İK Yöneticilerinin Vazgeçemeyeceği 7 Analiz Uygulaması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İK Yöneticilerinin Vazgeçemeyeceği 7 Analiz Uygulaması"

Transkript

1

2 Giriş İnsan Kaynakları verilerinin doğru değerlendirme ölçütleriyle analiz edilmesi, insan kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağladığı gibi, kurumun başarısında insan kaynaklarının oynadığı önemli rolün çok boyutlu ve somut biçimde Üst Yönetime raporlanmasını sağlar. Gelişkin İş Zekâsı yazılımları, farklı veri kaynaklarını birleştirme yeteneğine sahiptirler. Doğru seçilmiş İş Zekâsı yazılımları ile, ölçümleriniz bir bölümün verileriyle sınırlı kalmaz, analizleriniz kurumsal veriye dayalı olarak yöneticilere daha geniş bir bakış açısı sağlar. Teknolojinin ve ekonominin küreselleşmesi, günümüzde rakiplerin pazara sunduğu ürün ve hizmetlerin niteliğini artık birbirine çok daha yakın hale getirmiştir. İş dünyasında rekabet geçmişe göre çok daha çetin koşullarda geçmektedir. Bütün kuruluşlar, ayakta kalabilmek, rekabet edebilmek amacıyla maliyetlerini düşürmeye çalışmaktadır. Çözüm, daha ucuza daha nitelikli ürün ve hizmet sunabilmek olarak görülmektedir. Bir kurumu oluşturan bütün bölümler verimli, hatasız ve hızlı çalışmalıdır. Bu nedenle, Üst Yönetim, bölümlerin performanslarını daha kısa zaman aralıkları içinde daha doğru biçimde görme gereksinimi duymaktadır. Bu gereksinim, ancak İş Zekâsı yazılımlarının sunduğu gelişkin araçlarla, görsel bakımdan zengin arayüzlerde somut, ölçülebilir değerlendirme ölçütleriyle etkileşimli biçimde oluşturulabilecek analiz uygulamalarıyla karşılanabilmektedir. İK için belirlenecek somut ölçümler arasında, personel ücretlerine ilişkin maliyetler, personel çalışma saatleri ve süreleri, kıdem tazminatı maliyetleri, personel sayıları, işten ayrılış sıklıkları gibi değerler sayılabilir. Bu değerlerin sayısı, kurumun kullanmakta olduğu İK Yönetim sistemine ilişkin veri tabanının zenginliğine ve İK Yöneticisinin isteğine bağlı olarak artacaktır. Kaldı ki, gelişkin İş Zekâsı yazılımları, farklı veri kaynaklarını birleştirme yeteneğine sahiptirler. Örneğin, İK veri tabanı yönetim sistemi içinde yer almayan kurumun bilanço bilgileri kullanılarak personel başına düşen kârlılık oranının görüleceği analizler istenebilir. Doğru seçilmiş İş Zekası yazılımları ile, ölçümleriniz bir bölümün verileriyle sınırlı kalmaz, analizleriniz kurumsal veriye dayalı olarak yöneticilere daha geniş bir bakış açısı sağlar. Bu makalede, İş Zekası Sistemleriyle gerçekleştirilebilecek ve özellikle İK yöneticilerine büyük ölçüde yardımcı olacak 7 analiz uygulaması örneği özetlenmiştir. 2

3 İK Yöneticilerinin Vazgeçemeyeceği 7 Analiz Uygulaması 1. Çalışanın İşten Ayrılma (Turnover) Analizi: Bir kurumun İK gücünün değerlendirilmesinde kullanılan en önemli bilgilerden birisidir. Kimi araştırmalara göre, İk yöneticileri tarafından %82 kullanım oranıyla en belirleyici ölçüm olarak kullanılmaktadır. Erken dönemde önlem alınmazsa, bir kurumdaki en yararlı ve yetenekli personel, en önce ayrılan personel olmaktadır. Çalışanlar yıllar içinde kazandıkları deneyimler ve aldıkları eğitimler sonucunda kurumun yaptığı işle ilgili önemli ölçüdeki yazılı ve yapısal olmayan bilgiyi biriktirirler. İşten ayrıldıklarında, kurumların entelektüel sermayesinin önemli bir bölümünü oluşturan bu birikim de kaybolmuş olur. Bu nedenle, iyi yetişmiş nitelikli çalışanları rakiplere kaptırmak kurumlara çok pahalıya mal olmaktadır. İşten ayrılma sayıları, işten ayrılmayı etkilediği düşünülen çalışma yeri, bölüm, kıdem, cinsiyet, birlikte çalışılan yönetici, ücret, ek kazanç (prim, ikramiye) gibi ölçütlere göre incelenebilir. İşten ayrılmaların bu ve benzeri boyutlara göre analiz edilmesi, yalnızca istatistiksel bir bilgi vermekle kalmaz, işten ayrılma riski olan yararlı personeli de önceden belirlemenize yardımcı olur. İş zekâsı Sistemi ile. işten ayrılmaların çeşitli kriterlere göre analiz edilmesi, yalnızca istatistiksel bir bilgi vermekle kalmaz, işten ayrılma riski olan yararlı personeli de önceden belirlemenize yardımcı olur. 2. Gereksiz Fazla Mesai Harcamaları Analizi: Birçok işletmede fazla mesai harcamaları, tüm harcamalar içinde önemli bir yer tutar. Çoğu zaman gerekli görülse de, deneyimli yöneticilerin, fazla mesai vardiyalarında verimliliğin düştüğü, üretim hatalarının arttığı yönünde şüpheleri vardır. İş Zekası Sistemi ile kolayca oluşturabileceğiniz bir analiz, fazla mesai sürelerinin önemli ölçüde azaltılmasına yardımcı olur. Örneğin, fazla mesainin ürün kalitesini nasıl etkilediğini görmek için, kurumun kurumsal kaynak planlama (ERP) verileri içindeki hurda ya da kalite-red sayılarına, çalışma saatleri ve çalışan boyutlarına göre bakmak yeterli olacaktır. İK verileri içinde yer alan personele ödenen fazla mesai ücreti ile ERP verileri içinde yer alan hurda miktarını tek ekranda karşılaştırma olanağı veren çizelgeler ve/ya da grafikler, yöneticilere bu konuyla ilgili kararlarında büyük ölçüde yardımcı olacaktır. 3. Performansa Dayalı Ücretlendirme Analizi: Performansa dayalı ücretlendirme, yetenekli personeli çekme ve uzun süre kurumda çalıştırabilme bağlamında yararlı bir yönetim yaklaşımı olarak görülmektedir. İş Zekası yazılımının etkin biçimde kullanılması sonucu, ücret politikalarının hem daha duyarlı hem de daha rekabetçi biçimde belirlenmesi olanaklı hale gelir. İş Zekâsı Sistemi ile kolayca oluşturacağınız bir analiz, fazla mesai sürelerinin önemli ölçüde azaltılmasına yardımcı olur. İş Zekâsı yazılımının etkin biçimde kullanılması sonucu, ücret politikalarının hem daha duyarlı hem de daha rekabetçi biçimde belirlenmesi olanaklı hale gelir. 3

4 Yönetici, ücret ve ek kazanç ödeme verilerini, çalışılan bölüm, işyeri, cinsiyet, kıdem (çalışma süresi), öğrenim durumu gibi pek çok boyutta değerlendirebilir, istediği görsellikte raporlayabilir. Sonuçta, düşük işten ayrılma oranı ve düşük işe alma maliyeti yönünde kazanımlara yol açacak kararları vermek kolaylaşır. 4. İşverence Karşılanan Yan Ödeme Analizi: Her yönetici, yatırımın artan satışlar ya da artan verimlilik gibi elle tutulur bir geri dönüşü olup olmadığını görmek ister. Doğru iş zekası sistemi ile eğitim programlarının verimliliği kolayca ölçülebilir, eğitim maliyetleri ile karşılaştırmalı olarak incelenebilir. Çalışan başına gelir ya da kar hesaplamaları nı içeren verimlilik analizleri yapılabilir. Personele doğrudan ödenmeyen ancak personelin yürüttüğü işle ilgili olarak işverence karşılanan giderler, örneğin yolluklar, personel ulaşım servisi ücretleri gibi giderler birçok işletme için önemli boyutta tutarlara ulaşmaktadır. En maliyet-etkin çözümü bulmak ve plan yapmak için, bir yöneticinin elinde resmin bütünü, başka bir deyişle, işle ilgili gerçek maliyetlerle, çalışanların işin gerçekleşmesine yaptıkları katkı paylarının harcama birimi, yan ödeme türü gibi boyutlara göre analizi bulunmalıdır. 5. Eğitim ve Geliştirme Yatırımlarının Eniyilenmesi: Yapılan bir araştırmaya göre, ABD de firmaların personel eğitimi ve gelişimi için yaptıkları yatırım, 56.8 milyar dolardır. Yurt içindeki önemli firmalarda da, personel eğitim yatırımlarının azımsanmayacak tutarlara ulaştığı bilinmektedir. Her yönetici, bu yatırımın elle tutulur bir geri dönüşü olup olmadığını görmek ister. Örneğin artan satışlar ya da artan verimlilik gibi. Bunun yanı sıra İK bölümlerinin mevcut personel becerilerini bilerek gelecekte ortaya çıkabilecek beceri ve işgücü gereksinimlerini de tahmin etmesi, eğitim planlarını bu analiz ışığında, maksimum verimliliği sağlayacak biçimde iyileştirmesi gerekir. Doğru iş zekası sistemi ile, eğitim programlarının verimliliği kolayca ölçülebilir, eğitim maliyetleri ile karşılaştırmalı olarak incelenebilir. 6. Personel Verimliliği Analizi: Çalışan başına gelir ya da kar hesaplamaları verimlilik analizinde, ücret artışlarında ve terfilerde en çok başvurulan analizlerdir. Kurumun finansal veri tabanı ile İK veri tabanının bütünleştirilerek bölüm, görev, öğrenim durumu gibi boyutlara göre analiz edilmesi ancak gelişkin bir iş zekası sistemiyle gerçekleştirilebilir. 7. İşgücü Kaybı Analizi: İşgücünün doğru biçimde planlanması kurumlar için yaşamcıl düzeyde önemlidir. İzin günlerinin, bölüm, süre, zaman, kıdem, personel ücreti, cinsiyet, görev gibi çeşitli boyutlara göre ölçülerek etkileşimli grafikler biçiminde yöneticilere sunulması, işgücü kaybını en aza indirecek önlemlerin alınmasına yardımcı olur. 4

5 Sonuç İnsan Kaynakları, başka bir deyişle entelektüel sermaye, aynı zamanda sahip olunan toplam iş bilgisi anlamına da gelir, bir kurumun en değerli varlığı, sürdürülebilir rekabet avantajının da birincil kaynağıdır. İnsan kaynaklarının yönetiminde stratejik planlama ve yönetim anlayışı, kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarına, katılımı destekleyen, öngörülebilirliği arttıran, öncelikleri netleştiren bütüncül bir iç görüşü yani çok boyutlu veri analizlerini gerektirir. Yeni nesil iş zekası sistemleri bu gereksinimi karşılayan yazılım sistemleri olarak geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. bilişimbi İş Zekâsı Sistemi, sunduğu zengin hesaplama fonksiyonları, görsel sunum biçimleri, etkileşimli ve kolay kullanımı ile İK yöneticilerinin işlerini büyük ölçüde kolaylaştıran yeni nesil bir İş Zekâsı Sistemi dir. Yöneticilere proaktif önlemlerle, performansı iyileştirme, kritik İK verilerini değişik işgücü parametreleriyle analiz etme gibi olanaklar sağlar. Yöneticiler, bilişimbi ın Veri Kalitesi işlevlerini kullanarak hem İK hem de diğer kurumsal verilerinin tutarlılığını kendilerinin belirleyeceği kurallara göre denetleyebilmektedirler. Böylelikle stratejik kararlarını dayandıracakları kurumsal verileri, daha sağlıklı ve güvenilir bir nitelik kazanmaktadır. bilişimbi İş Zekâsı Sistemi, sunduğu zengin hesaplama fonksiyonları, görsel sunum biçimleri, etkileşimli ve kolay kullanımı ile İK yöneticilerinin işlerini büyük ölçüde kolaylaştıran yeni nesil bir İş Zekâsı Sistemi dir. Tamamıyla web tabanlı yazılım mimarisinde geliştirilmiş olan bilişimbi İş Zekâsı Sistemi hiçbir sistem yazılımına, başka bir deyişle işletim sistemi, uygulama sunucusu ya da veri tabanı yönetim sistemine bağımlı değildir. Yeni nesil iş zekâsı sistemlerinin en iyi örneklerinde bulunan görsel zenginlik ve yenilikçi etkileşim yöntemleri ile, kurumsal verisi hakkında üst düzeyde bilgi sahibi olan ve bilgisayar okur-yazarı her yöneticinin bilgi işlem desteği olmadan kullanabileceği bir yalınlığa sahiptir. Eğer kuruluşta, İK verileri, bilişimhr ya da bilişimbordro ürünleriyle oluşturuluyorsa, bilişimbi ın sağladığı katkı artar. Çünkü bilişimbi ın içerdiği kurumsal İK üst veri havuzu, İK analizlerini daha hızlı ve kolay biçimde oluşturmalarını sağlar. Bu özellik, alınacak danışmanlık hizmetlerinin maliyetini düşüreceği gibi, önceki BT yatırımlarının da korunmasını sağlayacaktır. 5

6 1985 te kurulan Bilişim Ltd, Türkiye nin üstün başarıyla sonuçlanmış önemli projelerine imza atan öncü bir yazılımevi ve danışmanlık kurumu dur. Önemli kuruluşların bilgi işlem projelerinde yönetim bilişim sistemleri, kurumsal kaynak planlama, bankacılık, bakanlıklar, kamu yönetimi, işletme yönetimi, endüstriyel üretim yönetimi, okul yönetimi, hastane yönetimi gibi alanlarda sistem çözümleme/tasarım ve uygulama yazılımı geliştirme uzmanlığını 200'ü aşkın projede başarıyla geliştirmiştir. Bilişim Ltd'in kurucusu ve Genel Müdürü Prof. Dr. Aydın Köksal, bilgisayar, donanım, yazılım, bilgi işlem, bilişim vb dolayında Türkçe bilişim teriminin üretilmesinden, bilgisayar (bilimleri) mühendisliği öğretiminin doktora ve lisans düzeyinde başlatılmasına değin, bilişim mesleğinin gelişmesinde her aşamada öncülük etmiştir. Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ankara Cyberpark Beytepe Köyü Yolu 5/A Kat: Bilkent / Ankara TÜRKİYE Tel: Faks: Yıldız Tek. Üni. Teknopark B2 Blok No: Davutpaşa Esenler /İSTANBUL TÜRKİYE Tel: Faks:

İş Zekâsı Sistemi Projesi

İş Zekâsı Sistemi Projesi BI İş Zekâsı Sistemi Projesi Ulaş Kula, Bilişim Ltd. Esinkap 5. Ar-Ge Proje Pazarı 31 Mayıs 2012 Bilişim Ltd. 1985 te kurulan Bilişim Ltd, Türkiye nin üstün başarıyla sonuçlanmış önemli projelerine imza

Detaylı

bilişim ltd İş Zekâsı Sistemi

bilişim ltd İş Zekâsı Sistemi BI İş Zekâsı Sistemi Bilişim Ltd. 1985 te kurulan Bilişim Ltd, Türkiye nin üstün başarıyla sonuçlanmış önemli projelerine imza atan öncü bir yazılımevi ve danışmanlık kurumu dur. Önemli kuruluşların bilgi

Detaylı

İş Zekası Sistemi Veriyi Stratejik Bilgiye Dönüştürür

İş Zekası Sistemi Veriyi Stratejik Bilgiye Dönüştürür İş Zekası Sistemi İş Zekası Sistemi İş Zekâsı Sistemi kolay kullanılır, zengin raporlama ve çözümleme yeteneklerine sahip, farklı veri kaynaklarını birleştirir, yöneticilere çok boyutlu, kurumsal bir görüş

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

Etkili Bir CAD Lideri Olmak İçin

Etkili Bir CAD Lideri Olmak İçin B Ü L T E N Etkili Bir CAD Lideri Olmak İçin İzlenmesi Gereken On Strateji Genel bakış Başarılı mühendislik kuruluşlarında ortak olan iki önemli konu şunlardır: Bilgisayar destekli tasarım (CAD) teknolojisini

Detaylı

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR 32 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. AHMET GÜL ÜLKEMİZDE SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BEKLENTİLER

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı 1 Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı İlerleme Bildirimi Bu rapor, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için yıllık ilerleme bildirim (COP) koşullarını ve gelişimini açıklamayı hedeflemektedir.

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. M. Akif ÖZER GİRİŞ Günümüzde gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde yer alan kuruluşlar, tüm alanlarda olduğu

Detaylı

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER Başarının Anahtarı Karar mı? Kader mi? Bilgiye Dayalı Yönetimde Son Trendler BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER BAŞARININ ANAHTARI KARAR MI? KADER Mİ? Kuruluşların başarısının anahtarı üretimden pazarlamaya,

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİM

TOPLAM KALİTE YÖNETİM TOPLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ WIKIPEDIA TARİFİ : Toplam kalite yönetimi ya da kısaca TKY olarak bilinen yöntem, müşteri ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI YRD. DOÇ. DR. T. ERMAN ERKAN PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 25-26 KASIM 2010 1 SUNUM

Detaylı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3001 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1954 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hülya BAKIRTAŞ (Ünite 1, 4, 5, 6) Doç.Dr. R. Ayhan YILMAZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM-.Customer Relationsiıip Management) Hazırlayan Ebru Demirbağ BJİgi ve Dol

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

1.1 İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi 2006-07...2 1.2 Saha Çalışması ve Katılan Firmaların Özellikleri...

1.1 İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi 2006-07...2 1.2 Saha Çalışması ve Katılan Firmaların Özellikleri... 2008 TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi Yönetici Özeti Prof. Dr. Gündüz Ulusoy a,b Gürhan Günday a Dr. Kemal Kılıç a Doç.

Detaylı

KÜRESELLEŞME NEREYE GÖTÜRÜYOR?

KÜRESELLEŞME NEREYE GÖTÜRÜYOR? KÜRESELLEŞME NEREYE GÖTÜRÜYOR? Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Verimlilik ve Gelir Dağılımı H. Gürak e-mail: hasmendi@turk.net -2003 H. Gürak Küreselleşme Nereye Götürüyor? Verimlilik Dergisi 2003/2, MPM

Detaylı

Araştırma Merkezlerimizden UMRAM

Araştırma Merkezlerimizden UMRAM ISSN:2148-5585 Mayıs, 2014 - Dört ayda bir yayınlanır. CYBERPARK BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON KÜMELENMESİ Rekabet İçerisinde İş Birliği HEDEFİ İLE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI... Araştırma Merkezlerimizden UMRAM

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU

2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 5-6 İcra Kurulu Başkanı nın Mesajı... 7-8 Yönetim... 9-16 LOGO Hakkında... 17-20 İnsan Kaynakları... 21-24 Ortaklığın Faaliyet

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ FİNAL PROJESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ FİNAL PROJESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ FİNAL PROJESİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler

Detaylı

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE ĠġLETME AÇISINDAN ÖNEMĠ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE ĠġLETME AÇISINDAN ÖNEMĠ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org YAZ-2009 C.8 S.29 (240-258) ISSN:1304-0278 SUMMER-2009 V.8 N.29 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP)

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Hatice KÜÇÜKÖNAL * Vildan KORUL ** ÖZET Havayolu işletmeleri açısından önemli bir rekabet unsuru olan insan kaynakları yönetimi, diğer üretim faktörlerine

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı