OKULLARDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISININ KURULMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKULLARDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISININ KURULMASI"

Transkript

1 OKULLARDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISININ KURULMASI Çağımızda bilgi, tükenmeyen ve her gün yeniden üretilen bir kaynak olarak her türlü sosyal ve iktisadi faaliyette en önemli ve temel girdi hâline gelmiştir. Bilgi çağından önceki piyasa temelli sanayileşme süreci, girişimci ruhun varlığına ve değişen ihtiyaçlara göre kendini yenileyebilme kabiliyeti kazanmıştır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağına damgasını vuran unsur ise özellikle bilgi teknolojilerindeki 1 gelişmeler sayesinde insanoğlunun bilgiyi üretme, kullanma, işleme, saklama, paylaşma ve bilgiye erişimde giderek yaygınlaşan, hızlanan ve çeşitlenen araç ve imkânlara sahip olmasıdır. Bu potansiyelden ilk ve orta öğretim alanlarında faydalanılması, bu konudaki mevcut hükümet çalışmalarının incelenmesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 1 Bilgi teknolojileri; bilginin yaratılması, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yayılması ve korunmasını sağlayan teknolojilerdir. Örneğin; bilgisayar, etkileşimli video, e-kitap, veri tabanı programları ve akıllı tahta. 1 1.TARİHÇE 990'lı yılların özellikle ikinci yarısından itibaren tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de bilgi toplumu olma yönünde çabaların arttığı gözlenmektedir. Bu dönemde, bilgi toplumuna geçiş amacına yönelik olarak ön plana çıkan rapor ve araştırmaların yanı sıra bilgi toplumunun belli unsurlarının koordinasyonuna yönelik çalışmalar da yapılmıştır. Türkiye ile Dünya Bankası işbirliğinde hazırlanarak 1993 yılında yayımlanan Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Raporu nda Türkiye'de bilgi toplumuna yönelik bilgisayar kullanımı, yazılım pazarı, bilgi ekonomisinde insan kaynağı, iletişim ağları ve yasal altyapı alanında tespitlere yer verilerek bir eylem planı önerisi getirilmiştir. Ancak Dünya Bankası ile kredi anlaşması tamamlanamamış ve rapor önerileri uygulanamamıştır. Ulaştırma Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından 1999 yılında tamamlanan ve enformasyon konusunu ele alan bir çalışmayla da bu konuda Türkiye deki mevcut duruma yönelik tespitler yapılmıştır yılları arasında süren ve Başbakanlık Genelgesi ile başlatılan KamuNETadlı bir çalışma ile kamu bilgisayar ağları incelenmiştir yılında da yine Başbakanlığın Genelgesi ile e-türkiye Girişimibaşlatılmış ancak Eylem Planının uygulanması imkânı bulunamamıştır. e-türkiye Girişimi, 2003 yılında koordinasyonu Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı na verilen ve Acil Eylem Planı'nda yer alan e-dönüşüm Türkiye Projesi nin ilanı ile son bulmuştur. Ayrıca, 2003 tarihinde yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile e- Dönüşüm Türkiye Projesi'nin amaçları, kurumsal yapısı ve uygulama esasları belirlenmiştir. Amaçlarından bir tanesi bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması olan proje ile 8 çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu çerçevede; Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu Millî Eğitim Bakanlığı, Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu ise Ulaştırma Bakanlığı koordinatörlüğüne verilmiştir. Bu çalışma gruplarının çalışmaları sonucunda 2005yılındaBilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak döneminde uygulanmak üzere yürürlüğe konmuştur. 1

2 Bilgi Toplumu Stratejisi nde belirlenen başlıca eylemlerden biri Okullarda Bilgi Teknolojileri (BT) Altyapısının Kurulması olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda; «BT laboratuvarlarının planlanan tüm okullarda kurulumunun hızla tamamlanması», «BT laboratuvarlarında çoklu ortam kütüphanelerinin oluşturulması ve günceliğinin sağlanması» öngörülmüştür. İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu çerçevesinde hazırlanmış olan 9. Kalkınma Planı nda ( ) ekonomik ve sosyal gelişme eksenleri olarak görülen başlıca beş stratejik amaç belirlenmiştir. Bu amaçlardan biri rekabet gücünün artırılması olup bunun altında bilgi ve iletişim teknolojilerinin artırılması tematik bir politika olarak yer almaktadır. Bu çerçevede temel hedefler; «bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı bilgi çağı insanının yetiştirilmesi», «bilgi ve iletişim teknolojilerinin derslerde kullanılmasını sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması», «Okulların bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının, eğitim yazılımlarının öncelikli olmak üzere güçlendirilmesi, yenilenen müfredatın gerektirdiği ortamların ve donanımın sağlanması» şeklindebelirlenmiştir yıllarını kapsayan 60. Hükümet Programı nda belirlenen başlıca eylemlerden birisi okullarda bilgi teknolojileri altyapısının kurulmasıdır. S 2. POLİTİK GEREKÇE: BT NİN EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖNEMİ anayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde bilgi üretimi ön plana çıkmış, bilişim teknolojilerine dayalı iletişim ağ sistemleri önem kazanmış, elektronik faaliyetler ülke sınırlarını ortadan kaldırarak küreselleşmeyihızlandırmıştır.bilgi toplumuna erişmenin ön koşullarından bir tanesi altyapının tamamlanması, diğeriise insan ve bilgi kalitesidir. Ülkelerin bilgi toplumuna hazır olma durumu incelendiğinde Türkiye nin gerilerde olduğu görülmektedir.bu sıralamada, teknik altyapı göstergeleri kadar, ülkelerin hizmetlerin sunumu ve geliştirilmesindeki durumu, teknoloji üretme yetenekleri, insan sermayesi, hukuki düzenlemeleri gibi pek çok kriter değerlendirilmiştir. Ülkelerin Bilgi Toplumuna Hazır Olma Durumu SIRA ÜLKE PUAN SIRA ÜLKE PUAN 1 Danimarka Danimarka İsveç İsveç İsviçre ABD ABD Singapur Singapur İsviçre Finlandiya Finlandiya Hollanda İzlanda İzlanda Norveç Güney Kore Hollanda Norveç Kanada TÜRKİYE 3,96 61 TÜRKİYE 3,91 Toplam 127 ülke Toplam 134 ülke Kaynak: Dünya Ekonomi Forumu 2

3 Buna ek olarak, yıllar itibarıyla Türkiye nin karşılaştırmalı olarak ilerleme durumunu gösteren tablo incelendiğinde mevcut ülke sıralamasında giderek geriye (55 inci sıradan 61 inci sıraya) düşüldüğü gözlemlenmektedir. Türkiye'nin Bilgi Toplumuna Hazır Olma Durumu Değerlendirilen Ülke Sayısı e-hazırlık Sırası - Türkiye İnternet kullanımının yaş gruplarına göre dağılımına ilişkin veriler genç nüfusun bilgi teknolojilerine daha eğilimli olduğunu göstermektedir. Bu husus öğrenme hızının ve etkisinin çocuklar ve gençlerde daha fazla olduğu gerçeği ile birlikte değerlendirilmelidir. Yaş Grupları İtibarıylaİnternet Kullanımı (2009) Kaynak: Dünya Ekonomi Forumu Öte yandan, özellikle son yıllarda bilgisayar kullanan nüfus oranı önemli ölçüde artmıştır. Ancak, kentteki nüfusun bilgisayar kullanım oranı ile kırsal kesimdeki nüfusu bilgisayar kullanım oranı arasında büyük fark olduğu göze çarpmaktadır. Kent ve Kırsal Kesimde Bilgisayar Kullanan Nüfus Oranı Kaynak: Bilgi Toplumu İstatistikleri 2010, DPT. Kaynak: Bilgi Toplumu İstatistikleri 2010, DPT. 3

4 Yaş grupları itibarıyla sayısal uçurumun, aşağıda yer alan grafikte de görüldüğü üzere, Türkiye ile AB ülkeleri arasında da var olduğu dikkat çekmektedir. AB ve Türkiye de İnternet Kullanım Oranları benimsenmektedir. Bu amaca ulaşmak için politikanın başlıca araçlarından birisi bilgi teknolojileridir. Eğitimin hemen her kademesinde, ayrılan kaynaklarla öncelikle artan öğrenci sayısının doğurduğu zorunlu ihtiyaçlar karşılanabilirken, eğitimde niteliğin, bir başka deyişle kalitenin artırılması açısından bilgi teknolojileri önem kazanmaktadır. Dünyada küreselleşme ve hızlı teknolojik gelişme sürecinde uluslararası piyasalarda uzmanlaşma ve teknoloji geliştirme yetkinliği rekabet gücünün önemli unsurları hâline gelmektedir. Rekabet avantajı sağlayan unsurların hızla değiştiği bu süreçte bilgi teknolojileri,gerek özel gerekse kamu sektörünün organizasyon yapılarında ve iş yapma biçimlerinde köklü değişiklikler meydana getirmektedir. Ekonomik gelişmede bilgi yoğun ve yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimi ön plana çıkmış, özellikle işgücünün gerekli eğitim seviyesine ve becerilere sahip olması önem kazanmaktadır. Bu husus işgücü piyasasının ihtiyaçlarını eğitimin ve öğretim alanındaki yeniliklerle karşılanmasını gerekli kılmakta ve eğitimin işgücü talebine duyarlılığını gündeme getirmektedir. Mevcut değerlendirilmeler neticesinde;bilgi teknolojilerinin eğitim sistemlerine nasıl entegre edilmesi gerektiği öne çıkan en önemli husustur. Kaynak: AB değerleri için EUROSTAT, Türkiye değerleri için TÜİK döneminde Türkiye de internet kullanım oranlarında ilerleme sağlanmış olmakla birlikte, AB ülkeleri ile Türkiye arasında BT kullanımındaki fark devam etmektedir. Mevcut politikanın temel hedeflerinden birisi Türkiye de genel itibarıyla BT kullanımının artırılması ve gelişmiş ülkeler ile olan farkın azaltılmasıdır. Bu hedefe, eğitim sisteminde BT den faydalanılması aracılığıyla ulaşılabileceği öngörülmektedir. BT olanakları bilginin üretilmesini, yayılmasını, paylaşılmasını ve kullanılmasını giderek hızlandırmaktadır. Bilginin araştırılması, bulunması, işlenmesi, sunulması ve değerlendirilmesi teknolojiyi kullanma becerilerine sahip olmayı gerektirmektedir. Bu çerçevede eğitim ve öğretim sisteminde mevcut olanaklardan faydalanılması giderek daha çok talep gören bir husus olmaktadır. Mevcut eğitim politikasında düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık bireyler yetiştirmek temel amaç olarak 4

5 3. MEVCUT YAPI, İŞLEYİŞ VE UYGULAMALAR A) TEMEL AKTÖRLER İlk ve ortaöğretimde bilgi teknolojileri altyapısının kurulması politikasının temel aktörü Millî Eğitim Bakanlığıdır. Bir diğer aktör olan Ulaştırma Bakanlığı, özellikle teknolojik altyapının kurulması açısından politikanın gerçekleştirilmesine destek vermektedir. Bu kapsamda okullarda internet bağlantısının kurulması açısından Türk Telekom A.Ş. ile protokol yapılmıştır. Bilgi Toplumu Stratejisinin ve Eylem Planının hayata geçirilmesinin gözetilmesi, değerlendirilmesi ve sürecin genel koordinasyonukonusunda görev ve sorumluluk Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı na aittir.okullarda BT altyapısının kurulması hususu önemli bir yatırım olması sebebiyle DPT tarafından yatırım programlarına alınmaktadır. Bir diğer aktör olan Maliye Bakanlığı ise malî kaynakların sağlanması açısından politikaya destek vermektedir. Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının ilde uygulanması açısından görev ve yetkileri olan valilikler,okulların bakım-onarım ve altyapı hizmetlerinin sağlanması açısından politikayla ilgilidir. B) BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Mevcut politika kapsamında BT laboratuvarı kurulması için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okulun en az 8 dersliğe ve 150 öğrenciye sahip olması şartı aranmaktadır. Tüm okullarda BT laboratuvarı kurulması yerine kurulum için okul bazında belli bir kapasitenin varlığı arandığından, iller bazında okul veya öğrenci sayısı ile BT laboratuvarı sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Bu durumda genel fikir vermesi amacıyla ilköğretim ve ortaöğretim bazında en fazla ve en az BT laboratuvarına sahip 5 er ildeki okul ve BT laboratuvarı sayıları aşağıda verilmiştir. BT Laboratuvarları ve Okul Sayıları (2009) İlköğretim Ortaöğretim Genel Toplam BT Laboratuvarı Sayısı Okul Sayısı BT Laboratuvarı Sayısı Okul Sayısı BT Laboratuvarı Sayısı 1 İstanbul İstanbul İstanbul Ankara Ankara Ankara İzmir İzmir İzmir Konya Konya Konya Adana Bursa Bursa Çankırı Tunceli Yalova Bayburt Iğdır Tunceli Tunceli Ardahan Ardahan Ardahan Kilis Bayburt Kilis Bayburt Kilis Kaynak: Bilgi Toplumu İstatistikleri 2010, DPT yılı sonu itibarıyla BT laboratuvarı kurulmuş, ayrıca BT altyapısı kurulması için gereken kapasiteye sahip olmayan7.261 ilköğretim okuluna da 15 öğrenciye bir bilgisayar, her okula bir projeksiyon cihazı, bir yazıcı ve bir tarayıcı şeklinde BT ekipmanları sağlanmıştır. İlköğretim öğrencilerinin %94 ü, ortaöğretim öğrencilerinin ise tamamı okullarında genişbant internet erişimine sahiptir. Ülke genelinde bilgisayar başına öğrenci sayısı ilköğretimde 30,8 ve ortaöğretimde 25,1 olmaktadır. İlköğretim ve ortaöğretim bazında bilgisayar başına öğrenci sayısında en düşük ve en yüksek değerlere sahip 5 er ile ait değerler aşağıda sunulmuştur. Okul Sayısı 5

6 Bilgisayar Başına Öğrenci Sayısı (2009) İlköğretim Bilgisayar Başına Öğrenci Bilgisayar Başına Öğrenci Ortaöğretim Bilgisayar Başına Öğrenci Bilgisayar Başına Öğrenci 1 Tunceli 10,8 77 İstanbul 40,9 1 Sinop 8,7 77 Şanlıurfa 40,3 2 Artvin 12,3 78 Antakya 41 2 Tunceli 8,8 78 Diyarbakır 43 3 Bayburt 13,1 79 Şanlıurfa 42,6 3 Gümüş hane 9,5 79 Gaziantep 46,2 4 Burdur Bursa 49,5 4 Bilecik 9,6 80 Batman 49,9 5 Gümüş hane Gaziantep 50,7 5 Artvin İstanbul 59,6 Kaynak: Bilgi Toplumu İstatistikleri 2010, DPT. Mevcut durumda BT araçları ile donatılmış sınıf sayısına ilişkin resmî veriler bulunmamaktadır. Bunun temel nedeni Millî Eğitim Bakanlığı tarafından veri kaydının (henüz) tutulmamış olmasıdır yılı sonuna kadar okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeyer alan bütün dersliklere ( derslik)birer adet dizüstü bilgisayar ile projeksiyon cihazı kurulacak ve her dersliğe geniş bant internet erişimi sağlanacaktır. Her okula en az bir adet çok amaçlıfotokopi makinesi, akıllı tahta ve doküman kamera ile mikroskop kameranın bulunduğu akıllı sınıf oluşturulacaktır. Eğitsel e-içeriğin sağlanması bileşeni kapsamında; öğretim programlarında yer alan ders içerikleri için öğrenme nesneleri hazırlanacak ve e-kitap formatındaelektronik ortama aktarılacaktır. Bu e-içeriklere öğretmenler ve öğrenciler web tabanlı ortamlarda hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak ulaşabilecektir. Öğretim programlarının BT yi içerecek hâle getirilmesi proje bileşeni; öğretmen kılavuz programları, okulların dersliklerine sağlanandonanım altyapısının ve eğitsel e-içeriğin etkin kullanımını içerecek şekilde yenilenmesini içermektedir. Öğretmen Hizmetiçi Eğitimi proje bileşeni kapsamında; okullarda görev yapan yaklaşık öğretmenin, sınıflara sağlanan donanım altyapısını, eğitseleiçerik ve BT ye uyumlu hâle getirilen öğretmen kılavuzlarıyla birlikte etkin biçimde kullanma becerilerini geliştirmelerine yönelik yüz yüze ve uzaktan eğitimaracılığıyla hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılmaları sağlanacaktır. Proje sonunda öğretmenlerin eğitimine yönelik, diğer kamu kurumlarının da kullanımına açık, herilde en az bir adet uzaktan hizmetiçi eğitim sınıfları kurulmuş olacaktır. Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması proje bileşeni kapsamında ise eğitim-öğretim süreçlerinde BT araçlarıyla birlikte internetin bilinçli vegüvenli kullanımını sağlamak için gerekli donanım ve yazılım altyapısının kurulmasının yanında ilgili mevzuat düzenlemesi de yapılacaktır. Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin doğru ölçütlerle izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde tedbirlerin alınabilmesi amacıyla hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi ( ) - Ölçümleme Dokümanı nda belirlenen göstergeler ile politikanın ilerleme durumu ve sonuçları takipedilmektedir. Politikayla ilgili başlıca göstergeler; Bilgisayar kullanım oranı (yaş grubu, cinsiyet, kent-kır, eğitim durumu v.b.), İnternet kullanım oranı (yaş grubu, cinsiyet, kent-kır, eğitim durumu v.b.), Öğrencilerin kullanımındaki PC sayısı, Öğretmenlerin kullanımındaki PC sayısı, BT laboratuvarı sayısı, BT araçları ile donatılmış sınıf sayısı, Öğretmenlerde BT yetkinliği dağılımı dır. 2 Bilgi Toplumu İstatistikleri 2010, DPT, s

7 C) BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER Eğitim Portalı Eğitim Portalı; öğretmenler, öğrenciler, yöneticiler, veliler ve ihtiyaç duyan herkes için geniş kapsamlı bilgi, içerik, uygulama ve hizmet sağlayan; zaman, mekân ve bilgisayardan bağımsız olarak ya da online giriş noktalarından hizmet verebilecek olan web tabanlı bir uygulama ve ortamdır. Portalın amacı; eğitimde teknoloji kullanımını sistemli ve planlı bir politika olarak yaygınlaştırmak, eğitim hizmetlerinin kalitesini yükseltmek, başta öğretmenler ve öğrenciler olmak üzere tüm bireylerin eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek elektronik sistemi oluşturmaktır. e-okul Projesi e-okul projesi kapsamında,öğrenciler ile ilgili işlemlerin tamamının her bir okul tarafından internet aracılığıyla yapılabilmesi sağlanmıştır. Öğrenci ve okulla ilgili süreçleri içeren e-okul yazılımı, e-dönüşüm Türkiye projesinin önemli bir bileşenidir. Hedef kitle olarak değerlendirildiğinde tüm Türkiye nüfusunu ilgilendiren bir projedir. Ancak belirli hedef kitlelerine yönelik alt sistemlere de sahiptir. Örneğin veli bilgilendirme olarak adlandırılan sistem velilere sunulan bir hizmettir. Bu sistem sayesinde veliler, çocuklarının sınav notlarını görebilmekte, özürlü veya özürsüz devamsızlık durumunu takip edebilmektedir. Bunun yanı sıra, sınavların ne zaman olacağı, haftalık ders programı gibi bilgiler de bu sistemden öğrenilebilmektedir. Adresinde Okul Tanıtımı Okulların kendini tanıtması, bilgi paylaşması ve web sitesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli altyapı ve yazılım çalışmalarına kurumsal destek hizmeti verilmektedir. Talep doğrultusunda domain adresi altında isteyen tüm kurumlara subdomain tanımı yapılarak (meb.k12.tr) web adresi verilmekte ve 20 MB (ihtiyaç hâlinde arttırılabilen) web alanı verilmektedir. Okullar; internet üzerinden kullanıcı adı ve şifrelerini girerek web sitelerinin tanımlarını yaparak yayına başlayabilmektedir. İntel Öğretmen Programı MEB ve Intel MediterraneanTradingCompany arasında imzalanan protokolle yürürlüğe giren, İntel Öğretmen Programıyla eğitimde kaliteyi artırmak, bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrencilerin hizmetine sunmak, öğretmenlerin bu teknolojileri sınıflarına entegre etmelerine yardımcı olmak, sınıflarda işlenen derslerde öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerinden bir araç olarak yararlanmalarını sağlamak hedeflenmektedir. İntel Öğrenci Programı İntel Öğrenci Programı, uluslararası bir yöntemle; bilgisayar okuryazarı olan öğrencilerin bilgisayar okuryazarlık seviyelerini artırmaya, olmayanlara bilgisayar okuryazarlığı kazandırmaya yönelik proje tabanlı ve ekip çalışmasıyla yürütülen bir programdır. Bu program, öğretmen merkezli geleneksel eğitim yerine güncellenmiş metodolojiyle proje tabanlı ve işbirliğine dönük öğrenci merkezli eğitimi desteklemektedir. D) MALÎ KAYNAKLAR Merkezi yönetim bütçesinden ayrılan pay, il özel idareleri bütçesinden ayrılan kaynaklar, eğitime katkı payı gelirleri (bütçeleştirilen gelirler), dış ülke ve kuruluşlardan sağlanan dış krediler, burslar ve bağışlar, halkın, kişi ve kuruluşlar olarak eğitime yapılan katkıları, bağışları ile okul-aile birliği gelirleri genel olarak eğitimin başlıca finansman kaynaklarını oluşturmaktadır. Türkiye, uzunca bir süre Gayrı Safi Millî Hasıla dan (GSMH) eğitime ayrılan payı düşük tutmak zorunda kalmıştır. Son yıllarda gözlenen olumlu gelişmeler ise uzun yılların eksiğini gidermekte yetersiz kalmaktadır. GSMH den eğitime ayrılan 7

8 pay gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşmış olsa da, yılların biriktirdiği eksiklikler sebebiyle kaynak sıkıntısının ciddi boyutlarda olduğu söylenebilir. Özellikle son yıllarda, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanına önemli kaynak ayrılmaktadır. Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları ( ) Takip eden grafikte de görüldüğü üzere, 2011 yılı için öngörülen kamu bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarının sektörler arası dağılımında, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelere ait yatırımların bulunduğu eğitim sektörüyaklaşık yüzde 43 lük bir payla birinci sıra yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gibi kurumlara ait büyük bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinin yer aldığı diğerkamu hizmetleri sektörü yaklaşık yüzde 41 lik bir oranla eğitim sektörünü takip etmektedir. Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörel Dağılımı (2011) Kaynak:2011 Yılı Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları, DPT, Mayıs yılında merkezi yönetim bütçesinden BİT yatırımları için ayrılan ödenek 2011 yılıfiyatlarıyla yaklaşık 526 milyon TL iken, 2011 yılı için bu değer 2 milyar TL yi geçmiştir yılı haricinde bir önceki yıla göre sürekli artış gösteren kamu BİT yatırımlarında 2002 yılındanbu yana yaklaşık 4 katlık bir artış kaydedilmiştir yılında yaşanan büyük artışta özellikle eğitim sektöründeki projelerin etkisi olmuştur. Kaynak:2011 Yılı Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları, DPT, Mayıs

9 Eğitim sektöründe BİT yatırımları ile ilgili olarak aşağıda yer alan tablo daha ayrıntılı bilgi içermektedir yılında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında en fazla yatırım yapacak olan ilk 10 kuruma bakıldığında, bir başka deyişle kurumsal bazda dağılım grafiğinde ilk sırayı Milli Eğitim Bakanlığı nın aldığı görülmektedir Yılında BİT Alanında En Fazla Yatırım Yapacak İlk 10 Kamu Kurumu Eğitim Sektöründe Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları (2010-bin TL) Eğitim Sektörü Millî Eğitim Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Üniversiteler Proje Adı İlk. ok. bilgisayar sınıfı kurulumu Kamu internete erişim merkezleri BT sınıfları kurulumu İnternete erişimi olmayan okullara erişimin sağlanması Muhtelif İşler Konu Bilgisayar, Donanım ve Yazılım Bilgisayar, Donanım ve Yazılım Bilgisayar, Donanım ve Yazılım Makine ve Teçhizat Yazılım ve Donanım Baş. Bit. Yılı Proje Tutarı 2009 Yılı Sonu Harcama 2010 Yılı Yatırımı Toplam Kaynak: 2010 Yılı Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları, DPT, Mart Kaynak:2011 Yılı Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları, DPT, Mayıs Millî Eğitim Bakanlığı, 2010 Yılı Performans Programında bilgi teknolojileri alanında ulusal standartların dünya standartlarına paralel bir noktaya getirilmesi hedefine toplam TL kaynak ayırmıştır yılında ise aynı hedefe u bütçe içi, u bütçe dışı olmak üzere toplam TL kaynak ayrılmıştır. Bu hedefin

10 TL si donanım altyapısının iyileştirilmesi, eğitsel e-içeriğin sağlanması, öğretim programlarının BT yi içerecek hâle getirilmesi, öğretmen hizmetiçi eğitimi, bilinçli, güvenli ve izlenebilir BT kullanımının sağlanması na ayrılmıştır. Politikanın gerçekleştirilmesi açısından kullanılan diğer önemli kaynaklar bağış ve yardımlar ile okul-aile birliğinden sağlanan gelirlerdir. Ancak, buna ilişkin resmî kayıtlara ulaşılamamıştır. B SONUÇ VE ÖNERİLER ilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması, öğrenme olgusunu okul duvarlarının dışına taşımakta, giderek bilgiyi her yerden ulaşılabilir hâle getirmektedir. Ortak çalışma ve işbirliği imkânlarının artması, öğrenme alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirmektedir. Bu değişim doğal olarak okulların mekân ve zamandan bağımsız olarak geleneksel işlevlerine ek olarak yeni işlevleri de yerine getirmelerini sağlayacağı düşünülmektedir. Eğitim ve öğretim alanında bilgi teknolojilerinin kullanılmasının gerek kişisel gelişim ve iş dünyasına gerekse eğitim kalitesi ve nihai aşamada ülke kalkınmasına önemli faydalar sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte, mevcut politikanın hedefleri ve uygulaması dikkate alındığında bazı öneriler sunulabilir. Birinci nokta, mevcut politikanın sağlık açısından bazı riskler doğurmasıdır. Günümüzde, teknolojik araçların çeşitli düzeylerde radyasyon yaydığı araştırmalarla ortaya konulmuştur. Karşıt görüşler olmakla birlikte birçok uzman radyasyon yayan araçlar ile kanser arasında doğrusal bir ilişki olduğunu kabul etmekte, radyasyon yayan araçların yoğun bir biçimde kullanılmasından kaçınılmasını önermektedirler. Bu araçlardan biri olan bilgisayarlarda radyasyon genellikle bilgisayarın arkasından ve yanlarından yayılır. Özellikle okullarda (ve diğer bir örnek internet kafelerde) fişlerin birbirine uzak olmaması için bilgisayarlar sırt sırta konur. Böylece radyasyon oranı ikiye katlanır. Bu açıdan başta bilgisayar olmak üzere, bilgi teknoloji araçlarının en azından makul ölçüde kullanılması önem taşımaktadır. Politikanın uygulanması döneminde karşılaşılması ve artması muhtemel diğer bir sağlık sorunu görme bozukluklarıdır. Bilgisayarın başında mola vermeden, çok fazla zaman geçiren çocuklar görme bozuklukları yaşayabilmektedir. Bilgisayarda bir yazıyı okumak, kitaptan okumaktan çok daha zordur. Bunun nedeni ekran üstündeki yazıların titreşmesi ve böylece gözlerin ve beynin yorulmasıdır. Bilgisayar kullanımının yarattığı bir başka sorun iskelet yapısı sorunlarıdır.çocuklar uzun süre bir sandalye ya da koltuğun üzerinde eğilerek oturmaktan zarar görmezmiş gibi görünürler. Ancak bu durum uzun vadede gelişmekte olan bedenlere büyük zararlar verebilir. Uzmanlar tarafından, bilgisayar başında iken dik ve sırt destekli ergonomik sandalyelerde oturulması, bileklerin masaya yayılması ve arada bir mola vererek hareket edilmesinin oldukça önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu açıdan politika kapsamında bilgi teknoloji araçlarının bilinçli ve makul ölçüde kullanılmasısağlanmalıdır. 3 Eğitimde faydalanılması düşünülen bilgi teknolojilerinden biri de e-kitap tır. Dünya da olduğu gibi Türkiye de de e-kitap satışları hızla artmaktadır. İnternet ortamında yapılan kitap satışları hakkındaki son bilgilere göre 100 basılı kitaba karşılık 105 e-kitap satışı gerçekleşmiştir. 4 e-kitabın eğitimde kullanımı gerek çevrenin korunması gerekse öğrencilerin kitap taşıması külfetinden kurtulmasına ve bilgiye kolay erişmesine imkan sağlayacaktır. Ölçümleme Dokümanı ile belirlenmiş olan göstergeler politikanın ilerleme durumunu ve bazı açılardan toplumsal etkisini ölçmeye yardımcı olmaktadır. Ancak, niceliksel bilgi sağlayan bu göstergelerin politikanın eğitimdeki niteliksel, bir başka deyişle, kalite artışının ölçülmesi açısından yeterli olmadığı düşünülmektedir. Politikanın eğitim kalitesi üzerindeki sonuçlarının ileriki dönemlerde değerlendirilmesine yönelik araç ve kriterlerinbelirlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan okullarda bilgi teknolojileri altyapısının kurulmasına ve bu altyapıdan faydalanılmasına ilişkin istatistikî bilgilerin yeterince ulaşılabilir bir niteliğe sahip olmadığı değerlendirilmektedir. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan MEB İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi ve OECD Uluslararası Eğitim Sistemleri Göstergeleri Projesi ile Bakanlığın yönetim ve istatistikîbilgi sistemlerinin geliştirildiği görülmektedir. Aynı şekilde, müfredatın güncelleştirilmesi ve öğretmenlerin hizmetiçi eğitim programlarının BT ye uyumlu hâle getirilmesi, eğitsel e-içeriklerin tasarlanması ile bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması ile ilgili hedefler konusunda ileriki dönemde nasıl bir strateji izleneceği, mevcut uygulamaların neler 3 ve deinteraktif haber. 4 Milliyet Gazetesi, , s

11 olduğuna ilişkin bilgilere ulaşılamamıştır. Bu nedenle konuyla ilgili bir değerlendirme yapılamamıştır. Okullarda bilgisayar laboratuvarlarının kurulması için temin edilen bilgisayarlar satın alma yoluyla tedarik edilmektedir.kiralama alternatiflerden yararlanılmasının politikanın maliyetini düşürebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer taraftan politika kapsamında başta bilgisayar olmak üzere çok sayıda elektronik araçların satın alınmasının gerekmesi, büyük ölçüde dışa bağımlı olunan bilgi teknolojileri pazarındaki dış ticaret dengelerini Türkiye aleyhine işleteceği söylenebilir.2006 yılı verilerine göre Türkiye de bilgi teknolojileri pazarının büyüklüğü 3 milyar dolar civarındadır. Diğer OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye de bilgi ve iletişim teknolojileri harcamaları oldukça düşük olduğu görülmektedir. OECD Ülkeleri Bilgi ve İletişim Teknolojileri Harcamaları (2006) Kaynak: Bilgi Toplumu Stratejisi ( ), DPT. Pazarın büyük kısmını donanım oluşturmakta, yazılım ve hizmetlerin bilgi teknolojileri pazarındaki payı %30 civarında kalmaktadır. Bilgi teknolojileri sektöründe yazılım ve hizmetler alanında çok sayıda firma faaliyet göstermekle birlikte; ölçek, yetkinlik, deneyim ve finansal güç açısından sorunlar yaşanmaktadır. Sektördeki en büyük 20 firmanın kurumsal yaş ortalaması 13 tür. Pazarın darlığı ve dikey pazarlardaki sınırlı gelişim, deneyim ve teknik uzmanlık geliştirilmesini güçleştirmekte, dış pazarlara açılımın yetersiz oluşu ve iç pazarda fiyata dayalı rekabetin varlığı büyümeyi güçleştirmektedir. 5 Bununla birlikte, Bilgi Toplumu Stratejisinin temel hedeflerinden birisinin küresel boyutta rekabetçi bir bilgi teknolojileri sektörü nüngeliştirilmesi olduğu dikkate alındığında ileriki yıllarda BT konusundaki göreli dışa bağımlılık durumunun aşılabileceği söylenebilir. 5 Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ), s. 36, 1/7/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete. 11

12 12

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009 N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Mart 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Çalışmalar Dünya Bankası (1993): Türkiye, Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Ulaştırma Bakanlığı-TÜBİTAK

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Donanım Altyapısının İyileştirilmesi. Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması. Öğretmen Eğitimi. Eğitsel e-içeriğin sağlanması

Donanım Altyapısının İyileştirilmesi. Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması. Öğretmen Eğitimi. Eğitsel e-içeriğin sağlanması Donanım Altyapısının İyileştirilmesi Her dersliğe bir adet etkileşimli tahta Her okula A3/A4 yazıcı Her öğretmen ve her öğrenciye tablet bilgisayar seti Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması Meb

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

ECE-581 M.E.B. ve E-Devlet. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2013. Hamit SEMİZ & Tayfun TEMİZSOY hamitsemiz@gmail.com & ttemizsoy@gmail.

ECE-581 M.E.B. ve E-Devlet. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2013. Hamit SEMİZ & Tayfun TEMİZSOY hamitsemiz@gmail.com & ttemizsoy@gmail. ECE-581 M.E.B. ve E-Devlet Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2013 Hamit SEMİZ & Tayfun TEMİZSOY hamitsemiz@gmail.com & ttemizsoy@gmail.com 20.12.2013 ECE 581 1 M.E.B. ve E-Devlet Sunum Çerçevesi M.E.B. de

Detaylı

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu.

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Dr. Hülya BAL Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Avrupa 2020 Stratejisinin çıkış noktası, dünyada yaşanan küreselleşme, iklim

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır.

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır. Bilişim ve İletişim Sektörü Neden Stratejiktir? Mobilitenin Katalizör Etkisi Politika & Şeffaflık Kaynak: Complete Guide Flexible Work e-devlet Yeni İş Modelleri Tony Blair: E-Devlet kadromuz kabinemizin

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP Recep ÇAKAL DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Gündem AB Lizbon Stratejisi eavrupa Girişimi i2010 Stratejisi ve Sonrası Destek Programları Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan

Detaylı

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi e-dönüşüm m Türkiye T Projesi 2005 EYLEM PLANI Sonuç Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi İÇERİK 11 Eylem Planı Genel Yaklaşı şımı 22 Eylem Planı Gerçekle ekleşme Durumu 33 Başar arılar

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018)

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. 2 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM....3 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3 A.

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

EĞĠTĠMDE TEKNOLOJĠ ALTYAPISI: TÜRKĠYE-AB KARġILAġTIRMASI

EĞĠTĠMDE TEKNOLOJĠ ALTYAPISI: TÜRKĠYE-AB KARġILAġTIRMASI EĞĠTĠMDE TEKNOLOJĠ ALTYAPISI: TÜRKĠYE-AB KARġILAġTIRMASI Hakan TEKEDERE 1, Mustafa ALKAN 2 1 Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, Ankara 2 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara tekedere@gazi.edu.tr,

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

Eğitimde Teknoloji Altyapısı: Türkiye-AB Karşılaştırması

Eğitimde Teknoloji Altyapısı: Türkiye-AB Karşılaştırması XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı 30 Kasım-2 Aralık 2011 Ege Üniversitesi İzmir Eğitimde Teknoloji Altyapısı: Türkiye-AB Karşılaştırması Hakan TEKEDERE 1, Mustafa ALKAN 2 1 Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

Niçin Bilinçli ve Güvenli İnternet?

Niçin Bilinçli ve Güvenli İnternet? Niçin Bilinçli ve Güvenli İnternet? Sanal ortamdaki katalog suçlardan öğretmen ve öğrencilerimiz korunsun, Sanal suçlular okulumuza ve evimize girmesin, Masumlar suçlu olmasın, Çocuklarımız istismar edilmesin,

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL MEB BİLİŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç.. Dr. Turan ŞİŞMAN Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM rlüğü Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL Vizyon Eğitim sistemini

Detaylı

TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY)

TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY) TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY) KITASALLAŞMA, BÖLGESELLEŞME ULUSALLAŞMA 3 Rekabet gücünün temel özellikleri şu

Detaylı

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1.1. GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 1. Ekonomik kalkınmanın önemli göstergelerinden biri olan kişi başına düşen GSYİH, TÜİK tarafından en son 2001 yılında hesaplanmıştır.

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Rehber

Bilişim Teknolojileri Rehber Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri Toplantısı Yapıldı Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü M.Sait Kırmacı toplantı salonunda Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahta kurulumları yapılmış olan,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı Türkiye nin Bilim ve Araştırma Alanında Atmış Olduğu Önemli Adımlar -4 Ağustos 2010- Günümüzün hızla

Detaylı

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de

2011 de KOBİ ye BAKK. 2011'de 2011'de 2011 de KOBİ ye BAKK Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ve Ülkemiz arasındaki mali işbirliği kapsamında, Bakanlığımızın IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı altında sorumlu olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKA NOTU Mart2012 N201217 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bengisu ÖZENÇ 1 Analist, Ekonomi Etütleri Selin ARSLANHAN MEMİŞ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Yeni Milli Eğitim Kanun

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Bir süreç projesi olan Fatih Projesi ETKİLEŞİMLİ TAHTA ÇALIŞMALARI Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi kapsamında Vestel AŞ yüklenicisince

Bir süreç projesi olan Fatih Projesi ETKİLEŞİMLİ TAHTA ÇALIŞMALARI Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi kapsamında Vestel AŞ yüklenicisince Bir süreç projesi olan Fatih Projesi ETKİLEŞİMLİ TAHTA ÇALIŞMALARI Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi kapsamında Vestel AŞ yüklenicisince Etkileşimli tahtaların güvenli kullanılması için okul enerji altyapısının

Detaylı

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPv6 YA GEÇİŞ? 2012 ortalarında IPv4 adreslerinin tükenmesi bekleniyor Uluslararası kuruluşlar IPv6 ya geçişi için çağrıda bulunuyor

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ

2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ 2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ Özet Bulgular PwC tarafından TÜSİAD işbirliğiyle hazırlanan 2023 e Doğru Türkiye de STEM Gereksinimi başlıklı raporda, STEM alanlarının kritik rolüne değinilmiş,

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007

E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007 E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007 Değişim ve Dönüşümün Farkı DEĞİŞİM Doğal, kendiliğinden meydana gelen bir olgudur. Kontrolü zor veya imkansızdır. DÖNÜŞÜM Bir amaca ulaşmaya yönelik değişikliklerdir.

Detaylı