Duvar Tipi. Tam Yo uflmal Kazan CGB YILDIZ ENERJ PREST JL PROJELER Ç N PREM KS KAZANLAR VER ML L SINIFI. Kapasite aral kw

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Duvar Tipi. Tam Yo uflmal Kazan CGB 75-100 4 YILDIZ ENERJ PREST JL PROJELER Ç N PREM KS KAZANLAR VER ML L SINIFI. Kapasite aral 19-395 kw"

Transkript

1 Duvar Tipi Tam Yo uflmal Kazan 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI CGB PREST JL PROJELER Ç N PREM KS KAZANLAR Kapasite aral

2 Sadeli in, Yüksek Verimin ve Gücün, Üstün Teknolojiyle buluflma noktas : WOLF Yo uflmal Kazanlar... CGB duvar tipi do al gazl yo uflmal kalorifer kazanlar, s zd rmaz contal haznesi ile aç k tip veya hermetik kullan ml, s cak su boyleri ile kullan m suyu sa layan yüksek verimli cihazlard r. Is tma modülasyon aral (/30 C da): CGB-75 (19,6-75,8 ) CGB-100 (19, ) Kaskad ba lant l 4 adet kazan ile 395 a ulaflan kapasite. Alman ve Avrupa yönetmelikleri uyar nca test edilmifl ve onaylanm fl son derece temiz yanma. Mümkün olan en üst düzeyde enerji tasarrufu için %110 a kadar yüksek standartta verim. Blue Angel (Mavi Melek) çevresel mükemmeliyet sertifikas nda RAL UZ 61 uyar nca belirlenen flartlara uygunluk. Do al gaz ve propan kullan m na uygun. Tüm parçalara kolay eriflim sayesinde basit kurulum, çal flt rma ve bak m.

3 Standart baca gaz kapama klapesi sayesinde kaskad sistemlerde harici at k gaz çekvalfine ihtiyaç kalmaz. En düflük durma kay plar ; 4 adet duvar tipi do al gazl, yo uflmal kazana ve 395 ç k fl aral na kadar sistem çözümü. Tesisat veya kazan suyunun tahliye edilmesine ihtiyaç duymadan, sistem bas nç alt ndayken bile temizlenebilen s eflanjörü. Sa lam aluminyum - silisyum - magnezyum alafl m ndan üretilmifl yüksek performansl s eflanjörü: kolay temizlenebilen dikey olarak düzenlenmifl pürüzsüz kanall yap s ve kendi kendini temizleyebilme özelli i ile uzun ömürlü çal flma. Baca gaz testi için, cihaz açmadan test noktalar na d flar dan kolay eriflim y l nda kurulan Wolf firmas n n ana üretim konular kombiler, kazanlar, günefl panelleri ve bioyak t kazanlar d r. Ürünleri Almanya da servis dostu olarak kolay servis ve bak m hizmetleri verilebilen ürünler aras nda yer al r. Wolf un bir çok ürünü, çevreci, kullan c dostu ve sa l kl olmas, kalitesi aç s ndan cihaz testleri yapan Alman Stiftung Warentest isimli kurulufl taraf ndan test edilip üstün derecelerde belgelendirilmifltir. Münih yak nlar nda Mainburg kasabas nda m 2 alanda kurulu, fabrikada 1.115, toplamda ise Almanya içinde mavi ve beyaz yakal çal flan olan, 45 ülkede 65 farkl partnerle sat fl ve pazarlama hizmeti veren bir flirkettir. Günefl enerjisinde ve bioyak t teknolojisinde Almanya n n önde gelen üretici firmalar ndand r. Dahil oldu u Centrotec Grubu ise bünyesinde Wolf d fl nda, Ubbink baca boru sistemleri, çat aksesuarlar, fotovoltaik günefl enerjisi sistemleri, günefl kolektörü camlar, merkezi havaland rma sistemleri, hava s t c lar, egzost havas s geri kazan m üniteleri üretimi yapan firmalar bulunduran, binalarda servis mühendislik hizmetleri ve enerji ekonomisi sistemleri konusunda tan nm fl bir gruptur. Wolf ürünlerinin kalitesi ve Alarko Carrier n yayg n bayi-servis a, bilinilirli i, sayg nl ve tecrübesiyle yarat lacak sinerji ile yo uflmal kazan sektörüne yepyeni bir soluk gelecek...

4 Her fiey Kontrol Alt nda CGB Kumanda Paneli BM Programlama Modülü* Tak lm fl Kumanda Paneli (d fl hava sensörlü) Standart Kumanda Paneli Açma / Kapama dü mesi Reset (S f rlama) dü mesi Kalorifer ( s tma) s cakl k ayar dü mesi Kullan m suyu ve s tma için zamanlama programlar Ifl kl LCD ekran Kolay anlafl l r Türkçe menüler Bas çevir kontrolü S k kullan lan özellikler için 4 özellik tuflu D fl hava sensörü 1- Is tma, 2- Kullan m suyu, 3- Ekonomi konumunda çal flma, 4- Yard m Kaskad modülü ve mikser (kar fl m devresi) modülü ile kullan m 3 farkl montaj seçene i - Kaskad sistemlerinde KM kaskad modülü üzerine, - Tek kazanl merkezi sistemlerde kazan üzerine, - Tek kazanl bireysel sistemlerde duvar soketi üzerine (oda termostat özelli i aktif) Kaskad kazan sistemleri için yaln zca 1 programlama modülü kullan m Mikser (kar fl m) modülü sayesinde 7 kar fl m devresine kadar sistem kurma imkan. Kolormatik uyar lambas Kullan m suyu boyler s cakl k ayar dü mesi Bu dü menin 3 fonksiyonu vard r: Termometre Is tma Tesisat S cakl k Ayar Bu dü me ile 2-8 skalaya karfl gelecek flekilde aras ayar yap labilmektedir. BM Programla Modülü tak ld nda kalorifer s ayarlar modül üzerinden ayarlan r. Bu dü me üzerindeki ayar yerleri fonksiyonunu yitirir C Kolormatik Durum Göstergesi Yeflil yan p söndü ünde, cihaz bekleme konumundad r. Yeflil sürekli yand nda, cihaz çal fl r durumdad r ve istenen s de erine ulafl lm flt r. Sar yan p söndü ünde, cihaz emisyon testi konumundad r. Sar sürekli yand nda, cihaz çal fl r durumda ve s tmaya devam etmektedir. K rm z yan p söndü ünde, cihaz ar za konumundad r. Kullan m Suyu Ayar Bu dü me ile 1-9 skalaya karfl gelecek flekilde aras ayar yap labilmektedir. BM Programla Modülü tak ld nda kullan m suyu ayarlar modül üzerinden ayarlan r ve bu dü me üzerindeki ayar yerleri fonksiyonunu yitirir. Termometre Kazan suyu s cakl n gösterir. Yaz Konumu Kalorifer s ayar dü mesi bu pozisyona çevrildi inde cihaz sedece kullan m suyu ve donma korumas için çal fl r. Bu pozisyonda pompa aktiftir. K fl Konumu (2-8 aras konum) Bu konumda kalorifer s tma ve kullanma suyu s tma fonksiyonlar bir otomasyon dahilinde devrededir. Is tma fonksiyonunda pompa ayarlanan programa göre (1) brülörle beraber devrededir. Parametrelerden (0) ayarlanm fl ise pompa sürekli devrededir. Emisyon Test Konumu Bu konumda baca gaz de erleri test edilerek raporlan r. Kalorifer s ayar dü mesi bu pozisyona al nd nda kolormatik gösterge sar renktedir ve maksimum s cakl k de erinde çal fl r. Cihaz çal flma aral ndaki konfor bekleme süresi devre d fl olur. Normalde 15 dakika bu pozisyonda çal flabilir. Test tamamlan r ve dü me tekrar s cakl k seçim aral na al n r. * BM Programlama Modülü, cihaz ile birlikte set olarak verilmektedir.

5 CGB Kontrol Aksesuarlar KM / Kaskad Modülü* Çok kazanl (kaskad sistemler) ya da denge kapl sistemler için geniflletme modülü 4 adete kadar yo uflmal gazl kazanlar n kontrolünde kullan l r Kontrolörün önceden ayarlanm fl sistem seçeneklerinden biri seçilerek kolayca ayar Bir kar fl m devresi ve bir boyler kontrolü için uygundur Üzerine BM programlama modülü tak labilir Bina yönetim sistemleri için 0-10 V girifl, hata sinyali için 0 V ç k fl Otomatik enerji yönetimiyle ebus arayüzü Rast-5 ba lant teknolojisi Denge kab için dald rma sensörü ve gidifl suyu sensörü dahildir * KM / Kaskad Modülü, cihaz ile birlikte set olarak verilmektedir. MM / Mikser (kar flt r c ) Modülü Bir kar fl m devresi ve bir direkt s tma devresi kontrolü için geniflletme modülü Hava kompanzasyonlu ak fl s cakl kontrolü Önceden ayarlanm fl sistem yap land rmalar ndan birini seçerek kolay kontrolör ayar Üzerine BM programlama modülü tak labilir Rast-5 ba lant teknolojisi Gidifl suyu sensörü dahildir 1 7 SM1 / Solar (günefl) Modülü Günefl kollektörü tesisat düzenlemesi için geniflletme modülü Wolf kazanlar yla birlikte ak l boyler s tmas sayesinde daha fazla enerji tasarrufu; örne in, yeterli günefl enerjisi al nd nda, boyler s tmas devre d fl b rak l r. 1 adet boyler için s cakl k farkl l kontrolörü Maksimum boyler s cakl k korumas BM programlama modülünde ayar ve mevcut de er gösterimi Entegre, çal flma zaman ölçeri Is sayac opsiyonel ba lant s Rast-5 ba lant teknolojisi Kollektör ve boyler sensörü, ba lama aparatlar yla birlikte SM2 / Solar (günefl) Modülü 2 adet boyler ve 2 adet kollektör (kollektör ve boyler sensörleri dahil) alan na kadar, günefl kollektör sistemi düzenlemesi için geniflletme modülü Kontrolörün önceden ayarlanm fl sistem seçeneklerinden biri tercih edilerek kolay ayar yapabilme Wolf kazanlar yla birlikte ak l boyler s tmas sayesinde, daha fazla enerji tasarrufu; örne in, yeterli günefl enerjisi al nd nda boyler s tmas devre d fl b rak l r. Entegre s sayac özelli i BM programlama modülünde ayar ve mevcut de er gösterimi Otomatik enerji yönetimiyle ebus arayüzü Rast-5 ba lant teknolojisi ISM4 - LON Bina Yönetim Sistemi Arayüz Modülü Kazan ve bina yönetim sistemi aras nda LON (local operating network) standart na uygun ba lant imkan. WRS - Uzaktan Servis sistemi Bir bilgisayar (PC) üzerinden, uzaktan veya mahalden sistemi kontrol etme ve hata mesajlar na ulaflma imkan (WRS - Soft yaz l m ve ISM1 arayüzü dahil)

6 Is tma Teknolojisinde Devrim Yaratan Tasar m Modülasyonlu fan ve venturi sistemiyle gaz - hava ön kar fl ml (premiks) tam yo uflma teknolojisi Klasik kazanlarda baca gaz s cakl klar çok yüksektir. Premiks yo uflma teknolojisinde ise 55 C alt nda üretilen kazan suyu sayesinde baca gaz n n içinde yüksek s cakl kta bulunan su buhar yo uflturularak baca gaz s cakl düflürülür. Kazan lan gizli s suya aktar larak %109 e kadar ulaflan verim art fl sa lan r. Asidik yo uflma suyuna dayan kl paslanmaz çelik veya alüminyum alafl ml ana eflanjör kullan lmal d r. Premiks sistem yani yak t ve havan n ideal oranda önceden kar flt r larak yanman n gerçeklefltirilmesi ile tam yo uflma sa lanarak verim en yüksek de ere ulaflt r l r. Premiks tam yo uflmal kazanlardaki düflük alev boyu, zararl baca gaz emisyonlar n en aza indirir. Kazan n ses seviyesini minimuma düflürür. Eflanjör, girifl-ç k fl s cakl k fark fonksiyonu ile sürekli koruma alt ndad r. Kazan gidifl ve dönüfl suyu s cakl k farklar s n rland r lmakta, böylece eflanjör üzerindeki malzeme gerilimi azalt lmaktad r. Δt 28ºK e ulaflt nda kazan kapasitesini düflürmekte, buna ra men Δt 38ºK i aflarsa kazan koruma için kendini kapatmaktad r. Eflanjörün d fl gövdesi tipi paslanmaz çelik, iç gövdesi aluminyum-silisyum-magnezyum alafl ml, ekstürize dökümdür. Düfley kanall silindirik formlu eflanjörün, pürüzsüz yüzeyi, kendini temizleme fonksiyonuyla ömür boyu yüksek verim sa lar. Modülasyonlu fan, venturi, gaz valfi grubu monoblok yap s yla kolay müdahale ve bak m imkan sa lar. Paslanmaz çelik brulör ve pratik sökülebilir yanma odas sayesinde kolay temizlik özelli i. Bak m ve Temizlik, Hiç Bu kadar Kolay Olmad! Cihazla birlikte standart olarak verilen bak m anahtar, gaz valfinin ve eflanjör kapa n n sökülmesinde, eflanjör içindeki paslanmaz çelik s k flt r c lar n yerinden ç kar lmas nda kullan l r. Tüm bak m ifllemleri kazan n ön taraf ndan kolayl kla yap labilir. Bu nedenle kazan n sa veya sol yan nda montaj mesafeleri b rak lmas na gerek kalmad gibi eflanjörün temizli i için de kazan suyunun boflalt lmas na gerek yoktur. Brülör ünitesi ç kar ld ktan sonra, s eflanjör kanallar kolayca temizlenebilir.

7 Tüm Yap Tiplerine Uygun Baca Alternatifleri Baca Tipleri Baca Çap Maksimum uzunluk1) [m] CGB-75 CGB-100 B B At k gaz borusu baca içinden ve taze hava direkt cihaz üzerinden, mahalden (aç k tip) kili kaskad at k gaz borusu baca içinden, taze hava direkt cihaz üzerinden, mahalden (aç k tip) B33 At k gaz borusu baca içinden, taze hava mahalden, yatay konsantrik ba lant l (aç k tip) B33 Yo uflmaya dayan kl bacaya yatay konsantrik boru ba lant s, taze hava mahalden (aç k tip) Hesaplama EN e göre yap lacakt r C13x E imli çat için yatay konsantrik çat geçifl uygulamas (hermetik tip) /160 C33x E imli veya düz çat dan dikey konsantrik çat geçifli (hermetik tip) /160 C43x Yo uflmaya dayan kl taze hava / at k gaz bacas na (flaft) ba lant, cihaz dirsek merkezinden baca ba lant s na kadar maksimum yatay boru uzunlu u 2 m (hermetik tip) Hesaplama EN e göre yap lacakt r C53 At k gaz borusu baca içinden, taze hava d fl ortamdan (hermetik tip) C53x D fl cepheden at k gaz borusunu geçirerek çat dan deflarj (hermetik tip) C83x At k gaz borusu baca içinden, taze hava d fl ortamdan (hermetik tip) C83x Yo uflmaya dayan kl bacaya konsantrik ba lant, taze hava d fl ortamdan (hermetik tip) Hesaplama EN e göre yap lacakt r C93x At k gaz borusu baca içinden, taze hava borusu baca flaft ndan, yatay konsantrik ba lant (hermetik tip) ) Fan çekifl bas nc : CGB 75 için 5 Pa, CGB 100 için 200 Pa (maksimum uzunluk cihazdan baca terminaline kadar olan uzunluktur) 2) Baca içinde 'dan DN160'a geniflleme fade edilen uzunluklar sadece orijinal WOLF baca parçalar içindir. Her türlü baca, boru ve aksamlar orijinal olarak temin edilmektedir. Yetkili sat c n zdan bilgi al n z.

8 Teknik Özellikler Tip Anma s gücü (80/60 C) Anma s gücü (/30 C) Anma s yükü En düflük anma s gücü (80/60 C da modülasyon) En düflük anma s gücü (/30 C da modülasyon) En düflük s yükü (modülasyon) Modülasyon aral Verim (TS EN ye göre, /30) Verim (TS EN ye göre, 80/60) Is tma suyu gidifli Is tma suyu dönüflü Yo uflma suyu ç k fl Gaz ba lant s At k gaz / Taze hava borusu Cihaz boyutu (Y x G x D) Baca tipi Gaz kategorisi Gaz de erleri Do al gaz H (Hi = 9.5 h/m = 34.2 MJ/m3) Likit gaz Propan (Hi = 12.8 h/kg = 46.1 MJ/kg) Gaz girifl bas nc Do al gaz LPG propan Gidifl suyu s cakl (fabrika ayar ) Maksimum gidifl suyu s cakl Maksimum çal flma bas nc Eflanjör s tma suyu hacmi Kullan m suyu s cakl k ayar aral Δt = 20ºK de bas nç düflümü Maksimum ç k fl gücünde At k gaz debisi At k gaz s cakl (/30-80/60) Fan n çekifl bas nç Minimum ç k fl gücünde At k gaz debisi At k gaz s cakl (/30-80/60) Fan n çekifl bas nç DLGW G 635 göre at k gaz de eri NOx s n f Elektrik ba lant lar Sigorta Elektrik tüketimi Koruma s n f Toplam a rl k (bofl) 40/30 da yo uflma suyu miktar Yo uflma suyu ph de eri CE ürün tan t m numaras % inç inç inç inç mm mm m 3 /h kg/h mbar mbar bar lt g/s Pa g/s Pa V / Hz A W kg lt/h CGB-75 70,1 75,8 71,5 18,2 19,6 18, ,4 98,2 1 1/2 1 1/2 1 3/4 110/ x 565 x 548 B, B33 C13, C13x C33, C33x C43, C43x C53, C53x C63, C63x C83, C83x C93, C93x II2H3P 7,77 5, , , , G / 3,15 75 IPX4D 92 ~ 7,1 ~ BR0164 CGB ,9 98, ,2 19,6 18, ,0 99,3 1 1/2 1 1/2 1 3/4 110/ x 565 x 548 B, B33 C13, C13x C33, C33x C43, C43x C53, C53x C63, C63x C83, C83x C93, C93x II2H3P 10,03 7, , , , G / 3, IXP4D 92 ~ 9,8 ~ BR0164 Kompakt Boyutlar Kurulum ve bak m için, sa ve sol yanda boflluk b rak lmas na gerek kalmadan yerlefltirilebilen, yer kaplamayan tasar m... Teknik üstünlükleri yan nda yer kazand ran silindirik eflanjör tasar m yla 31,5 dm 3 hacme s d r lan 100 kapasite! Ba lant lar 1 Is tma tesisat gidifl 2 Is tma tesisat dönüfl 3 Gaz girifli 4 Yo uflma suyu ç k fl GARANTi Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de ifliklik hakk sakl d r. ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.fi. STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi fi. Bilgisu Cad. Gebze 480 KOCAEL Tel: (0262) Faks: (0 262) ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 065 ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) ZM R : fiehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport ZM R Tel: (02) Faks: (02) ADANA : Ziyapafla Bulvar, No: 25/5-6, ADANA Tel: (0322) Faks: (0322) ANTALYA : M. Kasapo lu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok 1/4, 070 ANTALYA Tel: (0242) Faks: (0242) MÜfiTER DANIfiMA HATTI e-posta: A MiNERAL

Tam Yoğușmalı Boylerli Solar Kombi

Tam Yoğușmalı Boylerli Solar Kombi 4 YILDIZ ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI CSZ Serisi Tam Yoğușmalı Boylerli Solar Kombi CSZ-20/300 - CSZ-24/300 GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİNE ENTEGRE HAZIR PAKET ÇÖZÜM Enerji tasarrufunda uzman marka Güneş kolektörleriyle

Detaylı

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VER M N MÜKEMMEL UYUMU 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI GARANTi Üstün Özellikli Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks tam yo uflmal kombi Seradens;

Detaylı

Tam Yoğuşmalı Kazan. MGK-2 Serisi. 64 3.133 kw. MGK-2 390-470-550-630 Kapasite aralığı PRESTİJLİ PROJELER İÇİN PREMİKS KAZANLAR

Tam Yoğuşmalı Kazan. MGK-2 Serisi. 64 3.133 kw. MGK-2 390-470-550-630 Kapasite aralığı PRESTİJLİ PROJELER İÇİN PREMİKS KAZANLAR MGK2 Serisi Tam Yoğuşmalı Kazan PRESTİJLİ PROJELER İÇİN PREMİKS KAZANLAR MGK2 3904705630 Kapasite aralığı 64 3.133 kw Enerji tasarrufunda uzman marka MGK2 gaz yakıtlı 64 626 kw kapasite ve %17100 modülasyon

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena Do algaz ve LPG'li Kombi Serena Ku u Kadar Bir Zarif 0063 Daha küçük bir kombi. Geniflli i sadece 44 cm. Fakat verimi daha yüksek (%91). Zarif, fakat özel malzemelerden, özel proseslerle imal edilen ve

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

274 Y ll k Teknolojik Deneyim

274 Y ll k Teknolojik Deneyim Is tma Bizim flimiz! AKILLI ISITMA S STEMLER [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] Atmosferik Brülörlü [ Buderus ] Is san Buderus Atmosferik Brülörlü * Çok sessiz ve titreflimsiz çal fl r. Fans z ve motorsuz brülör

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Hidroforlar ALD 00-0 Serisi Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Alarko Hidroforlar Yüksek kaliteli, verimli hidroforlarla su sorununa kesin çözüm. çme, kullanma, proses ve sulama sular n n sürekli ve

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Güneș Kolektörleri. KESiNTiSiZ VE TEMiZ ENERJi. TopSon F3-1 ve F3-Q. Enerji tasarrufunda uzman marka. GARANTi

Güneș Kolektörleri. KESiNTiSiZ VE TEMiZ ENERJi. TopSon F3-1 ve F3-Q. Enerji tasarrufunda uzman marka. GARANTi Güneș Kolektörleri KESiNTiSiZ VE TEMiZ ENERJi TopSon F3-1 ve F3-Q GARANTi Enerji tasarrufunda uzman marka Neden güneş enerjisi? Dünya da ihtiyaç duyulan enerjinin çok büyük bir kısmı hala fosil kaynaklardan

Detaylı

Is tmada Enerji Ekonomisi Energy Saving of Heating Systems

Is tmada Enerji Ekonomisi Energy Saving of Heating Systems TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE TURKISH SOCIETY OF HVAC& SANITARY ENGINEERS Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal

Detaylı

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/154 395 kw RL 44 MZ 155/235 485 kw RL 50 148/296 593 kw RL 64 MZ 200/400 820 kw RL 70 255/474 830 kw RL 100

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

Otomatik Kademe Kontrollü. Sirkülasyon Pompalar

Otomatik Kademe Kontrollü. Sirkülasyon Pompalar Otomatik Kademe Kontrollü Sirkülasyon Pompalar HCPO tiplerinde geliflmifl, üstün özellikler. Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i madde 12/6'ya tam uygunluk Termik koruma Ters dönüfl uyar s ve korumas

Detaylı

Otopark Havaland rma Sistemi

Otopark Havaland rma Sistemi Otopark Havaland rma Sistemi Otopark Havaland rma Sistemi 2 çindekiler Girifl 04 Teknik Destek 04 Otoparklar 05 Otopark Havaland rma Sistemi 06 ndükasyon Fanlar 08 Hesaplanabilir Ak flkan Dinami i (CFD)

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı