MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

2 MENDERES TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 2010 YILI ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ Raporun Dönemi: Ortaklık Ünvanı: Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi tarihinde bu görevlerine seçilmiģ olup, görev süreleri 3 yıldır. Adı Soyadı Rıza AKÇA (*) Ahmet B. GÖKSAN(*) Erbil AKÇA Ali ATLAMAZ Cemal ĠPEKOĞLU Abdülkadir UYGUN Görevi Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi (*) ġirketi her konuda temsile münferit olarak yetkilidir. Ortaklığın Sermayesinde Dönem Ġçinde Meydana Gelen DeğiĢiklikler ġirketimizin ,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermayesi ,00 TL dir. Esas sözleģme değiģikliği Dönem içerisinde esas sözleģme değiģikliği olmamıģtır. Ortaklığın Sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip ortak adları ( tarihi itibariyle) ADI SOYADI HĠSSE MĠKTARI SERMAYE ORANI SERMAYE TUTARI ( YTL) 1- HALKA ARZ ,00 51,93% ,00 2- AKÇA HOLDĠNG A.ġ ,00 45,68% ,00 3- DĠĞER ,00 2,39% ,00 TOPLAM ,00 100% ,00 2

3 MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HİSSE DAĞILIMI ( ) TOPLAM; % 1- HALKA ARZ; ; 51,93 2- AKÇA HOLDİNG A.Ş ; 45,68% 3- DİĞER ; 2,39% ġirketimizin Faaliyet Gösterdiği Sektör Ġçindeki Yeri Hakkında Bilgi Tarihçe Menderes Tekstil 1984 yılında Denizli-Sarayköy'de kuruldu m2 açık, m2 kapalı alanda olmak üzere toplam m2 lik bir alan üzerinde Ġplik, Dokuma hazırlık, Dokuma, Örgü, Baskı-Boya, Astar-Tela ve Konfeksiyon olmak üzere 7 üretim tesisinden oluģan entegre ev tekstili kuruluģudur li yıllarda, Türkiye'nin kalkınma sürecinde gerçekleģtirdiği baģarılı çalıģmaları ile ülkemizin saygın ve güçlü kuruluģlarından biri olmuģtur. Üstün teknolojisi ve üretimde gerçekleģtirdiği yüksek kalite ile her yıl ihracat rakamlarını artıran Menderes Tekstil, bugün ev tekstilinde Dünya'nın en modern ve en büyük entegre tesisi olmuģtur. Ürünlerimiz Menderes Tekstil'in ürünleri arasında %100 pamuklu dokuma ve örgü kumaģları, polyester ve pamuk karıģımı kumaģlar, perdelik kumaģlar, döģemelik kumaģlar, yaka astarları, yapıģkan elbise telaları, nevresimler, çarsaflar, yastık kılıfları, uyku setleri ve masa örtüleri, özellikli teknik ev tekstili ürünleri (Su geçirmez, kir leke tutmaz, permanent antibakteriyel ve hasta altlığı bezleri) ve yüksek dayanımlı plaj Ģemsiyesi yer almaktadır. 3

4 Ev Tekstili Ürünleri: ÇarĢaf, Lastikli ÇarĢaf, Nevresim Takımı, Yorgan Kılıfı, Yastık Kılıfı, Uyku Seti, Masa Örtüsü, Perde, Bebe Seti ve Baskılı KumaĢlar. Konfeksiyon Yardımcı Malzemeleri: Elbise Telası, Yaka Astarı, ManĢet. DöĢemelik KumaĢlar: Koltuk Örtüleri. ġirketimiz ev tekstili alanında faaliyet göstermekte olup üretiminin % 90 lık bölümünü ABD ve Avrupa Pazarına ihraç etmektedir. Yurt içi piyasaya yönelik olarak astar, tela, masa örtüsü ve çeģitli promosyon ürünleri satıģı yapmaktadır. Ayrıca 2001 yılı baģından bu yana iç piyasaya yönelik olarak kendi La Notte markasıyla nevresim takımı satıģı yapmaktadır. ġirketimiz iģtirakleri; Menderes Tekstil Pazarlama A.ġ, (%45), Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.ġ. (%20), Menderes Lojistik Depolama Hizmetleri TaĢımacılık A.ġ. (%45), Aktur Araç Muayene Ġstasyonları ĠĢletmeciliği A.ġ. (% 48) ve Smyrna Seracılık Ticaret Anonim ġirketidir. (%79,16) Bu yıl faaliyetine baģlayan Aktur Araç Muayene Ġstasyonları ĠĢletmeciliği A.ġ sayılı kanun kapsamında özelleģtirilen araç muayene istasyonlarının Aydın, Denizli, Ġzmir ve Manisa illerinde 20 yıl süreyle iģletmeciliğini yapacaktır. 20 Ģube ve 4 gezici araç ile faaliyet göstermektedir. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararına uygun olarak Ģirketimiz tarafından Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde yer alan prensipler uygulanmıģtır. PAY SAHĠPLERĠ ġirketimizde; yatırımcılarla iliģkiler Mali ĠĢler bünyesinde Mehmet TAHRAN ve Serap ġenkaya tarafından yürütülmektedir. Pay sahiplerinin gerek telefonla, gerek yazılı her türlü soruları cevaplandırılmaktadır. KAMUYU AYDINLATMA VE ġeffaflik ġirketimiz bünyesinde gerçekleģen tüm geliģmeler pay sahiplerine ve kamuya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Özel Durumların Kamuya Açıklanması ile ilgili tebliği çerçevesinde yapılmaktadır. ġirketimiz tarafından 2010 açıklaması yapılmıģtır. yılı ilk altı aylık dönem içerisinde 5 adet özel durum 4

5 ġirketimize ait periyodik mali tablolar, yıllık faaliyet raporları, tarihçemiz, vizyon ve misyonumuz, özel durum açıklamalarımız internet sayfamızda ( ) yer almaktadır. MENFAAT SAHĠPLERĠ ġirketimiz ile ilgili tüm menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda basın yayın organları, internet sitesi ve özel durum açıklamaları ile bilgilendirilmektedir. ġirketimizde Ġnsan Kaynakları Politikası oluģturulmuģtur. ĠĢe alım politikasında ve kariyer planlamaları yapılırken, eģit koģullardaki kiģilere eģit fırsatlar sağlanır. Personel alımına iliģkin kriterler yazılı olarak belirlenmiģtir. Uygulamada bu kriterlere uyulur. Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalıģanlara eģit davranılır. ÇalıĢanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılır. Bu doğrultuda Kalite Yönetim Sistemi, tüm çalıģanlarının katılımı ile, baģarılı ve ülkemizin en iyi Ev Tekstili Ürünleri Üreticisi olma hedefine ulaģmak amacı ile geliģtirilmiģtir. ġirketimizin sahip olduğu sertifika ve lisanslar ; *TSE Kalite uygunluk belgesi, *Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ISO 9001:2000, *Ekolojik Ģartlara zarar vermeden üretim yaptığını gösterir OKE-TEK Belgesi *Kaliteyle ilgi Sanfor Lisansına. YÖNETĠM KURULU ġirketimiz Yönetim Kurulu, 26 Nisan 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 üye seçilmiģtir. Üyeler; Rıza AKÇA Ahmet Bilge GÖKSAN Erbil AKÇA Ali ATLAMAZ Cemal ĠPEKOĞLU Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımında, Rıza AKÇA BaĢkan, Ahmet Bilge GÖKSAN BaĢkan Vekilliği diğerleri üye olarak görev almıģtır. Yönetim Kurulu kararınca BaĢkan ve BaĢkan Vekili ġirketi temsile münferiden yetkili kılınmıģtır. 5

6 Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunlu olup Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları ġirketin Ana sözleģmesinde belirtilmiģtir. Dönem içerisinde Ģirket hedef ve stratejileriyle gerçekleģen sonuçların takibi açısından Yönetim Kurulu toplanmıģ ve 13 adet karar alınmıģtır. ġirketimiz Yönetim Kurulunca; Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X No:16 Tebliği uyarınca Denetimden sorumlu bir komitesi oluģturulmuģtur. FAALĠYETLER Yatırımlar: Üretim ve SatıĢ Faaliyetleri: Üretime ĠliĢkin Bilgiler Kapasite 27 Kasım 2007 tarih, 235 rapor no lu ve 03 Aralık 2010 geçerlilik süresi olan Denizli Sanayi Odası ndan alınan kapasite raporuna göre ġirket in yıllık üretim kapasite bilgileri aģağıdaki gibidir (kapasite, günde 8 saat yılda 300 gün üzerinden hesaplanmıģtır, Ģirket günde 3 vardiya çalıģmaktadır. Ürün Birim Toplam ÇarĢaf Adet 30,480 Fitted lastikli çarģaf Adet 6,552,000 Nevresim Adet 8,616,000 Yastık kılıfı Adet 53,100,000 Yatak örtüsü Adet 23,400,000 Banyo havlusu Adet 23,400,000 Masa örtüsü Adet 23,400,000 Bornoz Adet 1,872,000 Peçete Adet 37,440,000 Pantolon Adet 1,965,600 Gömlek Adet 2,808,000 ġort Adet 3,463,200 Gecelik-pijama Adet 3,463,200 6

7 Kapasite (Enerji) 25 Mart 2009 tarih, 50 rapor no lu ve 27 Mart 2012 geçerlilik süresi olan Denizli Sanayi Odası ndan alınan kapasite raporuna göre ġirket in yıllık üretim kapasite bilgileri aģağıdaki gibidir (kapasite, günde 8 saat yılda 300 gün üzerinden hesaplanmıģtır, Ģirket günde 3 vardiya çalıģmaktadır): Elektrik enerjisi 161,827,000 Kwh/yıl Buhar 617,569,920 Joule/yıl Sıcak su 238,360,320 Joule/yıl a- Üretim Miktarlarımız Ürün Cinsleri Birim DeğiĢim % Ġplik KG , ,00 1,36 Hambez M , ,00 20,39 Mamul Bez M , ,00-1,79 Tela Astar M , ,00 42,39 Nevresim, ÇarĢaf, Yastık ADET , ,00 8,57 Elektrik KWH , ,00 10,35 Parça Bez KG , ,00 15,37 Salkım domates KG , ,00 51,85 b-satıģ Miktarları Ürün Cinsi Birim DeğiĢim % Mamül Bez MT , ,00 29,51 Tela Astar MT , ,00 34,83 Nevr. ÇarĢ. Perd. Yast. ADET , ,00-2,59 Telef Pamuğu KG , ,00-28,07 Elektrik KWH , ,00-58,58 Parça Bez KG , ,00-21,60 Salkım domates KG , ,00 79,77 7

8 Finansal Yapıya ĠliĢkin Bilgiler 2010/ /06 Dönemleri KarĢılaĢtırmalı Bilançosu Özet Bilanço Dikey Dikey Yatay % % % I-Dönen Varlıklar ,00 45, ,00 40,46 22,09 II-Duran Varlıklar ,00 54, ,00 59,54-2,29 Aktif Toplamı ,00 100, ,00 100,00 7,57 I-Kısa Vadeli Borçlar ,00 38, ,00 40,46 1,39 II-Uzun Vadeli Borçlar ,00 1, ,00 2,61-24,25 Ana Ortaklık DıĢı Pay ,00 0, ,00 0,58-7,72 III-Özsermaye ,00 59, ,00 56,36 13,65 A-Sermaye ,00 45, ,00 48,83 0, / /06 Dönemleri KarĢılaĢtırmalı Gelir Tablosu Dikey Dikey Yatay ÖZET GELĠR TABLOSU % % % SatıĢ Gelirleri ,98 SatıĢların Maliyeti (-) , ,25 6,53 Esas Faaliyet Karı/Zararı , ,64 23,40 Dönem Kar / Zararı , , ,61 8

9 Ġdari Faaliyetler : Üst yönetimi oluģturan kiģilerin isim ve görevleri aģağıda belirtilmiģtir. Adı Soyadı Ünvanı Mesleki Tecrübesi Ali Atlamaz Genel Müdür 26 Yıl Kadri IĢılay Ġplik Dokuma Fabrikası Müdürü 26 Yıl Turhan Avdan Terbiye Fabrikası Müdürü 25 Yıl Yusuf Güngör Desen Gravür Müdürü 19 Yıl Mehmet Özdemir Makine ve Enerji Müdürü 36 Yıl Murat AktaĢ Satınalma Müdürü 14 Yıl Ali Rıza Kut Bilgi ĠĢlem Müdürü 31 Yıl Koray Kaplan Planlama Müdürü 12 Yıl Mehmet Tahran Muhasebe Müdürü 29 Yıl Mehmet Alptekin Ġnsan Kaynakları Müdürü 26 Yıl Özcan Salihoğlu Konfeksiyon Müdürü 28 Yıl Ġlknur ElmastaĢ Ġhracat Müdürü 14 Yıl Özcan Öztürk Kalite Kontrol Müdürü 26 Yıl Ġlker Ertuna Kalite Güvence Müdürü 17 Yıl ġirketimizin tüm yöneticileri görevlerinin icap ettirdiği tahsil ve iģ tecrübesine sahiptir. ġirketimizde dönemi içerisinde çalıģan sayısı kiģidir yılı Haziran ayı itibariyle kıdem tazminatı karģılığı TL dır. 9

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA GENEL BİLGİLER... 3 YÖNETİM KURULU... 4 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ 1 Raporun Dönemi : 01.01.2012 31.03.2012 2 Ortaklığın

Detaylı

SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN

SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi ĠĢletmeleri A.ġ. 31.12.2010 Tarihi Ġtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim

Detaylı

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2009/4.DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2009-31.12.2009 FAALĠYET RAPORU KURULUġ TARĠHĠ 25.09.2003

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleģmede değiģiklik yapılmıģsa bunun nedenleri ve yapılan değiģikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleģmede değiģiklik yapılmıģsa bunun nedenleri ve yapılan değiģikliklerin neler olduğu: GÜLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMĠ SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL RAPORLAMAYA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ NE (II-14.1) ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I GĠRĠġ 1. Raporun

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

E Vy! Güney. işletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı

E Vy! Güney. işletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011 EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011 25 Ağustos 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER HAKKIMIZDA... 2 YÖNETĠM KURULU VE

Detaylı

Sasa Polyester Sanayi A.ġ. 1 Ocak 30 Eylül 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Sasa Polyester Sanayi A.ġ. 1 Ocak 30 Eylül 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sasa Polyester Sanayi A.ġ. 1 Ocak 30 Eylül 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu Ġçindekiler 1. Kısaca Sasa... 4 1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 4 1.2. Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler... 4 1.3. Yönetim

Detaylı

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK -31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İDAŞ A.Ş. 1 1. GENEL BİLBİLGİLER ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : ĠDAġ ĠSTANBUL DÖġEME SANAYĠĠ A.ġ. KURULUŞ TARİHİ : 09.07.1965

Detaylı

VESTEL BEYAZ EġYA SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

VESTEL BEYAZ EġYA SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2012 yılı üç aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe Ġlkelerine

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1.ġirket Hakkında Genel Bilgiler Unvanı : Say Reklamcılık Yapı

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 24 Ağustos 2011 Geçerlilik Dönemi 24.08.2011-24.08.2012 SINIRLAMALAR Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2008 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe

Detaylı

HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL BAKIġ... 3 Grup Organizasyon Yapısı... 5 1.2. Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.ġ.... 5 1.3. Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.ġ.... 6 1.4. Hitit Döviz

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ. 2012 YILI YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.ġ.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ. 2012 YILI YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.ġ. BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ. 2012 YILI YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I - GĠRĠġ: Raporun Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.ġ. Ticaret Sicil Numarası:

Detaylı

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 31 Mart 2010 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 31 Mart 2010 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 31 Mart 2010 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu a) Raporun dönemi, ortaklığın ünvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT SERMAYE PĠYASASI KURULUNUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 30 EYLÜL 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2009 yılı ilk 9 aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ

Detaylı

ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM

ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01.2008/31.12.2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU Mustafa LAÇĠN Genel Müdür Değerli Ortaklarımız; 1994 yılında aspiratör üretimi ile baģlayan yolculuğumuza 2008

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. FAALĠYET RAPORU (01.01.2011-31.12.2011)

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. FAALĠYET RAPORU (01.01.2011-31.12.2011) Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. FAALĠYET RAPORU (01.01.2011-31.12.2011) MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 TL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 50.400.000 TL YÖNETĠM KURULU ġirketin 29.04.2011

Detaylı

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi MADDE 1 AĢağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1- Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim ve Denetimden Sorumlu Komiteye iliģkin bilgiler

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013 2013/Haziran GĠRĠġ VE ĠDARĠ FAALĠYETLER... 3 I.KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.... 3 II.HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 2013 YILI DOKUZ AYLIK DEĞERLENDĠRMESĠ....

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı