ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER"

Transkript

1 ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Ferhat KARABULUT Doğum tarihi ve yeri: 1971 Sivas-Şarkışla Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1992 Y. Lisans Middle Eastern Studies / Ohio State University Turkish Department Columbus, ABD Doktora Languages and Cultures of Central Asia University of Wisconsin- Madison, ABD 2003 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: The Turkish Woman and Leyla Erbil: Political and Ideological Consciousness of Female Protagonists in Erbil s Works, Prof. Dr.Victoria R. HOLBROOK Doktora Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı: Relative Clause Constructions in Kazakh, Prof. Dr. Uli SCHAMILOGLU

2 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çağdaş Türk Lehçeleri ABD Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü, Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Türkistan/ KAZAKĐSTAN Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çağdaş Türk Lehçeleri ABD Yıl MAKALELER 1-SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan; teknik not, editöre mektup, tartışma, olgu sunusu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 1. KARABULUT, Ferhat, (2005) Dil Ölümü Bağlamında Kayseri Uygur Türk Toplumu, Bilig, Güz Sayı 35. (C sınıfı dergi) 2. KARABULUT, Ferhat (2008), Bir Gösteren Olarak Beden ve Dili: Göstergebilim Çerçevesinde Göç Romanı ve Dede Korkut Hikâyeleri nin Đncelenmesi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, Kış Sayı 48. (A sınıfı Dergi) 3. KARABULUT, Ferhat (2009), Köktürkçenin Sıfat Fiilli Yapı Tipolojisi, Bilig, Kış, Sayı 48. (C sınıfı dergi) 4. KARABULUT, Ferhat (2009), Đktidar ve Meşrulaştırma Mücadelesinin Odağı Orta Asya: Sovyetlerin Dil ve Eğitim Politikaları, Bilig, Yaz Sayı 50. (C sınıfı dergi) 2- SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranmayan uluslar arası dergilerde yayımlanan; teknik not, editöre mektup, tartışma, olgu sunusu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 1. KARABULUT, Ferhat (2009), Karşılaştırmalı Bir Tipoloji Çalışması: Divanü Lugati t Türk te Sıfat Fiilli Yapılar, Akademik Araştırmalar Dergisi, Kasım Ocak 2009, Sayı 39.

3 2. KARABULUT, Ferhat (2009) Dünya Dilbilimi Tarihi Đçinde Divanu Lugati-t Türk ün Yeri ve Önemi, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/3 Spring. 3. KARABULUT Ferhat (2010), Türk Dilinde Edilgen Biçimbirimsiz Etken Yapı Tipolojisi, Turkish Studies, Sayı 5/4 Güz. 4. KARABULUT Ferhat (2010), Problemi vneşney i vnutrenney strukturı v yazıkonanii, Habarşı/Vestnik, El Farabi Atındağı Kazak Ulttık Universiteti Şığıstanu Seriası, No 3 (52), Almatı. 5. KARABULUT Ferhat (2010), Synonymy: Meaning and Some Discussions as a Concept, Tiltanım, A. Baytursınulı Atındağı Til Bilimi Institutı, No 4 (40), Kazak Karaşa-Jeltoksan. 6. KARABULUT Ferhat-ULUTAŞ Đsmail (2011), Türk Dili Sıfat-Fiilli Yapı Tipolojisinin Japon, Kore Ve Macar Tipolojileri ile Karşılaştırılması, Turkish Studies, Volume 6 /1 Winter. 7. KARABULUT, Ferhat-AHMETOV, Ersultan (2011), Türkiye Türkçesinde ve Kazak Türkçesinde yer alan yabancı asıllı spor terimleri, Oŋtüstik Öŋiriniŋ Habarşısı, 3-4 (45-46), Nawrız-Säwir. BĐLDĐRĐLER Uluslar arası; kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunulan ve basılan bildiriler 1.KARABULUT, Ferhat, (2007) Türk Diline Kuramsal Yaklaşımlar (Taşınımlı- Dönüşümlü Dilbilgisi ve Yönetim ve Bağlama Kuramı Işığında Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Edilgen Oluşumların ve Sıfat Fiilli Yapıların incelenmesi) I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildiri Kitabı III, ss (I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Ege Üniversitesi 9-15 Nisan 2006), Đzmir. 2. KARABULUT, Ferhat ve ULUTAŞ, Đsmail Rumencede Kıpçak Türkçesinden Alınma Sözler Üzerine, 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırgızistan Calalabad, Haziran KARABULUT, Ferhat (2008), Dilbilgisinden Dilbilimine: Dil ve Türkçe Çalışmalarında Yöntem Sorunları, 1. Uluslarası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu Ekim 2007, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, ss KARABULUT, Ferhat (2009), Ad Öbeği taşınımı ve Boşluk Kuramı Bağlamında Fiilimsili Yapıların Adlandırılması ve Sınıflandırılması Meselesi, Uluslararası Türk

4 Dili ve Edebiyatı Kongresi (UTEK) Ağustos 2007, Đstanbul: Đstanbul Kültür Üniversitesi, ss KARABULUT, Ferhat (2009) Dünya Dilbilimi Tarihi Đçinde Divanu Lugati-t Türk ün Yeri ve Önemi, Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri (28-30 Mayıs 2008), TDK: Ankara. (Bu bildiri, değişikliklerle, Turkish Studies, Volume 4/3 Spring, 2009, ss de yayımlanmıştır.) 6. KARABULUT, Ferhat (2009), «Dil Biliminde Derin yapı yüzey yapı Meselesi» Майлықожа Сұлтанқожаұлының 175 жылдық мерейтойына арналған «Қазақ əдебиетіндегі кітаби ақындар дəстүрі» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция, А. Ясауи университеті, Түркістан/Kazakistan қараша. Ss (Bu bildiri, Problemi vneşney i vnutrenney strukturı v yazıkonanii, adıyla Habarşı/Vestnik, El Farabi Atındağı Kazak Ulttık Universiteti Şığıstanu Seriası, No 3 (52), Almatı, 2011 de, ss , Rusça olarak yayımlanmıştır.) 7. KARABULUT, Ferhat(2009), Synonymy: Meaning and Some Discussions as a Concept, XX Ğasır Bilim Beuw Jüyesi: Bäsegege kabiletti maman dayarlaw mäseleleri, Professor Ädil Ermekovtıŋ tuwğanına 100 jıl toluwına arnalğan halıkaralık ğılımi konferensiya materiaları II bölim, Şımkent. (Bu bildiri, Tiltanım (2010), A. Baytursınulı Atındağı Til Bilimi Institutı, No 4 (40), Kazak Karaşa Jeltoksan. ss yayımlanmıştır). 8. KARABULUT, Ferhat (2010), Millet Olma ve Küreselleşme Sürecinde Milli Dil: Kazakistan Örneği, Инноватциялық технологилар арқылы білікті мамандар қалыптастыру мəселелері атты Халықаралық ғылымі тəсжрибелік қонференция, Mamır, Шімкент Мəскеу, Қ. А. Ясауи Атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университеті, Академический Инновационний Университет, УМЦ Проффесиональному образованию Департмента Образования г. Мосвы, бет KARABULUT, Ferhat & OSPANOVA Gulmira (2011), Örtmece Söz Mantığı ve Örtmecenin Kazak Türkçesinde Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme, IV Halıkaralık Türkologiya Kongresi Mamır / IV. Uluslararası Türkoloji Kongresi Mayıs, Türkistan/Kazakistan, ss KARABULUT, Ferhat (2011), Kazak Türkçesinde Yardımcı Ses Meselesi, Ғылым мен білімдегі инновациялық технологияла атты халықаралық ғылымитəжрибелік конфенсияның материалдары I, Нұрлы Бейне, Шымкент. 11. KARABULUT Ferhat-ULUTAŞ Đsmail (2011), Türk Dili Sıfat-Fiilli Yapı Tipolojisinin Japon, Kore Ve Macar Tipolojileri ile Karşılaştırılması, AKDTYK yay., Ankara. 38. ICANAS Bildiriler,10-15 Eylül [düzeltilmiş ve genişletilmiş hali Turkish Studies, Volume 6 /1 Winter de yayımlandı]] Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

5 1. KARABULUT, Ferhat (2006), Dil Ölümü Sürecinde Salihli Kazak Türkleri: Anadili Olarak Kazak Türkçesinin Yitimi Manisa Şehri Bilgi Şöleni Bildiriler, CBÜ Yay.,Manisa, ss (29-30 Eylül 2005 Manisa Şehri Bilgi Şöleni). 2. KARABULUT Ferhat (2007), Sovyetlerin Ruslaştırma Politikasında ve Türk Dilinin Şekillenmesinde Ders Kitaplarının Yeri ve Đşlevi Aşıkpaşa ve Tükçe Bilgi Şöleni Bildirleri, Mayıs, TDK ve Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir. Özet metin olarak yayımlanan ya da yayımlanacak olan bildiri 1. KARABULUT, Ferhat, (2002) Kazakh Relative Clause Construction, Third Annual Conference of the Central Asian Studies Society (CESS), University of Wisconsin-Madison. 2. KARABULUT, Ferhat (2005), Orhun Türkçesi nin Sıfat Fiilli Yapılarına Teorik Yaklaşımlar: Taşınımlı-Dönüşümlü Gramer ve Yönetim ve Bağlama Teorisi Işığında Türk Dilinde Bir Đnceleme, II. Uluslararası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, Kasım Edebiyat Kurultayı, Celal Bayar Üniversitesi-Manisa. 3.KARABULUT, Ferhat (2007), Dil Bilgisinden Dil Bilimine Türk Dili Çalışmaları, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Isparta, Ekim. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildirler 1. KARABULUT, Ferhat, Dilin Görsel Gösterge Boyutu, XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mersin Üniversitesi Mayıs KARABULUT, Ferhat, The Role of Language Policy and Multilingualism in Reconstructing Central Asia: Past, Present and Future, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ESCAS), Eylül 2007 Ankara. KĐTAPLAR Yurt içinde yayımlanan kitap KARABULUT, Ferhat (2011), Türk Dilinde ve Dünya Dillerinde Edilgen Yapı Tipolojisi: Dilbilimsel Bir Đnceleme, Ankara, Grafiker yayınları, ss Alanındaki kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı

6 1. KARABULUT Ferhat (2006), Kazak Tükçesi Grameri El Kitabı (1. Kazak Türkçesinin Bazı Özellikleri, 2. Ses Bilgisi, 3. Şekil Bilgisi, 4. Dilin Katmanları), Oku-yorum Yay. Ankara, ss KARABULUT Ferhat, N.Demir, E. Yılmaz, (2009), N.Demir, E. Yılmaz, Türk Dil Yazılı Sözlü Anlatım (Sözdizimi I, Sözdizimi II), Nobel yay. Ankara, ss KARABULUT Ferhat, A. Bayniyazov, N. Albay, (2011), Türkçe Öğreniyorum Ders Kitabı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yay.,Türkistan/Kazakistan. EDĐTÖRLÜ YAYINLAR 1. KARABULUT Ferhat (2007), Dil Ölümü Tehlikesini Yaşamış Bir dil: Kazak Türkçesi, Turcology in Turkey (selected papers), Editör László Károly, SzTE BTK Altajisztikai Tanszék: Szeged. (Celal Bayar Üniversitesi SBE dergisi (2005), Cilt: 2, Sayı: 1, yayımlanan yazı) 2. KARABULUT Ferhat (2012), Orta Asya nın Ruslaştırılması Mücadelesi: Ders Kitaplarının Đktidar ve Meşrulaştırmadaki Đşlevi Bölgesel Ve Küresel Politikalarda Orta Asya (ed. M. Savaş Kafkasyalı),Ahmet Yesevi Üniversitesi yay., Ankara- Türkistan. ( Đktidar ve Meşrulaştırma Mücadelesinin Odağı Orta Asya: Sovyetlerin Dil ve Eğitim Politikaları, Bilig, Yaz, Sayı 50, ss adıyla yayımlanan makale çok küçük değişikliklerle burada yeninden yayımlanmıştır.) ATIFLAR 1. YAVUZ Sedar (2009), Şanlıurfa Karakeçililerinde Dil Değiştirme Süreci, Turkish Studies, Sayı 4/8 Güz. (Karabulut Ferhat, Dil Ölümü Sürecinde Kazak Türkçesinin Durumu, CBÜ SBE Dergisi, C. 2, 2004) 2. YAVUZ, Sedar (2009), Şanlıurfa Karakeçililerinde Dil Değiştirme Süreci, Turkish Studies, Sayı 4/8 Güz. (Karabulut Ferhat, Dil Ölümü Bağlamında Kayseri de Yaşayan Uygur Türk Toplumu, Bilig, Sayı 35, Güz 2005) 3. DEMĐRCĐ, Kerim (2010), Derin yapı ve Yüzey Yapı Kavramlarından ne Anlıyoruz, Turkish Studies, S. 5/4 Güz ( KARABULUT Ferhat (2009), «Dilbiliminde Derin Yapı Yüzey Yapı Meselesi», Қазақ əдебиетіндегі кітаби ақындар дəстүры атты Майлықожа Сұлтанқожаұлының 175 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылымі теорияалық конференция, қараша, Түркістан қаласы, бет ).

7 4. GÜLSÜN, Mehmet (2009), Salar Türkçesinde Sıfat-Fiil Bağlayıcılarının Kip- Zaman-Kiplik Potansiyelleri ve Özne Durumu, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Aralık S. 6/4.(Karabulut Ferhat, Köktürkçenin Sıfat Fiilli Yapı Tipolojisi, Bilig, Kış sayı DEMĐRCĐ, Kerim (2010), Derin yapı ve Yüzey Yapı Kavramlarından ne Anlıyoruz, Turkish Studies S. 5/4 Güz. (KARABULUT Ferhat (2009), Köktürkçenin Sıfat Fiilli yapı Tipolojisi, Bilig, Kış Sayı 48, ss ). 6. DEMĐRCĐ, Kerim (2010), Derin yapı ve Yüzey Yapı Kavramlarından ne Anlıyoruz, Turkish Studies, S. 5/4 Güz. (KARABULUT Ferhat (2009), Ad Öbeği Taşınımı ve Boşluk Kuramı Bağlamında Fiilimsili Yapıların Adlandırılması ve Sınıflandırılması Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Türkçenin Sözdizimi, Đstanbul Kültür Üniversitesi yay., Đstanbul). 7. ERDENK, Erdem (2009), Dilin Mevzuatla Korunması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2. [KARABULUT, Ferhat (2004), Dil Ölümü Sürecinde Kazak Türkçesinin Durumu, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, Manisa] 8. ATMACA, Emine (2012), Kazak Türkçesinin Söz Varlığındaki Rusça Alıntılar Ve Ses Değişmeleri, Turkish Studies, Cilt 7 sayı 3 Yaz. [ KARABULUT, Ferhat (2004), Dil Ölümü Sürecinde Kazak Türkçesinin Durumu, Sosyal Bilimler Celal Bayar Üniversitesi S.B.E, Cilt: 2, S. 1, Manisa.] 9. AL, Umut-SOYSAL, Đrem-YALÇIN, Haydar (2010), Bibliyometrik Özellikleri Açısından Bilig in Değerlendirilmesi, Güz Sayı GÜCÜYETER, Bahadır-YILMAZ, Đsa (2012), Kazakistan Sovyet Cumhuriyeti Örneğinde Edebiyat Eğitimi Ve Đdeoloji, Turkish Studies, Cilt 7 sayı 4 Güz.[ KARABULUT Ferhat (2009). Đktidar ve Meşrulaştırma Mücadelesinin Odağı Orta Asya: Sovyetlerin Dil ve Eğitim Politikaları, Bilig, 50] 11. KINACI, Cemile (2010), Sovyetlerden Günümüze Kazakistan da Kazak Dilinde Eğitim Politikaları, Turkish Studies, Cilt 5 sayı 4 Güz. [KARABULUT, Ferhat 2004: Dil Ölümü Sürecinde Kazak Türkçesinin Durumu, Sosyal Bilimler Celal Bayar Üniversitesi S.B.E, Cilt: 2, S. 1, s ] 12. DEMĐRCĐ, Kerim- MUHLBAUER, Jeff- COOK, Clare (2010), Delile Dayalılık Bakımından Türkiye Türkçesi Đle Bazı Kızılderili Dillerinde Basit Çekimli Geçmiş Zamanlar, Turkish Studies, Cilt 5 sayı 1 Kış. [DEMĐRCĐ, Kerim, ULUTAŞ Đsmail ve KARABULUT Ferhat (2006), Kazakh Türkçesi Grameri El Kitabı, Ankara: oku-yorum.] 13. DOĞAN, Talip(2012), Đran (Azerbaycan) Türk Ağızlarında -(Y)An Eki, Turkish Studies, Cilt 7 sayı 2 Bahar.[ KARABULUT Ferhat (2003). Relative Clause Constructions in Kazakh, University of Wisconsin.]

8 DOĞAN, Talip(2012), Đran (Azerbaycan) Türk Ağızlarında -(Y)An Eki, Turkish Studies, Cilt 7 sayı 2 Bahar.[ KARABULUT Ferhat,(2009) Köktürkçenin Sıfat-Fiilli Yapı Tipolojisi, Bilig, Kış, Sayı 48.] 15. DĐLEK, Figen GÜNER (2007), "Tehlikedeki Diller ve Dil Ölümü Açısından Altay Türkçesi ve Ağızları", I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Đzmir. [KARABULUT Ferhat, Dr.,(2004), Dil Ölümü Sürecinde Kazak Türkçesinin Durumu, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2004/1 Bahar Sayısı, Manisa.] 16. DĐLEK, Figen GÜNER (2013 ), Diller Nasıl Tehlike Sürecine Girer? Kumandı Türkçesinden Tespitler, Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine MaruzTürk Toplulukları, 4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, (editör: Marcel Erdal, Yunuz Koç, Mikail Cengiz), Hacettepe Üniversitesi yay., Ankara. [Karabulut, Ferhat (2005). Dil Ölümü Bağlamında Kayseride Yaşayan Uygur Türk Toplumu, Bilig. Güz 2005/Sayı:35, Ankara.] 17. DĐLEK, Figen GÜNER (2013 ), Diller Nasıl Tehlike Sürecine Girer? Kumandı Türkçesinden Tespitler, Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine MaruzTürk Toplulukları, 4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, (editör: Marcel Erdal, Yunuz Koç, Mikail Cengiz), Hacettepe Üniversitesi yay., Ankara. [Karabulut, Ferhat. (2004). Dil Ölümü Sürecinde Kazak Türkçesinin Durumu. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004/1 Bahar Sayısı, Manisa] ÇEVĐRĐLER 1. KARABULUT Ferhat, Kazakistan da Göçler: Geçmiş ve Bugün, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayıs 215 Kasım 2004, ss (Çevr.Gulnar Kendirbaeva (1997), Migrations in Kazakhstan: Past and Present, Nationalities Papers, v. 25, no 4, December. 2. KARABULUT Ferhat, Türkçe Sıfat Fiiller Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, (Çevr. Robert Underhill (1972), Turkish Participles, Linguistic Inquiry, Vol. III, pp ) 3. KARABULUT Ferhat, Altın Selev, (Safvan Şeymerdanulı nın romanından bir bölüm), Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 28 Kazak Edebiyatı II, 2005 KBY., ss KARABULUT Ferhat, Almas Kılış (Đlyas Esenberlin in romanından ikinci bölüm), Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 28 Kazak Edebiyatı II, KBY., 2005 ss TOPLANTILAR/PANELLER

9 KARABULUT, Ferhat Anadili ve Kültür, Panel, Celal Bayar Üniversitesi, 8 Nisan KARABULUT, Ferhat, Türk Dili Çalışmalarının Önemi ve Amerika da Türkoloji Çalışmaları, Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferansı, 10 Mart KARABULUT, Ferhat, Türkçemizin Günümüzde Karşılaştığı Sorunlar, Türk Kültür ve Sanat Derneği Đzmir, 5 Haziran KARABULUT, Ferhat, Amerika Birleşik Devletlerinde Türkoloji Çalışmaları, Türk Ocakları Manisa Şubesi, 19 Şubat KARABULUT, Ferhat, Türk Dilinin Meseleleri Batı Dilleri Karşısında Türkçe, Türk Ocakları Manisa Şubesi, 13 Ocak KARABULUT, Ferhat, Türk Dünyasının Ulu Şairi Bahtiyar Vahapzade, Türk Ocakları Manisa Şubesi, 27 Şubat 2009 KARABULUT, Ferhat (2010), Millet Olma ve Millet Kalma Sürecinde Anadilinin Önemi ve Bahtiyar Vahabzade nin Anadili Mücadelesi, Türk Dilinin Dünü, Bugünü, Yarını, Konfernası, Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslar arası Türk Kazak Üniversitesi, Kazakistan-Türkistan, 16 Mart. KARABULUT, Ferhat, Atatürk ve Türk Dili", Atatürk ü Anlamak Konulu Konferans,16 Kasim HAKEMLĐK 1. Bilig Dergisi Hakemliği (yılda 4 kez çıkar) 2. Turkish Studies Dergisi Hakemliği (yılda 4 kez çıkar) 3. Teke Dergisi hakemliği (yılda 4 kez çıkar) 4. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YÜKSEK LĐSANS TEZ YÖNETĐMĐ 1. Akbulut, Serpil, Eski Türkçede Geniş Zaman, Celal Bayar Üniversitesi, Elbirlik, Tolga, Tuhfe-i Hüsami: Çevri Metin, Dil ve Üslup Đncelemesi, Celal Bayar Üniversitesi, Ağlanmaz, Serap, Çağdaş Türk Lehçelerinde Sıfat Fiiller: Özbek, Kazak, Türkmen, Türkiye Türkçesi, Celal Bayar Üniversitesi, Özdemir, Serdar, Batı Türkçesi ve Karluk (Özbek) Grubu Türk Lehçelerinde Fiilimsiler, Celal Bayar Üniversitesi, Köse, Ayhan, Renat Muhammedi nin Kanarya Kafes Kuşu Romanı Çerçevesinde Tatar Türkçesi Grameri ve Sıfat Fiiller, Celal Bayar Üniversitesi, 2007

10 6. Yedek, Faruk, Cengiz Aytmatov un Eserlerinde Aydın Kimliği, Celal Bayar Üniversitesi, Bayraktar, Hande, Türk Lehçelerinde Birleşik Fiillerin Karşılaştırmalı Analizi (Kazak, Özbek, Türkmen Azeri Türkçeleri), Celal Bayar Üniversitesi, c.8. Bayraklı, Davut, Sezai Karakoç un Şiir ve Şair Anlayışı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Đrisbekova, Nilüfer Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesi Kelime Grupları ve Cümle Öğelerinin Karşılaştırılması (Ahmet Yesevi Üniversitesi/Kazakistan), Ahmetov, Ersultan, Türkçe ve Kazakçanın Spor Terimlerini Oluşturma Yolları ve Mantığı (Ahmet Yesevi Üniversitesi/Kazakistan), Çetinkaya, Cüneyt, Kazak Türkçesinde Fiilin Đstemi:Valenz, Celal Bayar Üniversitesi, Arı, Tuba, Gagauz Türkçesine Đstem, Celal Bayar Üniversitesi, Boztemur, Fatih Đnan, Dişi Kurdun Rüyaları ndan Dağlar Yıkıldığı Zaman-Ebedi Gelin romanına Cengiz Aytmatov: Konu, bakış açısı toplum ve birey, Celal Bayar Üniversitesi, Çakır, Uğur, Kazak, Özbek ve Türkmen Türkçelerinde Fiil Çatıları: Karşılaştırmalı Bir Analiz, Celal Bayar Üniversitesi, 2013 DIĞER FAALIYETLER KARABULUT, Ferhat, Dilimiz, Kültürümüz, Edebiyatımız, Haftalık Kültür, Dil ve Edebiyat Programı, Manisa ETV de(erdinç Televizyon) Doç Dr. Ayşe Đlker le hazırladığı haftalık Bilgi-Kültür Programı (2003 Aralık Haziran) KARABULUT, Ferhat, Đnsan ve Kitap, haftalık Kültür, Dil ve Edebiyat Programı, Manisa ETV, Mayıs 2006-Kasım (Doç Dr. Ayşe Đlker le birlikte) KARABULUT, Ferhat (2004), Yurtdışı Eğitiminin Önemi ve Getirileri Haber Ekspres Gazetesi Kampüsten Köşesi Jülide Yurteri ile yapılan röportaj, 6 Nisan KARABULUT, Ferhat, Etkili ve Güzel Konuşma Seminerleri Manisa Polis Teşkilatı için seminer, Mayıs-Haziran 2005 (Dörder saatlik 6 seminer) KARABULUT, Ferhat, "Manisa Tanıtım Gönüllüleri Eğitimi Semineri, 3 Mayıs KARABULUT, Ferhat, Türkçe Öğreniyorum Kitabı Kullanım ve Türkçe Öğretiminde Yöntemler Semineri, Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi, Eylül ÖDÜLLER yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde Yüksek Lisans ve Doktora Çalışma bursu (MEB tarafından)

11 OKUTTUĞU DERSLER Çağdaş Türk Lehçeleri (Kazak Türkçesi: Ses, şekil, cümle bilgisi; Özbek Türkçesi: Ses, şekil, cümle bilgisi) Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçeleri Kıpçak Grubu Türk Lehçeleri Orta Asya Türk Tarihi Türkiye Türkçesi Dilbilimi Anlambilimi Türk Dilinin Kaynakları Dilbilimi ve Türk Dili Đncelemeleri Türklük Bilgisi Araştırmaları Mesleki Đngilizce Kazak Türkçesi (dil öğretimi) Bugünkü Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar Çarlık Rusyasının Dil Politikaları ve Türk Dili Sovyetlerin Rustaştırma Faaliyetleri ve Türkler