Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Özellikli lemler. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Özellikli lemler. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net"

Transkript

1 Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Özellikli lemler Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman

2 Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Özellikli lemler VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü SATI MAL YET YÖNTEMLER AMORT SMAN DÖNEM AYIRICI HESAPLAR SÜPHEL ALACAKLAR KAR ILI I REESKONT UYGULAMASI KDV HESAPLARI SERMAYE TAAHHÜTLER / ÖDENMEM SERMAYE BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY

3 VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü SATI MAL YET YÖNTEMLER AMORT SMAN DÖNEM AYIRICI HESAPLAR SÜPHEL ALACAKLAR KAR ILI I REESKONT UYGULAMASI KDV HESAPLARI SERMAYE TAAHHÜTLER / ÖDENMEM SERMAYE BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY

4 VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü Varl klarda meydana gelen de er dü üklü ü, ihtiyatl k kavram n bir gere i olarak muhasebe kay tlar na yans lmaktad r. htiyatl k Kavram : Bu kavram, muhasebe olaylar nda temkinli davran lmas ve i letmenin kar la abilece i risklerin göz önüne al nmas gere ini ifade eder. Bu kavram n sonucu olarak, letmeler, muhtemel giderleri ve zararlar için kar k ay rlar, muhtemel gelir ve kârlar için ise gerçekle me dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe i lemi yapmazlar. Ancak bu kavram gizli yedekler veya gere inden fazla kar klar ayr lmas na gerekçe olu turamaz.

5 VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü De er dü üklü ü ayr lacak hesap gruplar : - Menkul Varl klar - Ticari Alacaklar - Di er Alacaklar - Stoklar - Di er Dönen/Duran Varl klar - Mali Duran Varl klar

6 VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü Örnek: X. Ticaret letmesinin elinde bulunan TL lik hisse senedinin dönem sonu ( ) borsa rayicinin TL oldu u saptanm r. X. Ticaret letmesi, TL kar k ay rm oldu u hisse senetlerini tarihinde a) TL ye satm r. b) TL ye satm r. c) TL ye satm r. d) TL ye satm r.

7 VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü a) TL ye sat lmas b) TL ye sat lmas

8 VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü c) TL ye sat lmas d) TL ye sat lmas

9 VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü SATI MAL YET YÖNTEMLER AMORT SMAN DÖNEM AYIRICI HESAPLAR SÜPHEL ALACAKLAR KAR ILI I REESKONT UYGULAMASI KDV HESAPLARI SERMAYE TAAHHÜTLER / ÖDENMEM SERMAYE BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY

10 SATI MAL YET YÖNTEMLER A) SÜREKL ENVANTER YÖNTEM Bu yöntemde Ticari Mallar Hesab,sat n al nan mallar n maliyet bedeli üzerinden borçlan r, sat lan mallar n maliyet bedeli üzerinden alacaklan r. Ayn de erle borçland p alacakland ld için de Ticari Mallar Hesab n kalan mevcut mal n de erini gösterir. Sat lan mallar n sat bedeli ile maliyet bedeli dönem içinde de sürekli olarak kar la labilece inden sat kâr n dönem içi gelir tablosunda yer almas sa land gibi, dönem içi bilançodaki stok kalemi de bilançonun düzenlendi i tarih itibariyle stoklarda bulunmas gereken ticari mal miktar gösterir.

11 SATI MAL YET YÖNTEMLER Örnek: letme TL lik ticari mal sat n alm r. Ayr ca sat n al nan mal n i letmeye ta nmas için de TL ta ma gideri ödenmi tir. (KDV %10) Mevcut mal n yar, TL ye sat lm r. Sat n kayd Al n kayd

12 SATI MAL YET YÖNTEMLER TL ye sat lan TL lik mal n %10 u kalite ko ullar na uymad gerekçesiyle al taraf ndan i letmeye iade edilmi tir. (Sat için sat tan iade = Al için Al tan iade) Sat tan iade (sat kayd ) Al tan iade (al kayd )

13 SATI MAL YET YÖNTEMLER A) ARALIKLI ENVANTER YÖNTEM Bu yöntemde sat lan mallar n maliyeti, fiili say l sonuçlar na dayan larak belirlenir. Dolay yla bu maliyet (sürekli envanter yönteminde oldu unun aksine), ancak envanter s ras nda ve toplu sat has lat ile kar la labilir. Ayr ca dönem içinde, bulunmas gereken sto u gösteren bir hesap bulunmaz.

14 SATI MAL YET YÖNTEMLER Örnek: X Ticaret letmesinin dönem stok hareketleri daki gibi olup dönem içinde toplam TL +KDV lik sat yapm r. Dönem Ba Mevcut : Dönem çi Al : Al Giderleri : Al tan ade : Dönem Sonu Mevcut : 8.000

15 SATI MAL YET YÖNTEMLER Sat kayd Sat lar n dönem sonu maliyet kayd Sat lar n toplam maliyetinin bulunmas içi dönem sonunda 153-Ticari Mallar Hesab n borç kalan ndan, dönem sonu fiili mevcudu ç kar r. ( =24.000)

16 VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü SATI MAL YET YÖNTEMLER AMORT SMAN DÖNEM AYIRICI HESAPLAR SÜPHEL ALACAKLAR KAR ILI I REESKONT UYGULAMASI KDV HESAPLARI SERMAYE TAAHHÜTLER / ÖDENMEM SERMAYE BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY

17 AMORT SMAN 213 say Vergi Usul Kanununu 313. maddesine göre i letmede bir y ldan fazla kullan lan ve y pranmaya, a nmaya veya k ymetten dü meye maruz bulunan gayrimenkullerle gayrimenkul gibi de erlenen iktisadi k ymetlerin alet, edavat, mefru at, demirba ve sinema filimlerinin de erleme esaslar na göre tesbit edilen de erlerinin, bunlar n kullan labildikleri süre içinde yok edilme (itfa) paylar amortisman olarak tan mlanm r. - Maddi Duran Varl klar için Amortisman - Maddi Olmayan Duran Varl klar için tfa - Özel Tükenmeye Tabi Varl klar için Tükenme Pay deyimi kullan r.

18 AMORT SMAN AMORT SMAN KAYIT YÖNTEMLER Duran Varl klar için hesaplanan amortisman iki yöntemde kaydedilir. Her iki yöntemde de borçlanacak hesap bir gider hesab r. Buna kar k alacakl hesap farkl r. Hesaplanan amortisman n do rudan do ruya ilgili duran varl k hesab na alacak yaz lmas yolu ile duran varl n de erini o güne indiren yönteme direkt kay t yöntemi denir. Hesaplanan amortisman n ayr bir hesapta tutulmas yoluyla hem duran varl n maliyet bedelini sürekli olarak gösteren hem de biriken amortisman miktar görme olana veren yönteme de endirekt kay t yöntemi denir.

19 AMORT SMAN Duran varl n maliyet bedelinin sürekli olarak görülebilmesine olanak verdi inden maddi duran varl klarda amortisman endirekt yönteme göre ayr r. Hesaplanan amortismanlar n, hesaplarda ayr ca gösterilmek artiyle ilgili bulunduklar de erlerden do rudan do ruya indirilmesi veya pasifte ayr bir kar k hesab nda toplanmas caizdir. (V.U.K. Md.321)

20 AMORT SMAN Direkt Yöntem Endirekt Yöntem

21 AMORT SMAN 1- ARAZ DE AMORT SMAN: Bo arazi ve arsalar gibi a nma, y pranma ve de er kayb na maruz kalmayan sabit varl klar da amortismana tabi de ildir. Ancak: 1. Tar m i letmelerinde vücuda getirilen meyval k, dutluk, nd kl k, zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve ba lar gibi tar m tesisleri; 2. letmede in a edilmi olan her nevi yollar ve harklar; Amortismana tabi tutulur.

22 AMORT SMAN 2- NORMAL AMORT SMAN: Mükellefler amortismana tabi iktisadi k ymetlerini Maliye Bakanl n tespit ve ilan edece i oranlar üzerinden itfa ederler. lan edilecek oranlar n tespitinde iktisadi k ymetlerin faydal ömürleri dikkate al r.

23 AMORT SMAN 3- AZALAN BAK YELER USULÜYLE AMORT SMAN: Bilanço esas na göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi de erlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler. Bu usulün tatbikinde; Her y l, üzerinden amortisman hesaplanacak de er, evvelce ayr lm olan amortismanlar toplam n tenzili suretiyle tesbit olunur. Bu usulde uygulanacak amortisman oran % 50'yi geçmemek üzere normal amortisman oran n iki kat r. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplan r. Bu sürenin son y na devreden bakiye de er, o y l tamamen yok edilir.

24 AMORT SMAN 4- MADENLERDE AMORT SMAN: letme sebebiyle içindeki cevherin azalmas ndan dolay maddi de erini kaybeden madenlerin ve ta ocaklar n imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgililerin, müracaatlar üzerine bunlar n büyüklük ve mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her maden veya ta oca için ayr ayr olmak üzere Maliye Bakanl nca belli edilecek nispetler üzerinden yok edilir.

25 AMORT SMAN 5-FEVKALADE AMORT SMAN: Amortismana tabi olup: - Yang n, deprem, su basmas gibi afetler neticesinde de erini tamamen veya k smen kaybeden; - Yeni icatlar dolay siyle teknik verim ve k ymetleri dü erek tamamen veya k smen kullan lmaz bir hale gelen; - Cebri çal maya tabi tutulduklar için normalden fazla a nma ve pranmaya maruz kalan; menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatlar üzerine ve ilgili Bakanl klar n mütalaas al nmak suretiyle, Maliye Bakanl nca her i letme için i in mahiyetine göre ayr ayr belli edilen "Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri" uygulan r.

26 AMORT SMAN Amortisman süresi, k ymetlerin aktife girdi i y ldan ba lar. Bu sürenin y l olarak hesaplanmas için rakam mükellefçe uygulanan nispete bölünür. Faaliyetleri k smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas veya çe itli ekillerde i letilmesi olanlar n bu amaçla kulland klar binek otomobilleri hariç olmak üzere, i letmelere ait binek otomobillerinin aktife girdi i hesap dönemi için ay kesri tam ay say lmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayr r. (K st Amortisman) Amortisman ayr lmayan süreye isabet eden bakiye de er, itfa süresinin son y nda tamamen yok edilir.

27 AMORT SMAN Her y n amortisman ancak o y la ait de erlemede nazara al nabilir. Amortisman n her hangi bir y l yap lmamas ndan veya ilk uygulanan nispetten dü ük bir hadle yap lmas ndan dolay amortisman süresi uzat lamaz.

28 AMORT SMAN ktisadi ve teknik bak mdan bir bütün te kil eden de erler için normal veya azalan bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden yaln z birisi uygulanabilir. Bir iktisadi de er üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman ayr lmas na ba land ktan sonra bu usulden dönülemez. Bir iktisadi de er üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayr lmaya ba land ktan sonra normal amortisman usulüne geçilebilir.

29 AMORT SMAN Örnek: TL kay tl bedeli bulunan bir cihaz için için a) Normal amortisman yöntemine göre b) Azalan Bakiyeler Yöntemine göre (H zland lm Amortisman) amortisman ayr lm r. Varl n faydal ömrü 5 y l d r.

30 AMORT SMAN a) Normal Amortisman Yöntemine göre 1, 2, 3, 4 ve 5 inci y l ya lacak kay t:

31 AMORT SMAN a) H zland lm Amortisman Yöntemine göre

32 AMORT SMAN

33 VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü SATI MAL YET YÖNTEMLER AMORT SMAN DÖNEM AYIRICI HESAPLAR SÜPHEL ALACAKLAR KAR ILI I REESKONT UYGULAMASI KDV HESAPLARI SERMAYE TAAHHÜTLER / ÖDENMEM SERMAYE BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY

34 DÖNEM AYIRICI HESAPLAR

35 DÖNEM AYIRICI HESAPLAR DERLERLE LG L DÖNEM AYIRICI HESAPLAR 180-GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI: Pe in ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplar na kaydedilmemesi gereken, gelecek aylara ait giderlerin izlendi i hesapt r. leyi i : Gelecek aylarda ilgili gider ve maliyet hesaplar na borç kaydedilecek olan bu giderler 180 no.lu hesab n borcuna kaydedilir. Gelecek aylarda bu hesap alacakland larak ilgili gider hesab na aktar r.

36 DÖNEM AYIRICI HESAPLAR 280-GELECEK YILLARA A T G DERLER: Pe in ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplar na kaydedilmemesi gereken, gelecek y llara ait giderlerin izlendi i hesapt r. leyi i : Gelecek y llarla ilgili gider ve maliyet hesaplar na borç kaydedilecek olan bu giderler 280 no.lu hesab n borcuna kaydedilir. lgili hesap dönemlerinde bu hesab n alaca kar nda dönen varl klardaki 180 no.lu Gelecek Aylara Ait Giderler hesab na gerekli aktarmalar yap r.

37 DÖNEM AYIRICI HESAPLAR 381-G DER TAHAKKUKLARI: Gelecek aylarda ödemesi yap lacak ve kesinlikle belgeye dayal gider tahakkuklar n izlendi i hesapt r. leyi i: Yap lan tahakkuklar ilgili gider ve stok hesaplar na borç, bu hesaba alacak yaz r.

38 DÖNEM AYIRICI HESAPLAR 481-G DER TAHAKKUKLARI (Uzun Vadeli): Gelecek y llarda ödenmesi yap lacak ve kesinlikle belgeye dayal gider tahakkuklar n izlendi i hesapt r. leyi i : Yap lan tahakkuklar ilgili gider ve zarar hesaplar mukabili bu hesaba alacak yaz r. Vadesi bir y n alt na dü enler (K sa Vadeli) 381 no.lu Gider Tahakkuklar hesab na aktar r.

39 DÖNEM AYIRICI HESAPLAR GEL RLERLE LG L DÖNEM AYIRICI HESAPLAR 380-GELECEK AYLARA A T GEL RLER: Pe in tahsil edilen ve cari dönem içinde ilgili gelir hesaplar na kaydedilmemesi gereken gelecek döneme ait gelirlerin izlendi i hesapt r. leyi i : Gelecek aylarda ilgili gelir hesaplar na alacak kaydedilecek pe in tahsil edilen gelirler bu hesab n alaca na kaydedilir. Gelecek aylarda bu hesap borçland larak ilgili gelir hesab na aktar r.

40 DÖNEM AYIRICI HESAPLAR 480-GELECEK YILLARA A T GEL RLER: Gelecek bilanço dönemlerine ait pe in tahsil edilen gelirlerin bir ldan uzun süreye ait k mlar n izlendi i hesapt r. leyi i: Pe in tahsil edilen gelirler bu hesab n alaca na kaydedilir. Vadesi bir y n alt na dü enler 380 no.lu Gelecek Aylara Ait Gelirler hesab na aktar r. Oradan da sonuç hesaplar na intikal ettirilir.

41 DÖNEM AYIRICI HESAPLAR 281-GEL R TAHAKKUKLARI: Üçüncü ki ilerden tahsili ya da bunlar hesab na kesin borç kayd bir y l veya daha sonraki y llarda yap lacak gelirlerin, içinde bulunulan döneme ait olan k mlar n takibinin yap ld hesapt r. leyi i : Dönem sonlar nda, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili has lat ve gelir hesaplar kar nda bu hesaba borç kaydedilir. Sonraki y llarda, alacaklar n kesinle mesiyle hesaptaki tutarlar bu hesab n alaca na kar k, ilgili üçüncü ki i hesaplar n borcuna geçirilerek kapat r.

42 DÖNEM AYIRICI HESAPLAR 181-GEL R TAHAKKUKLARI Üçüncü ki ilerden tahsili ya da bunlar hesab na kesin borç kayd hesap döneminden sonra yap lacak gelirlerin, içinde bulunulan döneme ait olan k mlar n takibinin yap ld hesapt r. leyi i : Dönem sonlar nda, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili has lat ve gelir hesaplar kar nda bu hesaba borç kaydedilir. Sonraki dönemde, alacaklar n kesinle mesiyle hesaptaki tutarlar bu hesab n alaca na kar k ilgili hesaplar n borcuna geçirilerek kapat r.

43 DÖNEM AYIRICI HESAPLAR 281 GEL R TAHAKKUKLARI: Üçüncü ki ilerden tahsili ya da bunlar hesab na kesin borç kayd bir y l veya daha sonraki y llarda yap lacak gelirlerin, içinde bulunulan döneme ait olan k mlar n takibinin yap ld hesapt r. leyi i : Dönem sonlar nda, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili has lat ve gelir hesaplar kar nda bu hesaba borç kaydedilir. Sonraki y llarda, alacaklar n kesinle mesiyle hesaptaki tutarlar bu hesab n alaca na kar k, ilgili üçüncü ki i hesaplar n borcuna geçirilerek kapat r.

44 DÖNEM AYIRICI HESAPLAR

45 DÖNEM AYIRICI HESAPLAR Örnek-1: X A, Y A ye, y ll k kiras TL olan binas tarihinde 4 ayl na kiraya veriyor. Kira tutar tarihinde tahsil edilecektir. Kiraya veren X A.kay tlar Kiralayan Y A.kay tlar

46 DÖNEM AYIRICI HESAPLAR Örnek-2: X A, Y A ye, y ll k kiras TL olan binas tarihinde 4 ayl na kiraya veriyor. Kira tutar tarihinde PE N tahsil edilmi tir. Kiraya veren X A.kay tlar Kiralayan Y A.kay tlar

47 VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü SATI MAL YET YÖNTEMLER AMORT SMAN DÖNEM AYIRICI HESAPLAR SÜPHEL ALACAKLAR KAR ILI I REESKONT UYGULAMASI KDV HESAPLARI SERMAYE TAAHHÜTLER / ÖDENMEM SERMAYE BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY

48 SÜPHEL ALACAKLAR KAR ILI I 128- ÜPHEL CAR ALACAKLAR 129- ÜPHEL CAR ALACAKLAR KAR ILI I (-) 138- ÜPHEL ER ALACAKLAR 139- ÜPHEL ER ALACAKLAR KAR ILI I (-)

49 SÜPHEL ALACAKLAR KAR ILI I 128 ÜPHEL CAR ALACAKLAR: Vergi Usul Kanununun 323. maddesinde yaz esaslar dairesinde, l içerisinde dava veya icra safhas na intikal etmi senetli ve senetsiz alacaklar yaz ile bir defadan fazla istenilmesine ra men ile yap lan protestoya veya dava ve icra takibine de meyecek borçlu taraf ndan ödenmemi bulunan, dava ve icra takibine de meyecek derecede küçük alacaklar bu hesapta izlenir. leyi i : Alacaklar üpheli hale geldiklerinde as l hesaplar ndan ç kar p bu hesaba al narak takip olunur. Hesab n borcuna ilgili alacak hesab ndan devredilen borç tutar kaydedilir. Söz konusu alacaklardan tahsil edilen veya edilemeyenin kesinle mesi durumunda hesab n alaca na yaz r. 129 ÜPHEL CAR ALACAKLAR KAR ILI I (-) Tahsili üpheli hale gelmi olan alacaklar için ayr lan kar klar bu hesapta izlenir

50 SÜPHEL ALACAKLAR KAR ILI I VUK / Madde ÜPHEL ALACAKLAR: Ticari ve zirai kazanc n elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak art yla; 1. Dava veya icra safhas nda bulunan alacaklar; 2. Yap lan protestoya veya yaz ile bir defadan fazla istenilmesine ra men borçlu taraf ndan ödenmemi bulunan dava ve icra takibine de meyecek derecede küçük alacaklar; üpheli alacak say r. Yukar da yaz üpheli alacaklar için de erleme gününün tasarruf de erine göre pasifte kar k ayr labilir. Bu kar n hangi alacaklara ait oldu u kar k hesab nda gösterilir. Teminatl alacaklarda bu kar k teminattan geri kalan miktara inhisar eder. üpheli alacaklar n sonradan tahsil edilen miktarlar tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesab na intikal ettirilir.

51 SÜPHEL ALACAKLAR KAR ILI I Örnek: letme, al lardan olan TL alaca n üpheli hale geldi ini saptam ve bununla ilgili olarak %60 kar k ay rm r. a) Kar k ayr lan tutar n tahsil edilemeyece i anla lm r.

52 SÜPHEL ALACAKLAR KAR ILI I b) Kar k ayr lan tutardan sadece TL tahsil edilmi tir. c) Kar k ayr lan tutardan sadece TL tahsil edilmi tir.

53 SÜPHEL ALACAKLAR KAR ILI I d) Kar k ayr lan tutardan sadece TL tahsil edilmi tir. e) Kar k ayr lan tutardan sadece TL tahsil edilmi tir.

54 SÜPHEL ALACAKLAR KAR ILI I f) Kar k ayr lan tutar n tamam tahsil edilmi tir.

55 VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü SATI MAL YET YÖNTEMLER AMORT SMAN DÖNEM AYIRICI HESAPLAR SÜPHEL ALACAKLAR KAR ILI I REESKONT UYGULAMASI KDV HESAPLARI SERMAYE TAAHHÜTLER / ÖDENMEM SERMAYE BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY

56 REESKONT UYGULAMASI 121-ALACAK SENETLER 122-ALACAK SENETLER REESKONTU (-) 136-D ER ÇE TL ALACAKLAR 137-D ER ALACAK SENETLER REESKONTU (-) 321-BORÇ SENETLER 322-BORÇ SENETLER REESKONTU (-) 336-D ER ÇE TL BORÇLAR 337-D ER BORÇ SENETLER REESKONTU (-)

57 REESKONT UYGULAMASI 121 ALACAK SENETLER : Bu hesapta, i letmenin faaliyet konusunu olu turan mal ve hizmet sat ndan kaynaklanan; senede ba lanm alacaklar izlenir. Hat r senetleri, bu hesapta yer almaz. 122 ALACAK SENETLER REESKONTU (-): Bilanço gününde vadesi gelmemi alacak senetlerinin de erleme günü k ymetine irca edilmesi maksad ile ayr lan kar klar bu hesapta izlenir. Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan i letmeler, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmak mecburiyetindedirler. Alacak senetlerinin bankalara teminat olarak verilmi olmas reeskont uygulamas na mani de ildir.

58 REESKONT UYGULAMASI 321-BORÇ SENETLER : letmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet al mlar ndan kaynaklanan senede ba lanm ticari borçlar n izlendi i hesapt r. 322-BORÇ SENETLER REESKONTU (-): Bilanço gününde, senetli borçlar n tasarruf de eri ile de erlemesini sa lamak üzere borç senetleri için ayr lan reeskont tutarlar n izlenmesinde kullan r. Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan mükellefler, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmak zorundad rlar. (VUK md. 285)

59 REESKONT UYGULAMASI Örnek: tarihinde i letmede, Mevcut borç senetlerinin nominal de erlerinin TL, tasarruf (bilanço tarihindeki) de erlerinin TL oldu u, Mevcut alacak senetlerin ise nominal de erinin TL, tasarruf (bilanço tarihindeki) de erlerinin TL oldu u saptanm r. a) Alacak senetleri ile ilgili olarak tarihindeki kay t? b) Alacak senetleri ile ilgili olarak tarihindeki kay t? c) Borç senetleri ile ilgili olarak tarihindeki kay t? d) Borç senetleri ile ilgili olarak tarihindeki kay t?

60 REESKONT UYGULAMASI a) Alacak senetleri ile ilgili olarak tarihindeki kay t? b) Alacak senetleri ile ilgili olarak tarihindeki kay t? c) Borç senetleri ile ilgili olarak tarihindeki kay t? d) Borç senetleri ile ilgili olarak tarihindeki kay t?

61 VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü SATI MAL YET YÖNTEMLER AMORT SMAN DÖNEM AYIRICI HESAPLAR SÜPHEL ALACAKLAR KAR ILI I REESKONT UYGULAMASI KDV HESAPLARI SERMAYE TAAHHÜTLER / ÖDENMEM SERMAYE BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY

62 KDV HESAPLARI 190-DEVREDEN KATMA DE ER VERG : Bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden katma de er vergisinin kaydedildi i ve izlendi i hesapt r. leyi i: "191- ND LECEK KDV" hesab n "391- HESAPLANAN KDV" hesab ile kar la lmas ndan sonraki bakiyesi dönem sonlar nda söz konusu hesaba kar k bu hesaba borç, izleyen dönem veya dönemlerde yap lacak indirimler alacak kaydedilir. "291- GELECEK YILLARDA ND LECEK KDV" hesab ndan, "191- ND LECEK KDV" hesab na aktar lan tutarlar indirilme dönemlerinden önce bu hesaba intikal ettirilmez.

63 KDV HESAPLARI 191- ND LECEK KDV: Her türlü mal ve hizmetin sat n al nmas ras nda sat lara ödenen katma de er vergisinin kaydedildi i ve izlendi i hesapt r. leyi i : Mal ve hizmet al mlar nda indirilecek katma de er vergisi bu hesaba borç, mevzuat gere i yap labilecek indirimler ve hesaba yap lan düzeltmeler alacak kaydedilir.

64 KDV HESAPLARI 391-HESAPLANAN KDV: Bu hesap; teslim edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan Katma De er Vergisi ile i lemi gerçekle meyen ya da lemden vazgeçilen mal ve hizmetlere ili kin katma de er vergisinin izlendi i hesapt r. leyi i : Hesaplanan Katma De er Vergisi bu hesaba alacak kaydedilir. Düzeltmeler bu hesaba borç kaydedilir. Vergilendirme dönemi itibariyle bu hesab n bakiyesi "191. ndirilecek Katma De er Vergisi Hesab " ile kar la r. Yap lan kar la rmada bu hesab n bakiyesi 191. No.lu hesab n bakiyesinden fazla oldu u takdirde vadesinde ödenmek üzere "360. Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesab na" aktar larak kapat r.

65 KDV HESAPLARI Örnek: pek Hal letmesi, Merinos Hal letmesinden kredili olarak TL + %18 KDV oran nda hal sat n alm r. Ancak sat n al nan hal lardan TL + %18 KDV lik k sm, kalite ko ullar na uymad gerekçesiyle Merinos Hal letmesine iade etmi tir. Merinos Hal letmesinin satt hal lar n maliyeti TL olup sürekli envanter yöntemini uygulamaktad r. a) pek Hal letmesinin sat n alma kayd? b) pek Hal letmesinin iade kayd? c) Merinos Hal letmesinin sat kayd? d) Merinos Hal letmesinin iade kayd?

66 KDV HESAPLARI a) pek Hal letmesinin sat n alma kayd = (ALI ) b) pek Hal letmesinin iade kayd = (ALI TAN ADE) c) Merinos Hal letmesinin sat kayd = (SATI ) d) Merinos Hal letmesinin iade kayd = (SATI TAN ADE)

67 KDV HESAPLARI Örnek: X Ticaret letmesinin KDV hesaplar n ay sonu görünümü a daki gibi olup KDV hesaplar n ay sonu kay tlar yap lm r.

68 KDV HESAPLARI Örnek: X Ticaret letmesinin KDV hesaplar n ay sonu görünümü a daki gibi olup KDV hesaplar n ay sonu kay tlar yap lm r.

69 KDV HESAPLARI Örnek: X Ticaret letmesinin KDV hesaplar n ay sonu görünümü a daki gibi olup KDV hesaplar n ay sonu kay tlar yap lm r.

70 VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü SATI MAL YET YÖNTEMLER AMORT SMAN DÖNEM AYIRICI HESAPLAR SÜPHEL ALACAKLAR KAR ILI I REESKONT UYGULAMASI KDV HESAPLARI SERMAYE TAAHHÜTLER / ÖDENMEM SERMAYE BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY

71 SERMAYE TAAHHÜTLER / ÖDENMEM SERMAYE 242- RAKLER 243- RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER (-) 245-BA LI ORTAKLIKLAR 246-BA LI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLER (-)

72 SERMAYE TAAHHÜTLER / ÖDENMEM SERMAYE 242 RAKLER: letmenin, do rudan veya dolayl olarak di er irketlerin yönetimine ve ortakl k politikalar n belirlenmesine kat lmak üzere edindi i hisse senetleri veya ortakl k paylar bu hesapta izlenir. Tebli e göre i tirakler kavram, bir ortakl kta % 10 - % 50 oranlar aras nda sermaye pay na veya oy hakk na sahip olmay ifade eder. leyi i : tirak için sermaye taahhüdünde bulunuldu unda veya hisse senedi edinildi inde hesaba borç, elden ç kar lmalar nda ise alacak kaydedilir. Hisse senetleri al bedeli üzerinden kayda al rlar.

73 SERMAYE TAAHHÜTLER / ÖDENMEM SERMAYE 243 RAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLER (-): tiraklerle ilgili sermaye taahhütlerinin izlendi i hesapt r. Bu hesap pasif karakterli, hareketine alacaklanarak ba layan, alacak bakiyesi veren veya bakiyesi s r olan hesap olup, aktifte "242- RAKLER" hesab nete indirgeyen düzenleyici hesapt r. Bu hesab n alacak bakiyesi i letmenin i tiraki bulundu u irkete olan, sermaye koyma borcunu gösterir. Hesab n alacak bakiyesi, bilançodaki i tirakler tutar ndan indirilerek, böylece i tirakler için yap lan yat n fiili gerçek de erine ula lm olur. leyi i: tirak için sermaye taahhüdünde bulunuldu unda "242- RAKLER HESABI" kar nda bu hesaba alacak, taahhüt yerine getirildikçe de hesaba borç kaydedilir.

74 SERMAYE TAAHHÜTLER / ÖDENMEM SERMAYE 500-SERMAYE: letmeye tahsis edilen veya i letmelerin ana sözle melerinde yer alan ve Ticaret Siciline tescil edilmi bulunan esas sermaye tutar bu hesapta yer al r leyi i: Taahhüt edilen sermaye tutar bu hesaba alacak, 501 no.lu Ödenmemi Sermaye hesab na borç kaydedilir. 501-ÖDENMEM SERMAYE (-) letmeye tahsis edilen veya ortaklarca yüklenilen sermayenin henüz ödenmemi sm r. leyi i: Taahhüt edilen sermaye tutar 500 no.lu Sermaye hesab alaca ile bu hesaba borç kaydedilir. Bu hesab n bakiyesi taahhüt edilen sermayenin hissedarlar taraf ndan henüz ödenmemi sm gösterir.

75 SERMAYE TAAHHÜTLER / ÖDENMEM SERMAYE Örnek: X A., sermayeli yeni kurulan Y A nin sermayesine %25 i tirak etmeyi taahhüt etmi tir. Söz konusu taahhüt 1 ay sonra banka hesab ndan ödeme yapmak suretiyle yerine getirilmi tir. Sermaye taahhüdü Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi

76 VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü SATI MAL YET YÖNTEMLER AMORT SMAN DÖNEM AYIRICI HESAPLAR SÜPHEL ALACAKLAR KAR ILI I REESKONT UYGULAMASI KDV HESAPLARI SERMAYE TAAHHÜTLER / ÖDENMEM SERMAYE BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY

77 BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI 370-DÖNEM KARI VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KAR ILIKLARI: Bu hesapta dönem kar üzerinde hesaplanan kurumlar vergisi, di er vergi ve kesintiler, fonlar ve benzeri di er yükümlülükler için ayr lan kar klar izlenir. leyi i : Dönem kar üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ve yasal yükümlülükler, 691 no.lu Dönem Kar Vergi ve Di er Yükümlülük Kar hesab n borcu ile bu hesaba alacak kaydedilir. Vergi tahakkukunun kesinle mesi durumunda borç kayd suretiyle hesap kapat r ve ilgili tutar 371-Dönem Kar n Pe in Ödenen Vergi ve Di er Yükümlülükleri hesab ile mahsupla larak kalan tutar 360 no.lu Ödenecek Vergi ve Fonlar hesab na aktar r.

78 BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI 371-DÖNEM KARININ PE N ÖDENEN VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER (-): Bu hesap, mevzuat gere i pe in ödenen gelir, kurumlar vergisi, fonlar ile di er yükümlülüklerin izlendi i hesapt r. leyi i : 370 no.lu Dönem Kar Vergi ve Di er Yasal Yükümlülük Kar klar hesab ndan indirilmek üzere, 193 no.lu Pe in Ödenen Vergiler ve Fonlar hesab ndan aktarmalar bu hesab n borcuna, 193 no.lu hesab n alaca na kaydedilir. Vergi tahakkukunun kesinle mesi durumunda alacak kayd suretiyle hesap kapat r ve ilgili tutar 370 no.lu Dönem Kar Vergi ve Di er Yasal Yükümlülük Kar klar hesab ile mahsupla larak kalan tutar 360 no.lu Ödenecek Vergi ve Fonlar hesab na aktar r.

79 BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI Örnek: X Limited irketinin 2008 y brüt kar TL olup y l içinde Kurumlar Vergisi Geçici vergisi olarak TL ödemi tir. (Kurumlar Vergisi Oran %30) Hesaplanan Vergi: X % 30 = TL

80 BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI

81 BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI 372-KIDEM TAZM NATI KAR ILI I: Belirlenecek esaslar çerçevesinde ayr lan ve bir y l içinde ödenece i öngörülen k dem tazminatlar kar klar n izlendi i hesapt r. dem tazminat kar gelece e yönelik bir risk projeksiyonudur. Bu özelli i nedeniyle, bu konudaki aç klamalar za 472 no.lu (Uzun Vadeli) K dem Tazminat Kar hesab nda yer verilmi tir. leyi i : 472 no.lu hesapta k dem tazminat kar teessüs ettirildikten sonra, i letmenin içinde bulundu u durum ve genel ekonomik ko ullar çerçevesinde dönem içerisinde gerçekle mesi beklenen veya tahmin edilen i ten ç karmalara tekabül eden k dem tazminat yükü 472 no.lu hesaptan 372 no.lu bu hesaba aktar r.

82 BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI 372 no.lu hesap ile 472 no.lu hesap, bilanço a amas nda birbirleriyle irtibatland larak de erlendirilir. ayet dönem sonunda, izleyen y l için muhtemel bir k dem tazminat riski sözkonusu de ilse, 372 no.lu hesap bakiyesi bu defa 472 no.lu hesaba aktar r. Fiilen Ödenen K dem Tazminatlar : Dönem içerisinde i ten ayr lanlara fiilen ödenen yasal k dem tazminatlar, do rudan gider hesaplar na intikal ettirilir. Bunlar, kanunen kabul edilen giderlerdendir.

83 BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI

84 VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü SATI MAL YET YÖNTEMLER AMORT SMAN DÖNEM AYIRICI HESAPLAR SÜPHEL ALACAKLAR KAR ILI I REESKONT UYGULAMASI KDV HESAPLARI SERMAYE TAAHHÜTLER / ÖDENMEM SERMAYE BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI 7/A HESAPLARININ LEY 7/B HESAPLARININ LEY

85 7/A HESAPLARININ LEY Bu uygulamada yer alan maliyet hesap gruplar n her biri defteri kebir hesab düzeyinde DER, YANSITMA ve FARK hesaplar olarak bölümlendirilmi tir.

86 7/A HESAPLARININ LEY Büyük ve orta büyüklükteki üretim ve hizmet i letmeleri için özellikle zorunlu olarak önerilen 7/A seçene inde; giderler, esas defterlerde fonksiyon esas na göre belirlenmi tir. zamanl kay t yönteminin kullan lmas önerilen bu uygulamada, giderler yap ld klar anda ilgili defter-i kebir hesaplar na "Fonksiyon Esas na" göre kaydedilirken, söz konusu giderler ayn zamanda yard mc defterlerde hem çe it esas na hem de ilgili gider yerlerine göre izlenir.

87 7/A HESAPLARININ LEY Gider çe itlerinin izlenece i yard mc defter kay tlar n, giderlerin ait olduklar gider yerlerini de gösterecek ekilde tutulmas durumunda, yöntem amac na uygun biçimde yürütülmü olacakt r. Bu kay t yönteminde; giderler e zamanl olarak ayn anda hem fonksiyonlar na, hem çe itlerine hem de ilgili gider yerlerine göre izlendi inden; muhasebe kay tlar n azalt lmas na ve her kademenin üretim ve hizmet maliyetlerinin belli bir düzen içinde olu turulmas na olanak sa lamaktad r.

88 7/A HESAPLARININ LEY Bu uygulamada, maliyet hesap gruplar daki gibi bölümlenmi tir. 70 Maliyet Muhasebesi Ba lant Hesaplar (*) 71 Direkt lk madde Ve Malzeme Giderleri 72 Direkt çilik Giderleri 73 Genel Üretim Giderleri 74 Hizmet Üretim Maliyeti 75 Ara rma Geli tirme Giderleri 76 Pazarlama Sat ve Da m Giderleri 77 Genel Yönetim Giderleri 78 Finansman Giderleri (*)Maliyet muhasebesinin genel muhasebeden ba ms z çal mas durumunda bu grup çal r.

89 7/A HESAPLARI

90 7/A HESAPLARININ LEY DER HESAPLARI Dönem içinde yap lan ve tahakkuk ettirilen giderlerin izlendi i ve borcuna kaydedildi i hesaplard r. Gider hesaplar ile ilgili muhasebe fi lerine gider yerleri ve gider çe itlerine ait numaralar n da yaz lmas gerekmektedir. DER YANSITMA HESAPLARI Fiili maliyetlerin uyguland durumda, gider hesaplar nda toplanan giderlerin tümünün, önceden saptanm maliyet yöntemlerinin kullan lmas durumunda ise, bunlara göre saptanan giderlerin ilgili hesaplara yans lmas nda kullan lan hesaplard r.

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ AKTİF PASİF 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 26 TEMMUZ 2015 PAZAR 09:00 12:00 (X) ANONİM ŞİRKETİ' nin 31.12.2013 BİLANÇOSU 100 KASA 15,900.00

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR.

Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR. Aşağıdaki bilgiler ışığında yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız. ABC ĠġLETMESĠ 31.12.2007 TARĠHLĠ GENEL GEÇĠCĠ MĠZANIDIR. TUTAR KALAN BORÇ ALACA K BORÇ ALACAK 100 KASA 50.000 39.000 103 VERĠLEN

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Duran Varlıklar-Maddi Duran Varlıklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Duran Varlıklar-Maddi Duran Varlıklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Duran Varlıklar-Maddi Duran Varlıklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MADDİ DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar, mal ve hizmet üretmek ya da elde etmek,

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. tarihinde Ayrıntılı Gelir Tablosu ( tarihindeki Türk Lirası'nın alım gücüne göre düzeltilmi ) (Milyon TL) A- BRÜT SATI LAR 171.484.232 1- Yurtiçi Satı lar 144.218.835 2- Yurtdı ı Satı lar 24.439.181 3-

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU Türkiye Satranç Federasyonu Denetleme Kurulu 01.10.2010-31.12.2010 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26.03.2011 tarihinde Federasyon merkezinde toplanmıştır. Türkiye Satranç Federasyonu nun 01.10.2010-31.12.2010

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmi tir) Enflasyona Göre Düzeltilmi (Seri XI No:20) Ba ımsız Denetim'den Geçmemi AYRINTILI GEL R TABLOSU

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 12. Hafta Ders İçeriği Borç ve Gider Karşılıkları Hesap Grubu (37) Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları (38) (Pasif Nitelikli

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

- Bu uygulamada yardımcı defterlerde izlenecek Gider Çeşitleri 0-9 sayılı hesaplarda, Gider Yerleri ise sayılı hesaplarda gösterildiği gibidir.

- Bu uygulamada yardımcı defterlerde izlenecek Gider Çeşitleri 0-9 sayılı hesaplarda, Gider Yerleri ise sayılı hesaplarda gösterildiği gibidir. 7 MALİYET HESAPLARI Maliyet hesapları, mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplardır. Bu bölümde

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1. Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1. Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Birinci Bölüm İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİYLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 1. Temel Kavramlar... 5 1.1. İnşa ve İnşaat... 5 1.2. Yapı... 6 1.3. Bina... 6 1.4. Onarım... 6 1.5. Hakediş ve

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

AYRINTILI GEL R TABLOLARI (Milyon TL)

AYRINTILI GEL R TABLOLARI (Milyon TL) 31.03.2003-31.03.2002 AYRINTILI GEL R TABLOLARI (Milyon TL) Ba ımsız Denetim'den Geçmemi Geçmemi AYRINTILI GEL R TABLOSU (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 A. Brüt Satı lar 31.833.637 19.540.382 1. Yurtiçi

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

1-Dursun GÖKTAŞ SMMM

1-Dursun GÖKTAŞ SMMM 2012YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR ÖDEMELERİN BANKADAN YAPILMASI Tahsilat ve Ödemeler Banka Aracılığıyla Yapılmak Zorunluluğu Vardır. İşyeri Kira Ödemeleri 1 Lirada Olsa, Mesken

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2003/10 KAYSERİ Konu : 1- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 04.08.2003 2- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değ. İşl. İlişkin Esaslar

Detaylı

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 1 Aralık 2013 Pazar

FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 1 Aralık 2013 Pazar FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 1 Aralık 2013 Pazar SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Nisan 2016 Bu rapor 92 sayfa konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

GELİR TABLOSU HESAPLARI ve UYGULAMALARI

GELİR TABLOSU HESAPLARI ve UYGULAMALARI GELİR TABLOSU HESAPLARI ve UYGULAMALARI Hazırlayan: Şubat 2009 i ÖZGEÇMİŞ SMMM YILDIZ ARSLAN, 1983 yılında İstanbul da doğdu. 2000 Yılında Bağcılar Ticaret Meslek Lisesini bitirdi. 2002 yılında Marmara

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı