16-17 KASIM 2015 HAL Ç KONGRE MERKEZ, STANBUL KATILIM FIRSATLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "16-17 KASIM 2015 HAL Ç KONGRE MERKEZ, STANBUL KATILIM FIRSATLARI"

Transkript

1 KATILIM FIRSATLARI

2 nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 23. NSAN YÖNET M KONGRES

3 KONGRE, KURUMLARA NE G B FAYDALAR SA LIYOR? Kongre alan nda yap lan ankete göre, sponsor olan veya stant alan kurumlar n sa lad klar faydalar: Marka bilinirli i sa lanmas Mevcut müflteriyle iyi iliflkilerin korunmas ve devam Yeni pazarlara aç lma ve yeni müflterilere ulaflma imkan Sektördeki dinamikleri paylaflarak vizyonu geniflletme 01

4 GEÇEN YILLARDA NELER OLDU? KARfiILAfiTIRMALI VER LER TOPLAM KATILIM kifli kifli kifli kifli kifli SEKTÖRE GÖRE KATILIM 2014 (%) Kamu Özel Ö renci Kamu Özel Ö renci DEMOGRAF K YAPIYA GÖRE KATILIM 2014 (%) Erkek Kadın Kadın Erkek DEPARTMANA GÖRE KATILIM 2014 (%) Di er K Di er ÇALIfiAN POZ SYONUNA GÖRE KATILIM 2014 (%) Di er Yönetici Di er K Yönetici 02

5 KATILAN SEKTÖRLER Akademi-Üniversite Bankac l k - Finans - Sigorta Biliflim Teknolojileri Dayan kl Tüketim Mallar Denizcilik E itim ve Dan flmanl k Enerji H zl Tüketim Hizmet letiflim / Telekomünikasyon nflaat Kimya ve laç Lojistik Otomotiv Perakende Reklam - Halkla liflkiler Sa l k Hizmetleri Tekstil ve Giyim Ticaret Turizm Ulaflt rma Üretim - malat KASIM 2015 KONGREDEN MEMNUN YET üzerinden 4.1 KONGRE GENEL DE ERLEND RME Kongre sonras yap lan memnuniyet anketleri sonuçlar na göre kat l mc lar; Kongre tüm yönleri ile de erlendirdi inde %97,8 i %91 i kongre s ras nda yap lan tüm etkinliklerden, %92 si paralel oturumlar n içeri inden, %93 ü kongrede yer alan konuflmac lar m zdan memnun olarak ayr lm fl. 03

6 TANITIM FIRSATLARI BASIN LANLARI Medya Sponsorlar iflbirli i ile minimum 30 adet bas l ilan ve PY (Popüler Yönetim) Dergisinde tan t m ve ilanlar yay nlan r. Ortalama 200 den fazla online yans ma ETK L PR DESTE Kongrenin duyurulmas ile ilgili olarak tüm bas n faaliyetlerini yürütmek üzere letiflim Dan flman koordinasyonunda tan t m yap l r. INTERNET TANITIMI ve sitelerinin yan s ra, nternet letiflim Sponsoru iflbirli i ile sektörün sürekli kulland internet sayfalar nda tan t m ve ilanlar yay nlan r. E-PAZARLAMA FAAL YETLER Kurumsal ing çal flmas ile yöneticilere ve insan kaynaklar profesyonellerine yönelik gerçekleflir Kifliye 10 kez elektronik postalama yap l r. BROfiÜR VE TANITIM K TLER 3 kez toplamda duyuru gönderimi yap l r. Bas l tan t m kitleri; Sponsorluk Broflürü, 2. Duyuru ve Program, Final Program, Kongre Mini Program n içerir. Ortalama $ Reklam Eflde erinde haber 04

7 SPONSORLUK KATEGOR LER 05

8 KONGREYE K MLER KATILIYOR? E T M E itim dan flmanl Yönetim dan flmanl Üniversiteler Meslek kurulufllar ve STK lar LOJ ST K NSAN KAYNAKLARI nsan kaynaklar nsan kaynaklar dan flmanl fle al m hizmetleri Beyin avc l / Headhunting Temizlik hizmetleri Güvenlik hizmetleri Araç Filo hizmetleri Toplant ve konaklama hizmetleri Yiyecek çecek hizmetleri Sa l k ve sigorta hizmetleri REKLAM / TANITIM / ARAfiTIRMA Reklam ajanslar Halkla iliflkiler Araflt rma YAYINCILIK Yay n Yay nevleri Sektörel dergiler Görsel medya 06

9 ANA SPONSORLUK KAZANACAKLARINIZ; 1) fiirketin logosu afla daki alanlarda "Ana Sponsor" olarak yer al r. - Kongre Duyurular (7.500 adet) - Kongre Program Kitapç (6.500 adet) - Kongre Final Program Kitapç (3.000 adet) - Kat l mc Yaka Kartlar Mini Programlar (3.000 adet) - Kongre oturumlarının yer aldı web sitesinde - Kongre ile ilgili yap lacak mailing çal flmalar nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum ) - Kongre Web Sayfas - Kongrenin tan t m n n yap ld tüm internet sayfalar - Bas n ilanlar (minimum 20 adet) - Kongre alan içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar nda tüm sunum perdelerinde 2500 den fazla nsan Yönetimi profesyoneline ulaflma imkan tan yan Avrupa n n en büyük Kongresi ne Ana Sponsor olmak için ACELE ED N! 2) Kongre Final Program Kitapç nda 1 adet tam sayfa flirket tan t m yaz s veya flirket ilan 3) Kongre sergi alan nda ücretsiz stant (12 m2) 4) Kongreye ücretsiz kat l mc kontenjan (20 kifli) (Kontenjandan sadece sponsor flirket çal flanlar yararlanabilirler.) 5) Ana Sponsorlar; "Ana Sponsorluk Kategorisi Dahilinde" sektörel bazda 1(Bir) adet olmak üzere kabul edilir. 1 EYLÜL 2015 Tarihine kadar Tarihi sonras KDV KDV 2 YILLIK SPONSORLUK BEDEL ( ) KDV 07

10 RESM SPONSORLUK KAZANACAKLARINIZ; 1) fiirketin logosu afla daki alanlarda "Resmi Sponsor" olarak yer al r. - Kongre Duyurular (7.500 adet) - Kongre Program Kitapç (6.500 adet) - Kongre Final Program Kitapç (3.000 adet) - Kat l mc Yaka Kartlar Mini Programlar (3.000 adet) - Kongre oturumlarının yer aldı web sitesinde - Kongre ile ilgili yap lacak mailing çal flmalar nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum ) - Kongre Web Sayfas - Kongrenin tan t m n n yap ld tüm internet sayfalar - Bas n ilanlar (minimum 20 adet) - Kongre alan içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar nda tüm sunum perdelerinde 2015 y l n n en prestijli kongresine Resmi Sponsor olmak için EL N Z ÇABUK TUTUN! 2) Kongre Final Program Kitapç nda 1 adet yarım sayfa flirket tan t m yaz s veya flirket ilan 3) Kongre sergi alan nda ücretsiz stant (6 m2) 4) Kongreye ücretsiz kat l mc kontenjan (15 kifli) (Kontenjandan sadece sponsor flirket çal flanlar yararlanabilirler.) 5) Resmi Sponsorlar; "Resmi Sponsorluk Kategorisi Dahilinde" sektörel bazda 1(Bir) adet olmak üzere kabul edilir. 1 EYLÜL 2015 Tarihine kadar Tarihi sonras KDV KDV 2 YILLIK SPONSORLUK BEDEL ( ) KDV 08

11 MEDYA SPONSORLU U KAZANACAKLARINIZ; 1) fiirketin logosu afla daki alanlarda "Medya Sponsoru" olarak yer al r. - Kongre Duyurular (7.500 adet) - Kongre Program Kitapç (6.500 adet) - Kongre Final Program Kitapç (3.000 adet) - Kat l mc Yaka Kartlar Mini Programlar (3.000 adet) - Kongre oturumlarının yer aldı web sitesinde - Kongre ile ilgili yap lacak mailing çal flmalar nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum ) - Kongre Web Sayfas - Kongrenin tan t m n n yap ld tüm internet sayfalar - Bas n ilanlar (minimum 20 adet) - Kongre alan içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar nda tüm sunum perdelerinde Bu eflsiz kongreyi herkes sizinle ö rensin! Medya Sponsorumuz olun, BÜYÜK HABER LK VEREN OLMANIN GURURUNU YAfiAYIN!.. 2) Kongre Final Program Kitapç nda 1 adet yarım sayfa flirket tan t m yaz s veya flirket ilan 3) Kongre sergi alan nda ücretsiz stant (6 m2) 4) Kongreye ücretsiz kat l mc kontenjan (20 kifli) (Kontenjandan sadece sponsor flirket çal flanlar yararlanabilirler.) 5) Medya Sponsorlar ; Bas l Medya (Medya Sponsoru) TV Kanal (Görsel Sponsoru) Internet Medya ( nternet Medya Sponsoru) Radyo Kanal ( letiflim Sponsoru) olmak üzere 4 ayr kategoride sponsorluk kat l m yap labilir. Sektörel bazda 1(Bir) adetten fazla kat l m olabilir. MEDYA SPONSORLUK fiartlari KARfiILIKLI GÖRÜfiÜLECEKT R. 09

12 KONGRE SPONSORLU U KAZANACAKLARINIZ; 1) fiirketin logosu afla daki alanlarda "Kongre Sponsoru" olarak yer al r. - Kongre Duyurular (7.500 adet) - Kongre Program Kitapç (6.500 adet) - Kongre Final Program Kitapç (3.000 adet) - Kat l mc Yaka Kartlar Mini Programlar (3.000 adet) - Kongre oturumlarının yer aldı web sitesinde - Kongre ile ilgili yap lacak mailing çal flmalar nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum ) - Kongre Web Sayfas - Kongrenin tan t m n n yap ld tüm internet sayfalar - Bas n ilanlar (minimum 20 adet) - Kongre alan içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar nda tüm sunum perdelerinde Marka de eriniz için büyük f rsat! Siz de Kongre Sponsoru olmak için HAREKETE GEÇ N! 2) Kongre Final Program Kitapç nda 1 adet yarım sayfa flirket tan t m yaz s veya flirket ilan 3) Kongre sergi alan nda ücretsiz stant (6 m2) 4) Kongreye ücretsiz kat l mc kontenjan (5 kifli) (Kontenjandan sadece sponsor flirket çal flanlar yararlanabilirler.) 5) Kongre Sponsorlar ; "Kongre Sponsorlar Kategorisi Dahilinde" sektörel bazda 1(Bir) adet olmak üzere kabul edilir. 1 EYLÜL 2015 Tarihine kadar Tarihi sonras KDV KDV 2 YILLIK SPONSORLUK BEDEL ( ) KDV 10

13 OTURUM SPONSORLU U fiirketler taraf ndan önerilecek konu ve konuflmac lar ve / veya PERYÖN taraf ndan belirlenmifl oturumlar n sponsorlu udur. Konu ve konuflmac onaylar flirket ile beraber PERYÖN taraf ndan verilir. Bu konudaki önerinizi 29 A ustos 2015 tarihine kadar iletmenizi rica ediyoruz. KAZANACAKLARINIZ; Kongre temas yla ilgili istedi iniz konuyu, konuflmac y önerinizle beraber belirleyin, GEL N B RL KTE KONUfiALIM! 1) fiirketin logosu afla daki alanlarda "Oturum Sponsoru" olarak yer al r. - Kongre Duyurular (7.500 adet) - Kongre Program Kitapç (6.500 adet) - Kongre Final Program Kitapç (3.000 adet) - Kat l mc Yaka Kartlar Mini Programlar (3.000 adet) - Kongre oturumlarının yer aldı web sitesinde - Kongre ile ilgili yap lacak mailing çal flmalar nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum ) - Kongre Web Sayfas - Kongrenin tan t m n n yap ld tüm internet sayfalar - Bas n ilanlar (minimum 20 adet) - Kongre alan içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar nda tüm sunum perdelerinde 2) fiirketin Sponsor oldu u oturum için 50 kiflilik ücretsiz kat l m olana sa lan r. Kontenjan say s kadar davetli ismi adresine iletildi inde kay tlar al n r. 3) fiirket logosu sponsor olunan oturum süresince perdede yer al r. 1 EYLÜL 2015 Tarihine kadar Tarihi sonras PARALEL OTURUM ANA OTURUM YAN OTURUM KDV KDV KDV KDV 2 YILLIK SPONSORLUK BEDEL ( ) KDV *Rakamlar minimum bedel olarak belirlenmifl olup, konuflmac giderleri sponsorluk bedeline dahil de ildir KDV 11

14 KEYNOTE SPONSORLU U Bu konudaki önerinizi 1 A ustos 2015 tarihine kadar iletmenizi rica ediyoruz. KAZANACAKLARINIZ; 1) fiirketin logosu afla daki alanlarda "Keynote Sponsoru" olarak yer al r. - Kongre Duyurular (7.500 adet) - Kongre Program Kitapç (6.500 adet) - Kongre Final Program Kitapç (3.000 adet) - Kat l mc Yaka Kartlar Mini Programlar (3.000 adet) - Kongre oturumlarının yer aldı web sitesinde - Kongre ile ilgili yap lacak mailing çal flmalar nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum ) - Kongre Web Sayfas - Kongrenin tan t m n n yap ld tüm internet sayfalar - Bas n ilanlar (minimum 20 adet) - Kongre alan içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar nda tüm sunum perdelerinde Vizyonu belirleyen isimleri kat l mc lar ile buluflturun! MARKANIZ Ç N DO RU SEÇ M! 2) Kongre Final Program Kitapç nda 1 adet tam sayfa flirket tan t m yaz s veya flirket ilan 3) Kongre sergi alan nda ücretsiz stant (18 m2) 4) Kongreye ücretsiz kat l mc kontenjan (25 kifli) (Kontenjandan sadece sponsor flirket çal flanlar yararlanabilirler.) 5) Keynote Sponsorlar ; "Keynote Sponsorlar Kategorisi Dahilinde" sektörel bazda 1(Bir) adet olmak üzere kabul edilir. 6) Oturum aç l fl nda, firma yetkilisinin 3 dakikal k k sa firma sunumu yapmas veya 3 dakikal k firma tan t m filminin gösterimi 7) Keynote konuflmac n n firma yetkilisi taraf ndan sahneye davet edilmesi 1 EYLÜL 2015 Tarihine kadar Tarihi sonras KDV KDV 2 YILLIK SPONSORLUK BEDEL ( ) *Rakamlar minimum bedel olarak belirlenmifl olup, konuflmac giderleri sponsorluk bedeline dahil de ildir. + KDV 12

15 DESTEK SPONSORLU U KAZANACAKLARINIZ; 1) fiirketin logosu afla daki alanlarda "Destek Sponsoru" olarak yer al r. - Kongre Duyurular (7.500 adet) - Kongre Program Kitapç (6.500 adet) - Kongre Final Program Kitapç (3.000 adet) - Kat l mc Yaka Kartlar Mini Programlar (3.000 adet) - Kongre oturumlarının yer aldı web sitesinde - Kongre ile ilgili yap lacak mailing çal flmalar nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum ) - Kongre Web Sayfas - Kongrenin tan t m n n yap ld tüm internet sayfalar - Bas n ilanlar (minimum 20 adet) - Kongre alan içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar nda tüm sunum perdelerinde Avrupa n n en büyük kongresine MARKANIZLA DESTEK OLUN! 2) Kongreye ücretsiz kat l mc kontenjan (5 kifli) 3) Kongre Final Program Kitapç nda 1 adet yar m sayfa flirket tan t m yaz s veya flirket ilan 4) Destek Sponsorlar ; "Destek Sponsorlar Kategorisi Dahilinde" sektörel bazda 1 (Bir) adetolmak üzere kabul edilir. 1 EYLÜL 2015 Tarihine kadar Tarihi sonras KDV KDV 2 YILLIK SPONSORLUK BEDEL ( ) KDV 13

16 ETK NL K SPONSORLU U KAZANACAKLARINIZ; 1) fiirketin logosu afla daki alanlarda "Etkinlik Sponsoru" olarak yer al r. - Kongre Duyurular (7.500 adet) - Kongre Program Kitapç (6.500 adet) - Kongre Final Program Kitapç (3.000 adet) - Kat l mc Yaka Kartlar Mini Programlar (3.000 adet) - Kongre oturumlarının yer aldı web sitesinde - Kongre ile ilgili yap lacak mailing çal flmalar nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum ) - Kongre Web Sayfas - Kongrenin tan t m n n yap ld tüm internet sayfalar - Bas n ilanlar (minimum 20 adet) - Kongre alan içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar nda tüm sunum perdelerinde 23. nsan Yönetimi Kongresi nde markan zla ve aktivitelerinizle var olmaya ne dersiniz? 2) Kongre Final Program Kitapç nda 1 adet yar m sayfa flirket tan t m yaz s veya flirket ilan 3) Etkinlik Sponsorlar ; - Aç l fl - Akflam Etkinlikleri (Konser, gösteri vb) - Kongre alan içerisinde aktivite (Firma, gerçeklefltirece i etkinli i PERYÖN' ün onay na sunar.) olmak üzere farkl kategorilerde sponsorluk kat l m yap labilir. Sektörel bazda 1 (Bir) adetten fazla kat l m olabilir. 4) fiirket logosu etkinli in gerçeklefltirildi i salonda program n bafl nda ve sonunda perdede yer al r. Etkinli in salonda gerçeklefltirilmemesi durumunda, flirket logosu ve firma yetkilileri taraf ndan haz rlanan görseller, ilgili mekanda ve PERYÖN taraf ndan onaylanan flekilde konumland r l r. SPONSORLUK fiartlari KARfiILIKLI GÖRÜfiÜLECEKT R. 14

17 H ZMET SPONSORLU U H ZMET N Z LE FARKINIZI YANSITIN! letiflim Dan flmanl Fuar Kurulum Bas l Malzeme Kongre Personel Hizmetleri Konaklama Web Sitesi Ça r Merkezi Hizmetleri Business Center Kargo-Da t m (Yurtiçi-Yurtd fl ) Kongre kramlar Kat l mc Anketlerinin Yap lmas ve De erlendirilmesi Teknoloji Deste i Kongre Merkezi Acil lk Yard m Hizmetleri Kat l mc Sigortas KAZANACAKLARINIZ; 1) fiirketin logosu afla daki alanlarda "Hizmet Sponsoru" olarak yer al r. - Kongre Duyurular (7.500 adet) - Kongre Program Kitapç (6.500 adet) - Kongre Final Program Kitapç (3.000 adet) - Kat l mc Yaka Kartlar Mini Programlar (3.000 adet) - Kongre oturumlarının yer aldı web sitesinde - Kongre ile ilgili yap lacak mailing çal flmalar nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum ) - Kongre Web Sayfas - Kongrenin tan t m n n yap ld tüm internet sayfalar - Bas n ilanlar (minimum 20 adet) - Kongre alan içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar nda tüm sunum perdelerinde 2) Etkinlik Sponsorlar ; "Hizmet Sponsorlar Kategorisi Dahilinde" sektörel bazda 1 (Bir) adet olmak üzere kabul edilir. SPONSORLUK fiartlari KARfiILIKLI GÖRÜfiÜLECEKT R. 15

18 FARK YARATMA MECRALARI 16

19 FARK YARATMA MECRALARI KASIM Kongre Çantas çine Tan t m Broflürü KDV Kiflilerin vazgeçilmezi, yanlar ndan ay rmad klar olmazsa olmazlar çantalar Tüm kongre kat l mc lar na (2.500 adet) ücretsiz olarak verilecek olan Kongre Çantas içerisinde broflürünüzle yer alabilme ve nsan Kaynaklar profesyonellerinin çantalar na girebilme imkan n kaç rmay n! Broflür büyüklü ünün 4 adet A4 sayfas n geçmeyecek flekilde olmas gerekmektedir. Broflür d fl nda tan t c materyal konulmas istenmesi halinde, materyalin ebad na göre fiyat fark oluflur. (Bu f rsat maksimum 10 firma için geçerlidir.) 2 Kongre Mini Program KDV + Maliyet Tam adet haz rlanan, kat l mc lar n kongre boyunca en iyi dostlar Kongre Mini Program Kitapç n n arkas nda ilan n z n olmas n istemez misiniz? 3 Yaka Kartı Kordoneti KDV + Maliyet Art k mobil olmak çok kolay! Biz adet yaka kart kordonetini logonuz ile üretelim, siz 3 gün boyunca görünür ve ulafl labilir olman n keyfini sürün. 17

20 FARK YARATMA MECRALARI KASIM 2015 Kongre Çantası 4 Kafl l kl görüflülecektir Kongre Çantas yükünüzü hafifletiyor! Kat l mc lar kongre dokümanlar n çantalar n n içinde tafl rken, logonuzu kongre çantas d fl nda tafl maya ne dersiniz? Bu f rsatla, kongre için haz rlanacak adet çantaya flirket logosunun bas labilmesi olana sa lan r. 5 Yemek için bulufluyoruz! (Meet to Eat) Tek Gün KDV ki Gün KDV Bu ö le kimselere söz vermeyin çünkü hep beraber yemekte bulufluyoruz! Ö le yeme ine sponsor olan kat l mc lar, network yapmak için cesaretlendirin. Yeme in yenilece i alanda flirket el ilan da tma, masa bayra koyma ve eflantiyon verme ve bir çok farkl tan t m / branding ayr cal klar ndan yararlan n. Bu ayr cal k program kitapç na da eklenir. (Tan t m f rsatlar firma ile ayr ca detayland r lacakt r) 6 Pasaport KDV + Maliyet Pasaportlar haz r s ra vize almaya geldi! Tüm kat l mc çantalar na (2.500 adet) konulan pasaportlarla kat l mc lar kongre bitimine kadar, stant firmalar n dolaflarak pasaportunu kaflelettiriyor ve PERYÖN den hediye kazan yor. Kongrede kat l mc lar taraf ndan en çok ra bet gören bu pasaportun arkas nda ilan n z olmas n istemez misiniz? 18

21 FARK YARATMA MECRALARI KASIM 2015 Kat l mc Hediye Sponsorlu u Sevindiren tan t m n bir parças olmak ister misiniz? KDV Verilecek hediye firma taraf ndan belirlenecek olup, PERYÖN ün onaylamas gerekir. Aç l fl oturumundan veya keynote oturumundan önce, yap lacak çekilifl ile salonda bulunan kat l mc lara verilecek hediye, sahne ve ak fl yönetmeni taraf ndan anons edilir. Hediyelerini kazananlara ana sahnede hediyeleri verilirken, perdelerde firman n logosu bulunur. Maksimum 3 firma için sa lanacak bu ayr cal k program kitapç na da eklenir. (Tan t m f rsatlar firma ile ayr ca detayland r lacakt r) Mobil Program lan * 9 8 Kat l mc lara KDV Mesaj n z var! SMS gönderme Firmaya kongrenin yap ld s rada, fuar alan ndaki kat l mc lara SMS göndererek, stant nda yapt aktiviteye davet edebilme hakk sa lan r. Bu hak sadece 5 firmaya tan nacak olup, hak sahibi firma 1 gün içerisinde toplamda 2 SMS gönderebilir. Bu kategori için son baflvuru tarihi 20 Eylül dür, SMS metni için PERYÖN onay gerekir. Mesaj n z var! KDV Cep telefonlar na Mobil Program lan uygulamas arac l yla s n rl say daki firmalara banner ya da link olarak reklam verebilme imkan sunuyoruz y l nda 938 kifliye mobil program gönderilmifl, toplamda kez mobil program görüntülemesi yap lm flt r. *Mobil Program, kifli ve kurumlara kod yazma bilgileri olmadan tüm marka ve modeller için uygulama üretmelerine, göndermelerine ve gönderilerini raporlama imkan veren java tabanl bir mobil uygulama ve gelifltirme platformudur. 20

22 FARK YARATMA MECRALARI KASIM 2015 Digitone* Ses Getiren SMS KDV Firmaya, kongrenin yap ld s rada kat l mc lara digitone sistemi ile stant nda yapt aktiviteye davet edebilme imkan sa lan r. Bu hak sadece 5 firmaya tan nacak olup, hak sahibi firma 1 gün içerisinde toplamda 2 SMS gönderebilir. Bu katagori için son baflvuru tarihi 20 Eylül dür, metin için PERYÖN onay gerekir. *Digitone içeri i ve süresini müflterinin belirledi i bir ses kayd n n (mesaj n) sisteme yüklenerek belirtilen sabit telefonlar veya GSM telefonlar n n istenilen zamanda ayn anda binlerce hatt n aranmas ve böylece çok k sa sürede on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kifliye ulaflt r larak dinletilmesidir. 11 Beslenme Çantas 1 gün toplam 3 oturum Oturumlar KDV Tek oturum KDV 2 gün toplam 6 oturum KDV Hem karn m z hem zihnimizi doyuruyoruz! Ö le aras n kiflisel geliflimlerine ay rmak isteyenler için tasarlanm fl bu yar m saatlik oturumlarda kat l mc lar sandviçlerini yerken, pratik öneriler dinleyerek sorular na cevap alabilirler. Kat l mc lar, kendileri için haz rlanm fl sandviç-meflrubat-meyve paketlerini salonlarda bulacaklar. Bu ayr cal kl oturumlar n sponsoru olmak ve mark n z n nas l tan t laca n ö renmek için hemen harekete geçin. Bu ayr cal k program kitapç na da eklenir. (Tan t m f rsatlar firma ile ayr ca detayland r lacakt r) 21

23 FARK YARATMA MECRALARI KASIM 2015 Kahve Molas Sponsorlu u 1 gün tüm kahve molalar KDV 12 2 gün tüm kahve molalar KDV Yo un ve doyurucu bir kongrenin en s cak molas nda, bütün kat l mc lar n sohbetlerini sizin firman z n logosunun bulundu u kahve bardaklar yla yap lmas n istemez misiniz? Kahve molas sponsorlu u size kahve bardaklar nda firma logonuzu sergilemenizin yan s ra, masalardaki at flt rmal klar n ayr lmaz parças olan peçetelerin üzerinde de logonuzla var olman za f rsat verir. Kat l mc larla kahve molas nda buluflma ayr cal n kaç rmay n. Bu ayr cal k program kitapç na da eklenir. (Tan t m f rsatlar firma ile ayr ca detayland r lacakt r) Program Kitab lan 13 1/2 Sayfa KDV Tam Sayfa KDV Tam adet haz rlanan, kat l mc lar n kongre boyunca en iyi dostlar olup, sonras nda arflivledikleri program kitab nda markan z n olmas na ne dersiniz? Salon Kiralama 14 ki günlük kira bedeli KDV Kongrenin yap ld s rada, özel davetlileriniz ile bir arada olma f rsat. Hem de Avrupa n n en büyük kongresi s ras nda (Salon kiralama bedeline teknik ekipman ve ikramlar dahil de ildir.) Kendi Sponsorlu unuzu Yarat n 15 Kafl l kl görüflülecektir Markan z en iyi ifade edebilece iniz ve tan tabilece iniz yöntemi ve konumland rmay bu seçenekler aras nda bulamad n z m? Bizi aray n ve sizinle beraber size özel sponsorlu unuzu yaratal m 22

24 FARK YARATMA MECRALARI KASIM

25 FARK YARATMA MECRALARI KASIM

26 FARK YARATMA MECRALARI KASIM

27 FARK YARATMA MECRALARI KASIM

28 FARK YARATMA MECRALARI KASIM

29 FARK YARATMA MECRALARI KASIM

30 FARK YARATMA MECRALARI KASIM

31 SPONSORLUK HAKLARI ANA SPONSOR SPONSORLUK BEDEL 1 Eylül 2015 Tarihine Kadar Eylül 2015 Tarihi Sonras fi RKET LOGOSU KULLANIMI Tüm Mecralarda F NAL PROGRAM K TAPÇI INDA LAN 1 Tam Sayfa SERG ALANINDA ÜCRETS Z STANT 12 m 2 KONGREYE ÜCRETS Z KATILIM 20 kifli SEKTÖREL KATILIM Tek firma Tüm sponsorluk kategorilerinde 2 YILLIK SPONSORLUK ANLAfiMASI YAPILMASI HAL NDE %10 ND R M YAPILACAKTIR. RESM SPONSOR Yar m Sayfa 6 m 2 15 kifli Tek firma MEDYA SPONSORU Karfl l kl Görüflülecektir 1 Yar m Sayfa 6 m 2 20 kifli KONGRE SPONSORU Yar m Sayfa 6 m 2 5 kifli Tek firma KEYNOTE SPONSORU Tam Sayfa 18 m 2 25 kifli Maksimum 3 firma OTURUM SPONSORU Paralel Oturum Ana Salon Paralel Oturum Yan Salon Paralel Oturum Ana Salon Paralel Oturum Yan Salon Tam Sayfa * lgili 1 Tam oturuma Sayfa 50 kifli 1 Tam Sayfa DESTEK SPONSORU Yar m Sayfa 5 kifli Tek firma ETK NL K SPONSORU Karfl l kl Görüflülecektir 1 Yar m Sayfa Tek firma H ZMET SPONSORU Karfl l kl Görüflülecektir Tek firma Fiyatlara KDV dahil de ildir. 30

32 FARK YARATMA MECRALARI Detayl bilgi için; Tel: FARK YARATMA BEDEL KAÇ F RMA FARK YARATMA BEDEL KAÇ F RMA Kongre Çantası çine Tan t m Broflürü Maksimum 10 firma Pasaport Tek firma Kongre Mini Program Tek firma Salon Kiralama Maksimum 3 firma Yaka Kart Kordoneti Maliyet Tek firma Kat l mc lara SMS Gönderme Maksimum 5 firma Kongre Çantas Karfl l kl Görüflülecektir Tek firma Digitone - Ses Getiren SMS Maksimum 5 firma Yemek çin Bulufluyoruz! Kat l mc Hediye Sponsorlu u Kahve Molas Kendi sponsorlu unuzu belirleyin. Tek Gün ki Gün Tek Gün Tüm Kahve Molalar ki Gün Tüm Kahve Molalar Karfl l kl Görüflülecektir Maksimum 5 firma Maksimum 3 firma Tek firma Maksimum 5 firma Mobil Program lan Beslenme Çantas Oturumlar Kongre Program Kitab na ilan 1/2 sayfa Kongre Program Kitab na ilan 1 sayfa gün 6 oturum gün 3 oturum Tek oturum Maksimum 5 firma Maksimum 6 firma Maksimum 5 firma Maksimum 5 firma Fiyatlara KDV dahil de ildir. 31

33 SERG ALANI KATILIMI Sergi alan olarak Haliç Kongre Merkezi fuaye alanlar kullan lacakt r. Bu alanda kurulacak stantlar n büyüklükleri minimum 6 m 2 den bafllayan 6, 12, 18 ve üstü m 2 dir. 1 Temmuz 2015 Öncesi 1 Temmuz Eylül Eylül 2015 Sonras fiimdiye Kadar: % 92 oran nda hizmet memnuniyeti %89 oran nda Stant ziyaretçi say s ndan memnuniyet Firmalar n % 93 ü tekrar kat lmak istiyor 1. Bölge Bölge Fiyatlara KDV dahil de ildir. Fiyatlar m 2 ücretidir. *Kesin sat fl için, belirtilen ücret aral ndaki tarihlerde sözleflme yap lmas ve tüm ödemenin sözleflme ile beraber tamamlanm fl olmas gerekmektedir. *Stant da l m, sponsorluk kategori sahiplerine öncelikli da t m ile bafllayacak, daha sonras nda baflvurular n ödeme önceli ine göre devam edecektir. *16-17 Kasım tarihlerinde stant alan kullan m 2 gün boyunca firmaya ait olacakt r. STANT ALAN fi RKETLERE SA LANACAK OLANAKLAR -Stant yeri - 1 adet masa, 2 adet sandalye, 1 adet 3 lü priz - 1 adet ücretsiz kongre kat l m (Kat l mc isminin 31 A ustos 2015 tarihine kadar bildirilmesi gerekir.) - fiirket logosu afla da ad geçen tüm alanlarda yer al r - Kongre final program kitapç Adet - Kat l mc yaka kartlar mini programlar Adet - Kongre web sayfas nda - Pasaport - Alandaki Stant Panolar Stant planlar hakk nda detayl bilgi almak için lütfen afla daki alternatiflerden birini kullan n sayfas n mail at n TIKLAYIN! (+90) ARAYIN! 32

34 PY DERG S KONGRE AVANTAJLARI Kongrenin tüm sponsor ve stant firmalar için büyük f rsat! Türkiye de insan yönetiminin nabz n tutan PY Dergisi ne 1 y ll k ilan verin, % 30 indirimli tarifelerden yararlan n! Daha fazla bilgi için: Pınar Sökin Tel:

35 KONGRE KAYIT ÜCRETLER KASIM KASIM Nisan 2015 e kadar 1 Mayıs Temmuz 2015 arası 16 Temmuz Eylül 2015 arası 1 Ekim 2015 e sonrası PERYÖN Üyesi TL TL TL TL Önceki Dönem Kat l mc s * TL TL TL TL Katılımcı TL TL TL TL Grup ndirimi (2-5 Kifli Aras ) TL TL TL TL Grup ndirimi (6-9 Kifli Aras ) TL TL TL TL Grup ndirimi (10 Kifli ve Üzeri) TL TL TL TL Ö retim Üyesi / Kamu TO / SO / BÜMED / T SK TL TL TL TL Ö renci 350 TL Fiyatlar 1 kifli içindir. %18 KDV eklenecektir. Fiyatlar n geçerli olabilmesi ve kayd n z n tamamlanabilmesi için, kay t olunan dönem içerisinde ödeme yap lmas gerekmektedir. PERYÖN indirimi, aidat borcu olmayan üyeler için geçerlidir. Ayn anda iki indirim kullan lamaz, indirimlerden en yüksek olan uygulan r. "Önceki Dönem Kat l mc s " fiyat tipinden faydalanmak için, 2014 y l nda yap lan kongreye kat lm fl olmak gerekmektedir. "Ö retim Üyesi / Kamu / TO / SO / BÜMED / T SK" fiyat tipi indirimi üyeleri için geçerlidir. Ö renci kay t fiyatlar, çal flmayan, 26 yafl n aflmam fl ve halen lisans ve yüksek lisans ö rencisi oldu unu ispat edenler için geçerlidir. (Ö renci kimli i, ö renci belgesi vs. evraklar n n gönderilmesi gerekmektedir.) Kayıt için: 34

36 %30 ND R ML KATILMAK Ç N PERYÖN E ÜYE OLUN! BUNUN Ç N AfiA IDAK BAfiVURU FORMLARINI HEMEN DOLDURARAK A FAKSLAYIN, B Z S Z ARAYIP PERYÖN LÜ YAPALIM KASIM 2015 YA DA ADRES NE G R P ÜYE OLMAK Ç N TIKLAYIN VE HEMEN ARAMIZA KATILIN. KURUMSAL ÜYE OLMAK ST YORUM F RMA AÇIK ADI : SEKTÖR :... LET fi M KURULACAK K fi N N ADI SOYADI :... TELEFON :... E-POSTA :... B REYSEL ÜYE OLMAK ST YORUM ADI SOYADI :... MESLE :... DEPARTMAN / UNVANI :... ÇALIfiILAN SEKTÖR :... TELEFON :... E-POSTA :... 35

37 B ZE ULAfiIN! PERYÖN Türkiye nsan Yönetimi Derne i Üst Bostanc Mahallesi Yal yolu Sokak No: 54 smail Ergin fl Merkezi B Blok Kat: 4 Kad köy stanbul Tel: Faks:

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER DEVLET DESTEKLER 6 YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Sanayiye

Detaylı

KOB ler için internet

KOB ler için internet KOB ler için internet 1 e ve e-ticarete girifl Haziran 2007 2 stanbul Avrupa Bilgi Merkezi, SO, KOSGEB ve KV ortakl nda yürütülen ve k smen Avrupa Komisyonu taraf ndan finanse edilmekte olan bir giriflimdir.

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

TANITIM ve KAYIT B R O Ş Ü R Ü. www.peryon.org.tr kongre@peryon.org.tr

TANITIM ve KAYIT B R O Ş Ü R Ü. www.peryon.org.tr kongre@peryon.org.tr TANITIM ve KAYIT B R O Ş Ü R Ü www.peryon.org.tr kongre@peryon.org.tr Avrupa nın 2.en büyük İnsan Yönetimi Kongresi olan PERYÖN Ulusal İnsan Yönetimi Kongresine siz de katılın. Kamu ve özel sektörden Yönetim

Detaylı

DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I

DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I ED TÖR Önce hizmet, sonra sensin Günümüzde müflterimiz art k yüksek standartta hizmet talep ediyor ve bu hizmeti aya na istiyor. Gelecek, eskiden oldu u gibi olmayacakt r. Rekabet

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Yo un Bir Mart Yaflad k...

Yo un Bir Mart Yaflad k... ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding CEO su F. Bülend Özayd nl : Tüketiciye Daha da Yak n Bir Topluluk Olaca z! e-dönüflüm...8 Bilgi Ça na Dönüflüm fiartt r. IT Yat r mlar Bir Merkezden

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M NSAN KAYNAKLARI 19 YÖNET M K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK)

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Tel: (212) 251 94 (Pbx) Faks: (212) 243 8 61 info@aksigorta.com.tr www.aksigorta.com.tr Hizmet Merkezi 444 27 27 24 Faaliyet

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı