Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Teori ve Uygulama Journal of Education and Humanities

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Teori ve Uygulama Journal of Education and Humanities"

Transkript

1 Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Teori ve Uygulama Journal of Education and Humanities Theory and Practice ISSN: Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme Fatma Ünal Seviye Belirleme Sınavı (SBS): Öğrenci Tükenmişliğinin Muhtemel Bir Yordayıcısı mı? Gökhan Baş Bilim ve Sanat Merkezlerine Devam Eden Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Tutumlarının İncelenmesi: Denizli BİLSEM Örneği Kadir Bilen Örgütsel Stres Kaynakları: Kavramsal Bir Çözümleme Kemal Arıcan İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öğrenme ve Öğretme Ortamına Yönelik Düşünceleri Meryem Kaplan Türk ve Amerikan Okul Müdürlerinin Profilleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Selahattin Turan Tak Cheung Chan Öğrenmede Kişisel Sorumluluğu Artırmaya Yönelik Bir Öğrenme ve Değerlendirme Yaklaşımı: Portfolyo Değerlendirme Yener Özen We Have Met the Enemy and the Enemy is Us: An American s Early Impressions of Life, Work and Education in Modern Turkey Duncan Waite Cilt (Vol): 2 Sayı (No): 4 Güz (Fall) 2011

2 EĞİTİM VE İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ TEORİ VE UYGULAMA [JOURNAL OF EDUCATION AND HUMANITIES: THEORY AND PRACTICE] Editör: Prof. Dr. Selahattin Turan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye e-posta: Editör Yardımcısı: Doç. Dr. Engin Karadağ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye e-posta: Danışma ve Hakem Kurulu: Prof. Dr. Mehmet Şişman Prof. Dr. Duncan Waite Prof. Dr. Leona Lobell Prof. Dr. Vehbi Çelik Prof. Dr. Ahmet Aypay Prof. Dr. Nurbübü Asipova Yrd. Doç. Dr. Engin Arslanargun Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sakin Yrd. Doç. Dr. Adil Şen Doç. Dr. Abdurrahman Kılıç Prof. Dr. Linda K. Lemasters Prof. Dr. Burhanettin Dönmez Doç. Dr. Virginia Roach Prof. Dr. T. C. Chan Doç. Dr. Akmatali Alimbekov Prof. Dr. Glen Earthman Prof. Dr. William D. McInerney Prof. Dr. Mehmet Durdu Karslı Doç. Dr. Bayram Çetin Doç. Dr. Hasan Basri Gündüz Doç. Dr. Sedat Yüksel Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Texas State University University of Phoenix Mevlana Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Düzce Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Düzce Üniversitesi The George Washington University İnönü Üniversitesi The George Washington University Kennesaw State University Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi The Virginia Polytechnic Institute and State University Purdue University Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Uludağ Üniversitesi

3 Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Teori ve Uygulama Journal of Education and Humanities Theory and Practice Cilt (Vol): 2 Sayı (No): 4 Güz (Fall) 2011 MAKALELER Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme Fatma Ünal Seviye Belirleme Sınavı (SBS): Öğrenci Tükenmişliğinin Muhtemel Bir Yordayıcısı mı? Gökhan Baş Bilim ve Sanat Merkezlerine Devam Eden Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Tutumlarının İncelenmesi: Denizli BİLSEM Örneği Kadir Bilen Örgütsel Stres Kaynakları: Kavramsal Bir Çözümleme Kemal Arıcan 55 İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öğrenme ve Öğretme Ortamına Yönelik Düşünceleri Meryem Kaplan Türk ve Amerikan Okul Müdürlerinin Profilleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Selahattin Turan Tak Cheung Chan Öğrenmede Kişisel Sorumluluğu Artırmaya Yönelik Bir Öğrenme ve Değerlendirme Yaklaşımı: Portfolyo Değerlendirme Yener Özen We Have Met the Enemy and the Enemy is Us: An American s Early Impressions of Life, Work and Education in Modern Turkey Duncan Waite 133

4 Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Teori ve Uygulama Journal of Education and Humanities Theory and Practice ISSN: Cilt (Vol): 2 Sayı (No): 4 Güz (Fall) 2011 Yayın Türü: Yaygın Süreli İdare Yeri: EĞİTİM-BİR-SEN Genel Merkezi G.M.K. Bulvarı Ş. Danış Tunalıgil Sokak No: 3/13 Maltepe-Ankara/Türkiye Tel : (0.312) Bürocell: (0.533) Faks : (0.312) e-posta: Sahibi: EĞİTİM-BİR-SEN Adına Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Ali YALÇIN Genel Basın Yayın Sekreteri Grafik Tasarım Selim AYTEKİN Baskı: Mattek Matbaacılık T: (0.312) Baskı Tarihi: Adet

5 Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama Journal of Education and Humanities: Theory and Practice Cilt (Vol): 2 Sayı (No): 4 Güz (Fall) 2011, 3-24 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme 1* Fatma ÜNAL Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özet: Eğitim gelecek kuşaklara değer aktarımının yapıldığı bir süreçtir. Bu süreç içerisinde öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerler öğretmenlerin değer eğilimlerini ortaya koyması ve eğitim sürecini etkilemesi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, öğrencilerine kazandırmak istedikleri değer tercihlerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Antalya merkez ilçelerinde bulunan resmi orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Farklı alanlardan (biyoloji, fizik, kimya, matematik, tarih, coğrafya) 485 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmayı istedikleri değerleri belirlemek üzere görüşme formu kullanılmıştır. İçerik analizi sonucu elde edilen verilerin frekans (f) ve yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri 127 farklı değer belirttikleri görülmüştür. Bu değerlerden en çok tercih edilenlerin sırasıyla saygı, dürüstlük, sevgi, sorumluluk, bilimsellik, vatan sevgisi, ahlaki değerler, özgüven, hoşgörü, çalışkanlık, iyi insan olma, Atatürkçü düşünce, çevre bilinci, akılcı olma, başarılı olma, toplum bilinci ve ülke sorunlarına duyarlılık değerlerinin olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerlerin Rokeach (1973) tarafından geliştirilen değer sınıflandırması ile karşılaştırılması sonucunda, öğretmenlerin %10 unu tarafından tercih edilen değerlerin Rokeach ın değer sınıflandırması ile örtüşmediği görülmüştür. Öğretmenlerin tercih ettikleri değerlerden ilk üç sırada yer alan saygı, dürüstlük ve sevgi değerlerinin hem kadın hem de erkek öğretmenler tarafından ilk sıralarda tercih edildiği belirlenmiştir. Araştırmanın bir diğer bulsu ise, saygı, dürüstlük, sevgi, bilimsellik ve sorumluluk değerlerinin tüm alan öğretmenlerinin öncelikli tercihleri arasında yer almış olmasıdır. Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Değer, Değer Eğitimi 1 * Bu çalışma, Ekim 2011 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen Değerler Eğitimi Sempozyumu nda sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.

6 4 Fatma Ünal A Study Regarding the Values Teachers Aim to Give Their Students Abstract: Education is a process in which values are passed on to future generations. The values which the teachers aim to give their students have an important role during this process as they reflect the teachers values and influence the educational process. This study aims to determine the choice of values the secondary education teachers aim to give their students. The total field under survey was the teachers working at governmental secondary schools in Antalya s central districts. 485 teachers from different branches (biology, physics, chemistry, mathematics, history and geography) have been interviewed with an interview form. The frequency (f) and percentage (%) values were calculated from the data derived from the content analysis. The study showed that the teachers aim to give their students 127 different values. The most preferred values, in order of rating were, respect, honesty, love, responsibility, being scientific, patriotism, morality, self-confidence, tolerance, being hard working, being good, Kemalism, environmental consciousness, rationalism, being successful, social awareness, and awareness to the problems of their country. When compared with the Rokeach s value classification (1973), it was seen that the values of 10% of the teachers did not overlap. The first three rated values (respect, honesty, love) were rated top three by both female and male teachers. Respect, honesty, love, responsibility and being scientific were the most rated values by all of the branch teachers. Key Words: Teacher, Value, Value Education Eğitim, en genel tanımıyla bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1972). Günümüzde bilim, teknoloji, sanayi ve ekonomi alanındaki gelişmeler eğitim sürecini de önemli ölçüde etkilemiş ve bazı sosyal problemlerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu sosyal problemlerden birisi de değer kaybı/değer bunalımıdır. Değerlerin eğitim ve toplum hayatında kazandırılması çabaları ve odak noktası haline gelmesi bu bağlamda anlam kazanmaktadır. Eğitim sürecinde çok stratejik bir rolü bulunan öğretmenler için de değerler ve değerlerin kazandırılması üzerinde durulan önemli konuların başında gelmektedir. Değer bireyin, hayattaki hedeflerini, ilkelerini ve davranışsal önceliklerini belirten bilişsel yapılardır (Renner, 2003). Bireyin elde etmek veya kaçınmak için zaman, enerji ve kaynak harcamaya razı olduğu her şey değerlerini ifade etmektedir (Woodsmall, 2003). İnsanlar değerlerle amaçlarını tanımlar ve belirli bir yönde bir davranış tarzı seçer, onlar aracılığıyla kendilerini ve diğerlerini değerlendirirler. Pek çok disiplin tarafından incelenen araştırma konularından olan ve bize yön veren değer, değerler ve değer sistemleri ve kavramı farklı disiplinlerde farklı

7 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme 5 şekillerde tanımlanmıştır. İnsan değerlerinin doğasına ilişkin düşüncelerin büyük kısmı Rokeach ın çalışmalarından etkilenmiştir. Rokeach a (1973) göre değer, kişisel ve toplumsal olarak belirgin bir davranış biçimine veya yaşam amacına ilişkin sürekli bir inançtır. Bireylerin ideal davranış tarzları veya yaşam amaçları hakkındaki inançları olup davranışa farklı şekillerde rehberlik eden çok yönlü standartlar olan değerler, kişiliğin oluşmasında ve bilişsel sistemde daha merkezi bir yer işgal ederler ve bu nedenle de davranışların olduğu kadar tutumların da belirleyicisidirler (Rokeach,1973). Schwartz a (1994) göre değerler, bireyin ya da diğer toplumsal oluşumların yaşamına yol gösterici ilkeler olarak hizmet eden, önemlilikleri farklılık gösteren, arzu edilen amaçlardır. Böylece değerler bireyin yaşamına yön verirken aynı zamanda bir toplumun normlarını da tutarlı bir sistem halinde bütünleştirmeye yardımcı olurlar (Schwartz ve Bilsky, 1987). Değer tanımlarında yaygın olarak bazı özelliklere vurgu yapılmaktadır Schwartz (1992; Akt., Bacanlı, 1999 ) değer kavramıyla ilgili şu özellikleri belirtmiştir. Değer bir kavram veya inançtır, arzu edilir sonuç durum veya davranışlarla ilişkilidir, belirli (özel) durumları aşmaya yöneliktir, davranış ve olayların seçimi veya değerlendirilmesinde yol göstericidir, değerler göreli önemleri açısından sıralanırlar. Değer tanımlarında vurgu yapılan bu özelliklerin yanı sıra bireyin yaşamına yön veren ve toplumsal normları ortaya koyan değerlere yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda değerlerle ilgili olarak farklı sınıflandırmalar yapılmıştır. Bu sınıflandırmalardan en çok bilinen ve kabul edilenler; Schwartz ve Rokeach, tarafından yapılan değer sınıflandırmalarıdır. Schwartz (1992; Akt., Kağıtçıbaşı ve Kuşdil, 2000) değerleri; bireysel ve kültürel olmak üzere, iki düzeyde incelemiştir. Rokeach ın (1973) yaptığı sınıflandırma ise oldukça kapsamlı olup, kendisinden sonra gelen birçok araştırmacı tarafından kabul görmüştür. Bu sınıflandırmaya göre, değerler gaye/amaç değerler (terminal values) (basarı, özgürce seçim, eşitlik, erdem, vb) ve bu değerlerin elde edilmesinde gerekli görülen vasıfları temsil eden vasıta/araç değerler (instrumental values) (cesaret, sorumluluk, gerçeklik, tutku vb) olarak iki düzeyde ele alınmıştır (Rokeach, 1973). Bu sınıflandırmaların da temel alındığı birçok çalışmada değerler, toplumsal, bireysel ve örgütsel açıdan incelenmiştir. Söz konusu araştırmaların ortak amacı, insanların değerlerinin bilinip bilinemeyeceğini belirlemektedir. İnsanların değer, inanç ve tutumlarının

8 6 Fatma Ünal önceden bilinmesinin, davranışlarının tahmin edilmesine ve düzeltilmesine yardımcı olacağı düşünülmüştür (Eren, 1997). Sahip olunan değerler kişinin toplum içerisindeki konumunun belirlenmesinde etkili olmaktadır. Bu değerler sayesinde birey, diğer insanlar ile etkili iletişime geçebilir ve sosyal konumunun belirlenmesi için uygun bir zemin hazırlayabilir. Belirli değerlere ve inançlara sahip olmadan anlamlı ve düzenli bir yaşam sürdürmemiz mümkün değildir. Bireyin etkileşimde bulunduğu kültürün öğeleri üzerine yapılanan değerler her zaman bir seçimi vurgular. İçselleştirilen ve genel kabul gören değerler gelecek kuşaklara aktarılır. Değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında etkili olan unsurlardan birisi de öğretmenlerdir. Öğretmenlerin değerler, değer eğitimi ve değer tercihlerini belirlemek üzere birçok çalışma yapılmıştır (Akkiprik, 2007; Aktepe ve Yel, 2009; Girgin, 2008; Sarı, 2005; Sezgin, 2006; Taşdan, 2010; Yiğittir ve Öcal, 2011). Ayrıca, öğretmenlerin genel özelliklerinin, bilgi, beceri ve tutumlarının, değer tercihlerinin öğrenci davranışlarını etkilediği ile ilgili araştırma bulguları bulunmaktadır (Berliner, 1988; Brophy ve Good, 1986; Dickinson, 1990; Harris, 1998; Hirsch, 2000; Gözütok, 1995; Yıldırım, 1994). Birey değerlerin kazanılması ve içselleştirilmesi sürecinde etkileşimde bulunduğu aile, okul ve toplumsal yapıdaki unsurlardan etkilenir. Eğitim kurumlarında eğitim etkinlikleri, öğrenci davranışlarında istendik değişmeler meydana getirmek üzere, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yönden gelişimini sağlayacak nitelikte planlı ve programlı bir biçimde gerçekleştirilir. Eğitim kurumlarının yazılı resmi eğitim programının yanı sıra yazılı olmayan örtük programları da öğrencilere öngörülen ya da öngörülmeyen davranışları kazandırabilir. Yüksel (2002; Akt., Tuncel 2007), örtük program üzerinde çalışan araştırmacıların, genelde öğrencilerin resmi program dışında üç temel kaynaktan öğrendiklerini ve öğrencilere sunulan bu kaynaklardan her birinin örtük programın kapsamını oluşturduğunu belirtmektedir. Bu üç temel kaynak; (1) eğitim sistemi ve okulun idari, örgütsel, araç ve düzenlemeleri, (2) okul-çevre arasındaki etkileşimler ve (3) sınıf içerisinde öğretmen ile öğrencilerin birbirlerine karşı konum ve etkileşimleridir. Değerlerin de içinde yer aldığı duyuşsal davranışların (duygular, tercihler, değerler, ahlaki kurallar, istek ve arzular, güdüler, yönelimler vb.) kazanılmasında bilişsel alandan yararlanılabilse de örtük program özellikleri duyuşsal davranışları geliştirmede önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte duyuşsal davranışları kazandırmada geliştirmede

9 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme 7 Kohlberg in ahlak eğitimi, Rogers ın hümanist eğitimi, Sonnier ve arkadaşlarının bütüncü eğitimi, değer açıklama ve değer analizi, gibi farklı duyuşsal eğitim yaklaşımlarını doğurmuştur (Bacanlı, 1999). Eğitim kurumlarının her kademesinde görev yapan öğretmenler, hem o eğitim kurumunun resmi programını yürütürken hem de örtük program özelliklerinin ana unsurlarından birisi olarak etkileşimde bulunduğu öğrencilerin gelişim dönemi özelliklerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmelerinde önemli rol oynarlar. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde okul ve öğretmenlere, öğrencilerin bulundukları gelişim ödevlerini yerine getirerek sağlıklı bir gelişme göstermelerinde önemli roller düşmektedir. Öğretmen, okulda eğitim-öğretim faaliyeti yaparken kendi bilgi ve becerisinin yanında değerlerini de öğrencilerine aktarır. Aynı zamanda onların kendi değerlerini içselleştirip, değerler sistemini olgunlaştırabilmesinde etkin rol oynar. Bu süreçte öğretmenlerin sahip oldukları değerler önem kazanmaktadır. Çoğu ülkede olduğu gibi, ülkemizde de, tartışma konusu olan değer değer kaybı/değer bunalımı ve öğrencilere kazandırılacak değerler konusunda yapılan çalışmalarda özellikle ortaöğretim kurumlarına devam eden gençlerdeki değer kaybına dikkat çekilmektedir. Tokdemir (2007) ortaöğretim öğretmenleri ile yaptığı çalışmada, öğretmenlerin değer eğitiminde çeşitli problemlerle karşılaştıkları bunların, sırasıyla öğrenciden kaynaklanan (%45), öğretmen ve idareden kaynaklanan (% 8), çevreden kaynaklanan (% 38), müfredattan kaynaklanan (% 5), eğitim sisteminden (% 4)kaynaklanan problemler olduğu belirtilmiştir. Bu çalışma verilerinde de görüldüğü gibi öğretmenlerin azımsanmayacak bir bölümü değer eğitimindeki problemin çoğunlukla öğrencilerden kaynaklandığını belirtmektedir. Aynı şekilde, ergenlik dönemi özelliklerini gösteren bu yaş grubu öğrencilerde görülen değer kaybı nedenleri arasında da doğrudan öğrencileri hedef gösteren bir anlayış söz konusudur. İşte bu noktada öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerler, öğretmenlerin değer eğilimlerini ortaya koyması aynı zamanda öğrencilerinde görmek istedikleri değerlere vurgu yapması ve eğitim sürecini etkilemesi açısından önem taşımaktadır. Problem Bu çalışma, orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değer tercihlerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

10 8 Fatma Ünal Öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerler, Rokeach tarafından kullanılan (amaç ve araç) değer sınıflamasına uyumluluk göstermekte midir? Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre, öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerler farklılık göstermekte midir? Öğretmenlerin alanlarına göre, (biyoloji, fizik, kimya, matematik, tarih, coğrafya) öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerler farklılık göstermekte midir? Yöntem Araştırma Modeli Bu araştırma, orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değer tercihlerini belirlemek amacıyla yapılmış nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma, gözlem görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik betimsel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu çalışmada verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, verilerin çözümlenmesi amacıyla ise içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde daha önceden belirlenmiş sorular vardır. Bu yöntemin en önemli özellikleri, soruların belirli bir sırayı takip etmemesi, daha önceden belirlenmeyen ek soruların sorulabilmesi ve daha esnek bir yapıya sahip olmasıdır. İçerik analizi yoluyla ise veriler tanımlanmaya, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışılır. Birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek organize edilir (Yüksel, Mil ve Bilim, 2007). Çalışma Grubu Araştırma evrenini, Antalya merkez ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, bu okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerden tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 485 (234 kadın, 251 erkek) öğretmen oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görev yaptıkları orta öğretim kurumları; genel lise ve anadolu meslek lisesi (16), endüstri meslek lisesi (3) ve anadolu meslek lisesi (1), ticaret meslek lisesi

11 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme 9 (1), imam hatip lisesi ve anadolu imam hatip lisesi (3), kız meslek lisesi (1), anadolu turizm ve otelcilik meslek lisesi (1) olmak üzere farklı türde toplam 25 orta öğretim kurumudur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 Öğretmenlerin Demografik Özellikleri Alan F % Hizmet Süresi F % Biyoloji 59 12,2 5 altı 8 1,6 Fizik 66 13, ,0 Kimya 76 15, ,5 Matematik , ,7 Tarih 81 16, ,5 Coğrafya 92 19,0 26 üstü 47 9,7 Toplam ,0 Toplam ,0 Yaş F % Cinsiyet F % 25 altı ,3 Kadın , , , ,0 Erkek ,8 46 üstü ,9 Toplam ,0 Toplam ,0 Tablo 1 de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerin %12,2 si biyoloji (59), % 13,6 sı fizik (66), %15,7 si kimya (76), %22,9 u Tablo matematik 2 (111), %16,7 si tarih (81), %19 0 u coğrafya (92) öğretmenidir. Öğretmenlerin Öğretmenlerin Öğrencilerine % 48, Kazandırmak 2 si kadın (234), İstedikleri %51, Değerler 8 I erkek (251) dir. Öğretmenlerin çoğunluğu %33, 0 ü, yaş aralığındadır. İkinci Değerler F % sırada yer alan 46 yaş üstü öğretmenlerin oranı %21, 9 dur yaş aralığındaki Saygı öğretmenlerin oranı ise %4, 2603 dür. Öğretmenlerin 53,6 hizmet sürelerine Dürüstlük bakıldığında ise çoğunluğun %30,5 nin ,1 yıl hizmet süresi Sevgi ,6 olduğu, ikinci sırada %29,7 nin yıl hizmet süresi olanların yer Sorumluluk ,0 aldığı, hizmet süreleri en az (5 ve altı %1,6) olanlar ile hizmet süreleri Bilimsellik 99 20,4 en yüksek Vatan olanların sevgisi (26 ve üstü %9,7) oranlarının 93 diğerlerinden 19,2 daha az olduğu Ahlaki görülmektedir. değerlere sahip olmak 82 16,9 Özgüven 79 16,3 Veri Hoşgörü Toplama Aracı 64 13,2 Bu Çalışkanlık araştırmada; öğretmenlerin 52 öğrencilerine 10,7 kazandırmak istedikleri değer tercihlerini belirlemek için çalışmaya katılan öğretmenler tarafından cevaplanmak üzere öğrencilerinize kazandırmak istediğiniz

12 10 Fatma Ünal değerler nelerdir? sorusunun yer aldığı bir form kullanılmıştır. Öğretmenler, kendilerine sunulan bu forma tek bir değer yazdıkları gibi birden fazla değer de belirtmişlerdir. Veri Toplama Süreci Bu araştırmanın verileri, eğitim öğretim yılında Antalya il merkezinde bulunan orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden (485) yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın Güvenirlik ve Geçerlik Kanıtları Nitel araştırmalarda geçerliği oluşturmayı sağlayan en önemli özellikler, araştırma alanına yatkınlık, yüz yüze görüşmeler yoluyla ayrıntılı ve derinlemesine bilgi toplama, gözlemler yoluyla doğrudan ve olayın geçtiği doğal ortam içinde bilgi toplama, uzun süreli bilgi toplama ve elde edilen bilgilerin doğrulanması için alana geri gidebilme ve ek bilgi toplama olanağının olmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırmada, çalışmaya katılanlardan doğrudan bilgi alınmış ve veriler değerlendirilmiştir. Verilerin Analizi Araştırmada veriler, nitel araştırma yöntemlerinden olan görüşme yöntemi kullanılarak, Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Her birey için ayrı ayrı düzenlenen veriler; öğretmenlerin demografik özelliklerine göre değerlendirilmiş (cinsiyet, alan) ve Rokeach tarafından kullanılan (amaç ve araç) değer sınıflamasına göre karşılaştırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans (f ) ve yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Bulgular Öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değer tercihlerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, öğretmenler

13 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme Tablo 1 Öğretmenlerin Demografik Özellikleri öğrencilerine Alan kazandırmak F % istedikleri Hizmet değerleri Süresi görüşme F formuna % yazarak belirtmişler, Biyoloji birden 59 fazla 12,2 değer tercihinde 5 altı bulunabilmişlerdir. 8 1,6 Değerlerle ilgili Fizik ifadeler belirlenirken 66 13,6 öğretmenlerin 6-10 formlara 63 yazdıkları 13,0 değer Kimya 76 15, ,5 ifadeleri Matematik dikkate alınmıştır , ,7 Tarih Çalışmaya 81 katılan 16,7 öğretmenlerin görüşme 75 formlarında 15,5 127 değer ifadesine Coğrafya yer verdikleri 92 19,0 görülmüştür. 26 üstü Bu değer 47 ifadelerinin 9,7 görüşme Toplam ,0 Toplam ,0 formlarında belirtilme sayısı arasında değişmekte olup, oransal olarak Yaş %53,6- %0,1 F arasında % değişmektedir. Cinsiyet Belirtilen F % değer ifadeleri iki 25 kısımda altı ele alınmıştır. - - Öncelikle öğretmenlerin %10 undan daha ,3 Kadın ,2 fazlası tarafından 96 belirtilen 19,8 değer ifadeleri, daha sonra ise öğretmenlerin %10 undan daha 160 az bir 33,0 kısmı tarafından belirtilen değer ifadelerine bakılmıştır ,0 Erkek ,8 46 üstü ,9 Toplam Öğretmenlerin 485 öğrencilerine 100,0 Toplam kazandırmak 485 istedikleri 100,0 değerlerden en fazla tercih ettikleri değerler sıralamasında, öğretmenlerin %10 undan daha fazlası tarafından belirtilen değerler tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerler Değerler F % Saygı ,6 Dürüstlük ,1 Sevgi ,6 Sorumluluk ,0 Bilimsellik 99 20,4 Vatan sevgisi 93 19,2 Ahlaki değerlere sahip olmak 82 16,9 Özgüven 79 16,3 Hoşgörü 64 13,2 Çalışkanlık 52 10,7 Tablo 2 de görüldüğü gibi öğretmenlerin %10 undan daha fazlası tarafından belirtilen değer ifadeleri, saygı (%53,6), dürüstlük (%51,1), sevgi (%33,6), sorumluluk (%21), bilimsellik (%20,4), vatan sevgisi (%19,2), ahlaki değerlere sahip olmak (%16,9), özgüven (%16,3), hoşgörü (%13,2), çalışkanlık (%10,7) olarak belirtilmiştir. Öğretmenlerin %10 undan daha az bir kısmı tarafından belirtilen ancak frekansı 10 ve daha fazla olan değer ifadeleri ise, iyi insan olma, Atatürkçü düşünce, çevreye karşı duyarlı olma, akılcı olmak, toplum bilinci, ülke sorunlarına duyarlı olma, başarılı olma, çağdaşlık, sosyal uyum, paylaşım, demokratik 11 1

14 12 Fatma Ünal olma, adil olma, yararlı olma, iyimserlik, azim, aile kavramı, barış, yardımseverlik ve planlı olma değerleridir. Rokeach (1973) sınıflandırmasına göre, öğretmenler tarafından tercih edilen (amaç ve araç) değerler tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlerin Rokeach (1973) Sınıflandırmasına Göre Dağılımı Amaç değerler Araç değerler f % f % Rahat bir hayat - - Hırslı/istekli - - Heyecanlı bir hayat - - Ufku geniş olma - - Başarma hissi Kabiliyetli - - Barış içinde bir 11 2,3 Neşeli - - dünya Güzellikler dünyası - - Temiz - - Eşitlik 3,6 Cesaretli - - Aile güvenliği Affedici Özgürlük 1,2 Yardımsever Mutluluk 3,6 Dürüst İç huzuru - - Hayal gücü kuvvetli 2,4 Gerçek sevgi Bağımsızlık - - Ulusal güvenlik - - Entelektüel - - Zevk - - Mantıklı - - Kurtuluş - - Sevgi dolu/sevecen - - Öz saygı 3. 6 İtaatkâr - - Sosyal tanınma - - Kibar 2,4 Gerçek dostluk 1,2 Sorumlu Bilgelik/hikmet - - Öz kontrol - - Tablo 3 de görüldüğü gibi öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmayı istedikleri değerler, Rokeach ın sınıflandırmasına göre değerlendirildiğinde, öğretmenlerin en fazla tercih ettiği birçok değerin, Rokeach sınıflandırmasında yer almadığı görülmektedir. Çalışmada öğretmenler tarafından en fazla tercih edilen 10 değer içerisinde (Tablo 2), Rokeach sınıflandırmasındaki amaç ve araç değerlerden sadece dürüstlük, sevgi ve sorumluluk değerlerinin yer aldığı belirlenmiştir. Bu durum kültürel farklılıkların değer tercihlerinde etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir. Öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerlerden frekansı 10 ve daha fazla olan değerlerin öğretmenlerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzde değerleri tablo 4 de yer almaktadır.

15 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme 13 Tablo 4 Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerler Kadın (n:234) Erkek (n:251) f % f % Saygı Dürüstlük ,6 Sevgi Sorumluluk Bilimsellik Vatan sevgisi Ahlaki değerlere sahip olmak Özgüven Hoşgörü Çalışkanlık İyi insan olma 19 8, Atatürkçü düşünce Çevreye karşı duyarlı olma Akılcı olmak Toplum bilinci ,8 Ülke sorunlarına duyarlı olma Başarılı olma 15 6,4 4 1,6 Demokratik olma 4 1,7 11 4,4 Çağdaşlık Sosyal uyum Paylaşım 8 3, Adil olma Yararlı olma İyimserlik Azim Aile kavramı ,0 Barış 5 2,1 6 2,4 Yardımseverlik 7 3,0 4 1,6 Planlı olma Tablo 4 de görüldüğü gibi öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerlerden frekansı 10 ve daha fazla olan değerlerden, saygı, dürüst olmak/ dürüstlük, sevgi değerlerinin hem kadın hem erkek öğretmenler tarafından ilk üç sırada belirtildiği belirlenmiştir. Bununla birlikte bayan öğretmenlerin, saygı, dürüstlük, sorumluluk, ahlaki değerlere sahip olmak, özgüven, hoşgörü, toplum bilinci gibi değerleri erkek öğretmenlere göre daha fazla belirtikleri, erkek öğretmenlerin ise, bilimsellik, vatan sevgisi, iyi insan olma, Atatürkçü düşünce, akılcı olmak gibi değerleri daha fazla belirttikleri görülmüştür.

16 14 Fatma Ünal Öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerlerden frekansı 10 ve daha fazla olan değerlerin öğretmenlerin meslek alanlarına göre frekans ve yüzde değerleri tablo 5 de yer almaktadır. Tablo 5 Öğretmenlerin Mesleki Alanlarına Göre Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerler Biyoloji (n:59) Fizik (n:66) Kimya (n:76) Matematik (n:111) Tarih (n:81) Coğrafya (n:92) f % f % f % f % f % f %.Saygı Dürüstlük Sevgi 22 37, , , ,8: 30 36, ,5 Sorumluluk 8 13, , , ,1 9 10, ,8 Bilimsellik 14 23, , , , , ,7 Vatan sevgisi 9 15, , ,8 9 8, , ,4 Ahlaki değerle 12 20, , , , ,5 9 10,1 sahip olmak Özgüven 5 8, , , ,9 6 7, ,6: Hoşgörü 8 13,6 5 7, , , , ,2 Çalışkanlık 8 13,6 3 4, ,6 10 9,0 8 9, ,4 İyi insan olma 4 6,8 6 9,1 5 6,5 7 6, , ,1 Atatürkçü 1 1, , , ,8 5 5,6 düşünce Çevreye karşı ,5 7 9, ,6 8 9,0 duyarlı olma Akılcı olmak 2 3,4 6 9,1 3 3,9 6 5,4 6 7,2 6 6,7 Toplum bilinci 3 5,1 1 1,5 2 2,6 6 5, ,7 3 3,4 Ülke sorunlar 6 10,2 3 4, ,4 5 6,0 7 6,0 duyarlı olma Başarılı olma 1 1,7 6 9,1 7 9,1 5 4, Çağdaşlık ,5 5 6,5 2 1,8 2 2,4 4 4,5 Sosyal uyum 1 1,7 1 1, ,3 3 3,6 7 7,9 Demokratik 1 1,7 2 3,0 2 2, ,0 5 5,6 olma Paylaşım 2 3,4 2 3,0 3 3,9 5 4,5 1 1,2 5 5,6 Adil olma 3 5,1 4 6, ,6 1 1,2 1 1,1 Yararlı olma 1 1,7 1 1,5 5 6,5 1,9 4 4,8 1 1,1 İyimserlik ,6 1 1,3 5 4, ,1 Azim 1 1,7 1 1,5 1 1,3 1, ,0 Aile kavramı ,9 4 3,6 4 4,8 1 1,1 Barış 2 3, ,2 3 3,4 Yardımseverlik 3 5,1 1 1, ,9 1 1,2 5 5,6 Planlı olma ,8 1,9 1 1,2 2 2,2

17 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme 15 Tablo 5 incelendiğinde, öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerlerden frekansı 10 ve daha fazla olan değerlerden, saygı, dürüstlük, sevgi, bilimsellik ve sorumluluk değerlerinin tüm alanlarda öğretmenlerin %10 undan fazlası tarafından belirtildiği görülmektedir. Öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerlere öğretmenlerin alanlarına göre ayrı ayrı bakıldığında ise, bu değerlerin kazandırılmasının tüm alan öğretmenlerince belirtildiği, ayrıca alan öğretim programlarında yer alan bazı değerlerin de belirtildiği görülmektedir. Biyoloji öğretmenlerinin; saygı (%61,0), dürüstlük (%49,2), sevgi (%37,3), bilimsellik (%23,7), çevreye karşı duyarlı olma (%27,1), ahlaki değerlere sahip olmak (% 20,3) vatan sevgisi (% 15,3), hoşgörü (% 13,6), çalışkanlık (%13,6), ülke sorunlarına duyarlı olma (% 10,2) değerlerini, Fizik öğretmenlerinin; dürüstlük (%51,5), saygı (%45,5), sevgi (33,3), bilimsellik (%25,8), ahlaki değerlere sahip olmak (22,7), özgüven (22,7), sorumluluk (%16,7), vatan sevgisi (%15,2) değerlerini, Kimya öğretmenlerinin; dürüstlük (54,5), saygı (48,1), sorumluluk (28,6), bilimsellik (26,0), ahlaki değerlere sahip olmak (%24,7), sevgi (%24,7), vatan sevgisi (%20,8), hoşgörü (%15,6), çalışkanlık (%15,6), özgüven (% 14,3) değerlerini, Matematik öğretmenlerinin; saygı (%67,6), dürüstlük (%53,2), sevgi (%37,8), sorumluluk (%26,1), bilimsellik (%18,9), özgüven (%18,9), ahlaki değerlere sahip olma (%13,5), hoşgörü (%12,6), Atatürkçü düşünce (%10,8) değerlerini, Tarih öğretmenlerinin; saygı (%50,6), vatan sevgisi (%45,8), dürüstlük (%43,4), sevgi (% 36,1), hoşgörü (%18,1), bilimsellik (%15,7), iyi insan olma (%15,7), toplum bilinci (%15,7), ahlaki değerlere sahip olma (%14,5), Atatürkçü düşünce (%14,5), sorumluluk (%10,8) değerlerini Coğrafya öğretmenlerinin; dürüstlük (%53,9), saygı (%44,9), sevgi (%31,5), sorumluluk (%25,8), özgüven (%23,6), bilimsellik (%15,7), vatan sevgisi (%12,4), çalışkanlık (%12,4), hoşgörü (%11,2), iyi insan olma (% 10,1), ahlaki değerlere sahip olmak (% 10,1) değerlerini belirttikleri görülmektedir.

18 16 Fatma Ünal Sonuç ve Öneriler Öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerlerin belirlenmesi amacıyla yürütülen bu çalışmaya, eğitimöğretim yılında Antalya merkez ilçelerinde bulunan resmi orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler (485) katılmıştır. Araştırma bulgularına, çalışmaya katılan öğretmenlerin görüşme formuna yazdıkları bilgilerden elde edilen verilerin çözümlenmesiyle ulaşılmıştır. Değer kavramının sosyal bilimlerin merkezinde bir kavram olduğunu ifade eden Rokeach a (1973) göre değer, Bazı davranış ve amaçları diğer davranış ve amaçlardan ya bireysel ya da sosyal olarak daha tercih edilebilir bulan, sürekliliği olan inançlardır. Bu tanımda da belirtildiği gibi bireylerin tercihlerini yansıtan değerler, bu çalışmada öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değer tercihleri olarak, görüşme formlarına belirttikleri 127 değer ifadesi olarak ortaya konulmuştur..öğretmenler tarafından belirtilen bu değer tercihlerinden, öğretmenlerin %10 u tarafından belirtilen değerlerin sırasıyla; saygı, dürüstlük, sevgi, sorumluluk, bilimsellik, vatan sevgisi, ahlaki değerlere sahip olmak, özgüven, hoşgörü, çalışkanlık olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin %10 undan daha az bir kısmı tarafından belirtilen ancak frekansı 10 ve daha fazla olan değerler ise, iyi insan olma, Atatürkçü düşünce, çevreye karşı duyarlı olma, akılcı olmak, toplum bilinci, ülke sorunlarına duyarlı olma, başarılı olma, çağdaşlık, sosyal uyum, paylaşım, demokratik olma, adil olma, yararlı olma, iyimserlik, azim, aile kavramı, barış, yardımseverlik, planlı olma olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin değer tercihlerini belirlemek üzere yapılan bazı çalışmalarda bu çalışma bulgularıyla örtüşen bulgular olduğu görülmüştür. Kiracı ve Karalar ın (2010), bireysel değerlerin sürdürülebilirliği üzerine öğretmenlerle yaptığı çalışmada da araştırmaya katılan öğretmenlerin en fazla önem yüklediği değerler sırasıyla, aile güvenliği, ulusal güvenlik ve sağlıklı olma değerleridir. Bunların ardından, toplumsal adalet, anlamlı bir hayat, dürüstlük, anne-babaya ve yaşlılara saygı göstermek ve mahremiyet değerleri gelmektedir. Bu bulgular, öğretmenlerin toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan saygı, dürüstlük, sevgi gibi değerler ile güvenliğine ilişkin değerlere yaşamlarında önem verdiğini göstermektedir. Dönmez ve Cömert in (2007) ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin sahip olduğu değerlere ilişkin

19 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme 17 algılarını belirlemek üzere yaptıkları çalışmada, öğretmenlerin en çok önemsedikleri değerlerin mutlu bir evlilik ve ailemle birlikte vakit geçirmek olduğu belirlenmiştir. Taşdan ın (2010), ilköğretim okulu öğretmenlerinin bireysel değerleri ile okulun örgütsel değerleri arasındaki uyum düzeyini ortaya koymak amacıyla yaptığı çalışmada, resmi ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin en çok önem verdikleri beş bireysel değerin sırasıyla; adalet, dürüstlük, insan odaklı olmak, güven ve çalışkanlık değerleri olduğu, öğretmenlere göre okul kültürü içerisinde en çok önem verilen beş örgütsel değerin ise başarı, çalışkanlık, dürüstlük, kalite ve insan odaklı olmak değerleri olduğu belirlenmiştir. Aktepe ve Yel in (2009), ilköğretimde çalışan öğretmenlerin değer yargılarını belirlemek amacıyla yürüttükleri çalışmada da öğretmenlerin en çok toplumsal adalet, ulusal güvenlik, aileye değer vermek, sağlıklı olmak, gerçek arkadaşlık, dürüst olmak, sorumluluk sahibi olmak ve eşitlik gibi değerleri tercih ettikleri en az ise, dünya islerinden el ayak çekmek, zengin olmak, sosyal güç sahibi olmak, otorite sahibi olmak, hırslı olmak, heyecanlı bir yaşantı sahibi olmak, itaatkâr olmak ve istek ve arzularının doyurulması anlamına gelen zevk gibi değerleri tercih ettikleri tespit edilmiştir. Bu çalışma bulgularında da benzer değer tercihleri yer almakla birlikte bu değerlerin önem sıralarının değiştiği görülmektedir. Çeşitli amaç ve hedeflerin göreceli önemini belirleyen değerler; bireyin dikkat ve çabalarını ihtiyaçlara yöneltmektedir. Bu nedenle, ihtiyaçlar ile eylemler arasındaki ilişki değerlere göre şekillenmektedir (Woodsmall, 2003). Schwartz (2006; Akt., Kiracı ve Karalar, 2010), değerlerle ilgili olarak, Değerlerimizi düşündüğümüz zaman, aslında güvenlik, bağımsızlık, bilgelik, başarı, iyilik ve zevk vb. gibi yaşamımızda nelerin önemli olduğunu düşünürüz. Hepimiz, farklı önem derecelerine sahip çok sayıda değeri barındırmaktayız. Belirli bir değer, bir kimse için çok önemli iken, bir başkası için önemsiz olabilir açıklamasını yapmıştır. Schwartz ın da ifade etmeye çalıştığı gibi, değerler arasında bir üstünlük ve öncelik ilişkisi söz konusudur. Bireyler birbirlerinden farklı önem derecesinde değerlere sahiptir. Öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerlerin Rokeach (1973) tarafından geliştirilen değer sınıflandırması ile karşılaştırılması sonucunda, öğretmenlerin %10 unu tarafından tercih edilen değerlerin bu çalışmada elde edilen verilerle çok uyuşmadığı görülmüştür. Rokeach ın sınıflandırmasında yer alan amaç ve araç

20 18 Fatma Ünal değerlerden sadece dürüstlük, sevgi ve sorumluluk değerlerinin olduğu belirlenmiştir. Yiğitter ve Öcal ın (2010) ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin değer yönelimlerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada öğrenciler, kendilerinde ve çevrelerindeki insanlarda görmek istedikleri özellikleri belirtmişler, öğrencilerin belirttikleri değerler Rokeach tarafından geliştirilen değer sınıflandırması ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada da öğrencilerin en fazla tercih ettikleri 13 değerden, Rokeach ın sınıflandırmasındaki değerlerden sadece 5 değerin (dürüstlük, yardımseverlik, hoşgörülü olma, temizlik ve sevgi) olduğu tespit edilmiştir. Değerler, kişilerin davranış biçimlerini etkileyen normatif standartlardır. Kültüre ilişkin iyi/kötü, güzel/çirkin vb. şekilde değerlendirilen fikirler, o kültüre ait değerleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, insanlık tarihi boyunca her toplumun çeşitli değerleri benimsediği görülmektedir (Atay, 2003). Bireysel değerler kültürün ya da sosyal sistemin ürünü olarak kabul edilmektedir. Çünkü kültür bireylerin davranışlarını onlara aşıladığı ve öğrettiği değerler aracılığıyla etkilemektedir (Uyguç 2001). Değerler kültürlere göre farklılık gösterebileceği gibi kültürlere göre aynı değerlere yüklenen değer de farklı olabilir. Bu bağlamda Rokeach (1973) değer sınıflandırmasının Türk toplumunun değer tercihlerini tam olarak yansıtmadığı söylenebilir. Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre değer tercihlerine bakıldığında, öğretmenlerin en çok tercih ettikleri değerlerden ilk üç sırada yer alan saygı, dürüstlük ve sevgi değerlerinin hem kadın hem de erkek öğretmenler tarafından ilk sıralarda belirtildiği görülmüştür. Cinsiyetin değerler üzerindeki etkisini araştıran pek çok araştırma yapılmıştır. Yılmaz ın (2009), öğretmenlerin değer tercihlerinin bazı değişkenler açısından incelemek üzere yürüttüğü çalışmasında kadın öğretmenlerin erkek öğretmelere göre daha fazla evrensellik, yardımseverlik, uyum ve güvenlik değerlerini tercih ettikleri görülmüştür. Aydın nın (2005), üniversite öğrencileri ile yürüttüğü çalışmada ise, kızların en önemli gördükleri araçsal değerler; dürüstlük, bağışlayıcılık, sorumluluk sahibi olma, geniş görüşlülük ve mantıklılık olduğu görülmüş, Erkekler, değer tercihlerinde yalnızca kızlarda önemli olan sorumluluk sahibi olma değeri yerine cesaretlilik araçsal değerini koyarak farklılaşmışlardır. Kız ve erkeklerin önemli gördükleri araçsal değerlerin tercih ortalamalarının benzeşmesi ilgi çekici bulunmuştur. Cinsiyetin değerler üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar, cinsiyet baz alındığında erkeklerin daha çok araçsal ve maddesel değerlere önem

21 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme 19 veren eril özelliklere sahip olarak (otokratik, bağımsızlık, rasyonellik, risk alma, baskın olma, atılganlık vb.) kadınların ise duygu ve düşüncelerini kolay ifade edebilen ve sıcak ilişkiler kurma eğilimli dişil özellikler (demokratik, duygusallık, toplulukçu, insanı dikkate alma v.b.) gösteren bireyler olarak sosyalleştikleri için erkeklerin daha bireysel, kadınların ise daha toplulukçu değerler eğilimine sahip olduğunu göstermektedir (Bayhan, 2002; Feather, 1998; Hofstede, 1996; Myyry ve Helkama, 2001). Bu çalışmada beklentilerin aksine, cinsiyetle ilgili bazı bulgular farklılıklardan çok benzerliklere işaret etmektedir. Örn: Öğretmenlerin en çok tercih ettikleri değerlerden ilk üç sırada yer alan saygı, dürüstlük ve sevgi değerlerin hem kadın hem de erkek öğretmenler tarafından ilk sıralarda belirtilmiş olması. Bu durum öğretmenlerin benzer konum ve rollerinin bir sonucu olabilir. Bununla birlikte, bu çalışmada da diğer çalışma bulgularını destekler nitelikte veriler elde edilmiştir. Bayan öğretmenlerin, saygı, dürüstlük, sorumluluk, ahlaki değerlere sahip olmak, özgüven, hoşgörü, toplum bilinci gibi değerleri erkek öğretmenlere göre daha fazla belirtikleri, erkek öğretmenlerin ise, bilimsellik, vatan sevgisi, iyi insan olma, Atatürkçü düşünce, akılcı olmak gibi değerleri daha fazla belirttikleri görülmüştür. Bu bulgular doğrultusunda bayan öğretmenlerin sorumluluk, hoşgörü ve toplum bilinci değerlerini erkek öğretmenlerden daha fazla tercih etmeleri ile erkek öğretmenlerin ise bilimsellik ve akılcı olmak gibi değerlerini bayan öğretmenlere göre daha fazla tercih etmelerinin toplumsal cinsiyet rollerini destekler nitelikte olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin mesleki alanlarına göre değer tercihlerine bakıldığında ise, tüm alan öğretmenlerinin saygı, dürüstlük, sevgi, bilimsellik ve sorumluluk değerlerini ilk sıralarda tercih ettikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmak istedikleri değerlere, öğretmenlerin alanlarına göre ayrı ayrı bakıldığında ise, bu değerlerin yanı sıra, alan öğretim programlarında yer alan bazı değerlerin de ifade edildiği belirlenmiştir. Örn: Biyoloji öğretmenleri ülke sorunlarına duyarlı olma, çevreye karşı duyarlı olma, fizik öğretmenleri bilimsellik, kimya öğretmenleri bilimsellik matematik öğretmenleri saygı, sevgi, dürüstlük, hoşgörü, tarih öğretmenleri, vatan sevgisi, hoşgörü, iyi insan olma, toplum bilinci, ahlaki değerlere sahip olma, Atatürkçü düşünce,coğrafya öğretmenleri, saygı, sevgi, sorumluluk, bilimsellik, vatan sevgisi, hoşgörü değerlerini ilk sıralarda belirttikleri görülmüştür

22 20 Fatma Ünal tr/programlar.asp. Tarih öğretiminin değerler açısından önemi ile ilgili yapılan bir çalışmada, öğretmenlerin (%59) tarih dersinde öğrencilere kazandırılacak en önemli değer olarak vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik değerlerini kategorize ettikleri belirlenmiştir (Tokdemir 2007). Bu çalışmada da vatan sevgisi tarih öğretmenleri tarafından ilk sıralarda belirtilen değerler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla öğretmenlerin kendi alan programlarının öngördüğü değerleri de kazandırmak istedikleri görülmektedir. Eğitimde taklit, model alma ve duygudaşlık yapma önemli bir yer işgal eder. Ahlâkın öğrenilmesi doğrudan kişinin benliği; benlik ise sosyal bir çevrede gelişir. Ahlâk insanlar arasındaki münasebetleri düzenleyen bir kaideler sistemi olduğuna göre, sosyal ilişkilerin olduğu her yer, aile, okul ve çevre ahlâkî edimlerin oluşumunda önemlidir (Güngör, 1995). Tutumlar model alma yolu ile öğrenmeden oldukça fazla etkilenmektedir. Eğitim ortamlarında öğretmenler, öğrenciler için iyi birer model olabilirler. Bu bağlamda öğretmenlerin de öğrencilere kazandırmayı istedikleri değerlerle uyuşan tutarlı davranışları sergilemesi önem kazanmaktadır. Bununla birlikte öğretmenler eğitim ortamında bir güven ortamı oluşturarak öğrencilerin bireysel farklılıklarını temel alan uygun yöntem ve yaklaşımları kullanarak öğrencilerin, hedeflerini belirlemelerine ilgilerini geliştirmelerine ve değerlerini oluşturmalarına işlevsel olarak rehberlik edebilirler. Okullardaki eğitim öğretim süreci ve eğitimin bileşenleri değerlerin kazanılmasında merkezi bir role sahiptir. Orta öğretim kurumlarının yeni hazırlanan öğretim programlarında duyuşsal hedeflerin kazandırılmasına dikkat çekilmektedir. Okulda değerlerin kazanımı tek bir dersin konusu olarak ve sadece öğretmenlerin sorumluluğunda olan bir konu olarak ele alınamaz. Her ders ve okul kültürünün istenen değerlerin kazanımına katkı sağlaması gerekmektedir. Değerler eğitimi konusunda öğretmenler dahil olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının gayret içerisinde olması son derece önemlidir. Ancak ülkemizde son yıllarda her kademedeki eğitim kurumunda görülen değerleri öğretelim gayreti ne ihtiyatla yaklaşılması gerekmektedir. Değerlerin kazanımı sürecinde, değerlerin nasıl kazanıldığı ve nasıl kazandırılacağı konusunda bilimsel temellerden yoksun, didaktik yollarla değerlerin öğretilebileceği gibi kanı ve uygulamalar değerlerin kazanılmasını engelleyebilmektedir.

23 Öğretmenlerin Öğrencilerine Kazandırmak İstedikleri Değerlere Yönelik Bir İnceleme 21 Değerler bireylerin çevresiyle etkileşimi sonucunda içselleştirilerek kazanılır. Bireyin eylemlerini yönlendirdiği kalıcı yargı ve standartlar olan değerlerin kazanılması sürecinde yakın ve uzak çevresinin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu nedenle değerlerin didaktik yollarla değil, yaşamın içerisinde yer verilerek kazandırılmasında toplumsal bir bilinç oluşturulması gerekmektedir. Öğrencilere, yaşamda ve yaşamın doğal bir uzantısı olan okullarda, değerleri işlevsel olarak kazanabilecekleri ortamlar sunulmalı, okulların sevilen-tercih edilen bir öğrenme merkezi haline getirilmesi için, okulların fiziki yapıları planlanırken ve çevre düzenlemeleri yapılırken öğrencilerin değerleri doğal bir şekilde hayata geçirebilecekleri fırsatları verecek şekilde düzenlemeler yapılmalıdır. Öğretmenlerin öğrencilerin gelişimsel özelliklerine göre değerlerin kazanımı konusundaki temel bilgilere sahip olması sağlanmalıdır. Bunun için; öğretmen yetiştiren lisans programlarında değerler eğitimi konularını içeren derslere yer verilmelidir. Alanda çalışan öğretmenler değerler eğitimi konusunda hizmet içi eğitimden yararlandırılmalıdır. Bu çalışma orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öğrencilere kazandırmak istedikleri değerleri belirlemek üzere planlanmış ve yürütülmüştür. Öğretmenlerin belirttikleri bu değerlerin kazandırılması sürecinde öğretmenlerin ve alan derslerinin önemi, işlevi ile derslerin etkin bir şekilde yürütülmesi üzerine yeni çalışmaların yapılması gerekmektedir.

24 22 Fatma Ünal Kaynaklar / References Akkiprik,G. B. (2007). Genel lise öğretmenlerine göre karakter eğitimi yoluyla öğrencilere kazandırılacak değerler: Çok boyutlu bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, EBE, İstanbul. Aktepe, V.ve Yel, S. (2009).İlköğretim öğretmenlerinin değer yargılarının betimlenmesi. Kırşehir ili örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), Atay, S. (2003). Türk yönetici adaylarının siyasal ve dini tercihleri ile yaşam değerleri arasındaki ilişki. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), Aydın, A. (2005). Dil ve tarih coğrafya fakültesi öğrencilerinin değer hiyerarşileri ile ilahiyat fakültesi öğrencilerinin değer hiyerarşilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, SBE, Ankara. Bacanlı, H. (1999). Duyuşsal davranış eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Bayhan, P. (2002), Kadın yöneticilerde liderlik davranışlarının toplumsal roller açısından incelenmesine yönelik bir alan araştırması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Ankara. Berliner, D. C. (1988). Effective classroom management and instruction: A knowledge base for consultation. In J. L. Graden, J. E. Zins, & M. J. Curtis (Eds.), Alternative educational delivery systems: Enhancing instructional options for all students ( ). Washington, DC: National Association of School Psychologists. Brophy, J. E.& Good, T. L. (1986). Teacher behavior and student achievement. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (PP ). New York: Macmillan. Dickinson, D. J. (1990). The relation between ratings of teacher performance and student learning. Contemporary Educational Psychology, 15, Dönmez, B. ve Cömert, M. (2007). İlköğretim okulu öğretmenlerinin değer sistemleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 5(14), Eren, E. (1997).İşletmelerde stratejik yönetim ve işletme politikası. İstanbul: Der Yayınları. Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları Feather, N.T. (1998). Attitudes toward high achievers, self-esteem and Value priorities for australian, american and canadian students. Journal of Cross-Cultural Psychology, 29(6), Girgin, M.(2008).Öğretmen ve yöneticilerin bireysel, sosyal ve aile değerlerinin incelenmesi (İstanbul ili Avrupa yakası örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, SBE, İstanbul. Güngör, E. (1995). Ahlâk psikolojisi ve sosyal ahlâk. İstanbul: Ötüken Yayınları. Gözütok, F. D. (1995). Öğretmenlerin demokratik tutumları, Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları. Harris, A. (1998). Effective teaching: a review of the literature. School Leadership and Management, 18 (2)

Lise Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri. High School History Teachers Views on Values and Values Education

Lise Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri. High School History Teachers Views on Values and Values Education KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 117-124, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Lise Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri Süleyman YİĞİTTİR 1 Adem

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi *

İlköğretim Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Sürecinde Örtük Programın Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1513-1534 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2005(2) 18.Sayı 1 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ THE LEVEL OF PRESCHOOL TEACHERS

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Değerler Hakkındaki Görüşleri * Opinions of the Prospective Teachers about Values

Öğretmen Adaylarının Değerler Hakkındaki Görüşleri * Opinions of the Prospective Teachers about Values Öğretmen Adaylarının Değerler Hakkındaki Görüşleri * Opinions of the Prospective Teachers about Values Taha YAZAR ** Özet Bilindiği gibi eğitimin amaçlarından biri de toplumun değer yargılarını bir sonraki

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Teori ve Uygulama Journal of Education and Humanities

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Teori ve Uygulama Journal of Education and Humanities Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Teori ve Uygulama Journal of Education and Humanities Theory and Practice ISSN: 1309-8659 Üstün Yetenekli Öğrencilere Genel Bir Bakış: Öğretmen Değerlendirmesi Esra Altıntaş

Detaylı

HAYAT BİLGİSİNDE KİŞİSEL NİTELİK(DEĞER) ÖĞRETİMİ

HAYAT BİLGİSİNDE KİŞİSEL NİTELİK(DEĞER) ÖĞRETİMİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 1, p. 15146, January 01 HAYAT BİLGİSİNDE KİŞİSEL NİTELİK(DEĞER) ÖĞRETİMİ TEACHING THE VALUE OF LIFE

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:3, Sayı:9 ARALIK 2012 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 Prof.Dr. Şefik YAŞAR Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ *

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013 ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ

Detaylı

İŞ YAŞAMINDA BİREYSEL DEĞERLER: BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ

İŞ YAŞAMINDA BİREYSEL DEĞERLER: BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ İŞ YAŞAMINDA BİREYSEL DEĞERLER: BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ Ebru KURT 1 Özet Bu araştırmada yeni kurulan Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksek Okulu çalışanlarında var olan bireysel

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013 KIRGIZİSTANDA ÜNİVERSİTE ADAYLARININ KARİYER GÜDÜLERİ MOTİVASYON VE DEĞERLERİ İLİŞKİSİ: BİR ARAŞTIRMA Mine HALİS Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi SBE. Bişkek Kırgızistan, minehalis@gmail.com ÖZET:

Detaylı

Mayıs 2012. Cilt 1 Sayı 2. http://www.jret.org

Mayıs 2012. Cilt 1 Sayı 2. http://www.jret.org Mayıs 2012 Cilt 1 Sayı 2 http://www.jret.org Şubat, Mart, Nisan 2012 Cilt 1 Sayı 2 ISNN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

A Research on the Ethical Leadership of Primary School Administrators and the Organizational Trust Levels in Primary Schools: The Sample of İzmir

A Research on the Ethical Leadership of Primary School Administrators and the Organizational Trust Levels in Primary Schools: The Sample of İzmir 84 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2013) 84-106 İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE OKULLARDAKİ ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYİNİN İNCELENMESİ (İZMİR İL ÖRNEĞİ)

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Burcu Anılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

YÜKSEK DİN EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

YÜKSEK DİN EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2014/1, c. 13, sayı: 25, ss.57-91. YÜKSEK DİN EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Bayramali NAZIROĞLU Mustafa ÇETİN Özet: Bu çalışmanın

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLĐK ALGILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLĐK ALGILARI Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Bahar-2013 Cilt:12 Sayı:45 (088-104) www.esosder.org IN:1304-0278 Spring-2013 Volume:12 Issue:45 Öz ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YENĠLENEN FEN VE TEKNOLOJĠ MÜFREDATINDA FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠNĠN NĠTEL OLARAK BELĠRLENDĠĞĠ BĠR ÇALIġMA YÜKSEK

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ NE GENEL BİR BAKIŞ

DEĞERLER EĞİTİMİ NE GENEL BİR BAKIŞ DEĞERLER EĞİTİMİ NE GENEL BİR BAKIŞ Dr. Kubilay YAZICI ÖZ: Bireyin kendisini, toplumun ise bireyi, kontrol etmesini sağlayan unsurların başında değerler gelmektedir. Sahip olunan değerler kişinin toplum

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE STRESİN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞANLARININ İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN UYGULAMALI OLARAK İNCELENMESİ

ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE STRESİN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞANLARININ İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN UYGULAMALI OLARAK İNCELENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE STRESİN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞANLARININ İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN UYGULAMALI OLARAK İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi BİLAL CEYHAN

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programı Hakkındaki Görüşleri

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programı Hakkındaki Görüşleri 164 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programı Hakkındaki Görüşleri Çavuş ŞAHİN * Osman Yılmaz KARTAL ** Özet Araştırmanın amacı Sınıf Öğretmeni adaylarının YÖK ün Sınıf Öğretmeni

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Uygulama Kılavuzu nda Yer Alan Etkinliklerin Değer Eğitimi Yaklaşımları Açısından İncelenmesi *

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Uygulama Kılavuzu nda Yer Alan Etkinliklerin Değer Eğitimi Yaklaşımları Açısından İncelenmesi * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 13, Sayı 2, Ağustos 2012, Sayfa 49-73 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Uygulama Kılavuzu nda Yer Alan Etkinliklerin Eğitimi Yaklaşımları

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR MEANINGS ATTRIBUTED TO THE CONCEPT OF VALUE BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR MEANINGS ATTRIBUTED TO THE CONCEPT OF VALUE BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 39: 81-90 [2010] İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR MEANINGS ATTRIBUTED TO THE CONCEPT OF VALUE

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

The Attitudes and Opinions of Prospective Teachers Related to Drama Course: The Case of Atatürk University 1

The Attitudes and Opinions of Prospective Teachers Related to Drama Course: The Case of Atatürk University 1 Elementary Education Online, 10(2), 454-467, 2011. İlköğretim Online, 10(2), 454-467, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Attitudes and Opinions of Prospective Teachers Related to Drama

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.82-97 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.82-97 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.82-97 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.com DEMOKRATİK TOPLUMLARDA ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ VE ÖĞRENCİLERE

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı