TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KOTA RAPORLAMA SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KOTA RAPORLAMA SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 . KOTA RAPORLAMA SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ NETWORK DİREKTÖRLÜĞÜ ANKARA 1/22

2 1. KONU Veri Merkezi Bağlantısı, İnternet Servis Sağlayıcılığı (İSS) lisansına ve aynı zamanda Yer Sağlayıcılığı faaliyet belgesine sahip İşletmecilerin yüksek miktarda veri trafiğini kendi veri merkezlerindeki sunucularından TT şebekesine doğru yönlendirebilmeleri için sunulur. Hizmet; ters asimetrik bir Metro Ethernet İnternet hizmeti olup, sadece İşletmecilere ait veri merkezlerinde barındırılan uygulamaların erişimleri için kullanılır. TTVPN ise; erişim tekniklerinden bağımsız olarak çok noktadan çok noktaya bağlantı sağlayan ve verinin farklı servis sınıflarında taşınmasını mümkün kılan hizmettir. Veri Merkezi bağlantıları için toplamda 26 adet hız profiline sahip 1:2 ve 1:5 oranlarında kurulan asimetrik devreler, ihtiyaç duyulması halinde simetrik hale getirilecek ve XDSL ile ME erişimleri için TTVPN yapısının uç bazlı yapıdan bulut yapısına dönüştürülmesiyle bu sürede geçen trafik kotasının hesaplanabilmesi amacıyla gerekli tüm donanım ve yazılım alımının anahtar teslimi olarak temin edilmesi. 2. AMAÇ Veri Merkezi Bağlantısı müşterilerinin ihtiyaç duyulan saldırı vb. gibi anlarda etkilenmemeleri ve TTVPN müşterilerinde bulut yapısında geçen trafik bilgisine ait kota miktarını takip ederek yeni tarife modelleri içeren ürünlerin piyasaya sunulması. 3. TANIMLAMALAR TÜRK TELEKOM Türk Telekomünikasyon A.Ş. yi ifade etmektedir. FİRMA Kota Raporlama Sistemi ihalesine muhatap ve bu Teknik Şartnameye cevap verecek İstekli, Yüklenici, Şirket veya Şirketleri ifade etmektedir. TARAF/TARAFLAR Türk Telekom ve FİRMA hep birlikte Taraflar, tek başlarına ise Taraf olarak isimlendirilmektedir. TEÇHİZAT / ÜRÜN / CİHAZ İşbu İhale kapsamında birim fiyatları verilen, tam teşekküllü çalışır durumda (ANAHTAR TESLİMİ) teslim edilecek olan malzeme, teçhizat, donanım, yazılım, hizmet ve eğitimin tümünü ifade eder. SİSTEM(LER) Nework altyapısında kurulu bulunan, hizmetlerinin verilmesi için gerekli olan malzeme, teçhizat, donanım ve yazılımı ile bunların işletilmesi için yardımcı olan ek bileşenleri (yazılım, donanım vb.) tümünü ifade eder. ŞEBEKE; TÜRK TELEKOM un altyapısını oluşturan bütün veri şebekelerini ifade eder. 2/22

3 MÜŞTERİ; Genişbant erişim ve IP-MPLS şebekesi üzerinden verilen servisleri ücreti karşılığı alan ve TÜRK TELEKOM ile yürürlükteki yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak düzenlenmiş sözleşmeleri imzalayan özel ve tüzel kişileri ifade etmektedir. KURULUŞ MAHALLİ; Ürün lerin kurulacağı TÜRK TELEKOM mahallini (sistem salonlarını) ifade etmektedir. MONTAJ; Ürünler in Kuruluş Mahaline kurulum yapılarak, tam teşekküllü çalışır vaziyette servise hazır hale getirilmesini (Üzerinden hizmet verebilecek hale getirilmesini) ifade etmektedir. DONANIM; Bu sözleşme kapsamında alınan ve yine muhtelif sözleşme ve sipariş mektupları kapsamında alınan ve halen garantileri devam etmekte olan/garantileri dolan teçhizatları ifade etmektedir. YAZILIM; İşbu İhalenin işlevinin yerine getirilmesi ve/veya diğer SİSTEMLERE olan entegrasyonun sağlanması için gerekli, geliştirilmiş / kodlanmış her türlü yazılım kodu, script, program vb. ifade eder. DOKÜMANTASYON; TÜRK TELEKOM a yazılı ve elektronik ortamda verilen, SİSTEMlere ve diğer TEÇHİZATlara ait standart tanıtıcı bilgi ile Mühendislik, Montaj, İşletme ve Bakım talimatlarını da içeren yazılı ve elektronik ortamdaki dokümanları ifade eder. METRO ETHERNET; Türk Telekom altyapıları üzerinden geniş bantlı data hizmetlerini ve katma değerli servisleri verebilmek amacı ile kurulmuş olan Ethernet tabanlı şebekeyi ifade etmektedir. VERİ MERKEZİ BAĞLANTISI 1:2 ve 1:5 oranlarında sunulan Asimetrik Metro Ethernet hizmetidir. GÜN; Aksi belirtilmedikçe, takvim gününü ifade eder. POP NOKTASI; Platform/ürünlerin kurulacağı santralları ifade etmektedir. 4. GENEL HUSUSLAR 4.1. Firma, gerçekleştirilecek uygulamanın analiz, tasarım, geliştirme, test ve kurulum süreçlerini ayrı ayrı belirtildiği detaylı İş Takvimini sunacaktır Ayrıca Türk Telekom, sözleşme imzalansa dahi sipariş verip vermemekte, alımları yarıda bırakmakta serbesttir Türk Telekom ve Firma tarafından sözleşmenin imzalanması aşamasında objektif olarak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işi; sözleşmeye konu alım içinde kalması ve 3/22

4 idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla sözleşme bedelinin %20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde yükleniciye yaptırmaya Türk Telekom yetkilidir Firma; gümrük, nakliye, montaj ve kurulum işlemleri için masrafları kendisine ait olmak üzere sorumlu olacaktır Firma, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği ve sair mevzuat kapsamındaki şartları sağlayacaktır Bu Teknik Şartnamede tüm günler, takvim günü olarak verilmiştir Türk Telekom, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 2 yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre alım konusu mal ve/veya hizmetleri fazlar halinde sipariş edebilecektir. Her faz için Ek-4 de verilen İş Akış Planı geçerli olacaktır Siparişler bütçe imkânları ölçüsünde fazlar halinde verilebilecektir. Bütçe imkânlarının yeterli olmaması durumunda işin tamamlanma süresi buna bağlı olarak uzayabilecektir. Bu durumda sözleşme süresi uzatılabilecektir Türk Telekom oluşacak ihtiyaç durumuna göre toplam sözleşme bedeli içerisinde kalmak kaydıyla teklif edilen teçhizat listesinde (opsiyonel ürünler dahil) miktarlarda ve merkez isimlerinde değişiklik yapılabilecektir.. 5. UYGUNLUK 5.1. Teklif edilen ürünler, mevcut Türk Telekom şebekeleri ile uyumlu olacaktır. Türk Telekom un kurulu şebekelerinde performans kaybına, yavaşlığa ve operasyonel anlamda bir probleme neden olmayacaktır. Gerekli olması durumunda, her türlü entegrasyon Firma tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır. 6. TEKNİK ŞARTNAMEYİ CEVAPLAMA USULÜ 6.1. Firma, Teknik Şartnamede belirtilen hususlara sayfa, madde sırasını belirterek, Ek-6 da verilen formatta Türkçe olarak ayrı ayrı cevap verecektir Firma Teknik Şartname maddelerinde istenen şartların sağlanıp sağlanmadığını KABUL veya RET gibi hiçbir yoruma olanak vermeyecek şekilde kesin ifadelerle belirtecektir. Bir şarta bağlı kabul, Şüpheli kabul ve benzeri açıklanacak kabullerin hiçbirisi kabul edilmeyecektir Bir maddeye KABUL denildiği halde bu maddeye bağlı açıklama kısmında ret anlamda bir ifadenin bulunması durumunda o madde RET olarak kabul edilir. 4/22

5 7. GİZLİLİK Taraflar dan her biri, Türkiye Cumhuriyeti nin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve mevzuatındaki emredici hükümler saklı kalmak kaydı ile bu Sözleşme nin uygulanması dolayısıyla öğrendiği diğer Taraf için gizlilik arz eden hususları muhafaza edeceğini, koruyacağını, yetkili idareci ve personelinin söz konusu bilgileri gizli ve sır olarak saklayacaklarını ve üçüncü kişilere açıklamayacaklarını ve Ek-7 te yer alan Gizlilik Sözleşmesi hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt ederler. 8. FİRMANIN SORUMLULUKLARI 8.1. Firma, Kota Raporlama Sistemi ihalesinde teklif ettiği tüm fiyat ve teyitlerden sorumludur Firma Türk Telekom a ait bilgileri sadece iş amaçlı olarak kullanacağını, üçüncü şahıslar ile paylaşmamayı, ihale kapsamında yapılması gereken işler dahilinde paylaşılması gerektiğinde Türk Telekom un iznini almayı taahhüt eder Firma, sözleşme imzalandıktan sonra sistemin işletilmesi için gerekli ve bu iş konusu şartname maddelerinde belirtilmiş ancak herhangi bir sebepten dolayı birim fiyatını vermediği tüm malzemeleri bedelsiz olarak temin edecektir Firma, şartnamedeki tüm maddelerin ihale sonrası imzalanacak sözleşmenin esasını teşkil ettiğini kabul edecektir Firma, Kota Raporlama Sistemi ihalesi kapsamında imzalanacak sözleşme çerçevesinde alınacak yazılım ve donanımın, sevkiyatı ve montaj çalışmalarının tamamlanması, ilgili personelin belirtilen miktarlarda eğitimi, sistemin tam teşekküllü olarak hizmete verilmesi ve garanti sonrası bakım hizmetlerinin verilmesinden sorumludur Kurulacak sistemler, Kota Raporlama Sistemi şartnamesinin tüm hükümlerine uygun olacaktır Firma, proje uygulama süresince sistemlerin kurma, entegrasyon ve servise verilmesi için gereken tüm faaliyetlerin yönetiminin, montaj mahallinde görevlendirilecek Firmanın uzmanları tarafından yürütüleceğini onaylayacaktır Firma, Türk Telekom a verdiği teklifte yer alan ve sözleşme ile imza altına alınacak sabit birim fiyatlar üzerinden ürün ve yedek malzemeyi temin edecektir Firma, Kota Raporlama Sistemi ihalesi için çalıştıracağı kendi ve diğer firma elemanlarının İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununun işveren olarak yüklediği bütün yükümlülükleri yerine getirecektir Firma, ürünlerin sevkiyatı, testleri, muayene ve kabulleri gibi tüm aşamalarda görevlendirilecek personelini (ünvanları ve sayıları ile birlikte) ve 5/22

6 organizasyon şemasını Sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içerisinde Türk Telekom a bildirecektir. Değişiklik durumlarında Firma Türk Telekom a gerekli bildirimi yapacaktır Survey çalışmaları, Firma ve Türk Telekom personeli tarafından, sipariş verilmesi ve kesinleşmiş saha listelerinin Firma'ya resmi olarak iletilmesinden sonra 15 gün içerisinde tamamlanacak ve Survey raporu birlikte imza altına alınacaktır Kurulacak yeni platformun tasarımının (fiziksel olarak ve tüm servisler açısından) yapılması için gerekli planlama Firmanın uzman tasarımcıları ile birlikte yapılacak olup, kurulumlara ve geliştirmelere planlanan tasarımın Türk Telekom tarafından onaylanmasını müteakip başlanacaktır Firma, tüm dizayn ve entegrasyon senaryolarını Türk Telekom a verecektir. Montaj aşamasında, tüm konfigürasyon ve devreye alma işlemleri, ancak Türk Telekom'un dizayn ve entegrasyon senaryolarını resmi olarak onaylamasını müteakip başlayabilecektir. Türk Telekom'dan kaynaklanabilecek, onay sürecindeki gecikmeler iş akış takvimine eklenecektir Önerilen çözümde, başka bir üretici firma ürününün kullanılması durumunda teklif veren firma, üretici firmayla garanti süresi boyunca back-to-back anlaşma imzalayacaktır Firma, mevcut bir özelliğin iyileştirilmesi/düzeltilmesi ile ilgili talebin iletilmesinden sonra en geç 30 gün içerisinde söz konusu geliştirmeyi/düzeltmeyi sağlayacaktır. 9. FİRMA ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER 9.1. Firma, Kota Raporlama Sistemi ihalesinin her aşamasında konu ile ilgili yeterli tecrübe ve bilgi birikimine sahip eleman bulunduracaktır Türk Telekom, Firmanın çalıştırdığı herhangi bir elemanın yetersiz, ihmalci, disiplinsiz olduğu kanaatine vardığı takdirde bu Firma elemanının değiştirilmesini isteyebilecektir. Eleman değişikliğinin meydana getireceği her türlü sorundan Firma sorumlu olacaktır. 6/22

7 10. TEKNİK DEĞERLENDİRME - UYGULAMA PLANI UYGULAMA PLANI Firma, teklif edilen çözümün başarılı bir şekilde işletmeye verilmesi ve hizmete hazır hale getirilmesi için gerekli plan, kurulum, sistem entegrasyonu, işletmeye verme ve eğitimi ile ilgili tam bir uygulama planı verecektir Kota Raporlama Sistemi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlamak üzere EK-4 deki İş Akış Planına uygun bir şekilde Analiz, Tasarım, Geliştirme, Test, Kurulum ve Geçici Kabul süreçleri yürütülecektir EK-4 deki İş Akış Planı na göre, sipariş tarihinden itibaren; o En geç 15 gün içerisinde Analiz çalışması tamamlanarak, hazırlanan Analiz dokümanı Türk Telekom onayına sunulacaktır. Türk Telekom Analiz dokümanının teslim edilmesinden itibaren en geç 5 gün içerisinde söz konusu dokümanı onaylayacaktır. Analiz dokümanının Türk Telekom tarafından onaylanmasından itibaren en geç 15 gün içerisinde tasarım dokümanı hazırlanarak Türk Telekom onayına sunulacaktır. Türk Telekom Tasarım dokümanının teslim edilmesinden itibaren en geç 5 gün içerisinde söz konusu dokümanı onaylayacaktır. Tasarım dokümanının Türk Telekom tarafından onaylanmasından itibaren Geliştirme, en geç 8 hafta içerisinde tamamlanarak Test sürecine başlanacaktır. Test süreci en geç 5 gün içerisinde tamamlanacaktır. Testlerin olumlu olarak tamamlanmasından itibaren en geç 5 gün içerisinde kurulum (Yazılım ve Donanım) tamamlanarak sistem servise hazır hale getirilecek ve 2 aylık gözlem süresi başlayacaktır. Gözlem süresi sonucunda Geçici Kabul testlerine başlanacaktıır. Sipariş edilen donanımın ekspertiz muayenesi, sipariş tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde yapılacaktır İş akış takviminin herhangi bir aşamasında Firmadan kaynaklanan gecikmelerde, gecikilen süre sonraki diğer aşamaları ötelemez. 7/22

8 İş takviminin herhangi bir aşamasıda Türk Telekom dan kaynaklanan nedenlerden dolayı işin gecikmesi durumunda herhangi bir gecikme cezası uygulanmayacak, gecikilen süre iş akış planına (EK-4) ilave edilecektir Yukarıdaki iş akış planında yer alan her bir iş adımının belirtilen sürelerden daha erken tamamlanması durumunda, erken sürede tamamlanan iş adımına ait kalan süre, bir sonraki iş adım süresine ilave edilecektir Firma, donanım ve yazılım ile Kota Raporlama Sistemi uygulamaları konularında, Türk Telekom çalışanlarına Türk Telekom tarafından belirlenecek santral noktasında 1 er haftalık çalıştay düzenleyecektir. Söz konusu çalıştaya katılacak Türk Telekom Personelinin görevlendirilmesi ile ilgili her türlü masraf Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. 11. YEDEK MALZEME VE TEÇHİZATLAR Firma, elinde tutacağı yedek malzeme listesini Geçici Kabul sonrası Türk Telekom a bildirecektir. Firma, % çalışabilirlik oranını sağlayacak şekilde yedek malzeme bulunduracaktır. Önerilen yedek malzeme listesi teklifte ayrıca verilecek, Türk Telekom gerek gördüğü durumda malzeme listesini revize edebilecektir. Arıza durumlarında Firmanın yedek malzeme bulundurmamasından dolayı, 13.5 maddesi alt maddelerinde belirtilen süreler içerisinde giderilemeyen arızalar için 13.9 maddesine göre uygulanacak cezai hükümler, arıza durumları dışında Türk Telekom tarafından acil olarak talep edilen malzemelerin Firma tarafından yedek stoklarından sağlanamaması durumunda ise 21.1 maddesine göre uygulanacak cezai hükümler geçerli olacaktır Firma, garanti süresi boyunca tutacağı kendi yedek malzeme listesini verecektir ve Türk Telekom onayını alacaktır. 12. GARANTİ ŞARTLARI VE SÜRESİ Satın alınacak ürünlerin (yazılım ve donanım) garanti süresi, geçici kabul tarihinden itibaren üç (3) yıl olacaktır. Söz konusu garanti süresi boyunca (3 yıl), bakım destek hizmeti ücretsiz verilecektir. Yedek malzemenin montajının tamamlandığı tarihinden itibaren yedek malzemeler için de geçerlidir Firma tarafından Kota Raporlama Sistemi`nin işletilmesi ve servislerin hizmete verilmesinde hiçbir üründe hata olmadığı ve garanti süresince sistemin sözleşme maddelerine uygun olarak çalışacağı garanti edilecektir Şebekenin sürekliliğini sağlayan bütün şartlar, yedek parça, dokümantasyon, donanım ve yazılım için garanti verilecektir. 8/22

9 13. BAKIM DESTEĞİ Firma, sattığı tüm ürünler için (yazılın ve donanım) garanti kapsamında 3 yıl süresince ücretsiz bakım destek hizmeti verecektir. Bakım destek hizmeti donanım ve yazılım tüm bileşenlerini kapsayacaktır Firna garanti sonrasında bakım destek hizmetlerini verecektir. Türk Telekom, garanti sonrasında Bakım Destek Hizmet Sözleşmesinin imzalanması aşamasında gerekli görülen hizmet veya hizmetleri sözleşme kapsamında alıp almamakta serbesttir Cihazların minimum ömrü 8 yıl olacaktır Periyodik Bakım Firma garanti süresi ve bakım destek hizmetlerini verdiği süre boyunca, kurulan sistemlerin periyodik bakımını (fiziksel temizlik, CPU/RAM/MEMORY değerlerinin kontrolü, yazılım/lisans güncellemeleri vb.) 1 er yıllık periyodlar halinde ücretsiz olarak yapmaktan sorumlu olacaktır Teknik Yardım Hizmetleri Teknik Yardım Hizmetleri, Kota Raporlama Sistemlerinde oluşacak arızaların tipleri ve önemine göre üç (3) derece olarak aşağıda sınıflandırılmıştır. a.birinci Derece Arızalar: Bir merkezdeki Kota Raporlama Sistemi Sisteminin arızalanarak, faturaya baz oluşturacak dosyayı belirlenen süre içerisinde ilgili sisteme (Mediation v.b.) aktaramaması. b.ikinci Derece Arızalar: Bir merkezdeki Kota Raporlama Sisteminin arızalanarak, faturaya baz olacak dosyanın/bilgilerin Yönetim Sistemi nden alamaması. c.üçüncü Derece Arızalar: Kota Raporlama Sistemini oluşturan bileşenlerden birinin veya birkaçının performansında düşüklük olması, hata/uyarı vermesi, olağan çalışması dışında çalışmaya devam etmek suretiyle arızalanması Arızanın başlangıç süresi; Türk Telekom un, Firmaya arızayı sistemlerle birlikte sağlanacak yönetim sistemi üzerinden bildirmesi ve arıza kayıt numarasının alınması ile başlayacaktır. Firma arıza kayıtlarının takibini yapacak ve ayda bir Türk Telekom a raporlayacaktır. 9/22

10 Arızalara Müdahale Süreleri a. Birinci Derece arıza için müdahale süresi: Bu tip arızalara en geç bir (1) saatte müdahale (uzaktan veya bizzat) edilecek ve arıza en geç dört (4) saat içerisinde giderilecektir. b. İkinci Derece arızalar için müdahale süresi Bu tip arızalara en geç bir (1) saatte müdahale (uzaktan veya bizzat) edilecek ve arıza en geç on iki (12) saat içerisinde giderilecektir. c. Üçüncü Derece arızalar için müdahale süresi Bu tip arızalara en geç (3) saatte müdahale (uzaktan veya bizzat) edilecek ve arıza en geç yirmi dört (48) saat içerisinde giderilecektir Arızalanan Ürünlerin Tamiri ya da Değiştirilmesi Arızalı ürünlerin yerine Türk Telekom yedeklerinin kullanıldığı veya 12.5 maddesinde belirtilen durumların dışında Türk Telekom bünyesinde kullanılan kartların arızalanması durumlarında arızalı ürünler, her türlü masraf Firmaya ait olmak üzere, Firmaya gönderildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde tamir edilerek veya yenisi ile değiştirilerek Türk Telekom a çalışır vaziyette teslim edilecektir. Arızalı ürünün Firmaya teslim edilmesine kadar geçen süre içerisindeki sorumluluk Türk Telekom a, tamir edilen veya yenisi ile değiştirilen ürünün Türk Telekom un eline ulaşıncaya kadar geçen süredeki sorumluluk Firmaya ait olacaktır Garanti kapsamı içerisinde ve garanti süresi sonrasında imzalanacak parçalı bakım sözleşmesi kapsamında arızalanan ürünlerin tamiratı veya değiştirilmesi ücretsiz olarak yapılacaktır. Garanti kapsamında ürün kullanılamayacak hale gelmiş ise Firma, ürünü yenisi ile ücretsiz olarak değiştirecektir Yazılımların Güncellenmesi veya Değiştirilmesi Şebeke ve ürünlerin performansında veya işlevlerinde geliştirme sağlamak veya yazılımlardaki problemleri gidermek amacıyla, ilgili tüm sistemin (donanım / yazılım) güncellemeleri / geliştirmeleri Firma tarafından 3 yıllık garanti ve bakım anlaşması süresi kapsamında ücretsiz yapılacaktır. Firma yazılım yamaları, güncelleme ve versiyon artırımları piyasa sunumu ile birlikte Türk Telekom a bildirilecek, değişikliklerin Türk Telekom tarafından uygulanmasının talep edilmesi durumunda şebeke üzerinde uygulanacaktır. Bu değişikliklerle ilgili eğitimler verilecektir. Bu eğitimler için süre ve eğitilecek eleman sayısı yazılım yaması, güncelleme veya versiyon artırımının içerik ve özelliğine göre Firma ile karşılıklı mutabakatla belirlenecektir Şebeke ve ürünlerin performansında veya işlevlerinde geliştirme sağlamak veya yazılımlardaki problemleri gidermek amacıyla, ihtiyaç duyulan 10/22

11 yeni yazılımların geliştirilmesi için gerekli adam/gün bedelini teklifi ile birlikte verecektir Yeni bir özelliğin geliştirilmesi, analiz sonrası hazırlanan Tasarım Dokümanı nın onayından sonra en geç 30 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir Bakım Destek Hizmetlerinin Ücretlendirilmesi Firma, teklifinde garanti sonrasında en az 5 yıl süreli parçalı bakım desteği vereceğini taahhüt edecektir. Bakım desteği yıllık bedeli Ek-1 tabloda verilecektir. Yıllık bakım desteği bedeli, bakım sözleşmesi kapsamına alınacak ürünlerin toplam sözleşme bedelinin %10 (yüzde on) unu geçmeyecektir Bakım anlaşması 1 (bir) yıl süreyle yapılacaktır. Türk Telekom istediği takdirde Bakım Anlaşmasını her sene 1 (bir) yıl süreyle yenileyebilecektir Garanti Süresince ve Garanti Sonrası Verilecek Bakım Destek Hizmetlerinin Gecikmesi Durumunda Uygulanacak Cezai Müeyyideler Arızaların maddesinde öngörülen azami süreler içerisinde giderilememesi durumunda (garanti süresince ve garanti sonrası) : her bir arıza için arızanın olduğu ilk gün için toplam sözleşme bedelinin %2 i, diğer günler içinse %0.4 (binde dört) oranında ceza kesilecektir. Ayrıca Türk Telekom un sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkı saklı kalacaktır Arızalara maddelesinde öngörülen sürelerde müdahale edilmemesi durumunda: her bir arıza için arızanın olduğu ilk gün için toplam sözleşme bedelinin %1 i, diğer günler içinse %0.2 (binde iki) oranında ceza kesilecektir Arızalara maddelesinde öngörülen sürelerde müdahale edilmemesi durumunda: her bir arıza için arızanın olduğu ilk gün için toplam sözleşme bedelinin %0,5 (binde beş) i, diğer günler içinse %0.1 (binde bir) oranında ceza kesilecektir. 14. EKSPERTİZ MUAYENESİ Sipariş edilen donanımın ekspertiz muayenesi, sipariş tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde yapılacaktır Ekspertiz Muayenesi, Firma nın Türkiye deki deposunda en az 3 Türk Telekom personelinin katılımı ile yapılacaktır. Ekspertiz muayenesi için görevlendirilen personellerin tüm masrafları Firma tarafından karşılanacaktır Türk Telekom tarafından yapılacak Ekspertiz Muayenesinde, gözle görülür noksan, kusurlu veya hasarlı ürün tespit edildiğinde, bu ürünler tüm masraflar (nakliye, gümrük vs.) Firmaya ait olmak üzere Firma tarafından 30 gün içinde değiştirilecektir. 11/22

12 14.4. Ekspertiz Muayenesinin Türk Telekom dan kaynaklanan nedenlerden dolayı gecikmesi durumunda herhangi bir gecikme cezası uygulanmayacak, gecikilen süre iş akış planına ilave edilecektir. 15. SEVKİYAT Sipariş edilen donanımın montaj mahalline sevkiyatı, Firma tarafından Ekspertiz Muayene rapor tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisinde Türk Telekom tarafından belirlenen montaj mahallerinde bulunan sistem salonlarına yapılacaktır Montaj mahalline sevki istenmeyen ürünler Firmanın deposunda depolama için herhangi bir bedel ödenmeksizin muhafaza edilecektir. Bu konuda Firmanın herhangi bir itiraz hakkı olmayacaktır. Firma dan kaynaklanmayan herhangi bir sebeple teslim edilemeyen ve/veya Türk Telekom tarafından sevki istenmediğinden, Firma deposunda muhafaza edilmesine karar verilen teçhizat, bilahare sevk edilecektir ibaresiyle faturalanabilecek ve ödemesi yapılacaktır Ürünler, hazırlanacak teslim tutanağı ile ilgili mahallere teslim edilecek, teslim tutanağının bir nüshası Türk Telekom ilgili birimine gönderilecektir Geçici Kabul tamamlanana kadar platformun tüm bileşenlerinin her türlü şase, kart, kablo v.b. bileşenlerin hareketlerinden Firma sorumlu olacaktır. Bu hareketler için her türlü masraf Firma tarafından karşılanacak olup Türk Telekom tarafından herhangi bir ilave ücret ödenmeyecektir. 16. SİGORTA Ürünlerin tamamının sigortası Sözleşmede belirtilen hususların yanısıra yanlış montaj, yıldırım düşmesi, manyetik deformasyon v.b. durumları için de Geçici Kabul bitinceye kadar Firmaya aittir. 17. MONTAJ Bütün ürünler, Türk Telekom in belirleyeceği yerlere kurulacak ve diğer sistemler ile olan irtibatları sağlanarak çalışır halde, Türk Telekom in diğer şebekelerinde kesintiye ve gecikmeye mahal vermeyecek şekilde tam teşekküllü teslim edilecektir Montaj yerleri ve ürün konfigürasyonları Türk Telekom tarafından belirlenecektir Kota Raporlama Sistemi anahtar teslimi bir proje olup, bu şebekenin diğer şebekelerle olan bağlantıları için gereken tüm kablo, konnektör, dönüştürücü, enerji, hub, switch, dağıtım panosu ve aksesuarları, genel dağıtım çatılarından (enerji, anadağıtım sigortaları vs.) sistemlerin kurulduğu yerlere olan irtibatların tamamı (nakliye, indirme, bindirme ve hamaliye dahil) ve kablolama işlemleri Firma tarafından sağlanacaktır Kota Raporlama Sistemi için kullanılacak kabinetler Türk Telekom Sistem Salonlarının düzenine uyacak boy ve ebatta olacak ve depreme dayanıklı bir şekilde monte edilecektir. 12/22

13 17.5. Kota Raporlama Sistemi için yapılacak kablolama ve montaj cihazların kurulması istenen Sistem Salonlarının düzenine uyacak şekilde yapılacaktır Bina içerisinde kurulan teçhizatın hiçbir parçasının toprak bağlantısı başka bir parça veya cihaz üzerinden yapılmayacak, toprak panosuna kadar ayrı ayrı götürülecektir Bütün kablolar, hareketli parçalardan ve kaza ile zarar görme riskinden tamamen korunacak şekilde düzenlenecektir Bütün kablolar her sonlandırma noktasında, etiketlendirilecek ve renklendirilecektir Montaj esnasında Firma kendi teçhizatı dışında, diğer sistem ve teçhizata hasar verdiği taktirde, zarardan sorumlu tutulacak ve tüm hasarı karşılayacaktır Montaj için kullanılacak malzeme ve işçilik birim bedelleri detaylı olarak, birim fiyat bazında verilecektir Firma donanımın montajını ekspertiz muayenesinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde tamamlayacaktır Montajın bitiminin ardından, montaj yapılan mahaldeki tüm işlemlerin tamamlanarak sistemin çalışır halde teslim edildiğine dair hazırlanacak rapor, Türk Telekom ve Firma tarafından belirlenen elemanlar tarafından imza altına alınacaktır Her faza ait ürünlerin montajının tamamlanıp servise hazır hale getirilmesi ile birlikte 2 (iki) aylık gözlem süresinin başlamasını yazılı olarak talep edecektir. Sistem Kararlılığının gözlenmesi bu süre boyunca tamamlanacaktır. Firma, 2 (iki) aylık süre sonunda gözlem süresinde işletmeye engel bir durumun yaşanmaması durumunda sistemlerin Geçici Kabule hazır olduğunu Türk Telekom a yazılı olarak bildirecektir Türk Telekom montajı tamamlanan ürünler üzerine Geçici Kabul yapılıncaya kadar sistemi devreye almaya yetkisine sahiptir. Bu durum Geçici Kabulün yapıldığı anlamına gelmez Garanti süresince gereken ilave montaj, de-montaj ve nakliye işlemleri Firma tarafından Ek-3 fiyatlandirma tablolarında verilecek birim bedeller üzerinden yapılacaktır Firma, montaj sırasında sistem salonlarının temizliğinden ve düzeninden sorumlu olacaktır Türk Telekom tarafından Firmaya sistem kurulum yeri temin edilememesi, şebeke veya gerekli bağlantıların sağlanamaması, kurulacak sistemlere enerji verilememesi durumlarında cezai hükümler uygulanmayacak ve bu sebeplerle gecikilen süre montaj süresine ilave edilecektir. 13/22

14 Montajın Türk Telekom dan kaynaklanan nedenlerden dolayı gecikmesi durumunda herhangi bir gecikme cezası uygulanmayacak, gecikilen süre iş akış planına ilave edilecektir Firma sipariş tarihinden itibaren yetmiş (70) gün içerisinde sistem için gereken donanımı kurarak servise hazır hale getirecektir. 18. GEÇİCİ KABUL Geçici Kabul testleri, 2 (iki) aylık gözlem süresinin bitimini müteakip Türk Telekom un belirleyeceği heyet tarafından, hazırlanan İş Akış Planına göre yapılacaktır Firma, sistemin servise hazır hale getirilmesi için gerekli geçici kabul testlerinin listesini detaylı açıklamaları ve süreleri ile birlikte teklifte verecektir Geçici Kabul testleri, 2 (iki) aylık gözlem süresinin tamamlanmasını takiben en geç 10 gün içerisinde tamamlanacaktır. Türk Telekom dan kaynaklanan gecikmeler bu süreye dahil değildir Geçici Kabul, Türk Telekom heyeti tarafından yapılan testler neticesinde hazırlanacak Geçici Kabul Sonuç Raporunda eksiklik ve aksaklığın bulunmadığının belirtilmesi ile tamamlanacak, Türk Telekom teknik heyetince hazırlanacak Rapor tarihi itibarı ile Geçici Kabul yapılmış olacaktır Geçici Kabul sırasında tespit edilen eksiklik ve/veya aksaklıkların hizmetin yürütülmesini aksatmayacak nitelikte olması durumunda, sistemin geçici kabulü uygun görülecek ve Madde 24.2 ye göre ödeme yapılacaktır. Diğer yandan Geçici Kabulde görülen eksiklik ve/veya aksaklıklar için bir liste düzenlenerek Firmaya verecektir. Firma eksiklikleri giderdiği tarihte Türk Telekom a yazılı olarak bildirimde bulunacak, Geçici Kabul Heyeti bu bildirimden sonra, en geç 15 gün içerisinde gerekli testleri yapacak ve eksikliklerin giderildiğinin görülmesi durumunda Kabul Raporu düzenlenecek ve Madde 24.2 ye göre ödemenin kalan kısmı tamamlanacaktır Geçici Kabulde tespit edilen eksiklik ve/veya aksaklıkların hizmetin yürütülmesini aksatacak nitelikte olması durumunda sistemin Geçici Kabul onayı yapılmayacak ve Olumsuz Geçici Kabul Raporu Firmaya bildirilecektir. Geçici Kabulde belirlenen eksiklik ve/veya aksaklıklar olumsuz Geçici Kabul raporunun Firmaya tebliğ tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde cezalı süre devam etmek kaydıyla giderilecektir maddesinde olumsuz Geçici Kabul Raporunu takiben Firmaya tanınan 30 (otuz) günlük ek süre sonunda tekrar yapılacak olan Geçici Kabulün de olumsuz sonuçlanması halinde tüm siparişler iptal edilerek sözleşme Türk Telekom tarafından feshedilebilir. Firma herhangi bir ücret veya zarar talebinde bulunamaz Geçici Kabul testlerinin Türk Telekom dan kaynaklanan nedenlerden dolayı gecikmesi durumunda herhangi bir gecikme cezası uygulanmayacak, gecikilen süre iş akış planına ilave edilecektir. 14/22

15 18.9. Geçici kabul testleri, Türk Telekom tarafından oluşturulan heyet tarafından yapılacaktır. Testlere katılacak personel ile ilgili her türlü masraf (ulaşım, yeme içme, konaklama, sağlık v.b.) Firma tarafından karşılanacaktır. 19. GARANTİ ŞARTLARI VE SÜRESİ Satın alınacak ürünlerin (yazılım ve donanım) garanti ve bakım süresi, geçici kabul tarihinden itibaren üç (3) yıl olacaktır. Söz konusu garanti süresi (3 yıl), yedek malzemenin montajının tamamlandığı tarihden itibaren yedek malzemeler için de geçerlidir Firma tarafından, Kota Raporlama Sistemi nin işletilmesi ve servislerin hizmete verilmesinde hiçbir üründe hata olmadığı ve garanti süresince sistemin sözleşme maddelerine uygun olarak çalışacağı garanti edilecektir Şebekenin sürekliliğini sağlayan bütün bileşenler (yedek parça, donanım ve yazılım) için garanti verilecektir Ürünün üretimden kalkması halinde, garanti kapsamında ürünün değiştirilmesinin gerektiği durumlarda Firma aynı ya da daha üstün özelliklere sahip bir model ile değiştirecektir. 20. KESİN KABUL Teçhizatların Kesin Kabulü, garanti süresinin başlamasından üç (3) yıl sonra; garanti süresince tespit edilen kusur ve noksanların giderilmesi ve garanti süresince yerine getirilmesi gereken tüm hususların şartnamede istenenlerin ve işletmede ortaya çıkan zaruri şartların sağlanması üzerine yapılacaktır. 21. CEZAİ HÜKÜMLER Siparişi verilen her bir fazın, o faza ait her bir adımının (Ekspertiz, Montaj, Geçici Kabül vb.) Ek-4 de verilen İş Akış Planında belirtilen teslimat programı içerisinde yerine getirilmemesi durumunda, o faza ait toplam sözleşme bedeli üzerinden gecikilen her takvim günü için %0.1 (binde bir) oranında gecikme cezası uygulanacaktır Maddesinde belirtilen arızaların 13.6 maddesinde belirtilen sürelerde giderilmediği durumlarda Maddesindeki cezai işlemler uygulanacaktır Madde:18.5 ve 18.6 Geçici Kabul maddesinde belirtilen eksikliklerin istenilen zamanda giderilmemesi durumunda Madde 21.1 maddesindeki cezai hükümler geçerli olacaktır Toplam ceza bedeli sözleşme bedelinin %20 sini geçemez. 15/22

16 22. EĞİTİM Firma, ihale kapsamında alınacak olan Kota Raporlama Sistemi`nin her bir bileşeni için (Sunucu, işletim sistemi, yük dengeleyici, yazılım, uygulama vb.) yurtiçi ve yurtdışı eğitim bedelini teklifi ile birlikte verecektir Firma, adam/hafta olarak eğitim birim bedelini teklifinde verecektir Firma, eğitim içeriğini gözlem süresinin başlamasıyla birlikte Turk Telekom a verecektir Türk Telekom eğitim içeriğinde ilave/değişiklik yapma hakkına sahiptir Firma, eğitime katılacak her bir katılımcıya eğitimin başlamasıyla birlikte hardware ve software olarak eğitim dokümanını temin edecektir Firmanın vereceği eğitimlerin içeriği ve konuları, Turk Telekom un eğitim alan personelinin, teknik bakım desteği sona erdiği zaman, hiçbir surette Firma desteğine ihtiyaç hissetmeyeceği düzede olacaktır Firma, eğitim süresince gerekli deneyime sahip eğitmen, sınıf, teknik dokümanlar ile gerekli cihazları ve ölçü aletlerini temin edecektir. Yurtdışı eğitimi nitelikli personel tarafından İngilizce olarak verilecektir. Gerekli görüldüğü takdirde tercüman istenecektir. Yurtiçi eğitimi nitelikli personel tarafından Türkçe olarak verilecektir. Eğitim verilecek sınıflar 10 kişiyi açmayacak şekilde planlanacaktır Turk Telekom A.S. elemanlarının eğitim esnasında eğitim ortamını ve eğitmenleri yetersiz görmesi halinde, Firma gerekli düzenlemeyi en geç 2 gün içerisinde yapacaktır. Yeni eğitim ortamının /eğitmenin sağlanmasına kadar geçen süre eğitim süresine ilave edilecektir. Yapılacak düzenlemelere rağmen, Türk Telekom un eğitimi yetersiz görmesi durumunda eğitim yarıda kesilebilecektir. Bu durumda doğacak tüm masraflar Firmaya ait olacak ve yarıda kesilen eğitim bedelsiz olarak tekrarlanacaktır. 23. ÜRÜN, HİZMET VE FİYATLARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ İhale konusu işin tamamı için teklif verilecektir. Önerilecek çözüm toplam maliyeti Ek-1 de belirtilecektir Firma, tüm ürün ve hizmet fiyatlarını Amerikan Doları ($) cinsinden verecektir Firma, önerilecek Kota Raporlama Sistemi Sistemlerini oluşturan tüm ürünlerin alt kalemlerinin (yazılım, donanım, montaj, arabağlantı kablosu, kabinet v.b.) detaylı listesini birim fiyatlarıyla birlikte Ek-3 olarak ayrıca verecektir. 16/22

17 23.4. Teknik şartnamede, ürünlere ait belirtilmesi istenen teknik özellikler eğer ilave yazılım, donanım gerektiriyorsa bu fiyatlar Ek-3'te ayrıca belirtilecektir Firma, teklifi verdiği ürünlerde teknik şartname kapsamında istenmeyen özellikleri sağlayan ürünlerin (modül, kart, interface, yazılım vb.) ve teklif ettiği ürün haricinde aynı ürün ailesindeki diğer modellerinin teknik özelliklerini ve tüm modüllerin fiyatlarını opsiyonel ürün fiyat listesi olarak Ek-5 de ayrıca verecektir Sistem için gerekli olan, ancak birim fiyatları teklifte yer almayan ürün/modüllerin bedelsiz olarak teklif edildiği varsayılacaktır Yıllık Bakım Destek Hizmeti Ek-1 de ayrıca verilecektir Firma, Sözleşme tarihinden itibaren Kota Raporlama Sistemi projesini ilgilendiren ürünleri ile ilgili teknolojik gelişmeleri içeren bilgileri 6 (altı) ayda bir Türk Telekom a bildirecektir Teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni özellikler ilave edilen kartlar ile sözleşmeye esas malzeme listesi içerisinde zamanla meydana gelebilecek versiyon değişikliği, ürünlerin üretiminin sona ermesi v.b durumlar olması halinde Firma, bu ürünleri teknik şartnamede belirtilen hususlara uygunluk arzetmesi kaydıyla teklif edebilecek ve Türk Telekom un onayı ile birim fiyatlar değişmemek kaydıyla sözleşme kapsamına dahil edilebilecektir Türk Telekom teklif edilen ve fiyatlandırılan ürünleri, hizmetleri bir bütün veya parçalar halinde almaya veya almamaya yetkilidir. 24. ÖDEMELER Türk Telekom tarafından Firmaya verilen her faz siparişte, o faza ait tahakkuk eden toplam yazılım bedelinin %40 ı Tasarım dokümanının Türk Telekom tarafından onaylanmasını müteakip, söz konusu faza ait toplam techizat bedelinin %40 ı ise ekspertiz muayenesinin tamamlanmasını müteakip ödenecektir. Kalan %60`lık bedeller (yazılım ve teçhizat) ise geçici kabul muayenesinin tamamlanmasını takiben ödenecektir Geçici Kabul sırasında tespit edilen eksiklik ve/veya aksaklıkların hizmetin yürütülmesini aksatmayacak nitelikte olması durumunda, montaj bedelinin tamamı ile yazılım ve teçhizat bedellerinin Geçici Kabulden sonra ödenecek %60 lik kısmı, %20 lik kısmı tutulmak sureti ile o faza ait olumlu Geçici Kabul Rapor unu takiben ödenecektir Geçici Kabül sonrası ödenecek olan %60 lik bedelin ödenmemiş olan %20 lik kısmı, Madde 18.5 de belirtilen eksikliklerin ilave edilen 30 günlük süre içerisinde giderildiğinin yapılacak testler sonucunda tespit edilmesini müteakip düzenlenecek olan Kabül Rapru u ile ödenecektir Bakım Destek Hizmetleri için ödemeler 3 aylık periyodlarla iş bitiminde yapılacaktır. 17/22

18 25. SÖZLEŞMENİN FESİH SEBEPLERİ Fesih sebepleri için Sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. 26. MÜCBİR SEBEPLER Mücbir sebepler için Sözleşme hükümleri geçerlidir. 27. SUNUCU TEKNİK ÖZELLİKLER Teklif edilecek sunucu en az 1 adet Intel 2.40 Ghz 4 Core Xeon İşlemciye sahip olacaktır Teklif edilecek sunucu üzerinde en az 4 GB lık birimler halinde en az toplam 16 GB DDR3 RAM bulunacaktır Sunucu üzerinde en az 2 adet 600 GB en az rpm dönme hızında SAS sabit disk bulunacaktır Teklif edilecek diskler hot pluggable çalışacaktır Cihazların 220V AC desteği olacaktır Cihaz 10/+35 o C ve %10 - %85 nispi nem değerlerinde çalışabilir olacaktır Güç kaynağı yedekli olarak verilecektir. Güç kaynağı sisteminin hotswappable özelliği bulunacaktır. Güç kaynağının hizmet veremez hale gelmesi durumunda yedek güç kaynağı aynı hizmeti herhangi bir performans düşüklüğü olmadan sağlayacaktır Fan yedekli olarak verilecektir. Fanın hizmet veremez hale gelmesi durumunda yedek fan aynı hizmeti herhangi bir performans düşüklüğü olmadan sağlayacaktır Firma Kota Raporlama Sistemi`nin yedekli çalışması için gereken donanım ve yazılımı sağlayacaktır Firma, Kota Raporlama Sistemi için gereken coğrafi yedekli yapıyı opsiyonel olarak fiyat teklifinde verecektir Sunucular üzerinde işletim sistemi olarak 64 bit işletim sistemi çalışacaktır Firma, Türk Telekom tarafıyla mutabık kalınacak olan veritabanını kullanacaktır. 28. YAZILIM 18/22

19 28.1. Geliştirilecek sistem, MPLS şebekesinde kullanılan Alcatel ve Huawei node ların Yönetim Sistemleri (SAM 5620 ve U2000) üzerinden, kullanıcılara ait trafik kullanım miktarını toplayarak raporlayacaktır Gerçekleştirilecek yazılım IP MPLS şebekesi üzerinden alınan verileri kullanarak analiz yapacaktır Geliştirilecek yazılım, 5620 SAM ve U2000 sunucuları ile HTTP üzerinden gönderilen SOAP(xml) mesajları ile veri okuma işlevini gerçekleştirecektir. Sorguların çalıştırılabilmesi için 5620 SAM ve U2000 yönetim sistemleri sunucusu üzerinde geliştirilecek yazılıma özel bir kullanıcı yaratılacaktır Yazılım, Yönetim Sistemleri (SAM 5620 ve U2000) sunucularını sadece okuma amaçlı (read-only) kullanacaktır Yazılım önceden belirlenmiş taslakları göndererek dönen cevapları işleyecektir Redundant olarak çalışan tüm Yönetim Sistemleri (SAM 5620 ve U2000) sunucularının bilgisi tutularak, SOAP isteği aktif durumdaki sunucuya gönderilecektir Yönetim Sistemleri (SAM 5620 ve U2000) sunucusunun router lardan topladığı, müşterilere ait trafik verilerini arayüz kullanarak çekecek ve bunları cluster yapıda veritabanında saklayacaktır Kullanılan veri miktarı bilgisi 15 dakikada bir Yönetim Sistemleri (SAM 5620 ve U2000) sunucusundan çekilecek ve ilgili 15 dakikalık periyota ait veri miktarı (Delta cinsinden) belirtilen formatta CSV dosyalarına yazılacaktır. Yazılımda herhangi bir performans kaybı yaşanmayacaktır Oluşturulan CSV dosyası Türk Telekom A.Ş Mediation Uygulamasının istediği formatta aktarılacaktır. Yazılım, Mediation Uygulaması ile entegre olarak çalışacaktır. Mediation sistemine verilerin iletiminde herhangi bir performans kaybı yaşanmayacaktır Verinin hazırlanma süresi, müşteri sayısı ve performans kriterlerine göre Yönetim Sistemleri (SAM 5620 ve U2000) sunucularından 15 dakikalık periyotlarla veri aktarım süresi artırılıp azaltılabilecektir. Yazılımda herhangi bir performans kaybı yaşanmayacaktır Sistem kota verisi alınan uç sayısının artmasından ötürü bir performans problemi yaşatmayacaktır Yönetim Sistemleri (SAM 5620 ve U2000) sunucuları routerlar üzerinden verileri toplamaktadır. Bazı durumlarda (cihazın resetlenmesi, sayacın en yüksek değere ulaşması gibi) trafik verilerinin tutulduğu sayaçlar sıfırlanabilir. Geliştirilecek yazılım bu durumlarda dahi bir önceki periyotta 19/22

20 ölçülen değer ile aradaki farkı hesaplayacaktır. Kotadan kaynaklanan bir kayıp yaşatmayacaktır Geliştirilen yazılım çekilen verileri tedbir amaçlı ve 3 aylık geriye dönük saklayacaktır Geliştirilen yazılım multi-thread olarak çalışacaktır Yönetim Sistemleri (SAM 5620 ve U2000) üzerinde müşteri numaraları bulunmadığı için müşteriye ait servisler keşfedilerek geliştirilen yazılım müşteri ve servis bazında kullanılan veri trafiğini raporlayacaktır Kota Raporlama Sistemi, sayaçlardan Queue bazlı bilgileri toplayacak ve GZV (Gerçek Zamanlı Veri), KV (Kritik Veri), SV (Standart Veri), internet (best effort) vb. tüm queue`ları anlamlandıracak ve müşteri bazlı olarak mediation uygulamasına aktaracaktır Müşteriye ait servislerin keşfedilebilmesi için 5620 SAM sunucusu üzerinde service.accessinterface sınıfı üzerindeki Description alanına aşağıdaki formatta bir açıklama konulacaktır. SOAP isteği Description parametresini filtreleyerek müşteriye ait servisi tanımlayacaktır. Aynı şekilde Huawei nodlar U2000 yönetim sistemi kullanılarak portlardaki subinterface Description parametresini tanımlayarak müşteriye ait servisi tanımlayacaktır. <Servis Tipi> <Servis ID> <Temos No> <Müşteri Adı> ttvpn[ <Hizmet Türü- 1>][ <Hizmet Türü-2] Örnek: vprn kuveytturk ttvpn havuz ney ies doruk asimveri bursty ney Periyodik olarak çalıştırılacak istekler Yönetim Sistemleri (SAM 5620 ve U2000) sunucusu üzerinde tanımlı servisleri çekerek, Description alanlarını okuyacak ve Servis-Temos eşleştirmesini yaparak veritabanında saklayacaktır. Bu işlem düzenli olarak yapılarak veritabanındaki bilginin güncel olması sağlanacaktır Keşif sırasında bulunan hatalı formattaki TEMOS numaraları, alarm olarak gönderilecektir Geliştirilecek yazılım düzenli olarak Alcatel Nodlar için 5620 SAM üzerinden aşağıdaki trafik verilerini belirtilen şekillerde toplayıp veritabanına kaydedilecek ve 5620 SAM üzerinden gelen zaman damgası ile birlikte veritabanına kaydedilecektir. Aşağıda gösterilen sorguların sonucu işlenerek her servis için veritabanı tablolalarına birer kayıt olarak eklenecektir. Her bir kaydın tekilliği ise sapid, queueid, portid sütunlarının birleşimi oluşturulacaktır. o service.completeserviceingresspacketoctetslogrecord inprofileoctetsforwarded 20/22

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ, SAYAÇ, MODEM, YAZILIM TEMİNİ VE MONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İçindekiler Sayfa No 1. TANIMLAR 3 2. İHALENİN KONUSU VE İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 3 3. İŞİN İNCELENMESİ 4 4. TEDARİK

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2 2. TANIMLAR 2 3. GENEL HÜKÜMLER 2 4. TEKNİK ÖZELLİKLER 3 5. GARANTİ, ÇAĞRI HÜKÜMLERİ,

Detaylı

İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ BAĞLANTI ANLAŞMASI Tarih:.../.../... Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya ait.. tesislerinin, Elektrik

Detaylı

(bundan böyle "İŞLETMECİ" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

(bundan böyle İŞLETMECİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlıkevler, ANKARA adresinde mukim Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır) ile merkezi adresinde bulunan

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. REFERANS ARABAĞLANTI TEKLİFİ

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. REFERANS ARABAĞLANTI TEKLİFİ AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. REFERANS ARABAĞLANTI TEKLİFİ İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 1.1. GİRİŞ... 3 1.2. TANIMLAR... 3 1.3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 9 1.4. MÜLKİYET HAKLARI... 9 1.5.

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS TESİS PAYLAŞIMI VE AYDINLATILMAMIŞ FİBER TEKLİFİ. Takrir Eki-1

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS TESİS PAYLAŞIMI VE AYDINLATILMAMIŞ FİBER TEKLİFİ. Takrir Eki-1 Takrir Eki-1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS TESİS PAYLAŞIMI VE AYDINLATILMAMIŞ FİBER TEKLİFİ Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifi Sayfa 1 REFERANS TESİS PAYLAŞIMI VE AYDINLATILMAMIŞ

Detaylı