Analog ve Dijital TV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Analog ve Dijital TV. www.orenkablo.com"

Transkript

1 TEKN K BÜLTEN

2 Bu bülten, uydu sisteminde kullan lan aktif ve pasif elemanlar n ifllevleri konusunda bilgilendirmek ve merak edilen sorular n yan tlar n vermek için haz rlanm flt r. Analog ve Dijital TV Günümüzde, Uydu sistemlerinin de yayg nlaflmas ile birlikte Dijital kanal terimi çok s k kullan lmaya bafllanm flt r. Nedir dijital kanallar bu kadar popüler ve özel yapan fley? letiflimin analog veya dijital olmas da ayr bir konudur. Analog sinyalin elektriksel flekli gerçe ine görsel olarak da benzer veya do ru orant l d r. Oysa dijital sinyal, genlikleri ayn olan (1=+5V veya 0=-5V gibi) matematiksel bir yap ya sahiptir, öyle ki her fleyin say sal bir karfl l vard r ve say lar kulland m z 10 taban nda de il 2 taban nda yaz l r. Dijital sinyallerde amaca uygun yaz l mlar n da yard m yla ; örnekleme, s k flt rma, filtreleme, s ralama, kanal bilgileri v.b. fleklinde, pek ço u analog sistemlerde mümkün olmayan ifllemler uygulanabilmektedir. Bunun sonucu olarak Dijital sistemlerin imkanlar Anolog sistemlere göre çok daha üstündür. Görüntü kalitesi ise tv anten sistemi ve tesisat na ba l olarak çok daha üstün olabilir.

3 Elektriksel Gürültü Her elektriksel iflarette, çeflitli sebeplerden kaynaklan p rasgele de iflen ve gürültü (noise) dedi imiz elektriksel iflaretler de bulunmaktad r. Ana iflaret seviyesi yeterli oldu u sürece gürültü arka planda kal r ve ana iflaret taraf ndan bast r l r. Ancak gürültü seviyesi ana iflaretin belirli bir oran na geldi inde hissedilmeye bafllan r. Ana iflaretin (sinyal) gürültü iflaretine oran na Sinyal / Gürültü (Signal/Noise : S/N) denir. Ana iflaret seviyesi düflerse S/N oran azal r ve gürültü kendini gösterir. Örne in TV ekran nda düflük S/N oran nda kumlama, çok düflük S/N oran nda karlama fleklinde kendini gösterir. Dijital TV yay nlar, belirli filtrelerden geçirilerek gürültüden ar nd r l r. Matematiksel data yap s ve filtreleme ifllemi sonucu olarak izleyici, ekran nda gürültüden ar nd r lm fl net bir görüntü izler, herhangi bir kumlanma gözlenmez. Öte yandan, dijital sistemlerde ana iflaretin seviyesi düflerse yani S/N oran azal r ise, filtreleme ifllemi s ras nda orijinal iflaret alg lanamaz ve yay n ya donar ya da tamamen kesilir Sonuç olarak, problemsiz bir yay n izleyebilmemiz için sinyal/gürültü (S/N) seviyesinin yüksek olmas gerekmektedir. (S/N oran en az 46dB olmal d r). Transmisyon Elektromanyetik dalgalar bofllukta ve havada fl k h z yla hareket eder. Bir kablonun içindeyse kablonun cinsine göre fl k h z n n %60-%90 kadar bir h zla hareket ederler. Son kullan c lar do rudan ilgilendiren taraf kablo vas tas yla yap lan transmisyondur. Kabloda Transmisyon Etkileyenleri Zay flama Elektriksel bir iflaret bir kablodan geçerken kablonun özelli ine ve iflaretin frekans na ba l olarak zay flamaya u rar. Zay flama frekans n karesi ve kendisi ile ve kablo boyu ile do ru orant l olarak artar. Bu bir fizik kanunudur ve engellenemez. Ancak do ru kablo seçimi ve projelendirme ile sorun çözülebilir. fiekil 1 de Ören Kablo HD080 HDTV video kablosunun 100m uzunlu undaki zay flama e risi bulunmaktad r. fiekilde de görüldü ü gibi, sinyalin frekans artt kça kabloda oluflan zay flamalar da parabolik olarak artmaktad r. Kablo da kullan lan iç iletkenin yüzeyi geniflledikçe, zay flama de erleri de daha düflük seviyelere inmektedir. Bu yüzdendir ki, iletiflim mesafesi artt kça, iç iletken çap daha büyük olan kablolar seçilmelidir. (Yüksek bina flaftlar nda RG6 yerine RG11 kablo tercih edilmelidir) TV sistemleri (RF) MHz aras, uydu TV sistemleri (IF) ise MHz aras frekanslara sahiptirler. Bu kadar yüksek frekanslar kullan lmas, sinyali tafl yan kablolarda meydana gelen zay flamalar n da daha yüksek seviyelere ç kmas na sebep olacakt r. Örne in 100 prizli RF bir da t mda santralden ç kan sinyalin %99 u kablo ve da t c larda harcan r, en uzak prizde kalan %1 sinyal ile çok net bir görüntü al n r. Sistemde kayda de er bir güç (Watt) olmad ndan kay p güç önemli de ildir, yeter ki al c ya ulaflan sinyalin gücü, al c n n hassasiyet seviyesinden yüksek olsun. fiekil 1 Projelendirme ile kaliteli kablo ve cihazlar kullan lmas durumunda net görüntü al nabilmesi için geriye kalan iyi bir tesisat uygulamas yap lmas olacakt r.

4 Karakteristik Empedans ve Yans ma Yüksek frekansl elektronik devrelerde yans ma önemli bir sorundur. Sistemde kullan lan kablolar n ve aktif-pasif cihazlar n giriflç k fl empedanslar 75 Ohm de erinden uzaklaflt kça yans ma oluflur. Yans yan dalga ile ilerleyen dalga her noktada farkl flekilde kar flarak iflaretin orijinalli inden uzaklaflmas na sebep olur. 75 Ohm karakteristik empedans de eri bir Ohm metre ile ölçülemez, bu yüzden üretici firman n Ar-Ge düzeyi ile Test&Measurement altyap s çok önemlidir. fiekil 2 de ÖrenKablo HD080 HDTV digital video kablosunun Empedans E risi görülmektedir. Ortadaki mor çizgi, 75 Ohm sabit karakteristik empedans temsil eder. Sar çizgi ise, kablonun empedans n temsil eder. fiekilde de görüldü ü gibi, kablonun empedans karakteristi i 75 Ohm çizgisine oldukça yak nd r. Ayn kablonun yans ma karakteristi i fiekil 3 de görüldü ü gibidir. Bu kablonun geri dönüfl kay plar, 1500MHz frekans nda -26dB seviyesindedir. Bunun anlam karakteristik empedans n uygun ve yans man n düflük oldu udur. fiekil 2 fiekil 3 Kablo empedans n n 75 Ohm de erinden uzaklaflmas, yans yan sinyallerin say s n n artmas na ve geri dönüfl kay plar n n yükselmesine sebep olur. fiekil 4 de empedans karakteristi i ortalama 78.5 Ohm de erinde bir kablo görülmektedir. fiekil 5 de ayn kablonun geri dönüfl kayb grafi i görülmektedir. Empedans de erinin 75 Ohm seviyesinden uzaklaflmas n n sonucu olarak, kablonun geri dönüfl kay plar da 1500MHz frekans nda yaklafl k -15dB seviyesine ç km flt r. Sonuç olarak bu iki örnek incelendi inde, kablo empedans ndaki yaklafl k 3.5 Ohm gibi ufak bir de iflimin geri dönüfl kay plar n 11dB gibi büyük bir seviyede etkiledi i rahatl kla anlafl l yor. fiekil 4 fiekil 5

5 Enterferans ve Ekranlama Bir tv sisteminde sinyal seviyesi birkaç mv ile birkaç yüz mv aras ndad r ve d flar ya rahats zl k vermesi mümkün de ildir. Ancak bu kadar düflük seviyeli sinyaller d flar dan gelebilecek etkilere karfl zay ft rlar. Özellikle 220V= mv seviyesindeki elektrik enerji hatlar ndan olumsuz etkilenirler. Bu sorunlar önlemek için kablolar n yüksek ekranlama seviyesine sahip olmas ve topraklamalar n do ru bir flekilde yap lm fl olmas gerekir. Koaksiyel tv kablolar n tesisat, enerji hatlar ndan uzak ve EMC (ElectroMagnetic Compatibility) talimatlar na uygun yap lmal d r. Ömür Bir cihaz veya malzemenin bafllang çta istenileni sa l yor olmas gerekir ancak yeterli de ildir. Her malzeme veya cihaz, ilgili standartlarda tarif edilen koflullarda ve öngörülen sürelerde ayn performans göstermesi gerekir. Elektronik sistemlerdeki yüksek frekans kablolar nda; bak r, dielektrik malzeme, d fl k l f ve ekranlama malzemesi ömrü etkileyen unsurlard r. (Long Term Stability : Uzun zaman kararl l ) Tesisat TV sisteminin gerçeklenmesi s ras nda kablolar ile aktif ve pasif cihazlara gösterilen özen de sonucu önemli oranda etkilemektedir. Örne in bir koaksiyel kablo minimum bükme yar çap ndan daha fazla bükülürse içindeki dielektrik malzeme ezilebilir, bunun sonucunda kablonun 75 Ohm karakteristik empedans nda de iflme gözlenir. zolasyon yap s nda d fl skin (izolasyon üzerindeki çok ince kat polietilen zar) bulunan kablolar, bu ezilmelerin önüne geçmede etkilidirler. Kablaj, montaj ve bunlara iliflkin altyap lar iflçili inin bilimsel ve teknolojik kurallara uygun talimatlara göre yap lmas gerekir. Binalar n Analizi Binalar tesisat mühendisli i uygulama sorunlar bak m ndan ikiye ay rabiliriz: 1 - Faal Binalar çinde oturulan, yaflan lan, çal fl lan binalard r. Faal binalarda kablo tesisatlar n n yap lmas nda ciddi sorunlar olmaktad r. Bu sorunlar; uygulama zorlu u, maliyet art fl ve hukuki sorunlar fleklinde karfl m za ç kmaktad r. Ancak k sa yoldan gidilip afl r pratik çözümler uyguland nda sistemlerin ömrü k sa olmaktad r. Faal binalarda uydu ortak anten sistemlerinin sa l kl uygulanabilmesi için; a) Uydu antenlerin f rt nalardan etkilenmeyecek sa laml kta tesis edilebilece i sa lam beton zeminler olmal d r. b) Kablo tesisat güzergah n n salon prizlerine ulaflmas nda, proje de erlerini de dikkate alarak en ak lc çözümler bulunmal d r. Gerekirse apartman merdiven boflluklar ndan kablo flaft yap lmal d r. c) Her dairedeki prizler test edilerek ifl teslim edilmelidir. Uydu ve yerel yay nlar n tek kablodan birlikte verilmesinin yaratt teknik sorunlar keflif ve proje revizyonlar ile çözülmelidir. d) Apartmanlarda ev sahipleri kadar kirac lar n da oturdu u düflünülerek, maliyet paylafl m için hukuki çözümler uygulanmal d r. Örne in SMATV sisteminin 5 y l içersinde amortisman n n s f rland düflünülerek, maliyet paylaflt r labilir. 2- nflaat Halindeki Binalar Henüz yap m aflamas nda olan binalard r. nflaat halindeki binalarda projelerin ideal bir flekilde uygulanmas imkan vard r, tabi ki bunun için inflaat n son aflamas n beklememek kayd yla. Türkiye nin birçok yerinde apartmanlarda SMATV (Uydu Ortak Anten Sistemi) olmad n görmekteyiz. Ancak bilimsel, teknolojik ve hukuki esaslara uygun olarak yap lacak SMATV sistemlerinin gerek milli verimlilik art fl nda gerekse görüntü kirlili inin önlenmesinde çok faydal olaca aflikard r.

6 Uydu Ortak Anten Sistemi (SMATV) Satellite Master Antenna TV (Uydu ortak sistemi) bir apartmanda, her dairenin ayr uydu antenleri tesis etmesi yerine, uydu antenlerinin ortak kullan m n sa layan bir sistem ve tesisatt r. Uydu ortak anten sistemi daire bafl na düflen maliyeti azaltmaz veya art rmaz. SMATV sistemi her uydu prizini bir abone olarak görür, prizden prize geçiflli ba lant olmaz. Bu nedenle salondaki TV prizinin birisi bu amaçla seçilir. zlenecek her uydu için ayr ve bir adet gerekli özellikte uydu anteni çat da tesis edilir. Genellikle Türksat + Hotbird + Digitürk antenleri tesis edilmesi Türkiye için en ideal çözüm olmaktad r. deal tv tesisat mimarisi (topolojisi), her tv prizinden gelen kablolar n evin bir yerinde topland y ld z tesisat (star distribution) fleklindedir. Evin her prizinden yerel anten veya kablolu tv yay nlar n izleyebilmek için Ortak Anten (MATV) altyap s da bulunmas gerekir. Uydu Ortak Anten Sistemi Bileflenleri Bir uydu ortak anten sistemi temel olarak 3 bileflenden oluflmaktad r: 1- Çat da uydu anten ve LNB 2- Aktif ve pasif da t m cihazlar (Multisiwtch, Splitter, Tap Off, Hat kuvvetlendirici, Priz) 3- Koaksiyel kablolar : RG11 (ana hat), RG6 (tali hat) ve RG59 (ara kablo) fleklinde 3 farkl koaksiyel kablo kullan l r. Uydu Anten (Satellite Dish Antenna) Uydu anten tabiri yerleflmifl olsa da asl nda bu ürün bir reflektördür. Uydudan gelen elektromanyetik dalgalar yüzey e rili i sayesinde bir odak noktas nda toplayarak, bir çeflit optik mercek görevi yapar. Odak noktas nda LNB bulunur. Uydu antenin kazanc ve odaklama yetene i önemlidir. Bunun yan nda boyas hafif kumlu olup günefl fl nlar n n da t lmas n sa lamal d r. Di er yandan istenen aç ya ayarlanabilmesi için yatay (horizontal) ve düfley (vertikal) ayarlar n n rahat yap labilmesi ve f rt nalara karfl dayan kl olmas gerekir. Off-Set uydu anteni simetrik de ildir. Odak noktas antenin alt taraf na daha yak nd r. Bir çeflit flafl bakar, ufka do ru bakarm fl gibiyken daha yukar görür.off-set anten dik durdu u için daha az kar tutar. Parabol antenler ise simetriktir ve LNB tam merkezde bulunur. Buna karfl l k daha çok kar tutar. Parabol anten s vama tekni i ile basit olarak üretilebilir, ancak Off-Set imalat için mutlaka kal p gerekir. (Biriken kar antenin kazanc n azalt r.) LNB Uydu Yönü

7 Tipik bir Off-Set uydu anteni Frekans Aral (Ghz) Reflektör Çap (cm) x Verimlilik (%) 70 Kazanç Ghz (db) 41.3 Çapraz Polarizasyon (db) >30 llk Yan Lobe (db) 26 Gürültü Seviyesi 30 Kalk fl (K) 34 F/D Oran 0.66 Demet Geniflli i 3 db ( ) 1.37 Kalk fl Aç Aral ( ) Off-Set Aç s ( ) 21.3 Kelepçe S kma Kal nl (mm) Rüzgar Yükü 120 km/saat (kg) 145 Çal flma S cakl -20 C/ + 70 C Nem Oran %100 De erlendirme Kriterleri LNB (Low Noise Block Down Converter) Uydu antenin odak noktas nda bulunur. Antenin LNB yi tutan kolu odaklama bak m ndan çok önemlidir. LNB nin antene bakan taraf nda feed-horn (dalga k lavuzu) bulunur ve antenden farkl aç lardan gelen elektromanyetik dalgalar paralel hale getirerek içindeki gerçek dipol antene (7 mm kadar ince bir metal çubuk) ulaflt r r. Burada elektromanyetik dalga elektriksel sinyale dönüflür. LNB, yaklafl k MHz band nda gelen uydu tv sinyallerini blok olarak MHz band na çevirir. Bu sayede koaksiyel kablo ile sinyaller tafl nabilir hale gelir. LNB nin kazanc yüksek, gürültü seviyesi düflük ve osilatör frekans çok kararl olmal d r. Universal LNB: Bireysel kullan m için tek ç k fll, V/H Alt bant-üst bant yay nlar alabilir. Universal Twin LNB: Universal LNB nin 2 ç k fll olan (2 ayr receiver ba lanabilir). Quattro LNB: Uydu ortak anten sistemleri için V-Alt bant, H-Alt bant, V-Üst bant, H-Üst bant için ba ms z ve sabit 4 ç k fl vard r. SMATV sistemlerinde ; uydu antenlerinin çap bireysel kullan ma nazaran binan n büyüklü üne göre bir veya iki boy üstü olmal d r. LNB profesyonel marka ve model seçilmelidir. Polarizasyon Bir verici antenin yatay aç s n n normal do rultusu en kuvvetli yay n yapt yönü gösterir. Al c antenin normal do rultusu da vericiye bakmal d r. Bunun yan nda verici ve al c antenler ayn polarizasyonda olmal d r ( kisi de yatay veya ikisi de düfley). Yerel VHF-UHF yay nlarda polarizasyon az etkili olmaktad r. Ancak uydulardan yap lan GHz frekanslar nda dalga boyu 3 cm den küçük oldu undan polarizasyon çok etkili olmaktad r. Bu sayede uydu yay nlar hem yatay hem de düfley polarizasyonlarda yap larak GHz frekans band 2 kat olarak kullan labilmektedir. Tedbir olarak ayn frekansta yatay ve düfley yay n yap lmamakta ancak çok yak n frekanslar kullan labilmektedir. LNB çevirme ayar nda bu özellik kullan larak polarizasyon ince bir flekilde ayarlanabilir. (Yatay polarizasyonu ince ayarl bulmak için düfley polarizasyonlu bir yay n n tamamen kaybolmas gözlenir). Pratikte H=Horizontal ve V=Vertikal tabirleri kullan lmaktad r. Alt bant - Üst bant Uydu yay nlar nda MHz aras alt band, MHz aras üst bant olarak tarif edilmifltir. Alt bantta LNB osilatör frekans veya MHz, üst bantta ise MHz dir. Frekans band çok genifl olunca elektronik devrelerin sa l kl çal flabilmesi için band n ikiye bölünmesi yoluna gidilmifltir.

8 Multiswitch (Çoklu uydu anahtar ) Multiswitch cihaz n n bir uydu için 4 girifli bulunur. Cihaz 2 uydu içinse 2x4=8, 3 uydu içinse 3x4=12 ve 4 uydu içinse 4x4=16 girifli bulunur. Ayr ca 1 adet yerel anten girifli de bulunmaktad r. Ç k fllar ise marka ve modeline göre 4, 8, 12, 16, 20 ve 24 olabilir. Örne in 8/12 multiswitch ile 2 farkl uydunun tv yay nlar 12 daireye verilebilir. Her dairedeki uydu al c s (receiver) cihaz ile 2 farkl uydudan istenilen kanal seçilebilir. Uydu al c s haf zas ndaki kanal n frekans, polarizasyon ve band n bildi inden gerekli Diseq-C kontrol sinyallerini (koaksiyel kablodan) göndererek, multiswitch in 8 girifl kablosundan ilgili olana ba lan r. Ayn girifle 1 den fazla ba lant yap lmas nda bir mahzur yoktur. Bu özelli iyle bir multiswitch, elektronik devre teorisi bak m ndan yetenekli ve yüksek frekansta çal flabilen bir matrix cihaz d r. Matrix in kontrolü için ayr bir girifli (kablo) yoktur ve abone hatt (kablosu) üzerinden kumanda almaktad r. Multiswitch de erlendirme kriterleri i) Girifl say s (TV uydusu say s ) ii) Ç k fl say s (Abone say s ) iii) Max. ve min. girifl sinyal seviyesi (Uydu ve yerel yay nlar için dbμv olarak) iv) Max. ve min. ç k fl sinyal seviyesi (Uydu ve yerel yay nlar için dbμv olarak) v) Girifl-ç k fl zay flatma de eri (Uydu ve yerel yay nlar için db olarak) vi) Kaskat modellerde geçifl kayb (Uydu ve yerel yay nlar için db olarak) vii) Çal flt frekans aral, besleme gerimi, çekti i ak m, boyutlar v.b. V-L H-L V-U H-U SAT-1 V-L MULTISWITCH 9 x 12 H-L V-U H-U SAT-2 TV Kaskat multiswitch Çok yüksek ve çok say da daireli apartman bloklar nda projesine göre baz ara katlarda afla do ru geçifle de imkan sa layan kaskat modeller kullan l r Splitter (Bölücü) RG6 Ören Kablo Tap-Off (Da t c ) 2 Way SPLITTER MHz RG6 Ören Kablo RG6 Ören Kablo Bir ana girifl ve bir de ana ç k fl vard r. Bunlardan baflka modeline göre 1,2,4,6,8 yan ç k fl bulunur. Bunlar 2/1, 2/2, 2/4, 2/6 ve 2/8 Tap-Off diye an l r. Bu ürün sayesinde ana hat devam ederken yan ç k fllar alabilmek mümkün olur. Yan ç k fl zay flatma de erleri modeline göre de iflir ve projeye göre seçilir : 4-32dB aras nda muhtelif yan ç k fl (tap) zay flatma de erleri olabilir. Ana girifl ve ana ç k fl aras ndaki ileri yön (through) zay flatma de eri ise yan ç k fl say s yla orant l d r. Splitter ve Tap-Off ürünlerinin zay flatma, empedans, ekranlama ve uçlar aras izolasyon de erlerinin uygun olmas gerekir. Bir TV sinyalini girip 2, 3, 4, 6 veya 8 ç k fl olarak alabildi imiz (genellikle) pasif cihazlard r. Bölme ifllemi nedeniyle tabi olarak sinyal zay flar ve ne kadar çok bölersek zay flama da o kadar fazla olacakt r. Bölme zay flamas normal olarak marka ve modele göre de iflmez, belirli bir tip için sabittir, ancak frekans artt kça zay flama da artar. Splitter (5-862 MHz): Yerel ortak anten veya kablolu tv sistemlerinde kullan l r. Splitter ( MHz) : Sadece uydu tv sistemlerinde kullan l r. Splitter ( MHz) : RF (5-862 MHz) ve IF ( MHz) band nda kullan l r. RG11 Ören Kablo RG6 Ören Kablo IN OUT 2 Way TAP MHz dB RG11 Ören Kablo RG6 Ören Kablo

9 Amplifikatör Binadaki çok say da tv prizine ulaflmak için kullan lan splitter ve tap-off lar n da tma kay plar ile uzun mesafelerde kablo kay plar n karfl lamak için sinyal kuvvetlendirici (amplifikatör) kullanmak gerekir. Bir tv amplifikatörü genifl bandl olup çok say da farkl sinyali bir arada kuvvetlendirir. Örne in MHz band geniflli i olan bir RF Amplifikatör 60 farkl tv sinyalini ayn anda kuvvetlendirebilir. Bu durum pek çok k s tlamalar ve flartlar getirir : Giriflteki sinyallerin seviyeleri (voltajlar ) aras nda fazla fark olmamal, en yüksek girifl seviyesi flu de eri, en yüksek ç k fl seviyesi bu de eri aflmamal gibi. Ayr ca kuvvetlendirilecek kanal say s artt kça ç k fl seviyesinin düflürülmesi gerekir. (Kataloglarda belirtilir). Sadece uydu band n ( MHz) kuvvetlendiren amplifikatörler oldu u gibi hem RF ( Mhz) hem de SAT-IF ( MHz) band n kuvvetlendiren anfiler de vard r. Bir TV amplifikatörü genifl bandl oldu u için kazanc n n frekans band boyunca yaklafl k sabit olmas çok önemlidir. Ayr ca düflük gürültülü olmal d r. Bu özellikleri zay f olan bir kuvvetlendirici baz kanallarda veya band n genelinde arka planda hissedilen görüntü sorunlar na yol açar. Elektriksel gürültü sorunu nedeniyle istenilen say da amplifikatör ardarda ba lanamaz. Uzun bir hatta çok say da anfi kullan l rsa tv ekran nda kumlama (gürültü) oluflur. Bu nedenle özellikle büyük veya büyücek binalarda projelendirme ve malzeme cihaz seçimi daha fazla önem kazan r. Kablolar n yüksek kaliteli olmas bu sorunda en büyük fayday sa lamaktad r. Gain IN Tilt RF Amplifikatör MHZ MHz OUT RF -SAT Amplifikatör MHZ OUT IF Amplifikatör MHZ 4 x 26 db TV-SAT Priz Uydu ortak anten sisteminin tv prizi en az 2 ç k fll olmal d r. Birinci ç k fl TV-Radyo için, ikinci ç k fl F-konnektörlü SAT (uydu) için olmal d r. FM radyo için ayr ç k fll veya 2 SAT ç k fll modeller de bulunmaktad r. Uygulama durumuna göre s va alt (S/A) veya s va üstü (S/Ü) modeller kullan labilir. Konnektör Kablolar cihazlara veya devre elemanlar na ba lamak için kullan lan konnektörler san ld ndan çok daha fazla önemlidir. Bunun birinci sebepi ba lant nedeniyle oluflan temas direncinin küçük ve kararl olmas zaruretidir. Di er yandan yüksek frekansl tesisatlarda empedans uyumunun konnektör noktalar nda da sa lanmas gerekir, aksi takdirde yans ma ve ilave zay flama oluflur. Yüksek frekans tv tesisatlar nda konnektör olarak bafll ca; Uydu frekans k s mlar nda sahada, priz ve cihaz girifllerinde F-konnektör, RF k s mlar nda sahada F-konnektör, prizde ve cihazda TV-Fifl, kullan lmaktad r. F-konnektörlerin gerekti inde s kmal tip, TV-Fifl lerin metal muhafazal olmas daha faydal olmaktad r. Unutmamak gerekir ki kesilen bir kablo asla ilk haline getirilemez. Bu nedenle ba lant da kullan lan konnektörün flekli, ölçüleri ve malzeme kalitesi çok önemlidir. Coaxial (Efl Eksenli) Kablolar Bu kablo çeflidi iki ucunun efl eksenli oldu u silindirik bir yap ya sahiptir. kinci uç (örgülü ekran) birinci ucu (canl uç) çerçeveler ve elektromanyetik dalga iki uç aras nda yer alan dielektrik malzeme üzerinde ilerler. Bu yap yüksek frekans için hem korumal hem de zay flaman n daha az oldu u bir özellik tafl r. Koaksiyel kablo frekansa göre artan bir flekilde zay flatma yapar, bu konudaki üretici tablolar çok önemlidir. Kablonun, 100m için 1Mhz ile 2200MHz aras ndaki zay flatma de erleri ve karakteristik empedans bilinmelidir. Z 0 = 60 r d In D D sd

10 Skin Effect (Deri Olay ) Bir elektrik ak m frekans 0 iken (DC ak m) içinden geçti i iletkenin tüm kesitini eflit bir flekilde kullan r. Ancak frekans artt kça iletkenin ortas nda ak m yo unlu u azal p yüzeye do ru çekilir. Buna deri (cidar) olay veya skin effect denir ve 1 MHz den itibaren kendini belli eder, 100 MHz den sonra çok etkili olur ve uydu TV frekanslar nda (1.000 MHz) üstü tamamen iletkenin yüzeyini kullan r. Bu nedenle malzeme ekonomisi sa lamak ve maliyet unsurlar n kablonun di er kalite özelliklerine katabilmek için çelik özlü bak r kapl iletkenler kullan l r. (Kablo canl uç kesiti 1-2 mm gibi çok küçük olmasa kablonun ortas n tamamen boflaltmak da ayn sonucu verirdi. Nitekim yüksek güçlü ve yüksek frekansl kal n TV verici kablolar n n ortas boflluktur ve gerekti inde bu boflluk su so utma amaçl olarak bile kullan lmaktad r.) Çelik özlü kablolar CCS: Copper Clad Steel, yani türkçe olarak bak r kapl çelik tel olarak an lmaktad r. DC Ak m Da l m HF Ak m Da l m SMATV Sistemlerinde Koaksiyel Kablo Seçimi D fl ve iç iletken aras nda kullan lan malzemenin dielektrik sabitinin düflük olmas kabloda oluflacak zay flamalar da daha düflük seviyelere çeker. Bu yüzdendir ki fiziksel köpüklü coaxial kablolar n zay flama de erleri, kimyasal köpüklü coaxial kablolara göre daha iyi seviyelerdedir. Coaxial kablolarda iç skin (iç iletken üzerindeki çok ince kat polietilen tabaka) kullan lmas, kablonun daha uzun ömürlü olmas aç s ndan bir avantaj sa lar. Bu iç skin malzeme, iç iletkene yap flt r l r. Bu sayede kablonun ucundan girebilecek suyun kablo boyunca ilerlemesinin önüne geçilmifl olur. letken üzerinde herhangi bir nemli tabaka oluflmayaca için, iletkenin zamanla oksitlenmesinin önüne geçilmifl olur. Fiziksel köpüklü coaxial kablolarda, dielektrik malzemedeki köpük yap s homojen oldu undan, empedans kararl l da kimyasal köpüklü coaxial kablolara göre daha üstün seviyelerde olur. D fl Skin ç Skin Kimyasal köpürtme teknolojisi ile köpük oran %45 - %50 seviyelerine ulaflabilir, fiziksel köpürtme ile %70 - %75 seviyelerine kadar ç k labilir. Köpük oran n yüksek olmas, zay flamalar n daha düflük seviyelere inmesi gibi bir avantaj sa lar. Fakat bunun bir sonucu olarak, fiziksel köpüklü koaksiyel kablolar n izolasyonlar, kimyasal köpüklü kablolara göre daha süngerimsi ve k r lgan bir yap ya sahip olur. flte bu k r lganl n önüne geçebilmek için, Fiziksel köpüklü coaxial kablolar n izolasyonlar d fl skin (izolasyon üzerindeki çok ince kat polietilen zar) ile kaplanabilir. Bu kat polietilen zar sayesinde, k r lgan olan izolasyonun mekanik direnci artar. Kablonun üzerinde d fl skin malzemesi olup olmad n anlaman n çeflitli yollar vard r. D fl skin kullan lan kablolar n yal tkanlar n n yüzeyleri daha pürüzsüz olur. D fl skin malzemesi kullanan imalatç lar, genellikle bu tabakan n kolayl kla fark edilebilir olmas aç s ndan, bu ince tabakay renklendirirler. Böylece son kullan c, kablonun kesitine bakt nda bu tabakan n varl n kolayl kla görebilir. Soldaki resimde, iç ve d fl skin tabakas gösterilmektedir. Kablo D fl K l f Kablolar seçerken, d fl k l f malzemeleri de uygulamaya göre seçilmelidir. PVC d fl k l fl kablolar, sadece dahili ortamlarda kullan lmak için uygundur. Kablonun kullan m s ras nda harici ortamda bulunmas söz konusu ise, d fl k l f malzemesi olarak Polietilen tercih edilmelidir. Aleve dayan kl ve duman zehirlemeyen bir kabloya ihtiyaç duyuluyor ise, Halogen Free (Halojensiz) model kablo tercih edilmelidir. Projelendirme s ras nda, üretici firmalar n kataloglar nda belirttikleri empedans, zay flama, kapasitans, yay lma h z gibi özellikler incelenmeli ve projelerin buna göre çizilmesi gerekmektedir. Üretici firmalar n kataloglar nda yazan de erler, uygun test koflullar nda ölçülmüfl de erlerdir. Bu sonuçlar alabilmek için, do ru konnektör seçimi, konnektörlerin ba lant lar n n do ru yap lmas oldukça önemli rol oynar. Üretici firma ay rt etmeksizin, her kablonun zaman içerisinde yafllanaca ve zay flama de erlerinin de yükselece i göz önünde bulundurulmal d r. Bu zay flamalar n zaman içerisinde ne kadar yükselece i konusunda bilgi almak için üretici firma ile görüflülebilir. Kablo üretimi yapan firmalar n, test laboratuarlar nda yaflland rma için uygun donan mlar bulunmal d r. Bu yaflland rma testlerini yapm fl olan firmalar, ürettikleri kablolar n zay flamalar n n zaman içerisinde % olarak ne kadar artaca konusunda bilgi verebilirler. Ana hatlarda RG-11, tali hatlarda ise RG-6 kablo kullanmak gerekir. RG-59 kabloyu sadece TV-SAT prizden sonra ara kablo olarak kullanmak uygun olur. Kablolar tesisat s ras nda en çok zaman alan ve kalitesiz oldu u anlafl ld nda de ifltirilmesi çok zor olan bir malzemedir. çinde tafl d enerji kabili ihmal olan buna karfl l k tafl d datan n karmafl kl nedeniyle yüksek frekans elektronik kablolar n seçerken bu yaz da aç klanmaya çal fl lan hususlara dikkat etmek gerekir. Tabi ki bunun pratik yolu, üretici firman n sertifikalar, Ar-Ge yetene i, test&measurement imkanlar, ihracat kabiliyeti ve bunlar temsil eden piyasadaki itibar ve marka de eridir.

11 Kablonun Döflenmesi (Kablaj) Kablolar n binalara döflenmesi s ras nda oluflabilecek olan zay flamalar, baz koflullarda kablo boyunca oluflan zay flamalar n üzerine ç kabilir. Kabloyu döfleyen firmalar n bu konuda dikkat etmeleri gereken çok önemli noktalar n baz lar afla daki gibidir: Kablolar, kataloglarda yazan minimum bükülgenlik yar çap ndan fazla bükülmemelidir. Konnektör ba lant lar n n özenli ve do ru bir flekilde yap lmas gerekmektedir. Kablolar n, kablo ba arac l ile bir arada tutulmas gerekiyor ise kablo ba afl r s k lmamal d r. Kablolar n, kablo ba içinde yukar afla hareket ettirilebiliyor olmas gerekmektedir. Coaxial kablolar, enerji hatlar ndan uzak noktalara döflenmelidir. Uydu Ortak Anten Tesisat 14 Katl, = 28 Aboneli Tip Proje Örne i Afla da örne i bulunan tip projesi Serpa Mühendislik taraf ndan haz rlanm flt r. Su zolasyonu Uydu Anten 220 Vac K K K MULTISWITCH 23 K 10 K IN - 12 OUT CASCADABLE K 8 K x RG K K K 4 8 MULTISWITCH 9 K IN - 16 OUT ENDED 7 K K 1 KZ 2 K TAL HATLAR RG6 3 1 Haz rlayanlar; SAT-TV PR Z *Bu çizim bir tip projedir, uygulama projesi de ildir. ARA KABLO RG59 fiükrü Serttop Elektronik Yüksek Mühendisi Melih Reçber Elektronik Mühendisi

12 RG 59 / U-4 Kullanım Alanı Bina içi CATV da t m kablosu, düflük zay flama istenen sistemlerde ba lant kablosu olarak kullan l r. Kablo Yapıs * letken Ø 0.81 mm Elektrolitik bak r zolasyon Ø 3.65 mm Fiziksel köpüklü polietilen (S/F/S) 1. Ekran Al - Pes folyo (%100 Kapama) 2. Ekran Aluminyum tellerden örgü (%57 Kapama) D fl K l f Ø 6.00 mm Beyaz renkli PVC ve HF olarak üretilebilmektedir Kablo A rl kg/km Ambalaj 100m/500m/1000m Makara Elektriksel Özellikler Empedans 75 ± 3 Ω Kapasitans 52 ± 2 pf/m Yay lma H z % 83 Zay flamalar 100 MHz 8.10 db/100m 230 MHz db/100m 470 MHz db/100m 860 MHz db/100m 1000 MHz db/100m 1500 MHz db/100m Geri Dönüfl Kayb MHz >28dB *Ören Digital RG 59 / U-4 yukar daki kablonun iç iletkeni CCS olan versiyonudur. RG 59 / U-6 Kullanım Alanı Bina içi CATV da t m kablosu, düflük zay flama istenen sistemlerde ba lant kablosu olarak kullan l r. Kablo Yapıs * letken Ø 0.81 mm Elektrolitik bak r zolasyon Ø 3.65 mm Fiziksel köpüklü polietilen (S/F/S) 1. Ekran Bak r folyo (%100 Kapama) 2. Ekran Tavl bak r tellerden örgü (%55 Kapama) D fl K l f Ø 6.00 mm Beyaz renkli PVC ve HF olarak üretilebilmektedir Kablo A rl kg/km Ambalaj 100m/500m/1000m Makara Elektriksel Özellikler Empedans 75 ± 3 Ω Kapasitans 52 ± 2 pf/m Yay lma H z % 83 Zay flamalar 100 MHz 7.80 db/100m 230 MHz db/100m 470 MHz db/100m 860 MHz db/100m 1000 MHz db/100m 1500 MHz db/100m Geri Dönüfl Kayb MHz >28dB *Ören Digital RG 59 / U-6 yukar daki kablonun iç iletkeni CCS olan versiyonudur.

13 RG 6 / U-4 Kullanım Alanı Bina içi CATV da t m kablosu ve düflük zay flama istenen SATV (uydu anten) sistemlerde ba lant kablosu olarak kullan l r. Kablo Yapıs * letken Ø 1.02 mm Elektrolitik bak r zolasyon Ø 4.57 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen (S/F/S) 1. Ekran Al - Pes folyo (%100 Kapama) 2. Ekran Aluminyum tellerden örgü (%58 Kapama) D fl K l f Ø 6.80 mm PVC, PE ve HF olarak üretilebilmektedir Kablo A rl kg/km Ambalaj 100m/300m/500m Makara Elektriksel Özellikler Empedans 75 ± 3 Ω Kapasitans 52 ± 2 pf/m Yay lma H z % 84 Zay flamalar 100 MHz 6.20 db/100m 230 MHz 9.10 db/100m 470 MHz db/100m 860 MHz db/100m 1000 MHz db/100m 1500 MHz db/100m 2150 MHz db/100m 2400 MHz db/100m Geri Dönüfl Kayb MHz >28dB *Ören Digital RG 6 / U-4 yukar daki kablonun iç iletkeni CCS olan versiyonudur. RG 6 / U-6 Kullanım Alanı Bina içi CATV da t m kablosu ve düflük zay flama istenen SATV (uydu anten) sistemlerde ba lant kablosu olarak kullan l r. Kablo Yapıs * letken Ø 1.02 mm Elektrolitik bak r zolasyon Ø 4.57 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen (S/F/S) 1. Ekran Bak r folyo (%100 Kapama) 2. Ekran Tavl bak r tellerden örgü (%55 Kapama) D fl K l f Ø 6.90 mm PVC, PE ve HF olarak üretilebilmektedir Kablo A rl kg/km Ambalaj 100m/300m/500m Makara Elektriksel Özellikler Empedans 75 ± 3 Ω Kapasitans 52 ± 2 pf/m Yay lma H z % 84 Zay flamalar 100 MHz 6.00 db/100m 230 MHz 8.80 db/100m 470 MHz db/100m 860 MHz db/100m 1000 MHz db/100m 1500 MHz db/100m 2150 MHz db/100m 2400 MHz db/100m Geri Dönüfl Kayb MHz >28dB *Ören Digital RG 6 / U-6 yukar daki kablonun iç iletkeni CCS olan versiyonudur.

14 RG 11 / U-4 Kullanım Alanı Bina içi CATV da t m kablosu, düflük zay flama istenen sistemlerde ba lant kablosu olarak kullan l r. Kablo Yapıs letken Ø 1.63 mm Elektrolitik bak r zolasyon Ø 7.10 mm Fiziksel köpüklü polietilen (S/F/S) 1. Ekran Al - Pes folyo (%100 Kapama) 2. Ekran Aluminyum tellerden örgü (%58 Kapama) D fl K l f Ø mm PVC, PE ve HF olarak üretilebilmektedir Kablo A rl kg/km Ambalaj 500m/1000m Makara Elektriksel Özellikler Empedans 75 ± 3 Ω Kapasitans 52 ± 2 pf/m Yay lma H z % 85 Zay flamalar 100 MHz 3.90 db/100m 230 MHz 6.00 db/100m 470 MHz 8.70 db/100m 860 MHz db/100m 1000 MHz db/100m 1500 MHz db/100m 2150 MHz db/100m 2400 MHz db/100m Geri Dönüfl Kayb MHz >28dB RG 11 / U-6 Kullanım Alanı Bina içi CATV da t m kablosu, düflük zay flama istenen sistemlerde ba lant kablosu olarak kullan l r. Kablo Yapıs letken Ø 1.63 mm Elektrolitik bak r zolasyon Ø 7.10 mm Fiziksel köpüklü polietilen (S/F/S) 1. Ekran Bak r folyo (%100 Kapama) 2. Ekran Tavl bak r tellerden örgü (%56 Kapama) D fl K l f Ø mm PVC, PE ve HF olarak üretilebilmektedir Kablo A rl kg/km Ambalaj 500m/1000m Makara Elektriksel Özellikler Empedans 75 ± 3 Ω Kapasitans 52 ± 2 pf/m Yay lma H z % 85 Zay flamalar 100 MHz 3.70 db/100m 230 MHz 5.80 db/100m 470 MHz 8.50 db/100m 860 MHz db/100m 1000 MHz db/100m 1500 MHz db/100m 2150 MHz db/100m 2400 MHz db/100m Geri Dönüfl Kayb MHz >28dB

15

16 Merkez Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:11 No: Okmeydan - stanbul / TÜRK YE Tel (0212) (pbx) Faks (0212) Fabrika Ortaköy Sanayi Bölgesi P.K Selimpafla Silivri - stanbul / TÜRK YE Tel (0212) (pbx) Faks (0212)

C 060 Tipi CCTV Kablosu

C 060 Tipi CCTV Kablosu C 060 Tipi CCTV Kablosu.4. uygulamalar nda; görüntü iletiminde kullan l r. Fiziksel köpüklü coaxial kablo yap s, uzun mesafelerde kullan lmas na olanak sa lar...... Coaxial Kablo (C 060).. letken : Ø 0.60

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

ANTEN KABLOLARI ANTEN KABLOLARI

ANTEN KABLOLARI ANTEN KABLOLARI ANTEN KABLOLARI - Bakır iletken - Do al köpüklü PE - Aluminyum astarlı folyo - Kalaylı bakır tellerden - Beyaz RG 9 / AI Bina içi CATV da ıtım kablosu ve düflük zayıflama istenen sistemlerde ba lantı kablosu

Detaylı

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 Fırat Üniversitesi-Elazığ WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

UBOT Serisi. Optik Transmitter RF + IF (2 GHz)

UBOT Serisi. Optik Transmitter RF + IF (2 GHz) UBOT Serisi Optik Transmitter RF + IF (2 GHz) UBOT Ultra Genişbant Optik Transmitterları, 45~860MHz ve 950~2600MHz frekanslarındaki analog/dijital CATV ve SAT-IF sinyallerini optik işarete dönüştürerek,

Detaylı

RG-59/U Type+2x0,75mm² - CCTV Kablosu(F Composite) 57519202.1 Uygulama Çok geniş kullanım alanına sahip bir CCTV kablosudur. Görüntü, güç veya ses iletiminin bir arada kullanılması gerektiği yerlerde ideal

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Ören Kablo, kablo üretim sektörüne 1979 y l nda koaksiyel tipi kablo üretimiyle girmifltir. Kuruluflundan bu yana, stratejilerini, koaksiyel kablo pazar ve segmentlerinde

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

RG 59 F Mini - HD RG 59/4 F - HD

RG 59 F Mini - HD RG 59/4 F - HD RG 59 F Mini - HD RG 59 F Mini - HD RG 59/4 F - HD RG 59/4 F - HD Ürün Kodu: 11305901 Kullanım Alanları Kapalı devre TV sistemlerinde ve birçok stüdyo uygulamalarında görüntü sinyallerinin iletiminde kullanılırlar.

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1 IQ8Quad Her ortam için do ru dedektör IQ8Quad alg lama prensipleri Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page 2 02 03 Do ru seçim Hiçbir yang

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

emek kablo KALİTE emek ÜRÜNÜDÜR...

emek kablo KALİTE emek ÜRÜNÜDÜR... KALİTE emek ÜRÜNÜDÜR... emek kablo, gelişen teknolojinin ulaştığı son noktada sınırsız hizmet anlayışıyla, müşterilerine çözüm odağı olmanın gururunu taşıyor. Konusunda oluşturduğu uzman kadrosu, gelişmiş

Detaylı

F YAT L STES A USTOS 2011

F YAT L STES A USTOS 2011 F YAT L STES A USTOS 2011 Ören Kablo, kablo üretim sektörüne 1979 y l nda koaksiyel tipi kablo üretimiyle girmifltir. Kuruluflundan bu yana, stratejilerini, koaksiyel kablo pazar ve segmentlerinde yer

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

NEDEN MULTISWITCH?...

NEDEN MULTISWITCH?... NEDEN MULTISWITCH?... Binaların çatısında, her daire için özel olarak tahsis edilmiş, bir yada birkaç anten kurmaya elverişli yerler yok... Üstelik bazı siteler, yeriniz olsa bile, görüntü kirliliğine

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02

KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02 F YAT L STES 2012-1 KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02 CCTV KAMERA KABLOLARI CCTV - PVC Kablolar...03 CCTV - Halojensiz Kablolar...03

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Sunum İçeriği... Antenin tanımı Günlük hayata faydaları Kullanım yerleri Anten türleri Antenlerin iç yapısı Antenin tanımı ve kullanım amacı Anten: Elektromanyetik

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

KOAKS YEL KABLOLAR - PVC - SFS (SKIN - FOAM - SKIN) - F Z KSEL KÖPÜRTMEL

KOAKS YEL KABLOLAR - PVC - SFS (SKIN - FOAM - SKIN) - F Z KSEL KÖPÜRTMEL KOAKS YEL KABLOLAR - PVC - SFS (SKIN - FOAM - SKIN) - F Z KSEL KÖPÜRTMEL Bak r iletken, bak r tel örgü 75Ω RG 59/U-4 Cu / SnCu 1.058 RG 59/U-6 Cu / Cu 1.370 RG 6/U-4 Cu / SnCu 1.380 RG

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Reçineli Alçak ve Orta Gerilim Ürünleri 2

Reçineli Alçak ve Orta Gerilim Ürünleri 2 Reçineli Alçak ve Orta Gerilim Ürünleri 2 2.1 Scotchcast 1471N Reçineli 91-A Serisi A.G. Düz Kablo Ekleri.................... 14 2.2 Scotchcast 1471N Reçineli 91-AB Serisi A.G. Branflman Kablo Ekleri..............

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir:

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir: Yap Fizi i 1. Genel Günümüzün ve gelece in inflaatlar, enerji tasarrufu ile gürültü ve çevre bilincinin getirdi i gereklilikler do rultusunda flekilleniyor. Bu bilinçten kaynaklanan ve büyük ölçüde yeni

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

WTH zolasyon. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz

WTH zolasyon. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz WTH zolasyon Sizin konforunuz, bizim misyonumuz Farkl uygulamalar için zolasyon sistemleri zolasyon taban s tmas n n önemli bir parças d r. Her durum için özel sistem gerekmektedir. Bu broflürde, avantajlar

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği ANTENLER Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Ders içeriği BÖLÜM 1: Antenler BÖLÜM 2: Antenlerin Temel Parametreleri BÖLÜM 3: Lineer Tel Antenler BÖLÜM 4: Halka Antenler

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 :

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 : F Z EETROSTAT ÖRNE 1 : ÖRNE : Q 0 X M Z yal tkan yal tkan fiekildeki yal tkan sapl özdefl ve iletken,, M kürelerinin elektrik yükleri s ras yla, Q ve 0 (s f r) d r. M küresi ye dokundurulup ayr ld ktan

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ

KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ KOMPANZASYON ve HARMONİK FİLTRE SİSTEMLERİ Bahadır Yalçın ECT Mühendislik Ltd. Şti. Sabit Bey Sokak No : 1/9 Koşuyolu Kadıköy İSTANBUL 0 216 327 14 80 0 216 428 50 40 ectmuh @superonline.com ÖZET Bu bildiride,enerji

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

YALITIM CAMI ÜN TELER

YALITIM CAMI ÜN TELER 1) GENEL TEKN K ÖZELL KLER ) Yal t m cam üniteleri, iki veya daha çok say da cam plakan n aralar nda kuru hava veya argon, kripton, xsenon gibi a r gazlar bar nd racak flekilde fabrika flartlar nda bir

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

BÖLÜM 2: REZONANS DEVRELERI

BÖLÜM 2: REZONANS DEVRELERI BÖLÜM 2: REZONANS DEVRELERI Giriş (kaynak) ile çıkış (yük) arasında seçilen frekansların iletilmesi ya da süzülmesi için kullanılan iki kapılı devrelere rezonans devreleri adı verilir. İdeal seri ve paralel

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı