250-Arazi ve Arsalar Binalar Taşıtlar Demirbaşlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "250-Arazi ve Arsalar 1.000.000 252-Binalar 2.000.000 254-Taşıtlar 250.000 255-Demirbaşlar 450.000"

Transkript

1 1. (D) ilindeki okulların Kasım 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL doğalgaz faturaları, bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte oluştuğu yer ve zamanda ilgili tertipte ödenek bulunmadığından ödenememiş ve ödeme emri ve eki belgeler (X) Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilmiş olup yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı ütçeleştirilecek orçlar Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı ütçe Emanetleri Hesabı Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı ütçeleştirilmiş orçlar Hesabı Giderler Hesabı ütçeleştirilmiş orçlar Hesabı Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Türk Patent Enstitüsünün kayıtlarındaki maddi duran varlıklar ile bunların kayıtlı değerleri aşağıdaki tablodaki gibidir. Kurum tarafından ilk kez 31/12/2012 tarihi itibariyle amortisman ayrıldığına göre aşağıdaki kayıtlardan hangisi doğrudur? (Amortisman oranı %10 olup, endirekt yöntem uygulanmaktadır.) 250-Arazi ve Arsalar inalar Taşıtlar Demirbaşlar Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı Arazi ve Arsalar Hesabı inalar Hesabı 254-Taşıtlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı Giderler Hesabı inalar Hesabı 254-Taşıtlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı

2 3. (Y) Malmüdürlüğü kayıtlarına göre 31/12/2012 itibariyle ambarda 500, yetkili memurun zimmetinde ise 150 adet nüfus cüzdanı bulunmaktadır. 01/01/2013 tarihi itibariyle nüfus cüzdanının birim fiyatı 2 TL artmıştır. una göre Malmüdürlüğünce yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 940-Değerli Kağıt Ambarları Hesabı Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt Ambarları Hesabı Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt Ambarları Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Değerli Kağıt Ambarları Hesabı Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı (Y) İthalat ve İhracat A.Ş yaptığı ihracattan dolayı mükellefiyet kaydının bulunduğu Çankaya Vergi Dairesine başvurarak KDV iadesi talebinde bulunmuştur. Vergi Dairesince yapılan inceleme sonunda Şirkete TL KDV iadesi yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. İade tutarının tahakkuk ettirilmesi aşamasında yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Emanetler Hesabı Giderler Hesabı Giderler Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Emanetler Hesabı ütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı

3 5. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde sayılan mali tablolardan değildir? ütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Mizan Faaliyet Sonuçları Tablosu ilanço 6. Dışişleri akanlığı Muhasebe irimince ihtiyaçlarında kullanılmak üzere erlin üyükelçiliğine Avro gönderilmiştir. Gönderme işlemine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (İşlem tarihindeki TCM döviz alış kuru 1 Avro=2,6 TL, TCM döviz satış kuru 1 Avro=2,8 TL) 107-Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesabı Döviz Hesabı Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Konsolosluk Cari Hesabına Döviz Hesabı (K) Vergi Dairesince tecil edilen vergilerden TL tahsil edilmiştir. Tahsilatın TL si emanet hesaplarında ilgili mükellefler adına kayıtlı tutarlardan, kalan TL si ise nakden veznece tahsil edilmiştir. u işlemle ilgili yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 100 Kasa Hesabı Emanetler Hesabı Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Emanetler Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Emanetler Hesabı Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı ütçe Emanetleri Hesabı Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı

4 8. (X) Kamu idaresi muhasebe biriminin 805 Gelir Yansıtma Hesabı yıl sonunda bütçe uygulama sonucunun üretilmesinden sonra TL borç bakiyesi vermiştir. u hesapla ilgili dönem sonu işlemlerinde yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 800 ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Uygulama Sonuçları Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Maliye akanlığı tarafından tahsil edilen genel bütçe vergi gelirlerinden (A) üyükşehir elediyesine aktarılmak üzere TL tutarında mahalli idare payı tahakkuk ettirilmiştir. Tahakkuka ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 363-Kamu İdare Payları Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Giderler Hesabı Kamu İdare Payları Hesabı ütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Kamu İdare Payları Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Fon veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar Hesabı 10. Kurumlar Vergisi mükellefi X A.Ş 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL vergi borcunu ilgili vergi dairesine çek düzenleyerek ödemiştir. anka, tahsil için gönderilen çekin karşılıksız olduğunu yılı geçmeden vergi dairesine bildirmiştir. Yılı içinde yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı Alınan Çekler Hesabı Muhasebe irimindeki Çekler 800-ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı

5 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı Alınan Çekler Hesabı Muhasebe irimindeki Çekler 810-ütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Alınan Çekler Hesabı Tahsildeki Çekler 800-ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Alınan Çekler Hesabı Tahsildeki Çekler 810-ütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Hazine Müsteşarlığı, Dünya ankasından sağladığı $ lık dış proje kredisini 3 yıl vadeli ikraz anlaşması çerçevesinde kullanılmak üzere Gazi Üniversitesinin hesabına aktarmıştır. Anapara ve faiz vade sonunda tahsil edilecektir. u işleme ilişkin olarak Devlet orçları Muhasebe irimince yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Aktarma tarihindeki TCM döviz alış kuru 1 $=1,95 TL, TCM döviz satış kuru 1 $=2,10 TL) 230-Dış orcun İkrazından Doğan Alacaklar Hesabı Dış Mali orçlar Hesabı Kredi Anlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı Dış orcun İkrazından Doğan Alacaklar Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Kredi Anlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı Dış orcun İkrazından Doğan Alacaklar Hesabı Dış Mali orçlar Hesabı Kredi Anlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı Dış orcun İkrazından Doğan Alacaklar Hesabı Dış Mali orçlar Hesabı Kredi Anlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı

6 12. (D) Gümrük Saymanlık Müdürlüğünün banka hesabında bulunan Euronun Cuma günü Hazine Dış Ödemeler muhasebe birimine gönderilmesine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Dövizin kayda alınma tarihindeki TCM Döviz alış kuru 1 Euro= 2,68 TL, TCM Döviz satış kuru 1 Euro= 2,70 TL, Dövizin gönderilme tarihindeki TCM Döviz alış kuru 1 Euro= 2,50 TL, TCM Döviz satış kuru 1 Euro= 2,60 TL) 511-Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (E) Muhasebe Müdürlüğünün 2012 yıl sonunda Faaliyet Sonuçları Hesabı TL borç bakiyesi vermiştir. u hesaba ilişkin olarak yıl sonunda ve 2013 yılı başında yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 2012 Yıl Sonu 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı Yılı aşı 570-Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Yıl Sonu 591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı Yılı aşı 580-Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı Yıl Sonu 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı Yılı aşı 500-Net Değer Hesabı Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Yıl Sonu 591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı Yılı aşı 500-Net Değer Hesabı Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı

7 14. (F) Teknokent A.Ş nin ortaklarından biri olan (F) Üniversitesi, Şirketin kuruluş aşamasında taahhüt etmiş olduğu TL sermaye tutarını nakden yerine getirmiştir. Taahhüdün yerine getirilmesi işlemine ilişkin olarak Üniversite muhasebe birimince yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 241-Mal ve Hizmet Üreten İşletmeler Yatırılan Sermayeler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Sermaye Taahhütleri Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Mal ve Hizmet Üreten İşletmeler Yatırılan Sermayeler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Sermaye Taahhütleri Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Hazine Müsteşarlığı uluslararası mali kuruluştaki sermayesini Amerikan Doları artırmayı taahhüt etmiş olup karşılığında aynı tutarda taahhüt belgesi vermiştir. Hazine Müsteşarlığı muhasebe birimince yapılması gereken aşağıdaki kayıtlardan hangisi doğrudur. (1 $= 1,50 TL) 241- Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 247- Sermaye Taahhütleri Hesabı 932- Verilen Taahhüt elgeleri Hesabı 933- Verilen Taahhüt elgeleri Karşılığı Hesabı 240- Mali Kuruluşlara yatırılan Sermayeler Hesabı 247- Sermaye Taahhütleri Hesabı 930- Verilen Garantiler Hesabı 931- Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı 240- Mali Kuruluşlara yatırılan Sermayeler Hesabı 247- Sermaye Taahhütleri Hesabı 932- Verilen Taahhüt elgeleri Hesabı 933- Verilen Taahhüt elgeleri Karşılığı Hesabı 241- Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 247- Sermaye Taahhütleri Hesabı 930- Verilen Garantiler Hesabı 931- Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı 7

8 16. () Üniversitesi yeni faaliyete geçen () Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesine ödeneğine dayanarak nakden TL sermaye vermiştir. una ilişkin üniversite muhasebe birimince yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 830 ütçe Giderleri Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı 830 ütçe Giderleri Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 830 ütçe Giderleri Hesabı 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 830 ütçe Giderleri Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 17. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 2013 Ağustos ayı sonu itibariyle 191-İndirilecek KDV Hesabının orç bakiyesi 150 TL, 391-Hesaplanan KDV Hesabının Alacak bakiyesi ise 350 TL dir. Ağustos ayı sonunda yapılacak KDV kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 391-Hesaplanan KDV İndirilecek KDV Hesabı 190-Devreden KDV Hesabı 391-Hesaplanan KDV İndirilecek KDV Hesabı 360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 190-Devreden KDV Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Hesaplanan KDV 191-İndirilecek KDV Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Hesaplanan KDV

9 18. (C) Muhasebe Müdürlüğünde hazine malı olarak kayıtlı TL nominal bedelli hisse senetleri, TL bedelle banka aracılığıyla nakde çevrilmiştir. u satış işlemine ilişkin yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 102-anka Hesabı Hisse Senetleri Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı anka Hesabı 117- Menkul Varlıklar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 102-anka Hesabı 110-Hisse Senetleri Hesabı 600-Gelirler Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı 102-anka Hesabı 117- Menkul Varlıklar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı Memur (G), (H) Muhasebe Müdürlüğünde görev yapmaktayken kendisine fazla maaş ödemesi yapılmış, yanlışlığın fark edilmesi üzerine fazla ödenen 500 TL, 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına alınmıştır. Ancak, söz konusu alacak tahsil edilemeden Memur (G) (A) Muhasebe Müdürlüğüne tayin olmuştur. unun üzerine, (H) Muhasebe Müdürlüğü söz konusu alacağın tahsil edilerek taraflarına gönderilmesi hususunda memurun yeni görev yerine yazı yazmıştır. (A) Muhasebe Müdürlüğünün gelen bu yazı üzerine yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Emanetleri Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Emanetleri Hesabı Özel Tahakkuklardan Alacaklar Hesabı Özel Tahakkuklar Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Emanetleri Hesabı 500 9

10 20. Kayıtlı değeri TL birikmiş amortismanı TL olan bir taşıt İl Emniyet Müdürlüğünde görevli memur (A) nın kusuru nedeniyle tamamen hasara uğratılmıştır. Taşıtın rayiç değeri TL olduğuna göre yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Kişilerden Alacaklar hesabı Gelirler Hesabı Kişilerden Alacaklar hesabı Gelirler Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Kişilerden Alacaklar hesabı Gelirler Hesabı Kişilerden Alacaklar hesabı Gelirler Hesabı (C) Vergi Dairesi mükellefi (V), 2012 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradından kaynaklanan TL vergi borcunun 500 TL lik birinci taksitini süresi içinde (D) ankasına yatırmıştır. İlgili anka tarafından doğrudan hazine hesaplarına aktarılan tutara ilişkin belgenin vergi dairesine ulaşması üzerine (C) Vergi Dairesince birinci taksitin ödenmesiyle ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 102-anka Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Nakit Hareketleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı anka Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Nakit Hareketleri Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı

11 22. ilim, Sanayi ve Teknoloji akanlığı kayıtlı değeri TL birikmiş amortismanı TL olan taşıtı Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara ölge Müdürlüğüne bedelsiz olarak devretmiştir. u işleme ilişkin olarak akanlık Merkez Muhasebe irimince yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 511-Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Yılı bütçesine gelir, ilgili idare bütçesine özel ödenek kaydedilen TL den yıl sonuna kadar harcanamayan TL için yıl sonunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 600 Gelirler Hesabı Emanetler Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirler Hesabı Emanetler Hesabı ütçe Gelirlerinden Ret ve İade Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Emanetler Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Emanetler Hesabı ütçe Gelirlerinden ret ve İade Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı

12 24. Özel bütçeli (A) idaresinin asli faaliyetleri çerçevesinde satmış olduğu maliyet bedeli TL, satış bedeli TL olan mal iade edilmiştir. (A) idaresi tarafından iadeye ilişkin yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 610 İndirim, İade ve İskontolar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelirler Hesabı İndirim, İade ve İskontolar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelirler Hesabı Giderler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelirler Hesabı Giderler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelirler Hesabı Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin kalıcı olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayrimenkullerin kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlıklar hangi hesapta izlenir? 264 Özel Maliyetler Hesabı 252 inalar Hesabı 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı 260 Haklar Hesabı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesinin temel ilkelerinden biri değildir? Kamu maliyesi merkezden ve yerinden yönetim esaslarına göre yürütülür. Kamu mali yönetimi Türkiye üyük Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür. Kamu mali yönetimi ekonomik, mali ve sosyal etkinliği birlikte sağlayacak şekilde kamusal tercihlerin oluşması için gerekli ortamı yaratır. Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür. 12

13 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki idarelerden hangisinin gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetimi hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütülür? Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu sayılı Kanuna göre, il özel idaresinde üst yönetici kime karşı sorumludur? İçişleri akanına Meclisine Encümenine Valiye sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısına eklenmez? Yıllık ekonomik rapor Sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri Kamu borç yönetimi raporu Yılı içinde silinen kamu alacakları raporu sayılı Kanuna göre, kamu yararı gereği dernek, vakıf, birlik gibi teşekküllere yapılacak yardımların kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen yönetmelik hangi merci tarafından çıkarılır? Maliye akanlığınca aşbakanlıkça akanlar Kurulunca İçişleri akanlığınca sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün amaçlarından biri değildir? Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini sağlamak Mali yönetimde uygun kurumsal çevrenin oluşturulması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi sağlamak Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamak sayılı Kanuna göre, iç denetçi olabilmek için İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az kaç yıl çalışmak gerekir? sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi gelirlerin toplanmasına ilişkin ilkelerden değildir? Mükellef ve sorumluların vergiye uyumu teşvik edilir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerinin kanuni dayanakları bütçelerinde gösterilir. Hakların korunması ve yükümlülükler konusunda mükelleflerin bilgilendirilmesi için ilgili idareler tarafından gerekli önlemler alınır. Mükellef ve sorumlulara vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmeleri için gerekli hizmetler sağlanır sayılı Kanuna göre, Sayıştay ın denetlenmesi nasıl yapılır? TMM aşkanlık Divanı tarafından görevlendirilen ve gerekli mesleki niteliklere sahip denetim elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından TMM Plan ve ütçe Komisyonu tarafından görevlendirilen ve gerekli mesleki niteliklere sahip denetim elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından TMM Plan ve ütçe Komisyonu tarafından görevlendirilen komisyon üyelerinden oluşan bir heyet tarafından Sayıştay aşkanlığı tarafından görevlendirilen ve gerekli mesleki niteliklere sahip denetim elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından 13

14 sayılı Kanuna göre, kamu iktisadi teşebbüslerinin gayrisafi hasılatının yüzde onbeşine kadar tutardaki bedelin, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere, ödenmesine ilişkin süre hangi mercii tarafından belirlenir? akanlar Kurulunca Maliye akanlığınca Hazine Müsteşarlığınca Yüksek Planlama Kurulunca sayılı Kanuna göre, alınan bağış ve yardımlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yapılan şartlı bağış ve yardımlar şart kılındığı amaca harcanmak üzere bütçede açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir. ütçeye kaydedilen ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz. Kamu yararına kullanılmak üzere şartlı bağış ve yardımların kabulü, hizmeti yapacak idarenin harcama yetkilisinin uygun görmesine bağlıdır. ütçeye kaydedilen ödeneklerden mali yılsonuna kadar harcanmamış olan tutarlar, bağış ve yardımın amacı gerçekleşinceye kadar ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi mali hizmetler biriminin görevlerinden biri değildir? Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idaresinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek ütçe kayıtlarını tutmak 38. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, muhasebe birimi dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetlerince çekle tahsilat yapılması durumunda, çekin en geç kaç gün içinde muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi zorunludur? Ertesi gün Ertesi iş günü İkinci gün İkinci iş günü 39. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, stratejik planların güncelleştirilmesi ve yenilenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? elediye başkanının değişmesi halinde belediyenin stratejik planının yenilenmesi kararı, bu durumun gerçekleşmesini müteakip en geç üç ay içinde alınır. akanın değişmesi halinde bakanlığa bağlı ilgili kamu idaresinin de stratejik planları yenilenebilir. Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. Stratejik planların güncelleştirilmesi, stratejik planın hedefleri değiştirilmeden amaçlarında yapılan değişikliklerdir. 40. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, kamu alacağını güvence altına almak amacıyla yetkili mahkemeden alınan ihtiyati haciz kararının, karar tarihinden itibaren kaç gün içinde icra dairesinden uygulanması talep edilir? 5 gün 5 iş günü 7 gün 10 gün 14

15 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından aşağıdakilerden hangisi sigortalı sayılmaz? Polis nasbedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyanlar Yedek subay okulu öğrencileri Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar sayılı Kanunun uygulamasında hizmet akdi ile bir işyerinde çalışanlardan hizmet akdi sona erenlerin hastalık ve analık hükümlerinin uygulanması açısından sigortalılıkları ne zaman yitirilmiş sayılır? Hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden onuncu günden başlanarak Hizmet akdinin sona erdiği tarihten Hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden onbeşinci günden başlanarak Hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden yirminci günden başlanarak sayılı Kanuna göre, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen iş kazası en geç ne zaman Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir? Derhal Kazadan sonraki iş günü içinde Kazadan sonraki iki iş günü içinde Kazadan sonraki üç iş günü içinde 44. Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradı sayılmaz? İhtira beratının kanuni mirasçıları tarafından kiralanması Voli mahalleri ve dalyanların kiracıları tarafından kiraya verilmesi Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzleri Gemi ve gemi paylarının kiraya verilmesi 45. Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi hakkında vergi tevkif usulü uygulanır? İstisnadan faydalananlar hariç ücret sayılan ödemeler Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri Maliye akanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemeler 46. Kurumlar Vergisi Kanununa göre, aşağıda belirtilen kazançlardan hangisi kurumlar vergisinden müstesna değildir? Kurumların tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde ettikleri kazançlar Kurumların tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun karına katılma imkanı veren kurucu hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları Kurumların tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları Kurumların tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun karına katılma imkanı veren intifa senetlerinden elde ettikleri kar payları 47. Damga Vergisi Kanununa göre verginin nispeti konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? elli parayı ifade eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar % 50 nispette vergiye tabidir Akreditif mektup ve telgraflarında süre uzatıldığı takdirde verginin % 50 si alınır elli parayı ifade eden mukavelenamelerin devri halinde aslından alınan verginin dörtte biri alınır Akreditif mektup ve telgraflarında süre uzatıldığı takdirde vergi ayrı miktar veya nispette alınır 15

16 48. Katma Değer Vergisi Kanuna göre emsal bedeli ve emsal ücret konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? edelin emsal bedeline göre açık bir şekilde düşük olduğu ve düşüklüğün haklı bir sebeple açıklandığı hallerde de emsal bedeli esas alınır. edeli bulunmayan ve bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin maliyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir. Emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburidir. Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmet bedeli bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamaz. 49. Katma Değer Vergisi Kanununa göre, gümrük idarelerince alınan katma değer vergisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İthal edilen eşya ile ilgili olarak katma değer vergisinden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan vergi, Katma Değer Vergisi, indirim hakkına sahip olmayan mükelleflere Katma Değer Vergisi Kanuna göre iade olunur. İthal sırasında alınan katma değer vergisi gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. Katma değer vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış katma değer vergisi hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır. Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince Gümrük Vergisi teminata bağlanarak işlem gören her türlü madde ve kıymetlere ait katma değer vergisi de aynı usule tabi tutulur sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre limited şirketlerin amme borçları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, devralan devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden sorumlu olmaz. Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde amme alacağının ödenmesinden sadece doğduğu tarihteki pay sahibi sorumlu tutulur. Limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilmeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar. Limited şirket ortakları tamamen veya kısmen ödenmeyen veya tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından vazettikleri veya vaz ını taahhüt ettikleri sermaye miktarında doğrudan doğruya sorumlu olurlar sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, tasfiyenin başladığını kaç gün içinde ilgili tahsil dairelerine bildirmek mecburiyetindedirler? Vergi Usul Kanununa göre kendi ölçüleriyle değerlenmesine imkan bulunmayan bina ve arazi dışındaki iktisadi kıymetler, aşağıdakilerden hangisine göre değerlenir? Varsa mukayyet değer, yoksa borsa rayici, o da yoksa emsal bedeliyle Mukayyet değer veya emsal bedelden yüksek olan ile Varsa borsa rayici, yoksa mukayyet değerleri, o da yoksa emsal bedeliyle Mukayyet değer veya borsa rayicinden yüksek olan ile 16

17 53. Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hataları arasında sayılmamıştır? Mükellefin şahsında hata Mükellefiyette hata Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata Verginin mükerrer olması sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi Muhasebat Genel Müdürlüğünün görevlerinden birisidir? Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgari bedelleri belirlemek, bu yerlerden elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin esas ve usuller ile bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak. Özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağı sayılan alacaklara ilişkin davaları açmak, takip etmek ve alacakları tahsil etmek, Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetin gereği olarak kullanılan malzeme, ilk ve hammadde, demirbaş, araç ve gereçlerin muhasebeleştirilmesi ve idaresine ait konularda düzenlemeler yapmak, bu konuda doğacak tereddütleri gidermek, sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, akanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin, akan ve Müsteşara sunulmasını sağlamak görevi aşağıdaki birimlerden hangisinin görevidir? İdari ve Mali İşler Dairesi aşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü asın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Personel Genel Müdürlüğü sayılı Harcırah Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Daimî veya muvakkat bir vazife ile bir tarafa gönderilenler yolda veya yeni vazife mahallinde işe başlamadan vefat eyledikleri takdirde ölüm mahalline kadar olan harcırahları hesap ve buna peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkânsız bulunmuş olan nakil vasıtaları bilet ücretleri ile nakliye ücretleri de ilâve olunur. Asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekâlet namı altında asaleten gönderilen ve vekâlet müddeti belli olmıyan kumandan ve memurlara vazife mahallerine kadar geçici görev harcırahı ödenir. Yeni ve eski memuriyetlerine müteallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dâva sebebiyle sanık veya dâvalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara, geçici görev harcırahı ödenir. Celp ve terhis eratını sevke memur edilen subay ve askerî memur ve astsubaylara gidiş ve dönüşlerinde yol masrafı ve yevmiye verilir. 57. Yer değiştirme masrafının hesabında dikkate alınacak kilometre veya deniz miliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yurtiçinde, iki mahal arasında gidip gelmeye elverişli kara ve deniz yolu hesaplamada dikkate alınır. Yurt dışında ülkeler ve bölgelere göre, Maliye ve Ulaştırma akanlıklarının görüşü alındıktan sonra Dışişleri akanlığının teklifi üzerine akanlar Kurulu tarafından belirlenecek mesafeler hesaplamada dikkate alınır. Yurt dışında ülkeler ve bölgelere göre, Dışişleri ve Ulaştırma akanlıklarının görüşü alındıktan sonra Maliye akanlığının teklifi üzerine akanlar Kurulu tarafından belirlenecek mesafeler hesaplamada dikkate alınır. Yurt dışındaki ülkelerin bölgelerine göre, Dışişleri ve Maliye akanlıklarının görüşü alındıktan sonra Ulaştırma akanlığının teklifi üzerine akanlar Kurulu tarafından belirlenecek mesafeler hesaplamada dikkate alınır. 17

18 58. Yurt dışında verilecek gündeliklerin miktarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Harcırah Kanuna göre verilecek yurt dışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye ve görevin mahiyetine göre ocak ve temmuz aylarında Dışişleri akanlığının teklifi, Maliye akanlığının uygun görüşü ile akanlar Kurulunca belirlenir. Harcırah Kanununa göre verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye ve görevin mahiyetine göre, ocak ve temmuz aylarında Maliye akanlığının teklifi üzerine akanlar Kurulunca tayin olunur. Harcırah Kanunu gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye akanlığının teklifi üzerine akanlar Kurulunca tayin olunur. Harcırah Kanunu gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle, Dışişleri akanlığının teklifi ve Maliye akanlığının uygun görüşü üzerine akanlar Kurulunca tayin olunur. 59. Daimî vazife ile bir tarafa gönderilmeleri takarrür edip de harcırahları ödendikten sonra izamlarından sarfınazar olunanlara aşağıdaki ödemelerden hangisi yapılmaz? Peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunan, eşya nakil ücreti Peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunan tren ve vapur ücretleri Müstehak oldukları yer değiştirme masrafını geçmemek üzere, harcırah hesabına esas tutulan aylık ve ücretleri tutaraının ¼ nispetinde tazminat Peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunan uçak bilet ücretleri 60. (X) ilçesi Malmüdürlüğünde milli emlak memuru olarak görev yapan (A), İlçeye bağlı (Y) köyüne tespit yapmak üzere gitmiştir. İlçeden saat de ayrılmış ve de ilçeye dönmüştür. Milli emlak memuru (A) ya ödenecek geçici görev yolluğu harcırahıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Sadece mutat taşıt ücreti ödenir. 1/3 oranında gündelik ve mutat taşıt ücreti ödenir. 2/3 oranında gündelik ve mutat taşıt ücreti ödenir. Aylık/kadro derecesine göre müstahak olduğu yurt içi gündeliğinin 1/3 oranında tazminat ve mutat taşıt ücreti ödenir sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ödevler ve sorumluluklar arasında yer almamaktadır? Kişilerin uğradıkları zararlar Davranış ve işbirliği Tarafsızlık ve devlete bağlılık Kovuşturma ve yargılama sayılı Kanuna göre vekaleten atamalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Diş tabipliği, eczacılık ve ilçelerdeki ebelik ve hemşireliğe Maliye akanlığının izni ile açıktan vekil atanabilir. Tabiplik, mühendis ve mimarlık, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye akanlığının izni ile açıktan vekil atanabilir. Kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle Kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık kadrolarına atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir. Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. 18

19 sayılı Kanuna göre atanıp da, göreve başlamayanlar hakkında yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır? ir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde işe başlamayıp da atanmaları iptal edilenler 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. aşka yerdeki bir göreve atananlardan 657 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. ir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali bir ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir. ir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir. 64. Aşağıdakilerden hangisi, açığa alınan memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan hallerden birisi değildir? Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel bir cezayla cezalandırılmış olsa da, cezası ertelenenler Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar Yargılamanın menine veya beraatine karar verilenler Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler 65. Disiplin cezalarının uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve takip eden ayda derhal uygulanır. Verilen disiplin cezaları merkez disiplin kuruluna ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası Devlet Personel aşkanlığına bildirilir. Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl boyunca büyükelçi kadrolarına atanamazlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 6 ncı yılda bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına atanabilirler sayılı Kanuna göre, görev yeri değiştirilenlerden eski görevlerine devamları tebliğ edilenlerin aylıkları aşağıdakilerden hangisine göre ödenir? Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları iki ay süreyle eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir. Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları üç ay süreyle eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir. Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir. Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca istenenlerin aylıkları eski görev yerlerinde bir ay süreyle kadro tasarrufundan ödenir sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelerde tekliflerin geçerlilik süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Teklifin verilmesinden itibaren 30 gündür. İhale tarihinden itibaren 60 gündür. Teklifin verilmesinden itibaren 90 gündür. İhale dokümanında belirtilen süredir. 19

20 sayılı Kanununa göre, açık ihale usulüyle yapılan bir ihalede, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren en geç hangi süre içinde idareye şikayet başvurusu yapılabilir? sayılı Kanuna göre, ihaleye katılmayla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerinin ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ihalelere katılamaz. Türkiye de zimmet suçundan dolayı hükümlü bulunanlar kendi adına ihalelere katılamaz. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, alt yüklenici olarak ihalelere katılamaz. Türkiye de evrakta sahtecilik suçundan dolayı hükümlü bulunanlar kendi adına ihalelere katılabilir sayılı Kanuna göre, ön yeterlik ilânı sonucunda başvuru sunan adayların, ön yeterlik dokümanı ve ilânında belirtilen ön yeterlik kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından kaç adayın yer alacağı kısa liste oluşturulur. En az 3, en fazla 10 En az 2, en fazla 5 En az 3, en fazla 5 En az 2, en fazla sayılı Kanununa göre, yerli istekliler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında ihale dokümanına hüküm konulabilir. Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olması gereklidir. Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması hususlarında ihale dokümanına hüküm konamaz. Mal alımı ihalelerinde Sanayi ve Ticaret akanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında ihale dokümanına hüküm konulabilir sayılı Kanuna göre, doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur? İlan yapılması Teminat alınması Onay belgesi düzenlenmesi İhale komisyonu kurulması sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun uygulanmasında hangi kanunda yer alan tanımlar geçerlidir? Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Türk orçlar Kanunu Türk Ticaret Kanunu 74. Aşağıdakilerden hangisi, 4735 sayılı Kanununa göre mücbir sebep sayılan halde bulunması zorunlu şartlardan değildir? Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmiş olması Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması 20

21 75. Aşağıdakilerden hangisi 4735 sayılı Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde belirtilmesi zorunlu hususlardan değildir? Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar sayılı Kanununa göre, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, vekil veya temsilcinin de tayin edilememesi durumunda aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? Kesin teminatların gelir kaydedilmesi Hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanması İdarenin uğradığı zarar ve ziyanın tazmini sayılı Dilekçe Kanununa göre, Türk vatandaşlarının ve Türkiye de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç kaç gün içinde cevap verilmesi gerekir? sayılı Sayıştay Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Sayıştay Raporları arasında sayılmamıştır? Dış denetim genel değerlendirme raporu Mali istatistikleri değerlendirme raporu Faaliyet genel değerlendirme raporu Kamu İktisadi Teşebbüsleri Faaliyet Raporları sayılı Sayıştay Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yargılamanın iadesi sebepleri arasında sayılmamıştır? ilirkişi veya uzmanın başka bir konuyla ilgili olarak evrakta sahtecilik fiilinden dolayı gözaltına alınması. Hesapta maddi hata, isim yanlışlığı veya eksikliği bulunması, noksanlık veya mükerrerlik olması. Denetleme veya hesap yargılaması sırasında görülmeyen yanlış veya usulsüz bir işlemin hükümden sonra meydana çıkmış olması. Denetleme veya hesap yargılaması sırasında bulunmayan hükme tesir edebilecek bazı belgelerin hükümden sonra ortaya çıkması. 80. Merkezi Yönetim Harcama elgeleri Yönetmeliğine göre ödeme belgesi en az kaç nüsha düzenlenir? Merkezi Yönetim Harcama elgeleri Yönetmeliğine göre, kamu personeline nakden verilmesi gereken giyecek yardımı ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz? Çeşitli ödemeler bordrosu İlgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı Personel bildirimi Ödemenin miktarını gösteren yetkili makamların kararı 82. Aşağıda yer alan hususlardan hangisi Taşınır Mal Yönetmeliğinin amaçları arasında sayılmamıştır? Taşınır malların muhafazası Taşınır malların satışı Taşınır mallara ilişkin yönetim hesabının verilmesi Taşınır malların kaydı 21

22 83. Aşağıda sayılanlardan hangisi Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin görevlerindendir? İdarenin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak Satın alınan taşınırların muayene ve kabulünü yapmak Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlayarak Sayıştaya vermek Kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmin etmek 84. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Taşınır Mal Yönetmeliğine göre yanlıştır? Sayım fazlası taşınırların girişi, aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır varsa bu değer, aksi halde değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer üzerinden yapılır. Kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları maliyet bedeli üzerinden Taşınır İşlem Fişi ile taşınır kaydına alınır. Taşınırların çıkışı; bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı değerleri üzerinden yapılır. Satın alma suretiyle edinilen taşınırlar maliyet bedeli ile kayıtlara alınır. 85. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre aşağıdaki paragrafta noktalı yerlere sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir? Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uyun olarak belirlenen... dolayı sorumluluk aranmaz. Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri... belirlenecek tutara kadar olanlar..., belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise... onayı ile kayıtlardan çıkarılır. Firelerden; akanlıkça; Harcama Yetkilisinin; Üst yöneticinin Firelerden; ütçe Kanununda; Harcama Yetkilisinin; İlgili akanın Zararlardan; ütçe Kanununda; Üst yöneticinin; İlgili akanın Zararlardan; akanlıkça; Üst yöneticinin; akan 86. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan hesaplardan değildir? Risk Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı irikmiş Tükenme Payları Hesabı 87. Aşağıdakilerden hangisi Genel yönetim Muhasebe Yönetmeliğindeki faaliyet sonuçları ilkelerinden değildir? Kamu idarelerinin faaliyetlerine ilişkin gelir-gider işlemleri, tahakkuk esasına dayalı olarak gelir ve gider hesaplarında izlenir. Gelir ve gider hesapları, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri gereği tahakkuk eden her türlü gelir ve giderin kaydına mahsustur. Gerçekleşmemiş gelir veya giderler gerçekleşmiş gibi ya da gerçekleşenler gerçek tutarından farklı gösterilemez. elli bir dönem ya da dönemlerin gerçeğe uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için, dönem ya da dönemlerin başında ve sonunda hesap kesimi işlemleri yapılır. Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler muhasebeleştirilir ve bilançoda gösterilir. Varlıklar arasında yer alan alacaklara ilişkin olarak tahakkuk eden ancak, tahsil zamanı gelmeyen faiz alacakları ilgili hesaplarda gösterilir. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar ve diğer duran varlıklar için amortisman ve tükenme payı ayrılır. 88. Aşağıdakilerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan düzenleyici hesaplardan değildir? Takipteki Kurum Alacakları Karşılığı Hs. irikmiş Amortismanlar Hs. Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hs. Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hs. 22

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000 1. Hazine Müsteşarlığı uluslararası mali kuruluştaki sermayesini 400.000 merikan Doları artırmayı taahhüt etmiş olup karşılığında aynı tutarda taahhüt belgesi vermiştir. Hazine Müsteşarlığı muhasebe birimince

Detaylı

2. 104-Proje Özel Hesabı 410-Dış Mali Borçlar Hesabı 951-Kredi Anlaşmaları Hesabı 950-Kullanılacak Dış Krediler Hesabı XXX XXX XXX XXX

2. 104-Proje Özel Hesabı 410-Dış Mali Borçlar Hesabı 951-Kredi Anlaşmaları Hesabı 950-Kullanılacak Dış Krediler Hesabı XXX XXX XXX XXX 1. (E) Muhasebe Müdürlüğünün 2012 yıl sonunda Faaliyet Sonuçları Hesabı 2 TL borç bakiyesi vermiştir. u hesaba ilişkin olarak yıl sonunda ve 2013 yılı başında yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdakilerden

Detaylı

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500.

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500. 1. Hazine Müsteşarlığı, kayıtlı bedeli 900.000 TL ve birikmiş amortismanı 500.000 TL olan binasını, sermayeye eklenmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez ankasına (T.C.M..) vermiştir. Söz konusu binanın

Detaylı

1. (D) 2012 10.000 TL

1. (D) 2012 10.000 TL 1. (D) ilindeki okulların Kasım 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL doğalgaz faturaları, bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte oluştuğu yer ve zamanda ilgili tertipte ödenek bulunmadığından

Detaylı

8. 5018 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8. 5018 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri arasında yer

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KİTAPÇIK TÜRÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI Sınav Tarihi : 18 MAYIS 2013 Sınav Başlangıç Saati : 10:00 Sınav Süresi : 120

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A MALİYE BAKANLIĞI MUHESEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI 26 ŞUBAT 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI

DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı; döner sermayeli işletmelerin kurulmasını, yönetimini

Detaylı

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G Tarihi : 01/05/2007 R.G. Sayısı : 26509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 01.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26509 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 1 Mayıs 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26509 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. CEVDETİYE Sulama Birliğinin Kasım Dönemi olağan meclis toplantısı için, günü saat 10:00 de, birlik meclis toplantı salonunda, birlik başkanı Mustafa AYDIN başkanlığında,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Amaç T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, AKSU ORTA Sulama Birliği

Detaylı

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN 10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĠN ĠLGĠLĠ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESĠ ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2)

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2) KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2) Kanun no : 5018 DÖRDÜNCÜ KISIM : KAMU HESAPLARI VE MALİ İSTATİSTİKLER BİRİNCİ BÖLÜM : KAMU HESAPLARI MUHASEBE SİSTEMİ Madde 49 - Muhasebe sistemi; mali raporların

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekâlet suretiyle kefalete bağlı görev verilenler, bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500)

Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekâlet suretiyle kefalete bağlı görev verilenler, bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500) BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĐN ĐLGĐLĐ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESĐ ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA ĐLĐŞKĐN KANUN Kanun No. 5917 Kabul

Detaylı

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 Kanunlar Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 BİRİNCİ BÖLÜM Kamu Bankalarına İlişkin Hükümler MADDE 1. A) 15.11.2000 tarihli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109. Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109. Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109 Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR 18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6456

Detaylı

KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı