Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut"

Transkript

1

2

3 BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme Genel Yönetmeni: Sina fien Yay n Dan flman : Yaflar Öztürk Türk Dili Dan flman : Haydar Göfer Sanat Dan flman : Süheyla Dinç Kapak: Turgut Keskin, Cat jans Redaksiyon: Fatma taman YEREL SÜREL YYIN Düzeltme Bölümü Sorumlular : Nükhet liciko lu, Emel Öksüz Kurt Seçiciler Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Bilgin (n sal Baflkan), Prof. Dr. hmet Mumcu, Prof. Dr. Solmaz Do anca, Prof. Dr. Sevil Öksüz, Prof. Dr. Ender Varinlio lu, Prof. Dr. Okay Eroskay, Prof. Dr. Fuat Çelebio lu, Prof. Dr. Sedefhan O uz, Doç. Dr. Levent Peflkircio lu, Necmi Tanyolaç, Haluk Cans n, zmir Tolga, laettin Giray, yhan Erten, Nuri Özakyol, lhan Banguo lu, hmet ydede, Manuel Bilos, Cengiz Dolunay Sürekli Yazarlar: Yücel ksoy, Metin tamer, Nuray Bartoschek, Cahit Batum, Prof. Dr. Yüksel Bozer, Sadi Bülbül, li Naili Erdem, li Murat Erkorkmaz, Konur Ertop, Gürbüz Evren, Metin Gören, lyas Halil, Pelin Hazar, lker nal, Mehmet Muhsino lu, Filiz Lelo lu Oskay, Saniye Özden, Yaflar Öztürk, Erdo an Sakman, Songül Saydam, zlen fien, Cheryl Tanr verdi, Eser Tutel, Engin Ünsal, Dr. Mehmet Uhri, Orhan Velidedeo lu, Mustafa Y ld z Yönetim Merkezi: 10. Sok., No: 45, Bahçelievler, nkara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) letiflim dresi: Mimoza 4/9, D: 1, taflehir, 34750, stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) bonet: (0212) Da t m: Yaysat Renk yr m : Mat Yap m Elektronik Posta: nternet Sitesi: Bas m Tarihi: Baflkent Üniversitesi nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya 2000, Baflkent Üniversitesi kurulufllar ndan 1. Cadde, No: 77, Bahçelievler, nkara adresindeki küm Reklamc l k, Dan flmanl k ve Yay nc l k jans Sanayi ve Ticaret.fi. nin 3. Cadde, No: 2, Yenimahalle, nkara adresindeki tesislerinde bas lm flt r.

4 Y l: 10, Say : 113 Ekim 2007 çindekiler Baflvuru Kitab... 7 METE KYOL Hoflgörü ve Erdem 12 ORHN VEL DEDEO LU Tek maç Onurlu ve fierefli Bir Türk Ulusu Olmak 17 YZI filer BÖLÜMÜ Kurtulufl un ve Kurulufl un Öyküsü Büyük Söylev, 80 inci Y l nda KONUR ERTOP Bir Sevgi Simgesiydi de Sevgili tatürk 24 YfiR ÖZTÜRK Cumhuriyetimiz 31 L N L ERDEM 4 Sayfa: 24 Bir Sevgi Simgesiydi de Sevgili tatürk Constitution 33 SONGÜL SYDM nne Yasa 37 MET N TMER bdürrahim Tuncak nlat yor METE KYOL Türkler Hakk nda Do rular Söyleyen Yabanc lar da Var 46 GÜRBÜZ EVREN Frans z rkadafllar mda Gördü üm Türkiye Konusunda 3 Önyarg 52 LE JÜL DE OSMNO LU Mao ve Yoldafllar Yollar fl nd ramad 55 MEHMET MUHS NO LU Spor Spikerleri 60 MET N GÖREN Yetene i Ona Tanr n n Bir rma an YÜCEL KSOY Çanakkale Cephesi nde Yeni Bir Gurur Var: Bedeli Çanakkale de Ödenecektir DO N ÖZGEZG N Çanakkale Direniflimiz 69 DO N ÖZGEZG N fievki Pafla Haritas ve... Onu Canland rma Projesi 87 GÜRSEL KINGÜÇ flkembe Çorbas 95 ESER TUTEL Mavi Bayrak 101 PEL N HZR ç l Susam ç l! 103 CHERYL TNRIVERD William Saroyan ve... Bir Öyküsü 109 HLUK ERDEMOL Maymun Babun Zekidir 115 ERDO N SKMN Yaflama ç lan Kap : Sevgi 117 NURY BRTOSCHEK simsiz Bir Borç 119 LYS HL L Trajik Uvertür ün Babas : Johannes Brahms 122 YÜCEL KSOY Bir Baflkad r Benim Memleketim 129 L MURT ERKORKMZ Eflyan n Ruhu 135 SD BÜLBÜL Tafl n nsan 137 DR. MEHMET UHR Fesle en Saks s 142 MÜNEVVER ONGUN Yapam yorum un Cenaze Töreni 149 DO UGÜL KN Sizden Bize 8 lk Dersimiz Türkçe 15 Ekim SuDokular 94 Bilginizi Denetleyin 113 Mankafa Poldi 128 Bir Baflkad r Memleketim 139 Sayfa: 115 Maymun Babun Zekidir nne ve Babalardan Güzel Söz 148 Kareler ve Rakamlar 152 Mant k Bilmecesi 153 Satranç 154 Bulmaca 156 y n Kitaplar 158 Bir Fotograf Bin Sözcük 160 5

5 Baflvuru Kitab... Mete kyol - Bütün Dünya n tlaflan ad yla Nutuk her türlü karfl ilaç n n yap - olarak bildi imiz ve özünde, yapt klar n n nedenini bir doktor reçetesi etkinli iy- sal oluflumu ve kullan fl yöntemi, ve tüm ayr nt lar n ulusuna aç klad Büyük Söylev ini Mustafa yer almaktad r. le Nutuk un sayfalar aras nda Kemal tatürk, tam 80 y l önce Kuruluflumuz un nas l oldu unu anlatan bir belgesel destan bu ay okumufltu y l n n 19 May s günü özelli indeki Nutuk, bir tehlike ç kt Samsun dan izledi i ülkenin genel görünümü nü ve o ilk olaca n n da yolunu, yöntemini karfl s nda kurtuluflumuz un nas l günü izleyen savafl m n Mustafa gösteren bir rehberdir. Kemal, 80 y l önce o günleri birlikte yaflad ulusunun kurucu alevlerinden ve dumanlar ndan çindeki kiflileri bir yang n n kufla na anlatm flt. korumak için binalarda kolayl kla Mustafa Kemal in, 1927 Ekim eriflilen yerlerde bulunan Tehlike ay nda, günde alt flar saat olmak an nda cam k r n z dü meleri örne i Nutuk da, uygar Türkiye üzere, alt günde okudu u Büyük Söylev, okundu u o ilk y l izleyen her y l ilerideki kuflaklara, dalar n her türlü iç ve d fl alevler ve Cumhuriyeti Devleti ni ve yurttaflha da yo unlaflan anlam yla uygar dumanlardan korumak zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin geldi inde, cam duraksamadan hem de erini aktaran hem de bu k r lacak ve dü mesine bas lacak de erin yaflat lmas ve korunmas bir güvenlik gücüdür. yöntemlerini gösteren devrimsel sterseniz, Nutuk un son bölümü olan Gençli e Seslenifl in, bir bir miras m zd r. Bu çifte özelli i nedeniyle Nutuk, uygar Türkiye Cumhuriyeti paca m z, sonra da bu görevimi- tehlike an nda bize, önce ne ya- Devleti ni ilelebet yaflatmak ve korumak kararl l ndaki uygar yurt- ve son tümcelerini bir kez daha zi nas l yapaca m z anlatan ilk tafllar m z için bir baflucu kitab an msayal m ve hatta bir kez daha olmas yan s ra, gerekti inde dört birlikte söyleyelim: elle sar laca m z bir baflvuru kitab d r da... Türk cumhuriyetini, ilelebet muha- Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin yaflamsal varl n zedele- Muhtaç oldu un kudret, damarfaza ve müdafaa etmektir. meye yönelik her türlü giriflimin lar ndaki asil kanda mevcuttur. 7

6 flini büyük bir baflar ve sevgiyle yapan ender yay nlardan bir tanesi Bütün Dünya ve Bütün Dünya n n o çok çal flkan ekibi! Her say da tatürk e ve tatürk ün yads namaz fikirlerine yer verdi iniz için sizlere minnet borçluyum. Türk toplumunun Bütün Dünya ya gerçekten gereksinimi var. Umar m ç kard n z her yeni say sizleri düflledi iniz hedeflere götürür. Sayg ve sevgilerimle, Gül Laiho, stanbul. Y llard r, sizi, özellikle Say n Erdo an Sakman n yaz lar - n büyük bir zevkle okuyorum. Bizimle hayvanlar n ilginç özelliklerini, hayvanlar n dünyas n paylaflt için kendisine sizin ara- Sizden Bize Mektuplar Bütün Dünya, Mimoza 4/9, D: 1, taflehir, 34750, stanbul Faks: c l n zla teflekkürlerimi iletmek istiyorum. Say n Sakman n Eylül 2007 say s ndaki yaz s n da yine büyük bir zevkle okudum. Koalalarla ilgili bilmediklerimi yine kendisinden ö rendim. Çok teflekkür ederim. Çi dem Hiçy lmaz, stanbul. Ü lkemizdeki öteki medya organlar ndan o kadar farkl s n z ki... Bütün Dünya m z, kültür yaflam m za çok olumlu katk larda bulunuyor. De erli yazarlar n zdan Say n Yücel ksoy, nsanl a danan Yaflamlar bafll alt nda her ay kendine özgü yumuflac k anlat - m yla evrensel kültürümüze, evrensel sanatç lar tan mam za önemli katk lar sa l yor. Kendi- sine çok teflekkür ediyorum. Ben Bütün Dünya okuru yum ve bu s fatla özel bir kimlik sahibi oldu umu biliyorum. Gülden Çulha, nkara. 8 9 B üyük Yap tlar m z bafll - alt nda Say n Konur Ertop, her biri birbirinden de erli edebi yaz lar yla hem okurlar bilgilendiriyor hem de bu konularda ö renimleri eksik kalm fl kiflilere ö retmenlik yap yor. Kendisine çok teflekkür ediyorum. O de erli yaz lar n her ay yine büyük bir zevkle okuyaca m. Meltem Durmufl, nkara. E ylül 2007 say n zdaki Say n lyas Halil in Mehmet li Pafla adl yaz s n, her zamanki gibi, çok be enerek okudum. Say n Halil in öykülerini bir fliir yaz yormuflcas na kaleme almas ve kulland özgün sözcükler yaz lar n bir kez daha okumam sa l yor. Say n lyas Halil in yaz - lar için sizlere çok teflekkür ederim. Sevgilerimle, Üstün Oral, zmir. S ize giderek daha çok tutuluyorum. nsana verdi iniz de- eri, sayg y her say n zda aç k bir flekilde gösteriyorsunuz. Her say - n z büyük bir merakla beklemek, belki de hayat m n en anlaml olay... Hayat ma anlam ve fl k katt - n z için size çok teflekkür ederim. yi ki vars n z... Mustafa Ifl k, Bursa. D ergimizde eme i geçen herkese bizi böylesine bir zevkle buluflturdu u için teflekkür ederim. Bütün Dünya dergisini okumak demek benim için en sevdi- im yiyecek olan çikolatay yemek kadar tatl bir duygu... Bana bu duyguyu yaflatt n z için teflekkürler. Sizleri seviyorum. Gamze Evren, Çanakkale. B ütün Dünya y her ay sat r sat r, titizlikle okuyorum. Bilgi da arc ma ve genel kültürüme katt klar yla güçlenip büyüyorum. Bütün Dünya y boyutu, yaz ve fotograflar k sacas herfleyiyle çok be eniyorum. Dergilerimi özenle sakl yorum. Ö rencilerime de dergiyi okumalar n ve edinmelerini söylüyorum. Sevgilerimle, hmet Biçerer, Mersin. D erginizin her say s n büyük bir merakla bekliyorum ve bir solukta da okuyuveriyorum. Konular ifade edifl flekliniz çok güzel... Bizler için yaflam güzellefltirmek ve kolaylaflt rmak ad na ne gerekiyorsa yap yorsunuz. Sizin yazd klar n z ö rencilerimle de paylafl yorum. Onlar da sizden pek çok fley kazand lar, yaflama dair... Çok teflekkür ederim. Süreyya Gül, Kastamonu. S ayfalar n za yaflam n bütün renklerini s d r yorsunuz. Edebiyatla, resimle, müzikle, bilmece ve f kralarla... Bu çok yönlü, seviyeli yay n n zdan dolay,

7 bir e itimci olarak sizi kutluyorum. Baflar lar n - z n devam n diliyorum. Baflak hmeto lu, Diyarbak r. B irçok kayna kar flt r p arad m z bulma eziyetini bizden al p sizin üstlenmeniz ve bunlar güzel bir dil ve sadelik içinde önümüze sunman z gerçekten çok güzel... Teflekkür ederiz. Sedat ksoy, Sinop. B Sizden Bize Mektuplar uldum, büyük bir sorunuma çare buldum. Okumay çok severim, okuyanlar da... Yeni tan flt m insanla ilk sohbetim okuma üzerine olur. lk sorular mdan biridir, Okumay sever misiniz? ld m yan ta göre sohbet ilerler. Yan t Evet se nedir, nas ld r, kimlerdir sevilenler, okunanlar ve gelinir can al c noktaya... Peki Bütün Dünya okur musunuz? Yine yan ta göre devam; ama üzülerek flahit oluyorum ki, çok okuyan, bilen yok Bütün Dünya y... Bilmiyorum belki benim çevrem öyle ya da ben öyle olmas n umuyorum. Yoksa bu büyük kay p karfl s nda çok üzülürüm, üzülüyorum da... Hemen tan t yorum, yan mda varsa veriyorum eline, yoksa anlat yorum içeri ini, nas l bir bütün dünya oldu unu... lgiyle, merakla ve biraz da tan mam fl olman n buruklu uyla dinliyorlar beni ya da inceliyorlar dergiyi ve benden Sak ncas yoksa bir süre ben de kalabilir mi? diyerek istiyorlar. Büyük bir memnuniyetle diyorum, Gelecek say ya kadar sizde kals n. Yüzlerdeki yeni bir fleyi tan man n heyecan n görmek beni çok mutlu ediyor. Minnetle ve biraz da g ptayla bakan gözlere gülümsüyorum. Derdime buldu um çareye gelince... nsanlara arma an olarak kitap almaya bafllad m son zamanlarda... Yaflland kça okuman n, okutman n, teflvik etmenin de erini daha iyi anl yorum. Keflke daha önce bu çabay verebilme imkan m olsayd da verebilseydim. Hiç ald r fl etmiyorum art k, insanlarla hele gençlerle kitap ve okuma üzerine konuflurken ald m tepkilere... Bazen insanlar kitap ve okuma üzerine geliflen sohbetten s k l - yorlar. nançla, inatla sürdürüyorum sohbeti ve okuman n güzelliklerini, yararlar n anlatmaya çal fl yorum. Geçenlerde bir arkadafl m n o luyla böyle bir sohbet yapt m. Ben sevmiyorum, okuyam yorum, s k l yorum dedi. Hem ne okuyaca m bilmiyorum. Bana bir kitap önerir misin? Duraklad m, o an zor durumda kald m. Kiflili ini, ilgi alanlar n iyi bilmedi im için, kafl yapay m derken göz ç kar r m korkusuyla Ben biraz düflüneyim sonra sana söylerim, hatta yollar m dedim. Baflka çarem yoktu, Bu arada da babas ndan yard m al r m diye düflündüm. ma bir ipucu ç kmad babas ndan... rkadafl m dedi, Okumay sevmiyor, al flt ramad m, bilmem ki nas l bir tür kitaptan hofllan r. Sevinirim okumaya teflvik edebilirsen, belki senin sayende bu sorun çözülür. ld beni bir düflünce, karar- s zl k yafl nda okumay sevmeyen, okuyamayan bir gence ne önerebilirim? Sonuçta bir e itimci de ilim, tan y nca, ilgi alanlar n bilince kolay, verirsin bildi- in bir kitap ad... Neyse birden akl ma Bütün Dünya geldi, beynimde flimflekler çakt, Neden olmas n ki? dedim. çinde her kesimden, her yafltan insana yönelik bir fleyler var. Ne yok ki demek daha do ru olur. Güncel olaylar, bilim, makale, öykü, f kra, karikatür, bilmece, bulmaca, fotograf, an lar... flte art k Be enir mi, be enmez mi? diye düflünmeden arma an m verece- im, ya da önerece im Bütün Dünya y sevdiklerime... Fatma Pekpayz n, zmir S izlerle tan flt m zaman lise son s n f ö rencisiydim. fiimdi ise bir ö retmenim... Ve biliyorum ki Bütün Dünya yla ö rencilerimi tan flt rmak benim borcum... Herfleyin bulundu u ve s k lmadan okunan yaz lar n z çok baflar l ve bence dünyaya aç lmak için ilk ad m... Müjgan Ifl k, Eskiflehir. B u kadar baflar l, özverili bir çal flmay bizlere sundu unuz bizleri her konuda bilgilendirdi iniz için çok teflekkür ederim. Ça m z n en önemli sorunu okumak olan flu y llarda siz bizlere çok iyi fl k oluyorsunuz. yi ki vars n z gelecek günlerde beraber olmak dile iyle, pek Ercan, Mersin. nsanlar n kültür seviyesini art - ran küçük; ama büyük ifller baflaran bir dergisiniz. Eme iniz için teflekkür ederim. Çi dem Karakoç, Uflak. D erginizi kafamda ad n koyamad m birçok sorunun analizi gibi görüyorum ve tan mlamalar n z için minnetar m. Mahmut Ifl k, Çanakkale. T ürkiye deki en büyük eksikliklerden birini kapat yorsunuz, okumay... Evdeki tüm bireyleri ortak bir paydada toplamay baflaran tek dergisiniz. Okumay fazla sevmeyen kardeflimin bile dikkatini çektiniz. d - n z gibisiniz; bütün dünyay kucaklayabiliyorsunuz. Hep böyle devam etmeniz dile iyle... Sinem Gamze, stanbul. D ünyan n çok büyük oldu unu zannediyordum; fakat, ebat küçük; ama içi dopdolu olan derginize s acak kadar küçükmüfl. Daha önce pek çok dergiyi takip etmeme ra men sizin verdi iniz tad o dergilerde bulamam flt m. Bir mum baflka bir mumu tutuflturmakla fl ndan bir fley kaybetmezmifl sözü ne de do ru bir söz bence... Mum oldu- unuz ve alevinizi bizimle paylaflt n z, bizi de tutuflturdu unuz için teflekkür ederim. Ifl n z n hiç sönmemesi dile- iyle, sevgiler, fiirin Tanr verdi, Bolu.

8 Hoflgörünün çok de iflik tan m ve koflullar vard r. Fakat bir tanesi ön kofluldur: Yerine göre güçsüz, güçlüyü; küçük, büyü ü hofl görebilir; ama onlara hoflgörü gösteremez. Yöneten, yönetilene; güçlü, güçsüze; büyük, küçü e karfl hoflgörülü olabilir ancak. Yapt r m gücü olan n bu gücünü bilinçli olarak s n rlamas ya da kullanmamas d r hoflgörü... Hoflgörü ve Erdem 2007 y l Ekim ay, tatürk ün Büyük Nutuk unu sunmas n n 80 inci y ldönümü y l, ayn zamanda, Mevlâna Celâleddin Rumî nin (Belh 1207-Konya 1273) do umunun 800 üncü y l. Büyük Nutuk un, yaln zca süre olarak de il, anlam ve önem olarak da Türk ulusu için ne büyük bir tarihi yap t oldu u, san r m, dergimizin bu 2007 Ekim say s nda, yetkili kalemlerce de erlendirilmifl olacakt r. Bütün dünya insanlar n kucaklayan insanc l (hümanizmas ) ve hoflgörüsü nedeniyle Mevlana n n do umunun 800 üncü y l kutlamalar ise UNESCO (Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Örgütü) taraf ndan da desteklenmifltir. Yüceli i belirtilmek ve Mesnevi-i manevi sinin kutsal kitaplara yak n de erde oldu u vurgulanmak için O, bir peygamber de il ama kitab var denilen Mevla- Türk Dili Orhan Velidedeo lu na y ne zaman ansam, onun o engin hoflgörüsü gelir akl ma. Gerçi hiçbir hoflgörü sonsuz de- ildir, olamaz da; onun da s n rlar vard r. Herkes hoflgörülü olabildi i gibi horgörülü de olabilir. Bu, kifliden kifliye, durumdan duruma de iflen bir tutumdur. Say n Prof. Dr. Necdet daba (Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi ö retim üyesi) bir yaz s nda flöyle diyordu:* Hoflgörünün karfl l kl sayg ve sevgiye dayal bir olgu oldu unu; karfl l kl sayg ve sevginin olmad yerde hoflgörüden söz edilemeyece ini; ayr ca hoflgörüyü gerektiren etmenlerin, duygusal düzlemde, yanl fllardan kaynakland n ve yanl fllar örtbas etmenin ya da görmezden gelmenin ancak hoflgörüyle olabilece ini san yorum. Bu ba lamda unutulmamas gereken, do al olarak, yanl fllar n da bir ölçüsünün, s n - r n n olmas gerekti i; her türlü yanl fla hoflgörü göstermenin olanakl olmad gerçe idir. Hoflgörünün çok de iflik tan m ve koflullar vard r. Fakat bir tanesi önkofluldur: Yerine göre güçsüz, güçlüyü; küçük, büyü ü hofl görebilir; ama onlara hoflgörü gösteremez. Yöneten, yönetilene; güçlü, güçsüze; büyük, küçü e karfl hoflgörülü olabilir ancak. Yapt r m gücü olan n bu gücünü bilinçli olarak s n rlamas ya da kullanmamas d r hoflgörü... Bu görüflümü, ölümünün alt nc y l nda kendisini özlemle and - m z Ö retmen Fethi Ülkü nün (Elaz Ekim 2001) ilginç bir an s yla örneklendirece im:** 2000 y l önce Latin flairi Virjil [Vergilius: Ö 70- Ö 19] Erdem, yeryüzünden ayr l rken ayak izlerini k rsal alanda (bir anlamda köyde) b rakm flt r der y ld r o ayak izleriyle avunuyor, onunla övünüyor, onun yüceli ine s n yoruz. Erdem, yaln z, flehirlerin okumufl yazm fl üstün mevkideki insanlar nda de il, bazen okumam fl kiflilerde, bazen köyde, köylüde de fl ldar. Gerçekte köylü, çok duygulu, çok saf ve temizdir. Bunu aç klarken Elaz da yaflad m z bir olay akl ma geldi. Bizim bir derne imiz vard Elaz da; Elaz Kültür Derne- i. Buraya, ço unlu u gençler olmak üzere, pek çok kifli girer ç - kar. fiehir d fl ndan gelenler olur; dernek Elaz temsil etti i için orayla temas kurar. Derne imiz, yörenin kültür zenginliklerini yaflatma ve tan tma yan nda orta ve lise ö rencilerine de paras z kurslar düzenlerdi. Bunun için flehrimizin okullar ndaki ö retmenler gelir, gönüllü olarak ders verirler. Ben de Frans zca dersleri veriyordum. O y llarda dernekten haberi olmayan, dernekçili i bilmeyen, flehrin baz ileri gelen kiflileri, ne yapar bu gençler, bilmezlermifl. Çok partili y llara girdi imiz günlerdi, acaba muhalifi oldu umuz partilerin destekleyicisi mi bunlar diye de kuflku duyarlarm fl. Bir gün, derne in bulundu u binan n yan ndaki bir ticarethanede dört befl kifli al flverifl ederken, birisi yan ndakine sormufl: Ne yaparlar bu gençler, buraya niye girer ç karlar? Soru sorulan kifli, Hasbi a diye bilinen ve oldukça da varl kl, hat r say lan bir köylü, (ffedersiniz, o günkü sözü aynen ifade etmeye mecburum) Ne bileyim demifl, Bir sürü hergele girip ç k yor! Tesadüfen orada bulunan ve bu sözü duyan derne imizin üyesi iki arkadafl m z geldi bana ve Bize hakaret ettiler, hergele dediler, flimdi hemen suçüstü yapacaks - n z, biz de tan kl k edece iz. B enim derhal telafllan p harekete geçece imi san yorlard. Onlara flöyle dedim: Bu kifli bize bir etiket yak flt rm fl. Bize düflen nedir: öyle olmad m z kan tlamak. Daha çok çal flal m, insanlara kendimizi daha iyi tan tal m, onlara yard mc olal m, onlara yararl olal m. O kifli de zamanla anlar böyle olmad m z, belki de mahcup olur, sözünü geri al r

9 Bütün Dünya Ekim 2007 O arkadafllardan biri çok k zd ve bana Sen bizi temsil edemiyorsun, bizi savunmuyorsun, baflkanl ktan çekil... gibi sözler söyledi ama üzerinde durmad m. Biz, çal flmalar m za devam ettik, o yaz aylar nda da gönüllü ve paras z olarak kurslar açt k; ö retmen arkadafllara rica ederek. r gibi çal fl yordu dernek. B irkaç ay sonra bir gün, yak n köydeki evimin önünde, bahçede oturuyorum, bir fayton geldi, kap önünde durdu ve içinden Hasbi a indi. Kendisini tan r m ama bize gelip giden bir insan de- ildi. Karfl lad m, gereken sayg y gösterdik, evimize kabul ettik. lk sözü Niçin geldi imi biliyor musunuz? oldu. Hay r, bilmiyoruz, misafir geldiniz, hofl geldiniz. Hay r dedi Misafirli e gelmedim. Bir zamanlar derne inize girip ç kan gençleri sormufllard bana, ne yap yorlar? diye. Ben de Bir y n hergele iflte, girip ç k yorlar gibi bir söz söylemifltim. ma gün geldi, lisede okuyan o lum ikmale kald ama hiç çal flm yordu evde. Bir gün Baba, s n f m geçtim! diye sevinçle ç kt geldi. Nas l geçtin o lum, hiç çal flt n görmedim. Dedi ki Elaz Kültür Derne i paras z kurslar açm flt, ben de oraya devam ettim, o kurslar n yard m yla s n f m geçtim. Nerede bu dernek o lum diye sordu umda ö rendim ki benim hergeleler dedi im insanlar bu kurslar açm fllar. Derne e gelip sizlerden özür dilemek istedim, ama gençler belki beni anlayamazlar, üzüntülü olaylar olabilir, onun 14 için evinize kadar geldim. Özür diliyorum ve izin verirseniz yar n derne e gelece im, mümkünse üye olmam sa lay n; böylece siz ne iseniz ben de o olay m!.. Hasbi a n n bu çok erdemli davran fl ndan memnun oldum ve iste ini arkadafllar ma ilettim, onlar da duyguland lar. Birkaç gün sonra Hasbi a geldi, üyelerden özür dileyerek derne e üye oldu ve o zaman için çok büyük bir para idi, befl yüz lira da ba flta bulundu... Düflünüyorum: 1950 lerin ilk y llar nda geçti i anlafl lan bu olayda, dernek baflkan Fethi Ülkü ö retmen, arkadafllar n n k flk rtmas na kap lsayd, tan klar n anlat mlar yla Hasbi a n n cezaland r lmas sa lanabilirdi; bu güçleri vard. ncak, Fethi ö retmenin olgun, hoflgörülü ve sab rl tutumu yan nda, hatas n n ay rd na varan Hasbi a n n k rdaki ayak izinden kalma erdemli davran fl ile dernek, hem hat rl bir üye, hem de yüklü bir ba fl kazanm fl olur... Hoflgörünüz çok olsun!.. *Cumhuriyet, Hoflgörü, **Rahmetli Ö retmen Fethi Ülkü yü, kendi anlat m ndan banda ald m ö retmenli iyle ilgili pek çok an s ndan ikisini, dergimizin 2005 ve 2006 Ekim ay say lar nda yay mlayarak anm flt k. Bu y l da onu, bir söylefli aras nda anlatt bu son an s yla bir kez daha an yoruz. Ifl klar içinde yats n... Sözcük bilginizi denetledikten sonra, do ru yan tlar için 16 nc sayfam za bak n z 1. skandal (frans zca) a) iskandil b) rezalet c) yolsuzluk ç) utanç verici 2. sivilizasyon (frans zca) a) sivilleflme b) resmilik karfl t c) uygarl k ç) aç kl k 3. mod (ingilizce) a) ruh durumu b) keyif c) nefle ç) kederli 4. praymtaym (ingilizce) a) TV gündüz programlar b) TV gece programlar c) akflamüzeri TV programlar ç) en çok izlenilen TV saati 5. trekking (ingilizce) a) do a yürüyüflü b) koflu c) su sporu ç) da c l k 6. efektif (ingilizce) a) aktif b) pasif c) etkili ç) dalgal 7. doping(ingilizce) a) spor hilesi b) uyar c c) güçlendirme ç) moral verme 8. üniversal (ingilizce) a) evrensel b) yerel lk Dersimiz Türkçe Saniye Özden c) dünya çap nda ç) beynelmilel 9. layt (ingilizce) a) hafif b) kolay c) ayd nl k ç) zarars z 10. ekstra larj (ingilizce) a) büyük boy b) battal boy c) en uzun ç) genifl 11. kontrol (ingilizce) a) denetim b) denetleme c) bak m ç) disiplin 12. enk rmen (ingilizce) a) halk temsilcisi b) sorumlu haber sunucusu c) seçici ç) denetleyici 13. anti- (ingilizce) a) karfl t b) muhalif c) z dd ç) karfl daki 14. keytering (ingilizce) a) toptanc b) perakendeci c) yemekhane ç) yemek toptanc s 15. sayz (ingilizce) a) beden ölçüsü b) boy ölçüsü c) bir ölçü birimi ç) s f r beden 15

10 16 1. skandal (frans zca) b) rezalet. Bir de er yarg s n, kamusal ya da bireysel bir ahlak sarsacak nitelikte söz, davran fl, tutum ya da eylem. Zamanla rezalet sözcü ü hafif kalm fl olacak ki, skandal sözcü ünü alm fl z ve gündelik dilin yayg n sözcüklerinden biri olarak kullanmay sürdürmekteyiz. 2. sivilizasyon (frans zca) c) uygarl k. Frans zca, civilisation (uygarl k) sözcü ünün Türkçe söylenifli olan bu sözcük, ço u kez, askersel sisteme karfl sivilleflme anlam nda kullan lmaktad r. 3. mod (ingilizce) a) ruh durumu. Mood (ruh durumu), anlam ndaki bu ngilizce sözcük, Türkler ce olumlu olumsuz tak larla havamda de ilim ya da havamday m anlam nda kullan lmaktad r. 4. praymtaym (ingilizce) ç) en çok izlenilen saat. Televizyonlar n Türkçe karfl l k düflünmeden saat 20:00-22:00 saatleri aras ndaki programlar için kulland klar sözcük. Prime time n okunuflundan. 5. trekking (ingilizce) a) do a yürüyüflü. Do a y prat ld kça tüm dünyada yayg nlaflan do a yürüyüflleri, Türkçe de ne yaz k ki ngilizcesiyle belirtiliyor. 6. efektif (ingilizce) c) etkili. Etkili, geçerli anlam nda effective sözcü ünün özellikle döviz borsas nda s k kullan m ndan dolay yerleflmifl yeni bir yabanc sözcük. 7. doping(ingilizce) b) uyar c. Spor yar flmalar ndan önce sporcunun güç kazanmak için ald uyar c ilaç ve benzeri fleylerin tümü. lk Dersimiz Türkçe Yan tlar 15 inci sayfam zda yer alan sözcüklerin do ru karfl l klar 8. üniversal (ingilizce) a) evrensel. Türkçe karfl l tümüyle yerleflti i için art k bu sözcük anadiline yolcu edilebilir. 9. layt (ingilizce) a) hafif. Light n Türkçe söyleniflinin özellikle g da alan nda kullan m yla yayg nlaflt layt. Bir g da al flverifl merkezinde Bu ürünün hafifi var m? deseniz, size tuhaf bir yabanc gözüyle bakabilirler. 10. ekstra larj (ingilizce) a) büyük boy. Tekstil ürünlerinin beden ölçülerinden biri, büyü ü. kisi de kullan l yor. 11. kontrol (ingilizce) a) denetim. Türkçe san lacak denli yerleflmifl olan bu sözcü ün yerini denetim ald. Dahas, otokontrol sözcü ü bile özdenetim ile karfl lan yor ve yayg n kullan l yor. 12. enk rmen (ingilizce) b) sorumlu haber sunucusu. Televizyonlarla birlikte ngilizce den (anchorman) gelen sözcük, sorumlu haber sunucusu, bafl muhabir anlam ndad r. 13. anti- (ingilizce) a) karfl t. Politik dilde bir fleyin karfl t olarak yayg nlaflan sözcük flimdi yaflam n her alan na girdi. ntioksidan, antialerjik vb. Sözcü ün Türkçe sinin benimsenme h - z da giderek artmakta. 14. keytering (ingilizce) ç) yemek toptanc s. Zamanla yeme in de sanayileflmesiyle ortaya ç kan sözcü ün Türkçe sinin kabulü henüz zay f düzeyde. 15. sayz (ingilizce) a) beden ölçüsü. Bu sözcük de tekstilin ngiltere merkezli olarak bafllamas n n bir sonucu olarak çok yayg n. ma s k s k Kaç beden? sorusu da soruluyor. Mustafa Kemal, Samsun da att ilk ad m ndan, zmir de att son tekmesine de in Kurtulufl Savafl m z süresince att tüm ad mlar n n öyküsünü, ulusuna hesap verircesine bir sorumlulukla belgelerle anlatt Büyük Söylev ini, tam 80 y l önce bu ay söylemiflti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kurulufl tarihini oldu u denli, kurulufl gerekçesini de tüm ayr nt lar yla aç klad Büyük Söylev ini Mustafa Kemal, Cumhuriyet Halk F rkas n n II. Büyük Kongresi nin topland 15 Ekim 1927 tarihinde okumaya bafllam fl ve... Günde alt flar saat olmak üzere toplam 36 saat 31 dakika süren bu büyük Büyük Söylev ini, alt nc günde tamamlam flt r. Mustafa Kemal in Büyük Söylev inde aç klad olaylarla ilgili belgelerin sunumunu ise, Büyük Söylev in okunmas ndan sonra kongre yazman Ruflen Eflref Ünayd n yapm flt r. Bu yaz m z n bafl na ald m z Büyük Söylev in girifl bölümünü, yaln zca her Türk yurttafl n n de il, yeryüzünde Türk ve Türkiye sözcüklerini duyan tüm kiflilerin de dikkatle ve her sözcü ünün anlam n kavrayarak okumalar gerekti ine inan yoruz. Tek maç Onurlu ve fierefli Bir Türk Ulusu Olmak Yaz flleri Bölümü - Bütün Dünya ilke, Türk ulusunun onurlu ve flerefli Temel bir ulus olarak yaflamas d r. Bu ancak, tam ba ms z olmakla sa lanabilir. Ne denli zengin ve gönençli olursa olsun, ba ms zl ktan yoksun bir ulus uygar insanl k karfl s nda uflak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lay k olamaz. Yabanc bir devletin koruyuculu unu ve kollay c l n kabul etmek, insanl k niteliklerinden yoksunlu u, güçsüzlü ü ve beceriksizli i aç a vurmaktan baflka bir fley de ildir. Gerçekten bu afla l k duruma düflmemifl olanlar n isteyerek bafllar na yabanc bir efendi getirmeleri hiç düflünülemez. Oysa, Türk ün, onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir 17

11 ulus tutsak yaflamaktansa yok olsun daha iyidir. Bütün Dünya Ekim 2007 ya ba ms zl k, ya ölüm! flte, gerçek kurtuluflu Öyleyse, isteyenlerin parolas bu olacakt r. Bir an için, bu karar n uygulanmas nda baflar s zl - a u ran laca n düflünelim. Ne olacakt? Tutsakl k... Peki efendim, öteki kararlara uymakla da sonuç bu olmayacak m yd? fiu ayr mla ki, ba ms zl için ölümü göze alan ulus, insanl k onur ve flerefinin gere i olan her özveriye baflvurdu unu düflünerek avunur ve kuflkusuz, tutsakl k zincirini kendi eliyle boynuna geçiren uyufluk, onursuz bir ulusla karfl - laflt r l nca dost ve düflman gözündeki yeri çok baflka olurdu. tatürk ün yak n tan klar ndan Prof. Dr. fet nan, Büyük Söylev i flöyle anlat yor: Bu bir devlet kurucusunun ulusuna hesap verme örne idir. Tarihte de örne ine az rastlan l r. Bu söylevi iki bölümde incelemek gerekir: Resmi belgeler ve bunlara dayanan yay nlar. Olaylar ve kifliler üzerinde tatürk ün düflünceleri ve aç klamalar. flte bu bak mlardan birinci elden bir tarihtir bu yaz aylar nda Mustafa Kemal stanbul a gelmifl ve Dolmabahçe Saray nda konuk edilmifltir. Bu saray n salonlar ndan birinde her gece toplanan kalabal k arkadafllar aras nda bu büyük Büyük Söylev den parçalar okumakta ve üzerinde tart flmal konuflmalar yap lmaktad r. tatürk, kendisi okuyor ve yazd konular üzerinde aç klamalar yaparak çok hararetli konuflmalar yönetiyordu. (...) Bu Büyük Söylev in müsveddelerini inceledi imiz zaman hemen her sayfas nda bir düzeltmeler, eklemeler görüyoruz. Yaz kimi kez tatürk ündür, kimi sayfalar ise kendisi yazd rm flt r. (...) Yaz aylar n n s cak bir gününün gecesi tatürk ün çevresinde daha kalabal k bir ayd nlar toplulu u vard. O, arkadafllar na adeta bir sürpriz haz rlaman n sevinci içinde Oturunuz ve dinleyiniz dedi. Büyük Söylev in sonuna koyaca sat rlar yüksek sesle okumaya bafllad. Dinleyicilerin nefes bile almad klar n san yorum. Çünkü ben kendimi öyle hissediyor ve milli bir heyecan n etkisinde yafl yordum. Bütün Milli Mücadele nin tarihi olan Büyük Söylev, bu sat rlarla son bulacakt. tatürk bu metni okuyup bitirdi i zaman derin bir nefes alm fl; fakat iki damla göz yafl n da bizlerden saklamam flt. Gençli e Seslenifl okundu u akflam art k tarih olmufl olaylar Bu konuflma konusu de- ildi. O Türkiye Cumhuriyeti nin gelece i üzerinde duruyordu. Tarihi yaflad m z gibi yazd k; fakat gelece i Cumhuriyet e inananlarla, onu koruyanlara ve yaflatacaklara emanet etmek gerekir diyordu. Gençli e Seslenifl yaz s n ilk dinleyenlere övmek f rsat n dahi verdi ini hat rlam yorum. Sadece O nun sözleri hâlâ bugün bile kulaklar mda yank lanmaktad r: Gençli i yetifltiriniz. Onlara bilim ve kültürün olumlu düflünce- lerini veriniz. Gelece in ayd nl - na onlarla kavuflacaks n z. Özgür düflünceler uygulamaya geçti i zaman Türk ulusu yükselecektir diye telkinlerde bulundu. O, Türk gençli inin sa duyusuna, ulusçulu una, yurt sevgisine inand n ve onlara güvendi ini söylüyordu. tatürk ü Özleyifl adl yap t nda Ruflen Eflref ise, Büyük Söylev in haz rlan fl konusunda flunlar yazmaktad r: haziran sabah, eski köflkü- Bir nün balkonunda oturuyordun. Yirmiyedi saattir, uyumadan notlar n, belgelerini yoklaya, inceleye büyük Büyük Söylev ini dikte ettiriyordun. Yahya Kaptan n Gebze de flehit Tek maç Onurlu ve fierefli Bir Türk Ulusu Olmak düfltü ünü anlatt n parçay okutturup dinlerken, senin önüne serilmifl güneflli nkara ufuklar na bakan gözlerinin, yoluna bafl koymufl o halk kahraman n n can verirken yan nda imiflsin gibi nemlendi ini, y llar sonra o hat ra ard nca hâlâ dudaklar n n titredi- ini görmekten büyük ne olabilir? Büyük Söylev in Girifl bölümüyle bafllad m z bu yaz m z, Büyük Söylev in son sözü olan Gençli e Seslenifl bölümünü an msatarak noktalayal m. Büyük Söylev in sonundaki Gençli e Seslenifl bölümü, bildi- iniz gibi, Ey Türk Gençli i diye bafllamakta ve... Bildi iniz gibi, flöyle devam etmektedir: Birinci vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mustafa Kemal, Büyük Söylev ini Cumhuriyet Halk F rkas n n II. Büyük Kongresi nde okumaya bafllad. Ve daha sonra gençlerin, bildi- iniz gibi, bu Birinci vazife lerini nas l yerine getireceklerini, bunu yaparken muhtaç olduklar kuvvet in nerede mevcut oldu u nu anlatmaktad r, bildi iniz gibi

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol 9 Döneminin Osmanl toplumunu ve bas n n elefltiren ve Cevdet Kudret taraf ndan sadelefltirilen bu metin, Muallim dergisinin 11 inci cilt, 14 üncü say s nda yay mlanm flt r. 1867-1915 y llar aras nda yaflayan

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

Bütün Dünya. Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald

Bütün Dünya. Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI Bütün Dünya 1 HAZ RAN 2010 2000 Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Nisan 2009 314 0 888 BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet

Detaylı

ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI

ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI 192297 SAYI: 2011 / 04 F YATI: 4 TL Prof. Dr. Mehmet Haberal 7 Y l Önce Yazd : Cumhuriyet Eserlerle Yaflar Sh:8 Söz savunman n Emin Çölaflan: Haberal Silivri de

Detaylı

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti. tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof.

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

do umunun 125. y l an s na atatürk 125. do umunun y l an s na ATATÜRK

do umunun 125. y l an s na atatürk 125. do umunun y l an s na ATATÜRK do umunun 125. y l an s na 125. an s na do umunun y l ATATÜRK -Do umunun 125. Y l An s na- Din, Bilim, Uygarl k ve Atatürk Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Proje : Dr. Ömer Menekfle Bask Kontrol :

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Kars n Kurtuluflu ve An lar. Hem Kars ta Hem stanbul da Yaflamak. 60 Y l Önce 30 Ekim Kars n Kurtulufl Günü Farkl Etkinliklerle Kutlan yordu

Kars n Kurtuluflu ve An lar. Hem Kars ta Hem stanbul da Yaflamak. 60 Y l Önce 30 Ekim Kars n Kurtulufl Günü Farkl Etkinliklerle Kutlan yordu Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li)

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) aral k 2008 devrimin fliir ç l : mayakovski. abdi ipekçi nin kollar TAYAD l lar bir kez daha kucaklad. edebiyat m z n ayd n l k yüzü

Detaylı

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne aittir.

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı