DNA ONARICI TEMEL CÝLT BAKIM ÜRÜNÜ. hep böyle kal.. OPTIGENEX X. the science of DNA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DNA ONARICI TEMEL CÝLT BAKIM ÜRÜNÜ. hep böyle kal.. OPTIGENEX X. the science of DNA"

Transkript

1 DNA ONARICI TEMEL CÝLT BAKIM ÜRÜNÜ hep böyle kal.. OPTIGENEX X the science of DNA

2 Ýnsanlarýn dýþ görünüþlerinin, iç güzelliklerinin bir yansýmasý olduðunu düþünürüz. Ancak güzel ve saðlýklý bir cilde sahip olmak için: Hem cildin hem de cildi besleyen vücudun saðlýklý olmasý ve DNA onarýcý temel cilt bakýmýnýn yapýlmasý gerekir. Bilim insanoðlunu uzayan ömründe saðlýklý yaþatmak ve saðlýklý yaþlanmasýna yardýmcý olmak için çalýþýyor. Yeni araþtýrmalar ve DNA çalýþmalarý ile vücudu yeniden canlandýracak, metabolizmasýný ve yenilenme yeteneðini artýracak yöntemleri aranýyor. Optigenex; Uzun yýllardýr Amerika ve Avrupa da DNA onarýmý konusunda araþtýrmalar yapan, çok sayýda patentle korunan AC-11 i geliþtiren bir biyoteknoloji firmasýdýr. AC-11 ý ACTIVAR ýn üstün formülü ile birleþtirerek DNA onarýmý olmadan cilt bakýmý olamayacaðýný göstermiþtir. Ekson Farma Saðlýk Ürünleri; Dünyada ve ülkemizde saðlýk alanýnda gerçekleþen geliþmeleri dikkatle izleyerek etkinliði ve üstünlüðü kanýtlanmýþ yeni ürünleri saðlýk hizmetine sunma bilinci ile ACTIVAR DNA onarýcý temel cilt bakým ürünlerini saðlýk hizmetine sunmuþtur.

3 BÝYOYLOJÝK YAÞAMIMIZDA DNA Doðduðumuzda vücudumuz; nasýl canlý kalýp, nasýl geliþeceðini ve ihtiyaçlarýný nasýl karþýlayacaðýný bilerek doðar. Bu bilgi her bir hücremizdeki DNA moleküllerinde þifreli olarak yer alýr. Ýþte bunun için her canlýnýn vücudunda DNA hasarlarýný onaran bir koruyucu mekanizma hücreler içinde sürekli çalýþmaktadýr. Bu onarým mekanizmamýzýn artan zararlýlar ve hasarlar karþýsýnda yeterli olamadýðý zaman yaþlanma ve yaþa baðlý hastalýklar ortaya çýkmaya baþlar. Yaþam boyunca DNA'mýz saðlýklý olmamýz, geliþmemiz ve kendimizi korumamýz için yeni, saðlýklý ve genç hücreler üretir. DNA'mýz ilk ve saðlam hali ile kaldýðý sürece kendinin saðlýklý kopyalarýný üreterek, fonksiyonlarýný tam yapan biyo-aktif proteinler sentezler ve saðlýklý yeni hücreler oluþur. Yaþam saðlýklý olarak devam eder. Ancak DNA'larýmýzdaki bu doðru þifre yýllar içinde maruz kaldýðýmýz iç ve dýþ kaynaklý zararlý etkenlerle hasara uðramaya baþlar.. DNA HASARI YARATAN ETKENLER Ýç Kaynaklý Zararlý Faktörler 1) Normal hücre metabolizmasý Ýlk bakýþta þaþýrtýcý olsa da mitokondrilerde enerji üretimi sýrasýnda normal hücresel faaliyetlerin doðal bir sonucu olarak serbest oksijen radikalleri ortaya çýkar. Ama bunlarýn anti-oksidan reaksiyonlarla yok edilmeleri þarttýr. Yetersiz anti-oksidan kapasite ve DNA tamirindeki yetmezlik DNA hasarýna yol açar. 2) Metabolik hastalýklarýn yarattýðý toksik moleküller. Örneðin Þeker intoleransý, diyabet, metabolik sendrom gibi hastalýklarda bozulmuþ metabolik aktivite nedeniyle zararlý endojen zararlý moleküller ortaya çýkar. DNA veya hücre düzeyinde hasara yol açarlar

4 Dýþ Kaynaklý Zararlý Faktörler : 1) Hava kirliliði, soluduðumuz havadaki hidro-karbonlar, 2) Sigara dumaný, 3) Ultra viole ýþýnlar, 4) Yiyeceklerde bulunan toksinler, (kimyasal koruyucular, aflatoksinler) 5) Stres, kötü beslenme alýþkanlýklarý, alkol kullanýmý, 6) Hareketsizlik veya çok fazla yýpratýcý bilinçsiz egzersiz, Bu oksidatif ve non-oksidatif zararlýlar ve etkileri birikerek doku, hücre ve DNA seviyesine kadar inip, DNA'da hasara yol açarlar. Hasarlý DNA, hatalý ve iþ görmeyen proteinler üretmeye baþlar. Vücudumuzdaki hücreler kendilerini yenileyemez, hatta hatalý ve zararlý hücreler ortaya çýkmaya ve çoðalmaya baþlar. DNA hasarlarý onarýlmazsa vücudun ve cildin biyolojik olarak erken yaþlanmasýna, hastalýklara ve cilt bozulmalarýna yol açar. DNA Hasarýnýn Yol Açtýðý Hastalýklardan Bazýlarý: Cilt Gerginliðin azalmasý Kýrýþýklýk Kuruluk Yaþlýlýk lekeleri Güneþ lekeleri Ýnflamatuvar Artrit Ýnf. Barsak hastalýklarý Damar sertliði Metabolik Obezite Diyabet Diðer Kanser Alerjik hastalýklar

5 Neden Yaþlanýrýz? Oksidatif Stress Hücre çekirdeði ve mitokondrilerde DNA hasarý Yetersiz DNA tamiri Yaþlanma ve Yaþlýlýða baðlý hastalýklar Yaþlanmayý açýklayan Science dergisinde yayýnlanan ve en kabul görmüþ teoride; Yaþam için vazgeçilmez olan DNA, RNA ve bazý proteinler gibi makro-moleküllerin dýþ faktörler veya normal metabolizmamýz sýrasýnda ortaya çýkan oksidatif stres ürünleri tarafýndan hasara uðratýlmasýnýn sonucudur denilmektedir. Hücrelerimiz daha uzun süre canlý kalabilmek ve zararlý etkenlere raðmen saðlýklý kalýp görevlerini tam olarak yapabilmek için hasara uðrayan DNA yý tamir etme yeteneðine sahiptir. Ancak modern çaðda doðal dan uzak yaþadýðýmýz için her gün tamir edilemeyecek kadar zararlý etkenin saldýrýsýna uðramaktayýz. ACTIVAR, AC-11 içeriði ile DNA hasarýný azaltýr, DNA hasarýný onaran vücut makanizmasýný güçlendirir, onarým kapasitesini artýrýr. US Patent No: 6,361,805 B2 US Patent No:6,964,784 B2

6 Cildimizi yýpratan zararlý etkenleri sýralayacak olursak: Güneþin UV ýþýnlarýna maruz kalmak Sigara içmek Saðlýksýz beslenmek Hareketsiz yaþam Aþýrý kilo alýp verme Ruhsal travmalar Yeterli sývý alýnmamasý Aþýrý alkol tüketimi Uyuþturucu veya uyarýcý ilaç kullanýmý Düzensiz uyku alýþkanlýklarý Bilinçsiz ilaç tüketimi Yüzdeki deri ve altýndaki yumuþak dokularýn zarar görmesine neden olan yabancý madde enjeksiyonlarýdýr.

7 YAÞLANMA ÝLE SAVAÞMAK ÝÇÝN YAPABÝLECEKLERÝMÝZ DNA ONARIMI.. Biyolojik yaþamýn yöneticisi olan DNA molekülünde ortaya çýkan bu kýrýlma ve hasarlar yaþlanma ile ortaya çýkan hastalýklara neden olurlar. Buna göre yaþlanma ile savaþmak için 3 yolumuz vardýr. 1. Anti-oksidan tedavi, 2. Vücudumuzun DNA tamir etkinliðini artýrmak, 3.Doðru beslenme, fiziksel aktivite, stresle baþa çýkma ise yaþlanma ile mücadele silahlarýmýzdýr. Canlýlarýn, iç ve dýþ etkenlerle genetik kodlarýnýn bozulabileceði y a r a t ý l ý þ ý m ý z d a n b e r i hesaplanmýþ ve tedbiri alýnmýþ bir gerçektir. B u n e d e n l e k e n d i DNA'mýzda oluþabilecek bir çok hasarý tamir etme yöntemleri önceden yine kendi DNA mýz üzerine kodlanmýþtýr. Her hücremizde her gün en az birkaç defa hasar gören DNA'nýn saðlam ka l ý p g ö revine d e va m edebilmesi için kendisini tamir edebildiði doðal bir tamir mekanizmasý vardýr.

8 Ancak bozulan çevresel koþullar ve normal metabolizma atýklarý bu doðal onarým mekanizmasýný bozarak hatalý proteinlerin ve hatalý hücrelerin ortaya çýkmasýna ve çoðalmasýna neden olur. Yaþlandýkça zaten zayýflayan onarým mekanizmasý bu etkenler karþýsýnda yetersiz kalýr ve hastalýklar, yaþlanma, organlarýmýzýn iþlevsel bozukluklarý ve ciltteki yaþlanmalar ortaya çýkmaya baþlar. DNA hasarýný minimalize etmek için doðal onarým mekanizmasýný desteklemek gerekir. Böylece biyolojik yaþlanma hýzýmýzý yavaþlatmýþ oluruz. Bir kromozomu oluþturan DNA molekülünün onarýmý sýrasýnda görevli enzimler önce DNA sarmalýný açarlar. DNA hasarý eksik veya yanlýþ baz yerleþiminden ya da hatalý oluþmuþ baðladan kaynaklanýyorsa bunlarý onararak DNA molekülündeki sarmallarýn tekrar birbirlerine doðru olarak baðlanmasýný saðlarlar. Bu onarým sonrasýnda DNA molekülü yaþamsal fonksiyonuna hatasýz olarak devam edebilir.

9 YENÝ NESÝL DNA ONARICI CÝLT KREMÝ. ACTIVAR AC-11: Etkileri ACTIVAR'ýn içinde bulunan AC-11 DNA hasarýný azaltan, ayný zamanda DNA onarýmýný hýzlandýran, güçlü etkili bir doðal maddedir. Hem cilde kozmetik olarak doðrudan uygulanabilir hem de aðýz yolu ile kullanýlabilir. Toksitesine rastlanmamýþtýr. 30'dan fazla insan çalýþmasý, çok sayýda hayvan ve hücre kültürü çalýþmalarý etkinliðini kanýtlamýþtýr. DNA tamirini destekleyen, anti-aging, anti-inflamatuvar, immün güçlendirici etkileri bilimsel olarak desteklenmektedir. AC-11 (aktive kromozom 11) Peru'nun doðal bitkisi olan Uncaria tomentosa'dan yerel yöntemlerin GMP koþullarýnda uygulandýðý, sýcak sulu ekstraksiyon yöntemi ile elde edilir. Üretim teknolojisi ve yüksek biyo-yararlanýmý, üstün etkinliðini saðlayan formülü ise 14 uluslar arasý patent ile korumaktadýr. Asýl etkinlik gösteren karboksi alkil ester'lerdir ve bu maddeler AC- 11 geliþtirme çalýþmalarý sýrasýnda bulunmuþtur. AC-11 içindeki karboksi alkil ester oranýna göre standardize edilir. Güçlü karboksi alkil esterler kolayca deriye ve vücuda penetre olur. Yüksek biyo-aktivite gösterirler.

10 . ACTIVAR IN ÜSTÜN DERMO-KOZMETÝK ÖZELLÝKLERÝNE EK OLARAK ÝÇERDÝÐÝ AC-11 ÝN DOÐAL KÖKENÝ AC-11 Uncaria tomentosa'dan elde edilir:. Geleneksel kullanýmý: Yüzyýllardan beri Peru'da ve Yaðmur Ormanlarý'nýn zor doðal koþullarýnda yaþayan yerli kabileler yýldan fazla süredir genel durumu zayýflamýþ savaþçýlarýný veya yaþlýlýða baðlý hastalýklar nedeniyle acý çeken yaþlýlarý tedavi etmek için Uncaria tomentosa ekstresini kullandýlar. Batýda ise bu bitki Cats Claw(kedi pençesi) diye bilinmektedir. Uncaria tomentosa extresinden modern koþullarda elde edilen AC-11'in kullanýldýðý kinik çalýþmalar, hayvan ve hücre kültürü çalýþmalarý bu etken maddelerin inanýlan etkilerini bilimsel olarak incelemiþ ve doðrulamýþtýr. Asýl etkili maddeler karboksi alkil esterlerdir US Patent , US Patent , US Patent

11 ACTIVAR DAY REPAIR CREAM: (ACTIVAR Gündüz DNA Onarým Kremi) Gündüz cildi çevresel yýpratýcý faktörlere ve güneþ ýþýðýndaki zararlý UV ýþýnlara karþý korur. DNA hasarýna yol açan etkilerini azaltýr. Cildi içerdiði squalen, hyaluronik asit ile nemlendirir. AC-11'in ve beyaz çayýn çok güçlü anti-oksidan etkisi ile iyonize ýþýnlarýn zararlarýný yok eder. Cilde kojik asit ile parlaklýk verir. Cilt lekelerini doðal renklerine döndürür. Makyaj altýnda kullanýlabilir. Uygulanan makyaj ile etkileþmez. Alerjik deðildir. Sabah cilt temizliði yaptýktan sonra hafif masaj ile uygulanýr. Yapay renk ve koku vericiler içermez. Yaðlý bir kalýntý býrakmaz. Gözenekleri daraltýr ve yaðlý ciltlerdeki yaðlanmayý azaltýr. Hem yaðlý hem de kuru ciltlerde kullanýlabilen DNA ONARICI KREMDÝR

12 ACTIVAR NIGHT REPAIR CREAM: (ACTIVAR Gece DNA Onarým Kremi) Gece boyunca cildi dinlendirir, nemliliðini ve canlanmasýný saðlar. Ýçerdiði kollajen ve fibroblastlarý uyarýcý faktör ile cildi saðlam tutan, esneklik ve gerginliðini veren kollajen sentezini uyarýr. Yapýsýndaki Peptha-Tight ile cildin gerginliðini artýrýr. Güne taze, gergin ve saðlýklý bir cilt ile baþlamanýzý saðlar. Uygulanan makyaj ile etkileþmez. Alerjik deðildir. Yapay renk ve koku vericiler içermez. Geceleri cilt temizliði yaptýktan sonra ince bir tabaka olarak sürülür ve hafif masaj yapýlarak cilde yedirilir. Yaðlý bir kalýntý býrakmaz. Gözenekleri daraltýr ve yaðlý ciltlerdeki yaðlanmayý azaltýr. Hem yaðlý hem de kuru ciltler de kullanýlabilen DNA ONARICI KREMDÝR

13 ACTIVAR EYE REPAIR CREAM:. (ACTIVAR Göz Çevresi DNA Onarým Kremi) Göz çevresine hafifçe bastýrarak ve özellikle kýrýþýklýklarýn üzerine daha bol olacak þekilde sürülür. Uygulamayý sabah cilt temizliði yapýldýktan sonra ve akþamlarý yatmadan 30 dakika veya 1 saat önce sürülür. Göz çevresi bakým kremine yeni baþlayanlarda, akþamlarý yapýlan uygulamalardan sonra, 7-10 gün süre ile ertesi sabah temizlik veya masaj sýrasýnda ölü derinin hafifçe soyulduðu gözlenir. Bu mikro-peeling etkisi zamanla ölü hücreler temizlendikçe kendiliðinde azalýr ve kaybolur. DNA ONARICI KREMDÝR Kromozomlarda DNA hasarýna baðlý kýrýklar

14 DOÐAL ETKEN MADDENÝN KORUNARAK AC-11 DE YÜKSEK KONSANTRASYONDA YER ALMASINI SAÐLAYAN ÜRETÝM PATENTLERÝ: US patent no. 6,039,949 entitled, "Method of Preparation and Composition of a Water Soluble Extract of the Plant Species Uncaria". The patent application was filed on February 27, 1997 and issued March 21, The named inventor is Ronald W. Pero. This patent was assigned to Optigenex Nov. 6, 2003 and is directed to a method for preparing the extract and for its administration generally. US patent no. 6,238,675 B1 entitled, "Method of Preparation and Composition of a Water Soluble Extract of the Plant Species Uncaria for Enhancing Immune, Antiinflammatory and Anti-tumor Processes of Warm Blooded Animals". The patent application was filed November 16, 1999 as a continuation of the application of the '949 patent and issued May 29, The named inventor is Ronald W. Pero and this patent was assigned to Optigenex on Nov. 6, 2003 and is directed to the pharmaceutical use of the composition of the extract described in the 6,039,949 patent and its pharmaceutical use for the enhancement of the immune, anti-inflammatory, anti-tumor processes.. US patent no. 6, 361,805 B2 entitled, "Method of Preparation and Composition of a Water Soluble Extract of the Plant Species Uncaria for Enhancing Immune, Antiinflammatory and Anti-tumor and DNA Repair Processes of Warm Blooded Animals". The patent application was filed April 2, 2001 as a continuation-in-part of the application for the 6,238,675 patent and issued March 26, The named inventor is Ronald W. Pero and this patent was assigned to Optigenex August 13, This patent extends coverage to DNA repair. US patent no. 6, 964, 784 B2 entitled, ""Method of Preparation and Composition of a Water Soluble Extract of the Bioactive Component of the Plant Species Uncaria for Enhancing Immune, Anti-inflammatory and Anti-tumor and DNA Repair Processes of Warm Blooded Animals". The patent application was filed March 7, 2002 and issued November 15, Optigenex is the named assignee on the patent and the named inventor is Ronald W. Pero. The patent is directed to administering the isolated purified an active ingredient of the composition claimed in the 6,238,675 patent, quinic acid alkyl ester.

15 Method of preparation and composition of a water soluble extract of the bioactive component of the plant species Uncaria for enhancing immune, anti-inflammatory, anti-tumor and DNA repair processes of warm blooded animals Method of preparation and composition of a water soluble extract of the bioactive component of the plant species Uncaria for enhancing immune, anti-inflammatory, anti-tumor and DNA repair processes of warm blooded animals Method of preparation and composition of a water soluble extract of the bioactive component of the plant species Uncaria for enhancing immune, anti-inflammatory, anti-tumor and DNA repair processes of warm blooded animals Foreign Patents PCT application WO 2003/ entitled, "Isolation, Purification and Structural Identification of a Bioactive Component of a Water Soluble Extract of a Botanical Species for Enhancing Immune, Anti-inflammatory, Anti-Tumor and DNA Repair Processes of Warm Blooded Animals". This application covers the water soluble extract.

16 EKSON FARMA Saðlýk Ürünleri Ltd.Þti. Rýhtým Caddesi No:28/A D: Kadýköy - Istanbul Tel: Faks:

Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi

Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi Doç. Dr. Ümit Türsen* *Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalý Özet Yüzdeki yaþlanma lentigolar, dispigmentasyon, senil purpura, kýrýþýklýklar,

Detaylı

Ýçindekiler Hakkýmýzda...sayfa 1 Peloid nedir?...sayfa 2 Neden kullanýlmalýdýr?...sayfa 2 Cilt bakýmýnýn Önemi...sayfa 3,4 Cilde uygulama þekli...sayfa 5 Saðlýk amaçlý kullanýmý...sayfa 5 Dermatolojik

Detaylı

içindekiler Aktif Hayat Gazetesi Okul Çantalarý ve Erken Yaþlandýrýyor Eðriliðini Tetikliyor Akupunktur

içindekiler Aktif Hayat Gazetesi Okul Çantalarý ve Erken Yaþlandýrýyor Eðriliðini Tetikliyor Akupunktur içindekiler Kilo Vermenin Sigara Cildinizi 4 Püf Noktalarý ve Zehirliyor Akupunktur ve Erken Yaþlandýrýyor Okul Çantalarý 6 9 20 Omurga Eðriliðini Tetikliyor Akupunkturun kalori yaktýrýcý, yaðlarý eritici

Detaylı

Ekim 2007-7 Ortodontist Dr. Med. Dent. Benan OÐUZ Dr. Med. Dent. Cem CANÝKLÝOÐLU www..com Ý Ç Ý N D E K Ý L E R KADINLARDA AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI Kadýnlarýn ergenlik, mensturasyon, hamilelik, emzirme ve menapoz

Detaylı

Yazarlar. Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü. Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest)

Yazarlar. Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü. Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest) SÝGARA BAÐIMLILIÐI VE TEDAVÝSÝ Yazarlar Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest) Doç. Dr. Atilla Soykan A.Ü.T.F. Psikiyatri Anabilim Dalý Konsiltasyon

Detaylı

Saðlýklý Vücut Þekillendirme

Saðlýklý Vücut Þekillendirme design your body Saðlýklý Vücut Þekillendirme "Güzelliðin sayýsýz tanýmlamasý vardýr. Biz güzelliðin saðlýk, rahatlýk ve göz alýcý dýþ görünüþ kombinasyonunun yarattýðý bir oluþum olduðunu düþünüyoruz.

Detaylı

baborganic - kusursuz güzelliðe doðal dokunuþ

baborganic - kusursuz güzelliðe doðal dokunuþ baborganic - kusursuz güzelliðe doðal dokunuþ Olaðanüstü eserlerin zemininde her zaman basit fikirler yatar. Leo N. Tolstoy Kusursuz Güzelliðe Organik Dokunuþ baborganic Günümüzde yaþadýðýmýz olumsuz çevresel

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

dumaný yoktur yarin imaný...

dumaný yoktur yarin imaný... Cigaramýn dumaný yoktur yarin imaný... Tütün z Tüketimi z Sonuçlarý Der Rauch meiner Zigarette... Die Geliebte ist erbarmungslos... (aus einem türkischen Volkslied) - Informationen über Tabak, Tabakkonsum

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BESLENME. YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BESLENME. YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ S P R ve BESLENME YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MÝLL Î EÐÝTÝM

Detaylı

Pediatrik Ortopedi ve Rehabilitasyon Dizisi 2. Kitap

Pediatrik Ortopedi ve Rehabilitasyon Dizisi 2. Kitap c 2000, Nadire Özaras Bu kitabýn her türlü yayýn haklarý Fikir ve Sanat Eserleri Yasasý gereðince Nadire Berker e aittir. Pediatrik Ortopedi ve Rehabilitasyon Dizisi 2. Kitap Bu dizinin diðer kitaplarý:

Detaylı

www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org BAÞYAZI Deðerli Meslektaþlar Bu sayýdaki yazýmý iki konu üzerinde yoðunlaþtýrmak istiyorum. Konularýn her ikisi de yemle, tavukçulukla yakýndan

Detaylı

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ Ayak Bakýmlarý Ayak bakýmý, saðlýk ve estetiði ilgilendirdiði kadar, kiþinin yaþam kalitesinin yükselmesi açýsýndan da ihmal edilmemesi gereken ayrýntýlar içermektedir. Ayak bakýmýnýn kiþiyi rahatsýz etmeden,

Detaylı

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr?

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki serbest klor miktarýný, Saðlýk bakanlýðý yayýnladýðý ilk genelgesinde 0.3 0.6 ppm daha sonra yayýnladýðý genelgede 1.0-3.0 ppm en son yayýnladýðý yönetmeliðinde

Detaylı

Kozmetik Ürünlere Baðlý Ýstenmeyen Etkiler

Kozmetik Ürünlere Baðlý Ýstenmeyen Etkiler Kozmetik Ürünlere Baðlý Ýstenmeyen Etkiler Uzm. Dr. Yeþim Kaymak*, Doç. Dr. Figen Týrnaksýz** * Gazi Üniversitesi Mediko Sosyal Saðlýk Merkezi ** Gazi Üniversitesi Eczcacýlýk Fakültesi, Farmasötik Teknoloji

Detaylı

Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme

Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 179-195 Derleme Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme Elif N. Özmert 1: Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Özmert

Detaylı

1. DNA hasarına karşı doğal DNA tamir yeteneğini artıran etkisi

1. DNA hasarına karşı doğal DNA tamir yeteneğini artıran etkisi AC-11ʼin KLİNİK YARARLARINI ORTAYA KOYAN ÇALIŞMALAR: Yüzyıllardan beri Peruʼda ve Yağmur Ormanlarıʼnın zor doğal koşullarında yaşayan kabileler yüzyıllardır, genel durumu zayıflamış savaşçılarını veya

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR

RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 79 RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR Editörler Prof. Dr. Ýsmet Þahinler, Uz. Dr. Þefika Arzu Ergen 12 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

>> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM

>> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM >> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM Sizi þehrin ve günlük hayatýn yarattýðý stres ve yorgunluktan þehir dýþýna çýkmaya hiç gerek kalmadan

Detaylı

Fonksiyonel besinlerin saðlýðýmýz üzerine etkileri

Fonksiyonel besinlerin saðlýðýmýz üzerine etkileri Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 69-84 Derleme Fonksiyonel besinlerin saðlýðýmýz üzerine etkileri Turgay Coþkun Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Coþkun T.

Detaylı

T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni Her Sorunun Bir Çözümü Vardýr Veteriner Hekim Murat HARMAN AVHO Yönetim Kurulu Üyesi mharman@avho.org.tr editörden Mesleðimize

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 Bu sayýda neler var: Diþ dostu Ýzomaltuloz Küresel soruna küresel çözüm Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de önemli Kapak Konusu: Tapýnaklardan

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2009 Yüksek kaliteli gýdalar ve içecekler Avrupa nýn büyüyen tedarikçisi Emin Direkçi: Her þeyin baþý eðitim Bir küçük gönüllü ordusu! Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm

Detaylı

SEREBRAL PALSÝ ÝLE YAÞAMAK

SEREBRAL PALSÝ ÝLE YAÞAMAK SEREBRAL PALSÝ ÝLE YAÞAMAK Nadire BERKER Selim YALÇÝN Bu kitabý internet sitesinde sizlere ulaþtýran Global Help Organisation a ve kurucusu Dr. Lynn Staheli ye içtenlikle teþekkür ederiz. : c 2001, Nadire

Detaylı

Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi

Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi Teknik Geliþtirme Programý Ýç Hava Kalitesi Mühendislik Eðitimi Bu kitap Carrier ýn Teknik Geliþtirme Programý kapsamýnda, mühendis eðitimleri dizisinde yayýmlanan Indoor Air Quality kitabýndan yararlanýlarak

Detaylı

Þekil 1: H&N Brown Nick PERFORMANS KRÝTERLERÝ Yaþama Gücü: Yumurta Verimi : Yem: Hafta Yem dönüþümü kg/kg Tüketim (gr/tavuk/gün)

Þekil 1: H&N Brown Nick PERFORMANS KRÝTERLERÝ Yaþama Gücü: Yumurta Verimi : Yem: Hafta Yem dönüþümü kg/kg Tüketim (gr/tavuk/gün) International Brown Nick Kahverengi Yumurtacý BAKIM KLAVUZU YÖNETÝM: Kazancýn anahtarý H&N genetik ve saðlýk araþtýrma organizasyonu mükemmel üretime sahip, yaþayabilirliði yüksek, besin deðerini koruyabilen,

Detaylı

Dejeneratif Eklem Hastalýklarý

Dejeneratif Eklem Hastalýklarý Dejeneratif Eklem Hastalýklarý Dejeneratif Eklem Hastalýklarý Mahmut Nedim Doral*, Gürhan Dönmez,*** Ö Ahmet Atay,** Murat Bozkurt,**** Gürsel Leblebicioðlu**, Akýn Üzümcügil**, Tolga Aydoð*** Osteoartrit

Detaylı