Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul. Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul. Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR)"

Transkript

1

2 Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) YEM Araflt rma Bölüm Yöneticisi B RGÜL YAVUZ Grafik Uygulama Sorumlusu KENAN ÖZTÜRK Matbaa Sorumlusu KEMAL KARA Grafik Uygulama ZEHRA LTER RESUL ATABAY Bask Ali R za Baskan Güzel Sanatlar Matbaas A.fi. Yenibosna, De irmenbahçe Cad. No: 59 Bahçelievler 3453 stanbul Renk Ayr m OKYANUS Yaz ve Yönetim Bürosu Cumhuriyet Caddesi 333/1, Harbiye stanbul Tel : Faks : e-posta : Kaynak gösterilerek yaz lardan al nt yap labilir Bafllarken Türkiye Ekonomisi nflaat Sektörü Konut Yat r mlar Konut D fl Bina Yat r mlar Gayrimenkul Sektörü Altyap Yat r mlar Yurtiçi Müteahhitlik Hizmetleri ve Belgelendirme Yurtd fl Müteahhitlik Hizmetleri Teknik Müflavirlik Hizmetleri nflaat Malzemeleri Sanayisi Genel Görünümü Çimento Haz r Beton Prefabrikasyon Seramik Tu la-kiremit Gazbeton Cam Demir-Çelik Boru Alüminyum Ahflap Plastik Boya Do al Tafllar Yal t m Çat Kaplama Malzemeleri Is tma-so utma-havaland rma Asansör Ayd nlatma Mutfak-Banyo Mobilya fl ve nflaat Makineleri

3 BAfiLARKEN Türk Yap Sektörü Raporu, sektörün 26 y l ndaki durumunu rakamlarla çok ayr nt l olarak veriyor. Ekonomik göstergelerin, istatistiklerin, rakamlar n çok önemli oldu unu hepimiz biliyoruz. Ancak yine biliyoruz ki bütün bunlar nicelikleri verirler. Oysa, niceliklerin yan s ra, bir sektörün genel görünümünü belirleyen niteliklere iliflkin veriler de söz konusudur. Ekonomik göstergelere, rakamlara girmeden önce sektörün karfl karfl ya oldu u sorunlar baz saptamalarla dile getirmenin yararl olaca n düflünüyoruz. Afla da s ralanan sorunlar n gözard edilmeyerek bir an önce de al nmas n n ve giderilmesinin yat r mlar daha anlaml, daha verimli k laca na inan yoruz. - Ülkenin yerleflme planlama, flehircilik ve mimarl k politikas yoksunlu u, - Ülke çap nda yerleflme ve yap laflmada bilimsel planlama yoklu u; - Kentsel planlama, kentsel tasar m, mimarl k, mühendislik eksikli- i sonucu plans z, yanl fl yerleflmeler, yanl fl yap laflma, - Kaçak yap laflma, - Mevcut çürük yap sto u, - fllemeyen yap denetim sistemi, - Proje ve inflaatta hâlâ siyaset ve ç kar bask s alt nda tutulan kamu ihale düzeni, - Bozuk müteahhitlik sistemi, - Hesaps z kitaps z, plans z, yanl fl belediye yat r mlar savurganl, - Meslek adamlar n n ve yard mc kadrolar n yetersiz e itimi; olmayan yetkinlik sistemi, - Yabanc meslek adamlar na, karfl l kl l k ilkesi gözetilmeksizin tan nan Türkiye de proje yapma haklar, yetkileri, - Yap ve malzeme üretiminde kay td fl l k ve haks z rekabet hâlâ sürüp gidiyor. Bu temel sorunlar çözülmedikçe sektörün ülke yarar ve verimlilik aç s ndan tam olarak baflar l bir flekilde ifllemesi beklenemez. Yat r mlar yap lsa da tümüyle do ru, ekonomik ve verimli sonuçlara ulafl labilmesi tam olarak sa lanamaz. Sizleri ekonomik verilerle baflbafla b rak rken, haz rlad m z raporun ülkeye ve sektöre yararl olmas n dileriz. Do an Hasol Yap -Endüstri Merkezi Yönetim Kurulu Baflkan

4 Türkiye Ekonomisi Türkiye nin gayr safi milli has la de erleri 22 y l ndan beri art fltad r. 22 y l nda GSMH %7,8 oran ndaki art flla 18 milyar dolara ulaflm fl, 23'te ise %5,9 büyümeyle 239 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir. 24 y l nda, sabit fiyatlarla gerçeklefltirdi i %9,9'luk büyümeyle GSMH cari fiyatlarla 428 milyar 932 milyon 343 bin 26 YTL de erinde gerçekleflmifl, dolar baz nda ise de eri 299 milyar 475 milyon dolar olmufltur. 25 YILI 25 y l nda, sabit fiyatlarla gerçeklefltirdi i %7,6'l k büyümeyle GSMH cari fiyatlarla 486 milyar 41 milyon YTL de erinde gerçekleflmifl, dolar baz nda ise de eri 36 milyar 876 milyon dolar olmufltur. 25 y l nda ekonomide yaflanan olgular ana bafll klarla flunlar olmufltur: Ekonomik büyüme kesintisiz devam etmifltir. Yabanc sermaye yat r mlar nda art fl yaflanm flt r. malat sanayisinde 25 y l nda a rl kl kapasite kullan m oran %8,6 düzeyinde olmufltur. malat sanayisindeki geliflme öteki sektörleri tetiklemeye devam etmifltir. Tekstil sektöründeki gerileme daha da büyümüfltür. flsizlik oranlar, yüksek büyümeyle orant l art fl göstermemifl, yeterli derecede istihdam olana yarat lamam flt r. hracat %16 büyümüfl, 73 milyar dolara ulaflm fl, ithalat %19 luk büyümeyle 116 milyar dolar olmufltur. 25 y l sonu itibariyle y ll k enflasyon oranlar nda 12 ayl k ortalamalara göre TÜFE %8,18 e gerilemifl durumdad r. Kamu sektörü sabit sermaye yat r mlar %25,9 oran nda artarken, özel sektör sabit sermaye yat r mlar %23,6 oran nda art fl göstermifltir. milyon $ YILLIK GSMH DE ERLER ( ) (milyon $) AYLIK ORTALAMALARA GÖRE ENFLASYON DE fi M ( ) (%) % , , , , ,9 54,9 54,4 45, 25,3 1,6 8,2 $ dönem K fi BAfiINA M LL GEL R ( ) ($) ,255 2,879 2,965 2,123 2,598 3,383 4,172 5,8 25 YILI GSMH DÖNEMSEL BÜYÜME (Sabit Fiyatlarla) (%) 1. dönem 2. dönem 3. dönem 4. dönem 7,5 4,7 8 9,5 25 y l ilk döneminde büyüme oran %7,5 ile 24'ün ayn dönemdeki büyüme oran na göre (%13,9) daha sabit bir büyüme h z na kavuflmufltur. Tar m sektörü bu dönemde %4,3 oran nda büyüme yaflayarak geçen y l n ayn dönemindeki %2,7'lik büyümeden daha yüksek bir de ere ulaflm flt r. Ancak iç talepteki canlanman n göstergesi olan özel nihai tüketim harcamalar nda %4,1 lik bir büyüme yaflanm flt r. Özel sektör sabit sermaye yat r mlar n n büyüme h z %8,8 e düflerken, kamu sektörü 25 y l n n bafl nda yat r mlar n fazlaca art rm fl, %3,7 oran nda büyüme kaydetmifltir. 2. dönem Bu dönemde büyüme oran %4,7 ile bir önceki y l n ayn dönemiyle karfl laflt r ld nda (%15,7) yine oldukça düflük, ancak daha gerçekçidir. Tar m sektörü ikinci dönemde %8,2 art fl göstermifltir. Özel nihai tüketim harcamalar n n geliflme h z da %3,9 gibi cüzi bir oranda büyümüfltür. Özel sektördeki sabit sermaye yat r mlar %18,4 lük bir büyümeye u ram flt r. Kamu sektörü sabit sermaye yat r mlar ise %3,2 ile yine büyük oranda art fltad r. 3. dönem Büyüme oran bu dönemde %8 olmufltur. Tar m yine %7,5 oran nda art fltad r. Özel nihai tüketim harcamalar n n büyüme oran %1,4 olmufltur. Özel ve kamu sektörü sabit sermaye yat r mlar öteki dönemlere oranla çok daha büyük oranda büyümüfl; özel sektörde %29 luk, kamu sektöründe %38,2 lik bir büyüme gerçekleflmifltir. 4. dönem Son dönemde %9,5'lik bir büyüme oran yaflanm fl, tar mda geçen y l n ayn dönemine göre %.1 lik bir düflüfl olmufltur. Özel nihai tüketim harcamalar ndaki art fl %16,7 oran ndad r. Bu da y l n sonuna do ru tüketimin artt n göstermektedir. Özel 4

5 sektör sabit sermaye yat r mlar nda yaflanan art fl %41,6 gibi bir düzeye varm fl, kamu sektörü ise öteki dönemlere göre daha az oranda, ancak yine de yüksek bir art fl yaflam flt r (%17,1). GSMH Ç NDE SEKTÖRLER N PAYI 25 y l nda GSMH'da yaflanan %7,6 oran ndaki büyüme, alt sektörlerde de kendini göstermifltir. Tar m sektöründe %5,6, sanayi sektöründe %6,5, ticaret sektöründe %7,4 ve ulaflt rma-haberleflme sektöründe %8,8 oranlar nda büyüme gerçekleflmifltir. nflaat sektöründe gerçekleflen büyüme ise %21,5 gibi rekor bir orand r. GAYRI SAF YURT Ç HASILA (GSY H) VE HARCAMALAR YÖNTEM YLE SAB T SERMAYE YATIRIMI Gayr safi yurtiçi has la, inflaat sektöründeki tan m na göre, Türkiye'de inflaat sektöründe yer alan yerel üretici birimlerin yurtiçi inflaat faaliyetleri sonucu yaratm fl olduklar inflaat hizmetinin üretim de eri toplam ndan, bu hizmetin üretiminde kullan lan girdiler toplam n n düflmesi sonucu elde edilen de- erdir. Ayn zamanda bir y l içinde tüketime ve yat r ma yap - lan harcamalar toplam d r. Has lada büyüme sermayenin ve iflgücünün artmas na de il, ayn zamanda onlar n verimli bir biçimde kullan lmas na, bir baflka deyiflle toplam faktör verimlili- ine ba l d r. GSY H'nin artmas nda önemli rol oynayan ve dayan kl tüketim mallar n n önemli bir k sm n oluflturdu u özel nihai tüketim harcamalar nda 25 y l nda %8,8 oran nda art fl gözlenmifltir. 26 YILI GSY H GEL fime HIZI TAHM NLER (%) 26 Dünya 4,3 ABD 3,3 Japonya 2, ngiltere 2,2 Euro Bölgesi 1,8 Öteki geliflmifl ekonomiler 3,9 Geliflmekte olan ekonomiler 6,1 Avrupa Birli i 2,1 Yeni sanayileflmifl Asya ekonomileri 4,7 Geliflmekte olan Asya ekonomileri 7,2 Orta Do u ülkeleri 5, Çin 8,2 Hindistan 6,3 Türkiye 5, Kaynak: IMF World Economic Outlook, Eylül 25 GSY H içinde harcamalar yöntemiyle sabit sermaye yat r mlar, kamu ve özel olmak üzere iki ana sektör üzerinden incelenmekte ve inflaat ile makine-teçhizat olmak üzere ikiye ayr lmaktad r. nflaat yat r mlar da bina ve bina d fl inflaatlardan oluflmaktad r. Henüz bitmemifl durumda olan inflaatlar n ilgili y l içinde fiilen gerçeklefltirilen k sm sabit sermaye hesaplar - na dahil edilmektedir. GSMH içinde gayr safi sabit sermaye oluflumunun pay genellikle %2-3 aras nda de iflmektedir. 25 y l nda GSMH içinde gayr safi sabit sermaye oluflumunun pay %27,6 ya ç km flt r y l ndan itibaren sabit sermayenin büyüme oranlar ise afla daki gibidir: SAB T SERMAYE OLUfiUMU BÜYÜME ORANLARI ( ) (%) Y llar Büyüme Oran (%) , , , ,7 2 16, ,7 22-1,1 23 1, 24 32, Sabit sermaye yat r mlar 25 y l içinde %24 oran nda art fl göstermifltir. Kamu ve özel sektör bu art flta eflit oranlarda rol oynam flt r. Afla daki çizelgede ise son üç y ll k sabit sermaye yat r mlar - n n GSY H içindeki pay yer almaktad r. SON ÜÇ YILLIK SAB T SERMAYE YATIRIMLARININ GSY H ÇER S NDEK PAYI Gayri Safi Sabit Sermaye Yat r mlar (Cari Fiyatlarla, bin YTL) GSY H (Cari Fiyatlarla, bin YTL) Sabit Sermayenin GSY H'daki Pay (%) ,7 23,9 27,6 Son dört y ld r sabit sermayenin GSY H içindeki pay art fl göstermektedir. Sabit fiyatlarla oran 22 y l nda %19 iken, 23'te %19,7'ye, 24 te %23,9 a yükselmifltir. 25 te de GSY H'n n %27,6 s n yat r mlar n oluflturdu u görülmektedir. Kamu sektörü sabit sermaye yat r mlar nda, 25 y l nda dört dönemde de istikrarl ve yüksek oranda bir büyüme kaydedilmifltir. Toplamda kamu sektörü 25 y l nda %25,9 oran nda büyümüfltür. Kamunun makine teçhizat yat r mlar nda %51,6 l k çok büyük bir büyüme yaflanm flt r. Bina ve bina d fl inflaat yat r mlar nda da %16,1 lik bir büyüme olmufltur. Özel sektör sabit sermaye yat r mlar nda da 25 y l nda tüm dönemlerde büyüme görülmüfltür. Özellikle dördüncü dönemdeki %41,6 l k büyüme, özel sektör yat r mlar n n 25 y l n n sonuna do ru daha da artt n göstermekte, y l n genelinde de özel sektörde %23,6 l k büyüme yaflanmaktad r. Özel sektörün özellikle inflaat yat r mlar nda yaklafl k %3 luk art fl görülmüfltür. Afla da y llar aras karfl laflt rmal dört dönem sabit sermaye yat r mlar de iflim oranlar görülmektedir. Çizelgeden de görülece i gibi 25 y l nda sabit yat r mlar sürekli art fla u ram flt r YILLARI KARfiILAfiTIRMALI DÖRT DÖNEM SAB T SERMAYE YATIRIMLARI DE fime HIZI (%) (Bir önceki y l n ayn dönemine göre) Y l 1. dönem 2. dönem 3. dönem 4. dönem 23 11,7 6,3 3, 19, ,6 47,4 26,1 11,2 25 1,3 2, 3,6 33, TÜRK YAPI SEKTÖRÜ RAPORU 26 5

6 DIfi T CARET Türkiye'nin d fl ticaretinde politik ve ekonomik geliflmeler etkili olmaktad r. 198'li y llarda artan ithalat, d fl ticaret dengelerinin de iflmesini beraberinde getirmifltir y l ndan 2 y l na kadarki befl y ll k sürede gerçeklefltirilen d fl ticaret hacmi 366 milyar dolar düzeyindedir. 21'den 25 y l sonuna kadarki befl y l içinde ise d fl ticaret hacmi bir önceki döneme oranla %71 artarak 627 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir. Bu dönemde ihracat önemli ölçüde artmas na ra men, YTL nin de erlenmesi, özellikle Çin menfleli ucuz ürünlerin ithalat n n artmas, ihracattaki dönüflümün getirdi i ihracat n ithalata ba ml l n n artmas ve petrol fiyatlar nda yaflanan art fllar sonucunda d fl ticaret dengesinde önemli aç klar oluflmufltur. 25 y l nda Türkiye 189 milyar dolarl k d fl ticaret hacmiyle son y llar n en yüksek d fl ticaret rakam na ulaflm flt r. hracat geçen y la göre %16 art fl göstermifltir; toplam hacmin 116 milyar dolarl k k sm ithalat a rl kl olmufltur. 24 VE 24 YILLARI DIfi T CARET (milyon $) D fl Ticaret D fl Ticaret Y l hracat De iflim De iflim De iflim De iflim Karfl lama thalat (%) (%) (%) (%) Oran (%) Hacmi Dengesi , , , ,3 64, , , , ,9 63, milyar $ SON ON YILLIK DIfi T CARET HACM ( ) (milyar $) ihracat ithalat D fl Tic. Hacmi ABD taraf ndan 1994 y l nda 2'li y llar için gelifltirilen "Geliflmekte Olan On Büyük Pazar" stratejisinde son y llarda geliflmekte olan en önemli ülkeler aras nda Türkiye, Çin'den hemen sonra, ikinci s rada gelmektedir. Bu ülkelerin ilk onunun 21 y l nda Avrupa ve Japonya'n n toplam hacmini aflmas beklenmektedir. HRACAT Türkiye ihracat de erleriyle Cumhuriyet'in kuruldu u 1923 y l ndan bu yana ihracat n bin kat art rm fl durumdad r y llar aras nda ihracatta gerçekleflen büyüme oran %13,4 olmufl; aras nda Uzakdo u ve Rusya Federasyonu'nda ortaya ç kan krizler nedeniyle ihracattaki art fl oran %5,7 düzeyinde kalm flt r. 21 y l ndan 25 sonuna kadar gerçeklefltirilen ihracatta ise bir önceki befl y la oranla %91 art fl yaflanm fl ve ihracat hacmi 25 milyar dolar olmufltur. 23 y l nda yaflanan %3'luk büyüme de erlerinin ard ndan 24 y l nda ihracat bir önceki y la göre %33,6 rekor büyüme oran yla 63,1 milyar dolar düzeyine ulaflm flt r. 25 y l nda ihracat n büyüme oran %15,8 olmufltur. hracat n 25 y l nda bir önceki y la göre art fl miktar yaklafl k 1 milyar dolar olmufltur. milyar $ TOPLAM HRACAT ( ) (milyar $) ,2 26,3 27, 26,6 27,8 31,3 35,1 47,2 62,8 73,1 Afla daki grafikte 25 y l nda ihracat gerçeklefltirilen ilk on ülke görülmektedir. Bu ülkeler, 25 y l nda toplam ihracat n %59'unu üstlenmifllerdir. 24 y l nda en fazla ihracat gerçeklefltirilen ülke 8 milyar 745 milyon dolarla bir önceki y l da oldu u gibi Almanya'd r. ngiltere, ABD ve talya, bu ülkeleri izlemektedir. Bir önceki y l ngiltere üçüncü s radayken ikinci s raya yükselmifltir. Ayr ca s ralamada bir önceki y la göre gerçekleflen en önemli de ifliklik listeye dokuzuncu s radan giren Irak't r. Bir önceki y la göre iki buçuk kat na ç kan ihracatla Irak, 24 y l nda ihracatta ilk elli ülke aras nda en fazla ihracat art fl oran na sahip olan ülke olmufltur. Ülkeler 24 HRACAT YAPILAN LK ON ÜLKE (milyon $) (25) Toplam ihracattaki pay (%) 25 Toplam ihracattaki pay (%) De iflim (%) Almanya , ,9 8 ngiltere , ,1 7 talya , ,7 21 ABD , ,7 - Fransa , ,2 3 spanya , ,1 15 Irak , ,7 48 Hollanda , ,4 15 Rusya Fed , ,2 28 BAE , ,3 46 Öteki Ülkeler , ,8 2 TOPLAM , , 16 Almanya ngiltere talya ABD Fransa spanya Irak Hollanda Rusya Fed. BAE BAE Rusya Fed. (milyon $) Hollanda Irak spanya Fransa ABD talya ngiltere Almanya

7 hracat gerçeklefltirilen ilk elli ülke aras nda bir önceki y la göre ihracat en fazla art fl gösteren ilk üç ülke Malta (%183), Kenya (%183) ve Pakistan d r (%117). Bir önceki y ldan farkl olarak ilk on listesinde talya bir, Irak iki basamak yükselmifl, srail listeden ç km fl, yerine 1. s radan Birleflik Arap Emirlikleri gelmifltir. THALAT 198'li y llarda artan ithalat, y llar aras ndaki befl y ll k süreçte y ll k ortalama olarak %3,5 oran nda büyümüfl, 1999 y l nda %11,4'lük bir gerileme yaflanm flt r y llar aras nda ithalat hacminde bir önceki befl y ll k döneme oranla %6 oran nda büyük bir art fl gerçekleflerek, ithalat hacmi 377 milyar dolar düzeyine ulaflm flt r. hracattaki %16 l k büyümeye karfl l k ithalatta 25 y l nda %19 luk bir büyüme olmufltur. 23 y l ndaki %33,3'lük art fltan sonra bu büyüme daha düflük bir düzeydedir. thalat 116 milyar dolar düzeyine ç km flt r. Ara mal gereksinimlerinin ve tüketim mal taleplerinin artmas ithalat n artmas n beraberinde getirmektedir. milyar $ ,6 TOPLAM THALAT ( ) (milyar $) ,6 Ülkeler , ,7 2 54, ,4 22 5, ,3 THALAT YAPILAN LK ON ÜLKE (milyon $) (25) Toplam ithalattaki pay (%) ,2 Toplam ithalattaki pay (%) Almanya , ,7 8 Rusya Fed , , 42 Italya , ,5 1 Çin , ,9 53 Fransa , ,1-5 A.B.D , ,6 12 ngiltere , , 8 spanya , , 9 Güney Kore , , 35 ran , , 77 Öteki Ülkeler , ,2 18 Toplam , , y l nda en fazla ithalat yap lan ülke yine Almanya'd r. Gerçeklefltirilen ithalat, bir önceki y la göre %8 oran nda artarak 13 milyar 573 milyon dolar düzeyine ulaflm flt r. Almanya'y Rusya Federasyonu, Çin ve talya izlemektedir. Bir önceki y la göre ithalat yap lan ilk elli ülke aras nda ithalatta en fazla art fl oran s ras yla Kolombiya (%83), ran (%77) ve Portekiz de (%68) gerçekleflmifltir. Bir önceki y l en fazla ithalat gerçeklefltirilen on ülke listesiyle karfl laflt r ld nda 25 y l nda Çin in 6. s radan 3. s raya yükseldi i, sviçre nin ve Japonya n n ilk on ülke aras ndan ç kt, Güney Kore nin listeye 8. s radan, ran n 1. s radan girdi i görülmektedir. De iflim (%) Almanya Rusya Fed. talya Çin Fransa ABD ngiltere spanya Güney Kore ran ran Güney Kore spanya ngiltere ABD Fransa Çin talya (milyon $) Rusya Fed. Almanya Son befl y l içinde ihracat n ithalatla karfl laflt r lmas afla daki gibidir: milyar $ HRACAT- THALAT KARfiILAfiTIRMASI (21-25) (milyar $) ihracat ithalat D fl ticarete aç kl k oran 25 y l nda yaklafl k %52 olarak hesaplanm flt r. Bu de er toplam d fl ticaret hacminin GSMH'ya bölünmesiyle elde edilmektedir. D fl ticarete aç kl k büyümeye çeflitli yollardan katk da bulunur. hracat n ithalat karfl lama oran ise %63,'d r.bu oran n %6' n alt nda olmas d fl ticarette s k nt göstergesidir. 25 y l nda ithalat n fazlal bu de eri düflürmüfltür. KAPAS TE KULLANIM ORANLARI Kapasite kullan m oranlar firmalar n üretim kapasitesini konu al r. Son y llarda kapasite kullan m oranlar da h zl ve istikrarl biçimde art fl göstermektedir. 22 y l nda %75 dolay nda olan kapasite kullan m oranlar 23 y l nda yaklafl k %8 dolay na ulaflm flt r. 24 y l sonuna do ru da %8 dolay nda istikrarl bir düzeyde seyretmifltir. % AYLARA GÖRE MALAT SANAY S KAPAS TE KULLANIM ORANLARI (24-25) (%) O fi M N M H T A E E K A 82,1 76,5 84,3 85,3 83,9 81,4 84,3 82,4 83,5 8,5 79,8 81,3 81,4 8,6 79,8 82,7 82,3 8, ,2 73, ,6 77,1 84 8,6 Bu çizelgede imalat sanayisinin üretim de erlerine göre kapasite kullan m oranlar yüzde cinsinden verilmifltir. TÜRK YAPI SEKTÖRÜ RAPORU 26 7

8 MALAT SANAY S ÜRET M Ülke ekonomisindeki büyümenin öncü göstergesi imalat sanayisidir. 25 y l ndaki toplam sanayi üretiminde %6,5 lik, imalat sanayisinde de %6,1'lik büyüme yaflanm flt r. malat sanayisinde art fl en fazla son dönemde görülmüfltür (%9,5). 26 YILI GAYRI SAF M LL HASILA (GSMH) 26 y l n n ilk yar s nda GSMH'da gerçekleflen büyüme oran bir önceki y l n ayn dönemine göre sabit fiyatlarla %7,5 düzeyindedir. GSMH'da ilk dönemde %6,3 oran nda büyüme olmufltur; 25 y l nda bu oran %7,5 düzeyindedir. kinci dönemde gerçekleflen büyüme oran ise 26 da %8,5 iken, 25'te bu oran %4,7 olmufltur. Afla da 25 ve 26 y llar ilk yar s nda sabit fiyatlarla GSMH büyüme oranlar görülmektedir: GSMH BÜYÜME ORANLARI (Sabit Fiyatlarla) (%) Y l 1. Dönem 2. Dönem 6 Ayl k 25 7,5 4,7-26 6,4 8,5 7,5 26 y l ilk döneminde yaflanan büyüme 25 y l nda yaflanan büyümeye göre düflük kalmaktad r. Ancak ikinci dönemde ve y l n ilk yar s nda ekonomik büyüme 25 y l na göre daha fazlad r. Y l n ilk yar s nda cari fiyatlarla GSMH 24,2 milyar YTL olarak belirlenmifltir. Dolar cinsinden cari fiyatlarla GSMH ise 169 milyar dolard r. Ekonomik büyümenin 26 n n ilk yar - s nda da devam etmesi oldukça önemli bir göstergedir. Türkiye ekonomisi, 21 krizinden itibaren 14 dönemdir kesintisiz olarak büyüme kaydetmifltir. 26 y l n n ilk yar s nda kesintisiz büyüme süresi, 1994 krizinden sonraki 17. dönemine girmifltir. Tar m sektörünün 6 ayl k büyüme oran %1,3 tür. Y l n tamam dikkate al nd nda sektörde az bir büyüme olaca tahmin edilmektedir. Sanayi sektörü, ilk alt ayda bir önceki y l n ayn dönemine göre %7,7 oran nda büyümüfltür. lk üç ayl k dönemde yaflanan büyüme %4,5 iken, ikinci dönemde artarak %1,5 olmufltur. Sanayi sektörünün ikinci dönemde yüksek oranda büyümesi inflaat malzemeleri sanayisini de etkilemektedir. Ticarette ise ilk alt ayda %7,2 oran nda büyüme gerçekleflmifltir. Ulaflt rma ve haberleflmede ise ilk alt ay için büyüme oran %3,8 tir. Ekonomik istikrar n bu y l içinde de sürmesi beklenmektedir. K sa süreli ve yüksek vadede büyüme için büyüme h z n n %2-3 olmas gerekmektedir. Bu sayede kronik enflasyon sorunundan kurtulmak mümkün olabilecektir. 26 y l nda gündemin en önemli konusu konut yat r mlar n n artmas ve seçim sürecine giriliyor olmas d r. TC Merkez Bankas Baflkan n n da deyifliyle Türkiye nin yumuflak karn olan cari aç k 26 y l n n 9 ay nda geçen y l n ilk 9 ay na göre %6 artm flt r. Böylece 25.3 milyara ulaflan rakam n y l sonuna kadar 33 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir. GAYRI SAF YURT Ç HASILA (GSY H) VE HARCAMALAR YÖNTEM YLE SAB T SERMAYE YATIRIMLARI 25 VE 26 YILLARI LK YARIDA HARCAMALAR YÖNTEM YLE SAB T SERMAYE YATIRIMLARI % BÜYÜME (sabit fiyatlarla) Y l 1. Dönem 2. Dönem 6 Ayl k 25 1, ,7 1,9 19, 25 VE 26 YILLARI LK YARIDA ÖZEL N HA TÜKET M HARCAMALARI % BÜYÜME (sabit fiyatlarla) Y l 1. Dönem 2. Dönem 6 Ayl k 25 4,1 3,9-26 8,6 1,1 9,4 26 y l ndaki sabit sermaye yat r mlar na bak ld nda bir önceki y la göre art fl oranlar n n dönemler baz nda tersine döndü ü görülmektedir. Kamu yat r mlar n n pay ilk dönemde %8,, ikinci dönemde %11,7 dir. Alt ayl k dönemde kamu yat r mlar n n pay %1,1 oran nda olmufltur. Ancak kamu yat r mlar alt ayl k dönemde geçen y l n ayn dönemine göre %1 gibi çok düflük bir oranda art fl göstermifltir. Kamu sektöründe ilk dönemde altyap inflaatlar %85,5 büyümüfltür, kamunun bina inflaatlar nda ilk dönemde %19,1 lik düflüfl görülmüfltür. kinci dönemde ise altyap inflaatlar %6,5, bina inflaatlar da %6,4 düflüfl göstermifltir. Alt ayl k dönemde kamu yat r mlar nda bina inflaatlar nda %6,9 oran nda düflüfl yaflanm flt r. Bina d fl inflaatlarda ise %16,6 l k art fl görülmüfltür. Kamunun makine teçhizat yat r mlar da %17,9 oran nda düflmüfltür. Kamu yat r mlar nda %58,6 ile en büyük pay bina d fl inflaatlar alm flt r. Alt ayl k dönemde sabit sermaye yat r mlar n n %89,9 unu oluflturan özel sektör yat r mlar nda art fl ise ilk dönem için %3,4, ikinci dönem için ise %14,8 oran nda kalm flt r. Y l n ilk yar s nda özel sektör yat r mlar nda %21,5 oran nda art fl olmufltur. En yüksek art fl oran na sahip özel sektör yat r m, %25,2 ile bina inflaatlar d r. Bunlar, özel sektör yat r mlar n n %26 s n oluflturmaktad r. Özel nihai tüketim harcamalar nda ise 26 y l n n ilk yar s nda art fl oran geçen y la göre %9,4 olmufltur. Kamu sektöründe yap lan yat r mlar özel sektörü tetiklemektedir. Özel sektörün geliflmesi kamu sektörünün yat r mlar na ba l d r. Bu ba lamda kamu sektörü yat r mlar n n 26 y l n n ilk yar s nda neredeyse hiç büyümemifl olmas, kamu bina inflaatlar n n azalmas, ikinci dönemde de altyap inflaat yat r mlar - n n küçülmesi y l n geri kalan ndaki geliflmeyi sorgular niteliktedir. DIfi T CARET hracat ve ithalat 26 y l n n ilk alt ay nda birbirini desteklemifl ve yak n oranlarda art fl göstermifltir. hracat, ara ve yat r m mallar na talebi art rmaktad r. thalat n büyük bir k sm n da bu ara mallar oluflturmaktad r. 8

9 Ocak-Haziran 25 Ocak-Haziran 26 milyon $ LK ALTI AYLIK DIfi T CARET (25-26) (milyon $) hracat De iflim (%) thalat De iflim (%) D fl De iflim Ticaret (%) Hacmi D fl Ticaret Dengesi De iflimkarfl lama (%) Oran (%) , , , , ,6 6,5 25 VE 26 YILLARI OCAK-HAZ RAN AYLARI DIfi T CARET (milyon $) Ocak-Haziran 25 Ocak-Haziran 26 hracat thalat D fl Tic. Hacmi VE 26 YILLARI OCAK-HAZ RAN DÖNEM HRACAT YAPILAN LK ON ÜLKE (Milyon $) Almanya talya ngiltere ABD Fransa spanya Rusya Fed. Irak Hollanda Romanya (milyon $) Romanya Hollanda Irak Rusya Fed. spanya Fransa ABD ngiltere talya Almanya Ocak-Haziran Ocak-Haziran HRACAT Türkiye, ekonomideki istikrarl seyri son y llarda daha önceki bölümlerde de belirtildi i gibi, ihracatta gerçekleflen büyüme de erleriyle pekifltirmektedir. Özellikle imalat sanayisinde gerçekleflen büyüme oranlar ve %8'lik kapasite kullan m oranlar n n yard m yla tüm sektör ve sanayi kollar nda yaflanan büyüme, ihracat n art fl yla kendini göstermektedir. 26 y l n n ilk alt ay nda Türkiye nin ihracat miktar bir önceki y l n ayn dönemine oranla %11,5 oran nda artarak yaklafl k 39 milyar 461 milyon dolar olarak gerçekleflmifltir. Ülkeler 25 VE 26 YILLARI OCAK-HAZ RAN DÖNEM HRACAT YAPILAN LK ON ÜLKE (milyon $) Ocak- Haziran 25 Pay (%) Ocak- Haziran 26 Pay (%) De iflim (%) Almanya , ,7 1 talya , ,6 29 ngiltere , , 12 A.B.D , ,5 8 Fransa , ,9 21 spanya , ,5 22 Rusya Fed , ,4 27 Irak , ,2-2 Hollanda , ,9-1 Romanya 844 2, ,4 13 Öteki Ülkeler ,9 12 TOPLAM S ralama Ocak-Haziran 26 verileri esas al narak yap lm flt r. Fransa ya ihracat n %21 oran nda artm fl olmas yla Fransa, ihracat s ralamas nda 4. s raya yükselmifltir. Rusya Federasyonu na yap lan ihracat n %22 oran nda artmas yla Rusya da iki s ra yükselmifltir. THALAT Türkiye'de üretimin artmas na paralel olarak azalmas beklenen ithalat oranlar, her y l art fl göstermektedir. thalat miktar 26 y l n n ilk alt ay nda, bir önceki y l n ayn dönemine göre %18,3 art flla 65 milyar 196 milyon dolar düzeyinde gerçekleflmifltir. thalatla ihracat birbirini destekler durumdad r. Ülkeler 25 VE 26 YILLARI OCAK-HAZ RAN DÖNEM THALAT YAPILAN LK ON ÜLKE (milyon $) Ocak- Haziran 25 Pay (%) Ocak- Haziran 26 Pay (%) De iflim (%) Rusya Fed , ,2 37 Almanya , ,9 1 Çin , ,8 51 talya , ,2 14 Fransa , ,2 2 A.B.D , ,2-1 ran , ,1 19 ngiltere , ,9 1 sviçre , ,2-7 spanya , ,9 18 Öteki Ülkeler , ,4 13 TOPLAM , , 18 S ralama Ocak-Haziran 26 verileri esas al narak yap lm flt r. TÜRK YAPI SEKTÖRÜ RAPORU 26 9

10 Rusya Fed. Almanya Çin talya Fransa ABD ran ngiltere sviçre spanya (milyon $) spanya sviçre ngiltere ran ABD Fransa talya Çin Almanya Rusya Fed. Ocak-Haziran 26 1,92 2,9 2,514 2,685 2,79 3,39 4,64 4,464 7,17 7,982 Ocak-Haziran 25 1,631 2,255 2,278 1,286 2,748 2,824 3,572 2,966 6,442 5,837 Verilere bak ld nda 26 y l n n ilk alt ay nda Rusya Federasyonu'ndan yap lan ithalat oran büyük oranda artm fl (%37), Rusya ithalat yap lan ilkeler s ralamas nda birinci s raya yükselmifltir. Çin ise %51 oran nda artan ithalatla bir s ra daha yükselerek, 3. s raya yerleflmifl, ithalatta kendine önemli bir pazar edinmifltir. 26 y l n n ilk yar s nda ran dan yap lan ithalat %19 oran nda artarak ran n ilk on ülke aras na 5. s radan girmesini sa lam flt r. Güney Kore Cumhuriyeti on ülkenin aras ndan ç km flt r. KAPAS TE KULLANIM ORANLARI 25 y l Haziran ay nda %81,4 olan üretim de eri a rl kl kapasite kullan m oran 26 y l n n Haziran ay nda %83,2 düzeyinde gerçekleflmifl, y llar n n en yüksek rakam na ulaflm flt r. Tam kapasite çal flamama nedenlerinden en önemlisi yine iç pazarda talep yetersizli i olarak tan mlanmaktad r. Hammadde yetersizli i, mali olanaks zl klar, iflçilerle ilgili sorunlar ve enerji yetersizli i öteki nedenlerdir. flyerlerinde Haziran ay nda üretim miktar %1,5 artm flt r. 26 y l n n ilk alt ay n n kapasite kullan m oranlar afla da yer almaktad r: 26 LK ALTI AYLIK KAPAS TE KULLANIM ORANLARI (%) 26 Kapasite Kullan m Oran (%) Ocak 75,4 fiubat 77,2 Mart 8,7 Nisan 82,3 May s 82,6 Haziran 83,2 KARfiILAfiTIRMALI AYLIK KAPAS TE KULLANIM ORANLARI (25-26) (%) % 25 VE 26 YILLARI OCAK-HAZ RAN DÖNEM THALAT YAPILAN LK ON ÜLKE (Milyon $) O fi M N M H T A E E K A 77,1 8,5 79,8 81,3 81,4 8,6 79,8 82,7 82,3 8,9 8,7 77,2 8,7 82,3 82,6 83,2 76,6 75,4 Kapasite kullan m oranlar art k s n r düzeyindedir. Bundan sonra bu oranlar n artmas ancak yat r mlar n ve makine teçhizat olanaklar n n artmas ve h zlanmas ile sa lanabilecektir. MALAT SANAY S ÜRET M 26 y l ilk üç ayl k döneminde sanayi üretimi, bir önceki y l n ayn dönemine göre %4,5'lik art fl göstermifltir. malat sanayisinde yaflanan art fl ise ayn dönemde %4 tür. kinci üç ayl k dönemde sanayi üretiminde %9,5 ve imalat sanayisinde ise %1,7 oran nda art fl görülmektedir. 26 y l n n ilk alt ayl k ortalamas na göre sanayi üretimi bir önceki y l n ayn dönemine göre %7,7 oran nda art fl göstermifltir. malat sanayisindeki üretim miktar ise ilk alt ayl k ortalamaya göre bir önceki y l n ayn dönemine oranla %7,6 oran nda artm flt r. Üretim rakamlar n n art flta olmas ekonomi için umut vericidir. 25 YILI BÜTÇES N N DE ERLEND RMES VE 26 YILI BÜTÇES Devlet Planlama Teflkilat 'n n 26 y l tahminlerine göre GSMH, beklenen 298,4 milyar dolar n çok daha üzerinde, 361 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir. Büyüme h z nda %5 lik art fl beklenirken, oran %7,6 olarak gerçekleflmifltir. Kifli bafl milli gelirde ise tahmin edilen dolar yerine 5.8 dolar de eri yakalanm flt r. Bunlara karfl l k, sanayi üretimi beklenen büyümeyi yakalayamam flt r. D fl ticarette ihracat n 25 y l nda bir önceki y la göre %14,5 art flla 71 milyar dolar düzeyinde gerçekleflmesi hedeflenmifl, sonuç hedefin biraz üstünde ç km flt r. thalatta ise hedeflenen büyüme oran n n %8,9, de erin 14 milyar dolar olmas öngörülmüfltür. thalatta art fl oran beklenenin üstünde olmufltur. D fl ticaret dengesinin -21,8 milyar dolar olaca tahmin edilirken, ithalattan dolay -42,9 milyar dolar olmufltur. hracat n ithalata oran ise %63 ile, beklenenden az gerçekleflmifltir. TÜRK YE EKONOM S (21-26) * GSMH (Milyar $) 144, 181, ,4 36,9 38,6 Kifli Bafl Milli Gelir ($) GSMH Büyüme H z (%) -9,5 7,8 5,9 9,9 7,6 5, Sanayi Büyümesi (%) -7,5 9,4 7,8 9,4 6,5 5,1 Kapasite Kullan m Oran (%) 73,6 76,7 8, 81,7 8,3 hracat (% art fl) 12,3 12, 3, 33,6 15,8 8,1 thalat (% art fl) -25,7 22,8 33,3 4, hracat (Milyar $) 31,3 35,1 46,9 63,1 73,1 79 thalat (Milyar $) 41,5 5,8 68,7 97, ,4 D fl Ticaret Dengesi (Milyar $) -1,1-15,8-21,9-34,4-42,9-45,4 hracat / thalat (%) 77, 69, 68,2 68, ,5 Kaynak: DPT / * hedef 26 y l için eriflilmesi beklenen GSMH de eri, bir önceki y la göre %5,5 oran nda art flla 38,6 milyar dolard r. Kifli bafl na düflen milli gelirde dolar ile bir önceki y la göre %4 lük art fl beklenmektedir. D fl ticaret de erlerinde ihracatta gerçekleflmesi beklenen büyüme oran %8,1'dir. Bu oranla 79 milyar dolar de erinde ihracat yap lmas öngörülmektedir. thalatta ise hedeflenen de er bir önceki y la göre %19 oran nda art flla 124,4 milyar dolard r. D fl ticaret dengesinin -45,4 milyar dolara yükselece i, ihracat n ithalata oran n n ise %63,5 olaca tahmin edilmektedir. 1

KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE

KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE Sumru ÖZ Kas m 2008 TÜS AD-Sabanc Üniversitesi Rekabet Forumu (Yay n No: REF 06/2008) Sabanc Üniversitesi Orhanl 34956 Tuzla / stanbul Telefon: (0216)

Detaylı

G R fi.9 B R NC BÖLÜM: OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN EKONOM DEK YER VE ÖNEM.10 1.1. GENEL OLARAK.10 1.2. TÜRK YE DE OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN TAR HÇES.11 1.3.

G R fi.9 B R NC BÖLÜM: OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN EKONOM DEK YER VE ÖNEM.10 1.1. GENEL OLARAK.10 1.2. TÜRK YE DE OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN TAR HÇES.11 1.3. çindekiler G R fi...9 B R NC BÖLÜM: OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN EKONOM DEK YER VE ÖNEM...10 1.1. GENEL OLARAK...10 1.2. TÜRK YE DE OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN TAR HÇES...11 1.3. DÜNYADA MEVCUT DURUM...13 1.3.1. Kuzey

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2010 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

2005 YILINDA DÜNYA EKONOM S NDEK GEL fimeler

2005 YILINDA DÜNYA EKONOM S NDEK GEL fimeler 2005 YILINDA DÜNYA EKONOM S NDEK GEL fimeler 1. 2004 y l nda dünyada üretilen mal ve hizmetlerin dolar baz nda de eri yani dünyan n milli geliri 40.8 trilyon dolar olarak gerçekleflmifltir. Dünya ekonomisinin

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN 2006 YILI HRACAT PERFORMANSI, MÜN R NURETT N SELÇUK UN MEfiHUR D ZELER N HATIRLATIR N TEL KTE. BU YILIN HRACAT fiamp YONU

Detaylı

Hiper Rekabet Stratejileri

Hiper Rekabet Stratejileri Hiper Rekabet Stratejileri Dr. Zeynel fien - fiükrullah DOLU MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE 45 Y Ö N E T M K T A P L I I : 3 Yay nlar : 45 Yönetim Kitapl : 3 ISBN 975-7215-46-5 Ç N D E K L E R 2004,

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007

Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007 Türkiye nin Bankas FAAL YET RAPORU 2007 Sunufl 4 K saca fl Bankas 6 fl Bankas 'n n Vizyonu ve Amaçlar 7 fl Bankas 'n n Türk Bankac l na Getirdi i " lk"lerden... 8 fl Bankas n n Ortakl k Yap s ve Finansal

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005 Türkiye nin bankas Faaliyet Raporu 2005 Daima iyi bir ifl orta... Ekonomiye katma de er üretiyor, iflinizde size destek oluyoruz... Daima size en yak n... htiyac n z olan her an ve her yerde size hizmet

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ fiubat 2007 (Yay n No: TÜS AD-T/2007-02/431) Meflrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebafl / stanbul

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2004

FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU 2004 Ç NDEK LER Finansal Göstergeler 01 Faaliyet Göstergeleri 02 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Genel Müdür ün Mesaj 06 Yönetim ve Denetim Kurulu/Genel Müdür Yard mc lar 08 Krediler

Detaylı

TÜRK HAZIR G Y M SANAY N N ULUSLARARASI PAZARLARDA ÜSTÜNLÜK SA LAMASI Ç N REKABET STRATEJ S ÖNER LER

TÜRK HAZIR G Y M SANAY N N ULUSLARARASI PAZARLARDA ÜSTÜNLÜK SA LAMASI Ç N REKABET STRATEJ S ÖNER LER TÜRK HAZIR G Y M SANAY N N ULUSLARARASI PAZARLARDA ÜSTÜNLÜK SA LAMASI Ç N REKABET STRATEJ S ÖNER LER stanbul Sanayi Odas - Marmara Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 Ekim 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-10/327) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006 çindekiler Bafll ca Göstergeler 1 fieref Baflkan ndan Mesaj 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi 4 Yönetim Kurulu 6 CEO nun De erlendirmesi 8 Yönetim 10 Kurumsal Profil 12 Kurumsal De erler 13

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU

TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU 20-24 Mayıs 2012 Antalya, Beldibi - Rixos Sungate Vergi Sistemlerinin Yeniden Yap land r lmas Gere i ve Alternatif Finansman Aray fllar 1. OTURUM YOKSULLUK VE ST HDAMA YÖNEL K

Detaylı

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006 Kurumsal Profil Çok çal flmay ilke edinmifl büyük bir aile Temelleri 1981 y l nda at lan Çal k Grubu (Çal k Holding ve ifltirakleri), enerji-telekomünikasyon, finans,

Detaylı

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m Praksis 9 Sayfa: 277-300 Küreselleflen Tar m ve Türkiye de Tar m Reformu Hülya Kendir Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m sektöründe de bir küreselleflme süreci yafland - ndan bahsedilmektedir.

Detaylı

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri 53 Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri MÜS AD Araflt rma Raporlar : 53 Bu rapor,

Detaylı

BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER

BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı