir miras m zd r. Bu çifte özelli i nedeniyle Nutuk, uygar Türkiye Cumhuriyeti paca m z, sonra da bu görevimi- tehlike an nda bize, önce ne ya- Devleti ni ilelebet yaflatmak ve korumak kararl l ndaki uygar yurt- ve son tümcelerini bir kez daha zi nas l yapaca m z anlatan ilk tafllar m z için bir baflucu kitab an msayal m ve hatta bir kez daha olmas yan s ra, gerekti inde dört birlikte söyleyelim: elle sar laca m z bir baflvuru kitab d r da... Türk cumhuriyetini, ilelebet muha- Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin yaflamsal varl n zedele- Muhtaç oldu un kudret, damarfaza ve müdafaa etmektir. meye yönelik her türlü giriflimin lar ndaki asil kanda mevcuttur. 7

6 flini büyük bir baflar ve sevgiyle yapan ender yay nlardan bir tanesi Bütün Dünya ve Bütün Dünya n n o çok çal flkan ekibi! Her say da tatürk e ve tatürk ün yads namaz fikirlerine yer verdi iniz için sizlere minnet borçluyum. Türk toplumunun Bütün Dünya ya gerçekten gereksinimi var. Umar m ç kard n z her yeni say sizleri düflledi iniz hedeflere götürür. Sayg ve sevgilerimle, Gül Laiho, stanbul. Y llard r, sizi, özellikle Say n Erdo an Sakman n yaz lar - n büyük bir zevkle okuyorum. Bizimle hayvanlar n ilginç özelliklerini, hayvanlar n dünyas n paylaflt için kendisine sizin ara- Sizden Bize Mektuplar Bütün Dünya, Mimoza 4/9, D: 1, taflehir, 34750, stanbul Faks: c l n zla teflekkürlerimi iletmek istiyorum. Say n Sakman n Eylül 2007 say s ndaki yaz s n da yine büyük bir zevkle okudum. Koalalarla ilgili bilmediklerimi yine kendisinden ö rendim. Çok teflekkür ederim. Çi dem Hiçy lmaz, stanbul. Ü lkemizdeki öteki medya organlar ndan o kadar farkl s n z ki... Bütün Dünya m z, kültür yaflam m za çok olumlu katk larda bulunuyor. De erli yazarlar n zdan Say n Yücel ksoy, nsanl a danan Yaflamlar bafll alt nda her ay kendine özgü yumuflac k anlat - m yla evrensel kültürümüze, evrensel sanatç lar tan mam za önemli katk lar sa l yor. Kendi- sine çok teflekkür ediyorum. Ben Bütün Dünya okuru yum ve bu s fatla özel bir kimlik sahibi oldu umu biliyorum. Gülden Çulha, nkara. 8 9 B üyük Yap tlar m z bafll - alt nda Say n Konur Ertop, her biri birbirinden de erli edebi yaz lar yla hem okurlar bilgilendiriyor hem de bu konularda ö renimleri eksik kalm fl kiflilere ö retmenlik yap yor. Kendisine çok teflekkür ediyorum. O de erli yaz lar n her ay yine büyük bir zevkle okuyaca m. Meltem Durmufl, nkara. E ylül 2007 say n zdaki Say n lyas Halil in Mehmet li Pafla adl yaz s n, her zamanki gibi, çok be enerek okudum. Say n Halil in öykülerini bir fliir yaz yormuflcas na kaleme almas ve kulland özgün sözcükler yaz lar n bir kez daha okumam sa l yor. Say n lyas Halil in yaz - lar için sizlere çok teflekkür ederim. Sevgilerimle, Üstün Oral, zmir. S ize giderek daha çok tutuluyorum. nsana verdi iniz de- eri, sayg y her say n zda aç k bir flekilde gösteriyorsunuz. Her say - n z büyük bir merakla beklemek, belki de hayat m n en anlaml olay... Hayat ma anlam ve fl k katt - n z için size çok teflekkür ederim. yi ki vars n z... Mustafa Ifl k, Bursa. D ergimizde eme i geçen herkese bizi böylesine bir zevkle buluflturdu u için teflekkür ederim. Bütün Dünya dergisini okumak demek benim için en sevdi- im yiyecek olan çikolatay yemek kadar tatl bir duygu... Bana bu duyguyu yaflatt n z için teflekkürler. Sizleri seviyorum. Gamze Evren, Çanakkale. B ütün Dünya y her ay sat r sat r, titizlikle okuyorum. Bilgi da arc ma ve genel kültürüme katt klar yla güçlenip büyüyorum. Bütün Dünya y boyutu, yaz ve fotograflar k sacas herfleyiyle çok be eniyorum. Dergilerimi özenle sakl yorum. Ö rencilerime de dergiyi okumalar n ve edinmelerini söylüyorum. Sevgilerimle, hmet Biçerer, Mersin. D erginizin her say s n büyük bir merakla bekliyorum ve bir solukta da okuyuveriyorum. Konular ifade edifl flekliniz çok güzel... Bizler için yaflam güzellefltirmek ve kolaylaflt rmak ad na ne gerekiyorsa yap yorsunuz. Sizin yazd klar n z ö rencilerimle de paylafl yorum. Onlar da sizden pek çok fley kazand lar, yaflama dair... Çok teflekkür ederim. Süreyya Gül, Kastamonu. S ayfalar n za yaflam n bütün renklerini s d r yorsunuz. Edebiyatla, resimle, müzikle, bilmece ve f kralarla... Bu çok yönlü, seviyeli yay n n zdan dolay,

7 bir e itimci olarak sizi kutluyorum. Baflar lar n - z n devam n diliyorum. Baflak hmeto lu, Diyarbak r. B irçok kayna kar flt r p arad m z bulma eziyetini bizden al p sizin üstlenmeniz ve bunlar güzel bir dil ve sadelik içinde önümüze sunman z gerçekten çok güzel... Teflekkür ederiz. Sedat ksoy, Sinop. B Sizden Bize Mektuplar uldum, büyük bir sorunuma çare buldum. Okumay çok severim, okuyanlar da... Yeni tan flt m insanla ilk sohbetim okuma üzerine olur. lk sorular mdan biridir, Okumay sever misiniz? ld m yan ta göre sohbet ilerler. Yan t Evet se nedir, nas ld r, kimlerdir sevilenler, okunanlar ve gelinir can al c noktaya... Peki Bütün Dünya okur musunuz? Yine yan ta göre devam; ama üzülerek flahit oluyorum ki, çok okuyan, bilen yok Bütün Dünya y... Bilmiyorum belki benim çevrem öyle ya da ben öyle olmas n umuyorum. Yoksa bu büyük kay p karfl s nda çok üzülürüm, üzülüyorum da... Hemen tan t yorum, yan mda varsa veriyorum eline, yoksa anlat yorum içeri ini, nas l bir bütün dünya oldu unu... lgiyle, merakla ve biraz da tan mam fl olman n buruklu uyla dinliyorlar beni ya da inceliyorlar dergiyi ve benden Sak ncas yoksa bir süre ben de kalabilir mi? diyerek istiyorlar. Büyük bir memnuniyetle diyorum, Gelecek say ya kadar sizde kals n. Yüzlerdeki yeni bir fleyi tan man n heyecan n görmek beni çok mutlu ediyor. Minnetle ve biraz da g ptayla bakan gözlere gülümsüyorum. Derdime buldu um çareye gelince... nsanlara arma an olarak kitap almaya bafllad m son zamanlarda... Yaflland kça okuman n, okutman n, teflvik etmenin de erini daha iyi anl yorum. Keflke daha önce bu çabay verebilme imkan m olsayd da verebilseydim. Hiç ald r fl etmiyorum art k, insanlarla hele gençlerle kitap ve okuma üzerine konuflurken ald m tepkilere... Bazen insanlar kitap ve okuma üzerine geliflen sohbetten s k l - yorlar. nançla, inatla sürdürüyorum sohbeti ve okuman n güzelliklerini, yararlar n anlatmaya çal fl yorum. Geçenlerde bir arkadafl m n o luyla böyle bir sohbet yapt m. Ben sevmiyorum, okuyam yorum, s k l yorum dedi. Hem ne okuyaca m bilmiyorum. Bana bir kitap önerir misin? Duraklad m, o an zor durumda kald m. Kiflili ini, ilgi alanlar n iyi bilmedi im için, kafl yapay m derken göz ç kar r m korkusuyla Ben biraz düflüneyim sonra sana söylerim, hatta yollar m dedim. Baflka çarem yoktu, Bu arada da babas ndan yard m al r m diye düflündüm. ma bir ipucu ç kmad babas ndan... rkadafl m dedi, Okumay sevmiyor, al flt ramad m, bilmem ki nas l bir tür kitaptan hofllan r. Sevinirim okumaya teflvik edebilirsen, belki senin sayende bu sorun çözülür. ld beni bir düflünce, karar- s zl k yafl nda okumay sevmeyen, okuyamayan bir gence ne önerebilirim? Sonuçta bir e itimci de ilim, tan y nca, ilgi alanlar n bilince kolay, verirsin bildi- in bir kitap ad... Neyse birden akl ma Bütün Dünya geldi, beynimde flimflekler çakt, Neden olmas n ki? dedim. çinde her kesimden, her yafltan insana yönelik bir fleyler var. Ne yok ki demek daha do ru olur. Güncel olaylar, bilim, makale, öykü, f kra, karikatür, bilmece, bulmaca, fotograf, an lar... flte art k Be enir mi, be enmez mi? diye düflünmeden arma an m verece- im, ya da önerece im Bütün Dünya y sevdiklerime... Fatma Pekpayz n, zmir S izlerle tan flt m zaman lise son s n f ö rencisiydim. fiimdi ise bir ö retmenim... Ve biliyorum ki Bütün Dünya yla ö rencilerimi tan flt rmak benim borcum... Herfleyin bulundu u ve s k lmadan okunan yaz lar n z çok baflar l ve bence dünyaya aç lmak için ilk ad m... Müjgan Ifl k, Eskiflehir. B u kadar baflar l, özverili bir çal flmay bizlere sundu unuz bizleri her konuda bilgilendirdi iniz için çok teflekkür ederim. Ça m z n en önemli sorunu okumak olan flu y llarda siz bizlere çok iyi fl k oluyorsunuz. yi ki vars n z gelecek günlerde beraber olmak dile iyle, pek Ercan, Mersin. nsanlar n kültür seviyesini art - ran küçük; ama büyük ifller baflaran bir dergisiniz. Eme iniz için teflekkür ederim. Çi dem Karakoç, Uflak. D erginizi kafamda ad n koyamad m birçok sorunun analizi gibi görüyorum ve tan mlamalar n z için minnetar m. Mahmut Ifl k, Çanakkale. T ürkiye deki en büyük eksikliklerden birini kapat yorsunuz, okumay... Evdeki tüm bireyleri ortak bir paydada toplamay baflaran tek dergisiniz. Okumay fazla sevmeyen kardeflimin bile dikkatini çektiniz. d - n z gibisiniz; bütün dünyay kucaklayabiliyorsunuz. Hep böyle devam etmeniz dile iyle... Sinem Gamze, stanbul. D ünyan n çok büyük oldu unu zannediyordum; fakat, ebat küçük; ama içi dopdolu olan derginize s acak kadar küçükmüfl. Daha önce pek çok dergiyi takip etmeme ra men sizin verdi iniz tad o dergilerde bulamam flt m. Bir mum baflka bir mumu tutuflturmakla fl ndan bir fley kaybetmezmifl sözü ne de do ru bir söz bence... Mum oldu- unuz ve alevinizi bizimle paylaflt n z, bizi de tutuflturdu unuz için teflekkür ederim. Ifl n z n hiç sönmemesi dile- iyle, sevgiler, fiirin Tanr verdi, Bolu.

8 Hoflgörünün çok de iflik tan m ve koflullar vard r. Fakat bir tanesi ön kofluldur: Yerine göre güçsüz, güçlüyü; küçük, büyü ü hofl görebilir; ama onlara hoflgörü gösteremez. Yöneten, yönetilene; güçlü, güçsüze; büyük, küçü e karfl hoflgörülü olabilir ancak. Yapt r m gücü olan n bu gücünü bilinçli olarak s n rlamas ya da kullanmamas d r hoflgörü... Hoflgörü ve Erdem 2007 y l Ekim ay, tatürk ün Büyük Nutuk unu sunmas n n 80 inci y ldönümü y l, ayn zamanda, Mevlâna Celâleddin Rumî nin (Belh 1207-Konya 1273) do umunun 800 üncü y l. Büyük Nutuk un, yaln zca süre olarak de il, anlam ve önem olarak da Türk ulusu için ne büyük bir tarihi yap t oldu u, san r m, dergimizin bu 2007 Ekim say s nda, yetkili kalemlerce de erlendirilmifl olacakt r. Bütün dünya insanlar n kucaklayan insanc l (hümanizmas ) ve hoflgörüsü nedeniyle Mevlana n n do umunun 800 üncü y l kutlamalar ise UNESCO (Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Örgütü) taraf ndan da desteklenmifltir. Yüceli i belirtilmek ve Mesnevi-i manevi sinin kutsal kitaplara yak n de erde oldu u vurgulanmak için O, bir peygamber de il ama kitab var denilen Mevla- Türk Dili Orhan Velidedeo lu na y ne zaman ansam, onun o engin hoflgörüsü gelir akl ma. Gerçi hiçbir hoflgörü sonsuz de- ildir, olamaz da; onun da s n rlar vard r. Herkes hoflgörülü olabildi i gibi horgörülü de olabilir. Bu, kifliden kifliye, durumdan duruma de iflen bir tutumdur. Say n Prof. Dr. Necdet daba (Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi ö retim üyesi) bir yaz s nda flöyle diyordu:* Hoflgörünün karfl l kl sayg ve sevgiye dayal bir olgu oldu unu; karfl l kl sayg ve sevginin olmad yerde hoflgörüden söz edilemeyece ini; ayr ca hoflgörüyü gerektiren etmenlerin, duygusal düzlemde, yanl fllardan kaynakland n ve yanl fllar örtbas etmenin ya da görmezden gelmenin ancak hoflgörüyle olabilece ini san yorum. Bu ba lamda unutulmamas gereken, do al olarak, yanl fllar n da bir ölçüsünün, s n - r n n olmas gerekti i; her türlü yanl fla hoflgörü göstermenin olanakl olmad gerçe idir. Hoflgörünün çok de iflik tan m ve koflullar vard r. Fakat bir tanesi önkofluldur: Yerine göre güçsüz, güçlüyü; küçük, büyü ü hofl görebilir; ama onlara hoflgörü gösteremez. Yöneten, yönetilene; güçlü, güçsüze; büyük, küçü e karfl hoflgörülü olabilir ancak. Yapt r m gücü olan n bu gücünü bilinçli olarak s n rlamas ya da kullanmamas d r hoflgörü... Bu görüflümü, ölümünün alt nc y l nda kendisini özlemle and - m z Ö retmen Fethi Ülkü nün (Elaz Ekim 2001) ilginç bir an s yla örneklendirece im:** 2000 y l önce Latin flairi Virjil [Vergilius: Ö 70- Ö 19] Erdem, yeryüzünden ayr l rken ayak izlerini k rsal alanda (bir anlamda köyde) b rakm flt r der y ld r o ayak izleriyle avunuyor, onunla övünüyor, onun yüceli ine s n yoruz. Erdem, yaln z, flehirlerin okumufl yazm fl üstün mevkideki insanlar nda de il, bazen okumam fl kiflilerde, bazen köyde, köylüde de fl ldar. Gerçekte köylü, çok duygulu, çok saf ve temizdir. Bunu aç klarken Elaz da yaflad m z bir olay akl ma geldi. Bizim bir derne imiz vard Elaz da; Elaz Kültür Derne- i. Buraya, ço unlu u gençler olmak üzere, pek çok kifli girer ç - kar. fiehir d fl ndan gelenler olur; dernek Elaz temsil etti i için orayla temas kurar. Derne imiz, yörenin kültür zenginliklerini yaflatma ve tan tma yan nda orta ve lise ö rencilerine de paras z kurslar düzenlerdi. Bunun için flehrimizin okullar ndaki ö retmenler gelir, gönüllü olarak ders verirler. Ben de Frans zca dersleri veriyordum. O y llarda dernekten haberi olmayan, dernekçili i bilmeyen, flehrin baz ileri gelen kiflileri, ne yapar bu gençler, bilmezlermifl. Çok partili y llara girdi imiz günlerdi, acaba muhalifi oldu umuz partilerin destekleyicisi mi bunlar diye de kuflku duyarlarm fl. Bir gün, derne in bulundu u binan n yan ndaki bir ticarethanede dört befl kifli al flverifl ederken, birisi yan ndakine sormufl: Ne yaparlar bu gençler, buraya niye girer ç karlar? Soru sorulan kifli, Hasbi a diye bilinen ve oldukça da varl kl, hat r say lan bir köylü, (ffedersiniz, o günkü sözü aynen ifade etmeye mecburum) Ne bileyim demifl, Bir sürü hergele girip ç k yor! Tesadüfen orada bulunan ve bu sözü duyan derne imizin üyesi iki arkadafl m z geldi bana ve Bize hakaret ettiler, hergele dediler, flimdi hemen suçüstü yapacaks - n z, biz de tan kl k edece iz. B enim derhal telafllan p harekete geçece imi san yorlard. Onlara flöyle dedim: Bu kifli bize bir etiket yak flt rm fl. Bize düflen nedir: öyle olmad m z kan tlamak. Daha çok çal flal m, insanlara kendimizi daha iyi tan tal m, onlara yard mc olal m, onlara yararl olal m. O kifli de zamanla anlar böyle olmad m z, belki de mahcup olur, sözünü geri al r

9 Bütün Dünya Ekim 2007 O arkadafllardan biri çok k zd ve bana Sen bizi temsil edemiyorsun, bizi savunmuyorsun, baflkanl ktan çekil... gibi sözler söyledi ama üzerinde durmad m. Biz, çal flmalar m za devam ettik, o yaz aylar nda da gönüllü ve paras z olarak kurslar açt k; ö retmen arkadafllara rica ederek. r gibi çal fl yordu dernek. B irkaç ay sonra bir gün, yak n köydeki evimin önünde, bahçede oturuyorum, bir fayton geldi, kap önünde durdu ve içinden Hasbi a indi. Kendisini tan r m ama bize gelip giden bir insan de- ildi. Karfl lad m, gereken sayg y gösterdik, evimize kabul ettik. lk sözü Niçin geldi imi biliyor musunuz? oldu. Hay r, bilmiyoruz, misafir geldiniz, hofl geldiniz. Hay r dedi Misafirli e gelmedim. Bir zamanlar derne inize girip ç kan gençleri sormufllard bana, ne yap yorlar? diye. Ben de Bir y n hergele iflte, girip ç k yorlar gibi bir söz söylemifltim. ma gün geldi, lisede okuyan o lum ikmale kald ama hiç çal flm yordu evde. Bir gün Baba, s n f m geçtim! diye sevinçle ç kt geldi. Nas l geçtin o lum, hiç çal flt n görmedim. Dedi ki Elaz Kültür Derne i paras z kurslar açm flt, ben de oraya devam ettim, o kurslar n yard m yla s n f m geçtim. Nerede bu dernek o lum diye sordu umda ö rendim ki benim hergeleler dedi im insanlar bu kurslar açm fllar. Derne e gelip sizlerden özür dilemek istedim, ama gençler belki beni anlayamazlar, üzüntülü olaylar olabilir, onun 14 için evinize kadar geldim. Özür diliyorum ve izin verirseniz yar n derne e gelece im, mümkünse üye olmam sa lay n; böylece siz ne iseniz ben de o olay m!.. Hasbi a n n bu çok erdemli davran fl ndan memnun oldum ve iste ini arkadafllar ma ilettim, onlar da duyguland lar. Birkaç gün sonra Hasbi a geldi, üyelerden özür dileyerek derne e üye oldu ve o zaman için çok büyük bir para idi, befl yüz lira da ba flta bulundu... Düflünüyorum: 1950 lerin ilk y llar nda geçti i anlafl lan bu olayda, dernek baflkan Fethi Ülkü ö retmen, arkadafllar n n k flk rtmas na kap lsayd, tan klar n anlat mlar yla Hasbi a n n cezaland r lmas sa lanabilirdi; bu güçleri vard. ncak, Fethi ö retmenin olgun, hoflgörülü ve sab rl tutumu yan nda, hatas n n ay rd na varan Hasbi a n n k rdaki ayak izinden kalma erdemli davran fl ile dernek, hem hat rl bir üye, hem de yüklü bir ba fl kazanm fl olur... Hoflgörünüz çok olsun!.. *Cumhuriyet, Hoflgörü, **Rahmetli Ö retmen Fethi Ülkü yü, kendi anlat m ndan banda ald m ö retmenli iyle ilgili pek çok an s ndan ikisini, dergimizin 2005 ve 2006 Ekim ay say lar nda yay mlayarak anm flt k. Bu y l da onu, bir söylefli aras nda anlatt bu son an s yla bir kez daha an yoruz. Ifl klar içinde yats n... Sözcük bilginizi denetledikten sonra, do ru yan tlar için 16 nc sayfam za bak n z 1. skandal (frans zca) a) iskandil b) rezalet c) yolsuzluk ç) utanç verici 2. sivilizasyon (frans zca) a) sivilleflme b) resmilik karfl t c) uygarl k ç) aç kl k 3. mod (ingilizce) a) ruh durumu b) keyif c) nefle ç) kederli 4. praymtaym (ingilizce) a) TV gündüz programlar b) TV gece programlar c) akflamüzeri TV programlar ç) en çok izlenilen TV saati 5. trekking (ingilizce) a) do a yürüyüflü b) koflu c) su sporu ç) da c l k 6. efektif (ingilizce) a) aktif b) pasif c) etkili ç) dalgal 7. doping(ingilizce) a) spor hilesi b) uyar c c) güçlendirme ç) moral verme 8. üniversal (ingilizce) a) evrensel b) yerel lk Dersimiz Türkçe Saniye Özden c) dünya çap nda ç) beynelmilel 9. layt (ingilizce) a) hafif b) kolay c) ayd nl k ç) zarars z 10. ekstra larj (ingilizce) a) büyük boy b) battal boy c) en uzun ç) genifl 11. kontrol (ingilizce) a) denetim b) denetleme c) bak m ç) disiplin 12. enk rmen (ingilizce) a) halk temsilcisi b) sorumlu haber sunucusu c) seçici ç) denetleyici 13. anti- (ingilizce) a) karfl t b) muhalif c) z dd ç) karfl daki 14. keytering (ingilizce) a) toptanc b) perakendeci c) yemekhane ç) yemek toptanc s 15. sayz (ingilizce) a) beden ölçüsü b) boy ölçüsü c) bir ölçü birimi ç) s f r beden 15

10 16 1. skandal (frans zca) b) rezalet. Bir de er yarg s n, kamusal ya da bireysel bir ahlak sarsacak nitelikte söz, davran fl, tutum ya da eylem. Zamanla rezalet sözcü ü hafif kalm fl olacak ki, skandal sözcü ünü alm fl z ve gündelik dilin yayg n sözcüklerinden biri olarak kullanmay sürdürmekteyiz. 2. sivilizasyon (frans zca) c) uygarl k. Frans zca, civilisation (uygarl k) sözcü ünün Türkçe söylenifli olan bu sözcük, ço u kez, askersel sisteme karfl sivilleflme anlam nda kullan lmaktad r. 3. mod (ingilizce) a) ruh durumu. Mood (ruh durumu), anlam ndaki bu ngilizce sözcük, Türkler ce olumlu olumsuz tak larla havamda de ilim ya da havamday m anlam nda kullan lmaktad r. 4. praymtaym (ingilizce) ç) en çok izlenilen saat. Televizyonlar n Türkçe karfl l k düflünmeden saat 20:00-22:00 saatleri aras ndaki programlar için kulland klar sözcük. Prime time n okunuflundan. 5. trekking (ingilizce) a) do a yürüyüflü. Do a y prat ld kça tüm dünyada yayg nlaflan do a yürüyüflleri, Türkçe de ne yaz k ki ngilizcesiyle belirtiliyor. 6. efektif (ingilizce) c) etkili. Etkili, geçerli anlam nda effective sözcü ünün özellikle döviz borsas nda s k kullan m ndan dolay yerleflmifl yeni bir yabanc sözcük. 7. doping(ingilizce) b) uyar c. Spor yar flmalar ndan önce sporcunun güç kazanmak için ald uyar c ilaç ve benzeri fleylerin tümü. lk Dersimiz Türkçe Yan tlar 15 inci sayfam zda yer alan sözcüklerin do ru karfl l klar 8. üniversal (ingilizce) a) evrensel. Türkçe karfl l tümüyle yerleflti i için art k bu sözcük anadiline yolcu edilebilir. 9. layt (ingilizce) a) hafif. Light n Türkçe söyleniflinin özellikle g da alan nda kullan m yla yayg nlaflt layt. Bir g da al flverifl merkezinde Bu ürünün hafifi var m? deseniz, size tuhaf bir yabanc gözüyle bakabilirler. 10. ekstra larj (ingilizce) a) büyük boy. Tekstil ürünlerinin beden ölçülerinden biri, büyü ü. kisi de kullan l yor. 11. kontrol (ingilizce) a) denetim. Türkçe san lacak denli yerleflmifl olan bu sözcü ün yerini denetim ald. Dahas, otokontrol sözcü ü bile özdenetim ile karfl lan yor ve yayg n kullan l yor. 12. enk rmen (ingilizce) b) sorumlu haber sunucusu. Televizyonlarla birlikte ngilizce den (anchorman) gelen sözcük, sorumlu haber sunucusu, bafl muhabir anlam ndad r. 13. anti- (ingilizce) a) karfl t. Politik dilde bir fleyin karfl t olarak yayg nlaflan sözcük flimdi yaflam n her alan na girdi. ntioksidan, antialerjik vb. Sözcü ün Türkçe sinin benimsenme h - z da giderek artmakta. 14. keytering (ingilizce) ç) yemek toptanc s. Zamanla yeme in de sanayileflmesiyle ortaya ç kan sözcü ün Türkçe sinin kabulü henüz zay f düzeyde. 15. sayz (ingilizce) a) beden ölçüsü. Bu sözcük de tekstilin ngiltere merkezli olarak bafllamas n n bir sonucu olarak çok yayg n. ma s k s k Kaç beden? sorusu da soruluyor. Mustafa Kemal, Samsun da att ilk ad m ndan, zmir de att son tekmesine de in Kurtulufl Savafl m z süresince att tüm ad mlar n n öyküsünü, ulusuna hesap verircesine bir sorumlulukla belgelerle anlatt Büyük Söylev ini, tam 80 y l önce bu ay söylemiflti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kurulufl tarihini oldu u denli, kurulufl gerekçesini de tüm ayr nt lar yla aç klad Büyük Söylev ini Mustafa Kemal, Cumhuriyet Halk F rkas n n II. Büyük Kongresi nin topland 15 Ekim 1927 tarihinde okumaya bafllam fl ve... Günde alt flar saat olmak üzere toplam 36 saat 31 dakika süren bu büyük Büyük Söylev ini, alt nc günde tamamlam flt r. Mustafa Kemal in Büyük Söylev inde aç klad olaylarla ilgili belgelerin sunumunu ise, Büyük Söylev in okunmas ndan sonra kongre yazman Ruflen Eflref Ünayd n yapm flt r. Bu yaz m z n bafl na ald m z Büyük Söylev in girifl bölümünü, yaln zca her Türk yurttafl n n de il, yeryüzünde Türk ve Türkiye sözcüklerini duyan tüm kiflilerin de dikkatle ve her sözcü ünün anlam n kavrayarak okumalar gerekti ine inan yoruz. Tek maç Onurlu ve fierefli Bir Türk Ulusu Olmak Yaz flleri Bölümü - Bütün Dünya ilke, Türk ulusunun onurlu ve flerefli Temel bir ulus olarak yaflamas d r. Bu ancak, tam ba ms z olmakla sa lanabilir. Ne denli zengin ve gönençli olursa olsun, ba ms zl ktan yoksun bir ulus uygar insanl k karfl s nda uflak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lay k olamaz. Yabanc bir devletin koruyuculu unu ve kollay c l n kabul etmek, insanl k niteliklerinden yoksunlu u, güçsüzlü ü ve beceriksizli i aç a vurmaktan baflka bir fley de ildir. Gerçekten bu afla l k duruma düflmemifl olanlar n isteyerek bafllar na yabanc bir efendi getirmeleri hiç düflünülemez. Oysa, Türk ün, onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir 17

11 ulus tutsak yaflamaktansa yok olsun daha iyidir. Bütün Dünya Ekim 2007 ya ba ms zl k, ya ölüm! flte, gerçek kurtuluflu Öyleyse, isteyenlerin parolas bu olacakt r. Bir an için, bu karar n uygulanmas nda baflar s zl - a u ran laca n düflünelim. Ne olacakt? Tutsakl k... Peki efendim, öteki kararlara uymakla da sonuç bu olmayacak m yd? fiu ayr mla ki, ba ms zl için ölümü göze alan ulus, insanl k onur ve flerefinin gere i olan her özveriye baflvurdu unu düflünerek avunur ve kuflkusuz, tutsakl k zincirini kendi eliyle boynuna geçiren uyufluk, onursuz bir ulusla karfl - laflt r l nca dost ve düflman gözündeki yeri çok baflka olurdu. tatürk ün yak n tan klar ndan Prof. Dr. fet nan, Büyük Söylev i flöyle anlat yor: Bu bir devlet kurucusunun ulusuna hesap verme örne idir. Tarihte de örne ine az rastlan l r. Bu söylevi iki bölümde incelemek gerekir: Resmi belgeler ve bunlara dayanan yay nlar. Olaylar ve kifliler üzerinde tatürk ün düflünceleri ve aç klamalar. flte bu bak mlardan birinci elden bir tarihtir bu yaz aylar nda Mustafa Kemal stanbul a gelmifl ve Dolmabahçe Saray nda konuk edilmifltir. Bu saray n salonlar ndan birinde her gece toplanan kalabal k arkadafllar aras nda bu büyük Büyük Söylev den parçalar okumakta ve üzerinde tart flmal konuflmalar yap lmaktad r. tatürk, kendisi okuyor ve yazd konular üzerinde aç klamalar yaparak çok hararetli konuflmalar yönetiyordu. (...) Bu Büyük Söylev in müsveddelerini inceledi imiz zaman hemen her sayfas nda bir düzeltmeler, eklemeler görüyoruz. Yaz kimi kez tatürk ündür, kimi sayfalar ise kendisi yazd rm flt r. (...) Yaz aylar n n s cak bir gününün gecesi tatürk ün çevresinde daha kalabal k bir ayd nlar toplulu u vard. O, arkadafllar na adeta bir sürpriz haz rlaman n sevinci içinde Oturunuz ve dinleyiniz dedi. Büyük Söylev in sonuna koyaca sat rlar yüksek sesle okumaya bafllad. Dinleyicilerin nefes bile almad klar n san yorum. Çünkü ben kendimi öyle hissediyor ve milli bir heyecan n etkisinde yafl yordum. Bütün Milli Mücadele nin tarihi olan Büyük Söylev, bu sat rlarla son bulacakt. tatürk bu metni okuyup bitirdi i zaman derin bir nefes alm fl; fakat iki damla göz yafl n da bizlerden saklamam flt. Gençli e Seslenifl okundu u akflam art k tarih olmufl olaylar Bu konuflma konusu de- ildi. O Türkiye Cumhuriyeti nin gelece i üzerinde duruyordu. Tarihi yaflad m z gibi yazd k; fakat gelece i Cumhuriyet e inananlarla, onu koruyanlara ve yaflatacaklara emanet etmek gerekir diyordu. Gençli e Seslenifl yaz s n ilk dinleyenlere övmek f rsat n dahi verdi ini hat rlam yorum. Sadece O nun sözleri hâlâ bugün bile kulaklar mda yank lanmaktad r: Gençli i yetifltiriniz. Onlara bilim ve kültürün olumlu düflünce- lerini veriniz. Gelece in ayd nl - na onlarla kavuflacaks n z. Özgür düflünceler uygulamaya geçti i zaman Türk ulusu yükselecektir diye telkinlerde bulundu. O, Türk gençli inin sa duyusuna, ulusçulu una, yurt sevgisine inand n ve onlara güvendi ini söylüyordu. tatürk ü Özleyifl adl yap t nda Ruflen Eflref ise, Büyük Söylev in haz rlan fl konusunda flunlar yazmaktad r: haziran sabah, eski köflkü- Bir nün balkonunda oturuyordun. Yirmiyedi saattir, uyumadan notlar n, belgelerini yoklaya, inceleye büyük Büyük Söylev ini dikte ettiriyordun. Yahya Kaptan n Gebze de flehit Tek maç Onurlu ve fierefli Bir Türk Ulusu Olmak düfltü ünü anlatt n parçay okutturup dinlerken, senin önüne serilmifl güneflli nkara ufuklar na bakan gözlerinin, yoluna bafl koymufl o halk kahraman n n can verirken yan nda imiflsin gibi nemlendi ini, y llar sonra o hat ra ard nca hâlâ dudaklar n n titredi- ini görmekten büyük ne olabilir? Büyük Söylev in Girifl bölümüyle bafllad m z bu yaz m z, Büyük Söylev in son sözü olan Gençli e Seslenifl bölümünü an msatarak noktalayal m. Büyük Söylev in sonundaki Gençli e Seslenifl bölümü, bildi- iniz gibi, Ey Türk Gençli i diye bafllamakta ve... Bildi iniz gibi, flöyle devam etmektedir: Birinci vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mustafa Kemal, Büyük Söylev ini Cumhuriyet Halk F rkas n n II. Büyük Kongresi nde okumaya bafllad. Ve daha sonra gençlerin, bildi- iniz gibi, bu Birinci vazife lerini nas l yerine getireceklerini, bunu yaparken muhtaç olduklar kuvvet in nerede mevcut oldu u nu anlatmaktad r, bildi iniz gibi

12 Kurtulufl un ve Kurulufl un Öyküsü tatürk ün çok iyi bir örgütçü oldu u gözlenir. fllerini rastlant ya b rakmam flt r. Her eyleminde, birkaç ad m sonraki geliflmeleri hesaba katm fl, gerekli tüm önlemleri alm flt r. d mlar n atarken yüzlerce kifliyle görüflmüfltür. Yaz flmalar binlerce sayfa tutar. skerler, siyasetçiler, ayd nlar, halk önderleri onun söylediklerini onaylarken, vard kararlar uygularken onun önerilerinin do ru oldu unu kabul etmifllerdir. Büyük Söylev, 80 inci Y l nda... Yöntemini flöyle aç klam flt r: Uygulamay birtak m evrelere ay rmak ve olaylardan yararlanarak ulusun duygu ve düflünceleri üzerinde ifllemek ve ad m ad m ilerleyerek amaca ulaflmaya çal flmak gerekiyordu. Nitekim öyle olmufltur. ncak dokuz Söylev yeni Türkiye nin nas l kuruldu unu anlat rken benzer koflullarda güçlüklerin nas l afl laca n göstermeyi de amaçlar. y lda yapt klar m z bir mant kç gözüyle düflünülürse, ilk günden bugüne dek izledi imiz genel gidiflin, ilk karar n çizdi i çizgide ve yöneldi i amaçtan hiç ayr lmam fl oldu u kendili inden anlafl l r. Uçurumun kenar ndaki y k k ülke nin ulusla el ele kurtar l fl, yeni Büyük devletin kuruluflu, ayd nl k Türkiye nin nas l Yap tlar m z günefl gibi do du u Büyük Söylev de bir bir anlat l r. tatürk tarih yaparken tarihi yazm fl, apaç k belgeleri yerli yerinde kullanm flt r y l n n ilk yar s Konur Ertop içinde savafl y llar nda bafllam fl çetin öykü kaleme al nmaya bafllanm flt. Falih R fk, tatürk ün saatler boyunca çok uzun bir bölümünü yazd rd ktan sonra birlikte çal flt yazman gönderdi ini, dufl al p baflka bir yazmana yeni bir bölümü yazd rmaya koyuldu unu anlat r. Yaz aylar nda çal flmalar sürdürmek üzere Çankaya dan Dolmabahçe ye gelirken tüm belgelerin, yaz l bilgilerin, yaz flmalar n, karalamalar n savafltan kalma tahta cephane sand klar yla getirilmifl olmas ise konunun destan güzelli i tafl yan yanlar ndand r! tatürk ün a z ndan Türkiye nin kurtulufl unu ve yeni devletin kurulufl unu anlatan Büyük Söylev, 1919 y l May s n n 19 uncu günü Samsun a ç kt m. Genel durum ve görünüfl:... diye bafllar. Bugün ulaflt m z sonuç, yüzy llardan beri çekilen ulusal y k mlar n yaratt uyan kl n ve sevgili yurdun her köflesini sulayan kanlar n karfl l d r. Bu sonucu, Türk gençli ine kutsal bir arma an olarak b rak - yorum diyerek Gençli e Seslenifl le sona erer. Belge leriyle birlikte 1280 sayfa tutan üç ciltlik bir yap t olan Büyük Söylev i tatürk, 15 Ekim 1927 den 20 Ekim tarihine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Toplant Salonu nda, Cumhuriyet Halk Partisi II. Kongresi nde alt gün boyunca 36 saat 31 dakika süren oturumlarda okuyup tamamlam flt. Halkç l k ilkesine dayanan, Halk Partisi, Kurtulufl Savafl n yönlendirmifl nadolu ve Rumeli Müdafaa-y Hukuk-u Milliye Cemiyeti nin yolunu izledi ini kabul ederek Sivas Kongresi ni I. Kongre say yor, bu nedenle Büyük Söylev in okundu u CHP Kongresi ni II. Kongre diye adland r yordu. Büyük Söylev in okunuflu görkemli oldu. Radyo, söylevi tatürk ün sesinden yay nl yordu. Her gün okunan bölümler alt gün boyunca gazetelerde sayfalar biçiminde tümüyle yay mland. Kamuoyu çok yak n y llar n canl olaylar n, ac lar, sevinçleri yeniden yaflad. Büyük Söylev okundu unda daha Yaz Devrimi gerçekleflmemiflti. lk bas m eski yaz yla olan yap t tatürk ün çok renkli, etkili siyasal hitabetinin zengin anlat m gücünü tafl r. Yak n y llar boyunca gündelik anlat mda, parlamento dilinde, siyasette kullan lagelen pek çok sözcük, terim h zla yenileflti. Bu nedenle Söylev in sadelefltirilmifl bas mlar haz rland. Söylev de tatürk, görüfllerini yeri geldikçe sert biçimde aç klar. Yanl fll klar apaç k gösterir. ncak kazan lm fl baflar lar n yaln zca Türk ulusuna ait oldu unu hep dile getirir. Bu gerçe i masya Genelgesi flöyle aç klam flt r: Yurdun bütünlü ü, ulusun ba- ms zl tehlikededir. stanbul daki hükümet, üstlendi i sorumlulu un gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum ulusumuzu yok olmufl gibi göstermektedir. Ulusun ba ms zl n yine ulusun dayanç ve karar kurtaracakt r. flgalci askerler, onlarla iflbirli- i yapanlar, stanbul hükümetleri, onlar destekleyenler, nadolu da yer yer patlak vermifl baflkald rmalar, düzenli orduya karfl ç kan güçler, TBMM deki ayk r görüfller Söylev de a r elefltirilere konu olur. Bunlar n karfl s nda ise tatürk ün özverili silah arkadafllar ndan, örne in stanbul un iflgalini 20 21

13 telgraf bafl nda haber vermifl Manast rl Hamdi Efendi den Kocaeli bölgesinde halk direniflini örgütlemifl fiehit Yahya Kaptan gibi halk adamlar ndan hak ettikleri sayg yla söz edilir. Söylev de, yeni Türkiye nin önüne Büyük dikilmifl engellere a r elefltiriler getirilmifltir. Kurtulufl Savafl anlat l rken yurt savunmas konsunda askerlik bilgisi bak m ndan gelifltirilmifl, yepyeni önemli görüfller ortaya konulmufltur. Böyle bir kuram, yirmiiki gün yirmiiki gece aral ks z sürmüfl büyük ve kanl Sakarya Meydan Savafl yla ilgilidir: Savunma hatt yoktur. Savunma alan vard r. O alan bütün yurttur. Yurdun her kar fl topra, yurttafl n kan yla slanmad kça düflmana b rak lamaz. Onun için, küçük büyük her birlik bulundu u dayangadan at labilir; ama küçük büyük her birlik ilk durabildi i noktada yeniden düflmana karfl cephe kurup savafl sürdürür. Büyük Söylev in sahibi, Türkiye nin yaflad kanl, karmafl k, mutsuz günler geride b rak l rken, yar n n Türkiyesi ne iliflkin gelecek tasar m n gelifltirir: Biz, yaflamak isteyen, onuruyla ve flerefiyle yaflamak isteyen bir ulusuz. Bir yanl fll sürdürmek yüzünden bu niteliklerden yoksun kalmaya katlanamay z. Bilgin, bilisiz, bütün ulus bireyleri, belki iflin içindeki güçlükleri iyice kavramaks z n, bugün yaln z bir nokta çevresinde toplanm fl ve sonuna dek kan n ak tmaya karar vermifltir. O nokta tam ba ms zl m z n Bütün Dünya Ekim 2007 sa lanmas ve sürdürülmesidir. Savafl n kazan lmas n izleyen bar fl süreci ortaya yeni sorunlar ç karm fl görünür: Lozan bar fl masas nda söz konusu edilen sorunlar, yaln z üçdört y ll k yeni evreye ba l kalm - yordu, yüzy ll k hesaplar görülüyordu. Bu denli eski, bu denli kar fl k, bu denli bulafl k hesaplar n içinden ç kmak elbette pek yal nç ve kolay olmayacakt. Tam ba ms zl k demek, elbette siyasal, maliye, iktisat, adalet, askerlik, kültür... gibi her alanda tam ba ms zl k ve tam özgürlük demektir. Bu sayd klar m n herhangi birinde ba ms zl ktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlam yla bütün ba ms zl ndan yoksunlu u demektir. Büyük Söylev i izleyen y llar insanl k tarihine ekonomik bir bunal m, onun ard ndan da kanl bir dünya savafl getirmifltir. Bütün dünyan n yaflayaca felaketlerden en az zarar alman n önlemlerine de Söylev de de inilmifltir: ayd nl k ve uygulanabilir gördü ümüz siyasal yöntem, Bizim ulusal siyasa d r. Dünyan n bugünkü genel koflullar ve yüzy llar n kafalarda ve yarad l fllarda yerlefltirdi i gerçekler karfl s nda hayalci olmak kadar büyük yan lg olamaz. Tarihin dedi i budur; bilimin, akl n, mant - n dedi i böyledir. Ulusumuzun güçlü, mutlu ve sa lam bir düzen içinde yaflayabilmesi için, devletin bütünüyle ulusal bir siyasa gütmesi ve siyasan n iç örgütlerimize tam uyum- Kurtulufl un ve Kurulufl un Öyküsü Büyük Söylev, 80 inci Y l nda... lu ve dayal olmas gereklidir. Ulusal siyasa demekle anlatmak istedi im fludur: s n rlar m z içinde, herfleyden Ulusal önce kendi gücümüze dayanarak varl - m z koruyup ulusun ve yurdun gerçek mutlulu una ve bay nd rl - na çal flmak; gelifligüzel, ulafl lamayacak istekler peflinde ulusu u raflt rmamak ve zarara sokmamak; uygarl k dünyas n n uygarca ve insanca davran fl n ve karfl l kl dostlu unu beklemektir. Büyük Söylev yeni Türkiye nin önsözüdür. Bu büyük yap tta uygar, ça dafl, laik, demokrat bir ülkenin oluflum serüveni özetlenir. Yeni kuflaklar n uyan k bekçili ine b rak lan hedefleri dile getirilir: Birtak m fleyhlerin, dedelerin, seyitlerin, çelebilerin, babalar n, emirlerin arkas ndan sürüklenen ve al nyaz lar n ve canlar n falc - lar n, büyücülerin, üfürükçülerin, muskac lar n ellerine b rakan insanlardan meydana gelmifl bir toplulu a, uygar bir ulus gözüyle bak labilir mi? Ulusumuzun gerçek niteli ini, yanl fl bir yolda gösterebilen ve yüzy llarca göstermifl olan bu gibi adamlar n ve kurumlar n, yeni Türkiye Devleti nde, Türk Cumhuriyeti nde daha da çal flmalar na göz yumulmal m yd? Buna önem vermemek, ilerleme ve yenileflme ad na, en büyük ve düzeltilemez bir yan lg olmaz m yd? (...) fiunu söylemeliyim ki biz, her araçtan, yaln z ve ancak bir ülkü içinde yararlan r z. O ülkü fludur: Türk ulusunu, uygar toplumlar içinde yaraflt yere yükseltmek ve Türk Cumhuriyeti ni sars lmaz temeller üzerinde daha çok güçlendirmek; bunun için de, zorbal k düflüncesini öldürmek. Büyük Söylev Kurtulufl Savafl ile Türkiye Cumhuriyeti nin kurulufl serüveninin belgelere dayanan tarihçesidir. Kurtulufl ve kurulufl döneminin s k nt lar n, sorunlar n sergiler. Gelecekte bunlar n bir kez daha yaflanmamas için uyar - larda bulunur, yol gösterir, yeni kuflaklar bilgilendirir, uyar r... Genç adam, yeni spor arabas yla bir saatten buyana kentte tur atm fl, kent d fl nda da gezilmedik yer b rakmam flt. fiimdi de kentin en ifllek caddesinde tur atarken bir polis arabas iflaret vererek arabay kenara çekmesini istedi. Genç adam arabas n kenara çekti. Trafik polisi arabadan inerek adam n yan na geldi: Tebrik ederim, siz örnek bir floförsünüz dedi. mirim sizin gibi örnek floförlere taraf m zdan verilmek üzere bu çeki verdi. Buyrun güle güle kullan n. Yaln z, çok merak ediyorum, bu denli yüklü bir çekle ne yapacaks n z? Genç adam yan t vermeden önce bir an düflündü sonra da gülerek yan t verdi: Bugünlerde ehliyet almak istiyordum dedi. rt k bu paran n bir bölümüyle bir sürücü kursuna kayd m yapt rabilirim

14 24 Bilgisinin, ileri görüflünün, cesaretinin ve kararl l n n yan s ra tatürk, sevgisinin de gerçekten eflsiz oldu u çok çok özel ve sevgili bir insan d. Devrimci özelli ini özledi imiz ölçüde, sevgili tatürk ün üstün de erdeki insansal özelli ini de özlüyoruz, her geçen gün onun yoklu unu daha da yo unlaflarak duyumsad m zda... Bir Sevgi Simgesiydi de Sevgili tatürk Oy l da Cumhuriyet Bayram kutlama töreninin yap ld meydana, nkara halk n n yan s ra, çevre köy ve kasabalardan da insanlar gelmiflti. Tribünlerde, kad n erkek, herkes tatürk ü alk fll yordu. Törenden sonra, tatürk tribünden ayr laca s rada halkla aras ndaki asker kordonunun kald r lmas n istedi. Halk n aras na kar flt. Ellerini halktan iki vatandafl n omuzlar na dayam fl, adeta kendinden geçmifl bir biçimde ilerlemeye bafllad. Halk onu incitmemek için kendiyle aras nda güçlükle bir boflluk b rakmaya çal fl yordu. Bir süre ilerledikten sonra, otomobile binmesini 25

15 an msatan görevliye Sen belki ömründe sevmiflsindir. Fakat hiç sevildin mi? Bundaki zevk hiçbir fleyde yok. Hele âfl n Türk ulusu olursa! Beni bu zevkten biraz daha ay rmay n dedi. Onun bu sözlerindeki içtenlik, cumhuriyeti ilan etti i gün yapt konuflmas nda da bulunmaktad r: Her zaman say n arkadafllar - m n ellerine çok içtenlikle ve s k - ca yap flarak onlar n varl klar ndan kendimi bir Bütün Dünya Ekim 2007 Yak n Tarihimiz Yaflar Öztürk an bile soyutlanm fl görmeyerek çal flaca m. Her zaman ulusun sevgisine dayanarak hep birlikte ileriye gidece iz. Türkiye Cumhuriyeti mutlu, baflar l ve utkulu olacakt r. Mustafa Kemal, halk n n uygar dünyada hak etti i yeri almas için her alana devrimleri sevgi çiçekleriyle yay yordu. Kastamonu da yapt bir konuflmas nda flöyle diyordu: Uygar m diyen Türkiye Cumhuriyeti halk fikriyle, düflüncesiyle uygar oldu unu kan tlamak ve aç klamak zorundad r. Uygar m diyen Türkiye Cumhuriyeti halk aile yaflam yla, yaflay fl biçimiyle uygar oldu unu göstermek zorundad r. Uygar m diyen Türkiye nin gerçekten uygar olan halk bafl ndan afla ya d fl görünüflüyle de uygar ve olgun insanlar oldu unu do rudan göstermek zorundad r. Gezim s ras nda köylerde de il, özellikle kasaba ve kentlerde kad n arkadafllar m z n yüzlerini, gözlerini çok kal n ve özenle kapatmakta olduklar n gördüm. Özellikle bu s cak mevsimde, bu tarz n kendileri için iflkence ve ac verici oldu unu tahmin ediyorum. Erkek arkadafllar bu biraz bizim bencilli imizin eseridir. Çok namuslu ve dikkatli oldu umuzun gere idir. Fakat sayg de er arkadafllar, kad nlar m z da bizim gibi anlay fll ve düflünceli insanlard r. Onlara ahlak n kutsall n afl lamak milli ahlak m z anlatmak ve onlar n beyinlerini fl k ile, temizlik ve incelik ile donatmak esas üzerinde bulunduktan sonra fazla bencilli e gerek kalmaz. Onlar yüzlerini dünyaya göstersinler. Ve gözleriyle dünyay dikkatle görebilsinler. Bunda korkulacak bir fley yoktur. Uygarl n coflkun seli karfl s nda dayanmak boflunad r. Ve uygarl k düflüncesizler ve uymayanlar hakk nda ac mas zd r. Ö retmen Cemal Bey, tatürk ün kurdu u iletiflimin tek tarafl olmad n, gerçek anlam yla iletiflim oldu unu kan tlayan bir rahatl kla, kalabal n aras ndan seslendi: Siz çok az uyuyor, hatta bütün geceyi uyan k geçiriyorsunuz. Hayat n z n bu do al haklar n hep bizim için, âfl k bulundu unuz bu ulus için feda ediyorsunuz. Bu kutsal bedeninizi ulusun fleref ve mutlulu una adad n z. Biz size karfl minnet ve flükran borçlar m z nas l ödeyece iz? Sizden ayr lan ellerimiz bir daha ne zaman birleflecek? Mustafa Kemal bu sözler karfl s nda çok duygulanm flt : Bir Sevgi Simgesiydi de Sevgili tatürk sözleri benli im üzerinde rkadafl m z n üzüntüler ve heyecanlar meydana getirdi dedi. Buna ayn içtenli in, ayn derin duygular n vicdan mda yükseltti i heyecan dile getirerek karfl l k vermek isterim. rkadafllar benim için sizden ayr lmak çok ac d r. rkadafl m z n belirtti i kesin zorunluluk olmasayd flimdi buradan geri döner ve çok mutlu olurdum. Fakat emin olunuz ki, size veda için elimi uzatt m zaman bu size veda için de il, sizinle temas m bütün ömrümce duymak içindir. Güvence verebilirim ki, burada bulunmad m ve birkaç kilometre uzakl kta bulundu um halde bile sizin içinizde imifl gibi duygulu olaca m. Çok içten ve yüksek gösterilere tan k oldum. Buna özellikle teflekkür ederim. Bu duygu ve içtenlik karfl s nda söz söylemek güçtür. Biliyorsunuz ki, içtenli in dili yoktur. Samimiyet sözle ifade edilemez. O, gözlerden ve yüzlerden anlafl l r. flte size yüzümü ve gözlerimi yöneltiyorum. Bak n z ve görünüz. Oradan anlayacaks n z ki, kalbim çok fliddetli sevgiyle çarpmaktad r. Hepinize derin bir sevgiyle veda ediyorum. *** tatürk ün hasta oldu u, elinin aya n n tutmad, ölüme mahkum oldu u dedikodusunun yay lmaya çal fl ld günlerde onun Büyükdere ye geldi ini duyan halk, sokaklar doldurdu. Kalabal n sevgi seli karfl s nda mutlu olan tatürk, Benim için zahmet ediyorsunuz. Bundan mahçup oluyorum. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek de ildir. Benim fikirlerimi, benim duygular m anl yorsan z ve hissediyorsan z bu yeterlidir dedi. nkara dan buraya gelmeden önce iflittim ki hakk mda Hastad r, eli aya tutmuyor, ölüme mahkumdur diyorlarm fl. flte karfl n zday m, s hhatteyim, elim aya m tutuyor. Kendi gözlerinizle görüyorsunuz ki, sapasa lam m. Kuvvetim yerindedir. Sizlere eskiden beri olan sevgim yerindedir. Siz bu akflam benim karfl mda milletin bir kütlesi, bir timsalisiniz. Size hitap ederken bütün millete sesimi iflittirece ime inan yorum. flitiniz ve iflittiriniz. Sizin ç karlar n z için sa l n, ömrünü ba fllayan ve adayan adam sa l kl d r ve sizin için çal flacakt r. O sizin için yafl yor. Benim kuvvetim, benim size olan sevgim, sizin bana olan sevginizdir. Bu ulus, bu ülke, yeni rejim üzerinde dünyan n en çal flkan bir varl olacakt r. Ben bunu kendi gözlerimle görmeden ölmeyece im. *** tatürk, sevme konusunda da uyar larda bulunurdu. Sevginin gözleri kör etmesini istemiyordu. Samsun da ö retmenlerin düzenledi i bir çay davetinde, sevgi seli içinde onlara flöyle seslendi: Efendiler! Dünyada herfley için, yaflam için, baflar için en gerçekçi yolgösterici bilimdir, fendir. Bilim ve fennin d fl nda yol gösterici aramak aymazl kt r, ca

16 hilliktir, sapmad r. Yaln z bilim ve fennin yaflad m z her dakikadaki aflamalar n, geliflmelerini alg - lamak ve ilerleyiflini zaman içerisinde izlemek gerekir. y l önceki bilim ve fennin diliyle Binlerce çizilmifl yasalar flu kadar bin y l sonra bugün oldu u gibi uygulamaya kalk flmak elbette bilim ve fennin içinde bulunmak de ildir. Çok mutlu bir duygu ile anl yorum ki, karfl mdakiler bu gerçekleri kavram fllard r. Mutlulu um art yor. Mutlulu um flunun için art yor, karfl mdakiler e itmekte ve yetifltirmekte olduklar yeni kufla da gerçe in ayd nl n n do mas na etkin olacak biçimde haz rlayacaklar na söz vermifllerdir. Bu hepimiz için övünülecek bir noktad r. Sizden olan bir kifliye sizden fazla önem vermek, herfleyi ulusun bir bireyinin kiflili inde toplamak, geçmifle, bugün ve gelece e, bütün bu zamanlara ait toplum çal flmalar - n n aç klanmas n ve ortaya ç kar lmas n böyle yüksek bir toplumun mütevaz bir flahsiyetinden beklemek elbette ki yeterli ve gerekli de ildir. Vatandafllar! Vatandafl n z olan herhangi bir flahs, istedi iniz gibi sevebilirsiniz. Kardefliniz gibi, arkadafl n z gibi, baban z gibi, evlad n z gibi, sevgiliniz gibi sevebilirsiniz. Fakat bu sevgi, sizin milli varl n z, bütün muhabbetlerinize ra men herhangi bir flahsa, herhangi bir sevdi- inize vermenize neden olmamal d r. Bunun aksine hareket Bütün Dünya Ekim 2007 etmek kadar büyük hata olmaz. *** tatürk, halktan korkan, halk ile aralar na üniformal setler çeken yöneticilerin aksine tam bir halk adam yd. s l güç kayna - n n halk oldu una inan yordu. Onun Kalkar, halka gider, iflime yeniden bafllar m tümcesi, özgüven, iyilik duygular tafl mak ve bu yüce duygular n toplumda karfl l n bulaca na duydu u inanç, galiba yaln zca kendine özgü sa lam bir sevginin ürünüydü. tatürk, Nerede karfl l kl sevgi ve sayg varsa, orda itimat ve itaat vard r; itimad n ve itaad n oldu u yerde disiplin, disiplinin oldu u yerde huzur; huzurun oldu u yerde baflar vard r inanc ndayd. Bursa, Çelik Palas Oteli nde onuruna düzenlenen bir baloda çok sevinçliydi. Halk n sel gibi f flk ran sevinci karfl s nda gülüyor, konufluyor, masalardakilere flakalar yap yor, dans edenleri alk fll yor, kendi de zaman zaman dans ediyordu. Bir ara müzik sustu unda genç bir han m piste yürüyerek kendisini selamlad ve yazd bir fliiri okumak için izin istedi. fiiir, tatürk için yaz lm flt ve duygu yüklüydü. Han m fliirini okumay bitirince, salondan büyük bir alk fl yükseldi. tatürk duygulanm flt, aya a kalkt ve çevresindekilere flöyle dedi: Ça layan halinde akan sevginizle, heyecan n zla beni de duyguland rd n z. Okudu u fliirle beni öven han mefendiye özellikle te- flekkür ederim. Benim bu ülkeye yapt klar m, asl nda hepinizin yapabilece i fleylerdir. sizin tercüman n zdan baflka bir fley de- Ben ilim. Siz istiyorsunuz ben yap yorum. Yapan ulustur, yani sizsiniz. fiunu önemle belirtmek istiyorum ki, bir ulusun yaflam nda güven ve beraberlik en büyük kuvvettir. Yönetenlerle, yönetilenler birbirlerini seviyorlar, inan yorlar, destekliyorlarsa, orada mucizeler gerçek olabilir. Evet birbirinizi seviniz, birbirinize inan n z. ma size bir ö üt verece- im, severek inanmay n z, inanarak seviniz. Sevmekle ifle bafllarsan z, inanc n zda yan lg ya düflmüfl olabilirsiniz. ma inanarak severseniz, yani inand n z insan severseniz, karfl n za hiçbir yan lg ç kmaz. *** tatürk ün sevgisinde korkunun yeri yoktu. Kendisine ölesiye ba l, ancak düflüncesini düflündü- ü do rultuda aç k aç k söylemekten çekinmedi ini bildi i arkadafllar ndan Recep Peker e, bir gün bir sohbet s ras nda, onun hiç de beklemedi i bir soru sordu: Sen benden korkmaz m s n hiç? dedi. Recep Peker bu soru karfl s nda kendini tutamad, gülmeye bafllad. tatürk, sorusunun yan t n almakta kararl yd. Sorusunu bir kez daha sordu: fiöyle karfl ma geç ve aç k aç k söyle bakal m dedi. Benden korkar m s n, korkmaz m s n? Recep Peker gülmesini b rakt ve tatürk ün bu sorusunu da her zamanki do rucu kimli iyle yan tlad : Bir Sevgi Simgesiydi de Sevgili tatürk Hay r, ne senin arkadafllar n korkakt rlar ne de sen korkunçsun dedi. Biz senin ideallerine inanarak ba l y z. Sen sevilen adams n, korkunç olamazs n! *** En büyük sevginin ulus sevgisi oldu una içtenlikle inanan tatürk, Millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur diyor ve bu görüflünü flöyle aç kl yordu: Kurtulufl Savafl nda benim de milletime etti im birtak m hizmetler olmufltur zannederim. Fakat, bunlardan, hiçbirini kendime mal etmedim. Yap lan n hepsi milletin eseridir; iflin do rusu da budur. Mazide say s z medeniyetler kurmufl bir rk n ve milletin çocuklar oldu umuzu kan tlamak için, yapmam z laz m gelen fleylerin hepsini yapt m z ileri süremeyiz. Bugüne ve yar na b rak lm fl daha birçok büyük ifllerimiz vard r. Yapmam z gereken birçok bilimsel çal flmalar da bunlar n aras ndad r. Beni seven arkadafllar - ma ö üdüm fludur: fiahs m z için de il, mensup oldu umuz millet için elbirli i ile çal flal m. Sevginin oldu u gibi, çal flman n da en büyü- ü, millet için yap lan çal flmad r. leri görüflünün, bilgisinin, cesaretinin ve kararl l n n yan - s ra tatürk, sevgisinin de gerçekten eflsiz oldu u çok çok çok özel ve sevgili bir insan d. Devrimci özelli ini özledi imiz ölçüde, sevgili tatürk ün bu üstün de erdeki insansal özelli ini de özlüyoruz, her geçen gün onun yoklu unu daha da yo unlaflarak duyumsad m zda

17 Bu ay cumhuriyetimizi kutlayaca z. Faziletle donat lm fl, laiklikle taçland r lm fl olan cumhuriyet hem bizim gerçe imizdir hem de devleti ve ulusuyla evrensel bir olgudur. Demokrasiye, hukuka ve insan haklar na dost bir uygarl k hazinesidir. Cumhuriyetimiz 30 ustos Zafer Bayram n n 85 inci y l n Gazi Mustafa Kemal in Genç Türk Cumhuriyeti nin temelleri burada kuvvetlendirildi. Burada akan Türk kanlar, bu semada uçuflan flehit ruhlar devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhaf zlar d rlar sözleriyle kutlad k. Bu ay cumhuriyetimizi kutlayaca z. Faziletle donat lm fl, laiklikle taçland r lm fl olan cumhuriyet hem bizim gerçe imizdir hem de devleti ve ulusuyla evrensel bir olgudur. Demokrasiye, hukuka ve insan haklar na dost bir uygarl k hazinesidir. Statik de il, dinamiktir ve 20 nci yüzy l n en muhteflem olay d r. Kimsesizlerin kimsesi olan ve her türlü ak l d fl l a ve hurafelere kapal olan özelli iyle ezelden ebede giden yürüyüflümüzde ayd nl n prizmas d r. Halk n cumhuriyetten bir flikayeti yoktur. Yaln zca geçmiflin y - Yaflamdan Gözlemler li Naili Erdem k nt lar nda yaflamak isteyenlerle, karanl n savunucular ve yabanc ideolojilerin zihinsel köleleri cumhuriyete sald rmaktad r. Tarihi gerçekleri tahripte sak nca görmeyen yobazlarla, modernleflmeyi kendi kimli inden kopufl diye yorumlayan softa bozuntular sald r lar n srarla sürdürmektedir. Tanzimatla bafllayan modernleflmeyi bat l laflmaya eflde er görme yanl fll ulusal de erlerimizden çokça uzaklaflmaya neden olmufltur. Bu yanl fll k taklitçiler denli kopyac larla, kozmopolitlerin ifline gelmifl demokratik, laik cumhuriyetin varl na tecavüzleri art rm flt r. Tüm bunlar yetmiyormufl gibi Türklük olgusunu bir felaket olarak alg - lama ahmakl cumhuriyetin karfl tlar n cesaretlendirmifltir. Gerçekte cumhuriyet bir Bat projesidir. Bizim bu projeyi yaflama geçirmemiz ne bir özentidir ne de Bat ya teslim olmad r. 31

18 Bütün Dünya Ekim Uluslar n flanss z dönemleri olmufltur. Sevr sonras durumumuz bir içler ac - s, bir yok olufl, bir umutsuzluk tufan na teslimiyetti. Böylesine bir atefl denizinden ancak Gazi Mustafa Kemal gibi bir müstesna deha bizi kurtarabilirdi. Çokça önde kiflinin tek kurtuluflun mandac l kabul etme oldu unu söyledi i bir ortamda TBMM var edebilmek, oradan tüm dünyaya örnek bir Kurtulufl Savafl n n destan n vermek ve arkas ndan da En hakiki mürflit ilimdir ilkesini kurulacak devletin özü k lmak cumhuriyete iman edenlerin ve onu kuranlar n yap t d r. Kim ne derse desin bu büyük projenin, bu unutulmaz efsanenin kahraman Gazi Mustafa Kemal dir. Ça dafllaflmay amaç k lm fl olmak; ancak ça dafl bir devlet ve ça dafl bir ulusla gerçeklefltirilir. Bu nedenledir ki cumhuriyet sürekli devlet ülkümüzün yap t d r. Kurtulufl Savafl sonucunda elde edilen zaferin taçland r lmas için cumhuriyet ilan edilmifltir. Ça dafl devletten maksat vrupa n n devletleri nas lsa bizlerin de öyle olmas ysa 19 May s 1919 da da, 23 Nisan 1920 de de ve 29 Ekim 1923 te de ayn kafa ve gönül birli i vard r. Ulusu ve tarihi genifl ufuk içinde görmeyenler cumhuriyetin niteliklerini ve kazan mlar n unutturman n planlar n yapsalar da ulusla var olmufl, ulusa mal olmufl, flehitler ve gazilerin canlar yla dualanm fl olan cumhuriyetimizden hiçbir fley koparamazlar. Halk, cumhuriyetle kavgal de- ildir. ksine mutludur sonbahar... Do u illerimizin Rusya yla s n r olan bir bölgesindeyiz. Gece tüm karanl yla üzerimize çökmüfl. lt nda topland m z yüzy ll k bir a aca as lan Lüks lambas denilen bir ayd nlatma arac n n çelimsiz fl klar karanl delmeye çal fl yor. Tahta bir masan n üzerinde konufluyorum. Karfl mda ayd nl k Rusya topraklar... Beni dinleyenlerin yüzlerini zor seçebilmenin verdi i h rsla Dertlenmeyiniz, fl - m z, elektri imiz yok diye tasalanmay n z. Bir y l sonra buralar da p - r l p r l ayd nl k olacak ve uygarl n tüm nimetlerinden sizler de yararlanacaks n z demifltim ki, gök gürlemesini and ran bir yürekli ses konuflmam kesti ve Bakan bey, ne üzülüyorsun... Onlar n elektri i var, yollar asfalt; ama bunlar n hepsi göstermelik... dedi. Onlar n ne llah ne de özgürlükleri var. Orada insan yok. Oras aç k bir cezaevi... Orada keyfince dolaflamaz, keyfince sigaran tüttüremezsin. cumhuriyeti de yalanc... Herfley Onlar n göz boyamak için yap lm fl. Bizim gönül fl klar m z, onlar n projektörlerinden daha parlakt r. Endiflelenme, onlardan hiçbir fley bize bulaflmaz. Bizim llah m z, bizim ezan m z, bizim tatürk ümüz ve bizim cumhuriyetimiz var. Ben de herkesle birlikte hem alk fll yor hem de Cumhuriyet Marfl n söylüyordum. Bu olay n üzerinden 42 y l geçti. O s n r boylar elektri e kavufltu. Yoklar n ço u var oldu. ma herfleylerinin var oldu u san lan SSCB flimdi yok. nayasa sözcü ünü ilk kez ristotales, devletleri monarfliler, diktatörlükler, aristokrasiler, oligarfliler, demokrasiler olarak nitelendirdi i Politika adl yap t nda kulland. Ona göre, Bir anayasa, bir devlette egemenliklerin ve özellikle de en yüksek görevlerin düzenlenmesidir. Constitution nayasa anas olarak tan y p bildi imiz Yasalar n nayasa n n anas olan constitutio sözcü ü, ister inan n, ister inanmay n, yasa larla hiçbir ilgisi, iliflkisi olmayan bir sözcüktür. Frans zca, ngilizce, talyanca baflta olmak üzere yeryüzündeki çeflitli dillerde yer alan Constitution sözcü ünün anas olan Evrensel Kültür Songül Saydam Constitutio sözcü ü, özünde durum, bünye, kurulufl anlam ndad r. nayasa sözcü üyle yer almas na karfl n Constitutio, Türkçe de de özündeki ana anlam n korumakta, anayasa olarak adland r lsa da, nakurulufl anlam nda kullan lmaktad r. Constitutio, öteki dillerdeki anlam örne i, Türkçe de de Toplumun siyasal ve hukuksal temel düzeniyle ilgili olarak yaz l ya da yaz s z ana hukuk kurallar n n tümü anlam nda kullan lmaktad r. Bir yan yla canl organizmalar n yap lar n, bir insan n parça parça tüm güçlerini biraraya getiren bedensel yap s ve fiziksel oluflumu anlam nda kullan l rken öteki yan yla insan taraf ndan yap lan bir yap y ya da bir kuruluflu da dile getirmektedir. Türkçe de içinde yer alan yasa sözcü ü nedeniyle yasayla ilgili bir ça r fl m yapsa da bu sözcük Bat dillerinde kimi zaman yasa sözcü ünü içermez. Örne in Roma mparatoru Caracalla n n 212 de imparatorlu un tüm özgür yurttafllar n Roma yurtafl durumuna getirdi i imparatorluk ferman da bir anayasa olarak nitelendirilir. nayasa, anakurulufl uzun bir geçmifle sahip olmas na karfl n insanl k onun nimetlerinden ancak birkaç yüzy ld r yararlan yor. nayasan n tohumlar Mezopotamya - daki uygarl klarda at ld. En büyük uluslararas surbilimci Jean Bottero ad olarak de il, anlam olarak yasadan söz edildi ini vurguluyor: 33

19 Bütün Dünya Ekim 2007 y l önce keflfedilip çözüldü ünde buna Seksen Yasa ad verildi. Bunun nedeni kuflkusuz kendini yasa diye sunmas de il, düzenlenifl, görünüfl biçimiydi. Kimse de bilerek ya da bilmeyerek buna karfl ç kmad. Birkaç aksi görüfl ç kt ysa da bunlar genel kabul aras nda kaybolup gitti. Bu yasa hiç kuflku yok ki bu uygarl ktan kalm fl en yo un, en etkileyici, en iyi korunmufl an tlardan biridir. Bu yasa, koyu renk yüksekçe bir tafl sütun üzerinde yaz l d r. Bu parça ran n güneybat s nda J. De Morgan n ekibi taraf ndan 1902 de Susa da bulunmufltur ve o günden buyana Louvre Müzesi ndeki Eski Do u Eserleri Koleksiyonu nun en de erli incisidir. n t n üst bölümünde an t n cephesi diyebilece- imiz yerinde an t sahibinin bir kabartmas bulunuyor: Babil Kral Hammurabi, Tanr s Marduk tan krall k iktidar n n simgelerini al - yor. Yasan n temel bölümünde bir dizi öneri vard r ve bu önerilerde görünüfle göre kraliyet tebas n n toplumsal davran fllar n, en az ndan belirli bir biçimde, olmazsa belli bir ölçüde düzene ba lamak, belirlemek amac n tafl rlar. Her ne kadar Mezopotamya da yasalar böyle zamana direnecek biçimde tafllara kaz nsa da uzun y llar sözlü anlaflmalar, kurallar biçiminde yaflad. Her ülkenin yaz l ve tek metin halinde bir nayasa s bulunmasa bile yaz l yaz s z hukuk kaynaklar ndan oluflan bir anakurulufl u genifl anlam yla anayasas vard r. Bu yüzden anayasalar geleneksel yaz l olmayan ve yaz l olmak üzere bafll ca iki gruba ayr l r. Modern ça da anayasac l k hareketleri genellikle yaz l bir anayasan n yap lmas yönünde geliflti. Bunu ilk örneklerinden biri olan Magna Carta ngiltere de yaflanmas na karfl n geleneksel yaz l olmayan anayasan n bugün yaln zca ngiltere ye özgü olmas da ilgi çekicidir. nayasa sözcü ünü ilk kez ristotales, devletleri monarfliler, diktatörlükler, aristokrasiler, oligarfliler, demokrasiler olarak nitelendirdi i Politika adl yap t nda kulland. Ona göre, Bir anayasa, bir devlette egemenliklerin ve özellikle de en yüksek görevlerin düzenlenmesidir. nayasan n do- as otoritenin temeline dayan r. fiimdi devlet oluflumunu insanlar n ortak ç karlar sayesinde biraraya getirilmesine borçludur. nayasa devlette güçler üzerinde düzenleyici bir direktif niteli ini tafl r. Devlet içinde güçler nas l da lacak, en üst güçte kimde olacak gibi sorular n yan tlar anayasada yer al r. nayasa devletin özüdür ve yasalar devlet güçlerinin egemenli e dayanarak kamu düzenini korurken uyacaklar ilkeleri gösterir. nayasa rejimi belirler. Rejimin ad d r. Ça dafl anlamda anayasa düflüncesi, yd nlanma Ça ile geliflti. Tart flmalar, görüfller birbiri ard nca boy gösterirken dünya üstünde ilk yaz l anayasa merikan Devrimi nin ard ndan 1787 de kaleme al nd. Bu metin bir y l sonra 11 eyalette onayland, 1789 da da yürürlü e giren BD nayasas oldu. Bunu Fran- s z Devrimi nin ürünü Frans z nayasas ve ötekiler izledi y l nda Sadrazam lemdar Mustafa Pafla n n ça r s üzerine silahl adamlar yla birlikte stanbul yak n nda çad r kuran ayan ve beyler daha önce haz rlay p ittifakname ad n verdikleri bir metni Sultan II. Mahmut a onaylatt lar. Osmanl tarihinde ilk kez görünürde de olsa padiflah otoritesini sözleflme niteli indeki bir belgeyle s n rland rd lar. Böylece, Osmanl mparatorlu u nda anayasal yaflama ilk ad mlar at lm fl oldu. rd ndan 1839 Gülhane Hatt- Hümayun u, 1845 Hatt- Hümayun u, 1856 Islahat Ferman, 1861 Hatt- Hümayun u ya da Tanzimat, I. Meflrutiyet, II. Meflrutiyet dönemleriyle anayasa ad ndan s kça söz edilen bir konu oldu. O zamanki deyifliyle Kanun-u Esasi dönemleri TBMM, Kurtulufl Savafl s ras nda Teflkilat- Esasiye Kanunu ad n ald. Bu yeni bir dönemin bafllang c - n n ad oldu. Mustafa Kemal in deyifliyle Egemenlik kay ts z koflulsuz ulusa ait oldu u ve Halk n yazg s n do rudan do ruya ve fiilen elinde tutmas gerçeklefltirildi. nayasa konusunda Türkiye nin izleyece i yol konusundaki görüflleri Mustafa Constitution Kemal, Medeni Bilgiler kitab nda flöyle dile getirdi: Türkiye Cumhuriyeti nin anayasas en ça dafl, ulusal egemenlik ilkeleri hükümlerini içerir. Birkaç maddesini her zaman hat rda tutmak için, burada oldu u gibi tekrar edelim. Egemenlik kay ts z ve flarts z ulusundur. TBMM ulusun tek ve gerçek temsilcisi olup, ulus ad na egemenlik hakk - n kullan r. Yasama yetkisi ve yürütme gücü Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ortaya ç kar ve orada toplan r. Hat rlatma: Bizim anlay fl m za göre, siyasal güç, ulusal irade ve egemenlik, ulusun birlik ve bütünlük içinde ortak kiflili ine aittir, birdir, bölünemez, parçalanamaz ve baflkas na b rak lamaz. Ulusta oldu u gibi, onun temsilcisi olan tek mecliste toplanm flt r. Yani güçlerin bölünmesi görüflü bizim için temel de ildir. Yaln z görevler flu yolla gördürülür: Meclis yasa yapma yetkisini kendisi kullan r. Meclis, yürütme yetkisini kendisinin seçti i cumhurbaflkan ve onun atayaca bir bakanlar kurulu arac l yla kullan r. Meclis, hükümeti her zaman denetler ve düflürebilir. Yarg yetkisi, ulus ad na yöntemi ve yasa çerçevesinde ba ms z mahkemeler taraf ndan kullan l r. Baba k z na sordu: Emel k z m dedi. Seninle evlenmek isteyen arkadafl na gelip beni görmesini niçin söylemedin? Genç k z babas n n bu sözleri üzerine at larak yan t verdi: Söyledim babac m dedi. O da yan t olarak seni birkaç kez gördü ünü beni buna karfl n sevdi ini söyledi

20 Tüm annelerin kurallar birbirinin ayn de ildir; ama bu kurallar n ço u özünde ayn d r. O öz, evin dirli idir, evde herkesin mutlu bir ortamda yaflamas d r, evde herkesin görevini de, kendini de, haddini de bilmesidir. Yoksa ne tad kal r, ne tuzu kal r evdeki aile yaflam n n... Siz beni bile tan mazs n z, rahmetli annemi nereden tan yacaks n z ki... Onun, evimizde uygulad kurallar ndan söz nne Yasa Hem Nal na Hem M h na Metin tamer edece im size... nnemin, evimizde titizlikle uygulanan kimi kurallar vard. Bu kurallar n ilki, sabahlar erkenden kalkmakt. Evimizde birden fazla banyo olmad ndan, banyoda ilk s ray, ilk kalkan kapard. Biz banyomuzu yaparken, çay suyu oca a konulmufl, kaynamaya b rak lm fl olurdu. Sofran n kurulmas, evde bir kiflinin tek bafl na de il, hepimizin birbirimize yard mc olarak yapt bir iflti. Sandalyeleri getirip masan n çevresine koyma iflini küçük kardeflim hiçbirimize b rakmazd. Belki de bu iflin ödülünü hiçbirimize b - rakmak istemedi i için böyle yapard. Çünkü sandalyeleri s ralama iflini bitirir bitirmez önce kendisi otururdu sofraya. Onun ödülü, sofrada hepimizden önce yerini almas yd. Benim görevim ise, karfl kald r mdaki f r na koflmak ve sofraya konulacak taze ekme i ald ktan sonra yine kofla kofla eve gelmek, ekme- i sofraya b rakmakt. nnemin kurallar ndan biri de, kahvalt n n ancak, babam sofraya geldikten sonra bafllayabilece iydi. Babam sofra- 37

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 3 Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî g day vermekte, hulâsa bir milletin

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı