NORTEL NETAfi YTL ÖZET B LG LER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NORTEL NETAfi YTL ÖZET B LG LER"

Transkript

1 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2006

2 çindekiler 1 Özet Bilgiler Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 6 Mali Tablolar 11 Denetim Kurulu Raporu 12 Ba ms z Denetim Raporu Y l Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Contents 19 Highlights Activities Report of the Board of Directors 24 Financial Statements 29 Board of Auditor s Report 30 Independent Auditors Report 31 Corporate Governance Principles Compliance Report 2006 Ortaklar... 9 May s 2007 itibar yla % 53,13 Nortel Networks International Finance and Holding BV % 15 Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf % 31,87 Halka Aç k Hisseler Ownership... As of May 9, % Nortel Networks International Finance and Holding BV 15% Turkish Armed Forces Foundation 31.87% Public

3 NORTEL NETAfi Nortel Netafl kuruluflundan bu yana, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda yenilikçi çözümler ve servisler sunan, telekom alan nda sahip oldu u en büyük özel teknoloji grubu ile dünyaya küresel çözümler gelifltiren bir flirkettir y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de pek çok ilki gerçeklefltiren Nortel Netafl, servis sa lay c lar n ve kurumlar n ses, veri ve görüntü iletiflimine yönelik entegre iletiflim a lar n ve altyap lar kurmaktad r. Ayr ca flirket, Türk Silahl Kuvvetler için tasarlad ve üretti i sistemlerle Türkiye nin askeri iletiflim a n n modernizasyonunda da önemli görevler üstlenmektedir. Nortel Netafl n 40 y ld r elde etti i deneyim ve baflar lar na dayanarak, Nortel, Küresel Yüksek Teknoloji Operasyon Merkezi nin stanbul da kurulmas na karar vermifltir. Nortel in dünya genelinde mobil, tümleflik, metro ethernet ve optik a lara sahip müflterilerine hizmet verecek bu merkez 2007 y l içerisinde devreye girecektir. Nortel Netafl, Türkiye nin iletiflim gereksinimini yerli üretimle karfl lamak amac yla 1967 de PTT (Posta, Telgraf ve Telefon daresi) ve Kanada n n Northern Electric Company Limited (Nortel Networks Corporation) ortakl yla kurulmufltur. Günümüzde %31,87 oran nda hissesi MKB de ifllem gören flirketin bafll ca ortaklar n Nortel Networks (%53,13) ve Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (%15) oluflturmaktad r. 1 YTL ÖZET B LG LER Sat fllar Brüt Kâr Marj %16.4 % 23.6 Operasyon Faaliyet Kâr Marj %5 %13 Vergi Öncesi Kâr Vergi Öncesi Kâr / Sat fllar %9 %15 Hisse Bafl na Kâr 1,5 2,56 Operasyonlarda Sa lanan Nakit Net Çal flma Sermayesi Toplam Özkaynaklar Personel Say s Raporda sunulan mali tablolar n dipnot referanslar flirketin ve MKB'nin websitesinde yay nlanm flt r.

4 Yönetim Kurulu Üyeleri Denetim Kurulu Üyeleri SHARON L. ROLSTON Baflkan ERSEL KAYAN Baflkan Yardımcısı AL T GREL Üye B LGE TAfiKIRAN FERUDUN GÜRAY GERRARD JOSEPH STAUNTON (6 Kasım 2006 dan itibaren) M. ÜNTAY KOZAK 2 CHRISTIAN WAIDA Üye TUNCAY AYBER PETER J. NEWCOMBE Üye (9 Mayıs 2006 dan itibaren) TIMOTHY IAN WATKINS Üye (11 Aralık 2006 dan itibaren) YAVUZ CANEV Üye DARRYL A. EDWARDS Üye (11 Aralık 2006 ya kadar)

5 2006 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Say n Ortaklar m z, Kuruluflunun 40. y l n kutlamakta olan Nortel Networks Netafl Telekomünikasyon A.fi. nin Y ll k Ola an Genel Kurul Toplant s na hofl geldiniz. Yönetim Kurulu nun 2006 Faaliyet Raporu nu bilgilerinize sunmaktan memnuniyet duymaktay z y l nda Türkiye ekonomisi %6 büyüyerek son befl y lda kesintisiz büyüme gerçeklefltirmifltir. Global piyasalarda yaflanan dalgalanmalara paralel olarak döviz kurlar ve faiz oranlar bir önceki y la göre artm flt r. Yeni Türk Liras y l sonu itibar yla ABD Dolar karfl s nda %4,7 ve EURO karfl s nda %16,9 de er kaybetmifltir. Gösterge niteli indeki Devlet ç Borçlanma Senedi nin 2006 y l bafl ndaki getirisi %13,8 seviyesindeyken, 2006 y l sonunda %21 e yükselmifltir. Döviz kurlar ndaki art fl ve iç talepteki canl l k enflasyon oran n bir miktar artmas na neden olmufl, y ll k enflasyon üretici fiyatlar endeksinde %11,58, tüketici fiyatlar endeksinde %9,65 olarak gerçekleflmifltir. Yönetim Kurulu, flirket yönetiminin nakit kontrolü ve maliyet indirimleri sa layarak, 2006 y l nda tatminkar bir sonuç elde etti ini belirtmekten memnuniyet duymaktad r. Netafl n 2006 y l sat fllar 114 milyon YTL, vergi öncesi kâr 10,2 milyon YTL ve vergi sonras kâr 9,7 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. Ayn dönemde, operasyonlardan net 38 milyon YTL nakit yarat lm fl ve nakit de erler 120 milyon YTL ye, özkaynaklar ise bir önceki y la göre 16 milyon YTL artarak 170 milyon YTL ye ulaflm flt r y l nda Netafl n sermaye yap s nda herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Mevcut ,- YTL. ödenmifl sermaye iflletme gerekleri için yeterli bulunmufl ve y l içinde sermaye art r m yapmaya gerek duyulmaks z n iflletme sermayesi gereksinimleri karfl lanabilmifltir y l n n bafll ca faaliyetleri afla daki flekilde özetlenebilir; Türk Telekom un altyap yat r mlar nda bir hareketlenme süreci yaflan rken, Türk Telekom Sat fl Grubu müflteri memnuniyetine yönelik çal flmalar n sürdürmüfltür. fiubat 2005 te imzalanm fl olan y ll k 12 milyon dolar tutar ndaki DMS santrallar Bak m Sözleflmesi kapsam nda, PSTN flebekesine yönelik bak m hizmetlerimiz devam etmifltir. Geniflbantl internet eriflimine olan talep üzerine Türk Telekom ADSL yat r mlar n devam ettirmifl ve oluflan trafi in tafl nmas için ATM flebekesine 2 milyon dolar tutar nda Passport ürünü sat fl gerçeklefltirilmifltir. Buna ek olarak, ATM flebekesinin ileriye dönük ihtiyaçlar n karfl lamak üzere 6,5 milyon dolar tutar nda sözleflme imzalanm flt r. Kurumsal müflterilerin güvenli data iletiflimi için kurulmufl olan TSDnet kiral k devre flebekesi büyümeye devam etmektedir y l içinde 4 milyon dolar tutar nda DXX ürünü sat fl gerçeklefltirilmifltir. Türk Telekom un gelirlerini çeflitlendirme ve abonelerine katma de erli servisler sa lama stratejisi uyar nca, ADSL flebekesi üzerinde IPTV hizmeti sunulmas denemelerine bafllanm flt r. Ankara da kurulu olan deneme sistemi 25 test abonesine 8 kanal üzerinden yay n yapmakta ve istendi inde video servisi sa lamaktad r. Büyük ço unlukla SDH teçhizat ndan oluflan transmisyon pazar nda sat fllar 4 milyon dolar aflm flt r. Böylece, Türk Telekom Sat fl Grubu yeni ifller ve devam etmekte olan sözleflmeler çerçevesinde 46 milyon dolar siparifl, 32 milyon dolar sat fl gerçeklefltirmifltir.

6 Savunma Sistemleri sektöründe, ifl orta m z Aselsan ile birlikte; Denizli, Uflak, Ayd n, Manisa, Mu la ve zmir illerine kurulan APCO-25 Telsiz Sistemi Anahtarlama Cihazlar servise verilmifltir. stanbul ve çevre illere yönelik anahtarlama teçhizat n sa lamak üzere 10,3 milyon dolar tutar nda yeni bir sözleflme imzalanm flt r. Proje kapsam ndaki anten sistemlerinin altyap s n tesis etmek üzere ayr ca 15,2 milyon dolar de erinde bir sözleflme imzalanm flt r. Yeni nesil teknolojiler ve uygulamalar içerecek TASMUS Anahtarlama Sistemleri gelifltirmek üzere ön haz rl k yap lm fl ve ifl orta m z Aselsan a sundu umuz çözüm uygun görülerek, sözleflme görüflmelerine bafllanm flt r. Yeni Tip Karakol Botu, M LGEM ve Arama Kurtarma Botu projelerine yönelik olarak; gemi içi haberleflme kontrol sistemi ve anahtarlama sistemi teklifleri sunulmufltur. Teklif de erlendirme sürecinin 2007 içerisinde tamamlanmas beklenmektedir. GSM pazar nda; AVEA n n açt Baz stasyonlar flletim ve Bak m Hizmeti ihalesinde flirketimiz taraf ndan sunulan teklif uygun bulunarak istasyona birinci seviye iflletim ve bak m deste i verilmesi için y ll k 4,6 milyon dolar de erinde ve her y l yenilenme opsiyonu bulunan bir bak m anlaflmas imzalanm flt r. Al nan 3,9 milyon dolar tutar ndaki OME6500 sipariflleri ile flebekedeki tüm santrallar birbirlerine Nortel optik ürünleri üzerinden ba lan r hale gelmifltir. AVEA n n operasyonel transmisyon giderlerini düflürmeye yönelik aç lan ihale, DXX ürününü içeren çözüm ile kazan lm fl ve 2 milyon dolar bedelli bir siparifl al nm flt r. 4 Vodafone flebekesine Enerji Sistemleri tedariki için aç lan ihaleler sonucunda 3,3 milyon dolara yak n sat fl gerçeklefltirilmifltir. Ayr ca, Vodafone un Ça r Merkezi altyap s n n iyilefltirilmesi için siparifller al nm fl olup, bunlarla ilgili çal flmalar da 2007 y l içerisinde tamamlanacakt r. Uluslararas pazarda mevcut altyap n n desteklenmesi ve gelifltirilmesine yönelik projelere devam edilmifltir. Kazakistan da varolan altyap n n güçlendirilmesi çerçevesinde DMS say sal santral geniflletme projesi gerçeklefltirilmifl, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu nda mevcut altyap n n gelifltirilmesine yönelik projeler tamamlanm flt r. Bangladefl pazar nda iki ayr transmisyon projesi tamamlan p servise verilmifl ve mevcut altyap n n geniflletilmesine yönelik yeni proje çal flmalar yap lm flt r. fiirketimizin yabanc orta Nortel Networks teknolojik alandaki liderli ini sürdürebilmek için araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerine önemli kaynaklar ay rmaktad r. Bu kapsamda Nortel taraf ndan flirketimiz bünyesindeki ArGe merkezine önemli projeler verilmektedir. Araflt rma ve gelifltirme alan nda otuz befl y la yak n sürede edinilen tecrübe ve bilgi birikimimiz sayesinde, bu tür projelerin al nmas, ülkemizin teknolojik geliflimine ve istihdam yarat lmas na büyük katk sa lamaktad r y l nda ArGe bölümünde çal flanlar n say s 408 kifliye ulaflm flt r. ArGe bölümünde çal flanlar n toplam çal flan say s na oran y l sonunda %54 e ulaflm flt r. Nortel Networks ün dünya genelindeki müflterilerine mobil, tümleflik, metro ethernet ve optik a lar konular nda teknik destek ve ürün deste i sunulmas amac yla, flirketimiz bünyesinde Küresel Yüksek Teknoloji Operasyon Merkezi oluflturulmas na iliflkin mutabakat mektubu 18 A ustos 2006 tarihinde Nortel Networks Limited ile flirketimiz aras nda imzalanm flt r. Söz konusu anlaflma kapsam nda sunulacak hizmetler için uygun niteliklere sahip 300 mühendis istihdam edilmifl olup, personelin çeflitli alanlardaki temel e itimleri devam etmektedir.

7 2006 yılı sonu itibarıyla, DMS hattı, 255 enerji sistemi, kırsal santral hattı, 264 veri sistemi, kanaldan oluflan transmisyon donanımı tedarik edilerek müflterilerimize teslim edilmifltir yılında laboratuar altyapısı, test cihazları, deneme sistemleri ve bilgisayar donanımı için 2,3 milyon YTL tutarında sabit kıymet yatırımı yapılmıfltır. Küresel Yüksek Teknoloji Operasyon Merkezi için 453 kiflilik ofis ve 510 m 2 lik laboratuar oluflturulmufl, altyapı hazırlıkları yapılmıfl, Nortel'in Kuzey Amerika ve Avrupa'daki laboratuar ekipmanlarının transferi için gerekli izinler al narak, ithal edilmifl ve hedeflenen zamanda Netafl'ta kurulmufltur. Kalite çal flmalar kapsam nda, TSE taraf ndan ISO 9001:2000 gözetim tetkiki yap lm fl ve baflar l sonuç al nm flt r. fiirketimizin vizyon ve misyonunda da belirtilen çevreye duyarl l k, topluma katk de erleri ve müflteri beklentilerine gösterilen hassasiyet denetim ekibi taraf ndan örnek olarak nitelendirilmifltir. Müflteri Memnuniyeti çal flmalar m z do rultusunda, Nortel genelinde gerçeklefltirilen web tabanl Müflteri Memnuniyeti araflt rmas sonuçlar Türk Telekom için % 55 olarak gerçekleflmifltir. Bu de er, sektör ortalamalar na göre müflteri memnuniyeti konusunda iyi bir konumda oldu umuzu göstermektedir. fiirketimizde, verimlili i artt rmaya yönelik Alt Sigma uygulamas na bafllanm flt r. Bafllang ç olarak, 2006 y l içinde 2 örnek süreç seçilmifl ve projelendirilmifltir. TUVNORT firmas taraf ndan yap lan ISO Çevre Yönetim Sistemi ara denetimi fiubat 2006'da baflar ile tamamlanm flt r. 31 Aral k 2006 itibar yla flirketin çal flan say s 757 kifliye ulaflm flt r. fiirketimizin insan kayna n n geliflimine verdi i önem do rultusunda, y l içinde temel e itim ve gelifltirme faaliyetlerimizden 578 çal flan m z yararlanm flt r. 5 9 May s 2006 tarihinde yap lan son Genel Kurul toplant s ndan bu yana Yönetim Kurulu Baflkan Darryl A. Edwards n istifas üzerine aç lan Yönetim Kurulu üyeli ine 11 Aral k 2006 tarihinden geçerli olarak Timothy Ian Watkins, Yönetim Kurulu Baflkanl na ise ayn tarihten geçerli olarak Sharon L. Rolston seçilmifltir. Denetim Kurulumuzda ise Sharon L. Rolston un istifas üzerine aç k bulunan Denetim Kurulu üyeli ine 6 Kas m 2006 tarihinden geçerli olarak Gerrard Joseph Staunton seçilmifltir. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerine yap lan seçimler Genel Kurul toplant s nda ortaklar m z n onay na sunulacakt r. Dönem içinde flirket yönetiminden ayr lan üyelerimize ve yöneticilerimize katk lar ndan dolay teflekkürlerimizi sunuyoruz. Genel Kurul toplant s tarihi itibar yla Yönetim ve Denetim Kurullar m z üç y ll k görev sürelerini tamamlamaktad r. Bu vesile ile hissedarlar m za gösterdikleri güven ve verdikleri destek için teflekkürlerimizi sunuyoruz. Faaliyet y l na iliflkin bilanço, kâr zarar hesab ve Yönetim Kurulu nun kâr da t m teklifini onay n za sunar z. Sayg lar m zla, Sharon L. Rolston Yönetim Kurulu Baflkan

8 GEL R TABLOSU (YTL) Dipnot Referanslar ESAS FAAL YET GEL RLER Sat fl Gelirleri (net) Sat fllar n Maliyeti (-) 36 ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler / faiz+temettü+kira (net) BRÜT ESAS FAAL YET KÂRI / ZARARI Faaliyet Giderleri (-) 37 ( ) ( ) NET ESAS FAAL YET KÂRI / ZARARI Di er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 ( ) ( ) Finansman Giderleri (-) FAAL YET KÂRI / ZARARI Net Parasal Pozisyon Kâr / Zarar ( ) VERG ÖNCES KÂR / ZARAR Vergiler 41 ( ) ( ) NET DÖNEM KÂRI / ZARARI H SSE BAfiINA KAZANÇ 42 1,50 2,56

9 B LANÇO (YTL) Dipnot Referanslar VARLIKLAR Cari / Dönen Varl klar Haz r De erler Menkul K ymetler (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar (net) liflkili Taraflardan Alacaklar (net) Di er Alacaklar (net) Canl Varl klar (net) Stoklar (net) Devam Eden nflaat Sözleflmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varl klar Di er Cari / Dönen Varl klar Cari Olmayan / Duran Varl klar Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar (net) liflkili Taraflardan Alacaklar (net) Di er Alacaklar (net) Finansal Varl klar (net) Yat r m Amaçl Gayrimenkuller (net) Maddi Duran Varl klar (net) Maddi Olmayan Varl klar (net) Ertelenen Vergi Varl klar Di er Cari Olmayan / Duran Varl klar TOPLAM VARLIKLAR

10 8 B LANÇO (YTL) Dipnot Referanslar YÜKÜMLÜLÜKLER K sa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçlar n K sa Vadeli K s mlar (net) Finansal Kiralama fllemlerinden Borçlar (net) Di er Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) liflkili Taraflara Borçlar (net) Al nan Avanslar Devam Eden nflaat Sözleflmeleri Hakedifl Bedelleri (net) Borç Karfl l klar Ertelenen Vergi Yükümlülü ü Di er Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama fllemlerinden Borçlar (net) Di er Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) liflkili Taraflara Borçlar (net) Al nan Avanslar Borç Karfl l klar Ertelenen Vergi Yükümlülü ü Di er Yükümlülükler (net) ÖZSERMAYE Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri hraç Primleri 0 0 Hisse Senedi ptal Kârlar 0 0 Yeniden De erleme Fonu Finansal Varl klar De er Art fl Fonu 0 0 Öz Sermaye Yabanc Para Çevrim Farklar Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri 0 0 Ola anüstü Yedekler Özel Yedekler 0 0 Sermayeye Eklenecek fltirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat fl Kazançlar 0 0 Yabanc Para Çevrim Farklar (29.467) Net Dönem Kâr / Zarar Geçmifl Y llar Kâr / Zararlar TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

11 31 ARALIK 2006 ve 2005 TAR HLER NDE SONA EREN YILLARA A T ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU (YTL) Özsermaye Özsermaye Enflasyon Yabanc Yeniden Yabanc Düzeltme Para Çevrim Yasal Ola anüstü De erleme Para Çevrim Birikmifl Sermaye Farklar Farklar Yedekler Yedekler Fonu Farklar Kârlar Toplam 1 Ocak 2005 Daha Önce Raporlanan Bakiye ( ) Yap lan Düzeltmelerin Etkisi (Not 2) 0 ( ) ( ) 1 Ocak 2005 tibar yla Düzeltilmifl Bakiye Yedeklere Transferler ( ) 0 Ödenen Temettüler ( ) ( ) Sabit K ymet Yeniden De erleme Fonuna Girifller (Net) Çevrim Farklar ndaki De iflim (29.467) 0 (6.302) Dönem Net Kâr Aral k 2005 tibar yla Bakiye (29.467) Ocak 2006 tibar yla (29.467) Yedeklere Transferler ( ) 0 Ödenen Temettüler ( ) 0 0 ( ) ( ) Sabit K ymet Yeniden De erleme Fonuna Girifller (Net) Çevrim Farklar ndaki De iflim (44.039) ( ) Dönem Net Kâr Aral k 2006 tibar yla Bakiye

12 10 NAK T AKIM TABLOSU (YTL) Dipnot Referanslar Net Dönem Kâr Net Dönem Kâr n flletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Ak m na Getirmek çin Yap lan Düzeltmeler: Maddi Duran Varl klar Amortisman Maddi Olmayan Duran Varl klar Amortisman K dem ve Özel Emeklilik Karfl l Giderleri fiüpheli Ticari Alacak Karfl l fltirak Sat fl Kârlar 0 ( ) Stok De er Düflüfl Karfl l Tahakkuk Eden Faiz Geliri 39 ( ) ( ) Vergi Karfl l flletme Sermayesindeki De iflim Öncesi Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Ak m Ticari Alacaklar ( ) Stoklar 12 ( ) ( ) liflkili fiirketlerden Alacaklar 9 ( ) Di er Alacaklar ve Dönen Varl klar 10,15 ( ) Ticari Borçlar 7 ( ) ( ) Al nan Avanslar (5.807) Di er Borçlar ve Gider Karfl l klar 10, ( ) liflkili fiirketlere Borçlar ( ) flletme Sermayesindeki De iflim ( ) Ödenen Vergiler ( ) ( ) Ödenen K dem ve Özel Emeklilik Karfl l 23 ( ) ( ) filetme FAAL YETLER NDEN ELDE ED LEN NAK T Faiz Gelirleri Sat n Al nan Sabit K ymetler 19 ( ) ( ) Sat lan Maddi Duran Varl klar n Net Defter De eri Sat lan Finansal Duran Varl klardan Elde Edilen Nakit Di er Yat r m Faaliyetlerinde Gerçekleflen De iflim YATIRIM FAAL YETLER NDEN ELDE ED LEN NAK T Banka Kredilerindeki De iflim (21.005) Ödenen Temettüler ( ) ( ) F NANSMAN FAAL YETLER NDE KULLANILAN NAK T ( ) ( ) HAZIR DE ERLERDEK DE fi M DÖNEM BAfiI HAZIR DE ERLER YABANCI PARA ÇEVR M FARKLARINDAK DE fi M (6.302) DÖNEM SONU HAZIR DE ERLER

13 DENET M KURULU RAPORU NORTEL NETWORKS NETAfi TELEKOMÜN KASYON A.fi. GENEL KURULU NA Ortakl n Unvan Merkezi Sermayesi Faaliyet Konusu : Nortel Networks Netafl Telekomünikasyon A.fi. : stanbul : ,- YTL : Telekomünikasyon teçhizat üretim ve sat fl Denetçilerin ad ve görev süreleri ve flirketin personeli olup olmad klar : Ad, Soyad Görev Süresi Bilge Taflk ran 5 May s 2004 ten itibaren Ferudun Güray 5 May s 2004 ten itibaren M.Üntay Kozak 5 May s 2004 ten itibaren Tuncay Ayber 5 May s 2004 ten itibaren Gerrard J. Staunton 6 Kas m 2006 dan itibaren Denetim Kurulu 5 May s 2004 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul toplant s nda Ana sözleflme gere i 3 y ll k görev süresi için seçilmifltir. Denetçiler flirket personeli de ildir. Kat l nan Yönetim Kurulu ve yap lan Denetim Kurulu Toplant lar say s : 9 May s, 8 A ustos, 7 Kas m, 10 Aral k 2006 ve 6 Mart 2007 tarihlerinde yap lan Yönetim Kurulu toplant lar na ifltirak edilmifltir. Bu dönem içinde 5 Denetim Kurulu toplant s yap lm flt r. Ortakl k hesaplar, defter ve belgeleri üzerinde yap lan incelemenin kapsam, hangi tarihlerde inceleme yap ld ve var lan sonuç: Yukar da belirtilen tarihlerde yap lan toplant lar ile ayr ca 8 May s, 7 A ustos, 6 Kas m, 10 Aral k 2006 ve 5 Mart 2007 tarihlerinde yap lan toplant larda flirket hesaplar, defter ve belgeleri üçer ayl k dönemler itibar yla denetlenmifl, kay tlar n flirket esas sözleflmesi ile mevzuat hükümlerine uygun oldu u tespit edilmifltir. Türk Ticaret Kanunu nun 353. maddesinin 1 inci f kras n n 3 numaral bendi gere ince ortakl k veznesinde yap lan say mlar n say s ve sonuçlar : Üçer ayl k dönemler itibar yla yap lan say mlar sonucunda flirket veznesinde bulunan tutarlar n ayn günkü kasa kay tlar na uygun oldu u tespit edilmifltir. 11 Türk Ticaret Kanunu nun 353. maddesinin 1 inci f kras 4 numaral bendi gere ince yap lan inceleme tarihleri ve sonuçlar : Yap lan denetimlerde teminatlarla k ymetli evrak n kay tlara uygun olarak mevcudiyeti tespit edilmifltir. ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakk nda yap lan ifllemler: Denetim Kurulu'na görev süresi içinde intikal eden flikayet ve yolsuzluk olmam flt r. Nortel Networks Netafl Telekomünikasyon Anonim fiirketi nin dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortakl n esas sözleflmesi ve di er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar na göre incelemifl bulunmaktay z. Görüflümüze göre, tarihi itibar yla bir önceki y l n sonuçlar ile mukayeseli olarak düzenlenmifl bilançolar ortakl n an lan tarihteki mali durumunu, dönemine ait gelir tablolar, an lan döneme ait faaliyet sonuçlar n gerçe e uygun ve do ru olarak yans tmaktad r. Bilanço ve gelir tablolar n n onaylanmas n ve Yönetim Kurulu nun aklanmas n onay n za arz ederiz. DENET M KURULU 6 Mart 2007 B LGE TAfiKIRAN FERUDUN GÜRAY M. ÜNTAY KOZAK GERRARD J. STAUNTON TUNCAY AYBER

14 BA IMSIZ DENET M RAPORU NORTEL NETWORKS NETAfi TELEKOMÜN KASYON A.fi. YÖNET M KURULU NA 1. Nortel Networks Netafl Telekomünikasyon A.fi. nin 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, öz sermaye de iflim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemifl bulunuyoruz. Finansal Tablolarla lgili Olarak flletme Yönetiminin Sorumlulu u 2. flletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir flekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlıfllıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçe i dürüst bir flekilde yansıtmasını sa lamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koflulların gerektirdi i muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Ba ımsız Denetim Kuruluflunun Sorumlulu u 3. Sorumlulu umuz, yaptı ımız ba ımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüfl bildirmektir. Ba ımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan ba ımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve ba ımsız denetimin, finansal tabloların gerçe i do ru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadı ı konusunda makul bir güvenceyi sa lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 12 Ba ımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba ımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, ba ımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Ba ımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadı ı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlıfllık içerip içermedi ine dair risk de erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıfltır. Bu risk de erlendirmesinde, iflletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinli i hakkında görüfl vermek de il, ba ımsız denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, iflletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki iliflkiyi ortaya koymaktır. Ba ımsız denetimimiz, ayrıca iflletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunlu unun de erlendirilmesini içermektedir. Ba ımsız denetim sırasında temin etti imiz ba ımsız denetim kanıtlarının, görüflümüzün oluflturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluflturdu una inanıyoruz. Görüfl 4. Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, Nortel Networks Netafl Telekomünikasyon A.fi. nin 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde do ru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. stanbul, 6 Mart 2007 DRT BA IMSIZ DENET M VE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RL K A.fi. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Hüseyin Gürer Sorumlu Ortak Bafl Denetçi

15 NORTEL NETWORKS NETAfi TELEKOMÜN KASYON A.fi YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve ilgili mevzuat n gereklerini yerine getirmeye azami özen göstermektedir. Bu iflleyifl içinde Kurumsal Yönetim lkelerine uyum çal flmalar da yer almaktad r. BÖLÜM I - PAY SAH PLER 2. Pay Sahipleri le liflkiler Birimi Pay sahipleri ile iliflkiler faaliyetlerini yürütmek üzere flirket Genel Sekreteri Ahmet Orel (Tel: (216) , baflkanl nda, Muhasebe ve Kontrol Direktörü M. lker Çal flkan (Tel: (216) ve Sabit K ymetler, Sigorta Yönetim ve SPK raporlama yöneticisi Ercüment fiiflmano lu ndan (Tel: (216) e- oluflan bir birim kurulmufltur. Dönem içinde mevzuat n takibi, Sermaye Piyasas Kurulu tebli lerinin uygulanmas, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi görevlerinin yan s ra, 2006 y l içinde pay sahiplerinden ve temsilcilerinden 18 yaz l ve telefon vas tas yla 100 üzerinde sözlü baflvuru al nm fl ve bunlar n tamam mevzuat n imkan verdi i ölçüde yan tlanm flt r. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m Dönem içinde pay sahiplerinden gelen bilgi talebi baflvurular, flirket hisse de erindeki hareketler, sermaye hareketleri ve flirket yat r mlar konular nda yo unlaflm flt r. Taleplerin ço unlu u telefon ve elektronik posta arac l yla al nm fl ve Sermaye Piyasas Kurulu nun Özel Durumlar n Kamuya Aç klanmas na liflkin Esaslar Tebli i çerçevesinde cevapland r lm flt r. 13 Elektronik posta yoluyla al nan bilgi talepleri elektronik ortamda cevapland r lm flt r. fiirketin faaliyetleri ile ilgili pay sahiplerini ilgilendiren geliflmeler, Sermaye Piyasas Kurulu nun Özel Durumlar n Kamuya Aç klanmas na liflkin Esaslar Tebli i do rultusunda Sermaye Piyasas Kurulu ve stanbul Menkul K ymetler Borsas na ( MKB) bildirilmifltir. Ayr ca, bas n bültenleri ile medya bilgilendirilmifltir. Söz konusu bültenler flirketin adresli web sitesinde yer almaktad r. Ana Sözleflmede özel denetçi atanmas hakk nda bir madde olmamas na ra men pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu nun 348. maddesine göre özel denetçi atanmas n talep etme haklar vard r. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmam flt r. 4. Genel Kurul Bilgileri Dönem içerisinde bir Ola an Genel Kurul Toplant s yap lm flt r. Toplant da kanunun ve flirket Ana Sözleflmesi nin öngördü ü ço unluk sa lanm flt r. Pay sahipleri ve temsilcileri ile az say da medya mensubu toplant ya kat lm fllard r. Toplant ya davet, flirket Ana Sözleflmesi nin 14. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu nun 368. maddesi hükümlerine uygun olarak yap lm fl, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yay nlanm fl, hisseleri nama yaz l hissedarlara taahhütlü mektupla ça r yap lm fl, ayr ca Referans ve Radikal Gazetelerinin Türkiye bask lar nda ilan edilmifltir. Hamiline yaz l pay sahiplerinin Genel

16 Kurul a kat l m n teminen sahip olduklar hisse senetlerini veya bunlar n bir bankaya yat r ld klar na iliflkin banka makbuzunu toplant dan en az bir hafta önce flirket merkezine ibraz ederek girifl kart almalar ilanla talep edilmifltir. Genel Kurul öncesi döneme ait Bilanço, Kâr/Zarar hesab ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlar toplant tarihinden önceki 15 günlük süre içinde flirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmufltur. Genel Kurul da pay sahiplerine soru hakk tan nm flt r. Pay sahipleri taraf ndan verilen öneriler Divan Baflkan taraf ndan Genel Kurul un onay na sunulmufltur. Bölünme, önemli tutarda malvarl sat m, al m, kiralanmas gibi önemli nitelikteki kararlar n Genel Kurul taraf ndan al nmas konusunda Ana Sözleflme de bir hüküm yoktur. Söz konusu kararlar alma yetkisi flirket Ana Sözleflmesi nin 4. ve 17. maddeleri uyar nca Yönetim Kurulu na verilmifltir. Genel Kurul a kat l m n kolaylaflt r lmas amac yla toplant genifl kat l ma elveriflli mahalde yap lm flt r. Genel Kurul tutanaklar Sanayi ve Ticaret Bakanl Bölge Müdürlü ü ne tevdi edilmifl, Ticaret Sicili Memurlu u nca tescil edilerek Ticaret Sicili Gazetesi nde yay nlanm fl, talep eden pay sahiplerine gönderilmifl ayr ca flirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine aç k tutulmaktad r. 5. Oy Haklar ve Az nl k Haklar Pay sahiplerinin oy hakk nda imtiyaz yoktur. fiirketle pay sahipleri aras nda, karfl l kl ifltirak iliflkisi yoktur. fiirkette birikimli oy kullanma yöntemi kullan lmamaktad r Kâr Da t m Politikas ve Kâr Da t m Zaman fiirketin kâr da t m politikas ; Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri ve Tebli leri çerçevesinde, flirketin iflletme sermayesi ihtiyaçlar göz önüne al narak, pay sahiplerinin yat r mlar na makul bir getiri sa lanmas d r. fiirketin kâr na kat l m konusunda imtiyaz yoktur, kâr da t m usulü Ana Sözleflme nin 22. maddesinde aç klanm flt r. Yönetim Kurulu nun döneme iliflkin kâr da t m teklifi Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine ve onay na sunulmufl ve mevcudun oybirli i ile kabul edilmifltir. Buna göre, dönem içinde kâr da t m Sermaye Piyasas Kurulu nun belirledi i süre içinde yap lm flt r. 7. Paylar n Devri fiirket Ana Sözleflmesi 6. maddesinin (b) bendinde paylar n devri düzenlenmektedir. Buna göre; hamiline yaz l hisseler herhangi bir kay t ve flarta tabi olmaks z n devredilebilirler. Ancak, nama yaz l hisse senetlerinin üçüncü flah slara devri ile ilgili olarak mevcut (A) grubu hissedarlar n, sat fl teklifi tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kullanmalar gereken önal m haklar vard r. Bu sebeple, hisselerinin tamam n veya bir k sm n üçüncü flah slara devretmek isteyen hissedar, devretmek istedi i hisseleri önce (A) grubundaki di er hissedarlara hisseleri oran nda, fiyat ve di er sat fl flartlar n da bildirerek yaz l olarak teklif etmek mecburiyetindedir. Teklif yapan hissedarlardan herhangi biri almay red etti i takdirde, söz konusu hisseler di er hissedarlara hisseleri oran nda teklif edilir ve bu yöntem sat fla ç kan hisselerin tümü sat l ncaya kadar veya sat n al nmalar red edilinceye kadar ayn flekilde uygulan r. Bu uygulama sonunda sat n al nmas red edilmifl hisseler kal r ise, devreden hissedar bu hisseleri ilk teklifinde yer alan fiyat ve di er sat fl flartlar ndan daha ehven flartlarda olmamak kayd yla diledi i üçüncü flah slara satmakta serbesttir. fiirket Ana Sözleflmesi ne göre, nama yaz l hisse senetlerinin devrinin flirkete karfl hüküm ifade edebilmesi pay defterine kay tla mümkündür. Ancak, flirket hisselerinin halka arz s ras nda MKB ye verilen taahhütname nedeniyle pay defterine kay ttan imtina edilemez.

17 BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik 8. fiirket Bilgilendirme Politikas fiirketimizde mevzuat ile belirlenen bilgilendirme yükümlülüklerinin d fl nda ayr bir Bilgilendirme Politikas oluflturulmam flt r. Kamunun ayd nlat lmas amac yla yap lan duyurular ilgili mevzuat ve Kamuyu Ayd nlatma Projesi kapsam nda en seri vas talarla Sermaye Piyasas Kurulu ve MKB ye iletilmekte, bas n bültenleri yoluyla medya kurulufllar na bildirilmekte ve ayr ca flirketin web sitesine konulmaktad r. 9. Özel Durum Aç klamalar Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri uyar nca y l içinde 10 özel durum aç klamas yap lm flt r. Dönem içinde Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan flirket bünyesinde oluflturulacak Küresel Yüksek Teknoloji Operasyon Merkezi nin yarataca gelirin niteli i, flirketin cirosuna ve aktif büyüklü üne etkisi konular nda ek aç klama istenmifl, haz rlanan ek aç klama Sermaye Piyasas Kurulu ve MKB ye iletilmifltir. fiirketin hisse senetleri yurtd fl borsalara kote de ildir. Zaman nda aç klanmam fl özel durum bulunmamaktad r. 10. fiirket nternet Sitesi ve çeri i fiirketin adresli bir internet sitesi mevcuttur. fiirketin internet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm madde te say lan bilgiler büyük ölçüde yer almaktad r. 11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Aç klanmas fiirketin gerçek kifli nihai hâkim pay sahibi / sahipleri yoktur çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas çeriden ö renebilecek durumda olan kifliler izahnameler ve SPK bildirimleri yoluyla kamuya duyurulmaktad r. Bu durumda olan kifliler flirketin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileridir. BÖLÜM III - MENFAAT SAH PLER 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi fiirket ile do rudan iliflki içinde bulunan üçüncü kifliler çeflitli toplant larla bilgilendirilmektedir. Örne in çal flanlar için Bizbize toplant s, tedarikçiler ve da t m kanallar ile bilgilendirme toplant lar yap lmakta, ayr ca flirket faaliyetlerini duyuran Netbilgi / Dialogue yay n müflterilere, tedarikçilere ve çal flanlara da t lmakta, web sitesinde flirket ile ilgili kapsaml bilgi bulunmaktad r. Bas n bültenleri ve söyleflileri ile kamu SPK tebli lerinin izin verdi i ölçüde en genifl anlamda bilgilendirilmektedir. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m fiirket misyon bildirgesinde çal flanlar, müflteriler ve tedarikçiler ile ilgili flirket politikas belirtilmifltir. lgili gruplar her zaman flirket yöneticileri ile biraraya gelebilmektedirler. Periyodik olarak ba ms z kurulufllar ve flirket taraf ndan yap lan, çal flanlar n memnuniyeti, müflteri memnuniyeti ve tedarikçilerin memnuniyeti araflt rmalar ile ilgili gruplar n görüflü al nmakta ve bu do rultuda stratejiler gelifltirilmektedir.

18 15. nsan Kaynaklar Politikas fiirketin insan kaynaklar politikas n n ana esaslar flöyle s ralanabilir: Netafl' n h zl, dinamik ve sürekli de iflen telekomünikasyon sektöründe baflar l olmas, kendisini sürekli yenilemesi ve pazarda baflar ya ulaflmas, çal flanlar n n katk lar ve geliflimleri ile mümkündür. fiirketin amac, flirket hedeflerine ulaflabilmek için çal flanlar n motivasyonunu, yarat c l klar n ve etkinliklerini en üst seviyeye ç karmakt r. Bu amaca ulaflmak için f rsat eflitli i yarat l r, performans ödüllendirilir, bireylerin ve tak mlar n geliflimi teflvik edilir, çevrenin korunmas na önem verilir, sa l k ve güvenlik gerekleri yerine getirilir. Rekabetçi ücretlendirme ve sosyal yard m programlar haz rlan r. Çal flanlar n bilgi ve becerileri, Temel Yetkinlikler tan mlar do rultusunda de erlendirilmektedir. Performans yönetimi sürecinde ve kariyer geliflimi boyunca çal flanlara temel yetkinliklerini de erlendirme ve gelifltirme konusunda f rsatlar sunulmaktad r. fiirketin nsan Kaynaklar Politikas web sitesinde yay nlanmaktad r. lgili yönetmelikler tüm çal flanlar n eriflimine aç kt r. Çal flanlar ile iliflkileri nsan Kaynaklar politikas do rultusunda yöneticiler ve nsan Kaynaklar Bölümü yürütür. Dönem içinde çal flanlardan ayr mc l k konusunda flikâyet gelmemifltir. 16. Müflteri ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler fiirketin bafll ca hedefleri aras nda müflteri memnuniyetinden de öte müflteri ba l l n n sa lanmas yer al r. Bu do rultuda her bir flirket çal flan müflteri ihtiyac n n tespitinden, ürün ve hizmet kalitesine, e itim ve sat fl sonras servislere kadar her alanda büyük titizlik gösterir. Periyodik olarak yap lan müflteri memnuniyeti anketlerinin sonuçlar na göre iyilefltirilmesi gereken hususlar hakk nda gecikmeden tedbir al n r Sosyal Sorumluluk Netafl 1997 y l ndan bu yana Çevre Sa l k ve Güvenlik (ÇSG) program n uygulamaktad r. Bu program çerçevesinde ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS Çal flanlar n Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi yürütülmektedir. fiirketin çevreye verilen zarar konusunda aleyhine aç lm fl dava yoktur. Toplumsal sorumluluk kapsam nda üniversite ile iliflkiler sürdürülmekte, e itim burslar verilmekte, flirket çevresindeki ilkö retim okullar ile iflbirli i yap larak yetenekli gençlerin sportif faaliyetlere kat l m için f rsat yarat lmaktad r. Bunun d fl nda vak f ve dernek üyelikleri yoluyla topluma, bilime ve teknolojik geliflime katk sa lanmaktad r. BÖLÜM IV - YÖNET M KURULU 18. Yönetim Kurulu nun Yap s, Oluflumu ve Ba ms z Üyeler Yönetim Kurulu Üyeleri Baflkan : Sharon L. Rolston Baflkan Yard mc s : Ersel Kayan Üye : Christian Waida Üye : Peter Newcombe Üye : Timothy I. Watkins Üye : Ali Tigrel (ba ms z üye) Üye : Yavuz Canevi (ba ms z üye) Genel Müdür : C. Müjdat Altay

19 Yönetim Kurulu üyelerinin flirket d fl nda baflka görev veya görevler almas konusunda Türk Ticaret Kanunu nda yer alan rekabet ve flirketle muamele k s tlamas d fl nda kural öngörülmemifltir. Bu husus her y l Genel Kurul un onay na sunulur. Yönetim Kurulu Genel Kurul taraf ndan 3 y ll k görev süresi için seçilir. Üyeler görev süreleri sonunda tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu nun iki üyesi flirketin yabanc orta n temsilen, bir üyesi ise Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf n temsilen, di er üyeler ise A ve B grubu pay sahiplerinin adaylar aras ndan Genel Kurul taraf ndan seçilir. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri fiirketin yönetim kurulu üye seçiminde aranan nitelikler SPK Kurumsal Yönetim lkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, ve maddelerinde yer alan niteliklerle örtüflmektedir. Buna iliflkin esaslar flirket Ana Sözleflmesi nde yer almamaktad r. Yönetim Kurulu üyelerinin hepsi bu niteliklere sahip bulunmaktad r. 20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Afla da bulunan flirket misyon ve vizyonu web sitesinde ve bas l malzemeler arac l yla kamuya duyurulmufltur. fiirketin Vizyonu: Yenilikçi ve yarat c iletiflim çözümleri ile müflterilerine, hissedarlar na, çal flanlar na, ifl ortaklar na ve topluma en üst düzeyde de erler yaratarak pazarda lider olmakt r. fiirketin Misyonu Bilgi beceri ve yetenekleri ile dan flmanl k hizmetleri sunan, Çözüm gelifltirme ve sunmaya yönelik pazar standartlar n belirleyen, fl f rsatlar yarat p bunlar yönlendiren, Hissedarlar na de er yaratmay ilke edinmifl ve kârl l ön planda tutan, Gelecekteki muhtemel geliflmeleri araflt ran, bunlar önceden belirleyerek gerekli de ifliklikleri h zla uygulayan, Do rudan ve aç k iletiflime, kifli yeteneklerine, yetkilendirmenin önemine inanan ve buna uygun ifl ortam n oluflturan, Temel de erlerimiz do rultusunda ifl ahlak, dürüstlük ve kaliteden taviz vermeyen, bir firma olarak pazarda tercih edilen ifl orta olmakt r. 17 Yönetim Kurulu yöneticiler taraf ndan oluflturulan stratejik hedefleri onaylamaktad r. Söz konusu hedefler Genel Müdür taraf ndan Yönetim Kurulu na sunulmaktad r. Onaylanm fl stratejiler do rultusunda gerçekleflen faaliyetler Genel Müdür taraf ndan her Yönetim Kurulu toplant s nda rapor edilir. Yönetim Kurulu periyodik olarak performans gözden geçirir, y l sonunda tüm y l performans n de erlendirir. 21. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas Yönetim Kurulu flirketin iç kontrol mekanizmas n n sa lanmas na yönelik olarak kendi bünyesinde üç üyeden oluflan bir Denetim Komitesi oluflturmufltur.

20 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar fiirketin Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklar flirket Ana Sözleflmesi nde ve Türk Ticaret Kanunu nda belirtilmektedir. Yöneticiler Yönetim Kurulu nun belirledi i hedefler ve talimatlar do rultusunda görev yaparlar. 23. Yönetim Kurulu nun Faaliyet Esaslar Yönetim Kurulu toplant lar n n gündemi Yönetim Kurulu Baflkan n n, üyeler ve Genel Müdür ile görüflmesi sonucunda belirlenir. Yönetim Kurulu dönem içinde 5 adet toplant yapm fl, toplant larda ço unluk sa lanm fl, toplant lara davet gündem bildirmek suretiyle, toplant gününden en az (3) gün evvel üyelerin eline geçecek flekilde yap lm flt r. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiflim kurulmas n sa lamak üzere bir Yönetim Kurulu Sekreterli i bulunmaktad r. Toplant da farkl görüfl aç klanmas durumunda, bu husus toplant tutanaklar na ifllenmektedir. Yönetim Kurulu toplant lar na Denetim Kurulu üyeleri de kat ld ndan bir görüfl ayr l ortaya ç kmas durumunda denetçilere ayr ca yaz l bildirim yap lmamaktad r. SPK Kurumsal Yönetim lkeleri nin IV. Bölümü nün üncü maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu toplant lar na fiilen kat l m sa lanm flt r. Toplant lar esnas nda bir Yönetim Kurulu üyesi taraf ndan yöneltilen sorular ve verilen cevaplar toplant zapt na geçirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine a rl kl oy hakk ve/veya olumsuz veto hakk tan nmam flt r fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa fiirket Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içinde flirketle ifllem yapma ve rekabet yasa k s tlamalar Genel Kurul karar yla kald r lm fl olmakla birlikte, üyelerin flirketle herhangi bir ifllemleri veya rekabetleri söz konusu de ildir. 25. Etik Kurallar Yönetim Kurulu taraf ndan flirket ve çal flanlar için etik kurallar oluflturulmufl ve fiirket çal flanlar na duyurulmufltur. Bu hususta kamuoyuna bir aç klama yap lmam flt r. 26. Yönetim Kurulu nda Oluflturulan Komitelerin Say, Yap ve Ba ms zl Yönetim Kurulu taraf ndan cra Komitesi ve Denetim Komitesi olarak iki komite oluflturulmufltur. Komitelerin her birinde üçer Yönetim Kurulu üyesi görev almaktad r. Yönetim Kurulu bünyesinde ayr bir Kurumsal Yönetim Komitesi oluflturulmam fl, kurumsal yönetim ilkelerinin Yönetim Kurulu nca takibi ve uygulanmas daha uygun bulunmufltur. 27. Yönetim Kuruluna Sa lanan Mali Haklar fiirket Yönetim Kurulu üyelerine ayl k ücret ödenmektedir. Ana Sözleflme nin 15. maddesinde belirtildi i üzere bu ücret her y l Genel Kurul taraf ndan tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklar n n tespitinde Yönetim Kurulu üyelerinin performans na dayal olacak ve flirketin performans n yans tacak bir ödüllendirme uygulanmamaktad r. fiirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemifl, kredi kulland rmam fl, üçüncü bir kifli arac l yla flahsi kredi ad alt nda kredi kulland rmam fl, lehine kefalet gibi teminatlar vermemifltir.

21 NORTEL NETAfi Nortel Netafl provides seamless solutions to a wide customer base with an extensive range of services and products through the largest private telecommunications technology group in Turkey for four decades. The company has been deploying network solutions and communication infrastructure for Türk Telekom, service providers and enterprises in Turkey and has been introducing cutting-edge solutions to the Turkish market thanks to its R&D established in Nortel Netafl has also played a paramount role in the modernization of the Turkish defence communication network through systems designed and produced to meet the needs of the Turkish Armed Forces. Due to Nortel Netafl s achievements in the last 40 years in the Turkish market, Nortel has decided to establish The Global Operations Center of Excellence in Istanbul. The Global Operations Center of Excellence, which will become operational within 2007, provides technical and operational support for Nortel s worldwide customers with mobile, converged, metro Ethernet and optical networks. Nortel Netafl was established in 1967 as a joint venture between Turkish PTT and Northern Electric Company Limited (Nortel Networks Corporation) of Canada with the objective to furbish the Turkish market with locally manufactured telecommunications equipment. Today, 31.87% of Nortel Netafl shares are traded in the stanbul Stock Exchange, and the major shareholders are Nortel Networks (53.13%) and the Turkish Armed Forces Foundation (15%). 19 HIGHLIGHTS 2006 TRY 2005 Sales 113,712, ,861,603 Gross Profit Margin 16,4% 23,6% Operating Profit Margin 5% 13% Earning Before Tax 10,251,442 21,841,824 ROS 9% 15% Earning Per Share Cash Flows From Operations 37,793,621 9,794,175 Net Working Capital 118,322, ,379,107 Total Shareholders Equity 170,117, ,430,369 Employees The footnote references to the presented financial statements are available for review in the company's and ISE's website.

22 Board of Directors Board of Auditors SHARON L. ROLSTON Chairperson ERSEL KAYAN Vice Chairman AL T GREL Member B LGE TAfiKIRAN FERUDUN GÜRAY GERRARD JOSEPH STAUNTON (from November 6, 2006) M. ÜNTAY KOZAK 20 CHRISTIAN WAIDA Member TUNCAY AYBER PETER J. NEWCOMBE Member (from May 9, 2006) TIMOTHY IAN WATKINS Member (from December 11, 2006) YAVUZ CANEV Member DARRYL A. EDWARDS Member (to December 11, 2006)

23 2006 Activities Report of the Board of Directors Dear Shareholders, Welcome to the annual ordinary meeting of Nortel Networks Netafl Telekomünikasyon A.fi. celebrating its 40 th anniversary. We are pleased to submit our 2006 annual activities report to your kind attention. In 2006, the Turkish Economy grew 6%, displaying an uninterrupted growth over the last five years. In line with the fluctuations witnessed in the global markets, foreign exchange and interest rates increased compared to the previous year. As of the end of the year the New Turkish Lira devalued 4.7% against the US Dollar and 16.9% against the Euro. Interest rate for indicative Government Bond which was 13.8% at the beginning of the year increased to 21% at the end of The increase in foreign exchange rates and domestic demand caused a slight increase in inflation. Cumulative annual inflation expressed in terms of Manufacturers Price Index was 11.58% and Consumer Price Index was 9.65% at the end of the year. The Board is pleased to report that the management effectively controlled cash, reduced costs and achieved satisfactory performance in Netafl s revenues at the end of 2006 reached 114 million YTL, earnings before tax were 10.2 million YTL and earnings after tax were 9.7 million YTL. During the same period 38 million YTL net cash was generated from operations, liquid assets reached 120 million YTL and shareholders equity increased by 16 million YTL compared to the previous year, reaching 170 million YTL. In 2006, there was no change in the capital structure of the company. Current paid up capital of 6,486,480. YTL was found to be sufficient for business needs and working capital requirements could be met without a capital increase during the year. Major activities in 2006 can be summarized as follows; 21 Türk Telekom account group continued with its activities focused on customer satisfaction while infrastructure investments gained momentum. Maintenance and technical support services for the PSTN network of Türk Telekom continued under the DMS Exchanges Maintenance Contract signed in February 2005 for an annual value of 12 million US Dollars. Based on the increasing demand for broadband internet access, Türk Telekom continued to invest in ADSL and to facilitate the flow of traffic over the ATM network, Passport products were sold and delivered to the customer valued at 2 million US Dollars. A separate contract, valued 6.5 million US Dollars, was signed for the provision of products and services to cover the future needs of the ATM network. TSDNet leased line network, intended to provide secure data communication to enterprise subscribers has continued to grow. In 2006, DXX product sales to the network reached 4 million US Dollars. In line with Türk Telekom s strategy to diversify its revenues and to provide value added services to its customers, trials were initiated to provide IPTV services over the ADSL network. The trial system installed in Ankara is providing TV and video on-demand services to 25 test subscribers over 8 channels. In transmission market where SDH product sales represent the majority, sales figures exceeded 4 million US Dollars. Overall, Türk Telekom account team has achieved 46 million US Dollars worth of orders, 32 million US Dollars revenue through new business and ongoing contracts.

24 In the defense systems market, Wireless System Switching Exchanges (APCO-25) were put into service together with our business partner Aselsan. Systems were deployed in Denizli, Uflak, Ayd n, Manisa, Mu la and zmir provinces. A new 10.3 million US Dollars contract was signed for the deployment of the switching exchanges to stanbul and neighboring provinces. Within the framework of the same project a separate contract, valued 15.2 million US Dollars was signed to supply the infrastructure for the antenna systems. Preparatory studies were made to enhance the capability of TASMUS Switching Systems by adding next generation technologies and features. Solutions offered to our business partner Aselsan were found acceptable and contract negotiations are underway. In connection with New Generation Patrol Boat, M LGEM, Research and Rescue Boat projects; on-board communication control and switching systems proposals were submitted. Evaluation of the proposals, are expected to be finalized in In GSM market; following a tender issued by AVEA, a contract was awarded to the company for the provision of first line operations and maintenance support services to base stations operating in the network. The contract has an annual value of 4.6 million US Dollars with yearly renewal option in the following years. Orders for OME 6500 products reached 3.9 million US Dollars. The deployment of the products in the network enabled the interconnection of all switches over Nortel s optical products. Another tender intended to reduce the operational transmission costs of AVEA was secured with the DXX product solution offered to the customer and a purchase order for 2 million US Dollars was received from the customer. Following tenders issued for the procurement of energy systems for Vodafone network, 3.3 million US Dollars revenue was achieved. Additionally, orders were received for the enhancement of Vodafone s call center infrastructure and related work is expected to be completed in In international markets, projects for the support and extension of existing installed base continued. During the year, extensions were made to DMS exchanges within the scope of infrastructure enhancement projects in Kazakhstan and projects were completed in Azerbaijan and Russian Federation to enhance the existing infrastructure. In Bangladesh market, two transmission projects were completed and studies on new projects for the enhancement of existing infrastructure were initiated. The company s foreign shareholder Nortel Networks allocates significant resources to research and development activities to sustain its leadership in technology. In this context important projects are subcontracted to our R&D department owing to the almost 35 years of experience and knowledge in research and development activities. Undertaking of these projects makes important contributions to the technological development and creation of employment opportunities within the country. In 2006, the population of our R&D team reached 408. As of the end of the year, 54% of the population of the company is employed within the R&D department. The Memorandum of Understanding for the establishment of the Global High Technology Operations Center of Excellence was signed on 18 th August 2006 between Nortel Networks Limited and the company for the provision of technical, product and operational support to global Nortel Networks customers deploying nextgeneration mobile, converged, metro ethernet and optical networks. In order to provide the services under the agreement, 300 engineers with required qualifications were employed. The basic training of newly employed personnel in various disciplines is ongoing. As of the end of 2006, DMS lines, 255 energy systems, rural switching lines, 264 data systems and channels transmission equipment were delivered to customers.

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

Sat fllar 149.246.326 113.712.952. Brüt Kâr Marj %7,3 %16,4. Operasyon Faaliyet Kâr Marj %-2 %3. Vergi Öncesi Kâr 4.839.035 10.251.

Sat fllar 149.246.326 113.712.952. Brüt Kâr Marj %7,3 %16,4. Operasyon Faaliyet Kâr Marj %-2 %3. Vergi Öncesi Kâr 4.839.035 10.251. FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 çindekiler 2 Özet Bilgiler 4 2006 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 7 Mali Tablolar 12 Denetim Kurulu Raporu 13 Finansal Tablolarla lgili Ba ms z Denetim Raporu 14 2007

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2007 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2007 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2007 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

çindekiler Contents Ortaklar... Ownership...

çindekiler Contents Ortaklar... Ownership... FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2005 çindekiler 3 Özet Bilgiler 4 2005 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 7 Mali Tablolar 12 Denetim Kurulu Raporu 13 Ba ms z Denetim Raporu 14 2005 Y l Kurumsal Yönetim lkeleri

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Ownership... As of April 28, 2011 53.13% OEP ("One Equity Partners") Rhea Turkey Tech B.V. 15% Turkish Armed Forces Foundation 31.

Ownership... As of April 28, 2011 53.13% OEP (One Equity Partners) Rhea Turkey Tech B.V. 15% Turkish Armed Forces Foundation 31. Ortaklar... 28 Nisan 2011 itibar yla % 53,13 OEP ("One Equity Partners") Rhea Turkey Tech B.V. %15 Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf %31,87 Hakla Aç k Hisseler Ownership... As of April 28, 2011

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

Ownership... As of May 5, 2010 53.13% Nortel Networks International Finance and Holding BV 15% Turkish Armed Forces Foundation 31.

Ownership... As of May 5, 2010 53.13% Nortel Networks International Finance and Holding BV 15% Turkish Armed Forces Foundation 31. Ortaklar... 5 May s 2010 itibar yla % 53,13 Nortel Networks International Finance and Holding BV % 15 Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf % 31,87 Halka Aç k Hisseler Ownership... As of May 5, 2010

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri sabanc holding 2007 faaliyet raporu 66 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri Bu politika belgesiyle Sabanc Holding, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun Toplulu umuz için önemini

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

Duran Varlıklar Ticari Alacaklar,

Duran Varlıklar Ticari Alacaklar, GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) (Tüm Tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu na İstanbul Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları VARLIKLAR

Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları VARLIKLAR GALATASARAY SPOR VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) Bağımsız Denetim'den (XI29 KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 28.02.2010 31.05.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-30.06.2009 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.06.2009 tarihi itibariyle aktif

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir.

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir. ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 22 1. ne Uyum Beyan fiirketimiz Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanan 'nde yer alan prensiplerin uygulanmas için gerekli özen ve dikkati göstermifl olup, eksikliklerin giderilmesi hususunda çal

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İş Bu birleşme sözleşmesi ( Sözleşme ), aşağıda ünvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Devralan) ile Aktay Turizm

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu fl Yat r m, baflta pay sahipleri olmak üzere, çal flanlar, müflterileri ve ilgili bütün taraflar ile aras ndaki hak ve sorumluluklar n, kurumsal yönetim anlay fl n

Detaylı

Türkiye Halk Bankas A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Türkiye Halk Bankas A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Halkbank 2008 Faaliyet Raporu 71 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Bankam z May s 2007 tarihinde yap lan halka arz sonras nda Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanm fl olan "Kurumsal Yönetim

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı