CSZ Serisi Tam Yo uflmal Boylerli Solar Kombi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CSZ Serisi Tam Yo uflmal Boylerli Solar Kombi"

Transkript

1 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI CSZ Serisi Tam Yo uflmal Boylerli Solar Kombi CSZ-20/300 - CSZ-24/300 GÜNEfi KOLEKTÖRLER NE ENTEGRE HAZIR PAKET ÇÖZÜM Enerji tasarrufunda uzman marka

2 Günefl kolektörleriyle uyumlu, boylerli solar kombi: WOLF CSZ serisi CSZ-20/300, CSZ-24/300 Gaz Yak tl Yo uflmal Solar Boyler CSZ-20/300 ve CSZ-24/300 boylerli solar kombiler, direkt günefl kolektörüne ba lan p hemen çal flmaya bafllama olana sunar. Gerekli tüm pompa, kontrol sistemi, genleflme tank gibi ekipmanlar cihaz içinde bulundurur. Böylece tesisi kurma zorlu unu, masraf n, zaman sarfiyat n ve tesisat hatalar n ortadan kald r r. SÜREKL YÜKSEK VER M! ºC çal flma flartlar nda %107 ye, 40/30 ºC çal flma flartlar nda %109 a ulaflan verim. 6,1 dan s tmada 24,8 a, kullan m suyunda 27,6 a kadar kapasite aral Tam yo uflmal gaz yak tl kat kaloriferi, günefl enerjisi boyleri, günefl enerjisi sistemini ve günefl enerjisinden s cak su üretimini kontrol ve kumanda eden SM1 solar modüllü günefl enerjisi devre pompas, günefl enerjisi devresi için 25 genleflme tank, emniyet ventilinden tahliye edilen günefl enerjisi devresi s transfer ak flkan n n ziyan olmas n engelleyerek yeniden kullan m olana yaratan 10 lik toplama kab ve d fl hava sensörlü BM programlama modülü dahil. Kompakt tasar m Tüm parçalara önden eriflildi i için montaj esnas nda servis amaçl yan boflluk b rakma zorunlulu u yoktur, sadece s tma ve günefl enerjisi tesisat ba lant lar n yapabilmek için minimum boflluk b rak lmas yeterlidir. Sol veya sa taraftan s tma ve günefl enerjisi devre ba lant lar yap labilir. Tüm kullan m suyu girifl, ç k fl ve resirkülasyon hatt ba lant lar üstten. Standart olarak verilen, iflletme için en uygun, yüksek verimli günefl enerjisi devre pompas ile donat lm fl. MODÜLER FORMDA

3 Wolf günefl enerjili s tma sistemi; her gün kesintisiz enerji. CSZ solar boylerli kombi, Wolf ün düzlemsel kolektörleri TopSon F3-1 veya F3-Q ve Alarko Panel Radyatörleri ile yüksek verimli bir ekip olarak çal fl r. Wolf Günefl Kolektörleri, yüksek kalite ve teknolojisi ile 20 y ll k bir ömür sa lar. Kolektörlerin yeni gelifltirilen ve presle flekillendirilip birlefltirmesiz tek parça olarak üretilen aluminyum kasalar daha yüksek ömür ve dayan kl l k sunmaktad r. Çerçeve profil tipi kasalarda bulunan ve s zd rma sorunlar n n olabilece i problemli köfle ba lant lar nda gerekli görülen silikonla s zd rmazl n sa lanmas Wolf kolektör kasalar için gereksizdir. Bunun nedeni sa lam bir yap ya sahip aluminyum kasaya ait torsiyon (bükülme) sertli idir. Daha detayl bilgiyi Wolf Günefl Kolektörleri broflüründe bulabilirsiniz y l nda kurulan Wolf firmas n n ana üretim konular kombiler, kazanlar, günefl kolektörleri ve bioyak t kazanlar d r. Ürünleri Almanya da servis dostu olarak kolay servis ve bak m hizmetleri verilebilen ürünler aras nda yer al r. Wolf un bir çok ürünü, çevreci, kullan c dostu ve sa l kl olmas, kalitesi aç s ndan cihaz testleri yapan Alman Stiftung Warentest isimli kurulufl taraf ndan test edilip üstün derecelerde belgelendirilmifltir. Münih yak nlar nda Mainburg kasabas nda m 2 alanda kurulu, fabrikada 1.115, toplamda ise Almanya içinde mavi ve beyaz yakal çal flan olan, 45 ülkede 65 farkl partnerle sat fl ve pazarlama hizmeti veren bir flirkettir. Günefl enerjisinde ve bioyak t teknolojisinde Almanya n n önde gelen üretici firmalar ndand r. Dahil oldu u Centrotec Grubu ise bünyesinde Wolf d fl nda, Ubbink baca boru sistemleri, çat aksesuarlar, fotovoltaik günefl enerjisi sistemleri, günefl kolektörü camlar, merkezi havaland rma sistemleri, hava s t c lar, egzost havas s geri kazan m üniteleri üretimi yapan firmalar bulunduran, binalarda servis mühendislik hizmetleri ve enerji ekonomisi sistemleri konusunda tan nm fl bir gruptur. Wolf ürünlerinin kalitesi ve Alarko Carrier n yayg n bayi-servis a, bilinilirli i, sayg nl ve tecrübesiyle yarat lacak sinerji ile s tma ve günefl enerjisi sektörüne yepyeni bir soluk gelecek...

4 Do al Gazlı Yo uflmalı Boylerli Solar Kombi: CSZ Wolf, CSZ ürün yelpazesi ile 25 s tma kapasitesi olan konutlar n kullan m suyu ihtiyac n n mevsimlere ba l olarak tamam n veya önemli bir k sm n günefl enerjisiyle karfl layan, bol kullan m suyu üreten, en uygun kompakt çözümü sunar. CGB-20, CGB-24 Tam Yo uflmalı Kat Kaloriferi Solar boylerli kombinin gaz yak tl kat kaloriferi bir çok üstünlü e sahiptir C çal flma flartlar nda; CSZ-20/300 modelinde bulunan CGB-20 kat kaloriferi ile 20,5, CSZ-24/300 modelinde bulunan CGB-24 kat kaloriferi ile 24,8 s tma kapasitesi. Premiks yanma sistemi ile ideal hava-gaz kar fl m sonucu ulafl lan tam yo uflma teknolojisi. Modülsayonlu fan. Yo uflmaya dayan kl aluminyum-silisyum-magnezyum alafl ml s eflanjörü. Eflanjör borular n n ve kanatç klar n üzeri kir tutmas na karfl özel polimer plastik kaplamal DVGW kalite sembolü sertifikal ; Alman ve Avrupa Direktiflerine uygun olarak test edilmifl, oldukça temiz yanma. Çok düflük baca gaz emisyonlar nedeniyle hak edilen Blue Angel (Mavi Melek) çevresel mükemmellik sertifikas. TS EN-483-TS EN-677 ye göre 50-30ºC çal flma flartlar nda %107, 80-60ºC çal flma flartlar nda %98 e ulaflan verim. Do al gaz ve LPG ile çal flma. Hermetik veya yar hermetik baca ba lant s. Yüksek verimli sirkülasyon pompal. Baca gaz n test etmek için cihaz açmaya gerek kalmadan baca deli ine d flar dan eriflim. Kolay Servis ve bakımda büyük kolaylık: Döner ısı eflanjörü Is eflanjörü, tesisat suyunu boflaltmak zorunda kalmadan, sistem bas nç alt ndayken bile yerinde döndürülerek temizlenebilir. Tüm parçalara kolay eriflim ve h zl bak m. KURULUM BAKIM TEM ZL K Yo uflma Teknolojisi Çal flma fiemas Geleneksel kombi ve kat kaloriferlerinde baca gaz s cakl klar çok yüksektir. Premiks yo uflma teknolojisinde ise 55 C alt nda üretilen kazan suyu sayesinde baca gaz n n içinde yüksek s cakl kta bulunan su buhar yo uflturularak baca gaz s cakl düflürülür. Kazan lan gizli s suya aktar larak %107 ye kadar ulaflan verim art fl sa lan r. Asidik yo uflma suyuna dayan kl paslanmaz çelik veya aluminyum alafl ml ana eflanjör kullan lmal d r. Premiks Yanma Teknolojisi ile Tam Yo uflma Premiks sistem yani yak t ve havan n ideal oranda önceden kar flt r larak yanman n gerçekleflltirilmesi ile tam yo uflma sa lanarak verim en yüksek de ere ulaflt r l r. Premiks tam yo ufllmal kombi ve kat kaloriferlerinde düflük alev boyu, zararl baca gaz emisyonlar n en aza indirir. Cihaz n ses seviyesini minimuma düflürür. Rekuperatörlü (ikincil eflanjörlü) kombi ve kat kaloriferlerinde ise tam yo uflma olmaz. Yak t hava ön kar fl m sa lanamad için ideal bir yanma gerçekleflemez. Verim %5-7 daha düflük olur. Modülasyonlu fan kullan lmad için verim, düflük s tma kapasitelerinde yanmadaki hava oran n n fazla olmas nedeniyle daha da düfler. Tam yo uflmal premiks cihazlara göre alev boyu daha yüksek, dolas yla zararl baca gaz emisyonlar daha fazla, ses seviyesi de daha yüksektir.

5 310 boyler hacmi, DIN 4753 e uygun çelik üzeri emaye kaplamal, çift serpantinli. Silindir folyo kaplamas n n alt ndaki yüksek yo unluklu HDPU köpük yal t m ile oldukça etkin s yal t m ve düflük termal kay p. CFC (kloroflorokarbon) ve FC (florokarbon) bar nd rmayan s yal t m. Boylerin içi ve serpantin eflanjörler emaye kaplama ve koruyucu magnezyum anot ile korunurlar. Büyük eflanjör alanlar, k sa s tma süresi ve yüksek, sabit kullan m suyu ç k fl sa lar. Yüksek günefl enerjisi kazanc için güneflin etkisine ba l olarak kat kaloriferini kapatan kontrol ünitesi. Sadece 600 x 1013 mm alan gereksinimi olan monoblok gövdeli, kompakt tasar ml boylerli solar kombi neredeyse her girintiye uyar. Sadece ba lant taraf nda minimum mesafe gereksinimi. Tüm kontrol ve servis elemanlar na önden eriflim. Bu sayede sa lanan birçok montaj seçene i. Toz boya kapl beyaz (RAL 9016) renkli gövde Kullan m suyu s tma kapasiteleri: CSZ-20/300 22,9 CSZ-24/300 27,6 Hidrolik Ba lant lar Tip CSZ- Yükseklik* A mm Toplam genifllik B mm Toplam derinlik C mm Sol ba lant taraf Is tma gidifl D / E mm Is tma dönüfl F / E mm Günefl devresi gidifl G / E mm Günefl devresi dönüfl H / E mm Gaz ba lant s H / I mm Sa ba lant taraf Is tma gidifl F / E mm Is tma dönüfl D / E mm Günefl devresi gidifl H / E mm Günefl devresi dönüfl G / E mm Gaz ba lant s H / I mm Yo uflmal cihaz geniflli i J mm Re-sirkülasyon S / L mm Kullan m suyu ç k fl R / M mm So uk su girifli U / N mm * Minimum tavan yüksekli i 2,1 m. olmalıdır. 20/300, 24/ / / / / / / / / / / / / / 230

6 Her fiey Kontrol Alt nda CSZ Standart Kontrol Ekipmanları Açma / Kapama Reset (S f rlama) BM Programlama Modülü* Çal flma konumu S cakl k düzeltme Termometre D fl hava sensörü D fl Hava S cakl k Sensörlü D fl Havaya Ba l S cakl k Kontrolü Kullan m suyu ve kalorifer için zamanlama programlar Ifl kl LCD ekran Kolay anlafl l r aç klamal menüler Çevir bas tufllar yla kolay kontrol S k kullan lan fonksiyonlar için dört fonksiyon ( s tma, kullan m suyu, ekonomi konumu, yard m) MM Mikser modülü sayesinde 7 kar fl m devresine kadar geniflleme imkan. Ar za tan s Kolormatik uyar lambas Bilgi 1 x Kullanım suyu Is tma Azaltma Manometre Entegre Pompal SM1 Solar Modülü Bir günefl enerjisi devresini düzenleme Ak ll boyler yeniden s tmas ile kayda de er enerji tasarrufu için günefl enerjisi devre kontrolü, yani yeterli günefl verimlili i oldu unda boyler yeniden s tmas bloke olur (solar kombiyi durdurma) Bir boyler için s cakl k farkl l kontrolörü Maksimum boyler s cakl k korumas BM programlama modülünde ayar de erleri ve mevcut de erlerin gösterimi Entegre çal flma zaman saati Is sayac n n opsiyonel ba lant s Rast-5 ba lant teknolojisi Kolektör sensörü, boyler sensörü, kablolar ve dald rma kovanlar yla birlikte BM programlama modülünün çal flma konumlar Otomatik çal flma konumu: Programlanan sürelerde s tma, s cak su üretimi ve sirkülasyon pompas n n otomatik çal flmas Yaz Konumu: Is tma çal flm yor, programlanan sürelerde s cak su üretimi, donma korumas aktif, pompa s k flma korumas aktif Sürekli çal flma konumu: 24 saat s tma ve s cak su üretimi, Programlanan sürelerde sirkülasyon pompas çal flmas Ekonomi konumu: Azalt lan s cakl kta s tma, programlanan sürelerde s cak su üretimi, programlanan sürelerde sirkülasyon pompas çal flmas Bekleme konumu: Is tma çal flm yor, s cak su üretimi çal flm yor, donma korumas aktif, pompa s k flma korumas aktif Baca gaz testi (Kat kaloriferine monte edilmifl BM programlama modülü): Emisyon ölçümü için tam yük çal flmas *BM programlama modülü, cihaz kumanda panosuna tak labilece i gibi opsiyonel duvar soketiyle, uzaktan kumanda olarak da kullan labilir CSZ Opsiyonel Kontrol Aksesuarlar MM Mikser Modülü Bir kar fl m devresi kontrolü için geniflletme modülü D fl hava kompanzasyonlu gidifl suyu s cakl kontrolü Önceden ayarlanm fl sistem yap land rmalar ndan birini seçerek kolay kontrolör ayar Rast-5 ba lant teknolojisi Gidifl s cakl k sensörü dahil ISM4 - LON Bina Yönetim Sistemi Arayüz Modülü Kazan ve bina yönetim sistemi aras nda LON (local operating network) standart na uygun ba lant imkan. WRS - Uzaktan Servis Sistemi Bir bilgisayar (PC) vas tas yla, uzaktan veya mahalden sisteme eriflim, kontrol etme ve hata mesajlar na ulaflma imkan. çeri indekiler; ISM1 arayüzü ve WRS-Soft uzaktan servis yaz l m.

7 Tüm Yap Tiplerine Uygun Baca Alternatifleri Baca Tipleri Maksimum uzunluk1) [m] DN60/100 DN80/125 B23 At k gaz borusu baca içinden ve taze hava direkt cihaz üzerinden, mahalden (aç k tip) + 2 m yatay konsantrik ba lant hatt - 30 B23 At k gaz borusu baca içinden, taze hava mahalden, yatay konsantrik ba lant l (aç k tip) B33 Yo uflmaya dayan kl bacaya yatay konsantrik boru ba lant s, taze hava mahalden (aç k tip) Hesaplama EN e göre yap lacakt r B33 E imli çat için yatay konsantrik çat geçifl uygulamas (hermetik tip yerinde çat penceresi) 9 10 C13x D fl duvar ç k fl (hermetik tip) 5 10 C33x E imli veya düz çat dan dikey konsantrik çat geçifli, bir baca flaft içinden dikey konsantrik montaj (hermetik tip) 9 22 C43x Yo uflmaya dayan kl taze hava / at k gaz bacas na (flaft) ba lant, cihaz dirsek merkezinden baca ba lant s na kadar maksimum yatay boru uzunlu u 2 m (hermetik tip) Hesaplama EN e göre yap lacakt r C53 At k gaz borusu baca flaft içinden, taze hava d fl ortamdan (hermetik tip) - 30 C53x D fl cepheden at k gaz borusunu geçirerek çat dan deflarj (hermetik tip) - 22 C83x At k gaz borusu baca flaft içinden, taze hava d fl ortamdan (hermetik tip) - 30 C83x Yo uflmaya dayan kl bacaya konsantrik ba lant, taze hava d fl ortamdan (hermetik tip) Hesaplama EN e göre yap lacakt r C93x At k gaz borusu baca flaft içinden DN 80 boru ile + maks. 2m yatay konsantrik ba lant hatt ) Fan çekifl bas nc : 90 Pa (maksimum uzunluk cihazdan baca terminaline kadar olan uzunluktur) Not: C 33x ve C 83x sistemleri garajlarda kuruluma da uygundur. Gerekli hallerde, kurulum örneklerini gaz da t m firmas flartnamelerine uyarlay n z. fade edilen uzunluklar sadece orijinal WOLF baca parçalar içindir. DN60/100 ve DN80/125 konsantrik hermetik baca sistemleri, Wolf gaz yak tl yo uflmal cihazlar ile birlikte sistem olarak sertifikaland r l rlar. Afla daki hermetik baca ya da CE-0036-CPD sertifikal bacalar kullan labilir: - DN80 ve DN100 baca - DN60/100 ve DN80/125 konsantrik hermetik baca Her türlü baca, boru ve aksamlar orijinal olarak temin edilmektedir. Yetkili sat c n zdan bilgi al n z.

8 Teknik Özellikler Tip Nominal (anma) s gücü (80/60ºC) Nominal (anma) s gücü (50/30ºC) Anma s yükü En düflük anma s gücü (modülasyon) (80/60ºC) En düflük anma s gücü (modülasyon) (50/30ºC) Anma s yükü (modülasyon) Gaz kategorisi Gaz ba lant s de eri: Do al gaz E/H (Hi = 9,5 h/m 3 = 34,2 MJ/m 3 ) LPG (Hi = 12,8 h/kg = 46,1 MJ/kg) 40/30ºC de (Hi/Hs) standart verim 50/30ºC de (Hi/Hs) standart verim 80/60ºC (Hi/Hs) nominal yükte verim %30 k smi yük ve 30ºC dönüfl suyunda (Hi/Hs) verim Gidifl suyu s cakl (fabrika ayar ) Maks. gidifl suyu s cakl Maks. bas nç Is tma suyu bas nç düflümü: 475 l/h debi (11, Δt=20 K de) 860 l/h debi (20, Δt=20 K de) Eflanjör hacmi Is tma / Solar genleflme kab : Toplam hacim Ön bas nç Maks. ç k fl gücünde at k gaz s cakl 80/60-50/30 Min. ç k fl gücünde at. k gaz s cakl 80/60-50/30 Maks. ç k fl gücünde fan cekifl bas nc Min. ç k fl gücünde fan çekifl bas nc DVGW G 635 e göre at k gaz de eri NOx S n f 50/30ºC deki yo uflma suyu miktar Yo uflma suyu ph de eri CE-Ürün kimlik no DIN-DVGW kalite iflareti Boyler hacmi Boyler sürekli debisi (75/60-10/45 C de) Verim s n fland rma numaras Primer s tma devresi Sekonder devre Eflanjör yüzeyi (Is tma) Eflanjör yüzeyi (Solar) Eflanjör hacmi (Is tma) Eflanjör hacmi (Solar) Solar s v s toplama kab Yo uflmal cihaz a rl Boyler a rl (bofl) CSZ montaj a rl (tamamen su ile dolu) Elektrik ba lant s Sigorta Elektrik tüketimi Koruma s n f 1) Is tma iflletmesi / S cak su iflletmesi CSZ m 3 /h kg/h % % % % ºC ºC bar mbar mbar bar ºC ºC Pa Pa l/h l/h () NL60 bar / ºC bar / ºC m 2 m 2 kg kg kg V~/Hz A W 20/300 19,0/22,9 1) 20,5 19,5/25,5 1) 5,6 6,1 5,7 II2H3B/P 2,05/2,47 1) 1,52/1,84 1) 109/98 107/98 98/88 107/ ,3 12/25 0,75/2, G52 5 ~ 2,0 ~ 4, (22,9) 2,3 10/110 10/95 1,05 1,37 7,4 10, /50 3, IP30 CE-0085BN0380 QG-3202AV /300 23,1/27,6 1) 24,8 23,8/28,5 1) 7,1 7,8 7,3 II2H3P 2,50/3,00 1,86/2,23 109/98 106/98 98/88 107/ ,3 12/25 0,75/2, G52 5 ~ 2,4 ~ 4, (27,6) 2,3 10/110 10/95 1,05 1,37 7,4 10, /50 3, IP30 GARANTi Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de ifliklik hakk sakl d r. ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.fi. STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi fi. Bilgisu Cad. Gebze KOCAEL Tel: (0262) Faks: (0 262) ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) ZM R : fiehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport ZM R Tel: (0232) Faks: (0232) ADANA : Ziyapafla Bulvar, No: 25/5-6, ADANA Tel: (0322) Faks: (0322) ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvar, No:79/5 ANTALYA Tel: (0242) Faks: (0242) MÜfiTER DANIfiMA HATTI e-posta: A MiNERAL

Tam Yoğușmalı Boylerli Solar Kombi

Tam Yoğușmalı Boylerli Solar Kombi 4 YILDIZ ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI CSZ Serisi Tam Yoğușmalı Boylerli Solar Kombi CSZ-20/300 - CSZ-24/300 GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİNE ENTEGRE HAZIR PAKET ÇÖZÜM Enerji tasarrufunda uzman marka Güneş kolektörleriyle

Detaylı

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VER M N MÜKEMMEL UYUMU 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI GARANTi Üstün Özellikli Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks tam yo uflmal kombi Seradens;

Detaylı

Tam Yoğuşmalı Kazan. MGK-2 Serisi. 64 3.133 kw. MGK-2 390-470-550-630 Kapasite aralığı PRESTİJLİ PROJELER İÇİN PREMİKS KAZANLAR

Tam Yoğuşmalı Kazan. MGK-2 Serisi. 64 3.133 kw. MGK-2 390-470-550-630 Kapasite aralığı PRESTİJLİ PROJELER İÇİN PREMİKS KAZANLAR MGK2 Serisi Tam Yoğuşmalı Kazan PRESTİJLİ PROJELER İÇİN PREMİKS KAZANLAR MGK2 3904705630 Kapasite aralığı 64 3.133 kw Enerji tasarrufunda uzman marka MGK2 gaz yakıtlı 64 626 kw kapasite ve %17100 modülasyon

Detaylı

Güneș Kolektörleri. KESiNTiSiZ VE TEMiZ ENERJi. TopSon F3-1 ve F3-Q. Enerji tasarrufunda uzman marka. GARANTi

Güneș Kolektörleri. KESiNTiSiZ VE TEMiZ ENERJi. TopSon F3-1 ve F3-Q. Enerji tasarrufunda uzman marka. GARANTi Güneș Kolektörleri KESiNTiSiZ VE TEMiZ ENERJi TopSon F3-1 ve F3-Q GARANTi Enerji tasarrufunda uzman marka Neden güneş enerjisi? Dünya da ihtiyaç duyulan enerjinin çok büyük bir kısmı hala fosil kaynaklardan

Detaylı

274 Y ll k Teknolojik Deneyim

274 Y ll k Teknolojik Deneyim Is tma Bizim flimiz! AKILLI ISITMA S STEMLER [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] Atmosferik Brülörlü [ Buderus ] Is san Buderus Atmosferik Brülörlü * Çok sessiz ve titreflimsiz çal fl r. Fans z ve motorsuz brülör

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena Do algaz ve LPG'li Kombi Serena Ku u Kadar Bir Zarif 0063 Daha küçük bir kombi. Geniflli i sadece 44 cm. Fakat verimi daha yüksek (%91). Zarif, fakat özel malzemelerden, özel proseslerle imal edilen ve

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Hidroforlar ALD 00-0 Serisi Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Alarko Hidroforlar Yüksek kaliteli, verimli hidroforlarla su sorununa kesin çözüm. çme, kullanma, proses ve sulama sular n n sürekli ve

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

Otopark Havaland rma Sistemi

Otopark Havaland rma Sistemi Otopark Havaland rma Sistemi Otopark Havaland rma Sistemi 2 çindekiler Girifl 04 Teknik Destek 04 Otoparklar 05 Otopark Havaland rma Sistemi 06 ndükasyon Fanlar 08 Hesaplanabilir Ak flkan Dinami i (CFD)

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER y ll k geçmifliyle BAYMAK, bat l firma kültürüne sahip, kurumsallaflm fl, müflteri memnuniyeti ve kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden her zaman ileri teknoloji ile üretim

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

Klima Santralleri 39 HQ

Klima Santralleri 39 HQ Klima Santralleri 39 HQ Airovision Ha v a k ofl u ll an d r mada y e n i viz y o n Airovision S n f n n En yisi Her Uygulama çin Müflteri steklerine Özel Airovision Ünitesi Standart ürün yelpazesi 0,5

Detaylı

Is tmada Enerji Ekonomisi Energy Saving of Heating Systems

Is tmada Enerji Ekonomisi Energy Saving of Heating Systems TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE TURKISH SOCIETY OF HVAC& SANITARY ENGINEERS Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal

Detaylı