Kaynaklar II. Merutiyet dönemini , , gibi farklı tarihler arasında göstermektedir. Biz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- 134 - 1 Kaynaklar II. Merutiyet dönemini 1908-1918, 1908-1922, 1908-1923 gibi farklı tarihler arasında göstermektedir. Biz"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring Issn: MERUTYET DÖNEM GEZGNLERNN GÖZLEMLERYLE AVRUPA DA TÜRK MGES THE IMAGE OF TURK IN EUROPE WITH THE PERSPECTIVE OF TRAVELERS AT THE PERIOD OF CONSTITUTIONAL MONARCHY Mürsel GÜRSES Özet Her birey öteki lerin kendisi hakkında neler düündüünü, ne tür yargılara vardıını merak eder ve bu yargılara olumlu bir yön verebilmek için kendi doal halinden sıyrılır; kılık kıyafetinden oturup kalkmasına, günlük bakımından konumasına kadar pek çok özelliine dikkat eder. Toplumlar da tıpkı bireyler gibi öteki nin biz hakkındaki imgelerini önemserler. Bu imgeler hakkında bilgi edinmek için çeitli kaynaklara bavurur ve tespit edilen olumsuz imgeleri silebilmek için türlü reklam/tanıtım çalımalarına girerler. Yabancı ülkelerin edebiyat metinlerinde ya da sinema ürünlerinde biz le ilgili imgeleri bulmak kolaydır ve bu konularla ilgili yapılan çalımalar sayesinde epeyce literatür olumutur. Biz bu çalımada farklı bir yöntemle öteki nin biz le ilgili imgelerini tespit etmeye çalıtık. Merutiyet döneminde Avrupa yı gezen Türk gezginlerinin bizzat kendi gözlemleriyle Avrupalıların Türklere bakıını tespit etmeyi amaçladık. Bu çalımada, Merutiyet döneminde( )kitap olarak basılan, Avrupa ya yapılan gezilerin anlatıldıı gezi kitaplarının tamamı incelenmitir. Yedisi Arap alfabeli, dokuzu Latin alfabesine aktarılmı toplam on altı gezi kitabı incelenerek gezginlerin kendi gözlemleriyle tespit ettikleri Avrupa daki Türk imgesi ortaya konmutur. Modern Türk devletinin kurulmasının arifesinde yapılan bu gezilerde Avrupa daki Türk imgesinin hemen hiç deimedii, günümüze kadar gelen barbar, vahi, zalim Türk imgesinin o dönemde de baat bir söylem olduu tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Merutiyet Dönemi, Gezi Kitapları, mge. Abstract Each individual has curiosity about what the "other" thinks about him, and he does not behave as himself to make the "other" think positive about him. He becomes careful about his attire, his daily care, the way he behaves and the way he speaks. The societies also pay attention to the "other"s images about "us" like the individuals. They consult various sources to gain information and makes advertisements/ publicities to delete the negative images. It is easy to find out the images about "us" in the literary texts and movies of foreign countries and there is a significant literature owing to the researches about this Okutman, Bilecik Üniversitesi.

2 topic. In this research, we attempt to determine the images of "other" about "us". We aimed to determine the perspective of Europeans about Turks with the observations of Turkish travelers at the period of constitutional monarchy. In this study, the whole books are examined that is published at the period of constitutional monarchy ( ), including the travel books about the travels of Europe. The image of Turk in European society that the Turkish travelers observed is explained by examine sixteen travel books; seven of them is written with Arabian Alphabet and nine of them is transferred into Latin Alphabet. During the travels just before the establishment of Modern Turkish Government, it is find out that the image of Turk is not change in time, the Turk image was 'barbarian, brutal, atrocious Turk'as today. Key Words: Constitutional Period, Travel Books, mage. Giri Türklerin gezmedikleri, gezenlerinin de gözlemlerini kaleme almadıkları önceden beri söylenegelmitir. Gerçekten de Türkler, özellikle de Osmanlı Türkleri, seyahat etmeyi sevmez; hiç sevmemitir. Onlara göre yolculuk ancak sava, dolayısıyla gaza gelenei içinde ya da resmi bir görev balamında anlam taır. (Yavuz, 2001: 137) Evliya Çelebi yi müstesna tutarsak merkezden/stanbul dan ayrılmayı, taraya/dıarıya açılmayı bir züll gören Osmanlıların, merkezin artık kendi toprakları deil de Avrupa olduunu anladıktan sonra geziye çıkmaya baladıklarını söyleyebiliriz. Yirmisekiz Çelebi Mehmet in Paris Sefaretnamesi merkezin Avrupa ya kaydıı dönemin ürünü olması yönüyle öncü bir ürün olsa da gezilerin ve gezi eserlerinin çoalması için 19. yüzyılı beklemek gerekecektir. 19. yüzyıl bu balamda bir dönüm noktasıdır. Tanzimat döneminde dıa açılmanın nispeten genilemesi sayesinde devlet adamları, denizciler, askerler, memurlar, edebiyatçılar, doktorlar dünyanın kimi zaman en uç noktalarına kadar seyahat etmiler ve bu seyahatlerinin hatıralarını kaleme almılardır. (Asiltürk, 2000: 36) Kukusuz bu gezilerin önemli bir bölümü resmi bir devlet iini görmek amacıyla gerçekletirilmitir ancak sonuç yine de deimez: Türkler gezmeye balamıtır! 1908 de ilan edilen II. Merutiyet ten sonra gezilerin sayısında gözle görülür bir artı olmutur. II. Abdülhamit dönemi baskısından kurtulan, merutiyetin getirdii serbestlikten yararlanan pek çok gazetecinin, yazarın bu dönemde yurt içi ve yurt dıı gezisine çıktıı dikkat çekmektedir. Ahmet hsan Tokgöz bu durumu Matbuat Hatıralarım da öyle anlatır: 31 Mart ın heyecanlı haftaları geçip de iler doal akıına girdikten sonra, uzun yıllardır gezi özgürlüünden yoksun bırakılan Türklerde geziye çıkma istekleri uyanmıtı. Sırasıyla Avusturya, talya, Fransa ve Almanya ya yolculuklar düzenlendi. Bunları düzenleyen gruplar ve komiteler çok yolcu kaydederek ucuzluklar saladıı için katılanlar çok olmutu. (Tokgöz, 1993: 204) Yapılan gezilerin nicelik bakımından çokluu gezi kitaplarının sayısında nisbî bir artıı beraberinde getirmitir. Merutiyet döneminde ( ) 1 gezgin sayısı görece artmıtır ancak her gezgin hatıralarını kaleme almadıı için yazılan/basılan gezi kitabı sayısı kırkla sınırlı kalmıtır. Bu gezi kitaplarının büyük bir bölümünün konusu daha önceki dönemde de olduu gibi yine Avrupa dır. Tespitlerimize göre bu dönemde yazılan/basılan toplam kırk gezi kitabının on altısı Avrupa ya yapılan gezileri anlatmaktadır. 2 1 Kaynaklar II. Merutiyet dönemini , , gibi farklı tarihler arasında göstermektedir. Biz edebiyat çevrelerinde daha yaygın kabul gören arası tarihi Merutiyet dönemi olarak almayı uygun gördük. 2 Gezi kitapları ve hatıra kitapları bibliyografyaları ile önemli kütüphaneler taranarak arası dönemde biri yazma dierleri basma eser olmak üzere toplam kırk gezi kitabının varlıı tespit edilmitir. Bibliyografyalarda gezi kitabı olarak geçen ancak okunduunda gezi kitabı olmayan birkaç eser incelemeye dâhil edilmemitir. Örnein Ali Fahri nin Elvâh-ı Siyâh ı, Ali Kemal in Ömrüm ü, yazarı söylenmeyen ancak okuduumuzda Mustafa Fazıl Paa nın

3 Kimisi Merutiyet döneminin karmaık siyasal ve sosyal ortamından kaçmak için, kimisi görevli olarak, kimisi de turistik bir gezi yapmak amacıyla yurt dıına çıkan dönem yazarlarının kendi gözlemleriyle oluturdukları Merutiyet dönemi gezi kitapları, Avrupa kültürü ve corafyası hakkında bilgi vermekle kalmaz, Avrupa da dönemin Türk algısı hakkında da bilgiler sunar. Günlük hayatta ete kemie bürünmü bir Türk ü kendi corafyasında sıkça görmeye alıık olmayan Batı insanı, karılatıı gezginlerle türlü diyaloglara ya da polemiklere girerek kafasındaki Türk imgesini açıa vurmaktan çekinmez. O dönemde Avrupa da-özellikle de Batı Avrupa da- Türk, somut bir varlık olarak insanlar arasında dolamaz; o, hayalî, korkunç bir varlık olarak Batı insanın zihninde yer edinmitir. Birden karısında gerçek bir Türk gören Batı insanı, hayalindeki Türk le gerçek Türk arasında akınlık yaamaktadır. Kendisine anlatılanlar ile gerçei arasında büyük farklar görse de daha önce kalıplaıp yerleen Türk imgesinden hemen vazgeçmemi görünmektedir. ncelememize geçmeden önce Avrupa daki Türk imgesinin tarih süreci içindeki durumuna kısaca deinmekte yarar görüyoruz. 1-Avrupa da Türk mgesine Genel Bir Bakı: Öncelikle bir imge tanımı yapmak faydalı olacaktır. mge sözlüklerde hayal, hayal etme, resim, dü, heykel, görü, görme, uzak görü, düsel görüntü gibi anlamlara gelmektedir. (Meydan Larousse, 1990: 286) ngilizcedeki image sözcüüyle aynı anlamda kullanılmakta olan kavram, ngilizce-türkçe sözlükte, 1-resim, 2-görüntü, hayal, imge, 3-fikir, kavram, izlenim, 4-ekil, suret, görünü, bir eyin benzeri, 5-aynı, tıpkı, benzer, kopya, 6-simge, sembol, timsal, remiz, iaret, alamet, 7- örnek, numune, mücessem ekil, 8-tasvir, bir eyin yazı veya sözle tanıtımı, 9-put, sanem, tapıt, heykel, 10-benzeti, tebih, mecaz, 11-(bir kimse hakkında) toplumun kanaati, kamuoyu gibi çok deiik anlamlara gelmektedir. (Atalay, 1999: 1750) Bu anlamların dıında psikolojide Duyu organlarının dıtan algıladıı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, hayal, imaj ya da Duyularla algılanan, bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar (http://tdkterim.gov.tr/bts/) anlamlarına gelmesi onun insan psikolojisiyle balantısını ortaya koyduu gibi aynı zamanda tek bir imge tanımı yapmanın da ne kadar zor olduunu ortaya koyar. Bu zorluuna ramen genel olarak imge, dı dünyadan gelen uyarıcıların etkisiyle algılama, yordama ve dıavurum süreçlerinin gerçekletirilmesi sonucunda ortaya çıkan öznel bir dorunun sembolik ifadesi (Ulalı, 2006: 5) olarak tanımlanabilir. Bilinçaltının istemli ya da istemsiz olarak belirli çarıımlarla dıa vurumu (Ulalı, 2006: 4) olarak ortaya çıkan imgeler kalıp yargılardan, korkulardan ve nefretlerden beslenir. Bireyin bir bakası için oluturduu imgeler bilinçaltıyla, deer yargılarıyla, düünce ve inanç dünyasıyla, önyargılarla, stereotiplerle, deneyimlerle, korkularla, rekabetle, dönemin sosyal ve siyasal olaylarıyla ve daha pek çok etkenle hayat bulduundan, nesnellikten oldukça uzak bir görünümdedir. mge her eyden önce bir bilgi gerektirir. Çounlukla a priori bilgilerle oluup kalıplasa da imgenin mutlaka bilgiyle balantısı vardır. Bir toplum hakkında imge oluması için o toplum ya çeitli gözlemlerle gözlenmeli ya da o toplum hakkında okuma ve dinlemelerle bilgi edinilmelidir. Avrupalıların Türkler hakkındaki ilk bilgileri ise, onlarla tanıtıkları Kavimler Göçüne rastlamaktadır. Orta Asya daki Çin egemenliinden kurtulmak için Batı ya doru hareket eden Hun Türkleri, MS 350 yıllarında Volga-Don nehirleri arasında yaayan Hunları Sultan Abdülaziz e yazdıı Paris ten Bir Mektub unun 1326 tarihli baskısı olan eser, Romanya ya yapılacak bir gezinin broürü olan Romanya Seyahati (1912), Nurettin Tevfik in Menfadan Avdet i incelemeye dâhil edilmemitir. Aynı zamanda bu dönemde ikinci baskısı yapılan Ali Kemal in Paris Musahabeleri ile Tunalı Hilmi nin Makedonya sı dönem paradigmasını yansıtmayabilir endiesiyle inceleme dıı tutulmu; bibliyografyalarda adı geçen ancak hiçbir yerde bulunamayan Hasan Bahri nin Avrupa da Türk (stanbul-1327), Sadri Maksudi Arsal ın Anglige Seyahat (Kırım-1912), Refik Nevzat ın Seyahat-i Hazıra-i Meume (Paris-1911) kitapları da incelenememitir. Gezi ve hatıra kitapları bibliyografyaları için bkz. Baki Asiltürk Türk Edebiyatında Gezi Kitapları Bibliyografyası Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi 2, stanbul 2000, s , brahim Olgun, Gezi Kaynakçası, Türk Dili Gezi Özel Sayısı Mart 1973, s , Nurullah Çetin, Türk Gezi Edebiyatına Genel Bir Bakı, KIBATEK Gezi Edebiyatı Sempozyumu Kitabı, Ankara 2006, s.17-42, Murat Hanilçe, II. Merutiyet Dönemine Dair Hatırat Bibliyografyası Denemesi, bilig Güz/2008, s

4 daha batıya kaydırmıtır. Bu dönemde Karadeniz in kuzeyinde yaayan çou Cermen kavmi- Vizigotlar, Ostrogotlar, Gotlar, Gepitler ve Vandallar-batıya doru göç etmek zorunda kalmıtır. Avrupa nın huzurunu kaçıran bu iti kakıa Türkler neden olduu için Türkler hakkındaki ilk bilgi ve ilk imge elbette olumsuz bir söylemle hayat bulmutur. Bu tatsız ilk tanımadan sonra günümüze kadar etkileri devam edecek olan gerçek anlamda Türk-Batı tanıması Haçlı Seferleri sırasında gerçeklemitir. 11. ve 13. yüzyıllara tekabül eden bu dönemler, Türklerin Yakındou ya yayıldıkları, Anadolu topraklarında yerleik hayata geçerek bölgeye en hâkim oldukları dönemlerdir. Bu yayılmanın büyük tehlikeleri de beraberinde getireceini sezen Dou Roma mparatoru Alekios Komnenos, Haçlı Seferlerinin balamasından on yıl önce, 1088 de Flamenk konta yazmı olduu mektupta Avrupalı Hıristiyanları yardıma çaırmı, Araplar ve Farslarla özdeletirilen Türkleri dinsiz, hogörüsüz, kaba, hoyrat, yıkıcı, vicdansız, acımasız, ahlak kurallarını gözetmez, en korkunç günahı ilemeye yatkın kiiler olarak anlatmıtır. (Arıkan, 1999: 81 aktaran Alarslan, 2008: 138) Bu anlatımların ve kanlı bir sava ortamındaki karılamanın etkisiyle Türkler artık düman öteki olarak Avrupalı zihnine kazınmıtır. Etkisi günümüze kadar devam edecek olan bu olumsuz Türk imgesinin kökeni ite bu Haçlı Seferlerinde aranmalıdır. Haçlı Seferlerinden sonra ortaça Batı dünyasında oluan büyük çounlukla olumsuz Türk imgesi Osmanlı mparatorluu nun kuruluu ve gelimesi ile giderek güçlenmitir. Kavram karmaaları içinde Arap, Sarazen, Müslüman gibi sözcüklerle Türkler edeer tutulmu, gezginlerin eserlerinde barbar olarak nitelenmi, vahi, zalim, kaba ve akılsız Doulu anlamında kullanılmıtır. Yıldırım Beyazıd ın 1394 ten itibaren stanbul u kuatma altına alması, Batılıların gözlerini bu bölgeye çevirmelerine neden olmu, stanbul un fethi ise, büyük yankılar uyandırmıtır. (Arıkan, 1999: 82 aktaran Alarslan, 2008: 139) stanbul un fethinin ardından Avrupa da Türk imgesi açısından en önemli tarihlerden biri 1492 dir. Amerika kıtasının kefi ile anılan 1492 tarihi, gerek Türk imgesinin gerekse dier bütün öteki lerin imgesi için Avrupa da apayrı bir yere sahiptir. Öteki olmanın anlamını 1492 yılındaki kefe dayandıran Sardar ve arkadaları nsan çeitlilii ve doası, nedenleri ve etkileri, sonuçları ve implikasyonları hakkındaki bütün tartıma terimleri ve sorular, 12 Ekim 1492 tarihinin olaylarına gider. Bu deiim noktası sadece modern olmanın deil, Batı dan ayrı Avrupalı deil, öteki olmanın anlamını oluturur. (Sardar vd. 2004: 85) diyerek bu tarihin bir kırılma noktası olduunun tespitini yaparlar. Gerek Hobsbaum un gerek Stuart Hall un, gerek Todorov un belirttikleri gibi, 1492 yılı sadece Amerika nın kefedildii yıl deildir: 1492, aynı zamanda spanyol Emevilerinin (Avrupa daki Müslümanların) ve Yahudilerin spanya dan kovulmalarının da tarihidir: Böylece 1492, spanyanın içsel ötekileri (Maribiler, Yahudiler) kovduu, dıarıdaki ötekileri (yani Amerika daki yerli halklarını) kefettii ikili bir hareketin sembolüdür. (Yavuz, 1999: 56) çinde Müslüman-Türklerin bulunduu Dou nun öteki olarak iaretlenmesinde de bu tarih çok önemlidir. Batı nın var olabilmesi için bir Dou ya ihtiyaç duyması ve bu Dou yu da kendisinden farklı ve aaı, barbar ve ilkel olarak iaretlemesi 1492 nin rahatlııyla mümkün olmutur. Türklerin en güçlü olduu bu tarihlerde Avrupa nın her tarafına yayılmı olan Türk korkusu bulunmaktadır. Bu Turkofobi, talya da-günümüze kadar- yaygın olarak kullanılan bir deyi olan Mamma, li Turchi yani Anneciim, Türkler! sözüne (Kumrular, 2008: 7); spanya da günümüze kadar kalan Türk ün geçtii yerde ot bitmez atasözüne (Lanza, 2008: 89) köken olurken, aaı yukarı bu dönemde yaayan Martin Luther e de Türklerin Deccal olduunu söyletmitir. Ayrıca Luther için Türkler Tanrı nın gazabıdır. (Baydur, 2008: 170) Türk korkusu Almanlarda ise Saygınlıı az, dümanı çok. ya da Türkler hemen bıçaa davranır. (Güvenç, 1993: 300) sözleriyle kendini göstermektedir. Yine Osmanlının en güçlü olduu dönemde yaayan Shakespeare, IV. Henry adlı tiyatrosunda V. Henry e, stanbul a varıp Türk ü sakalından asacaım. (Güvenç, 1993: 304) dedirtirken aynı korkudan esinlenmi görünmektedir.

5 ler Avrupa sında yaklaık iki bin balık (bildiri, levha, kitap, dergi) Türklerden bahsetmekteydi. Bunların çounluunu ise din adamları tarafından provoke edilen Almanya daki basımlar oluturuyordu. Bu yıllarda kırsal kesimlerde ve ehirlerde istikrarlı bir ekilde sürdürülen vaazlar tüm halkı Türk e karı silah tutmaya davet eder. Knappe den bir alıntı ise bu propagandanın nasıl bir söylemi olduunu görmek açısından çarpıcıdır: Gök kubbenin altında Türklerden daha aaı, zalim ve küstah canavarlar yoktur; onlar kimsenin yaına ve cinsiyetine bakmadan acımasızca gençleri ve yalıları kesiyorlar ve hamile anaların karınlarından daha domamı çocukları koparıp alıyorlar. 16. yüzyıl din adamı Enuntius bu portreyi baka bir cümleyle tamamlar: nsanları kazıa geçirir, zulüm eder, yakar, kaynatır, asar, Tanrı nın kutsal insanlarını iine geldii gibi kana boar. (Kumrular, 2008: 119) Günümüz Türklerine miras kalan olumsuz Türk imgesinin serpilip gelimesi Türklerin zirvede bulunduu ite bu Ortaça sonu ile Yeniça balarındaki dönemdir denilebilir. Bu dönemde nefret ve korku simgesi haline gelen Türklerin kökeni ve Türk sözcüünün etimolojisi hakkında da son derece olumsuz söylemler ortaya konmutur. Fernando Fernandez Lanza nın ifade ettii gibi Açıklanabilir istisnai durumlar dıında spanyol kronikçileri ve yazarları Türk kelimesini tamamen pejoratif bir balamda ele alırlar. Bazı yazarlar bu tavırlarını kelimenin etimolojisi ile de haklı göstermeye çalıırlar. Onlar, Türk 3 isminin (Turco) acı çektirme (a torquendo) veya ikence (a tortura) ile ilikili olduunu, ellerine düenlere acılar veren belalılar anlamına geldiini dahi söylemeye çalıırlar. Bazıları aırı derecede zalim olduklarından onlara trux-trucis dendiini öne sürer. Bazıları bu eytani soya Türkler denmesinin, antikçada skitya kralı olan Herkül ün olu Theucra dan ileri geldiini belirtirler. 16. ve 17. yüzyılda dier birçok spanyol yazar, Türk ü sistematik olarak iddet, kötülük ve zalimlikle kimliklendirir. Kökü ne olursa olsun bu kelime her zaman olumsuz kavramlarla balantılıdır. (Lanza, 2008: 88) Avrupa da Türk korkusunun azalmaya balaması, Türklerin eski gücünü kaybettiini gösteren Karlofça Anlamasına dayanmaktadır. Karlofça Anlaması Osmanlı tarihi açısından olduu kadar Avrupa daki Türk imgesi açısından da önemli bir dönemeçtir. O güne kadar var olagelen yenilmez Türk imgesi yerini yava yava abartıldıı kadar deilmi yaklaımına bırakmaya balamıtır. Osmanlı nın ilerlemesinin durduu bu dönemde kâbus eklini alan Türk korkusunun azalması Avrupa daki Türk e bakıı farklı bir yöne çekmeye balamıtır. Artık Türk ten eskisi kadar korkmayan Batılılar daha realist gözlemlerle Türklere bakmaya çalımılardır. Bunun belirgin bir örnei o dönem Fransız gezginlerinin söylemlerinde görülür. Türklerle kaynaan Fransızlar Türklerin merhamet ve iyi yürekliliklerinden, askerlerin aza kanaat etmesinden etkilenmiler, Türk yemeklerini ve Türk arabını sevmilerdir. Avrupa da Türklerin iftiraya uradıklarını da belirtmilerdir. (Arıkan, 1999: 89 aktaran Alarslan, 2008: 150) Aydınlanma Çaından II. Merutiyete kadar olan zaman diliminde ise Osmanlının yıkılmaya yüz tutmu bir hasta adam olması Avrupa da Türk korkusunu artık ortadan silmitir. Avrupa artık Türklerden korkmamakta ancak onu aaı ve yabani bir ırk olarak adlandırmaya devam etmektedir. Bu dönem boyunca adlarından söz ettiren, Avrupa kültürüne, bilimine yön veren pek çok düünür Avrupamerkezci bir bakı açısıyla Avrupa dıında kalan her halkı kendinden aaıda görmekte ve fikirlerini Avrupa da yaymaktadır. Yüzsüren in de ifade ettii gibi Hume, Locke, Ernest Renan, Hegel, Kant, Herder, Marx, Engels, James Mill ve daha pek çok düünür halkların aaılıklarını anlatırken onların deimez ruhsal kötü özelliklerinden bahsetmekten geri kalmazlar. 4 Halkların yeteneksizliklerinden, ruhsal olarak kötülüklerinden bahseder ve bunu ırksal özelliklere indirgerler. (Yüzsüren, 2005: 86) Elbette bu aaılamadan 3 slam Ansiklopedisi Türk maddesi ise Batılılardan oldukça farklı tanımlar yapmaktadır: Türk adı çeitli kaynaklarda çeitli anlamlarla anılır. Çin kaynaklarında T u-küe (Türk) mifer, slam kaynaklarında (Türk) terk edilmi, Divanü Lügati t Türk te Türk olgunluk çaı anlamları verilir. A. Vambery e göre Türk sözcüünün kökeni türemek tir. Ziya Gökalp ise sözcüü türeli (kanun ve nizam sahibi) diye açıklarken G.Doerfer Orhon Kitabesindeki Türk adının daha çok devlete balı halk, tebaa anlamında kullanıldıını belirtmitir. (MEB slam An. 1988: 143) 4 Kant, Herder, Hegel, Marx ve Engels in Türkler hakkındaki olumsuz söylemleri için bkz. Batı Düününde Türk ve slam mgesi, Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Büke Yay. stanbul 2002, 414 s.

6 Türkler de nasibini alır. Yukarıda adı geçen ve geçmeyen düünürlerin etkisiyle oluan ırkların eitsizlii yargısı Gobineau nun yardımlarıyla sistemli bir ekle sokulduktan sonra iyice pekimitir. Aslında bir diplomat olan Arthur de Gobineau 5, 1853 yılında yazdıı nsan Irklarının Eitsizlii/Farklılıı Üzerine Bir Deneme kitabında ırkları çeitli nedenlere göre ayırır ve sınıflandırmaya çalıır. Toplumların ilerlemesinin veya geri kalmasının nedenlerini bu ırksal özelliklere balar. Ona göre üstün ve aaı ırklar vardır ve toplumların ilerlemesinin veya geri kalmasının nedeni bu ırksal özelliklerdir. Irkları beyaz, sarı ve siyah diye üçe ayırır 6. Siyah ırk en alt basamakta yer alır, düünme yetenei sınırlı bir ırktır. Sonra sarı ırk, en tepede de beyaz ırk vardır. Beyaz insanın üstünlüü akıldan, güzellikten ve güçlülükten gelir. Dier ırklarda olmayan beyaz insanın medeniletirici bir özellii vardır. Uygarlamaya ancak beyaz insan yeteneklidir, dierleri pek ilerleyip geliim gösteremezler. (Yüzsüren, 2005: 88) Bu tarz aaılayıcı düünceler nedeniyle Türklerin dier Asya kavimleriyle birlikte sarı ırk mensubu oldukları, böylelikle beyaz ırktan olan Avrupalılar ile aralarında üstünlük bakımından pek çok fark bulunduu uzun yıllar boyunca Avrupa da söylenegelmitir. Bu aaılayıcı bilimsel (!) tespit sayesinde Türklerin aaı/ilkel bir ırk oldukları imgesi Avrupa da ciddi bir alıcı bulmutur. Yukarıdan beri anlatmaya çalıtıımız gibi Avrupa daki Türk imgesi hemen her seferinde olumsuz bir söylemle vardır. Tarihsel, siyasal, dinsel, ırksal nedenlerle Türklerden hep olumsuz önyargılarla bahseden Avrupalılar arasında nadiren de olsa Türkleri seven, onlara övgü dolu söylemlerde bulunan gezginler ve düünürler de olmutur da Osmanlı topraklarını ziyaret eden Fransız dilbilimci ve diplomat Guillaume Postel açık görülü bir Türk severdir. Voltaire Katoliklii eletirmek adına, iklimin belirleyici olmadıı fikrini savunur ve Müslüman dünyanın eitlikçilii ve misafirperverliinden hayranlıkla söz eder, Lamartine ve Thackeray Haçlılara karı Türklerden yana tavır alırlar. (Servantie, 2008: 69) Özellikle bir dönem Fransa dıileri bakanlıı da yapan ve 1850 de Osmanlı topraklarında seyahat eden Lamartine, Geni imparatorluundaki farklı milletler arasında Türk milleti en asil olanıdır ya da Orada, Tanrı ve insan, doa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer yarattılar ki görülmeye deer. sözleriyle Türk insanı ve stanbul için övgü dolu söylemlerde bulunmutur. Fransız romancı Pierre Loti gibi spanyol romancı Vicente Blasco Ibanez de Türk dostudur. Ibanez, Türkiye ye gelen bütün yazarlar bu millete layık görülen haksızlıklara karı infial duymaktadır. Türk iyi ve açık yüreklidir Türk, insanlar içinde en dindar olanıdır. manını sarsmak imkansızdır Zavallı Türkiye! Onu yakından tanıdıkça daha çok seviyorum, çünkü meziyetlerini daha iyi fark edip takdir ediyor ve onu tehdit eden tehlikeleri daha açık bir ekilde görüyorum. (Önalp, 2008: ) diyerek Avrupa daki genel Türk imgesinin çok dıında söylemlerde bulunmutur. Üzülerek belirtmek gerekir ki burada ismi geçen ya da geçmeyen gezginlerin, düünürlerin, edebiyatçıların bu ve benzer olumlu Türk imgeleri, dierlerinin yanında çok cılız bir söylem olarak kalmakta, neredeyse istisnadan öteye geçememektedir. Bütün söylemler içinde en baskın olanın kukusuz olumsuz imge olduu açıktır ve bu Merutiyet döneminde de deimeyecektir. Merutiyet dönemine kadar Avrupa da Türk imgesini özetleyecek olursak, Haçlı Seferleri ile dinsel bir düman olarak tanıılan Türklerin, Osmanlı nın en zirvede olduu dönemde bir korku nesnesi hâline geldikleri dikkat çekmektedir ve sonrasında 5 Gobineau nun fikirleri dünyanın her tarafında etkili olmutur ancak özellikle Alman Nazilerin kendisinden çokça etkilendikleri bilinmektedir. (bkz. 6 Avrupalıların ırkları sınıflandırırken kullandıkları kavramlar da dikkat çekicidir. imdiye kadar genellikle üç tip ırktan-bazen dörde, bazen bee de ayrıldıı olmutur- bahsedilmitir. Buna göre piramitin en tepesindeki ırk beyaz olan Avropoid ırktır. Piramitin ortasında sarılara ayrılan Mongoloid ırk bulunur ve piramitin en altında siyah olan Negroid ırk vardır. Burada Avrupalı antropologların Türkleri de içine dâhil ettikleri Mongoloid kavramına dikkat çekmek gerekir. Sözlüklerde 1-Mool ırkına benzer, 2-Mool ırkından, 3-Çekik gözlü ve geri zekâlı. anlamına gelen mongoloid, mongolism ile yani geri zekâlılık hastalıı yla aynı kökenden gelmektedir.(atalay, 1999: 2255) Bu balamda, kimi Avrupalı antropologların mongoloid ırkına dâhil ettikleri Türklere, Samoyedlere, Fino-Ugorlara, Macarlara, Yakutlara, Tunguzlara, Mançulara, Tatarlara, Çinlilere, Hindçinlilere, Japonlara, Korelilere, Tibetlilere, Malezyalılara, Polinezyalılara, Maorilere, Mikronezyalılara, Eskimolara ve Kızılderililer e kavramı iki anlama gelecek ekilde kullanıp mongol demek istedikleri de ortadadır. Bu kavramlatırmada iyi niyet bulmak oldukça zordur.

7 Avrupalıların kendi kimliklerini var edebilmek için bir öteki ne ihtiyaç duyması sonucu Türklerin-ve tüm Dou nun-öteki hâline getirildii; Aydınlanma Çaından Osmanlı nın yıkılıına kadar olan sürede ise özellikle Avrupalı düünürlerin etkisiyle Türklerin artık bir korku nesnesi olarak deil aaı bir ırk olarak kavrandıkları öne çıkmaktadır. Sözüm ona bilimsel ırk taksonomileri ve Darwinci düüncelerle Türk ü alt tür insan olarak görme eiliminin yaygın olduu; bununla birlikte cılız bir görüntü sergileyen olumlu Türk imgesinin de vicdan sahibi bazı düünür ve yazarlar tarafından dillendirildii dikkat çekmektedir. 2-Merutiyet Dönemi Türk Gezginlerinin Gözlemleriyle Avrupa da Türk mgesi: 2.1.Olumsuz Türk mgesi Daha önce de belirttiimiz gibi önceki yıllarla karılatırıldıında Türkler bu dönemde youn bir gezi faaliyetine girmilerdir. Avrupa ise en çok merak edilen ve görülmek istenen mekândır. Avrupa yı gezmek ve orada gördüklerini ülkelerinde uygulamak isteyen bazı idealist Türk gezginleri gerçekten salam ve derinlikli gözlemlerde bulunmular; bunları ülkelerinde uygulamak üzere kayıt altına alarak gezi kitapları oluturmulardır. Bir kısım Türk gezgini içinse önemli olan gezmektir ve gezi kitabının amacı bu gezme esnasında tattıı lezzeti okuyucusuyla paylamaktır. erafettin Mamumi 7 ite bu ikinci tür gezginlerdendir. O, bütün bir Avrupa yı bir turist kaygısızlııyla gezmi ve bu gezilerinde gördüklerini yine aynı kaygısızlıkla okuyucusuna aktarmıtır. Onun 1909 da yayımlanan Brüksel ve Londra da Seyahat Hatıraları adlı kitabında, farklı Avrupa ülkelerini bir gezginden çok turist gibi dolaan, yörenin insanı, sosyal hayatı hakkında bilgi vermekten çok, tarihi ve turistik yerlerini, müzelerini, kütüphanelerini, sergilerini, kiliselerini, cadde ve meydanlarını, tiyatrolarını, saraylarını, büyük binalarını, bahçe ve parklarını, ehrin imar durumunu ve ulaımını önemseyen bir gezgin tipi karımıza çıkar. Yazarın Avrupa daki Türk imgesi adına gözlemleri iki günlük Brüksel gezisinin sonunda Paris e döndüü trende anlatılır. Yazar trende tanıtıı genç bir Fransız bayandan bahseder ve onunla ettikleri sohbeti haber verir. Mamumi nin Fransız matmazelle tanıması sırasında vagondaki dier yolcular Brüksel deki sergiden söz açarlar. Geçen Paris sergisiyle Brüksel dekini karılatıran konumacılar filan ube iyiydi filan ube kötüydü tarzında konuurken söz Osmanlı ubesine ve Kahire sokaına gelir, oradan da göbek atan çingenelere atlar. Derken i politikaya ve Yunan savaına dökülür. Mamumi konuma ortamını öyle tarif eder: Herkes söze atılıyor. Herkesin reyi soruluyor. Bin türlü saçmalar, hezeyanlar. Hiçbiri ne Türkiye ye gitmi ne de Türkleri görmüler. Ale l-âmiyen yok bilmem Türkler barbardır! Balarına bohça kadar kavuk giyerler! Avrupa medeniyetine dâhil olmamılardır! Kadınlarına esir gibi muamele ediyorlar! Çocukları satarlar! Nisvâna ihtiram etmezler! Nezaketten bî-haberdirler! Daha kâle, kaleme gelmez çeit çeit evham ve hayâlât. Baımda yolcu kasketi olduundan tabii benim Türk olduumu bilmiyorlar. Nihayet matmazeli de daire-i mübâhaselerine aldılar. En insaflı o çıktı. Türkleri tanımadıı için sözleri ne tasdik ne de reddedebileceini söyledi. Yalnız taaddüd-i zevcât meselesine itiraz etti. Birkaç defa müdafaaya girimeye niyet ettim. Neye yarar. Türk olduumu anlayınca susacaklar. Fakat fikirlerini tebdil edemeyeceim. O halde istedikleri gibi dırlansınlar. (Mamumi, 2008: 93) erafettin Mamumi nin trendeki gözlemlerinde anlatıldıı gibi Avrupa daki Türk imgesi ortaçadan beri süregelen imgeden farklı deildir. Yolcular hiç görmedikleri bir millet hakkında kulaktan dolma bilgilerle konumakta fakat bu sözlerine de yürekten inanmaktadırlar. Barbarlıklarından kıyafetlerine, kadınlara davranılarından nezaketsizliklerine kadar Türklerin her eyi olumsuzdur. Yolculardan bir tanesinin bile olumlu bir fikir beyan etmemesi, hepsinin ortak kanaatinin bu olduu anlamına gelir. Türkler hakkındaki bilginin eksiklii ve yanlılıı bizzat bilgiyi verenlerin salam kaynak olmamasıyla ilgilidir. Hazard ın da belirttii gibi, Batılının Türkler hakkındaki fikirleri, ya sadece kendi ileriyle uraan tacirler ve gemiciler ya da doru ve tam bilgi alamayacak kadar az oturan veya Türkiye den geçen gezginler vasıtasıyla olumutur. (Hazard, 1981: 28-29) Avrupalıların Osmanlılar hakkındaki 7 ncelememizi kitapların yayım sırasına göre yapmayı uygun gördük. Kronolojik olarak bu dönemdeki ilk Avrupa gezi kitabı erafettin Mamumi ye aittir.

8 bilgi kaynaklarının yanlılıını tespit eden Hazard gibi Lady Montagu da mektuplarından birinde: Buradaki insanların muameleleriyle dinleri hakkında bize anlatılanların çok noksan olduuna üphe yok. Kendi ilerinden baka pek bir eyle alakadar olmayan tüccarlar veyahut gittikleri yerlerde buralara dair eksiksiz malumat veremeyecek kadar kısa kalan seyyahlar haricinde, dünyanın bu kısmı nadiren gelinen yerlerdendir. Türkler, tüccarlarla samimi sohbetler etmeyecek kadar gururlu insanlar; dolayısıyla tüccarlar ancak karıık malumat verebilir ve bunlar da ekseriyetle yanlıtır. Bunların buraya dair verecekleri malumat, ancak bir Rum mahallesinde tavan arasında barınan bir Fransız mültecinin ngiliz sarayına dair verecei malumat kadar doru olabilir. (Montagu, 2009: 27) diyerek Avrupalıların Türkler hakkındaki bilgilerinin doru kaynaklar olmadıını tespit eder. Buna ramen anlatılanların hepsi yegâne doruymu gibi algılanmı, Türkler hakkındaki eksik ve yanlı bilgiler zamanla iyice kalıplamıtır. Bu kaynaklarla beraber Batılı gezginlerin de söylemleri Avrupa da çok etkili olmutur. Bir spanyol atasözü Uzun yolculuklara çıkan kuyruklu yalanlarla eve döner. (Löschburg, 1998: 37) dese de yüzyıllar boyunca Avrupalı gezginlerin Osmanlı ile ilgili anlattıkları yalın bir gerçeklik olarak algılanmıtır. Gerçekten de son derece önyargılı ve nesnellikten uzak bu bilgilendirmeler nedeniyle oluan hayali Türk imgesi Avrupalı zihninde iyice donup kalmıtır. Yolculuun ilerleyen dakikalarında kader Mamumi ye oradaki konumacılara bir ders vermesi için büyük bir fırsat vermitir, öyle ki: Mamumi bu konumalardan rahatsız olup bir gazeteyle megul olmaya balar. Çok geçmeden tren bir yerde durur ve gümrük muayenesi yapılacaı anons edilir. Bu esnada herkes bavullarını sırtlanıp trenden iner ve kontrol merkezine kadar yaklaık elli metre yol yürürler. Mamumi nin tanıtıı Fransız matmazelin iki bavulu vardır ve bunlar bir kadının taıyamayacaı kadar aırdır. Etrafta hamal da yoktur. Güç bela çantalarını trenden indirebilen, çaresiz bakılarla yardım bekleyen matmazele kompartmanda medenilikten, edepten, saygıdan bahseden yolculardan hiçbiri yardım etmez. O medeni Frenkler, kadınlara ve acizlere hürmet ve hizmet-i lâzimeden, âdaptan sivilize mösyöler bir kısmı yüksüz bir kısmı küçük bir çantayı hâmil olduu halde zavallı aciz matmazele omuz çarparak geçi geçiveriyorlar. Ak olsun koca zevzekler. Sizin sivilizasyonunuz çenenize, menfaat umduunuz ie münhasırmı. (s.95) diyen yazar, matmazele yardım teklif edince bayanın çok sevindiini görür. Kadın, çantaların çok aır olduunu, ona zahmet olacaını söyleyince Mamumi: Müsterih olunuz matmazel! Ben bir Türk üm. Türklerin ne kadar kuvvetli olduklarını âlem tasdik eder. Hatta bir Türk kadar kuvvetli darb-ı meselini iitmisinizdir. (s.95) der. Matmazel hayretler içinde Ay, siz Türk müsünüz? diyerek böyle bir centilmenliin bir Türk ten gelmesinin akınlıını yaar. Çantalar kontrol edilip tekrar Mamumi tarafından trene götürülene kadar matmazel adım baında yazara teekkür eder. Trene girdikten sonra kompartmandaki yolculardan biri matmazele yorulup yorulmadıını sorunca, matmazel de Hayır mösyö yorulmadım. (Mamumi den ötürü) u mösyö lutf etmemi olsaydı, yer üzerinde kalacaktım. Avrupalıların diri ettii muaveneti bereket versin bir arklı, bir Türk maa-ziyâdet etti. Kendisine fevkalâde minnettarım. (s. 95) diyerek cevap verir. Bu cevap karısında herkes aırarak birbirine ve Mamumi ye bakmaya balar. Mamumi ise büyük bir mahviyetle Mübalaa ediyorsunuz matmazel. Bu, dünyanın her yerinde bir vazifedir. Hatta ark ta Türkler nezdinde daha hâlisâne ve samimâne îfâ ve edâ olunur. Büyük bir ey deil. sözleriyle geveze Fransızları halar. Mamumi nin gözlemlerinde görüldüü gibi o dönemde Avrupa daki Türk imgesi oldukça olumsuzdur. Bir Türk ün gösterdii centilmenlik, matmazelde sevinçle beraber bir akınlıa neden olmutur. Barbar ve zalim bir Türk ten böyle güzel bir davranı beklemeyen dier yolcular da aynı akınlıı yaamaktadır. Bütün olumlu deerleri kendilerine, bütün kötülükleri de öteki lere atfetmeyi âdet hâline getirmi olan Batılının akınlııdır bu. Mamumi nin bu gezi kitabındaki Türk imgesi bununla sınırlıdır, kitabın baka bir bölümünde Türk imgesi gözlenmez. Ayrıca Mamumi nin 1914 te yazdıı Fransa ve talya ve sviçre de Seyahat Hatıraları adlı gezi kitabında da Türk imgesi adına herhangi bir gözlemde bulunulmamıtır.

AUTO-ORIENTALIST AND OCCIDENTALIST DISCOURSE IN THE TRAVEL BOOKS OF THE CONSTITUTIONAL PERIOD

AUTO-ORIENTALIST AND OCCIDENTALIST DISCOURSE IN THE TRAVEL BOOKS OF THE CONSTITUTIONAL PERIOD - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1269-1303, TURKEY MEŞRUTİYET DÖNEMİ GEZİ KİTAPLARINDA OTO- ORYANTALİST VE OKSİDENTALİST SÖYLEMLER Mürsel GÜRSES

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AHMET MDHAT EFEND VE FELÂTUN BEY LE RAKIM EFEND ROMANINDA DEERLER ETM AHMET MDHAT EFEND AND VALUES EDUCATION IN THE NOVEL NAMED FELÂTUN BEY ILE RAKIM EFENDI Mehmet ÖZDEMR * Gökçen GÖÇEN ** Öz Bu çalımada

Detaylı

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DA HALKLA

Detaylı

THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK (1914-1923) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES (1914-1923) Yüksel KÜÇÜKER

THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK (1914-1923) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES (1914-1923) Yüksel KÜÇÜKER Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 KÜRESELLEME-ULUS DEVLET KARITLIININ GERÇEKLKLER GLOBALISATION-NATIONAL STATE CONTRARISM

Detaylı

Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ. Hazırlayan. Yücel HACALOLU. Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ. Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15

Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ. Hazırlayan. Yücel HACALOLU. Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ. Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15 Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ Hazırlayan Yücel HACALOLU Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15 ubat 2005 Basıldıı Yer : Boyut Tan.Matbaacılık - ANKARA 1 (0312) 384

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK.

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK. T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK Ali Ekber TÜRKOLU YÜKSEK LSANS TEZ ADANA 2006 T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER

Detaylı

POST-DRAMATK YAAMLARIN ÖTESNDE: SARAH KANE VE KANAT GÜNER BEYOND POST-DRAMATICAL LIFES: SARAH KANE AND KANAT GUNER rfan POLAT

POST-DRAMATK YAAMLARIN ÖTESNDE: SARAH KANE VE KANAT GÜNER BEYOND POST-DRAMATICAL LIFES: SARAH KANE AND KANAT GUNER rfan POLAT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POST-DRAMATK YAAMLARIN ÖTESNDE: SARAH

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 LKÖRETM DERGS NDE YAYIMLANAN ETMLE LGL ÇEVR MAKALELER (1939-1966)* THE TRANSLATED ARTICLES RELATED TO EDUCATION PUBLISHED IN THE JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION (1939-1966) Mustafa GÜÇLÜ** Öz lköretim Dergisi,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Maara Alegorisi, Ate, Güne, Tasavvuf. Abstract

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Maara Alegorisi, Ate, Güne, Tasavvuf. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PLATON UN METAFZK TERMNOLOJS VE MAARA

Detaylı

I. BÖLÜM : TELF YAZILAR

I. BÖLÜM : TELF YAZILAR I. BÖLÜM : TELF YAZILAR D.E.Ü.lahiyat Fakültesi Dergisi Sayı XXIII, zmir 2003, ss.3-20 RUSSELL IN DN FELSEFESNDE NANÇ SORUNUNA EPSTEMOLOJK BR YAKLAIM Dr. Aydın Iık * AN EPISTEMOLOGICAL APPROACH TOWARDS

Detaylı

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması RASM ÖZDENÖREN N ÇOK SESL BR ÖLÜM ADLI HKÂYESNE EDEBYAT SOSYOLOJS AÇISINDAN BR YAKLAIM AN APPROACH FROM THE PONT OF LTERATURE SOCOLOGY TO RASM ÖZDENÖREN S STORY NAMED ÇOK SESL BR ÖLÜM Yılmaz IRMAK Özet

Detaylı

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 HER EY GEÇP GDER

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

,FKCJB:C+U+6CB?HDEB@C+MK+/H>K?:+WB?D+5CC?+)DEKECXC D9$IJ+K$L9*W1*LJ=QIM*?$I+*3NNI*Q+KQKN]N! !!! D'&(1)1'*+'14>&%4* ^1W4)42*+1W-&%*+,%61# 2

,FKCJB:C+U+6CB?HDEB@C+MK+/H>K?:+WB?D+5CC?+)DEKECXC D9$IJ+K$L9*W1*LJ=QIM*?$I+*3NNI*Q+KQKN]N! !!! D'&(1)1'*+'14>&%4* ^1W4)42*+1W-&%*+,%61# 2 D9$IJ+K$L9*W1*LJ=QIM*?$I+*3NNI*Q+KQKN]N!!!! D'&(1)1'*+'14>&%4* ^1W4)42*+1W-&%*+,%61# 2 Abbas Kiarostami nin film yönetimi, modern Fars!iiri esteti"ine, özellikle de Fürû" Ferruhzad ve Söhrab Sepehri nin!iirlerine

Detaylı

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 45-74 45 GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER Mahmut BOLAT Gazi Üniversitesi, Kırehir Eitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öretmenlii

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 BARI GAZETECL: TÜRK YAZILI BASININDA 2003 IRAK SAVAI HABERLERNN DEERLENDRLMES PEACE JOURNALISM:

Detaylı

BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER

BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER Bölüm:1Niçinvazgeçemezler1 BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 1 Ben bir ba!ımlıyım diyebilmek gerçekten çok güçtür. Sokaklarda, köprü altlarında gördü!ünüz ve bugüne

Detaylı

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TRILOGY- ANCIENT AGE, MIDDLE AGE AND NEW AGE- IN THE DIVIDING HISTORY INTO AGES AND THE EUROCENTRIC HISTORY CONSTRUCTION Özet Necmettin

Detaylı

- 360 - Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant.

- 360 - Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 2 Volume: 5 Issue: 2 Bahar 202 Spring 202 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 307-958 GEÇ ORTAÇA AVRUPASINDA

Detaylı

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * Amerika Birleik Devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki ilikilerin balangıç tarihi 19. asırın ilk

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I. Doç. Dr. Ali GÜLTEKN *

TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I. Doç. Dr. Ali GÜLTEKN * Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne Ali GÜLTEKN TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I Doç. Dr. Ali GÜLTEKN * ÖZET Bu çalımada,

Detaylı

SÖZLÜ TAR H DENEMES : 1960-1980 YILLARI ARASINDA STANBUL DA HALK DANSLARI ORAL HISTORY TRIAL: FOLK DANCES IN ISTANBUL BETWEEN 1960 AND

SÖZLÜ TAR H DENEMES : 1960-1980 YILLARI ARASINDA STANBUL DA HALK DANSLARI ORAL HISTORY TRIAL: FOLK DANCES IN ISTANBUL BETWEEN 1960 AND Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SÖZLÜ TARH DENEMES: 1960-1980 YILLARI

Detaylı

F!Z!KSEL AKS!YON D!ZGES!: ORGAN!K OYUNCULUK VE TEKRARLANAB!L!RL!K

F!Z!KSEL AKS!YON D!ZGES!: ORGAN!K OYUNCULUK VE TEKRARLANAB!L!RL!K KADR HAS ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FZKSEL AKSYON DZGES: ORGANK OYUNCULUK VE TEKRARLANABLRLK YÜKSEK LSANS TEZ "EBNEM HASSANSOUGH stanbul, 2012 ÖZET FZKSEL AKSYON DZGES: ORGANK OYUNCULUK VE TEKRARLANABLRLK

Detaylı

lk Dönem Türk Romanlarında Yanlı Batılıla ma Sonucu Yabancıla an Karakterler

lk Dönem Türk Romanlarında Yanlı Batılıla ma Sonucu Yabancıla an Karakterler LK DÖNEM TÜRK ROMANLARINDA YANLI BATILILAMA SONUCU YABANCILAAN KARAKTERLER THE ALIENATED CHARACTERS IN THE EARLY TURKISH NOVELS DUE TO THE MISCONCEPTION OF WESTERNIATION Ahmet ALVER Öz Osmanlı Devleti,

Detaylı

ANTROPOLOJK KARAR KAVAI NDA HAYSYET, HAKLAR VE HUKUK FELSEFES DIGNITY, RIGHTS AND LEGAL PHILOSOPHY WITHIN THE ANTHROPOLOGICAL CROSS OF DECISION-MAKING

ANTROPOLOJK KARAR KAVAI NDA HAYSYET, HAKLAR VE HUKUK FELSEFES DIGNITY, RIGHTS AND LEGAL PHILOSOPHY WITHIN THE ANTHROPOLOGICAL CROSS OF DECISION-MAKING ANTROPOLOJK KARAR KAVAI NDA HAYSYET, HAKLAR VE HUKUK FELSEFES DIGNITY, RIGHTS AND LEGAL PHILOSOPHY WITHIN THE ANTHROPOLOGICAL CROSS OF DECISION-MAKING Winfried BRUGGER * (Çev. : Muhammed kbal MAMOLU) **

Detaylı

SANAY DEVR M N N ORTAYA ÇIKARDI I TOPLUMSAL SORUNLARIN EDEB YATTAK ZDÜ ÜMÜ: ÉMILE ZOLA NIN GERMINAL

SANAY DEVR M N N ORTAYA ÇIKARDI I TOPLUMSAL SORUNLARIN EDEB YATTAK ZDÜ ÜMÜ: ÉMILE ZOLA NIN GERMINAL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SANAY DEVRM NN ORTAYA ÇIKARDII TOPLUMSAL

Detaylı