Haber 8. çindekiler. 5. zmir ktisat Kongresi yap ld. Kobiler Ar-Ge ve novasyon için bulufltu. Tarihi buluflman n 5 ncisi genifl kat l mla yap ld

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haber 8. çindekiler. 5. zmir ktisat Kongresi yap ld. Kobiler Ar-Ge ve novasyon için bulufltu. Tarihi buluflman n 5 ncisi genifl kat l mla yap ld"

Transkript

1

2

3

4 çindekiler Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi flletmeler Derne i 5. zmir ktisat Kongresi yap ld EGE KOB DER Ad na mtiyaz Sahibi Fettah GÜVENTÜRK Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet KAPLAN Yay n Kurulu Ayd n TELSEREN Prof. Dr. Edip TEKER Fahrettin SELÇ K Prof. Dr. O uzhan ALTAY Prof. Dr. H. Semih GÜNEfi Mehmet DEM R fiener MUTER Yusuf AfiMAN Zekai F DAN Editör Murat KOÇ Haber Sorumlusu Türkan KOÇ Görsel Yönetmen/Sayfa Tasar m Ümit GÖZLEMEC Grafik Tasar m/renk Ayr m Yudum GÖZLEMEC Reklam Sorumlusu Gözde GÜNEÇ Bask Öncesi/Bask /Bask Sonras Berke Ofset Matbaac l k Sanayi Cad. No:30 Kaz m Dirik Mah. A açl Yol Bornova/ ZM R Tel: Fax: Yay n Türü: Bölgesel Süreli Yay n Bask Tarihi: 11 Kas m 2013 Yönetim Yeri: Sokak No: 24 AOSB-Çi li / ZM R Tel: Fax: Dergimiz Bas n Ahlak Yasas na uyar. Dergide yay nlanan yaz lar n sorumlulu u yazar na aittir. Kaynak gösterilerek al nt yap labilir. Haber 8 Tarihi buluflman n 5 ncisi genifl kat l mla yap ld 12 Kobiler için Arge ve inovasyon yaflamsal öneme sahip 21 ZKA dan Okul Öncesi ve Mesleki E itim e destek 24 Herfley e itim için 30 Gelece in bilinçli patronlar sertifikalar n ald 36 Üniversite-Sanayi iflbirli inin yeni bir örne i Etkinlik 14 EGEKOB DER buluflmalar devam ediyor Kobiler Ar-Ge ve novasyon için bulufltu 2 KOB DÜNYASI EK M-KASIM 2013

5 çindekiler Röportaj 32 fiirketlerden 20 Bilgi 26 Özken: D fl ticaret dünyas n n mutfa nday z Berdan C vata dan sektörde bir ilk daha Bir babadan genç nesillere seslenifl... Tan t m 34 Egenin Parlayan Y ld z ; BAYOSB Yazarlar 4 KOB ler ve kurtulufl yollar Baflyaz zmir'de güçler dengesi de ifliyor mu? Editörden Dehalar n düflünme tekni i: Zihin haritalar Burçin Ertafl E- Defter ve E-Fatura Mustafa Topal LED ayd nlatmalar n gelece i Atilla Baysal KOB lerde gençlere düflen görevler fiener Muter 2013 küresel ekonomik krizinin nedenleri ç kart lacak dersler Prof. Dr. Edip Teker Giriflimcilik, inovasyon, iflbirli i Mehmet Demir E itimin kendisi mi; kendisinin e itimi mi? Leyla Bilen Aile iflletmelerinde yöneticilerin nitelikleri ve seçimi. Hakk Ceylan Türkiye nin enerji görünümü Fevzi At fl, Aydanur Gacener 6 Milyon Küçük Esnafa KDV Muafiyeti! Osman Sirkeci ZKA'dan mesleki e itime mali destek Reklam ndeksi Ö. kapak içi BAYOSB Güven Haddecilik Özken Gümrük Seyitler Kimya Baflaran Kazan Star Ya c lar Sisbim Alis Matbaac l k A. kapak içi Arka kapak Ça dafl Gümrük Teknik Makina Leyla Bilen Baray Gümrük zgi Asansör Alt n Nak fl Berdan Makina AOSB Kobi Yolculu u Albümü Üye Listesi KOB DÜNYASI EK M-KASIM

6 Baflyaz KOB ler ve kurtulufl yollar Fettah GÜVENTÜRK EGEKOB DER Yönetim Kurulu Baflkan K OB kavram n art k herkesim ve her kifli biliyor. KOB Kavram Küçük ve Orta Boy flletmelerin k salt lm fl dört bafl harfi. çeri i; fl gücü ve gerekti inde makine, ekipman kullanarak üretim, ticaret, hizmet yapan potansiyel, ekonomik birimler, baflka bir ifadeyle giriflimcilik sonucu do mufl, büyümüfl belli bir boyuta gelerek ülke ekonomisinin temel tafl görevini yüklenmifl iflletmelerdir. - Bir nevi ülke istihdam n n havuzu, sosyal yaflam n dengesi gibi nitelikleri ile ülke varl na özdefl olabilecek Kobileri her noktada, gerçek ve etkin flekilde desteklemek mecburiyeti var. - Kobi üreten, Kobi istihdam eden, Kobi ihraç eden, Kobi denge sa layan, Kobi ulusal ve uluslar aras rekabeti sa layan Kobi Kalk nman n göstergesi gibi çok say da üstünlü e vesile olan birimler. Bu derecede stratejik öneme haiz Kobi s k nt s n n halen çözülememifl olmas anlafl lacak gibi de il flte tüm bu sorunlar n cevab n yer yer, zaman zaman tekrar eden yay n organ m z KOB DÜNYASI ayn zamanda Kobi mensuplar na ve Kobi destek kurumlar na, kamu yetkililerine bir nevi önemli rehber niteli i tafl - makta. Bu cümleden olmak üzere, söz konusu olan s k nt ve çözümler ile ilgili tedbir ve çareleri bu say m zda da tekrar etmeyi lüzumlu gördük. KOB LERDE SIKÇA RASTLANAN SORUNLAR VE SIKINTILAR Kobiler genellikle aile iflletmeleri olup, tam kurumsallaflamam fllard r. Nitelikli, uzmanlaflm fl, eleman çal flt ramamaktad r. Finansal imkânlara ve finansmana ulaflma yollar s n rl d r. Ar-ge, proje kültürü dolay s yla proje destekleri s n rl d r. Tedarik, pazarlama, reklam ve tan - t m imkânlar s n rl d r. Kalite kontrol, marka imkânlar s n rl d r. D fl rekabet ve ihracat imkânlar s - n rl d r. Belirtildi i gibi bu s k nt lar n Kobi temsilcileri ve Kobi destek kurumlar nca ciddi flekilde alg lan p çözüm yollar bulundu u müddetçe arzu edilen hedeflere ulaflmam z mümkün olacakt r. Dergimiz ve haftada bir Yeni As r Tv de yay nlanan Tar m ve Kobi Program nda da bu sorun ve çözümler s kça tekrar edilmektedir, ümit ederiz ki konular n çözümü art k mümkün olur;... B LG, tecrübe, teknolojiyi kullanarak ÜRÜN ve ürün kalitesine dönük yat r m yapan, mesle ine hakim, geliflmeye ve E T ME aç k, lisan bilen, bilgisayar program ve alt yap s na sahip, verimlili i ölçebilen, verimlilik art r c faaliyetlerde bulunan, PROJE ve fizibilite, planlamaya dönük, ça dafl YÖNET M ve dengeli finansman desteklerine sahip, iç ve d fl fuarlarda kendini ve ürününü tan tabilen, ihracat yapabilen, müflteri memnuniyetini esas alan KOB LER baflar hedeflerine ulaflabilecektir. KOB LER N KURTULUfiU KOB SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ ÜLKEN N EN BAfi SORUNLARINDAN ST HDAM VE HRACAT POTANS YEL N N HAREKETE GEÇMES NE VES LE OLACAK ( fis ZL K DÜfiECEK, HRACAT ARTACAKTIR) AYRICA YERL ÜRET M ARTIfiI LE THALAT DÜfiECEKT R. Karl l k Ortakl k Büyüme flbirli i = KOB EKONOM N N TEMEL TAfiI 4 KOB DÜNYASI EK M-KASIM 2013

7

8 Editörden zmir de güçler dengesi de ifliyor mu? Ahmet KAPLAN M edya Takip Merkezi önemli ve büyükflehirlerin gündemi ile ilgili her ay araflt rmalar yay nl yor. Yap lan de erlendirmelerde o ay içinde kentte hangi isimler ve hangi markalar daha çok gündeme gelmifl bunlar araflt r l - yor. Ben bu araflt rmalar çok önemsiyorum. MTM'nin göndermifl oldu- u Temmuz 2013 tarihli zmir gündemine farkl aç lardan bakmaya çal flt m. Temmuz ay n n gündemine bakt mda öne ç kan isimler ve markalar de erlendirmesi zmir'in de iflmeye bafllayan siyasi ve ekonomik dengelerinin iflaretlerini ve ipuçlar n veriyor. Bilindi i üzere yerel seçim sath maaline girmifl bulunuyoruz. Mart 2014 yerel seçimleri yaklaflt kça aday adaylar ortaya ç kmakta ve siyasi kulisler h zlanmaktad r. Önce Temmuz ay nda zmir'de öne ç kanlara bakal m ve sonras nda öne ç kanlar n neyi hat rlatt - n kendi penceremden de erlendirmek istiyorum. flte zmir'in Temmuz'da en çok konuflulan isimleri ve markalar : Medya Takip Merkezi'nin, zmir gündemi raporuna göre, gazete ve dergilerde en çok konuflulan isim, Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m oldu. Binali Y ld r m, ay boyunca bin 457 haber ve yaz da yer alm fl. Aziz Kocao lu ise, Temmuz ay boyunca 938 haber ve yaz da yer alm fl. MTM'nin ayn araflt rmas na göre, Temmuz'da bas nda en çok konuflulan zmir markas, zmir Demir Çelik ( ZDEM R) oldu. stanbul Sanayi Odas 'n n ( SO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu" aras nda 4.s rada yer almas ile bas nda genifl yer bulan zmir Demir Çelik, bas nda 156 haber ve yaz ile yer ald. Gazete ve dergilerde en çok haber olan bir di er zmir markas ise Orkide Ya olmufl. Orkide markas yla 154, yine ayr ca Küçükbay Ya markas ile 83 haber ve yaz ile toplamda 237 haber ve yaz da isminden söz edilmifl. Toplam haber say s nda ise Orkide zirveye oturmufl. Bu büyük ve küçümsenemeyecek bir baflar d r. Buradan nereye gelece im geçmifl zmir yavafl yavafl makas de ifltiriyor. Hem siyasi olarak, hem de ekonomik olarak zmir yeni bir yap ya bürünüyor gündemler ile bugüne uzanan gündemleri üst üste koydu unuzda zmir'de bir fleylerin de iflmekte oldu- unu görmekte zorlanmazs n z. zmir yavafl yavafl makas de ifltiriyor. Hem siyasi olarak, hem de ekonomik olarak zmir kabuk de ifltiriyor. Konuya sadece rakamlar n dili ac - s ndan bakarsan z gerçekleri skalam fl olursunuz. Rakamlar okumak bazen çok farkl fleyler anlat r. Ortaya konulan tablo bize farkl sosyolojik bir analiz yapma imkanlar sa l yor. Listeye iyi bak n; zmir'in yerleflik sermayesi listelerde art k yok. Köklü markalar yok. Kente hükmeden eski siyasi ve ekonomik de erleri yok. Listelerde art k yeni siyasi figürler var. Belki bundan daha da önemlisi; kentin yerleflik sermayesi kan kaybederken, köklü markalar yok olurken, yeni Anadolu sermayesinin ve markalar n n h zla büyümesi öne ç kmas d r. Hakim ve eski yerleflik sermaye on y llard r kan kaybediyor. Art k kente hakim eski ekonomik figürler ve markalar gücünü yitirirken, yerine yat r m ve üretim odakl, dinamik, sürekli büyüyen geliflen Anadolu sermayesinin ikame olmaya bafllad n görmek pekala mümkün hale gelmifltir. Küçükbay, Kavuklar, Akçalar, Sancaklar, Özkan Demir Çelik, Arkas vb. zmir'in yat r mlar ile öne ç kan yeni belirleyici, sermaye grup ve markalar ndan sadece birkaç d r. Yeni sermaye gruplar n n özellikleri; yerleflik sermayenin tam tersine içe kapan k de iller, daha fleffaflar, PR ve Medya planlamas ile markalar na çok önemli yat r mlar yap yorlar. Rantiyeci de iller. Üretim ve yat r m odakl lar. Kazand klar ile yeni yat r m imkanlar oluflturuyorlar. Sürekli ve agresif bir büyüme stratejilerine sahipler. Görüldü ü gibi zmir'in ekonomide ki güçler dengesi art k de iflmektedir. Yeni figürler ve oyuncular ortaya ç km flt r. Yeni oyun kurucular kentte yavaflta olsa oyunun kurallar n de ifltireceklerdir. zmir'in ekonomide ki oyun kurucular de iflirken, siyasi oyun kurucular da de iflir mi? Buna da bir baflka yaz mda de inmek istiyorum. 6 KOB DÜNYASI EK M-KASIM 2013

9

10 Haber Tarihi buluflman n 5 ncisi genifl kat l mla yap ld Türkiye'nin tarihi ekonomik buluflmalar ndan biri olan zmir ktisat Kongresi'nin 5'incisi 30 Ekim-1 Kas m tarihlerinde yap ld. "Yeniden Yap lanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi" temas yla düzenlenen kongrenin aç l fl na Cumhurbaflkan Abdullah Gül ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an da kat ld Türkiye'nin tarihi ekonomik buluşmalarından biri olan İzmir İktisat Kongresi'nin 5'incisi geniş bir katılımla yapıldı. "Küresel Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi" ana temasıyla açılan kongrede 34 oturumda 241 panelist konuşurken, 3 bine yakın davetli izledi. Kalkınma Bakanlığı tarafından İzmir Valiliği ve İzmir Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Swiss Otel Grand Efes Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılış oturumu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'in yapacağı konuşmalarla başladı. Üç gün devam eden kongrede toplam 34 oturumda 21'i yurt dışından 241 panelist konuşma yaptı. Paneli izlemek için 151'i yabancı 3 bine yakın davetli İzmir e geldi. 4'üncüsü 5-9 Mayıs 2004 tarihlerinde "Bilgi toplumu ve AB'ye üyelik perspektifi" ağırlıklı temalarıyla gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi'nin 5'incisinde ise küresel kriz ve Türkiye'nin konumu masaya yatırıldı. Açılış oturumu sonrası düzenlenen özel oturumda Başbakan Yardımcısı Babacan ve Dünya Bankası Başkanı Kim Yong, Ekonomist Deniz Gökçe'nin moderatörlüğünde "Küresel Ekonomik Gelişmeler Çerçevesinde Türkiye Ekonomisi" başlıklı oturumda konuştu. Yeni yap lanma sürecinde Türkiye 2008 yılından bu yana küresel krizle boğuşan dünya ekonomisinde kriz sonrası süreçte oluşacak yeni yapılanma içinde Türkiye'nin yerinin tartışılacağı kongrede yüksek ve istikrarlı büyüme, sanayileşme, girişimcilik, Ar-Ge ve yenilik, nitelikli insan kaynağı, bölgesel gelişme, rekabetçi ve yaşanabilir kentler, kapsayıcı kalkınma politikaları, işgücü piyasası ve istihdam, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme, kamu ekonomisi, kamu yönetimi reformları, bilişim politikaları, uluslararası rekabet gücü, uluslararası ticaret ve benzeri konu başlıkları altında politika önerileri ele alındı. Kongrenin zamanlamasında etkili olan İzmir'in EXPO 2020 adaylığı konusunda da özel bir oturumun düzenlendiği kongrede, İzmir ve Ege Bölgesi'ne özel 12 oturum gerçekleştirildi. Kongre, 1 Kasım Cuma günü düzenlenen kapanış oturumuyla sona erdi. 4 bin 409 kat l mc Kapanış oturumunda konuşma yapan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, çok canlı ve zengin bir 3 8 KOB DÜNYASI EK M-KASIM 2013

11 Haber günü geride bıraktıklarını, İzmir'deki güzel havanın muhalefetine rağmen oturumlara çok yoğun katılımın gözlendiğini söyledi. Şaşırtıcı ölçüde diyebileceği bir yoğunluk yaşandığını vurgulayan Yılmaz, "Demek ki böyle bir kongreye ihtiyaç vardı. Kongreyi zamanında yapmışız. En son aldığım rakama göre 4 bin 409 katılımcı iştirak etmiş. Şu ana kadarki kongrelerle mukayese edildiğinde açık ara farkla katılımcı sayısının en yoğun olduğu kongre oldu. Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. Kongreye uluslararası düzeyde de yoğun katılımın olduğunu, Dünya Bankası, OECD, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi birçok kurumdan temsilcilerin katılım gösterdiğini ifade eden Yılmaz, 34 oturumda 23'ü yurt dışından 243 panelistin fikir ve görüşlerini paylaştığını kaydetti. Yılmaz, ana tema olan küreselleşme ve küresel krizden çıkışın tartışıldığı kongrede, "10. Beş Yıllık Kalkınma Planı"nın da ortaya koyduğu ana eksenler çerçevesinde içerikli tartışmalar yapıldığını, dünyadaki gidişatın anlaşılması ve pozisyon alınması noktasında verimli referanslar alındığını anlattı. zmir ve Ege ye özel oturumlar İzmir ve Ege Bölgesi'nin de önceki kongrelerin aksine yoğun bir şekilde tartışıldığını belirten Yılmaz, 14 oturumun sadece bölgeye yönelik Cevdet Y lmaz olarak düzenlendiğini, EXPO 2020 adaylığına da ellerinden geldiğince destek olmaya gayret ettiklerini dile getirdi. Kongrenin zamanlamasını tayin ederken cumhuriyetin 90. yılı, EXPO adaylığı ve dünyadaki kırılma noktalarının etkili olduğuna işaret eden Yılmaz, kongreye gösterdikleri katılımlarından, vizyon ve mesajlarını paylaşmalarından ötürü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ettiklerini ifade etti. Bakan Yılmaz, 5. İzmir İktisat Kongresi'nde tüm faaliyetleri, ilk kongrenin ruhuna uygun bir şekilde yapmaya gayret ettiklerini, bu kongrede de ilk kongrede olduğu gibi ekonominin ne kadar önemli olduğunun vurgulandığını anlatarak, Mustafa Toprak sözlerini şöyle sürdürdü: "O kongrede, siyasi ve askeri başarıların ekonomik başarı olmadan eksik kalacağı, sürdürülemeyeceği vurgulanmıştı. Bugünkü dünyada da aynı şey geçerli. Kağıt üzerinde, sloganlarla ideolojik söylemlerle bir ülkenin güçlü olamayacağı, ekonomisi güçlüyse teknolojisi, üretim kapasitesi varsa ağırlıklı ülke olabileceğini bugün rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bağımsız ve saygı duyulan bir ülke olmanın yolu, ekonomiden geçiyor. Yine ilk kongrede olduğu gibi bu kongrede de katılımcılığı en üst düzeyde sağlamaya gayret ettik. Ülkemizin birliği, beraberliğini, bu kongre vesilesiyle bir kez daha ortaya koymaya gayret ettik." 'Kongre rutin haline gelmeli' İzmir Valisi Mustafa Toprak da kongrenin katılımcılardan büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Burada tartışılan her bir konu, orta vadeli program dahilinde Türkiye'nin 2023 vizyonunda yer alacaktır. Ülkelerin hedeflerinin olması gerekiyor. Hedef olmadan bir yere gitmek mümkün değil. Kongrede belirlenen politikalarla inşallah 2023 hedefine gideriz" diye konuştu. Kurtuluş Savaşı sonrası, Cumhuriyet'in ilanı öncesi Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla 17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihinde düzenlenen ilk kongrede, yeni kurulan devletin ekonomik temelleri atılmıştı. KOB DÜNYASI EK M-KASIM

12 Tan t m Egenin parlayan y ld z ; BAYOSB Sanayicinin kendi çabalar ve öz kaynaklar ile birleflerek meydana getirdikleri Ba yurdu Organize Sanayi Bölgesi nde altyap çal flmalar tüm h z yla devam ederken, fabrika inflaatlar da yükselmeye bafllad Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi İzmir in Kemalpaşa İlçesi, Bağyurdu beldesi, Halilbeyli mevkiinde kurulmuş ve 2008 yılında tüzel kişiliğini kazanmış olan karma bir Organize Sanayi Bölgesidir. Sanayicinin kendi çabaları ve öz kaynakları ile birleşerek meydana getirdikleri Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB), kendi kendini yöneten, yatırımlara yön veren, alt yapı projelerini kendi güç ve olanaklarıyla oluşturan, gün geçtikçe daha da güçlenen, Türkiye nin ve İzmir in parlayan yıldızı olmaya aday bir organize sanayi bölgesidir. Birlik ve beraberliğin simgesini taşıyan üyeler başta, otomotiv sanayi ve makine imalatçıları olmak üzere 100 sanayicinin katılımıyla, 1468 dönüm üzerinde yapılaşan 900 bin metrekare net sanayi inşaat alanından oluşuyor. BAYOSB, İzmir in Manisa ya sınır bölgesinde, Manisa- Turgutlu ve İzmir-Ankara devlet karayolu sınırında, yapılacak olan İstanbul- İzmir otoyoluna 1 km mesafede, hızlı tren yoluna 1 km ve Lojistik Köye uzaklığı ise 15 km de Hava Limanına uzaklığı 30 km, Limana uzaklığı ise 40 kilometredir. Modern altyap Birinci etap alt yapı çalışmaların da ise; parsel hafriyatının yüzde 90 nı tamamlanmış, yollar hasır demirli beton yol şeklinde yapılmakta, elektrik altyapısı tamamen yeraltı XLP-NYY kablo olarak AG ve OG şebekesi şeklinde döşenmiş, 2000 metreküplük su deposu ile derin kuyudan su temini sağlanmakta, Türk Telekom ile ortaklaşa olarak fiberoptik kablolar ile döşenmiş, doğalgaz hatları çelik ve PE borulardan imal edilmiş, içme suyu ve yangın suyu hatları HDPE borulardan imal edilmiş, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları koruge borulardan döşenmiştir. Tüm sanayi parselleri aynı alt yapıya aynı koşullarda sahip olacak şekilde bölgenin en iyi OSB si olmaya aday olduğunu bir kez daha göstermiştir. Fabrika inflaatlar bafllad Organize Sanayi Bölgesi nde, sanayiciler fabrika inşaatlarına birer birer başlamış bulunmaktadırlar. 10 bin metrekarede Remo Makine San.Tic.Ltd.Şti. fabrika inşaatını bitirmekte, 10 bin metrekare ile Borataş Makine San.Tic.Ltd.Şit. ise fabrika inşaatına devam etmektedir. Kurulmakta olan bu firmaların yanı sıra Birim Makine San.Tic.AŞ. 25 bin metrekare, Girginer Mak. San. Tic. Ltd. Şti. 10 bin metrekare, Mehmet Gazi Kök ise 10 bin metrekare ile fabrika inşaatların kurulumu için hazırlıklarını tamamlamak üzeredirler. Fizibilite çal flmalar sürüyor Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi hiç hızını kesmeden 2. etap proje ve ihale hazırlıklarına başlamış bulunmakta, ayrıca mç de kurulması planlanan Arıtma Tesisi alanının da fizibilite çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bölge içinde 20 bin metrekarelik TEİAŞ a ait Ana Dağıtım Merkez istasyonu tahsis edilmiş olup, bu alana 154/34,5 kv, 100 MVA elektrik indirici merkez yapılacaktır. İhalesi tamamlanan Ana Dağıtım Merkez İstasyonunun yapım işi 2014 yılı Ekim ayında bitirilecek olup, 100 MVA lık güç sağlayarak küçük trafo merkezleri aracılığıyla dağıtılacaktır. Bölgede bu çapta büyük Enerji Dağıtım merkezi sadece Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaktadır. Teflvikteki ayr mc l k kalkmal Birbirlerine sınır komşusu olan Bağyurdu OSB, Kemalpaşa OSB, Manisa OSB ve Turgutlu OSB teşvik konusunda bir birinden farklı değerlendirilmektedir. Manisa 3. Derecede iken İzmir 1. dereceden teşvikten yararlanmaktadır. Turgutlu OSB ile sınır komşusu olan Bağyurdu OSB nin teşvik açısından arasında oluşan bu uçurum haksız rekabeti de beraberinde getirmektedir. Bu bölgede ki teşvik adaletsizliğini gösteren harita örneği ekte sunulmakta, bu durum bölgemiz sanayicilerini rahatsız ettiği gibi yatırımdan da vazgeçilmesine neden olmaktadır. Sanayicinin OSB den OSB ye göçüne neden olmakta mali gücün israfına sebep olmakta, bu da yatırımlara aday sanayicileri engellemektedir. Devlet teşvik ile yeni müteşebbis yaratmak yerine nakli mekan eden mobil müteşebbisler oluşturmaktadır.izmir, Kemalpaşa arasında dostluk ve sanayi köprüsü oluşturmakta teşvikteki ayrımcılığın kalkmasıyla daha büyük misyon üstlenecektir. 10 KOB DÜNYASI EK M-KASIM 2013

13

14 Haber KOB ler için arge ve inovasyon yaflamsal öneme sahip zmir de gerçeklefltirilen KOB ler çin novatif Bir Ekosistem Oluflturmak bafll kl konferansta, nnovasyon ve Arge'nin Kobiler için rekabet yaratma ve ekonomik anlamda katma de er sa lamas için yaflamsal öneminin alt çizildi İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve INSME (KOBİ İşletmeler için Uluslararası Ağ) işbirliğinde 9'uncusu gerçekleştirilen İnovasyonun Yönetişimi: KOBİ ler İçin İnovatif Bir Ekosistem Oluşturmak başlıklı konferans İzmir Hilton Oteli'nde gerçekleştirildi. 4 gün süren konferansa akademisyen ve alanında uzman konuklar katıldı; İnnovasyon ve Arge'nin Kobiler için rekabet yaratma ve ekonomik anlamda katma değer sağlaması için yaşamsal önemi olduğunun da altı çizildi. Konferansın açılış konuşmalarını İZKA Genel Sekreter Yardımcısı Sibel Ersin, İNSME Başkanı Paolo Anselmo, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Oğuz Akyarlı, Kalkınma Bakanlığı Genel Müdürü Nahit Bingöl ve İzmir Vali yardımcısı İbrahim Ballı gerçekleştirdi. İZKA Genel Sekreter Yardımcısı Sibel Ersin, konferansta Kobilerin rekabet edebilirliğinin arttırılması ve yenilik ekosisteminin geliştirilmesi konusunda ortak akıl oluşturulması için iyi uygulama örneklerinin paylaşılacağı ve yeni işbirliği fırsatları yaratılacağını söyledi. Yeni dünyada karlılık ve büyüme alanlarının bilim ve teknoloji tarafından belirlendiği, inovasyonlara dayanan farklı bir dönem yaşandığını ifade eden Sibel Ersin Bilişim, temiz teknolojiler, biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi alanlarda hızlı yetenek inşası ve yeni yatırım alanlarını belirleme gereği ortaya çıkıyor. Yeni ekonomik düzende şirketler hayatta kalabilmek için uzun vadeli değil kısa süreli stratejiler yaparak, akıllı nakit yönetimi ile pazara duyarlı hızlı hareket kabiliyeti kazanmak zorundalar. Cumhuriyetinin 100. yılında,türkiye'nin 2023 için temel ekonomik hedefleri arasında ; Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmek, yıllık GSYİH'yı 2 trilyon dolara çıkarmak,kişi başına düşen geliri 20 bin dolar üzerine çıkarmak, 500 milyar dolarlık ihracat yapmak,ihracatta yüksek teknoloji ürünlerin payını %20 üzerine çıkarmak var. bu hedefleri hayata geçirebilmek için küresel arenada rekabet gücüne sahip olan daha fazla sayıda şirketimiz olmalı diye konuştu. 12 KOB DÜNYASI EK M-KASIM 2013

15 Haber INSME KOB ler aras köprü kuruyor INSME Başkanı Paolo Anselmo, kar amacı gütmeyen uluslararası bir örgüt olan İNSME'nin kamu ve özel sektör aktörleri ile KOBİ ler arasında yenilik, teknoloji transferi ve rekabet edebilirlik konularında köprü kurduğunu ifade etti. Merkezi Roma'da olan INS- ME nin 4 kıtada 40 ülkeden 95 adet üyesi bulunduğunu belirten Paola Anselmo, Kobiler arası bilgi ve teknoloji transferini sağlamak ve işbirliği yaratmak için hizmet verdiklerini, yerel işletmeleri de desteklediklerini söyledi. Anselmo, ekonomik anlamda ortak sorunların çözülmesi için kobilerin üretim ve kalite anlamında kapasitelerinin arttırmaları gerektiğine dikkat çekerek, bu konuyla ilgili uluslararası eğitimler verdiklerini de sözlerine ekledi. KOB ler kaynak kullan mda dikkatli olmal Kobilerin kalite ve maliyet stratejileriyle günü kurtardıklarını dile getiren KOS- GEB Başkanı Mustafa Kaplan, Kobilerin elinde bulunan kıt kaynakları Arge için kullanmaktan çekindiğini bu durumun gelişimin önünün tıkadığını söyledi. Mustafa Kaplan, Yeni pazar oluşturmak, rekabet yaratmak için, Arge ve İnovasyonun önemi daha da ortaya çıkıyor. Küreselleşen dünya yenilikçi ürün ve hizmet üretmeyi gerektiriyor. Ürün ve hizmetler, sürdürülebilir, yönetilebilir ve üretilebilir olmak zorunda. Bu konuda Kobilerin yapması gereken şey, kıt kaynaklarını akıllı kullanmak ve Kobilere yönelik sağlanan çeşitli destekleri takip etmektir. KOSGEB olarak 20 yıldır Arge ve inovasyonu destekliyoruz yılından beri 130 bin kişiye girişimcilik eğitimi verdik, çalışmalarımızı sürdürüyoruz diye konuştu. Hükümet KOB leri destekliyor Kalkınma Bakanlığı Genel Müdürü Nahit Bingöl, Türkiye'nin son 10 yılda sosyal, ekonomik ve demokrotik açıdan başarılı büyüme performansı gösterdiğini belirterek Kobilerin önemli bir güç olduğunu vurguladı. Türkiyedeki işletmelerin yüzde 99'unun Kobi özelliği taşıdığını belirten Bingöl, Kobiler istihdamın % 75'ini, katmadeğerin % 54'ünü, üretimin % 56'sını ve ihracatın % 60'ını gerçekleştiriyor. Arge ve İnnovasyon hükümet politikaları içinde önemli bir yer tutuyor ifadelerini kullandı.izmir'in yüksek eğitimli genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu belirten İzmir Vali yardımcısı İbrahim Ballı kentin insan kaynağı anlamında önemli bir zenginliği bulunduğunu dile getirdi. İbrahim Ballı, İzmir in 2011 yılında dünyanın en hızlı 4'üncü büyüyen kenti olduğunu ve bu büyümenin sürdüğünü aktardı; 9 üniversitesi bulunan İzmir in akademik ve teknolojik çalışmaların merkezi haline geleceğini de sözlerine ekledi. KOB DÜNYASI EK M-KASIM

16 Etkinlik EGEKOB DER buluflmalar devam ediyor Öncelikli olarak üyeler aras ndaki iletiflimi, birlikteli i ve iflbirli- ini art rmay amaçlayan EGEKOB DER bu amaç do rultusunda üyelerini belli aral klarla bir araya getirmeye devam ediyor. Ege Küçük ve Orta Ölçekli flletmeler Derne i (EGE KOB DER) taraf ndan geleneksel hale getirilen Ramazan ay ndaki iftar program ve ayl k kahvalt l buluflmalar devam ediyor. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyet gösteren Seçsan Naturel Food Tesisleri nde bir araya gelen dernek üyeleri, güncel sorunlar masaya yat rma ve kaynaflma imkan buluyor. fite EGEKOB DERN N FTAR VE KAHVALTI PROGRAMLARINDAN YANSIYANLAR KOB DÜNYASI EK M-KASIM 2013

17

18 Görüfl E-Defter ve E-Fatura Mustafa TOPAL M aliye Bakanl ile Gümrük ve Ticaret Bakanl taraf ndan yap - lan ortak çal flma sonucu yay mlanan Elektronik Defter Genel Tebli i(1) ile 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren e- defter uygulamas na izin verilmifltir. Ayr ca 397 ve 416 s ra no.lu VUK Genel Tebli leri ile de e-fatura uygulamas ndan yararlanma hakk mükelleflere sa lanm flt r. 421 s ra no.lu VUK Genel Tebli i ile baz sektörlere ve bu sektörlerle iliflkili kimi mükelleflere e-faturaya geçifl konusunda zorunluluk getirilmifltir. Buna göre mükellefler 2013 y l n n sonuna kadar fiilen e-fatura uygulamas na geçmeleri gerekmektedir. e-fatura kapsam na giren mükellefler; a) 04 Aral k 2003 tarihli ve 5015 say l Petrol Piyasas Kanunu kapsam nda madeni ya lisans na sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim y l nda mal alan mükelleflerden 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt sat fl has lat na sahip olanlar. b) tarihli ve 4760 say l Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) say - l listedeki mallar imal, infla veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim y l nda mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt sat fl has lat na sahip olanlar. Tebli kapsam nda zorunluluk getirilen mükelleflerden mal alan 10 Aral k 2003 tarihli ve 5018 say l Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kurulufllar ile iktisadi kamu kurulufllar n n elektronik fatura uygulamas ndan yararlanma ve elektronik defter tutma zorunlulu u bulunmamaktad r. Bu Tebli veya 397 s ra numaral Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i kapsam nda elektronik fatura uygulamas ndan yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapm fl olduklar mal teslimi veya hizmet ifalar için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur. Elektronik Fatura Uygulamas ndan yararlanan kay tl kullan c lar n güncel listesi internet adresinden yay mlanacakt r. Elektronik Fatura Uygulamas ndan yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhatab n internet adresinde yer alan kay tl kullan c listesine kay tl olup olmad - n kontrol edecekler, kay tl kullan c ise elektronik fatura, kay tl kullan c de- ilse kâ t fatura düzenleyeceklerdir. Bu Tebli kapsam ndaki mükelleflerden mal veya hizmet alan ve belirlenen hadlerin alt nda kalan mükelleflerin de istemeleri halinde elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalar ndan yararlanabilecekleri tabiidir. Elektronik fatura ve elektronik deftere geçifl süresi Zorunluluk kapsam na giren mükelleflerin; Elektronik fatura uygulamas na 2013 takvim y l (01 Eylül 2013 tarihi itibariyle Gelir daresi Baflkanl 'na baflvurulmas gerekmektedir.) Elektronik defter uygulamas na ise 2014 takvim y l (Elektronik defter yaz - l mlar n kendi gelifltiren mükelleflerin 01 Eylül 2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini baflar ile tamamlam fl olmalar gerekmektedir.) içerisinde geçmeleri zorunludur. Sorumluluk ve cezai yapt r mlar 397 S ra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i kapsam nda bilgi ifllem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamas ndan yararlanan mükellefler, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajlar alabilir ve gönderebilir halde aç k tutmak zorundad rlar. Mücbir sebepler d fl nda bu zorunlulu a uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecek olup, elektronik fatura uygulamas n sadece portal yöntemiyle kullanabileceklerdir. Bilgi ifllem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamas ndan yararlanan mükellefler, sistemleri üzerinde yapacaklar bak m, onar m, gözden geçirme vb. ifllemler nedeniyle sistemlerine eriflim kesintiye u rayacak ise bu kesintiden önceki üç iflgünü içerisinde hangi tarihte ve ne kadar süreyle sistemlerinin kesintiye u rayaca n Gelir daresi Baflkanl 'na bildirmekle yükümlüdürler. Kesinti süresi hiçbir surette iki günü aflamaz. Elektronik fatura ve elektronik deftere iliflkin olarak Tebli ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakk nda, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunur. Elektronik fatura uygulamas na dâhil olma zorunlulu u getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamas na kay tl olan di er mükelleflere kâ t ortam nda fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâ t ortam nda düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenme-mifl say l r. Elektronik fatura uygulamas na dâhil olma zorunlulu u getirilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamas na kay tl olan di er mükellefler taraf ndan gönderilen elektronik faturalar almalar zorunludur. Bu zorunlulu a uymayan mükellefler hakk nda Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura almayan mükelleflere tatbik olunan cezai hükümlerin uygulanaca tabiidir. Bu Tebli ile elektronik defter tutma zorunlulu u getirilen mükellefler kâ t ortam nda defter tutamazlar. Bu mükellefler kâ t ortam nda defter tutmalar halinde hiç defter tutmam fl say l rlar. NOT: E-fatura hakk nda sorular - n z için com.tr/iletisim.aspx adresinden bize ulaflabilirsiniz. 16 KOB DÜNYASI EK M-KASIM 2013

19 Görüfl Atilla BAYSAL Elektrik Yüksek Mühendisi LED ayd nlatmalar n gelece i (2) C am ve flaman gibi k r lgan elemanlar ihtiva etmez. Yap s nda a r metaller yoktur. Kurflun ve civa içermez. Is da l m ve zararl fl n (radyasyon) yoktur. Enerji tasarrufu sa lar ve bak ma ihtiyaç duymaz. Geleneksel ayd nlatma ürünleriyle karfl laflt r ld klar nda performanslar Gelecek befl y l içinde led fl k kaynaklar flöresan ve enkandesen fl k kaynaklar ndan çok verimli olacakt r. Bununla birlikte flöresan ve di er ayd nlatma ürünlerine göre en az 25 kat daha uzun ömürlü olacakt r. Flöresan ayd nlatma ürünlerinde de gelifltirme süreci devam etmekle birlikte befl y l içinde ledler renk s cakl na ba l olarak birim güç bafl na lümen ( lm/w) seviyelerine ulaflm fl olacakt r. Bu tarihte yap lacak her ledli armatür flöresan armatürlere göre kat daha verimli hale gelmifl olacakt r. Bugünkü durumuyla bile lm/w fl k parlakl - na sahip olan ledler ile gelifltirilen led armatürler daha az enerji tüketirken yüzde aras nda lümen de erleri fazlad r. Performanslar iyi olmas na ra men henüz çok tercih edilmemelerinin nedeni birim maliyetlerinin çok yüksek olmas ndand r. Ledlerin birim güç bafl na harcad s n n azalt lmas ve bunun için yeni paketleme teknolojileri gelifltirildikçe, ayr ca üretimindeki zorluklar afl lmaya baflland kça birim maliyetleri azalmaya bafllayacakt r. Önümüzdeki befl y l içinde üretim teknolojisindeki öngörülen geliflmeler ile birlikte led birim maliyetleri yüzde azalacak ve böylelikle daha çok tercih edilebilir olacakt r. Tablo 2 de di er ayd nlatma ürünleriyle birlikte ledlerin fl k parlakl klar, verimleri, renksel geri verimleri görülmektedir. Bugünkü durumda ledlerin; sodyum buharl lambalar ve metal hali de armatürler d fl nda tüm ayd nlatma ürünlerinden verimli oldu u görülmektedir. Tablo 2: Ayd nlatma ürünleri karfl laflt rma tablosu LED ömrü ve lümen süreklili i Son y llarda LED li ayd nlatma sistemlerinin tasar m ndaki en büyük problem yüksek s cakl k sorunu olarak görünmektedir. LED ler verimli fl k kaynaklar olarak bilinse de harcad klar elektrik enerjisinin önemli bir k sm n s ya dönüfltürürler. Tablo 3 de akkor filamanl ampul ile LED in enerji dönüflüm oranlar aç s ndan k - yaslamas verilmifltir. fiekil 1: CIE 1931 diyagram ve beyaz fl k veren s cakl klar n n tan mlanmas Yeni nesil LED lerin yüksek ak mla sürülmesi nedeniyle jonksiyon s cakl - n n 110 C nin alt nda tutulmas için termal tasar ma ihtiyaç vard r. Jonksiyon s cakl n n izin verilen en yüksek s cakl k de erini aflmamas gerekir. GaAs LED lerde bu s n r 125 C kadard r. Bu nedenle LED den akan ak - m n genli i, jonksiyonda en yüksek jonksiyon s cakl n meydana getiren s l güçten daha fazla bir s l güç oluflturmayacak flekilde seçilmelidir. Jonksiyon s cakl LED in tahrip olaca en yüksek s cakl a yükselmese de, s cakl k artt kça LED in verebildi i fl k fliddeti azald ndan, jonksiyon s cakl n n düflük de erlerde tutulmas önemli. Lümen süreklili i (lumen maintenance), LED in belirli bir çal flma süresinin sonun- daki fl k ç kt s - n n, bafllan-g çtakine oran olarak verilir. Yüksek güçlü olmayan LED lerde bu oran genel olarak yüzde 50 (L50) iken, yüksek güçlü LED lerde, özellikle üst s n f LED üreticileri taraf ndan, yüzde 70 (L70) olarak uygulanmaktad r. Bunun nedeni, insan gözünün genel ayd nlatmada bir fl k kayna n n fliddetindeki azalmay alg layabilmesinin s n r n n yaklafl k yüzde 70 olmas d r. LED ler di er fl k kaynaklar ndan farkl olarak son derece uzun çal flma ömrüne sahip olsa da s etkisiyle LED in fl k ç kt s, renk s cakl ve lümen süreklili i olumsuz etkilenir. Bu nedenle iyi bir termal tasar m LED ömrü için belirleyici unsurdur. Ayd nlatma uygulamalar nda LED'in üretti i fl k ç kt s n n mümkün oldu u kadar yüksek olmas istenir. Jonksiyon s cakl LED in fl k ak s (lm) ve fl ksal etkinli i (lm/w) ile yak ndan ilgili olup jonksiyon s cakl art kça ba- l fl k ç kt s azal r. Herhangi bir önlem al nmad takdirde LED çipi taraf ndan yay lan afl r s, normal hizmet ömründen önce LED in bozulmas na neden olabilir. Bitti... KOB DÜNYASI EK M-KASIM

20 Görüfl KOB lerde gençlere düflen görevler fiener MUTER CMS Jant ve Makine Sanayi A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi K OB lerde flirket yap s n n kat l mc yönetim anlay fl yla sürekli gözden geçirilmesi ve verimlili in art r lmas için özgün çözümler bulunmas gerekmektedir. Günümüzde KOB lerin önündeki en büyük engellerden biri geleneksel yönetim anlay fl d r. Küresel rekabet sürecinde ancak e itimli ve deneyimli elemanlarla baflar ya ulafl labilmektedir. Çal - flan elemanlar n görevlerinde yenilik ve farkl l k yapabilmeleri için kendilerine özgürlük alanlar tan nmas ve motive edilmeleri gerekmektedir. Yöneticilik görevi günümüzde var olan ya da geçmifli korumaktan çok yenilikleri izlemeyi ve gelece e yönelik becerilere sahip olmay gerektirmektedir. Yaflamakta oldu umuz yo un rekabet ortam KOB leri de iflime, yeni teknolojilere ve uluslararas normlara uyum sa lamaya zorlamaktad r. nsan kaynaklar nda de iflime en h zl uyum sa lama yetene i olan kesim gençlerdir. Bu nedenle KOB lerde gençlere önemli görevler düflmektedir. Gelece in yöneticileri Bugünün gençleri gelece in yönetici adaylar d r. Rekabet koflullar ve yönetim anlay fl sürekli de iflmekte ve zorlaflmaktad r. Uluslararas kriterlere uyma zorunlulu u da bunlara eklenince yönetici olman n sorumlulu u daha da artmaktad r. KOB lerde flirket sahiplerinin liderlik yapma ve örnek olma zorunlulu u vard r. Bir flirketin bugün baflar l bir flirket olmas, gelecekte de baflar l olaca anlam na gelmemektedir. KOB lerde flirket sahibinin ve yöneticilerin gelecekteki rekabet koflullar yla ilgili bugünkünden farkl öngörülerde bulunmalar gerekmektedir. Ayr ca KOB lerde gelece e yönelik yeni temel yeteneklerin gelifltirilmesine ihtiyaç duyulmaktad r. Bu aç dan da gençlere önemli görevler düflmektedir. Gençler kendilerine verilen görevleri sadece iflini yapmak amac yla de il, bir yenilik uygulamak ya da farkl bir proje gelifltirmek amac yla ele almal d r. fiirketlerde ço u zaman yenilikçi ve yarat c düflünce azl göze çarpmaktad r. Ayr ca düflünceler ve davran fllar geçmiflin etkisi alt nda kald kça yenilik ve farkl l k yapma yetenekleri s n rl kalmaktad r. Yeni rekabet alanlar Yöneticili in herkes taraf ndan bilinen geleneksel kurallar bulunmaktad r. Ancak sadece geleneksel kurallar izleyerek baflar l bir yönetici olmak söz konusu de ildir. Sorgulanmayan al flkanl klar, bugünü yönetmeye gere inden çok nsan kaynaklar nda de iflime en h zl uyum sa lama yetene i olan kesim gençlerdir. Bu nedenle KOB lerde gençlere önemli görevler düflmektedir zaman ay rma ve gelece i planlama konular na duyars z kalma flirketlerde sürekli geliflmeyi engellemektedir. Gençler yeni f rsatlar göz önünde bulundurarak bir vizyon oluflturabilirlerse gelecekte daha büyük baflar lara ulaflabileceklerdir. Anne ve babalar gençlerin yapt her ifle fazla kar flmamal d r. Kendi kendilerini idare eden özgür bireyler olarak yetiflmeleri için gençler teflvik edilmelidir. Hayata emek verme, teknolojideki geliflmeleri izleme ve ça dafl rekabetle bafl etme sorumlulu u gençlerle de paylafl lmal d r. Yetiflkinlerin gençlere duyduklar güveni ve onlardan beklentilerini zaman zaman ifade etmeleri çok yararl olmaktad r. Gençlerin düflüncelerinin ve sahip olduklar potansiyelin de eri bilinmelidir. Gençlerin görüfl ve önerileri göz ard edilmemelidir. Gençlerin kendilerini önemsiz ve yararl olmayan kimseler gibi görmelerine f rsat verilmemelidir. Yönetim becerilerinin gelifltirilmesinde sadece akademik e itim yeterli de ildir. flbafl nda kazan lan deneyimler de önemli bir rol oynamaktad r. Serbest piyasa ekonomisine yönelik uygulamalar nedeniyle ticari ve ekonomik iliflkilerde co rafi s n rlar n etkisi giderek azaltmaktad r. Genç yöneticilerin gelecekteki koflullara uygun olarak e itilmesi ve yetifltirilmesi konusu çok bilinmeyenli bir denklem olarak karfl m za ç kmaktad r. Gençler nas l haz rlanmal? Akademik e itim görmenin ve çeflitli diplomalara sahip olman n ifl hayat ndaki önemi her geçen gün artmaktad r. Ancak al nan diplomalar ifl hayat nda baflar l olmay garanti etmemektedir. Bir baflka deyiflle diplomalar tek bafl na gençlerin ifl hayat nda baflar ya ulaflmalar için yeterli olmamaktad r. Gençlerin e itimi ve yetiflme süreci ulusal s n rlar n ötesinde, küresel kapsamda da ele al nmas gereken bir boyut kazanmaktad r. Ayr ca KOB lerde ailenin genç bir ferdi olmak o flirketin yönetiminde tepeden inme yetkili olma anlam na gelmemelidir. KOB lerde flirket sahipleri ço u zaman gençlerin ald klar e itimi yeterli bulmad klar n ifade etmektedir. Öte yandan çal flt ifllerde sürekli elefltirilen bir genç kendini nas l gelifltirebilir ve nas l özgün bir çal flma yapabilir? Gençlerin heyecan ve tecrübe eksikli inden kaynaklanan hatalar hoflgörüyle karfl lanmal d r. Gençlerin hata yapmalar n n 18 KOB DÜNYASI EK M-KASIM 2013

21 Görüfl ö renme ve deneyim kazanma sürecinin bir parças oldu u gözden uzak tutulmamal d r. Burada unutulmamas gereken önemli bir nokta da KOB lerde çal flan gençlerin al fl lagelen ifl yapma yöntemlerini sürdürmelerinin bir yarar olmayaca d r. Öyle bir rekabet ortam ki, al fl lagelen ifl yapma süreçlerini oldu u gibi tekrarlamaya devam etmek geride kalmak anlam na gelmektedir. Daha yarat c ve yenilikçi olabilmeleri için gençlerin teflvik edilmesi, yetkilendirilmesi ve önlerindeki engellerin kald r lmas gerekmektedir. Bilgi yönetimi Bilgi yönetimi ve iletiflim teknolojileri zaman ve h z kavram n inan lmaz boyutlarda de ifltirmektedir. Dünyan n her köflesine dijital teknolojilerle birkaç saniyede ulafl labilmektedir. Teknolojik geliflmelerden yararlanarak kendini ifline adayacak bireylerin gelecekte büyük baflar lar kazanmas na kesin gözüyle bak lmaktad r. Bu nedenle gençlerin sab rl ve bilinçli bir çaba içinde olmalar nda yarar vard r. Günümüzde ifl dünyas nda üretim ve hizmet etkinlikleri giderek bilgi yo un hale gelmektedir. Bunun sonucunda kurulufllarda her düzeyde yap lan ifllerde bilgi yönetimi ve bilgi iletiflimi bilgisayar destekli bütünleflik sistemlerle gerçeklefltirilmektedir. Bireylerin günlük yaflamda baflar l olabilmeleri için öncelikle iletiflim becerilerini gelifltirmeleri gerekmektedir. Etkili bir iletiflimin kurulmas nda düflüncelerin aç k ve yal n bir biçimde dile getirilmesi yararl olmaktad r. KOB lerin yönetiminde dijital bilgi sistemlerinden yararlan lmas zorunlu olmaktad r. Güncel verilere dayanmayan yönetim kararlar yla baflar ya ulafl lmas söz konusu de ildir. Dijital ortamda h zl ve sa l kl bilgi paylafl m yla yönetim kademeleri azalmakta ve flirket organizasyonu daha yal n ve izlenebilir hale gelmektedir. Dijital ortamda bilgi ak fl profesyonel yöneticilerle aile bireyleri aras ndaki iletiflimi de daha somut hale getirmektedir. Çal flan elemanlar yapt klar iflleri gelifltirmek ve verimlili i art rmak amac yla farkl görüfller aç klamaktan çekinmemelidir. Herkesin ayn görüflleri paylaflt - bir kurulufl, bir baflka deyiflle, ayn görüflteki insanlardan meydana gelen bir kurulufl yenilikçi ve yarat c olamamaktad r. Çal flan bireyler ancak yeni ve farkl uygulamalar yaparak yeteneklerini gelifltirebilmektedir. flbafl e itimleri KOB lerde gençleri ifl hayat na haz rlarken tek tip insan yetifltirme hedef al nmamal d r. Her insan farkl bir varl kt r. Herkesin kendine özgü yetenekleri bulunmaktad r. Bu nedenle KOB lerde ifle bafllayacak gençlerin hangi görevlerde çal flacaklar na karar verirken flirket sahiplerine ve üst yöneticilere önemli sorumluluklar düflmektedir. fle yeni bafllayan elemanlar farkl görevlerde çal flt rarak onlar n bilgi ve deneyim düzeylerini anlamak gerekmektedir. Çal flan elemanlar n iflbafl nda e itimi, motivasyonu ve verimlili ini art racak bir ortam n sa lanmas ancak bu yöntemle söz konusu olabilmektedir. Üretim tesislerine, teknolojiye, sat fl ve pazarlama amaçl yat r mlara ne denli büyük yat r mlar yap - l rsa yap ls n çal flan elemanlar n nitelikleri ve yetenekleri gelifltirilmeden kurulufllar n baflar l olma flanslar bulunmamaktad r. Dünyada serbest piyasa ekonomisine yönelik uygulamalar art kça insan kaynaklar n n önemi de ön plana ç kmaktad r. Bu nedenle meslek yüksekokulu ve üniversite e itimi görmüfl olan genç kuflaklara, özellikle yeni çal flmaya bafllad klar ifl yerlerinde ö renme, uygulama ve ifl gelifltirme süreçlerine kat lmalar için yeni f rsatlar tan mak gerekmektedir. Sonuç Genç kuflaklar KOB lerin gelece i aç s ndan büyük bir önem tafl - maktad r. KOB lerde karar verme ve yönetim sisteminin bir kifliye ba l olmas yerine kat l mc yönetim uygulamalar daha baflar l olmaktad r. KOB lerde gelece i planlarken at lacak ad mlar n bafl nda gençlere niteliklerine uygun yetki ve sorumluluklar n verilmesi gelmektedir. KOB lerin baflar kazanmas nda çal flan elemanlar n bilgili ve deneyimli olmalar etkili bir rol oynamaktad r. Gençler için kariyer gelifltirme ve performans yönetimi projelerine öncelik verilmesi gerekmektedir. Yeniden yap lanma sürecinde genç kuflaklar n performans de erlendirme ve kariyer gelifltirme programlar büyük bir önem tafl maktad r. fiirket yönetiminde yeni bir bilinçlenme dönemi bafllam flt r. KOB lerde eski al flkanl klar n bir kenara b rak l p gençlerin görüfl ve katk lar n n da dikkate al nmas yararl olmaktad r. KOB lerde insan kaynaklar n bir maliyet unsuru olarak de il, farkl l k ve rekabet gücü yaratmada temel bir araç olarak görülmelidir. flbafl e itimleri gençlerin uygulamal meslek bilgisi ve tecrübe kazanmalar aç s ndan yararl olmaktad r. Yo un rekabet ortam nda usta-ç rak iliflkileri her ifl kolunda yararlan lmas gereken bir dayan flma yöntemidir. Sürekli ö renme ve kendini gelifltirme amac olmayan elemanlar çal flt klar ifllerde yenilik yapamamakta ve verimlilik art fl sa layamamaktad r. Bu nedenle KOB lerde genç kuflaklar n daha baflar l olabilmeleri için bilgi ve deneyim paylafl m büyük bir önem tafl maktad r. KOB DÜNYASI EK M-KASIM

22 fiirketlerden Berdan Civata dan sektörde bir ilk daha Sektöründe Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Berdan C vata, bir ilke daha imza atarak test laboratuvar na TÜRKAK tan akreditasyon alan ilk fabrika oldu Cıvata-Somun-Saplama ve benzeri bağlantı elemanları sektöründe Mersin Tarsus OSB de 9 bin metrekare kapalı alanda 180 çalışanı ile üretim yapan Berdan Cıvata Sanayi A.Ş, Türkiye nin bağlantı elemanları sektöründe CE belgesini ilk alan firma olduğu gibi test laboratuvarına Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ndan akreditasyon alarak başka bir ilke daha imza attı. Sektöre 1970 yılında İstanbul da Denet Cıvata yla giren, 1980 lerde Adana da STFA Cıvata dan emekli olduğunda 150 metrekare alanda 5 çalışanla ve ağabeyi Yunus Şemsi ile birlikte Berdan Cıvata yı kuran Makina Yüksek Mühendisi Hasan Şemsi, bugün Mersin Tarsus OSB de 33 bin metrekare alan üzerinde 9 bin metrekaresi kapalı tesislerde 180 civarında çalışanla cıvata somun saplama ve benzeri bağlantı elemanları üretiyor. Ürettiği bağlantı elemanlarının sertleştirme, menevişleme ve benzeri ısıl işlemlerini kendi tesislerinde yapabilirken onların korozyona karşı korunmalarını sağlamak üzere elektro galvaniz, sıcak daldırma galvaniz veya çinko lamelli kaplamalarını da aynı çatı altında yaparak entegre bir tesis haline gelmiş olan Berdan Cıvata, bugün gerek Türkiye de gerekse yurtdışında çalıştığı firmalar ve katıldığı yurtiçi yurtdışı fuarları nedeniyle çok geniş bir çevrede En Büyük Boyutlu Bağlantı Elemanları nın üreticisi olarak tanınıyor. İlklere imza attı Büyük Boyutlu Cıvata Somun Saplama üreticisi olmanın yanı sıra yenilikçi bir kimliğe sahip olan Berdan Cıvata, Türkiye de bağlantı elemanları sektöründe CE Belgesini ve TucsaMARK Sertifikasını 2008 yılında alan ilk firma olmanın haklı gururunu yaşamıştı. Berdan Cıvata, bağlantı elemanları sektörünün en zengin test laboratuarlarından birine sahip olmanın avantajlarını yaşarken 2 yıllık bir çalışma sonrası bu zengin laboratuvarı 2013 Ağustos unda TÜRKAK tan aldığı akreditasyon belgesi ile taçlandırmanın da haklı gururunu yaşıyor. Türkiye de akreditasyon belgesi vermeye yetkili tek kuruluş olan TÜR- KAK ın akredite ettiği Berdan Cıvata nın laboratuvarında yapılacak deneylerle ilgili olarak verilecek raporlar dünyanın her yerinde geçerli olacak. Bundan sonraki süreçte Berdan Cıvata hem kendi ürünlerinin hem de hizmet vereceği firmaların ürünlerinin kalite kontrollerini bağımsız, akredite bir laboratuvarda yaparak dünya standartlarına uygunluğunu belgeleyecek. Son önemli gelişmeyle birlikte Berdan Cıvata nın, cıvata, somun, saplama gibi ürünlerinin marka değeri ve güvenirliği de artmış olacak. Son zamanlarda İzmir- İstanbul Otoyolu, İzmit Körfez Geçişi Köprüsü, Üçüncü Boğaz Köprüsü, Anamur dan Kıbrıs a 80 km Boru ile Su Taşıma Sistemi gibi çılgın projelerde görev alan Berdan Cıvata Türkiye de bağlantı elemanları sektörünün dünyaya tanıtılmasına sektörün önde gelen firmalarıyla birlikte önemli katkılar sağlıyor. HANG TESTLER YAPILIYOR? B ölgedeki ithalatç, ihracatç ve sanayicilere önemli hizmetler verecek olan Berdan C vata Deney Laboratuvar nde bugün için flu testler yap l yor: 1) Çekme Deneyi TS EN ISO ) Rockwell Sertlik Deneyi TS EN ) Vickers Sertlik Deneyi TS EN ISO ) Yüzey Pürüzlülü ü(0,01 Mikron) TS 6956 EN ISO ) Makro Analiz Deneyi (TS 3849 ISO 4969) 6) Kimyasal Analiz Deneyi (21 Element için) yap labiliyor. Laboratuvarda önümüzdeki günlerde; Çentik Darbe Deneyi TS EN ISO ve Mikro Analiz Deneyi TS EN1321 gibi deneylerin de akreditasyon belgesi kapsam na al nmas için çal flmalar yürütülüyor. 20 KOB DÜNYASI EK M-KASIM 2013

23 Haber ZKA dan Okul Öncesi ve Mesleki E itim e destek İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından başlatılan "Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim" mali destek programı kapsamında; 12 bin TL kar amacı gütmeyen, 8 bin TL kar amacı güden başvuru sahipleri için olmak üzere toplam 20 bin TL'lik kaynağın, projeleri başarılı bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanıyor. Program kapsamında kar amacı gütmeyenler kategorisinde, Belediyeler veya tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Sürekli Eğitim Merkezleri), Kaymakamlıklar, Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı resmi bağımsız anaokulları, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ne bağlı okul ve kurumlar (Ticaret Meslek Liseleri, Kız Teknik ve Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Çok Programlı Liseler, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri), MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar (Halk Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Turizm Eğitim Merkezleri), MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne bağlı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri, Ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri, çocuk eğitimevleri, Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve araştırma enstitüleri, Organize sanayi bölgeleri, Küçük sanayi siteleri, İzmir de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları ve birliği, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri), İzmir de merkezi veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar başvurabilecek. Kar amac güdenler Kar amacı güdenler kategorisinde ise KOBİ vasfı taşıyan MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ne bağlı mesleki ve teknik eğitim veren örgün eğitim kurumları, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ne bağlı okul öncesi eğitim kurumları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri, bu program kapsamında eğitim kurumlarının kurulmasına yönelik yeni yatırım yapmayı planlayan işletmeler ve kamu kontrolündeki işletmeler başvurabilecek. Destekten yalnızca İzmir sınırları içinde kurulmuş veya faaliyet gösteren başvuru sahipleri yararlanabilecek. Programdan yararlanmak isteyenler internet üzerinden 6 Aralık 2013 tarihine kadar başvuru yapabilecekken, proje dosyasının son teslim tarihi ise 13 Aralık 2013 olarak açıklandı. BA YURDU ORGAN ZE SANAY BÖLGES (BAYOSB) de EGEKOB DER ve birçok e itim kurumu ifltiraki, iflbirli i ile üyelerinin nitelikli eleman ihtiyac n karfl lamak amac yla bu konuda PROJE çal flmalar na bafllam flt r. fl dünyas n sevindiren bu tür projelerin ço almas, baflar s özellikle yeni kurulan Organize sanayilerinin nitelikli eleman, istihdam sorunun çözümüne katk da bulunacakt r. Unutmamak gereklidir ki; E T M KAYBETME R SK OLAMAYAN EN BÜYÜK YATIRIMDIR. KOB DÜNYASI EK M-KASIM

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

Haber 8 Güçlü rakip olmak AR-GE den geçiyor 9 KOSGEB den KOBİ lere Avrupa vizyonu 10 BAYOSB 2016 yılında 10 bin istihdam hedefliyor

Haber 8 Güçlü rakip olmak AR-GE den geçiyor 9 KOSGEB den KOBİ lere Avrupa vizyonu 10 BAYOSB 2016 yılında 10 bin istihdam hedefliyor İçindekiler Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeler Derneği EGE KOBİDER Adına İmtiyaz Sahibi Fettah GÜVENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet KAPLAN Yayın Kurulu Aydın TELSEREN Prof. Dr. Edip TEKER Fahrettin

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

H at rlanaca- B u y l ne kadar. PATENT VE MARKANIZI Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız.

H at rlanaca- B u y l ne kadar. PATENT VE MARKANIZI Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız. KOB LER N SES EYLÜL 2005 ORGAN ZE SANAY GAZETES TOOB, TOSYÖV ve KOSGEB taraf ndan düzenlenen KOB Z RVELER N N üçüncüsü 16-17 Eylülde stanbul da yap lacak. lk zirveden bu yana 6 y l geçmesine karfl n KOB

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

PATENT VE MARKANIZI ORGAN ZE SANAY GAZETES. YATIRIM TEfiV K BELGES Almadan Yat r ma Bafllamay n z Kredi, KDV, Gümrük ve Fon deste inden yararlan n z.

PATENT VE MARKANIZI ORGAN ZE SANAY GAZETES. YATIRIM TEfiV K BELGES Almadan Yat r ma Bafllamay n z Kredi, KDV, Gümrük ve Fon deste inden yararlan n z. KOB LER N SES ARALIK 2005 ORGAN ZE SANAY GAZETES n10 da AKADEM K GÖRÜfi Türkiye nin genç nüfus yap s ve giriflimcilik potansiyeli Prof. Dr. Tamer MÜFTÜO LU ürkiye de nüfus Tyap s n n genç ve dinamik olmas

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

KOSGEB çat kuruluflu olsun

KOSGEB çat kuruluflu olsun ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Ekonomik önlemlerin anlam 15 te KOSGEB çat kuruluflu olsun Abdullah ÇÖRTÜ Yabanc sermaye, milli gelir ve KOB lerimiz 14 te Fettah GÜVENTÜRK fl dünyas

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Etkinlik 11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi 36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları. İçindekiler

Etkinlik 11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi 36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları. İçindekiler İçindekiler Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeler Derneği EGE KOBİDER Adına İmtiyaz Sahibi Fettah GÜVENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet KAPLAN Yayın Kurulu Aydın TELSEREN Prof. Dr. Edip TEKER Fahrettin

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

BUS AD DAHA KAL TEL B R fi HAYATI Ç N GENÇ MÜHEND SLERLE EL ELE!

BUS AD DAHA KAL TEL B R fi HAYATI Ç N GENÇ MÜHEND SLERLE EL ELE! fiubat - N SAN 2014 129 Türkiye yi küstürmek, gelece i çok tart flmal olan AB nin ifline gelmiyor Y l n ilk YDK toplant s nda Bursa ve Türkiye nin gelece i masaya yat r ld Düzen, fleffaf piyasa ve ba ms

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5

çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Selçuk Ecza Deposu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 6-7

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ Gençlerimiz iflsiz kalmas n 6 da fiefik ÇALIfiKAN Para politikas na odaklan lmal 13 de Arzu AKAY Aidatlar 15 te Atila ÇINAR Devrim arabalar 2 de Subegüm

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı