Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ

2

3 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

4 Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn kurulmasý ve ilk ayarlarýnýn yapýlmasý için gerekli bilgileri içermektedir. Lütfen cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu kýlavuzu okuyunuz. Bu bilgilerin dikkate alýnmamasý halinde AirTies'ýn sorumluluk kabul etmeyeceðini, cihazýn garanti kapsamý dýþýnda kalacaðýný unutmayýnýz. Kullaným kýlavuzu, cihazýnýzý bilinçli ve güvenli kullanmanýzý saðlayan önemli bir kaynak olduðundan mutlaka saklayýnýz. Güvenlik ve Bakým Taþýma ve nakliye sýrasýnda cihazýnýz, aksamlarýna zarar gelmemesi için orijinal kutusuna koyulmalýdýr. Cihazýnýzý sadece orijinal elektrik adaptörü ile çalýþtýrýnýz. Cihazýn LAN (Yerel að) portunu PSTN telefon þebekesine baðlamayýnýz. Bir arýza meydana geldiðinde cihazý açmayýnýz veya sökmeyiniz AirTies Teknik Destek Hattý'ný arayarak arýzayý bildiriniz. Bir elektrik þoku tehlikesinden korunmak için cihazý sývý temasýndan koruyunuz, nemli bir ortama maruz býrakmayýnýz. Gaz kaçaðý ihbarý durumu varsa cihazý kullanmayýnýz, fiþe takmayýnýz ve fiþten çýkarmayýnýz. Ürünü tozlu ortamlarda kullanmayýnýz. Ürünün üzerinde oluþabilecek tozlarý da kuru bir toz beziyle alýnýz. Cihazýn dýþ yüzeyini kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilir. Ýçindeki elektronik kart ve devreler ile ilgili herhangi bir bakým önerilmez. Baðlantý ve kurulum için bu kýlavuzun devamýndaki ilgili bilgiler takip edilmelidir. Cihazýn, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca tespit edilen ortalama kullaným ömrü 7 yýldýr.

5 ÝÇÝNDEKÝLER 1. GÝRÝÞ Temel Özellikler Minimum Sistem Gereksinimleri Kutu Ýçeriði KURULUM Temel Kablolama Prosedürü Kurulum Ayarlarý AirTies Türkçe Kolay Kurulum CD'si ile Kurulum ve Ayarlar AirTies RT-111 Web Arayüzü ile ADSL Ayarlarý Diðer Ayarlar Otomatik Yazýlým Güncelleme Ön Panel Arka Panel Teknik Özellikler Fiziksel Özellikler Diðer Özellikler...17 CE Uyygunuk Beyaný...18 Garanti Þartlarý...18

6 1. Giriþ AirTies RT-111 ile ADSL hattýnýz üzerinden Ýnternet'e eriþir, 4 bilgisayarý RT-111'in Ethernet portlarýna direkt olarak baðlayarak yerel aðýnýzý güvenli bir þekilde kurabilirsiniz. Switch kullanarak yerel aðýnýzdaki cihaz sayýsýný arttýrabilir, ADSL2+ ile 24Mbps /4Mbps'e varan hýzlarda Ýnternet eriþimi saðlarsýnýz. ADSL Sayacý ile aylýk bazda indirdiðiniz/gönderdiðiniz veri miktarýný ve anlýk veri indirme hýzýnýzý görebilir, limitli ADSL hattýna sahipseniz masrafýnýzý kontrol edebilirsiniz. Tak&Çalýþtýr özelliði ile ADSL ayarlarý önceden yapýlmýþ olan modeminizle Internet'e baðlanmak için AirTies Türkçe Kolay Kurulum CD'sini bilgisayarýnýza takmanýz ve sadece ADSL abonelik bilgilerinizi girmeniz yeterlidir. Geliþmiþ Anti-DoS SPI firewall yerel aðýnýzý hacker ve DoS (denial of service) saldýrýlarýndan korurken URL, IP ve MAC adresi bazýnda Internet eriþimi kontrolu saðlar. AirTies ADSL Hizmet Programý modeminizin yazýlýmýnýn yeni bir sürümü çýktýðýnda sizi bilgilendirir ve istediðiniz takdirde modeminizin yazýlýmýný her yeni sürüm çýktýðýnda otomatik olarak günceller. Güncel yazýlýmý yükleyerek hem en yeni teknolojilerden yararlanýr hem de modeminizin performansýný yükseltebilirsiniz. Internet RT-111 AirTies RT-111 Kullaným Kýlavuzu 2

7 1.1. Temel Özellikler Komple çözüm paketi: ADSL2+ modem, geliþmiþ Router, Firewall, 4 Ethernet portu Internet eriþiminde ADSL2+ teknolojisi sayesinde 24 Mbps download ve 4Mbps upload hýzýna ulaþabilen son sürat internet Geliþmiþ Anti-DoS SPI Firewall ile maksimum að güvenliði. MAC, URL ve IP adresleri bazýnda filtreleme, uygulama bloklama, DMZ özellikleri desteði Türkçe Kolay Kurulum CD'si ile interaktif, hýzlý kurulum Otomatik Firmware güncelleme: ADSL Hizmet Programý ile otomatik Firmware (Modem yazýlýmý) güncelleme desteði ADSL Sayacý: Özellikle "Limitli ADSL tarifesi" kullanýcýlarý için aylýk download/upload miktarlarýný ölçen ADSL sayacý Voltaj dalgalanmalarýna dayanýklý : Türkiye þartlarýna göre tasarým ve üretim; voltaj düþmelerine ve dalgalanmalarýna dayanýklý DHCP sunucu, NAT, NAPT, RIPv1/v2 özelliklerine sahip geliþmiþ Router 8 Kanal PVC desteði VPN geçiþi (pass-through) SNMP desteði sayesinde uzaktan yönetim olanaðý Tak-Çalýþtýr özelliði (Universal Plug and Play - UPnP) Türkçe Web tabanlý yönetim arayüzü 7 gün 24 saat kesintisiz AirTies Çaðrý Merkezi ve Teknik Destek (gerektiðinde AirTies'ýn Türkiye'deki Ar-Ge ekibinden mühendislik desteði) 3 yýl geniþletilmiþ garanti Türkiye þebekelerine uygun olarak üretilmiþtir 3 AirTies RT-111 Kullaným Kýlavuzu

8 1.2. Minimum Sistem Gereksinimleri Kurulum ve ayarlarýnýn yapýlabilmesi için Ethernet kartý olan, herhangi bir Windows versiyonu veya UNIX, Linux, Mac iþletim sistemi yüklü bir bilgisayar, AirTies Hizmet Programý için 32-bit Windows 98/ME/2000/XP/Vista, gereklidir. Cihazýnýzýn normal çalýþmasý esnasýnda herhangi bir bilgisayara baðlý olmasýna gerek yoktur Kutu Ýçeriði AirTies RT-111 modeminizin kutusundan aþaðýdaki parçalarýn hepsinin çýkmasý gerekir: 1. AirTies RT-111 ADSL2+ 4 portlu Modem 2. Güç adaptörü 3. Ethernet kablosu 4. Telefon kablosu (1 Adet Uzun, 1 Adet Kýsa) 5. Splitter 6. AirTies Türkçe Kolay Kurulum CD'si 7. Kullaným kýlavuzu (bu döküman) ve garanti belgesi (bu dökümanýn son sayfasý) KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ 6 AirTies RT-111 Kullaným Kýlavuzu 4

9 ADSL POWER Reset LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 ON/OFF 2. KURULUM 2.1. Temel Kablolama Prosedürü Aþaðýdaki þekilde gösterildiði gibi modeminizin baðlantýlarýný gerçekleþtiriniz. Baðlantýlarýn nasýl yapýlacaðý AirTies Türkçe Kolay Kurulum CD'sini bilgisayarýnýzýn CD sürücüsüne yerleþtirdiðinizde otomatik olarak çalýþan animasyonda da ayrýntýlý ve uygulamalý olarak gösterilir. 1. AirTies kutusundan çýkan kýsa telefon kablosu ile splitter'ýn "MODEM" giriþini modemin "ADSL" giriþine baðlayýnýz. 2. ADSL servisinin bulunduðu ana telefon hattýný Splitter'ýn "LINE" giriþine baðlayýnýz. 3. Telefonunuzu splitter'ýn "PHONE" giriþine baðlayýnýz. 4. Bilgisayarýnýzý modemin LAN giriþlerinden birine baðlayýnýz. 5. Güç adaptörünü modeminizin Power girþine takýnýz. Diðer ucunu prize takýp modeminizi açýnýz. AirTies RT-111 PHONE Telefon Hattý LINE MODEM Elektrik Prizi 5 AirTies RT-111 Kullaným Kýlavuzu

10 2.2. Kurulum Ayarlarý Modeminizin kurulumunu AirTies Türkçe Kolay Kurulum CD'si ile ya da geliþmiþ Web arayüzünden yapabilirsiniz AirTies Türkçe Kolay Kurulum CD'si ile Kurulum ve Ayarlar AirTies kutusundan çýkan Kolay Kurulum CD'sini CD sürücünüze yerleþtirin. AirTies ADSL Hizmet Programý otomatik olarak çalýþmaya baþlayacaktýr. AirTies ADSL Hizmet Programý, AirTies modemin baðlantýlarýný ve ADSL ayarlarýný kolaylýkla yapabilmenizi saðlar. Eðer program otomatik olarak baþlamazsa CD'deki "kurulum.exe" dosyasýný çalýþtýrmanýz gerekmektedir. 1. Gelen ilk seçim ekranýnda RT-111'i seçiniz. 2. Sonraki ekranda "Kutu Ýçeriðini" gösteren animasyonu göreceksiniz. Kutu içeriðinizde herhangi bir eksik olup olmadýðýný kontrol ettikten sonra "Ýleri" tuþuna basarak devam ediniz. AirTies RT-111 Kullaným Kýlavuzu 6

11 3. Animasyondaki adýmlarý takip ederek modeminizin baðlantýlarýný tamamlayýnýz ya da baðlantýlarý yapmýþsanýz bir kez daha kontrol ediniz. Animasyon (canlandýrma) bittiðinde baðlantýlarý aþaðýda görüldüðü þekilde yapmýþ olacaksýnýz. "ADSL KURULUMA GEÇ" tuþuna basýnýz. 7 AirTies RT-111 Kullaným Kýlavuzu

12 4. "Kurulum Sihirbazýna Hoþgeldiniz" penceresinde "Ýleri>" tuþuna týklayarak bir sonraki adýma geçiniz. 5. Açýlan pencerede, ADSL HESAP BÝLGÝLERÝ bölümüne ADSL Servis Saðlayýcýnýzdan aldýðýnýz ADSL kullanýcý adýnýzý ve þifrenizi giriniz. KULLANICI BÝLGÝLERÝ bölümüne adýnýz, soyadýnýz, telefon numaranýz ve e-posta adresiniz gibi müþteri bilgilerinizi girerek "Ýleri > " tuþuna basýnýz AirTies RT-111 Kullaným Kýlavuzu 8

13 6. Tebrikler! Modeminizin ADSL kurulum ayarlarýný baþarý ile tamamladýnýz.aþaðýdaki ekraný gördüðünüz anda Ýnternet baðlantýnýz gerçekleþmiþ demektir. Eðer bu ayarlardan sonra Ýnternet baðlantýnýz gerçekleþmezse lütfen ADSL servis saðlayýcýnýza danýþýnýz AirTies RT-111 Web Arayüzü ile ADSL Ayarlarý Modeminizin baðlantýlarýný yaptýktan sonra yukarýda görüldüðü gibi kablolu olarak bilgisayarýnýza baðlayarak ADSL ayarlarýný AirTies Türkçe Kolay Kurulum CD'si yerine "Internet Explorer" gibi bilgisayarýnýzdaki herhangi bir Web tarayýcýsý ile de yapabilirsiniz. Bunun için Internete baðlý olmanýza gerek yoktur. 1. Bilgisayarýnýzda Internet Explorer ya da Netscape gibi bir Web tarayýcýsý programýný çalýþtýrýnýz. 2. Adres kýsmýna cihazýnýzýn IP adresi olan adresini giriniz. 3. Karþýnýza cihazýn Web arayüzü gelecektir. Fabrika ayarlarýnda þifre tanýmlanmýþ olmadýðýndan "Þifre" alanýný boþ býrakarak "Tamam" düðmesini týklayýnýz. 9 AirTies RT-111 Kullaným Kýlavuzu

14 4. Karþýnýza gelen ekranýn sol-üst tarafýndaki menüden "ADSL" menüsüne ve altýndaki "ADSL Ayarlarý"na týklayýnýz. "vc1"ý seçerek ADSL ayarlarýna geçiniz. AirTies RT-111 Kullaným Kýlavuzu 10

15 5. Açýlan pencerede "Kullanýcý Adý" ve "Þifre" alanlarýna ADSL servis saðlayýcýnýzdan almýþ olduðunuz ADSL kullanýcý adýnýzý ve þifrenizi girip "Kaydet" düðmesine basýnýz. 6. Tebrikler! AirTies modeminizin ADSL ayarlarýný baþarý ile tamamladýnýz. Ön panelde bulunan "PPP" ýþýðý yandýðýnda Ýnternet baðlantýnýz gerçekleþmiþ demektir. Eðer bu ayarlardan sonra Internet baðlantýnýz gerçekleþmezse lütfen ADSL servis saðlayýcýnýza danýþýnýz. 3. Diðer Ayarlar ve Araçlar Modeminizin Port yönlerdirme ve güvenlik ayarlarý, ADSL Hizmet Programý kullanýmý ve diðer araçlarla ilgili detaylý bilgiyi AirTies Türkçe Kolay Kurulum CD'sinde yer alan RT-111 Kullaným Kýlavuzu'nda bulabilirsiniz. 11 AirTies RT-111 Kullaným Kýlavuzu

16 4. Otomatik Yazýlým Güncelleme AirTies ADSL Hizmet Programý modeminiz için daha güncel bir yazýlým (firmware) çýktýðýnda sizi bilgilendirir ve dilerseniz her yeni yazýlým çýktýðýnda modeminizin yazýlýmýný otomatik olarak günceller. En güncel yazýlýmý kullanarak hem modeminizin performansýný yükseltir hem de en yeni teknolojilerden yararlanmýþ olursunuz. AirTies RT-111 Kullaným Kýlavuzu 12

17 5.Ön Panel ADSL2+ 4 Portlu Modem PWR ADSL PPP LAN PWR ADSL PPP LAN1- LAN4 Yeþil Yanmýyor Yeþil Yeþil yanýp sönüyor Yanmýyor Yeþil Yanmýyor Yeþil Yeþil yanýp sönüyor Yanmýyor AirTies modeminiz açýktýr. AirTies modeminiz kapalýdýr ADSL baðlantýsý kurulmuþ ve aktiftir. ADSL baðlantýsý kurulmaktadýr ADSL baðlantýsý kurulmamýþtýr. Internet baðlantýsý saðlanmýþtýr Internet baðlantýsý saðlanamamýþtýr. LAN baðlantýsý kurulmuþ ve aktiftir. LAN baðlantýsý aktiftir ve veri alýþveriþi vardýr. LAN baðlantýsý kurulmamýþtýr. 13 AirTies RT-111 Kullaným Kýlavuzu

18 6. Arka Panel ADSL POWER RESET ON/OFF LAN1-LAN4 ADSL hattý giriþidir, ayýrýcýnýn (splitter) MODEM çýkýþýna baðlanýr. 12V güç giriþidir, güç adaptörüne baðlanýr Fabrika ayarlarýný almaya yarayan düðmedir Cihazý açar ve kapatýr Ethernet giriþleri AirTies RT-111 Kullaným Kýlavuzu 14

19 7. Teknik Özellikler ADSL özellikleri: G Annex A, (G.DMT), G (G.Lite), G (ADSL2), G992.4 (G.Lite.bis), G (ADSL2+), Rate Adaptive DSL (RADSL), READSL, Traffic shaping UBR/CBR, OAM (I.610) Baðlantý protokolleri: PPPoE, PPPoA, RFC1483 Bridging, RFC1483 Routing, ATM üzerinden klasik IP, PAP/CHAP Desteklenen diðer protokoller: RFC2684, RFC2364, RFC2516, RFC1577, IEEE802.1d, RFC1631 Router ve Firewall: Geliþmiþ anti-dos SPI Firewall; URL, IP ve MAC adresi bazýnda filtreleme; Port yönlendirme; DMZ; Statik IP yönlendirme; RIPv1, RIPv2 yönlendirme; DHCP sunucu ve aktarýcý; DNS Proxy; PPP (PAP/CHAP/MSCHAP) UPnP Tak&Çalýþtýr özelliði Reset butonu ile fabrika ayarlarýna dönüþ imkaný Portlar: ADSL(RJ-11), Power(12V DC), 4 x 10/100 Ethernet(RJ-45, auto MDI/MDIX) LED'ler: PWR - Güç, ADSL, PPP - Internet baðlantýsý, 4 x LAN - Yerel að aktivite VPN geçiþi (VPN pass-through) 8 PVC desteði Sertifikalar ve standartlar: CE; ADSL-Forum, ITU, ETSI, ANSI, ATM-Forum Sýnýf 1 cihazdýr 8. Fiziksel Özellikler Boyutlar: 155mm x 125mm x 25mm Aðýrlýk: 450 g Güç Giriþi: 12Volt DC, 1000 ma Adaptör Çalýþma Voltajý: 170V ile 240V AC arasý Çalýþma Sýcaklýðý: 0 C - 40 C Depolama Sýcaklýðý: -40 C - 70 C Nem: %10 - %90 aralýðýnda yoðunlaþmaz 15 AirTies RT-111 Kullaným Kýlavuzu

20 9. Diðer Bilgiler 1. Tasarlayan ve Üretimini Yaptýran Firma Bilgiler: AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret AÞ Büyükdere Cad. Þarlý Ýþ Merkezi No:103 Kat:5 Mecidiyeköy-ISTANBUL Tel : (212) Faks : (212) Bakým Onarým Hizmeti Veren Firma Bilgileri: AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret AÞ Büyükdere Cad. Þarlý Ýþ Merkezi No:103 Kat:5 Mecidiyeköy-ISTANBUL Tel : (212) Faks : (212) AirTies RT-111 Kullaným Kýlavuzu 16

21 Uygunluk Beyaný ADSL2+ 4 PORT MODEM RT-111 Bu belge ile Avrupa Parlamentosu üye ülkelerince Radyo ve Telekom cihazlarýna yönelik 1999/5/EC sayýlý R&TT direktifinde belirtilen asgari gereklilikleri saðladýðýný ve aþaðýdaki standartlara uygun olduðunu beyan ederiz. EN V1.6.1( ), EN V1.2.1 ( ) EN : A11: 2004 EN 55022: A1: A2: 2003 EN 55024: A1: A2: 2003 EN : A2: 2005 EN : A1: A2: 2005 EN :1995+A1:1998+A2:2000, EN :2002, EN :1995+A1:2000+A2:2001, EN :2001, EN :1996+A1:2000, EN : AirTies RT-111 Kullaným Kýlavuzu

22 GARANTÝ ÞARTLARI AirTies RT-111 Kullaným Kýlavuzu 18

23 20 AirTies RT-111 Kullaným Kýlavuzu

24 Garanti Belgesi Garanti Belgesi No: Belge Ýzin Tarihi : Bu belgenin kullanýlmasýna; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve Kanun'a dayanarak yürürlüðe konulan Garanti belgesi Uygulama esaslarýna dair teblið uyarýnca, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ye Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü tarafýndan izin verilmiþtir. TASARLAYAN VE ÜRETÝMÝNÝ YAPTIRAN FÝRMA Ünvan Adres Telefon Faks : AirTies Kablosuz iletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A, Þ, : Büyükdere Caddesi No:103 Kat:5 Mecidiyeköy - Ýstanbul : : Firma Yetkilisinin Ýmzasý ve Kaþesi YETKÝLÝ SATICI Ünvan Adres : : Telefon : Faks : Fatura Tarihi ve No : Tarihi imza ve Kaþe : Marka Model Ýrsaliye No : : : Teslim Tarihi ve Yeri : Bandrol ve Seri No : Azami Tamir Süresi : 30 Ýþ Günü AirTies Uygulamasý : 2 Ýþ günü Garanti Süresi : 3 Yýl YM.AR.111.UM.TR.D02 REV

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3

YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3 Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem Kullaným Kýlavuzu ve Garanti Belgesi RT-204 AirTies Teknik Servis Adresi AirTies Kablosuz Ýletiþim Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. No11 Çelik Ýþ Merkezi Mecidiyeköy Ýstanbul

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem WAR-141 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies RT-211 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

54Mbps Kablosuz Eriþim Noktasý Tekrarlayýcý Köprü AP-302 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz

Detaylı

RT-104. KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

RT-104. KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies cihazının

Detaylı

ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem

ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem AR-141 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies cihazının kurulması

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...1

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Air 5050. One touch setup Simple & easy to use

Kullanım kılavuzu. Air 5050. One touch setup Simple & easy to use yaşam Air 5050 ADSL2+ Kablosuz 4 Port Modem Kullanım kılavuzu Air 5050 One touch setup Simple & easy to use 7/24 desteksupport hattı 7/24 people 0 212 444 0 0239 +90 212 444 239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES AIR 5450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1077112

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES AIR 5450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1077112 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239

Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Air 5340: 150 Mbps Kablosuz ADSL2+Kablosuz Modem yaşam Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem yaşam Kullanım kılavuzu Air 6271 One touch setup Simple & easy to use 7/24 people destek support hattı 0 +90 212 212 444 4440 0239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway Kullanım kılavuzu Air 6372 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri 4 1.2 Kutu içeriği 4

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem yaşam Kullanım kılavuzu Air 6271 One touch setup Simple & easy to use 7/24 people destek support hattı 0 +90 212 212 444 4440 0239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341 Kablosuz yaşam Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu Air 5341 7/24 destek hattı 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum Sistem Gereksinimleri 4 1.2 Kutu

Detaylı

1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu

1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu 1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 2 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu Kılavuza Genel

Detaylı

Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4450

Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4450 Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router Kullanım kılavuzu Air 4450 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GIRIŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem. (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet)

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem. (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet) Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet) Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattı, 4 Ethernet) WAV-180 Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu

Detaylı

Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır

Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies WAV-140 Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem cihazının kurulması

Detaylı

AIRTIES RT-101 ADSL 2+ Combo Modem

AIRTIES RT-101 ADSL 2+ Combo Modem AIRTIES RT-101 ADSL 2+ Combo Modem AirTies RT-101 Kullanım Kılavuzu R1 AirTies RT-101 Kullanım Kılavuzu R1 Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies RT-101 ADSL2+ Combo Modem in kurulması ve ilk ayarlarının

Detaylı

AIRTIES RT-101 Ethernet ve USB Portlu ADSL2+ Router Kullanım Kılavuzu

AIRTIES RT-101 Ethernet ve USB Portlu ADSL2+ Router Kullanım Kılavuzu AIRTIES RT-101 Ethernet ve USB Portlu ADSL2+ Router Kullanım Kılavuzu AirTies RT-101 Kullanım Kılavuzu Sayfa: 1 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup,

Detaylı

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 5450

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 5450 Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu Air 5450 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum Sistem Gereksinimleri

Detaylı

MULTICELL. GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU GÜVENLÝK UYARILARI

MULTICELL. GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU GÜVENLÝK UYARILARI MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ 1 2 GÜVENLÝK UYARILARI Cihazýnýzýn ve sizin güvenliðiniz açýsýndan bazý güvenlik kurallarýna uyulmasý gerekmektedir. 1. Kullaným kýlavuzunu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES RT-205 http://tr.yourpdfguides.com/dref/848168

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES RT-205 http://tr.yourpdfguides.com/dref/848168 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AIRTIES RT-205 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AIRTIES RT-205 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı