GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ"

Transkript

1 GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ġubat 2014 / GümüĢhane 1

2 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler doğrultusunda, geleneksel kamu yönetimi anlayıģı yerini strateji ve bu stratejilere dayalı politikalar odaklı, amaç ve hedef eksenli faaliyetleri içeren yeni bir kamu yönetimi yaklaģımına bırakmıģtır. Yönetimde rekabet edebilmek için Dünya da meydana gelen geliģmeler mutlaka takip edilmelidir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluģları planlamalar yapmalı, zayıf ve üstün yanlarını belirlemelidirler. Kendisini yeterince tanımayan teģkilatın etkin olması da beklenemez. Geleneksel kamu yönetimi anlayıģında günün problemleri değerlendirilir ve geçmiģte ne yapıldığına bakılır; bu Ģekilde, varsa aksaklıklar tespit edilerek, giderilmeye çalıģılır. Oysaki yeni kamu yönetimi anlayıģında problemler önceden belirlenmeye, bu çerçevede vizyon oluģturmaya ve strateji geliģtirmeye çalıģılmaktadır. Kamu Mali Yönetim Reformu Süreci ile birlikte kamuda Stratejik Planlama dönemi baģlamıģtır. Bu süreci stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme ilkeleri, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu unsurlarıyla ifade edebiliriz sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesi, Ülkemizde benimsenen yeni kamu yönetimi anlayıģının en önemli göstergesidir. Bu kanunun önemli yeniliklerinden birisi de kamu idarelerine Faaliyet Raporları hazırlanma mecburiyeti getirmesidir. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde; bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin üst yöneticileri tarafından her yıl faaliyet raporları hazırlanması öngörülmektedir. Böylece kamu hizmetlerini yürütenlerin daha fazla sorumluluk üstlenmeleri, kamu idarelerinin performanslarının artması, yasama denetiminin daha etkin yerine getirilmesi hedeflenmektedir. Sonuçta faaliyet raporları, kamu kurum ve kuruluģlarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin de bir aracı olacaktır. Kamu idareleri, amaçlarını, hedeflerini ve faaliyetlerinin sonuçlarını faaliyet raporları sayesinde kamuoyu ile paylaģarak toplumun bilgilendirilmesi süreci de tesis edilmiģ olacaktır. Kamu yönetimindeki bu yeni anlayıģ ve yaklaģımlar, kamu idarelerinin yapmakta oldukları ve yapacakları her türlü faaliyetin bir plan dâhilinde gerçekleģtirilmesini öngörmektedir. Bu noktada ise Stratejik Planlama yaklaģımı öne çıkmaktadır. Kamu idarelerinin Stratejik Planlamayı; vatandaģlara sundukları hizmetleri planlı bir Ģekilde gerçekleģtirme, politika geliģtirme ve bu politikaları da iģ programları ve bütçeye dayandırmada ve nihai olarak bütün uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesinde bir araç olarak benimsemeleri gerektiği ifade edilebilir. Üniversitemizde bu yeni süreçte belirlenecek takvim uyarınca stratejik plan hazırlama çalıģmalarına baģlanması öngörülmektedir. Üniversitemizin stratejik planlama çalıģmalarına ön hazırlık mahiyetinde olmak üzere bu süreçle bağlantılı olarak 2013 mali yılına ait Enstitümüzün faaliyet sonuçlarını gösteren Birim Faaliyet Raporu hazırlanmıģtır. Yrd.Doç. Dr. Ġbrahim TURAN Enstitü Müdürü 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- TeĢkilatYapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER EKLER 3

4 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz; Enstitümüz, bilimsel ve teknolojik geliģmeler önderliğinde Ar-Ge ortamları oluģturmak, ülke ve dünya geleceği için en iyiyi arayan, yenilikçi ve üretken, araģtırma yetenekleri geliģmiģ, ulusal değerlere sahip araģtırmacı ve uzmanlar yetiģtirmeyi görev edinmiģtir. Vizyonumuz; Lisansüstü seviyede verilecek eğitim ve öğretim sayesinde üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve uluslarası düzeyde saygın bir kurum olarak yerimizi almaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Enstitünün KuruluĢ Mevzuatı GümüĢhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü tarihinde Fen ve Mühendislik dallarında lisansüstü öğretim yaptırmak üzere kurulmuģtur. Enstitümüz Eğitim- Öğretim yılında GümüĢhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesindeki ĠnĢaat Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği, Eğitim-Öğretim yılında ise Makine Mühendisliği, Eğitim-Öğretim yılında ise Harita Mühendisliği Anabilim Dalında lisansüstü eğitime baģlamıģtır Eğitim Öğretim yılında Ormancılık ve Çevre Bilimleri ile Zootekni anabilim dallarına yüksek lisans öğrenci alımı yapılmıģtır. Ġdari Yetki Görev ve Sorumluluklar Fen Bilimleri Enstitüsü nün temel amacı; Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında lisansüstü eğitimi düzenlemek, bilimsel ve teknolojik geliģmeleri izleyerek lisansüstü çalıģma ve projelere yön vermek, öğrencilerini güncel konularda ileri araģtırmalara yöneltmektir. Bu görev ve sorumluluklar; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda belirtilen Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan ve GümüĢhane Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında yerine getirilir. Enstitümüz aģağıda sıralanmıģ olan kanun ve yönetmelikler ile diğer ikincil mevzuatda yer alan idari görevleri yerine getirmektedir. 1. Yükseköğretim Kanunu (2547) 2. Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914) 3. Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanunu (2809) 4. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu (5018) 5. Devlet Memurları Kanunu (657) 6. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin TeĢkilât Ve ĠĢleyiĢ Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: : 17976) 7. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: : ) 8. Yurtiçinde ve DıĢında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: : 18214) 9. Üniversiteler Yayın Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: : 18301) 4

5 10. GümüĢhane Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: : 27302) 11. GümüĢhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete Tarihi: : : GümüĢhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin amacı; GümüĢhane Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara iliģkin esasları düzenlemektir. Bu yönetmeliğin kapsamı GümüĢhane Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen ve tezli yüksek lisans ve doktora programlarından oluģan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara iliģkin hükümlerdir. Bu yönetmeliğin hukuki dayanağı ise tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddesidir. Bu yönetmeliğe göre Enstitümüz; Lisansüstü eğitim programlarının kontenjanların belirlenmesi ve ilanı edilmesi ile ilgili iģlemleri, Lisansüstü eğitim programlarına baģvuru koģullarının belirlenmesi ile ilgili iģlemleri, Lisansüstü eğitim programlarına öğrenci kabulü ve kayıt iģlemlerinin yürütülmesi ile ilgili iģlemleri, Lisansüstü eğitim programların kapsamı ve çeģitlerinin belirlenmesi ile ilgili iģlemleri, Lisansüstü eğitim programlarındaki eğitim-öğretim ve sınavlara iliģkin esasların belirlenmesi ile ilgili iģlemleri, Tezli yüksek lisans programındaki ders yükü, derslerin süreleri, tez danıģmanının atanması ve tezin sonuçlanması ile ilgili iģlemleri, Doktora programındaki ders yükü, derslerin süreleri, tez danıģmanının atanması, yeterlik sınavı, tez izleme komitesi, tez önerisi savunması ve tezin sonuçlanması ile ilgili iģlemleri, Lisansüstü eğitim programlarındaki öğrencilerin disiplin iģ ve iģlemleri ile YurtdıĢı üniversitelerle öğrenci değiģimi, öğrencilerin izin, mezuniyet ve diplomaları ile ilgili iģlemleri yerine getirmekle yükümlüdür. 5

6 Mali Yetki Görev ve Sorumluluklar tarihi itibariyle tüm hükümleri ile yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali saydamlık, hesap verilebilirlik, kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanımı gibi iyi mali yönetim ilkelerini esas almaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve kanuna bağlı olarak oluģturulan ikincil mevzuat ile tüm kamu idarelerin olduğu gibi üniversitemizin de gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine iliģkin yürütülen mali karar ve iģlemlerde; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılıp kullanılmadığı denetlenmektedir. Bu amaçla genel yönetim bütçesi, üniversitemizin stratejik planı ve bütçesi, bütçe tertibi, kullanabilir ödenek tutarı, performans programı vs. kıstaslar dikkate alınarak bir harcama birimi olarak Enstitümüzün de kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen tüm mali karar ve iģlemler mali kontrol ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu çerçevede mali iģlemlerin yapılması sürecinde iģlemler, harcama yetkililerince mevzuata uygunluk açısından kontrol edilmektedir. Enstitümüzün yapılan faaliyetler yıllık raporlar hâlinde düzenlenmekte ve ilgili kurum/ kuruluģlara gönderilmektedir. Ayrıca mali iģ ve iģlemler dıģında kalan diğer genel yönetim faaliyetleri de Rektörlük Makamının idari kontrolü altındadır. Ön mali kontrol; harcama birimlerinde iģlemlerin gerçekleģtirilmesi aģamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar. Ön mali kontrol süreci, mali karar ve iģlemlerin hazırlanması, yüklenmeye giriģilmesi, iģ ve iģlemlerin gerçekleģtirilmesi ve belgelendirilmesinden oluģur. Kamu idarelerinde ön mali kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. Maliye Bakanlığınca tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği yayınlanmıģ olup Bakanlığımızca bu tebliğ çerçevesinde çalıģmalar sürdürülmektedir. Birimizde harcama yetkilisi, gerçekleģtirme görevlisi, taģınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilmiģ personelimiz aģağıdadır. Fen Bilimleri Enstitüsü Mali Yetkilileri Harcama Yetkilisi GerçekleĢtirme Görevlisi TaĢınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilisi Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim TURAN Enstitü Müdürü Süleyman DUMAN Enstitü Sekreteri Cevdet TĠRYAKĠ Memur 6

7 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Enstitü, Üniversitemizin BağlarbaĢı yerleģkesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binası 2. Katında hizmet vermektedir. Hizmet binamızda müdür odası, Enstitü Sekreteri ve idari iģler memurunun birlikte kullandığı bir adet oda bulunmaktadır. ĠletiĢim GümüĢhane Üniversitesi - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - Fen Bilimleri Enstitüsü GümüĢhane Tel: Faks: E-posta: 7

8 1.1-Lisansüstü Eğitim-Öğretim Alanları (Varsa Derslikler) 2011 Eğitim Alanı Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Laboratuar Diğer Laboratuar Toplam Eğitim Alanı Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Laboratuar Diğer Laboratuar Toplam Eğitim Alanı Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Laboratuar Diğer Laboratuar Toplam Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sosyal Alanları Kantinler ve Kafeteryalar Kantin : --- Kantin Alanı: --- Kafeterya : --- Kafeterya Alanı: --- 8

9 Lisansüstü Eğitim-Öğretim Toplantı Konferans Salonları Üzeri Toplantı Salonu Konferans Salonu TOPLAM Üzeri Toplantı Salonu Konferans Salonu TOPLAM Üzeri Toplantı Salonu Konferans Salonu TOPLAM Lisansüstü Eğitim-Öğretim Öğrenci Kulüpleri ve 2013 Öğrenci Kulüpleri : --- Öğrenci Kulüpleri Alanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları 2011 Yılı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan (KiĢi) ÇalıĢma Odası (m 2 ) 35 Toplam (m 2 ) 35 9

10 2012 Yılı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan (KiĢi) ÇalıĢma Odası (m 2 ) 45 Toplam (m 2 ) Yılı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan (KiĢi) ÇalıĢma Odası Toplam Ġdari Personel Hizmet Alanları 2011 Yılı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Servis 1 10 (m 2 ) 1 ÇalıĢma Odası 2 20 (m 2 ) 4 Toplam 3 70 (m 2 ) Yılı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Servis (m 2 ) 2 ÇalıĢma Odası (m 2 ) 4 Toplantı Salonu 1 48 (m 2 ) DeğiĢken Toplam (m 2 ) Yılı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Servis ÇalıĢma Odası 2 20 (m 2 ) 3 Toplam 2 40(m 2 ) 3 10

11 1.4- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ambar Alanları 2011 Ambar : --- Ambar Alanı: Ambar : --- Ambar Alanı: Ambar : --- Ambar Alanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim ArĢiv Alanları 2011 ArĢiv : 1 Adet ArĢiv Alanı: 30 m ArĢiv : --- ArĢiv Alanı: ArĢiv : 1 ArĢiv Alanı: 9 m Lisansüstü Eğitim-Öğretim Atölyeleri 2011 Atölye : --- Atölye Alanı: Atölye : --- Atölye Alanı: Atölye : --- Atölye Alanı:

12 2- TeĢkilat Yapısı (TeĢkilat ġeması) Enstitü yönetimi, müdür, müdür yardımcıları ve Enstitü sekreterinden oluģmaktadır. Ayrıca idari ve mali konulara iliģkin kararların alındığı Enstitü Yönetim Kurulu ile eğitim - öğretim ile ilgili kararların alındığı Enstitü Kurulu idari mekanizma içinde yer almaktadır. (ġekil 1) ENSTĠTÜ MÜDÜRÜ ENSTĠTÜ YÖNETĠM KURULU MÜDÜR YARDIMCISI Eğitim - Öğretim ĠĢleri MÜDÜR YARDIMCISI Eğitim - Öğretim ĠĢleri ENSTĠTÜ SEKRETERĠ Ġdari ĠĢler ENSTĠTÜ KURULU FBE SERVĠS MEMURU Öğrenci ĠĢleri Personel, Muhasebe, Satınalma, ANABĠLĠM DALI BAġKANLIKLARI 12

13 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Enstitü bünyesinde öğrenci otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Öğrenci baģvuruları, ders kayıtları ve not görüntüleme, çeģitli belgelerin verilmesi gibi iģlemler otomasyon sistemi üzerinden yapılmaktadır. Enstitümüz bünyesinde bilgisayar laboratuarı ve uygulama atölyesi bulunmamaktadır. ancak buna iliģkin çalıģmalar Enstitümüzün Anabilim Dallarının bulunduğu mühendislik fakültesinin bilgisayar laboratuarları ve uygulama atölyesinde yapılmaktadır. Enstitümüzün bilgi iģlem altyapısı ve servis bakım hizmetleri Üniversitemizin Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı tarafından sağlanmaktadır. Enstitümüzde hizmet binasında hâlihazırda kullanılmakta olan bilgisayar, yazıcı, telefon, faks gibi demirbaģ varlıklara iliģkin tablo aģağıdadır MALZEMENĠN ADI ÂDETĠ MARKASI 1 Masaüstü Bilgisayar 3 EXPER 2 Dizüstü Bil.-Notebook 1 EXPER 3 2 LEXMARK Yazıcı 4 1 SHARP 5 Telefon 4 KAREL 2012 MALZEMENĠN ADI ÂDETĠ MARKASI 1 Masaüstü Bilgisayar 3 EXPER 2 Dizüstü Bil.-Notebook 1 EXPER 3 2 LEXMARK Yazıcı 4 1 SHARP 5 Telefon 4 KAREL 2013 MALZEMENĠN ADI ÂDETĠ MARKASI 1 Masaüstü Bilgisayar 3 EXPER 2 Dizüstü Bil.-Notebook 2 EXPER/ LG 3 2 LEXMARK Yazıcı 4 1 SHARP 5 Telefon 3 KAREL 3.1- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yazılımları Enstitümüzde ihtiyaçlara uygun ve geliģmelere göre güncellenebilen otomasyon sistemi 2010 yılında hizmete girmiģtir. 13

14 3.2- Lisansüstü Eğitim-Öğretimde Kullanılan Bilgisayarlar 2011 Masa üstü bilgisayar : TaĢınabilir bilgisayar : 2012 Masa üstü bilgisayar : TaĢınabilir bilgisayar : 2013 Masa üstü bilgisayar : TaĢınabilir bilgisayar : 3 Adet 1 Adet 3 Adet 1 Adet 3 Adet 2 Adet 14

15 Anabilim Dalı BaĢkanlığının Adı 3.3- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Kütüphane Kaynakları 2011 Periyodik Yayın Elektronik Yayın Diğerleri Toplam Kitap Jeoloji ABD ĠnĢaat ABD Makine ABD Harita ABD FBE Toplam Anabilim Dalı BaĢkanlığının Adı 2012 Periyodik Yayın Elektronik Yayın Diğerleri Toplam Kitap Jeoloji ABD ĠnĢaat ABD Makine ABD Harita ABD Ormancılık ve Çevre Bilimleri ABD 50 Zootekni ABD FBE Toplam Anabilim Dalı BaĢkanlığının Adı 2013 Periyodik Kitap Yayın Jeoloji ABD Elektronik Yayın Diğerleri Toplam ĠnĢaat ABD Makine ABD Harita ABD Ormancılık ve Çevre Bilimleri ABD Zootekni ABD FBE Toplam 15

16 3.4- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi (2011) Eğitim Amaçlı AraĢtırma Amaçlı (Adet) (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi 1 1 Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Toplam 7 3 Cinsi (2012) Eğitim Amaçlı AraĢtırma Amaçlı (Adet) (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi 1 1 Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Toplam

17 Cinsi (2013) Eğitim Amaçlı AraĢtırma Amaçlı (Adet) (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz --- Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi 1 Fotokopi makinesi Faks --- Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar --- DVD ler Toplam 4- Ġnsan Kaynakları Enstitümüzün kadrolu öğretim üyesi bulunmamaktadır. Eğitim ve öğretim ilgili fakülte ve yüksekokulların öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Enstitümüzde lisansüstü eğitim yapmak üzere görevlendirilen öğretim üyeleri anabilim dallarına bağlı olarak çalıģmaktadır. Enstitümüzde toplam 44 öğretim üyesi bulunmaktadır.kayıtlı 183 öğrencimiz mevcuttur Lisansüstü Eğitim-Öğretim Akademik Personeli Unvanlar Ġtibari Ġle Akademik Personel UNVAN 2011 Mali Yılı Profesör --- Doçent 4 Yardımcı Doçent 31 Öğretim Görevlisi --- Okutman --- AraĢtırma Görevlisi --- Uzman --- Çevirici --- Eğitim-Öğretim Planlamacısı --- TOPLAM 35 17

18 Unvanlar Ġtibari Ġle Akademik Personel UNVAN 2012 Mali Yılı Profesör --- Doçent 12 Yardımcı Doçent 33 Öğretim Görevlisi --- Okutman --- AraĢtırma Görevlisi --- Uzman --- Çevirici --- Eğitim-Öğretim Planlamacısı --- TOPLAM 45 Unvanlar Ġtibari Ġle Akademik Personel UNVAN 2013 Mali Yılı Profesör --- Doçent 13 Yardımcı Doçent 31 Öğretim Görevlisi --- Okutman --- AraĢtırma Görevlisi --- Uzman --- Çevirici --- Eğitim-Öğretim Planlamacısı --- TOPLAM 44 18

19 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları 2011 Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm KiĢi Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları 2012 Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm KiĢi Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları 2013 Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm KiĢi Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi

20 Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam Fen Bilimleri Enstitüsü nde Görevlendirilen ABD larına Bağlı Akademik Personel Fen Bilimleri Enstitüsü nde Görevlendirilen (Ders Veren) Anabilim Dalına Bağlı Akademik Personel 2011 Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Enstitü KiĢi Profesör Doçent 4 FBE 4 Yrd. Doçent 31 FBE 31 Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam Fen Bilimleri Enstitüsü nde Görevlendirilen (Ders Veren) Anabilim Dalına Bağlı Akademik Personel 2012 Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Enstitü KiĢi Profesör Doçent 12 FBE 12 Yrd. Doçent 33 FBE 33 Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam

21 Fen Bilimleri Enstitüsü nde Görevlendirilen (Ders Veren) Anabilim Dalına Bağlı Akademik Personel 2013 Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Enstitü KiĢi Profesör Doçent FBE 13 Yrd. Doçent FBE 31 Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam BaĢka Üniversitelerden Gelip Üniversitemizde Lisansüstü Eğitim-Öğretim Veren Akademik Personel BaĢka Üniversitelerden Gelip GÜ FBE de Ders Veren Akademik Personel 2011 Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite KiĢi Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam BaĢka Üniversitelerden Gelip GÜ FBE de Ders Veren Akademik Personel 2012 Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite KiĢi Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam

22 BaĢka Üniversitelerden Gelip GÜ FBE de Ders Veren Akademik Personel 2013 Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite KiĢi Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam Lisansüstü Eğitim-Öğretim Veren SözleĢmeli Akademik Personel 2011 SözleĢmeli Akademik Personel Unvanı Sayı Profesör --- Doçent --- Yrd. Doçent --- Öğretim Görevlisi --- Uzman --- Okutman --- Sanatçı Öğrt. Elm. --- Sahne Uygulatıcısı --- Toplam SözleĢmeli Akademik Personel Unvanı Sayı Profesör --- Doçent --- Yrd. Doçent --- Öğretim Görevlisi --- Uzman --- Okutman --- Sanatçı Öğrt. Elm. --- Sahne Uygulatıcısı --- Toplam

23 2013 SözleĢmeli Akademik Personel Unvanı Sayı Profesör --- Doçent --- Yrd. Doçent --- Öğretim Görevlisi --- Uzman --- Okutman --- Sanatçı Öğrt. Elm. --- Sahne Uygulatıcısı --- Toplam Lisansüstü Eğitim-Öğretim Veren Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı (2011) YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Yüzde --- % 5,7 % 31,5 % 42,9 % 17,1 % 2,8 Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı (2012) YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Yüzde --- % 5,7 % 31,5 % 42,9 % 17,1 % 2,8 Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı (2013) YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Yüzde --- % % % % % 4.7-Ġdari Personel Enstitümüzde 2013 yılında genel idari hizmetler sınıfına dâhil idari hizmet veren 2 personelimiz mevcuttur. YILLAR GĠH SHS THS AHS DHS YHS TOPLAM

24 YILLAR GĠH SHS THS AHS DHS YHS TOPLAM YILLAR GĠH SHS THS AHS DHS YHS TOPLAM Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Eğitim Durumu (2011) Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora KiĢi Yüzde % Ġdari Personelin Eğitim Durumu (2012) Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora KiĢi Yüzde % Ġdari Personelin Eğitim Durumu (2013) Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora KiĢi Yüzde % % Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin Hizmet Süresi (2011) 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Üzeri KiĢi Yüzde % % Ġdari Personelin Hizmet Süresi (2012) 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Üzeri KiĢi Yüzde %

25 Ġdari Personelin Hizmet Süresi (2013) 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Üzeri KiĢi Yüzde % 50 % % % Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı (2011) YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Yüzde % Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı (2012) YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Yüzde % Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı (2013) YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Yüzde --- %50 % ĠĢçiler ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) (2011) Dolu BoĢ Toplam Sürekli ĠĢçiler Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) Vizesiz iģçiler (3 Aylık) Toplam ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) (2012) Dolu BoĢ Toplam Sürekli ĠĢçiler Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) Vizesiz iģçiler (3 Aylık) Toplam ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) (2013) Dolu BoĢ Toplam Sürekli ĠĢçiler Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) Vizesiz iģçiler (3 Aylık) Toplam

26 4.12-Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süreleri Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süresi (2011) 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Üzeri KiĢi Yüzde Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süresi (2012) 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Üzeri KiĢi Yüzde Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süresi (2013) 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Üzeri KiĢi Yüzde Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı KiĢi Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı (2011) YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri Yüzde KiĢi Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı (2012) YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri Yüzde KiĢi Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı (2013) YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri Yüzde

27 5- Sunulan Hizmetler Mühendislik Fakültesinin ĠnĢaat, Jeoloji, Makine, Harita Anabilim Dallarında lisansüstü eğitim programları açılması için yapılan baģvurular YÖK tarafından kabul edilmiģ olup eğitim öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında ĠnĢaat ve Jeoloji Anabilim Dallarına, eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılında ise makine anabilim dalına, Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında ise Harita Mühendisliği Anabilim Dalına yüksek lisans öğrencisi alınmıģtır Eğitim Öğretim yılında Ormancılık ve Çevre Bilimleri ABD ile Zootekni ABD na yüksek lisans öğrencisi alınmıģtır. Eğitim Hizmetleri 5.1- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Alan Öğrenci Sayıları Cinsiyetlerine Göre Öğrenci Sayıları (2011) Yüksek Lisans Doktora Toplam Birimin Adı E K Toplam E K Toplam E K Genel Toplam Fen Bilimleri Enstitüsü Cinsiyetlerine Göre Öğrenci Sayıları (2012) Yüksek Lisans Doktora Toplam Birimin Adı E K Toplam E K Toplam E K Genel Toplam Fen Bilimleri Enstitüsü Cinsiyetlerine Göre Öğrenci Sayıları (2013) Yüksek Lisans Doktora Toplam Birimin Adı E K Toplam E K Toplam E K Genel Toplam Fen Bilimleri Enstitüsü

28 5.2-Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Göre Öğrenci Sayıları 2011 BÖLÜM / PROGRAM ADI ÖBÖ ÖEÖ 2BÖ 2EÖ LBÖ LEÖ DBÖ DEÖ TÖS Müh. Fakültesi ĠnĢaat ABD Yüksek Lisans Müh. Fakültesi Jeoloji ABD Yüksek Lisans Müh. Fakültesi Makine ABD Yüksek Lisans Müh. Fakültesi Harita ABD Yüksek Lisans TOPLAM BÖLÜM / PROGRAM ADI ÖBÖ ÖEÖ 2BÖ 2EÖ LBÖ LEÖ DBÖ DEÖ TÖS Müh. Fakültesi ĠnĢaat ABD Yüksek Lisans Müh. Fakültesi Jeoloji ABD Yüksek Lisans Müh. Fakültesi Makine ABD Yüksek Lisans Müh. Fakültesi Harita ABD Yüksek Lisans Ormancılık ve Çevre Bilimleri ABD Zootekni ABD TOPLAM BÖLÜM / PROGRAM ADI ÖBÖ ÖEÖ 2BÖ 2EÖ LBÖ LEÖ DBÖ DEÖ TÖS Müh. Fakültesi ĠnĢaat ABD Yüksek Lisans Müh. Fakültesi Jeoloji ABD Yüksek Lisans Müh. Fakültesi Makine ABD Yüksek Lisans Müh. Fakültesi Harita ABD Yüksek Lisans Ormancılık ve Çevre Bilimleri ABD Zootekni ABD TOPLAM

29 KISALTMALAR ÖBÖ Örgün Bayan Öğrenci 2BÖ 2.Öğretim Bayan Öğrenci ÖEÖ Örgün Erkek Öğrenci 2EÖ 2. Öğretim Erkek Öğrenci LBÖ Y.Lisans Bayan Öğrenci DBÖ Doktora Bayan Öğrenci LEÖ Y.Lisans Erkek Öğrenci DEÖ Doktora Erkek Öğrenci TÖS: Toplam Öğrenci 5.3-Lisansüstü Eğitim Alan Öğrenci BaĢarı Durumu 2011 Yılı Toplam Öğrenci BaĢarılı Öğrenci Öğrenci BaĢarı Durumu BaĢarı Yüzdesi Yüksek Lisans % 58 ĠnĢaat ABD % 61 Jeoloji ABD % 53 Makine ABD 5 3 % 56 Harita ABD % Yılı Toplam Öğrenci BaĢarılı Öğrenci Öğrenci BaĢarı Durumu BaĢarı Yüzdesi Yüksek Lisans % 68,40 ĠnĢaat ABD % 68,83 Jeoloji ABD % 72,22 Makine ABD 5 3 % 60 Harita ABD % 62,71 Ormancılık ve Çevre B. ABD % Zootekni ABD 3 2 % Yılı Toplam Öğrenci BaĢarılı Öğrenci Öğrenci BaĢarı Durumu BaĢarı Yüzdesi Yüksek Lisans % 49,18 ĠnĢaat ABD % 40,32 Jeoloji ABD % 59,09 Makine ABD 3 1 % 33,33 Harita ABD % 56,52 Ormancılık ve Çevre B. ABD % 47,62 Zootekni ABD 7 2 % 28,57 29

30 Diğer Hizmetler 5.4- Hizmet, Bilim-Sanat, TeĢvik ve Grup BaĢarı Ödülleri Ödül Türü 2011 Bilim Ödülü --- Bilimde Hizmet Ödülü --- Bilimde TeĢvik Ödülü --- Sanat Ödülü --- Sanatta Hizmet Ödülü --- Sanatta TeĢvik Ödülü --- AraĢtırma BaĢarı Ödülü (Grup) --- Toplam --- Ödül Türü 2012 Bilim Ödülü --- Bilimde Hizmet Ödülü --- Bilimde TeĢvik Ödülü --- Sanat Ödülü --- Sanatta Hizmet Ödülü --- Sanatta TeĢvik Ödülü --- AraĢtırma BaĢarı Ödülü (Grup) --- Toplam --- Ödül Türü 2013 Bilim Ödülü --- Bilimde Hizmet Ödülü --- Bilimde TeĢvik Ödülü Sanat Ödülü --- Sanatta Hizmet Ödülü --- Sanatta TeĢvik Ödülü --- AraĢtırma BaĢarı Ödülü (Grup) --- Toplam

31 2011 Yılında Tamamlanan Tez (Varsa) FEN BĠLĠMLERĠ Y.LĠSANS DOKTORA ENSTĠTÜSÜ Müh. Fakültesi ĠnĢaat ABD Yüksek Lisans Müh. Fakültesi Jeoloji ABD Yüksek Lisans Müh. Fakültesi Makine ABD Yüksek Lisans TOPLAM Tamamlanan Yüksek Lisans Tezinin Adı (Varsa) GümüĢhane Yöresi Kalker Örneğinin Ġnce ÖğütülmüĢ Agrega olarak Beton BileĢiminde Kullanılabilirliği, Taze Betonun Kıvamına ve Beton Basınç Dayanımına Etkisi 2 Enerji ÇeĢitliliği ve GümüĢhane Ġli Su Potansiyelinin Hidroelektrik Enerji Üretimi Yönünden Ġncelenmesi 3 Eski GümüĢhane Yöresinin Jeolojisi ve ġenköy Formasyonu (Erken-Orta Jura) Ġçerisindeki KumtaĢlarının Petrografik ve Jeokimyasal Ġncelemesi 4 Trabzon Yöresindeki Geç Kretase Kalsitürbiditlerinin Sedimantolojik ve Paleontolojik Ġncelemesi (KD Türkiye) 5 Ġkizdere Plütonu'nun (KD-Türkiye) U-Pb Jeokronolojisi, Petrolojisi ve Jeodinamik Önemi 6 Asfalt KarıĢımlarda Marshall YaklaĢımı ile Tekerlek Ġzi Değerlendirmesi Tamamlanan Doktora Lisans Tezinin Adı (Varsa) Yılında Tamamlanan Tez (Varsa) FEN BĠLĠMLERĠ Y.LĠSANS DOKTORA ENSTĠTÜSÜ Müh. Fakültesi ĠnĢaat ABD Yüksek Lisans Müh. Fakültesi Jeoloji ABD Yüksek Lisans Müh. Fakültesi Makine ABD Yüksek Lisans Müh. Fakültesi Harita ABD Yüksek Lisans Ormancılık ve Çevre Bilimleri ABD Zootekni ABD TOPLAM

32 Tamamlanan Yüksek Lisans Tezinin Adı (Varsa) Periyodik ToplanmıĢ Tusaga-Aktif Ölçülerinin Deformasyon Ġzlemede Kullanılabilirliğinin AraĢtırılması Deprem Yönetmeliğine Göre Tasarlanan Betonarme Yapıların Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Deprem Performansının Belirlenmesi 3 Farklı Darbe Sayıları Ġle Hazırlanan Sıcak Asfalt KarıĢımlarda Marshall Oranının Belirlenmesi Ve Regresyon Analizi Ġle Belirlenen Sonuçların Değerlendirilmesi 4 Farklı Tür Ve Oranlarda Polimer Lif Katkısıyla Üretilen Harçların, Yüksek Sıcaklık Etkisi Altında Mekanik DavranıĢlarının Ġncelenmesi 5 SBS Ve SÖNMÜġ KĠREÇ KATKILI ASFALT KARIġIMLARDA TEKERLEK ĠZĠ DĠRENCĠNĠN MARSHALL ORANI YAKLAġIMI ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 6 Beton Yollarda Yüzeydeki Sürtünme Katsayısı Kaybının Yapay Sinir Ağlarıyla Belirlenmesi 7 Demirözü (Bayburt) Permo-Karboniferi: Kırıntılı Tortul Kayaçların Petrografik Ve Jeokimyasal Ġncelemesi 2013 Yılında Tamamlanan Tez (Varsa) FEN BĠLĠMLERĠ Y.LĠSANS DOKTORA ENSTĠTÜSÜ Müh. Fakültesi ĠnĢaat ABD Yüksek Lisans Müh. Fakültesi Jeoloji ABD Yüksek Lisans Müh. Fakültesi Makine ABD Yüksek Lisans Müh. Fakültesi Harita ABD Yüksek Lisans Ormancılık ve Çevre Bilimleri ABD Zootekni ABD TOPLAM --- Tamamlanan Yüksek Lisans Tezinin Adı (Varsa) Kür, sıkıģtırma, sıcaklık ve yağıģ KoĢullarının beton basınç dayanımına etkis 2 KırmataĢ ağreğalı betonların basınç ve yarmada çekme dayanımlarının sınırlı oranda dere kumu karıģtırılmasıyla dengelenmesi 3 PCV katkıların betonun mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi 4 Beton basınç dayanımının birleģtirilmiģ tahribatsız yöntemlerle belirlenmesi 5 Yanal desteklere sahip ince cidarlı kiriģlerde yanal burmalı burkulma durumunun incelenmesi 6 Silis dumanı ve ince kumun poroz kaplama betonuna etkilerinin incelenmesi 7 Hava sürükleyici ve lif katkısı içeren çimento harçlarının donma çözülme etkisi altında mekanik davranıģların incelenmesi 8 Hidroelektrik Enerji ve hidroelektrik santrellerde türbin tipi seçimin verime etkisinin incelenmesi 9 Mevcut perdeli betonarme yapıların doğrusal olmayan yöntemlerle deprem performansının belirlenmesi 32

33 10 GümüĢhane Trabzon hattı boyunca yerkabuğu hareketlerinin GNSS verileri ile periyodik toplanmıoģ TUSAGA aktif ölçülerinin deformasyon izlemede kulanılabilirliğinin araģtırılması 11 Kıbletepe (Araklı- Trabzon ) yöresindeki volkanik kayaçların petroğrafik jeokimyasal meden yatakları açısından incelenmesi 12 Eski GümüĢhane Mangenez yataklarının minerolojik ve jeokimyasal özelliklerinin incelenmesi 13 Alpu ( EskiĢehir/ Merkez) yöresi yaģlı kömürlerin element jeokimyası 14 Pelitli ( Bayburt) Graniyotoyidinin Petroğrafik, jeokimyasal ve petrolojik özelliklerinin incelenmesi 15 KalebaĢı( Süme- Özkürtün- GümüĢhane) mahellesiyerleģim alanındaki yamaçların duraylılığının mühendislik jeolojisi açısından incelenmesi 16 KarĢıt akıģlı konik vorteks tüp karekteristiklerinin incelenmesi 17 Üçgen kesitli kapalı ortamda engel kullanımının doğal taģınma etkisinin sayısal olarak incelenmesi Tamamlanan Doktora Lisans Tezinin Adı (Varsa) Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Enstitü Kurulunda eğitim ve öğretimle ilgili alınan kararlar, Enstitü Yönetim Kurulunda ise alınan kararlar mali ve idari iģlemlere iliģkin Enstitü Müdürü, Müdür adına Enstitü Müdür Yardımcıları ve Enstitü Sekreteri tarafından uygulanmakta ve iç kontrol de aynı mekanizma ile sağlanmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Ġç Kontrol Sistemi baģlıklı beģinci kısmının maddeleri arasındaki baģlıklar itibariyle, iç kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve iģleyiģi, ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması, iç denetim, iç denetçinin görevleri, iç denetçilerin nitelikleri ve atanması, iç denetim koordinasyon kurulu ve iç denetim koordinasyon kurulunun görevleri gibi hususlara yer verilmiģtir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun değiģik 55 inci maddesi, iç kontrolü; idarenin amaçlarına, belirlenmiģ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluģturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü Ģeklinde tanımlanmıģtır. Buna göre mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine iliģkin standartlar ve yöntemlerin Maliye Bakanlığınca, iç denetime iliģkin standartlar ve yöntemlerin ise Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenip geliģtirileceği ve uyumlaģtırılacağını, ayrıca Maliye Bakanlığı ve Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun da sistemlerin koordinasyonunu sağlayarak kamu idarelerine rehberlik hizmeti vereceğini düzenlemiģtir. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluģturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliģtirilmesi amacıyla standartlar ve gerekli genel Ģartlar belirlenmiģtir. Kamu Ġç Kontrol Standartları uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletiģim ile izleme bileģenleri esas alınarak tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde 33

34 olmasını sağlamak üzere genel nitelikte belirlenmiģtir. Tebliğde, kamu idarelerinin gerek görmeleri halinde, idare ayrıntılı iç kontrol standartları da belirleyebilecekleri öngörülmüģtür. Ġç kontrol sisteminin oluģturulmasında; görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, riskli alanların belirlenmesi, önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi, bilginin kaydedilmesi, tasnifi, ulaģılabilirliği, sistem ve faaliyetin izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında yapılan çalıģmalara yer verilecektir sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, kamu idaresinde iç kontrol sisteminin oluģturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliģtirilmesi çalıģmaları ilgili kamu idaresinin yönetim sorumluluğu kapsamındadır. Bu bağlamda katılımcılık ve ortak akıl esas alınarak Üniversitemizin Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı oluģturulmuģ olup harcama birimlerimizin bu eylem planı çerçevesinde iç kontrol sistemine iliģkin çalıģmaları devam etmektedir. II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Birim yönetiminin kurumun genel amaçlarına paralel olarak yaptığı planlamalara göre 2013 yılı içerisinde üniversitemizin stratejik planlama çalıģmalarına baģlanmıģtır. Enstitümüzün yükümlü olduğu ana faaliyetlerini baģarılı bir Ģekilde yerine getirebilmesi için planlama döneminin baģında kısa ve uzun vadeli amaç ve hedefleri belirlenecektir. Ancak enstitü yönetimimizce daha öncesinde yapılan ön hazırlık çalıģmalarında oluģturulan taslak misyon ve vizyon bildirimlerimiz doğrultusunda belirlenen amaç ve hedefler Ģunlardır. Birimin Amaç ve Hedefleri: Amaç I. Eğitim-Öğretim Kalitesinin Artırılması Hedefler Lisansüstü eğitim programlarının eğitim amaçlarının ve çıktılarının belirlenmesi, Ders içeriklerinin program çıktılarına göre düzenlenmesi, Ders önerisi, tez önerisi hazırlama formlarının oluģturulması, Ġzleme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması, Tez çalıģmalarına verilecek proje desteğinin artırılmasını sağlamak, Öğretim üyesi ve öğrenci değiģim programlarına yönelik düzenlemelerin yapılması. Amaç II. Öncelikli Alanlarda Yeni Lisansüstü ve Doktora Programların Açılması Hedefler Ġhtiyaça yönelik lisansüstü eğitim programları açmak ve etkin hale getirmek, Disiplinlerarası lisansüstü eğitim programları açmak ve etkin hale getirmek, Lisansüstü eğitim programlarının kamu ve özel sektör tarafından tanınmasını sağlamak, tanıtımını yapmak, Lisansüstü eğitim programlarda enstitü kadrolarının oluģturulması ve zenginleģtirilmesi, Doktora eğitim programları açmak ve etkin hale getirmek, Doktora çalıģmalarının düzenlenmesi ve yayına dönüģtürülmesini sağlamak, Yurt içi ve yurt dıģı ortak doktora programlarının oluģturulması sağlamak, Amaç III. Otomasyon Sisteminin GeliĢtirilmesi ve Güncellenmesi Hedefler Otomasyon sisteminde performans göstergelerinin oluģumunu yapacak ve raporlayacak sistem oluģturulması ve otomasyon programı için gerekli personelin istihdam edilmesi, 34

35 Amaç IV. Fiziki Mekânların ĠyileĢtirilmesi Hedefler Eğitim-Öğretimin yürütülebileceği seminer salonu, derslik, bilgisayar laboratuarı gibi altyapının oluģturulmasına yönelik çalıģmalar, B- Temel Politikalar ve Öncelikler Politikalar Mühendislik alanında nitelikli araģtırmacılar ve bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiģtirilmesi için gereken eğitim programlarının sürekli geliģtirilmesini, değerlendirilmesini, etkin olarak yürütülmesini sağlamak, Tüm programlarda eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, Uluslararası geliģmeleri ve toplumsal gereksinimleri göz önüne alarak yeni programların açılmasını teģvik etmek ve organizasyonunu sağlamak. Öncelikler Üstün nitelikli ve aldığı eğitimin mesleğini ve yaģam kalitesini geliģtireceğine inanan öğrenciler tarafından tercih edilebilmesini sağlamak, Mezunlarının aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olmasını sağlamak, Yürüttüğü eğitim programlarıyla nitelikli bilim insanı yetiģtirmek, Ulusal ve uluslararası düzeydeki araģtırmalarını artırarak sürdüren saygın bir kurum olmak. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Enstitümüzün öğrenci harçları dıģında bir geliri olmayıp, giderleri katma bütçeden karģılanmaktadır. Bütçe uygulamaları ve temel mali tablolara iliģkin açıklamalar hakkındaki veriler 2011 YILI HAZĠNE YARDIMI HAZĠNE YARDIMI 01- Personel Giderleri 02- Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri Bütçe Ödeneği Serbest Ödenek (b) GerçekleĢme Durumu% (a*100)/b Kesin Harcama(a) Kalan Ödenek Açıklama , ,00 % 97, , , , ,00 % 64, , , % 57, ,

36 Toplam , ,00 % 73, , , YILI HAZĠNE YARDIMI HAZĠNE YARDIMI Bütçe Ödeneği Serbest Ödenek (b) GerçekleĢme Durumu% (a*100)/b Kesin Harcama(a) Kalan Ödenek Açıklama 01- Personel Giderleri 02- Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri , ,00 % 99, ,59 251, , ,00 % 99, ,89 11, , ,00 % 64, , , Toplam , ,00 % 88, , , aģağıdaki Tablo da belirtilmiģtir. HAZĠNE YARDIMI Bütçe Ödeneği 2013 YILI HAZĠNE YARDIMI Serbest Ödenek (b) GerçekleĢme Durumu% (a*100)/b Kesin Harcama(a) Kalan Ödenek Açıklama 01- Personel Giderleri 02- Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler , ,00 % 99, ,96 228, , ,00 % 99, ,69 10, ,00 500,00 % 39,02 195,12 304, Sermaye

37 Giderleri Toplam , ,00 % 79, ,77 543, Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Enstitümüzde 2013 mali yılında iç ve dıģ mali denetim yapılmadı. Bu nedenle oluģabilecek raporlarda yer alan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karģı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak iģlemlere bu baģlık altında yer verilememiģtir. DıĢ denetim SayıĢtay tarafından gerçekleģtirilmektedir. SayıĢtay tarafından yapılacak harcama sonrası dıģ denetimin amacı; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve iģlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının raporlanmasını kapsamaktadır. B- Performans Bilgileri Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Performans bilgileri baģlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleģme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara iliģkin değerlendirmelere yer verilir. Ancak Kamu Ġdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2. Maddesindeki hükme göre üniversitemizin performans programı henüz hazırlanmadığı için bu bölüme iliģkin bilgilere yer verilmemiģtir.) Faaliyet ve Proje Bilgileri Enstitümüzün amaçlarını gerçekleģtirmek için 2013 yılı içerisinde yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bilgiler yer verilmiģtir. Bu kapsamda faaliyetlerin tanımı, hangi amaçla yürütüldüğü ve yıl içerisinde yapılanlar ve gelecek dönemlerde yapılması düģünülenlere iliģkin bilgiler tablolar halinde aģağıda gösterilmiģtir. Bilimsel Toplantılarla Ġlgili Faaliyetler 1.1-FBE de Görevli Öğretim Üyeleri Tarafından Düzenlenen Ulusal / Uluslararası Bilimsel Toplantılar 2011 FAALĠYET TÜRÜ FAALĠYETĠN ADI SAYISI Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Açık Oturum SöyleĢi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri

38 Toplam FAALĠYET TÜRÜ FAALĠYETĠN ADI SAYISI Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Açık Oturum SöyleĢi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri Toplam FAALĠYET TÜRÜ FAALĠYETĠN ADI SAYISI Sempozyum ve Kongre 1-GümüĢhane Üniversitesi uluslarası Katılımlı Çevre sempozyumu 2-1. Organik Hayvancılık Kongresi Doğu Karadeniz Bölgesi 3-1. Organik tarım kongresi --- Konferans Panel Seminer Açık Oturum SöyleĢi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri Toplam Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılan FBE de Görevli Öğretim Üyesi 2011 FAALĠYET TÜRÜ Akademik Personel Ġdari Personel TOPLAM Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Açık Oturum SöyleĢi

39 Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri Genel Toplam FAALĠYET TÜRÜ Akademik Personel Ġdari Personel TOPLAM Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Açık Oturum SöyleĢi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri Genel Toplam FAALĠYET TÜRÜ Akademik Personel Ġdari Personel TOPLAM 1 Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Açık Oturum SöyleĢi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri Genel Toplam

40 SCI Diğer Uluslararası Yayın (Makale) Kitap Uluslararası Bildiri (Türkiye de ki dâhil) Ulusal Makale Ulusal Bildiri FAALĠYET TÜRÜ ( ve 2012) 1.3-Yüksek Lisans Öğrencileri Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılar (Varsa) FAALĠYETĠN ADI TOPLANTI SAYISI KATILAN ÖĞRENCĠ SAYISI Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Açık Oturum SöyleĢi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri TOPLAM Yayınlarla Ġlgili Faaliyetler 1.4a Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayın Sayıları 2011 YILI YAYIN TÜRÜ 2011 Yılı Toplam Yayın YILI YAYIN TÜRÜ 40

41 SCI Diğer Uluslararası Yayın (Makale) Kitap Uluslararası Bildiri (Türkiye de ki dâhil) Ulusal Makale Ulusal Bildiri SCI Diğer Uluslararası Yayın (Makale) Kitap Uluslararası Bildiri (Türkiye de ki dâhil) Ulusal Makale Ulusal Bildiri 2012 Yılı Toplam Yayın YILI YAYIN TÜRÜ FBE 2013 Yılı Dahil Toplam Yayın Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi / Dergi Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi / Dergi (Varsa) 2011 Dergi Hakemliği Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Yapılan Kitap Üyesi Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Hakemliği Yapılan Dergi Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi / Dergi (Varsa) 2012 Dergi Hakemliği Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Yapılan Kitap Üyesi Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Hakemliği Yapılan Dergi Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi / Dergi (Varsa) 2013 Dergi Hakemliği Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Yapılan Kitap Üyesi Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Hakemliği Yapılan Dergi Yılına Ait Atıf Ġndekslerde Yer Alan Fen Bilimleri Enstitüsü Adresli Yayınlar 2011 Yılına Ait Atıf Ġndekslerde Yer Alan Fen Bilimleri Enstitüsü Adresli Yayınlar (FBE de Görevli Öğretim Üyelerine Ait Yayına Âdeti) Ġndekslenen Tüm Dokümanlar Makaleler

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART-2014 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI (2013-2017) GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Web:

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2017 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 1 T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013-2017) e-mail:

Detaylı

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI.. 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ERZİNCAN-2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019)

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) AMASYA- 2013 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR DĠZĠNĠ.. iii SUNUġ... iv 1. STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ.3 1. GĠRĠġ... 4 1.1 STRATEJĠK PLANIN AMACI... 4 1.2 STRATEJĠK PLANIN KAPSAMI...

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2011 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden 17.03.2006 tarih

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 3 I- GENEL BĐLGĐLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C.

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 Mali Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Ankara 2013 2 ĠÇĠNDEKĠLER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI RAPORU 2009

ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI RAPORU 2009 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda mali yönetim ve kontrol sistemi bütünüyle değiģtirilmiģ ve Avrupa Birliği (AB) normlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmıģtır. Kamu mali yönetim

Detaylı