Vatandalık Yasası. BIRINCI BÖLÜM Genel hükümler. Madde 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vatandalık Yasası. BIRINCI BÖLÜM Genel hükümler. Madde 1"

Transkript

1 Vatandalık Yasası 22 Temmuz 1913 tarihli yasa (RGBI.IS BGBI III 102-1), son defa 23 Temmuz 1999 tarihli yasa ile (BGBI. IS v.d.) deitirildi BIRINCI BÖLÜM Genel hükümler Madde 1 Bir federal devlette (madde 3-32) vatandalıı veya dorudan Rayh vatandalıı (madde 33-35) olan kimse, Alman'dır. Madde 2 IKINCI BÖLÜM Bir federal devlette vatandalık Madde 3 Bir federal devlette vatandalık aaıda belirtilen koullarla kazanılır: 1. Doumla (madde 4), 2. Madde 5'e göre beyan ile, 3. Evlat olarak kabul edilme ile (madde 6), 4. Vatanından Sürülenler Federal Yasası madde 15 fıkra 1 veya 2 gereince düzenlenen belge ile (madde 7), 4a Temel Yasa madde 116 fıkra 1 anlamında Alman vatandalıı olmadan Almanlıa geçirilme ile (madde 40a), 5. bir yabancı için, vatandalıa kabul ile (madde 8-16 ve 40b). Madde 4 (1) Ana veya babasından biri Alman olan çocuk, doumuyla Alman vatandalıını kazanır. Çocuun doumu sırasında sadece baba Alman vatandaı ise, ve Alman yasaları gereince nesebin kanıtlanması için babalıın tanınması ya da saptanması gerekiyorsa, vatandalıın lanını izleyen takvim ayının ilk günü yürürlüe girer. lanını izleyen takvim ayının ilk günü yürürlüe girer. 1

2 verilebilmesi için babalıın Alman yasalarına göre geçerli bir ekilde saptanması gerekir; çocuk 23 yaını doldurmadan önce, babalıın tanındıına dair belge verilmi veya babalıı kanıtlama ilemi balatılmı olmalıdır. (2) Bir federal devletin sınırları içinde bulunmu olan çocuk (buluntu çocuk), aksi ispat edilinceye kadar bu federal devlet vatandaının çocuu olarak kabul edilir. (3) Yabancı bir ana ve babanın çocuu Almanya'da domakla Alman vatandalıını u koullar altında kazanabilir: 1. Ana veya babanın normal oturma yeri sekiz yıldan beri Almanya'da bulunduu ve 2. Bunlardan biri oturma hakkına ya da üç yıldan beri süresiz oturma iznine sahip olduu takdirde. Alman vatandalıını kazanma, çocuun doumunu belgelemekle yetkili nüfus memuru tarafından kayda geçirilir. Federal çileri Bakanlıı, Federal Konsey'in onayı ile kararname vasıtasıyla cümle 1'e göre vatandalıın verildiini kayda geçirme ilemine ilikin yönetmelikleri çıkarmakla yetkili kılınmıtır. (4) Yabancı bir ülkede yapılan doumda, Alman ana veya babanın 31 Aralık 1999 tarihinden sonra yabancı bir ülkede domu olması ve normal oturma yerinin orada bulunması halinde, çocuun uyruksuz kalmaması artıyla, Alman vatandalıı fıkra 1'e göre kazanılmaz. Alman ana ya da baba doumu bir yıl içinde yetkili yabancı temsilcilie bildirdii takdirde cümle 1'in hukuki sonucu ilemez. Ana ve babanın ikisi de Alman vatandaı ise, cümle 1'deki hukuki sonuç, ancak her ikisinin de söz konusu cümlede belirtilen koulları yerine getirmesi halinde, ilerlik kazanır. Madde 5 1 Temmuz 1993 tarihinden önce doan çocuklar için beyan hakkı Bir Alman baba ile yabancı uyruklu bir annanın 1 Temmuz 1993 tarihinden önce doan çocuu Alman vatandalıını, Alman vatandaı olma isteini beyan ile u artlar altında kazanır: 1. Babalıın Alman yasalarına göre geçerli ekilde tanınmı ya da saptanmı olması, 2. Çocuun oturma yerinin üç yıldan beri yasal ekilde Federal Almanya'da bulunması, 3. Beyanın 23 ya dolmadan verilmi olması. Madde 6 Bir Alman tarafından, Alman yasalarına göre geçerli ekilde evlatlıa kabul edilen çocuk, evlatlıa kabul bavurusu sırasında on sekiz yaını doldurmamı ise, Alman vatandalıını Madde 4 fıkra 3 cümle 3 ilan edildii gün yürürlüe girer. 2

3 kazanır. Vatandalık hakkı, çocuun çocuk ve torunlarını da kapsar. Madde 7 Temel Yasa'nın madde 116 fıkra 1'i anlamında Alman olan, fakat Alman vatandalıı bulunmayan bir kimse, Vatanından Sürülmüler Federal Yasası madde 15 fıkra 1 ya da 2 gereince verilecek belgenin tanzimi ile Alman vatandalıını kazanır. Alman vatandalıını kazanma hakkı, Almanlıını cümle 1 uyarınca vatandalıı kazanmı olan kimseden alan çocukları da kapsar. Madde 8 (1) Ülkeye yerleen bir yabancı, bavuruda bulunduu takdirde yerletii federal devlet tarafından u koullar altında vatandalıa kabul edilebilir: 1. Yabancılar Yasası'nın madde 68 fıkra 1'ine göre medeni haklarını kullanma yeterliine sahip ise ya da yasal olarak temsil ediliyorsa, 2. Yabancılar Yasası madde 46 numara 1-4, madde 47 fıkra 1 veya 2 gereince ülkeden çıkarılmasını gerektiren bir neden yoksa, 3. Yerletii yerde bir konut ya da barınak bulmusa, ve 4. Bu yerde kendisini ve aile fertlerini geçindirebilecek durumda ise. (2) Vatandalıa kabulden önce, 2-4 numaralardaki gerekler hakkında yabancının yerletii yerin belediyesi ve belediye özerk bir Armenverband oluturduu takdirde, Armenverband da dinlenmelidir. Madde 9 (1) Almanların eleri, madde 8'in koulları altında, 1. o zamana kadarki vatandalıklarını kaybettikleri veya söz konusu vatandalıklarından vazgeçtikleri ya da Yabancılar Yasasının 87. maddesi uyarınca birden fazla vatandalık alabilmeleri için bir neden olduu takdirde, ve 2. Alman yaam koullarına uyum salamaları güvence altında bulunuyorsa, lanını izleyen takvim ayının birinci günü yürürlüe girer. imdi "Sosyal Yardımı finanse eden kurum". 3

4 vatandalıa alınmalıdır. Ancak vatandalıa kabulün, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin çıkarlarına, özellikle dı ve iç güvenlii, devletlerarası ilikileri ile ilgili hususlara karı gelmemesi gerekir. (2) Vatandalıa bavuru Alman ein ölümünün üzerinden ya da evlilie son veren boanma kararının kesinlik kazanmasın üzerinden bir yıl geçmeden yapılırsa, bavuru sahibi bu evlilikten doan ve Alman vatandalıı olan çocuun velayetini almı da olsa, fıkra 1'in düzenlemesi geçerlidir. (3) Ergin olmayan çocuklar, erginler ile aynı durumdadır. Madde 10 (kaldırıldı) Madde 11 (kaldırıldı) Madde 12 (kaldırıldı) Madde 13 Eskiden Alman olan, fakat ülkeye yerlememi olan bir kimse, bavurusu üzerine, madde 8 fıkra 1, No. 1,2'deki koulları yerine getirdii takdirde, eskiden mensup olduu federe devlet tarafından vatandalıa alınabilir; eskiden Alman olan kimsenin çocuklarıı veya evlat edindii kimseler kendisiyle eit tutulur. Vatandalıa kabulden önce Rayh ansölyesi'ne haber verilmelidir; Rayh ansölyesi tereddüt izhar ettii takdirde, vatandalıa giri durdurulur. Madde 14 Ülkeye yerlememi olan bir yabancı, Almanya ile vatandalıa kabulü haklı gösteren balantıları mevcut olduu takdirde, madde 8 ve 9'daki dier koullar altında vatandalıa alınabilir. (1) (kaldırıldı) Madde 15 (2) Memurun ii dolayısıyla yabancı bir ülkede oturması, fakat aylıını Rayh kasası'ndan alması halinde bavurduu federal devlet tarafından vatandalıa alınması gerekir. Aylıını Rayh kasası'ndan almıyorsa, Rayh ansölyesi'nin onayı ile vatandalıa kabul edilebilir. Madde 16 imdi "federal içileri bakanı". 4

5 (1) Vatandalıa kabul veya vatandalıa geçi, yüksek idari makam tarafından düzenlenen ilgili belgenin verilmesiyle geçerli olur. Eyalet hükümetlerine kararname ile yetkili makamı cümle 1'dekinden farklı biçimde belirleme yetkisi verilmitir. Onlar bu yetkiyi en yüksek eyalet makamlarına devredebilirler. (2) Vatandalıa kabul veya vatandalıa geçi, belgeye bir ihtiyat kaydı konulmamısa, ei ve yasal temsilcilikleri velayet dolayısıyla kabul edilen kimseye ya da vatandalıa alınan kimseye verilmi olan çocukları da kapsamına alır. Ancak evli olan veya eskiden evli bulunan kız çocuklar istisna oluturur. Vatandalık u artlar altında kaybolur: Madde Çıkarma ile (madde 18-24), 2. Bir yabancı vatandalıın kabulü ile (madde 25). 3. Vazgeçme ile (madde 26), 4. Bir yabancı tarafından evlat edinilme dolayısıyla (27), 5. Bir yabancı devletin silahlı kuvvetlerine ya da benzeri bir silahlı birliine intisap dolayısıyla (madde 28) ya da 6. Beyan ile (madde 29). Madde 18 Bir Alman vatandaı, yabancı bir vatandalıa geçmek için bavuruda bulunup yetkili makamdan vatandalıa kabul teminatı almı ise, bavuru üzerine Alman vatandalıından çıkarılır. Madde 19 (1) Velayet ya da vesayet altında bulunan bir kimsenin vatandalıktan çıkması için, ancak yasal temsilci tarafından ve sadece Alman vesayet mahkemesinin izni ile bavurulabilir. Vesayet mahkemesinin kararına karı, karardan haberdar edilmesi gereken savcılıın da itiraz hakkı vardır; itiraza bakan mahkemenin kararına karı tekrar itiraz yolu sınırsız olarak açıktır. (2) Baba ya da ana, kendisi ve velayet dolayısıyla çocuk için vatandalıktan çıkma bavurusunda bulunursa ve bavuruda bulunan kimse çocuun velayet hakkına sahipse, vesayet mahkemesinin iznine gerek yoktur. (1) Vatandalıktan çıkma izni: Madde 20 Madde 21 Madde 22 5

6 1. kamu hukuku hizmetinde olan ya da görev sahibi memur, yargıç ve Federal Orduya mensup askerlere, onursal hizmet yapan kimseler hariç, hizmet ya da görev ilikileri sona erinceye kadar, 2. askerlik yükümlülerine, Federal Savunma Bakanlıı veya söz konusu bakanlık tarafından belirtilen makam vatandalıktan çıkarılmanın bir sakıncası olmadıını açıklayıncaya kadar verilemez. (2) (kaldırıldı) Madde 23 (1) Vatandalıktan çıkı, anavatandaki devletin yüksek idari makamınca düzenlenmi bir çıkı belgesi verilince, geçerli olur. Söz konusu belge, tutuklu bulunan veya tutuklanmaları bir mahkeme ya da polis makamı tarafından belirlenen kimselere tevdi edilmez. Eyalet hükümetlerine, cümle 12'dekinden farklı olarak, kararname ile yetkili makamı tayin hakkı verilir. Bunlar söz konusu hakkı en yüksek eyalet makamlarına devredebilirler. (2) Çıkı izni aynı zamanda e veya bavuru sahibinin çocuklarını da kapsayacak ise, bu kimselerin çıkı belgesinde adlarıyla belirtilmeleri gerekir. Madde 24 Çıkarılan kimse, kendisine vaat edilen yabancı vatandalıı çıkı belgesinin verilmesinden sonraki bir yıl içinde kazanmadıı takdirde, çıkı geçerli sayılmaz. Madde 25 (1) Bir Alman erkei, kendi bavurusu ya da einin veya yasal temsilcisinin bavurusu üzerine bir yabancı vatandalık aldıı takdirde, vatandalıını kaybeder; e kadın ve temsil edilen kimse ise vatandalıını, ancak madde 19 uyarınca çıkı izninin istenebilmesini mümkün kılan artlar mevcut olduu takdirde, kaybeder. (2) Yabancı vatandalıı almadan önce bavuru ile devletinin yetkili makamından yazılı olarak vatandalıını koruma izni almı olan kimse, vatandalıını kaybetmez. Izin verilmeden önce Alman konsolosu ile konuulmalıdır. Cümle 1 uyarınca yapılan bavuru hakkında verilecek kararda kamusal ve özel hususlar dikkate alınır. Normal oturma yeri ülke dıında bulunan bir bavuru sahibinin Almanya ile mevcut balarını inandırıcı bir ekilde belirtip belirtemedii özellikle dikkate alınmalıdır. (3) Belirli bir yabancı devletin vatandalıını almak isteyen kimselere, fıkra 2'de öngörülen iznin verilmemesi için, Federal Konsey'in onayıyla Rayh ansölyesi tarafından talimat verilebilir. Madde 26 6

7 (1) Birkaç vatandalıı olan bir Alman, vatandalıından vazgeçebilir. Bu vazgeçi yazılı olarak beyan edilmelidir. (2) Vazgeçme beyanı için, madde 23 uyarınca çıkı belgesini düzenlemekle yetkili makamın onayı gereklidir. Çıkı izni madde 22 fıkra 1 uyarınca verilemezse, onay da verilmez. Ancak vazgeçen kimse, 1. en az on yıldan beri yabancı bir ülkede daimi oturma yerine sahip bulunuyorsa, 2. madde 22 fıkra 1 No. 2 anlamında askerlik yükümlüsü olarak vatandaı olduu ülkelerden birinde askerlik görevini yapmısa, ikinci cümle geçerli deildir. (3) Vatandalık, onay makamınca düzenlenen vazgeçme belgesinin tevdi edilmesiyle, kaybolur. (4) Ergin olmayanlar için madde 19 geçerlidir. Madde 27 Bir yabancı tarafından Alman yasaları uyarınca geçerli ekilde evlat edinilen bir Alman, bu nedenle evlat edinen kimsenin vatandalıını kazanırsa, kendi vatandalıını kaybeder. Bu kimse Alman olan ana veya babasıyla akraba kalırsa, vatandalıını kaybetmez. Her ne kadar cümle 1 uyarınca evlat edinilen kimse dolayısıyla vatandalıın kazanılması, evlat edinilen kimsenin çocuklarını kapsamına alırsa da, vatandalıın kaybı yalnız evlat edinilen kimsenin velayetinde bulunan ergin olmayan çocuklar için geçerlidir. Madde 28 istee balı bir yükümlülük dolayısıyla Askerlik Yasası'nın 8. maddesine göre onay almadan vatandaıı olduu bir yabancı ülkenin silahlı kuvvetlerine veya benzeri bir silahlı birlie giren Alman, Alman vatandalıını kaybeder. Buna devletlerarası bir anlama dolayısıyla hakkı varsa, bu cümle geçerli deildir. Madde 29 (1) 31 Aralık 1999'dan sonra madde 4 fıkra 3 veya madde 40b uyarınca vatandalıa kabul ile vatandalıı kazanan ve yabancı vatandalıı olan bir Alman, erginlie eritii zaman fıkra 5 gereince Alman vatandalıını mı yoksa yabancı vatandalıı mı muhafaza edeceini beyan etmek zorundadır. Bu beyan yazılı olarak yapılmalıdır. (2) Fıkra 1'e göre beyanda bulunacak kimse, yabancı vatandalıı muhafaza etmek istediini bildirdii takdirde, beyanın yetkili makama gelmesiyle Alman vatandalıı kaybolur. 23 yaın doldurulduu tarihe kadar beyanda bulunulmadıı takdirde de Alman vatandalıı kaybolur. 7

8 (3). Fıkra 1'e göre beyanda bulunacak kimse, Alman vatandalıını korumak istedii takdirde, yabancı vatandalıını bıraktıını veya kaybettiini kanıtlamak zorundadır. Bu kanıt 23 ya dolduruluncaya kadar getirilmezse ve bu Almanın daha önce bir bavuru ile yetkili makamdan Alman vatandalıını korumak için (Koruma izni) yazılı izin almamı olması halinde, Alman vatandalıı kaybolur. Koruma izni verilmesi için bavuru, ihtiyaten, 21 yaı dolduruluncaya kadar yapılabilir (hak düümü süresi). Alman vatandalıı, ancak bavuru geçerli ekilde reddedildii zaman, kaybolur. idari mahkemeler düzeninin 123. maddesi uyarınca konulan ihtiyati hukuki himaye bundan etkilenmez. (4) Yabancı vatandalıın bırakılması veya kaybı mümkün deilse ya da aırı bir talep olacaksa veya Yabancılar Yasası'nın 87. maddesine göre vatandalıa alınmada birden fazla vatandalık kabul edilebiliyor veya edilebilecekse, fıkra 3 uyarınca Alman vatandalıını koruma izni verilebilir. (5) Yetkili makamın, fıkra 1 uyarınca beyan yükümlülüü olan kimseye yükümlülüklerini ve fıkra 2-4 uyarınca muhtemel hukuki sonuçlarını bildirmesi gerekir. Bilgi tebli edilmelidir. Tebligat fıkra 1 uyarınca beyan yükümlülüü olan kimseye 18 yaını doldurmasından sonra derhal yapılmalıdır. Burada idari Tebligat Yasası'nın mevzuatı uygulanır. (6) Bu mevzuata göre Alman vatandalıının devamı ya da kaybı görev gerei saptanır. Federal içileri Bakanlıı kararname ile Federal Konsey'in onayı ile Alman vatandalıının devamı veya kaybının saptanmasına ilikin yönetmelikler çıkarabilir. Madde 30 Madde 31 Madde 32 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Dorudan Rayh Vatandalıı Madde 33 Madde 34 Madde 35 8

9 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son hükümler Madde 36 (1) Vatandalıa geçiler hakkında federal istatistik olarak 2000 yılından balayarak her yıl geçen takvim yılı için derlemeler yapılacaktır. (2) Derlemeler vatandalıa geçen her kii için aaıda sıralanan bilgileri kapsayacaktır: 1. Doum yılı, 2. Cinsiyet, 3. Medeni hal, 4. Vatandalıa geçi sırasında oturduu yer, 5. Federal Alman topraklarında yıl olarak oturma süresi, 6. Vatandalıa geçiin hukuki temeli, 7. imdiye kadarki vatandalıklar ve 8. imdiye kadarki vatandalıkların devamı (3) Derlemelerin yardımcı özellikleri: 1. Fıkra 4 uyarınca bilgi verme yükümlülüü olan kimselerin ad ve adresleri, 2. Yeni bir soruyu cevaplandıracak ahsın adı ve telekomünikasyon numarası, ve 3. Vatandalıı kazanan kimsenin vatandalıa kabul dairesindeki kayıt numarası. (4) Derlemeler için bilgi verme yükümlülüü vardır. Bu bilgi verme yükümlülüü vatandalıa kabul dairelerine aittir. Vatandalıa kabul dairelerinin bilgileri eyaletlerin yetkili istatistik dairelerine her defasında 1 Mart tarihinde bildirmesi gerekir. Fıkra 3 No 2 ile ilgili bilgiler istee balıdır. (5) Yetkili en yüksek federal devlet ve eyalet makamlarına, münferit hallerin düzenlenmesi için deil de, yasa koyucu kurumlara karı ve planlama amacıyla kullanılmak üzere Federal istatistik Dairesi ve eyaletlerin istatistik daireleri tarafından, çizelgedeki bölümler yalnız tek bir olayı gösterse de, istatistiki sonuçların çizelgeleri gönderilir. Madde 37 9

10 Yabancılar Yasası'nda madde 68 fıkra 1 ve 3, madde 70 fıkra 1, 2 ve 4 cümle 1 aynı ekilde geçerlidir. Madde 38 (1) Vatandalıkla ilgili ilemlerde, yasal olarak baka bir saptamada bulunulmamısa, masraf (ücret ve nasraf) alınır. (2) Bu yasaya göre vatandalıa geçi ücreti 500 Alman Markı'dır. Bu miktar birlikte vatandalıa geçen ergin olmayan ve Gelir Vergisi Yasası anlamında kendi geliri olmayan bir çocuk için 100 Alman Markı'na iner. Madde 5 uyarınca Alman vatandalıını kazanma ve bir yabancı ile evlenme dolayısıyla Alman vatandalıını kaybeden kimselerin yeniden vatandalıa alınmaları ücretsizdir. Cümle 1 uyarınca ücretten hak ve adalete uygunluk ya da kamu çıkarı nedenleriyle tenzilat yapılması veya muaf tutulma mümkündür. (3) Federal içileri Bakanlıı'na, Federal Konsey'in onayıyla kararname ile ücrete tabi dier olayları belirleyip ücretler ile masrafların ödenmesini düzenleme yetkisi verilmitir. Ücret vatandalıktan çıkı için 100 Alman Markı'nı, muhafaza izni için 500 Alman Markı'nı, vatandalık belgesi ve daha baka belgeler için de 100 Alman Markı'nı aamaz. Madde 39 Federal içileri Bakanlıı Federal Konsey'in onayı ile, bu yasanın ve vatandalık hukuku ile ilgili düzenlemleri ihtiva eden dier yasaların uygulanması, vatandalıın kazanılması, kaybı ve vazgeçme belgeleri ve vatandalıın belgelenmesine yarayan belgeler hakkında genel idari yönetmelikler çıkarır. (1) Madde 40 (2) Makamların yetkisi ve ilem eyalet yasalarına göre belirlenir; eyalet yasalarına dayanan yönetmelikler olmadıı hallerde, sınai yönetmeliin madde 20, 21'ine göre düzenlenir. Madde 40a "Bu yasa ve vatandalık hukuku ile ilgili düzenlemeleri ihtiva eeden dier yasaların uygulanması" sözünün ilavesi, ilan edildii gün yürürlüe girer. ilanını izleyen takvim ayının ilk günü yürürlüe girer. 10

11 1 Austos 1999 tarihinde Alman vatandalıına sahip olmadan Temel Yasa'nın 116. maddesinin 1. fıkrası anlamında Alman olan bir kimse, aynı gün Alman vatandalıını kazanır. Vatanından Sürülenler Federal Yasası'nın 4. maddesi anlamında Federal Alman topraklarına geç göç eden Alman kökenli kimse, Alman olmayan ei ve çocukları için bu uygulama ancak kendilerine bu tarihten önce Vatanlarından Sürülenler Federal Yasası'nın 15. maddesi 1. veya 2. fıkrası uyarınca bir belge verilmi olduu takdirde geçerli olur. Madde 40b 1 Ocak 2000 tarihinde yasal olarak normal oturma yeri ülke içinde bulunan ve on yaını henüz doldurmamı olan bir yabancı, doumu sırasında madde 4 fıkra 3 cümle 1'deki koullar mevcut idiyse ve halen mevcutsa, bavuru üzerine vatandalıa alınır. Bavuru 31 Aralık 2000 tarihine kadar yapılabilir. [Yürürlüe giri] Madde Yabancılar Yasası 9 Temmuz 1990 tarihli (BGBI. I S. 1354, 1356); son defa 23 Temmuz 1999 tarihli yasanın 2. maddesiyle deitirildi (BGB I S ff) (özet) YEDINCI BÖLÜM 11

12 Vatandalıa alınmada kolaylık Madde 85 Ülkede uzun süre oturan yabancıların vatandalıa alınma hakkı; Bunlarla birlikte yabancı eler ve erginlememi çocukların da vatandalıa alınması (1) Normal oturma yeri sekiz yıldan beri ülkede bulunan bir yabancı, u koullara sahip olduu takdirde vatandalıa alınır: 1. Almanya Federal Cumhuriyeti için Temel Yasa'nın örgürlükçü demokratik temel düzenini tanıyıp özgürlükçü demokratik temel düzene karı, federal devletin ya da bir eyaletin varlıını veya güvenliini hedef alan ya da federal devletin ya da bir eyaletin anayasal organlarının ya da üyelerinin görevlerine zarar verme amacına yönelen ya da zor kullanmmak suretiyle veya zor kullanma hazırlıkları ile Almanya Federal Cumhuriyeti'nin dı ilikilerini tehlikeye sokan hiçbir çabaya halen katılmadıını veya desteklemediini ya da daha önce katılmı veya desteklemi olmadıını beyan ettii, veya eskiden katıldıı ya da destekledii bu tür çabalardan vazgeçtiini belgeledii takdirde, 2. bir oturma iznine ya da oturma hakkına sahip olduu takdirde, 3. kendisinin ve bakıma ihtiyacı olan aile fertlerinin geçimini sosyal yardım ya da isizlik yardımı almadan salayabilecek durumda bulunduu takdirde, 4. imdiye kadarki vatandalıını bıraktıı ya da kaybettii takdirde, ve 5. bir suçtan dolayı mahkûm edilmemi ise. Yabancının geçimini kendisinin sebep olmadıı bir nedenle sosyal yardım veya isizlik yardımına bavurmadan karılayamadıı hallerde, cümle 1 No. 3'te belirtilen koul dikkate alınmaz. (2) Yabancının ei ve ergin olmayan çocukları, ülkede sekiz yıldan beri yasal ekilde oturmamı olsalar bile fıkra 1 uyarınca vatandalıa birlikte alınırlar. Ergin olmayan çocuk vatandalıa alınma sırasında 16 yaını doldurmamı olursa, fıkra 1 cümle 1 No. 1 uygulanmaz. (3) 23 yaını doldurmamı olan bir yabancıya fıkra 1 cümle 1 No. 3 uygulanmaz. Madde 86 Engelleme nedenleri Madde 85 uyarınca vatandalıa alınma hakkı, aaıda belirtilen artlar altında ortadan kalkar: 1. vatandalıa alınacak kimse yeterince Almanca bilmiyorsa, ya da 2. mevcut kanıtlar, vatandalıa alınacak kimsenin özgürlükçü temel düzene karı, federal devletin ya da bir eyaletin varlıını veya güvenliini hedef alan ya da federal devletin 12

13 veya bir eyaletin anayasal organlarının ya da üyelerinin görevlerine zarar verme amacına yönelen ya da zor kullanmak suretiyle veya zor kullanma hazırlıkları ile Almanya Federal Cumhuriyeti'nin dı ilikilerini tehlikeye sokan çabalara katılmakta ya da desteklemekte olduu ya da katılmı veya desteklemi olduu hususunun kabulünü gerektiriyorsa. Ancak, vatandalıa alınacak kimse, eskiden katıldıı ya da destekledii bu tür çabalardan vazgeçtiini kanıtladıı takdirde, söz konusu hususun kabulüne gerek kalmaz. 3. Madde 46 No 1 uyarınca ülkeden çıkarılma nedeni mevcutsa. Madde 87 Birden fazla vatandalıa razı olarak vatandalıa kabul (1) Yabancı imdiye kadarki vatandalıından hiç çıkamıyor ya da özellikle güç koullar altında çıkabiliyorsa, madde 85 fıkra 1 cümle 1 No 4.'teki koullar dikkate alınmaz. Bu koullar unlardır: 1. Yabancı devletin hukuku vatandalıından çıkıı öngörmüyorsa, 2. Yabancı devlet, vatandalıından çıkıı devamlı ekilde reddediyorsa ve yabancı, yetkili makama yabancı devlete iletilmek üzere çıkı bavurusunda bulunmusa, 3. Yabancı devlet vatandalıktan çıkıı, yabancının kabul edemeyecei nedenlerle reddetmise veya kabul edilmeyecek artlara balamısa ya da eksiksiz ve usul bakımından kusursuz çıkı bavurusunu uygun zaman içinde karara balamamısa, 4. Yalı kimselerin vatandalıa alınmasına sadece birden fazla vatandalıın olması engel oluturuyorsa, vatandalıktan çıkı aırı güçlükle karılaıyorsa ve vatandalıa alınmayı büyük maduriyete yol açacaksa, 5. Yabancı vatandalıktan çıkı yabancıya özellikle ekonomik ya da mal varlıı hukuku yönünden, vatandalık haklarının kaybının da ötesinde büyük zarar veriyorsa, ya da 6. Yabancı, madde 51 anlamında siyasi bakımdan takibata urayan bir kimse ise veya insancıl yardım çerçevesinde kabul edilen mülteciler ile ilgili önlemler yasasına göre bir mülteci gibi muamele görüyorsa. (2) Yabancı Avrupa Birlii üyesi ülkelerden birinin vatandalıına sahipse ve mütekabiliyet esası mevcutsa, yine madde 85 fıkra 1 cümle 1 No. 4'teki artlar dikkate alınmaz. (3) Yabancı devlet, imdiye kadarki vatandalıktan çıkıı askerlik görevinin yerine getirilmesi artına balarsa, yabancı okul eitiminin büyük kısmını Alman okullarında almı ve Federal topraklarda Alman yaam artları içinde askerlik görevi yaına gelmise, madde 85, fıkra l cümle 1 No. 4'teki artlar dikkate alınmayabilir. (4) Madde 85 fıkra 1 cümle 1 No. 4'teki artlardan daha baka istisnalar yapılması devletler 13

14 hukukuna göre düzenlenmi anlamalara göre öngörülebilir. (5) Yabancı vatandalıktan çıkarılma, yabancının ergin olmasını gerektiriyorsa ve fıkra 1-4'teki koullar mevcut deilse, vatanının hukukuna göre henüz erikin olmayan bir yabancı fıkra 1 cümle 2 No. 1'den farklı olarak vatandalıa kabul güvencesini alır. Madde 88 Suçluluk halinde karar (1) Madde 85 fıkra 1 cümle 1 No. 5 uyarınca unlar dikkate alınmaz: 1. Çocuk mahkemeleri yasasına göre eitim önlemleri veya eitim vasıtaları cezasının verilmesi, günlük tarifeye kadar para cezasına mahkûmiyet, ve 3. Altı aya kadar olup artlı olarak ertelenen ve erteleme süresi bittikten sonra silinen hapis cezası. Yabancı, daha yüksek bir cezaya çarptırılmısa, suçun dikkate alınmaması hususu her defasında ayrı ayrı kararlatırılır. (2) artlı olarak ertelenen bir yıla kadar çocuk cezasının verildii hallerde, ceza ertelenme süresinden sonra silindii takdirde yabancı, vatandalıa kabul güvencesi alır. (3) Vatandalıa geçmek için bavuruda bulunan bir yabancıya karı suç üphesiyle soruturma yapılıyorsa, vatandalıa kabul, davanın sonuna kadar, mahkûmiyet halinde yargının kesinlemesine kadar ertelenir. Çocuk Mahkemeleri Yasası'nın 27. maddesine göre verilen ceza ertelenmise de aynı uygulama yapılır. Madde 89 Yasal oturmanın kesintiye uraması (1) Federal Almanya'da normal oturma süresi, Federal Almanya toprakları dıında altı aya kadar olan bir oturma dolayısıyla kesintiye uramaz. Yabancı, geçici bir nedenle altı aydan fazla bir süre Federal Almanya dıında kaldıı takdirde, bir yıla kadar olan bu süre de vatandalıa geçi için gerekli oturma süresine sayılır. (2) Yabancı, geçici sayılamayacak bir nedenle altı aydan fazla bir süre Federal Almanya dıında kaldıı takdirde, Federal Almanya'da daha önce geçirdii be yıla kadarki oturma süresi vatandalıa geçi için gerekli oturma süresinden sayılır. 14

15 (3) Oturmanın yasal süresindeki kesintiler, yabancının ilk kez oturma izni için ya da oturma izninin uzatılması için zamanında bavuruda bulunmamı olması veya geçerli bir pasaportu olmamasından ileri gelmise, bu kesintiler dikkate alınmaz. Madde 90 Vatandalıa geçi ücreti Bu yasaya göre vatandalıa geçi ücreti 500 Alman Markı'dır. Ancak ana veya babasıyla birlikte vatandalıa geçen ve gelir vergisi yasası anlamında kendi geliri bulunmayan, ergin olmayan bir çocuk için bu ücret, 100 Alman Markı'na iner. Ücretten hak gözetme ya da kamu çıkarı dolayısıyla tenzilat yapılabilecei gibi tamamen muaf tutulmak da mümkündür. Madde 91 Ilem kuralları Vatandalıa geçi ileminde madde 68 fıkra 1 ve 3, madde 70 fıkra 1,2 ve 4 cümle l geçerlidir. Ayrıca vatandalıa geçi ileminde mahalli yetki hükmü dahil olmak üzere Vatandalık Yasası'nın kuralları geçerlidir. Madde 102a Vatandalıa giri adayları için geçi dönemi düzenlemeleri 16 Mart 1999 tarihine kadar yapılmı olan vatandalıa geçi bavurularına madde Ocak 2000 tarihinden önce geçerli olan ekliyle, birden fazla vatandalıa razı olma madde 87'ye göre deerlendirilerek uygulanır