Ankara İl Merkezindeki Bazı Lise Öğrencilerinde Kişisel Hijyen Davranışları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara İl Merkezindeki Bazı Lise Öğrencilerinde Kişisel Hijyen Davranışları"

Transkript

1 Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(5): Ankara İl Merkezindeki Bazı Lise Öğrencilerinde Kişisel Hijyen Davranışları [Personal Hygiene Behaviour of some High School Students in Ankara Province] ÖZET AMAÇ: Tanımlayıcı nitelikte bir araştırma olan bu çalışmada; Ankara ili merkezinde, biri genel lise eğitimi veren özel lise, biri sağlık meslek lisesi, biri endüstri meslek lisesi olmak üzere üç liseden 11. sınıf öğrencilerinin (n=215) kişisel hijyenle ilgili davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM: Değerlendirme yapılırken öğrencilerin hijyenle ilgili davranışlarının tanımlayıcı özellileri ile nasıl değiştiğini analiz edebilmek amacıyla hijyenle ilgili bazı davranışları için ayrı ayrı puan verilip bu puanlar toplanarak toplam hijyen puanı hesaplanmıştır. BULGULAR: Öğrencilerin %39,4 ü ellerini 4-6 kez, %35,7 si 7-9 kez yıkamaktadır. %40,5 i ellerini yemeklerden önce, tuvaletten sonra ve kirlenince yıkamaktadır. %40,6 sı haftada 1-2 kez, %51,9 u 3-6 kez banyo yapmaktadır. %39,5 i günde bir kez ya da daha sık iç çamaşırlarını değiştirmektedir. Öğrencilerin %97,2 si dişlerini fırçalamaktadır. %59,1 i dişlerini günde iki kez, %21,7 si günde 3 kez yada daha fazla dişlerini fırçalamaktadır. Genel lise eğitimi veren özel liseye gidenlerde, kızlarda, annesinin ya da babasının öğretim düzeyi yüksek olanlarda toplam hijyen puanı daha yüksektir (p<0.01). SONUÇ: Öğrencilerde kişisel hijyenle ilgili olumlu davranış değişiklerinin geliştirilebilmesi için sağlık eğitim programları geliştirilmelidir. Kişisel hijyen uygulamalarına ailelerin eğitim durumlarının açıkça görülen etkisi nedeniyle ailelerin de kişisel hijyen konusunda eğitilmeleri önemlidir. SUMMARY AIM: This descriptive study aimed to determine the behavior of 11th class students (n=215) was related to personal hygiene at three high schools (one private high school, one health vocational high school, one industry vocational high school) in the center of Ankara Province. METHOD: In order to analyze how changes hygiene-related behaviors of students with descriptive features, some behaviors related to hygiene, whether these points are being collected separately "total hygiene point" calculated asessment is made. RESULTS: 39.4% of students wash their hands 4-6 times 35.7% of students wash their hands 7-9 times a day. 40.5% of students wash their hands before meals, after toilet and when contamination. 40.6% of students have a bath 1-2 times 51.9% of students have a bath 3-6 times a week. 39.5% of students changes of underwear once daily or more frequent a day. 97.2% of students brushes their teeth. 59.1% of students brushes their teeth twice a day, 21.7% of students brushes their teeth three times a day or more. At the female students of private high school which providing general secondary education Mother's or father's education level is high, hygiene score is higher than the total ones (p<0.01). CONCLUSION: Students, positive behavior changes related to personal hygiene, health education programs should be developed for the development of. Personal hygiene practices of families affected due to level of education clearly seen, the family also is important to be educated about personal hygiene. Çiğdem Şimşek 1, Birgül Piyal 2, Hakan Tüzün 3, Deniz Çakmak 1, Hatice Turan 1, Vildan Seyrek 1. 1 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, 2 Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, Ankara. 3 Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziantep. Anahtar Kelimeler: Öğrenci sağlığı, Kişisel Hijyen, Sağlık Davranışı. Key Words: Student Health, Personal Hygiene, Health Behavior. Sorumlu yazar/ Corresponding author: Çiğdem Şimşek Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara, Türkiye. GİRİŞ DSÖ tarafından yaş grubu adolesan yaş grubu olarak, yaş grubu ise genç yaş grubu olarak tanımlanmaktadır (1). Türkiye genç nüfusa sahip bir ülkedir. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2003 verilerine göre yaş grubu nüfusun tüm nüfus içindeki payı %19,8 ve yaş grubu nüfusun ise tüm nüfus içindeki payı %28,6 olarak saptanmıştır (2). Milyonlarca genç insanda bu dönem, önlenebilir önemli morbidite, mortalite ve kötü sağlık alışkanlıkları ile birliktedir. Ülkemiz demografik ve sosyolojik olarak değişim süreci yaşamakta; söz gelimi çalışmalarda sadece kırsal alandan göç edenler arasında değil, önceden beri kentli olan kesimde de özellikle gençlerin, güvenilir bilgi edinebilme olanağından ve sağlıklı davranabilme becerisinden yoksun oldukları belirtilmektedir (3). Bu özellikli nüfusun toplu yaşam alanı olarak okullar, sağlığı geliştirici davranışları amaçlayan girişimler için elverişli müdahale alanları olarak ortaya çıkmaktadır. 433

2 Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır. Kişisel hijyen; saç temizliği ve bakımı, yüz, göz ve kulak temizliği, ağız ve diş temizliği, ayak temizliği, banyo alışkanlığı, dış genital organlar ve koltuk altı temizliği, cinsel ilişki sırasında ve sonrası temizlik, sağlıklı giyinme, el ve tırnak temizliğini kapsamaktadır (1). Sağlık eğitimi, öğrenci sağlığı, okul çevresi ve okul personelinin sağlığı ile birlikte okul sağlığı hizmetlerinin temel bileşenlerini oluşturmaktadır. Sağlık eğitimiyle kazanılan davranışlar aileleri de olumlu yolda etkilemekte böylece öğrenciler bir çarpan etkisiyle toplumun sağlık eğitimi de dolaylı yoldan olumlu etkilemiş olabilmektedir (4). Geliştirilecek sağlık eğitim programları için eğitimde ihtiyaç saptanması çalışmaları öğrencilerin kişisel hijyenleriyle ilgili mevcut davranış örüntülerinin açığa çıkartılmasına ihtiyaç duyacaktır. Tanımlayıcı nitelikte bir araştırma olan bu çalışmada; Ankara ilinde, üç lisede 11. sınıf öğrencilerinin kişisel hijyenle ilgili davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırma Ankara il merkezinde yer alan genel lise eğitimi veren bir özel lise, bir endüstri meslek lisesi ve bir sağlık meslek lisesinde yürütülmüştür. Çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Genel lise eğitimi veren özel lisede ve sağlık meslek lisesinde 11. sınıf öğrencilerin tümü, endüstri meslek lisesinde 11. sınıflardan rastgele örnekleme yöntemiyle dört sınıfın öğrencileri (n=250) çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmanın yürütüldüğü esnada okulda bulunmayan ya da çalışmaya katılmayı kabul etmeyen öğrenciler dışındaki 215 öğrenci (%86) (genel lise eğitimi veren özel lisede 72, sağlık meslek lisesinde 71, endüstri meslek lisesinde 72 öğrenci) araştırmaya katılmıştır. Araştırma uygulama aşamasına geçilmeden önce milli eğitim müdürlüğü yetkilerinden gerekli izinler alınarak, çalışma takvimi birlikte planlanmıştır. Çalışmanın uygulaması gözlem altında anket uygulama yöntemi gerçekleştirilmiştir, uygulama öncesi öğrenciler çalışma hakkında bilgilendirilmiştir. Öğrencilerin hijyenle ilgili davranışlarının tanımlayıcı özellileri ile nasıl değiştiğini analiz edebilmek amacı ile toplam hijyen puanı hesaplanmıştır. Toplam hijyen puanı hesaplanırken hijyenle ilgili bazı davranışları için ayrı ayrı puan verilerek bu puanlar toplanmıştır. Böylece 9-25 puanlama aralığına sahip olan bir skala oluşturulmuştur. Puanlama yapılırken her bir davranış için karşılık gelen puanlar Tablo-1 de görülmektedir: İstatistiksel yöntem olarak t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. BULGULAR Ankara ilinde farklı sosyoekonomik düzeyde öğrencilerin devam ettiği üç lisede yapılan bu çalışmaya 95 i (%44,2) kız, 120 si (%55,8) erkek olmak üzere toplam 215 kişi katılmıştır. Tablo-2 de öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri görülmektedir. Tablo-3 te öğrencilerde hijyenle ilgili bazı davranışların değişimi görülmektedir. Tablo-3 te görüldüğü gibi öğrencilerin %98,1 i sabahlarını yüzünü yıkamaktadır. %39,4 ü ellerini 4-6 kez, %35,7 si 7-9 kez yıkamaktadır. %40,5 i ellerini yemeklerden önce, tuvaletten sonra ve kirlenince yıkamaktadır. %40,6 sı haftada 1-2 kez, %51,9 u 3-6 kez banyo yapmaktadır. %39,5 i günde bir kez ya da daha sık iç çamaşırlarını değiştirmektedir. Öğrencilerin %59,3 ü ayaklarını günde bir kez yıkamaktadır. %80,7 si ayaklarını kurulamaktadır. %81,2 si günde bir kez ya da daha sık çoraplarını değiştirmektedir. %62,6 sının kişisel tırnak makası bulunmaktadır. Tablo-4 te öğrencilerin ağız- diş sağlığı özellikleri görülmektedir. Öğrencilerin %97,2 si dişlerini fırçalamaktadır. %59,1 i dişlerini günde iki kez, %21,7 si günde 3 kez ya da daha fazla dişlerini fırçalamaktadır.%54,7 si 2-5 ayda bir diş fırçasını değiştirmektedir.%32,0 ı yılda bir kez diş hekimine gitmektedir. Öğrencilerin tümü içim toplam hijyen puanı ortalaması 16,90 (SD: 2,61), ortancası 17 (min: 9- maks: 22) dir. Tablo-5 te öğrencilerde toplam hijyen puanının tanımlayıcı özelliklere göre değişimi görülmektedir. Toplam hijyen puanı için okullar, cinsiyetler, annenin öğrenim durumu ve babanın öğrenim durumu için istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.01). Genel lise eğitimi veren özel liseye gidenlerde, kızlarda, annesinin ya da babasının öğretim düzeyi yüksek olanlarda toplam hijyen puanı daha yüksektir (Şekil: 1-3) 434

3 Tablo 1. Öğrencilerde hijyenle ilgili bazı davranışlar üzerinde toplam hijyen puanı hesaplanırken kullanılan puan değerleri. Hijyenle İlgili Bazı Davranışları Puanlama Hijyenle İlgili Bazı Davranışları Puanlama El yıkama sayısı/gün Ayak yıkama sıklığı Günde birden daha az Günde bir Günde birden daha sık 3 10 ve üzeri 4 Çorap değiştirme sıklığı El yıkama süresi 3 Günde bir ya da daha nadir 1 1 dakika 1 2 Günde bir dakika 2 Günde bir ya da daha sık dakika 3 Diş fırçalama sıklığı Banyo yapma sıklığı Günde bir 1 Haftada Günde iki 2 Haftada Günde üç kez ya da daha fazla 3 Her gün günde 2 3 Diş fırçası değiştirme sıklığı İç çamaşırı değiştirme durumu 6 Ayda bir ya da daha nadir 1 Haftada Ayda bir 2 2 günde bir 2 Ayda bir 3 Her gün günde 2 3 Tablo 2. Öğrencilerin temel tanımlayıcı özellikleri. Doğum tarihi n % Kardeş Sayısı n % , , , , ,8 Cinsiyet ,7 Kız 95 44,2 Kimlerle Yaşıyor Erkek ,8 Çekirdek Aile ,3 Anne Öğrenim Durumu Büyük Aile 10 4,7 OYO-OY İlkokul 97 45,1 Anne ile 9 4,2 Ortaokul-Lise 55 25,1 Akraba ile 4 1,9 Üniversite 63 29,3 Çalışma Durumu Baba Öğrenim Durumu Evet 33 15,4 OYO-OY İlkokul 55 25,6 Hayır ,6 Ortaokul-Lise M ,6 Kendine Ait Oda Durumu Üniversite 77 35,8 Evet ,5 Sosyal Güvence Durumu Hayır ,5 Evet ,3 Hayır 23 10,7 (OYO: Okur yazar olmayan, OY: Okur yazar) 435

4 Tablo 3. Öğrencilerde hijyenle ilgili bazı davranışların değişimi. Sabah yüz yıkama n % Evet ,1 Hayır 4 1,9 El yıkama sayısı/gün , , ,7 10 ve üzeri 35 16,4 El yıkama zamanı* Yemeklerden önce ,3 Yemeklerden sonra 31 14,4 Tuvaletten önce 12 5,6 Tuvaletten sonra ,7 Eve gelince 65 30,2 El yıkama süresi 1 dakika 86 40,4 2-3 dakika 87 40,8 4-5 dakika 40 18,8 Banyo yapma sıklığı Haftada ,6 Haftada ,9 Her gün günde ,5 İç çamaşırı değiştirme Haftada ,5 2 günde bir 78 39,0 Her gün günde ,5 Ayak yıkama sıklığı Günde birden daha az 58 29,1 Günde bir ,3 Günde birden daha sık 23 11,6 Ayak kurulama durumu Evet ,7 Hayır 41 19,3 Çorap değiştirme sıklığı 3 Günde bir ya da daha nadir 15 7,0 2 Günde bir 25 11,7 Günde bir ya da daha sık ,2 Tablo 4. Öğrencilerin ağız-diş sağlığı özellikleri. Diş fırçalama durumu n % Evet ,2 Hayır 6 2,8 Kişisel diş fırçası Evet ,6 Hayır 3 1,4 Diş fırçalama sıklığı Günde bir 39 19,2 Günde iki ,1 Günde üç kez ya da daha fazla 44 21,7 Diş fırçalama tekniği Yukarı-Aşağı 80 38,5 Sağdan sola 29 13,9 Dairevi Hepsi 19 9,1 Makine 1 0,5 Diş fırçası değiştirme sıklığı Ayda bir 42 20,5 2-5 Ayda bir ,7 6 Ay 57 24,7 Ağız kokusu Var 10 4,7 Yok ,7 Bilmiyorum 25 11,6 Diş hekimine gitme sıklığı Gitmedim 54 27,4 Yılda 1 den daha az 51 25,9 Yılda ,0 Yılda ,7 TOPLAM HİJYEN PUANI- Ortalama % 95 GA 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 Ö. L E.M.L OKULLAR S.M.L *Bir kişi birden fazla seçeneği belirtebildiği için verilen yanıt sayısının toplam kişi sayısına bölünmesi ile elde edilen yüzdelerin toplamı % 100 ü geçmektedir. Şekil 1. Toplam Hijyen Puanının Okullara Göre Değişimi (ÖL: genel lise eğitimi veren özel lise, EML: endüstri meslek lisesi:, SML: sağlık meslek lisesi) 436

5 Tablo 5. Öğrencilerde toplam hijyen puanının tanımlayıcı özelliklere göre değişimi 18,50 Tanımlayıcı Özellikler Okul Genel lise eğitimi veren özel lise Toplam Hijyen Puanı Ortalama (SD) 18,15 (2,00) Endüstri meslek lisesi 15,46 (2,60) Sağlık meslek lisesi 16,89 (2,54) Cinsiyet p TOPLAM HİJYEN PUANI- Ortalama % 95 GA 18,00 17,50 17,00 16,50 16,00 Kız 17,57 (2,46) Erkek 16,28 (2,61) Anne Öğrenim Durumu ,50 KIZ CİNSİYET ERKEK OYO-OY-İlkokul 16,32 (2,48) Ortaokul-Lise M. 16,32 (2,89) Üniversite 18,17 (2,02) Baba Öğrenim Durumu OYO-OY-İlkokul 15,86 (2,79) Ortaokul-Lise M. 16,33 (2,57) Üniversite 17,98 (1,99) Kendine Ait Oda Durumu Evet 17,06 (2,69) Hayır 16,30 (2,18) Kimlerle Yaşıyor Çekirdek Aile 16,86 (2,65) Büyük Aile 16,00 (2,31) Anne ile 18,11 (2,14) Akraba ile 17,66 (2,08) Çalışma Durumu Evet 16,34 (2,70) Hayır 16,99 (2,60) (OYO: Okur yazar olmayan, OY: Okur yazar) , Şekil 2. Toplam Hijyen Puanının Cinsiyetlere Göre Değişimi. TOPLAM HİJYEN PUANI- Ortalama %95 GA 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 ANNE EBEVEYN BABA Şekil 3. Toplam hijyen puanının ebeveynlerin öğrenim düzeylerine göre değişimi (OYO: Okur yazar olmayan, OY: Okur yazar) ÖĞRENİM DÜZEYİ OYO-OY-İlkokul Ortaokul-Lise Üniversite 437

6 TARTIŞMA Kişisel hijyen alışkanlıkları hem bebeklik çağından itibaren aileden, hem de toplu yaşamın olduğu okullardan elde edilen bir birikimdir. Bireyin ait olduğu sosyal grup, hijyen uygulamalarını etkileyici özelliğe sahiptir. Birey hijyen uygulamalarını, çocukluk döneminde ebeveynlerinden öğrenir ve kazandığı bu alışkanlıkları genellikle yaşamı boyunca sürdürür (1). Günümüzde insanların uygarlık düzeyini gösteren ana ölçü temizliktir. Uygar insan vücut ve giyecek temizliğine önem veren insandır (5). Çalışma kapsamındaki öğrencilerin %98,1 i sabahlarını yüzünü yıkamaktadır. %39,4 ü ellerini 4-6 kez, %35,7 si 7-9 kez yıkamaktadır. Öğrencilerin %75,3 ü yemeklerden önce, %14,4 ü yemeklerden sonra, %5,6 sı tuvaletten önce, %97,7 si tuvaletten sonra, %30,2 si eve gelince ellerini yıkamaktadır. Çan, ilköğretim öğrencilerinin (n=156); %92,3 ünün sabah kalkınca, %89,7 sinin yemekten önce, %95,5 inin yemekten sonra, %35,9 unun tuvaletten önce, %98,7 sinin tuvaletten sonra ellerini yıkadıklarını saptamıştır (6). Güleç, ilköğretim öğrencilerinin (n=346); %72,8 inin sabah kalkınca, %87,3 sinin yemekten önce, %78,6 sının yemekten sonra, %11,6 sının tuvaletten önce, %89,6 sının tuvaletten sonra, %83,2 sinin kirlenince ellerini yıkadıklarını saptamıştır (7). Çetinkaya, ilköğretim öğrencilerinin (n=563); %93,3 ünün sabah kalkınca, %93,2 sinin yemekten önce, %90,4 ünün yemekten sonra, %69,7 sinin tuvaletten önce, %98 inin tuvaletten sonra ellerini yıkadıklarını saptamıştır (8). Erbil yüksek öğrenim gören kız öğrencilerin (n=309); %51,1 inin tuvaletten sonra el yıkama alışkanlıklarının olduğunu bildirmişlerdir (9). Örsal öğrencilerin kişisel temizlik bilgileri ve durumlarının değerlendirilmesi çalışmasında (n=174) öğrencilerin tamamının ellerini kirlenince yıkadıklarını, %8,6 sı tuvaletten önce, %43,1 i tuvaletten sonra ellerini yıkadıklarını saptamıştır (10). Çalışmamızın el yıkama alışkanlıkları ile ilgili sonuçları genel olarak başka çalışma sonuçlarına benzer olmakla birlikte, yemeklerden önce el yıkama oranlarının diğer çalışmalara kıyasla görece düşük olduğun söylenebilir. Kirli yüzeylere sürtünen ve dokunan ellerin yıkanmadıkları sürece birer mikrop barınağı olmaya başladığı bilinmelidir. Bu nedenle ellerin düzenli olarak yıkanması gerekmektedir (11). El yıkama alışkanlıklarının oral fekal bulaşan hastalıklar için risk grubu olarak görülebilecek okul çocukları için ayrı bir önemi olması nedeniyle çocuklarda el yıkama alışkanlıklarının kazandırılmasına yönelik eğitimlere sağlık eğitim programlarında öncelik verilmelidir. Çalışmamızda öğrencilerin %40,6 sı haftada 1-2 kez, %51,9 u 3-6 kez, %7,5 i her gün ya da günde iki kez banyo yapmaktadır. %21,5 i haftada 1-2 kez, %39,0 ı 2 günde bir, %39,5 i günde bir kez ya da daha sık iç çamaşırlarını değiştirmektedir. Erbil, yüksek öğrenim gören kız öğrencilerin %27,9 unun haftada bir-iki kez, %59,2 sinin haftada üç kez, %12,9 unun her gün banyo yaptığını, %6,1 inin üçdört günde bir, %52,1 inin iki günde bir, %41,8 inin günde bir-iki kez iç çamaşırı değiştirdiğini saptamıştır (9). Çetinkaya, ilköğretim öğrencilerinin %50,2 sinin haftada bir kez, %48 inin haftada iki- üç kez, %0,7 sinin her gün banyo yaptığını, %47,9 unun haftada bir, %37,3 ünün iki günde bir, %12,3 ünün her gün iç çamaşırı değiştirdiğini saptamıştır (8). Çan, ilköğretim öğrencilerinin %48,7 sinin haftada iki kez ve daha fazla, %51,3 ünün haftada iki defadan az banyo yaptığını, %14,7 sinin haftada iki, %4,5 inin iki günde bir, %52,6 sının her gün iç çamaşırı değiştirdiğini saptamışlardır (6). Kaya, ilköğretim öğrencilerinin (n=102); %28,4 ünün üç günde bir, %62,7 sinin haftada bir, %2,9 unun her gün ve %5,9 unun iki günde bir banyo yaptıklarını saptamıştır (12). Çalışmamızda öğrencilerin %97,2 si dişlerini fırçalamaktadır. Dişlerini fırçalayanların %59,1 i günde iki kez, %21,7 si günde 3 kez ya da daha fazla dişlerini fırçalamaktadır. Çan öğrencilerin %25 inin her yemekten sonra, %75 inin günde en az bir defa dişlerini fırçaladıklarını saptamıştır (6). Çetinkaya öğrencilerin %39,4 ünün günde bir kez, %8,7 sinin günde iki kez, %41,6 sının her yemekten sonra dişlerini fırçaladıklarını saptamıştır (8). Kaya öğrencilerin %94,1 inin dişlerini fırçaladıklarını, %3,9 unun sabah kalkınca, %17,6 sının kahvaltıdan sonra, %23,5 inin yatmadan önce, %54,9 unun her yemekten sonra dişlerini fırçaladıklarını, %16,7 sinin altı ayda bir, %54,9 unun üç ayda bir, %26,5 inin yılda bir kez diş fırçalarını değiştirdiklerini saptamıştır (12). Çalışmamız sonuçları diğer çalışma sonuçları ile genel olarak parallelik göstermektedir. Çalışmaların farklı nitelikli okullarda, olasılıkla farklı sosyoekonomik grup ailelere üyelerinde ve standardize olmayan ölçeklerle hijyen alışkanlıkları değerlendirilerek yapılmış olması, araştırma sonuçlarının karşılaştırılmasında kısıtlayıcı rol oynamaktadır. Kişisel hijyen davranışlarının sağlık çıktıları ile olan ilişkisini incelemek amacı ile, öğrencilerin sağlık düzeylerini ve hijyen davranışlarını standartlaştırılmış ölçekler ile değerlendiren çok merkezli araştırmaların yapılması önerilebilir. Çalışmamız sonuçları özel lise öğrencilerinde, kızlarda, annesinin ya da babasının öğretim düzeyi 438

7 yüksek olanlarda toplam hijyen puanının daha yüksek olduğunu göstermektedir. M. Kaya nın çalışmasında kız öğrencilerde ve annesi lise ve üzeri eğitime sahip olanlarda daha yüksek hijyen puan ortalamaları saptanmışken, babanın öğrenim düzeyi için istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (13). Çan ın çalışmasında annenin eğitim düzeyi artması, ailenin yapısının çekirdek aile olması ve tuvalet varlığının kişisel hijyen üzerine olumlu etkili faktörler olarak bulunmuştur (6). Çetinkaya nın üç farklı sosyoekonomik düzeydeki okulda yapılan çalışmasında okullar arasında kişisel hijyen puanları bakımından fark saptanmıştır. Bu çalışmada yüksek sosyoekonomik düzey okul öğrencilerinde daha düşük puan ortalamalarına rastlanılması bu çocukların annelerinin çalışmaları nedeni ile çocuklarının eğitimi için yeterli fırsatları bulamamaları ile açıklanmaya çalışılmaktadır (8). Konuyla ilgili çalışmaların genel olarak birleştikleri nokta, öğrencilerin kişisel hijyen alışkanlıklarının şekillenmesinde annenin eğitim düzeyinin etkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda toplam hijyen puanının kızlarda erkeklere göre daha yüksek olması kızlarda toplumsal cinsiyet rollerine bağlı olarak ortaya çıkmış davranış biçimlerinin kişisel alışkanlıklara yansımasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir ve erkek öğrencilerin hijyen yetersizlikleri neden ile ortaya çıkacak hastalıklar için risk grubu olarak nitelendirilmesine yol açabilir. En yüksek puan ortalamasına genel lise eğitimi veren özel lise öğrencilerinde rastlanılması bu okul öğrencilerinin sosyoekonomik düzeyi yüksek ailelere sahip olmasıyla ilişkili olabilir. En düşük puan ortalamalarının endüstri meslek liselerinde görülmesi, kişisel hijyenle ilgili sağlık eğitim programları başlatılacak okullar için çalışmalarda öncelik verilmesi gereken noktanın işareti olabilir. Sağlık meslek lisesi puan ortalamalarının, genel liseden daha düşük ve endüstri meslek lisesi ortalamalarına daha yakın olması; çalışmamızın dikkat çekici sonuçları arasında yer almaktadır. Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin ileriki yaşamlarında, mesleki konumlarının gereği, sağlıkla ilişkili diğer davranışlar için olduğu gibi hijyen davranışları için de rol model işlevi görmesi beklenir. Sağlık meslek lisesi müfredatlarında hijyen davranışları ve sağlıkla ilişkisinin ne ağırlıkta yer aldığı değerlendirilerek gerekirse yeni düzenlemeler için planlamalar yapılması önerilebilir. Özel lise öğrencilerinde ve eğitim düzeyi yüksek olan ebeveynlere sahip olan öğrencilerde daha yüksek puanlara rastlanılması, sağlık eşitsizliklerinin hijyen gibi sağlıkla ilgili davranış biçimleri üzerinden temellenerek ve daha çocukluk-gençlik gibi erken dönemlerinden itibaren başlayarak ortaya çıktığını düşündürebilir. SONUÇ Öğrencilerin doğru bilgi ve davranışlarının artırılması için; kişisel bakım, ortak kullanılan bakım araçlarıyla bulaşan hastalıklar gibi konularda profesyonel sağlık eğitimi olan kişiler tarafından eğitilmeleri gereklidir ve kişisel hijyen uygulamalarına ailelerin eğitim durumlarının açıkça görülen etkisi nedeniyle de ailelerin kişisel hijyen konusunda eğitilmeleri önemlidir. KAYNAKLAR 1. Adolesan Sağlığı ve Gelişimi Programı Rehber Kitabı. Ankara. T.C Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, UNİCEF, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Ankara. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi. İstanbul. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı. Ceren Yayın Dağıtım, Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarına Yönelik Okul Sağlığı Pratik Rehber El Kitabı. Ankara. T.C Sağlık Bakanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü, Tunç M. Liseler için Sağlık Bilgisi. Ankara. 1999, s Çan G, Topbaş M. Trabzon da iki farklı yerleşim yerindeki ilköğretim öğrencilerinin kişisel hijyen alışkanlıkları. TSK Kor. Hek. 2004; 3(8): Güleç M, Topbaş M. İlköğretim okullarında öğrencilerin el yıkama alışkanlıkları. Türk Hij. Den. Biy. Dergisi. 2000; 5(2): Çetinkaya S, Arslan S, Nur N, Demir ÖF, Özdemir L, Sümer H. Sivas il merkezi nde sosyoekonomik düzeyi farklı üç ilköğretim okulu öğrencilerinde kişisel hijyen alışkanlıkları. STED. 2005; 14(10): Erbil N, Aşık F. Sağlık ve Toplum. 2005; 15(2): Örsal Ö, Tezcan S, Çakır B, Tokur M, Gülmez G. Öğrencilerin kişisel temizlik bilgileri ve durumlarının değerlendirilmesi. Diyarbakır. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı. 2002, s

8 11. Güler Ç. Kişisel Hijyen. TAF Prev Med Bull. 2004; 3(6): Kaya A. İlköğretim okulu öğrencilerinin kişisel hijyen alışkanlıklarının değerlendirilmesi, Bitirme Tezi. M.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi, Kaya M, Büyükşerbetçi M, Meriç MB, Çelebi AE, Boybeyi Ö, Işık A. et al. Ankara'da bir lisenin 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin kişisel hijyen konusunda davranışlarının belirlenmesi. STED. 2006; 15(10):

Kahramanmaraş ta Bir Yurtta Kalan Erkek Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen Uygulamaları

Kahramanmaraş ta Bir Yurtta Kalan Erkek Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen Uygulamaları Kahramanmaraş ta Bir Yurtta Kalan Erkek Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen Uygulamaları The Personal Hygiene Practices of Male High School Students Staying In A Dormitory in Kahramanmaraş Hamit Sırrı Keten

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trabzon

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trabzon TRABZON DA İKİ FARKLI YERLEŞİM YERİNDEKİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN ALIŞKANLIKLARI * Doç. Dr. Gamze ÇAN, Öğr. Gör. Dr. Murat TOPBAŞ, Uzm. Dr. Mehmet KAPUCU Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Annelerin El Hijyeni Hakkındaki Bilgi ve Uygulamaları*

Annelerin El Hijyeni Hakkındaki Bilgi ve Uygulamaları* Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(5): 573-578 Annelerin El Hijyeni Hakkındaki Bilgi ve Uygulamaları* [Knowledge and Applications about Hand Hygiene of the Mothers] ÖZET AMAÇ: Bu araştırma,

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.58-72

2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.58-72 58 2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.58-72 ÖZET YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN UYGULAMALARI Ali ARAT 1 Işıl ŞİMŞEK

Detaylı

TEMİZİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

TEMİZİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 TEMİZİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Pınar Güner tarafından Prof.

Detaylı

ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008

ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008 ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008 ADIM ADIM TEMİZLİK EL YIKAMA AĞIZ VE DİŞ TEMİZLİĞİ VÜCUT TEMİZLİĞİ EL YIKAMA ELLERİMİZİ NİÇİN YIKARIZ? Ellerimizdeki mikropları uzaklaştırmak

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi

Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi Türkiye de Biyosidal Uygulayıcılarında Yapılan Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi Hüseyin İlter Zeynep Aytül Çakmak Nur Baran Aksakal Münir Devriş Tamkoç Enes Ahmet Güven Muhsin Akbaba Çevre Sağlığı

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi

Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen ve Temizlik Alışkanlıklarının Fen Okur-Yazarlığına Göre Değerlendirilmesi Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2, s. 790-802, Aralık 2015 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 4, Issue 2, p. 790-802, December

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Fiziksel Bakım Sorunlarının Belirlenmesi

Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Fiziksel Bakım Sorunlarının Belirlenmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Fiziksel Bakım Sorunlarının Belirlenmesi Determination of the Physical Care Problems of Students in A Primary School Güngör GÜLER

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Caucasian Journal of Science

Caucasian Journal of Science Caucasian Journal of Science Journal home page: www.cjoscience.com Vol.1 Issue:1 Year: 2016 Received: May 2016 Accepted: June 2016 İLKOKUL VE ORTA OKUL FEN PROGRAMLARINDA YER ALAN HİJYEN KONUSUNDA ÖĞRENCİ-VELİ

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İSTANBUL'DA FARKLI İKİ İLKÖĞRETİM OKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL HİJYEN ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ. Muhammed Fatih ÖNSÜZ, Seyhan HIDIROĞLU

İSTANBUL'DA FARKLI İKİ İLKÖĞRETİM OKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL HİJYEN ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ. Muhammed Fatih ÖNSÜZ, Seyhan HIDIROĞLU ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 008; 9(1) :9-17 Klinik Araştırma İSTANBUL'DA FARKLI İKİ İLKÖĞRETİM OKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL HİJYEN ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ 1 1 Muhammed Fatih ÖNSÜZ, Seyhan HIDIROĞLU

Detaylı

Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri

Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):429-434 Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri [Time Management Skills of Nursing Students] ÖZET: AMAÇ: Bu çalışmada, hemşirelik

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ NUFÜSÜ YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ KİŞİBAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

MİMARLIK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ EĞİTİM SÜRECİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

MİMARLIK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ EĞİTİM SÜRECİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, 2013 ARAŞTIRMA MİMARLIK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARININ EĞİTİM SÜRECİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ Murat ÖZYABA

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? *

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * Is Entrance Without Exam a Problem in Vocational Training in Health Service? Öğr. Gör. Sedat BOSTAN 1 ÖZET Amaç: Ön lisans düzeyinde sağlık

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Prgramı Prof. Dr. SABAHAT TEZCAN Haccettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Journal of Tourism and Gastronomy Studies

Journal of Tourism and Gastronomy Studies Journal of Tourism and Gastronomy Studies Journal homepage: www.jotags.org Gaziantep te Dört ve Beş Yıldızlı Otellerin Restoranlarında Çalışan Personelin Kişisel Hijyen Uygulamaları Üzerine Bir Alan Araştırması

Detaylı

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE EL YIKAMA ARAŞTIRMASI

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE EL YIKAMA ARAŞTIRMASI SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE EL YIKAMA ARAŞTIRMASI ANKARA 2012 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 2012. Tüm hakları Sağlık

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Banu Akadlı Ergöçmen, Prof.Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Doç.Dr. 20 Mart 2015 Erken Evlilik/Çocuk Yaşta Evlilik Çocuk yaşta evlilik, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri. Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003

Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri. Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003 Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003 Okul dönemi 6-19 yaşlar arasını kapsar, iki dönemdir erken okul yaşı ve prepubesans kızlarda

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize

Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize Konunun önemi Su vücudun yapıtaşı, her yaş için ideal

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Giriş Gebeliğin periodontal sağlığı olumsuz etkilediği kabul edilmektedir. Diş ve diş etlerinde

Detaylı

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Celal Bayar Üniversitesi kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBÜKAM) Araştırmanın

Detaylı

Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi

Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Tıp Eğitimi Dünyası Sayı: 13 Ekim 2003 8 Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Saadet Yazıcı ÖZET Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 3, (2008), (35-48) 35

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 3, (2008), (35-48) 35 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 3, (2008), (35-48) 35 İlköğretim İkinci Kademe Fen Bilgisi Müfredatı ile Liselere Giriş Sınavları Fen Bilgisi Sorularının Öğrencilerin

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI *

UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI * UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI * ÖZET Nihal CENGİZ ** İlkyardım, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 2(2), 127-134, 2013 2(2), 127-134, 2013 Araştırma Makalesi / Research Article Teknik Program Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ

TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Uygulama Milli Eğitim Bakanlığı (Örgün /Yaygın eğitim) Pilot Uygulamalar (ERDEP) Sivil toplum kuruluşları (Akran eğitim

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

HİJYEN. Sağlıklı yaşama şartlarını öğreten bir bilim dalıdır.

HİJYEN. Sağlıklı yaşama şartlarını öğreten bir bilim dalıdır. HİJYEN HİJYEN Sağlıklı yaşama şartlarını öğreten bir bilim dalıdır. Aynı zamanda birey ve toplum olarak insan sağlığının korunması ve geliştirilmesini hedefler. Yaşamın verimli, sağlıklı düzeyde uzun süre

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç.Dr. Dilek ÖZMEN*, Araş.Gör. Aynur Çakmakçı ÇETİNKAYA*, Araş.Gör. Sevgi NEHİR** *Celal Bayar Üniv. Sağlık Yüksekokulu Halk

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü Değerler Eğitimi Komisyonu 2013

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü Değerler Eğitimi Komisyonu 2013 Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü Değerler Eğitimi Komisyonu 2013 SAĞLIK HİJYENDEN, HİJYEN TEMİZLİKTEN, TEMİZLİK İMANDAN GELİR Hijyen; sağlıklı ortamın korunarak her türlü hastalık etmeninden arındırılmasıdır.

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) Parametrik Olmayan Testler Binom Testi SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012) Soru 1: Öğrencilerin okul

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti Politika Notu 09/2 20.03.2009 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI Mehmet Alper Dinçer 1 ve Gökçe Uysal Kolaşin 2 Yönetici Özeti OECD, 2000 den beri üç senede bir OECD ülkeleri ve diğer katılımcı

Detaylı

YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU

YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU Yalçın ÖNDER, Rıza ÇITIL, Gizem EMEKDAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk

Detaylı

ADÖLESANLAR VE ANNELERİ ARASINDAKİ İLETİŞİM (Communication Between Adolescents and Their Mothers)

ADÖLESANLAR VE ANNELERİ ARASINDAKİ İLETİŞİM (Communication Between Adolescents and Their Mothers) Dr. Hilal ÖZCEBE Dr. Rıza SÖNMEZ Dr. Özlem AKINCI Dr. Şükran BAYCU Dr. Derya KARAÇAY Dr. Selda KARGIN Dr. Mahmut ÖNCÜL Dr. Ömer Ozan ÖZ ADÖLESANLAR VE ANNELERİ ARASINDAKİ İLETİŞİM (Communication Between

Detaylı

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Araştırma Maklesi Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Determining the attitudes of woman towards family planning in Şanlıurfa Fatma GÖZÜKARA, Feray KABALCIOĞLU,

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER Öğr. Gör. Şeyda İldan Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu seydaildan@selcuk.edu.tr

Detaylı

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi MUTFAK HİJYENİ VE KİŞİSEL HİJYEN ENFEKSİYON KONTROL KURULU MUTFAK HİJYENİ Mutfakta fiziki iki alanlar; l Yemek pişirilme ünitesi Hazırlanan yemeklerin bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları Prof. Dr. Giray Berberoğlu Bilindiği gibi PISA 2003 şu üç soruya cevap aramaktadır. 1. Onbeş yaş öğrencileri bilgi toplumunda karşılaşacakları sorunlarla ne

Detaylı

GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ

GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ Dersin Modülleri Genel Mikrobiyoloji Personel Hijyeni İşletmelerde Temizlik ve Dezenfeksiyon Gıda muhafaza İlkeleri 1 Gıda Muhafaza İlkeleri 2 Gıda Üretiminde

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Atılganlık Durumlarına Etkisi. Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Atılganlık Durumlarına Etkisi. Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN. Sosyal Bilimler 8/1 (2010 ) s.51-66 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 2010 Cilt :8 Sayı 1 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Yrd. Doç. Dr. Saadet TEKİN

Detaylı

raşitizm okul çağı çocuk ve gençlerde diş çürükleri büyüme ve gelişme geriliği zayıflık ve şişmanlık demir yetersizliği anemisi

raşitizm okul çağı çocuk ve gençlerde diş çürükleri büyüme ve gelişme geriliği zayıflık ve şişmanlık demir yetersizliği anemisi büyüme ve gelişme geriliği diş çürükleri zayıflık ve şişmanlık okul çağı çocuk ve gençlerde demir yetersizliği anemisi 0-5 Yaş Grubu Çocuklarda iyot yetersizliği hastalıkları vitamin yetersizlikleri raşitizm

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı Soyadı Unvanı : Yasemin ERSOY : Yard. Doç. Dr. Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi: 22.02.1965 Öğrenim Durumu: Lisans EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ Projenin Adı: İskenderun ve Çevresinde Yaşayan İşitme Engelli Bireylere, Ailelerine ve Öğretmenlere Yönelik Değerlendirme ve Eğitim

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Problem Çözme Envanterinin 10-14 Yaş Grubu Çocuklarda Uygulanması

Problem Çözme Envanterinin 10-14 Yaş Grubu Çocuklarda Uygulanması Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(5):545-552 Problem Çözme Envanterinin 10-14 Yaş Grubu Çocuklarda Uygulanması [Implementation of Problem Solving Inventory in Children 10-14 Age Group]

Detaylı

Mayıs Mayıs 2015, 2015, Salı, Poster Sözel Bildiriler XIII, Kırmızı Salon, Saat:

Mayıs Mayıs 2015, 2015, Salı, Poster Sözel Bildiriler XIII, Kırmızı Salon, Saat: 12 11-13 Mayıs Mayıs 2015, 2015, alı, Poster özel Bildiriler III, Kırmızı alon, aat: 17.00-18.15 044 P006 DÜŞÜK OYO-EKOOMİK EVİYEDEKİ 4-8 YAŞ GRUBUDAKİ ÇOCUKLARA VE AİLELERİE VERİLE AĞIZ VE DİŞ AĞLIĞI

Detaylı

: Kişisel hazırlık yapmaya uygun koşullar sağlanmalı, öğrenci araştırmaya ve gözlem yapmaya yönlendirilmelidir.

: Kişisel hazırlık yapmaya uygun koşullar sağlanmalı, öğrenci araştırmaya ve gözlem yapmaya yönlendirilmelidir. KİŞİSEL BAKIM MODÜL BİLGİ SAYFASI MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ MODÜL : KİŞİSEL BAKIM KODU : 815SBG001 SÜRE : 40/8 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ GENEL AMAÇ :

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME DETERMİNİNG THE LEVEL OF COMMUNİCATİON WHİCH MIDDLE SCHOOL STUDENTS MAKE WİTH THEİR TURKISH AND MATH

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

<>GRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLİK SERTİFİKAsI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARı

<>GRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLİK SERTİFİKAsI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11: 99-104 [19951 GRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLİK SERTİFİKAsI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARı Münire Erden. ABSTRACf: The purjx)se of this study is to detennine

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı