Ankara İl Merkezindeki Bazı Lise Öğrencilerinde Kişisel Hijyen Davranışları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara İl Merkezindeki Bazı Lise Öğrencilerinde Kişisel Hijyen Davranışları"

Transkript

1 Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(5): Ankara İl Merkezindeki Bazı Lise Öğrencilerinde Kişisel Hijyen Davranışları [Personal Hygiene Behaviour of some High School Students in Ankara Province] ÖZET AMAÇ: Tanımlayıcı nitelikte bir araştırma olan bu çalışmada; Ankara ili merkezinde, biri genel lise eğitimi veren özel lise, biri sağlık meslek lisesi, biri endüstri meslek lisesi olmak üzere üç liseden 11. sınıf öğrencilerinin (n=215) kişisel hijyenle ilgili davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM: Değerlendirme yapılırken öğrencilerin hijyenle ilgili davranışlarının tanımlayıcı özellileri ile nasıl değiştiğini analiz edebilmek amacıyla hijyenle ilgili bazı davranışları için ayrı ayrı puan verilip bu puanlar toplanarak toplam hijyen puanı hesaplanmıştır. BULGULAR: Öğrencilerin %39,4 ü ellerini 4-6 kez, %35,7 si 7-9 kez yıkamaktadır. %40,5 i ellerini yemeklerden önce, tuvaletten sonra ve kirlenince yıkamaktadır. %40,6 sı haftada 1-2 kez, %51,9 u 3-6 kez banyo yapmaktadır. %39,5 i günde bir kez ya da daha sık iç çamaşırlarını değiştirmektedir. Öğrencilerin %97,2 si dişlerini fırçalamaktadır. %59,1 i dişlerini günde iki kez, %21,7 si günde 3 kez yada daha fazla dişlerini fırçalamaktadır. Genel lise eğitimi veren özel liseye gidenlerde, kızlarda, annesinin ya da babasının öğretim düzeyi yüksek olanlarda toplam hijyen puanı daha yüksektir (p<0.01). SONUÇ: Öğrencilerde kişisel hijyenle ilgili olumlu davranış değişiklerinin geliştirilebilmesi için sağlık eğitim programları geliştirilmelidir. Kişisel hijyen uygulamalarına ailelerin eğitim durumlarının açıkça görülen etkisi nedeniyle ailelerin de kişisel hijyen konusunda eğitilmeleri önemlidir. SUMMARY AIM: This descriptive study aimed to determine the behavior of 11th class students (n=215) was related to personal hygiene at three high schools (one private high school, one health vocational high school, one industry vocational high school) in the center of Ankara Province. METHOD: In order to analyze how changes hygiene-related behaviors of students with descriptive features, some behaviors related to hygiene, whether these points are being collected separately "total hygiene point" calculated asessment is made. RESULTS: 39.4% of students wash their hands 4-6 times 35.7% of students wash their hands 7-9 times a day. 40.5% of students wash their hands before meals, after toilet and when contamination. 40.6% of students have a bath 1-2 times 51.9% of students have a bath 3-6 times a week. 39.5% of students changes of underwear once daily or more frequent a day. 97.2% of students brushes their teeth. 59.1% of students brushes their teeth twice a day, 21.7% of students brushes their teeth three times a day or more. At the female students of private high school which providing general secondary education Mother's or father's education level is high, hygiene score is higher than the total ones (p<0.01). CONCLUSION: Students, positive behavior changes related to personal hygiene, health education programs should be developed for the development of. Personal hygiene practices of families affected due to level of education clearly seen, the family also is important to be educated about personal hygiene. Çiğdem Şimşek 1, Birgül Piyal 2, Hakan Tüzün 3, Deniz Çakmak 1, Hatice Turan 1, Vildan Seyrek 1. 1 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, 2 Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, Ankara. 3 Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziantep. Anahtar Kelimeler: Öğrenci sağlığı, Kişisel Hijyen, Sağlık Davranışı. Key Words: Student Health, Personal Hygiene, Health Behavior. Sorumlu yazar/ Corresponding author: Çiğdem Şimşek Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara, Türkiye. GİRİŞ DSÖ tarafından yaş grubu adolesan yaş grubu olarak, yaş grubu ise genç yaş grubu olarak tanımlanmaktadır (1). Türkiye genç nüfusa sahip bir ülkedir. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2003 verilerine göre yaş grubu nüfusun tüm nüfus içindeki payı %19,8 ve yaş grubu nüfusun ise tüm nüfus içindeki payı %28,6 olarak saptanmıştır (2). Milyonlarca genç insanda bu dönem, önlenebilir önemli morbidite, mortalite ve kötü sağlık alışkanlıkları ile birliktedir. Ülkemiz demografik ve sosyolojik olarak değişim süreci yaşamakta; söz gelimi çalışmalarda sadece kırsal alandan göç edenler arasında değil, önceden beri kentli olan kesimde de özellikle gençlerin, güvenilir bilgi edinebilme olanağından ve sağlıklı davranabilme becerisinden yoksun oldukları belirtilmektedir (3). Bu özellikli nüfusun toplu yaşam alanı olarak okullar, sağlığı geliştirici davranışları amaçlayan girişimler için elverişli müdahale alanları olarak ortaya çıkmaktadır. 433

2 Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır. Kişisel hijyen; saç temizliği ve bakımı, yüz, göz ve kulak temizliği, ağız ve diş temizliği, ayak temizliği, banyo alışkanlığı, dış genital organlar ve koltuk altı temizliği, cinsel ilişki sırasında ve sonrası temizlik, sağlıklı giyinme, el ve tırnak temizliğini kapsamaktadır (1). Sağlık eğitimi, öğrenci sağlığı, okul çevresi ve okul personelinin sağlığı ile birlikte okul sağlığı hizmetlerinin temel bileşenlerini oluşturmaktadır. Sağlık eğitimiyle kazanılan davranışlar aileleri de olumlu yolda etkilemekte böylece öğrenciler bir çarpan etkisiyle toplumun sağlık eğitimi de dolaylı yoldan olumlu etkilemiş olabilmektedir (4). Geliştirilecek sağlık eğitim programları için eğitimde ihtiyaç saptanması çalışmaları öğrencilerin kişisel hijyenleriyle ilgili mevcut davranış örüntülerinin açığa çıkartılmasına ihtiyaç duyacaktır. Tanımlayıcı nitelikte bir araştırma olan bu çalışmada; Ankara ilinde, üç lisede 11. sınıf öğrencilerinin kişisel hijyenle ilgili davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırma Ankara il merkezinde yer alan genel lise eğitimi veren bir özel lise, bir endüstri meslek lisesi ve bir sağlık meslek lisesinde yürütülmüştür. Çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Genel lise eğitimi veren özel lisede ve sağlık meslek lisesinde 11. sınıf öğrencilerin tümü, endüstri meslek lisesinde 11. sınıflardan rastgele örnekleme yöntemiyle dört sınıfın öğrencileri (n=250) çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmanın yürütüldüğü esnada okulda bulunmayan ya da çalışmaya katılmayı kabul etmeyen öğrenciler dışındaki 215 öğrenci (%86) (genel lise eğitimi veren özel lisede 72, sağlık meslek lisesinde 71, endüstri meslek lisesinde 72 öğrenci) araştırmaya katılmıştır. Araştırma uygulama aşamasına geçilmeden önce milli eğitim müdürlüğü yetkilerinden gerekli izinler alınarak, çalışma takvimi birlikte planlanmıştır. Çalışmanın uygulaması gözlem altında anket uygulama yöntemi gerçekleştirilmiştir, uygulama öncesi öğrenciler çalışma hakkında bilgilendirilmiştir. Öğrencilerin hijyenle ilgili davranışlarının tanımlayıcı özellileri ile nasıl değiştiğini analiz edebilmek amacı ile toplam hijyen puanı hesaplanmıştır. Toplam hijyen puanı hesaplanırken hijyenle ilgili bazı davranışları için ayrı ayrı puan verilerek bu puanlar toplanmıştır. Böylece 9-25 puanlama aralığına sahip olan bir skala oluşturulmuştur. Puanlama yapılırken her bir davranış için karşılık gelen puanlar Tablo-1 de görülmektedir: İstatistiksel yöntem olarak t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. BULGULAR Ankara ilinde farklı sosyoekonomik düzeyde öğrencilerin devam ettiği üç lisede yapılan bu çalışmaya 95 i (%44,2) kız, 120 si (%55,8) erkek olmak üzere toplam 215 kişi katılmıştır. Tablo-2 de öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri görülmektedir. Tablo-3 te öğrencilerde hijyenle ilgili bazı davranışların değişimi görülmektedir. Tablo-3 te görüldüğü gibi öğrencilerin %98,1 i sabahlarını yüzünü yıkamaktadır. %39,4 ü ellerini 4-6 kez, %35,7 si 7-9 kez yıkamaktadır. %40,5 i ellerini yemeklerden önce, tuvaletten sonra ve kirlenince yıkamaktadır. %40,6 sı haftada 1-2 kez, %51,9 u 3-6 kez banyo yapmaktadır. %39,5 i günde bir kez ya da daha sık iç çamaşırlarını değiştirmektedir. Öğrencilerin %59,3 ü ayaklarını günde bir kez yıkamaktadır. %80,7 si ayaklarını kurulamaktadır. %81,2 si günde bir kez ya da daha sık çoraplarını değiştirmektedir. %62,6 sının kişisel tırnak makası bulunmaktadır. Tablo-4 te öğrencilerin ağız- diş sağlığı özellikleri görülmektedir. Öğrencilerin %97,2 si dişlerini fırçalamaktadır. %59,1 i dişlerini günde iki kez, %21,7 si günde 3 kez ya da daha fazla dişlerini fırçalamaktadır.%54,7 si 2-5 ayda bir diş fırçasını değiştirmektedir.%32,0 ı yılda bir kez diş hekimine gitmektedir. Öğrencilerin tümü içim toplam hijyen puanı ortalaması 16,90 (SD: 2,61), ortancası 17 (min: 9- maks: 22) dir. Tablo-5 te öğrencilerde toplam hijyen puanının tanımlayıcı özelliklere göre değişimi görülmektedir. Toplam hijyen puanı için okullar, cinsiyetler, annenin öğrenim durumu ve babanın öğrenim durumu için istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.01). Genel lise eğitimi veren özel liseye gidenlerde, kızlarda, annesinin ya da babasının öğretim düzeyi yüksek olanlarda toplam hijyen puanı daha yüksektir (Şekil: 1-3) 434

3 Tablo 1. Öğrencilerde hijyenle ilgili bazı davranışlar üzerinde toplam hijyen puanı hesaplanırken kullanılan puan değerleri. Hijyenle İlgili Bazı Davranışları Puanlama Hijyenle İlgili Bazı Davranışları Puanlama El yıkama sayısı/gün Ayak yıkama sıklığı Günde birden daha az Günde bir Günde birden daha sık 3 10 ve üzeri 4 Çorap değiştirme sıklığı El yıkama süresi 3 Günde bir ya da daha nadir 1 1 dakika 1 2 Günde bir dakika 2 Günde bir ya da daha sık dakika 3 Diş fırçalama sıklığı Banyo yapma sıklığı Günde bir 1 Haftada Günde iki 2 Haftada Günde üç kez ya da daha fazla 3 Her gün günde 2 3 Diş fırçası değiştirme sıklığı İç çamaşırı değiştirme durumu 6 Ayda bir ya da daha nadir 1 Haftada Ayda bir 2 2 günde bir 2 Ayda bir 3 Her gün günde 2 3 Tablo 2. Öğrencilerin temel tanımlayıcı özellikleri. Doğum tarihi n % Kardeş Sayısı n % , , , , ,8 Cinsiyet ,7 Kız 95 44,2 Kimlerle Yaşıyor Erkek ,8 Çekirdek Aile ,3 Anne Öğrenim Durumu Büyük Aile 10 4,7 OYO-OY İlkokul 97 45,1 Anne ile 9 4,2 Ortaokul-Lise 55 25,1 Akraba ile 4 1,9 Üniversite 63 29,3 Çalışma Durumu Baba Öğrenim Durumu Evet 33 15,4 OYO-OY İlkokul 55 25,6 Hayır ,6 Ortaokul-Lise M ,6 Kendine Ait Oda Durumu Üniversite 77 35,8 Evet ,5 Sosyal Güvence Durumu Hayır ,5 Evet ,3 Hayır 23 10,7 (OYO: Okur yazar olmayan, OY: Okur yazar) 435

4 Tablo 3. Öğrencilerde hijyenle ilgili bazı davranışların değişimi. Sabah yüz yıkama n % Evet ,1 Hayır 4 1,9 El yıkama sayısı/gün , , ,7 10 ve üzeri 35 16,4 El yıkama zamanı* Yemeklerden önce ,3 Yemeklerden sonra 31 14,4 Tuvaletten önce 12 5,6 Tuvaletten sonra ,7 Eve gelince 65 30,2 El yıkama süresi 1 dakika 86 40,4 2-3 dakika 87 40,8 4-5 dakika 40 18,8 Banyo yapma sıklığı Haftada ,6 Haftada ,9 Her gün günde ,5 İç çamaşırı değiştirme Haftada ,5 2 günde bir 78 39,0 Her gün günde ,5 Ayak yıkama sıklığı Günde birden daha az 58 29,1 Günde bir ,3 Günde birden daha sık 23 11,6 Ayak kurulama durumu Evet ,7 Hayır 41 19,3 Çorap değiştirme sıklığı 3 Günde bir ya da daha nadir 15 7,0 2 Günde bir 25 11,7 Günde bir ya da daha sık ,2 Tablo 4. Öğrencilerin ağız-diş sağlığı özellikleri. Diş fırçalama durumu n % Evet ,2 Hayır 6 2,8 Kişisel diş fırçası Evet ,6 Hayır 3 1,4 Diş fırçalama sıklığı Günde bir 39 19,2 Günde iki ,1 Günde üç kez ya da daha fazla 44 21,7 Diş fırçalama tekniği Yukarı-Aşağı 80 38,5 Sağdan sola 29 13,9 Dairevi Hepsi 19 9,1 Makine 1 0,5 Diş fırçası değiştirme sıklığı Ayda bir 42 20,5 2-5 Ayda bir ,7 6 Ay 57 24,7 Ağız kokusu Var 10 4,7 Yok ,7 Bilmiyorum 25 11,6 Diş hekimine gitme sıklığı Gitmedim 54 27,4 Yılda 1 den daha az 51 25,9 Yılda ,0 Yılda ,7 TOPLAM HİJYEN PUANI- Ortalama % 95 GA 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 Ö. L E.M.L OKULLAR S.M.L *Bir kişi birden fazla seçeneği belirtebildiği için verilen yanıt sayısının toplam kişi sayısına bölünmesi ile elde edilen yüzdelerin toplamı % 100 ü geçmektedir. Şekil 1. Toplam Hijyen Puanının Okullara Göre Değişimi (ÖL: genel lise eğitimi veren özel lise, EML: endüstri meslek lisesi:, SML: sağlık meslek lisesi) 436

5 Tablo 5. Öğrencilerde toplam hijyen puanının tanımlayıcı özelliklere göre değişimi 18,50 Tanımlayıcı Özellikler Okul Genel lise eğitimi veren özel lise Toplam Hijyen Puanı Ortalama (SD) 18,15 (2,00) Endüstri meslek lisesi 15,46 (2,60) Sağlık meslek lisesi 16,89 (2,54) Cinsiyet p TOPLAM HİJYEN PUANI- Ortalama % 95 GA 18,00 17,50 17,00 16,50 16,00 Kız 17,57 (2,46) Erkek 16,28 (2,61) Anne Öğrenim Durumu ,50 KIZ CİNSİYET ERKEK OYO-OY-İlkokul 16,32 (2,48) Ortaokul-Lise M. 16,32 (2,89) Üniversite 18,17 (2,02) Baba Öğrenim Durumu OYO-OY-İlkokul 15,86 (2,79) Ortaokul-Lise M. 16,33 (2,57) Üniversite 17,98 (1,99) Kendine Ait Oda Durumu Evet 17,06 (2,69) Hayır 16,30 (2,18) Kimlerle Yaşıyor Çekirdek Aile 16,86 (2,65) Büyük Aile 16,00 (2,31) Anne ile 18,11 (2,14) Akraba ile 17,66 (2,08) Çalışma Durumu Evet 16,34 (2,70) Hayır 16,99 (2,60) (OYO: Okur yazar olmayan, OY: Okur yazar) , Şekil 2. Toplam Hijyen Puanının Cinsiyetlere Göre Değişimi. TOPLAM HİJYEN PUANI- Ortalama %95 GA 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 ANNE EBEVEYN BABA Şekil 3. Toplam hijyen puanının ebeveynlerin öğrenim düzeylerine göre değişimi (OYO: Okur yazar olmayan, OY: Okur yazar) ÖĞRENİM DÜZEYİ OYO-OY-İlkokul Ortaokul-Lise Üniversite 437

6 TARTIŞMA Kişisel hijyen alışkanlıkları hem bebeklik çağından itibaren aileden, hem de toplu yaşamın olduğu okullardan elde edilen bir birikimdir. Bireyin ait olduğu sosyal grup, hijyen uygulamalarını etkileyici özelliğe sahiptir. Birey hijyen uygulamalarını, çocukluk döneminde ebeveynlerinden öğrenir ve kazandığı bu alışkanlıkları genellikle yaşamı boyunca sürdürür (1). Günümüzde insanların uygarlık düzeyini gösteren ana ölçü temizliktir. Uygar insan vücut ve giyecek temizliğine önem veren insandır (5). Çalışma kapsamındaki öğrencilerin %98,1 i sabahlarını yüzünü yıkamaktadır. %39,4 ü ellerini 4-6 kez, %35,7 si 7-9 kez yıkamaktadır. Öğrencilerin %75,3 ü yemeklerden önce, %14,4 ü yemeklerden sonra, %5,6 sı tuvaletten önce, %97,7 si tuvaletten sonra, %30,2 si eve gelince ellerini yıkamaktadır. Çan, ilköğretim öğrencilerinin (n=156); %92,3 ünün sabah kalkınca, %89,7 sinin yemekten önce, %95,5 inin yemekten sonra, %35,9 unun tuvaletten önce, %98,7 sinin tuvaletten sonra ellerini yıkadıklarını saptamıştır (6). Güleç, ilköğretim öğrencilerinin (n=346); %72,8 inin sabah kalkınca, %87,3 sinin yemekten önce, %78,6 sının yemekten sonra, %11,6 sının tuvaletten önce, %89,6 sının tuvaletten sonra, %83,2 sinin kirlenince ellerini yıkadıklarını saptamıştır (7). Çetinkaya, ilköğretim öğrencilerinin (n=563); %93,3 ünün sabah kalkınca, %93,2 sinin yemekten önce, %90,4 ünün yemekten sonra, %69,7 sinin tuvaletten önce, %98 inin tuvaletten sonra ellerini yıkadıklarını saptamıştır (8). Erbil yüksek öğrenim gören kız öğrencilerin (n=309); %51,1 inin tuvaletten sonra el yıkama alışkanlıklarının olduğunu bildirmişlerdir (9). Örsal öğrencilerin kişisel temizlik bilgileri ve durumlarının değerlendirilmesi çalışmasında (n=174) öğrencilerin tamamının ellerini kirlenince yıkadıklarını, %8,6 sı tuvaletten önce, %43,1 i tuvaletten sonra ellerini yıkadıklarını saptamıştır (10). Çalışmamızın el yıkama alışkanlıkları ile ilgili sonuçları genel olarak başka çalışma sonuçlarına benzer olmakla birlikte, yemeklerden önce el yıkama oranlarının diğer çalışmalara kıyasla görece düşük olduğun söylenebilir. Kirli yüzeylere sürtünen ve dokunan ellerin yıkanmadıkları sürece birer mikrop barınağı olmaya başladığı bilinmelidir. Bu nedenle ellerin düzenli olarak yıkanması gerekmektedir (11). El yıkama alışkanlıklarının oral fekal bulaşan hastalıklar için risk grubu olarak görülebilecek okul çocukları için ayrı bir önemi olması nedeniyle çocuklarda el yıkama alışkanlıklarının kazandırılmasına yönelik eğitimlere sağlık eğitim programlarında öncelik verilmelidir. Çalışmamızda öğrencilerin %40,6 sı haftada 1-2 kez, %51,9 u 3-6 kez, %7,5 i her gün ya da günde iki kez banyo yapmaktadır. %21,5 i haftada 1-2 kez, %39,0 ı 2 günde bir, %39,5 i günde bir kez ya da daha sık iç çamaşırlarını değiştirmektedir. Erbil, yüksek öğrenim gören kız öğrencilerin %27,9 unun haftada bir-iki kez, %59,2 sinin haftada üç kez, %12,9 unun her gün banyo yaptığını, %6,1 inin üçdört günde bir, %52,1 inin iki günde bir, %41,8 inin günde bir-iki kez iç çamaşırı değiştirdiğini saptamıştır (9). Çetinkaya, ilköğretim öğrencilerinin %50,2 sinin haftada bir kez, %48 inin haftada iki- üç kez, %0,7 sinin her gün banyo yaptığını, %47,9 unun haftada bir, %37,3 ünün iki günde bir, %12,3 ünün her gün iç çamaşırı değiştirdiğini saptamıştır (8). Çan, ilköğretim öğrencilerinin %48,7 sinin haftada iki kez ve daha fazla, %51,3 ünün haftada iki defadan az banyo yaptığını, %14,7 sinin haftada iki, %4,5 inin iki günde bir, %52,6 sının her gün iç çamaşırı değiştirdiğini saptamışlardır (6). Kaya, ilköğretim öğrencilerinin (n=102); %28,4 ünün üç günde bir, %62,7 sinin haftada bir, %2,9 unun her gün ve %5,9 unun iki günde bir banyo yaptıklarını saptamıştır (12). Çalışmamızda öğrencilerin %97,2 si dişlerini fırçalamaktadır. Dişlerini fırçalayanların %59,1 i günde iki kez, %21,7 si günde 3 kez ya da daha fazla dişlerini fırçalamaktadır. Çan öğrencilerin %25 inin her yemekten sonra, %75 inin günde en az bir defa dişlerini fırçaladıklarını saptamıştır (6). Çetinkaya öğrencilerin %39,4 ünün günde bir kez, %8,7 sinin günde iki kez, %41,6 sının her yemekten sonra dişlerini fırçaladıklarını saptamıştır (8). Kaya öğrencilerin %94,1 inin dişlerini fırçaladıklarını, %3,9 unun sabah kalkınca, %17,6 sının kahvaltıdan sonra, %23,5 inin yatmadan önce, %54,9 unun her yemekten sonra dişlerini fırçaladıklarını, %16,7 sinin altı ayda bir, %54,9 unun üç ayda bir, %26,5 inin yılda bir kez diş fırçalarını değiştirdiklerini saptamıştır (12). Çalışmamız sonuçları diğer çalışma sonuçları ile genel olarak parallelik göstermektedir. Çalışmaların farklı nitelikli okullarda, olasılıkla farklı sosyoekonomik grup ailelere üyelerinde ve standardize olmayan ölçeklerle hijyen alışkanlıkları değerlendirilerek yapılmış olması, araştırma sonuçlarının karşılaştırılmasında kısıtlayıcı rol oynamaktadır. Kişisel hijyen davranışlarının sağlık çıktıları ile olan ilişkisini incelemek amacı ile, öğrencilerin sağlık düzeylerini ve hijyen davranışlarını standartlaştırılmış ölçekler ile değerlendiren çok merkezli araştırmaların yapılması önerilebilir. Çalışmamız sonuçları özel lise öğrencilerinde, kızlarda, annesinin ya da babasının öğretim düzeyi 438

7 yüksek olanlarda toplam hijyen puanının daha yüksek olduğunu göstermektedir. M. Kaya nın çalışmasında kız öğrencilerde ve annesi lise ve üzeri eğitime sahip olanlarda daha yüksek hijyen puan ortalamaları saptanmışken, babanın öğrenim düzeyi için istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (13). Çan ın çalışmasında annenin eğitim düzeyi artması, ailenin yapısının çekirdek aile olması ve tuvalet varlığının kişisel hijyen üzerine olumlu etkili faktörler olarak bulunmuştur (6). Çetinkaya nın üç farklı sosyoekonomik düzeydeki okulda yapılan çalışmasında okullar arasında kişisel hijyen puanları bakımından fark saptanmıştır. Bu çalışmada yüksek sosyoekonomik düzey okul öğrencilerinde daha düşük puan ortalamalarına rastlanılması bu çocukların annelerinin çalışmaları nedeni ile çocuklarının eğitimi için yeterli fırsatları bulamamaları ile açıklanmaya çalışılmaktadır (8). Konuyla ilgili çalışmaların genel olarak birleştikleri nokta, öğrencilerin kişisel hijyen alışkanlıklarının şekillenmesinde annenin eğitim düzeyinin etkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda toplam hijyen puanının kızlarda erkeklere göre daha yüksek olması kızlarda toplumsal cinsiyet rollerine bağlı olarak ortaya çıkmış davranış biçimlerinin kişisel alışkanlıklara yansımasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir ve erkek öğrencilerin hijyen yetersizlikleri neden ile ortaya çıkacak hastalıklar için risk grubu olarak nitelendirilmesine yol açabilir. En yüksek puan ortalamasına genel lise eğitimi veren özel lise öğrencilerinde rastlanılması bu okul öğrencilerinin sosyoekonomik düzeyi yüksek ailelere sahip olmasıyla ilişkili olabilir. En düşük puan ortalamalarının endüstri meslek liselerinde görülmesi, kişisel hijyenle ilgili sağlık eğitim programları başlatılacak okullar için çalışmalarda öncelik verilmesi gereken noktanın işareti olabilir. Sağlık meslek lisesi puan ortalamalarının, genel liseden daha düşük ve endüstri meslek lisesi ortalamalarına daha yakın olması; çalışmamızın dikkat çekici sonuçları arasında yer almaktadır. Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin ileriki yaşamlarında, mesleki konumlarının gereği, sağlıkla ilişkili diğer davranışlar için olduğu gibi hijyen davranışları için de rol model işlevi görmesi beklenir. Sağlık meslek lisesi müfredatlarında hijyen davranışları ve sağlıkla ilişkisinin ne ağırlıkta yer aldığı değerlendirilerek gerekirse yeni düzenlemeler için planlamalar yapılması önerilebilir. Özel lise öğrencilerinde ve eğitim düzeyi yüksek olan ebeveynlere sahip olan öğrencilerde daha yüksek puanlara rastlanılması, sağlık eşitsizliklerinin hijyen gibi sağlıkla ilgili davranış biçimleri üzerinden temellenerek ve daha çocukluk-gençlik gibi erken dönemlerinden itibaren başlayarak ortaya çıktığını düşündürebilir. SONUÇ Öğrencilerin doğru bilgi ve davranışlarının artırılması için; kişisel bakım, ortak kullanılan bakım araçlarıyla bulaşan hastalıklar gibi konularda profesyonel sağlık eğitimi olan kişiler tarafından eğitilmeleri gereklidir ve kişisel hijyen uygulamalarına ailelerin eğitim durumlarının açıkça görülen etkisi nedeniyle de ailelerin kişisel hijyen konusunda eğitilmeleri önemlidir. KAYNAKLAR 1. Adolesan Sağlığı ve Gelişimi Programı Rehber Kitabı. Ankara. T.C Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, UNİCEF, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Ankara. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi. İstanbul. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı. Ceren Yayın Dağıtım, Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarına Yönelik Okul Sağlığı Pratik Rehber El Kitabı. Ankara. T.C Sağlık Bakanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü, Tunç M. Liseler için Sağlık Bilgisi. Ankara. 1999, s Çan G, Topbaş M. Trabzon da iki farklı yerleşim yerindeki ilköğretim öğrencilerinin kişisel hijyen alışkanlıkları. TSK Kor. Hek. 2004; 3(8): Güleç M, Topbaş M. İlköğretim okullarında öğrencilerin el yıkama alışkanlıkları. Türk Hij. Den. Biy. Dergisi. 2000; 5(2): Çetinkaya S, Arslan S, Nur N, Demir ÖF, Özdemir L, Sümer H. Sivas il merkezi nde sosyoekonomik düzeyi farklı üç ilköğretim okulu öğrencilerinde kişisel hijyen alışkanlıkları. STED. 2005; 14(10): Erbil N, Aşık F. Sağlık ve Toplum. 2005; 15(2): Örsal Ö, Tezcan S, Çakır B, Tokur M, Gülmez G. Öğrencilerin kişisel temizlik bilgileri ve durumlarının değerlendirilmesi. Diyarbakır. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı. 2002, s

8 11. Güler Ç. Kişisel Hijyen. TAF Prev Med Bull. 2004; 3(6): Kaya A. İlköğretim okulu öğrencilerinin kişisel hijyen alışkanlıklarının değerlendirilmesi, Bitirme Tezi. M.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi, Kaya M, Büyükşerbetçi M, Meriç MB, Çelebi AE, Boybeyi Ö, Işık A. et al. Ankara'da bir lisenin 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin kişisel hijyen konusunda davranışlarının belirlenmesi. STED. 2006; 15(10):

2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.58-72

2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.58-72 58 2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.58-72 ÖZET YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN UYGULAMALARI Ali ARAT 1 Işıl ŞİMŞEK

Detaylı

İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları

İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları Cleanliness and Hygiene Perceptions of Primary School Students in 6 th, 7 th, and 8 th Gradess Gökhan KAHVECİ * & Zülfü DEMİRTAŞ

Detaylı

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Araştırma/Research Article Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Burcu Tokuç*, Ufuk Berberoğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,

Detaylı

Edirne ve Hayrabolu Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinde Umutsuzluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri

Edirne ve Hayrabolu Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinde Umutsuzluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(2): 155-160 Edirne ve Hayrabolu Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinde Umutsuzluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri [Hopelessness and Trait Anxiety Levels of

Detaylı

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği)

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği) J Kartal TR 2011;22(3):151-160 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.98704 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number:1B0020

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number:1B0020 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number:1B0020 MEDICAL SCIENCES Received: August 2010 Accepted: October 2010 Sermin Timur Series : 1B Inonu University

Detaylı

** Başkent Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezi. algier@baskent.edu.tr,

** Başkent Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezi. algier@baskent.edu.tr, BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK MERKEZİ NE BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL SAĞLIKLA İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI Gül Pınar*, Lale Algıer*, Nevin Doğan*, Ergün Öksüz**, Gülbin Sökmen** *Başkent

Detaylı

İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin AIDS e İlişkin Bilgilerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Primary and High School Students Knowledge About AIDS

İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin AIDS e İlişkin Bilgilerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Primary and High School Students Knowledge About AIDS Güncel Pediatri ÖZGÜN ARAŞTIRMA The Journal of Current Pediatrics ORIGINAL ARTICLE İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin AIDS e İlişkin Bilgilerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Primary and High School

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri

Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri ARAfiTIRMA Hacettepe T p Dergisi 2008; 39:60-67 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri Ali Naci Y ld z 1, Memet Kurt 2, M. fiefa Öktem

Detaylı

Araştırma Makalesi/Original Article. Raziye ÖZDEMİR 1, Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU 2, Mustafa ÖZTÜRK 2, Ersin USKUN 2, Fehmi ÖZGÜNER 3

Araştırma Makalesi/Original Article. Raziye ÖZDEMİR 1, Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU 2, Mustafa ÖZTÜRK 2, Ersin USKUN 2, Fehmi ÖZGÜNER 3 Araştırma Makalesi/Original Article ISPARTA İLİ NDEKİ SAĞLIK OCAKLARINDA KULLANILAN GEBE-LOHUSA İZLEM FİŞLERİNİN KAYIT YETERLİLİK DURUMU VE VERİLEN HİZMET YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Registration

Detaylı

KEÇİÖREN İLÇESİ DÖRT MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU'NUN İKİNCİ VE ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ENTEROBİUS VERMİCULARİS TARAMASI*

KEÇİÖREN İLÇESİ DÖRT MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU'NUN İKİNCİ VE ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ENTEROBİUS VERMİCULARİS TARAMASI* ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 52, Sayı 2, 1999 83-87 KEÇİÖREN İLÇESİ DÖRT MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU'NUN İKİNCİ VE ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ENTEROBİUS VERMİCULARİS TARAMASI* Münevver

Detaylı

Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri

Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(5): 579-586 Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri [Postpartum Care Services and Birth Features

Detaylı

Sağlık Bilgisi Dersi Veren Öğretmenlerin Sağlık Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi

Sağlık Bilgisi Dersi Veren Öğretmenlerin Sağlık Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi Araştırma Yazısı Selçuk Tıp Derg 2012;28(3):152-156 SELÇUK TIP DERGİSİ Sağlık Bilgisi Dersi Veren Öğretmenlerin Sağlık Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi The Assesment of Level of Health Related Knowledge

Detaylı

T AD. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları ARAŞTIRMA

T AD. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları ARAŞTIRMA Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (2) :105-113 T AD ARAŞTIRMA Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları Gül Pınar 1, Nevin Doğan 1, Şeyda Ökdem 1, Lale

Detaylı

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 131-137. Gülser KILINÇ 1, Türkan GÜNAY 2

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 131-137. Gülser KILINÇ 1, Türkan GÜNAY 2 131 Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Konusunda Bilgi Düzeyleri ORAL AND DENTAL HEALTH KNOWLEDGE OF MEDICAL STUDENTS IN DOKUZ EYLUL UNIVERSITY Gülser

Detaylı

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir)

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):377-384 Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) [The Job Satisfaction of Physicians

Detaylı

15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi

15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi 15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi Nesime Güzel ERTOP *, Birsen ALTAY * * Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Detaylı

Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler

Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(3): 265-272 Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler [Attitudes against Smoking of Non-Smoker University

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Emel TEKSÖZ Yüksek Lisans Tezi DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. ŞENAY ÇETİNKAYA

Detaylı

Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri

Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):429-434 Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri [Time Management Skills of Nursing Students] ÖZET: AMAÇ: Bu çalışmada, hemşirelik

Detaylı

Oral health survey of children referring to Faculty of Dentistry in Gaziantep

Oral health survey of children referring to Faculty of Dentistry in Gaziantep Gaziantep Medical Journal Research Article Oral health survey of children referring to Faculty of Dentistry in Gaziantep Gaziantep Diş Hekimliği Fakültesi ne başvuran çocukların ağız ve diş sağlığı düzeyi

Detaylı

Sağlık teknisyeni öğrencilerinin ayak hijyeni konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi

Sağlık teknisyeni öğrencilerinin ayak hijyeni konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi Sağlık teknisyeni öğrencilerinin ayak hijyeni konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi Recai Oğur 1, Mustafa Alpaslan Babayiğit 1, Hakan Yaren 2, Ercan Göçgeldi 1, Ömer Faruk Tekbaş 1,

Detaylı

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):17-26 Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme [Self Esteem Communication Skills and Cooping with Stress of Young

Detaylı

İzmir ili Kemalpaşa ilçesi ilköğretim öğrencilerinde ağız-diş sağlığı durumu ve ilişkili sosyoekonomik etmenler

İzmir ili Kemalpaşa ilçesi ilköğretim öğrencilerinde ağız-diş sağlığı durumu ve ilişkili sosyoekonomik etmenler doi:10.5222/buchd.2013.097 Klinik Araştırma İzmir ili Kemalpaşa ilçesi ilköğretim öğrencilerinde ağız-diş sağlığı durumu ve ilişkili sosyoekonomik etmenler Oral health status and associated socioeconomic

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122 Doğum sonrası dönemde verilen aile planlaması ARAŞTIRMALAR eğitiminin yöntem (Research kullanmaya Reports) etkisi DOĞUM SONRASI DÖNEMDE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM KULLANMAYA ETKİSİ The effect

Detaylı

The Level of Knowledge about HIV/AIDS of Drug Users in Mersin City

The Level of Knowledge about HIV/AIDS of Drug Users in Mersin City 56 Erciyes Med J 2013; 35(2): 56-62 DOI: 10.5152/etd.2013.24 ORIGINAL INVESTIGATION ÖZGÜN ARAŞTIRMA The Level of Knowledge about HIV/AIDS of Drug Users in Mersin City Mersin İlinde Uyuşturucu Madde Kullanıcılarının

Detaylı

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN 60-72 AYLAR ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL-DUYGUSAL DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 1

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN 60-72 AYLAR ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL-DUYGUSAL DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 1 Ocak 2012 Cilt:20 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 63-80 YARATICI DRAMA EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN 60-72 AYLAR ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL-DUYGUSAL DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 1 Özet

Detaylı

Psikolojik Danışman Adaylarının Cinsel Sağlık Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri

Psikolojik Danışman Adaylarının Cinsel Sağlık Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 3, Aralık 2013, Sayfa 227-242 Psikolojik Danışman Adaylarının Cinsel Sağlık Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri Hatice KUMCAĞIZ

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları

Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları The Behaviours of the Students in Dormitory of Baskent University Against Sexual Role Patterns

Detaylı