Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da"

Transkript

1 Çünkü kadýnýn özgürlüðü, kadýn sorunu, çözümü baþta AKP olmak üzere diðer iktidar partileri de bu durum üzerinden politika yapmýyor. Yerel yönetimlerdeki erkek iktidarýndan kaynaklanmaktadýr bu sorun. Kadýna dönük yýðýnlarca sorun tespit edebiliriz. Bu tespitler bizim için çok süpriz olmadý dedi. Erkek egemen zihjiyet Siyasette kadýn katýlýmýyla ilgili yeni bir þey olmadýðýný belirten ÖDP Kadýn Koordinasyonu adýna Nermin Kaplan da, Belediye baþkaný düzeyinde bir iki kadýn var, ilçe düzeyinde ise biraz daha fazla. Seçilebilenlerin çoðu da seçilebilecek yerlerden aday olmalarý. 2 DE Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da 4 DE Köþe yazýsý 2 DE Þiir 3 DE Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Nevþehir'de, üreticilerin tarýmsal sulamadan kaynaklý elektrik borçlarýnýn 320 milyon TL'ye yaklaþtýðý belirtildi. MEDAÞ'a borçlarýný ödeyemeyen 2 bin 863 üreticinin menkul, gayrimenkul ve banka hesaplarý haczedildi. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç, Niðde ili ile birlikte Türkiye'nin yýllýk patates tüketiminin yaklaþýk yüzde 44'ünü karþýlayan Nevþehir'de, yeraltý su kaynaklarý ile sulama yapan patates üreticilerinin tarýmsal sulamadan dolayý MEDAÞ'a olan borçlarýný ödeyemediklerini kaydetti. Sorunun yaklaþýk 10 yýldýr sürdüðünü ve 2 bin 863 üreticinin borçlarýnýn her geçen yýl faizlerle artarak katlandýðýný belirten Tunç, borcun 2009 yýlý Þubat ayý sonu itibarýyla 320 milyon TL olduðunu açýkladý. MEDAÞ'a borcu bulunan üreticilerin tüm menkul ve gayrimenkullerinin haczedildiðini ve üreticilerin artýk tarlalarýna ekim yapamaz hale geldiðini vurgulayan Tunç, konuyla ilgili olarak yeni bir borç yapýlandýrma beklentisi içerisinde olduklarýný söyledi. Tunç, "Yaklaþýk 10 yýldýr patates üreticileri ile MEDAÞ arasýndaki sýkýntý sürüyor. Bu bizi gerçekten rahatsýz eden, üreticinin uykusunu kaçýran sorunlardan bir tanesi haline geldi. 6 DA Köþe yazýsý 6 DA Köþe yazýsý 7 DE Darwin ve evrim teorisiyle ilgili kapak ile yazýlarý gören Cebeci, Derginin Yayýn Yönetmeni Çiðdem Atakuman a sert tepki göstererek dosyayý dergiden çýkarttýrdý. 7 DE 1958 yýlýnda Fransa dan baðýmsýzlýðýný ilan eden Gine nin diktatör lideri Sekou Toure, yýllarý arasýnda, Gine halk müziðinin modern yorumunu inþa etmek adýna, devlet desteði ile kurulan ve yönlendirilen birçok orkestranýn kurulmasýný hedefleyen bir yapýlanma geliþtirdi. Bu yapýlanmanýn hedefi, Fransýz kültürünün etkisinde olan Gine halkýnýn, kendi özünü bulmasý yolunda, müziði bir katalizör olarak kullanmaktý. Ülke Fransýz marþlarýndan temizlendi, yeni ülkenin yeni müziðinin temsilcileri orkestralar, devlet desteði ile bir bir kuruldu. 5 DE Adýný duyduðum anda bile beni heyecanlandýran Atakama Çölü nün derinliklerine doðru bir an önce dalmak için baþkent Santiago dan sonra kendimi uzun ince ülkenin kuzey yollarýna vurdum. Otobüsün pencere kenarýna oturup maden taþýyan demiryoluna paralel bir þekilde çölün ortasýna doðru ilerlemeye baþladýk. Bir süre sonra yol kenarýnda ilgimi çeken bir tabelaya rastladým derece Güney Enlemi üzerindesiniz, burasý Oðlak Dönencesi. 8 DE

2 2 Ankara Atatürk Lisesi'nin efsanevi tarih öðretmeni Rukiye Kömürcüoðlu na sormuþtum: Hocam, Türkiye Cumhuriyeti Osmanlý devletinin borçlarýný niye ödedi? Hocam yanýtlamýþtý: Türkiye Cumhuriyeti uzaydan gelmedi. Tabii ki Osmanlý'nýn devamýdýr. Borç ödemek onur meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti de onurunun gereðini yerine getirdi. Türkiye nin bir imparatorluðun mirasçýsý olduðunu o günden sonra hiç unutmadým. Oðlum ve gelinim bir süre Ýstanbul da yaþadý. Eþim ve kýzýmla onlarý ziyarete gitmiþtik. Ben Ýstanbul u hiç bilmem. Çocuklar bizi Sultanahmet e götürdü. Ben doktorum. Eþim diþ hekimi. Kýzým da o sýrada diþ hekimliði fakültesinde öðrenciydi. Yürürken birden, Sultan II. Mahmut un türbesini gördüm. Türbe, mezarlýk ziyaretlerinden hiç hoþlanmam. Ama o gün, o anda, eþime ve çocuklarýma, gelin bu büyüðümüze bir saygý duruþunda bulunalým dedim. Sultan II. Mahmut o zamanýn ölçüleriyle, ülkemize çaðdaþ týbbý getiren Mekteb-i Týbbiye-i Þahane nin kurucusudur. Mektebin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, eðitimin 'maalesef' bir süre için Fransýzca olacaðýný ama en kýsa zamanda Türkçe eðitime geçileceðini söylemiþtir. Eþimin büyük dedesi o mektebin ilk mezunlarýndandýr. Hep beraber türbeye girdik; Sultan II. Mahmut un mezarý önünde saygý duruþunda bulunup çýktýk. Ýnsanlarýn kökleriyle barýþýk olmasý baþka bir þeydir, sürekli oralara dönmek istemesi baþka. Bu, tarikat, cemaat iliþkili insanlarda, sürekli bir Osmanlý dönemine dönme sevdasý var. Bunu Amerikalýlar da kaþýyor. Ortadoðu'da Osmanlý döneminde nasýl bir barýþ ve bir arada yaþama arzusu olduðunu yazýp, söyleyip duruyorlar. Ne yalan! Osmanlý bütün iyi ve kötü yönleriyle büyüdü, geliþti, yaþlandý ve öldü. Onu bir kez daha canlandýrmak mümkün deðil. Buna son Osmanlý Sultaný ilan edilen 'Sultan I. Recep Tayyip Erdoðan'ýn da gücü yetmez, kendini 'Halife-i Müminin' zanneden Fettullah Hoca nýn da gücü yetmez. Necmettin Erbakan ý, Fettullah Gülen i, Recep Tayyip Erdoðan ý Osmanlý sultanlarýna benzeten yaðdanlýklar, dikkat ediyorum, hep Fatih Sultan Mehmet e, Yavuz Sultan Selim e, Kanuni Sultan Süleyman a benzetiyorlar. Osmanlýnýn 36 padiþahý var. Tayyip Bey i Sarý Selim e, Deli Ýbrahim e, IV. Murat a (ki en çok O na benziyor), benzeten yok. Osmanlý öldü. Ruhu þâdolsun. Son Osmanlý Padiþahý 'I. Recep Tayyip Erdoðan' da tarihin çöplüðüne, uðurlar olsun! Kadýn Adaylarý Destekleme ve Eðitme Derneði nin (KADER) verilerine göre, 19 siyasi partinin katýldýðý seçimlerde, 44 kadýn il belediye baþkanlýklarýna, 321 kadýn da ilçe ve belde belediye baþkanlýklarýna aday gösterildi. Hiç sürpriz olmadý KADER in araþtýrma sonuçlarýnýn doðru olduðunu belirten Ortak Platform un Ýstanbul Bahçelievler Belediye Baþkan Adayý Ayþe Yumli Yeter, Kadýn belediye baþkan adaylarý oldukça az. Erkek egemen bir sistemde yaþýyoruz. Erkek egemen sistemde düzen partileri kadýna öncelik vermiyor. Ýktidar hýrsý develet kademelerinde olduðu gibi yerel alanlarda da yine ortaya çýkýyor. Kadýnýn toplumdaki yeri, siyasetteki yeri düzen partileri açýsýndan anlaþýlýr olmayacaktýr. Çünkü kadýnýn özgürlüðü, kadýn sorunu, çözümü baþta AKP olmak üzere diðer iktidar partileri de bu durum üzerinden politika yapmýyor. Yerel yönetimlerdeki erkek iktidarýndan kaynaklanmaktadýr bu sorun. Kadýna dönük yýðýnlarca sorun tespit edebiliriz. Bu tespitler bizim için çok süpriz olmadý dedi. Erkek egemen zihjiyet Siyasette kadýn katýlýmýyla ilgili yeni bir þey olmadýðýný belirten ÖDP Kadýn Koordinasyonu adýna Nermin Kaplan da, Belediye baþkaný düzeyinde bir iki kadýn var, ilçe düzeyinde ise biraz daha fazla. Seçilebilenlerin çoðu da seçilebilecek yerlerden aday olmalarý. Bunun ilk nedeni erkek egemen zihniyetten kaynaklandýðýný düþünüyorum. Diðer nedeni kadýnlarýn günlük hayatý da bu duruma çok uygun deðil. Aday olma oranlarýnda da düþüklük var. Bu rollere genellikle erkekler daha uygun görülüyor. Yani partiler açýsýndan aday gösterilirken genel kabul olarak erkek adaylarýn seçilebilirliði ön görülüyor. Kamusal alandaki teslimiyetle alakasý olduðunu düþünüyorum diye konuþtu. Pozitif ayrýmcýlýk þart DTP Kadýn Meclisi Sözcüsü Besime Konca, yöneticilik erkek iþidir zihniyetinin aþýlmasý için yerel yönetimlerdeki kadýn sayýsýnýn arttýrýlmasý gerektiðini söyledi. Kadýnýn siyasette baþarýlý olmasýnýn, þeffaf belediyecilik anlayýþýný geliþtireceðini vurgulayan Konca, evlerini yöneten kadýnlarýn toplumu çok daha rahat yönetebileceðine iþaret etti. Eþitsizlikler karþýsýnda yasal tedbirlerin, pozitif ayýrýmcýlýðýn gerekli olduðunu dile getiren Konca, Türkiye deki siyasi zihniyete bakýldýðýnda kota uygulamasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu ifade etti. Parti olarak 250 yerleþim yerinde seçimlere girdiklerini ve bunlardan 41 inde kadýn aday gösterdiklerini bildiren Konca, bunlarýn 20 sinin seçilebilecek yerlerden olduðunu belirtti. Konca, kadýn adaylarýný da partili hemcinslerinin belirlediðini kaydetti. DTP nin Ankara Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Hayriye Kamile Öncel de, Kadýnýn siyasetin malzemesi deðil, öznesi konumuna gelmesi için siyasete atýldýðýný söyledi. Öncel, Kadýným ve bu sistemin ezilenleri arasýnda yer alýyorum. Bir sorunu çözmeniz için önce onu anlamalýsýnýz. Ben anlýyorum dedi. Tek kadýn aday var Çünkü 81 ilin bir tanesinde, Ordu da belediye baþkan adayýmýz kadýn diyen AKP Genel Merkez Kadýn Kollarý Baþkaný ve Gaziantep Milletvekili Fatma Þahin, Bunun da nedeni þu, siyaset rekabet üzerine yapýlýyor. Bu anlamda genel seçimlerden farklý olarak en çok oy alacaðýnýz adayla gitmek zorundasýnýz. Ordu belediye baþkan adayý da diðer erkek rakipleriyle alana girdiðinde, yarýþtýðýnda, hem halk nazarýnda yapýlan ankette hem de temayül yoklamasýnda rakiplerine fark atacak oranla çýktý. Amacýmýz kadýnlarýn sayýsýný çoðaltmak. 8 ilçe ve 6 beldede kadýn aday gösterdik. Bu sayýnýn çok çok yükselmesini istiyoruz fakat bu rekabetçi alan altyapýsý güçlü olaný öne çýkarýyor" dedi. Eþlerini getiren erkekler var Demokrat Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Filiz Külahlý, DP nin 36 belediye baþkanlýðýna kadýn aday gösterdiðini söyledi. Tüzüklerinde yüzde 20 kadýn kotasý bulunduðuna dikkati çeken Külahlý, il genel meclisi ve belediye meclisine aday gösterilen kadýnlarla beraber bu sayýya yaklaþýldýðýný bildirdi. Bazý erkeklerin eþlerini siyasete girme yönünde cesaretlendirdiðini ve ellerinden tutarak partiye getirdiðini anlatan Külahlý, Kýrýkkale nin Koçubaba beldesi belediye baþkan adayýmýz Mestane Özdemir i eþi partiye getirdi ve ben eþimin aday olmasýný istiyorum dedi. Bunlar bizleri mutlu ediyor diye konuþtu. Vitrin için öne atýlan obje Anavatan Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Cenk Tunçsiper, kadýnlarýn, toplumdaki rolleri ve ekonomik özgürlükleri bulunmamasý nedeniyle siyasete katýlamadýklarýný belirterek, Ekonomik özgürlüðünü elde etmiþ ve aldýðý eðitimle toplumda kendini kabul ettirmiþ kadýn sayýsý arttýkça siyasetteki doðal engel çemberi de kendiliðinden kýrýlacaktýr dedi. Siyasette kadýnlarýn vitrin ve oy almak için öne atýlan bir obje olarak görüldüðünü ifade eden Tunçsiper, kadýnlarýn hükümetlerde genellikle kadýn ve aileden sorumlu bakan yapýldýðýna ve icracý bakanlýklara getirilmediðine dikkati çekti. Anavatan Partisi nin yerel seçimlerde Kayseri, Ýzmir, Ankara ve Adana büyükþehir belediye baþkanlýklarýna kadýn aday gösterdiðini bildiren Tunçsiper, Tunceli, Elazýð ve Isparta belediye baþkan adaylarýnýn da kadýn olduðunu söyledi. Kadýnlar yardýmcý oyuncu Saadet Partisi nin Çankaya Belediye Baþkan Adayý Esra Acun, Türkiye de kadýnlara adeta yardýmcý oyuncu rolü uygun görülüyor dedi. Acun, siyasette de bu yanlýþ algýnýn egemen olduðunu ancak kadýnlarýn baþrol oyuncusu olmayý hak ettiðini vurguladý. Saðlýklý demokrasi olmaz DP nin Ýstanbul Maltepe Ýlçesi Belediye Baþkan Adayý Aylin Özel, Türkiye nüfusunun yarýsýný oluþturan kadýnlarýn, yerel yönetimlerde temsil edilemediðini dile getirdi. 3 bin 225 belediye baþkanýnýn sadece 18 inin kadýn olduðunu ifade eden Özel, bir toplumun yarýsý karar alma organlarýnda yer almýyorsa o ülkede saðlýklý bir demokrasiden söz etmek mümkün deðildir dedi. Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu, 5 Mart ta Ankara 8. Ýþ Mahkemesi nin kararýyla sendikalarýnýn kapatýlmasýyla ilgili temyize gideceklerini belirtti. Çiftçi-Sen yöneticileri, Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO), Avrupa Parlamentosu ve Uluslararasý Sendika Konfederasyonu (International Trade Union Confederation - ITUC) nezdinde giriþimlerde bulunacaklarýný söyledi. Çiftçi-Sen Yönetim Kurulu nun açýklamasýnda, AKP hükümeti zor duruma düþürdüðü çiftçileri azarlayarak, hakaret ederek ve örgütlenmelerini engelleyerek tarihte yerini almakta ýsrarlý. Çiftçiler Usulüne göre yürürlüðe konulmuþ milletlerarasý anlaþmalar kanun hükmündedir diyen Anayasa nýn 90. maddesinin ve sendikalar yasasýndaki iþçi, iþveren ve çalýþanlar ibaresindeki çalýþanlar kelimesinin açýk olarak tanýdýðý hakka dayanarak, yasalara uygun sendikalarýný kurmuþlardýr. Hükümetler, uluslararasý anlaþmalara uygun iç hukuk düzenlemelerini yapmayarak, Anayasa nýn 90. maddesiyle kazanýlmýþ haklarý engelliyor. Sendikalar Yasasý nda iç hukuk düzenlemesinin yapýlmamasý Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu nun kapatýlmasýnýn gerekçesi oldu. Çiftçilerin örgütlenme hakký engellenerek 20 milyon çiftçi yok sayýldý. Hukuksal sürecin devam ettiðinin altý çizilen açýklamada, konfederasyonun temyiz hakkýný kullanacaðý kaydedildi. Açýklamada, Çiftçilerin örgütlenmesini engellemeye yönelik bu uygulamalarla ilgili olarak, Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO), Avrupa Parlamentosu ve Uluslararasý Sendika Konfederasyonu (International Trade Union Confederation - ITUC) nezdinde giriþimlerde bulunacaðýmýzdan da kimsenin þüphesi olmamalýdýr denildi.

3 Parasýz yatýlý öðrencilerin Ekmek, pide piþirimi ve un alým iþi açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhale kayýt numarasý* : 2009/ Ýdarenin a) adresi : Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR b) telefon ve faks numarasý : / c) elektronik posta adresi (varsa) : 2-Ýhale konusu malýn a) niteliði, türü ve miktarý : adet ekmek, adet pide piþirimi, 150 kg un alýmý b) teslim [yeri/yerleri] : Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi Pansiyonu c) teslim[tarihi/tarihleri] : Sözleþme tarihinden sonra 360 gün içerisinde 3-Ýhalenin a) yapýlacaðý yer : Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR b) tarihi ve saati : 18/03/2009 Tarihinde saat 14:00 4-Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1-Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeleri teklifleri kapsamýnda sunmalarý gerekir: a) Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi, b) Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý belgesi; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ, Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge, c) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, d) Þartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayýlan durumlarda olunmadýðýna iliþkin yazýlý taahhütname, e) Þekli ve içeriði Þartnamede belirlenen teklif mektubu, f) Bu þartnamede belirlenen geçici teminat, g) Bu þartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, þekli ve içeriði Mal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde düzenlenen yeterlik belgeleri, h) Vekaleten ihaleye katýlma halinde, istekli adýna katýlan kiþinin ihaleye katýlmaya iliþkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, i) Ýsteklinin iþ ortaklýðý olmasý halinde þekli ve içeriði bu Þartnamede belirlenen iþ ortaklýðý beyannamesi ile 16 ncý maddede konsorsiyumlarýn da teklif verebilecekleri öngörülmüþ ise, isteklinin konsorsiyum olmasý halinde þekli ve içeriði bu þartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi, j) Bu þartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündükleri iþlere ait önerileri ve iþlerin listesi, k) Ýhale dokümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge l) Bu þartnamenin 8 veya 36 ncý maddelerinde belirtilmesi halinde yerli istekli olunduðuna iliþkin Mal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde belirtilen belgeler, m) Bu þartnamenin 36 ncý maddesinde belirtilmesi halinde teklif edilen malýn yerli malý olduðunu tevsik eden belgeler 4.2-Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: n) (Ek: 08/06/ R.G. / 33 md.) Ortaðý olduðu veya hissedarý bulunduðu tüzel kiþiliklere iliþkin beyanname, o) (Deðiþik: 22/06/ R.G. / 19 md.) Bu þartnamenin 7.3. maddesinde Ýþ deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kiþi istekli tarafýndan sunulan iþ deneyim belgesinin, ayný tüzel kiþinin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde sunulacak Ýþ Deneyim Belgesinin Baþka Bir Tüzel Kiþiye Kullandýrýlmayacaðýna Ýliþkin Taahhütname. p) (Ek: 22/06/ R.G. / 19 md.)...1 r) (Ek: 22/06/ R.G. / 19 md.) (Deðiþik: 22/06/ R.G. / 19 md.) Ýsteklinin iþ ortaklýðý olmasý halinde (b), (c), (d), (l), (n), (o) ve (p) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafýndan ayrý ayrý verilmesi zorunludur. Ýhaleye katýlabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c), (d), (l), (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafýndan ayrý ayrý verilmesi, (p) bendine iliþkin olarak ise iþin ilgili kýsmýna teklif veren ortak tarafýndan o kýsma iliþkin belgelerin verilmesi gerekir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: )istekli imalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belgeler ve / veya sanayi sicil belgesi ve /veya kapasite raporu istekli yetkili satýcý ise yetkili satýcý olduðunu gösteren belgeler ve / veya imalatçý sanayi sicil belgesi veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler Ýþ Deneyim Belgesi isteklinin son beþ yýl içinde yurt içi ve yurt dýþýnda, kamu veya özel sektörde gerçekleþtirilen ve idarece noksansýz kabul edilen ihale konusu iþin özelliðine göre istekliler tarafýndan teklif edilen bedelin % 50 oranýnda, ihale konusu alým veya ihale dokümanýn da belirlenecek benzer nitelikteki alýmlara ait tek sözleþmeye iliþkin iþ deneyim belgesi ibraz edilecektir. 5-Ekonomik açýdan en avantajlý teklif [ en düþük fiyat esasýna göre/] belirlenecektir. 6-ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir 7-Ýhale dokümaný Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi nde görülebilir ve 50,00 TL karþýlýðý [ayný adresten] temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8-Teklifler,18/03/2009 Çarþamba Günü, saat 14:00 a kadar Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi ne verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9-Ýstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.] 10-Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalýdýr. 12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler ( B 67 ) 1- Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da Topraklara karýþsa da Köklerimde yaþar aþklarým Yaðmurla dirilirim korkmayýn Baharda yeþerir dallarým Damla damla yüreklere akarým Ben Anadolu kadýnýyým 2- Bir avuç insandan milyonlara Günleri sayýlan sayýsýz insanlara Bu bir sesleniþ bu bir çýðýrdýr Kilimlere nakýþ nakýþ dokunan Kitaplara konu olan Sevgiye çaðrýdýr Sevgi yaþanýr, sevgi yaratýlýr Ýstedikten sonra yaný baþýnýzdaydý 3- Arzular kadehlerde Demlendi çöktü dibine Bak bak gözlerime Nasýl söyleyeyim sana Sevdiðimi söylesene Daðlara taþlara adýný fýsýldadým Bak dinle Akacak kan damarda dururmu söyle Bir kere dünyaya gelsem Yine kalbim seninle seninle GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA Kayseri de dernek-oda lokali de hemen hemen yok. Tek lokal sayýlan Mühendisler Lokali, ancak burasý da ramazanda içki servisi yapmýyor. Buranýn dýþýnda küçük bir polis lokali bulunuyor. Burada da ramazan nedeniyle içki servisi yoktu. Bar, restoran anlamýnda Kayseri içinde bir tek mekân bulunmuyor. Þükrü Karatepe döneminden bu yana örtülü bir baský ile bu tür yerlerin kapanmak zorunda býrakýldýðý belirtilirken, artýk hiç kimsenin böyle bir yer açmaya cesaret edemediði vurgulandý. Çevreye karþý ayýp olur, eþ dost ne der gibi kaygýlarla ruhsat giriþiminde bulunmadýðý belirtilirken, Büyükþehir Belediyesi var olan Mühendisler Lokali ne kýrmýzý bölge olarak nitelendirilen eski terminal bölgesine taþýnmasýný teblið etmiþ. Kayseri nin içinde beþ tane bira salonunun dýþýnda hiçbir içkili mekân bulunmuyor. Erciyes Daðý ndaki kayak tesisleri ile birlikte, Kayseri nin dýþýnda ise sadece iki adet içkili mekân bulunuyor. Turizm bölgesi olan kayak tesislerinde içkiyle ilgili sorun yaþanmadýðý edinilen bilgiler arasýnda yer aldý. Var olan bir mekânýn ise bir süre önce içki servisini kaldýrdýðý, gerekçe olarak da sahibinin hacca gitmesini gösterdiði belirtildi. Ancak, ayný kiþinin Ýstanbul Aksaray da genelde Ruslarýn gittiði bir gece kulübü iþlettiði öðrenildi. Kayseri merkezde Tekel büfeleri bulunuyor. Ana caddelerde Tekel büfesi açýlmasý yasaklanmýþ. Örneðin 4 kilometrelik Sivas Caddesi nde hiç Tekel büfesi bulunmuyor. Ramazan nedeniyle kent merkezindeki büfelerin büyük kýsmý kapatmayý tercih ediyor. Açýk olanlar da alkol raflarýný ve buzdolaplarýný gazete ile kapatýyor. Avþar kökenli bir Tekel büfesi sahibi; zabýtanýn zaman zaman uyarýlarýna raðmen açýk olduðunu ve içki satýþý yaptýðýný ifade etti. Yine aktarýlan olaylardan birinde ise, Þükrü Karatepe nin göreve geldiði günlerde kentteki iki Tekel büfesinin bombalandýðý, Melikgazi belediyesinde ise büfelere çeþitli gerekçelerle sýklýkla para cezasý kesildiði belirtildi. Komþuya ayýp olmasýn Tuncelili olduðunu belirten bir büfe sahibiyle yaptýðýmýz görüþmede, büfeci, zabýtanýn telkinlerine karþýn ramazanda büfesini açtýðýný söyledi. Ramazanda farklý bir uygulamaya gitmediðini belirten büfeci, Çok uðraþtýlar ama, boyun eðmedim dedi. Büfesini açan ama alkol raflarýný ve dolabý gazeteyle örten bir büfeci ise; komþu esnafa ayýp olmasýn diye böyle bir uygulama yaptýðýný söyledi. Büfelerin bir kýsmý ise iftar saatine yakýn açýlýrken, teravi namazýnýn ardýndan kapanýyor. Kayseri nin 20 kilometre dýþýnda yer alan içkili lokantanýn jandarma bölgesinde olduðu vurgulanýrken, bu tesisle ilgili de þöyle bir olay anlatýldý: Polis, Yýldýz, jandarma bölgesinde olduðundan pek bir þey yapamýyor ama, Yýldýz güzergâhý üzerinde sürekli trafik denetimleri yapýlýyor. Ýþletmeci alkol kontrolleri yüzünden önlem olarak güzergâha kendi adamlarýný yerleþtirerek, trafik kontrollerinin saatini takip ettirdiðini, kontrol bitince, müþterilerine bilgi verdiðini anlatýyor. Þükrü Karatepe döneminden bu yana içkili ruhsat talebinin önünün kesildiði anlatýlýyor. Belediye ise ruhsat konusunda Sýkýntý yok, isteyene veririz diyor. Ýnsanlarýn Memlekette bir düzen var, þimdi böyle bir iþe kalkýþýp sýkýntýya sokmayayým kendimi. Esnafa, eþe dosta, mahalleye ayýp olur. Ýçki haramdýr, buradan gelen paranýn bereketi olmaz. Ruhsat için belediyeye gittiðimde hoþ karþýlamazlar düþüncesini taþýdýðý belirtiliyor. Kayseri insanýnýn muhafazakârlaþmayý kanýksadýðýnýn altý çizildi. Bu konuda yaptýðýmýz bir görüþmede, Kayseri de muhafazakârlaþmanýn doyum a ulaþtýðý vurgulandý. Giyim kuþamýn türbana doðru yönelirken, biçim deðiþtirmesi bununla açýklanýrken, pek çok kiþinin oruç tutmayý, cumaya, teraviye gitmeyi gündelik yaþamýn bir parça olarak kabul ettiði vurgulandý. Geçen yýl Kayseri de kýz istemelerle ilgili ilginç bir uygulama anlatýldý... Erkek tarafý kýz isterken, kýzýn kendisini ve ailesini hacca götürmeyi vaat ediyor. Taký, çeyiz vesaire yanýnda hac konusu da vaatler arasýndaki yerini almýþ. Kamuda türbanýn hayli yaygýn olduðu Kayseri, her türlü muhafazakârlýðýn doyuma ulaþtýðý bir kent olarak karþýmýza çýkýyor... Büyükþehir Belediyesi nin kentteki büfelerin saat 22 de kapanmasýný istediði, ancak büfeciler odasýnýn karþý çýkmasý üzerine geri adým attýðý öðrenildi. Geçmiþ yýllarda özellikle fuar bölgesine yakýn alanlarda içkili lokantalar olduðu, buralarýn zamanla kapandýðý aktarýldý. Görüþme yapýlan gençlerden birisi, Çocukken bu lokantalardan þiþe toplayýp satardýk. Þimdi hiçbirisi yok dedi. Kayseri nin Özvatan ilçesinde ise kentin tek birahanesinin bir cemaat tarafýndan satýn alýnarak kapatýldýðý anlatýldý. Ýlçede Tekel büfesi bulunmadýðý belirtilirken, bir bakkalýn sadece tanýdýklarý için içki getirip sattýðýný, tanýmadýklarýna içki vermediði belirtildi. Yoksulluk varoþlarda Kayseri de þehir merkezi modern bir kent görüntüsü taþýrken, varoþlarda durum çok farklý. Örneðin Alpaslan adý verilen mahallede daire fiyatlarý 200 bin avroyu bulurken, ayný mahallenin arka bölgelerinde kanalizasyonlar sokak aralarýndan akýyor. Bu tür yerlerde evler hayli saðlýksýz ve bir odada iki-üç ailenin yaþamak zorunda kaldýðý öðrenildi. Atpazarý adý verilen Çingene mahallesinde de belirgin bir yoksulluk ve altyapý sorunu göze çarpýyor. Bu mahallenin bir özelliði de bütün bakkallarýn, büfelerin arkasýnda gayri resmi alkol içilen yerler bulunmasý. Ankara nýn Çinçin Mahallesi ni andýran mahallede Çingenelerin yaný sýra, Doðu Anadolu dan göçle gelenler var. Gündelik yaþamdan insan manzaralarý Görüþülen kadýnlar gerek aile gerekse çevre nedeniyle örtünmek durumunda kalýndýðýný sýklýkla ifade etti. Ýki yýl önce baþýnýn açýk olduðunu belirten türbanlý bir kadýn yaptýðýmýz görüþmede, kapanmadan önce pek çok insanýn neden sen de herkes gibi örtünmüyorsun? dediðini aktarýrken, Kayseri de hiçbir zaman kadýnlarýn istediði gibi giyinmesinin mümkün olmadýðýný anlattý. Öðrenciler dýþýnda omuzlarý açýk ya da askýlý bir bluz giyemediðini anlatan kadýn, giyim kuþamýn her zaman sorun olduðunu vurguladý. Görüþmelerde diðer kadýnlar da, türbanýn yaygýnlaþmasý nedeniyle kapanmak zorunda kalýndýðýnýn altýný çizdi. Genç kýzlar ise Kayseri içinde erkek arkadaþlarýyla ele ele tutuþup gezmelerinin mümkün olmadýðýný söylediler. Üniversite öðrencilerinin dýþýnda, ki onlarýn da kampüste daha rahat olduklarý, kent merkezinde el ele tutuþan öðrenci sayýsýnýn çok fazla olmadýðý, daha ziyade öðrenci evlerinin yaygýn olduðu Talas ta buna rastlandýðý belirtildi. Þort ya da benzeri bir giysi ile balkona çýkmanýn, bakkala gitmenin olanaksýz olduðunu vurgulayan kadýnlar, sosyal yaþamda da evlerde düzenlenen oturmalar dýþýnda bir þey yapamadýklarýný ifade ettiler. Yerel yönetimin pek fazla sosyal aktivite yapmadýðý, genellikle dini günlerde bazý etkinliklerin yapýldýðý vurgulanýrken, Kayseri de genç bir kýzýn ya da kadýnýn gece tek baþýna sokaða çýkmasýnýn hoþ karþýlanmadýðý, çýkanlara ise potansiyel hayat kadýný gözüyle bakýldýðý anlatýldý. Özellikle ilçelerde hemþire ya da öðretmen kadýnlarýn tek baþlarýna ev tutamadýðý, üç dört kadýn memur birleþerek ev tuttuðu belirtildi. Kent merkezinin modern görünümlü apartmanlarla dolu olmasýna raðmen, apartmanlarda yalnýz yaþayan kadýnlarýn kendilerini güvende hissetmediði söylendi. Ýþ konusunda da benzer sýkýntýlarýn yaþandýðýný anlatan kadýnlar, yalnýz kadýnlara iþyerlerinde farklý gözle bakýldýðýnýn altýný çizdi. Yoksulluk galip geliyor Kayseri Baðlar mevkiinde oturan ve aþevinden yemek aldýðý için kapanmak zorunda kalan bir kadýnýn öyküsü anlatýldý. Bu öykü, söz konusu kadýna zaman zaman yardým ettiðini belirten bir Kayserili tarafýndan aktarýldý. Kentin varoþunda yaþayan kadýnýn, baþýný geleneksel biçimde baðlarken, aþevi görevlilerinin sýk sýk, Sen de diðerleri gibi neden örtünmüyorsun? sorusuna maruz kaldýðý belirtildi. Ayný þekilde baþýný baðlayarak aþevine giden kadýna bu sefer görevlilerinin yemekleri yarým verdiði, bunun üzerine de kadýnýn baþýný türbanla örtüp, uzun pardesü giymeye baþladýðý anlatýldý. Kadýna yardým eden söz konusu kiþi, bir karþýlaþmalarýnda kadýnýn, kapanmasýnýn nedenini bu þekilde anlattýðýný ifade etti. Görüþme yapýlan bir kadýn öðretmen ise, baþýndan geçen bir olayý anlattý: Durakta minibüs beklerken kendisinden biraz ilerde türbanlý bir kadýnýn bulunduðunu belirten öðretmen kadýn, gelen minibüsü durdurmak için el kaldýrdýðýný, ancak minibüsün kendinin önünde deðil, ilerde türbanlý kadýnýn önünde durduðunu anlattý. Koþarak minibüse yetiþen kadýn öðretmen, þoföre, Neden ben el ettiðimde durmadýn da, ileride durdun deyince þoförün Kapalý bacýmý koþturmak istemedim yanýtý verdiðini anlattý. Yine ayný öðretmen, velilerden evlerdeki toplantýlara sýk sýk davet aldýðýný, kabul etmeyince de iliþkilerin bozulduðunu anlattý. Ramazanda oruç tutmadýðýnýn bilinmesine raðmen, komþularýnýn teravi zamanýnda zile basarak taciz ettiðini anlatan kadýn öðretmen, buna benzer olaylarýn sýk sýk yaþandýðýný söyledi. Ayný öðretmen kadýn, görev yaptýðý okulda, müdür yardýmcýsýnýn hacca gitmesinin ardýndan beþ kadýn öðretmenin kapandýðýný örnek verdi. Kayseri de ticari iliþkilerin, þef-memur iliþkilerinin ve AKP den beklentisi olanlarýn hýzla kapandýðýnýn altýný çizdi. Apartmanlarda, kapýcýlar aracýlýðýyla Mevlüt okunacak, sohbet yapýlacak, hoca geldi, onu dinleyeceðiz davetlerinin yapýldýðý aktarýldý. Kýz istemelerle ile ilgili ilginç bir uygulama anlatýldý. Erkek tarafý kýz isterken, kýzýn kendisini ve ailesini hacca götürmeyi vaat ediyor. Taký, çeyiz vesaire yanýnda hac konusu da vaadler arasýndaki yerini almýþ. Belediye otobüsü ve minibüslerde türbanlýlara yönelik bir hoþgörü olduðu belirtilirken, bir görüþmeci þu olayý anlattý: Annemin baþý açýktýr. Birlikte otobüse bindik, annem ayaktaydý, yer yoktu. Bir süre sonra otobüse binen türbanlý bir kýza; bir genç yerini verdi. Annem ayaktaydý, ona yer vermemiþti. Bu tür olaylar sýklýkla baþýmýza gelebiliyor. Kapanan kadýn Kayserili için daha makbul kabul ediliyor. Açýk giyinenler bakýþlarla bile taciz ediliyor. Bir gün oturduðumuz kafede alkol olup olmadýðýný sordum, garson dövecek gibi davrandý. Alkol satmak istemediklerini, belediyenin de zaten izin vermediðini söyledi, gitti. Aslýnda Kayseri de garip bir durum var. Örneðin gittiðimiz bir kafe var Talas ta. Türbanlýlar da geliyor. Burada öðrenciler genelde okey oynuyor. Türbanlýlarýn bulunduðu okey masalarýna biz de garip garip bakýyoruz. Çeliþki iþte. Ama Kayseri de türbanlýlar çok rahat Bir baþka görüþmede ise, emekli bir öðretmen, oturduðu apartmanda yaþadýðýný aktardý. Apartmana mescid ve Kuran okuma bölümü yapýlmak istendiðini, buna karþý çýktýðýný belirten söz konusu kiþi; bu giriþimde bulunanlarýn kendi aralarýnda para toplayarak dairesini satýn almak istediðini söyledi. Dairesine 50 bin avro fiyat verildiðini, ancak kendisinin iþi yokuþa sürmek, giriþimi baltalamak için 150 bin avro istediðini anlatan kiþi; Planlarýný bozdum. Ama o günden sonra selamý sabahý kestiler. Mescid ve Kuran okuma yerini de yapamadýlar dedi. Geceleri Hayalet Kent Kayseri Kayseri de bir tane bile bar bulunmadýðýný anlatan gençlerden birisi, baþýndan geçen bir olayý paylaþtý: Arkadaþýmýn kullandýðý arabada bira içerken, polis durdurdu ve Kabahatler Kanunu na göre araçta alkol aldýðým için 62 milyon lira para cezasý yazdý. Ali Daðý denilen bölgede mesire yeri bulunduðunu, ancak içki içenlerin görevliler tarafýndan uyarýldýðýný anlatan bir baþka genç, sýrt çantasýndan bira çýkardýðýnda, özel güvenlik görevlisi yanýna gelerek, içkinin yasak olduðunu söylediðini anlattý. Kentteki en önemli eðlencenin evlerde toplanýp okey oynamak olduðunu belirten gençler, akþamlarý Kayseri nin hayalet kente döndüðünü, çoðu zaman da evde oturup dizi izlediklerini söylediler. Gençler, pek çok erkeðin erkenden evliliðe teþvik edildiðini, bir an önce baþlarýnýn baðlanýp çoluk çocuða karýþýlmasýnýn istendiðini anlattýlar. Mahalle arasýnda tek tük tekel büfesi bulunduðunu belirten gençler, siyah poþetin hemen dikkat çekmesi yüzünden siyah poþetin yanýnda büfelerden beyaz poþet istenmesinin yaygýn olduðunu aktardýlar. Kayseri içinde az sayýda alkolsüz kafe bulunuyor. Bu kafelerden birisiyle yaptýðýmýz görüþmede, polis ve belediyenin mekânýn kapanmasý için sistemli baský uyguladýðý belirtildi. Bazý geceler canlý müzik yaptýklarýný anlatan iþletmeci; Desibel cihazýmýz bulunmasýna raðmen, müzik yüksek gerekçesiyle para cezalarý kesiliyor. Sýk sýk uygulama adý altýnda kimlik kontrolleri yapýlýyor. Müþteriler taciz edilmeye çalýþýlýyor. Ramazanda kapatmýyoruz kafemizi. Ancak genelde diðerleri kapatýyor. Birkaç kez alkol ruhsatý için giriþimde bulunduk, olmadýk gerekçeler öne sürdü belediye. Þofben yok diye kafemiz mühürlendi bir keresinde. Biz de vazgeçtik. Kayseri de kafelere karþý genelde bir negatif tutum var. Bizim buraya türbanlý da geliyor. Ama insanlar kafeleri kötülük yuvasý görüyor dedi. Kamuda günlük durum Kamuda türban hayli yaygýn. Özellikle belediyelerde kadýn çalýþanlarýn büyük kýsmý türbanlý. Belediyenin yaný sýra saðlýk ve milli eðitimde türbanlýlarýn çalýþabildiði aktarýldý. Özellikle cuma namazý saatinde kamuda yaþam duruyor. Kayseri deki bütün okullarda istisnasýz bir müdür yardýmcýsýnýn din ve ahlak öðretmeni olduðu belirtildi. Aktarýlan çarpýcý olaylardan biri de, gazete ana bayisine Anket yapýyoruz diyerek gelen bazý kiþilerin, muhalif gazete ve dergileri hangi tali bayilerin sattýðýna iliþkin bilgileri toplamasý oldu. Kayseri de genç olmak... KAYSERÝLÝ gençler, dýþarýdan gelen üniversiteli gençlerin kendilerine nazaran daha rahat olduklarýnýn altýný çiziyor. Özellikle de öðrenci evlerinin bulunduðu Talas ýn durumu örnek gösterilirken bir genç, Merkezdeki arkadaþýmýzýn evine karanlýk çökünce adeta hýrsýz gibi gidiyoruz, etraftan görülmesin diye diye durumunu anlattý. Kentte gezme-tozmanýn sýnýrlý olduðunu anlatan gençler, Ailem görür, mahalleden görürler kaygýsýyla öyle el ele, kol kola, sarýlarak dolaþmanýn olanaksýz olduðunu ifade etti. Buradan hareket eden gençler, Kayseri de erken evliliðin yaygýn olduðunu belirttiler. Nitekim, özellikle kýzlarýn En azýndan evlenir, eþimle gezerim dediðini ancak bunun yine de pek mümkün olmadýðýný vurguladýlar. Görüþme yapýlan bir genç, evlerdeki Oturmalar a katýlmadýðý için dýþlandýðýný, çocukluk arkadaþý bile kalmadýðýný söylerken, Gitmeyince selamý sabahý kestiler dedi. Kamuda, uzun saçlý, küpeli birine karþý önyargý olduðunu anlatan gençler, memurlar bu tür kiþilerin iþini zorlaþtýrdýðýný belirttiler. Bu arada Erciyes Üniversitesi nde akademik kadro açýsýndan beyin göçü olduðu belirtilirken, dýþardan gelen öðretim üyelerinin ilk fýrsatta Kayseri den uzaklaþtýðý vurgulandý. Üniversite içindeki sosyal bir tesiste personele yönelik içki servisi de yapýlan bir yer olduðu, ancak bir süre sonra tesisin dýþarýya açýldýðý, bu yüzden de sýklýkla kavga-tartýþma yaþanmaya baþladýðý belirtildi. Hizmet kalitesi de giderek düþürülen tesisin, böylece içki servisini kaldýrmasýnýn saðlanmak istendiði ileri sürüldü.

5 1958 yýlýnda Fransa dan baðýmsýzlýðýný ilan eden Gine nin diktatör lideri Sekou Toure, yýllarý arasýnda, Gine halk müziðinin modern yorumunu inþa etmek adýna, devlet desteði ile kurulan ve yönlendirilen birçok orkestranýn kurulmasýný hedefleyen bir yapýlanma geliþtirdi. Bu yapýlanmanýn hedefi, Fransýz kültürünün etkisinde olan Gine halkýnýn, kendi özünü bulmasý yolunda, müziði bir katalizör olarak kullanmaktý. Ülke Fransýz marþlarýndan temizlendi, yeni ülkenin yeni müziðinin temsilcileri orkestralar, devlet desteði ile bir bir kuruldu. Syliphone adýnda bir marka altýnda müzisyenlerin çalýþmalarý teker teker kaydedildi. Syliphone bir kayýt þirketi olmaktan çok devletin authenticite adýný verdiði müzik politikasýný yaþama geçiren bir devlet kurumuydu. Kayýtlarý Syliphone dan çýkan onlarca grup Gine nin kültürel atmosferini deðiþtirip dönüþtürmeye baþladýlar. Sadece Gine de deðil tüm Afrika da beðeni ve ün kazandýlar larda ün kazanan caz orkestralarýndan biriydi, Bembeya Jazz. Devlet tarafýndan kurulan orkestralarýn aksine, 1961 yýlýnda Aboubacar Demba Camara tarafýndan kurulan orkestra, 1966 yýlýnda Gine nin resmi ulusal orkestrasý haline geldi. Gine nin müzik kültüründe 35 yýlý aþkýn zamandýr çok önemli bir rol oynayan orkestranýn yaptýðý müzik Gine halk müziði olarak benimsendi ve tanýndý. Bembeya Jazz ýn bu baþarýsý, Gine nin baþkentinden kilometrelerce ötede bir kuzey kasabasý olan Beyla dan; Gine, Gambiya, Senegal, Mali gibi eski Mali Ýmparatorluðu ülkelerine önüne geçilemez bir þekilde yayýldý. 60 larýn sonu 70 lerin ortalarýnda, Afrika nýn geniþ coðrafyasýnda, birçok ülkede, sayýsýz konser verdi. Bununla beraber Moskova da hatta Küba da bile sahne aldý. Bu yayýlma ve tüm bu konserler, diktatör Toure nin müzik politikasýnýn haklý çýktýðýnýn ve kültürel Rönesans ýnýn baþarýya ulaþtýðýnýn en büyük göstergelerinden biriydi. Bünyesinde elektrik gitar, bakýr üflemeliler, vurmalý aletler ve vokaller bulunan bu orkestranýn üye sayýsý, zaman içinde, 15 ile 25 arasýnda deðiþti. Gine geleneksel halk müziðini, Kongo geleneksel halk müziði ve Ýslâmî motiflerle bir arada sunan Bembeya Jazz da 1950 lerin ikinci yarýsýnýn baþlarýnda Afrika da yapýlan diðer kayýtlar gibi o günlerde popüler olan Küba nýn <rumba>sýndan ilham almýþtý de, birçok konser ve albümden sonra, Bembeya Jazz, karizmatik solisti ve ayný zamanda orkestranýn kurucusu Aboubacar Demba Camara yý, Senegal de bir trafik kazasýnda kaybetmenin acýsýný yaþadý ve Bembeya Jazz 1980 lerde bir süre daðýldý. Buna raðmen, orkestranýn ve Afrika pop müziðinin efsanevi gitaristi, elmas parmaklar lakaplý Sekou Diabate den aldýklarý güçle, 1991 de toparlanan orkestra 2000 in ilk zamanlarýnda Avrupa da ve Kuzey Amerika da konserler verdi. En son albümünü 2007 de çýkaran orkestra, elemanlarýnýn birçoðunun deðiþmesine raðmen Afrika ruhunu bizlere yaþatmaya devam ediyor. Müziksyenler kahvesi: Hasret VAROLUÞLARI zamanýn ve mekânýn ötesinde olanlar, daha doðarken reddetmiþlerdir, fâni cisimlerini. Ondandýr, Azrail in, bizce zamansýz, onlar içinse geç kalmýþ ziyareti. Kabil in soyundan gelenler gün gelir almak isterler avuçlarýmýzýn arasýndan; insanlýðýmýzý, umutlarýmýzý hatta Hasret imizi. Bir ateþ yakarlar, inanç maskesi altýnda kan bürüyerek gözleri. Ve atarlar içine, insana dair ne varsa. Onlar bilmezler ki yaktýklarý ateþ serindir, selamettir Hasret e. Ve onlar yine bilmezler ki düþmüþtür O, yaktýklarý ateþe deðil de Ýbrahim Peygamber misali, gönlümüzdeki gül bahçesine. Nice âþýklar geçip gitti, bu uzun ve ince yoldan. Nicelerinin mýzraplarý saplandý, hiç kapanmayan yaramýza. Sýrasý gelen kavuþtu sadýk yârine, yarenleri sazlarý bir baþlarýna kaldý bu dünyada. Ýþte bu âþýklardan biriydi Hasret Gültekin. Þimdi sazý Hasret e hasret, Hasret de sazýna. Neden mi yazdým bu yazýyý? O nu özledim. Belki de sadece Türkiye nin gelmiþ geçmiþ en büyük baðlama üstatlarýndan birini, ölüm yýldönümünü beklemeden, saygýyla anmak istedim. Hasret Gültekin in anýsýna Arþivden: Aþkýn halleri ZUHAL Olcay Baþucu Þarkýlarý 2 den sonra 2009 Ocak ayýnda nihayet yeni bir albümle tekrar müzik gündemimize girdi. Aþk ýn Halleri isimli bu albümde Olcay, Ercüment Ortaçgil, Jehan Barbur, Gökhan Þeþen, Nadir Göktürk, Hüsnü Arkan, Deniz Bayrak ve Baki Duyarlar gibi isimlerle çalýþmýþ. Bülent Ortaçgil in varlýðýnýn ise reddedilemez bir katkýsý var. Ayrýca, düzenlemeler Gürol Aðýrbaþ a ait ve albümde yer yer Erkan Oður u seçebiliyorsunuz. Sanatçýnýn geniþ müzikal yelpazesi olduðu daha evvelki çalýþmalarýndan bilinmekteydi. Fakat albümün giriþ þarkýsý Derinde yi ilk duyduðunuz anda büyük bir þaþkýnlýk yaþamanýz mümkün. Çünkü karþýlaþacaðýnýz þarkýda elektronik müzik teknikleri kullanýlmýþ; bir an için tüm albümün böyle devam edeceðini düþünebiliyor insan. Oysa albüm o bildiðimiz Zuhal Olcay tadýnda. Örneðin, Olcay ýn teatral yorumu Aþk Bana Zor Geliyor, Hanfendiler Beyfendiler, Eski Resimler ve Halka Açýk isimli þarkýlarda yine karþýmýza çýkýyor. Buna bir de Hüsnü Arkan ve Nadir Göktürk bestelerinde bulacaðýnýz Ezginin Günlüðü havasýnýn eklendiðini düþünün Albümle ilgili dikkat çeken bir nokta da, Baþucu Þarkýlarý 2 ye göre daha Alaturka bir týnýnýn olmasý. Yer yer þýkýr þýkýr oynatacak melodiler duyuyorsunuz, yer yer içinize iþleyen Ercan Irmak nefesi. Tüm bu çeþitliliðe raðmen, albümde belirgin bir þekilde ön plana çýkan bir þarký olduðunu düþünüyorum: Aþkýn En Mavi Zamaný. Her yönüyle bir Bülent Ortaçgil þarkýsý Sözü ve müziðiyle duru bir su gibi, yalýn fakat yoðun. Parçanýn büyük bölümü Hicaz olmakla birlikte vurgunun baskýn olduðu noktalarda Kürdi ye geçiþler yapýlmakta. Bu, Klasik Türk müziðinde pek görülmeyen bir þey, yani teknik olarak da ince düþünülmüþ bir eser. Tavsiyemiz odur ki, albümü yakýn zamanda edinin ve ona bir baþucu albümü yeri verin. Müzikçe: Perde Kaldýrma Perde kaldirma: Dini musikide doðaçlama icra biçimlerinden biridir, yani önceden bestelenmiþ bir eser olmasý söz konusu deðildir. Ýcracýnýn o an için içine doðan ilham ile ortaya çýkar. Ýnsan sesi veya bir çalgý ile yapýlabilen perde kaldýrmada genellikle tek bir makam üzerinde durulur, fakat okuyucu uygun gördüðü yerlerde diðer makamlara da geçiþ yapabilir. Tüm çalgýlar veya okuyucular eserin karar sesinde dem verirken ana okuyucu veya ana çalgý icraya baþlar. Baþlangýçtaki karar sesine uygun olarak bir süre makam içerisinde gezinti yapar. Örneðin, baþlangýçtaki karar sesi la ise, gezintinin ardýndan la sesine gelindiðinde ana okuyucu karar sesini si sesine kaydýrýr ve tüm çalgýlar da bir sonraki bölüme kadar si sesinden dem verirler. Bu icra þekli örneðin mi sesine kadar devam ettikten sonra ayný usul geriye doðru tekrarlanýr, yani her durakta birer perde indirilir. Teknik yönü aðýr ve incelikli olan perde kaldýrma yý ancak usta icracýlardan dinlemek mümkündür. Bu icra biçiminin en güzel örneklerinden biri Ýstanbul Senfonisi 10 isimli albümde Neyzen Sadrettin Özçimi den dinlenebilir. Not defteri: Metin&Kemal Kahraman konserlerinde dostlarýyla buluþtu Son iki aydýr süren tesadüfi bir Doðu turu esnasýnda, gittiðim þehirlerin büyük bölümünde Metin&Kemal Kahraman konserlerinin afiþlerine rastladým. Son yýllarda ciddi maddi zorluklar yaþadýklarýný (yakýn bir kaynaktan) duyduðum kardeþleri en son 2007 yýlýnda Köln de, Mazlum Doðan Festivali nde dinleme fýrsatý bulmuþtum. Ve bildiðim kadarýyla Kemal Türkiye ye gelemiyordu. Dolayýsýyla, yýllardýr olduðu gibi, Metin&Kemal Kahraman adýyla afiþleri basýlan konserde Kemal Kahraman ý görmek mümkün olmuyordu. Genellikle Serdar Keskin ve Metin Kahraman ýn konseri oluyordu. Fakat bir süredir farklý bir oluþumun sinyalleri veriliyor gibi. Metin Kahraman a Umut Kahraman, Mübin Dönen, Ahmet Tirgil ve Serdar Keskin eþlik ediyor. Grup 17 Ocak ve 11 Þubat ta Ankara da, 4 Þubat ve 1 Mart ta Ýstanbul da, 7 Þubat ta Bingöl de, 21 Þubat ta Mardin Kýzýltepe de ve 22 Þubat ta Diyarbakýr da konser verdi. Yine yakýn zamanda, 2 Mart ta Ankara da, 6 Mart ta ise Eskiþehir de konser verdiler.

6 6 Nisan 1970 Tarihinde Ardahan'dan Hacýbektaþ'a göç ettik. Çeþmeden kova ile su taþýyarak iki oda bir aralýk ev yaptýk. O sýralarda Kürdün Haydar zabýtaydý haftada bir, Babanýn Pýnarýna gelir bizim evlerin etrafýný adýmlar la ölçer giderdi, sakýn bir adým dýþarý çýkmayýn diye bizi sýkýþtýrýrdý. Saðolsun arada bir bizi kontrol ederdi. Ondan sonra Belediye baþkanlýðý seçimi geldi, Baþkan adaylarý Babanýnpýnarýna oyu bana verin sizin yolunuza kum dökeyim deyip gittiler, gidiþ o gidiþ, ta ki bir dahaki seçime kadar. 8 Belediye seçimi oldu her baþkan adayý seçimde bir kez oy için geldi ve seçim bittikten sonra unuttu. Babanýn Pýnar çiftliðine bir el arabasý kum döken olmadý. Geçen seçimlerde Paþa ilk toplantýsýný benim evimde yaptý. Oylarýnýzý bana verin bu mahallenin alt yapýsýný ve yollarýný yaparým deyip gitti.bu gün oldu hala yapýlacak. 7.Mart.2009 Cumartasi günü yine bizim mahallede Belediye baþkaný Paþa bu kezde Aþýr Akcan'ýn evinde toplantý yaptý.oyunuzu bana verin size seçim sonrasý çam vereyim demiþ. Çocuk kandýrýr gibi dalga geçiþine þimdi sesleniyorum. Sayýn Paþa çama ihtiyacýmýz yok bizim. Yazýn tozdan kýþýn kardan, baharýn çamurdan, birde alt yapý sorunundan kurtulmaya ihtiyacýmýz var.bunlarý yapýn ondan sonra utanmadan oy isteyin. Çayan Ethem Cep telefonu hizmetlerini saðlayan GSM operatörlerinin Kasým 2008 de baþlayan numara taþýma uygulamasýyla iyice kýzýþan rekabet ortamý, þirketlerin yeni kampanyalar düzenlemesini beraberinde getirdi. Ancak bu kampanyalarýn tüketiciyi zarara uðratacak þekilde düzenlemeler içerdiðini belirtiliyor. Turkcell in Tüm Turkcell liler 65 TL ye sýnýrsýz kampanyasýný Tüketiciler Birliði Genel Baþkaný Nazým Kaya, GSM sektöründe aldatýcý reklamlar moda oldu þeklinde deðerlendirdi. GSM hizmeti veren þirketlerin geçtiðimiz yýlýn son iki ayýndan bu yana sürdürdüðü numara taþýma sistemi ile birlikte rekabetlerinin geliþtiðini, firmalarýn birbiri ardýna yeni tarife ve kampanyalar düzenlediðini belirten Tüketiciler Birliði Baþkaný Kaya, Ancak tarifelere iliþkin reklâm ve duyurularda yayýnlanan bilgilerdeki eksiklikler, gerçeðe aykýrý bilgilerin kullanýlmasý tüketicinin yanýlmasýna neden olmaktadýr açýklamasýnda bulundu. Þikâyet ettik avea çýktý Tüketiciler Birliði olarak Avea firmasýnýn her yöne sýnýrsýz 55 TL kampanyasýyla ilgili Reklam Kurulu ve Bilgi Teknolojileri Ýletiþim Kurulu na (BTÝK) baþvuruda bulunduklarýný belirten Kaya, baþvuru üzerine BTÝK in Avea yý uyardýðýný ve reklam kampanyasýnýn askýya alýndýðýný açýkladý. Bu kez de Turkcell in tüm Turkcell lilerle 65 TL ye sýnýrsýz ismi ile yeni bir tarife uygulamaya baþladýðýný hatýrlatan Tüketiciler Birliði Baþkaný Kaya, açýklamada þunlarý ifade etti: Yeni tarife ile ilgili reklâm ve duyurularda yer alan tüm Turkcell lilerle 65 TL ye sýnýrsýz ifadesine karþýlýk aylýk bedelin vergilerle birlikte 79 TL olmasý ve konuþma süresinin þebeke içi beþ bin dakika, diðer operatörler için altý yüz dakika ile sýnýrlý olmasý, tarifenin 29 Haziran 2009 a kadar sürecek olmasý ve tarifenin sadece üç yüz bin abone ile sýnýrlý olmasýna iliþkin önemli bilgilere yer verilmemesi veya sýradan tüketicinin algýlayabileceði þekilde vurgulanmamýþ olmasý nedeniyle Reklâm Kurulu ve BTÝK na baþvuruda bulunuyoruz. Ücretsiz saðlýk taramasý Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi tarafýndan geliþtirilen Toplum Saðlýðýný Geliþtirme Projesi çerçevesinde Bayer ve Türk Androloji Derneði iþbirliði halinde vatandaþlara yönelik olarak gerçekleþtirilen ücretsiz saðlýk taramasý büyük ilgi gördü. Nevþehir Belediyesi Strateji Geliþtirme Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Toplum Saðlýðýný Geliþtirme Projesi kapsamýnda Kaya: turkcell'e ceza verilmeli Tüketiciler Birliði Baþkaný Kaya, Reklam Kurulu ve BTÝK verdikleri þikayet dilekçesinde Turkcell Ýletiþim Hizmetleri A.Þ nin yeni tarifesi ile ilgili reklam yayýnýnýn durdurulmasýný ve 4077 Sayýlý Kanun un 16. maddesi gereði ilgili firmaya cezai iþlem yapýlmasýný talep etti.,bayer firmasý ile Türk Androloji Derneði iþbirliðinde Gül Bahçe önünde oluþturulan Saðlýk Týrý gün boyunca vatandaþlara ücretsiz olarak saðlýk taramasý yaptý. Boy,kilo,Bel çerçevesi,tansiyon,açlýk kan Þekeri ve vücut Kitle Ýndeksi konusunda testlerden geçen vatandaþlar daha sonra,týr da bulunan uzman doktor yardýmýyla,saðlýklarý konusunda bilgilendirildiler. Operasyon sorumlusu Özcan Cevizli nin koordinasyonunda 500 e yakýn vatandaþýn katýldýðý ücretsiz saðlýk taramasýnda 3 hemþire ve 1 de uzman doktor görev aldý. Kent Haber Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Nevþehir'de, üreticilerin tarýmsal sulamadan kaynaklý elektrik borçlarýnýn 320 milyon TL'ye yaklaþtýðý belirtildi. MEDAÞ'a borçlarýný ödeyemeyen 2 bin 863 üreticinin menkul, gayrimenkul ve banka hesaplarý haczedildi. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç, Niðde ili ile birlikte Türkiye'nin yýllýk patates tüketiminin yaklaþýk yüzde 44'ünü karþýlayan Nevþehir'de, yeraltý su kaynaklarý ile sulama yapan patates üreticilerinin tarýmsal sulamadan dolayý MEDAÞ'a olan borçlarýný ödeyemediklerini kaydetti. Sorunun yaklaþýk 10 yýldýr sürdüðünü ve 2 bin 863 üreticinin borçlarýnýn her geçen yýl faizlerle artarak katlandýðýný belirten Tunç, borcun 2009 yýlý Þubat ayý sonu itibarýyla 320 milyon TL olduðunu açýkladý. MEDAÞ'a borcu bulunan üreticilerin tüm menkul ve gayrimenkullerinin haczedildiðini ve üreticilerin artýk tarlalarýna ekim yapamaz hale geldiðini vurgulayan Tunç, konuyla ilgili olarak yeni bir borç yapýlandýrma beklentisi içerisinde olduklarýný söyledi. Tunç, "Yaklaþýk 10 yýldýr patates üreticileri ile MEDAÞ arasýndaki sýkýntý sürüyor. Bu bizi gerçekten rahatsýz eden, üreticinin uykusunu kaçýran sorunlardan bir tanesi haline geldi yýlýndan bugüne tarýmsal sulamadan kaynaklanan 2 bin 863 çiftçinin 300 milyon TL'yi aþkýn bir borcu var. Bu borçlar için yeniden yapýlandýrma gerçekleþtirilerek özellikle bölgenin yer altý sularýnýn derinlerde olmasýndan dolayý gelecek yýllarda kullanacaðý elektrik için de bir planlama yapýlýrsa üreticilerimizin de rahatlayacaðýný düþünüyorum. Yine Ziraat Bankasý'na ve Tarým Kredi Kooperatifi'ne müteselsil kefillikten sonra birçok üreticimizin büyük sýkýntýlarý var. Þu anda Ziraat Bankasý'na ve Tarým Kredi Kooperatifi'ne borcunu ödeyemeyen üreticilerimizin menkulleri, gayrimenkulleri, araçlarý ve banka hesaplarý icralýk durumda yýlý sonlarýnda ve 2009 yýlý baþlarýnda yaþadýðýmýz mali kriz, gerçekten Nevþehir'deki üreticileri çok büyük oranda etkiledi. Bunlarýn aþýlmasý için mutlaka mücadele edilmesi gerekiyor. Yeni bir yapýlandýrma gerçekleþtirilirse tüm üreticiler rahat edecek. Çünkü üretim yapmamýz lazým. Türkiye'nin en büyük silahý tarýmdýr" ifadelerini kullandý. kent Haber Nevþehir de 2005 yýlýndan beri kurumsallaþan yapýsý ile dikkatleri üzerinde toplayan Nevþehir Belediyesi Kapadokya Eðitim Merkezi(KAPEM) nde 12. eðitim dönem sona erdi. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Tecrübeli bir eðitici kadrosunun yönetiminde baþta Paþa Konaðý olmak üzere Bilgisayar Eðitim Merkezi,Han Odasý Kadýn Eðitim Biriminde gerçekleþtirilen eðitime çoðunluðu bayan 471 kursiyer katýldý yýlýndan beri dönemler halinde sürdürülen KAPEM eðitim kurslarý,12. dönem süresince Giyim,Makine Nakýþý,Mefruþat,Ýngilizce,Almanca,Resim, Diksiyon,Bilgisayar,Çocuk Geliþimi, El Sanatlarý,Filografi, Fotoðrafçýlýk ve Ebru alanlarýnda gerçekleþtirildi. Kurs sonrasýnda yapýlan sýnavda baþarýlý olan kursiyerlere önümüzdeki günlerde baþarý sertifikalarý takdim edilecek. Kent haber

Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný.

Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný. 48 sendika, meslek odasý, toplumsal hareket, dernek, siyasi parti ve çevrelerin bir araya gelerek oluþturduðu 'Suyun Ticarileþmesine Hayýr Platformu, 16-22 Mart tarihlerinde beþincisi Ýstanbul'da yapýlacak

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Seçimleri istismar etmeyin

Seçimleri istismar etmeyin YIL:4 SAYI:828 35 YKR 3 ÞUBAT 2009 SALI Seçimleri istismar etmeyin Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail

Detaylı

Ýþkenceyi Adli Týp Belgeledi

Ýþkenceyi Adli Týp Belgeledi Ýþkenceyi Adli Týp Belgeledi Hocam istediði bir þekilde rahatlýkla beni okuldan atabilir. Atmasa bile tezimi bitirmekte bana zorluk çýkartabilir. Ben ne yaparsam yapayým o tez bitmeyecek ve yaklaþýk 11

Detaylı

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül...

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül... 8 Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan dün yazdýðý bir yazýyla ANAR þirketinin anketini yayýnladý. Ankete göre Türkiye de çok az bir kesim ayrýmcýlýða uðradýðýný düþünüyor. ANAR

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

Seçim rüþvetine çifte kýskaç

Seçim rüþvetine çifte kýskaç YIL:4 SAYI:834 35 YKR 11 ÞUBAT 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Seçim rüþvetine çifte kýskaç Fidel Castro Obama nýn politikalarý ve ahlaki deðerleri arasýndaki çeliþkiler

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Nakliyat Ýþ Sendikasý yürüttüðü kampanya sürecinde Yurtiçi Kargo iþçileriyle buluþtu

Nakliyat Ýþ Sendikasý yürüttüðü kampanya sürecinde Yurtiçi Kargo iþçileriyle buluþtu 8 Nakliyat Ýþ Sendikasý yürüttüðü kampanya sürecinde Yurtiçi Kargo iþçileriyle buluþtu Türkiye Devrimci Kara Nakliyat Ýþçileri Sendikasýnýn (Nakliyat Ýþ) 2012 Eylülünden bu yana Kargo ve Lojistik iþletmelerinde,

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

12 Eylül ve sonuçlarý

12 Eylül ve sonuçlarý YIL:2 SAYI:475 Þakir Þenol 6-7;12 Eylül Yakýn tarihimizde þu üç eylül günü hiç þýk durmuyor. Eylül ayý hazan mevsimidir aslýnda. Hazan mevsiminin de kendisine has güzellikleri vardýr. Ancak, ben daha doðmadan

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani

Detaylı

Devamý 4 DE 6 DA 2 DE Doðu daki kaleler DTP nin Hürriyet 7 DE 8 DE 5 DE 2 DE 8 DE

Devamý 4 DE 6 DA 2 DE Doðu daki kaleler DTP nin Hürriyet 7 DE 8 DE 5 DE 2 DE 8 DE Kesin olmayan seçim sonuçlarýna göre 29 Mart 2009 Yerel Yönetim Seçimine baðýmsýz aday olarak katýlan Hacýbektaþ Belediye baþkaný A.Rýza Selmanpakoðlu ikinci kez belediye baþkaný seçildi. Baðýmsýz aday

Detaylı

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ YIL:4 SAYI:830 35 YKR 5 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE 4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ Nevþehir Belediyesi Türk halk Müziði topluluðu 14 þubat'da konser verecek Etkinlikte ayrýca,türkiye birinciliðini elde eden

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da ÝÞKUR 946 engelliye iþ buldu Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü'nde 1439 engellinin iþ arayan kaydýnýn bulunduðu, bunlarýn 946'sýnýn çalýþtýðý, geriye kalan 493 kiþinin ise halen iþsiz olduðu belirtildi.

Detaylı