Klima Santralleri 39 HQ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klima Santralleri 39 HQ"

Transkript

1 Klima Santralleri 39 HQ Airovision Ha v a k ofl u ll an d r mada y e n i viz y o n

2 Airovision S n f n n En yisi Her Uygulama çin Müflteri steklerine Özel Airovision Ünitesi Standart ürün yelpazesi 0,5 m 3 /sn ve 35 m 3 /sn aras nda nominal kapasiteye sahip 2 de iflik modelden oluflur. Boyutlar yaklafl k % lik debi art fl ile s ralan r. Bu ise, her debi ve parça kombinasyonu için en iyi seçimi mümkün k lar. Hava s zd rmazl : S n f B standart (EN1886) En iyi enerji verimlili i Yüksek korozyon direnci Modüler yap Yüksek kalitede parça Kolay bak m Boyutsal esneklik Çevre dostu

3 Sa lam Konstrüksiyon 1. Özel tasar ml çelik profillerden oluflan gövde yap s mm kal nl nda s izolasyonlu paneller 3. Galvaniz çelik kutu profilden imal sa lam kaide Yüksek Korozyon Dayan m 4. Korozyon dayan m yüksek filtre çerçeveleri 5. Panel d fl sac polyester kapl galvaniz çelik, iç sac ise galvaniz çelik/polyester kapl çelik/ paslanmaz çelikten 6. So utucu batarya ile bütünlefltirilmifl paslanmaz drenaj tavas ve plastik damla tutucu 7. Özel panel ve gövde tasar m, panellerde yo uflma ihtimalini ortadan kald rmaktad r. Kolay Bak m 8. Uygun boyutlu tam aç labilir, gerekti inde gözetleme caml kap lar ile çeflitli izleme ve kontrol opsiyonlar 9. Tamamen pürüzsüz iç yüzeyler 10. Filtreler kolayca ç kar labilir 11. So utucu batarya için opsiyonel e imli drenaj tavas. So utucu batarya sonras nda kolayca sökülebilen damla tutucu 13. Uzun ömürlü fan ve motor yataklar 14. Fanlar gövdenin yan ndan ç kar labilir mm Yüksek Kalitede Monoblok Parçalar 15. Is geri kazan m üniteleri. 16. Titreflim iletimleri düflük vibrasyon izolatörlerine monte edilmifl yüksek verimli, düflük gürültülü santrifüj fanlar 17. Damperler 18. Susturucular 19. yüksek verimli kay fl kasnak mekanizmalar Patent No:

4 Çevre Dostu Üretim sürecinden sonra her hangi bir boya tatbiki gerekli de ildir. Tamamen geri kazan labilen parçalar kullan lmaktad r. Uyumlu parça seçimi ve üstün gövde özelliklerinden dolay düflük enerji sarfiyat Yüksek verimlili e sahip s geri kazan m sistemleri. Teknik Özellikler (En1886 ya uygun olarak) Is l geçirgenlik s n f T2 Is köprü faktörü s n f TB 2 Hava s zd rmazl k S n f B Mekanik dayan m s n f 2A Filtre by-pass kaça, - Standart yandan sürmeli filtre için s n f F7 - Özel yandan sürmeli filtre için s n f F9 - Önden sürmeli filtre için S n f F9 Opsiyonlar Paslanmaz çelik Her tür nemlendirme sistemi Saha montaj için demonte sevkiyat opsiyonu Is geri kazan m sistemleri (bataryal, plakal ve tamburlu) Standart aksesuarlara yönelik genifl seçim imkan So utma bataryas drenaj tavas na temizlik/dezenfeksiyon amac ile kolayca eriflim

5 Airovision her türlü uygulama için do ru çözüm Airovision, her hangi bir uygulama için istenilen performans yerine getirmek üzere tamamen müflterinin taleplerine göre düzenlenebilecek modüler yap dad r. Klima santrali yeni, özel gövdesi içerisinde tümü yüksek kaliteli parçalar (filtreler, s geri kazan m sistemleri, fanlar, so utma ve s tma bataryalar, nemlendiriciler ve susturucular) bulundurmaktad r. Yeni Airovision serisinde, havan n so utulmas, s t lmas, nemlendirilmesi ve koflulland r lm fl havan n beslenmesi için gerekli enerji sarfiyat n n azalt lmas ve hava kalitesi konular na özel önem verilmektedir. Genifl uygulama yelpazesi Ürünlerimiz, nesiller boyunca çok genifl bir sektör yelpazesinde kullan lmaktad r. Bu uygulamalar n hepsinde, ürünlerimiz, de iflen ihtiyaçlar n karfl lanmas ve uzun vadeli ifllevselliklerini ve güvenilirliklerini ispat etmifllerdir. Carrier, aralar nda petrol sondaj platformlar, hava alanlar, büyük yolcu gemileri, oteller, spor salonlar, stadyumlar, tiyatro salonlar, müzeler ve kütüphaneler gibi e lence ve etkinlik komplekslerinde en iyi ortam flartlar n n sa lamas nda aktif bir rol oynam flt r. Al fl verifl merkezleri, süper marketler, ma azalar ve e itim tesisleri dahil, dünyaca ünlü çok say da flirket ve devlet kuruluflunda Carrier ürünlerine rastlayabilirsiniz. Ayr ca, temiz oda ve özel üretim ifllemleri gibi s k hijyen koflullar n n istendi i özel uygulamalar da dahil, tüm Sa l k Sektöründe de Carrier klima sistemleri yayg n biçimde kullan lmaktad r.

6 Dünyada "1" numara United Technologies'in bir kuruluflu olan Carrier, hava koflulland rma ve so utma alan nda 6,9 milyar dolarl k (1998) y ll k cirosu ile dünya lideri. Carrier, 167 ülkede üretim ve sat fl faaliyetini sürdüren bir dünya toplulu u. Servis ve malzeme tedarikinde güçlü Airovision Komple Çözümler çin Orta n z Saha içinde, modüler parçalar ile veya düz imalat paketinden ünitelerin kurulmas Modüler üniteler veya demonte parçalar fleklinde sevk edilen ünitelerin sahada kurulmas Bak m için gerekli sarf malzemelerinin sa lanmas Yeni / de ifltirilen klima tesisat na iliflkin konular n çözülmesinde yerinde keflif ve dan flmanl k Mevcut klima santrallerinin komple modernizasyonu Mevcut klima santrallerine yeni ya da gelifltirilmifl parçalar n ilave edilmesi Sahada bak m Tamamen kalifiye personel Carrier, Ürün Yeniliklerinde Standartlar Belirler Carrier Araflt rma-gelifltirme-tasar m Grubu, dünya çap nda pazar ihtiyaçlar n karfl layan klima santrallerinin gelifltirilmesini, tedarikçilerden sa lanan fonksiyonlar n test edilmesini ve Carrier klima santrallerinde kullan m uygunlu unun de erlendirilmesini sa lar. Sat fl ve servis departmanlar na destek ve seçimlerin yap lmas için programlar n gelifltirilmesi çal flmalar yan nda: Uluslararas Avrupa standartlar n n (EN 1886, EN 13053) de ifltirilmesi ve gelifltirilmesi çal flmalar na kat l m Merkezi sistem klima santralleri ile ilgili çeflitli Eurovent yay nlar n n (WG6C), derlenmesi, düzenlenmesi ve oluflturulmas çal flmalar na aktif kat l m ( LCC Guidelines for Air Handling Units, Guidelines for the Calculation of Energy Consumption of Air Handling Units ) Standartlar n kalitesinin ve bütünlü ünün gelifltirilmesi amac baflta olmak üzere klima santralleri ile ilgili Eurovent Sertifikasyon Programlar nda Carrier temsil etme faaliyetlerinde bulunur. Genifllik Modül Yükseklik 2, x m 3 /saat * Tercih edilen modüller Is geri kazan ml modüller Di er modüller * Not: Daha genifl boyutlu modüller temin edilebilir Modül boyutu: 160 mm D fl genifllik: (n x modül) + 98 mm D fl yükseklik: (n x modül) + 98 mm Destek yüksekli i: 160 mm veya 62 mm Örnek: 39HQ.10 Genifllik: ( x 160) + 98 = 18 mm Yükseklik: (10 x 160) + 98 = 1698 mm Nominal hava debisi: 8,5 m 3 /sn (30x1000 m 3 /saat) TSEK Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de ifliklik hakk sakl d r. BSI REGISTERED OHSAS BS BSI REGISTERED EN ISO14001 KAL TE S ST E M BE LGE S K-Q TSE-ISO 9001 SERT F KA NO. KG 2/94 ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.fi. STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi fi.bilgisu Cad Gebze-KOCAEL Tel: (0262) Fax: (0262) ANKARA : Sedat Simavi Sok. No. 48, Çankaya-ANKARA Tel: (0 3) Fax: (0 3) ZM R : fiehit Fethibey Cad. No. 55 Kat 13, Pasaport- ZM R Tel: (0 232) Fax: (0 232) ADANA : Ziyapafla Bulv. No: 25/5-6, ADANA Tel: (0 322) Fax: (0 322) ANTALYA : M. Kasapo lu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok 1/4, ANTALYA Tel: (0 242) Fax: (0 242) M. D. H. : web: e-posta: A USTA

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena Do algaz ve LPG'li Kombi Serena Ku u Kadar Bir Zarif 0063 Daha küçük bir kombi. Geniflli i sadece 44 cm. Fakat verimi daha yüksek (%91). Zarif, fakat özel malzemelerden, özel proseslerle imal edilen ve

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Hidroforlar ALD 00-0 Serisi Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Alarko Hidroforlar Yüksek kaliteli, verimli hidroforlarla su sorununa kesin çözüm. çme, kullanma, proses ve sulama sular n n sürekli ve

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı

Otopark Havaland rma Sistemi

Otopark Havaland rma Sistemi Otopark Havaland rma Sistemi Otopark Havaland rma Sistemi 2 çindekiler Girifl 04 Teknik Destek 04 Otoparklar 05 Otopark Havaland rma Sistemi 06 ndükasyon Fanlar 08 Hesaplanabilir Ak flkan Dinami i (CFD)

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VER M N MÜKEMMEL UYUMU 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI GARANTi Üstün Özellikli Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks tam yo uflmal kombi Seradens;

Detaylı

Otomatik Kademe Kontrollü. Sirkülasyon Pompalar

Otomatik Kademe Kontrollü. Sirkülasyon Pompalar Otomatik Kademe Kontrollü Sirkülasyon Pompalar HCPO tiplerinde geliflmifl, üstün özellikler. Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i madde 12/6'ya tam uygunluk Termik koruma Ters dönüfl uyar s ve korumas

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar larko Sirkülasyon Pompalar konutlarda, ticari ve sanayi iflyerlerinde s tma ve su devreleri için gelifltirilmifltir. Sanayi alan nda yar m yüzy la yaklaflan bir deneyimin ve ileri

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ MÜKEMMELLİK, DETAYLARDA SAKLIDIR.

KLİMA SANTRALLERİ MÜKEMMELLİK, DETAYLARDA SAKLIDIR. 39HQ KLİMA SANTRALLERİ MÜKEMMELLİK, DETAYLARDA SAKLIDIR. Klima Santrali Bileşenleri 1) ALARKO CARRIER 4 İÇİNDEKİLER 2) İLGİLİ STANDARTLAR 5 2.1 Mekanik dayanım 5 2.2 Gövde sızdırmazlık sınıfı 6 2.3 Filtre

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212

STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212 STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212 472 12 30 Web: www.staubli.com.tr, E-posta: istanbul@staubli.com

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü

Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü 02 Daha kaliteli hava 03 Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü EkoGeliflimi leri Götürmek Toshiba olarak rge çal flmalar m z, enerji verimlili i çok yüksek,

Detaylı

Birlikte güçlüyüz 1991 y l nda kurulan ve bugün bilgi teknolojileri (BT) sektörünün önde gelen yaz l m ve dan flmanl k firmalar ndan olan Bo aziçi Yaz l m, farkl sektör ve büyüklüklerdeki firmalara proje

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

ISI PAYLAfiIM S STEMLER

ISI PAYLAfiIM S STEMLER ISI PAYLAfiIM S STEMLER DOPRIMO3 Payölçer SENSONICII Kalorimetre MEMONIC3 DOMAQUA So uk-s cak Su Sayaçlar Is Payölçer Is Gider Paylafl m Sistemini Kullan m Zorunlulu u Is Payölçer Sistemi 2 May s 2007

Detaylı

Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB

Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB 1 o8 Phoenix Contact Müflteri Dergisi fiubat 2008 03 Audi Montaj Hatt Phoenix Contact tan Komple Otomasyon Çözümü 04 Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı