SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r."

Transkript

1 SU DAGAAR MDE SRU DE SRUARN ÇÖZÜMER do rusal dalga ve engellerinde flekildeki gibi yans r do rusal dalgan n k sm engelinden, k sm ise engelinden flekildeki gibi yans r do rusal dalga ve engellerinde flekildeki gibi yans r ESEN YAYNAR α α + 80 α 0 olur α 3 6 ve engelleri aras ndaki aç dir do rusal dalga ve engellerinde flekildeki gibi yans r N M N M M ve N do rusal atmas ve engellerinden flekildeki gibi yans r N M N M DAGAAR 8

2 7 MDE SRU DE SRUARN ÇÖZÜMER do rusal atma, ve engellerinde flekildeki gibi yans r a) b) gelen dalgalar yans yan dalgalar M M yans yan dalgalar gönderilen dalgalar c) gelen dalgalar 8 yans yan dalgalar M ESEN YAYNAR d) a) M do rusal atma, ve engellerinde flekildeki gibi yans r M b) 9 M düz engel parabolik engel c) do rusal atma düz ve parabolik engelden flekildeki gibi yans r M 8 DAGAAR

3 MDE SRU 3 E SRUARN ÇÖZÜMER MDE SRU 4 E SRUARN ÇÖZÜMER rtam ayn oldu undan, ve durumda dalgalar n yay lma h zlar eflittir d 6 d cm/ s min ( ) f f ( ) 3 cm olur 8 4 cm/s, sa a do ru, Dalgalar n frekans, n lg n fd s s da a Dalgalar n yay lma h z, f d n n olur ESEN YAYNAR ( ) d ( d+ ) ( 30 0) ( ) 0 40 olur 3 x +x cm/s 3cm/s Dalgalar n yay lma h z, D 4 cm/ s dir 0, Yerdeki gözlemciye göre, x yönünde yay lan dalgalar n h z, ( x) D cm/s olur Çocu a göre ( ) yönde giden dalgalar n h z, ba alga göz 6 (3) 9 cm/s olur DAGAAR 83

4 4 kaynak MDE SRU E SRUARN ÇÖZÜMER 0cm/s 4 8 cm cm olur 8cm Yay lan dalgalar n h z, f 0 cm/s f d f d Nf s a) Sa dan bakan gözlemciye göre dalgalar n, dalga boyu; sa ( D ) 3 f d 6 4 f s f d 6 s f s 4 s olur (0 0) 0 olur b) Soldan bakan gözlemciye göre dalgalar n, dalga boyu; sol ( D + ) (0 + 0) 4 cm olur Stroboskobun frekans, 0 devir f s s olur s Dalgalar n frekans, f d N f s 6 s Dalgalar n dalga boyu,, f d olur a) min ( ) (0 0) cm olur b) mak ( + ) (0 + 0) 6 cm olur ESEN YAYNAR 36 3 cm olur cm cm olur c) f mak 0 0 s d min olur d) f min d 0 0 s 6 3 mak olur Stroboskobun frekans, f 0 devir 4 s s s olur Dalgalar n frekans, 6 f d N f s 4 0 s olur noktasal kaynak x +x Dalgalar n dalga boyu,, f d 0 0 cm/s olur a) ( ) (6 4) 6 cm olur b) ( + ) (6 + 4) 0 cm olur 4 m bir tam say olmak üzere, fy durumunda dalgalar duruyor gibi görülebilir akat dalga m f d boyu daha büyük gözlenir Buna göre, N fs fd fs fy N fs N 84 DAGAAR

5 ba nt s ile bulunur MDE SRU 6 DA SRUARN ÇÖZÜMER dalga söndürücü dalga söndürücü 4 X ortam Y ortam Z ortam ara kesit N N ara kesit Atman n ilerleme do rultusu, X ortam ndan Y ortam na geçerken normalden uzaklaflt ndan h Y > h X tir Atman n ilerleme do rultusu, Y ortam ndan Z ortam na geçerken normalden uzaklaflt ndan h Z > h Y M do rusal dalga kayna N dir Buna göre, h Z > h Y > h X olur ki nedeni olabilir; Su li i sabit iken; kayna n frekans artmas, ayna n frekans sabit iken; M kenar ndan N kenar na do ru su li inin düzgün olarak artmas, α β γ M ESEN YAYNAR ortam ortam do rusal atmas ortama geçince flekildeki hali al r ara kesit ara kesit, ve M ortamlar liklerine göre h > h > h M fleklinde s ralan r fiekil - deki gibi üretilen atma flekildeki gibi bir yol izleyebilir β > α > γ olur 6 ortam ortam 3 su ortam Dalga le eninin düfley kesiti flekildeki gibi olabilir do rusal atma ortamdan ortama dik geldi inden do rultusunu de ifltirmeden geçer S ortamdan ortama geçerken flekildeki görünüm elde edilir DAGAAR 8

6 7 X ortam Y ortam MDE SRU 7 DE SRUARN ÇÖZÜMER β N α ara kesit ara kesit Atman n X ortam ndaki ilerleme do rultusu, Z ortam ndaki ilerleme do rultusuna paralel oldu undan, h X h Z dir Atman n ilerleme do rultusu, X ortam ndan Y ortam na geçerken normale yaklaflt ndan, h X > h Y dir Buna göre; h X h Z > h Y olur α β Z ortam Dalgalar n ortamdaki dalga boylar, d d s s 6 30 s 0 4 cm olur s s s ortam r ara kesit i d ortam 8 X Y ESEN YAYNAR do rusal dalga kayna do rusal dalga kayna X le enindeki dalga kayna, Y le enindeki dalga kayna ndan, kadar öndedir 3 aynaklar aras daki faz fark, t p 3 olur 3 sini sinr sin3 sin37 0,8 0,6 ortam d s d s d d s 3 s 4 3 ara kesit olur 37 ortam 86 DAGAAR

7 MDE SRU 8 DE SRUARN ÇÖZÜMER MDE SRU 9 DA SRUARN ÇÖZÜMER engel w engel d d r n m olay n n gerçekleflebilmesi için > w flart sa lamal d r Di er nicelikler aras nda herhangi bir flart yoktur w l r n m azaltmak için w art r lmal veya azalt lmal d r ESEN YAYNAR DAGAAR 87

8 MDE SRU 0 DA SRUARN ÇÖZÜMER 4 3 merkez do rusu 6 0 Dü üm çizgileri aras daki uzakl k dir dalga le eninin li ine (h) ve kaynaklar n periyodu () ye ba l d r 8 37 ü aynaklar aras ndaki uzakl k 6 ise, P üçgeninde (37, 3 ve 90 özelli ini kullan rsak) P 8 ve P 0 olur Bu durumde yol fark, P P 0 8 bulunur Yol fark n n kat oldu undan P noktas dalga katar üzerindedir P P 3 P noktas dalga katar üzerinde oldu una göre yol fark, P P n 4 P P veya 6 olur ESEN YAYNAR 3 lk durumda yol fark, P P cn m c m 3 kinci durumda yol fark, P P c6 m Her iki durumda yol fark ve oluflan dalgalar n h zlar ayn d r Bu durumda periyotlar n oran, 3 olur 3 88 DAGAAR

9 ES - SU DAGAAR merkez do rusu / / / / Dalga katarlar çift tepe veya çift çukurdan oluflurlar Merkez do rusuna göre simetriktirler ve aralar ndaki uzakl k / kadard r ve yarg lar do rudur yarg yanl flt r CEAP C 4 Bir dalga le enindeki dalgalar n periyodu () biliniyor ise dalgalar n frekans (f); f oldu undan bulunur rekans bir saniyede üretilen dalga say - s d r Bulunabilir Dalga le eninde gözlenen dalga say s ve dalgalar n h z bu bilgiler ile bulunamaz CEAP A y(m) engel genlik 4 6 genlik x(m) fiekildeki dalgan n genli i 3 m, dalga boyu ise 4 m dir Dalgan n periyodu hakk nda birfley söylenemez ve yarg lar kesinlikle do rudur yarg da kesinlik yoktur CEAP D ESEN YAYNAR ümsek engele do rusal olarak gelen dalgalar odaktaki bir kaynaktan yay l yorlarm fl gibi yans rlar Bunun d fl nda yay ld klar nokta odak ile tepe noktas aras d r Yani < f dir Engelin e rilik yar çap f oldu undan R > olur noktas engelin odak noktas de ildir yarg kesinlikle do rudur CEAP B 3 su w r n m flart, > w olmal d r büyütülürse k r n m artar w büyürse k r n m azal r Suyun li i art r ld nda artaca ndan dolay k r n m olay da artar CEAP D 6 > olmas bize dalga le eninin +x yönünde leflti ini veya kayna n x yönünde hareket etti ini gösterir x +x CEAP E DAGAAR 89

10 7 8 yans yan dalga engel Dairesel dalgalar n do rusal olarak yans yabilmesi için engelin parabolik ve çukur olmas gerekir aynak çukur engelin oda nda ise flekildeki gibi yans yan dalgalar do rusald r Parabolik tümsek ve düz engelden dairesel dalgalar do rusal olarak yans yamaz CEAP A 0 P noktas kayna - na 3 kadar uzakta oldu undan P bu kayna- n üretti i dalgalar n tepesindeki kayna- na 4, kadar uzakta 3 4, oldu undan bu kay- na n üretti i dalgalar n çukurundad r Yani P noktas dü üm çizgisi üzerindedir Dü üm çizgisi numaras ise, Yol fark P P Yol fark (n 3 4,, ), n olur CEAP B ki kaynak aras ndaki faz fark, P P Bu tan ma göre, P x x 3 x x x olur x o ( gecikme sü resi) periyot ya da gecikme süresinde alınan yol dalga boyu dur CEAP B ESEN YAYNAR Bölgeler aras nda geçifl yaparken, θ > γ > α oldu undan, h > h M > h olur θ α Çünkü ortam çok yo un gibi davran r Az yo- undan çok yo una geçerken dalgalar normale yaklaflarak k r l r CEAP E M γ M 9 Dalgalar n frekans 4 s ise periyodu, f 4 s olur yarg kesinlikle do rudur Art arda gelen iki dalga tepesi aras ndaki uzakl k dalga boyudur 8 4 m olur yarg kesinlikle do rudur ayna n türü kesin bilinmedi inden dalgalar n noktasal veya dairesel olmas konusunda kesin birfley söylenemez CEAP C aynaklar aras ndaki faz fark, p tam k s m at l p faz fark, p ( gecikme sü resi) periyot olur CEAP A 90 DAGAAR

11 ES - SU DAGAAR 3 M engel kaynak / Ç / Ayn noktada 3 saniye ara ile bir tepe ve bir çukur geçmifl ise yar m dalga oluflmufltur Yar m dalga 3 s oluflursa tam dalga, s olur yarg do rudur Dalgalar n frekans, f s dr ı 6 yarg yanl flt r Dalgalar n h z için kesin birfley söylenemez CEAP A 4 Dalgalar n dalga boyu kenar na do ru gidildi- inde artt na göre lik de artm flt r Ya da kayna n periyodu azalt l p frekans art r lm flt r ve yarg lar do rudur yarg yanl flt r CEAP D merkez do rusu N kaynak n s 4 Saniyede devir yapan stroboskobun frekans, f s s dir Dalgalar n frekans kayna n frekans f s n ESEN YAYNAR Dü üm çizgileri tepe ve çukur noktalar n birleflmesi ile oluflur Merkez do rusunun sa nda ve solunda hiperbol fleklindedirler Yol fark (n ) d r Yani DC DC DC DC nin tek katlar fleklindedir CEAP E 4 0 s olur yarg do rudur Dalgalar n periyodu, s bulunur f 0 o M M yarg do rudur Dalgalar n h z ise, Dalgalar flekildeki yolu izledi ine göre, f h > h ve h M > h 0 Dolay s yla, h > h M > h olur 00 cm/s m/s olur yarg do rudur Dalgalar ortamda h zl ortamda ise yavafl ilerler Bu durumda ortamlarda dalgalar n h z, > M > olur CEAP E CEAP B DAGAAR 9

12 6 P noktas n n kaynaklara olan uzakl n n P 9 kaynak m/s tam kat oldu undan çift tepedir 4 6 3m/s 3m/s Yol fark P P 4 6 oldu undan katar çizgisi çift tepedir CEAP A Dalgalar n periyodu, s ve kaynak hareket etti ine göre sa dan (+x) ve soldan ( x) yönünde ölçülen dalga boylar farkl olur +x yönünde dalga boyu, 7 + (alga kaynak ) (3 ) θ θ m olur yarg do rudur x yönünde dalga boyu, (alga + kaynak ) fiekil- fiekil- (3 + ) m olur ESEN YAYNAR yarg do rudur yarg yanl flt r CEAP C fiekil- Do rusal su dalgalar n n çukur, düz ve tümsek yüzeylerde yans malar fiekil-, ve te gösterildi- i gibidir Bu çizimlere bak ld nda fiekil- teki çizimin yanl fl oldu u görülür CEAP C 0 8 kaynak engel Do rusal atmas engellerde flekildeki gibi yans r Bu durumda fiekil- ve fiekil- yans malar do ru gösterilmifltir Do rusal su dalgalar çukur engelde yans d nda önce odakta toplan r, sonra tekrar da l r fiekilleri dairesel olur aynak ile engel aras ndaki uzakl k yans yan dalgalar n fleklini de ifltirmez Çünkü dalgalar do rusald r CEAP D CEAP B 9 DAGAAR

13 ES - 3 SU DAGAAR Bir dalga le eninde oluflan dalgalar n h z, suyun li ine ba l d r ayna n ya da le enin büyüklü üne ba l de ildir kaynak M N M N CEAP C do rusal su dalgalar ve engellerinden, flekildeki gibi yans r CEAP A 4 ESEN YAYNAR do rusal dalga kayna do rusal dalga kayna fiekil- fiekil- Dalga kayna n n frekans zamanla azalt l rsa, dalgalar fiekil - deki gibi gözlenir e enin MN kenar n n alt na takoz konursa, su l i MN kenar na do ru azalaca ndan, dalgalar fiekil - deki gibi gözlenir ayna n titreflim genli ini zamanla art rma, dalga boyunu de ifltirmeyece inden, dalgalar n görünümü de iflmez CEAP D s olur θ θ α 0 4 cm olur CEAP D 90 + α + (90 θ) α + 90 θ 80 α θ olur CEAP E 4 Dalgalar n yay lma h z ortama ba l d r Dalga kayna n n frekans, dalgalar n genli i dalgalar n yay lma h z n etkilemez Su li i artarsa yay lma h z artar; azal r küçülür 7 ( ) d ( d ) olur 3 CEAP C CEAP B DAGAAR 93

14 8 ara kesit ara kesit N M 80 0 M fiekildeki dalgalar n ilerleyifl do rultular ndan, > dir M > dir M > dir M > > dir CEAP B 0 Su dalgalar nda w oldu u zaman gözlenir g Dalga kayna n n frekans art r l rsa, dalga boyu küçülür w ve k r n m kaybolur g w geniflli i büyültülürse k r n m kaybolur g Su li i azalt l rsa, dalga boyu küçülür ve k r n m kaybolur CEAP E 9 ortam ESEN YAYNAR s s r i d ara kesit ortam do rusal dalga kayna Dalga kayna n n frekans art nca r k r lma aç s artar yarg do rudur rtam de iflmedi ine göre, ortamda dalgalar n h z de iflmez yarg yanl flt r sini sinr n n s d ba nt s na göre, r aç s artt ndan, ortam n ortama göre ba l k r lma indisi azal r yarg yanl flt r CEAP A 94 DAGAAR

15 ES - 4 SU DAGAAR cm P 4cm 3 3 Geçifl aç lar na bakt m zda > 3 > 37 oldu unda en, ise en d r Bu durumda ortamda dalgalar en h zl, ortamda ise en yavafl yay l r Bir ortamdan baflka bir ortama geçiflte periyot de iflmez, ve yarg lar do rudur CEAP E do rusal su dalgalar ve engellerinden flekildeki gibi yans r CEAP B 4 8 cm cm olur 0 devir fs s s M f d N f s 6 s f d 4 cm/s olur CEAP B 4 Derinli i sabit olan bir dalga le eninde, dalga kayna n n frekans de ifltirilirse; g rekans art r l rsa, dalga boyu küçülür, azalt - l rsa büyür g Dalgalar n yay lma h z su li ine ba l d r, de iflmez g f ba nt s na göre, dalgalar n periyodu de iflir g Dalgalar n yay lma do rultusu de iflmez CEAP A 8cm ESEN YAYNAR Dalgalar P noktas na çarparak noktas nda toplan rlar Dalgalar n ald toplam yol, x cm olur x d 0 cm/ s t 3 3 d fd 0 4 cm olur CEAP A 6 f y f d eflitli i d fl nda da dalgalar duruyor gibi görülebilir m bir tam say olmak üzere; a) f y m f d durumunda duruyor gibi görülebilir b) f y f d durumunda duruyor gibi görülebilir m akat dalga boyu daha büyük gözlenir A seçene inde: B seçene inde: f y N f s 6 s f y N f s 6 3 s 3 fy fy m f d m f d 3 m m m 6 m 4 m tam say oldu un- m tam say oldu undan, dalgalar duruyor dan, dalgalar duruyor gibi görülür gibi görülür C seçene inde: D seçene inde: f y Nf s 6 6 s f y Nf s 6 0 s 3 fy fy m f d m f d 6 0 m m m 6 m m tam say olmad n- dan, dalgalar duruyor gibi görünmez m tam say oldu undan, dalgalar duruyor gibi görülür E seçene inde: f y N f s 6 s f y f s oldu undan dalgalar duruyor gibi görünür CEAP D DAGAAR 9

16 7 X Y 9 ortam dalga söndürücü s r i ara kesit ortam do rusal dalga kayna do rusal dalga kayna do rusal dalga kayna ortam fiekil- dalga söndürücü dalga söndürücü X ve Y le enlerindeki su likleri ve dalga kaynaklar n n frekanslar için kesin birfley söylenemez ve yarg lar için kesin birfley söylenemez X le enindeki dalgalar n dalga boyu, Y le enindeki dalgalar n dalga boyundan büyüktür yarg kesinlikle do rudur CEAP C ESEN YAYNAR s ara kesit r i ortam fiekil- r ^ ^ > r oldu undan f > f yarg do rudur dir do rusal dalga kayna dalga söndürücü rtamlar de iflmedi ine göre, s s dir yarg yanl flt r n d sini n s sinr n d sini n s sinr nd sinr n sinr d ns sini ns sini i i 8 al n kenarl mercek fleklindeki ortam su dalgalar n toplad ndan ortamd r Buna göre; ortam : S ortam : Derin M ortam : S d r M ortam ortam ortam CEAP E r > r oldu undan ortam n ortama göre indisi artar yarg do rudur CEAP D 0 Dalgalar n yay lma h z, x 36 cm/ s olur t 3 Ard fl k iki dalga tepesi aras ndaki uzakl k dalga boyu d r f 6 cm olur CEAP C 96 DAGAAR

17 ES - SU DAGAAR 4 x cm 4cm +x do rusal su dalgan n k sm engelinden, k sm engellinden flekildeki gibi yans rlar CEAP A min ( ) mak ( + ) 4 ( ) ( + ) saniyede 0 dalga üretildi ine göre dalgalar n frekans, 4 s de 0 dalga üretilmifl ise s de f dalga üretilir cm/s olur yarg do rudur 4 + f4 0 f s olur Ç Ç Ç ESEN YAYNAR cm/s olur yarg do rudur d 6 f mak 4 s olur 4 min yarg do rudur CEAP E Art arda gelen üç çukur aras uzakl k d r Dalga boyu, 0 m m olur Dalgalar n h z, f m/s bulunur CEAP C ara kesit ara kesit M f f sabit oldu undan, α dir f (cm) f(s ) Dalga boyunun frekansa ba l de iflim grafi i flekildeki gibidir CEAP E h > h dir h > h M dir h > h M dir h > h > h M olur CEAP D DAGAAR 97

18 6 8 Dalga kayna n n frekans art r l rsa, dalga boyu küçülür Dalga le enine bir miktar su ilave edilirse, dalga boyu büyür Dalga le eninden bir miktar su al n rsa, dalga boyu küçülür CEAP B fiekil- fiekil- fiekil- fiekil - ve fiekil - teki düzeneklerde su dalgalar odaklan r CEAP D parabolik engel ESEN YAYNAR 9 Derinli i sabit bir dalga le eninde periyodik dalgalar n yay lma h z sabittir Dalga kayna n n frekans, f ayna n hareket yönünde giden dalgalar n gözlenen frekans, f ayna n hareket yönüne z t yönde giden dalgalar n gözlenen frekans, f min f f olur mak min mak olur olur mak > > min oldu undan, f > f > f olur CEAP B 7 X Y M N X ve Y dalgalar n n ürettikleri dalgalar ayn su ortam nda olduklar ndan dalgalar n h zlar ayn d r Bu durumda dalgalar ayn sürede eflit yol alacaklar ndan - M nin tam ortas nda karfl lafl rlar f eflitli inde sabittir Bu durumda dalgalar n dalga boylar ile frekanslar n n çarp m sabittir Üretilen dalgalar n dalga boylar bizi ilgilendirmez CEAP C 98 DAGAAR

19 Su Dalgalar uzakl k oldu undan, a) Dalgalar n periyotlar, b) Ard ard na gelen bir dalga tepesi ile dalga çukuru aras ndaki 6 cm olur f 0 s olur c) Dalgalar n yay lma h zlar, f 0 0 cm/s, m/s olur Ç ESEN YAYNAR 3 4 a) a) noktas ndan dalga le enine bakan gözlemci dalgalar n dalga boyunu, ( le en ) (8 ) cm olarak görür b) noktas ndan dalga le enine bakan gözlemci dalgalar n dalga boyunu, ( + le en ) (8 + ) 0 cm olarak görür h x +x le en cm/s h h a) Üç tepenin oluflmas için geçen süre dir Üç tepenin oluflmas için geçen süre 4 s oldu una göre, 4 s dalgan n frekans ise, f s olur 3 h, h ise su dalgalar flekildeki gibi da l rlar b) h h ise ortamlar ayn olaca ndan kaynaktan ç kan su dalgalar k r lmadan dairesel da - l rlar c) h h h b) 9 dalga çukuru aras ndaki uzakl k 8 oldu undan, cm olur Dalgan n yay lma h z, f 0 cm / s olur h, h ise mercek karakter de ifltirece inden, ince kenarl mercek özelli i gösterece inden k r lan dalgalar n uzant s den geçecek flekilde k r l rlar DAGAAR 99

20 a) h h h S noktas n n ve kaynaklar na olan uzakl klar fark, 3 Y S S (n ) ( - ) 8 cm olur h, h ise merce e ile aras ndan gelen dairesel su dalgalar flekildeki gibi nin d fl nda toplanacak flekilde k r l rlar b) h h ise ortamlar ayn olaca ndan k r lma olmadan kaynaktan ç kt gibi da l rlar c) h h h 7 a) Dalgalar 3 saatte k y ya ulaflt na göre bu sürede al nan yol, x t m 080 km bulunur b) Dalgalar n frekans, f m f 3 f 0 s olur h, h ise mercek kal n kenarl mercek özelli i gösterir r lan dalgalar n uzant lar ile mercek aras nda toplanacak flekilde k r l r dü üm çizgisi P merkez do rusu 0cm dü üm çizgisi R S dü üm çizgisi 4cm ESEN YAYNAR 8 s 30 o a) S ortamda ard ard na gelen 4 dalga tepesi aras ndaki uzakl k 3 oldu undan, 3 9v3 3v3 m olur Derin ortamda dalga boyu, 60 o a) R noktas n n ve kaynaklar na olan uzakl klar fark, Y R R cm dir P noktas da dü üm çizgisi üzerinde oldu- undan ve bu dü üm çizgisinin üzerindeki tüm noktalarda ve kaynaklar na olan uzakl klar fark yine Y 6 cm olmak zorundad r b) dü üm çizgisi üzerindeki bir noktada olur Y R R (n ) 0 4 ( ) 6 cm d sin s sin d 3 3 b) S ortamda dalgalar n h zlar d s s m/s olur c) ayna n periyodu, d 3 d 9 m olur s olur 300 DAGAAR

21 9 c) Stroboskobun frekans, f d n f s f s f s s olur dakikadaki devir say s, N 60 4 olur 0 merce e dalgalar odaktan geldi inden do rusal, merce e paralel gelen dalgalar ise merce in oda nda toplanacak flekilde k r l rlar dalga katar 4cm P merkez do rusu 6cm dü üm dalga çizgisi katar R S a) Damlan n suya düflme süresi, h o gt 0t t s olur Damlal ktan akan su damlalar n n periyodu 3 s oldu undan damla damlal ktan düflerken sahip oldu u yükseklik, h o m/s o m/s h o m a) P noktas için yol fark, Y P P 6 4 cm olur R noktas da dalga katar üzerinde oldu undan R noktas n n ve kaynaklar na olan yol farklar cm olur b) Yol fark ndan dalga boyu Y n 6 4 cm olur S noktas için yol fark, Y S S (n ) a) 7 dalga tepesi 6 oldu una göre, cm olur b) aynak dakika 0 saniyede 40 dalga üretti ine göre, f s Dalgalar n yay lma h zlar, ( ) 3 cm olur 0 saniyede 40 dalga üretilirse, saniyede f dalga üretilir f0 40 f 3 6 cm/s olur ESEN YAYNAR h h o + h h o + o su m olur damlan n su yüzeyine düflme süresi, h gt 0 0t t s olur damlan n su yüzeyinde oluflturdu u dalga ile damlan n su yüzeyinde oluflturdu u dalgan n aras nda geçen süre, t ( + t t ) (3 + ) 4 s olur ki damla aras ndaki yol fark, t 44 6 s olur b) Damlal ktan 3 damla düflerken su yüzeyine olan yükseklik, h 3 h o + o () + (3) 3 m olur Damla serbest düfltü ünde su yüzeyine gelme süresi, h 3 gt 3 3 0(t 3 ) 70 0t 3 t 3 7 s olur Su yüzeyine çarpma h z gt m/s olur DAGAAR 30

22 30 DAGAAR

5. Su dalgalar n n yay lma h z s v lar n derinli ine ba l d r. CEVAP E. > λ L ESEN YAYINLARI CEVAP A

5. Su dalgalar n n yay lma h z s v lar n derinli ine ba l d r. CEVAP E. > λ L ESEN YAYINLARI CEVAP A SU DAGAARI. Dalgalar enerji tafl rlar. Giriflim ve k r n m özellikleri gösterirler. Tüm dalgalar n yay lmas için maddesel ortama ihtiyaç duyulmaz. Örne in elektromanyetik dalgalar bofllukta yay l rlar.

Detaylı

YAY VE SU DALGALARI BÖLÜM 30

YAY VE SU DALGALARI BÖLÜM 30 YAY VE SU DAGAAR BÖÜM 3 MODE SORU 1 DE SORUARN ÇÖZÜMER 4. dalga kayna V=cm/s 1. 1 λ λ 3 λ 4 λ 5 λ 6 dalga kayna 1cm Ardı ardına gelen 6 dalga tepesi arasındaki uzaklık 5λ dır. Bu durumda dalgaların dalga

Detaylı

TEST Dalga homojen ortamda sabit h zla yay l r. 3. I. Yol: 6. Yay lma h z yaln zca ortamdaki YAY DALGALARI

TEST Dalga homojen ortamda sabit h zla yay l r. 3. I. Yol: 6. Yay lma h z yaln zca ortamdaki YAY DALGALARI A DAGAARI TEST - 1 1. g y i. kal n ince x y g i ince kal n y al n yaydan ince yaya ve ince yaydan kal n yaya geçiflte iletilen ve yans yan atmalar flekildeki gibidir. al n yaydan ince yaya geçiflte atman

Detaylı

TEST nce kenarl merce in asal eksenine MERCEKLER

TEST nce kenarl merce in asal eksenine MERCEKLER ERCEER TEST - 1 1. nce kenarl merce in ine paralel gelen l n odaktan geçerek yans r. D seçene- inde bu l n aynaya merkezden geldi inden kendi üzerinden yans r.. 5. 1 N cisminden ç kan l nlar mercekte k

Detaylı

ETK NL KLER N ÇÖZÜMLER

ETK NL KLER N ÇÖZÜMLER A DAGAARI ET N ER N ÇÖZÜMER ET N - N ÇÖZÜMÜ a. lasik (Mekanik) Dalgalar DAGAAR c. Madde (las l k) Dalgalar. ay dalgalar. Su dalgalar. Ses dalgalar 4. Deprem dalgalar 5. Tsunami b. Elektromanyetik Dalgalar.

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri Test 1 in Çözümleri 1. 5 dalga tepesi arası 4λ eder.. Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri 4λ = 0 cm 1 3 4 5 λ = 5 cm bulunur. Stroboskop saniyede 8 devir yaptığına göre frekansı 4 s 1 dir. Dalgaların frekansı;

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

ÜN TE III DALGA HAREKET

ÜN TE III DALGA HAREKET ÜN TE III DALGA HAREKET 1. Girifl, Dalga Hareketinin Tan m le lgili Terimler (Frekans, Periyot) 2. Su Dalgalar, Üretilmesi, Hareketi, Yans mas 3. Sarmal Yaylar Üzerinde Dalgalar 4. Dalga Giriflimi, Giriflimden

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

DALGALAR. Su Dalgaları

DALGALAR. Su Dalgaları DALGALAR Su Dalgaları Su Dalgaları Su dalgalarının özellikleri tabanı cam olan ve içinde su bulunan dalga leğeni yardımıyla incelenir. Eğer kaynak noktasal ise oluşan dalga dairesel; eğer kaynak düz bir

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür.

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür. REER TEST - 1 1. 4. fiekil- fiekil- fiekil- Beyaz ler üzerlerine üflen fl aynen yans t r. Böylece tüm ler ay nlat l fl n rengine fl k 1444442444443 turuncu mor göz magenta 2. avi X Z agenta ve renkli fl

Detaylı

ETK NL KLER DALGALAR. Yüzey dalgalar n n en h zl s. Love dalgas S dalgas En yavafl ilerleyen deprem dalgas. Kay tlara ulaflan ilk deprem dalgas

ETK NL KLER DALGALAR. Yüzey dalgalar n n en h zl s. Love dalgas S dalgas En yavafl ilerleyen deprem dalgas. Kay tlara ulaflan ilk deprem dalgas Dalgalar DALGALAR EK NL KLER Etkinlikler 1 in çözümü a b Zorlamal titreflim Serbest titreflim d Zorlamal titreflim e Serbest titreflim Zorlamal titreflim Etkinlikler nin çözümü Yüzey dalgalar n n en h zl s

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

IfiIK VE GÖLGE. a) Benzerlikten, r K = 3 2 r olur. 6d Tam gölgenin alan 108 cm 2 oldu undan, 4d = r K

IfiIK VE GÖLGE. a) Benzerlikten, r K = 3 2 r olur. 6d Tam gölgenin alan 108 cm 2 oldu undan, 4d = r K IfiI VE GÖGE MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER. P R. cm a) Benzelikten, cm cm a) Cismin çap cm ise ya çap cm i. Benzelikten tam nin ya çap, (+) (8++) 4 cm olu. b) Benzelikten ya nin ya çap, 8+ 0 5 cm olu.

Detaylı

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s.

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s. F Z TEST D AT! + Bu testte 30 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 45 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Fizik Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz.. 3. H z v Y 0 t t Zaman A

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KONU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KONU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF KNU ANLATIMLI 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 4. KNU AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ 2 2. Ünite 4. Konu 3. A rl k Merkezi - Kütle Merkezi A nn Çözümleri su 1. BM fiekil I fiekil

Detaylı

ÜÇGEN LE LG L TEMEL KAVRAMLAR

ÜÇGEN LE LG L TEMEL KAVRAMLAR III. ÖLÜM ÜÇGN L LG L TML KVRMLR Tan m (Çokgen) : n > olmak üzere, bir düzlemde 1,, 3,..., n gibi birbirinden farkl, herhangi üçü do rusal olmayan n nokta verilsin. Uç noktalar d fl nda kesiflmeyen [ 1

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

Dalgalar ESEN YAYINLARI

Dalgalar ESEN YAYINLARI 34 MODEL SORU DEK EK NL KLER N ÇÖZÜMLER EK NL K N ÇÖZÜMÜ ) titreflim 6) kulak zar ) ortam 7) dalga 3) sürtünme kuvveti 8) beyin hücreleri 4) enerji 9) beyin 5) hava 0) duyma EK NL K N N ÇÖZÜMÜ a) Verilen

Detaylı

F Z K. IfiI IN KIRILMASI VE MERCEKLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2 :

F Z K. IfiI IN KIRILMASI VE MERCEKLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2 : F Z IfiI I IRILAI VE ERCELER ÖRE : ÖRE : prizmas prizmas Bir içine erlefltirilmifl birbirine ap fl k, prizmalar ndan e gelen fl k fl n flekildeki olu izlior prizmas n n fl k rma indisi n, prizmas n nki

Detaylı

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt tabakalarını etkilemez. Yani su dalgaları yüzey dalgalarıdır.

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 9 Elektrik ve anyetizma ODE SOU DE SOUI ÇÖÜE. letkenin kesitinden geçen yük miktar, q n.e 5.0 9.,6.0-9 8 C olur. Bu durumda oluflan ak m, I q 8 ` t 8 olur.. S kesitinden saniyede geçen yük miktar, ( )

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V.

TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V. 1 arac n n saniyeeki : 8 m/ s 16 arac n n saniyeeki : BA I HAREET ( 3) 1 m/s arac n n sürücüsüne göre arac n n - 3 z : 1 16 8 m/s olur m yolunu, yolunu, N yolunu, N yolunu, y 5m/s 3m/s m/s 1 s 1 3 s 1

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

TEST - 1 ELEKTROMANYET K NDÜKS YON

TEST - 1 ELEKTROMANYET K NDÜKS YON EETET DÜS TEST - y 3 x magnetk ak Φ z S enz kanununa göre: Tel çerçeve +x yönünde çeklrse, tel çerçevede den ye do ru ndksyon - S kutuplar karfl l kl olarak brbrne yaklaflt r l rsa, m knat slar aras ndak

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram RADYOAKT FL K RADYOAKT FL K 1. Yar lanma süresi T 1/ ile gösterilir. Radyoaktif element içerisindeki çekirdek say s n n yar s n n bozunmas için geçen süredir. Bu süre çok uzun olabilece i gibi çok k sa

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE ÜN TE V KÜRE 1. KÜRE a. Tan m b. Bir Kürenin Belirli Olmas c. Bir Küre ile Bir Düzlemin Ara Kesiti 2. KÜREN N ALANI 3. KÜREN N HACM 4. KÜREDE ÖZEL PARÇALAR a. Küre Kufla I. Tan m II. Küre Kufla n n Alan

Detaylı

: Bir d do rusu üzerinde; A, B, C ve D noktalar alal m. d. n n uzunlu u denir ve. d d1 d2 F G. E, F d G, H d ve ise. d // d 1 2

: Bir d do rusu üzerinde; A, B, C ve D noktalar alal m. d. n n uzunlu u denir ve. d d1 d2 F G. E, F d G, H d ve ise. d // d 1 2 VI. ÖLÜM ÜZLEME VEKTÖRLER YÖNLÜ RU PRÇSI Tan m : üzlemde ve noktalar verilsin. [] n n dan e do ru önlendirildi ini düflünelim. öle do ru parçalar na, önlü do ru parçalar denir. önlü do ru parças, ile gösterilir.

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR Tİ 45 75 75 4 5 5 80 80 6 5 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 40 40 50 0 BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ansıma ve Düzlem Aynalar ÇÖZÜER Alıştırmalar 5 9 6 0 7 4 8 46 Tİ 5 9 6 0 7 4 8 Tİ 47 4 6 7 8 4 9 5 0 48 Tİ a)

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f 3 Su Dalgaları 1 Test 1 1. 3. dalga kaynağı = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir ceteli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek dalga leğeninde

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri 3 Su Dalgaları 1 Test 1'in Çözüleri 1. 3. dalga kaynağı v = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir cetveli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek

Detaylı

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2 DÜZE AAA TEST -. flnnn aynasndan kendi üzerinden geri dönebilmesi için flnn aynasna dik gelmesi B gerekir. 40 40 ABC üçgeninden, + 40 + 90 = 80 + 30 = 80 = 50 o bulunur. A C CEVA E 5. esiflen iki ayna

Detaylı

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17:

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17: EET AII ÖNE 7: Özdefl,, lambalar flekildeki gibi ba lanm fllard r. anahtar kapat l nca ve lambalar n n parlakl nas l de iflir? (Üretecin iç direnci önemsenmiyor.) A) De iflmez De iflmez B) Azal r De iflmez

Detaylı

DO RU AKIM VE KONDANSATÖRLER

DO RU AKIM VE KONDANSATÖRLER DO RU I E ODSTÖRER DO RU I E ODSTÖRER IfiTIR - 1 ÇÖZÜÜ 1.. = n = = = += = k sa evre = n = = olur. 4. a) ESE IRI =1 b) =. = 4. + 4 + = = 6 + 4 = =. = 6.4 + 6 + 4 = 1 5 = + 1 5 = 5 4. 1 1 1 1 1 = + + + =

Detaylı

ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM

ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM 1. mpuls ( tme) 2. Momentum (Lineer Momentum) 3- ki Cismin Çarp flmas nda Momentum De iflmeleri a) Hareketli Bir Cisimle Duran Bir Cismin Merkezî Çarp flmas b) Hareketli Bir

Detaylı

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 27.02.2014

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 27.02.2014 Hızlandırıcı Fiziği-1 Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 27.02.2014 1 İçerik Parçacıkları nasıl elde ediyoruz? Bazı dairesel hızlandırıcı çeşitleri Siklotron (cyclotron) Zayıf odaklama Sinkrotron (synchrotron)

Detaylı

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X) ISI VE SICAI ES - 1 1. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m 3 4 6 3m 2 2 1 12 4m 4 2 8 m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r.

Detaylı

ESEN YAYINLARI 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (Y) 8. (D) 9. (D) 10. (Y) 11. (D)

ESEN YAYINLARI 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (Y) 8. (D) 9. (D) 10. (Y) 11. (D) HÂL DE fi M HÂL DE fi M ETK NL K - 1 1 Birbiriyle temas halinde bulunan lar farkl iki madde aras nda s al flverifli olur. 2 Maddenin s cakl n art rmak için verilmesi gereken enerji çeflidine s enerjisi

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ODE SORU - DEİ SORUAR ÇÖZÜERİ 4 4 5 fl n n aynalarda yans ma say lar n n oran, n : 5 n : 6 n n = 5 6 olur Şekilde görüldüğü gibi;, 4 ve 5 fl k fl nlar ve düzlem aynalar ndan yans d

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE IV KON

GEOMETR 7 ÜN TE IV KON ÜN TE IV KON 1. KON K YÜZEY VE TANIMLAR 2. KON a. Tan m b. Dik Dairesel Koni I. Tan mlar II. Dik Dairesel Koninin Özelikleri III. Dönel Koni c. E ik Dairesel Koni 3. D K DA RESEL KON N N ALANI 4. DA RESEL

Detaylı

K MYA K MYASAL TEPK MELER VE HESAPLAMALARI ÖRNEK 1 :

K MYA K MYASAL TEPK MELER VE HESAPLAMALARI ÖRNEK 1 : K MYA K MYASAL TEPK MELER VE ESAPLAMALARI ÖRNEK 1 : ÖRNEK : X ile Y tepkimeye girdi inde yaln z X Y oluflturmaktad r. Tepkimenin bafllang c nda 0, mol X ve 0, mol Y al nm flt r. Bu tepkimede X ve Y ten

Detaylı

CO RAFYA SICAKLIK. Kavram Dersaneleri 6. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada, Türkiye de y ll k günefllenme sürelerinin da l fl gösterilmifltir.

CO RAFYA SICAKLIK. Kavram Dersaneleri 6. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada, Türkiye de y ll k günefllenme sürelerinin da l fl gösterilmifltir. CO RAFYA SICAKLIK ÖRNEK 1 : Afla daki haritada, Türkiye de y ll k günefllenme sürelerinin da l fl gösterilmifltir. 2500 saat 2250 saat 1750 saat 2000 saat 2500 saat 2750 saat 3000 saat 3250 saat Bu haritadaki

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET ve HREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ .. Ünite 7. Konu ( fl ve Enerji) n n Çözümleri E K W s m./4v f s. /4x m.v f s.x f s mv x Cismin K noktas nda

Detaylı

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2:

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2: MATEMAT K SAYILAR - I ÖRNEK : Üç basamakl 4AB sa s, iki basamakl BA sa s n n kat ndan fazlad r. Buna göre, BA sa s kaçt r? A) B) 25 C) 2 D) 2 E) 2 (ÖSS - ) ÖRNEK 2: Dört basamakl ABCD sa s, üç basamakl

Detaylı

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI. NASIL ÇALIfiMALIYIZ?

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI. NASIL ÇALIfiMALIYIZ? ÜN TE I çindekiler 1. Ifl k nedir? Nas l yay l r? 2. Ifl n yans mas, yans ma kanunlar. 3. Ifl n de iflik ortamlarda hareketi, k r lma, k r lma kanunlar. 4. Tam yans ma. 5. Prizmalarda k r lma. 6. Görüntü

Detaylı

MATEMAT K TEST. 3. a ve b reel say lar olmak üzere, 3 a = 4 ve 3 2a b 3 = 8 oldu una göre,

MATEMAT K TEST. 3. a ve b reel say lar olmak üzere, 3 a = 4 ve 3 2a b 3 = 8 oldu una göre, MTMT K TST KKT! + u testte 80 soru vard r. + u test için ar lan cevaplama süresi 5 dakikad r. + evaplar n z, cevap ka d n n Matematik Testi için ar lan k sma iflaretleiniz.. a, b, c pozitif reel sa lard

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE II P RAM T

GEOMETR 7 ÜN TE II P RAM T ÜN TE II P RAM T 1. P RAM TLER N TANIMI. DÜZGÜN P RAM T a. Tan m b. Düzgün Piramidin Özelikleri. P RAM D N ALANI a. Düzgün Olmayan Piramidin Alan b. Düzgün Piramidin Alan 4. P RAM D N HACM 5. DÜZGÜN DÖRTYÜZLÜ

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

ÜN TE III. ÇEMBER N ANAL T K NCELENMES

ÜN TE III. ÇEMBER N ANAL T K NCELENMES ÜN TE III. ÇEMBER N ANAL T K NCELENMES 1. G R fi. ÇEMBER N DENKLEM 3. MERKEZLER R J NDE, EKSENLER ÜZER NDE V E YA EKSENLERE T E E T LAN ÇEMBERLER N DENKLEM 4. ÇEMBER N GENEL DENKLEM 5. VER LEN ÜÇ NKTADAN

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

OPTİK SİSTEMLERDE AYDINLANMA

OPTİK SİSTEMLERDE AYDINLANMA BÖÜ 8 OPİ SİSRD AYDNANA OD SORU - Dİ SORUARN ÇÖZÜRİ 3 üzlem ayna X l k iltresi Y l k iltresi uruma: noktas naki toplam ay nlanma lietinen, ı 00c 00c 0 kaynak 0 ( ) ( 4) 0 4 6 6 uruma: 3olur Düzlem ayna

Detaylı

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 :

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 : K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 1 : Bir elementin 60 X +2 iyonunda 25 elektron vard r. Ayn elementin, 58 X izotopunun atomundaki proton (p), nötron (n) ve elektron (e) say lar kaçt r? ÖRNEK 2: Bir

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar Matematik ünyas, 2005 Yaz o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik ireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar 1. Maliyeti üzerinden yüzde 25 kârla sat lan bir mal n sat fl fiyat ndan yüzde onluk bir

Detaylı

4. m kütleli cisim KL bölümünde

4. m kütleli cisim KL bölümünde NEWON UN HAREE YASAARI - DO ADA EME UEER ES -. Do ada dör eel kuvve vard r. Bu kuvvelerden küle çekii ve orenz kuvvelerinin enzili sonsuz di erlerinin enzili çok küçükür. fiidde olarak da bu kuvveler farkl

Detaylı

F Z K 3 ÜN TE II HAREKET

F Z K 3 ÜN TE II HAREKET ÜN TE II HAREKET 1. Bir Do ru Üzerinde Konum ve Yer De ifltirme 2. Düzgün Hareket 3. Ortalama H z ve Anî H z 4. Ortalama vme ve Anî vme 5. Sabit vmeli Hareket ÖZET Ö REND KLER M Z PEK fit REL M DE ERLEND

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r ZZZ D\DWP]IHQ FRP FEN VE TENOOJ 8 addenin Halleri ve 5. Ünite ISI VE SICAI ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r aynamakta olan su elimizi yakar

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri üresel Aynalar estlerinin Çözümleri 1 est 1 in Çözümleri. v 1,5 1. A B A B B A ışınının ʹ olarak yansıyabilmesi için ların odak noktaları çakışık olmalıdır. Aynalar arasındaki uzaklık şekilde gösterildiği

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik ireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar Soru. S f rdan farkl bir a say s için sonsuz ondal klarla oluflan ifadesinin de eri nedir? ise, Soru 2. 0 < < 0 olmak

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

ÜN TE I. KON KLER N ANAL T K NCELENMES

ÜN TE I. KON KLER N ANAL T K NCELENMES ÜN TE I. KON KLER N ANAL T K NCELENMES 1. G R fi. EL PS I. Tan mlar II. Elipsin eksenleri ve özel noktalar a. Asal eksen b. Yedek eksen c. Merkezil elips d. Elipsin köfleleri e. Elipsin odak noktalar f.

Detaylı

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: F Z TERAZ ÖRNE 1 : ÖRNE 2: 2 4 6 8 1 N Y Y Y 2 4 6 8 1 Eflit kollu terazide cismi, ve leriyle flekil I deki gibi dengededir. cismi, in bulundu u kefeye kondu unda, nin yan na N cismi konarak deki gibi

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. A. Gökyüzü Maceras. B. Dünya ve Ay n Hareketleri

FEN VE TEKNOLOJ. A. Gökyüzü Maceras. B. Dünya ve Ay n Hareketleri FEN VE TEKNOLOJ A. Gökyüzü Maceras B. Dünya ve Ay n Hareketleri Temel Kaynak 5 Dünya, Günefl ve Ay A. GÖKYÜZÜ MACERASI Günefl, Dünya ve Ay n fiekli Y llar önce insanlar Dünya, Ay ve Günefl in yuvarlak

Detaylı

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 :

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 : F Z EETROSTAT ÖRNE 1 : ÖRNE : Q 0 X M Z yal tkan yal tkan fiekildeki yal tkan sapl özdefl ve iletken,, M kürelerinin elektrik yükleri s ras yla, Q ve 0 (s f r) d r. M küresi ye dokundurulup ayr ld ktan

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Kavram Dersaneleri 8 SAYILAR - I ÖRNEK 23: ÖRNEK 24: a, 5 ve 6 say taban n göstermek üzere, (123) + (1a2) = (2b2) eflitli inde. b kaçt r?

Kavram Dersaneleri 8 SAYILAR - I ÖRNEK 23: ÖRNEK 24: a, 5 ve 6 say taban n göstermek üzere, (123) + (1a2) = (2b2) eflitli inde. b kaçt r? ÖRNEK 3: x y y Bölme ifllemine göre x en az kaçt r? A) 6 B) 9 C) D) 4 E) 4 ÖRNEK 4: a, ve 6 say taban n göstermek üzere, (3) + (a) = (b) eflitli inde a 6 b kaçt r? A) 0 B) C) D) 3 E) 4 ÇÖZÜM 4: ÇÖZÜM 3

Detaylı

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Kesirlerle Toplama, Ç karma ve Çarpma fllemi Oran ve Orant

Detaylı

HAREKET PROBLEMLERİ Test -1

HAREKET PROBLEMLERİ Test -1 HREKET PROLEMLERİ Test -. ir araç saatte 60 km hızla saatte kaç km yol alabilir? ) 560 ) 80 ) 0 60 00 5. ir araç şehrinden şehrine saatte 60 km hızla 0 dakikada gidiyor. una göre, ile şehirleri arasındaki

Detaylı

Koninin Düzlemlerle Kesiflimi Selçuk Demir* / sdemir@bilgi.edu.tr

Koninin Düzlemlerle Kesiflimi Selçuk Demir* / sdemir@bilgi.edu.tr apak onusu: oncelet Teoremleri oni. Uzayda birbirini 0 < < 90 derecede kesen iki de iflik a ve do rusu alal m. Do rulardan birini di erinin etraf nda, diyelim a y nin etraf nda oluflturduklar aç s n bozmadan

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2 MERCEER BÖÜM 6 Alıştırmalar ÇÖZÜMER Mercekler 5 6 θ θ 7 θ θ 4 8 PTİ 79 5 =4 = =4 = 6 T =/ = = = 7 T =/ = =4 = 4 8 T T = =4/ = = = 80 PTİ 4,5 Her aralığa diyelim = = olur Çukur aynanın odak uzaklığı, =

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur. .ÖLÜM MTEMT K Derginin bu say s nda Problemler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

BU ÜN TEN N AMAÇLARI

BU ÜN TEN N AMAÇLARI ÜN TE III YÜKLÜ PARÇACIKLARIN ELEKTR K ALANDA HAREKET 1. Elektron 2. Proton 3. Yüklü Parçac klara Etki Eden Kuvvet 4. Yüklü Parçac klar n vme ve H zlar 5. Yüklü Parçac klar n Yörüngeleri 6. Kütlenin H

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı