Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da"

Transkript

1 Çünkü kadýnýn özgürlüðü, kadýn sorunu, çözümü baþta AKP olmak üzere diðer iktidar partileri de bu durum üzerinden politika yapmýyor. Yerel yönetimlerdeki erkek iktidarýndan kaynaklanmaktadýr bu sorun. Kadýna dönük yýðýnlarca sorun tespit edebiliriz. Bu tespitler bizim için çok süpriz olmadý dedi. Erkek egemen zihjiyet Siyasette kadýn katýlýmýyla ilgili yeni bir þey olmadýðýný belirten ÖDP Kadýn Koordinasyonu adýna Nermin Kaplan da, Belediye baþkaný düzeyinde bir iki kadýn var, ilçe düzeyinde ise biraz daha fazla. Seçilebilenlerin çoðu da seçilebilecek yerlerden aday olmalarý. 2 DE Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da 4 DE Köþe yazýsý 2 DE Þiir 3 DE Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Nevþehir'de, üreticilerin tarýmsal sulamadan kaynaklý elektrik borçlarýnýn 320 milyon TL'ye yaklaþtýðý belirtildi. MEDAÞ'a borçlarýný ödeyemeyen 2 bin 863 üreticinin menkul, gayrimenkul ve banka hesaplarý haczedildi. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç, Niðde ili ile birlikte Türkiye'nin yýllýk patates tüketiminin yaklaþýk yüzde 44'ünü karþýlayan Nevþehir'de, yeraltý su kaynaklarý ile sulama yapan patates üreticilerinin tarýmsal sulamadan dolayý MEDAÞ'a olan borçlarýný ödeyemediklerini kaydetti. Sorunun yaklaþýk 10 yýldýr sürdüðünü ve 2 bin 863 üreticinin borçlarýnýn her geçen yýl faizlerle artarak katlandýðýný belirten Tunç, borcun 2009 yýlý Þubat ayý sonu itibarýyla 320 milyon TL olduðunu açýkladý. MEDAÞ'a borcu bulunan üreticilerin tüm menkul ve gayrimenkullerinin haczedildiðini ve üreticilerin artýk tarlalarýna ekim yapamaz hale geldiðini vurgulayan Tunç, konuyla ilgili olarak yeni bir borç yapýlandýrma beklentisi içerisinde olduklarýný söyledi. Tunç, "Yaklaþýk 10 yýldýr patates üreticileri ile MEDAÞ arasýndaki sýkýntý sürüyor. Bu bizi gerçekten rahatsýz eden, üreticinin uykusunu kaçýran sorunlardan bir tanesi haline geldi. 6 DA Köþe yazýsý 6 DA Köþe yazýsý 7 DE Darwin ve evrim teorisiyle ilgili kapak ile yazýlarý gören Cebeci, Derginin Yayýn Yönetmeni Çiðdem Atakuman a sert tepki göstererek dosyayý dergiden çýkarttýrdý. 7 DE 1958 yýlýnda Fransa dan baðýmsýzlýðýný ilan eden Gine nin diktatör lideri Sekou Toure, yýllarý arasýnda, Gine halk müziðinin modern yorumunu inþa etmek adýna, devlet desteði ile kurulan ve yönlendirilen birçok orkestranýn kurulmasýný hedefleyen bir yapýlanma geliþtirdi. Bu yapýlanmanýn hedefi, Fransýz kültürünün etkisinde olan Gine halkýnýn, kendi özünü bulmasý yolunda, müziði bir katalizör olarak kullanmaktý. Ülke Fransýz marþlarýndan temizlendi, yeni ülkenin yeni müziðinin temsilcileri orkestralar, devlet desteði ile bir bir kuruldu. 5 DE Adýný duyduðum anda bile beni heyecanlandýran Atakama Çölü nün derinliklerine doðru bir an önce dalmak için baþkent Santiago dan sonra kendimi uzun ince ülkenin kuzey yollarýna vurdum. Otobüsün pencere kenarýna oturup maden taþýyan demiryoluna paralel bir þekilde çölün ortasýna doðru ilerlemeye baþladýk. Bir süre sonra yol kenarýnda ilgimi çeken bir tabelaya rastladým derece Güney Enlemi üzerindesiniz, burasý Oðlak Dönencesi. 8 DE

2 2 Ankara Atatürk Lisesi'nin efsanevi tarih öðretmeni Rukiye Kömürcüoðlu na sormuþtum: Hocam, Türkiye Cumhuriyeti Osmanlý devletinin borçlarýný niye ödedi? Hocam yanýtlamýþtý: Türkiye Cumhuriyeti uzaydan gelmedi. Tabii ki Osmanlý'nýn devamýdýr. Borç ödemek onur meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti de onurunun gereðini yerine getirdi. Türkiye nin bir imparatorluðun mirasçýsý olduðunu o günden sonra hiç unutmadým. Oðlum ve gelinim bir süre Ýstanbul da yaþadý. Eþim ve kýzýmla onlarý ziyarete gitmiþtik. Ben Ýstanbul u hiç bilmem. Çocuklar bizi Sultanahmet e götürdü. Ben doktorum. Eþim diþ hekimi. Kýzým da o sýrada diþ hekimliði fakültesinde öðrenciydi. Yürürken birden, Sultan II. Mahmut un türbesini gördüm. Türbe, mezarlýk ziyaretlerinden hiç hoþlanmam. Ama o gün, o anda, eþime ve çocuklarýma, gelin bu büyüðümüze bir saygý duruþunda bulunalým dedim. Sultan II. Mahmut o zamanýn ölçüleriyle, ülkemize çaðdaþ týbbý getiren Mekteb-i Týbbiye-i Þahane nin kurucusudur. Mektebin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, eðitimin 'maalesef' bir süre için Fransýzca olacaðýný ama en kýsa zamanda Türkçe eðitime geçileceðini söylemiþtir. Eþimin büyük dedesi o mektebin ilk mezunlarýndandýr. Hep beraber türbeye girdik; Sultan II. Mahmut un mezarý önünde saygý duruþunda bulunup çýktýk. Ýnsanlarýn kökleriyle barýþýk olmasý baþka bir þeydir, sürekli oralara dönmek istemesi baþka. Bu, tarikat, cemaat iliþkili insanlarda, sürekli bir Osmanlý dönemine dönme sevdasý var. Bunu Amerikalýlar da kaþýyor. Ortadoðu'da Osmanlý döneminde nasýl bir barýþ ve bir arada yaþama arzusu olduðunu yazýp, söyleyip duruyorlar. Ne yalan! Osmanlý bütün iyi ve kötü yönleriyle büyüdü, geliþti, yaþlandý ve öldü. Onu bir kez daha canlandýrmak mümkün deðil. Buna son Osmanlý Sultaný ilan edilen 'Sultan I. Recep Tayyip Erdoðan'ýn da gücü yetmez, kendini 'Halife-i Müminin' zanneden Fettullah Hoca nýn da gücü yetmez. Necmettin Erbakan ý, Fettullah Gülen i, Recep Tayyip Erdoðan ý Osmanlý sultanlarýna benzeten yaðdanlýklar, dikkat ediyorum, hep Fatih Sultan Mehmet e, Yavuz Sultan Selim e, Kanuni Sultan Süleyman a benzetiyorlar. Osmanlýnýn 36 padiþahý var. Tayyip Bey i Sarý Selim e, Deli Ýbrahim e, IV. Murat a (ki en çok O na benziyor), benzeten yok. Osmanlý öldü. Ruhu þâdolsun. Son Osmanlý Padiþahý 'I. Recep Tayyip Erdoðan' da tarihin çöplüðüne, uðurlar olsun! Kadýn Adaylarý Destekleme ve Eðitme Derneði nin (KADER) verilerine göre, 19 siyasi partinin katýldýðý seçimlerde, 44 kadýn il belediye baþkanlýklarýna, 321 kadýn da ilçe ve belde belediye baþkanlýklarýna aday gösterildi. Hiç sürpriz olmadý KADER in araþtýrma sonuçlarýnýn doðru olduðunu belirten Ortak Platform un Ýstanbul Bahçelievler Belediye Baþkan Adayý Ayþe Yumli Yeter, Kadýn belediye baþkan adaylarý oldukça az. Erkek egemen bir sistemde yaþýyoruz. Erkek egemen sistemde düzen partileri kadýna öncelik vermiyor. Ýktidar hýrsý develet kademelerinde olduðu gibi yerel alanlarda da yine ortaya çýkýyor. Kadýnýn toplumdaki yeri, siyasetteki yeri düzen partileri açýsýndan anlaþýlýr olmayacaktýr. Çünkü kadýnýn özgürlüðü, kadýn sorunu, çözümü baþta AKP olmak üzere diðer iktidar partileri de bu durum üzerinden politika yapmýyor. Yerel yönetimlerdeki erkek iktidarýndan kaynaklanmaktadýr bu sorun. Kadýna dönük yýðýnlarca sorun tespit edebiliriz. Bu tespitler bizim için çok süpriz olmadý dedi. Erkek egemen zihjiyet Siyasette kadýn katýlýmýyla ilgili yeni bir þey olmadýðýný belirten ÖDP Kadýn Koordinasyonu adýna Nermin Kaplan da, Belediye baþkaný düzeyinde bir iki kadýn var, ilçe düzeyinde ise biraz daha fazla. Seçilebilenlerin çoðu da seçilebilecek yerlerden aday olmalarý. Bunun ilk nedeni erkek egemen zihniyetten kaynaklandýðýný düþünüyorum. Diðer nedeni kadýnlarýn günlük hayatý da bu duruma çok uygun deðil. Aday olma oranlarýnda da düþüklük var. Bu rollere genellikle erkekler daha uygun görülüyor. Yani partiler açýsýndan aday gösterilirken genel kabul olarak erkek adaylarýn seçilebilirliði ön görülüyor. Kamusal alandaki teslimiyetle alakasý olduðunu düþünüyorum diye konuþtu. Pozitif ayrýmcýlýk þart DTP Kadýn Meclisi Sözcüsü Besime Konca, yöneticilik erkek iþidir zihniyetinin aþýlmasý için yerel yönetimlerdeki kadýn sayýsýnýn arttýrýlmasý gerektiðini söyledi. Kadýnýn siyasette baþarýlý olmasýnýn, þeffaf belediyecilik anlayýþýný geliþtireceðini vurgulayan Konca, evlerini yöneten kadýnlarýn toplumu çok daha rahat yönetebileceðine iþaret etti. Eþitsizlikler karþýsýnda yasal tedbirlerin, pozitif ayýrýmcýlýðýn gerekli olduðunu dile getiren Konca, Türkiye deki siyasi zihniyete bakýldýðýnda kota uygulamasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu ifade etti. Parti olarak 250 yerleþim yerinde seçimlere girdiklerini ve bunlardan 41 inde kadýn aday gösterdiklerini bildiren Konca, bunlarýn 20 sinin seçilebilecek yerlerden olduðunu belirtti. Konca, kadýn adaylarýný da partili hemcinslerinin belirlediðini kaydetti. DTP nin Ankara Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Hayriye Kamile Öncel de, Kadýnýn siyasetin malzemesi deðil, öznesi konumuna gelmesi için siyasete atýldýðýný söyledi. Öncel, Kadýným ve bu sistemin ezilenleri arasýnda yer alýyorum. Bir sorunu çözmeniz için önce onu anlamalýsýnýz. Ben anlýyorum dedi. Tek kadýn aday var Çünkü 81 ilin bir tanesinde, Ordu da belediye baþkan adayýmýz kadýn diyen AKP Genel Merkez Kadýn Kollarý Baþkaný ve Gaziantep Milletvekili Fatma Þahin, Bunun da nedeni þu, siyaset rekabet üzerine yapýlýyor. Bu anlamda genel seçimlerden farklý olarak en çok oy alacaðýnýz adayla gitmek zorundasýnýz. Ordu belediye baþkan adayý da diðer erkek rakipleriyle alana girdiðinde, yarýþtýðýnda, hem halk nazarýnda yapýlan ankette hem de temayül yoklamasýnda rakiplerine fark atacak oranla çýktý. Amacýmýz kadýnlarýn sayýsýný çoðaltmak. 8 ilçe ve 6 beldede kadýn aday gösterdik. Bu sayýnýn çok çok yükselmesini istiyoruz fakat bu rekabetçi alan altyapýsý güçlü olaný öne çýkarýyor" dedi. Eþlerini getiren erkekler var Demokrat Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Filiz Külahlý, DP nin 36 belediye baþkanlýðýna kadýn aday gösterdiðini söyledi. Tüzüklerinde yüzde 20 kadýn kotasý bulunduðuna dikkati çeken Külahlý, il genel meclisi ve belediye meclisine aday gösterilen kadýnlarla beraber bu sayýya yaklaþýldýðýný bildirdi. Bazý erkeklerin eþlerini siyasete girme yönünde cesaretlendirdiðini ve ellerinden tutarak partiye getirdiðini anlatan Külahlý, Kýrýkkale nin Koçubaba beldesi belediye baþkan adayýmýz Mestane Özdemir i eþi partiye getirdi ve ben eþimin aday olmasýný istiyorum dedi. Bunlar bizleri mutlu ediyor diye konuþtu. Vitrin için öne atýlan obje Anavatan Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Cenk Tunçsiper, kadýnlarýn, toplumdaki rolleri ve ekonomik özgürlükleri bulunmamasý nedeniyle siyasete katýlamadýklarýný belirterek, Ekonomik özgürlüðünü elde etmiþ ve aldýðý eðitimle toplumda kendini kabul ettirmiþ kadýn sayýsý arttýkça siyasetteki doðal engel çemberi de kendiliðinden kýrýlacaktýr dedi. Siyasette kadýnlarýn vitrin ve oy almak için öne atýlan bir obje olarak görüldüðünü ifade eden Tunçsiper, kadýnlarýn hükümetlerde genellikle kadýn ve aileden sorumlu bakan yapýldýðýna ve icracý bakanlýklara getirilmediðine dikkati çekti. Anavatan Partisi nin yerel seçimlerde Kayseri, Ýzmir, Ankara ve Adana büyükþehir belediye baþkanlýklarýna kadýn aday gösterdiðini bildiren Tunçsiper, Tunceli, Elazýð ve Isparta belediye baþkan adaylarýnýn da kadýn olduðunu söyledi. Kadýnlar yardýmcý oyuncu Saadet Partisi nin Çankaya Belediye Baþkan Adayý Esra Acun, Türkiye de kadýnlara adeta yardýmcý oyuncu rolü uygun görülüyor dedi. Acun, siyasette de bu yanlýþ algýnýn egemen olduðunu ancak kadýnlarýn baþrol oyuncusu olmayý hak ettiðini vurguladý. Saðlýklý demokrasi olmaz DP nin Ýstanbul Maltepe Ýlçesi Belediye Baþkan Adayý Aylin Özel, Türkiye nüfusunun yarýsýný oluþturan kadýnlarýn, yerel yönetimlerde temsil edilemediðini dile getirdi. 3 bin 225 belediye baþkanýnýn sadece 18 inin kadýn olduðunu ifade eden Özel, bir toplumun yarýsý karar alma organlarýnda yer almýyorsa o ülkede saðlýklý bir demokrasiden söz etmek mümkün deðildir dedi. Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu, 5 Mart ta Ankara 8. Ýþ Mahkemesi nin kararýyla sendikalarýnýn kapatýlmasýyla ilgili temyize gideceklerini belirtti. Çiftçi-Sen yöneticileri, Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO), Avrupa Parlamentosu ve Uluslararasý Sendika Konfederasyonu (International Trade Union Confederation - ITUC) nezdinde giriþimlerde bulunacaklarýný söyledi. Çiftçi-Sen Yönetim Kurulu nun açýklamasýnda, AKP hükümeti zor duruma düþürdüðü çiftçileri azarlayarak, hakaret ederek ve örgütlenmelerini engelleyerek tarihte yerini almakta ýsrarlý. Çiftçiler Usulüne göre yürürlüðe konulmuþ milletlerarasý anlaþmalar kanun hükmündedir diyen Anayasa nýn 90. maddesinin ve sendikalar yasasýndaki iþçi, iþveren ve çalýþanlar ibaresindeki çalýþanlar kelimesinin açýk olarak tanýdýðý hakka dayanarak, yasalara uygun sendikalarýný kurmuþlardýr. Hükümetler, uluslararasý anlaþmalara uygun iç hukuk düzenlemelerini yapmayarak, Anayasa nýn 90. maddesiyle kazanýlmýþ haklarý engelliyor. Sendikalar Yasasý nda iç hukuk düzenlemesinin yapýlmamasý Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu nun kapatýlmasýnýn gerekçesi oldu. Çiftçilerin örgütlenme hakký engellenerek 20 milyon çiftçi yok sayýldý. Hukuksal sürecin devam ettiðinin altý çizilen açýklamada, konfederasyonun temyiz hakkýný kullanacaðý kaydedildi. Açýklamada, Çiftçilerin örgütlenmesini engellemeye yönelik bu uygulamalarla ilgili olarak, Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO), Avrupa Parlamentosu ve Uluslararasý Sendika Konfederasyonu (International Trade Union Confederation - ITUC) nezdinde giriþimlerde bulunacaðýmýzdan da kimsenin þüphesi olmamalýdýr denildi.

3 Parasýz yatýlý öðrencilerin Ekmek, pide piþirimi ve un alým iþi açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhale kayýt numarasý* : 2009/ Ýdarenin a) adresi : Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR b) telefon ve faks numarasý : / c) elektronik posta adresi (varsa) : 2-Ýhale konusu malýn a) niteliði, türü ve miktarý : adet ekmek, adet pide piþirimi, 150 kg un alýmý b) teslim [yeri/yerleri] : Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi Pansiyonu c) teslim[tarihi/tarihleri] : Sözleþme tarihinden sonra 360 gün içerisinde 3-Ýhalenin a) yapýlacaðý yer : Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR b) tarihi ve saati : 18/03/2009 Tarihinde saat 14:00 4-Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1-Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeleri teklifleri kapsamýnda sunmalarý gerekir: a) Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi, b) Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý belgesi; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ, Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge, c) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, d) Þartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayýlan durumlarda olunmadýðýna iliþkin yazýlý taahhütname, e) Þekli ve içeriði Þartnamede belirlenen teklif mektubu, f) Bu þartnamede belirlenen geçici teminat, g) Bu þartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, þekli ve içeriði Mal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde düzenlenen yeterlik belgeleri, h) Vekaleten ihaleye katýlma halinde, istekli adýna katýlan kiþinin ihaleye katýlmaya iliþkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, i) Ýsteklinin iþ ortaklýðý olmasý halinde þekli ve içeriði bu Þartnamede belirlenen iþ ortaklýðý beyannamesi ile 16 ncý maddede konsorsiyumlarýn da teklif verebilecekleri öngörülmüþ ise, isteklinin konsorsiyum olmasý halinde þekli ve içeriði bu þartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi, j) Bu þartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündükleri iþlere ait önerileri ve iþlerin listesi, k) Ýhale dokümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge l) Bu þartnamenin 8 veya 36 ncý maddelerinde belirtilmesi halinde yerli istekli olunduðuna iliþkin Mal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde belirtilen belgeler, m) Bu þartnamenin 36 ncý maddesinde belirtilmesi halinde teklif edilen malýn yerli malý olduðunu tevsik eden belgeler 4.2-Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: n) (Ek: 08/06/ R.G. / 33 md.) Ortaðý olduðu veya hissedarý bulunduðu tüzel kiþiliklere iliþkin beyanname, o) (Deðiþik: 22/06/ R.G. / 19 md.) Bu þartnamenin 7.3. maddesinde Ýþ deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kiþi istekli tarafýndan sunulan iþ deneyim belgesinin, ayný tüzel kiþinin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde sunulacak Ýþ Deneyim Belgesinin Baþka Bir Tüzel Kiþiye Kullandýrýlmayacaðýna Ýliþkin Taahhütname. p) (Ek: 22/06/ R.G. / 19 md.)...1 r) (Ek: 22/06/ R.G. / 19 md.) (Deðiþik: 22/06/ R.G. / 19 md.) Ýsteklinin iþ ortaklýðý olmasý halinde (b), (c), (d), (l), (n), (o) ve (p) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafýndan ayrý ayrý verilmesi zorunludur. Ýhaleye katýlabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c), (d), (l), (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafýndan ayrý ayrý verilmesi, (p) bendine iliþkin olarak ise iþin ilgili kýsmýna teklif veren ortak tarafýndan o kýsma iliþkin belgelerin verilmesi gerekir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: )istekli imalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belgeler ve / veya sanayi sicil belgesi ve /veya kapasite raporu istekli yetkili satýcý ise yetkili satýcý olduðunu gösteren belgeler ve / veya imalatçý sanayi sicil belgesi veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler Ýþ Deneyim Belgesi isteklinin son beþ yýl içinde yurt içi ve yurt dýþýnda, kamu veya özel sektörde gerçekleþtirilen ve idarece noksansýz kabul edilen ihale konusu iþin özelliðine göre istekliler tarafýndan teklif edilen bedelin % 50 oranýnda, ihale konusu alým veya ihale dokümanýn da belirlenecek benzer nitelikteki alýmlara ait tek sözleþmeye iliþkin iþ deneyim belgesi ibraz edilecektir. 5-Ekonomik açýdan en avantajlý teklif [ en düþük fiyat esasýna göre/] belirlenecektir. 6-ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir 7-Ýhale dokümaný Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi nde görülebilir ve 50,00 TL karþýlýðý [ayný adresten] temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8-Teklifler,18/03/2009 Çarþamba Günü, saat 14:00 a kadar Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi ne verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9-Ýstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.] 10-Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalýdýr. 12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler ( B 67 ) 1- Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da Topraklara karýþsa da Köklerimde yaþar aþklarým Yaðmurla dirilirim korkmayýn Baharda yeþerir dallarým Damla damla yüreklere akarým Ben Anadolu kadýnýyým 2- Bir avuç insandan milyonlara Günleri sayýlan sayýsýz insanlara Bu bir sesleniþ bu bir çýðýrdýr Kilimlere nakýþ nakýþ dokunan Kitaplara konu olan Sevgiye çaðrýdýr Sevgi yaþanýr, sevgi yaratýlýr Ýstedikten sonra yaný baþýnýzdaydý 3- Arzular kadehlerde Demlendi çöktü dibine Bak bak gözlerime Nasýl söyleyeyim sana Sevdiðimi söylesene Daðlara taþlara adýný fýsýldadým Bak dinle Akacak kan damarda dururmu söyle Bir kere dünyaya gelsem Yine kalbim seninle seninle GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA Kayseri de dernek-oda lokali de hemen hemen yok. Tek lokal sayýlan Mühendisler Lokali, ancak burasý da ramazanda içki servisi yapmýyor. Buranýn dýþýnda küçük bir polis lokali bulunuyor. Burada da ramazan nedeniyle içki servisi yoktu. Bar, restoran anlamýnda Kayseri içinde bir tek mekân bulunmuyor. Þükrü Karatepe döneminden bu yana örtülü bir baský ile bu tür yerlerin kapanmak zorunda býrakýldýðý belirtilirken, artýk hiç kimsenin böyle bir yer açmaya cesaret edemediði vurgulandý. Çevreye karþý ayýp olur, eþ dost ne der gibi kaygýlarla ruhsat giriþiminde bulunmadýðý belirtilirken, Büyükþehir Belediyesi var olan Mühendisler Lokali ne kýrmýzý bölge olarak nitelendirilen eski terminal bölgesine taþýnmasýný teblið etmiþ. Kayseri nin içinde beþ tane bira salonunun dýþýnda hiçbir içkili mekân bulunmuyor. Erciyes Daðý ndaki kayak tesisleri ile birlikte, Kayseri nin dýþýnda ise sadece iki adet içkili mekân bulunuyor. Turizm bölgesi olan kayak tesislerinde içkiyle ilgili sorun yaþanmadýðý edinilen bilgiler arasýnda yer aldý. Var olan bir mekânýn ise bir süre önce içki servisini kaldýrdýðý, gerekçe olarak da sahibinin hacca gitmesini gösterdiði belirtildi. Ancak, ayný kiþinin Ýstanbul Aksaray da genelde Ruslarýn gittiði bir gece kulübü iþlettiði öðrenildi. Kayseri merkezde Tekel büfeleri bulunuyor. Ana caddelerde Tekel büfesi açýlmasý yasaklanmýþ. Örneðin 4 kilometrelik Sivas Caddesi nde hiç Tekel büfesi bulunmuyor. Ramazan nedeniyle kent merkezindeki büfelerin büyük kýsmý kapatmayý tercih ediyor. Açýk olanlar da alkol raflarýný ve buzdolaplarýný gazete ile kapatýyor. Avþar kökenli bir Tekel büfesi sahibi; zabýtanýn zaman zaman uyarýlarýna raðmen açýk olduðunu ve içki satýþý yaptýðýný ifade etti. Yine aktarýlan olaylardan birinde ise, Þükrü Karatepe nin göreve geldiði günlerde kentteki iki Tekel büfesinin bombalandýðý, Melikgazi belediyesinde ise büfelere çeþitli gerekçelerle sýklýkla para cezasý kesildiði belirtildi. Komþuya ayýp olmasýn Tuncelili olduðunu belirten bir büfe sahibiyle yaptýðýmýz görüþmede, büfeci, zabýtanýn telkinlerine karþýn ramazanda büfesini açtýðýný söyledi. Ramazanda farklý bir uygulamaya gitmediðini belirten büfeci, Çok uðraþtýlar ama, boyun eðmedim dedi. Büfesini açan ama alkol raflarýný ve dolabý gazeteyle örten bir büfeci ise; komþu esnafa ayýp olmasýn diye böyle bir uygulama yaptýðýný söyledi. Büfelerin bir kýsmý ise iftar saatine yakýn açýlýrken, teravi namazýnýn ardýndan kapanýyor. Kayseri nin 20 kilometre dýþýnda yer alan içkili lokantanýn jandarma bölgesinde olduðu vurgulanýrken, bu tesisle ilgili de þöyle bir olay anlatýldý: Polis, Yýldýz, jandarma bölgesinde olduðundan pek bir þey yapamýyor ama, Yýldýz güzergâhý üzerinde sürekli trafik denetimleri yapýlýyor. Ýþletmeci alkol kontrolleri yüzünden önlem olarak güzergâha kendi adamlarýný yerleþtirerek, trafik kontrollerinin saatini takip ettirdiðini, kontrol bitince, müþterilerine bilgi verdiðini anlatýyor. Þükrü Karatepe döneminden bu yana içkili ruhsat talebinin önünün kesildiði anlatýlýyor. Belediye ise ruhsat konusunda Sýkýntý yok, isteyene veririz diyor. Ýnsanlarýn Memlekette bir düzen var, þimdi böyle bir iþe kalkýþýp sýkýntýya sokmayayým kendimi. Esnafa, eþe dosta, mahalleye ayýp olur. Ýçki haramdýr, buradan gelen paranýn bereketi olmaz. Ruhsat için belediyeye gittiðimde hoþ karþýlamazlar düþüncesini taþýdýðý belirtiliyor. Kayseri insanýnýn muhafazakârlaþmayý kanýksadýðýnýn altý çizildi. Bu konuda yaptýðýmýz bir görüþmede, Kayseri de muhafazakârlaþmanýn doyum a ulaþtýðý vurgulandý. Giyim kuþamýn türbana doðru yönelirken, biçim deðiþtirmesi bununla açýklanýrken, pek çok kiþinin oruç tutmayý, cumaya, teraviye gitmeyi gündelik yaþamýn bir parça olarak kabul ettiði vurgulandý. Geçen yýl Kayseri de kýz istemelerle ilgili ilginç bir uygulama anlatýldý... Erkek tarafý kýz isterken, kýzýn kendisini ve ailesini hacca götürmeyi vaat ediyor. Taký, çeyiz vesaire yanýnda hac konusu da vaatler arasýndaki yerini almýþ. Kamuda türbanýn hayli yaygýn olduðu Kayseri, her türlü muhafazakârlýðýn doyuma ulaþtýðý bir kent olarak karþýmýza çýkýyor... Büyükþehir Belediyesi nin kentteki büfelerin saat 22 de kapanmasýný istediði, ancak büfeciler odasýnýn karþý çýkmasý üzerine geri adým attýðý öðrenildi. Geçmiþ yýllarda özellikle fuar bölgesine yakýn alanlarda içkili lokantalar olduðu, buralarýn zamanla kapandýðý aktarýldý. Görüþme yapýlan gençlerden birisi, Çocukken bu lokantalardan þiþe toplayýp satardýk. Þimdi hiçbirisi yok dedi. Kayseri nin Özvatan ilçesinde ise kentin tek birahanesinin bir cemaat tarafýndan satýn alýnarak kapatýldýðý anlatýldý. Ýlçede Tekel büfesi bulunmadýðý belirtilirken, bir bakkalýn sadece tanýdýklarý için içki getirip sattýðýný, tanýmadýklarýna içki vermediði belirtildi. Yoksulluk varoþlarda Kayseri de þehir merkezi modern bir kent görüntüsü taþýrken, varoþlarda durum çok farklý. Örneðin Alpaslan adý verilen mahallede daire fiyatlarý 200 bin avroyu bulurken, ayný mahallenin arka bölgelerinde kanalizasyonlar sokak aralarýndan akýyor. Bu tür yerlerde evler hayli saðlýksýz ve bir odada iki-üç ailenin yaþamak zorunda kaldýðý öðrenildi. Atpazarý adý verilen Çingene mahallesinde de belirgin bir yoksulluk ve altyapý sorunu göze çarpýyor. Bu mahallenin bir özelliði de bütün bakkallarýn, büfelerin arkasýnda gayri resmi alkol içilen yerler bulunmasý. Ankara nýn Çinçin Mahallesi ni andýran mahallede Çingenelerin yaný sýra, Doðu Anadolu dan göçle gelenler var. Gündelik yaþamdan insan manzaralarý Görüþülen kadýnlar gerek aile gerekse çevre nedeniyle örtünmek durumunda kalýndýðýný sýklýkla ifade etti. Ýki yýl önce baþýnýn açýk olduðunu belirten türbanlý bir kadýn yaptýðýmýz görüþmede, kapanmadan önce pek çok insanýn neden sen de herkes gibi örtünmüyorsun? dediðini aktarýrken, Kayseri de hiçbir zaman kadýnlarýn istediði gibi giyinmesinin mümkün olmadýðýný anlattý. Öðrenciler dýþýnda omuzlarý açýk ya da askýlý bir bluz giyemediðini anlatan kadýn, giyim kuþamýn her zaman sorun olduðunu vurguladý. Görüþmelerde diðer kadýnlar da, türbanýn yaygýnlaþmasý nedeniyle kapanmak zorunda kalýndýðýnýn altýný çizdi. Genç kýzlar ise Kayseri içinde erkek arkadaþlarýyla ele ele tutuþup gezmelerinin mümkün olmadýðýný söylediler. Üniversite öðrencilerinin dýþýnda, ki onlarýn da kampüste daha rahat olduklarý, kent merkezinde el ele tutuþan öðrenci sayýsýnýn çok fazla olmadýðý, daha ziyade öðrenci evlerinin yaygýn olduðu Talas ta buna rastlandýðý belirtildi. Þort ya da benzeri bir giysi ile balkona çýkmanýn, bakkala gitmenin olanaksýz olduðunu vurgulayan kadýnlar, sosyal yaþamda da evlerde düzenlenen oturmalar dýþýnda bir þey yapamadýklarýný ifade ettiler. Yerel yönetimin pek fazla sosyal aktivite yapmadýðý, genellikle dini günlerde bazý etkinliklerin yapýldýðý vurgulanýrken, Kayseri de genç bir kýzýn ya da kadýnýn gece tek baþýna sokaða çýkmasýnýn hoþ karþýlanmadýðý, çýkanlara ise potansiyel hayat kadýný gözüyle bakýldýðý anlatýldý. Özellikle ilçelerde hemþire ya da öðretmen kadýnlarýn tek baþlarýna ev tutamadýðý, üç dört kadýn memur birleþerek ev tuttuðu belirtildi. Kent merkezinin modern görünümlü apartmanlarla dolu olmasýna raðmen, apartmanlarda yalnýz yaþayan kadýnlarýn kendilerini güvende hissetmediði söylendi. Ýþ konusunda da benzer sýkýntýlarýn yaþandýðýný anlatan kadýnlar, yalnýz kadýnlara iþyerlerinde farklý gözle bakýldýðýnýn altýný çizdi. Yoksulluk galip geliyor Kayseri Baðlar mevkiinde oturan ve aþevinden yemek aldýðý için kapanmak zorunda kalan bir kadýnýn öyküsü anlatýldý. Bu öykü, söz konusu kadýna zaman zaman yardým ettiðini belirten bir Kayserili tarafýndan aktarýldý. Kentin varoþunda yaþayan kadýnýn, baþýný geleneksel biçimde baðlarken, aþevi görevlilerinin sýk sýk, Sen de diðerleri gibi neden örtünmüyorsun? sorusuna maruz kaldýðý belirtildi. Ayný þekilde baþýný baðlayarak aþevine giden kadýna bu sefer görevlilerinin yemekleri yarým verdiði, bunun üzerine de kadýnýn baþýný türbanla örtüp, uzun pardesü giymeye baþladýðý anlatýldý. Kadýna yardým eden söz konusu kiþi, bir karþýlaþmalarýnda kadýnýn, kapanmasýnýn nedenini bu þekilde anlattýðýný ifade etti. Görüþme yapýlan bir kadýn öðretmen ise, baþýndan geçen bir olayý anlattý: Durakta minibüs beklerken kendisinden biraz ilerde türbanlý bir kadýnýn bulunduðunu belirten öðretmen kadýn, gelen minibüsü durdurmak için el kaldýrdýðýný, ancak minibüsün kendinin önünde deðil, ilerde türbanlý kadýnýn önünde durduðunu anlattý. Koþarak minibüse yetiþen kadýn öðretmen, þoföre, Neden ben el ettiðimde durmadýn da, ileride durdun deyince þoförün Kapalý bacýmý koþturmak istemedim yanýtý verdiðini anlattý. Yine ayný öðretmen, velilerden evlerdeki toplantýlara sýk sýk davet aldýðýný, kabul etmeyince de iliþkilerin bozulduðunu anlattý. Ramazanda oruç tutmadýðýnýn bilinmesine raðmen, komþularýnýn teravi zamanýnda zile basarak taciz ettiðini anlatan kadýn öðretmen, buna benzer olaylarýn sýk sýk yaþandýðýný söyledi. Ayný öðretmen kadýn, görev yaptýðý okulda, müdür yardýmcýsýnýn hacca gitmesinin ardýndan beþ kadýn öðretmenin kapandýðýný örnek verdi. Kayseri de ticari iliþkilerin, þef-memur iliþkilerinin ve AKP den beklentisi olanlarýn hýzla kapandýðýnýn altýný çizdi. Apartmanlarda, kapýcýlar aracýlýðýyla Mevlüt okunacak, sohbet yapýlacak, hoca geldi, onu dinleyeceðiz davetlerinin yapýldýðý aktarýldý. Kýz istemelerle ile ilgili ilginç bir uygulama anlatýldý. Erkek tarafý kýz isterken, kýzýn kendisini ve ailesini hacca götürmeyi vaat ediyor. Taký, çeyiz vesaire yanýnda hac konusu da vaadler arasýndaki yerini almýþ. Belediye otobüsü ve minibüslerde türbanlýlara yönelik bir hoþgörü olduðu belirtilirken, bir görüþmeci þu olayý anlattý: Annemin baþý açýktýr. Birlikte otobüse bindik, annem ayaktaydý, yer yoktu. Bir süre sonra otobüse binen türbanlý bir kýza; bir genç yerini verdi. Annem ayaktaydý, ona yer vermemiþti. Bu tür olaylar sýklýkla baþýmýza gelebiliyor. Kapanan kadýn Kayserili için daha makbul kabul ediliyor. Açýk giyinenler bakýþlarla bile taciz ediliyor. Bir gün oturduðumuz kafede alkol olup olmadýðýný sordum, garson dövecek gibi davrandý. Alkol satmak istemediklerini, belediyenin de zaten izin vermediðini söyledi, gitti. Aslýnda Kayseri de garip bir durum var. Örneðin gittiðimiz bir kafe var Talas ta. Türbanlýlar da geliyor. Burada öðrenciler genelde okey oynuyor. Türbanlýlarýn bulunduðu okey masalarýna biz de garip garip bakýyoruz. Çeliþki iþte. Ama Kayseri de türbanlýlar çok rahat Bir baþka görüþmede ise, emekli bir öðretmen, oturduðu apartmanda yaþadýðýný aktardý. Apartmana mescid ve Kuran okuma bölümü yapýlmak istendiðini, buna karþý çýktýðýný belirten söz konusu kiþi; bu giriþimde bulunanlarýn kendi aralarýnda para toplayarak dairesini satýn almak istediðini söyledi. Dairesine 50 bin avro fiyat verildiðini, ancak kendisinin iþi yokuþa sürmek, giriþimi baltalamak için 150 bin avro istediðini anlatan kiþi; Planlarýný bozdum. Ama o günden sonra selamý sabahý kestiler. Mescid ve Kuran okuma yerini de yapamadýlar dedi. Geceleri Hayalet Kent Kayseri Kayseri de bir tane bile bar bulunmadýðýný anlatan gençlerden birisi, baþýndan geçen bir olayý paylaþtý: Arkadaþýmýn kullandýðý arabada bira içerken, polis durdurdu ve Kabahatler Kanunu na göre araçta alkol aldýðým için 62 milyon lira para cezasý yazdý. Ali Daðý denilen bölgede mesire yeri bulunduðunu, ancak içki içenlerin görevliler tarafýndan uyarýldýðýný anlatan bir baþka genç, sýrt çantasýndan bira çýkardýðýnda, özel güvenlik görevlisi yanýna gelerek, içkinin yasak olduðunu söylediðini anlattý. Kentteki en önemli eðlencenin evlerde toplanýp okey oynamak olduðunu belirten gençler, akþamlarý Kayseri nin hayalet kente döndüðünü, çoðu zaman da evde oturup dizi izlediklerini söylediler. Gençler, pek çok erkeðin erkenden evliliðe teþvik edildiðini, bir an önce baþlarýnýn baðlanýp çoluk çocuða karýþýlmasýnýn istendiðini anlattýlar. Mahalle arasýnda tek tük tekel büfesi bulunduðunu belirten gençler, siyah poþetin hemen dikkat çekmesi yüzünden siyah poþetin yanýnda büfelerden beyaz poþet istenmesinin yaygýn olduðunu aktardýlar. Kayseri içinde az sayýda alkolsüz kafe bulunuyor. Bu kafelerden birisiyle yaptýðýmýz görüþmede, polis ve belediyenin mekânýn kapanmasý için sistemli baský uyguladýðý belirtildi. Bazý geceler canlý müzik yaptýklarýný anlatan iþletmeci; Desibel cihazýmýz bulunmasýna raðmen, müzik yüksek gerekçesiyle para cezalarý kesiliyor. Sýk sýk uygulama adý altýnda kimlik kontrolleri yapýlýyor. Müþteriler taciz edilmeye çalýþýlýyor. Ramazanda kapatmýyoruz kafemizi. Ancak genelde diðerleri kapatýyor. Birkaç kez alkol ruhsatý için giriþimde bulunduk, olmadýk gerekçeler öne sürdü belediye. Þofben yok diye kafemiz mühürlendi bir keresinde. Biz de vazgeçtik. Kayseri de kafelere karþý genelde bir negatif tutum var. Bizim buraya türbanlý da geliyor. Ama insanlar kafeleri kötülük yuvasý görüyor dedi. Kamuda günlük durum Kamuda türban hayli yaygýn. Özellikle belediyelerde kadýn çalýþanlarýn büyük kýsmý türbanlý. Belediyenin yaný sýra saðlýk ve milli eðitimde türbanlýlarýn çalýþabildiði aktarýldý. Özellikle cuma namazý saatinde kamuda yaþam duruyor. Kayseri deki bütün okullarda istisnasýz bir müdür yardýmcýsýnýn din ve ahlak öðretmeni olduðu belirtildi. Aktarýlan çarpýcý olaylardan biri de, gazete ana bayisine Anket yapýyoruz diyerek gelen bazý kiþilerin, muhalif gazete ve dergileri hangi tali bayilerin sattýðýna iliþkin bilgileri toplamasý oldu. Kayseri de genç olmak... KAYSERÝLÝ gençler, dýþarýdan gelen üniversiteli gençlerin kendilerine nazaran daha rahat olduklarýnýn altýný çiziyor. Özellikle de öðrenci evlerinin bulunduðu Talas ýn durumu örnek gösterilirken bir genç, Merkezdeki arkadaþýmýzýn evine karanlýk çökünce adeta hýrsýz gibi gidiyoruz, etraftan görülmesin diye diye durumunu anlattý. Kentte gezme-tozmanýn sýnýrlý olduðunu anlatan gençler, Ailem görür, mahalleden görürler kaygýsýyla öyle el ele, kol kola, sarýlarak dolaþmanýn olanaksýz olduðunu ifade etti. Buradan hareket eden gençler, Kayseri de erken evliliðin yaygýn olduðunu belirttiler. Nitekim, özellikle kýzlarýn En azýndan evlenir, eþimle gezerim dediðini ancak bunun yine de pek mümkün olmadýðýný vurguladýlar. Görüþme yapýlan bir genç, evlerdeki Oturmalar a katýlmadýðý için dýþlandýðýný, çocukluk arkadaþý bile kalmadýðýný söylerken, Gitmeyince selamý sabahý kestiler dedi. Kamuda, uzun saçlý, küpeli birine karþý önyargý olduðunu anlatan gençler, memurlar bu tür kiþilerin iþini zorlaþtýrdýðýný belirttiler. Bu arada Erciyes Üniversitesi nde akademik kadro açýsýndan beyin göçü olduðu belirtilirken, dýþardan gelen öðretim üyelerinin ilk fýrsatta Kayseri den uzaklaþtýðý vurgulandý. Üniversite içindeki sosyal bir tesiste personele yönelik içki servisi de yapýlan bir yer olduðu, ancak bir süre sonra tesisin dýþarýya açýldýðý, bu yüzden de sýklýkla kavga-tartýþma yaþanmaya baþladýðý belirtildi. Hizmet kalitesi de giderek düþürülen tesisin, böylece içki servisini kaldýrmasýnýn saðlanmak istendiði ileri sürüldü.

5 1958 yýlýnda Fransa dan baðýmsýzlýðýný ilan eden Gine nin diktatör lideri Sekou Toure, yýllarý arasýnda, Gine halk müziðinin modern yorumunu inþa etmek adýna, devlet desteði ile kurulan ve yönlendirilen birçok orkestranýn kurulmasýný hedefleyen bir yapýlanma geliþtirdi. Bu yapýlanmanýn hedefi, Fransýz kültürünün etkisinde olan Gine halkýnýn, kendi özünü bulmasý yolunda, müziði bir katalizör olarak kullanmaktý. Ülke Fransýz marþlarýndan temizlendi, yeni ülkenin yeni müziðinin temsilcileri orkestralar, devlet desteði ile bir bir kuruldu. Syliphone adýnda bir marka altýnda müzisyenlerin çalýþmalarý teker teker kaydedildi. Syliphone bir kayýt þirketi olmaktan çok devletin authenticite adýný verdiði müzik politikasýný yaþama geçiren bir devlet kurumuydu. Kayýtlarý Syliphone dan çýkan onlarca grup Gine nin kültürel atmosferini deðiþtirip dönüþtürmeye baþladýlar. Sadece Gine de deðil tüm Afrika da beðeni ve ün kazandýlar larda ün kazanan caz orkestralarýndan biriydi, Bembeya Jazz. Devlet tarafýndan kurulan orkestralarýn aksine, 1961 yýlýnda Aboubacar Demba Camara tarafýndan kurulan orkestra, 1966 yýlýnda Gine nin resmi ulusal orkestrasý haline geldi. Gine nin müzik kültüründe 35 yýlý aþkýn zamandýr çok önemli bir rol oynayan orkestranýn yaptýðý müzik Gine halk müziði olarak benimsendi ve tanýndý. Bembeya Jazz ýn bu baþarýsý, Gine nin baþkentinden kilometrelerce ötede bir kuzey kasabasý olan Beyla dan; Gine, Gambiya, Senegal, Mali gibi eski Mali Ýmparatorluðu ülkelerine önüne geçilemez bir þekilde yayýldý. 60 larýn sonu 70 lerin ortalarýnda, Afrika nýn geniþ coðrafyasýnda, birçok ülkede, sayýsýz konser verdi. Bununla beraber Moskova da hatta Küba da bile sahne aldý. Bu yayýlma ve tüm bu konserler, diktatör Toure nin müzik politikasýnýn haklý çýktýðýnýn ve kültürel Rönesans ýnýn baþarýya ulaþtýðýnýn en büyük göstergelerinden biriydi. Bünyesinde elektrik gitar, bakýr üflemeliler, vurmalý aletler ve vokaller bulunan bu orkestranýn üye sayýsý, zaman içinde, 15 ile 25 arasýnda deðiþti. Gine geleneksel halk müziðini, Kongo geleneksel halk müziði ve Ýslâmî motiflerle bir arada sunan Bembeya Jazz da 1950 lerin ikinci yarýsýnýn baþlarýnda Afrika da yapýlan diðer kayýtlar gibi o günlerde popüler olan Küba nýn <rumba>sýndan ilham almýþtý de, birçok konser ve albümden sonra, Bembeya Jazz, karizmatik solisti ve ayný zamanda orkestranýn kurucusu Aboubacar Demba Camara yý, Senegal de bir trafik kazasýnda kaybetmenin acýsýný yaþadý ve Bembeya Jazz 1980 lerde bir süre daðýldý. Buna raðmen, orkestranýn ve Afrika pop müziðinin efsanevi gitaristi, elmas parmaklar lakaplý Sekou Diabate den aldýklarý güçle, 1991 de toparlanan orkestra 2000 in ilk zamanlarýnda Avrupa da ve Kuzey Amerika da konserler verdi. En son albümünü 2007 de çýkaran orkestra, elemanlarýnýn birçoðunun deðiþmesine raðmen Afrika ruhunu bizlere yaþatmaya devam ediyor. Müziksyenler kahvesi: Hasret VAROLUÞLARI zamanýn ve mekânýn ötesinde olanlar, daha doðarken reddetmiþlerdir, fâni cisimlerini. Ondandýr, Azrail in, bizce zamansýz, onlar içinse geç kalmýþ ziyareti. Kabil in soyundan gelenler gün gelir almak isterler avuçlarýmýzýn arasýndan; insanlýðýmýzý, umutlarýmýzý hatta Hasret imizi. Bir ateþ yakarlar, inanç maskesi altýnda kan bürüyerek gözleri. Ve atarlar içine, insana dair ne varsa. Onlar bilmezler ki yaktýklarý ateþ serindir, selamettir Hasret e. Ve onlar yine bilmezler ki düþmüþtür O, yaktýklarý ateþe deðil de Ýbrahim Peygamber misali, gönlümüzdeki gül bahçesine. Nice âþýklar geçip gitti, bu uzun ve ince yoldan. Nicelerinin mýzraplarý saplandý, hiç kapanmayan yaramýza. Sýrasý gelen kavuþtu sadýk yârine, yarenleri sazlarý bir baþlarýna kaldý bu dünyada. Ýþte bu âþýklardan biriydi Hasret Gültekin. Þimdi sazý Hasret e hasret, Hasret de sazýna. Neden mi yazdým bu yazýyý? O nu özledim. Belki de sadece Türkiye nin gelmiþ geçmiþ en büyük baðlama üstatlarýndan birini, ölüm yýldönümünü beklemeden, saygýyla anmak istedim. Hasret Gültekin in anýsýna Arþivden: Aþkýn halleri ZUHAL Olcay Baþucu Þarkýlarý 2 den sonra 2009 Ocak ayýnda nihayet yeni bir albümle tekrar müzik gündemimize girdi. Aþk ýn Halleri isimli bu albümde Olcay, Ercüment Ortaçgil, Jehan Barbur, Gökhan Þeþen, Nadir Göktürk, Hüsnü Arkan, Deniz Bayrak ve Baki Duyarlar gibi isimlerle çalýþmýþ. Bülent Ortaçgil in varlýðýnýn ise reddedilemez bir katkýsý var. Ayrýca, düzenlemeler Gürol Aðýrbaþ a ait ve albümde yer yer Erkan Oður u seçebiliyorsunuz. Sanatçýnýn geniþ müzikal yelpazesi olduðu daha evvelki çalýþmalarýndan bilinmekteydi. Fakat albümün giriþ þarkýsý Derinde yi ilk duyduðunuz anda büyük bir þaþkýnlýk yaþamanýz mümkün. Çünkü karþýlaþacaðýnýz þarkýda elektronik müzik teknikleri kullanýlmýþ; bir an için tüm albümün böyle devam edeceðini düþünebiliyor insan. Oysa albüm o bildiðimiz Zuhal Olcay tadýnda. Örneðin, Olcay ýn teatral yorumu Aþk Bana Zor Geliyor, Hanfendiler Beyfendiler, Eski Resimler ve Halka Açýk isimli þarkýlarda yine karþýmýza çýkýyor. Buna bir de Hüsnü Arkan ve Nadir Göktürk bestelerinde bulacaðýnýz Ezginin Günlüðü havasýnýn eklendiðini düþünün Albümle ilgili dikkat çeken bir nokta da, Baþucu Þarkýlarý 2 ye göre daha Alaturka bir týnýnýn olmasý. Yer yer þýkýr þýkýr oynatacak melodiler duyuyorsunuz, yer yer içinize iþleyen Ercan Irmak nefesi. Tüm bu çeþitliliðe raðmen, albümde belirgin bir þekilde ön plana çýkan bir þarký olduðunu düþünüyorum: Aþkýn En Mavi Zamaný. Her yönüyle bir Bülent Ortaçgil þarkýsý Sözü ve müziðiyle duru bir su gibi, yalýn fakat yoðun. Parçanýn büyük bölümü Hicaz olmakla birlikte vurgunun baskýn olduðu noktalarda Kürdi ye geçiþler yapýlmakta. Bu, Klasik Türk müziðinde pek görülmeyen bir þey, yani teknik olarak da ince düþünülmüþ bir eser. Tavsiyemiz odur ki, albümü yakýn zamanda edinin ve ona bir baþucu albümü yeri verin. Müzikçe: Perde Kaldýrma Perde kaldirma: Dini musikide doðaçlama icra biçimlerinden biridir, yani önceden bestelenmiþ bir eser olmasý söz konusu deðildir. Ýcracýnýn o an için içine doðan ilham ile ortaya çýkar. Ýnsan sesi veya bir çalgý ile yapýlabilen perde kaldýrmada genellikle tek bir makam üzerinde durulur, fakat okuyucu uygun gördüðü yerlerde diðer makamlara da geçiþ yapabilir. Tüm çalgýlar veya okuyucular eserin karar sesinde dem verirken ana okuyucu veya ana çalgý icraya baþlar. Baþlangýçtaki karar sesine uygun olarak bir süre makam içerisinde gezinti yapar. Örneðin, baþlangýçtaki karar sesi la ise, gezintinin ardýndan la sesine gelindiðinde ana okuyucu karar sesini si sesine kaydýrýr ve tüm çalgýlar da bir sonraki bölüme kadar si sesinden dem verirler. Bu icra þekli örneðin mi sesine kadar devam ettikten sonra ayný usul geriye doðru tekrarlanýr, yani her durakta birer perde indirilir. Teknik yönü aðýr ve incelikli olan perde kaldýrma yý ancak usta icracýlardan dinlemek mümkündür. Bu icra biçiminin en güzel örneklerinden biri Ýstanbul Senfonisi 10 isimli albümde Neyzen Sadrettin Özçimi den dinlenebilir. Not defteri: Metin&Kemal Kahraman konserlerinde dostlarýyla buluþtu Son iki aydýr süren tesadüfi bir Doðu turu esnasýnda, gittiðim þehirlerin büyük bölümünde Metin&Kemal Kahraman konserlerinin afiþlerine rastladým. Son yýllarda ciddi maddi zorluklar yaþadýklarýný (yakýn bir kaynaktan) duyduðum kardeþleri en son 2007 yýlýnda Köln de, Mazlum Doðan Festivali nde dinleme fýrsatý bulmuþtum. Ve bildiðim kadarýyla Kemal Türkiye ye gelemiyordu. Dolayýsýyla, yýllardýr olduðu gibi, Metin&Kemal Kahraman adýyla afiþleri basýlan konserde Kemal Kahraman ý görmek mümkün olmuyordu. Genellikle Serdar Keskin ve Metin Kahraman ýn konseri oluyordu. Fakat bir süredir farklý bir oluþumun sinyalleri veriliyor gibi. Metin Kahraman a Umut Kahraman, Mübin Dönen, Ahmet Tirgil ve Serdar Keskin eþlik ediyor. Grup 17 Ocak ve 11 Þubat ta Ankara da, 4 Þubat ve 1 Mart ta Ýstanbul da, 7 Þubat ta Bingöl de, 21 Þubat ta Mardin Kýzýltepe de ve 22 Þubat ta Diyarbakýr da konser verdi. Yine yakýn zamanda, 2 Mart ta Ankara da, 6 Mart ta ise Eskiþehir de konser verdiler.

6 6 Nisan 1970 Tarihinde Ardahan'dan Hacýbektaþ'a göç ettik. Çeþmeden kova ile su taþýyarak iki oda bir aralýk ev yaptýk. O sýralarda Kürdün Haydar zabýtaydý haftada bir, Babanýn Pýnarýna gelir bizim evlerin etrafýný adýmlar la ölçer giderdi, sakýn bir adým dýþarý çýkmayýn diye bizi sýkýþtýrýrdý. Saðolsun arada bir bizi kontrol ederdi. Ondan sonra Belediye baþkanlýðý seçimi geldi, Baþkan adaylarý Babanýnpýnarýna oyu bana verin sizin yolunuza kum dökeyim deyip gittiler, gidiþ o gidiþ, ta ki bir dahaki seçime kadar. 8 Belediye seçimi oldu her baþkan adayý seçimde bir kez oy için geldi ve seçim bittikten sonra unuttu. Babanýn Pýnar çiftliðine bir el arabasý kum döken olmadý. Geçen seçimlerde Paþa ilk toplantýsýný benim evimde yaptý. Oylarýnýzý bana verin bu mahallenin alt yapýsýný ve yollarýný yaparým deyip gitti.bu gün oldu hala yapýlacak. 7.Mart.2009 Cumartasi günü yine bizim mahallede Belediye baþkaný Paþa bu kezde Aþýr Akcan'ýn evinde toplantý yaptý.oyunuzu bana verin size seçim sonrasý çam vereyim demiþ. Çocuk kandýrýr gibi dalga geçiþine þimdi sesleniyorum. Sayýn Paþa çama ihtiyacýmýz yok bizim. Yazýn tozdan kýþýn kardan, baharýn çamurdan, birde alt yapý sorunundan kurtulmaya ihtiyacýmýz var.bunlarý yapýn ondan sonra utanmadan oy isteyin. Çayan Ethem Cep telefonu hizmetlerini saðlayan GSM operatörlerinin Kasým 2008 de baþlayan numara taþýma uygulamasýyla iyice kýzýþan rekabet ortamý, þirketlerin yeni kampanyalar düzenlemesini beraberinde getirdi. Ancak bu kampanyalarýn tüketiciyi zarara uðratacak þekilde düzenlemeler içerdiðini belirtiliyor. Turkcell in Tüm Turkcell liler 65 TL ye sýnýrsýz kampanyasýný Tüketiciler Birliði Genel Baþkaný Nazým Kaya, GSM sektöründe aldatýcý reklamlar moda oldu þeklinde deðerlendirdi. GSM hizmeti veren þirketlerin geçtiðimiz yýlýn son iki ayýndan bu yana sürdürdüðü numara taþýma sistemi ile birlikte rekabetlerinin geliþtiðini, firmalarýn birbiri ardýna yeni tarife ve kampanyalar düzenlediðini belirten Tüketiciler Birliði Baþkaný Kaya, Ancak tarifelere iliþkin reklâm ve duyurularda yayýnlanan bilgilerdeki eksiklikler, gerçeðe aykýrý bilgilerin kullanýlmasý tüketicinin yanýlmasýna neden olmaktadýr açýklamasýnda bulundu. Þikâyet ettik avea çýktý Tüketiciler Birliði olarak Avea firmasýnýn her yöne sýnýrsýz 55 TL kampanyasýyla ilgili Reklam Kurulu ve Bilgi Teknolojileri Ýletiþim Kurulu na (BTÝK) baþvuruda bulunduklarýný belirten Kaya, baþvuru üzerine BTÝK in Avea yý uyardýðýný ve reklam kampanyasýnýn askýya alýndýðýný açýkladý. Bu kez de Turkcell in tüm Turkcell lilerle 65 TL ye sýnýrsýz ismi ile yeni bir tarife uygulamaya baþladýðýný hatýrlatan Tüketiciler Birliði Baþkaný Kaya, açýklamada þunlarý ifade etti: Yeni tarife ile ilgili reklâm ve duyurularda yer alan tüm Turkcell lilerle 65 TL ye sýnýrsýz ifadesine karþýlýk aylýk bedelin vergilerle birlikte 79 TL olmasý ve konuþma süresinin þebeke içi beþ bin dakika, diðer operatörler için altý yüz dakika ile sýnýrlý olmasý, tarifenin 29 Haziran 2009 a kadar sürecek olmasý ve tarifenin sadece üç yüz bin abone ile sýnýrlý olmasýna iliþkin önemli bilgilere yer verilmemesi veya sýradan tüketicinin algýlayabileceði þekilde vurgulanmamýþ olmasý nedeniyle Reklâm Kurulu ve BTÝK na baþvuruda bulunuyoruz. Ücretsiz saðlýk taramasý Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi tarafýndan geliþtirilen Toplum Saðlýðýný Geliþtirme Projesi çerçevesinde Bayer ve Türk Androloji Derneði iþbirliði halinde vatandaþlara yönelik olarak gerçekleþtirilen ücretsiz saðlýk taramasý büyük ilgi gördü. Nevþehir Belediyesi Strateji Geliþtirme Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Toplum Saðlýðýný Geliþtirme Projesi kapsamýnda Kaya: turkcell'e ceza verilmeli Tüketiciler Birliði Baþkaný Kaya, Reklam Kurulu ve BTÝK verdikleri þikayet dilekçesinde Turkcell Ýletiþim Hizmetleri A.Þ nin yeni tarifesi ile ilgili reklam yayýnýnýn durdurulmasýný ve 4077 Sayýlý Kanun un 16. maddesi gereði ilgili firmaya cezai iþlem yapýlmasýný talep etti.,bayer firmasý ile Türk Androloji Derneði iþbirliðinde Gül Bahçe önünde oluþturulan Saðlýk Týrý gün boyunca vatandaþlara ücretsiz olarak saðlýk taramasý yaptý. Boy,kilo,Bel çerçevesi,tansiyon,açlýk kan Þekeri ve vücut Kitle Ýndeksi konusunda testlerden geçen vatandaþlar daha sonra,týr da bulunan uzman doktor yardýmýyla,saðlýklarý konusunda bilgilendirildiler. Operasyon sorumlusu Özcan Cevizli nin koordinasyonunda 500 e yakýn vatandaþýn katýldýðý ücretsiz saðlýk taramasýnda 3 hemþire ve 1 de uzman doktor görev aldý. Kent Haber Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Nevþehir'de, üreticilerin tarýmsal sulamadan kaynaklý elektrik borçlarýnýn 320 milyon TL'ye yaklaþtýðý belirtildi. MEDAÞ'a borçlarýný ödeyemeyen 2 bin 863 üreticinin menkul, gayrimenkul ve banka hesaplarý haczedildi. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç, Niðde ili ile birlikte Türkiye'nin yýllýk patates tüketiminin yaklaþýk yüzde 44'ünü karþýlayan Nevþehir'de, yeraltý su kaynaklarý ile sulama yapan patates üreticilerinin tarýmsal sulamadan dolayý MEDAÞ'a olan borçlarýný ödeyemediklerini kaydetti. Sorunun yaklaþýk 10 yýldýr sürdüðünü ve 2 bin 863 üreticinin borçlarýnýn her geçen yýl faizlerle artarak katlandýðýný belirten Tunç, borcun 2009 yýlý Þubat ayý sonu itibarýyla 320 milyon TL olduðunu açýkladý. MEDAÞ'a borcu bulunan üreticilerin tüm menkul ve gayrimenkullerinin haczedildiðini ve üreticilerin artýk tarlalarýna ekim yapamaz hale geldiðini vurgulayan Tunç, konuyla ilgili olarak yeni bir borç yapýlandýrma beklentisi içerisinde olduklarýný söyledi. Tunç, "Yaklaþýk 10 yýldýr patates üreticileri ile MEDAÞ arasýndaki sýkýntý sürüyor. Bu bizi gerçekten rahatsýz eden, üreticinin uykusunu kaçýran sorunlardan bir tanesi haline geldi yýlýndan bugüne tarýmsal sulamadan kaynaklanan 2 bin 863 çiftçinin 300 milyon TL'yi aþkýn bir borcu var. Bu borçlar için yeniden yapýlandýrma gerçekleþtirilerek özellikle bölgenin yer altý sularýnýn derinlerde olmasýndan dolayý gelecek yýllarda kullanacaðý elektrik için de bir planlama yapýlýrsa üreticilerimizin de rahatlayacaðýný düþünüyorum. Yine Ziraat Bankasý'na ve Tarým Kredi Kooperatifi'ne müteselsil kefillikten sonra birçok üreticimizin büyük sýkýntýlarý var. Þu anda Ziraat Bankasý'na ve Tarým Kredi Kooperatifi'ne borcunu ödeyemeyen üreticilerimizin menkulleri, gayrimenkulleri, araçlarý ve banka hesaplarý icralýk durumda yýlý sonlarýnda ve 2009 yýlý baþlarýnda yaþadýðýmýz mali kriz, gerçekten Nevþehir'deki üreticileri çok büyük oranda etkiledi. Bunlarýn aþýlmasý için mutlaka mücadele edilmesi gerekiyor. Yeni bir yapýlandýrma gerçekleþtirilirse tüm üreticiler rahat edecek. Çünkü üretim yapmamýz lazým. Türkiye'nin en büyük silahý tarýmdýr" ifadelerini kullandý. kent Haber Nevþehir de 2005 yýlýndan beri kurumsallaþan yapýsý ile dikkatleri üzerinde toplayan Nevþehir Belediyesi Kapadokya Eðitim Merkezi(KAPEM) nde 12. eðitim dönem sona erdi. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Tecrübeli bir eðitici kadrosunun yönetiminde baþta Paþa Konaðý olmak üzere Bilgisayar Eðitim Merkezi,Han Odasý Kadýn Eðitim Biriminde gerçekleþtirilen eðitime çoðunluðu bayan 471 kursiyer katýldý yýlýndan beri dönemler halinde sürdürülen KAPEM eðitim kurslarý,12. dönem süresince Giyim,Makine Nakýþý,Mefruþat,Ýngilizce,Almanca,Resim, Diksiyon,Bilgisayar,Çocuk Geliþimi, El Sanatlarý,Filografi, Fotoðrafçýlýk ve Ebru alanlarýnda gerçekleþtirildi. Kurs sonrasýnda yapýlan sýnavda baþarýlý olan kursiyerlere önümüzdeki günlerde baþarý sertifikalarý takdim edilecek. Kent haber

7 7 Darwin yýlý kapsamýnda, popüler bilim dergisi Bilim ve Teknik de Evrim Teorisi nin kuramcýsý için dosya hazýrladý ve kapak yaptý. TÜBÝTAK Baþkan?Yardýmcýsý Cebeci, müdahale ederek dergiyi deðiþtirdi Ýsveçli Anna anlatýyor: Benim annem de babam da öðretmen. Bu aslýnda, çocukluðumda zor bir durumdu. Okulda öðretmenler, evde öðretmenler. Babam da matematik öðretmeni, yani durum iyice karýþýk benim için. Ýlkokula gidiyorum. Okuma yazmayý öðrenmiþim. Ýþler yolunda sayýlýr. Bir gün babam yanýma geldi. Bana Anna, üç gün sonra Dünya Kadýnlar Günü, annen için bir kompozisyon yazalým mý? dedi. Þoke oldum. Bu okuma yazma öðrenme durumunun, benim için bir gün sorun çýkartacaðýný en baþýndan biliyordum. Aklýmdan kompozisyon ne? Biz onu daha öðrenmedik diye geçiyor. Babamýn suratýna bakýyorum. Yüzünde, O tabaðýndakileri bitir caným kýzým ifadesi var. Çok kararlý. Kendimi toparlayýp aðzýmý açýp babama söylediðim ilk þey Baba, Dünya Erkekler Günü ne zaman? sorusu oldu. Aldýðým cevaba çok sevindim. Yokmuþ. Dünya Erkekler Günü yokmuþ. Çünkü olsaydý bu sefer de annem gelecek ve babama bir yazý yazmamý isteyecekti. Biz o gün babamla bir kýrtasiyeye gittik. Annem için ön yüzünde çiçekler olan bir kart beðendim. Eve geldik. Babam karta ne yazmak istediðimi sordu. Ben de Annecim, Dünya Kadýnlar Günün kutlu olsun... Kýzýn Anna diye yazmak istediðimi söyledim. Babam söylediklerimi bir kâðýdý yazdý. Ben de en güzel yazýmla kâðýtta yazanlarý, baka baka karta geçirdim. Ýþim bitince kartý bir kez okudum. Ýçimden bir ses, bu iþte bir eksiklik olduðunu söyledi. Bu kartý annem için hazýrlamamda babam çok yardýmcý olmuþtu ve onun da adýný eklemem gerekirdi. Kýzýn Anna yazýsýnýn altýna Babam diye de yazdým ve kartýn son hali þöyle oldu: Annecim, Dünya Kadýnlar Günün kutlu olsun... Kýzýn Anna. Babam Annem hazýrladýðýmýz kartý aldýðýnda çok sevinmiþti. O kart, hâlâ fotoðraf albümünde durur. Erkeklere, Dünya Kadýnlar Günü nü tebrik etmeyi öðreten Ýsveçli kadýnlarýn 2006 genel seçimlerindeki zaferi; meclisteki 349 milletvekilliði koltuðundan 165 ine kadýnlar oturdu. Türkiye de kadýnlara seçme ve seçilme hakký, Ýsveç ten önce verilmiþtir ezberiniz doðru deðil. Ýsveçli kadýnlar oy kullanma ve parlamentoya girme haklarýný 1921 de Türk kadýnlarýndan önce almýþlar. Ýsveçli kadýnlarýn seçme, seçilme hakkýna gelene kadar yasalaþtýrmayý baþardýklarý, hak olarak ellerinde tuttuklarý iki tarihsel madde daha var ki asýl onlar çok ilginç de Ýsveç te, kadýna karþý dayak yasaðý konulmuþ. Yasaya göre kocalarýn, eþlerini dövmesi yasaklanmýþ. Cezai hüküm getirilmiþ de de evlenmemiþ kadýnlarýn 25 yaþýna basýnca týpký erkekler gibi reþit sayýlmasý yasaya baðlanmýþ. Bu iki maddeyle baþlayan kadýn haklarýnýn yasalaþmasý süreci, 1983 te Tüm iþ kollarý kadýnlar için de açýktýr maddesinin eklenmesi ve 1999 da cinsel alýþveriþin yasaklanmasýyla son bulmuþ. O tarihten beridir de kadýnlar için yeni yasalar ekleyip kaldýrmaya gerek duyulmamýþ. Ýsveç te çalýþan kadýn sayýsýyla erkek çalýþanlar arasýndaki oranlar eþitlenmiþ. Üniversite mezunu olan kadýnlarýn sayýsý, erkekleri geçmiþ durumda. Meclisin de hemen hemen yarýsýna kadýnlar yerleþmiþ. Ýki hafta önce niþanlanan Prenses Victoria için, babasýndan sonra, erkek kardeþi olmasýna raðmen, kraliyet koltuðuna oturmasý için bir düzenleme de hazýr. Yine de bütün bunlara raðmen Ýsveç te kadýnlarýn, attýklarý adýmlarda ilkler bitmiyor. Yýl 2009 ve tarihinde ilk kez Ýsveç Polis Okulu na kabul edilen kýz öðrenci sayýsý, erkek öðrenci sayýsýný geçiyor. Nerede olursa olsun, yasal haklarý ne olursa olsun, konu sosyal yaþama geldiðinde kadýnlar, istatistiksel ilklere hâlâ isim yazdýrýyor. Umarým bir gün, bütün boþluklarý doldururuz. Anna lara iþ çýkacak ama þöyle keyifli keyifli bir Dünya Emekçi Erkekler Günü yazýsýnda buluþuruz. Betül Kotan / Behzat Miser ANKARA - TÜBÝTAK ýn ünlü popüler bilim dergisi Bilim ve Teknik çalýþanlarý, Darwin in 200. doðum günü ve Türlerin Kökeni adlý efsanevi eserinin 150. yayýnlanýþ yýldönümü sebebiyle mart sayýsýnda Darwin ve Evrim özel dosyasý hazýrladý. Uluslararasý Biyolojik Bilimler Birliði (IUBS) ve UNESCO nun tüm dünyada ilan ettiði Darwin yýlý kapsamýndaki bu jest, TÜBÝTAK Baþkan Yardýmcýsý ve Bilim Teknik Dergisi Yayýn Kurulu üyesi Ömer Cebeci ye takýldý. Darwin ve evrim teorisiyle ilgili kapak ile yazýlarý gören Cebeci, Derginin Yayýn Yönetmeni Çiðdem Atakuman a sert tepki göstererek dosyayý dergiden çýkarttýrdý. Dergi ikinci konu olan Küresel ýsýnma temasýyla çýkarken, Yayýn Yönetmeni Atakuman a görevden alýndýðý sözlü olarak iletildi. Ancak TÜBÝTAK görevden almayla ilgili, Dergi yönetimiyle ilgili bilgi internet sitemizdeki gibidir açýklamasý yaparken, Atakuman ise iddialarý yanýtsýz býraktý. Dünya çapýnda birçok popüler bilim dergisi, Darwin yýlý nedeniyle, evrim teorisine iliþkin özel makalelere yer verirken, daha önceki yýllarda onlarca Darwin ve evrim teorisi yazýlarý yayýmlayan TÜBÝTAK Bilim Teknik Dergisi nin mart sayýsýnda bu konuya yer verilmedi. Edinilen bilgiye göre, aslýnda TÜBÝTAK Bilim Teknik Dergisi nin mart sayýsýnýn kapak konusu, Darwin in 200. doðum yýldönümü nedeniyle, Darwin ve evrim kuramý olarak belirlendi. Derginin içerisinde de 15 sayfalýk Darwin yazýlarýna yer ayrýldý. Çeþitli bilim insanýndan Darwin ve evrim teorisiyle ilgili yazýlar istendi ve dergi çalýþanlarý, kapak tasarýmýný yapýp, dosyanýn bulunduðu sayfalarý hazýrladýlar. Ancak ayný zamanda derginin yayýn kurulunda bulunan Ömer Cebeci, basýma iki gün kala derginin kapaðýný ve içeriðini görünce sert tepki gösterdi. Cebeci, Darwin yazýlarýnýn dergiden çýkartýlmasýný istedi. Çalýþanlar, Cebeci nin isteði ile Küresel Ýklim Deðiþikliði konusunu kapaða çektiler. Bunun üzerine dergi yeniden yapýldý ve Küresel Ýklim Deðiþikliði konulu kapaðýyla piyasaya sürüldü. Bir hafta gecikmeli çýktý Deðiþiklik nedeniyle de derginin basýmý ve daðýtýmý da bir hafta gecikti. Darwin ve evrim terorisi dosyasý nedeniyle ilk baþta 112 sayfa hazýrlanan mart sayýsý, son dakika deðiþikliði nedeniyle 96 sayfa olarak piyasaya sürüldü. TÜBÝTAK Bilim-Toplum Daire Baþkan Vekili ve Bilim-Teknik Dergisi Genel Yayýn Yönetmeni Çiðdem Atakuman, yazýlarýn çýkarýldýðý sýrada þehir dýþýnda bir toplantýda bulunuyordu. Ömer Cebeci, Atakuman ý arayarak, yazýlarý çýkarmaya karar verdiðini, dergide böyle yazý olamayacaðýný, istemediðini söyledi. Atakuman ýn görevden alýnarak, baþka birime gönderileceðini söyleyen Cebeci, konuyu yetkili mercilere ileteceðini de ifade etti. Radikal in ulaþtýðý Atakuman, devlet memuru olduðunu sorularý yanýtlamayacaðýný belirterek, Ben bilim insanýyým, bunu neden böyle olmuþ olabileceðini bilemem. Ben bilimle uðraþýrým. Neden böyle olmuþ olabileceði konusunda benim açýklama yapabilecek bilgim yok demekle yetindi. Politikleþiyor iddiasý TÜBÝTAK Basýn ve Halkla Ýliþkiler i, Radikal in sorusu üzerine Yönetimimiz internet sitemizdeki gibidir dedi. Ýnternet sitesinde, Atakuman hâlâ derginin genel yayýn yönetmeni olarak görülüyor. TÜBÝTAK ve Bilim Teknik Dergisi ile ilgili çevreler, yeni yönetimle birlikte politik bir dergi olmaya zorlandýðýný savunuyor. TÜBÝTAK Baþkan Yardýmcýsý Ömer Cebeci nin derginin yayýn politikalarýna doðrudan müdahale ettiði bildirilirken, bazý yayýn kurulu üyeleri, kendilerinin sürece konu belirlendikten, yazýlar hazýrlandýktan sonra dahil edildiklerine dikkat çektiler. Darwin ve evrim yazýlarýna müdahale edilmesi bilim çevrelerinde, TÜBÝTAK bu kadar siyasileþince olacaðý buydu yorumlarýna neden oldu. Radikal SABAH ve atv nin baðlý olduðu Turkuvaz grubunda 13 Þubat ta baþlayan grev dördüncü haftasýna girerken, cumartesi akþam Taksim de grevdeki iþçilere destek yürüyüþü düzenlendi. 200 kiþilik grup ellerindeki meþalelerle Tramvay Duraðý'ndan Galatasaray Lisesi nin önüne slogan atarak yürüdü. Galatasaray Lisesi nin önünde yapýlan açýklama da konuþan Alper Tunga Çatal yaygýn medyanýn greve uyguladýklarý sansüre deðinildi ve tüm gazetecilere sessizliðinizi bozun çaðrýsý yaptý: Biz atv-sabah grevcileri, bütün gazetecileri ve köþe yazarlarýný, suskunluklarýný bozmaya çaðýrýyoruz. Her Cumartesi günü akþam saat da Taksim Meydaný ndaki tramvay duraðýnda buluþup Galatasaray a kadar yürüyoruz. Burada basýn açýklamamýzý yapýp daðýlýyoruz. Vicdaný olan herkesi bu yürüyüþe bekliyoruz. Vicdaný olan her gazeteciyi ve köþe yazarýný suskunluðunu bozmaya davet ediyoruz. Bunu yapmazlarsa kendi sessizliklerinin aðýrlýðý altýnda ezileceklerini hatýrlatmak istiyoruz diyen lper Tunga Çatal, Tarihin bu grevi ve grevcileri görmezen gelenleri de yazacaðýný söyledi. Bianet

8 Atacama Çölü, iklimbilimcilerin gerçek ve mutlak çöl dedikleri bir yer. Atacama, kendisini yeryüzünün en kurak yeri olarak diðer bütün çöllerden ayrýlýyor. Atacama da termal sularýnýn daha deðerli olduðu tuz havzasý da bulunuyor... Adýný duyduðum anda bile beni heyecanlandýran Atakama Çölü nün derinliklerine doðru bir an önce dalmak için baþkent Santiago dan sonra kendimi uzun ince ülkenin kuzey yollarýna vurdum. Otobüsün pencere kenarýna oturup maden taþýyan demiryoluna paralel bir þekilde çölün ortasýna doðru ilerlemeye baþladýk. Bir süre sonra yol kenarýnda ilgimi çeken bir tabelaya rastladým derece Güney Enlemi üzerindesiniz, burasý Oðlak Dönencesi. Hemen þoförümüzü uyarýp bir iki dakika durmasýný rica ettim. Derhal çantamdan makinemi çýkarýp tabelanýn birkaç poz fotoðrafýný çektim. Bir coðrafyacý olarak bunu yapmak benim için adeta farzdý. Peru nun güneyi, Þili nin kuzeyi ve Bolivya nýn batýsý arasýnda bin kilometre boyunca uzanan Atacama Çölü, dar kýyý þeridinden yükselerek And Daðlarý na kadar mineral çökellerle kaplý derin vadilere inen ve hiçbir yaþam belirtisinin görülmediði düzlüklerden oluþuyor. Ýklimbilimcilerin gerçek ve mutlak çöl dedikleri bir yer olan Atacama, yeryüzünün en kurak yeri olarak diðer bütün çöllerden ayrýlýyor. Bu da birçok çöl araþtýrmacýlarýnýn diðer çöller yerine buraya karargâh kurmalarýna neden oluyor. Büyük Sahra da dahil olmak üzere diðer bütün çöller az da olsa hemen her yýl yaðmur alýp geçici vahalar yaratýrken, ölçümlere baþlandýðýndan bu yana hiç yaðmur almayan verimsiz, ürkütücü alanlardan oluþuyor. Tüm çöller acýmasýz birer katil olabilir, ama Atakama Çölü diðer çöllerin aksine ayný zamanda iyi bir koruyucu özelliði de taþýyor. Burada zerre kadar nem olmadýðý için var olan hiçbir þey çürümüyor. Bir canlý nasýl ölmüþse olduðu gibi kalabiliyor. (Anlaþýlan o ki Mýsýrlýlar Sahra Çölü nde de hiç nem olmasaydý ölülerini mumyalama gereði duymayacaklardý.) Dünyanýn birçok bölgesinden gelip Atacama nýn çeþitli kesimlerinde gözlemevi kuran uluslararasý gökbilimcilerden oluþan ekipler burada evreni bulutsuz, pýrýl pýrýl bir gökyüzünden araþtýrýyorlar. Araþtýrmacýlar Atacama nýn yüzeyinin Mars ýn yüzeyiyle çok benzer olduðu konusunda da birleþiyorlar. San pedro de atakama Dünya nýn en büyük bakýr madeninin bulunduðu alanda kurulmuþ olan ve Salvador Allende nin kamulaþtýrdýðý için bedelini hayatýyla ödemek zorunda kaldýðý bakýrýn çýkarýldýðý Calama kentinden otobüsle bir saat uzaklýktaki San Pedro kasabasý na kaymak gibi bir yoldan gittik. Çöl ortasý bile olsa bu durum Þili de karayolu aðýnýn çaðdaþlýðýný yansýtýyor. Hiç yaþam belirtisi olmayan garip bir doðada bir süre ilerledikten sonra küçük bir vaha köyü San Pedro ya sýcaklýk farký ve rüzgârdan aþýnmýþ ilginç þekilli yüzeyler arasýndan geçerek ulaþtýk kiþinin yaþadýðý söylenen bu küçük yerleþim birimindeki evler çöl koþullarýna uygun olarak tek katlý ve kerpiçten yapýlmýþ. Tam otobüsten inmeye hazýrlanýyorduk ki aniden þiddetli bir kum fýrtýnasý baþladý. Salar de Atacama nýn (Atacama Tuz Gölü) batý kýyýsýnda bulunan bu köyde insanlarýn bulunma nedeni ayný: Çöl turizmi... Baþlangýçta birer köy evi sandýðým yapýlar meðer birer küçük otelmiþ. Buradaki insanlar kendilerine birer göz kerpiç oda yapmýþlar, orada yaþarken hemen onun yanýna birer ikiþer gözlü baþka odalar yapmýþlar ve bu odalarýn geliriyle geçimlerini saðlýyor. Hepsinin önüne de güzel tabelalar koymuþlar. Her evin mutlaka bir konaklama yeri ve yine mutlaka bir bakkalý veya küçük lokantasý bulunuyor. En çok þaþýrdýðým þey ise bütün bunlarý çalýþtýranlarýn çoðunun Avrupalý olmasý. Aslýnda bu Avrupalýlarýn hiçbiri baþlangýçta buraya çalýþmak için gelmemiþler. Gezmeye gelip bir süre kalmýþlar ya da gezi parasý bitenler burada bir süreliðine kalýp sonradan gelenlere rehberlik yaparak ihtiyaçlarýný karþýlamaya çalýþmýþlar. San Pedro þimdilerde sadece turistik bir yerleþim olsa da kasabanýn geçmiþi binlerce yýl öncesine dayanýyor. Birkaç günlüðüne de olsa çölde kalýp bu havayý solumak isteyen insanlar için yerleþmenin özellikle burada kurulmasýnýn nedeni ise çok az da olsa su. Bu suyun kaynaðý ise yaðýþlar deðil çölün doðu sýnýrýnýn görece sona ermeye baþladýðý And Daðlarý nýn batýsýndan köyün bulunduðu vadiye doðru ara sýra da olsa akan Rio San Pedro Nehri. Nehir dediysem de siz bunu normal nehir olarak algýlamayýn, hatta küçük bir dere olarak da düþünmeyin. Çünkü ortada sudan eser yok. Ýnsanlar nehir dedikleri vadinin tabanýný metrelerce kazarak hayata tutunmaya çalýþýyorlar. Kasabanýn gelir kaynaðý turizm þirketlerinin düzenlediði çöl safarileri. Buraya kadar gelenlerin kendilerini mutlaka katýlmak zorunda olduðunu düþündükleri bu etkinlik, insanlarýn esas gelir kaynaðýný oluþturuyor. Aralarýnda söz birliði ettikleri için istedikleri koþullarý ister istemez kabul etmek zorunda kalýyorsunuz. Hollanda dan gelen birkaç gezgin arkadaþla beraber bir araçla anlaþýp çölün birbirinden ilginç yer þekillerinin bulunduðu alanlara doðru yola koyulduk. Uzman rehberlerimiz ilk olarak, baþka bir gezegenin yüzeyine benzeyen bir güzergâhtan bizi doðal rüzgâr tüneline götürdü. Ürdün ün, Indiana Jones filmleri sayesinde tüm dünyada tanýnan çöl ortasýndaki ünlü Petra nýn rüzgârla aþýnmýþ dik yamaçlarýný andýran bir derin vadiye girdik. Girmemizle birlikte kendimizi sert bir anaforun içinde bulduk. Ýkinci olarak tuzla kaplý dev duvarlarýn bulunduðu baþka bir vadiye gittik. Atacama Çölü nün büyük bir bölümü tuz havzalarýndan oluþuyor. Bu durum bölgeyi dünyanýn en büyük tuz havzasý haline getiriyor. Bulunduðumuz yerden Bolivya nýn Uyuni kentine kadar olan kýsmýna Tuz Çölü (Salar de Atakama) deniliyor. Buharlaþma ve nem eksiði nedeniyle yüzeyler alabildiðine tuzlardan oluþuyor. Ancak tuzun yanýnda, boraks, lityum, kükürt gibi baþka mineraller de var. Þili ve Bolivya arasýnda ve özellikle Bolivya tarafýnda çýkartýlan tuzlar Kuzey ve Güney tüm Amerika kýtasýnýn gereksinimi karþýlayacak nitelikte. Baþka bir mekâna gittiðimizde gördüðüm þeyin baþlangýçta benim için tipik bir çöl serabý vakasý olduðunu düþündüm. Ancak yanýmdakilerin de teyid etmesiyle çöl ortasýnda mucizevi bir þekilde tortulanmýþ kumlarýn altýndan sýcak suyun fýþkýrdýðýný gördüm. Biraz daha yaklaþtýðýmýzda belirli aralýklarda baþka sularýn da yüzeye püskürdüðünü gördük. Bol kükürtlü termal sular böyle bir coðrafyada altýndan çok daha deðerli. Çöldeki bütün ilginç mekânlarý gezdikten sonra sýra finale geliyor. Ay Vadisi ne çýkýp güneþin batýþýný seyretmek. Çölün deðiþik yerlerini farklý zamanlarda dolaþan tüm gezginler ve onlarý taþýyan araçlar bir yerde toplandýktan sonra yüzlerce insan kumullarýn arasýndaki ince patikada arka arkaya dizilerek Ay Vadisi nin tepesine doðru ilerlemeye baþladýk. Bu sýrada geriye dönüp baktýðýmda ayaklarýmýzýn altýndan çýkan tozlarýn ince bir hat oluþturduðu görülüyordu. Bu sýradýþý görüntüyü kaydetmek isteyen kiþiler ara sýra sýradan çýkýp deklanþörlerini titretiyorlardý. Yükseklere çýktýkça bir yandan çölün görüþ mesafesi geniþlerken, öte yandan güneþ de yavaþ yavaþ biz yabancýlarýn karþýsýnda utancýndan kýzarýyordu. Uzun ama çok keyifli bir yürüyüþün ardýndan Ay Vadisi nin tepesine çýktýðýmýzda önümüzdeki görüntü gerçekten de yarým ay þeklindeydi. Tripotlara asýlmýþ kameralar yumuþak zemine iyice yerleþtirilmeye çalýþýlýrken bir yandan da herkes kendine göre en iyi pozisyonu almaya çalýþýyordu. Bunu gören güneþ, beklentileri boþa çýkarmamak için kendini alabildiðine rolüne kaptýrýyordu. Ýþte tam o andan itibaren tüm seyirciler kendilerini dünyanýn geri kalan altý milyar insanýndan o an için de olsa daha þanslý sayýyordu. Ýnsan hayatýnda belleðe kazýnan bazý anlar vardýr ya, iþte bu an da benim için öyle anlardan biriydi. Çölün güneþle yaptýðý ýþýklý dans gösterisinin ardýndan tam aþaðýya doðru inmeye hazýrlanýyorduk ki birden gösterinin ikinci bölümünün baþladýðýný fark ettik. Bu kez dünyanýn öbür uçlarýndan vadisine kadar geldiðimiz Ay, nezaket gösterip bizim için solo gösterisine baþlamýþtý. Bu durum güzel bir yemek sonrasý Boðaziçi nde bir kahve keyfi tadýndaydý.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı