İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ"

Transkript

1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Prof. Dr. Ömer SADULLAH (1. ve 9. Bölüm) Prof. Dr. Cavide UYARGİL (2. ve 5. Bölüm) Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR (3. ve 8. Bölüm) Prof. Dr. A. Oya ÖZÇELİK (4. Bölüm) Prof. Dr. Gönen DÜNDAR (6. Bölüm) Prof. Dr. İsmail Durak ATAAY (7. ve 8. Bölüm) Prof. Dr. Zeki ADAL (10. Bölüm) Prof. Dr. Lale TÜZÜNER (11. Bölüm) YENİLENMİŞ 6. BASKI

2 Yayın No : 2877 İşletme-Ekonomi Dizisi : Baskı - Mart İSTANBUL ISBN Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür ki ye de ki ya yın hak la rı BE TA Ba sım Ya yım Da ğı tım A.Ş. ye aittir. Her hak kı sak lı dır. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra fı kıs men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, faksi mi le ve ya baş ka her han gi bir şe kil de ço ğal tı la maz, da ğı tı la maz. Nor mal öl çü yü aşan ik ti bas lar ya pı la maz. Nor mal ve ka nu nî ik ti bas lar da kay nak gös te ril me si zo run lu dur. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı - Cilt : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Önsöz Prof. Dr. Selçuk YALÇIN ın anısına ithaf edilmiştir. III

4 Önsöz IV

5 Önsöz ÖNSÖZ İ.Ü. İşletme Fakültesinin İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından ilk kez 1998 yılında basılan İnsan Kaynakları Yönetimi adlı kitabının 2010 yılında basılan 5. baskısı da tükenmiştir. Kitabımıza olan bu talep bizleri mutlu etmiştir. Bazı bölümlerin içerikleri ile doğrudan ilgili yasaların da 2012 yılında (SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ile İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU) yürürlüğe girmesi 6. Basının gerçekleştirilmesini zorunlu kılmıştır. Kitabımız öncelikle işletme eğitimi alan öğrenciler için bir ders kitabı olarak düşünülse de daha önce belirtildiği gibi özellikle İKY nin bilimsel temelleri ile ilke, kural ve yaklaşımlarını uygulamacılara (yöneticiler) da göstermeyi ve bu alanda hala devam ettiğini üzülerek gördüğümüz kavram ve kafa karışıklığının giderilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Uygulamalara baktığımızda bazı işletmelerde aynı anda personel bölümü ve insan kaynakları bölümü şeklinde yapılanmaların olabildiğini görebiliyoruz. Yine süregelen bir yanlış da İnsan Kaynakları Yönetimi ifadesinin başına stratejik sıfatının getirilmesiyle farklı bir yaklaşım yaratma çalışmalarıdır. Başlangıçta Personel Yönetimi olarak tanımlanan işlevin nitelik ve rol değişimini vurgulamak için İnsan Kaynakları Yönetimi ifadesi günümüzde kullanılmaktadır. Kısaca paradigma değişimini de vurgulayan İnsan Kaynakları Yönetimi terimi, işlevin artık stratejik bir işlev olarak algılanması ve yürütülmesi gereğinin altını çizmektedir. Kitap bir bütün olarak ele alındığında da bu düşüncenin egemen olduğu görülebilir. Kitabımız, önceki baskıda olduğu gibi, herbiri özgün olarak ilgili öğretim üyesi tarafından kaleme alınmış ve birbirini bütünleyen onbir bölümden oluşmuştur. Yukarıda da değinildiği gibi yeni baskının ivedi olarak hazırlanması gerekmiştir. Bu yüzden belki yeni bir bölüm eklenmemiş olsa da tüm bölümler, özellikle 9. ve 10. Bölümler yasa değişikliklerini yansıtacak şekilde güncellenmiştir. Öncelikle öğrencilerimizin dersleri için kullanabilecekleri temel bir kaynak gereksinimini karşılamak amacıyla hazırlanan kitabımızın, günümüz işletmelerinde insan kaynakları yönetimi ile ilgili olgu ve sorunları anlama, yorumlama, değerleme ve V

6 Önsöz çözümleme açısından yöneticiler ve çalışanlara da etkili ve doğru kararların alınmasına katkıda bulunabileceğine inanıyoruz. Kitabımızın ilk baskısından bu baskısına kadar, bugünlere gelmesi sürecinde Anabilim Dalı Başkanlığımızı yürüten arkadaşım ve meslekdaşım Prof. Dr. Cavide B. Uyargil e yapıcı, destekleyici, birleştirici ve özverili çalışmaları için; kitabın baskısı için sağladığı etkin eşgüdüm çalışması için meslekdaşım Prof. Dr. A. Oya Özçelik e; bölümlerinin farklı yazarlar tarafından yazılmasına karşın kitabımızın bir bütün olarak algılanmasını sağlayan, isimleri ilgili bölümlerin başında belirtilen meslekdaşlarıma içten teşekkürlerimi sunarım. Bir kitabın oluşmasında yazarların görünen katkısı yanında görünmeyen ancak olmazsa olmaz nitelikte destek katkılar da vardır. Bu görünmeyen katkıları sağlayan Yrd. Doç. Dr. Fulya Aydınlı Kulak, Arş. Grv. Dr. Kadriye Övgü Çakmak Otluoğlu, Arş. Grv. Dr. Altan Doğan ve Araştırma Görevlisi Anabilim Dalı mensuplarımız Rıza Demir, Erman Türkmen, Sevgi Elmas, Meryem Aybas, Onur Hasan Özgün ve Merve Kırbaşlar a, kitabın kısa sürede ve arzuladığımız nitelikte çıkmasını sağlayan Propedia Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Seyhan Satar ile yayın grubu çalışanlarına da meslekdaşlarım ve kendi adıma teşekkür ederim. Bu baskıdan önce kaybettiğimiz Fakültemiz ve Anabilim Dalımızın Kurucularından olan, bilim adamı niteliği ve kişiliği ile de bizleri bugünlere yetiştiren ve 1968 yılından bu kitabın yaratılmasına kadar kullandığımız, alanında öncü kabul edilen PERSONEL YÖNETİMİ isimli eseri ile bize esin kaynağı olmuş Prof. Dr. SELÇUK YALÇIN Hocamızı burada anmak kendisine olan ve hiçbir zaman tam olarak ödeyemeyeceğimiz bir borcumuzdur. Kitabımızı onun aziz anısına armağan ediyoruz. Avcılar, Mart 2013 Prof. Dr. Ömer Zeki Sadullah İ.Ü.İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı VI

7 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TANIMI, ÖNEMİ VE ÇEVR ESEL FAKTÖRLER Prof. Dr. Ömer SADULLAH Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine... 1 İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı ve Amacı... 2 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Önemi... 3 İnsan Kaynakları Yönetimini Oluşturan İşlevler... 8 İnsan Kaynakları Yönetiminde Sorumluluk İnsan Kaynakları Yönetiminde Üst Yönetimin Rolü ve Sorumluluğu...11 İnsan Kaynakları Yönetiminde Uzman Birimler ve Yöneticilerin Rolü ve Sorumluluğu İnsan Kaynakları Yönetiminde Emir-Komuta Yöneticilerin Rolü ve Sorumluluğu İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Niteliği İnsan Kaynakları Yönetimi ve Açık Sistem Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Çev resel Faktörler İç ve Dış Çevre Faktörleri ve İnsan Kay nakları Yönetimi Etkileşimi Bireysel Nitelikler İş Özellikleri İş Güvencesi Bireylerarası İlişkiler Örgütsel Özellikler Dış Çevre Faktörleri Özet Dipnotlar VII

8 BÖLÜM 2 İŞ ANALİZİ VE İŞ DİZAYNI Prof. Dr. Cavide UYARGİL İş Analizi İş Analizinin Gelişimi İş Analizinin İçerdiği Başlıca Bilgiler İş Analizinin Amaçları İş Dizaynı Tepe Yönetiminin Amaçları Teknoloji Örgüt Yapısının Oluşturulması ve İnsan Kaynakları Planlama İşgören Sağlanması, Seçimi ve İşe Yerleştirilmesi Eğitim/Geliştirme Faaliyetleri Ücret ve Maaş Yönetimi Performans Değerlendirme İş Güvenliği ve İşgören Sağlığı İş Analizi Bilgi Toplama Yöntemleri İş Tanımları ve İş Gerekleri İş Tanımları İş Tanımlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar İş Gerekleri (İş Şartnamesi/İş Nitelikleri) İş Analizi Programlarının Yürütülmesinde Dikkat Edilecek Hususlar İş Analizi Programlarında Görev Alacak Kişiler İş Analistlerinin Seçimi İş Analizlerinin Geçerlilik ve Güvenilirliği Yetkinliklere Dayalı İş Analizi İş Dizaynı Çalışma Yaşamında İş Kavramı ve İşlerin Değişen Yapısal Özellikleri Çalışma, İş ve Kişiye Sağladığı Yararlar Teknolojik Gelişmeler ve Çalışma Yaşamına Etkileri Toplumsal Gelişmeler ve Çalışma Yaşamına Etkileri İş Dizaynı Çalışmaları İş Dizaynı Uygulamalarında Dikkate Alınacak Başlıca Unsurlar Örgütsel Unsurlar VIII

9 Çevresel Unsurlar Davranışsal Unsurlar İş Dizaynı Yaklaşımları İş Basitleştirme İş Rotasyonu İş Genişletme ve İş Zenginleştirme Ekibe Dayalı İş Dizaynı İşgücünde Esneklik (Flexible Workforce) Esnek İşgücü Statüleri Geçici İşgörenler Kısmi Zamanlı Çalışanlar Esnek Çalışma Programları Esnek Çalışma Saatleri Sıkıştırılmış İş Haftaları Evden Çalışma Özet Dipnotlar BÖLÜM 3 İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE İŞGÖREN SEÇİMİ Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR İşgören Temin ve Seçim (Kadrolama) Süreci İşgören İhtiyacının Belirlenmesi: İnsan Kaynakları Planlaması Aday Araştırma ve Bulma İşgören Seçimi İnsan Kaynakları Planlaması Tanımı ve Amaçları İnsan Kaynakları Planlaması Süreci ve Yöntemleri Bilgi Toplama ve Durum Analizi İşgücü Talep ve Arzının Tahmini ve İK İhtiyaçlarının Belirlenmesi İşgücü Talebinin Belirlenmesi İş Analizleri Talep Tahmin Yöntemleri Yargısal Yöntemler IX

10 Yönetici Tahmini Delphi Tekniği Nominal Grup Tekniği Senaryo Analizleri Kıyaslama Sayısal Yöntemler Trend Analizleri Regresyon-Korelasyon Analizleri Oran Analizleri Ayrıntılı Yöntemler İşyükü ve İşgücü Analizleri İşyükü Analizi İşgücü Analizleri Devamsızlık Analizi İşgücü Devir Analizi Yer Planlaması İşgücü Arzının Belirlenmesi İK İhtiyaçlarının Belirlenmesi İşgücü Arz ve Talebini Dengelemeye Yönelik Eylemlerin Planlanması Aday Araştırma ve Bulma Aday Araştırma ve Bulma Sorumluluğu Aday Bulmanın Önemi ve Amaçları Aday ve İşgören Sağlamayı Etkileyen Faktörler İşgören Adayı Temin Kaynakları ve Yöntemleri İç Kaynaklardan Aday ve İşgören Sağlama İşletme İçi İş Duyuruları ve Başvuru Düzenlemeleri Terfi ve Nakil İç Kaynaklardan İşgören Sağlamanın Yarar ve Sakıncaları Dış Kaynaklardan Aday Sağlama Dış Kaynaklardan Aday Sağlama Yolları İş Duyuruları Kendiliğinden Başvurular Mevcut İşgörenlerin ve Tanıdıkların Tavsiyeleri İş ve İşgören Bulma Kuruluşları Resmi İş ve İşgören Bulma Kuruluşları X

11 Özel İş ve İşgören Bulma Kuruluşları Okullar, Üniversiteler ve Okul Ziyaretleri Staj Uygulamaları Diğer Yöntemler Sürekli Statüde İşgören Teminine Alternatif Yollar Geçici İşgören İstihdamı İşgören Kiralama (Leasing)/İşgören Taşeronluğu Bağımsız Çalışanlar ve Esnek Çalışma Sistemleri Uluslararası Piyasalarda İşgören Sağlama İşgören Seçimi Başvuruların Kabulü İlk (Ön) İnceleme Başvuru Formu Doldurtma Sınav/Test Uygulaması Test Türleri Testlerde ve Diğer Seçim Araçlarında Geçerlilik ve Güvenilirlik İşe Alma Görüşmesi Görüşme Türleri Görüşme Süreci Görüşme Hataları Adayların Bilgilendirilmesi Adayın Geçmişinin ve Referanslarının Araştırılması Sağlık Muayenesi İşe Alma / Seçim Kararı İşe Yerleştirme Özet Dipnotlar BÖLÜM 4 EĞİTİM VE GELİŞTİRME Prof. Dr. A. Oya ÖZÇELİK Eğitimin Tanımı ve Önemi Yetiştirme ve Geliştirme Kavramları Eğitimde Öğrenmenin Rolü ve Önemi İnsan Kaynaklarında Eğitim XI

12 Eğitimin Amaçları Eğitimde İzlenen İlkeler Eğitim Faaliyetlerinde Süreklilik Eğitimin Yararlılığı Eğitimde Fırsat Eşitliği Eğitim Faaliyetinin Planlı Olması Eğitilenlerin Etkin Katılımı Eğitim Politikaları Eğitim Planlaması Eğitim İhtiyacının Saptanması Örgüt (Organizasyon) Analizi İş (Görev) Analizi Kişi (Performans) Analizi Eğitim Programının Hazırlanması ve Uygulanması Amaçların Belirlenmesi Eğitim Programının Kapsamı Eğitim Faaliyetlerini Yürütecek Organlar Eğitime Katılacaklar Eğiticilerin Belirlenmesi Eğitim Konularının Belirlenmesi Eğitimin Yeri Eğitimin Zamanı ve Süresi Eğitim Yönteminin Seçimi Eğitim Sonuçlarının Ölçülmesinde (Değerlendirilmesinde) İzlenecek Yollar Eğitimin Değerlendirilmesi Eğitim Değerleme Yöntemleri Test - Tekrar Yöntemi Önceki - Sonraki Performans Yöntemi Deney - Kontrol Grubu Yöntemi Eğitim Yöntemleri İşbaşı Eğitim Yöntemleri Yönetici Gözetiminde Eğitim Coaching (Yönlendirme) Yöntemi Formen Aracılığı ile Eğitim XII

13 Staj Yoluyla Eğitim İş Değiştirme (Rotasyon) Yöntemi İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitimi İşdışı Eğitim Yöntemleri Anlatım Yöntemi Örnek Olay (Vaka) Yöntemi İşletme Oyunları Yöntemi Rol Oynama Yöntemi Duyarlılık Eğitimi (T Grubu) Simülasyon In-Basket (Beklenen Sorunlar) Yöntemi Açık Hava Eğitimi (Outdoor Eğitimi) Elektronik Ortamda Eğitim Özet Dipnotlar BÖLÜM 5 PERFORMANS DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Cavide UYARGİL Performans Değerlendirme ve Performans Yönetimi Performans Değerlendirmenin Temel Unsurları Performans Yönetiminin Amaçları Stratejik Planlama Ücret-Maaş Yönetimi Kariyer Yönetimi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi İşten Ayırma Kararları Performans Değerlendirmenin Yararları Değerlendirenler (Yöneticiler) İçin Yararları Değerlendirilenler (Astlar) İçin Yararları Organizasyon İçin Yararları Performans Yönetimi Sürecinin Evreleri ve Başlıca Boyutları Değerlendirmeyi Kim ya da Kimler Yapar? Değerlendirmenin İlk Üst Tarafından Yapılması XIII

14 Kişinin Kendini Değerlendirmesi Değerlendirmenin İş Arkadaşları (Eşitler) Tarafından Yapılması Değerlendirmenin Astlar Tarafından Yapılması Değerlendirmenin Müşteriler Tarafından Yapılması Derece Geri-Besleme Yaklaşımı Derece Geri-Besleme Nedir? Geri-Beslemenin Anonimliği Geri-Beslemenin Kullanım Amaçları Geri-Besleme Sağlayacak Eşitlerin Seçimi Geri-Beslemenin Kişiye Sunuluş Şekli Derece Geri-Beslemenin Başarı Koşulları Derece Geri-Beslemenin İş Davranışları ve Farkındalık Üzerindeki Etkileri Değerlendirme Hataları Hale Etkisi Belirli Derecelere/Puanlara Yönelme Yakın Geçmişteki Olaylardan Etkilenme Kontrast Hataları Kişisel Önyargılar Pozisyondan Etkilenme Atıf Hataları Performans Değerlendirme Yöntemleri Kişilerarası Karşılaştırmalara Dayalı Yaklaşım Sıralama Yöntemi Zorunlu Dağılım Yöntemi Ortak Performans Kriter ve Standartlarına Dayalı Yaklaşım Değerlendirme Skalalarını İçeren Yöntemler Geleneksel Değerlendirme Skalaları Davranışsal Değerlendirme Skalaları Davranışsal Beklenti Skalaları Davranışsal Gözlem Skalaları Kritik Olay Yöntemi (Critical Incident Method) İşaretleme Listesi Yöntemi (Checklist Method) Bireysel Performans Standartlarına Dayalı Yaklaşım Amaçlara Göre Yönetim (Management by Objectives-MBO) Kesin Performans Planlarının Oluşturulması/Hedef Belirleme Görüşlerinin Yapılması Hedeflerin Konuları XIV

15 Hedeflerde Bulunması Gereken Özellikler Yetkinliklere Dayalı İKY ve Performans Değerlendirmede Yetkinliklerden Yararlanma Yetkinlik Modellerinin Geliştirilmesinde Kullanılan Yaklaşımlar İşler İçin Yetkinliklerin Belirlenmesi Yetkinliklerin İKY Faaliyetlerinde Kullanımı: Yetkinliklere Dayalı İKY Yetkinliklere Dayalı Performans Değerlendirmenin Geleneksel Performans Değerlendirmeden Farkı Performans Değerlendirmede Güncel Konular ve Gelişmeler Özet Dipnotlar BÖLÜM 6 KARİYER GELİŞTİRME Prof. Dr. Gönen DÜNDAR Temel Kavramlar Bireysel Yaşam ve Kariyer Evreleri Kariyer Geliştirme Sistemi Kariyer Geliştirme Sisteminin Aktörleri Kariyer Geliştirme Sisteminin Yararları Kariyer Geliştirme Sistemi ile Diğer İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemleri Arasındaki İlişki Kariyer Geliştirme Sürecinde Bireysel Gelişime Destek Olacak Organizasyonel Faaliyetler Yeni Kariyer Yaklaşımları Sınırsız Kariyer İki Basamaklı Kariyer Yolu Esnek Kariyer Portföy Kariyer Kariyere İlişkin Güncel Sorunlar Özet Dipnotlar BÖLÜM 7 İŞ DEĞERLEME Prof. Dr. İsmail Durak ATAAY Giriş Tanım ve Kavramlar İş Değeri ile Ücret İlişkisi XV

16 İş Yapısı, Ücret Düzeyi ve Ücret Yapısı Ücret Düzeyi Ücret Yapısı İş Yapısı (İş Değerleme) İş Değerlemenin Amacı ve Yararları İş Değerlemenin Kapsamı İş Değerleme Yöntemleri Sıralama Yöntemi (Ranking Method) Sıralama Yönteminin Uygulama Aşamaları Sıralama Yönteminin Yararları ve Sakıncaları Sınıflama Yöntemi (Classification Method) Sınıflama Yönteminin Uygulama Aşamaları Sınıflama Yönteminin Yararları ve Sakıncaları Faktör Karşılaştırma Yöntemi (Factors Comparison Method) Faktör Karşılaştırma Yönteminin Uygulama Aşamaları Faktör Karşılaştırma Yöntemin Yararları ve Sakıncaları Puan Yöntemi Puan Yönteminin Uygulama Aşamaları Puan Yönteminin Yararları ve Sakıncaları Değerleme Aşaması İşlerin Değerlenmesi Değerleme Sonucunda Her İşin Göreli Değerinin Saptanması Sıralama Yöntemine Göre Değerleme Sonuçları Sınıflama Yöntemine Göre Değerleme Sonuçları Faktör Karşılaştırma Yöntemine Göre Değerleme Sonuçları Puan Yöntemine Göre Değerleme Sonuçları İş Değerlemenin Davranışsal ve Teknik Özellikleri İş Değerleme Çalışmalarında İşbirliği Sağlanması İş Değerlemenin Teknik Özellikleri ve Bazı Sorunları Endüstri Düzeyinde İş Değerleme Uygulamaları Özet Dipnotlar XVI

17 BÖLÜM 8 ÜCRET YÖNETİMİ Prof. Dr. İsmail Durak ATAAY Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR Ücretin Tanımı, Bileşenleri ve Önemi Ücretin Tanımı Ücret Bileşenleri Temel Ücret Değişken Ücret Ek Yararlar ve Sosyal Yardımlar Ücret Kavramları Ücret Haddi - Ücret Geliri Çıplak Ücret - Giydirilmiş Ücret Brüt Ücret - Net Ücret Parasal Ücret - Gerçek Ücret Asgari Ücret Ücret Gideri - Ücret Maliyeti Ayni ve Nakdi Ücret Ödül Maaş Ücretin Önemi Ücret Yönetimi: Sistem ve Süreç Ücret Yönetimi Stratejik Ücret Yönetimi Ücret Yönetimi Sistemi Ücret Yönetimi Süreci Ücret Yönetiminin Amaçları İşletme Ücret Politikaları Ücret Politikalarını Belirleyen Faktörler İşletme Ücret Yapısının Oluşturulması ve Uygulanması İş Değerlemesi ve Ücret Araştırması İş Değerlemesi Ücret Araştırması Mevcut İşletme ve Piyasa Ücret Yapısının İncelenmesi İşletmenin Yeni Ücret Politikası Doğrusunun Çizilmesi XVII

18 Yeni İş ve Ücret Yapısının Oluşturulması Tek Ücretleme Toplu Ücretleme Braket Yapısı Türleri Geniş Band Yapısı Geniş Bandın Amaçları ve Uygun Olduğu Durumlar Geniş Bandın Yarar ve Sakıncaları Bireysel Ücretlerin Yapı İçindeki Konumunun Belirlenmesi ve Uyumlaştırma Ücret Yapısı İçinde Bireysel Ücret Farklılaştırması ve Ücret Artışlarının Yönetimi Kıdeme Göre Ücret Artışı (Otomatik Artış) Başarıya (Performansa) Göre Ücret Artışı Beceri ve Yetkinliklere Dayalı Ücret Artışı Karma Uygulamaya Göre Ücret Artışı Ücret Yapısının Devamlılığının Sağlanması Ücret Sistemleri Zaman Esasına Dayalı Ücret Sistemleri Temel Zaman Ücreti Sistemi Ölçülmüş İş Miktarına Göre Günlük Ücret Değişken Günlük Ücret (Differential Day Rate) Özendirici Ücret Sistemleri Ürün Niceliğini Özendirici Ücret Sistemleri Parçabaşı Ücret Sistemi Akort Ücret Sistemi Akort Ölçeği Verim Derecesi - Normal ve Standard Süre Dakika Akort Ücreti Primli Ücret Sistemleri Prim Sisteminin Tasarımı ve Öğeleri Primli Ücret Türleri Tek Faktörlü Primli Ücret Sistemleri Çok Faktörlü Primli Ücret Sistemleri Primli Ücret Sistemlerinin Yararları ve Sakıncaları Özet Dipnotlar XVIII

19 BÖLÜM 9 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KORUMA İŞLEVİ (İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞGÖREN SAĞLIĞI) Prof. Dr. Ömer SADULLAH Koruma İşlevinin İnsan Kaynakları Yönetiminin Diğer İşlevleriyle Olan İlişkisi İş Güvenliği Açısından İş Kazaları İş Kazaları ve Tanımları İş Kazalarının Yasal Tanımı İş Kazalarının Oluşumuna Yol Açan Unsurlar ve İş Güvenliği Araştırmaları İş Kazalarının Analizi ve Kaza İstatistikleri Kaza İstatistikleri Kaza Sıklık Oranı (KSO) Kaza Ağırlık Oranı (KAO) Meslek Hastalıklarının Tanımı Meslek Hastalıklarının Nedenleri Koruma İşlevinin Örgütlenmesi Koruma İşlevinin Ayrı Bir Birim Olarak Örgütlenmesi Koruma İşlevinin Komite Düzeyinde Örgütlenmesi Koruma İşlevi ve Maliyetler Koruma İşlevinin Etkinliği İçin Yatırım Niteliğindeki Harcamalar İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Yol Açtığı Maliyetler Maliyetlerin Araştırılması Koruma İşlevine İlişkin Diğer Konular İşyerinde Şiddet İşyerinde Şiddet ve İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri Kadrolama İşlevi ve İşyerinde Şiddet Referans ve Geçmiş İncelemesi Testler Eğitim Koruma İşlevi ve Yasalar İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Koruma İşlevi Yaptırımlar Koruma İşlevi ve Diğer Yasalar Sonuç Özet Dipnotlar XIX

20 BÖLÜM 10 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN HUKUKİ BOYUTLARI Prof. Dr. Zeki ADAL Çalışma Yaşamındaki Hukuki Düzenlemeler ve İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuk Kaynakları Sayılı İş Yasasının Temel İlkeleri Esneklik İlkesi Eşit Davranma İlkesi İş Güvencesi İlkesi İstihdamın Korunması İlkesi Sayılı İş Kanununda Temel Kavramlar İşçi Kavramı İşveren Kavramı İşveren Vekili Kavramı İşyeri ve İşletme Kavramları Çırak ve Stajyer Kavramları İşe Alma ve Yerleştirmede Hukuki Boyut: İş İlişkisinin Kurulması ve İş Sözleşmesi İş İlişkisi ve İş Sözleşmesi Kavramları İş İlişkisi İş Sözleşmesi İş İlişkisi Kurulmadan Önceki Süreç: Personel Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hukuki Normlar Personel Seçim Süreci Personel Seçiminde Koruma Yükümlülüğü Personel Seçiminde Eşit Davranma ve Ayrımcılık Yapmama Yükümlülüğü Koruma ve Eşit Davranma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi: Sözleşme Görüşmelerinde Kusur Culpa in Contrahendo Personel Seçiminin Değişik Aşamalarında İşverenin Koruma ve Eşit Davranma Yükümlülüğü İş İlanlarında Başvuru Formlarında ve İş Görüşmelerinde Değişik Kaynaklardan Aday Hakkında Bilgi ve Veri Toplamada Psikolojik Testlerde İş Görüşmelerinde İşçinin (Adayın) Yükümlülükleri XX

21 Kusurlu Davranışın Sonuçları İşverenin Kusurlu Davranışı Halinde İşçinin Kusurlu Davranışı Halinde İşe Alma ve Yerleştirme: İş Sözleşmesinin Yapılması İş Sözleşmesi Yapma Serbestisi ve İş Sözleşmesinin Şekli Sözleşme Yapma Serbestisinin Sınırlandırılması İş Sözleşmesi Türleri Sürekli-Süreksiz İş Sözleşmeleri Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri (Klasik Kısmi Süreli) Çağrı Üzerine Çalışma Mevsimlik İş Sözleşmesi Takım Sözleşmesi Deneme Süreli İş Sözleşmeleri İş İlişkisinin Özel Durumları Geçici (Ödünç) İş İlişkisi Kavram Koşulları (md. 7) Hukuki Sonuçları Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi Kavram Koşulları Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa Çalışma Koşullarının ve İşin Düzenlenmesinde Hukuki Normlar Geniş Anlamda Çalışma Koşulları ve Yasal Çerçeve Çalışma Koşullarının Düzenlenmesinde Emredici Hukuk Kuralları İşin ve Çalışma Koşullarının Düzenlenmesinde ve Değiştirilmesinde İşverenin Yönetim Hakkı ve Sınırları Çalışma Koşullarının ve İşin Düzenlenmesinde Hukuki Sınırlamalar Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapılmasında Hukuki Sınırlamalar Çalışma Süresi Haftalık Normal Çalışma Süresi ve Denkleştirme Süresi Telafi Çalışması Ara Dinlenmeleri Gece Çalışmaları XXI

22 Fazla Çalışma Fazla Çalışma Kavramı ve Türleri Olağan Fazla Çalışma Fazla Çalışma Fazla Sürelerle Çalışma Fazla Çalışma Ücreti Fazla Çalışma Ücreti Yerine Serbest Zaman Tatiller ve İzinler Hafta Tatili Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Yıllık Ücretli İzin Hakkı Yıllık Ücretli İzin Süreleri Yıllık Ücretli İznin Uygulanması (md. 56) Kadın İşçinin Doğum ve Süt İzni Mazeret İzinleri Ücretlerle İlgili Düzenlemeler ve Ücret Yönetiminin Hukuki Yönü Hukuki Açıdan Ücret Kavramı ve Unsurları Ücret Ödeme Biçimleri ve Ücretin Ekleri İkramiyeler ve Diğer Ek Ödemeler Primler Kârdan Pay Alma Sosyal Yardımlar Ücret Ödemelerinde Temel Kurallar Ücretin Korunması Ücretin Saklı Kısmı Ücretten İndirim Yapılamaması Ücret Kesme Cezası İşverenin Ücret Ödeme Borcunu Yerine Getirmemesi İşçinin Kişilik Haklarının, Ruh ve Beden Sağlığının Korunduğu Bir Çalışma Ortamının Sağlanmasında İşverenin Yükümlülüğü İşçinin Kişilik Haklarının ve Ruhsal Sağlığının Korunması İşçinin Bedensel Sağlığının Korunması İş İlişkisinin Sona Ermesi: İş Sözleşmesinin Feshi İş İlişkisinin Sona Ermesinin Değişik Biçimleri Kendiliğinden Sona Erme Fesih Bildirimi ile Sona Erdirme XXII

23 Süresiz (Derhal) Fesih Genel İlkeler Süresiz Fesih Bildiriminde Hak Düşürücü Süre İşçinin Süresiz Fesih (Haklı Nedenle Derhal Fesih) Hakkı Sağlık Nedenleri Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışlar Zorlayıcı Nedenler İşverenin Süresiz Fesih (Haklı Nedenle Derhal Fesih) Hakkı Sağlık Nedenleri İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışları Zorlayıcı Nedenler İşçinin Tutuklanması Süreli Fesih Genel İlkeler Süreli Feshin Hüküm ve Sonuçları İş Arama İzni Bildirim (İhbar) Sürelerine Uyulmaması Süreli Fesih Hakkının İşveren Tarafından Kötüye Kullanılması İşverenin Süreli Fesih Hakkı İş Güvencesi Kavramı İş Güvencesinin Kapsamı Geçerli Neden ve Geçerli Fesih Geçerli Bir Neden Oluşturmayan Durumlar İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulanması Geçersiz Feshin Sonuçları Geçerli ve Geçersiz Fesihte İşverenin Yükümlülükleri Toplu İşçi Çıkarma Kıdem Tazminatı Kıdem Tazminatı Kavramı Koşulları Kıdem Tazminatının Temel Koşulu: En Az 1 Yıllık Kıdem İşveren Tarafından İş K. Md. 25/II Dışında Fesih İşçi Tarafından Haklı Nedenlerle Fesih İşçi Tarafından Muvazzaf Askerlik ve Emeklilik Nedeniyle Fesih Kadın İşçinin Evlenme Nedeniyle Sözleşmeyi Feshi XXIII

24 Kıdem Tazminatının Hesabı Kıdem Tazminatına Esas Alınan Hizmet Süresi Kıdem Tazminatı Hesabında Hizmet Süresine Dâhil Edilen ve Edilmeyen Süreler Kıdem Tazminatının Hesabında Esas Alınan Ücret Kıdem Tazminatının Tavanı Kıdem Tazminatında Zamanaşımı ve Faiz Sendikal İlişkiler Sendika Kavramı ve Faaliyet Alanları Sendika Kavramı Sendikaların Faaliyet Alanları Toplu Pazarlığa İlişkin Faaliyetler Yargılama Alanındaki Faaliyetler Sosyal Alandaki Faaliyetler Yasak Faaliyetler Sendikaların Örgütlenme Biçimleri ve Organları Sendikal Örgütlenme Organlar Sendika Özgürlüğü Sendika Özgürlüğü Kavramı ve Uluslararası Kaynakları Bireysel Sendika Özgürlüğü Toplu Sendika Özgürlüğü Devlete Karşı Bağımsızlık Kendi Üyelerine Karşı Korunma Üçüncü Kişi ve Kuruluşlara Karşı Bağımsızlık Sendika Üyeliği Üyelik Koşulları Üyelik Aidatı Üyeliğin Sona Ermesi ve Askıya Alınması İşyeri Sendika Temsilciliği Kavram Atanması ve Görev Süresi Sayısı Sendika Güvencesi İşçi Kuruluşlarında Yönetici Olanların Güvencesi İşyeri Sendika Temsilcilerinin Güvencesi XXIV

25 İşçinin Sendika Üyeliğinin Güvencesi Toplu Pazarlık ve Toplu İş Sözleşmesi Toplu Pazarlık Kavramı ve İşlevleri Kavram Tarafları İşlevleri Türkiye de Toplu Pazarlık Sistemi Toplu İş Sözleşmesi Tanımı Toplu İş Sözleşmelerinin İş Sözleşmeleri Karşısındaki Durumu Toplu İş Sözleşmeleri İle İlgili Temel Hükümler Toplu İş Sözleşmesinin Kapsamı ve Düzeyi Yazılı Olma Zorunluluğu Süresi İşyerinin Veya Bir Bölümünün Devri Toplu İş Sözleşmesi Türleri İşyeri Toplu İş Sözleşmesi Grup Toplu İş Sözleşmeleri İşletme Toplu İş Sözleşmesi Teşmil Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Ehliyet ve Yetki Ehliyet Yetki Yetki Başvurusu Çağrı Toplu Görüşmenin Başlatılması ve Sonuçlandırılması Toplu İş Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesi ve Sonuçları Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma Toplu İş Uyuşmazlığı ve Barışçı Çözüm Yolları Toplu İş Uyuşmazlığı Kavramı Hak Uyuşmazlığı ve Çıkar Uyuşmazlığı Ayrımı Toplu İş Uyuşmazlığının Saptanması ve Uyuşmazlığa Barışçı Müdahale Arabuluculuk Hakem XXV

26 Özel Hakem (Tahkim) Zorunlu Hakem: Yüksek Hakem Kurulu (YHK) Grev ve Lokavt Grev Genel Olarak Grev Kavramı ve Türleri Grev Hakkının Uluslararası ve Ulusal Alandaki Kaynakları Grev Hakkının Sınırlandırılması Türk Hukukunda Yasal Grev ve Unsurları Grev Kararının Alınması Grev Oylaması Grevin Başlatılması ve Uygulanması Grevin Ertelenmesi ve Durdurulması Grevin Hukuki Sonuçları Grev Yasağı Bulunan İşler ve Yerler Lokavt Özet Dipnotlar BÖLÜM 11 ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Prof. Dr. Lale TÜZÜNER Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve İlgili Kavramlar Çalışan Kaynakları Ana Ülke Vatandaşları (Parent Country Nationals) Ev Sahibi Ülke Vatandaşları (Host Country Nationals) Üçüncü Ülke Vatandaşları (Third Country Nationals) Yerel ve Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar Daha Fazla İK Faaliyeti Daha Geniş Bakış Açısına Olan İhtiyaç Çalışanların Kişisel Yaşamlarına Daha Fazla İlgi Gösterme Yerel ve Uluslararası Yöneticilerin Karmasındaki Değişim Daha Fazla Riske Maruz Kalma Dış Etkilere Açık Olma XXVI

27 İşletmelerin Uluslararasılaşma Evreleri İhracat Satıştan Sorumlu Bağlı Kuruluş Uluslararası Birim Global Ürün / Bölge Birimi Global Ürün Temeline Dayalı Yapı Global Bölge Temeline Dayalı Yapı Matriks Yapılar Karma Yapılar Şebeke Yapılar Uluslararası Temin Uluslararası Temin Yaklaşımları Anayurt Merkezli Yaklaşım (Ethnocentric) Çok Merkezli Yaklaşım(Polycentric) Dünya Merkezli Yaklaşım (Geocentric) Bölge Merkezli Yaklaşım (Regiocentric) Uluslararası Görevlendirme Nedenleri Uluslararası Görevlendirme Çeşitleri Uluslararası Seçim Yabancı Yönetici Başarısızlığı Yabancı Yöneticinin Başarısını Etkileyen Faktörler Yabancı Ülkeye Uyumda Yetersizlikler Görev Süresinin Uzunluğu İş Ortamı İle İlgili Faktörler Görev İsteği İstihdam Politikaları Yabancı Yönetici Seçim Sürecinde Etkili Olan Faktörler Bireysel Faktörler Durumsal Faktörler Yabancı Yönetici Seçim Yöntemleri Görüşme/Mülakat Testler Değerleme Merkezleri Uygunluk Elemesi (İntibak Kabiliyeti) Kendi Vatanına Geri Dönme XXVII

28 Uluslararası Eğitim Geliştirme Uluslararası Eğitim Uluslararası Görevlendirmelerde Eğitimin Önemi Yola Çıkış Öncesi Eğitim Türleri Kültürel Bilinçlendirme Programları Kültürel Benimseme Ön Geziler Dil Eğitimi Uygulamalı Destek Hizmeti Yabancı Yöneticilerin Eğitici Rolü Üçüncü Ülke ve Ev Sahibi Ülke Yönetici Eğitimi Uluslararası Geliştirme Bireysel Geliştirme Uluslararası Takım/Takımlar Geliştirme Kariyer Geliştirme Uluslararası Ücret Yönetimi Uluslararası Ücret Yönetiminin Temel Öğeleri Temel Ücret Yan Ödemeler İkramiyeler/Primler Tahsisatlar Uluslararası Ücret Yönetimi Yaklaşımları Ana Ülke Esaslı Yaklaşım Ev Sahibi Ülke Esaslı Yaklaşım Vergilendirme Uluslararası Performans Yönetimi Yabancı Yöneticilerin Performans Yönetimi Ücret Paketi Görev Genel Merkezin Desteği Ev Sahibi Ülkedeki Çevre Kültürel Uyum (Bireysel ve Aile Olarak) Performans Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Performans Kriterlerinin Belirlenmesi XXVIII

29 Değerlendirmelerin Kimler Tarafından Yapılacağının Belirlenmesi Performans Değerlendirme Formları ve Sıklığı Uluslararası Endüstri İlişkileri Çokuluslu İşletmeler ve Endüstri İlişkileri Sistemi Çokuluslu İşletmeler ve Sendikalar Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular ve Gelişmeler Özet Dipnotlar KAYNAKÇA XXIX

30

Performans Yönetimi Sistemi

Performans Yönetimi Sistemi Prof. Dr. Cavide UYARGİL İ.Ü. İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Performans Yönetimi Sistemi Bireysel Performansın Planlanması Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi 3. Baskı Yayın

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI. Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr

TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI. Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr Kaynak: Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olaylar Ders Kitabı, Detay

Detaylı

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Prof. Dr. A. Hamdi İslamoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Duygu Fırat Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Bu çalışma Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Şadi Can SARUHAN Müge Leyla YILDIZ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Teori ve Uygulama Ocak, 2012 İstanbul I Yay n No : 2622 İşletme-Ekonomi Dizisi : 541 1. Bask Ocak 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-646 - 8 Copyright

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Canan Çetin Dr. Esra Dinç Özcan

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Canan Çetin Dr. Esra Dinç Özcan İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Canan Çetin Dr. Esra Dinç Özcan İstanbul-2013 Yayın No : 2941 İşletme-Ekonomi Dizisi : 599 1. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-967 - 4 Copyright Bu kitabın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli 1.1. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri nde İş Gücünün Geçmişi ve Personel Yönetimi Uygulamaları... 4 1.2. Bilimsel

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE IK PLANLAMASI PELİN BURUK

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE IK PLANLAMASI PELİN BURUK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE IK PLANLAMASI PELİN BURUK İÇERİK Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş Değişen Dünyada İnsan Kaynaklarının Stratejik Rolü İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Editörler Prof. Dr. Oya Erdil & Doç.Dr. Hatice Özutku İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr.Yonca Gürol Doç.Dr.H. Mustafa Paksoy Doç.Dr.Mustafa Taşlıyan Doç.Dr.Serdar Öge Doç.Dr.Sinan Ünsar Yrd.Doç.Dr.Efe

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (UYGULAMALI) VII. BASKI Prof. Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi (zeyyatsabuncuoglu@yahoo.com) İstanbul-2013 Yayın No : 2494 İşletme-Ekonomi Dizisi

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR iii iv xvii 1. BÖLÜM İŞ HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER.1. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 I. Dünyada İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 1 1. Sanayi

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI M. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası I Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya İnsan Kaynakları Muhasebesi Doç. Dr. Uğur Kaya İstanbul - 2013 Yayın No : 3016 İşletme-Ekonomi Dizisi : 633 1. Baskı Aralık 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-043 - 1 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI

Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI Anayasa İş Kanunu Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu Türk Borçlar Kanunu Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Canan Çetin Yrd. Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan Dr. Esra Dinç 3. Baskı İstanbul-2014 Yayın No : 3145 İşletme-Ekonomi Dizisi : 676 1. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL 2. Baskı

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Canan Çetin Dr. Esra Dinç Özcan

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Canan Çetin Dr. Esra Dinç Özcan İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Canan Çetin Dr. Esra Dinç Özcan İstanbul-2014 Yayın No : 3072 İşletme-Ekonomi Dizisi : 647 1. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL 2. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-099

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG Doç. Dr. E. Murat Engin 2012 Yay n No : 2706 Hukuk Dizisi : 1319 1. Bask Haziran 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-730 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL İnsan Kaynakları Yönetimi 8. BASKI Beta Yayın No : 2850 İşletme - Ekonomi Dizisi : 559 8. Baskı Şubat 2013 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-874 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Seçmeli Yüksek Lisans. Örgün Eğitim. Türkçe Yok. Yok. Yok

DERS ÖĞRETİM PLANI. Seçmeli Yüksek Lisans. Örgün Eğitim. Türkçe Yok. Yok. Yok Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati Haftalık Laboratuar

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX B İ R İ NCİ Cİ LT GİRİŞ... 3 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU KAVRAMI 1. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA HAYATI KAVRAMI... 7 2. ÇALIŞMA HUKUKUNUN SOSYAL POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ...

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN

Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN Doğuş Üniversitesi İTÜ Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İşletme Fakültesi Hukuk Fakültesi BİREYSEL Ş HUKUKU 6. BASKI Yayın No

Detaylı

ORGANİZASYONEL YAPILANMA VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI WORKSHOP U

ORGANİZASYONEL YAPILANMA VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI WORKSHOP U ORGANİZASYONEL YAPILANMA VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI Pek çok insan kaynakları profesyonelinin teorik bilgim tam ancak bir sistemi A dan Z ye kurabileceğ imi zannetmiyorum tarzı yorumları ile sıklıkla

Detaylı

Ebru Beyza Bayarçelik. Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi

Ebru Beyza Bayarçelik. Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi Ebru Beyza Bayarçelik Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi Yay n No : 2744 İşletme-Ekonomi : 580 1. Baskı Eylül 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-767 -

Detaylı

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI Dr. Ümit ORHAN I Yay n No : 2844 İletişim Dizisi : 98 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-867 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

Prof. Dr. Turgut Göksu

Prof. Dr. Turgut Göksu Sunum Planı İnsan Kaynağını Bulma (Tedarik) Süreci İK İhtiyacının Belirlenmesi İç Kaynaklar Dış Kaynaklar İşe Alma İşe Almada Uygulanan Sistemler İşe Almada Uygulanan Yöntemler İşe Alma İlkeleri Sınavlar

Detaylı

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI (2010 REVİZYONU URDG 758) MAKALELER Editör Prof. Dr. Nuray EKŞİ İstanbul 2011 Yay n No : 2461 Hukuk Dizisi : 1200 1. Bask Mayıs 2011 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ömer Faruk GÖRÇÜN Kadir Has Üniversitesi Örnek Olay ve Uygulamalarla TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II Yayın No : 2874 İşletme-Ekonomi Dizisi : 573 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL 2. Baskı - Mart 2013 - İSTANBUL

Detaylı

DERS ADI DERS KODU YARIYIL TEORİ+UYGULAMA (SAAT) AKTS İşletme Hukuku İŞLE 203 3 3+0 3

DERS ADI DERS KODU YARIYIL TEORİ+UYGULAMA (SAAT) AKTS İşletme Hukuku İŞLE 203 3 3+0 3 Ders Tanıtımı DERS ADI DERS KODU YARIYIL TEORİ+UYGULAMA (SAAT) AKTS İşletme Hukuku İŞLE 203 3 3+0 3 DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN DÜZEYİ ÖĞRETİM ELEMANI : Türkçe : Zorunlu : Lisans : Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İş Hukuku BIL411 7 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ. Beta

Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ. Beta Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ Beta Yay n No : 2802 İşletme Ekonomi Dizisi : 551 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-826 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR Bölüm 2 BİREYSEL İŞ HUKUKU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR Bölüm 2 BİREYSEL İŞ HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR 11 1.1.İş Hukuku Kavramı 12 1.2.İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 12 1.2.1.Avrupa daki Gelişimi 12 1.2.2.Türkiye deki Gelişimi 13 1.3.İş Hukukunun Kaynakları

Detaylı

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Özlük ve Kadro Grup Başkan Vekili. Hacer ÖZDOĞAN

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Özlük ve Kadro Grup Başkan Vekili. Hacer ÖZDOĞAN T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 21-25 MAYIS 2012 TARİHLERİ ARASINDA İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİLERİ KONULARINI ESAS ALAN SEMİNER SENDİKAMIZIN DA KATKILARIYLA ANTALYA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti Esra ÇAYHAN Ebru OĞURLU Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı Son 10 Yılda Ne Değişti İstanbul - 2014 Yayın No : 3110 İşletme-Ekonomi : 666 1. Baskı Haziran 2014 İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Temel İşletmeciliğe Giriş. Prof. Dr. Canan Çetin

Temel İşletmeciliğe Giriş. Prof. Dr. Canan Çetin Temel İşletmeciliğe Giriş Prof. Dr. Canan Çetin İstanbul-2012 Yay n No : 2791 İşletme-Ekonomi Dizisi : 592 1. Bask Kasım 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-813 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ VE ÖLÇÜMÜ Kemal Pehlivanoğlu Genel Müdür - İNKA Eğitim ve Danışmanlık A.Ş kpehlivanoglu@inkadanismanlik.com.

EĞİTİM KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ VE ÖLÇÜMÜ Kemal Pehlivanoğlu Genel Müdür - İNKA Eğitim ve Danışmanlık A.Ş kpehlivanoglu@inkadanismanlik.com. EĞİTİM KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ VE ÖLÇÜMÜ Kemal Pehlivanoğlu Genel Müdür - İNKA Eğitim ve Danışmanlık A.Ş kpehlivanoglu@inkadanismanlik.com.tr Performans yönetim sistemi, gerçekleştirilmesi beklenen

Detaylı

Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN

Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN Doğuş Üniversitesi İTÜ Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İşletme Fakültesi Hukuk Fakültesi BİREYSEL Ş HUKUKU 7. BASKI İSTANBUL

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI DENEME SORULARI

İNSAN KAYNAKLARI DENEME SORULARI İNSAN KAYNAKLARI DENEME SORULARI 1-) Tarihi süreç içerisinde bir işletme çalışanlar için 1990 lardan sonra aşağıdaki hangi kavramı kullanmıştır? A) İşgücü B) İşçi C) İnsan gücü D) Entelektüel sermaye E)

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARINDA YER ALAN SÜRELER İş Kanunu İş Kanunu (1475) Basın

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin 2. Baskı İstanbul-2015 Yay n No : 3287 İşletme-Ekonomi Dizisi : 738 1. Bask Eylül 2014 STANBUL 2. Bask

Detaylı

Prof. Dr. Nurgül Chambers. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi. Beta

Prof. Dr. Nurgül Chambers. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi. Beta Prof. Dr. Nurgül Chambers Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi TÜREV PİYASALAR Beta Yayın No : 2202 İşletme-Ekonomi Dizisi : 344 2. Bası - Ekim 2007 - İSTANBUL 4. Basım

Detaylı

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM SÖZLEŞME TÜRÜNE (BELİRLİ - BELİRSİZ SÜRELİ ) SÖZLEŞMEDE YILLIK ÜCRET ZAMMI OLUP OLMADIĞINA ÜCRETE FAZLA MESAİ DAHİLDİR HÜKMÜ OLUP OLMADIĞINA İŞ TANIMINA REKABET YASAĞI

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Çalışan Kavramının

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

Hizmet Sözleşmelerinde HASILAT MUHASEBESİ. Dr. Melis ERCAN

Hizmet Sözleşmelerinde HASILAT MUHASEBESİ. Dr. Melis ERCAN Hizmet Sözleşmelerinde HASILAT MUHASEBESİ Dr. Melis ERCAN Yayın No : 3106 Muhasebe Dizisi : 2 1. Baskı - Haziran 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-133 - 9 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı için Tür

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER İÇİNDEKİLER B İR İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER I- ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKMEYENLER... 19 II- MAVİ KART SAHİBİ

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ...VII İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX BİRİNCİ BASKIYA

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi İçindekiler 1.1. GENEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ I. MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ... 3 1. MALİYET MUHASEBESİNE İLİŞKİN ANA KAVRAMLAR... 3 1.1. Gider Kavramı... 3 1.2. Harcama Kavramı... 3 1.3. Maliyet

Detaylı

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta Derleyenler H. Cenk Sözen H. Nejat Basım ÖRGÜT KURAMLARI A. Selami Sargut Ali Danışman Ali Fıkırkoca H. Cenk Sözen H. Nejat Basım H. Okan Yeloğlu Harun Şeşen İpek Kalemci Tüzün Sait Gürbüz Ünsal Sığrı

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri)

İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri) İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri) Öcal Kemal EVREN İş Müfettişi İŞ MEVZUATI AÇISINDAN İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri) 6. Baskı Ankara, 2010 İş Mevzuatı

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı