BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2007) ( 1 OCAK ARALIK 2007 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2007) ( 1 OCAK 2007 31 ARALIK 2007 )"

Transkript

1 BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2007) ( 1 OCAK ARALIK 2007 ) 12 NĠSAN 2008 TARĠHĠNDE BASIN KONSEYĠ ÜYELER KURULU NA SUNULAN YILLIK RAPOR Halaskargazi Cd. 212 Belediye Pasajı K: Osmanbey Ġstanbul Türkiye Telefon: (90)(212) veya 15 Faks: (90)(212) Elektronik posta: Internet sitesi: 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER BASIN MESLEK ĠLKELERĠ. KONSEYE NASIL BAġVURULUR. BASIN KONSEYĠ YÜKSEK KURULU ÜYELERĠ GENEL DEĞERLENDĠRME... BASIN AÇIKLAMALARI.. YÜKSEK KURUL KARARLARI AYLIK RAPORLAR GENEL RAPORLAR TEġEKKÜR LĠSTESĠ.. BASIN KONSEYĠ'NE YENĠ KATILANLAR BASIN KONSEYĠ SÖZLEġMESĠ.. ÇALIġMA KURALLARI BASIN KONSEYĠ DAYANIġMA VE GELĠġTĠRME VAKFI 2006 YILI BĠLANÇO VE GELĠR-GĠDER TABLOSU.. OKUYUCU TEMSĠLCĠLERĠ.. ĠNDEKS. Elektronik Posta: Ġnternet Sitesi: 2

3 BASIN MESLEK ĠLKELERĠ 3

4 BASIN MESLEK ĠLKELERĠ ĠletiĢim Özgürlüğünü ülkemizde insanca yaģamanın saydam bir yönetime kavuģmanın ve demokratik sistemin temel koģulu sayan biz gazeteciler; Kanun koyucunun veya öteki kurum ve kiģilerin, ĠletiĢim Özgürlüğünü kısıtlamalarına, her zaman ve her yerde karģı çıkacağımıza kendi özgür irademizle söz vererek; ĠletiĢim Özgürlüğünü, Halkın Gerçekleri Öğrenme Hakkı nın bir aracı sayarak; Gazetecilikte temel iģlevin, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan, kamuoyuna yansıtmak olduğunu göz önünde tutarak; Basın Konseyi nin kendi çalıģmaları üzerinde hiçbir dıģ müdahaleye izin vermeme kararlılığını vurgulayarak; Yukarıdaki bölümü de içeren Basın Meslek Ġlkeleri ne uymayı, sözünü ettiğimiz temel inançlarımızın bir gereği saydığımızı, kamuoyu önünde açıklarız. 1. Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, sağlığı, bedensel özrü, yaģı, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aģağılanamaz. (1. Madde) 2. DüĢünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayıģını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz. (2. Madde) 3. Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez (3. Madde) 4. KiĢileri ve kuruluģları eleģtiri sınırlarının ötesinde küçük düģüren, aģağılayan veya iftira niteliği taģıyan ifadelere yer verilemez. (4. Madde) 5. KiĢilerin özel yaģamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dıģında, yayın konusu olamaz. (5. Madde) 6. SoruĢturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruģturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz. (6. Madde) 7. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz (7. Madde) 8. Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleģtirdiği ürün, bir baģka basın organı tarafından kendi ürünüymüģ gibi kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen gösterilir.(8. Madde) 9. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez. (9. Madde) 10. Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez. (10. Madde) 11. Gazeteci kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kiģisel, siyasal ekonomik vb. Nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dıģındadır. (11. Madde) 12. Gazeteci görevini, taģıdığı sıfatın saygınlığına gölge düģürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır. (12. Madde) 4

5 13. ġiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır. (13. Madde) 14. Ġlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak Ģekilde belirtilir. (14. Madde) 15. Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir. (15. Madde) 16. Basın organları, yanlıģ yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar. (16. Madde) 5

6 KONSEYE NASIL BAġVURULUR 6

7 Basın Konseyine her gazeteci üye olabilir. Örneğin Sarı Basın Kartı taģıma zorunluluğu yoktur. Konsey, üye olmak isteyen kiģinin bilfiil gazeteci olup olmadığına bakar. Her basın/medya organı (gazete, radyo, haber ajansı, dergi, radyo, TV, internet gazeteleri ve haber siteleri) ile her basın/medya meslek kuruluģunun (Gazeteciler dernekleri ile gazeteciler sendikalarının) da Konseye üye olması mümkündür. Konseye üye olmanın temel koģulu, Basın Konseyi SözleĢmesine Katılma Belgesi ni doldurup Konsey Genel Sekreterliğine göndermiģ (iletmiģ) olmaktır. Katılım Belgesinin metnini web sitemizden indirebilirsiniz. Basın Konseyi SözleĢmesine göre Konseye üye olmak isteyenlerin üye sıfatını alması için ayrıca üyeliğe kabul edilmesi ne gerek olmadığı gibi böyle bir usul de yoktur. Bir baģka ifadeyle üye olmak isteyenin iradesi Konsey açısından yeterlidir. Bununla birlikte kendisine üye olduğunu bildiren bir mektup gönderilmektedir. Konsey in felsefesine göre Basın Meslek Ġlkelerine uymayı taahhüt ediyorum diyen gazeteci, kim olursa olsun, Konsey tarafından memnuniyetle karģılanması gereken kiģidir. Onun bu arzusunu geri çevirmek (Konsey SözleĢmesinin Madde 11/I fıkrası dıģında) söz konusu değildir. Konseye üye olanlara her iki ayda bir yayımlanan Özgür Basın isimli Konsey yayını ile yıllık Katılım Payı nı (bireysel üyeler için 50.-YTL, diğerleriyle ilgili bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz) ödeyenlere Konseyin Yıllık Faaliyet Raporu ile baģka yayınları olduğu taktirde onlar gönderilmektedir. BaĢvurunuzu mutlaka: Halaskargazi Caddesi No:212 Kat:7 Osmanbey- Ġstanbul Adresine veya; (212) numaralı faksa YAZILI olarak yapınız. Tereddütünüz olursa (0212) ve ya (0212) den Genel Sekreterle görüģerek yapabilirsiniz. Basın Konseyi Merkez Bürosu iģleyiģinden Ģikayetiniz varsa (212) nolu telefona ve ya (212) No lu faksa bildiriniz 7

8 BASIN KONSEYĠ YÜKSEK KURULU ÜYELERĠ 8

9 BASIN KONSEYĠ YÜKSEK KURULU ÜYELERĠ BAġKAN: 2. BAġKAN: OKTAY EKġĠ DOĞAN HEPER Hürriyet Gazetesi Başyazarı, Dünya Basın Konseyleri Birliği (WAPC) Başkanı Milliyet Gazetesi Yazarı SEÇĠLMĠġ ÜYELER KENAN AKIN Babıali Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ORHAN BĠRGĠT Cumhuriyet Gazetesi Yazarı, Turizm Eski Bakanı Doç.Dr.ATĠLLA GĠRGĠN MÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi UĞUR GÜRSOY Ordu Tribün Gazetesi Başyazarı MEHMET EMĠN GÜZBEY Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Prof.Dr. HALUK ġahġn Radikal Gazetesi Yazarı OKUYUCU TEMSĠLCĠLERĠ DR. TAMER ATABARUT Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü NEVZAT AYAZ Savunma ve Milli Eğitim Eski Bakanı SARA KORAL AYKAR İletişim Danışmanı Prof.Dr.SÜHEYL BATUM Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü AYHAN BERMEK İşadamı NĠHAT BÖYTÜZÜN İşadamı DR. OKTAY DURAN İşadamı ġenes ERZĠK UEFA Asbaşkanı GENCAY GÜRÜN Tiyatro Yönetmeni, Eski Milletvekili PROF.DR.NÜKET GÜZ Kültür Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı TURGUT KAZAN İstanbul Barosu Eski Başkanı N. KEMAL ġentürk İstanbul Eski Valisi TEMSĠLCĠLER HĠLMĠ BENGĠ AA Genel Müdürü HĠKMET BĠLA NTV Genel Müdür Yardımcısı MUSTAFA ÇELĠK KANAL 7 Genel Yayın Yönetmeni TAYFUN DEVECĠOĞLU Vatan Gazetesi Genel Yayın Müdürü EKREM DUMANLI Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü RÜġTÜ BOZKURT Gazete Sahipleri Derneği Genel Sekreteri DURSUN GÜLERYÜZ Power FM Genel Koordinatörü ĠSMAĠL KAPAN Ġhlas Gazetecilik A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi DR. HĠDAYET KARACA STV Genel Yayın Koordinatörü H. FEHMĠ KETENCĠ Magazin Gazetecileri Derneği 9

10 SERDAR ÖZKAZANÇ MEHMET SOYSAL TUFAN TÜRENÇ TUĞRUL UTKU Tv8 Yönetim Kurulu Başkanı TGRT ve TGRT Haber TV Haber Genel Yayın Yönetmeni Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü TRT Haber Dairesi Başkanı Bireysel Üye Sayısı: 2115 Vefat Eden Bireysel Üye Sayısı: 64 Ulusal Gazete Sayısı: 8 Ulusal TV Sayısı: 8 Bölgesel Gazete Sayısı: 253 Bölgesel TV-Radyo Sayısı: 307 Meslek Dernekleri Sayısı: 21 TOPLAM ÜYE:

11 GENEL DEĞERLENDĠRME 11

12 BASIN KONSEYĠ NĠN 20 YILI Recep Güvelioğlu SUNUM Basın Konseyi nin 20 yıllık tarihi, aynı zamanda Türk basınının özgürlük mücadelesinin de son 20 yıllık tarihidir. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi bugün de basını kontrol etmeye çalıģan siyasi iktidar ya da baģka merkezlerle mücadele hala devam etmektedir. Bu metin, sözü edilen mücadelenin Basın Konseyi ile ilgili kısmını ve Konseyin son 20 yıllık faaliyetlerini özetlemeyi amaçlamaktadır. A GENEL Basın Konseyi, Basın Konseyi SözleĢmesini imzalayan 28 gazete, 22 dergi, 11 haber ajansı, 6 yayın kuruluģu ve 6 basın organı dahil 141 gazetecinin 6 ġubat 1988 de verdiği kararla kuruldu. (Kurucu üyeler listesi EK 1) Amacı, kısaca ifade edilmek gerekirse daha özgür ve daha saygın bir medya yaratmaktı. Ġlk BaĢkan Prof. Dr. Faruk Erem in istifası üzerine baģkan olan Oktay EkĢi halen bu görevi sürdürüyor. Konseyin çalıģmalarını Ģu baģlıklar altında toplamak mümkündür -ĠletiĢim ( Basın ) özgürlüğünün insanca yaģama ve demokratik düzenin temel koģulu olması için verilen mücadele ( Ġhlallerle mücadele, ĠletiĢim özgürlüğünün geliģtirilmesi için öneriler üretmek. ) -Basın Meslek ilkelerinin içtenleģtirilmesine çalıģmak. -Basın (medya) ile ilgili konularda Konseyin görüģlerini ifade eden raporlar hazırlamak. -Basında etik değerlerin yerleģmesi için diğer Basın Konseyleriyle iģbirliği yapmak. I. ĠLETĠġĠM ( BASIN) ÖZGÜRLÜĞÜ ĠÇĠN MÜCADELE : Basın Konseyi nin ilk yılları ağırlıklı olarak iletiģim özgürlüğünü kısıtlayan yasa ve uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik çabalarla ve gazetecilere yönelik cinayet ve saldırılarla mücadeleyle geçmiģtir. 1. Ġhlallerle mücadele : a. Gazetecilere saldırılar a1. Öldürülen gazeteciler yılları arasında 41 gazeteci öldürülmüģtür. Bunların 40 ı ilk 10 yıl içinde meydana gelmiģtir. 41 inci gazeteci bir önceki cinayetten 7 yıl sonra 2007 de öldürülmüģtür. (Hrant Dink). Öldürülen Gazeteciler Seracettin Müftüoğlu/Hürriyet Nusaybin 29 Haziran 1989 Sami BaĢaran/Gazete Ġstanbul 7 Kasım 1989 Kamil BaĢaran/Gazete Ġstanbul 7 Kasım 1989 Çetin Emeç/Hürriyet Ġstanbul 7 Mart 1990 Turan Dursun/Ġkibine Doğru ve Ġstanbul 4 Eylül

13 Yüzyıl Dergileri Gündüz Etil 1991 Mehmet Sait Erten/Azadi Denk Diyarbakır 1992 Halit Güngen/Ġkibine Doğru Diyarbakır 18 ġubat1992 Cengiz Altun/Yeni Ülke Batman 25 ġubat 1992 Ġzzet Kezer/Sabah Cizre 23 Mart 1992 Bülent Ülkü/Körfeze BakıĢ Bursa 1 Nisan 1992 Mecit Akgün/Yeni Ülke Nusaybin 2 Haziran 1992 Hafız Akdemir/Özgür Gündem Diyarbakır 8 haziran 1992 Çetin Ababay/ Özgür Halk Batman 29 Temmuz 1992 Yahya Orhan/Özgür Gündem Ceylanpınar 9 Ağustos 1992 Hüseyin Deniz/Özgür Gündem Ceylanpınar 9 Ağustos 1992 Musa Anter/Özgür Gündem Diyarbakır 20 Eylül 1992 YaĢar Aktay/Serbest Hani 9 Kasım 1992 Hatip Kapçak/Serbest Mazıdağı 18 Kasım 1992 Namık Tarancı/Gerçek Diyarbakır 20 Kasım 1992 Uğur Mumcu/Cumhuriyet Ankara 24 Ocak 1993 Kemal Kılıç/Yeni Ülke ġanlıurfa 18 Ģubat 1993 Mehmet Ġhsan KarakuĢ Silvan 13 Mart 1993 Ercan Güre/ HHA 20 Mayıs 1993 Ġhsan Uygur/Sabah Ġstanbul 6 Temmuz 1993 Rıza GüneĢer/Halkın Gücü 14 Temmuz 1993 Ferhat Tepe/Özgür Gündem Bitlis 28 Temmuz 1993 Muzaffer AkkuĢ/Milliyet 20 Eylül 1993 Nazım Babaoğlu/Gündem 12 Mart 1994 Erol Akgün/Devrimci Çözüm 1994 Seyfettin Tepe/Yeni politika 28 Ağustos 1995 Metin Göktepe/Evrensel Ġstanbul 8 Ocak 1996 Kutlu Adalı /Yeni Düzen Kıbrıs 8 Temmuz 1996 Selahattin Turgay Daloğlu Ġstanbul 9 Eylül 1996 ReĢat Aydın/AA, TRT 20 Haziran 1997 AyĢe Sağlam Derince 3 Eylül 1997 Abdullah Doğan Candan Fm Konya 13 Temmuz 1997 Ünal Mesutoğlu/TRT Manisa 8 Kasım 1997 Mehmet Topaloğlu KurtuluĢ Adana 1998 Ahmet Taner KıĢlalı/Cumhuriyet Ankara 21 Ekim 1999 Hrant Dink/Agos Ġstanbul 19 Ocak 2007 a2. Polis ve kamu görevlilerinin gazetecilere saldırı ve baskıları : Basın Konseyi nin kurulduğu 1988 de ve izleyen yıllarda, Basın Konseyi nin ısrarlı talepleri, gazetecilere yönelik saldırıları en ağır dille protesto eden açıklamaları nihayet sonuç vermiģ ve 1995 den sonra bütün olaylar azalmıģtır. Kamu görevlilerinin gazetecilere yönelik saldırıları hayli yaygındı. Bir vali herkesin ortasında gazeteciyi tekmeyle dövmüģ, bir Emniyet Müdürü kendisini dava eden iki gazeteciye duruģma sırasında tokat atmıģtı. Özellikle polisin gazetecilere yönelik 13

14 saldırıları en önemli Ģikayet konusuydu. ĠçiĢleri Bakanlığı nın gazetecilere görev yaparken yardımcı olunmasını emreden genelgeleri sonuç vermemiģtir ten sonra fiili saldırılar azalma eğilimi göstermiģ, ancak onun yerine gözaltına almalar artmıģtır. Gözaltına alma eylemlerinin adeta fiili saldırı yerine kullanıldığı, en iyi biçimde 1996 yılında görülür. Adı geçen yılda 135 gazeteci gözaltına alınmıģ bunların 11 i tutuklanmıģtır. Ġlk yıllarda özellikle faili meçhul cinayetler ve gereksiz gözaltına alma olayları nedeniyle Basına yönelik devlet terörü gündemin en ön sırasındadır. Türkiye 1994 den sonra dünyada en çok gazeteci hapseden ülke konumuna gelmiģtir yılında Basın Konseyinin merkezi New York ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi (Committee to Protect Journalists ) ile birlikte yaptığı giriģimler sonuç vermiģ ve Basın ve Yayın Yoluyla iģlenen Suçlara ĠliĢkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine dair 4454 sayılı yasa çıkartılarak, 22 gazeteci tahliye olmuģtur. Gazetecilere yönelik saldırılar YIL Silahlı saldırıya uğrayan Emniyet görevlilerinin saldırısına uğrayan Kamu görevlilerinin saldırısına uğrayan 48 Veri yok Veri yok Veri yok Kamu dıģındakilerin saldırısına uğrayan 23 Veri yok Veri yok Ev, aracına silahlı saldırı yapılan Gözaltına alınan Tutuklanan Veri yok Kamu görevlilerinin özellikle polisin basın mensuplarına yönelik saldırıları azalmakla beraber tamamen ortadan kalkmıģ değildir. Basın Konseyi mesleğin icrası sırasında ya da mesleği dolayısıyla fiili saldırıya uğrayan gazetecilerin haklarını koruma çabalarını sürdürmektedir. b. Gazete radyo ve TV lere yönelik baskılar : b1. Gazete toplatma ilanları kesme, radyo ve TV lere ceza Basın Konseyinin yayınladığı ilk yıllık raporda, radyo ve Tv lere ceza 1989 yılında 50 toplatma, 5 yayına el koyma, 3 yayını durdurma, 2 kitap imha kararı verildiği kaydediliyor de de, 44 toplatma, 41 TV ve radyo yayınının durdurulması, 5 gazete ve dergiye kapatma cezası verildiği belirlenmiģtir. Toplatma ve kapatma sadece yazılı basında 1998 yılında 599 a çıkmıģtır. Basın (medyayı) ilan veya reklam almasını önleyerek cezalandırma, uygulanan baskı yollarından biridir. Bunu, resmi ilan ve reklamları dağıtmakla görevli Basın Ġlan Kurumu, gazetelerin içeriği ile ilgili cezalar vererek yapmaktadır. RTÜK de özellikle 2007 yılından itibaren radyo ve TV kanallarına, belli bir süre gelir sağlayıcı yayın yapmama cezası vererek bu yayın organlarını baskı altında tutmaktadır. 14

15 b2. Gazete ve kurumlara yapılan saldırılar Basın Konseyi 20 Yıllık faaliyetleri süresince, gazete, TV ve Radyo merkezlerine, bürolarına ve araçlarına yapılan silahlı saldırıları bombalamaları kınamıģtır. Bu saldırılar, 2000 yılından itibaren azalma eğilimi göstermiģse de halen devam etmektedir. Gazete, TV, dergilere polis baskınları da sık olmamakla beraber devam etmektedir. 2. Mevzuatla Ġlgili mücadeleler Basın Konseyi kurulduğundan beri kesintisiz olarak iletiģim özgürlüğünün ülkemizde, çağdaģ demokrasilerdeki düzeyde gerçekleģmesi mücadelesini vermektedir. Konsey bu amaçla 1991 yılında, Anayasanın ifade özgürlüğü ile ilgili maddelerinin değiģtirilmesini amaçlayan bir taslak hazırlamıģ ve Halkın gerçekleri öğrenme hakkı nın Bilgi Edinme Özgürlüğü olarak Anayasaya girmesini önermiģtir. Bu öneri ancak 2003 yılında yasalaģmıģtır. Basın Konseyi 5680 sayılı Basın Yasasının, 195 sayılı Basın Ġlan Kurumuyla ilgili yasanın, 3984 sayılı RTÜK yasasının değiģtirilmesini 5287 sayılı Ceza yasasının ĠletiĢim Özgürlüğünü sınırlayan hükümlerinin düzeltilmesini öngören yasa önerileri hazırlayarak yetkililere sunmuģtur.ancak bunları kabul ettirmek mümkün olmamıģtır. Bu çabalarla ilgili ayrıntılı bilgi aģağıdadır. Bunlar daha çok, iletiģim özgürlüğü yasası çıkarılması, bazı yasa tasarılarının yasalaģmaması gibi istemlerle yürütülen kurumsal çalıģmalardır. a) Anayasa değiģikliği istemleri Tüm özgürlüklerin temel kaynağı Anayasa olduğu için Basın Konseyi kurulduğundan buyana Anayasada iletiģim özgürlüğünü yaygınlaģtıracak değiģiklikler için önerilerde ve giriģimlerde bulunmuģtur. Örneğin 1991 yılında konseyin hazırladığı Anayasa değiģikliği önerileri SHP lideri Erdal Ġnönü ye sunulmuģ ve SHP nin Anayasa önerisinde halkın gerçekleri öğrenme hakkı yer almıģtır. Anavatan Partisi de öneriyi benimsemiģtir. Ancak 2003 yılına kadar bu konuda ilerleme kaydedilmemiģtir.. b) ĠletiĢim Özgürlüğü yasası önerileri Basın Konseyi, çeģitli yasalarda yer alan basınla ilgili düzenlemelerin, tek bir iletiģim özgürlüğü yasası içinde düzenlenmesini önermiģtir. Bu amaçla 1993 de ĠletiĢim sorunları komisyonu kurulmuģ ve Devlet Bakanlığına bir rapor verilmiģtir. Bu raporda basın yasasında ve RTÜK yasasında değiģiklik konusundaki öneriler yer almıģtır. Ancak 1994 de BaĢbakan Tansu Çiller, Basın Konseyi nin ve ĠletiĢim Sorunları Komisyonu nun önerilerini hiç dikkate almayan 3984 sayılı yasasyı çıkartmıģtır. c) Basın yasasında değiģiklik mücadelesi ĠletiĢim özgürlüğü kavramı ve çalıģmaları için mücadele devam ederken, basın yasasıyla ilgili çalıģmalara da yabancı kalınmamıģ çoğunun tam merkezinde yer alınmıģtır te Adalet Bakanlığı, Basın Konseyinin görüģünü dikkate alarak basın kanunu taslağı hazırlamıģtır. Ancak yasalaģamamıģtır. Bununla birlikte Basın Konseyi ġubat 2003 de toplanan ĠletiĢim ġurasında ve daha sonra çıkan basıon yasası hazırlık çalıģmalarında aktif rol üstlenmiģ ve yasanın bugünkü haliyle Ģekillenmesine katkıda bulunmuģtur. d) RTÜK yasası Basın Konseyi, Radyo Televizyon Üst Kurulunun kurulmasından önce hükümete sunulan öneriler kabul edilmeyince özel radyo ve TV lerle ilgili olarak Ġstanbul Barosuyla ortaklaģa bir seminer düzenlemiģ, konu her yönüyle ele alınmıģtır da da RTÜK yasasının değiģtirilmesi için iletiģim fakülteleri temsilcileriyle çalıģma grubu kurulmuģtur. Bu ortak çalıģmayla hazırlanan taslak hükümete sunulmuģ, meclisten geçmiģ ancak CumhurbaĢkanı yasayı meclise iade etmiģtir. 15

16 Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 2005 yılında hükümet tarafından hazırlanan ve TBMM Komisyonlarında görüģülmekte olan "Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar" hakkındaki yasa tasarısının "televizyon ve radyo yayıncılığını siyasi iktidarın keyfine teslim etmeyi" amaçladığını ileri sürmüģ ve "ifade özgürlüğünü tanınmaz hale getirerek demokrasiye zarar verecek bu tasarının mutlaka düzeltilmesini" istemiģtir. e) Türk Ceza Kanunu değiģikliği önerileri Türk Ceza Kanununun baģtan sona değiģtiren Ceza Yasasının ĠletiĢim Özgürlüğünü ciddi Ģekilde tehdit eden hükümlerle yasalaģması üzerine Basın Konseyi önce tehlikeye kamuoyunun dikkatini çekmiģ, ardından da tüm medya sahip ve yöneticilerini konuyu görüģmek üzere 12 Mart 2005 tarihinde toplantıya çağırmıģtır. Bu toplantıya katılan gazeteciler o gün aģağıdaki deklarasyonu yayınlamıģtır. Yazılı, sözlü ve görüntülü (elektronik) basının sahip, Genel Yayın Yönetmeni ve yöneticisi konumundaki 51 gazeteci ve Basın Konseyi Yüksek Kurul üyesi, yürürlüğe girecek olan yeni Ceza Yasası nın iletişim (basın) özgürlüğü ile ilgili hükümleri üzerinde görüş alış verişinde bulunmuşlar ve aşağıdaki hususları kamuoyumuza ve yetkililerin dikkatine sunmaya karar vermişlerdir. 1- Yeni Ceza Yasası nın kişilik haklarını korumayı amaçlayan, olumlu saydığımız hükümleri yanında iletişim (basın) özgürlüğünü kısıtlayıcı birçok hükmü vardır. Bu hükümleri demokratik bir hukuk devleti ile bağdaştıramadığımız gibi, Türkiye nin Avrupa Birliği üyeliğine kabul edilmesi amacıyla özellikle bugünkü iktidar döneminde yapılan reformlara da taban tabana ters bulmaktayız. 2- Toplantıya katılan gazeteciler, yasanın iletişim (basın ve ifade) özgürlüğü açısından yaratabileceği tehlikelere karşı neler yapılabileceğini saptamak üzere bir Çalışma Grubu oluşturmuşlardır. 3- Medya temsilcilerinin kurduğu Çalışma Grubunun önerileri en kısa zamanda Ankara ya götürülerek yetkililere sunulacaktır. Basın Konseyi BaĢkanı Oktay EkĢi ve beraberindeki medya temsilcileri,daha sonra BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan ın daveti üzerine yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) üzerinde görüģmek üzere Ankara da bir araya gelmiģ ve 6 Nisan 2005 de bir öneriler paketi sunulmuģtur. (Ek 2 ) TBMM Adalet Alt Komisyonu Basın Konseyi Önerilerinin bazısını kabul ederek komisyona tavsiye edilmesini kararlaģtırmıģtır. 12 Mayıs 2005 de Adalet Komisyonu önerileri görüģmüģ ancak benimsememiģtir. Bunun üzerine BaĢkan Oktay EkĢi BaĢbakan Erdoğan a bir açık mektup göndererek ve basın toplantısı yaparak, tutumu eleģtirmiģtir. (Ek 3 ) Türk Ceza Yasasının Türklüğü aģağılamakla ilgili 301. Maddesi Yargı kararlarına müdahaleyle ilgili 288 nci maddeleri de Basın Konseyi tarafından hemen her fırsatta eleģtirilmiģtir. Yeni Ceza yasası yürürlüğe girmeden önce bu maddelerle ilgili olarak baģlayan eleģtiriler, 2006 ve 2007 yıllarının en göze çarpıcı hukuk tartıģmalarını teģkil etmiģtir. (Ek 4 : O EkĢi nin basın toplantısı) f) Terörle mücadele yasasında değiģiklik önerileri 1991 de yürürlüğe giren Terörle Mücadele Yasası (TMY), iletiģim özgürlüğü açısından çok ciddi sorunlar yaratmıģtır. Basın Konseyi yasadaki anti demokratik unsurlar hakkında SHP ye baģvurmuģtur. SHP nin Basın Konseyi nin önerilerinden de yararlanarak yaptığı baģvuru sonucu Anayasa Mahkemesi yasanın bazı maddelerini iptal etmiģtir. Basın Konseyi, TMY konusundaki tutumunu 2006 da bu yasada yapılacak değiģiklik sırasında da ortaya koymuģtur. Basın Konseyi Terörle Mücadele Yasası nı değiģtiren tasarının editoryal bağımsızlığı öldüreceğini ve koyu bir oto sansüre yol açacağını açıklamıģtır. (Ek 5) g) Hapisteki gazeteciler 16

17 Basın Konseyinin devamlı olarak gündemde tuttuğu hukuk mücadelelerinden biri de hapisteki gazetecilerle ilgilidir. Türkiye nin dünyada en çok gazeteci hapseden ülke olarak ilan edilmesinden sonra Gazetecileri Koruma Komitesi, basın Konseyi ile iģbirliği halinde bir kampanya baģlatmıģ, Temmuz 1997 de Basın Konseyi, Türkiye Gazete Sahipleri Birliği, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ve Sınır Tanımayan Muhabirler Örgütü (RSF) temsilcilerinden oluģan heyet, CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel, BaĢbakan Mesut Yılmaz, ve Adalet Bakanı Oltan Sungurlu yu ziyaret etmiģtir. Bu temaslar sonunda sırf görevleriyle ilgili bir suçtan hapsedilmiģ olan sorumlu yazı iģleri müdürü gazeteciler için af sözü alınmıģtır. Daha sonra kabul edilen yasayla ceza erteleme sistemi devreye girmiģ ve 14 gazeteci hapisten kurtulmuģtur Yılında da yine ceza ertelemesi yoluyla 22 gazeteci tahliye edilmiģtir. h) Promosyon Gazetelerdeki aģırı promosyonun basının imajına zarar verdiğinin bariz hale gelmesiyle Basın Konseyi promosyonun kurallara bağlanması önerisinde bulunmuģtur. Hükümetin Basın Konseyi önerilerini dikkate almadan çıkardığı Promosyon yasası 1995 de yürürlüğe girmiģtir. i) Düzenli bilgi akıģı ve akreditasyon Kamu ya da özel sektör kurumlarının haber kaynağı olarak medyaya düzenli ve kurallı bilgi akıģı sağlaması, Basın Konseyi nin en ciddi mücadelelerinden birini oluģturmaktadır. Örneğin 26 Mayıs 2003 te Genelkurmay BaĢkanlığı, akreditasyon ölçütlerini açıklamaya davet edilmiģtir. Basın Konseyi nin 2004 de gazeteciler arasında yaptığı bir anket, Ġstanbul Valiliği ile Emniyet Müdürlüğü nün basın (medya) dünyasına düzenli bilgi akıģı sağlamak için verdikleri söze rağmen, uygulamada hiçbir değiģiklik olmadığını ortaya koymuģtur. (Ek 6) TartıĢmalı Akreditasyon konusu BaĢbakanlıkla ilgili bir Ģikayette de gündeme gelince Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 26 Haziran 2007 tarihli toplantısında, CumhurbaĢkanlığı, TBMM BaĢkanlığı, BaĢbakanlık, Genelkurmay BaĢkanlığı, çeģitli Bakanlıklar ve diğer kurumların medya ile iliģkilerinde zaman zaman tartıģmalara yol açan akreditasyon konusunu görüģmüģ ve bazı kuralları önerme kararını almıģtır. Halen çözüme ulaģılamadığı için burada tekrar etmek gereğini duyduğundan karar Ģöyledir: KARAR : Basın Konseyi Yüksek Kurulu; Medya ile bir kısmı yukarıda sayılan kurumlar iliģkilerinin bugüne kadar net kurallara bağlanmamıģ olmasının eksikliğini dikkate alarak; Bu durumun hem gereksiz tartıģmalara ve sorunlara hem de keyfi uygulamalara yol açtığını göz önünde tutarak; Siyasiler baģta olmak üzere, kamu kurumları yetkililerinin medya dünyasıyla iliģkilerinde kendilerine yakın hissettikleri medya organlarıyla onların mensuplarını gezi, tören, yemek, tatbikat, konferans vb. aktivitelere çağırma konusunda genellikle objektif davranmamalarının, iki taraf arasındaki iliģkinin daha da sağlıksızlaģtırdığını vurgulayarak; Kamu görevi yapanlarla kamu kaynağını kullananların bu sırada duygusal davranmaya ve ayrımcı yaklaģımlarla hareket etmeye hakları olmadığını belirterek; AġAĞIDAKĠ KURALLARIN BENĠMSENEREK UYGULANMASINI, ĠLGĠLĠ KĠġĠ VE KURUMLARA ÖNERMEYE KARAR VERMĠġTĠR: Kurumlar veya onların yetkilileri, medya dünyasıyla iliģkilerinde Akreditasyon kuralları uygulayabilirler. Akreditasyon kurulları objektif ve basit olmalı, keyfi uygulamaya izin vermemelidir. Bu amaçla kurum: Kendisi nezdinde akredite olacak medya organları ile gazetecileri belirlemek amacıyla, 17

18 Medya organının niteliği (yazılı, sözlü, görüntülü, sanal medya organı olup olmamak; yaygın, süreli, yerel medya grubuna mensup olmak, olmamak; belli sıklıkta yayınlanıyor olmak, belli süredeki ortalama satıģ rakamının belli bir rakamdan aģağı olmamasını istemek; yerli veya yabancı medya organı olup olmamak gibi) hakkında kayıt koyabilir. Hangi tür medya organından kaç muhabir, foto muhabiri, kameraman vb. gazeteciye akreditasyon kartı verileceği baģtan belirlenmelidir. Akreditasyon kartı verilecek gazetecinin: Belli meslek kıdemine veya o konuda bir deneyime sahip kiģi olması, Belli bir eğitim düzeyine sahip olması, Bir konuda uzmanlaģmıģ sayılması veya yetkili kurumlarca uzmanlığının kabul edilmiģ olması, Ulusal güvenliği veya benzeri çok duyarlı konu ve kurumları ilgilendiren alanlarda gazetecilik yapacak kiģilerin güvenlik soruģturmasından geçmesi; Görevini, Basın Meslek Ġlkelerine bağlı bir anlayıģla yapmasını beklendiğinin bilincinde olması ; istenebilir. Akredite olması gereken gazeteciyi belirleme hakkı, gazetecinin görev yaptığı kurumdur. Ġlgili kurum ancak, yukarıdaki objektif ölçütlere aykırı baģvuruları reddedebilir. Serbest (Freelance) gazeteciye akreditasyon kartı verip vermemek ilgili kurumun yetkisindedir. Yabancı medya organları için çalıģan gazetecilerin akreditasyonu burada belirlenenler dıģındaki kurallara bağlanabilir. Akredite olan gazetecinin ilgili kuruma ait bina, tesis, alan vb. mekanlarda, giremeyeceği veya özel izinle girebileceği yerler baģtan belirtilir ve gazeteciye yazılı olarak bildirilir. Bunlar dıģındaki mekanlara gazetecinin girmesine engel olunamaz. Gazetecinin kurum mensuplarıyla temas kurmasına olanak veren yemekhane, kütüphane, konferans salonu, kulis vb. sosyal ortamlarla gizli veya basına kapalı olmayan görüģme, tartıģma tören veya sosyal aktivitelerin meydana geldiği yerlere girmesine engel olunamaz. Kurum, ancak kendisi tarafından organize edilen olaylarla kuruma ait bina ve tesislerde akreditasyon kurallarını iģletebilir. BaĢka kurum veya kiģilerin organize ettiği etkinliklerle ilgili akreditasyon kuralları, o kurum veya kiģiler tarafından belirlenir. Kurum, akreditasyon kartının geçerliğinin hangi koģullarda ve hangi yetkilinin kararıyla kaldırılabileceğini baģtan kamuoyuna açıklar. Bu koģullar ancak profesyonel gazetecilik ilkelerine aykırı davranıģ ve eylemlerle ilgili olabilir. Akreditasyon kartının geçerliği en çok bir yıl süreyle kaldırılabilir. Akreditasyon kartının geçerliğini kaldırma yetkisi, daha önceden ilan edilmiģ olan ve o kurumla iliģkisi bulunmayan tarafsız bir organ veya kurumun tavsiyesi üzerine kullanılabilir. Akreditasyonla ilgili iģlemler ve uygulamalarda medya organının yayın politikası veya ilgili gazetecinin görüģleri hiçbir olumlu veya olumsuz karar veya tutum için gerekçe teģkil edemez. Fiziki koģulların zoruyla veya yaģanan olayın kamuoyuna en iyi Ģekilde yansıtılabilmesi için baģka bir çözüm bulunmadığı hallerde, ilgili medya organlarını önceden bilgilendirmek ve mümkünse onaylarını almak koģuluyla pool sistemi uygulanabilir. Bu sistemin uygulanmasında sorumluluk üstlenen medya organı ve mensubunun tarafsızlığına özen gösterilir. Bu konuda itiraz varsa, görevlendirilecek kurum veya gazeteci- kura çekilerek belirlenir. II BASIN MESLEK ĠLKELERĠNĠN ĠÇTENLEġTĠRĠLMESĠ ĠÇĠN MÜCADELE Basın Konseyi nin birinci görevi ĠletiĢim Özgürlüğü nü çağdaģ demokrasilerdeki düzeye kavuģturmak, ikinci görevi de özgürlüğün sorumluluk anlayıģıyla kullanılmasını sağlamaktır. Bu ikinci görev gazetecilerin Basın Meslek Ġlkelerine uydukları ölçüde baģarılmıģ sayılabilir. Basın Konseyi ilk Ģikayet baģvurusunu 1989 yılında kabul etmiģtir. O yıl sadece 9 olan Ģikayet baģvuruları, Konsey kamuoyunca benimsendikçe de artmıģ, yılda arasına çıkmıģtır. Ayrıntıları ek cetvelde görülen Ģikayetlerin toplamı 1258 dir. 18

19 Bundan iģleme konulmayan 286 olayı çıkarırsak geri kalan 972 kararın toplam 504 ü kınama ve uyarıyla sonuçlanmıģtır. Yani deyim yerindeyse yüzde 51.8 olayda medyanın Basın Meslek Ġlkelerini ihlal ettiği ortaya çıkmıģtır. (Ek 7: Karar döküm listesi) III BASIN KONSEYĠNDEN ÇEKĠLENLER Basın Konseyi, basın dünyamızdaki deneyimli ve seçkin gazetecilerin çok büyük bölümünün temsil edildiği bir konsensüsle ortaya çıkan bir oluģumdur. Basın ġeref Divanı uygulamasının akamete uğramıģ olması, bu alandaki ihtiyacı daha da artırmıģ ve büyük bir katılımla Basın Konseyi kurulmuģtur. Konseyin kuruluģunu izleyen ilk fire, Asil Nadir in gazetelerine Kuzey Kıbrıs ı ilgilendiren haber ve yorumlara sınırlama getiren bir genelge göndermesi üzerine verilmiģtir. Basın Konseyi, böyle bir genelgenin yazı iģlerinin özgürlüğüne haksız bir müdahale teģkil ettiği gerekçesiyle Asil Nadir i 1990 yılında kınayınca Asil Nadir sahibi olduğu Günaydın ve GüneĢ gazeteleri dahil tüm yayın organlarını Konsey den çekmiģtir. Basın Konseyinden ikinci büyük çekilme hareketi 2005 yılında, Konseyin yeni Ceza Yasasının iletiģim özgürlüğüne aykırı hükümlerinin yasadan çıkartılması amacıyla baģlattığı kampanya üzerine meydana gelmiģtir. Konseyin bu amaçla yaptığı çağrıya 12 Mart 2005 tarihinde katılan gazetecilerin aldığı karar doğrultusunda BaĢbakan Tayip Erdoğan dan istenen randevuya BaĢbakanlığın 13 gün süreyle yanıt vermemesi üzerine Konsey BaĢkanının randevu talebini iptal etmesi bazı basın organlarının baģındaki meslektaģlarımızı kızdırmıģtır. Daha sonra görüģme isteği BaĢbakandan gelmiģ ve 6 Nisan 2005 tarihinde yapılan bu görüģmeye Hürriyet Gazetesi Ġcra Kurulu BaĢkanı Vuslat Doğan Sabancı nın da katılması, bu meslektaģlarımız tarafından büyük tepki konusu yapılmıģ ve Sabah, Yeni ġafak ve AkĢam Gazeteleri ile SHOW TV, Konsey üyeliğinden çekilmiģlerdir. Basın Konseyi Yüksek Kurulu nun kararlarını beğenmeyerek üyelikten çekilen gazetecilere hala rastlanmaktadır. Buna karģılık Basın Konseyi yeni üyelerle varlığını ve gücünü korumaktadır. IV BASINDA UZLAġMA DEKLARASYONU Basın dünyamızda 1990 yılında giderek Ģiddetlenen promosyon kavgası ve özellikle 1992 yılında had safhaya varan ansiklopediler savaģı medyamızı maddeten zayıflatmakla kalmayıp saygınlığını da büyük çapta zedeleyince Basın Konseyi, konunun taraflarını bir toplantıya çağırmıģ ve basın tarihimizin pek nadir uzlaģma örneklerinden birine öncülük etmiģtir. Bu toplantıya katılan gazetelerle diğer medya organlarının yetkilileri Ocak 1994 de imzaladıkları deklarasyon la kendi aralarındaki çirkin kavgaya son vermiģlerdir. V ULUSLARARASI ÇABALAR a. Dünya Basın Konseyleri Birliği Basın Konseyi, 1989 dan itibaren Basın Meslek Ġlkeleri ni korumayı, geliģtirmeyi, yaygınlaģtırmayı amaçlayan uluslar arası faaliyetler aktif rol almıģtır. Bu bağlamda Konsey ilk olarak Ekim 1989 da Kuala Lumpur da (Malezya) yapılan ve bir Dünya Basın Konseyleri Birliği kurmayı amaçlayan toplantıda temsil edilmiģ, daha sonra Ekim 1992 de Yeni Delhi de yapılan toplantıda da Dünya Basın Konseyleri Birliği nin (World Association of Press Council) (WAPC) kurucu üyelerinden biri olmuģtur. Basın Konseyi BaĢkanı Oktay EkĢi ġubat 2002 de WAPC BaĢkanlığına seçilmiģ ve bu raporun hazırlandığı ġubat 2008 tarihine kadar bu görevi yürütmeye devam etmiģtir. Basın Konseyi WAPC faaliyetleri cümlesinden olarak Haziran 1995 de Helsinki de, Ağustos 1995 de Colombo da (Sri Lanka), ve daha sonra Talinn de (Estonya); Kahire de, Bonn da, Viyana da, Kuzey Kıbrıs ta, Daar es Salaam da (Tanzania), Nairobi de (Kenya) yapılan uluslar 19

20 arası toplantılarda BaĢkan Oktay EkĢi tarafından temsil edilmiģ ve bu toplantıların pek çoğunda Basın Konseyinin görüģlerini açıklayan sunumlar yapılmıģtır. Basın Konseyi bunlardan ayrı olarak WAPC bağlamında 1996 da, 1998 de, 2002 de ve 2006 da Ġstanbul da konferanslar düzenlemiģtir. Basın Konseyi nin çağrısı üzerine Haziran 2006 da yapılan WAPC genel kurulunda, bu örgütün Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yeniden kurulmasına karar verilmiģtir. Böylece merkezi Ġstanbul olmak üzere WAPC tekrar kurulmuģ, BaĢkanlığa 3 yıllık bir süre için tekrar Oktay EkĢi seçilmiģtir. b. BM DanıĢman Sivil Toplum KuruluĢu Basın Konseyi, BirleĢmiĢ Milletler Sivil Toplum Örgütleri Komitesi nin 15 Aralık 2003 te New York ta yaptığı toplantıda BM teģkilatının DanıĢman sivil toplum kuruluģu olarak kabul edildi. c. Türk- Yunan Gazetecileri toplantıları Basın Konseyi ve Basın Konseyi DayanıĢma ve GeliĢtirme Vakfı, iki ülke gazetecileri arasında sağlıklı iletiģim ortamının temellerini atmak ve 1999 depreminden sonra meydana gelen olumlu havayı değerlendirmek amacıyla Ekim 1999 da 11 Yunanlı gazeteciyi Ġstanbul da ağırlamıģtır. Bu toplantının yarattığı iliģkiler sonunda ilk Türk-Yunan gazeteciler konferansı 2000 yılı baģlarında Atina da, ikincisi aynı yılın Ekim ayında Ġstanbul da yapılmıģtır. Daha sonra üçüncüsü, Ģubat 2005 de Atina da ve dördüncüsü da Ġstanbul da düzenlenmiģtir. Her iki ülke BaĢbakanlarının desteklediği, DıĢiĢleri Bakanlarının katıldığı bu toplantıların sonuncusunda, iki ülke gazetecilerin ortak bir meslek örgütü (dernek) kurmalarına karar verilmiģtir. B. BASIN MENSUPLARININ EĞĠTĠMĠ Basın Konseyi, medya mensuplarının eğitimi için yoğun çalıģmalar yürütmüģtür. Kronolojik bakılınca bu eğitim çalıģmalarının ilk yıllarda daha fazla olduğu görülür yılında gazeteciler arasında anket yapılarak sorunların sıralaması yapılmıģ, sorunların en baģında mesleğin saygınlığının yitirilmesi nin geldiği tespit edilmiģtir. Terör olaylarının da etkisiyle aynı yıl Güneydoğuda basının durumu hakkında rapor hazırlanmıģ, 1993 te de Terör ve Basın paneli düzenlenmiģtir. Gazeteci kimliğiyle ilgili tartıģmalar 28 Nisan 1993 te Gazeteci kimdir konulu toplantının yapılmasına yol açmıģtır. Bunu takip eden yıllarda Gazetecinin özlük hakları seminerinin düzenlenmesi, güvenilir gazetecilik için basın konseyi adlı kitabın yayınlanması, sayılabilir. Eğitim faaliyetlerinin en ilginci ise Basın Konseyi nin 1996 da Boğaziçi Üniversitesinin iģbirliğiyle Basın Mensupları için Çevre Bilinçlendirme semineri düzenlenmesi ve katılanlara baģarı belgeleri verilmesidir. C. MALĠ DURUM VE ĠÇ YAPI Basın Konseyi nin kurulmasıyla ilgili çalıģmaları yürüten 9 kiģilik ÇalıĢma Grubu uzun tartıģmalardan sonra Konseyin, geliģmiģ ülkelerin pek çoğundaki modellere de uygun olarak hükmi Ģahsiyetinin olmamasına karar vermiģler ve Konseyin bir Centilmenler Kulübü gibi algılanmasına itina etmiģlerdir. Ancak Konseyin yasalarla ilgili uygulamaları (adam istihdam etmesi, bir yeri kiralaması vb.) tüm iģlemlerin bir hükmi Ģahsiyet üzerinden yürütülmesini zorunluluğu kıldığı için önce Basın Konseyi DayanıĢma Derneği kurulmuģ, daha sonra bu dernek Basın Konseyi DayanıĢma ve GeliĢme Vakfı na dönüģtürülmüģtür. 20

21 Basın Konseyi halen yasal çerçeve içindeki iģlemlerini Vakıf aracıyla yürütmektedir. Tüm gelirleri Vakıf tahsil etmekte, tüm giderleri Vakıf karģılamaktadır. Konseyin gelirlerinin tamamı üyeler tarafından ödenen Katkı Payı ile bağıģlardan oluģmaktadır. Ancak Basın Konseyi devletten bir kuruģ gelir almamakta bu ilkesini ısrarla korumaktadır. Konseye kaynak yaratmak amacıyla çeģitli teģebbüslerde bulunulmuģ ancak istenen düzeye ulaģılamamıģtır. Kaynak yaratma amaçlı teģebbüslerden biri, 1997 de kurulan Fikri Haklar ġirketi (Fi-Ha) dır. Ancak Ģirket çeģitli nedenlerle hala faaliyete geçirilememiģtir. SONUÇ Zaman zaman karģılaģılan bazıları çok haksız ve düzeysiz eleģtirilere rağmen Basın Konseyi, meslek ve okuyucu dünyasından aldığı güçlü destekle yoluna devam etmektedir. Konseyin saygınlığı etkinliğinin kaynağı ve güvencesidir. Konseyin saygınlığının korunmasında en büyük emek ve özveri sahibi olan Yük Kurul üyelerine ( Tam liste EK 8 de ) ve Konseyin bugünlere gelmesine destek veren ve Konseyi düzeyli eleģtirileriyle uyaran herkese teģekkürü borç biliriz EK 1 BASIN KONSEYĠ KURUCULAR KURULU 1. A. ĠLHAN ÇEVĠK 2. ABDULLAH URAZ 3. ACAR ġölen 4. AHMET B. ÖRS 5. AHMET GÜNER 6. ALĠ UĞUR SAYDAM 7. ALTAN ERBULAK 8. ALTAN ÖYMEN 9. ALTEMUR KILIÇ 10. AYDIN DOĞAN 11. AZĠZ NESĠN 12. BAKĠ ÖZĠLHAN 13. BARLAS KÜNTAY 14. BEHĠÇ EKġĠ 15. BURHAN AYERĠ 16. CAFER YARKENT 17. CELALETTĠN ÇETĠN 18. ÇETĠN ALTAN 19. ÇETĠN EMEÇ 20. ÇETĠN GÜREL 21. ÇETĠN ÖZBAYRAK 22. ÇETĠN REMZĠ YÜREĞĠR 23. ÇETĠN YĠĞENOĞLU 24. DEMĠRTAġ CEYHUN 25. DĠNÇ BĠLGĠN 26. DOĞAN HEPER 27. DOĞAN HIZLAN 28. DOĞAN KASAROĞLU 29. DOĞAN KOLOĞLU 30. DOĞU PERĠNÇEK 31. ENVER ÖREN 32. ERCÜMENT KARACAN 33. ERGĠN ĠNANÇ 34. ERGUN ÇAĞATAY 35. EROL DALLI 36. EROL SĠMAVĠ 37. EROL TÜREGÜN 38. ERTUĞ KARAKULLUK ÇU 39. ERTUĞRUL ÖZKÖK 40. ETEM ÇALIġKAN 41. FAHĠR ARMAOĞLU 42. FEYYAZ TOKAR 43. FĠKRET ERCAN 44. GÜLTEKĠN SAMANCI 45. GÜNERĠ CIVAOĞLU 46. GÜNGÖR GÖNÜLTAġ 47. GÜNGÖR MENGĠ 48. GÜNGÖR YERDEġ 49. H. ĠLNUR ÇEVĠK 50. HAKAN YILMAER 51. HAKKI ÖCAL 52. HALĠT ÇAPIN 21

22 53. HALĠT KIVANÇ 54. HALUK ġahġn 55. HASAN PULUR 56. HAYRĠ BĠRLER 57. HIFZI TOPUZ 58. HINCAL ULUÇ 59. HĠKMET BĠL 60. HÜSAMETTĠN ÇELEBĠ 61. ĠSMAĠL SĠVRĠ 62. KÂMURAN GÜRÜN 63. KENAN AKIN 64. KURTUL ALTUĞ 65. LÜTFÜ OFLAZ 66. M. ALAEDDĠN ASNA 67. M. ALĠ BĠRAND 68. M. ALP ORÇUN 69. M. YAġAR BOSTANCI 70. M. ZĠYAETTĠN TANSU 71. MEHMET ALĠ YILMAZ 72. MEHMET BARLAS 73. MEHMET BĠCAN 74. MEHMET TÜRKER 75. METE AKYOL 76. METĠN SOYSAL 77. MĠTHAT PERĠN 78. MUSA ALĠOĞLU 79. MUSTAFA ÖZKAN 80. MUSTAFA R.GÜRSEL 81. NAZLI ILICAK 82. NECDET EVLĠYAGĠL 83. NECMĠ TANYOLAÇ 84. NEJAT SEÇEN 85. NEVZAT ÜNLÜ 86. NEZĠH DEMĠRKENT 87. NĠHAT SUBAġI 88. NĠLÜFER YALÇIN 89. NUR BATUR 90. NURĠ M. ÇOLAKOĞLU 91. OĞUZ ÖNGEN 92. OKTAY EKġĠ 93. OLCAY GÖKER 94. ORHAN BĠRGĠT 95. ORHAN ERĠNÇ 96. OSMAN S. AROLAT 97. ÖCAL ULUÇ 98. ÖZCAN ERTUNA 99. ÖZER ORAL 100. RAUF TAMER 101. RECEP BĠLGĠNER 102. REFĠK ERDURAN 103. REMZĠ ERKÜREM 104. RIDVAN YELEKÇĠ 105. SADUN TANJU 106. SALĠM BAYAR 107. SAMĠ KOHEN 108. SARUHAN AYBER 109. SEÇKĠN TÜRESÂY 110. SENCER GÜNEġSOY 111. SEVA ÜLMAN ERTEN 112. SEYFETTĠN TURHAN 113. SEZAĠ BAYAR 114. ġansal BÜYÜKA 115. ġemsġ KUSEYRĠ 116. ġevket EVLĠYAGĠL 117. ġevket RADO 118. T. GÜNGÖR URAS 119. TAHSĠN ÖZTĠN 120. TALAT POLAT 121. TANER ATĠLLA 122. TANJU CILIZOĞLU 123. TARIK BUĞRA 124. TAYLAN SORGUN 125. TEOMAN KARAHUN 126. TUFAN TÜRENÇ 127. TUNCA TOSKAY 128. TUNCER BĠCĠOĞLU 129. TURGAY ÜÇÖZ 130. TURHAN AYTUL 131. UĞUR DÜNDAR 132. ÜNAL SAKMAN 133. VASFĠYE ÖZKOÇAK 134. YALÇIN DOĞAN 135. YAġAR AYSEV 136. YAġAR KEMAL 137. YAVUZ DONAT 138. YILMAZ ÇETĠNER 139. YILMAZ TUNÇKOL 140. YURDAKUL FĠNCANCI 141. YÜKSEL BAġTUNÇ 22

23 EK SAYILI TÜRK CEZA YASASINDA YAPILMASI GEREKEN DEĞĠġĠKLĠKLER HAKKINDA BAġBAKAN SAYIN TAYYĠP ERDOĞAN'A BASIN KONSEYĠ ADINA SUNULAN ÖNERĠLER. 1- Basın Yasasının 28'inci maddesi "( ) Bu kanunda öngörülen suçlar için hükmedilen para cezaları, hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilemez" dediği halde, TCK'nun 5'inci maddesi bu hükmü geçersiz kılıyor. Böylece "gazeteciye, gazetecilikle ilgili bir suçtan dolayı artık hapis cezası verilmeyeceğine" iliģkin politika terkedilmiģ oluyor. O nedenle 5'inci madde değiģtirilmelidir. 2- Basın Yasası'nın 20'nci maddesi "intihara teģvik" suçuna 2 milyar Tl.'dan 100 milyar Tl.'na kadar para cezası verilmesini öngördüğü halde aynı suça yeni TCK.'nun 84'üncü maddesi 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörmektedir. Bu madde Basın Yasası'na uyumlu hale getirilmelidir. 3- TCK'nun "hakaret" eylemi ile ilgili 125'inci maddesine göre: a- Sadece "hakaret" eylemini değil "birine yakıģtırmalarda bulunmayı" da suç saymaktadır. Buna göre örneğin Ana Muhalefet Partisi'ne "Kraliçenin Muhalefeti gibi" demek suç olabilecektir. b- "Kurul halinde çalıģan kamu görevlileri"nden birine yönelik örneğin bir hakaret eylemi kurulun tüm üyelerine yapılmıģ sayılacaktır. Bu haksız bir düzenlemedir. Düzeltilmelidir. 4- HaberleĢmenin gizliliği ile ilgili 132'nci madde günün ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlarken gazetecinin karģı taraftan aldığı yanıtı dahi yayınlamasını engelleyecek kadar dar bir hüküm getirmektedir. Düzeltilmelidir. 5- Özel hayatın gizliliğini korumayı amaçlayan TCK 134'üncü madde "kamu yararı söz konusu olunca özel hayata iliģkin haber vermeyi" de hapisle cezalandırmaktadır. Bu maddeye "kamu yararı" kaydı konmalıdır. 6- Ġftira suçuna iliģkin düzenleme (Madde 267) amacını çok aģmıģtır. a- Yürürlükteki 765 Sayılı Türk Ceza Kanunun 285'inci maddesi bu suçun ancak "adliyeye veya keyfiyeti adliyeye tevdie mecbur olan bir makama ( ) Ģikayette bulunarak suçsuz olduğunu bildiği bir kimseye suç isnad edince" oluģabileceğini hükme bağladığı halde yeni TCK gazetecinin vereceği haberle (basın ve yayın yoluyla) de iftira suçunun oluģabileceğini kabul etmektedir. Yürürlükteki Basın Yasasının getirdiği cevap hakkı/tekzip kuralları kiģilerin Ģerefini güçlü Ģekilde korumaktadır. Ayrıca haksız suçlama söz konusu olunca ceza ve hukuk davası açma yolu da açıktır. O nedenle "iftira" suçu tekrar 765 sayılı yasadaki koģullara bağlanmalıdır. b- Yasada iftira suçunu iģleyen herkese "etkin piģmanlık" hakkı tanındığı halde sadece "gazeteci" bu haktan yoksun bırakılmaktadır (Madde 267/son). Bu istisna kaldırılmalıdır. 7- "Adil yargılamayı etkileme"yi önlemek amacıyla getirilen 288'inci madde gazeteciye 9 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası öngörmektedir. Oysa Basın Yasası'nın aynı amaçla konulan 19'uncu maddesi 2 milyar liradan 100 milyar liraya kadar para cezasını uygun ve yeterli saymıģtır. TCK'nın 288'inci maddesi Basın Yasasındaki hükme uygun hale getirilmelidir. 8- Uzun yıllardır -yerli yersiz- en çok uygulanan ve bir ülkede basının özgür olup olmadığı tartıģmalarının temel göstergesi sayılan "devletin kurumlarına hakaret veya aģağılama" eylemiyle ilgili 301'nci maddedeki hapis cezası kaldırılmalı yaptırım olarak para cezası konulmalıdır. 9- Çok tartıģılan ve "Temel Milli Yararları koruma" amacıyla getirilen 305'inci madde: a- Yabancıları o suçtan bağıģık tutmakta, bu suçun sadece Türk vatandaģları tarafından iģlenebileceğini öngörmektedir. Bu "yasa önünde herkes eģittir" kuralına aykırıdır. Düzeltilmelidir. b- Hükmün getirdiği "temel milli yarar" tanımlaması çok geniģtir. Daraltılmalı ve kavram netleģtirilmelidir. 10- Devletin güvenliği veya iç veya dıģ siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimseye 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören 327'nci madde; 23

24 11- Yukarıda (Madde 327'de) sözü edilen bilgileri açıklayan (yayımlayan) kimseye 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören 329'uncu madde; 12- Yetkili makamların kanun ve düzenleyici iģlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören 334'üncü madde; 13- Yukarıda (Madde 334'de) sözü edilen bilgileri açıklayan (yayımlayan) kiģiye 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören 336'ncı madde, Devlet Sırları ile ilgili yasa çıkarılmadığı sürece iletiģim özgürlüğü açısından ciddi tehlike kaynağıdır. Bu son maddeler (327; 329; 334 ve 336) o açıdan ele alınmalıdır. Saygılarımızla. Oktay EkĢi BaĢkan EK 3 BASIN KONSEYĠ BAġKANI OKTAY EKġĠ NĠN YENĠ CEZA YASASININ 288 VE 301 NCĠ MADDELER BAġTA OLMAK ÜZERE SAKINCALI HÜKÜMLERĠ HAKKINDA BASIN TOPLANTISI... EKġĠ, HEM YASANIN GECĠKMEDEN DEĞĠġTĠRĠLMESĠNĠ ĠSTEDĠ HEM DE KONSEYĠN 19 BAROYA MENSUP 82 AVUKAT ARACILIĞIYLA GAZETECĠLERE HUKUK DESTEĞĠ VERECEĞĠNĠ AÇIKLADI 4 Ocak 2006 Yeni yıla güzel sözlerle baģlamak isterdim. Ama ülkemizde geliģmiģ bir demokrasi ve iyi iģleyen bir hukuk devleti isteyenler açısından maalesef görünen köy kılavuz istemiyor. O nedenle bu basın toplantısını yapmaya ihtiyaç duyduk. Ġstiyoruz ki bizi karamsarlığa iten durumu kamuoyumuz öğrensin. Ġstiyoruz ki bizim sorun saydığımız hususların çözümünü birlikte üretelim. Aslında içinde bulunduğumuz durumun bizim için yani Basın Konseyi yönünden sürpriz sayılacak hiçbir tarafı yok. Hatta karģılaģmaya mecbur kalacağımız çok daha vahim durumların baģında olduğumuzu söylemek zorundayız. Zaten bazılarına biraz aceleci gibi görünebilecek çabamızın altında endiģeyle beklediğimiz geliģmeler olmadan ilgilileri uyarmak arzusu yatıyor. Anımsanacağı gibi, geçen yıl çıkarılan ve 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren yürürlükte olan yeni Ceza Yasasının, iletiģim (basın) özgürlüğü yönünden çok sayıda sakıncalı hüküm içerdiğini anlatmak amacıyla Basın Konseyi olarak 2005 yılının Mart ayından itibaren bir kampanya baģlattık. Önce 12 Mart 2005 tarihinde 50 kadar meslektaģımızın katılımıyla bir toplantı düzenledik. Burada alınan kararları uygulayarak hem yasanın sakıncalı hükümlerini ortaya koyan bir rapor ürettik hem de hükümet ve diğer ilgililer nezdinde teģebbüste bulunduk. Yeni Ceza Yasasının uygulanma tarihinin bu çabalar sonunda iki ay ertelenmesinden umutlandık. Yasada o sırada yapılmasını beklediğimiz düzeltici değiģikliklere katkıda bulunduk. Ama sonunda taleplerimizin özü ile ilgili hemen hiçbir olumlu sonuç alamadık. Bu yasa bu Ģekilde yürürlüğe girerse Türkiye bir zamanlar olduğu gibi, dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi diye anılacak dedikse de kimseye duyuramadık. Onun yerine yetkililerin, basının günahları konulu nutuklarını dinledik. ġimdi karģımızda dün Ģikayet ettiğimiz yasa hükümlerinin uygulanması sonucu gazeteciler ve gazeteci olmayan aydınlar aleyhinde açılan, bazı kaynaklara göre en az 70 dava var. Size tam rakam veremiyorum. Bunun nedenini az sonra açıklayacağım. 24

25 Rakam 70 i bulsa da bulmasa da hepimiz yeni yasanın Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aģağılayan kiģi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır diye baģlayan ve ayrıca hükümeti, devleti, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teģkilatını aģağılayıcı eylemi cezalandıran 301 nci maddesinden haberdarız. Bilindiği gibi bu madde, eski Ceza Yasasının meģhur 159 ncu günümüzdeki adıdır. Sadece biz değil yazar Orhan Pamuk ile gazeteci Hırant Dink hakkında bu maddeye dayanarak açılan davalar nedeniyle söz konusu hükmü nerdeyse dünyada bilmeyen kalmadı. Biz Basın Konseyi olarak bu maddenin getirdiği altı aydan üç yıla kadar hapis cezaları yerine para cezası verilmesini Sayın BaĢbakana ve Adalet Bakanına geçen yıl 6 Nisan 2005 tarihinde sunduğumuz ÖNERĠLER baģlıklı özet raporumuzda istemiģtik. Ancak isteğimize yanıt dahi alamadık. Yeni Ceza Yasası nı değiģtirmeyi amaçlayan sonraki çalıģmalarda da bu isteğimiz değerlendirilmedi. Oysa sadece bu istek değerlendirilmiģ olsaydı, DıĢiĢleri Bakanı Abdullah Gül son geliģmeler nedeniyle ülkemizin imajının Gece Yarısı Ekspresi filmi nedeniyle maruz kaldığı kadar zedelendiğini söylemek zorunda kalmayacaktı. Geçen yıl Sayın BaĢbakana ve Adalet Bakanına sunduğumuz 6 Nisan 2005 tarihli raporda yargıyı etki altında bırakmayı önlemek amacıyla getirilen 288 nci maddenin de (Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından çıkartılan 5187 sayılı) Basın Yasasının aynı amaçla konulan 19 uncu maddesi ile uyumlu hale getirilmesini istedik. Önerimiz bu eyleme de suçun ağırlığına uygun para cezası verilmesini öngörüyordu. Dikkate almadılar. Dikkate almadılar da ne oldu? ġimdi bizzat BaĢbakanın yaptığı suç duyurusu ile YÖK BaĢkanı Prof.Dr.Erdoğan Teziç ten baģlayarak sayısız (ihtimal yüzü aģkın) gazeteci, politikacı, aydın ve görüģlerini cesaretle dile getiren önemli bazı iģ adamları hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören soruģturmalar baģlatıldı. Sözünü ettiğimiz soruģturmalar kapsamında sadece gazete yazarları Prof. Dr. Haluk ġahin, Prof. Dr. Murat Belge, Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ġsmet Berkan ve Milliyet Gazetesi yazarı Hasan Cemal hakkında dava açılacağını sanmak yanlıģ olur. Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen Ermeni Soykırımı konulu konferansın yapılmasını uygulamanın durdurulması kararı alarak engelleyen Ġstanbul 4.Ġdare Mahkemesi kararını BaĢbakan Tayyip Erdoğan da eleģtirdi. Keza Van daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Yücel AĢkın ın çıkar amaçlı çete kurmak ve ihaleye fesat karıģtırmak gibi suçlamalarla tutuklanması karģısında tepki ve görüģ ifade eden birçok insan hakkında soruģturma açılması gerektiğini de bizzat BaĢbakan söyledi. Savcıları göreve çağırdı. ġimdi Türkiye bu kadar aydınını, 288 nci maddeyi ihlal ettikleri mahkemece kabul edilse bile (ki kendileri elbette o kanıda değiller) 6 aydan üç yıla kadar hapse mi atacak? Oysa Basın Konseyi nin önerisi kabul edilseydi yürürlükteki Basın Yasasının getirdiğine paralel bir yaptırımla yani yargıyı etkileyici beyanda bulunduklarına hükmedilen kiģiler hakkında verilecek para cezası sorunu çözecekti. Türkiye de özellikle ülkemizin düģmanlarının ağzında sakız olmayacaktı. ġimdilik sadece baģlangıç aģamasında olduğumuz durum gösteriyor ki 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan 5237 sayılı Ceza Yasası nın özellikle iletiģim (basın, ifade) özgürlüğünü ilgilendiren hükümlerinin demokratik bir hukuk devletinin gereklerine göre gözden geçirilmeleri zorunludur. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu değiģiklikler bugünkü siyasi iktidarın getirdiği 5187 sayılı Basın Yasasının hükümleriyle uyumlu olmalıdır. Bir baģka deyiģle tüm özgürlüklerin anası sayılan ifade özgürlüğü ile ilgili ihlaller prensip olarak hapis le değil para cezası ile yaptırıma bağlanmalıdır. Bu arada: 1- Hakaret eylemini düzenleyen 125 inci madde geliģmiģ demokrasilerdeki yeni anlayıģ doğrultusunda gözden geçirilmelidir: 25

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI GENEL GAZETECİLİK BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI GENEL GAZETECİLİK BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI GENEL GAZETECİLİK BİLİM DALI GLADİO TİPİ ÖRGÜTLENMELERİN TÜRKİYE DE YOĞUN EYLEMLİLİKLERDE BULUNDUĞU 1990 LI YILLARDA GAZETECİLERİN

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU

2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU 2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ ÖLÜ YARALI YARGISIZ ĠNFAZ Dur İhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik Güçleri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah 33 45

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: PROF.DR.SÜLEYMAN YALMAN Doğum Tarihi: 01.05.1967 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Özel

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ)

IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) TEBLĠĞLER : YRD. DOÇ. DR. MEHMET ERDEM (GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 987 sayılı Kararı 04/03/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 987 sayılı Kararı 04/03/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Karar No : 187 Karar Tarihi : 12/03/2011 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine, seçimin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 03/03/2011

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM Mahmut Bacak ve Diğer 44 (bk. ekteki liste) / TÜRKĠYE (Başvuru no. 18904/09) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR STRAZBURG T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmi

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜTÜN VE ALKOL PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU. Uzman Naime DOĞAN 05 EKĠM 2010

TÜTÜN VE ALKOL PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU. Uzman Naime DOĞAN 05 EKĠM 2010 TÜTÜN VE ALKOL PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU Uzman Naime DOĞAN 05 EKĠM 2010 REKLAM, PROMOSYON, SPONSORLUK ĠLE ĠLGĠLĠ YASAL DÜZENLEMELER, EKSĠKLĠKLER VE ÖNERĠLER 2 Tütün Kontrol Çerceve SözleĢmesi 4207 sayılı

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ (3.2.2015 - R.G. 20 - EK III - A.E. 106 Sayılı Tüzük) TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI ) YASASI (61/2014 Sayılı Yasa)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları OLAYLAR TBB Olağan Genel Kurulu Toplandı Baro Genel Kurulu Toplantısı Başkanın Açış Konuşması ve Kararlar Anayasa Mahkemesi Madenler Hakkındaki Yasanın İptali İstemini Reddetti Vergiler Temyiz Komisyonu

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI DANIġTAY ( ) DAĠRESĠ SAYIN BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. D A V A C I D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhiye/ANKARA : 1- TÜRKĠYE BAROLAR

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mayıs 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27932 YÖNETMELİK Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden: MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR Madde 1. TÜRK ECZACILARI BĠRLĠĞĠ ECZACILIK AKADEMĠSĠ tarafından: Bilim, Hizmet, TeĢvik

Detaylı

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR a) T.C. VatandaĢı olmak, b) En az lise mezunu olmak, c) KesinleĢmiĢ sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamıģ olmak,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Ekim 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30220 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015

Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015 Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015 Türkiye Cezasızlık Araştırması Mart 2015 İçerik Araştırma Planı Amaç Yöntem Görüşmecilerin Dağılımı Araştırma Sonuçları Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN 1. İlk Ombudsman Nail Atalay 2. Anayasa nın 114. Maddesi 3. Ombudsman Yasası 4. Ombudsman ın atanması

Detaylı

BASINDA KONDA seçimler

BASINDA KONDA seçimler BASINDA KONDA Haziran 2011 Bu dosya 15 yıla aģkın bir süredir gerçekleģen öncesinde, KONDA AraĢtırma ġirketi tarafından açıklanan anket sonuçları, bu sonuçlar üzerine yazılan yorumlar ve sonucunda bu çalıģmaların

Detaylı

Karar No : 290 Karar Tarihi : 04/03/2015

Karar No : 290 Karar Tarihi : 04/03/2015 Karar No : 290 Karar Tarihi : 04/03/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II EKĠM - KASIM 2011 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren

Detaylı

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk ZĠRAAT ODASI BAġKANLIĞI NA... 01/03/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRMA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun tarafından

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

e) Disiplin Kurulu: İşbu talimat hükümlerine göre disiplin cezası verme hususunda yetkili kılınmış olan kurulu,

e) Disiplin Kurulu: İşbu talimat hükümlerine göre disiplin cezası verme hususunda yetkili kılınmış olan kurulu, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF DİSİPLİN TALİMATI MADDE 1 - Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Herkes için Futbol turnuvaları kapsamında yapılan müsabakalarda disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu,

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı