Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104

2

3 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

4 Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn kurulmasý ve ilk ayarlarýnýn yapýlmasý için gerekli bilgileri içermektedir. Lütfen cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu kýlavuzu okuyunuz. Bu bilgilerin dikkate alýnmamasý halinde AirTies'ýn sorumluluk kabul etmeyeceðini, cihazýn garanti kapsamý dýþýnda kalacaðýný unutmayýnýz. Kullaným kýlavuzu, cihazýnýzý bilinçli ve güvenli kullanmanýzý saðlayan önemli bir kaynak olduðundan mutlaka saklayýnýz. Güvenlik ve Bakým Taþýma ve nakliye sýrasýnda cihazýnýz, aksamlarýna zarar gelmemesi için orijinal kutusuna koyulmalýdýr. Cihazýnýzý sadece orijinal elektrik adaptörü ile çalýþtýrýnýz. Cihazýn Ethernet portunu PSTN telefon þebekesine baðlamayýnýz. Bir arýza meydana geldiðinde cihazý açmayýnýz veya sökmeyiniz AirTies Teknik Destek Hattý'ný arayarak arýzayý bildiriniz. Bir elektrik þoku tehlikesinden korunmak için cihazý sývý temasýndan koruyunuz, nemli bir ortama maruz býrakmayýnýz. Gaz kaçaðý ihbarý durumu varsa cihazý kullanmayýnýz, fiþe takmayýnýz ve fiþten çýkarmayýnýz. Ürünü tozlu ortamlarda kullanmayýnýz. Ürünün üzerinde oluþabilecek tozlarý da kuru bir toz beziyle alýnýz. Cihazýn dýþ yüzeyini kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilir. Ýçindeki elektronik kart ve devreler ile ilgili herhangi bir bakým önerilmez. Baðlantý ve kurulum için bu kýlavuzun devamýndaki ilgili bilgiler takip edilmelidir. Cihazýn, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca tespit edilen ortalama kullaným ömrü 7 yýldýr. 1 AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu

5 ÝÇÝNDEKÝLER 1. GÝRÝÞ Temel Özellikler Minimum Sistem Gereksinimleri Kutu Ýçeriði KURULUM Temel Kablolama Prosedürü USB Baðlantýsý Kurulum Ayarlarý AirTies Türkçe Kolay Kurulum CD'si ile Kurulum ve Ayarlar AirTies RT-104 ün Web Arayüzü ile ADSL Ayarlarý Diðer Ayarlar ve Araçlar NAT ve Port Yönlendirme Firewall Ayarlarý Eriþim Kontrolü Anti-DoS Araçlar Yazýlým Güncellemesi AirTies ADSL Hizmet Programý Kullanýmý ADSL Sayacý TTNet Servislerim Otomatik Yazýlým Güncelleme Ön Panel Arka Panel Teknik Özellikler Fiziksel Özellikler Diðer Bilgiler...24 Uygunluk Beyaný...25 Garanti Þartlarý...26 AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu 2

6 1. Giriþ AirTies RT-104 ün sunduðu ADSL2+ teknolojisiyle 24 Mbps'ye varan hýzlarda Internet'e baðlanabilir, USB ve Ethernet portlarý üzerinden ister bir isterseniz iki bilgisayarýn ayný anda Ýnternete eriþmesini saðlayabilirsiniz. AirTies RT-104, geliþmiþ iþlemcisi sayesinde, USB modemlerin aksine, bir bilgisayara baðlý olmadan çalýþabilir, modem, firewall ve router görevlerini tek baþýna yerine getirir. Geliþmiþ Anti-DoS SPI firewall sayesinde en üst seviyede veri güvenliði saðlanýr. Ayrýca yerel kullanýcýlarýnýzýn Internet eriþimini URL, IP ve MAC adresi bazýnda kýsýtlayabilirsiniz. ADSL Sayacý ile aylýk bazda indirdiðiniz/gönderdiðiniz veri miktarýný ve anlýk veri indirme hýzýnýzý görebilir, limitli ADSL hattýna sahipseniz masrafýnýzý kontrol edebilirsiniz. AirTies ADSL Hizmet Programý otomatik yazýlým gücelleme özelliði ile modeminizin yazýlýmýnýn yeni bir sürümü çýktýðýnda sizi bilgilendirir ve istediðiniz takdirde modeminizin yazýlýmýný her yeni sürüm çýktýðýnda otomatik olarak günceller. Güncel yazýlýmý yükleyerek hem en yeni teknolojilerden yararlanýr hem de modeminizin performansýný yükseltebilirsiniz Internet RT-104 Firewall 3 AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu

7 1.1. Temel Özellikler Komple çözüm paketi: ADSL2+ modem, geliþmiþ Router, Firewall, 1 Ethernet ve 1 USB portu Internet eriþiminde ADSL2+ teknolojisi sayesinde 24 Mbps download ve 4Mbps upload hýzýna ulaþabilen son sürat internet Geliþmiþ SPI Firewall ile maksimum að güvenliði. MAC, URL ve IP adresleri bazýnda filtreleme, Anti DoS, uygulama bloklama, DMZ özellikleri desteði Türkçe Kolay Kurulum CD'si ile interaktif, hýzlý kurulum Otomatik Firmware güncelleme: ADSL Hizmet Programý ile otomatik Firmware (Modem yazýlýmý) güncelleme desteði ADSL Sayacý: Özellikle "Limitli ADSL tarifesi" kullanýcýlarý için aylýk download/upload miktarlarýný ölçen ADSL sayacý Voltaj dalgalanmalarýna dayanýklý : Türkiye þartlarýna göre tasarým ve üretim; voltaj düþmelerine ve dalgalanmalarýna dayanýklý DHCP sunucu, NAT, NAPT, RIPv1/v2 özelliklerine sahip geliþmiþ Router 8 Kanal PVC desteði VPN geçiþi (pass-through) SNMP desteði sayesinde uzaktan yönetim olanaðý Tak-Çalýþtýr özelliði (Universal Plug and Play - UPnP) TR-069 Desteði Türkçe Web tabanlý yönetim arayüzü 7 gün 24 saat kesintisiz AirTies Çaðrý Merkezi ve Teknik Destek (gerektiðinde AirTies'ýn Türkiye'deki Ar-Ge ekibinden mühendislik desteði) 3 yýl geniþletilmiþ garanti Türkiye Þebekelerine uygun olarak üretilmiþtir. AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu 4

8 1.2. Minimum Sistem Gereksinimleri Kurulum ve ayarlarýnýn yapýlabilmesi için Ethernet kartý ya da USB adaptörü olan, herhangi bir Windows versiyonu veya UNIX, Linux, Mac iþletim sistemi yüklü bir bilgisayar, AirTies Hizmet Programý için 32-bit Windows 98/ME/2000/XP/Vista,gereklidir. Cihazýnýzýn normal çalýþmasý esnasýnda herhangi bir bilgisayara baðlý olmasýna gerek yoktur Kutu Ýçeriði AirTies RT-104 modeminizin kutusundan aþaðýdaki parçalarýn hepsinin çýkmasý gerekir: 1. AirTies RT-104 ADSL2+ Modem 2. Güç adaptörü 3. Ethernet kablosu 4. Telefon kablosu (1 Adet Uzun, 1 Adet Kýsa) 5. Splitter 6. AirTies Türkçe Kolay Kurulum CD'si 7. Kullaným kýlavuzu (bu döküman) ve garanti belgesi (bu dökümanýn son sayfasý) KULLANIM KILAVUZU RT-104 ve GARANTÝ BELGESÝ 6 5 AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu

9 2. KURULUM 2.1. Temel Kablolama Prosedürü Aþaðýdaki þekilde gösterildiði gibi modeminizin baðlantýlarýný gerçekleþtiriniz. Baðlantýlarýn nasýl yapýlacaðý AirTies Türkçe Kolay Kurulum CD'sini bilgisayarýnýzýn CD sürücüsüne yerleþtirdiðinizde otomatik olarak çalýþan animasyonda da ayrýntýlý ve uygulamalý olarak gösterilir. 1. AirTies kutusundan çýkan kýsa telefon kablosu ile splitter'ýn "MODEM" giriþini modemin "ADSL" giriþine baðlayýnýz. 2. ADSL servisinin bulunduðu ana telefon hattýný Splitter'ýn "LINE" giriþine baðlayýnýz. 3. Telefonunuzu splitter'ýn "PHONE" giriþine baðlayýnýz. 4. Bilgisayarýnýzý modemin Ethernet ya da USB giriþine baðlayýnýz. Eðer USB giriþine baðlanýrsanýz, bilgisayarýnýz yeni cihazý otomatik olarak algýlayacak ve cihaz sürücüsünü yüklemek isteyecektir. Bu durumda "USB Baðlantýsý" bölümündeki adýmlarý izleyerek kurulumu tamamlayýnýz. 5. Güç adaptörünü modeminizin Power giriþine takýnýz. Diðer ucunu prize takýp modeminizi açýnýz. Elektrik Prizi AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu 6

10 USB Baðlantýsý Bilgisayarýnýzý RT-104'ün USB giriþine bir USB kablosu ile baðlayýnýz. Bilgisayarýnýz yeni cihazý algýladýðýnda cihazýn sürücüsünü isteyecektir. Cihaz sürücüsünün kurulumu için aþaðýdaki adýmlarý takip ediniz. AirTies Kolay Kurulum CD sini bilgisayarýnýzýn CD sürücüsüne yerleþtiriniz. Otomatik olarak baþlayan programý kapatýnýz. "Listeden ya da belirli bir konumdan yükle (Geliþmiþ)"yi seçip "Ýleri>"yi týklayýn. "Arama þu konumu da içersin" kutusunu iþaretleyip sürücü arama listesine dahil etmek üzere Kolay Kurulum CDsindeki "sürücüler" dosyasýnýn yerini (genellikle D:\drivers) giriniz. "Ýleri>" tuþunu týklayýp devam ediniz. 7 AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu

11 "Tamam" tuþunu týklayýp USB donanýmýnýn kurulumunu tamamlayýn Kurulum Ayarlarý Modeminizin kurulumunu AirTies Türkçe Kolay Kurulum CD'si ile ya da geliþmiþ Web arayüzünden yapabilirsiniz AirTies Türkçe Kolay Kurulum CD'si ile Kurulum ve Ayarlar AirTies RT-104 kutusundan çýkan Kolay Kurulum CD'sini CD sürücünüze yerleþtirin. AirTies ADSL Hizmet Programý otomatik olarak çalýþmaya baþlayacaktýr. AirTies ADSL Hizmet Programý, AirTies modemin baðlantýlarýný ve ADSL ayarlarýný kolaylýkla yapabilmenizi saðlar. Eðer program otomatik olarak baþlamazsa CD'deki "kurulum.exe" dosyasýný çalýþtýrmanýz gerekmektedir. 1. Gelen ilk ekran aþaðýdaki gibi olacaktýr. 2. Sonraki ekranda "Kutu Ýçeriðini" gösteren animasyonu göreceksiniz. Kutu içeriðinizde herhangi bir eksik olup olmadýðýný kontrol ettikten sonra "ÝLERÝ" tuþuna basarak devam ediniz. AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu 8

12 3. Animasyondaki adýmlarý takip ederek modeminizin baðlantýlarýný tamamlayýnýz ya da baðlantýlarý yapmýþsanýz bir kez daha kontrol ediniz. Animasyon (canlandýrma) bittiðinde baðlantýlarý aþaðýda görüldüðü þekilde yapmýþ olacaksýnýz. "ADSL KURULUMUNA GEÇ" tuþuna basýnýz. 9 AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu

13 4. "Kurulum Sihirbazýna Hoþgeldiniz" penceresinde "Ýleri>" tuþuna týklayarak bir sonraki adýma geçiniz. 5.Aþaðýdaki bilgileri doldurunuz ADSL kullanýcý adýnýzý yazýnýz. Kullanýcý adýnýzýn sonuna eklemenize gerek yoktur. Hizmet Programý otomatik olarak ekleyecektir ADSL þifreniz. ADSL aboneliðiniz esnasýnda TTNet ADSL satýþ noktasýndan almýþ olduðunuz ADSL þifrenizi giriniz. Adýnýz, soyadýnýz, ADSL hattýnýzýn baðlý olduðu telefon numarasý (alan koduyla birlikte) ve adresiniz. AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu 10

14 6. Tebrikler! Modeminizin ADSL kurulum ayarlarýný baþarý ile tamamladýnýz.aþaðýdaki ekraný gördüðünüz anda Ýnternet baðlantýnýz gerçekleþmiþ olacaktýr. Eðer bu ayarlardan sonra Ýnternet baðlantýnýz gerçekleþmezse lütfen TTNet e danýþýnýz AirTies RT-104 ün Web Arayüzü ile ADSL Ayarlarý Modeminizin baðlantýlarýný yaptýktan sonra yukarýda görüldüðü gibi kablolu olarak bilgisayarýnýza baðlayarak ADSL ayarlarýný AirTies Türkçe Kolay Kurulum CD'si yerine "Ýnternet Explorer" gibi bilgisayarýnýzdaki herhangi bir Web tarayýcýsý ile de yapabilirsiniz. Bunun için Internete baðlý olmanýza gerek yoktur. 1. Bilgisayarýnýzda Internet Explorer ya da Mozilla Firefox gibi bir Web tarayýcýsý programýný çalýþtýrýnýz. 2. Adres kýsmýna cihazýnýzýn IP adresi olan adresini giriniz. 11 AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu

15 3- Karþýnýza cihazýn Web ara yüzü gelecektir. Fabrika ayarlarýnda, Web arayüzüne giriþteki Kullanýcý Adýnýz admin, þifreniz ise ttnet dir. Kullanýcý adý ve þifre bilgilerinizi girdikten sonra Tamam düðmesini týklayýnýz. Bilgi: Kullanýcý adý ve Þifre bilgileriniz girip tamam tuþuna bastýktan sonra, otomatik olarak web arayüzü þifresini deðiþtirebileceðiniz ayar ekranýna yönlendirilirsiniz, burada, web arayüzü þifrenizi deðiþtirmeniz gerekmektedir, þifrenizi deðiþtirmediðiniz takdirde web arayüzüne her giriþinizde ilk olarak bu sayfaya yönlendirilirsiniz. Þifrenizi deðiþtirdikten sonra bu sayfaya artýk yönlendirilmezsiniz 4. Karþýnýza gelen ekranýn sol - üst tarafýndaki menüden "ADSL" menüsüne ve altýndaki "ADSL Ayarlarý"na týklayýnýz. "Düzenle" seçeneðini týklayarak ADSL ayarlarýna geçiniz. AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu 12

16 5. Açýlan pencerede "Kullanýcý Adý" ve "Þifre" alanlarýna TTNet in size vermiþ olduðu ADSL kullanýcý adýnýzý ve þifrenizi girip "Kaydet" düðmesine basýnýz.kullanýcý adýnýzýn eklemenize gerek yoktur, otomatik olarak eklenecektir. 6. Tebrikler! AirTies modeminizin ADSL ayarlarýný baþarý ile tamamladýnýz. Ön panelde bulunan "Internet" ýþýðý yandýðýnda Ýnternet baðlantýnýz gerçekleþmiþ demektir. Eðer bu ayarlardan sonra Internet baðlantýnýz gerçekleþmezse lütfen TTNet e danýþýnýz. 3. Diðer Ayarlar ve Araçlar 3.1. NAT ve Port Yönlendirme Network Address Translation (NAT), Internet saðlayýcýnýz tarafýndan size verilen global IP adresinin, yerel aðýnýzdaki bilgisayarlar tarafýndan ortak olarak kullanýlmasý için gerekli olan yönlendirmeleri yapan servistir. NAT genellikle aðýnýz dýþýndaki Internet kullanýcýlarýnýn yerel aðýnýzdaki bilgisayarlara ulaþmasýný saðlayan Port Yönlendirme ile birlikte kullanýlýr. Modeminizde Port Yönlendirme ayarlarýný yapmak için Web arayüzünde "NAT" ana menüsünün altýndaki "Port Yönlendirme" bölümüne giriniz. Port yönlendirme menüsünde, daha önce modeminizde oluþturduðunuz port yönlendirme kurallarýnýn bir listesini göreceksiniz. Daha önce hiç port yönlendirme iþlemi yapmadýysanýz, bu liste boþ gelecektir. Yeni bir kural oluþturmak için "Yeni" butonuna týklayýnýz 13 AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu

17 Gelen sayfanýn üst kýsmýnda, oluþturulacak kural ve kuralýn uygulanacaðý istemci PC' ler ile ilgili kýsýmlarý doldurmanýz gerekmektedir; Kural Adý: Yeni bir kural eklemek için, kural adýný giriniz Ýstemci Seçiniz: Burasý port yönlendirme yapacaðýnýz LAN istemcilerini belirtmek için kullanacaðýnýz alandýr. Burada ister "Mevcut Lan Ýstemciler" listesinden bir istemci IP'si seçip "Ekle" butonuna basarak ekleme yapabilirsiniz, isterseniz de "Yeni IP Adresi" kýsmýna el ile bir istemci IP'si girip "Ekle" butonuna basarak ekleme yapabilirsiniz. Her iki durumda da "Seçili olan Ýstemci IP si" alnýna belirttiðiniz IP adresi gelecektir. AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu 14

18 Sayfanýn aþaðý kýsmýnda ise oluþturacaðýnýz Port Yönlendirme kuralý ile ilgili parametreleri girebileceðiniz alan bulunmaktadýr. "Uygulama Adý" alanýna, tanýmlayacaðýnýz port yönlendirme kuralý için bir isim giriniz. "TCP portlarý" alanýna, uygulamanýn WAN (Geniþ að) ve LAN(Yerel að) için TCP port numaralarýný yazýnýz. (WAN ve LAN port numaralarý genelde aynýdýr ve bu numaralar uygulama üreticisi tarafýndan belirlenir) "UDP portlarý" alanýna, uygulamanýn WAN (Geniþ að) ve LAN(Yerel að) için UDP port numaralarýný yazýnýz. (WAN ve LAN port numaralarý genelde aynýdýr ve bu numaralar uygulama üreticisi tarafýndan belirlenir) Gerekli parametreleri girdikten sonra "Ekle" butonuna basýnýz. Uygulama ile ilgili girdiðiniz bilgileri aþaðýda göreceksiniz. Eðer port yönlendirme yapacaðýnýz uygulama, sayfanýn sol tarafýnda bulunan uygulama listesinde mevcut ise oradan direkt olarak seçip "Ekle" butonuna týklayabilirsiniz. port bilgileri otomatik olarak gelecektir. 15 AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu

19 Tüm bu iþlemleri tamamladýktan sonra, sayfanýn sað alt köþesindeki "Kaydet" butonuna týklayýnýz. Kaydetme iþlemi tamamlandýktan sonra aþaðýdaki ekran gelecektir. Burada yaptýðýnýz Port yönlendirme iþlemi ile ilgili bilgileri göreceksiniz. Bu bilgilerin doðruluðunu kontrol ettikten sonra üstte bulunan "Port Yönlendirme Etkin" seçeneðini iþaretleyiniz ve sað alttaki "Kaydet" butonuna basýnýz Firewall Ayarlarý Firewall, yerel bilgisayar aðýnýzý internetten gelebilecek ve sisteminize zarar verebilecek saldýrýlara karþý korur. AirTies Firewall, Stateful Packet Inspection (SPI) özelliðine sahiptir. SPI firewall aðýnýza gelen bütün paketleri inceler; Internetten gelen saldýrýlarý çeþitli kriterlere göre paket seviyesinde belirler ve saldýrýyý gönderen IP adresini bloklayarak yerel aðýnýza eriþimini engeller. Firewall menüsü ile kullanýcýlarýn Internet eriþimi için geliþmiþ kurallar tanýmlayabilir, bu kurallarla istediðiniz kullanýcýlarýn Internet eriþimlerini engelleyebilir ya da kýsýtlayabilirsiniz. AirTies RT-104 Modeminizde Firewall, varsayýlan olarak etkin gelir. Firewall'u devre dýþý býrakmak için Firewall ana menüsünde "Firewall Devre Dýþý" seçeneðini iþaretleyip "Kaydet" butonuna basmanýz gerekmektedir. Aþaðýdaki bölümlerde FIREWALL ana menüsünün altýndaki menüler ve ilgili ayarlarýn yapýlmasý anlatýlmaktadýr Eriþim Kontrolü Eriþim Kontrolü özelliði sayesinde yerel bilgisayar aðýnýzdaki dilediðiniz bilgisayarlarýn internet eriþimini sýnýrlayabilirsiniz. Bu sýnýrlamayý bilgisayarlarýn IP adresleri ile yapabileceðiniz gibi her bilgisayarýn MAC adresini girerek de yapabilirsiniz. Yeni bir eriþim kuralý tanýmlamak için "Eriþim Kontrolünü Etkinleþtir" i iþaretledikten sonra 'Yeni' tuþuna basýnýz. AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu 16

20 Açýlan pencerede: "Kural Adý" alanýna tanýmlayacaðýnýz eriþim kuralý için daha sonra kolaylýkla hatýrlayabileceðiniz bir isim giriniz. "Ýstemci Seçiniz" bölümüne tanýmlayacaðýnýz eriþim kuralý ile internet eriþimini sýnýrlamak istediðiniz bilgisayar(lar)ýn IP ya da MAC adreslerini girerek "Ekle" butonuna basýnýz. "Uygulama Seçiniz" bölümünde "Ýstemci Seçiniz" bölümünde girdiðiniz bilgisayarlarýn Internet eriþimlerinde sýnýrlamak istediðiniz uygulamalarý belirleyiniz. "Mevcut Uygulamalar" listesinden dilediðiniz uygulamayý "Ekle" butonuna basarak seçiniz. "Mevcut Uygulamalar" listesine yeni uygulama eklemek için "Uygulamalar" menüsünü kullanabilirsiniz Anti-DoS Anti-DOS özelliði modeminize Internet'ten gelebilecek, çok sayýda baðlantý istemiyle cihazý boðmaya dayanan "Denial of Service" türü saldýrýlarý önler. Bu sayfada modeminize Internet'ten farklý protokoller kullanýlarak ne kadar zamanda kaç tane baðlantý yapýlmasýna izin vereceðinizi ayarlayabilirsiniz. 17 AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu

21 3.3. Araçlar Bu sayfada modeminizi yeniden baþlatabilir veya fabrika ayarlarýna alabilirsiniz. "Yeniden Baþlat" butonu cihazý kapatýp açmaya yarar. Bu sýrada cihaz ile baðlantýnýz kesilecektir. Ancak cihaz yeniden açýldýktan sonra tekrar baðlanabilirsiniz. "Fabrika Ayarlarýna Al" düðmesi ile cihazýnýzý fabrika ayarlarýna geri döndürebilirsiniz. Bu iþlem ile modeminizde yapmýþ olduðunuz tüm ayarlar silinecektir Yazýlým Güncellemesi Modemde çalýþan yazýlýmý güncellemek için "ARAÇLAR" ana menüsü altýnda "Yazýlým Güncellemesi" menüsünü seçiniz. "Gözat" tuþuna basýnýz ve açýlan pencerede bilgisayarýnýzdaki en güncel modem firmware dosyasýný bulunuz. (En güncel firmware dosyasýný web sitesinden indirebilirsiniz.). "Güncelle" tuþuna basýnýz. AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu 18

22 Firmware dosyasý baþarýyla yüklendikten sonra sistem otomatik olarak yeniden baþlatýlacaktýr. Bu sebeple cihaza olan baðlantýnýz kesilecek ve herhangi bir ayar yapmak için cihaza yeniden baðlanmanýz gerekecektir AirTies ADSL Hizmet Programý Kullanýmý AirTies ADSL Hizmet Programý modeminizin kutusunda çýkan Kolay Kurulum CD'si ile bilgisayarýnýza kurulur. Programý baþlatmak için CD ile kurulum tamamlandýktan sonra bilgisayarýnýzýn masaüstünde konumlanan AirTies ADSL Hizmet Programý ikon'una týklayýnýz ADSL Sayacý AirTies ADSL Hizmet Programýnda Sayaç menüsüne týklayarak, indirilen (download edilen) ve gönderilen (upload edilen) aylýk veri miktarý ve anlýk veri indirme hýzýný takip edebilirsiniz. Modeminize ayný anda birden fazla bilgisayar baðlamýþ olmanýzda, ADSL sayacýný içeren AirTies ADSL Hizmet Programýný tek bir bilgisayara yüklemeniz yeterlidir. Program, son 12 ay içinde modem üzerinden geçen veri trafiði toplamýný aylýk olarak gösterir. Trafik toplamý modemin kalýcý belliðinde tutulduðundan modeminizi kapatsanýz da kaybolmaz, tekrar açtýðýnýzda sayaç kaldýðý noktadan devam eder. 19 AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu

23 TTNet Servislerim AirTies ADSL Hizmet Programýnda "TTNet Servislerim" menüsüne týklayarak, TTNet'in saðlayabileceði diðer hizmetler ile ilgili bilgi alabilir, yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. "TTNet Servislerim" butonuna bastýðýnýzda, otomatik olarak TTNet'in diðer hizmetleri ile ilgili bilgi alabileceðiniz web sayfasýna ulaþýrsýnýz. AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu 20

24 4. Otomatik Yazýlým Güncelleme AirTies ADSL Hizmet Programý modeminiz için daha güncel bir yazýlým (firmware) çýktýðýnda sizi bilgilendirir ve dilerseniz her yeni yazýlým çýktýðýnda modeminizin yazýlýmýný otomatik olarak günceller. En güncel yazýlýmý kullanarak hem modeminizin performansýný yükseltir hem de en yeni teknolojilerden yararlanmýþ olursunuz. Yazýlým güncellemesini kendiniz yapmak isterseniz, AirTies ADSL Hizmet programýnýn "Bilgi" menüsünde "Modemin Yazýlýmýný Güncelle" ya da "ADSL Hizmet Programýný Güncelle" tuþuna basarak yazýlým güncellemeyi yapabilirsiniz. 21 AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu

25 5.Ön Panel Power Internet ADSL Ethernet USB Yeþil Yanmýyor Yeþil Yanmýyor Yeþil Yeþil Yanýp Sönüyor Yanmýyor Yeþil Yeþil yanýp sönüyor Yanmýyor Yeþil Yeþil yanýp sönüyor Yanmýyor AirTies modem açýk. AirTies modem kapalý Internet baðlantýsý saðlanmýþtýr Internet baðlantýsý saðlanmamýþtýr ADSL baðlantýsý kurulmuþ ve aktiftir ADSL baðlantýsý gerçekleþtiriliyor ADSL baðlantýsý yoktur LAN baðlantýsý kurulmuþ ve aktiftir LAN baðlantýsý aktiftir ve veri alýþveriþi vardýr LAN baðlantýsý kurulmamýþtýr USB baðlantýsý kurulmuþtur USB baðlantýsý aktiftir ve veri alýþveriþi vardýr USB baðlantýsý kurulmamýþtýr 22 AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu

26 6. Arka Panel PORT POWER On/Off Reset USB Ethernet AÇIKLAMA 5V güç giriþidir, güç adaptörüne baðlanýr Modeminizi açýp kapatmaya yarayan düðmedir. Modeminizin fabrika ayarlarýný almaya yarayan düðmedir. USB giriþi Ethernet giriþi 6 ADSL 7. Teknik Özellikler ADSL hattý giriþidir, ayýrýcýnýn (splitter) MODEM çýkýþýna baðlanýr. ADSL özellikleri: T1.413, G (G.DMT), G (G.Lite), G.992.3/4 (ADSL2), G AnnexL (RE-ADSL2), G (ADSL2+), G AnnexM (RE-ADSL2+), Traffic shaping UBR/CBR Baðlantý protokolleri: PPPoE, PPPoA, RFC1483 Bridging, RFC1483 Routing, ATM üzerinden klasik IP, PAP/CHAP Desteklenen diðer protokoller: RFC2684, RFC2364, RFC2516, RFC1577, IEEE802.1d, RFC1631 Router ve Firewall: Geliþmiþ anti-dos SPI Firewall; URL, IP ve MAC adresi bazýnda filtreleme; Port yönlendirme; DMZ; Statik IP yönlendirme; DHCP sunucu ve client; DNS Proxy; PPP (PAP/CHAP/MSCHAP) UPnP Tak&Çalýþtýr özelliði TR-069 Desteði Reset butonu ile fabrika ayarlarýna dönüþ imkaný Portlar: ADSL(RJ-11), Power(5V DC), 1 x 10/100 Ethernet(RJ-45, auto MDI/MDIX), USB 1.1 LED'ler: Güç, Internet, ADSL, Ethernet, USB VPN geçiþi (VPN pass-through) 8 PVC desteði Sýnýf 1 cihazdýr AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu 23

27 8. Fiziksel Özellikler Boyutlar: 110mm x 90mm x 25mm Aðýrlýk: 220 g Güç Giriþi: 5Volt DC Adaptör Çalýþma Voltajý: 120V ile 240V AC arasý Çalýþma Sýcaklýðý: 0 C - 40 C Depolama Sýcaklýðý: -40 C - 70 C Nem: %10 - %90 aralýðýnda yoðunlaþmaz 9. Diðer Bilgiler 1. Geliþtiren ve Üretimini Yaptýran Firma Bilgileri: AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret AÞ Büyükdere Caddesi No:103 K:5 Mecidiyeköy Istanbul TÜRKÝYE Tel : (212) Faks : (212) Bakým Onarým Hizmeti Veren Firma Bilgileri: AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret AÞ Büyükdere Caddesi No:103 K:5 Mecidiyeköy Istanbul TÜRKÝYE Tel : (212) Faks : (212) AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu

28 Uygunluk Beyaný RT-104 Bu belge ile Avrupa Parlamentosu üye ülkelerince Radyo ve Telekom cihazlarýna yönelik 1999/5/EC sayýlý R&TTE direktifinde belirtilen asgari gereklilikleri saðladýðýný ve aþaðýdaki standartlara uygun olduðunu beyan ederiz. EN 55022:2006 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN :2000+A1:2001+A2:2005 EN :1995+A1:2001+A2:2005 EN :2001+A11:2004 Türkiye Genel Müdürü 2008/02/27 AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu 25

29 Garanti Þartlarý 26 AirTies RT-104 Kullaným Kýlavuzu

30 Garanti Belgesi Garanti Belgesi No: Belge Ýzin Tarihi : Bu belgenin kullanýlmasýna; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve Kanun'a dayanarak yürürlüðe konulan Garanti belgesi Uygulama esaslarýna dair teblið uyarýnca, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ye Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü tarafýndan izin verilmiþtir. TASARLAYAN VE ÜRETÝMÝNÝ YAPTIRAN FÝRMA Ünvan Adres Telefon Faks : AirTies Kablosuz iletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A, Þ, : Büyükdere Caddesi No:103 Kat:5 Mecidiyeköy - Ýstanbul : : Firma Yetkilisinin Ýmzasý ve Kaþesi YETKÝLÝ SATICI Ünvan Adres : : Telefon : Faks : Fatura Tarihi ve No : Tarihi imza ve Kaþe : Marka Model Ýrsaliye No : : : Teslim Tarihi ve Yeri : Bandrol ve Seri No : Azami Tamir Süresi : 30 Ýþ Günü AirTies Uygulamasý : 2 Ýþ günü Garanti Süresi : 3 Yýl YM.AR.104.UM.TR.D00 REV

Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239

Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Air 5340: 150 Mbps Kablosuz ADSL2+Kablosuz Modem yaşam Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES AIR 5450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1077112

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES AIR 5450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1077112 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU Contents AIRTIES KULLANIM KILAVUZU 1 AIRTIES AIR 5443 1 Kılavuza Genel Bakış 1 Güvenlik ve Bakım 1 AIRTIES NETWORK ASSISTANT 1 Minimum Sistem Gereksinimleri 1 Yükleme 2 AirTies Network Assistant Uygulamasının

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router

TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router İdeal Telekomünikasyon Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. Dereboyu Cad. Naci Kasım Sok. No:7 Kat:5 Mecidiyeköy / İSTANBUL Çağrı Merkezi:0216 444 86 47 Tel : 0212 217 50 80 Fax

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

ADSL X6 K U L L A N I M K I L A V U Z U

ADSL X6 K U L L A N I M K I L A V U Z U ADSL X6 K U L L A N I M K I L A V U Z U Model 5590 İçindekiler Genel Bakış...5 1. Kurulum Talimatları...6 Ürün Kutusunda Bulunanlar... 6 Başlamadan Önce... 7 X6 nın Kurulması... 8 1. Adım: Yazılımın Kurulması...

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR?

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR? E-TÝCARET NEDÝR? E-Ticaret için verilebilecek tek bir taným yoktur. Bazý görüºlere göre, e-ticaret (E- Commerce), her türlü malýn ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletiºim kanallarý ve ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı