tarih ve sayılı Resmi Gazete:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete:"

Transkript

1 tarih ve sayılı Resmi Gazete: ġarel Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Denizli Ġli, MerkezĠlçesi, 120 ada, 6 nolu parsel üzerindeki inģaatta ruhsat ve eki projesine aykırı olarak imalat yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak; 4708 sayılı Kanunun 2. maddesi (c), (g) ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin Yapı Denetimi KuruluĢlarının ÇalıĢma Usul ve EsaslarıYönetmeliğinin 6. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre inģaatıdenetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 202 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ġarel Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti. ile sorumlu denetim elemanları; Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Celal ÖZSÖNMEZ (Denetçi No: 6110, Oda Sicil No: 8707), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Burhan KAPDAĞLI (Denetçi No: 2739, Oda Sicil No: 3912), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Muharrem KARAALP (Denetçi No: 5819, Oda Sicil No: 8226) ve YardımcıKontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Hasan SELÇUK (Oda Sicil No: 53778)`un denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 8285 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 9385/1/1-1 Aydek Akdeniz Yapı Denetim Ltd. ġti. nin.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Antalya Ġli, Alanya Ġlçesi, Mahmutlar Belediyesi, 3730 noluparselde gerçekte yeni inģaat yapılmadığı halde yapılmıģ gibi 29/04/2004 tarihli hakediģ raporu düzenleyerek yapının gerçekleģme oranını %33 olarak gösteren ayrıca 31/12/2004 ve 31/12/2005 tarihli yıl sonu tespit tutanaklarında yapılmamıģ yapıyı yapılmıģgibi göstererek yapının gerçekleģme oranını %100 olarak belirten 7087 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 140 no`luyapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Aydek Akdeniz YapıDenetim Ltd. ġti. ile sorumlu denetim elemanları; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ali Suat UZEL (Denetçi No: 2162, Oda Sicil No: 15999), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ġzzet BÜYÜKAKÇA (Denetçi No: 2166, Oda Sicil No: 7337) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Ġsmail GÖK (Oda Sicil No: 60173)`ün denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (BĠR) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 8284 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 9385/2/1-1 % 80 ile % 95 seviyeleri arasındaki imalatlar ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesi 12. fıkrasına göre %80 seviyesinden önce yapılan projeye aykırı imalatların tespit edilmesi ve gereğinin yapılmasında aģamasında Analiz Yapı Denetim Ltd. ġti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Ankara Ġli, Yenimahalle Ġlçesi, ada, 35 nolu parsel üzerindeki inģaatta ruhsat ve eki projesine aykırıolarak imalat yapıldığı halde 21/04/2010 tarihli YapıGüvenlik ve inceleme Raporun da, yapının ruhsat ve eklerine, standartlara, teknik Ģartname ve projelerine uygun yapıldığınıbelirttiğinden ve 4708 sayılı Kanunun 2. maddesi (c), (g) esaslarına göre inģaatıdenetlemediği anlaģılan Ticaret

2 Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 120 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Analiz Yapı Denetim Ltd. ġti. ile 21/04/2010 tarihli Yapı Güvenlik ve Ġnceleme Raporunda imzaları bulunan sorumlu denetim elemanı; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi MüĢtak Öner KOÇOĞLU (Denetçi No: 5189, Oda Sicil No: 7929), yapının ruhsat ve eklerine, standartlara, teknik Ģartname ve projelerine uygun yapıldığını belirttiğinden ve 4708 Kanunun 2. maddesi, (c), (g) esaslarına göre inģaatı denetlemediği anlaģılan sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Turgut AYGÜN (Denetçi No: 5225, Oda Sicil No: 45265), Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Sabahattin GÜLER (Denetçi No: 9868, Oda Sicil No: 7645), Yardımcı Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Ferhat TÜRK ( Oda Sicil No: 63544), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Çağlar KESKĠN (Oda Sicil No: 65801) ve 21/04/2010 tarihli Yapı Güvenlik ve Ġnceleme Raporunda imzaları bulunan ve 4708 Kanunun 2. maddesi (c), (g) esaslarına göre inģaatıdenetlemediği anlaģılan sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ġsmail DOĞAN (Denetçi No: 760, Oda Sicil No: 14580), Proje ve Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi ġafak DEMĠRÖLMEZ (Denetçi No: 9617, Oda Sicil No: 21383)`in denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (BĠR) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 8283 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 9385/3/1-1 Hakan Yapı Denetim Ltd. ġti.`nindenetim sorumluluğunda bulunan Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Güzeltepe Mahallesi, 8433 ada, 23 nolu parseldeki inģaatta bulunan fore kazık ve istinat duvarlarında ruhsat ve eki projesine aykırı olarak imalat yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak; 4708 sayılı Kanunun 2. maddesi (a), (c), (d) ve (g) hükümlerine göre söz konusu inģaatıdenetlemediği anlaģılan ve 24/06/2010 tarihli ve 7592 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ticaret unvanını Ankara Açı YapıDenetim Ltd. ġti. olarak değiģtiren Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 557 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Hakan Yapı Denetim Ltd. ġti.(yeni adı Ankara Açı Yapı denetim Ltd. ġti.) ile söz konusu imalatlar sırasında görevde olan sorumlu yapı denetim elemanlarından; Ankrajlı istinat duvarı uygulama projesini Hakan Yapı Denetim Ltd. ġti. adına inceleyen, proje üzerinde ve Yapıdenetim SözleĢmesinde isim ve imzası bulunan Proje ve Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Mustafa Sezai ALP (Denetçi No: 7757, Oda Sicil No: 19978), Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ekrem GÜNDÜZ (Denetçi No: 3240, Oda Sicil No: 18144), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Uluer YAZAR (Denetçi No: 1903, Oda Sicil No: 6182) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Elçin GÜLEġEN(DOĞAN) (Oda Sicil No: 65019)`ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 8282 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 9385/4/1-1 Batı Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim Hiz. Ltd.ġti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Ġzmir Ġli, Buca Ġlçesi, Yıldız Mahallesi, 74 pafta, 6055 ada, 3 noluparsel üzerindeki

3 inģaatta ruhsat ve eki projesine aykırı olarak imalat yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak; 4708 sayılı Kanunun 2. maddesi (a) ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin Yapı Denetimi KuruluĢlarının ÇalıĢma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin (a) fıkrası hükümlerinde tanımlanan görev ve yetkilerini kötüye kullanmıģ olduklarıanlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret Odasına kayıtlı 402 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Batı Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim Hiz. Ltd. ġti. ile sorumlu denetim elemanları; ġirket yöneticisi Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Kemalettin GÜRPINAR (Denetçi No: 4745, Oda Sicil No: 19109), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Suat YORGANCIOĞLU (Denetçi No: 3481, Oda Sicil No: 4013), Proje ve Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Safi GÜLDEN (Denetçi No: 4537, Oda Sicil No: 18122), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Lütfü AKSOY (Denetçi No: 8595, Oda Sicil No: 18973) ve Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Ali ÖZEKġĠ (Denetçi No: 6001, Oda Sicil No: 3519) nin denetim faaliyetlerinin, aynıkanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 8281 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 9385/5/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Balıkesir Ġli, Bandırma Ġlçesi, H19.d.05.C.3a pafta, 12 ada, 3 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılıyapı Denetimi Hakkında Kanunun, 2. Maddesinin üçüncü fıkrasının (c), (d), (e) ve (g) bendi ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaģılan 8580 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 80 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Tekbir ĠnĢaat YapıDenetim Ltd. ġti. ile, Yönetmeliğin 7. maddesinin (a) bendinde tanımlanan görev ve sorumluklarını yerine getirmeyen Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Rifat OCAK ın(denetçi No: 896, Oda Sicil No: 10363)`ın denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluģun Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 7947 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 9018/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Ġstanbul ili, Üsküdar ilçesi, 83/2 pafta, 1871 ada, 3 parsel; Ġstanbul Ġli, ÜsküdarĠlçesi, 80/1 pafta, 2260 ada, 6 nolu parsel veġstanbul Ġli, Üsküdar Ġlçesi, 220/2 pafta, 2002 ada, 32 noluparsel üzerindeki inģaatları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümlerine göre denetlemediğinden, tarihli ve tarihli sayılı Resmi Gazete ilanları ile, 250 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Bilim Yapı Denetim Ltd. ġti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Mert ÜNAL (Oda Sicil no: 43735) hakkında uygulanan geçici faaliyet durdurma iģlemleri, Bakanlık Makamının tarih ve 7579 sayılı Olur u ile kaldırılmıģtır. 8487/ tarih ve sayılı Resmi Gazete:

4 Hizmet YapıDenetim Tic. Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Denizli Ġli, Cumhuriyet Mahallesi M22a.21a.2c.21b.1d pafta, 248 ada, 3 parsel (4 ve 6. blok) üzerindeki inģaatlar ile ilgili olarak, Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığımızın ilgi (a) yazısı ekindeki Makam Oluru ile;4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c),(d),(e),(g),(h) ve (ı) fıkraları ile, Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin Yapım aģamasında bölümünün (a), (b) ve (d) fıkralarındaki hükümlere göre söz konusu inģaatları denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 413 Nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti. ile sorumlu denetim elemanları;uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ramazan ÇELĠK (Denetçi No:8609, Oda Sicil No:21536), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Süleyman KOCADAĞ (Denetçi No:10458, Oda Sicil No:15632) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Kenan TEKĠN (Oda Sicil No: 67305), Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Kadir SÜYÜN (Denetçi No:6968, Oda Sicil No:19899), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Metin COZA (Denetçi No:6939, Oda Sicil No:7021) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Mehmet Nuri KOLAK ın (Oda Sicil No: 66306) denetim faaliyetlerinin yine aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, bu durumun sicillere iģlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarihli ve 7495 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8435/1-1 Lara Yapı Denetim Ltd. ġti. nindenetim sorumluluğunda bulunan Antalya Ġli, Alanya Ġlçesi, PayallarBeldesi, Merkez Mahallesi, Gökçeler Sokak, 027-C-12-C-2C pafta, 238 ada, 06 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) fıkrasında; ``Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek." ve (g) fıkrasında; "Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iģgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek." hükmüne göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 601 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Lara Yapı Denetim Ltd. ġti. ile adı geçen sorumlu denetim elemanları;yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Akın ATABAY (Denetçi No: 7484, Oda Sicil No: 19271), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Azize ÖZCAN (Denetçi No: 3695, Oda Sicil No: 8214), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Korkut CEYLANĠ(Denetçi No: 6444, Oda Sicil No: 11320), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Esra BAKIġLI (Denetçi No: 8093, Oda Sicil No: 12574) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Solmaz Gökçe TEKĠN (BOZLAR) (Oda Sicil No: 69548)`in denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 7494 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür tarih ve sayılı Resmi Gazete: ÖztaĢ Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Ġstanbul Ġli, Çekmeköy Ġlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Günyamaç Caddesi, F22D24C1B pafta, 393 ada, 7 nolu parsel üzerindeki inģaatın ruhsat ve eki projesine aykırı olarak imalat yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak, Rehberlik ve TeftiĢBaĢkanlığımızın ilgi yazısı ekindeki Makam Oluru ile; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1., 2/a, 2/b bendleri, 7. maddesinin 1., 2. bendleri hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 725 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ÖztaĢ Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi

5 Haluk BAYÜLKEN (Denetçi No:10583, Oda Sicil No:16681), Proje ve Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Mesut KÖSEBAġKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No: 33070), Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Nurettin GÜZEL (Denetçi No:9079, Oda Sicil No: 15533) Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No: 5437), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Ziya AKBAY (Denetçi No: 9076, Oda Sicil No: 13496), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Yusuf GÜRSOY (Denetçi No:12792, Oda Sicil No: 6150) ve YardımcıKontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Vehbi Ersan ERDEM (Oda Sicil No: 72617)`in denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 7037 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8128/1/1-1 ÖztaĢ Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Ġstanbul Ġli, MaltepeĠlçesi, BaĢıbüyük Mahallesi, GünyamaçCaddesi, 241EB3A Pafta, 6430 Ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki inģaatlar için ruhsat ve eki projesine aykırıolarak imalat yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak, TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığımızın ilgi yazısı ekindeki Makam Oluru ile; Mevlüt ÇAKIL hissedarına ait A blok inģaatın, 4708 sayılıyapı Denetimi Hakkında Kanunun 1. maddesinde belirtilen imar planına aykırıolarak mimari projesinin düzenlemesi ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun un 2. maddesinin (c), (g), Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Yapıdenetim kuruluģunun görev ve sorumlulukları baģlığını düzenleyen 5. maddesinin (1), (2) (a) ve (b) hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 725 no`luyapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ÖztaĢ Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Haluk BAYÜLKEN (Denetçi No:10583, Oda Sicil No:16681), Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Nurettin GÜZEL (Denetçi No:9079, Oda Sicil No:15533), Proje ve Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ali Rıza DEMĠR (Denetçi No:8872, Oda Sicil No:27536), Proje ve Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Mesut KÖSEBAġKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Halil ÇOġKUN (Denetçi No:492, Oda Sicil No:11137), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa Necati NEġE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Yusuf GÜRSOY (Denetçi No:12792, Oda Sicil No:6150) ve YardımcıKontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Emrah GÜRBÜZ (Oda Sicil No: 72951)`ün denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılmasıbakanlık Makamının tarih ve 7039 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8128/2/1-1 ÖztaĢ Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Ġstanbul Ġli, MaltepeĠlçesi, BaĢıbüyük Mahallesi, GünyamaçCaddesi, 241EB3A Pafta, 6430 Ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki inģaatlar için ruhsat ve eki projesine aykırıolarak imalat yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak, TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığımızın ilgi yazısı ekindeki Makam Oluru ile; Mevlüt ÇAKIL hissedarına ait B blok inģaatın, 4708 sayılıyapı Denetimi Hakkında Kanunun 1. maddesinde belirtilen imar planına aykırıolarak mimari projesinin düzenlemesi ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun un 2. maddesinin (c), (g), Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Yapıdenetim kuruluģunun görev ve sorumlulukları baģlığını düzenleyen 5. maddesinin (1), (2) (a) ve (b) hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 725 no`luyapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ÖztaĢ Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim

6 faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Haluk BAYÜLKEN (Denetçi No:10583, Oda Sicil No:16681), Proje ve Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Mesut KÖSEBAġKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Halil ÇOġKUN (Denetçi No:492, Oda Sicil No:11137), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa Necati NEġE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Ziya AKBAY (Denetçi No:9076, Oda Sicil No:13496), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Yusuf GÜRSOY (Denetçi No:12792, Oda Sicil No:6150) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Emrah GÜRBÜZ (Oda Sicil No: 72951)`ün denetim faaliyetlerinin, aynıkanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 7038 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8128/3/1-1 ÖztaĢ Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Ġstanbul Ġli, Sancaktepe Ġlçesi, Emek Mahallesi, General EĢref Bitlis Caddesi, 4 Pafta, 39 nolu parsel üzerindeki inģaatı,4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c), (g), (h), Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Yapı denetim kuruluģunun görev ve sorumlulukları baģlığınıdüzenleyen 5. maddesinin (1), (2) (a) ve (b) hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı725 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ÖztaĢYapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ġsmet KAHYA(Denetçi No:12992, Oda Sicil No:13560), Proje ve Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Mesut KÖSEBAġKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070), Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Nurettin GÜZEL (Denetçi No:9079, Oda Sicil No:15533), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Emin BALCI (Denetçi No:14717, Oda Sicil No:28648), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa Necati NEġE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Turhan DEMĠRBAĞ (Denetçi No:6394, Oda Sicil No:3485), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Nuri AKSU (Denetçi No:10444, Oda Sicil No:5104), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Sertaç Ġbrahim BAYÜLKEN (Oda Sicil No: 72299), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Vehbi Ersan ERDEM (Oda Sicil No: 72617) ve YardımcıKontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Behçet Zorbey YURTÇU (Oda Sicil No: 75281)`nun denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin YapıDenetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 7042 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8128/4/1-1 Lara YapıDenetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Antalya Ġli, MuratpaĢa Ġlçesi, 4519 Ada, 4 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c), (e), (g) fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve esaslarıyönetmeliğinin 6. maddesinin (1) fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı601 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Lara YapıDenetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Abdullah GÜLTEKĠN (Denetçi No:7638, Oda Sicil No:16064) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Solmaz Gökçe TEKĠN (BOZLAR) (Oda Sicil No: 69548) `in denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici

7 olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 7036 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8128/5/1-1 Lara YapıDenetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, 2413 Ada, 12 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c), (g) fıkrası ve YapıDenetimi Uygulama Usul ve esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin (1) fıkrasıhükümlerine göre denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 601 no`lu YapıDenetim Ġzin Belgesine sahip Lara Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Abdullah GÜLTEKĠN (Denetçi No:7638, Oda Sicil No:16064), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hüseyin ALTAY (Denetçi No:424, Oda Sicil No:5529), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Alamettin SEVĠM (Denetçi No:7641, Oda Sicil No:15981) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Solmaz Gökçe TEKĠN (BOZLAR) (Oda Sicil No: 69548) in denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 7041 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8128/6/1-1 Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Antalya Ġli, Kemer Ġlçesi, AslanbucakMahallesi, 4650-ġ Pafta, 262 ada, 5 nolu parsel üzerindeki inģaatı, Yapı Denetimi uygulama Yönetmeliği nin 5. maddesinin 1. Fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 372 no`luyapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi DurmuĢ Ali AKDAĞ (Denetçi No:5423, Oda Sicil No:17830), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Semra AKKURT (Denetçi No:6342, Oda Sicil No:31379) ile YardımcıKontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Ozan KAYMAK (Oda Sicil No: 51904) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin YapıDenetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 7040 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8128/7/1-1 Hizmet YapıDenetim Tic. Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Denizli Ġli, Cumhuriyet Mahallesi M22a.16c.4a pafta, 161 ada, 4 parsel (A Blok) üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, YapıDenetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c), (d), (e), (g), (h), (ı) ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin Yapım aģamasında bölümünün (a), (b) ve (d) hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 413 Dosya Nolu Hizmet YapıDenetim Tic. Ltd. ġti. ile sorumlu denetim elemanları; Uygulama DenetçisiĠnĢaat Mühendisi Fikret SERÇE (Denetçi No:8486, Oda Sicil No:37225), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Süleyman KOCADAĞ (Denetçi No:10458, Oda Sicil No:15632) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Kenan TEKĠN in (Oda Sicil No: 67305) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden

8 itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 7044 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8128/8/1-1 Hizmet YapıDenetim Tic. Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Denizli Ġli, Cumhuriyet Mahallesi 201-IV pafta, 105 ada, 19 parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c), (d), (e), (g), (h), (i) ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin Yapım aģamasında bölümünün (a), (b) ve (d) hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 413 Dosya Nolu Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti. ile sorumlu denetim elemanları; Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Hasan AKKOÇ (Denetçi No:4157, Oda Sicil No:12846), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Metin COZA(Denetçi No:6939, Oda Sicil No:7021) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Tolga AY (Oda Sicil No: 46774) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 7043 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8128/9/1-1 Antalya Ġli, Alanya Ġlçesi, Türkler Beldesi, 104 ada, 47 noluparsel üzerindeki inģaatın tarihli ve 1 nolu(%20 lik) hakediģ raporunu, yapının gerçekleģme oranının %35 olduğu belirtilen tarihli ve 1 sayılı eski yapı(cezalı) ruhsatı ve eki, projelerine aykırı uygulamaların bulunduğuna dair ilgili idareye bildirimde bulunmadığından 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrası hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan 7087 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 140 no`luyapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Aydek Akdeniz YapıDenetim Ltd. ġti. ile iģe ait Mart 2004 tarihli ve 4633 sayılı YĠBF de adı geçen sorumlu denetim elemanları; YapıDenetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ali Suat UZEL (Denetçi No: 2162, Oda Sicil No:15999), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ġzzet BÜYÜKAKÇA (Denetçi No: 2166, Oda Sicil No: 7337), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Uğur ATMACA (Oda Sicil No: 30190) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Mehmet AKSOY (Oda Sicil No: 60906) un denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilerek sicillere iģlenmesi, Yapının gerçekleģme oranının %35 olduğu belirtilen tarihli yılsonu seviye tespit tutanağının düzenlendiği, iģe ait tarihli ve 1 sayılı eski yapı(cezalı) ruhsatı ve eki projelerine aykırı uygulamaların bulunduğuna dair ilgili idareye bildirimle bulunulmadığı anlaģılmıģ olup, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, YapıDenetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasıhükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 541 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Orta Akdeniz Yapı Denetim Hiz. Ltd. ġti. nindenetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete deilan ettirilerek sicillere iģlenmesi, tarih ve sayılı, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 140 no`lu YapıDenetim Ġzin Belgesine sahip Aydek Akdeniz YapıDenetim Ltd. ġti. nin aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali baģlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluģunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarih ve sayılı Resmi Gazete deyayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 140

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete:

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete: 17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, Karadeniz Mahallesi, 3/15-7 pafta, 899 ada, 7 nolu parsel üzerindeki 128588 YĠBF nolu yapıyı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete 19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete Adana İli, Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi, 2827-HB pafta, 83 ada, 3 parsel üzerindeki 692067 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 46090 Ticaret Sicil No

Detaylı

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete:

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 3572 Ada, 4 Parsel üzerindeki, yapı denetim sistemine 269418 YİBF numarası ile kayıtlı Talat BAYRAKÇI ya ait

Detaylı

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete:

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: B-ST Yapı Denetim A.Ş. nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ali Nazilli (Denetçi No : 393, Oda Sicil No : 8868) hakkında 10/8/2007 tarihli 26609 sayılı

Detaylı

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 11/11/2004 tarih ve 2691 sayılı oluru ile 30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile denetçi

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29 Haziran 2001 Resmi Gazete : 13 Temmuz 2001/24461 Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 Madde 1- Amaç, kapsam ve tanımlar Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 05-27 Kasım 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Kasım 2011 Sayı 499 İÇİNDEKİLER - - - - - Çocuklarla Kişisel İlişki

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU MARİTAŞ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. Tarih: 19.07.2013 R. No: 2013A219 FİKİRTEPE PROJE ALANI MEVCUT DURUM DEĞER TESPİTİ ÇALIŞMASI KADIKÖY/ İSTANBUL TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 ġubat 2014 Yayımlandığı Tarih 15 ġubat 2014 Sayı 2014-3 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Eylül 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Sayı : 29467 İstanbul Kültür Üniversitesinden: İSTANBUL KÜLTÜR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı

Kamu Ġhale Mevzuatında Mühendis ve Mimarlar Açısından Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Kamu Ġhale Mevzuatında Mühendis ve Mimarlar Açısından Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 84 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, 25-26-27 Kasım 2011, Bursa Kamu Ġhale Mevzuatında Mühendis ve Mimarlar Açısından Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hüseyin Gencer 1 Özet 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

SERBEST YEMİNLİ ORMANCILIK/ORMAN ÜRÜNLERİ BÜRO VE ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALT DÜZENLEME

SERBEST YEMİNLİ ORMANCILIK/ORMAN ÜRÜNLERİ BÜRO VE ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALT DÜZENLEME SERBEST YEMİNLİ ORMANCILIK/ORMAN ÜRÜNLERİ BÜRO VE ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ALT DÜZENLEME ODA ALT DÜZENLEME NO: 7 Alt Düzenleme Tasnif No: 5531 SK. BÜRO YÖN-7 Oda Yönetim Kurulu Karar

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Cilt: 14 Sayı: 2 Yıl : 2006 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Sahibi Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına Prof. Dr. Mehmet AYAN (Dekan) Editör

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 08 25 Ağustos 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Ağustos 2011 Sayı 493 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede

Detaylı

Sözleşme İlgili İdare Kesinti Payı = Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli x3/ 100 =

Sözleşme İlgili İdare Kesinti Payı = Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli x3/ 100 = EK-6 FORM 4 YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ YİBF No:.. Taraflar MADDE 1- Bir taraftan yapı sahibi...... veya adına hareket eden... ile diğer taraftan izin belge numaralı yapı denetim kuruluşu...

Detaylı

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 16.12.2010/27787 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanımızdan

Yönetim Kurulu Başkanımızdan Yönetim Kurulu Başkanımızdan Aslıhan ÇELEBİ AGMD Yönetim Kurulu Başkanı Değerli Üyelerimiz, 12 Nisan 2014 tarihinde yapılan Derneğimizin olağan genel kurulunda yapılan seçimler sonucunda, teveccühünüzle

Detaylı