REKLL. Burak COKUN. Elektrik-Elektronik Elektronik Yük. Y.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REKLL. Burak COKUN. Elektrik-Elektronik Elektronik Yük. Y. burak.coskun@ .coskun@osmangaziedas.gov.tr"

Transkript

1 ENERJNN N TEDARK K SÜREKLS REKLL Burak COKUN Elektrik-Elektronik Elektronik Yük. Y Müh. M

2 Elektrik kesinti sayı ve sürelerinin s disiplin altına alınmas nması,, kesinti sayı ve sürelerinin s kabul edilebilir referans aralıı ıında tutulması için in Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Tedarik Süreklilii, i, Ticari ve Teknik Kalitesi hakkında yönetmelik çıkmıtır. Elektrik Piyasasında faaliyet lisansı almı tüm irketler, tarihinden itibaren bu yönetmelik y hükümlerine h uygun ekilde gerekli düzenlemeleri d yapmak ve gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. rlar.

3 Tedarik Süreklilii Kalitesi; Daıtım sisteminin kullanıcıların elektrik enerjisi talebini ekonomik olarak kabul edilebilir maliyetlerde ve mümkün olan asgari kesinti süresi ve sıklıı ile karılayabilme kapasitesidir.

4 Daıtım irketi, bildirimli ve bildirimsiz uzun, kısa ve geçici kesintilerden etkilenen OG ve AG kullanıcılarının sayısını, imar yerleim alanlarına göre gruplandırılmı olarak kaydetmelidir

5 TARHLER TARHLER ARASINDA ARASINDA UYGULANACAK UYGULANACAK KESNT KESNT SÜRELER SÜRELER TABLO 13: Kullanıcı Baına Yıllık Maksimum Kesinti Süresi Hedefleri mar Alanı çi OG 8 saat 7 saat 6 saat 5 saat mar Alanı çi - AG 14 saat 13 saat 12 saat 11 saat mar Alanı Dıı 20 saat 18 saat 16 saat 15 saat

6 TARHLER HLER ARASINDA UYGULANACAK KESNT NT SÜRELER VE KESNT NT SAYISI HEDEFLER TABLO 14: Kullanıcı Baına Yıllık Maksimum Kesinti Sayısı Hedefleri MAR ALANI Ç MAR ALANI DII saati aan 4 kesinti 6 saati aan 4 kesinti 5 saati aan 3 kesinti 5 saati aan 3 kesinti 9 saati aan 6 kesinti 9 saati aan 6 kesinti 8 saati aan 5 kesinti 8 saati aan 5 kesinti

7 Ticari Kalite; Daıtım sistemine balanmak isteyen veya balı olan kullanıcılar ile bu kullanıcılara balantı anlaması, perakende satı sözlemesi veya ikili anlama kapsamında hizmet veren taraflar arasında enerji satıı ve/veya hizmetin sunumuna ilikin olarak söz konusu faaliyetin tüm evrelerinde meydana gelecek ilikilerin EPDK tarafından belirlenecek standartlara uygun olarak gerçeklemesidir.

8 Ticari Kaliteye likin Parametreler; Balantı Talebi (10-20 igünü) Programlı Kesintiler (48 saat önce) Ödeme Bildiriminin Teblii (10 gün önce) Hatalı Bildirimin Cevaplanması (10 i günü) Hatalı Tahsilatın adesi (3 i günü) Güvence Bedelinin adesi (3 i günü) Bavuruların Cevaplanması (15 i günü) Balantı ve Sistem Kullanım Anlamaları (60-90 gün) Telefon Aramalarının Cevaplanması (%80 i 30 saniye içerisinde) Kesilen Hizmetin Tekrar Balanması (5 i günü) 100 Kullanıcı Baına Düen ikayet Sayısı (takip edilecek) Randevuların Zamanında Gerçekletirilmesi (en fazla 1 saat)

9 Ticari kalite göstergelerinin süre ve tazminat miktarları; TCAR KALTE GÖSTERGES Balantı talebinin karılanabilecei sürenin gerekçeleri ile bavuru sahibine yazılı olarak bildirilmesi. Balantı talebinin karılanabilecei sürenin gerekçeleri ile sahibine yazılı olarak bildirilmesi Balantı talebine ilikin yatırımın bavuru sahibi tarafından yapılması durumunda projenin onaylanması veya revizyonu için iade edilmesi Balantı gücünde deiiklik yapılması halinde; proje inceleme sonuçları ile uygulamaya esas cevabın kullanıcıya yazılı olarak bildirilmesi Kullanıcıların, programlı kesintiler hakkında yazılı, iitsel veya görsel basın yayın kuruluları aracılııyla bilgilendirilmesi Ödeme bildiriminin kullanıcıya tebli edilmesi STANDART SÜRE Daıtım siteminin mevcut durumunun balantı talebinin karılanması için uygun olmaması ve genileme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması durumunda; saha etüdü gerektirmeyen hallerde bavuru tarihinden itibaren on i günü içerisinde Daıtım siteminin mevcut durumunun balantı talebinin karılanması için uygun olmaması ve genileme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması durumunda; saha etüdü gerektiren hallerde ise bavuru tarihinden itibaren yirmi i günü içerisinde Proje sunum tarihinden itibaren be i günü içerisinde On be gün içerisinde Kesintiden en az kırk sekiz saat önce Son ödeme tarihinden en az on gün önce TAZMNAT MKTARI Mesken Abonesi: 25 YTL Dier Aboneler: 50YTL Mesken Abonesi: 25 YTL Dier Aboneler: 50YTL Mesken Abonesi: 25 YTL Dier Aboneler: 50YTL Mesken Abonesi: 25 YTL Dier Aboneler: 50YTL Daıtım irketinin bir sonraki yıl gelir tavanından tazminata konu her bir kesinti için 1000 YTL düülür. lgili Faturanın ½ si tahsil edilir

10 TCAR KALTE GÖSTERGES Hatalı bildirim itirazlarına ait inceleme sonuçlarının kullanıcıya yazılı olarak bildirilmesi Hatalı bildirim itirazının haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedelin tüketiciye ve/veya kullanıcıya iade edilmesi Perakende satı sözlemesinin feshi veya sona ermesi durumunda, nakden tahsil edilen güvence bedelinin müteriye iade edilmesi Kullanıcı hizmetleri merkezi tarafından kaydedilen bavuruların sonuçlandırılarak öngörülen ilemin talep halinde bavuru sahibine yazılı olarak bildirilmesi Balantı ve/veya sistem kullanım anlamasının kullanıcıya önerilmesi Balantı ve/veya sistem kullanım anlamasının kullanıcıya önerilmesi Kullanıcı hizmetleri merkezine gelen telefon aramalarının cevaplandırılması Borç ve/veya kullanıcı hatası nedeniyle durdurulan hizmetin, hizmetin kesilmesine neden olan etken ortadan kalktıktan sonra yeniden verilmeye balanması Her 100 kullanıcı baına düen toplam ikayet sayısı Daıtım irketleri tarafından müteri hizmetleri kapsamında yüz yüze görüme için alınan randevuların zamanında gerçekletirilmesi STANDART SÜRE Bavuru tarihini izleyen en geç on i günü içerisinde Üç i günü içerisinde Tüm borçların ödenmi olması kaydıyla, güncelletirerek talep tarihinden itibaren en geç üç i günü içerisinde On be i günü içerisinde Daıtım sistemine balanacak tesis ve/veya teçhizata ilikin bilgilerin kullanıcı tarafından daıtım irketine verildii tarihten itibaren altmı gün içerisinde Daıtım sistemine balanacak tesis ve/veya teçhizata ilikin bilgilerin kullanıcı tarafından daıtım irketine verildii tarihten itibaren, ek bilgi talep edilmesi halinde doksan gün içerisinde Gelen toplam telefon aramalarının %80 i 30 saniye içerisinde cevaplandırılır Be i günü içerisinde Bu gösterge her yıl gerçeklemeler bazında takip edilerek, Kuruma bildirilir Daha önceden kararlatırılmı tüm randevular en fazla bir saat gecikme ile gerçekletirilir TAZMNAT MKTARI 50 YTL Fazla tahsil edilen bedelin 2 katı ve bir ay sonrasından itibaren yasal faiz Güvence bedelinin 2 katı ve bir ay sonrasından itibaren yasal faiz Mesken Abonesi: 25 YTL Dier Aboneler: 50YTL 100 YTL 100 YTL Mesken Abonesi: 25 YTL Dier Aboneler: 200YTL Mesken Abonesi: 25 YTL Dier Aboneler: 60YTL

11 Teknik Kalite; Daıtım sisteminin kullanıcıların elektrik enerjisi talebini; gerilimin frekansı, genlii, dalga ekli ve üç faz simetrisi açısından kabul edilebilir deiim sınırları içerisinde kesintisiz ve kaliteli bir ekilde karılayabilme kapasitesidir.

12 Sistem Frekansı: Sistem frekansı, 22/1/2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektrik Piyasasıebeke Yönetmeliinde belirtilen sınırlar içerisinde TEA tarafından kontrol edilir. Gerilim Regülasyonu: AG seviyesi için; ölçüm periyodu boyunca ölçülen gerilim etkin deerlerinin 10 ar dakikalık ortalamalarının, en az % 95 i nominal etkin gerilim deerinin en fazla ± % 10 u kadar, tamamı ise nominal etkin gerilim deerinin en fazla + % 10 - % 15 aralıında deimelidir. OG seviyesi için; ölçüm periyodu boyunca IEC da tanımlanan ölçüm periyodu boyunca (kesintisiz bir hafta) ölçülen gerilim etkin deerlerinin 10 ar dakikalık ortalamalarının en az % 95 i nominal etkin gerilim deerinin en fazla ± % 10 u kadar deimelidir. Daıtım irketinin gerilim regülasyonuna ilikin performansı, AG seviyesi için; ölçüm alt yapısının bulunması durumunda balantı noktasından, ölçüm alt yapısının bulunmaması durumunda ise müterinin balandıı OG/AG transformatörünün AG çıkıından ölçülür. OG seviyesi için ölçüm noktası ise bütün OG balantı noktasıdır.

13 Yönetmelik Çerçevesinde Teknik Kalitenin artları; Gerilim Dengesizlii: Ölçüm periyodu boyunca ölçülen gerilim negatif bileeni etkin deerlerinin 10 ar dakikalık ortalamalarının en az %95 inin pozitif bileenlere oranı en fazla % 2 olmalıdır. Tek fazlı veya iki fazlı yüklerin beslendii noktalarda bu oran % 3 e kadar çıkabilir. Daıtım irketinin gerilim dengesizliine ilikin performansı; ölçüm alt yapısının bulunması durumunda balantı noktasından, ölçüm alt yapısının bulunmaması durumunda ise müterinin balandıı OG/AG transformatörün AG çıkıından ölçülür.

14 Yönetmelik Çerçevesinde Teknik Kalitenin artları; Harmonik Sınır Deerleri: Harmonik sınırlar açısından iki sınır deer tanımı vardır: Daıtım irketinin harmonik performansı: Daıtım irketi, TS EN 50160:2001 standardında tanımlanan ve Tablo 10 da gösterilen gerilim harmonik sınır deerlerine uymakla yükümlüdür. Tablo 10 daki deerler her bir gerilim harmoniinin ana bileene göre oransal deerlerini ifade eder. Ölçüm periyodu boyunca ölçülen her bir gerilim harmonii etkin deerinin 10 ar dakikalık ortalamalarının en az % 95 i, Tablo 10 da verilen deerlerden küçük veya bu deerlere eit olmalıdır. Bununla birlikte, THB deeri (40. harmonie kadar deerler dâhil) en fazla % 8 olarak uygulanır. Daıtım irketinin gerilim harmoniklerine ilikin performansı; AG seviyesi için, ölçüm alt yapısının bulunması durumunda balantı noktasından, ölçüm alt yapısının bulunmaması durumunda ise müterinin balandıı OG/AG transformatörün AG çıkıından ölçülür. OG seviyesi için ölçüm noktası ise OG balantı noktasıdır.

15

16

17 Yönetmelik Çerçevesinde Teknik Kalitenin artları Fliker Etkisi: Daıtım irketi, fliker etkisi için kullanıcının IEEE Std standardına ya da bunun revizyonlarında belirtilen aaıdaki sınır deerlere uymasını salar. Flikeriddeti, Pst ve Plt göstergeleri aracılııyla ve TS EN e uygun flikermetreler ile ölçülür. Kullanıcıdan fliker ölçüm deerleri talep edildiinde, kullanıcı, fliker deerlerini bir hafta boyunca kesintisiz kaydedebilecek uygun cihazları tesis eder ve iletir (Tablo-12). Fliker etkisine ilikin olarak bu sınırlardan birinin aılması durumunda, daıtım irketi; fliker etkisine neden olan müteriye durumun düzeltilmesi için en fazla 120 i günü süre tanır. Kullanıcıya yapılan bildirimde, verilen sürenin sonunda durumun düzeltilmemi olmasının tespiti halinde balantısının kesilecei bildirilir. Verilen sürenin sonunda, kullanıcı tarafından kusurlu durumun giderilmemesi halinde, kullanıcının balantısı kesilir.

18 Teknik Kaliteye likin Parametreler; Sistem Frekansı; 50 Hertz (Hz) etrafında Hz aralıı ıında Kararlı Durum Altındaki Gerilim Seviyesi; OG ve AG seviyesi için; ölçüm periyodu boyunca nominal etkin gerilim deerinin erinin en fazla ± % 10 u kadar. Faz Gerilimleri Arasındaki Fark; Ölçüm m periyodu boyunca en fazla % 2 olmalıdır. Tek fazlı veya iki fazlı yüklerin beslendii i noktalarda bu oran % 3 e 3 e kadar çıkabilir. Harmonik Bozulma; Ölçüm m periyodu boyunca ölçülen her bir gerilim harmonii Tablo 10 da verilen deerlerden erlerden küçük üçük k veya bu deerlere erlere eit e olmalıdır. Fliker Etkisi; Daı ıtımirketi, fliker etkisi içinin kullanıcının IEEE Std standardına na ya da bunun revizyonlarında nda belirtilen sınır deerlere erlere uymasını salar lar.

19 Sonuç olarak; 1- Tedarik sürekliliine ilikin göstergelerin hesaplanabilmesi için, imar alanı içi ve dıı baz alınarak, DM, M, KÖK ve AG trafosu baına düen abone sayılarının ivedilikle tespit edilmesi gerekmektedir. Arıza kaydı yapılırken mutlaka arızanın balangıç ve biti zamanları ve arıza kaynak noktası doru ekilde kaydedilmelidir. 2- Ticari kaliteye ilikin olarak; müterilerin ilem ve bilgi edinme talepleri belirtilen sürelerde karılanmalıdır. 3- Teknik kaliteye iliki olarak; yönetmelikte belirtilen parametrelerin ölçümlerine ilikin alt yapı hazırlıklarına balanmalı ve sistemin yük profili belirlenerek, sistemi bozucu etkilerin ortadan kaldırılması yönünde çalıma yapılmalıdır.

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı olan

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASI MÜŞTERĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĐK PĐYASASI MÜŞTERĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĐK PĐYASASI MÜŞTERĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı

Detaylı

Enerji Kalitesi Problemini Anlama SGE Mühendislik Enerji Kalitesi Yönetim Sistemi

Enerji Kalitesi Problemini Anlama SGE Mühendislik Enerji Kalitesi Yönetim Sistemi Teknik Yayın Enerji Kalitesi Problemini Anlama SGE Mühendislik Enerji Kalitesi Yönetim Sistemi Teknik Yayın Ref: SGE24122014 Okan SARIKAYALAR Elektrik Yüksek Mühendisi Konu: Enerji Kalitesinde problem

Detaylı

DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI (TÜKETİCİLER İÇİN) Temsile Yetkili Kişiler (İmzalar)

DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI (TÜKETİCİLER İÇİN) Temsile Yetkili Kişiler (İmzalar) DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI (TÜKETİCİLER İÇİN) Tarih:.../.../... Kullanıcı(*) No:... Bu anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen kullanıcıya ait...tesisinin,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI Üretici No:... Tarih:.../.../... Sayısı:. 1 0. 2 0.. 3 0. 4 0. 5 Bu Anlaşma; isim veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1. KONU / KAPSAM SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. KONU: Bu Şartname, Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğünün elektrik enerjisi

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Lisanssız üretim faaliyetinde bulunan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri ile kurulan üretim tesislerinin denetlenmesine,

YÖNETMELİK. ç) Lisanssız üretim faaliyetinde bulunan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri ile kurulan üretim tesislerinin denetlenmesine, 2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28783 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ TARİH:../../...SAYI:.. 1-2 -. 3 -. 4 Madde 1- SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ ve TARAFLARI (1) İşbu perakende satış sözleşmesi (Sözleşme), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 06/08/2015

Detaylı

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği 7 Eylül 2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı elektrik piyasasında; 14/03/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28783 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

TEBLİĞ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ 2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28783 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28783 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASINDA LĐSANSSIZ ELEKTRĐK ÜRETĐMĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Genel Esaslar ve Muafiyetler

ELEKTRĐK PĐYASASINDA LĐSANSSIZ ELEKTRĐK ÜRETĐMĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Genel Esaslar ve Muafiyetler ELEKTRĐK PĐYASASINDA LĐSANSSIZ ELEKTRĐK ÜRETĐMĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar ve Muafiyetler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, elektrik piyasasında; yalnızca kendi ihtiyaçlarını

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; Tevikiye Caddesi kbal Merkezi No: 103 Kat: 6 Tevikiye / stanbul adresinde mukim DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI Taslak Hüküm Madde Bazında Değerlendirme ve Öneriler Önerilen Hüküm Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Primer Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Primer Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Primer Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Ocak 2009 2 İÇİNDEKİLER 0H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR... 9H2 1H2. FREKANS KONTROLÜ VE PRİMER FREKANS KONTROL

Detaylı

(TL DEN) 22.05.2009 KB510/316 1.TERTP - 1.000.000.000 16.06.2011 KB510-2/554 2.TERTP 1.000.000.000 2.000.000.000

(TL DEN) 22.05.2009 KB510/316 1.TERTP - 1.000.000.000 16.06.2011 KB510-2/554 2.TERTP 1.000.000.000 2.000.000.000 BU ZAHNAME YAPI VE KRED BANKASI A.. GARANTL EMSYE FONU ÇTÜZÜÜ KAPSAMINDA PAYLARI HRAÇ EDLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE EMSYE FON ÇTÜZÜÜ LE BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

21 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28001 YÖNETMELİK

21 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28001 YÖNETMELİK 21 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28001 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar ve Muafiyetler

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ 17 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29003 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28229 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan; 1. AMAÇ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ 1.1. Bu Tebliğ,

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI BANKALARARASI PARA PYASASI UYGULAMA TALMATI

TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI BANKALARARASI PARA PYASASI UYGULAMA TALMATI TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI PYASALAR GENEL MÜDÜRLÜÜ PARA PYASALARI MÜDÜRLÜÜ BANKALARARASI PARA PYASASI UYGULAMA TALMATI ANKARA TEMMUZ, 2007 ÇNDEKLER I. AMAÇ...1 II. KAPSAM...1 III. YASAL DAYANAK...

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı