tarih ve sayılı Resmi Gazete:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete:"

Transkript

1 tarih ve sayılı Resmi Gazete: Delta Art Yapı Denetim Ltd. ġti. nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Ali GÜNERDĠ (Denetçi No: 6763, Oda Sicil No: 7705) tarafından açılan davada Ankara 11. Ġdare Mahkemesi nin tarihli ve E. 2010/1047 sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararı. doğrultusunda tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile yürütmesi durdurulan iģlemle ilgili olarak, Ankara Bölge Ġdare Mahkemesi nin tarihli ve Y.D. Ġtiraz No: 2010/4438 sayılı yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına dair Kararına istinaden yürütmeyi durdurma ilanı ile kesintiye uğrayan iģlemden kalan 193 günlük kısmının uygulanması, Bakanlık Makamından alınan tarihli ve 3653 sayılı Olur ile uygun görülmüģtür / tarih ve sayılı Resmi Gazete: Asturem Yapı Denetim Ltd. ġti. nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Fevzi KOÇ (Denetçi no: 481, Oda Sicil no: 6168) tarafından, denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması nedeniyle, Ankara 16. Ġdare Mahkemesinin 2010/935 Esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkemenin tarihli ve E.2010/935 sayılı kararı ile dava konusu iģlemin yürütmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile adı geçen hakkında tesis edilmiģ olan iģlemlerin yürütmesi Bakanlık Makamının tarih ve 3373 sayılı Olur u ile durdurulmuģtur. 9486/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: 4708 Sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan, Yapı Denetim Yönetmeliğin 16. maddesinin 1. bendinde belirlenen çekirdek personeli istihdam etmeyen 70 Belge no lu Ġpekçi Yapı Denetim ve Müh. Hiz. Ltd. ġti., 139 Belge nu lu Odem Yapı Denetim Müh. MüĢ. Hiz. Ltd. ġti., ve 392 Belge no lu Gaba Yapı Denetim Ltd. ġti. nin yapı denetim izin belgeleri geçici olarak geri alınması ve faaliyet gösterdikleri ilin yeni kuruluģ

2 yapı denetim izin belgesi baģvuru son sırasına yerleģtirilmeleri, bu durumun Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve öngörülen iģlemlerin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması, Aynı Yönetmeliğin 16. maddesi 1. bendinde belirlenen çekirdek personeli istihdam etmeyen 428 Belge no lu Talya Yapı Denetim Ltd. ġti. yapı denetim iģi yapmaktan vazgeçtiğinden 428 nolu Talya Yapı Denetim Ltd.ġti nin belgesinin iptaline, ortak denetçi mimar/mühendis ve yardımcı kontrol elemanlarının noter kanalıyla istifası olmaksızın Ģirket kayıtlarından çıkartılması, Bakanlık Makamının tarih ve 3374 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 9418/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: 2004 Yapı Denetim Ltd. ġti. hakkında tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiģ iģlemlerle ilgili olarak, Ankara 2. Ġdare Mahkemesinin tarih ve E.2009/189 sayılı dava konusu iģlemin yürütmesinin durdurulması kararı doğrultusunda söz konusu iģlemlerin yürütmesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile durdurulmuģ, aynı Mahkemenin tarihli ve E.2009/189-K.2009/1151 sayılı dava konusu iģlemin iptali kararı doğrultusunda tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile adı geçen kuruluģ hakkındaki iģlemler iptal edilmiģtir. Ġptal Kararı na karģı Bakanlığımızca yapılan temyiz talebi yerinde görülerek, DanıĢtay 6. Dairesinin tarihli ve E.2009/15701-K.2010/4032 sayılı kararı ile zikredilen Mahkeme kararlarının bozulmasına karar verilmiģtir. Bozma Kararı doğrultusunda, ilgili kuruluģ hakkında tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile baģlatılan tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı kesintiye uğrayan iģlemin kaldığı yerden devam edilmesi Bakanlık Makamının tarih ve 3079 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8552/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: 3 H Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan, Ġstanbul Ġli, Kadıköy Ġlçesi, KayıĢdağı Mahallesi, 217 pafta, 1624 ada, 43 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun un 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. ve

3 (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iģgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan / Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 8 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip 3 H Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti. nin denetim faaliyetinin yine aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, Denetimini üstlenmiģ oldukları söz konusu inģaatla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyerek, onaylı projesine aykırı imalatlar nedeniyle 3 H Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti. nin denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına sebep olan denetçilerden; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ali ARKUT (Denetçi No: 99, Oda Sicil No: 11394), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Erkan DAVAZLI (Denetçi No: 408, Oda Sicil No: 8612), ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Murat ABDELHADĠ (Oda Sicil No: 58546) nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 3051 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8359/1/1-1 ġimal Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan, 1- Ġstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Kanarya Mahallesi, 33 pafta, 3184 nolu parsel üzerindeki inģaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluģlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. ve (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iģgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı, 204 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ġimal Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Veysi ZORER (Denetçi No: 2595, Oda Sicil No: 14591), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Jülide ZORER (Denetçi No: 2782, Oda Sicil No: 7801), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Yusuf BAġKURT (Denetçi No: 2796, Oda Sicil No: 19299), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi M.Fuat ÖZCAN (Denetçi No: 1607, Oda Sicil No: 6657) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Tolga SARAÇOĞLU nun (Oda

4 Sicil No: 55212) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 2- Ġstanbul ili, GaziosmanpaĢa ilçesi, Arnavutköy Belediyesi, Merkez Mahallesi, 3 pafta, 9569 parsel üzerindeki inģaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluģlarının görevlerini düzenleyen, 2.maddesinin (e) fıkrasında; Yapılan tüm denetim hizmetlerine iliģkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik Ģartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek. ve (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iģgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı, 204 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ġimal Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Tekin SARAÇOĞLU (Denetçi No: 2795, Oda Sicil No: 13165), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar M.Mert KĠTAPÇI (Denetçi No: 2793, Oda Sicil No: 18741) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Tolga SARAÇOĞLU (Oda Sicil No: 55212) nun denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 3-a) Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa ilçesi, Arnavutköy Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi, 8 pafta, parsel üzerindeki inģaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluģlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. ve (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iģgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı, 204 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ġimal Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi M.Ünsal GÜZELALTUNÇEKĠÇ (Denetçi No: 4540, Oda Sicil No: 57499), Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ġsmail TURGUTALP (Denetçi No: 4860, Oda Sicil No: 12977), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar M.Mert KĠTAPÇI (Denetçi No: 2793, Oda Sicil No: 18741), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi M.Gündüz KUDUOĞLU (Oda Sicil No: 10639) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Tolga SARAÇOĞLU (Oda Sicil No: 55212) nun denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması,

5 4- Ġstanbul ili, GaziosmanpaĢa ilçesi, Arnavutköy Belediyesi, Hasan Tahsin Caddesi, 5 pafta, parsel üzerindeki inģaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluģlarının görevlerini düzenleyen, 2.maddesinin (e) fıkrasında; Yapılan tüm denetim hizmetlerine iliģkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik Ģartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek. ve (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iģgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı, 204 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ġimal Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Tekin SARAÇOĞLU (Denetçi No: 2795, Oda Sicil No: 13165), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar M.Mert KĠTAPÇI (Denetçi No: 2793, Oda Sicil No: 18741) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Tolga SARAÇOĞLU (Oda Sicil No: 55212) nun denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 5- Ġstanbul ili, GaziosmanpaĢa ilçesi, Arnavutköy Belediyesi, Ġslambey Mahallesi, 7 pafta, 3280 parsel üzerindeki inģaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluģlarının görevlerini düzenleyen, 2.maddesinin (e) fıkrasında; Yapılan tüm denetim hizmetlerine iliģkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik Ģartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek. ve (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iģgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı, 204 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ġimal Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Tekin SARAÇOĞLU (Denetçi No: 2795, Oda Sicil No: 13165), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar M.Mert KĠTAPÇI (Denetçi No: 2793, Oda Sicil No: 18741) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Tolga SARAÇOĞLU (Oda Sicil No: 55212) nun denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 6- Ġstanbul Ġlçesi, GaziosmanpaĢa ilçesi, Arnavutköy Belediyesi, Ġslambey Mahallesi, 7 pafta, 6366 parsel üzerindeki inģaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı

6 denetim kuruluģlarının görevlerini düzenleyen, 2.maddesinin (e) fıkrasında; Yapılan tüm denetim hizmetlerine iliģkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik Ģartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek. ve (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iģgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı, 204 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ġimal Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Tekin SARAÇOĞLU (Denetçi No: 2795, Oda Sicil No: 13165), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar M.Mert KĠTAPÇI (Denetçi No: 2793, Oda Sicil No: 18741) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Tolga SARAÇOĞLU (Oda Sicil No: 55212) nun denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 7- Ġstanbul Ġlçesi, GaziosmanpaĢa ilçesi, Arnavutköy Belediyesi, Ġslambey Mahallesi, 7 pafta, parsel üzerindeki inģaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluģlarının görevlerini düzenleyen, 2.maddesinin (e) fıkrasında; Yapılan tüm denetim hizmetlerine iliģkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik Ģartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek. ve (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iģgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı, 204 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ġimal Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ġsmail TURGUTALP (Denetçi No: 4860, Oda Sicil No: 12977), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar M.Mert KĠTAPÇI (Denetçi No: 2793, Oda Sicil No: 18741) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi M.Gündüz KUDUOĞLU (Oda Sicil No: 10639) nun denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 8- Ġstanbul Ġlçesi, GaziosmanpaĢa ilçesi, Arnavutköy Belediyesi, Ġslambey Mahallesi, 7 pafta, 3283 parsel üzerindeki inģaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluģlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. ve (g) fıkrasında; Ruhsat ve

7 eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iģgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı, 204 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ġimal Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Tekin SARAÇOĞLU (Denetçi No: 2795, Oda Sicil No: 13165), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar M.Mert KĠTAPÇI (Denetçi No: 2793, Oda Sicil No: 18741) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Öznur KAROĞLU (Oda Sicil No: 58007) nun denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması ve Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığa iadesi, sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarihli ve 3044 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8359/2/1-1 Öncü Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan, Ġstanbul Ġli, AtaĢehir Ġlçesi, Ġnönü Mahallesi, 15 pafta, 1400 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun un 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. ve (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iģgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan / Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 509 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Öncü Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Taner MOLLAHÜSEYĠNOĞLU (Denetçi No: 7990, Oda Sicil No: 18650), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali Onur AKTAġLI (Denetçi No: 7507, Oda Sicil No: 4292), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet ÇEBĠ (Denetçi No: 6703, Oda Sicil No: 4664), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Hasan TOPA (Denetçi No: 1527, Oda Sicil No: 8260) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Mustafa ÇELĠK (Oda Sicil No: 51272) in denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının

8 Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 3049 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8359/3/1-1 Sin Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan, Ankara Ġli, Sincan Ġlçesi, AkĢemsettin Mahallesi, 224 ada, 20 nolu parsel üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında belirtilen hükümler ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaģılan, Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 414 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Sin Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Uğur TANYERĠ (Denetçi no:6207 Oda Sicil no:19514), Proje Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ġsmail ÇALIK (Denetçi no:2408 Oda Sicil no:17461), Proje Uygulama Denetçisi Mimar Mehmet KARATAġ (Denetçi no:6102, Oda Sicil no:11275), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Mesut ÖZÇELĠK (Denetçi no:6889, Oda sicil no:14892), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Bedri GÜN (Denetçi no:6588, Oda sicil no:32372), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Soner Mustafa BAġTUĞ (Oda sicil no:62857) ve ġirket Müdürü Mimar Ali AYAġLI nın (Oda sicil no:29868) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığa iadesi, sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarihli ve 3046 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8359/4/1-1 Artı Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan, Ġstanbul Ġli, Üsküdar Ġlçesi, Ferah Mahallesi, 161/1 pafta, 949 ada, 26 nolu parsel üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. ve 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaģılan, / Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 361 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Artı Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Osman DEMĠRĠZ (Denetçi no:5354, Oda Sicil no:12230 ), Proje

9 ve Uygulama Denetçisi Mimar Uğur YAYLIM (Denetçi no:5410, Oda Sicil no:10457), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Erdal DAĞCI nın (Oda sicil no:60280) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığa iadesi, sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarihli ve 3047 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8359/5/1-1 Uyum Yapı Denetim Ltd. ġti ve Arılar Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan, Ġstanbul Ġli, Bahçelievler Ġlçesi, Kocasinan Merkez Mahallesi, 1 pafta, nolu parsel üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında belirtilen hükümler ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaģılan, / Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 405 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Uyum Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olanyapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Mehmet KURTULUġ (Denetçi no:6694, Oda sicil no:14061), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nalan KARATAġ (ÖZCAN) (Denetçi no: 6871, Oda Sicil no:15217), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Ġsmail Emre ÇETĠN ( Oda sicil no:65946), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi M.Güner GÖKSEL in (Oda sicil no:65947) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, Ġstanbul Ġli, Bahçelievler Ġlçesi, Kocasinan Merkez Mahallesi, 1 pafta, nolu parsel üzerindeki inģaatı tadilat ruhsatı ve ekindeki projelere uygun olarak tamamlayan, ancak denetçi ve yardımcı kontrol elemanı değiģikliğini üç gün içerisinde ilgili idaresine bildirmeyerek 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmediği anlaģılan, tarihinden itibaren sorumluluğu devam eden / Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 544 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Arılar Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması ve Ģirketlerin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığa iadesi, sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve

10 durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarihli ve 3048 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8359/6/1-1 Sistem Yapı Denetim A.ġ ve Ġstanbul Sistem Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan, 1-a) Ġstanbul Ġli, Eyüp Ġlçesi, Göktürk Köyü, 252 pafta, 112 ada, 11 nolu parsel üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. Maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaģılan, tarihine ve %60 seviyesine kadar sorumluluğu devam eden / Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 30 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Sistem Yapı Denetim A.ġ ile birlikte, görev tanımlarına aykırı hareket eden Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nihat ÇĠÇEK (Denetçi no:1340, Oda Sicil no:7240), Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ö.Faruk YANAR (Denetçi no:5002, Oda Sicil no:7446), Proje Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Sadi ÇARIKÇIOĞLU nun (Denetçi no:1338 Oda Sicil no:31691) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, b) Söz konusu inģaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. Maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaģılan, tarihinden ve %60 seviyesinden itibaren sorumluluğu devam eden / Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 522 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ġstanbul Sistem Yapı Denetim Ltd. ġti. ile birlikte, görev tanımlarına aykırı hareket eden Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ġlkin AKIN (Denetçi no:3108, Oda Sicil no:8101 ), Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Orhan BAKIRER (Denetçi no:6910, Oda Sicil no:13402), Proje Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Abdullah AĞIL (Denetçi no:5537 Oda Sicil no:25492), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Hayrettin BALCIOĞLU (Denetçi no:7624, Oda sicil no:19182), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet FETVACI (Denetçi no:7401, Oda sicil no:822), Denetim görevini %5 seviyesinden itibaren Sistem Yapı Denetim A.ġ ile Ġstanbul Sistem Yapı Denetim Ltd. ġti adına yürüten Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi M.Bora ALTINORDU (Oda sicil no:60967) ve Ģirket ortağı ve yetkilisi ĠnĢaat Mühendisi Sadi SavaĢ ALYAVUZ un (Oda sicil no:56470) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması,

11 2-a) Ġstanbul Ġli, Eyüp Ġlçesi, Göktürk Köyü, 252 pafta, 113 ada, 1 nolu parsel üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. Maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaģılan, tarihine ve %20 seviyesine kadar sorumluluğu devam eden / Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 30 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Sistem Yapı Denetim A.ġ ile birlikte, görev tanımlarına aykırı hareket eden Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nihat ÇĠÇEK in (Denetçi no:1340, Oda Sicil no:7240) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, b) Söz konusu inģaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. Maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaģılan, tarihinden ve %20 seviyesinden itibaren sorumluluğu devam eden / Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 522 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ġstanbul Sistem Yapı Denetim Ltd. ġti. ile birlikte, görev tanımlarına aykırı hareket eden Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ġlkin AKIN (Denetçi no:3108, Oda Sicil no:8101), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Fatih ĠNCEMIZRAK (Denetçi no:12499, Oda Sicil no:26021 ), Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Orhan BAKIRER (Denetçi no:6910, Oda Sicil no:13402), Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ahmet SavaĢ AKBAY (Denetçi no:8263, Oda Sicil no:14245), Proje Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Abdullah AĞIL (Denetçi no:5537 Oda Sicil no:25492), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Hayrettin BALCIOĞLU (Denetçi no:7624, Oda sicil no:19182), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet FETVACI (Denetçi no:7401, Oda sicil no:822), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi M.Bora ALTINORDU (Oda sicil no:60967) ve Ģirket ortağı ve yetkilisi ĠnĢaat Mühendisi Sadi SavaĢ ALYAVUZ un (Oda sicil no:56470) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 3-a) Ġstanbul Ġli, Eyüp Ġlçesi, Göktürk Köyü, 252 pafta, 114 ada, 1 nolu parsel üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. Maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaģılan, tarihinden ve %0 seviyesinden itibaren Sistem Yapı Denetim A.ġ den devraldıktan sonra sorumluluğu devam eden / Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 522 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ġstanbul Sistem Yapı Denetim Ltd. ġti. ile birlikte, görev tanımlarına aykırı hareket eden Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ġlkin AKIN (Denetçi no:3108, Oda Sicil no:8101),

12 Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Fatih ĠNCEMIZRAK(Denetçi no:12499, Oda Sicil no:26021 ), Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Orhan BAKIRER (Denetçi no:6910, Oda Sicil no:13402), Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ahmet SavaĢ AKBAY (Denetçi no:8263, Oda Sicil no:14245), Proje Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Abdullah AĞIL (Denetçi no:5537 Oda Sicil no:25492), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Hayrettin BALCIOĞLU (Denetçi no:7624, Oda sicil no:19182), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet FETVACI (Denetçi no:7401, Oda sicil no:822), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Murat KAN (Oda sicil no:64889), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Tuna Deniz KOCAMAN (Oda sicil no:59262) Ģirket ortağı ve yetkilisi ĠnĢaat Mühendisi Sadi SavaĢ ALYAVUZ un (Oda sicil no:56470) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, b) Ġstanbul Sistem Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına neden olan, Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ġlkin AKIN (Denetçi no:3108, Oda Sicil no:8101), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Fatih ĠNCEMIZRAK(Denetçi no:12499, Oda Sicil no:26021 ), Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Orhan BAKIRER (Denetçi no:6910, Oda Sicil no:13402), Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ahmet SavaĢ AKBAY (Denetçi no:8263, Oda Sicil no:14245), Proje Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Abdullah AĞIL (Denetçi no:5537 Oda Sicil no:25492), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Hayrettin BALCIOĞLU (Denetçi no:7624, Oda sicil no:19182), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet FETVACI (Denetçi no:7401, Oda sicil no:822), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Murat KAN (Oda sicil no:64889), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Tuna Deniz KOCAMAN (Oda sicil no:59262) Ģirket ortağı ve yetkilisi ĠnĢaat Mühendisi Sadi SavaĢ ALYAVUZ (Oda sicil no:56470) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması ve Ģirketlerin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığa iadesi, sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarihli ve 3045 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8359/7/1-1 Ġstanbul Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan, Ġstanbul ili, Bağcılar ilçesi, 244DT3A 770 ada, 1 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini

13 düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek., (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iģgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 22 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Ġstanbul Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Aydın ÜNSAL (Denetçi No: 565, Oda Sicil No: 4738), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nurfer CÜCE (Denetçi No: 562, Oda Sicil No: 8800) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Hasan Ünal ATAY (Oda Sicil No: 5395) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 3052 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8359/8/1-1 14/10/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete Yeditepe Yapı Denetim Ltd. ġti. hakkındaki yayımlanan dava konusu iģlemin iptaline iliģkin ilan metninin son bölümünde yer alan iģlemin yürütmesinin adı geçen Mahkemenin vereceği Esas Karara kadar durdurulması ibaresinin, iģlemin iptal edilmesi olarak düzeltilmesi, Bakanlık Makamından alınan 20/10/2010 tarih ve 3057 sayılı Olur ile uygun görülmüģtür. 8359/9/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Ġstanbul Ġli, Küçükçekmece Ġlçesi, 246DRIIIa pafta, 430 ada, 2 nolu parsel, üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Kanunun, yapı denetim kuruluģlarının görevlerini düzenleyen, 2.maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek., (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu

14 üç iģgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı, 111 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Uztek Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Yılmaz DEMET (Denetçi No: 5744, Oda Sicil No: 11312), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ġlhami ÜLGER (Denetçi No: 954, Oda Sicil No: 13369), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ömer GÖRDÜK (Denetçi No:1933, Oda Sicil No: 12163), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet BABÜR (Denetçi No:6287, Oda Sicil No: 6401) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Serkan ġenol (Oda Sicil No: 60691) un denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, Ġstanbul Ġli, Fatih Ġlçesi, Sinanağa Mah., 454 pafta, 2443 ada, 7 nolu parsel, üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Kanunun, yapı denetim kuruluģlarının görevlerini düzenleyen, 2.maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek., (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iģgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı, 111 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Uztek Yapı Denetim Ltd. ġti.ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Bayram ġanlik (Denetçi No: 1145, Oda Sicil No: 23706), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ġlhami ÜLGER (Denetçi No: 954, Oda Sicil No: 13369), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ömer GÖRDÜK (Denetçi No: 1933, Oda Sicil No: 12163), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mustafa ÖZÇETĠN (Denetçi No: 6093, Oda Sicil No: 4354) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Murat UÇURMAN (Oda Sicil No: 55853) ın denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ġstanbul Ġli, Avcılar Ġlçesi, Cihangir Mah., 28 pafta, 18232, nolu parsel, üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Kanunun, yapı denetim kuruluģlarının görevlerini düzenleyen, 2.maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek., (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iģgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı, 111 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Uztek Yapı Denetim Ltd. ġti.ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ahmet

15 KUL (Denetçi No: 1924, Oda Sicil No: 28541), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ġlhami ÜLGER (Denetçi No: 954, Oda Sicil No: 13369) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Ġrfan ERDOĞAN (Oda Sicil No: 58517) ın denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ġstanbul Ġli, Avcılar Ġlçesi, Cihangir Mah., 37 pafta, nolu parsel, üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Kanunun, yapı denetim kuruluģlarının görevlerini düzenleyen, 2.maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek., (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iģgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı, 111 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Uztek Yapı Denetim Ltd. ġti.ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ahmet KUL (Denetçi No: 1924, Oda Sicil No: 28541), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ġlhami ÜLGER (Denetçi No: 954, Oda Sicil No: 13369), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ömer GÖRDÜK (Denetçi No:1933, Oda Sicil No: 12163), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Kamuran ÖZBEK (Denetçi No:1958, Oda Sicil No: 4604) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Murat UÇURMAN (Oda Sicil No: ) ın denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ġstanbul Ġli, Çatalca Ġlçesi, Hadımköy Ġstasyon Mahallesi, 229 ada, 5 nolu parsel, üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Kanunun, yapı denetim kuruluģlarının görevlerini düzenleyen, 2.maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek., (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iģgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı, 111 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Uztek Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ahmet KUL (Denetçi No: 1924, Oda Sicil No: 28541), Proje Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Cemal OYMAK (Denetçi No: 1113, oda Sicil No: 12865), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ġlhami ÜLGER (Denetçi No: 954, Oda Sicil No: 13369), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ömer GÖRDÜK (Denetçi No:1933, Oda Sicil No: 12163), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Kamuran ÖZBEK (Denetçi No:1958, Oda Sicil No: 4604) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Ġsmail ATĠLLA (Oda Sicil No: ) nın denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici

16 olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iadesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilerek sicillerine iģlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarihli ve 2918 sayılı Olurları ile uygun görülmüģtür. 7891/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Delta Art Yapı Denetim Ltd. ġti. nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Ali GÜNERDĠ (Denetçi No: 6763, Oda Sicil no: 7705) tarafından, denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması nedeniyle, Ankara 11. Ġdare Mahkemesinin 2010/1047 Esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkemenin tarihli ve E.2010/1047 sayılı kararı ile dava konusu iģlemin yürütmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile adı geçen hakkında tesis edilmiģ olan iģlemlerin yürütmesi Bakanlık Makamının tarih ve 2841 sayılı Olur u ile durdurulmuģtur tarih ve sayılı Resmi Gazete: 7795/ sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun a aykırı iģ ve iģlemlerde bulunması nedeniyle Met-2 Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim faaliyetinin, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de ilan edilerek, geçici olarak durdurulduğu, kuruluģun tarihi itibarıyla tasfiye kararının tarihinde tescil edildiği ve tarih ve 7609 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı tespit edilmiģtir. Bu nedenle Met-2 Yapı Denetim Ltd. ġti.nin 667 no lu yapı denetim izin belgesinin Bakanlığımıza iadesi, ortak, denetçi Mimar/Mühendis ve yardımcı kontrol elemanlarının, noter kanalıyla istifası olmaksızın Ģirket kayıtlarından çıkartılması, Bakanlık Makamının tarih ve 2678 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 7501/ tarih ve sayılı Resmi Gazete:

17 Orta Akdeniz Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Antalya Ġli, Alanya Ġlçesi, 153 ada, 1 nolu parsel üzerindeki inģaat hakkındaki iddialarla ilgili olarak, ruhsat eki uygulama projelerine aykırı imalatlara iliģkin bildirimi Antalya Ġl Özel Ġdaresi ne üç (3) iģ günü içinde bildirmeyerek, 4708 Sayılı "Yapı Denetimi Hakkında Kanun un, 2. maddesinin (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iģ günü içerisinde ilgili idareye bildirmek., denetçilerin istifa etmelerini müteakip durumu üç (3) gün içinde Antalya Ġl Özel Ġdaresi ne bildirmeyerek ve yapının o anki durumunu tespit eden tutanağı Antalya Ġl Özel Ġdaresi ne vermeyerek 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun un 6. maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 7. maddesine, kalıp ve demir kontrol tutanakları ile beton döküm tutanaklarının tutulmasına, numune deneylerinin yapılmasına rağmen ilgili idaresine üç (3) iģ günü içerisinde vermeyerek, Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği'nin 6. maddesine, aykırı hareket ettiği anlaģılan, 541 Ticaret Sicil No ile Antalya/Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 541 no'lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Orta Akdeniz Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. ġti. ile Ģirket ortakları ĠnĢaat Mühendisi Hüsnü KURT (Oda Sicil No: 8584, Denetçi No: 2164), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Esat ÇAKAN (Oda Sicil No: 9295, Denetçi No: 2083), Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ömer Abit ERTUġ (Oda Sicil No: 10240, Denetçi No: 1406), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ġlkay ERSÖZ (Oda Sicil No: 6759, Denetçi No: 7502) ve Yardımcı Kontrol ĠnĢaat Mühendisi Uğur ATMACA (Oda Sicil No: 30190) nın denetim faaliyetlerinin yine aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, altı (6) ay süre ile geçici olarak durdurulması, söz konusu kuruluģun Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesinin yapılması, sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 2654 sayılı Olur'u ile uygun görülmüģtür. 7396/ tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanında denetim faaliyetlerini sürdüremeyeceğinden Yapı Denetim Ġzin Belgesi iptal edilen, 317 no lu yapı denetim izin belgeli firma ismi sehven Birlik Yapı Denetim Ltd. ġti. olarak yayımlanmıģtır. Söz konusu firma isminin Birlik Bir Yapı Denetim Ltd. ġti. olarak düzeltilmesi Bakanlık Makamının tarih ve 2677 sayılı Olur'u ile uygun görülmüģtür.

18 7397/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: ġarel Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan, Denizli Ġli, Kale Belediyesi, 2 pafta, 36 ada, 1 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun un 2. maddesinin (a), (d) ve (g) fıkraları doğrultusunda denetlemeyip taahhüt ve yükümlülüğünü yerine getirmeyen, ayrıca anılan yasanın 6. maddesi uyarınca istifa eden denetçilerin durumlarını ilgili idaresine bildirmeyip yerlerine yeniden denetçi görevlendirmeyen Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 202 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ġarel Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim faaliyetinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Denetimini üstlenmiģ oldukları söz konusu inģaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun un 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 7. maddesi doğrultusunda denetlemedikleri sonucunda taahhüt ve yükümlülüğünü yerine getirmeyip, ġarel Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına sebep veren denetçilerden; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Hasan AKKOÇ (Denetçi No: 4157, Oda Sicil No: 12846), Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Celal ÖZSÖNMEZ (Denetçi No: 6110, Oda Sicil No: 8707), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Burhan KAPDAĞLI (Denetçi No: 2739, Oda Sicil No: 3912), Proje Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Filiz ZORLU (ĠNCĠ) (Denetçi No: 6381, Oda Sicil No: 45381) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Habibe ÖZEK (Oda Sicil No: 44381) in denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun Ģirketin siciline iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 2609 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 7222/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Denetimin üstlendiği Ġstanbul Ġli, Çatalca Ġlçesi, Kaleiçi Mahallesi, 20MIVc pafta, 6 ada, 121 nolu parsel üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) bendinde belirtilen Proje müelliflerince hazırlanan, uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek ve (g) bendinde belirtilen Ruhsat ve eklerine aykırı

19 uygulama yapılması halinde durumu üç iģ günü içinde ilgili idareye bildirmek hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan, / Ticaret Sicil No lu Ġstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 405 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Uyum Yapı Denetim Ltd. ġti. ile buna sebebiyet veren sorumlu denetçilerin denetim faaliyetleri tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile 6 (ay) süre ile geçici olarak durdurulmuģtu tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanında ismi bulunmayan Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ekrem Metin CAMBAZ (Denetçi No: 8750, Oda Sicil No: 22664) ın da denetim görevini aynı madde hükümlerine göre yerine getirmemesi nedeniyle denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (ay) süre ile ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 2637 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 7097/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Ünlü Çelik Yapı Denetim Ltd. ġti.'nin Proje Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ali COġKUN (Denetçi No: 8101, Oda Sicil No: 20472) hakkında tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiģ iģlemlerle ilgili olarak, Ankara 6. Ġdare Mahkemesinin tarihli ve E.2008/1538 sayılı "dava konusu iģlemin yürütmesinin durdurulması" kararı doğrultusunda söz konusu iģlemlerin yürütmesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile durdurulmuģ, aynı Mahkemenin tarihli ve E.2008/1538- K.2009/1162 sayılı "dava konusu iģlemin iptali" kararı doğrultusunda tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile adı geçen hakkındaki iģlemler iptal edilmiģtir. "Ġptal Kararı"na karģı Bakanlığımızca yapılan temyiz talebi yerinde görülerek, DanıĢtay 6. Dairesinin tarihli ve E.2009/13019-K.2010/4675 sayılı kararı ile zikredilen Mahkeme kararının bozulmasına hükmedilmiģtir. Bozma Kararı doğrultusunda, ilgili hakkında tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile baģlatılan Yürütmeyi Durdurma kararı nedeniyle de tarihli ve sayılı Resmi Gazetede ilanı ile kesintiye uğrayan 64 günlük "geçici durdurma" iģleminin ilan tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edilmesine Bakanlık Makamının tarih ve 2589 sayılı Olur'u ile uygun görülmüģtür.

20 tarih ve sayılı Resmi Gazete: 6927/1-1 Denetimini üstlendiği Ġzmir Ġli, Buca Ġlçesi, pafta, 7417 ada, 1 nolu parsel üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hükümler ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6.a ve 7.a maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaģılan, Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 565 No lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip YeniĢar Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. ġti. ile birlikte, Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mehmet Gündüz ÜNLÜ (Denetçi No: 9750, Oda Sicil No: 4534), Ģirket ortağı ve aynı zamanda Ģirket müdürü ĠnĢaat Mühendisi Semih YENĠġAR ın (Denetçi No: 11782, Oda sicil No: 26155) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulmasını, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iadesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilerek sicillerine iģlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarihli ve 2590 sayılı Olurları ile uygun görülmüģtür. 6808/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Bakanlık Makamının tarihli ve 2165 sayılı Olur u ile, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği oluģturulan Yapı Denetim Komisyon BaĢkanlığının kararına istinaden; Muharrem ÖZTÜRK ün, Surur Yapı Emlak ve Müh.Tic.Ltd.ġti.nin de ortağı olduğu süreçte, Fırat Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. ġti. firmasınıda kurmuģ olduğu, ayrıca bu firmada denetçi olarak görev almıģ olması nedeniyle, 4708 sayılı Kanunun 3. maddesi gereği denetçi belgesinin iptali, ilgilinin her iki kuruluģta da büyük ortak ve Ģirket müdürü olduğu, hisse ve konumu itibarıyla firmaları yönetebileceği dikkate alındığından 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3., 8. ve 9. maddesi gereği Fırat Yapı denetim Hizmetleri Ltd.ġti. nin 315 no.lu yapı denetim izin belgesinin iptali ve söz konusu kuruluģa uyarı cezası verilmesi, yapı denetim izin belgesinin Bakanlığımıza iadesi Fırat Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. ġti nin denetim sorumluluğunda bulunan iģlerin durdurulması, ortak denetçi Mimar/Mühendis ve yardımcı kontrol elemanlarının, noter kanalıyla istifası olmaksızın Ģirket kayıtlarından çıkartılması ve bu kararın Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması uygun görülmüģtür.

21 6659/1-1 Yeditepe Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetçisi Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Recep KARABULUT (Denetçi no: 4581, Oda Sicil no:6377 tarafından, denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması nedeniyle, Ankara 15. Ġdare Mahkemesinin E.2010/1005 Esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkemenin tarihli ve E.2010/1005 sayılı kararı ile dava konusu iģlemin yürütmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile adı geçen hakkında tesis edilmiģ olan iģlemlerin yürütmesi Bakanlık Makamının tarih ve 2481 sayılı Olur u ile durdurulmuģtur. 6630/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Yeditepe Yapı Denetim Ltd. ġti.'nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Süleyman AKYÜZ (Denetçi No: 1591, Oda Sicil No:7340) tarafından Ankara 7. Ġdare Mahkemesinin 2010/319 Esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkeme'nin tarihli ve E.2010/319-K.2010/1251 sayılı Kararı ile "dava konusu iģlemin iptaline" hükmedildiğinden, tarihli sayılı Resmi Gazete ilanı ile yayınlanan Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Süleyman AKYÜZ (Denetçi No: 1591, Oda Sicil No:7340) hakkında tesis edilmiģ olan geçici faaliyet durdurma iģlemi, Bakanlık Makam'ının tarih ve 2363 sayılı Olur'u ile iptal edilmiģtir. 6459/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Bakanlık Makamının tarih ve 1436 sayılı Olur u ile, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği Yapı Denetim Komisyon BaĢkanlığının kararı ile uygun görülen 317 no lu yapı denetim izin belgesi sahibi Birlik Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin beyan edilmesi nedeniyle yapı denetim izin belgesinin iptali, yapı denetim izin belgesinin Bakanlığımıza iadesi, Birlik Yapı Denetim Ltd. ġti. nin

24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete:

24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete: 24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete: Denetimini üstlendiği Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, 7 pafta, 10643 nolu parsel üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda öngörülen

Detaylı

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete:

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete: 17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, Karadeniz Mahallesi, 3/15-7 pafta, 899 ada, 7 nolu parsel üzerindeki 128588 YĠBF nolu yapıyı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete:

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: 03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: ġarel Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Denizli Ġli, MerkezĠlçesi, 120 ada, 6 nolu parsel üzerindeki inģaatta ruhsat ve eki projesine

Detaylı

14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete

14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete 14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki 93331 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi,

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete

tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete 24.03.2015 tarih ve 29305 sayılı Resmi Gazete İzmir İli, Bayındır İlçesi, 1231 - J pafta, 645 ada, 3 nolu parsel üzerindeki 121888 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ünlü Çelik Yapı Denetim Ltd. Şti.

Detaylı

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu.

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu. EK-1/1 YAPI ĠNCELEME VE DENETĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN RAPOR ÖRNEĞĠ [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU Karar Tarihi : Karar No : [ İl plaka no-yıl-karar no_örn 06-2011-001 ] Konu :Denetim faaliyetinin geçici durdurulmasına

Detaylı

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete:

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: B-ST Yapı Denetim A.Ş. nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ali Nazilli (Denetçi No : 393, Oda Sicil No : 8868) hakkında 10/8/2007 tarihli 26609 sayılı

Detaylı

13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete:

13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete: 13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete: Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun hükümlerine göre yerine getirmediğinden yapı denetim faaliyeti 23/1/2006 tarihli ve 26058

Detaylı

27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete

27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete 27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 06.12.2007 tarih ve 2453 sayılı Olur u ile, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği,

Detaylı

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 11/11/2004 tarih ve 2691 sayılı oluru ile 30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile denetçi

Detaylı

28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete

28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 56 pafta, 204 ada, 218 parsel üzerindeki

Detaylı

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki, 93331 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı

Detaylı

08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete

08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete 08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete İzmir İli, Çiğli İlçesi, 21667 ada, 6 parsel üzerindeki 721458 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi,

Detaylı

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete:

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 3572 Ada, 4 Parsel üzerindeki, yapı denetim sistemine 269418 YİBF numarası ile kayıtlı Talat BAYRAKÇI ya ait

Detaylı

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete 26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Belediyesi, 4 pafta, 2395 parsel üzerindeki 208801 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine

Detaylı

23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete 19.02.2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazete

23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete 19.02.2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazete 23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı, Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete:

tarih ve sayılı Resmi Gazete: 29.07.2012 tarih ve 28368 sayılı Resmi Gazete: 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyon Başkanlığının 11.07.2012 tarihli ve 431/3 no lu kararına istinaden;

Detaylı

29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete

29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete 29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 19L-2C pafta, 2297 ada, 3 parsel üzerindeki 768757 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1293 no lu Yapı

Detaylı

09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete:

09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete: 09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete: Edirne İli, Merkez İlçesi, Çokalca Mahallesi, İbrahim Paşa Sokak, imarın 450 Ada, 31 Parsel üzerindeki 702948 YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 14/12/2005 tarih ve 3616 sayılı Olur u ile; Kocaeli İli, Çayırova Belediyesi, 19d1c pafta, 1668 ada, 9 No lu parsel üzerindeki inşaatın

Detaylı

02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete

02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete 02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C-20B-1D,4A pafta, 197 parsel üzerindeki 749480 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Arşipel Yapı Denetim A.Ş.

Detaylı

24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete:

24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete: 24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete: İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş. nin

Detaylı

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete Yapı denetim sorumluluğu altında bulunan İstanbul ili, Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 174 pafta, 2813 ada, 353 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı

Detaylı

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete:

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete: 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete: İstanbulİli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok

Detaylı

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete 19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete Adana İli, Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi, 2827-HB pafta, 83 ada, 3 parsel üzerindeki 692067 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 46090 Ticaret Sicil No

Detaylı

25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete:

25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete: 25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete: Lale Yapı Denetim Ltd. Şti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Manisa ili, Merkez ilçesi, Barbaros Mahallesi, 20M-1A pafta, 2346 ada, 3 parsel üzerindeki

Detaylı

15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete

15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete 15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete Aydın İli, Didim İlçesi, Mersindere Mevkii, 500 ada, 1 parsel üzerindeki 209844 YİBFnolu yapının denetimini üstlenen 475 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine

Detaylı

01.05.2013 tarih ve 28634 sayılı Resmi Gazete

01.05.2013 tarih ve 28634 sayılı Resmi Gazete 03.05.2013 tarih ve 28636 sayılı Resmi Gazete Sakarya İli, Sapanca İlçesi, ÇayiçiMahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 554797 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş 2 Yapı Denetim

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete

tarih ve sayılı Resmi Gazete 16.03.2014 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazete Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Adana İli, Yüreğir İlçesi, 15.R.III pafta, 3558 Ada, 13 Parsel üzerindeki 748057 YİBF nolu

Detaylı

Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55016), sorumlu denetim

Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55016), sorumlu denetim 02.02.2013 tarih ve 28547 sayılı Resmi Gazete: Lider Grup Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, KaraköprüBeldesi, Akbayır Mahallesi, 1861 ada, 3 parsel

Detaylı

24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete

24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete 24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete Bertem Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli ili, İzmit ilçesi, 4393 ada, 1 parsel üzerindeki 533460 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı

Detaylı

09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete 06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete 05.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazete

09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete 06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete 05.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazete 09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Günyamaç Caddesi, F22D24C1B pafta,

Detaylı

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin)

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Amaç, kapsam ve tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına,

Detaylı

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 6005 ada, 4 parsel üzerindeki 527009 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete:

07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete: 07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete: Malatya ili, Merkez ilçesi, Uçbağlar Mahallesi, 20M-4B pafta, 2571 ada, 3 parsel üzerindeki 749510 YİBF yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ EKĠM AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ EKĠM AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ EKĠM AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi EKĠM ayı Meclis

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 95 Özü: Adapazarı-Tepeören (Kuzey) Yenileme Karar Trh : Enerji Ġletim Hattının Plan Tadilat teklifi. (PĠN: 4260,6) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Haluk Uğur DAĞISTANLI, Hüseyin

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete

tarih ve sayılı Resmi Gazete 10.12.2013 tarih ve 28847 sayılı Resmi Gazete Gaziantep İli, Şehitkamilİlçesi, Batıkent Mahallesi 21K-4B pafta, 3171 ada, 1 parsel üzerindeki 143006 YİBF nolu yapıda inşaatın denetimini üstlenen 424 no

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi.

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi. 1. DOSYA : TEMYİZDE Karşı Taraf : Aydın E.D.M. Mahkeme : Aydın 2. İdare Mahkemesi Dosya no : 2002/482 Konu : İdari Kararın İptali HUKUSAL ÇALIŞMALARI Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 01 Oturum : 1 Konusu : Meclis Tatil Ayı BaĢkanlık Makamından havaleli Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı ibareli 27.12.2016 tarih ve 39241447-301.01-E.1104 sayılı yazı Belediye Meclisinin

Detaylı

BAġVURU SAHĠBĠ: Mahmut Akın, MeĢrutiyet Mahallesi Meriç Caddesi 1227 Sokak No:3/A AYDIN

BAġVURU SAHĠBĠ: Mahmut Akın, MeĢrutiyet Mahallesi Meriç Caddesi 1227 Sokak No:3/A AYDIN TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan : Mahmut GÜRSES Üyeler :II. BaĢkan Kazım ÖZKANAli Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAġVURU SAHĠBĠ: Mahmut Akın, MeĢrutiyet Mahallesi

Detaylı

EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK ÖRNEĞİ Proje Müellifi : Müellifliği Üstlenilen Proje Projenin Türü : Yukarıdaki bilgilere sahip projenin müellifliğini üstlenmemde 6235

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı. 05/ 02/ 2010 2010 / 34 meclis toplantısında alınan 34 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 34: Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı. 5393 Sayılı Kanununun

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 5 Şubat 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28550 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 5/2/2008 tarihli ve 26778

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO 10. Hukuki Rapor 39. Dönem Yönetim Kurulumuz 38. Dönemden gelen ve 2004-2005-2006 yılları arasında açılmış olan, aşağıda ayrıntıları verilen 40 davanın 19 unu sonuçlandırmıştır. Devam eden 21 davanın 5

Detaylı

CEZA LEMLER Ruhsat alınmadan in aata lanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak in

CEZA LEMLER Ruhsat alınmadan in aata lanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak in CEZA İŞLEMLERİ Ruhsat alınmadan inşaata başlanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilmesinin tespiti halinde ilgili idarece yapının o andaki inşaat durumu tespit edilir Yapı mühürlenir

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR Doç. Dr. Ali Uğur EMRE Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALĠHOĞLU (Dekan) () () () () () Tıp

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus AÇIKGÖZ(Bulunmadı),

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 09.02.2015 tarihli oturumunda okunan, BaĢkanlığın 09.02.2015

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.04.2016 Karar No : 100 Konu: Ġdaremize ait asfalt plentinde BSK sıcak asfalt üretim çalıģmaları esnasında ortaya çıkan mıcır filler tozunu 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 (g) maddesi

Detaylı

İş Deneyim Belgelerindeki Bilgi Eksikliği Sonradan Tamamlatılabilir Mi?

İş Deneyim Belgelerindeki Bilgi Eksikliği Sonradan Tamamlatılabilir Mi? İş Deneyim Belgelerindeki Bilgi Eksikliği Sonradan Tamamlatılabilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 26531 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.05.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/008 Gündem No : 49 Karar Tarihi

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER. Metin AYGÜL ün eģi Semra AYGÜL ün 01/ 03/ 2010 tarih ve 3865 kayıt nolu dilekçesi.

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER. Metin AYGÜL ün eģi Semra AYGÜL ün 01/ 03/ 2010 tarih ve 3865 kayıt nolu dilekçesi. S. KÜLTE 2010/ 1217 Kararın Konusu : Semra AYGÜL- Asker Aile Yardımı Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin BaĢkanlığında yukarıda ad ve BaĢkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Basın Yayın ve Halkla

Detaylı

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL T.C. DAVACI: NAZİF TOPALOĞLU VEKİLLERİ: AV. MEHMET ÖZER UĞURLU Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/ DAVALI: VALİLİĞİ - DAVANIN ÖZETİ: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 39. Vergiye İlişkin Bazı Anayasa Mahkemesi Kararları Ve Sonuçları. Genel Olarak KONU

SİRKÜLER 2009 / 39. Vergiye İlişkin Bazı Anayasa Mahkemesi Kararları Ve Sonuçları. Genel Olarak KONU KONU SİRKÜLER 2009 / 39 Vergiye İlişkin Bazı Anayasa Mahkemesi Kararları Ve Sonuçları Genel Olarak Anayasa Mahkemesi nin www.anayasa.gov.tr adresli web sitesinde yayımlanmış olan bazı anayasa mahkemesi

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar Hukuksal Çalışmalar EMO İzmir Şubesi 209 1. BAZ İstasyonu Davası Karşıyaka 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2008/11 E sayılı dosya; bilirkişiler tarafından rapor verilmiş olup dosya mahkemece incelemeye alınmıştır.

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU EMO HUKUK RAPORU 167 168 ÖZELLEŞTİRME DAVALARI 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 01.07.2005

Detaylı

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi 21.07.2014 tarih ve 29067 sayılı Resmi Gazete Helin Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Mardin İli, Midyat İlçesi, N46b-07b-3d pafta, 934 ada, 1 parsel üzerindeki 751424 YİBF nolu

Detaylı

Hukuki Rapor 267. Hukuki Rapor

Hukuki Rapor 267. Hukuki Rapor Hukuki Rapor 267 Hukuki Rapor 268 40. Dönem Çalışma Raporu Hukuki Rapor 269 40. Dönem Yönetim Kurulumuz 39. Dönemden gelen ve 2006-2007-2008 yılları arasında açılmış olan, aşağıda ayrıntıları verilen 47

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE UYGULAMARI

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE UYGULAMARI 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE UYGULAMARI Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü 23.04.2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar 1. Örnek Dilekçe.. (Ek-1) 2. HKMO dan alınan Yapı Aplikasyon Projelerinde yapı sahibi ile SHKM arasında imzalanan TİP-2 Sözleşme...

Detaylı

18.7.2014 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.

18.7.2014 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. (TDK/İsim) Karada ve suda, daimî veya geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave, değişiklik

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 03 Aralık 2016, Cumartesi TOPLANTI SAATI : 17.00 TOPLANTI YERİ : ANTALYA TOPLANTI BAŞKANI ÜYELER GENEL

Detaylı

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Madde 4- Yapı denetim kuruluşlarının ortakları; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016 Karar No : 2016/11-1 (109) Gündem maddesi gereğince; Temizlik İşleri Müdürlüğü nün 25/11/2016 tarih ve 32341 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Çevre Koruma ve

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2009/077 Gündem No : 10 Karar Tarihi :

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2009/077 Gündem No : 10 Karar Tarihi : TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :Ali KAYA, Bahattin IġIK, Kazım ÖZKAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Aktif ĠnĢaat Gıda San. ve DıĢ Tic. Ltd. ġti.,

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ NĠSAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi NĠSAN ayı

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI DANIġTAY ( ) DAĠRESĠ SAYIN BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. D A V A C I D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhiye/ANKARA : 1- TÜRKĠYE BAROLAR

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MAYIS 2017 31 MAYIS 2017 FAALĠYET 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/89 09.03.2015 Özü: Kadro değiģikliği K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/89 09.03.2015 Özü: Kadro değiģikliği K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S Sayı: 67597785-050.01.04/89 09.03.2015 Özü: Kadro değiģikliği K A R A R BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 09.03.2015 tarihli oturumunda okunan, kadro değiģikliğine

Detaylı