T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 58 SAYI: 2009/9 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 58 NUMBER: 2009/9 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER GENEL STAT ST KLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...59 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR...121

8 750 RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Eskiça da co rafya ve seyahat Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H...132

9 000 GENEL KONULAR 000 (4) Savafl, Erkay. Güvenilir Hesaplama. Bayter, Mustafa. Türkçe Web Sitelerinin Kataloglanmas n n Önemi. Türk Kütüphanecili i 23(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. Bilim ve Teknik 42(502) , ss SA SA (5) 020, 000 fiirketler, Biliflim Altyap lar ndaki En Zay f Halkay -Evraklar - Güvence 000 (1) Alt na Alma Önlemlerinde Baflar s zlar. Yang n ve Güvenlik Elbeyo lu, Metin. Elektronik Belge (129) , ss. Yönetim Sistemleri için Baflar 1995 SB 219 Faktörleri. Beklenen Mahalli 000, 650 dareler Dergisi 19(181) , ss. 000 (6) 1991 SB , 350 Karc o lu, Fatih - Esat Kurt. Örgütsel letiflimin Etkinli i Aç s ndan Kurumsal Bloglar ve Birkaç Kurumsal Blogun ncelenmesi. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 23(3) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Üstdal, Kaplan Muzaffer. Bilimsel Bir Posterin Haz rlanmas nda ve Sunulmas nda Bilinmesi Gerekenler. Erciyes T p Dergisi 31(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA 9 650, SB , (2) Kaynar, O uz - Serkan Tafltan. Zaman Serileri Tahmininde ARIMA- MLP Melez Modeli. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 23(3) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) 1987 SA 57 Sa ro lu, fieref - Hülya Bulut. Mobil 020, 350 Ortamlarda Bilgi ve Haberleflme Güvenli i Üzerine Bir nceleme. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 24(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (7) Y ld z, Özgür. Aktivistin nternet Günlü ü: Söylemden Eyleme nternet. Birikim ( ) , ss. 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Akman, smail. Özel darelere Devir: Halk Kütüphanelerinin Gelece i. Türk Kütüphanecili i 23(3) , ss. 020 (2) Bayter, Mustafa. Türkçe Web Sitelerinin Kataloglanmas n n Önemi. Türk Kütüphanecili i 23(3) , ss. Türkçe ve ng. özet.

10 020 (3) 020 (7) Birinci, Hatice Gülflen. Amerika Birleflik Devletleri Bilgi Politikas. Türk Kütüphanecili i 23(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. Ünlü, Mahir. Okumak Üstüne. Türk Dili Dergisi 23(134) , ss 1989 SA SA (8) Yontar, Aysel. Türkiye'de Çakmak, Tolga - Bülent Y lmaz. Okul Öncesi Dönem Çocuklar n n Okuma Al flkanl na Haz rl k Durumlar Üzerine Bir Araflt rma: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu Örne i. Türk Kütüphanecili i 23(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Dilek-Kayao lu, Hülya. stanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde Araflt rma E ilimleri : Lisansüstü Tezlerinin çerik Analizi. Türk Kütüphanecili i 23(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. Kütüphanecilik Alan nda lk Kad n Profesör ve Cumhuriyetimizin Zarif Bir Temsilcisi: Rahmetli Hocam Prof. Dr. Jale Baysal. Türk Kütüphanecili i 23(3) , ss SA GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Somel, Ali. dare Yaklafl m ndaki Dönüflümün Türk dare Dergisi'ne Yans mas. Amme daresi Dergisi 42(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA Yaz c, Savafl. Baykufl: Felsefe Yaz lar Dergisi'nde Felsefe, Devrim, 020 (5) Gülle, M. Tayfun. Mahflerin Üç Atl s. Türk Kütüphanecili i 23(3) , ss SB SA Akademi, Gelenek Üzerine [Söylefli] Konuflan: Ça dafl Yusuf Akbulut, Evrensel Kültür (213) , ss. 100, (6) 060 GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Toplu, Mehmet. Elektronik Yay nc l n Ortak Koleksiyon Gelifltirme ve Kütüphane Konsorsiyumlar na Etkileri ve Türkiye'deki Uygulamalar. Türk Kütüphanecili i 23(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Atagök, Temur. Resim ve Heykel Müzesi ve "Serginin Sergisi" Üzerine [Söylefli] Konuflan: Ece Zerman, Toplumsal Tarih (189) , ss SB , 060 2

11 060 (1) Öz, Ali. Çeyrek Asr n Tarihini Özer, Atila. Eskiflehir'de S ra D fl Bir Foto rafla Yazd [Söylefli] Konuflan: Müze. Yap (334) , Devrim Büyükacaro lu, Evrensel ss. ng. özet 1973 SA 152 Kültür (213) , ss SB , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 100 FELSEFE VE PS KOLOJ 070 (1) Akal n, fiükrü Halûk. Milliyet Gazetesinin Dil Anketi. Türk Dili 97(693/Özel say : Söylefli) , ss SA , (2) Bali, R fat N. Tek Parti Dönemi Mizah Dergilerinde Adalar mgesi. Toplumsal Tarih (189) , ss SB (3) Binark, smet - Mine Gencel Bek. Elefltirel Medya Okuryazarl : Kurumsal Yaklafl mlar ve Uygulamalar [Kitap Tan tma] Tan tan: Zeynep Tuba Sungur, Türk Kütüphanecili i 23(3) , ss SA , (1) Tando an, Cüneyd. Felsefenin Konumu Üzerine Birkaç Söz. Türk Dili Dergisi 23(134) , ss SA (2) Yaz c, Savafl. Baykufl: Felsefe Yaz lar Dergisi'nde Felsefe, Devrim, Akademi, Gelenek Üzerine [Söylefli] Konuflan: Ça dafl Yusuf Akbulut, Evrensel Kültür (213) , ss SB , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) 070 (4) Alt ner, Ahmet Turhan. Davetkâr ve Ç kla, Selçuk. Tanzimat'tan Cilveli Bir Kitap ["Yaflama Sanat " Adl Günümüze Gazete-Edebiyat liflkisi. Kitab Üzerine Söylefli] Konuflan: Türkbilig (18) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Turgut Kut, Yemek ve Kültür (18) 2000 SA , ss. 070, SB (5) Kutlu, Denizcan. ' nce fller'in Aynas nda [P nar Ö ünç'ün " nce fller" Adl Kitab Üzerine] Evrensel Kültür 150 PS KOLOJ (213) , ss. Do an, Selen - Selçuk K l ç SB 96 Ör ütlerde " zlenim Yönetimi 070 3

12 Davran fl " Üzerine Kavramsal Bir nceleme. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 23(3) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 650, 150 Yeterlik liflkisinin ncelenmesi. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 18(3) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (1) E inli, Ayfle Temel. Çal flanlarda fl Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çal flanlar n n fl Doyumuna Yönelik Bir Araflt rma. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 23(3) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , (2) Karatafl, Zeynep. Sald rganl k: Sald rganl n Ergenler Üzerindeki Etkileri. Ça dafl E itim 34(367) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (3) 190, 320 Özak, Nilüfer Öymen - Gülçin Pulat Gökmen. Belek ve Mekan liflkisi Üzerine Bir Model Önerisi. itüdergisi/a: mimarl k, planlama, tasar m 8(2) , ss. Türkçe ve ng. ve özet SA , SA 4 300, 200 Üstün, Ayfle. Bilgi Hizmetlerinde Verimlilik ve Motivasyon. Türk Kütüphanecili i 23(3) , ss SA , (1) 150 (4) Yard mc, Figen - Zümrüt Baflbakkal. lkö retim Ö rencilernide Alg lanan Sosyal Destek ile Öz ET K (AHLAK FELSEFES ) Günefl, Cevriye Demir. Kutadgubilig'de Yüz ve Etik liflkisi. Türk Yurdu 29(265) , ss. 190 MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Do an, Fikret. Karfl Ifl k. Birikim ( ) , ss. 200 D N Çolak, Ali. Fert ve Toplum Aç s ndan Din. Diyanet lmi Dergi 45(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Aynakulova, Gülnisa. K rg zistan'da Misyonerlik Faaliyetleri. Türk Yurdu 29(265) , ss SB , 950

13 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 1992 SB (1) Akbafl, Bahattin. Kadir Gecesi. Diyanet (225) , ss SC Akdo an, Ali. fiehirleflme Sürecinde Komfluluk liflkileri ve slâm. Diyanet lmi Dergi 45(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (6) Galip, A. Mevlâna, Ahi Evren (Nasreddin Hoca) ve Hac Bektafli Veli liflkisi. Evrensel Kültür (213) , ss. Gemici, Nurettin. Evliya Çelebi'nin Hac Ziyareti ve Seyahatname'nin Hac Bölümünün Kaynaklar. Diyanet lmi Dergi 45(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 810, SA 4 Hassan, M. Kabir - Juanyed Masrur 300, 297 Khan. Zakat, External Debt and Poverty Reduction Strategy in Bangladesh. Journal of Economic 297 (2) Cooperation Among Islamic Al fl k, Gülflen Seyhan. Yesevî Countries 28(4) , ss. Takipçisi Olarak Ubeydullâh Han. Türkbilig (18) 2009, ss SB 152 Türkçe ve ng. özet. 330, SA , 810, (7) Karaman, Fikret. Din Hizmetini 297 (3) Taçland ran De er Müezzinlik ve Apak, Adem. Hât b b. Ebû Beltea Ezan. Diyanet (225) , (r.a.) Diyanet (225) , ss ss SC SC (4) Ar k, M. Selim. Nasuh Tövbesi. Diyanet (225) , ss SC SC (8) Karsl, brahim Hilmi. fiimdi O'na S nman n Zaman. Diyanet (225) , ss. 297 (5) 297 (9) Baflkurt, rfan. Dinî ve Sosyal Okumufl, Ejder. slam ve Kad n. Hayata Kat l m Projesi Olarak Cami Diyanet (225) , ss. Dersleri. Diyanet lmi Dergi 45(3) 1969 SC , ss. Türkçe ve ng. 297 özet SA (10) 297 Oruç, Cemil. Haf zl k E itimi: Elaz - Harput Hamdi Baflaran Kur'an Kursu 5

14 Örne i. Diyanet lmi Dergi 45(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (11) 300 (3) Ünal,. Hakk. Korunmas Gereken Bir De er: Irz. Diyanet (225) , ss SC SB Beklentileri. Millî E itim 38(184) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Azerbaycan. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss. 297 (12) Bakar, Bülent. kinci Dünya Y ld r m, Kadri. slam Kültüründe Savafl 'nda stanbul ve Trakya'dan Küttâb E itimi Üzerine Bir nceleme. Anadolu'ya Göç ve Pani e Karfl Diyanet lmi Dergi 45(3) , Propaganda. Yak n Dönem Türkiye ss. Türkçe ve ng. özet. Araflt rmalar 6(12) 2007, ss SA 4 Türkçe ve ng. özet SA , TOPLUM B L MLER 300 (1) Akdo an, Ali. fiehirleflme Sürecinde Komfluluk liflkileri ve slâm. Diyanet lmi Dergi 45(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 300, (2) Amerika Birleflik Devletleri. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss SA SB Battal, Semra - Gülsen Günefl - Yasemin Aç k. Elaz Merkez Bölgesinde Kad nlar n Çevresel Sigara Duman na Maruziyeti ve Bu Konudaki Bilgi ve Tutumlar. nönü Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi 16(3) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB 238, (4) Bele, Tansu. Toplumun Görünümleri Üstüne K sa De inmeler. Türk Dili Dergisi 23(134) , ss. 300 (5) Bice, Hayati. Do u Türkistan'da Arslan, Sevda Özdinçer - Sevim Demografik Asimilasyon. Türk Savafler. Okulda Zorbal k. Millî Yurdu 29(265) , ss. E itim 38(184) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , 300 Ayvac, Hakan fievki - Salih Aky ld z. Topluma Hizmet Uygulamalar Dersinin Bireye ve Topluma Kazand rd klar ve Toplumun 6 Binark, smet - Mine Gencel Bek. Elefltirel Medya Okuryazarl : Kurumsal Yaklafl mlar ve Uygulamalar [Kitap Tan tma] Tan tan: Zeynep

15 Tuba Sungur, Türk Kütüphanecili i 23(3) , ss SA , (13) Çolak, Ali. Fert ve Toplum Aç s ndan Din. Diyanet lmi Dergi 45(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) Birleflik Arap Emirlikleri. 300, 200 GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss. 300 (14) 1997 SB 122 Demirkan, Semra. Gençli in 300 Toplumsallaflmas nda Ailenin Rolü. 300 (7) Diyanet (225) , ss. Bora, Aksu. Feminizm ile 1969 SC 6 Sosyalizmin Mutsuz Evlili i Arkadafl 300 Olsak Yeter. Birikim ( ) , ss. 300 (15) 1975 SB 50 Dinç, Güven. Cumhuriyet'in lk Nüfus 300 Say m na Göre Antalya'n n Demografik Yap s. Yak n Dönem 300 (8) Türkiye Araflt rmalar 6(12) 2007, Brezilya. GEME'den Bak fl ss. Türkçe ve ng. özet. (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss SA SB , (16) 300 (9) Endonezya Cumhuriyeti. Büyüktuncer, Koray. Sosyal GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Bilimlere ve Akademiye Dair: Hangi Kültürleri) 2009, ss. Bilimin Hangi K stas? Evrensel 1997 SB 122 Kültür (213) , ss SB (17) Er, zzet. Din Devlet liflkisi ve 300 (10) Diyanet flleri Baflkanl. Diyanet Cezayir. GEME'den Bak fl lmi Dergi 45(3) , (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet ss SB SA , (11) 300 (18) Çiftçi, Ali. Sorunlar Yuma nda Gençli imiz. Diyanet (225) , 4-6. ss SC (12) Çin Halk Cumhuriyeti. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss SB Erol, Ali. Sol ve Homofobi. Birikim ( ) , ss SB 50 Ersoy, Ahmet. Melezli e Övgü: Tanzimat Dönemi Osmanl Kimlik Politikalar ve Mimarl k. Toplumsal Tarih (189) , ss SB , 300 7

16 300 (19) 300 (26) Gana. GEME'den Bak fl (38/Özel Hocao lu, say : fl Kültürleri) 2009, ss SB (20) Gündüz, Mustafa Y l nda II. Meflrutiyetin'in Entellektüel Miras. Millî E itim 38(184) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (21) Güney Afrika Cumhuriyeti. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss. Çiçek. hmal Edilen Bir Konu 'Mobbing': Bir Olgu Sunumu. Adli Bilimler Dergisi 8(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (27) Hüseyino lu, Ali fiamil. kili Standartlar n Azerbaycana Etkisi. Türk Yurdu 29(265) , ss SB , (28) Irak Cumhuriyeti. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss SB SB (29) 300 (22) Güney Kore. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss. ran slâm Cumhuriyeti. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss SB SB (30) 300 (23) Gürcistan. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss. sveç. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss SB SB (31) 300 (24) H rvatistan. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss. Kanada. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss SB SB (32) Karahan, 300 (25) Hindistan. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss SB Ebru - A. fiule Özüekren. Konut Kariyerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nitel Bir Araflt rma Yöntemi. itüdergisi/a: mimarl k, planlama, tasar m 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 640

17 300 (33) 300 (39) Katar. GEME'den Bak fl (38/Özel Malezya. GEME'den Bak fl say : fl Kültürleri) 2009, (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss ss SB SB (34) Kazakistan. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss SB (35) Kenya Cumhuriyeti. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss SB Köseo lu, Nevzat. Ulus Devlet Soruflturmas. Türk Yurdu 29(265) , ss. 300 (42) 1960 SB , (40) Meksika Birleflik Devletleri. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss SB (41) M s r. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss SB Nijerya Federal Cumhuriyeti. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss. 300 (36) 1997 SB 122 Libya. GEME'den Bak fl (38/Özel 300 say : fl Kültürleri) 2009, ss. 300 (43) 1997 SB 122 Pakistan. GEME'den Bak fl 300 (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss. 300 (37) 1997 SB 122 Lübnan Cumhuriyeti. GEME'den 300 Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss. 300 (44) 1997 SB 122 Peru. GEME'den Bak fl (38/Özel 300 say : fl Kültürleri) 2009, ss. 300 (38) 1997 SB 122 Maksudyan, Nazan. The Fight Over 300 Nobody's Children: Religion, Nationality and Citizenship of Foundlings in the Late Ottoman Empire. New Perspectives on Turkey (41) 2009, ss. özet SA , ng. 300 (45) Polonya. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss SB

18 300 (46) 300 (52) Rusya Federasyonu. GEME'den fiili. GEME'den Bak fl (38/Özel Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) say : fl Kültürleri) 2009, 2009, ss ss SB SB (47) 300 (53) Say, Ahmet. Sulukule'nin Y k lmas Tanzanya. GEME'den Bak fl Kültürel Soyk r md r. Evrensel (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, Kültür (213) , ss ss SB SB (48) Senegal. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss SB Su ur, Serap. Ev Hizmetlerinde Kad n flgücü stihdam ve Yoksulluk liflkisi: Gündelikçi ve Bak c Kad nlar Üzerine Bir Araflt rma. Amme daresi Dergisi 42(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 350 Tokat l Merkezinde Kad na Yönelik Aile çi fiiddet S kl, fiekli, Risk Faktörleri ve Kad nlar n fiiddete Karfl Tutum ve Davran fllar. Adli Bilimler Dergisi 8(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (54) Toprak, Zerrin. Yabanc Emekli Yerlefliklerin Yerelde Kamusal Hayata Kat l m steklili i ve Yerel Halkla liflkileri (Antalya için Bir Yaklafl m) Yönetim Bilimleri Dergisi 7(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (49) 300 (55) Suriye Arap Cumhuriyeti. Tunus Cumhuriyeti. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss SB SB GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss. 300 (50) 300 (56) Suudi Arabistan. GEME'den Bak fl Türkmenistan. GEME'den (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss SB SB (51) 300 (57) fien, Rahime Beder. Ailede Ergenle Yaflamak ve Ergenle letiflim. Diyanet (225) , 7-9. ss SC SB Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss. Ukrayna. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss.

19 300 (58) 310 GENEL STAT ST KLER Umman. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss SB (59) Ürdün Haflemi Krall. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss SB (60) Vietnam. GEME'den Bak fl (38/Özel say : fl Kültürleri) 2009, ss SB Dinç, Güven. Cumhuriyet'in lk Nüfus Say m na Göre Antalya'n n Demografik Yap s. Yak n Dönem Türkiye Araflt rmalar 6(12) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 310 pek, Selçuk - lknur Kaynar. Demografik Faktörlerin Vergi Uyumuna Etkisi: Bir Anket Çal flmas n n Sonuçlar. Maliye Dergisi (157) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (61) Yenen, Halide. Yeni Roller ve Yeni Sorumluluklar yla Kad n. Diyanet (225) , ss. 320 S YASAL B L MLER 1969 SC Adao lu, Hacer Soykan. Special Y ld z, Özgür. Aktivistin nternet Günlü ü: Söylemden Eyleme nternet. Birikim ( ) , ss SB , SA , 320 Zaptç o lu, Dilek. Dietrich Bonhoeffer ve Ali fieriati'de Sol lahiyat n zleri Tanr 'ya Afla dakilerin Penceresinden Bakmak. Birikim ( ) , ss SB , SB , (62) Zarakolu, Rag p. Bence Su Gedi ini Buldu Aram' n Düflündürdükleri. Evrensel Kültür (213) , 7-9. ss SB SB , Territories in European Union and North Cyprus: A Sui Generis Relationship Under Community Law. Uluslararas liflkiler 6(23) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet. 320 (1) Akgönenç, Oya. Ba ms z Karar Verebilen Bir Türkiye ve Yeni Türk- Rus liflkileri. Jeopolitik 8(68) , ss. 320 (2) Alatafl, Evrim. Sol Hülyam Derdini Söyle. Birikim ( ) , ss. 11

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı