BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER. Kişinin pasaportu ve ikamet tezkeresi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER. Kişinin pasaportu ve ikamet tezkeresi"

Transkript

1 TAV ANLI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (Ek 2) SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Mükelleflerin nakit iade talep dilekçelerine ilişkin banka hesaplarına ödeme belgesi çıkartılması 1-Banka hesap no ile ilgili dilekçe ve banka hesap no belgesi 2-Düzeltme fişi mükellef nüshası 3-Varisler ise veraset ilamı,servislerden borcu olmadığına ilişkin yazı 2 Mükelleflerin mahsup taleplerine ilişkin iadelerin borçlarına mahsup edilmesi Mahsup talebine ait dilekçe ,00TL üzeri iade ve mahsuplarda düzenlenen MİF lerin onayı için Defterdarlığa gönderilmesi 4 Vezne Tahsilatı İade ve mahsup dosyaları düzeltme fişi ile birlikte kurye tarafından Defterdarlığa onay için gönderilmektedir. Tahakkuk fişi - Olay Kayıt Defteri - Tecil Taksitlendirme Dökümü veya TC, Vergi Kimlik no ile başvurulması 5 Mükellefiyeti olmayanlara talepleri üzerine mükellef olmadıklarına dair yazı verilmesi 1 6 Yabancı Uyruklulara ve mükellef olmayanlara potansiyel vergi numarası verilmesi Kişinin pasaportu ve ikamet tezkeresi 7 Mükellefiyet kayıtları araştırılan; Asker Aileleri Yardım Talep Formu, Yeşilkart Başvuru ve Bilgi Formu, 2022 sayılı Kanuna göre bağlanacak maaşa esas olmak üzere ve Belediyeden aile yardımı alacakların malvarlığı araştırmasına esas alınmak üzere mükellefiyet kaydı olup olmadığı hususundaki yazıların hazırlanması, Müracaat Formu 8 Başbakanlık Makamının ve 2006/35 sayılı Tek Adımda Hizmet Uygulamasının Başlatılması Hakkındaki Genelgesi ( tarih ve sayılı R.G.) uyarınca, Muhasebe Müdürlüğü nce istenen mükellefiyet kaydına ilişkin form ve yazıların hazırlanması, Liste 2 İşgünü

2 9 Mükellef olmayan tüzel kişilere potansiyel vergi kimlik numarası verilmesi, Derneklerde; tüzük, Kooperatiflerde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, yeni kurulan kooperatiflerde ana sözleşme ve ticaret siciline müracaatına dair belge, Okul aile birliklerinde; kuruluşa ilişkin karar defterinin okul müdürü tarafından onaylı bir örneği, Cemiyetlerde; nizamname, Vakıflarda; resmi senet veya vasiyet, Okul kooperatiflerinde; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenen S.S. okul kooperatifi ana sözleşmesinin okul müdürü tarafından onaylı bir örneği, Apartman yöneticiliklerinde; kuruluşa ilişkin karar defterinin noter onaylı bir örneği, Diğer tüzel kişiliklerde; hukuki kuruluşlarına göre bulunması gereken belgenin noter onaylı örneği, 10 İşe Başlama İşe Başlama bildirimi noter onaylı imza sirküsü onaylı nüfus cüzdan sureti ikametgah ilmuhaberi nakil vasıtaları sahiplerinden bu taşıtlara ait fatura veya noter senedinin tasdikli bir örneği,tüzel kişilerde ticaret sicil memurluğuna müracatına ait belgenin bir örneği, şirketin ortaklarının noter onaylı nüfus cüzdanı suretleri ve ikametgah ilmuhaberi. 7 gün 11 İşi terk İşi bırakma bildirimi veya dilekçe 7 gün 12 Nakil İşi bırakma bildirimi veya dilekçe 1 Ay 13 Vergi İlaveleri 7 gün 14 Vergi Terkleri 7 gün Mükellefiyet kaydı olanlara talepleri üzerine şifre verilmesi, Adres değişikliği ile ilgili vergi levhası üzerindeki bilgilerin kayıtlara uygunluğunun kontrol edilip düzeltilmesi, Bağ-Kur İl Müdürlüğünce tasdik için gönderilen İ.B. Formlarının, Bağ-Kur a Giriş Bildirgelerinin, Bağ-Kur dan Yaşlılık aylığı alanlar için Kayıt Tespit Formlarının hazırlanması, İnternet Hizmetleri Kulanım Başvuru Formu, Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi, Tüzel Kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli imza sirküsü Vergi Levhası, Yoklama Fişi Müracaat Formu 1 18 Tebliğ İşlemleri Tebliğ Alındısı 5 işgünü 19 Yoklama İşlemleri Borcu yoktur talep yazıları md. tecil taleplerine ilişkin tecil, yazı, işe başlama/bırakma bildirimi Tecil ve taksitlendirme talep formu / /Teminat evrakı Değişken (Aynı gün, 15 gün, 30 gün) 2,5 saat 1 Saat

3 22 İş Emirleri (İnternet ortamında borcu olup olmadığına dair müracaat) Borcu Olup- Olmadığına Dair İnteternet Ortamında Müracaat Müracaat da; Yazının Verileceği Kurum- İhaleye Girecekler İçin İhale Tarihi - İstihkak Alacağı Veya Diger İşlemler Olduğu Belirtilecek (23/02/2009/20221 GİB Yazısı) Saat Den Önce Verilen ler Aynı Gün İçinde, Saat Den Sonra Verilen ler 24 Saat İçinde 23 Hapsen Tazyik Mal Beyanı (Basılı Matbu Form) 1 Saat 24 Yurt Dışı Çıkış Tahdidi Kaldırılması Talebi 8 saat 25 Vergi levhası tasdik hiz.,yoklama, vergi levhası 10 Dakika 26 ÖKC izin yazısı talebi Yoklama, karar, dilekçe 1 27 ÖKC levhası tastik İşlm Yön mad. İlk fiş alış fatura, ruhsat fotokopisi 2 28 İB form İşl Yön 140. mad Mükellef talebi üzerine adına kesilen stopaj kesinti teyidi E-Beyanname olarak verilmesine gerek olmayan beyannamelerin kabulü 31 İade 32 Mahsup GVK 'nun 252 Seri nolu genel teb. VUK 257.md banka hesap numarasını gösteren iade dilekçesi 252 seri nolu GV ve GT ekindeki mahsup dilekçesi 1gün 10 dk 7 iş günü 3 ay 33 Faaliyetine son verme talebine ilişkin belge iptali işlemi Kullanılmamış ve en son kullanılmış belgelerin ibrazı ile dosyasında bulunan matbaada bastırdığı, notere tasdik ettirdiği belgelere ait bilgi formu ve 347 nolu VUK, GT gereğince internetten girişi yapılan belgelerin kontrolü yapılır belge kaybı var ise ilan ettirilmesi sağlanır. 30 dk Yapılan tarhiyatlara ilişkin VUK'nun 376 md.talep Bilanço gelir tablosu işletme hesabı özeti tasdik Kurum gelir vergisi vb.iade taleplerinin yapılması 252 seri nolu GV,GT ekindeki mahsup dilekçesi ve kesinti listesi 10 dk 1 1 ay mahsuplarda 3 ay 37 sözleşmeden doğan DV beyanlarını tahakkuka bağlayarak ödenmelerinin sağlanması Damga vergisi beyannamesi,sözleşme sayılı KDV kanunun ilgili maddelerine istinaden KDV istisna belgelerinin verilmesi İstisna belgesi talep dilekçesi ekinde yatırım teşvik belgesi aslı veya noter tasdikli örneği, BaküTiflis-Ceyhan istisna belgesi için istisna belgesi talep dilekçesi 5303 sayılı çerçevesinde anlaşma hükümleri istisna belgesi verilmesi için GİB'na başvurularak dairemize gönderilen istisna belgesi dilekçeyle talep edilerek dairemizce mükellefe verilir. İstisna belgeleri talep edilmesi halinde aynı gün veya ertesi gün verilir.

4 39 Mükelleflere Türkiye ile AB arasında imzalanan 5303 sayılı kanun ile onaylanan çerçeve anlaşma hükümlüri çerçevesinde KDV istisna sertifikasının verilme GİB tarafından mükellef adına gönderilen özelge,5303 sayılı kanunla onaylanan çerçeve anlaşması ve 1,2,3 nolu tebliğler 3gün 40 emniyet müdürlüğüne verilmek üzere cirolarını gösteren bilgilendirme yazıları 41 ÖKC ruhsatını kaybedenlerin yeni ruhsat çıkarmaları için verilen yazı,ruhsatın kaybolduğuna ilişkin 42 Mükelleflerin talebleri üzerine ÖKC levhalarını kaybedenlerin yeni levha çıkarmaları,levhanınkaybolduğuna ilişkin 1 43 Vergi iadesi için mükelleflerin vermiş olduğu teminat mektuplarının düzenlenen VİR ve YMM raporlarına istinaden geri iadesi ekinde teminat mektubu ve iadeye ilişkin belgeler, VİR ve YMM raporu 7 iş günü Burs başvuruları için talep edilen 44 Form Gelir Bildirimleri 45 Eczane Bilgi Formu vergi levhasını kaybedenlere yeni vergi levhası verilmesi Yapılan tarhiyatlara ilişkin uzlaşma,levhanın kaybolduğuna ilişkin Uzlaşma talep dilekçesi 1 1 Ay sayılı Harçlar Kanununa göre tahsil edilen harçlar ( İskan Harcı, Cins Tahsisi, Pasaport, Ticaret Sicil, Maden Ruhsat, Esnaf Sicil, Yurt Dışı Çıkış vb.) 1)Belediye, Tapu, İlgili Kurum yazısı 2)Tapu, Yapı Kullanma İzin Belgesi, İnşaat Ruhsatı Fot.,Ruhsat Fot. 49 Yurtdışında vefat eden veya Türkiye de ikametgahı belli olmayan murislere ilişkin olarak mirasçıları tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı'na verilen veraset ve intikal vergisi beyannameleri ile Ölüm Mirasçı Bildirimlerinin vergiyi tarh, tahakkuk ve tahsil ni yerine getirmek üzere yetkili vergi dairesine ve malmüdürlüklerine gönderilmesi 1)Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi 2)Emlak Vergisi Bildirimi 3)Tapu Fotokopisi 4)Veraset İlamı 5)Bankadan veya vb. kuruluş yazısı 6)Ölen kişiye ilişkin olarak Muhtarlıktan alınacak İkamet Tezkeresi /Vergi Daireleri İşlem Yönergesi 174/4-5.maddeleri 50 Anlaşmalı matbaa (anlaşma yapma, yenileme, feshetme) 30 gün 51 İl dışından başvuran mükelleflere belge basım izni verme, ilgili defterdarlıkça/ Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen izin yazısı

5 52 Başkanlığımız mükelleflerine ilimiz dışında belge basımına izin verme 53 Tarhiyat Sonrası Uzlaşma nin yürütülmesi 60 gün 54 İade 55 Mahsup 56 Tecil 57 Terkin,ticaret sicil gazetesi,imza,ticaret sicil gazetesi,imza,ticaret sicil gazetesi,imza,ticaret sicil gazetesi,imza 20 gün 3 ay 1 gün 10 dakika 58 Haciz Kaldırma işlemi Talep si 10 Dakika 59 Araç Bağlama Kaldırma Talep si 10 Dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim :Ali GÜNDOĞDU İsim : Hasan İŞ Unvan : Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Unvan : Vergi Dairesi Müdürü Adres :Vergi Dairesi Müdürlüğü Adres : Vergi Dairesi Müdürlüğü Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1- Ödeme Emri Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Banka Listesi 3- Kesintiler

Detaylı

EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI EK - 2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BİRİMİ: SIRA NO ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN ADI 1 MÜKELLEFİYET TESİSİ (TÜZEL KİŞİ) 2 MÜKELLEFİYET

Detaylı

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri ÇARDAK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1- Konusuna Göre; BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER a) İlgili İdarenin Yazısı

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HONAZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 2 Adli Teminat İşlemleri 3 Teminat Alınması BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Konusuna Göre; a) İlgili

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Nüfus cüzdanının aslının gerekli

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

1-Tahsilinde; Mahkeme kararı 2-İadesinde; a)mahkeme kararı

1-Tahsilinde; Mahkeme kararı 2-İadesinde; a)mahkeme kararı AKYURT MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 1- Konusuna göre; a) İlgili idarenin yazısı

Detaylı

GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE GELİR MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 Vergi İnceleme İş Emirlerinin Vergi Denetmenleri Bürosuna Gönderilmesi 2 İnceleme Raplarının Gönderilmesi Vergi incelemesine tabi tutulacak mükellefler ile

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 01 02 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 03 GERÇEK KİŞİ UNVAN, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) BAŞVURUDA

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

MANİSA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MANİSA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 ADI KPSS Sonucuna göre (B) grubu kadrolara atama 2 Yeniden atama için izin talebi 3 4 5 6 Emeklilik veya Çekilme Sebebiyle Görevlerinden

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ODA SİCİL KAYIT OLMA (YENİ KAYIT) GERÇEK KİŞİLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 02- Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 03- Vergi Dairesince Tutulan Yoklama Tutanağı Veya Vergi Levhasının Fotokopisi 04- T.C. Kimlik

Detaylı

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Belediye ve vatandaş arasındaki iletişimi sağlamak, davetiye, program, toplantı, randevu, telefonla gelen müracaat ve şikâyetleri değerlendirip sonuçlandırmak,

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT KURULUŞ: GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS)

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU [GEREDE TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ] KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA NO ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 E-Posta Hesabı Oluşturma 1- Bireysel Başvuru 30 Dakika 2 Bilgisayar Bakım Ve Onarımı

Detaylı

İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI)

İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI) İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI) ÖTV siz Yakıt Alım Defteri Onayı - Yakıt Alım Defter - 3 Adet Defter Çıktısı (ilk üç sayfa) 3- Ek- Taahhütname (Kiralama var ise

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Bursa Ticaret Borsası Hizmet Standartları

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAYBURT SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAYBURT SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAYBURT SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Maluliyet Tespiti Kararlarına ĠliĢkin

Detaylı