ORTAK B R V ZYON ADINA 06 > 08 > 07 > 12 > 10 > 09 > 16 > 13 > 14 > BAfiYAZI Ç NDEK LER. FUARLAR HMF, mermere damgas n vurdu!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTAK B R V ZYON ADINA 06 > 08 > 07 > 12 > 10 > 09 > 16 > 13 > 14 > BAfiYAZI Ç NDEK LER. FUARLAR HMF, mermere damgas n vurdu!"

Transkript

1

2 Ç NDEK LER BAfiYAZI FUARLAR HMF, WIN 2006 Fuar nda yine dünyan n yükünü kald rd 06 > FUARLAR HMF, mermere damgas n vurdu! 07 > Ç M ZDEN B R 10 ayl k k demiyle Y l n Çal flan seçildi. 08 > ORTAK B R V ZYON ADINA Merhaba, ÜRÜNLER M Z Büyük konufluyoruz! 09 > GÜNDEM Kore demek Hyundai demek! 10 > MÜfiTER LER M Z Rize'nin hakl gururu; Ekflio ullar 12 > HMF Makina olarak bundan üç y l önce pazara ad m att m zda vizyonumuz büyüme, hedefimiz de pazar liderli ini yakalamakt. Stratejimiz ise koflulsuz müflteri memnuniyeti üzerine kuruldu. Hyundai, Atlet ve Hydro Khan gibi kendi alanlar nda dünyan n en iyi markalar yla ifl ortakl klar m z bafllatt k. Ürün gam m z sürekli yeniledik, büyüttük ve son teknolojilerle zenginlefltirdik ve 2005 y llar nda paletli ve lastik tekerlekli ekskavatörlerde pazar liderli ini yakalamam z bütün bu çabalar m z n bir karfl l yd adeta. Üstelik Hyundai taraf ndan üst üste iki y l Dünyan n En Baflar l Distribütörü olarak ilan edildik. Potansiyel pazar aray fllar m - za paralel bayi a m z güçlendirmeye, ekibimizi büyütmeye, servis teflkilat m z da altyap ve insan kayna olarak zenginlefltirmeye devam ediyoruz. HMFVizyon, kurumsal duruflumuzu en do ru ifade edecek, bizi yak ndan anlatacak, tan tacak, bilgilendirecek dergimizin ad. HMFVizyon da baflar m zda rol oynayan müflterilerimiz, bayilerimiz, çal flanlar m z ve ürünlerimizle ilgili konu ve konuklara yer verece iz. HYUNDAI J.J.Kim: Türkiye üçüncü büyük ihracat pazar m z 13 > BAY LER M Z Da tafl Hyundai yapt k 14 > DEPARTMANLARIMIZ Maraton sat fl sonras nda bafll yor 16 > flte 2003 ün son aylar nda bafllad m z bu uzun maratonda zaman zaman verece imiz molalara da HMFVizyon ile damga vurmak istedik. HMFVizyon kurumsal duruflumuzu en do ru ifade edecek, bizi yak ndan anlatacak, tan tacak, bilgilendirecek dergimizin ad. Her üç ayda bir Pazarlama Departman n n koordinatörlü ünde yay mlanacak. Bizimle sizler aras nda bir köprü kuracak HMFVizyon un ad n n belirlenmesindeki yorumlar n za teflekkür ediyor, bundan sonra da derginin içeri ine yönelik katk lar n z bekliyoruz. HMFVizyon da baflar m zda rol oynayan müflterilerimiz, bayilerimiz, çal flanlar m z ve ürünlerimizle ilgili konu ve konuklara yer verece iz. lk say m zda Hyundai nin en önemli isimlerinden Sat fl ve Üretimden Sorumlu Baflkan Yard mc s J.J. Kim le gerçeklefltirdi imiz röportaja yer veriyoruz. Müflteri cephesinden Ekflio ullar nflaat Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Ekfli, bayiler bölümünde ise Diyarbak r ve civar nda Hyundai sat fllar n adeta patlatan Nett Makina Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Kemal Ad güzel sayfalar m za konuk oluyor. Belki de en büyük pay onlar n diyebilece imiz HMF çal flanlar n da departman ve içimizden biri köflelerinde ele al yoruz. Sat fl Sonras Hizmetler (SSH) ve daha bir y l dolmadan y l n eleman seçilme baflar s - n gösteren Pelin Alkin i daha yak ndan tan t yoruz sizlere. HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C A.fi. Yayg n süreli yay n Üç ayda bir yay mlan r. Bu dergide yay nlanan haber, foto raf ve yaz lar izin al nmadan kaynak gösterilerek dahi kullan lamaz. Tipografik hatalar ba lay c unsur teflkil etmez. mtiyaz Sahibi Tamer Öztoygar HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Hüseyin Çelik Sok. Nail Ergin fl Merkezi No:7 Bostanc stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü Reyhan U urlu Yücel HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Hüseyin Çelik Sok. Nail Ergin fl Merkezi No:7 Bostanc stanbul Yay n Kurulu Ömer Uzun, Serhad Taflk nmeriç, H.Nüzhet Gökberk, Bora Ça larcan, Elvan Küçükdemiral, P nar Topkaya Yönetim Adresi HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Hüseyin Çelik Sok. Nail Ergin fl Merkezi No:7 Bostanc stanbul - Tel: (Pbx) Faks: Yap m Rota Yay n, Yap m, Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Yaz flleri Türkflan Zeytino lu Cihan Ald k Banu Ayseli Görsel Yönetmen Özgül Sarar Kara Görsel Uygulama Murat Genç P nar Gazanfer Yasemin Can Bask Tarihi Nisan Bask Tor Ofset Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) Da t m HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C. A.fi. Olmazsa olmazlar m z aras nda yer al yor yeni ürünlerimizi tan taca m z sayfalar. Keza kat ld - m z fuarlar ve bayi gezilerimiz de içeri imizde yer alan di er önemli bafll klar. Keyifle okuyaca n z umuyoruz. Bir sonraki say da ortak bir vizyonda yine buluflmak üzere sa l cakla kal n Tamer Öztoygar Genel Müdür > 03

3 HABERLER 2004 ve 2005 in en baflar l distribütörü HMF Makina 2004 y l nda oldu u gibi 2005 y l nda da Hyundai Construction Equipment / Kore merkez taraf ndan Dünyan n En Baflar l Distribütörü unvan na lay k görüldü. HMF Makina dan, ekskavatör liderli i Hyundai fl Makinalar Türkiye Temsilcisi HMF Makina, 2005 y l hedeflerine ulaflmas n bir bayi toplant s ve akflam yeme iyle kutlad. HMF Makina, 28 Ocak'ta stanbul Ritz-Carlton Hotel'de düzenledi i 2006 y l n n ilk bayi toplant s nda, 2005 y l hedeflerine ulaflmadaki baflar - s n ve 2006 y l na yönelik hedef ve stratejilerini bayileriyle paylaflt. HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar, yapt aç l fl konuflmas nda: 2005 y l beklendi i üzere gayet olumlu geçti. 2006'da hedeflerimiz daha da yüksek ve bayilerimizle beraber bu hedeflere mutlaka ulaflaca z dedi. Toplant da 2005'in baflar l bayileri Kristal Maket le ödüllendirildi. Kutlama, Zorba Restaurant'taki akflam yeme iyle noktaland. ROBEXTRA, ifl makinan z n yeni dostu Petrol Ofisi ve HMF iflbirli i sonucunda yeni bir madeni ya ve antifriz markas do du: ROBEXTRA. HMF, 2005 baflar s n Brezilya gezisi ile kutlad... HMF Makina, 2005 y l hedeflerine ulaflmas n düzenledi i Brezilya bayi gezisiyle kutlad y l n da 2004 y l nda oldu u gibi paletli ve lastik tekerlekli ekskavatör grubunda lider tamamlayan HMF Makina, bu baflar s nda büyük eme i olan bayileri ile müthifl bir organizasyonda bulufltu. Bu y l bayileri ile Brezilya Gezisi'nde bir araya gelen HMF Makina, 15 kiflinin kat ld bir haftal k seyahatte oldukça nefleli anlar geçirdi. Brezilya'n n do al güzelliklerinin, turistik bölgelerin ve adalar n n gezildi i seyahatten herkes çok mutlu bir flekilde geri döndü y l n n da baflar l bir y l olaca ve hedeflerin tutturulaca konusunda tüm bayiler gerekli deste i vereceklerini her f rsatta dile getirdiler. HMF Makina, 90 ülkedeki 412 distribütör aras ndan, Türkiye pazar nda 2005 y l nda göstermifl oldu u baflar grafi i ile ifl makinalar ve endüstriyel ürünlerde en baflar l distribütör seçildi. Ödül, Kas m 2005 VIP Kore Müflteri Gezisi ard ndan yap lan gala yeme inde Genel Müdür Tamer Öztoygar'a verildi. HMF, 2004 y l nda oldu u gibi 2005 y l nda da Türkiye pazar nda a r ifl makinalar ve ekskavatör ürün grubunda liderli ini devam ettiriyor. Bugün sat lan her alt paletli ekskavatörden biri ve her dört lastik tekerlekli ekskavatörden biri Hyundai dir. 8 Mart'a özel kutlama... HMF, bayan çal flanlar na 8 Mart Dünya Kad nlar Günü sebebiyle çok özel bir kart eflli inde cilt bak m ve masajdan oluflan hediye seti arma an etti. HMF bayanlar alt ay içinde istedikleri bir zamanda kullan lmak üzere hediyelerini 8 Mart'ta Genel Müdürlük'te düzenlenen küçük bir törenle ald lar. Bir de hat ra foto raf çektirdiler. Tüm kad nlar n Kad nlar Günü kutlu olsun. HMF, ifl makinalar nda kullan lmak üzere üretti i ROBEXTRA'y alt farkl seçenekte ve uygun fiyat avantaj yla 1 Nisan da pazara sundu. Madeni ya larla birlikte ROBEXTRA antifiriz de ifl makinalar kullan c lar n n ilgisine sunuldu. Hyundai d fl ndaki di er ifl makinalar nda da kullan labilme özelli e sahip ROBEXTRA markal ürünler ilk kez 29 Mart'ta zmir'de yap lan Marble Fuar 'nda tüketicisiyle bulufltu. ROBEXTRA kalitesiyle makinan z n performans n art r yor, ömrüne ömür kat yor. HMF, müflterileriyle Antalya da bulufltu HMF Makina, Antalya Bayisi H.Turan Önal deste iyle yakalad yükselifl grafi ini müflterileri için düzenlenen bir akflam yeme i organizasyonuyla kutlad. Antalya Titanic Beach & Resort Hotel'de 15 fiubat 2006 gecesi düzenlenen yemekte Antalya Bayisi Turan Önal ve HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar birer konuflma yaparak HMF nin baflar s na katk da bulunan müflterilerine teflekkür ettiler. Yemek esnas nda yap lan çekiliflle flansl befl müflteriye sürpriz hediyeler da t ld. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan sanatç Erdinç ve orkestras kat l mc lara e lenceli saatler yaflatt. Geceden memnun ayr lan müflteriler Hyundai'ye olan sadakat ve güvenlerini bir kez daha göstermifl oldular. ISO 9001:2000 Kalite Belgesi al nd Özellikleri: Solvent rafine, yüksek vizkozite indeksli parafinik esasl baz ya lardan üretilir. Afl nma, oksidasyon, pas ve köpük önleyici katk maddesi içerir. Havadan ve sudan ayr lma özelli i çok iyidir. ROBEXTRA Seçenekleriniz HMF Makina ve Servis A.fi., 17 Mart 2006 tarihinde ISO 9001:2000 Kalite Belgesi ald. Belgelendirme çal flmalar s ras nda projeye denetçi olarak Ömer Faruk Durmufl, P nar Topkaya, Elvan Küçükdemiral, lker Urcan, Nergis Özbek destek verdi. HMF'nin üst düzey yöneticileri Ömer Engin Uzun, Serhad Taflk nmeriç, Fatih T nastepe, Can Yaylac o lu, Reyhan U urlu Yücel, Suat K ral, Tarkan Yorulmaz da kalite belgesi sürecinde yönlendirmeleriyle tak m arkadafllar n yaln z b rakmad lar. Kalite belgesi alma projesi Tamer Öztoygar önderli inde gerçekleflti. Çal flmalar ve denetim sürecinde destek veren tüm HMF'lilere teflekkür edildi. ROBEXTRA TURBO MOTOR OIL 15W40 ROBEXTRA MOTOR OIL 20W50 ROBEXTRA HYDRO OIL 46 ROBEXTRA HYDRO OIL 68 ROBEXTRA TRANSMISSION 85W140 ROBEXTRA GRES ROBEXTRA ANTIFREEZE 04 < > 05

4 FUARLAR HMF, WIN 2006 Fuar nda yine dünyan n yükünü kald rd HMF, mermere damgas n vurdu! WIN 2006 Fuar ndan sonra Mermer Fuar nda da Hyundai rüzgar esti. fl makinas kovas görünümlü stand büyük ilgi çekti. R500LC-7 fuar n ilgi oda oldu. Türkiye ve Avrasya Bölgesi nin 7 lider uzmanl k fuar n tek çat alt nda bir araya getiren WIN - Dünya Endüstri Fuar nda, sektöre yönelik tüm bilgi ve birikimlerini paylaflan HMF Makina, sergiledi i ürünlerle ziyaretçilerin be enisini kazand. HMF Makina, otomasyon, makina, kaynak, tafl ma-depolama, lojistik kimya ve hidrolik pnömatik sektörleri olmak üzere imalat endüstrisinde faaliyet gösteren firmalar ortak bir platformda buluflturan WIN Fuar nda, Hyundai forklift ve Atlet markal depo içi ekipman ürünlerini 10. Salonda 160 m 2 lik stand nda sergiledi. HMF stand ve sergilenen tüm ürünler be eni toplarken, özellikle ürün demosu gerçekleflen Hyundai HDF 30-5 ve Atlet URF Tergo Forte ilgi oda oldu. Bu y l fuar boyunca 326 ziyaretçiye ait müflteri formlar dolduruldu. Ziyaretçilerden 151 i sadece Hyundai Forkliftlerle, 87 si sadece Atlet ürünleriyle ilgilendi. Kalan 88 ziyaretçi ise tüm markalar m zla ilgili bilgi almay tercih etti. Atlet boyundan büyük ifller yap yor Hyundai ifl makinalar ve forkliftlerinin yan s ra, Atlet depo içi ekipmanlar n n da Türkiye distribütörlü ünü yapan HMF Makina, fuarda Atlet in depolama ve istifleme makinalar n da teflhir etti. HMF fl Gelifltirme Müdürü Serhad Taflk nmeriç, sveçli bir marka olan Atlet in marka imaj n n sa laml k ve uzun ömürlülükten yola ç karak olufltu unun alt n çizdi ve Atlet çal flma ömrü boyunca minimum maliyet kavram na odaklanm fl bir marka. Kuzey ülkelerinden bunu pek beklemezsiniz. Çünkü onlar için sa laml k ön plandad r. Ancak Atlet için sat fl fiyat ndan ziyade makinan n hayat boyunca en az maliyetle operasyonda kalmas birinci öncelikli konudur dedi. WIN sadece sat fl odakl düflünmemek laz m Serhad Taflk nmeriç 2005 y l n baflar yla kapayan Atlet için son olarak flu yorumlar yapt : En az ndan ürünümüzü referans olarak sunabilece imiz Eczac bafl ve Koç Grubu gibi müflterilerle çal flma imkân bulduk. Emanuel Matthaei Atlet in Türkiye Bölge Sat fl Müdürü (Solda) Serhad Taflk nmeriç HMF fl Gelifltirme Müdürü (Sa da) Atlet in fark uzmanlaflmas Atlet in Türkiye Bölge Sat fl Müdürü Emanuel Matthaei de WIN Fuar sebebiyle Türkiye deydi. Türkiye nin kendileri için önemli bir Pazar oldu unu vurgulayan Matthaei; Bu yüzden geçen y l HMF gibi pazar n nabz n yak ndan takip eden bir firmayla sektöre girifl yapt k. Beklentilerimiz çok olumlu bu yüzden hiçbir fuar kaç rm yoruz dedi. Atlet sadece depo içi ekipmanlar üreten bir firma, bu alanda tam bir ürün yelpazesi sunuyor müflterisine. Belli bir alanda uzmanlaflmas Atlet markas n n en büyük gücünü oluflturuyor. 650 çeflit ürün gam n n yan nda müflteriye sundu u özel çözümler de var. Standart üretim band ndaki makinalar üzerinde talep edilen de ifllikler teknolojinin ve mühendisli in elverdi i ölçüde yap l yor. 29 Mart - 1 Nisan 2006 tarihleri aras nda zmir Fuar Alan içindeki Kültürpark ta gerçekleflen 12. Marble Uluslararas Do altafl ve Teknolojileri Fuar, sektör temsilcilerinin son teknoloji harikalar n sergiledi i genifl kat l ml bir buluflmayd. HMF Makina, Hyundai markal paletli ekskavatör, yükleyici ve forkliftlerine ek olarak Kwanglim - Hydro Khan markal k r c lar ile fuardaki yerini ald. Ayr ca özel olarak üretilmifl Hyundai ROBEXTRA Madeni Ya lar da ilk kez fuarda sergilendi. 495 m 2 lik aç k alanda ürünleri ve a r ifl makinas kovas görünümlü HMF Makina stand fazlas yla ilgi gördü. Marble Fuar vas tas ile ilk kez görücüye ç kan ve k rm z hal üzerinde sergilenen Hyundai nin son harikas R500LC-7 büyük be eni toplad. Bu y l 200 ün üzerinde doldurulan ziyaretçi formlar na göre, ziyaretçilerin büyük ço unlu u Hyundai fl Makinas ürünleri ile beraber, Hyundai Forklift ve Kwanglim Hydro Khan k r c ürünleri ile yak ndan ilgilendi. Fuarda ayr ca 20 nin üzerinde ürün sat fl gerçekleflti. Fuarda eme i geçen tüm arkadafllara tekrar teflekkür ederiz. 06 < > 07

5 Ç M ZDEN B R 10 ayl k k demiyle Y l n Çal flan seçildi HMF deki ilk y l n May s ay nda dolduracak olan Pelin Alkin, vaktinden önce gelen bu ödülü büyük oranda iflini severek yapmas na ba l yor. Pelin Alkin, efli Murat ve o lu Görkem le birlikte... Pelin Alkin, HMF Makina da kritik süreçlerinden biri olan lojistik ve sat fl destek iliflkilerini yürütüyor. Yo un bir telefon trafi i oldu unu söyleyen Alkin, yüzünden hiç eksik etmedi i gülümsemesiyle Ne kadar zor ve stresli geçse de günün yorgunlu unu 18 ayl k o lum Görkem Murat gördü ümde at yorum diyerek yaflam enerjisinin s rr n veriyor. Pelin Alkin le Pazar kahvalt s k vam nda bir söylefliyi evinde, efli ve o luyla birlikte yapt k. Sizi yak ndan tan mak istiyoruz 1978 stanbul do umluyum ama aslen Artvinli yim. Kocaeli Üniversitesi ktisat Fakültesi ni bitirdim. Üniversitede okurken evlendim. Annem Akbank tan emekli banka müdürü, babam ise eczac. Üniversiteden mezun olduktan sonra uluslararas nakliye sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çal flmaya bafllad m. Pozisyonum gere i ithalatihracatç ve sat n almac larla temas halindeydim. ktisat mezunu olmam ve ailemin bankac l k sektörüne olumlu bak fl aç s gibi sebeplerle 1.5 y l sonra fl Bankas na girdim. Fakat sektörün bana mekanik gelmesi, esnekli e izin vermemesi ve kat hiyerarflik yap s nedeniyle bankac l k tecrübem k sa sürdü. Daha sonra iki y l kadar Hollandal bir kumafl firmas n n Türkiye mümessilli ini yapan bir flirkette çal flt m. Do um iznime ayr lmadan önce ara vermeden görevime dönmeyi düflünüyordum ama o lumun belki de bana en fazla ihtiyaç duyaca bu dönemde onu yaln z b rakmak istemedim. Görkem Murat 8 ayl kken bir arkadafl m vas tas yla HMF de çal flmaya bafllad m. Y l n çal flan ödülünü alman z neye ba l yorsunuz? flimi severek yapmama ba l yorum. çimdeki pozitif enerji hem iflime hem çevremdekilere yans yor san r m. Beni bu unvana lay k gören arkadafl ve yöneticilerime teflekkür ederim. Hiç zor zamanlar n z olmuyor mu? Muhakkak oluyor. Görevim ana hatlar yla yurt d fl ndan makinalar n gelifli, nakliyeler, stoklarla bayi taleplerini buluflturmak ve Leasing ifllemleri süreçlerini makinalar müflteriye teslim edilene kadar takip etmeyi kaps yor. ster istemez t kan kl klar yaflanabiliyor. Müflterilerinizin dilinden anlayabiliyor olmak belli bir yeterlilik istiyor san r m Asl nda müflteriyle çok fazla temas m olmuyor. Daha ziyade bayilerle diyalog halindeyim. Takip etti im süreç içerisinde problem yaflayan müflterilere karfl çözüm odakl olmaya çal fl yorum. HMF de hem tedarik zinciri yönetimi konusunda hem de sat fla yönelik e itimler ald m için kriz durumlar nda so ukkanl olabiliyorum. HMF nin en be endi im yönlerinden biri de çal flan n e itim anlam nda destekleyen bir firma olmas. Nas l görüyorsunuz HMF nin gelece ini? fl makinalar pazar n n da potansiyel anlamda uygun konumda olmas ile h zl bir ivme kazan lm fl. Ben bu olumlu geliflimin hem sektör hem de flirketimiz için devam edece ini düflünüyorum. fiirket de kalifiye personel al mlar ile gelece e yat r m yap yor. Yöneticilerle iliflkileriniz nas l? Nas l bir organizasyon var? Operasyon ve sat fl direktörümüze ba l olarak çal fl yorum. Kendisi ve genel müdürümüz sektörü iyi bilen profesyoneller. Çok do ru yönlendirmeler al yorum ve bu da kendimi gelifltirmeme olanak sa l yor. Gerekli noktalarda inisiyatif kullanabilmem, içinde bulundu um kuruma duydu um güveni art r yor. fiirket içinde sosyal bir kaynaflma var ve üst yönetim de çal flanlar na de er veriyor. HMF çok dinamik bir firma. Genç bir kadroya sahip ve herkes iflini iyi yapmak, flirketi daha iyi yerlere tafl mak için u rafl veriyor. Özel zamanlar n zda neler yapmaktan hofllan yorsunuz? Hobileriniz var m? Biz evimizde vakit geçirmeyi seviyoruz. Evimizde günün stresini atabiliyoruz. Eflimle en büyük keyfimiz DVD de film seyretmek. kimiz de kitap okumay seviyoruz. Ben özellikle son dönemde çocuk e itimi a rl kl kitaplar okuyorum. Eflim spor yapmay seviyor, Uzak Do u dövüfl ve savafl sanatlar ile ilgileniyor. Görkem Murat n büyüdü ünde kitaptan ve spordan zevk almas için flimdiden elimizden geleni yapmaya çal fl yoruz. 4.5 yafl nda bir Alman Kurt köpe imiz vard fakat o lumuz 8 ayl kken kaybettik maalesef. leriki y llarda yeniden bir köpek almay düflünüyoruz. Büyük konufluyoruz! Hyundai teknolojisinin sundu u en büyük ve en güçlü ekskavatörle tan flmaya haz r m s n z? Huzurlar n zda R500LC-7 R500LC-7 kimlik kart Cummins'in en güçlü ve en yüksek performansl motoru QSM11-C ÜRÜNLER M Z Çift kule dönüfl motoru Ar za teflhisine olanak veren bilgisayarl kontrol paneli Yüksek performans ve kolay kullan m için pompa ve motoru ayn anda kontrol eden CAPO (Bilgisayarl güç otomasyon sistemi) Özellikle a r flartlar, maden ocaklar için üstün koparma kuvveti Konforlu kontrol kabini Klima, mazot dolum pompas, radyoteyp, bom-arm güvenlik valfleri (güvenlik için) bulunuyor. Tafl-mermer oca ve maden endüstrisinin ihtiyaçlar n karfl lamak üzere üretilen R500LC-7, di er tüm Hyundai'ler gibi Cummins motorla güçlendirilerek, yedek parça ve servis kolayl avantajlar yla HMF Makina taraf ndan sektöre sunuldu. Kullan c lar n daha fazla güç/performans iste ine yönelik beklentileri sebebiyle Koreli mühendisler taraf ndan dizayn edilen R500LC-7, ayarlanabilir palet sistemine ve çok daha seri kule dönüflü ve kule dönüfl frenlemesine sahip. R500LC-7, üzerindeki kontrol modülü sayesinde de iflik ifl ortamlar için en iyi performans gösterecek flekilde kullan m olana sunuyor. Bir y ld r dünyan n çeflitli yerlerinde denenerek performans, verimlilik ve dayan kl l k gibi pek çok yönlerinden test edilen Hyundai'nin son ürünü daha az yak t tüketimi ve daha fazla performans avantajlar n kullan c lar na bir arada yaflat yor. 08 < > 09

6 GÜNDEM Kore demek Hyundai demek! HMF Makina n n müflterilerine ve bayilerine yönelik geleneksellefltirdi i Kore gezilerinin bir yenisi daha Mart 2006 tarihleri aras nda yap ld. Bayiler ve müflteriler sahip olduklar Hyundai ürünlerinin gücünü ve büyüklü ünü yak ndan gördüler. Geçti imiz y l paletli ve lastik tekerlekli ekskavatör segmentlerinde Hyundai ifl makinalar yla pazar lideri olarak kapatan HMF Makina, bu baflar da pay sahibi olan bayi ve müflterilerini Kore deki Hyundai genel merkezine götürdü. Farkl bölgelerden gelen 40 kifliden oluflan bayi ve müflteriler Hyundai nin üretim tesislerini gezdiler, yetkililerden son geliflmeler ve yeni model ifl makinalar yla ilgili bilgi ald - lar, ard ndan da Kore nin tarihi ve turistik bölgelerini ziyaret ettiler. Kore fiehitleri nin bulundu u Busan daki mezarl da gezen Hyundai bayi ve müflterileri unutulmaz an larla döndüler. Bayi gezisiyle ilgili izlenimlerini HMFVizyon okuyucular yla paylaflan HMF Makina Operasyon ve Sat fl Direktörü Ömer Uzun, Hyundai nin büyüklü ünü görmek için mutlaka Kore ye gitmek gerekti ini ifaderek ederek; Dünyan n en büyük transatlantiklerinin yap ld Kore Fabrikas nda kilometrelerce gitseniz bile fabrika bitmiyor. Bir bina büyüklü ünde ve çok yüksek beygir gücünde motorlar n yap ld bir fabrika buras. çine 500 ifl makinas n n rahatl kla s - abilece i büyüklükte gemiler infla ediliyor. Fabrikay gören her müflterimiz, Hyundai neymifl böyle? diyerek hayranl klar n dile getiriyorlar. Bu büyük kompleks yap içinde ifl makinalar n üreten bir bölüm var. Gezimiz boyunca buray ve yedek parçalar n tutuldu u depoyu gezdik. Eskiden kimi bayi ve müflterimizde Kore mal n n düflük kaliteli oldu una dair bir inan fl vard. Buray gördükten sonra Hyundai nin bu kadar büyük oldu unu bilmiyorduk özelefltirisini getiriyor ve kalitesine daha çok güvenmeye bafll yorlar. Hyundai nin büyüklü ünü ve teknolojisini gören her müflterimiz de döner dönmez al mlar na h z veriyor. Kore gezimizin ana amac bayilerimize ifl ortaklar n n gücünü ve güvenilirliklerini göstermek. Kore deki genel merkezin iddias da bu zaten, Buraya gelip, bizi gören, makinay zaten al r diyorlar. Turistik aç dan da zengin bir program Kore gezisi ifl odakl oldu u kadar turistik amaçlara da hitap eden program yla kat - l mc lar n renkli an larla ülkelerine dönmesine vesile oldu. Kore fiehitli i nin yan s - ra Buda Tap naklar n gezen Hyundai bayi ve müflterileri, flimdiye kadar hiç görmedikleri egzotik bitkileri ve Türk damak tad na pek hitap etmeyen Kore mutfa n yak ndan tan m fl oldular. Hyundai; büyük bir imparatorluk Büyük tonajl gemi yap m ndan otomotiv ve ifl makinalar na kadar genifl bir yelpazede ürün ve hizmet üreten Hyundai nin ifl makinalar ndaki bafllang c 21 y l öncesine dayan yor. Kuruldu u 1985 y l ndan itibaren yat r mlar yla h zla büyüyen Hyundai bu segmentte Çin gibi büyük bir pazarda liderli i 2004 y l nda yakalayacak kadar baflar - l oluyor. Hyundai nin 2004 verilerine göre y ll k cirosu 8 milyar dolar, bu rakam n 6,1 milyar dolar ihracata ait. Dünya üzerinde 26 bin çal flan var. Türkiye de ekskavatör ve yükleyici pazar nda hakl bir üne sahip olan Hyundai fl Makinalar tüm dünyada tan nan yayg n bir servis ve yedek parça a na sahip. Cummins, Mitsibushi, Toshiba Rexroth, ZF, HHI, Nabco gibi dünyaca ünlü ve kaliteli markalar Hyundai fl Makinalar n n dizel motor, ana pompa, yürüyüfl motoru, valf blo u ve flanz manlar nda kullan l yor. Hyundai Ekskavatörler; seri kule dönüflü ve operasyon h z, yüksek manevra kabiliyeti, düflük ses, rahat kullan m, orijinal k - r c hatt, bom güvenlik kilitleme valfi gibi üstün özelliklere sahip. Ayr ca mazot dolum pompas, bilgisayarl kontol modülü ve ar za tespit sistemi, klima ve kalorifer, delüks radyo kasetçalar, s cak so uk içecek dolab, modern kabin ve kolay ulafl labilir gövde yap s yla da fark yarat yor. Böylece operatörlerin sürüfl zevkini ve performans n art r rken makina sahiplerinin de kalite, sa laml k, dayan kl l k, bol yedek parça, düflük fiyat ve bak m giderleri beklentilerine yan t veriyor. fl makinalar kadar forklift pazar nda da söz sahibi olan Hyundai nin pazardaki ürün gam aras nda dizel, LPG li ve akülü forkliftlerle akülü çekiciler bulunuyor. HMF Makina taraf ndan 2003 y l ndan beri sat fla sunulan Hyundai forkliftler giderek artan bir oranla pazarda talep görüyor. Hyundai fl Makinalar Tarihçesi 1985 Hyundai fl Makinalar n n kuruluflu 1988 Hidrolik ekskavatör üretimi 1990 Tekerlekli yükleyici üretimi 1991 Mini yükleyici serisi üretimi HCE USA Ofisi nin aç l fl 1995 Belçika fabrika ve ofis aç l fl 1995 Çin pazar na girifli- Ortakl k Changzhou Hyundai 1997 ISO Sertifikas n n al n fl -DNV inci ifl makinas ile Kore de rekor üretim serisi ekskavatörlerin tan t m (R210LC-7&R290LC-7) 2002 Çin deki 2. Büyük yat r m ortakl Bejing Hyundai 2003 Yeni tekerlekli yükleyicilerin lansman 2004 Çin pazar lideri 10 < > 11

7 MÜfiTER LER M Z Rize'nin hakl gururu; Ekflio ullar nflaat sektörümüzün ünü Türkiye'yi aflan tan nm fl firmalar nan Ekflio ullar, HMF Makina ile on y l aflk n bir süredir iflbirli i içinde Rize do umlu olan Hasan Ekfli evli; 4 çocu u var. Bir o lu Vak f Yönetim Kurulu'nda görevli. K z Almanya'da mimarl k e itimi al yor. Di er iki çocu u ise henüz lisede. Hasan Ekfli Çocuklar ma para yerine itibar b rakmay tercih ediyorum. Kazan mlar m da ülkenin menfaatleri do rultusunda harc yorum diyor. Türkiye nin en genç yaflta müteahhitlik karnesine sahip olan ismi Hasan Ekfli, Babas Tayyar Ekfli'den mesle i devralm fl. Babam, 1957'de çok zor al nan resmi müteahhitlik belgesiyle ifle bafllam fl ve ilk olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin inflas n yapm fl. Bugün hala bu üniversitede flantiyelerimiz devam ediyor. Ben de babamdan ald m bilgi, y llardan beri edindi im tecrübe ve ifl ahlak m n fl nda iflleri sürdürüyorum. Bugüne de in yapt m z ifllerden dolay hiçbir flikayet almam fl olmam z bizi gururland r yor. Ünü yurtd fl na taflm fl bir firma Hasan Ekfli 9 yafl nda ad m att inflaat sektöründe bir yandan deneyim kazan rken öte yandan da iflin e itimini almaya devam ediyor ve Yap Sanat Okulu nu bitiriyor. Babas n n da teflvikiyle ODTÜ nflaat Mühendisli i'ne giriyor ama dönemin politik koflullar ve üniversitedeki olumsuzluklar sebebiyle e itimini yar da b rakmak zorunda kal - yor y l nda Erzurum Atatürk Üniversitesi E itim Fakültesi'ni bitiren Hasan Ekfli, bugün Nijerya'da devlet baflkan n n s k s k ziyaret etti i inflaat projelerini yürüten büyük bir holdingin bafl nda. Sadece Nijerya da 800 ifl makinas n n bulundu u Ekflio ullar, s n rlar Türkiye d fl na taflm fl birkaç Türk inflaat firmas ndan biri. stanbul'da ve yurdun dört bir yan nda say s z yol, kavflak, viyadük ve al flverifl merkezlerinin yap m n gerçeklefltiren Ekflio ullar n n HMF Makina ile tan fl kl da 1994 y l na kadar gidiyor. HMF ile beraberlik Hyundai'nin Türkiye'de ifl makinalar alan nda pazara girmesi önemli bir geliflmeydi diyen Hasan Ekfli; Rekabet oluflmas nda önemli iki faktör vard r. Birincisi fiyatlar n dengelenmesi, ikincisi istihdam ve ifl gücü aç s ndan tek firmaya ba l kal nmamas. Çeflitlilik önemli çünkü. Türkiye'de zaten flu an inflaatta çok önemli geliflmeler var. Daha ne kadar böyle hareketli gider bilinmez, ama flu an önemli, karl bir alan. Makina kmal fiefi fiükrü Çak r ise HMF ile on seneyi aflk n iflbirli imiz var. Bu süre zarf nda hiçbir problem yaflamad k. Hyundai ekskavatörlerin ifl kapasitesinin yüksek oluflu, önemli ölçüde yak t tasarrufu sa l - yor olmas, yedek parça ve servis hizmetlerinde sa lad klar kolayl k ve makinalar n fiyatlar n n da benzerlerine göre daha uygun olmas HMF ile çal flmam z n temel gerekçeleri. Lastik tekerlekli R200W-7 modeli ile paletli R290LC-7 modellerini kullan yoruz diyor. Büyük bir sinerji: Türkiye Sivil Toplum Kurulufllar Platformu Hasan Ekfli ifladam ve müteahhitli inin yan nda çok önemli baflka bir görev daha yüklenmifl. Bu ayn zamanda bireysel anlamda duydu u sosyal sorumlulu un ve içinde bulundu u topluma daha faydal olma düflüncesinin bir izdüflümü gibi: Türkiye Sivil Toplum Kurulufllar Platformu Baflkanl. STK'lar tan tmak, aralar nda dayan flmay sa lamak, sivil dinamikleri harekete geçirmek gibi pek çok hedefi olan Platformun yan s ra bir de Ekflio lu Vakf n n çal flmalar yla ilgilenen Hasan Ekfli, y llar aras nda da baflkanl n yapt m Vakf n ana amac birlik ve diyalo u gelifltirmek, imkanlar olmayanlara yard m edebilmek, e itim, sa l k gibi konularda çal flmalar yapmak. Türkiye'nin en kalabal k ailesi olduklar n söyleyen Ekfli, Karadeniz'de her y l Ovid Yayla fienlikleri'nde bir araya gelen ailenin kifliye ulaflt n söylüyor. J.J.Kim: Türkiye üçüncü büyük ihracat pazar m z fl makinalar endüstrisinde 32 y l n geçiren Hyundai Sat fl ve Üretimden Sorumlu Baflkan Yard mc s J.J.Kim Hyundai yi ve sektörü de erlendirdi. Hyundai için Türkiye nin büyüme potansiyeli nedir? 2006 y l nda Hyundai nin toplam d fl sat fllar n n %6 s n sa layarak Çin ve Amerika n n ard ndan üçüncü büyük ihracat pazar m z olmas beklenen Türkiye, dünya çap nda ilk befl üretici aras na girme stratejimizde önemli bir rol oynayan ana pazarlardan birisi. Geçti imiz y llarda Türkiye deki sat fllar m zda dikkat çekici bir büyüme sa lad k ve önümüzdeki y llarda da Türkiye deki ifl makinalar pazar n n sürekli büyümesini bekliyoruz. Yeni ürünler ve yat r mlar aç s ndan 2006 y l na yönelik hedefleriniz neler? Dünya ifl makinalar pazar nda öncü bir rol oynamak için ürün yelpazemizi geniflletmeyi planl yoruz ve bu amac n bir parças olarak Ocak 2006 da mini ekipmanlar ve 50 tonluk ekskavatörü piyasaya sunduk. Plan m z bekoloder, teleskopik handlers makinas ve mobil vinç ile geniflletiyoruz. Özellikle bekoloder Türkiye de çok revaçta, dolay s yla biz de yeni ürünler gelifltirmede bekolodere öncelik veriyor ve 2007 y l n n sonunda Hyundai nin kendi bekoloderlerini piyasaya sürmeyi umuyoruz. Sektörün dünya çap nda k sa bir analizini yapabilir misiniz? 2006 y l nda hedeflerimizi yakalayaca m z konusunda iyimseriz. Hyundai Heavy Industries fl Makinalar n n geçen y lki sat fllar önceki y llar n biraz üzerinde, 1.04 milyar ABD dolar olarak gerçekleflti y l nda 1.22 milyar ABD dolar sat fl has lat hedefliyor. Çin deki sat fllar yeniden art yor ve 2006 y l nda 6000 adet ekskavatör satmay bekliyoruz. Bu y l n ilk çeyre inde Çin deki sat fllar, geçti imiz y l n ayn dönemine k yasla %95 artt. ABD deki talebin de %6.5 artarak 2000 adet olarak gerçekleflece ini öngörüyoruz. Bat Avrupa da a r ekipman talebi yavafllamaya bafllad için HHI, Do u Avrupa da yeni pazarlar gelifltirmeyi hedefliyor. Kore nin iç piyasas d fl nda, tüm di er k talarda art fl trendinin devam etmesini bekliyoruz. Hyundai fl Makinalar olarak Türkiye de yat r m yapmay düflünüyor musunuz? Avrupa pazar n ele geçirmek için bir üretim tesisinin gereklili inin fark nday z ve üretim merkezi olarak Türkiye veya Do u Avrupa y en uygun yer olarak görüyoruz. K sa vadede stanbul da bir Yedek Parça Da t m Merkezi kurmay düflünüyoruz. J.J.Kim üniversitede makina mühendisli i e itimi gördü te Kore de ilk ifl makinalar üreticisi olan Hyundai Yanghang firmas nda sat fl sonras hizmetler müdürü oldu. Hyundai Heavy Industries ifl makinalar bölümüne kurucu üye olarak 1985 te kat ld. Burada 26 y l çal flt ktan sonra Amerika da Hyundai Construction Equipment USA da 4 y l baflkan olarak görev yapt. Halen Sat fl ve Üretimden Sorumlu Baflkan Yard mc s olarak görev yap yor. Yeni ürünler hakk nda neler söyleyeceksiniz? Gelecekteki ürün stratejimiz üç boyutlu. Birincisi endüstri ve kalitede en üst düzeye gelinceye kadar ilerlemek. kincisi güncel ürünü gelecek nesle tafl rken daha üst kaliteye getirmek. Son olarak müflterilerimizin aray fl içine girmeden karar vererek al flverifl yapmalar n sa layabilecek flekilde ürün çeflitlerimizi geniflletmek. Mevcut ekskavatörler, lastik tekerlekli yükleyiciler, skid steer loder ve forkliftlerimizin yeni nesillerini gelifltirece iz. Bunun için en iyi performansa sahip ve sorunsuz çal flan makinalar n tasarlanmas amac yla müflterilerimizin sesine kulak veriyoruz. Bu kavram flu anda aç klamak çok zor, ancak ana fikir, iflletim maliyetlerinin verimlili i, operatörün konforu ve çevre dostu ürünler ile performans n art r lmas olacak. Global ölçekte Hyundai nin hedefleri hakk nda neler söyleyebilirsiniz? Hyundai, endüstride inflaat ekipmanlar n n üreticisi ve sa lay c s olarak lk Befl aras - na girmeyi hedefliyor. Bunun için ürünün geniflletilmesi, üründe yenilikler, deniz afl r üretim tesisleri, global parça da t m a n n kurulmas vs. gibi çeflitli fonksiyonlar baflaraca z. Bunlara ek olarak müflterinin bize olan güvenini oluflturmak ve sat fl sonras destek sistemini güçlendirmek için yeni bir e itim merkezi açt k. Sosyal Sorumluluk ad na içinde yer ald n z projeler neler? fiirketimizin parolas Hyundai ile gelece i infla edin. Hyundai ve çal flanlar, yerel ve uluslararas sosyal sorumluluk çal flmalar nda proaktif yer al yor. Güney Asya ve Hindistan vuran Tsunami kurbanlar na ve Katrina Kas rgas ma durlar na gereken deste i hemen verdik. 12 < > 13

8 BAY LER M Z Da tafl Hyundai yapt k d m, bugün bu sat fl rakamlar na ulaflmam mümkün de ildi. Ucuz oldu umuz için çok satm yoruz. Bu sektörde ortalama bir makinan n fiyat dolar civar nda. Kimse ucuz oldu u için kötü makina sat n almaz dolar fazla verir iyi oldu una inand makinay al r. Daha önce tek bir makina satt m müflterimde bugün 17 adet Hyundai makina var. Bizden daha ucuz olan markalar da var. E er insanlar ucuzu tercih etmifl olsayd, pazar lideri onlar olurdu. HMF Makina'n n do udaki en güçlü kalesi Nett Makina. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Kemal Ad güzel 1998'de atm fl firman n tohumlar n. Azmi, ilkeleri ve sa lam öngörüleriyle bugün bölgenin en tan nm fl simalar ndan biri olan Ad güzel için iflin olmazsa olmaz müflteri velinimettir anlay fl. Bölge sat fllar yla HMF Makina'n n Türkiye ortalamas n yükselten Nett Makina'n n baflar s n n s rr da bu belli ki... Diyarbak r için Do unun stanbul'u derler demesine ama çok az insan bilir dünyan n Çin Seddi'nden sonra en eski surlar n n bu kenti çevreledi ini... Surlar n ay rd yeni Diyarbak r'da genifl bir alanda inflaatlar süren yap lar kentin ve bölgenin bu alandaki potansiyeliyle ilgili ipuçlar da veriyor. Nett Makina da yap mlar süren inflaatlarda Hyundai ifl makinalar yla boy gösteriyor. Nas l bafllad n z ticaret hayat na? HMF'yle buluflma nas l oldu? 6 yafl ndan beri çal flma hayat n n içindeyim. Bofl oturdu um tek bir günüm geçmedi diyebilirim. Hatta kendi iflimi kuruncaya kadar tek tatilimi de Kufladas 'nda garsonluk yapt m y l yapabildim. Sezon bitiminde üç gün. Babam memurdu, befl kardefltik, zordu flartlar - m z. Çal flmam gerekiyordu bu yüzden. Günü birlik ifllerden s k ld m ve gazete ilan yla o dönemde Diyarbak r' n en büyük flirketlerinden birinde muhasebecili e bafllad m y l nda bafllad m bu ifli, 1998'de muhasebe flefi olarak b rakt m. Muhasebede hantal bir yap lar vard. Bunu de ifltirdim ve yeni kurdu- um sistemle flirketi adeta yeniden canland rd m, ayr ca 35 kifliden oluflan yeni bir ekip kurdum. Bu yüzden flirket sahipleri uzun bir süre benim ifle geri dönmemi beklediler. Oysa benim için yeni bir mücadele gerekiyordu. Baflar bir noktaya kadar geliyor, sonras sizi tatmin etmiyordu. Üstelik benden sonra bofllu u doldurabilecek donan ml kadrolar da mevcuttu. Ben de kendi iflimi kurmal y m art k diye düflünmeye bafllad m. Nett Makina böylece kuruldu o zaman? Hay r. Önce o dönem stanbul'da Üretim Planlama fiefi olarak çal flan çocukluk arkadafl mla birlikte açt m z küçük büroda inflaat iflleri yapt k. Olmad. Sigortac l deneyelim dedik, istedi imiz gibi gelir sa lamad. Muhasebe yapal m dedik, tutturamad k. O aralar müflterilerimden biri ifl makinas almak istedi ini söyledi, ben de bayisinden komisyon alaca m için baflka bir marka öneriyordum. Adam srarla JCB markas n istedi. Ben de gidip Adana'daki JCB bayisiyle anlaflt m. Ayn ay içinde iki makina daha sat nca alt bayili i teklif ettiler. Hyundai pazara girince daha önceden tan fl kl m olan HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar, Nett Makina'y bölge bayisi yapt. K - sa bir sürede Türkiye genelinde yap lan toplam ifl makinalar sat fl n n üçte birini tek bafl - na gerçeklefltirerek, 32 makina satt k y l nda Hyundai'nin sat fllar n n Türkiye'de patlatmas nda ve Hyundai'nin ekskavatördeki pazar liderli inde önemli katk lar m z oldu. Sat fl grafi imiz sonraki y llarda da sürdü; 2004'te 75, 2005'te 109 makina satarak büyümemizi sürdürdük y l için %35'lik bir art fl bekliyoruz. Hizmet verdi iniz bölgenin büyüklü ü nedir? Do uda Malatya, Hakkari, Van ve fianl urfa hatt üzerindeki 13 ilin bayili ini yap yoruz do umlu Mustafa Kemal Ad güzel, Dicle Üniversitesi Meslek Yüksekokulu mezunu. Babas Atatürk'e duydu u hayranl n bir ifadesi olarak son o luna bu ad vermifl. Evli ve bir k z babas olan Ad güzel, en fazla ailesine özlem duyuyor. fllerinin yo unlu undan dolay ailesine yeterince zaman ay ramad n söyleyen Ad güzel için birlikte ç k lan kayak ve yüzme molal küçük tatillerin önemi çok fazla. Bu rakamlar na ulaflmak için sat fl formülünüz neydi peki? Müflteri bizde daima velinimettir. Hayat m z n odak noktas nda müflteriler vard r. Kap da karfl lanan müflteri kap da u urlan r. Burada hizmette s n r yoktur felsefesini yürütüyoruz. Firmada 76 kifli çal fl yor ama her gün 150 kiflilik yemek ç k yor. Çünkü gelenimiz gidenimiz çok oluyor. Müflteri buradaki fiyat n en iyi fiyat oldu unu, pazarl k yap lamayaca n ve her zaman kap m z n kendisine aç k oldu unu bilir. Biz müflterilerimizi sadece makina sataca - m z kifliler olarak görmüyoruz, uzun soluklu dostça bir iliflki olarak kabul ediyoruz ve bunun gereklerini de yerine getiriyoruz. Örne in müflterilerimiz makinalar n kullanmad klar sürelerde park saham zda tutabiliyorlar, üstelik saham z sigortal oldu u için makinalar garanti kapsam nda oluyor. Hyundai ifl makinalar n n üstünlükleri neler? Bu makinalar satan ve ayn zamanda da kullanan biri olarak diyebilirim ki parayla sat n alabilece iniz en iyi marka Hyundai'dir. nand - m ve güvendi im için bunu söylüyorum, satt m için de il. Paran z n karfl l n Hyundai'den al rs n z. Ben inanmadan satsay- Kaliteli ürünü ucuza satmay nas l baflar yorsunuz o halde? Çeflitli nedenler var. Birincisi Genel Müdürlük olsun, bölgeler olsun yüksek kâr marjlar yla çal flm yoruz. Hyundai ifl makinalar n n akaryak t tüketimi çok ekonomik ve en önemlisi de yedek parçalar bol ve ucuz. Bizim makinalar m z seri ve yüksek performansl çal flmas yla müflterilerimize ekstra avantaj sa l yor. Müflteriler kum ocaklar nda veya hafriyat alanlar nda bizim makinalarla günde 100 kamyon yüklerken rakip markalarla ancak tane yükleme yapabiliyor. Bu da büyük avantaj sa l yor. HMF Makina ile iliflkileriniz nas l? stedi imiz zaman en üst düzey yöneticiyle görüflebilece imiz kadar yak nlar bize. Kararlar çok rahat ve h zl alabildi imiz bir firma ifl orta m z. Genel müdürlükle bölgeler aras nda çok uyumlu bir trafik var. En önemli müflteri flikayeti hangisi? Yanl fl yak t kullan m nda do an motor ar zalar denebilir. Kaçak mazotun fazlaca kullan ld - bir bölgeyiz. Müflterilerimizi bu yönde bilinçlendiriyor, ald klar makinadan en yüksek verimi sa layabilmelerinin en önemli flartlar ndan birinin, do ru yak t seçimi oldu unu onlara anlatmaya çal fl yoruz. Biraz da ifl yaflam ndan söz edelim. Patron mu, yönetici misiniz? Patronun iyisini de kötüsünü de gördüm. stedim ki benim çekti im s k nt lar çal flanlar m çekmesin. yi bir çal flma ortam nda zevkle çal fls nlar. Ö le aralar nda masa tenisi ve bilardo oynamalar için bir lokal infla ettik genel müdürlük içinde. Bazen ben de kat l yorum onlara. Öte yandan her y l 50 ilkö retim ö rencisinin tüm okul masraflar n karfl l yoruz. 11 üniversite talebesine de burs veriyoruz. DS AD (Diyarbak r Sanayici ve fl Adamlar Derne i) üyesi olarak bölge kalk nmas na katk da bulunmak amac yla Diyarbak r'dan kazand - m z Diyarbak r'a harcamay amaçl yoruz. 14 < > 15

9 DEPARTMANLARIMIZ HMF Sat fl Sonras Hizmetler (SSH) Departman : Maraton sat fl sonras nda bafll yor Sat fl Sonras Hizmetler'in ifli ürünü satt ktan sonra bafll yor ve o ürün kullan ld sürece devam ediyor. Bundand r ki iflleri hiç bitmiyor, bitmedi i gibi sürekli art yor. Çünkü Hyundai pazar n giderek hem daha güçlü bir oyuncusu haline geliyor hem de ürün ve hizmetleriyle çeflitleniyor. Sat fl sonras n n tüm yükünü s rtlayan SSH', departman müdürü Can Yaylac o lu ile birlikte büyüteç alt na ald k. HMF, 12 kiflilik dinamik ve iyi e itilmifl Sat fl Sonras Hizmetler (SSH) kadrosuyla yurt genelinde 16 yetkili servis istasyonunda çal flan 250'nin üzerinde personeli ve 100 gezici servis arac yla kaliteli hizmet anlay - fl ndan ödün vermeksizin faaliyetlerini sürdürüyor. HMF'nin tüm birimlerinde oldu u gibi, SSH grubu da, koflulsuz müflteri memnuniyeti ilkesiyle tamamen müflteri odakl çal fl yor. SSH Müdürü Can Yaylac o lu, HMF'nin yeni üyelerinden say l r. Geçen fiubat'ta HMF ailesine kat lan Yaylac o lu SSH' n zorluklar n HMF organizasyonu içindeki geliflimini ve önemini anlatt. Sizce SSH faaliyetlerini etkileyen en önemli faktörler nelerdir? Her iflte oldu u gibi bizim iflimizde de en önemli faktör insan. Ofisteki çal flandan makina operatörlerine kadar genifl bir grubu kastediyoruz, insan diyerek asl nda. Her bir grubun olumlu ya da olumsuz katk s oluyor. kinci önemli faktör ise e itim. E itim deste iyle birçok olumsuz etkiyi olumluya, olumlu olarak görünen birçok noktay da daha olumluya, daha mükemmele dönüfltürmek mümkün. Bu sebeple sürekli e itime ve buna ba l olarak sürekli geliflime son derece önem veriyor, bu konularda gerekli çal flmalar yap yoruz. E itimli insan faktörüyle birlikte, organizasyonun mutlaka yeterli araç, gereç ve malzemeyle donat l p desteklenmifl olmas gerekir. Bunlar n bafl nda da optimum yedek parça sto u ve bu sto un verimli bir flekilde yönetimi gelir. Yedek parça bulunulabilirli i, sat fl sonras hizmetlerde anahtar rolüne sahiptir. Yedek parçalar n da yeterli miktarlarda, gerekli yer ve zamanlarda haz r bulundurulmas veya h zl bir flekilde ihtiyaç noktas - na transferi kritik önemdedir. HMF bu bilinçle yedek parça stok seviyesini son bir y lda üç kat art rd, art rmaya da devam ediyor. Hyundai müflterilerine ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? fl makinalar n n hidrolik pompa, yürüyüfl ve kule motorlar, hidrolik valfler, dizel motorlar gibi temel komponentleri, dünyada say lar çok da fazla olmayan, afla yukar ayn kalitede ürün imal eden firmalar n ürünleri. Tüm bu makinalar n temel aksamlar son derece hassas, çok dar tolerans ölçüleriyle imal ediliyorlar. Dolay s yla bu parçalar, hidrolik sistemde veya yak t sisteminde bulunan en küçük kir, toz, metal parçac klar, kum tanecikleri, üstüpü art klar gibi yabanc maddelerle karfl laflt klar nda ar za vermeleri kaç n lmaz. Burada en büyük görev, yüz binlerce dolarl k dövizle al nan ifl makinalar n kapasitelerinin çok üzerinde çal flt rmayan, hor kullanmayan, periyodik bak mlar n düzenli olarak yapt ran, çal flma esnas nda makinan n tüm hareketlerini ve sesini takip edebilen, son derece titiz çal flan e itimli operatörlere düflüyor. Makina sahiplerinin de, operatörlerinin çal flmalar n yak ndan izlemeli, yanl fl kullan ma asla izin vermeyerek yat - r mlar n korumal lar. Avrupa Birli i'ne uyum çal flmalar ve yasalar çerçevesinde, ithal olarak getirilen ve yerli olarak üretilen tüm ifl makinalar n n egzost emisyon oranlar gibi do ay olumsuz etkileyebilecek özellikleri, tamamen ilgili AB direktifleri ile s n rland r ld. Bu motorlara sahip olanlar d fl nda, ifl makinalar - n n yurda girifli ve üretilmesi kanunen yasakland. Bu sebeple tüm di er marka ifl makinalar gibi, Hyundai ifl makinalar da, Tier I, Tier II, Tier III (yak nda gelecek) veya EuroI, EuroII, EuroIII olarak tan mlad m z çevre dostu sessiz ve egzost gaz seviyeleri en aza indirilmifl motorlarla donat ld lar. Bu motorlar, yak t kalitesine son derece duyarl elektronik sistemlerle yönetiliyor, ayr ca hassas yak t donan m na, pompa ve enjektörlerine sahipler. Makina sahipleri, art k eskiden oldu u gibi bulduklar her yak t makinalar na doldurtmamal, piyasada Eurodizel ad yla sat lan, içinde en fazla 50 ppm kükürt içeren (normal resmi motorin 7000 ppm kükürte sahip), toz ve kirden ar nd r lm fl motorin kullanmal lar. Aksi halde makinalar n n motor yak t sistemleri k sa sürede ar za verece i gibi, bu ar zalar da garanti kapsam nda de- erlendirmek mümkün olamayacak. Hyundai makinalar n farkl k lan özellikler neler? flimizin sanatsal taraflar da var, bizim makinalar diye söylemiyorum ama Hyundai ürünleri gerçekten estetik kayg larla dizayn edilmifl, çok çevik ve seri makinalar, çevreye duyarl lar, fonksiyoneller, performanslar çok iyi ve uzun ömürlüler. Düflük yak t tüketimine sahipler, dolay s yla iflletme maliyetleri aç s ndan son derece avantajl lar. SSH'a HMF üst yönetimin bak fl nas l? SSH'nin istekleri ço unlukla onaylan r. stenilen her neyse mutlaka flirkete olumlu bir geri dönüflünün olaca düflünülür. Ancak bu sistem HMF'de inan lmaz bir h zla ve destekle gerçeklefliyor. Bu, yat r mlar ve müflteri portföyünün genifllemesi aç s ndan çok olumlu. Biz sat fltan sorumlu arkadafllar n ifllerinin bitti i noktadan bayra devral yoruz ve uzun bir maratona bafll yoruz. Müflteriyle merkez aras nda sürekli bir köprü oluyoruz. Ne gibi problemlerle sizi baflvuruluyor? Müflteriler makina al rken, ön k s mda bulunan kovan n hangi cins olmas gerekti ini belirtmezlerse onlara standart kovalar sat - l yor. Kulland yer e er o kovan n özelliklerine uymuyorsa makinan n kovas k r l yor ve flikayetle bize dönüyorlar. Seçimin yanl fl olmas ve kullan m hatas ndan ötürü makinalar ve k r c larda böyle problemlerle çok karfl lafl yoruz. Bunlar garanti kapsam na da girmiyor. Bu yüzden müflterinin makinay nerelerde, hangi flartlarda kullanaca n net bir flekilde belirtilmeli. Ayr ca kötü yak t kullan m nedeniyle, makinalar n yak t sistemlerinde oluflan ar zalar da karfl laflt - m z ar zalar içinde ilk s ralar kaps yor. Siz kullan c lara yönelik ne tür bilgilendirme ve bilinçlendirme yap yorsunuz? SSH ekibi Türkiye'deki yetkili servislerin her birine giderek kullan ma, yak t seçimi- HMF Makina Sat fl Sonras Hizmetler (SSH) Departman Müdürü Can Yaylac o lu: Sanatla iç içe... ne, bak ma yönelik detayl bilgiler veriyorlar. Kendi içimizdeki e itimler de kesintisiz devam ediyor. Örne in son olarak Kore'ye giden arkadafllar m z burada edindikleri bilgileri hemen servistekilere aktarmaya bafllad lar bile. 2006'ya yönelik hedefleriniz neler? Birkaç ay sonra Kartal'daki yeni binam za tafl naca z. Depomuz da burada oldu u için asl nda her fley elimizin alt nda olacak. Bunun d fl nda 12 kiflilik kadromuzu büyütmeyi planl yoruz. Öncelikli hedefimiz hizmet kanal n belli seviyelere getirmek. Öte yandan iki y l içinde HMF'yi yedek parça piyasas nda söz sahibi yapmak istiyoruz. Garanti süresi içinde veya d fl ndaki Hyundai makinalar nda orijinal yedek parçalar n % 100 kullan m konusunda çaba sarf edece iz. Biraz da yöneticili inizden söz edelim? Ekibime yöneticilikten çok a abeylik yapmaya çal fl yorum. Bizde yüksek sesle tart flmalar olmaz. Bence sesini yükselten yönetici de iyi bir yönetici de ildir. Sizi haks zca zorlayan müflteriler ç ksa bile, onlara haks zl klar n sakin ve uygun bir lisan ile kabul ettirmeyi baflarmal s n z. Müflterilerle do ru iletiflim kurman n yolunu keflfetti imizde sorun ç km yor. Bu yolu keflfetmek için de çat flma yönetimi, vücut dili gibi pek çok e itim al yoruz. Bu yüzden çok flansl oldu umuzu düflünüyorum. Babas Türkiye'nin ilk motorlu tren makinistlerinden ve tamir ustalar ndan olan Can Yaylac o lu, 1958 Adana do umlu y l nda Çukurova Üniversitesi Makina Bölümü'nden mezun olduktan sonra uzun süre otomotiv sektöründe farkl flirketlerde görev yapt y l nda HMF Makina'da SSH Müdürü olarak göreve bafllad. Evli ve bir k z olan Yaylac o lu, ney üflemeyi, saz çalmay ve resim yapmay seviyor. Ayn zamanda amatör denizci olan Yaylac o lu, sanat genlerinin müzik ö retmenli i yapan dedesinden geçti ini söylüyor. Belli ki Can Yaylac o lu'ndan k z pek'e de o genler geçmifl. Ayn zamanda reklamc l k e itimi alan pek popüler bir televizyon dizisinde yard mc rollerden birinde boy gösteriyor. 16 < > 17

10 NSAN KAYNAKLARI Bölge Müdürlükleri ve Bayilerimiz Liderlik genel anlam yla uzun vadeli düflünerek organizasyonlar n gelece ini haz rlamak ve organizasyon için verimli çal flmalar gerçeklefltirilmesini koordine etmektir. Günümüz liderlik anlay fl giderek de ifliyor. Eskinin hükmeden, paylaflmayan ve kat lmayan liderlik anlay fl n n yerini bugün kat l mc, paylaflan, dinleyen, ekibine baflar l olmas için gerekli olanaklar sa layan bir liderlik anlay fl al yor. Günümüz ifl hayat nda baflar l bir lider, ekibindeki insanlara güvenir, organizasyonun Liderlik ve yönetim misyon, vizyon, strateji ve politikalar n ekibiyle beraber tespit eder ve bu hedeflere do ru beraberce koflulmas için gerekli ortam haz rlar. Bugünkü baflar l lider profili sadece cezaland r c konumda bulunmaz, yap lan iyi iflleri de takdir eder. Bireysel ödüllerin çal - flan motivasyonunun temelini oluflturdu unu bilir. Yap lan hatalardan ders almay, hatalar tekrarlamaman n geliflmenin önemli bir unsuru oldu unu çal flanlar na aktar r. Söyledi i ve yapt birdir. Söylediklerini yapmayan ya da onlara sahip ç kmayan liderin ekibi taraf ndan takip edilmeyece inin bilincindedir. Organizasyon içindeki ben, sen bilinçlerinin kalkarak biz bilincinin yerleflmesini sa lar. Bir bak flta durumu kavrama yetene ine sahiptir. Yarat c d r. De iflime ayak uydurur. Beklenmeyen durumlara gö üs germe kapasitesi yüksektir. Araflt r c d r. F rsatlar yaratma ve bu f rsatlar kullanma becerisine sahiptir. H zl ve do ru muhakeme yetene ine sahiptir. Risk yüklenme kapasitesi yüksektir. Güçlü mant k ve sa duyu sahibidir. Adildir. Karar verme yetene ine sahiptir. Hem kendini hem de personelini etkin bir biçimde motive eder. Anlafl lmaz talimatlar vermez. Stratejik düflünür. Despot de ildir. Güvenilirdir. fiikayetlere karfl kay ts z kalmaz. Personelinin e itilmesini teflvik eder. Personelinin fikirlerine karfl aç k davran r. Personeline çarp c bir örnek olur. Organizasyonlar n geliflimi ve ç tay yükseltmesi için verimi art rmak, yetiflmifl personeli istihdam etmek, hizmetlerin ve/veya ürünlerin kaliteli olmas na dikkat etmek ile paralel olarak personeli yönlendirecek, onlara do ru rehberli i sunacak liderlik anlay fl vazgeçilmezdir. Di er bir deyiflle kurumsallaflma yolunda yenilikleri takip etmek, yeni yöntemler gelifltirmek, sistemler kurmak do ru bir liderlik ve yönetim flekliyle mümkün olabilecektir. Haz rlayan ve Derleyen: Çi dem Turgay Profera K Dan flman HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük Hüseyin Çelik Sok. Nail Ergin fl Merkezi No:7 Bostanc Tel : (0216) (Ppx) Faks : (0216) HMF stanbul Avrupa Yakas Bölge Müdürlü ü Hüseyin Çelik Sok. Nail Ergin fl Merkezi No:7 Bostanc Tel : (0216) (Ppx) Faks : (0216) HMF Ankara Bölge Müdürlü ü Çetin Emeç Bulvar 6. Cad. 75/15 Dikmen/ANKARA Tel : (0312) Faks : (0312) HMF zmir Bölge Müdürlü ü Egemenlik Mah Sok. No:8 Ifl kkent ZM R Tel : (0232) Faks : (0232) Adana Bayisi Teknik Makina nflaat San. Ve Tic. Ltd. fiti. Yefliloba Mah. Metal Sanayi Sitesi 1 Nolu Çarfl 13. Sok. No:22/24 Seyhan/ADANA Tel : (0322) / Faks : (0322) HMF Ankara Alt Bayisi HMSESA 689. Sok. No: 85 vedik Org. San. Bölg. Ostim/ANKARA Tel : (0312) /82/83 Faks : (0312) HMF Ankara Alt Bayisi/Trabzon Birlik Makina Hafriyat Nakliyat ve Tic. Ltd. fiti. Pelitli Beldesi Rize Cad. 194/B Havaalan /TRABZON Tel : (0462) Faks : (0462) Antalya Bayisi Hüseyin Turan Önal fl Makinalar Ltd. fiti. Yeflilbahçe Mah. Savafl Cad. Bar fl Apt. K:1 D:4 ANTALYA Tel : (0242) Faks : (0242) Bursa Bayisi Prokar Makina A.fi. Bar fl Mah. kbal Sok. Atalay 10 Sitesi No:13 D:11 Nilüfer/BURSA Tel : (0224) Faks : (0224) Diyarbak r Bayisi Nett Makina A.fi. D YARBAKIR Merkez Elaz Karayolu 5. km D YARBAKIR Tel : (0412) Faks : (0412) stanbul Bayisi/Anadolu Yakas Gürtay Makina Ltd. fiti. ncirlibostan Mah. Yeniyol Sok. Etap fl Merkezi No: 22 D Blok D: Ac badem/ STANBUL Tel : (0216) Faks : (0216) HMF stanbul Alt Bayisi Rem Makina fiehit Ahmet Sok. Mecidiyeköy fl Merkezi. No:4 K:8 D Mecidiyeköy/ STANBUL Tel : (0212) Faks : (0212) Kayseri Forklift Bayisi Zen Makina Ambar Mevkii Osman Kavuncu Cad. No: 503 Melikgazi / KAYSER Tel : (0352) Faks : (0352) K br s Bayisi Oved Ltd. Tanzimat Sok. No:5 Hisarüstü-Lefkofle/KKTC Tel : (0392) Faks : (0392) Temel Oluflturun * Bir binan n nas l infla edildi ine hiç tan k oldunuz mu? Uzun bir süre sanki hiçbir fley olmuyormufl gibi gelir. fiantiye binas - n n haz rlanmas, hafriyat ve temel atma iflleri uzad kça uzuyor ve gözler görülür bir ilerleme kaydedilmiyor san rs n z. Sonra binan n iskeleti oluflmaya bafllar ve ifller h zlan r. Duvarlar ve çat k sa sürede tamamlan r. lerleme daha gözle görünür hale gelmifltir. Ne var ki d fl görünüfl yan lt - c olabilir. Temel atma ifli iskeletin oluflmas kadar h zla ilerlemeyebilir ama hepimiz temelin ne kadar gerekli oldu unu biliriz. Binan n temelini atmadan duvarlar n yapmaya bafllasayd k ne olurdu bir düflünün. Buna karfl n insanlar n ve hatta büyük flirketlerin yaflamlar n n, temel hiç düflünülmeksizin ya da önemsenmeksizin bafllat ld n s k görüyorum. fl bitirme, ürünleri bir an önce pazara sürme ve kâra dönüfltürme telafl içinde insanlar da, flirketler de zay f temeller üzerinde çal fl yorlar. Milenyumun bafllang c nda binlerce nokta.com flirketinin nokta.gitti flirketine dönüfltü ünü gördük. Çünkü temellerini sa lam atmadan hemen duvarlar n infla etmeye giriflmifllerdi l y llarda yeni yap lar destekleyen sa lam temellerin olup olmad n düflünen çok azd. Kurulufllar için oldu u kadar insanlar için de temel, de erler ve amaçt r. En önemli, en derindeki de erlerinize inebilmek kolay ifl de ildir. Toza bulan p temelin sa lam oldu undan emin olmak kolay, e lenceli ya da ses getirecek bir ifl de ildir ama bunu yapman za de er. Üzerinde duraca n z bir temel oluflturmak için de erlerinizden emin olmal, kim oldu- unuzu, ne yapmak istedi inizi ve neyi savundu unuzu bilmelisiniz. Bu süreç karar vermenizi kolaylaflt r r çünkü içinde kararlar n z de erlendirebilece iniz bir çerçeveniz olur. Ayr ca size zaman da kazand r r çünkü gerçekten önemli olana odaklan r ve amac n za hizmet etmeyen ifllerin peflinde koflmakla zaman yitirmezsiniz. Somut bir güç elde eder, gücünüzü hissedersiniz. Üstelik siz baflar n n peflinde koflaca n za baflar gelip sizi bulur. Yaln zca kendinizi daha iyi tan makla kalmaz, baflkalar na da kendinizi tan tma olana n bulursunuz. De erleriniz ve amac n zla tan - n rs n z. Bunlar sizin kimli inizin birer parças d r; DNA n zd r, varolufl nedeninizdir. Evet bazen ilerlemenin yeterince h zl olmad n görebilirsiniz. Ne var ki en önemli de erlerden ve ne oldu undan emin oldu unuz bir amaçtan oluflan sa lam bir temel atmak kal c baflar için zorunludur. *Bu makale Michael Angier taraf ndan kaleme al nm flt r. Angier, Success Networks ün baflkan d r. Personal Excellence, Ocak Servislerimiz B RL K Makina Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Mah. No: 190 TRABZON Tel : (0462) Faks : (0462) BORNOVA 93 Egemenlik Mah. 108 Sok. No:8 Ifl kkent / ZM R Tel : (0232) Faks : (0232) EGEMEN Forklift Org. San. Bölgesi. Demirciler Sit. E2 Blok No:421 kitelli / STANBUL Tel : (0212) Faks : (0212) ELCE Makina Karatay San. Beykent Sok. No: 9/11 KONYA Tel : (0332) Faks : (0332) ERALP Otomotiv Beflevler Küçük Sanayi Sitesi 6. Blok No: 20 BURSA Tel : (0224) Faks : (0224) GAP fl Makinalar Küslet G Blok 61 Nolu Cad. No: 2 GAZ ANTEP Tel : (0342) Faks : (0342) GÖRÜfi MAK NA Ayaza a Köy Yolu No:1 Maslak STANBUL Tel : (0212) Faks : (0212) GÜÇ SERV S Akdeniz San. Sit Sok. No: 40 ANTALYA Tel : (0242) Faks : (0242) GÜVEN fi MAK NALARI 19 May s San.Sit. 74. Sok. No: 33 SAMSUN Tel : (0362) Faks : (0362) HMSESA 689. Sok. No: 85 vedik Org. San. Bölg. Ostim / ANKARA Tel : (0312) /82/83 Faks : (0312) NTER mes San. Sit. B Blok 204/7 Dudullu / STANBUL Tel : (0216) /58 Faks : (0216) KARAKUfi Forklift Ulafl Mevkii E-5 Karayolu üzeri 9. km Çorlu / TEK RDA Tel : (0282) Faks : (0282) KESK N MAK NA Yeni San. Bölg. fieker K sm 21. Sok. KAYSER Tel : (0352) NETT Otomotiv Elaz Karayolu 12. km Alt nda Tesisleri Yan / D YARBAKIR Tel : (0412) Faks : (0412) RAF stif Mimar Sinan Cad. Veli Baba San. Sit. C-1 Blok No:1 Pendik / STANBUL Tel : (0216) Faks : (0216) TEKN K MAK NA Yefliloba Mah. Metal San.Sit. 1 Nolu Çarfl 13. Sok. 22/24 ADANA Tel : (0322) Faks : (0322) < > 19

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

> Kore deyince Hyundai. > Marble 2008 de Hyundai fark. > Y k m ve hafriyat denildi inde; Özbüker. Say : 9 2008/2

> Kore deyince Hyundai. > Marble 2008 de Hyundai fark. > Y k m ve hafriyat denildi inde; Özbüker. Say : 9 2008/2 C M Y CM MY CY CMY K Say : 9 2008/2 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Kore deyince Hyundai > Marble 2008 de Hyundai fark > Y k m ve hafriyat denildi inde; Özbüker Ç NDEK LER HABERLER

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift

> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift > Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift Ç NDEK LER HABERLER Hyundai Avrupa Bauma'ya damgas n vurdu MÜfiTER LER M Z Sanayi motorunda

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler Kurucumuz bize hayal edin demiflti. Çünkü hayal etti imizde bir gün hayallerimizi gerçeklefltirebilece imizi biliyordu. Biz, bugün Elginkan Toplulu u çal flanlar olarak hem kurucumuzun hayalleri hem de

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de CONTAINER Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 1 Gürbulak 9 da Gürbulak, Lojistik alanda ilçemizin göz bebe i 12 de Nail Çiler: Lojistik sektörü

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

Türkiye yi dönü türüyoruz

Türkiye yi dönü türüyoruz Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel:

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I

DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I ED TÖR Önce hizmet, sonra sensin Günümüzde müflterimiz art k yüksek standartta hizmet talep ediyor ve bu hizmeti aya na istiyor. Gelecek, eskiden oldu u gibi olmayacakt r. Rekabet

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez. SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k

SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez. SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k SÖYLEfi Ahmet Kelefl: Daha Katedilecek Çok Yol Var SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez YEN ÜRÜN Siz lham Verdiniz Biz Gelifltirdik ED

Detaylı

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 13 EKİM 2010 Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman birlikte ve daha güçlü SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Baflar m z çal flanlar m za borçluyuz Teknolojik

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı