GPSSIT supported Terrestrial Photogrammetric Works: GPSSIT-YF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GPSSIT supported Terrestrial Photogrammetric Works: GPSSIT-YF"

Transkript

1 Ö. ÇORUMLUOĞLU, İ. KALAYCI, İ. ASRİ Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Kampüs/KONYA Özet GPSSİT (GPS Sanal İstasyon Tekniği), GPS ölçümleri aracılığıyla belirlenen GPS anteni faz merkezinin, tek bir üç ayak düzeçleme sistemi yardımıyla uygun tüm aletlerin ana gövdesinin orta eksenini aynı düşeye getirme esasına dayanan TeT (Tek Tribrak) birleştirme tekniğini kullanarak konu aletin referans merkezine indirilmişi olan GPSSİN nın (GPS Sanal İstasyon Noktalarını) elde edilmesini ve bunların daha sonra yapılacak çalışmalar için dayanak noktaları olarak kullanılmasını esas alan bir tekniktir. Ya pılan çalışmalar, GPS ile detay alımının direkt yapılamadığı durumlarda, GPSSİT ne dayanan GPSSİT-TSK ve GPSSİT-TSU şeklinde geliştirilen yöntemler aracılığıyla bu tür detayların alımının da yer tesisli noktalardan bağımsız olarak yapılabileceğini göstermi ştir. GPSSİT in benzer şekilde, yersel fotogrametrik çalışmalarda (tarihi, kültürel, mimari, arkeolojik vb.) kamera çekim merkezinin küresel bir koordinat sistemi olan GPS koordinat sisteminde (WGS84) belirlenmesi maksadıyla kullanılması durumunda (istenildiğinde yerel koordinatlara da dönüşüm her zaman için mümkündür), birbirinden ayrık alım gerektirecek kadar uzak olan objeler arasında bir koordinat birliğinin oluşturulmasını sağlamasının yanı sıra, fotogrametrik dengeleme esnasında bilinmeyen olarak değerlendirmeye giren kamera çekim merkezi koordinatlarının, dengelemeye artık bilinenler olarak girilmesiyle de başka bir avantaj daha sağlamış olacaktır. Ayrıca çekilen görüntülerin yöneltilmesi ve ölçeklendirilmesi için obje üzerinde tespit edilip koordin atlandırılmaları gereken kontrol noktalarının alımında da, yine kamera çekim noktaları olarak belirlenen GPSSİN lerden yere herhangi bir nokta tesis edilmeksizin yararlanılması GPSSİT in sunduğu diğer bir avantaj olarak karşımıza çıkacaktır. Bu çalışma kapsamında, GPSSİT in yersel fotogrametrik çalışmalara uygulanabilirliğini test etmek maksadıyla Selçuk Üniversitesi Kampüs alanında tespit edilen bir anıtın alımı GPSSİT-YF (GPS Sanal İstasyon Tekniği ile Yersel Fotogrametrik) alım tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: GPS, GPSSİT, GPSSİT-YF, yersel fotogrametri Abstract GPSSIT supported Terrestrial Photogrammetric Works: GPSSIT-YF GPSSIT depends on which is fixed the vertical passing through a GPS antenna phase centre with the vertical passing through the middle of any surveying instrument by using the same levelled tribrach for both instruments. So that, GPSSIN (GPS Virtual Stations) determined by GPS antenna phase centre are used by other surveying instruments such as a total station and/or digital camera. The combination technique used here is also called TeT (Single Tribrach) integration technique. Recent studies have represented that GPSSIT in GPSSIT-TSK and GPSSIT-TSU can be used to measure the details without any control points set up on the ground, especially in the cases where GPS techniques can not be used directly. When GPSSIT is used for the studies of terrestrial photogrammetry in order to determine camera perspective centre coordinates in GPS coordinate system (WGS84), which offers a global coordinate system, it provides not only an unified coordinate system even for distant objects whose images have to be taken separately, but also an advantage which is that the camera perspective centre coordinates are not any more unknown parameters in the photogrammetric adjustment since they are determined as GPSSIN. Another advantage that GPSSIT supplies is that GPSSIN can be used to measure the control points chosen on the facades of the objects in interest without depending on any point set up on the ground.

2 In this study, in order to test the usability of GPSSIT in the terrestrial photogrammetric works, photogrammetric documentation of a monument in the campus area of Selcuk university were implemented by using GPSSIT-YF technique. Keywords: GPS, GPSSIT, GPSSIT-YF, Terrestrial Photogrammetry 1. Giriş Üç boyutlu değerlendirmeye (stereo değerlendirmeye) konu olan fotogrametrik çalışmalarda elde edilen görüntülerin değerlendirilebilmeleri bu görüntülerin birbirlerine ve bunlardan oluşturulacak modelin de konu objeye uygun şekilde yöneltilmelerini gerektirir. Bu gereksinim fotogrametrik alım yönteminde genel bir gereksinim olduğu için havadan veya yerden çekilen görüntü ayrımı yapılmaksızın her iki fotogrametrik uygulama alanında da geçerliliğini korur. Günümüzde sayısal değerlendirme olanağının bilgisayar teknolojisinin gelişimine paralel olarak yaygınlaşması, değerlendirmede ışın demetleri tekniğinin kullanımı veya tercihi için uygun bir ortam oluşturmuştur. Böyle bir değerlendirme esnasında ışın demetleri yönteminin temelini oluşturan matematiksel modelde her bir görüntü için 7 parametrenin bilinmeyen olarak çözülmesi gerekmektedir. Bunlar; dönüklük parametreleri, öteleme parametreleri ve ölçek faktörü olmak üzere üç ana grupta toplanabilir. Bu parametrelerin çözümleri ise, her iki sistemde (görüntü ve obje) koordinatlarıyla bilinen ve kontrol noktaları olarak adlandırılan noktaların varlığıyla mümkün olmaktadır. Bu da havadan çekilen görüntülerde yeryüzüne, yerden çekilen görüntülerde ise obje yüzeyine homojen olarak dağıtılmış nokta tesisini (veya tespitini) ve bu noktaların yer veya obje koordinat sistemlerine göre ölçülerek koordinatlandırılmalarını gerektirmektedir (Ibrahim, 1995). Uydu bazlı konum belirleme tekniklerinin son zamanlarda fotogrametride de kullanımıyla ortaya çıkan GPS destekli havadan yapılan çekimlerde, gerek yere tesis edilen kontrol noktalarının ölçümünde, gerekse de GPS havai nirengi tekniği sayesinde blok kenarlarındaki dik uçuşlar yardımıyla yere tesisine gerek duyulan kontrol nokta sayısının sadece blok köşelerinde olmak üzere dörde kadar düşürülmesi gibi avantajlar sayesinde bu tür çalışma ve projelerde hız, ekonomi ve doğruluk noktasında büyük gelişmeler sağlanmıştır (Ackermann, 1994). Halbuki, günümüzde yürütülmekte olan yersel fotogrametrik çalışmalarda obje üzerine tesis edilmesine veya tespit edilmesine gereksinim duyulan kontrol noktalarının koordinatları, obje etrafına tesis edilen bir ölçüm ağı ile projeye uygun olarak oluşturulan lokal bir koordinat sisteminde belirlenmektedir. Klasik ölçüm tekniğinin kullanıldığı yersel fotogrametrik çalışmalarda, ölçüm ağını oluşturan ve yere tesis edilen bu noktaların koordinatları genelde klasik açı ve uzunluk ölçümlerinden yararlanılarak yapılan bir poligon hesabı aracılığıyla belirlenmekte ve koordinatları belirlenen bu noktalardan da obje üzerindeki kontrol noktalarına koordinat aktarımı gerçekleştirilmektedir. GPS`in kullanımı durumunda ise, yere tesis edilen bu noktaların koordinatlandırılmaları, klasik ölçüm teknikleri yerine GPS teknikleriyle direkt olarak daha hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Bir sonraki adımda ise, yere tesis edilmiş ve GPS yardımıyla koordinatları belirlenmiş bu noktalardan kontrol noktalarına yapılan açı/kenar ölçümleri aracılığıyla obje üzerinde tespit edilmiş kontrol noktaları da koordinatlandırılabilmektedir. Bu güne kadar vurgulanmamış olmasına rağmen, GPS bu kadarıyla dahi, küresellik avantajı sayesinde farklı yerlerde fotogrametrik olarak alımı yapılan ve bir birinden kilometrelerce uzakta olan objeler arasında bir koordinat birliğinin oluşmasına imkan sağlamış olmaktadır. Bilgi sistemlerinin çağı olan bilgi çağı ve bilgi toplumlarında, bilginin sistemleşmesinde pek çok öz nitelik verisinin üzerinde ayakta durduğu tabanın, konumsal verilerden oluşan konum veri tabanına dayandığı ve GPS`in bize bu günden sunduğu avantajlar düşünüldüğünde, gelecekte coğrafik bilgi sistemlerinin gereksinim duyduğu bu konumsal bilgiyi üretmede GPS in son derece önemli bir araç olarak kullanılacağını gözler önüne sermektedir. GPS destekli fotogrametrik alım söz konusu olduğunda, yazılım fotogrametrisi kullanılarak üretilen 3 boyutlu sayısal fotogrametrik modellerin her biri birbirinden bağımsız olarak koordinatlandırılmış olsalar dahi, GPS koordinat sisteminde oluşturulacakları için, modeller arasındaki koordinat birliği (konumsal ilişki) otomatik olarak sağlanabilmektedir. Bu avantaj; uçuş olanağı sunan, metrik üç boyutlu sanal gerçeklik modellerine zemin hazırlayacağı gibi coğrafik üç

3 boyutlu sanal gerçeklik modelleri bilgi sistemlerinin geliştirilmesine de olanak verecektir. Hatta, üretilen bu modeller tamamen sanal ortamda sayısal olarak üretilmiş olacaklarından iletişimin sağlandığı tüm ortamlarda internet aracılığıyla ulaşıma açık olabilecek ve etkileşime izin verir bir yapıda sunulabileceklerdir. 2. GPSSİT Destekli Yersel Fotogrametri Yukarıda da belirtildiği gibi GPS`in yersel fotogrametrik çalışmalardaki kullanımı ve yere tesis edilen noktalar aracılığıyla obje üzerinde tespit edilen kontrol noktalarının koordinatlandırılmaları; lokal ağı oluşturan yere tesis edilmiş bu noktalar üzerine tutulan veya kurulan bir GPS alıcısı yardımıyla, önce yerdeki bu noktaların koordinatlandırılmaları ve daha sonra da bu noktalardan obje üzerinde tespit edilmiş kontrol noktalarına klasik ölçü teknikleri yardımıyla koordinat verilmesi şeklinde yürütülmektedir. Halbuki, yere tesis edilen noktalar yerine GPSSİT (GPS Sanal İstasyon Tekniği) kapsamında GPSSİN`larının (GPS Sanal İstasyon Noktalarının) kullanılması durumunda, hem obje üzerindeki kontrol noktalarının ölçümünde kullanılan yere tesis edilmiş lokal ağ noktaları gereksizleşecek, hem de, sanal olarak havada belirlenen bu GPSSİN`ları, kamera çekim merkezi ile çakıştırılarak GPS havai nirengi benzeri, koordinatları GPS ile belirlenmiş kamera çekim merkezlerinin üretimi de sağlanabilecektir. Burada belirtildiği gibi yersel fotogrametrik çalışmalar için önerilen GPSSİT in bu amaçlı kullanımı hakkında açıklayıcı bilgilere geçmeden öncelikli olarak GPSSİT in genel esaslarına değinmek uygun olacaktır. Pratiğe uygulanma noktasında GPS sanal istasyon tekniğinin esasını, GPS anteni kurulduğunda GPS anteni faz merkezine karşılık gelen ve havada sanal olarak belirlenen GPS sanal istasyon noktalarının Tek Triblaks (üç ayak) (TeT) birleştirme yöntemiyle diğer aletlerin kullanımına sunulması oluşturur (Çorumluoğlu, 2003) (Şekil 1). Tekniğin tanıtımı, uygulanması ve uygulama sonuçlarının analizini içeren ilk çalışma akademik bir çalışma olup, bu tekniğin detay alımında kullanımını içermektedir. Konu çalışma kapsamında yürütülen GPS destekli detay alım işlemleri sırasında, açık arazilerde GPS dur-git ölçüm tekniği tercih edilirken, GPS uydularından gönderilen sinyallerin engellenme (özellikle ve sıklıkla yerleşim alanlarındaki binaların neden olduğu sinyal blokajı) gibi nedenlerle GPS alıcılarına ulaşamadığı durumlarda ise, GPS dur-git tekniğinde olduğu gibi yere nokta tesisine gereksinim duyulmaksızın detay alımının GPS destekli olarak yürütülmesine imkan veren GPSSİT in kullanımı GPSSİT-TSK ve GPSSİT- TSU detay alım yöntemleri şeklinde gerçekleştirilmiştir (Kalaycı, 2003). Bu bağlamda, adı geçen yöntemlerin matematik ve pratik uygulama esaslarının oluşturuluşu ve tanıtımının yanı sıra bir test alanında bu teknikler kullanılarak yapılan detay alımından elde edilen sonuçların analizleri de verilmektedir. Şekil 1: GPS anteninin üç ayak düzeçten çıkarılarak yerine kameranın yerleştirilmesi

4 2.1. GPSSİT Şekil 2, GPSSİT in pratiğe uyarlanma esasını oluşturan TeT birleştirme tekniği kapsamında tek üç ayak kullanılarak GPS anteni faz merkezi yardımıyla GPSSİN in belirlenişini göstermektedir. Şekil 2 den de görüleceği gibi GPS Sanal İstasyon Noktaları (GPSSİN) düzeçlenmiş üç ayak aracılığıyla belirlenen yatay düzlem üzerinde havada bir nokta olarak GPS anteni tarafından tespit edilmekte ve anten üç ayak üzerinden uzaklaştırıldıktan sonra da diğer aletlerin kullanımına koordinatları belirlenmiş sanal bir nokta olarak hazır hale getirilmektedir. Her hangi bir aletin düzeçlenmiş üç ayak üzerine yerleştirilmesi durumunda ise, konu aletin, bu alet ile yapılacak ölçümlerde (alet kamera ise fotogrametrik ölçülerde, EDM ise uzunluk ve açı ölçülerinde) referans olarak kullanılacak merkezi (EDM de aletin optik merkezi, kamerada ise kameranın çekim merkezi) GPSSİN ile çakıştırılmış olmaktadır. Bundan sonra yapılacak çalışmanın amacına uygun olarak seçilecek her bir alet ile gerçekleştirilecek ölçümler sonucunda belirlenecek tüm noktalar (ve/veya detaylar) küresel bir referans sistemi olan WGS84, GPS koordinat sisteminde koordinatlandırılmış olmaktadır. Gereksinim duyulması halinde, istenilen koordinat sistemine dönüşüm, bölgeye ait mevcut dönüşüm parametrelerinin bulunması durumunda direk bu parametrelerden yararlanılarak, aksi durumda ise her iki sistemdeki koordinatları bilinen yeter sayıda nokta kullanılarak sağlanabilmektedir. GPSSİN GPS Referans İstasyonu (Sabit Nokta) Sekil 2: GPSSİN in GPS anteni aracılığıyla belirlenmesi

5 2.2. GPSSİT-YF GPSSİT-YF nın gerçekleştirilmesinde GPS in kullanımı iki ana kategoride incelenebilir. Bunlardan, fotogrametrik çekime konu obje üzerindeki kontrol noktalarının GPSSİN lerden GPSSİT-TSU veya GPSSİT-TSK detay alım yöntemlerinden biri kullanılarak ölçümü ilk kategorideki işlemleri oluştururken, kamera çekim merkezlerinin GPSSİN lerle çakıştırılarak belirlenmesi de ikinci kategorideki işlemleri oluşturacaktadır. Birinci kategori çerçevesinde obje üzerindeki kontrol noktalarının ölçümü için kullanılan GPSSİT ile detay alım yöntemleri, detaylı bir şekilde Çorumluoğlu, 2003 ve Kalaycı, 2003 te anlatılmış olup yöntemler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin bu kaynaklara başvurmaları önerilir. Yalnız burada şu vurgulanabilir; bu kaynaklarda belirtilen çalışmada yukarıda ifade edilen her iki GPSSİT detay alım yöntemi de, arazide yükselen detayların (özellikle bina kırık noktalarının) zemindeki konumlarını belirlemek için kullanılmaktadır. Halbuki yersel fotogrametri amaçlı bir çalışmada bu iki yöntemden birinin kullanılması durumunda, ölçüme konu detaylar, objelerin yeryüzündeki izleri değil, objenin bir fiil yüzeyi üzerinde tespit edilmiş kontrol noktaları olacaktır. İkinci kategoride belirtilen kamera çekim merkezinin GPS aracılığıyla belirlenmesi ise, obje üzerindeki kontrol noktalarının ölçümünde tercih edilebilecek olan GPSSİT-TSU veya GPSSİT-TSK yöntemlerindekine benzer şekilde aynı GPSSİN in veya başka bir yerde belirlenecek olan yeni bir GPSSİN in bu kez EDM tarafından değil de kamera tarafından kullanımını içerir. Bu işlemin pratik uygulanışı ise, GPS anteni aracılığıyla konu GPSSİN nın koordinatları belirlendikten sonra, antenin düzeçli üç ayak üzerinden çıkarılması ve yerine bir adaptör parça aracılığıyla kameranın takılması şeklinde gerçekleştirilir. Bu bağlamda kullanılabilecek (ve bu çalışma kapsamında üç ayak üzerine yerleştirilen ek donanım parçasına takılıp çıkarılabilecek şekilde imal ettirilen) bir adaptör örneği şekil 3 de görülmektedir.bu şekilde kamera çekim merkezi ile GPS anteni faz merkezi çakıştırılmış veya en azından düşey yönde aynı doğrultuya getirilmiş olmaktadır. Birinci durumda kameranın çekim merkezi GPS anteni faz merkezi tarafından direkt olarak belirlenmiş olurken, ikinci durumda ise kamera çekim merkezi ile GPS anteni faz merkezi arasındaki düşey ötelemenin belirlenmesi kamera çekim merkezinin tespiti için yeterli olmaktadır. 3. Matematik Model Genelde, matematik model oluşturulurken sayısal olanaklara en uygun fotogrametrik değerlendirme imkanı sağlayan ışın demetleri ile değerlendirme yönteminin seçildiği göz önüne alınırsa; obje, kamera çekim merkezi ve görüntü noktalarının aynı doğru üzerinde olma şartının ifadesi olan doğrusallık koşulu, burada kullanılan matematik modeli yapılandıran algoritma olmaktadır (Çorumluoğlu, 1998). Bu koşul bağlamında, birbirine paralel iki düzlemden birine yakın bir noktadan geçen (ki bu ifade görüntü çekimini anlatır) ve bu iki düzlemi delen doğruların, bu noktanın iki tarafında kalan kısımlarının birbirine oranları sabittir. Fotogrametrik açıdan, buradaki noktaya kamera çekim merkezi karşılık gelirken, noktaya yakın olan düzleme de görüntü düzlemi karşılık gelir ve gerçekten de düzlemdir. Burada, yukarıdaki ifadeden farklı olarak gerçekleşen en önemli unsur, görüntüsü alınan objenin içinde bulunduğu ortamın çoğunlukla bir düzlem değil de bir uzay oluşudur. Metrik bir değerlendirmenin yapılabilmesi için de; görüntü ve obje ortamlarının her ikisinin de birer metrik sisteme oturtulmaları gerekir. Bu sistemler ise görüntü ve obje koordinat sistemleridir. GPS destekli yersel fotogrametrik çalışmalarda görüntü koordinat sistemi dijital fotogrametri görüntü koordinat sistemiyle aynı olurken, obje koordinat sistemi GPS in koordinat sistemi olan WGS84 datumuna göre belirlenmektedir. GPS koordinat sisteminde elde edilen bu koordinatlar, gerekli görülürse bir dönüşüm işlemiyle istenen bir yerel koordinat sisteminde de elde edilebilirler. Böyle bir gereksinim, GPSSİN ile kamera çekim noktası arasında düşey bir ötelemenin mevcut olması durumunda söz konusudur. Aksi halde, fotogrametrik olarak oluşturulacak sayısal model böyle bir dönüşüme gereksinim olmadan, direkt olarak GPS koordinat sisteminde belirlenebilmektedir. Bu durumda, görüntü koordinat sistemi ile objenin içinde tanımlandığı GPS koordinat sistemi arasındaki bağıntı, koordinat sistemlerinin birbirlerine paralel olmama durumları da göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki gibi yazılabilir.

6 X Y Z GPS i GPS i GPS i xij x yij y f X Y Z GPS j 0 GPS j ijr j 0 GPS j ( 1 ) Burada, [X Y Z ] T : i nolu obje noktasının GPS koordinatlarını, [X Y Z ] T : j nolu görüntüye ait kamera çekim noktasının GPS koordinatlarını, x ij ve y ij : i nolu obje noktasının j nolu görüntüdeki görüntü koordinatlarını, x o ve y o : görüntü orta noktasının (asal noktanın) görüntü koordinatlarını, ij R j f : i nolu noktanın j nolu görüntüdeki ölçek faktörünü, : j nolu görüntünün GPS koordinat sistemine göre dönüklük matrisini ve : dijital kameranın odak uzaklığını ifade etmektedir. 1 nolu eşitlikteki [X Y Z ] T ifadesi eşitliğin soluna alınır ve oluşan yeni eşitliğin her iki tarafı 1 T R j ile çarpıldıktan sonra birinci ve ikinci satır üçüncü satır ile bölünüp açık olarak yazılırsa, eşitlik; λ x ij ij r11-j (X - X ) r12-j (Y - Y ) r13-j (Z - Z ) f x 0 ( 2 ) r (X - X ) r (Y - Y ) r (Z - Z ) 31-j 32-j 33-j y ij r21-j (X - X ) r22-j (Y - Y ) r23-j (Z - Z ) f y0 ( 3 ) r (X - X ) r (Y - Y ) r (Z - Z ) 31-j 32-j 33-j şeklini alacaktır. r 11-j, r 12-j,...,r 33-j ise j nolu görüntü koordinat sistemi ile WGS84 koordinat sistemi arasındaki R T j dönüklük matrisinin elemanlarını ifade etmektedirler. Burada belirtilmesi gereken diğer bir husus ise, (X, Y, Z ) kamera çekim noktası koordinatlarının GPSSİN şeklinde belirlenmiş olmaları ve yukarıdaki eşitliklerde artık bilinmeyen parametreler olarak değil de bilinen sabit değerler olarak yer alıyor olmalarıdır. Bu durumda, eğer kamera, iç yöneltme elemanları (x o, y o, f), yani; görüntü orta noktası görüntü koordinatları ile odak uzaklığı bilinen bir kamera ise normalde her bir görüntü için toplam 7 olan bilinmeyen parametre sayısı 4 e düşmüş olmaktadır. Eğer kamera metrik olmayan bir kamera ise yani, x o, y o ve f değerleri bilinmiyorsa, böyle bir kamera ile çekilen her bir görüntüdeki bilinmeyen sayısı yine 4 iken toplam bilinmeyen sayısına sadece 3 iç yöneltme parametresi eklenerek 4n+3 (n:görüntü sayısı) bilinmeyenle çözüme gidilebilecektir. 4. Uygulama GPSSİT in yersel fotogrametri amaçlı kullanmak göstermek maksadıyla, Selçuk Üniversitesi Kampüs alanındaki Uyarı Anıtı isimli bir anıtın 4 cepheden alımı gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü Ölçme Laboratuarındaki 2 Leica SR9500 çift frekanslı GPS alıcısı ve Topcon GTS-701 Total Station aleti ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesindeki Canon Powershot G2 dijital kamerası kullanılmıştır. Sehpa üzerine kurulan GPS anteni ile yer değiştirecek olan dijital kamerayı sehpa üzerine oturtmak için fakülte atölyesinde yaptırılan bir ara aparat kullanılmıştır. Öncelikli olarak GPS anteni aracılığıyla belirlenen GPSSİN lere aynı üç ayak düzeç kullanılarak total station yerleştirilmiş ve arkasından da, anıt üzerinde tespit edilen kontrol noktalarına açı ve kenar

7 ölçümleri yapılmıştır. Daha sonra ise, bu noktaların GPS koordinatları yere herhangi bir nokta tesis edilmeksizin direkt olarak GPSSİN lerden tespit edilmiştir. Her hangi bir zorunluluk olmamasına rağmen, kontrol noktalarının ölçümü için kullanılan aynı GPSSİN lere bu sefer dijital kamera hazırlanan aparat yardımıyla yerleştirilmiş ve anıtın tüm yüzeylerinin bindirmeli görüntüleri çekilmiştir. Bir önceki cümlede de belirtildiği gibi total station için kullanılan GPSSİN lerin kamera tarafından da kullanılma zorunluluğu yoktur. Obje görüntülerinin çekiminde GPS aynı koordinat sisteminde küresel konumsal birlik olanağı sunduğundan farklı GPSSİN lerin kullanımı her zaman için mümkündür. GPSSİT tesis edilmiş nokta bağımlılığını ortadan kaldırdığı için de ayrıca böyle bir kolaylıkta sağlanmış olmaktadır. Bu çalışmada ise, obje boyutlarının küçük olması ve projenin hızlı bitirilme gereksinimi nedeniyle total station için kullanılan GPSSİN ler aynı zamanda görüntü çekimleri için de kullanılmıştır. Bu bağlamda obje etrafında 8 GPSSİN den görüntü alınmış ve bunlardan 4 tanesinde de total station ile obje üzerindeki kontrol noktaları için ölçüm yapılmıştır. 5. Sonuç Yapılan bu çalışmada GPS Sanal İstasyon Tekniği yersel fotogrametrik bir alımda kullanılmıştır. Bu sayede, obje üzerinde tespit edilen kontrol noktalarının koordinatlarının belirlenmesinde, klasik yöntemlerdeki yere tesis edilmiş nokta gereksinimi ortadan kaldırılarak GPS anteni aracılığıyla direkt olarak havada belirlenen GPS Sanal İstasyon Noktalarından yararlanılmıştır. Bu ise yapılacak büyük çaplı projelerde tüm alımların küresel bir koordinat sisteminde belirlenmesine imkan tanımanın yanı sıra, ölçümleri yere tesis gerektiren nokta bağımlılığından kurtararak yapılan projelerde önemli bir maliyet kalemini oluşturan bu işlemi ortadan kaldırarak büyük bir tasarruf sağlamış ve aynı zamanda projedeki iş gücü gereksinimini azaltarak proje hızını arttırmıştır. Teknik yere tesis edilmiş noktalardan bağımsız olarak ve sadece GPSSİN leri kullanarak çalıştığı için bu noktaların seçiminde son derece esnektir. Her zaman için istenilen en uygun GPSSİN mevkii seçmek veya gerekiyorsa rahatlıkla değiştirmek mümkündür. Bu esneklik ve rahatlık kamera çekim merkezinin belirlenmesinde kullanılan GPSSİN lerin seçiminde de kendini göstermektedir. Bu sayede, istenilen ve en uygun görüş veren mevkiden çekim yapmak (üstelik kamera çekim merkezinin koordinatları küresel bir koordinat sisteminde belirlenmiş olarak) mümkün olabilmektedir. Bu ise farklı mekanlarda fotogrametrik olarak alımı yapılmış objelerin aynı bir koordinat sisteminde modellenmelerine imkan tanımanın yanı sıra bunlarla alakalı olarak meydana getirilecek bilgi sistemlerine de uygun bir ortam sağlanmış olacaktır. Bunun da ötesinde küresel bir bütünlük içerisinde oldukları için üç boyutlu arazi modelleri üzerine oturtulmaları durumunda ise üç boyutlu sanal gerçeklik animasyonlarının oluşturulması da mümkün olacaktır. Kaynaklar ACKERMANN, F., 1994, Practical experience with GPS supported aerial triangulation, Photogrammetric Record, Vol. 14(84), pp ÇORUMLUOĞLU, Ö., 1998, GPS Aerotriangulation In Observation Space, Ph. D. Thesis, University of Newcastle Upon Tyne, England, 233 pp. ÇORUMLUOĞLU, Ö., CEYLAN, A., KALAYCI, İ., 2003, GPS Serbest İstasyon Tekniği (GPSSİT) İle Kutupsal Detay Alım Yöntemi, Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, sayı 88. IBRAHIM, A. M., 1995, Reliability analysis of combined GPS-aerial triangulation system, PhD Thesis, University of Newcastle Upon Tyne, UK KALAYCI, İ., 2003, GPS Destekli Detay Alımında Yeni Bir Teknik (GPSSİT) in Uygulanabilirliğinin Araştırılması, Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enst., Konya, 125 sayfa.

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME BİLGİSİ II Poligon İstikşafı ve Yerüstü Tesisleri, Poligon Ölçüsü ve Türleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF120 ÖLÇME BİLGİSİ II DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz

Detaylı

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme)

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) FOTOGRAMETRİ FOTOGRAMETRİ Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) Buna göre ışık yardımı ile ölçme (çizim yapabilme)

Detaylı

GPS Serbest İstasyon Tekniği (GPSSİT) ile Detay Alım Yöntemleri ve Uygulama Sonuçları

GPS Serbest İstasyon Tekniği (GPSSİT) ile Detay Alım Yöntemleri ve Uygulama Sonuçları GPS Serbest İstasyon Tekniği (GPSSİT ile Detay Alım Yöntemleri ve Uygulama Sonuçları İbrahim Kalaycı, Ayhan Ceylan, Özşen Çorumluoğlu Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

GPS/INS Destekli Havai Nirengi

GPS/INS Destekli Havai Nirengi GPS/INS Destekli Havai Nirengi GPS/INS (IMU) destekli hava nirengide izdüşüm merkezi koordinatları (WGS84) ve dönüklükler direk ölçülür. İzdüşüm merkezi koordinatları kinematik GPS ile ölçülür. GPS ile

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ I GEOMETRİK ve MATEMATİK TEMELLER Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

Fotogrametride işlem adımları

Fotogrametride işlem adımları Fotogrametride işlem adımları Uçuş planının hazırlanması Arazide yer kontrol noktalarının tesisi Resim çekimi Değerlendirme Analitik değerlendirme Dijital değerlendirme Değerlendirme Analog değerlendirme

Detaylı

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava Kameralarının Sağlayacağı Faydalar.7 Pramit Oluşturma.10 Kolon

Detaylı

Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller. Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. JDF329 Fotogrametri I Ders Notu

Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller. Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. JDF329 Fotogrametri I Ders Notu FOTOGRAMETRİ I Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi İzdüşüm merkezi(o):

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ I GEOMETRİK ve MATEMATİK TEMELLER Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA DIŞ CEPHE GİYDİRMEYE YÖNELİK RÖLÖVE ÇALIŞMALARI SURVEY STUDIES FOR OUTSIDE FACING ON STEEL CONSTRUCTIONS

ÇELİK YAPILARDA DIŞ CEPHE GİYDİRMEYE YÖNELİK RÖLÖVE ÇALIŞMALARI SURVEY STUDIES FOR OUTSIDE FACING ON STEEL CONSTRUCTIONS ÇELİK YAPILARDA DIŞ CEPHE GİYDİRMEYE YÖNELİK RÖLÖVE ÇALIŞMALARI S. DEMİR 1, H. ERKAYA 2, R. G. HOŞBAŞ 2 1 İmge Harita İnşaat Turizm Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul, info@imgeharita.com 2 Yıldız Teknik

Detaylı

Research On Using a Mobile Terrestrial Photogrammetric Mapping System For The Determination Of Object Volumes

Research On Using a Mobile Terrestrial Photogrammetric Mapping System For The Determination Of Object Volumes Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2012 (1-6) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 4, No: 3, 2012 (1-6) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ Naci YASTIKLI a, Hüseyin BAYRAKTAR b a Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Haritacılık Bilim Tarihi

Haritacılık Bilim Tarihi Haritacılık Bilim Tarihi Tanışma - Giriş, Tanım ve Kavramlar - 1 Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF901 Haritacılık Bilim Tarihi Sunu 1 http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz

Detaylı

HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI

HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI M. Yakar

Detaylı

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Data Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN 1 Veri toplama -Yersel Yöntemler Optik kamera ve lazer tarayıcılı ölçme robotu Kameradan gerçek zamanlı veri Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 4. HAFTA KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE HARİTA PROJEKSİYONLARI Coğrafi Koordinat Sistemi Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem

Detaylı

JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON

JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON Yrd. Doç. Dr. HÜSEYİN KEMALDERE Jeodezik Noktaların Sınıflandırması (BÖHHBÜY-Md:8) Noktaların sınıflandırılması aşağıdaki şekildedir: a) Uzay ve uydu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK NİRENGİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/ İÇERİK Giriş Yer Kontrol Noktaları

Detaylı

HAVA FOTOĞRAFLARININ YÖNELTİLMESİNDE GPS/IMU İLE DOĞRUDAN COĞRAFİ KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI

HAVA FOTOĞRAFLARININ YÖNELTİLMESİNDE GPS/IMU İLE DOĞRUDAN COĞRAFİ KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI HAVA FOTOĞRAFLARININ YÖNELTİLMESİNDE GPS/IMU İLE DOĞRUDAN COĞRAFİ KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI A.C. Kiracı, A.Yılmaz, O. Eker, H.H.Maraş L.İşcan Harita Genel Komutanlığı, Fotogrametri Dairesi,

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Teknik Sempozyumu TUFUAB

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Teknik Sempozyumu TUFUAB TUFUAB Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Teknik Sempozyumu Fotogrametri ve Uzaktan Algılamada Güncel Gelişmeler 5-7 Haziran 2007 İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Kültür ve Sanat Birliği

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAHASININ İNSANSIZ HAVA ARACI YARDIMI İLE TRUE ORTOFOTO VE HALİHAZIR HARİTASININ YAPIMI

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAHASININ İNSANSIZ HAVA ARACI YARDIMI İLE TRUE ORTOFOTO VE HALİHAZIR HARİTASININ YAPIMI İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAHASININ İNSANSIZ HAVA ARACI YARDIMI İLE TRUE ORTOFOTO VE HALİHAZIR HARİTASININ YAPIMI B. GENÇ 1, Ö. GÖKDAŞ 2, G.TAFTALI 3, S. EROĞLU 4 1 İSKİ, Harita İşleri Şube Müdürlüğü, İstanbul,

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak DÜŞEY MESAFELERİN YÜKSEKLİKLERİN

Detaylı

Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras)

Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras) Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras) Klasik fotogrametrik görüntü alımındaki değişim, dijital kameraların gelişimi ile sağlanmaktadır. Dijital görüntü, analog görüntü ile kıyaslandığında önemli

Detaylı

Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller. Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. JDF329 Fotogrametri I Ders Notu

Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller. Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. JDF329 Fotogrametri I Ders Notu FOTOGRAMETRİ I Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi İçerik Tanımlar

Detaylı

Koordinat Dönüşümleri (V )

Koordinat Dönüşümleri (V ) KOORDİNAT DÖNÜŞÜMLERİ ve FARKLI KOORDİNAT SİSTEMLERİ İLE ÇALIŞMA FieldGenius ile birden fazla koordinat sistemi arasında geçiş yaparak çalışmak mümkündür. Yaygın olarak kullanılan masaüstü harita ve CAD

Detaylı

LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ. Yersel Lazer Tarayıcı Hakkında Genel Bilgi

LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ. Yersel Lazer Tarayıcı Hakkında Genel Bilgi LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ LIDAR (Light Detection and Ranging) bir hava taşıtı ya da yersel tarayıcılar tarafından elde edilir. Bazı uygulamalarda sayısal kamera görüntüleri ile birlikte

Detaylı

THE EFFECT TO GEOREFERENCING ACCURACY OF CONTROL TARGETS IN TERRESTRIAL LASER SCANNING APPLICATIONS

THE EFFECT TO GEOREFERENCING ACCURACY OF CONTROL TARGETS IN TERRESTRIAL LASER SCANNING APPLICATIONS YERSEL LAZER TARAMA UYGULAMALARINDA KONTROL HEDEFLERİNİN KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNA ETKİSİ K. GÜMÜŞ 1, H.ERKAYA 2 1 Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim

Detaylı

UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI

UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI Gözlem noktasına baglı yöntemler: Yerden uyduya Uydudan yer noktasına Uydudan uyduya Ölçünün cinsine baglı yöntemler: Dogrultu ölçmeleri (geometrik yöntem) Çift

Detaylı

GPS ile Detay Alımında GPSSİT in Yeri ve Uygulama Sonuçları. GPSSİT in Detail Measurement by GPS and Application Results

GPS ile Detay Alımında GPSSİT in Yeri ve Uygulama Sonuçları. GPSSİT in Detail Measurement by GPS and Application Results GS ile Detay Alımında GSSİT in Yeri ve Uygulama Sonuçları İ.KALAYCI, Ö.ÇORUMLUOĞLU, A.CEYLAN Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. 4031 Kampüs/Konya, ikalayci@selcuk.edu.tr

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

5 İki Boyutlu Algılayıcılar

5 İki Boyutlu Algılayıcılar 65 5 İki Boyutlu Algılayıcılar 5.1 CCD Satır Kameralar Ölçülecek büyüklük, örneğin bir telin çapı, objeye uygun bir projeksiyon ile CCD satırının ışığa duyarlı elemanı üzerine düşürülerek ölçüm yapılır.

Detaylı

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97).

olmak üzere 4 ayrı kütükte toplanan günlük GPS ölçüleri, baz vektörlerinin hesabı için bilgisayara aktarılmıştır (Ersoy.97). 1-) GPS Ölçülerinin Yapılması Ölçülerin yapılacağı tarihlerde kısa bir süre gözlem yapılarak uydu efemerisi güncelleştirilmiştir. Bunun sonunda ölçü yapılacak bölgenin yaklaşık koordinatlarına göre, bir

Detaylı

TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ FOTOGRAMETRİDE ALGILAMA SİSTEMLERİ, ÖZELLİKLERİ ve SAĞLADIKLARI VERİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF345 TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

INSTALLATION AND 3D POSITIONING OF WALL CONTROL POINTS IN URBAN AREAS

INSTALLATION AND 3D POSITIONING OF WALL CONTROL POINTS IN URBAN AREAS KENT İÇİ ÇALIŞMALARDA DUVAR POLİGONU TESİSİ VE 3 BOYUTLU KONUMLANDIRILMASI İ. KALAYCI, Ö. ÇORUMLUOĞLU, C. İNAL Selçuk Ün. Müh.Mim.Fak. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl. Özet Ülkemizde genellikle kent içi

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA Yrd.Doç.Dr. Aziz ŞiŞMAN 1 ÜNITE: 1 CBS DE VERI TEMINI Yrd.Doç.Dr. Aziz ŞiŞMAN İçindekiler 4.1. CBS DE VERİ TEMİNİ...

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

CALIBRATION OF MOBILE TERRESTRIAL PHOTOGRAMMETRIC SURVEYING SYSTEM

CALIBRATION OF MOBILE TERRESTRIAL PHOTOGRAMMETRIC SURVEYING SYSTEM Hareketli Yersel Fotogrametrik Ölçme Sisteminin Kalibrasyonu HAREKETLİ YERSEL FOTOGRAMETRİK ÖLÇME SİSTEMİNİN KALİBRASYONU Ġ. ASRĠ 1, Ö. ÇORUMLUOĞLU 2, Ġ. KALAYCI 3 1 Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

TANITIM VE TURİZM AMAÇLI 3B MODEL DESTEKLİ TARİHİ MEKÂNLAR BİLGİ 1. GİRİŞ

TANITIM VE TURİZM AMAÇLI 3B MODEL DESTEKLİ TARİHİ MEKÂNLAR BİLGİ 1. GİRİŞ TANITIM VE TURİZM AMAÇLI 3B MODEL DESTEKLİ TARİHİ MEKÂNLAR BİLGİ SİSTEMİSTEMİ İbrahim ASRİ Hacettepe Üniversitesi Ömür ESEN, Özşen ÇORUMLUOĞLU, İbrahim KALAYCI, Güngör KARAUĞUZ Selçuk Üniversitesi 1. GİRİŞ

Detaylı

TAKEOMETRİ GENEL BİLGİLER

TAKEOMETRİ GENEL BİLGİLER TAKEOMETRİ GENEL BİLGİLER Optik olarak yatay uzunlukların ve yükseklik farklarının klasik teodolit ve mira kullanılarak bulunması yöntemine takeometri adı verilmektedir. Takeometrik yöntemde amaç, bir

Detaylı

3D INFORMATION EXTRACTION FROM DIGITAL AERIAL IMAGES WITH COMPUTER VISION AND PHOTOGRAMMETRIC SPACE INTERSECTION

3D INFORMATION EXTRACTION FROM DIGITAL AERIAL IMAGES WITH COMPUTER VISION AND PHOTOGRAMMETRIC SPACE INTERSECTION DİJİTAL HAVA FOTOĞRAFLARINDAN BİLGİSAYARLA GÖRME VE UZAY ÖNDEN KESTİRME İLE 3B BİLGİ ÇIKARIMI S. ÖZDEMİR 1, F. KARSLI 2, H. ACAR 2, M. DİHKAN 2 1 Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

Dijital Fotogrametri

Dijital Fotogrametri Dijital Fotogrametri 2016-2017, Bahar YY Fevzi Karslı (Prof. Dr.) Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 20 Mart 2017 Pazartesi Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, kavramlar,

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Kavramları_Ders#4 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ Çevre Düzeni Planı: Ülke ve

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili FOTOGRAMETRİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ II GİRİŞ ve HATIRLATMA Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/ DERSİN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ I TANIM ve KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/ DERSİN

Detaylı

Doç. Dr. Bahadır ERGÜN MİM 466

Doç. Dr. Bahadır ERGÜN MİM 466 MİMARİ FOTOGRAMETRİ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - TEK RESİM DEĞERLENDİRMESİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

Yükseklik Ölçme (Nivelman) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yükseklik Ölçme (Nivelman) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yükseklik Ölçme (Nivelman) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yükseklik Ölçümü Arazide, yerleri belli olan noktaların deviz seviyesine göre yüksekliklerinin belirlenmesi işlemidir. Noktalar arasındaki yükseklik

Detaylı

Bilgisayarla Fotogrametrik Görme

Bilgisayarla Fotogrametrik Görme Bilgisayarla Fotogrametrik Görme Dijital Görüntü ve Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa DİHKAN 1 Dijital görüntü ve özellikleri Siyah-beyaz resimler için değer elemanları 0-255 arasındadır. 256 farklı durum

Detaylı

AFYON GEDİK AHMET PAŞA (İMARET) CAMİSİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ

AFYON GEDİK AHMET PAŞA (İMARET) CAMİSİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ AFYON GEDİK AHMET PAŞA (İMARET) CAMİSİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ M.Uysal a, A.S.Toprak b, N.Polat a a Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

Detaylı

COMPARISION OF CLASSIC RTK, NETWORK RTK AND TOTAL STATION TECHNIQUES IN DETERMINATION OF POINT POSITIONS

COMPARISION OF CLASSIC RTK, NETWORK RTK AND TOTAL STATION TECHNIQUES IN DETERMINATION OF POINT POSITIONS NOKTA KONUMLARININ BELİRLENMESİNDE KLASİK RTK, AĞ RTK VE TOTAL STATION TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI S.BULBUL 1, C.İNAL 1, Ö.YILDIRIM 2 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Müh. Bölümü,Ölçme

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

Sayısal Ve Analog Hava Kameralarının Geometrik Potansiyellerinin Fotogrametrik Açıdan İrdelenmesi

Sayısal Ve Analog Hava Kameralarının Geometrik Potansiyellerinin Fotogrametrik Açıdan İrdelenmesi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 2, No: 2, 2010 (1-11) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 2, No: 2, 2010 (1-11) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

Hava Fotogrametrisi ve Jeodezik Yöntemler ile Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi: Erzurum Aksu Köyü Örneği

Hava Fotogrametrisi ve Jeodezik Yöntemler ile Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi: Erzurum Aksu Köyü Örneği TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 3-6 Mayıs 2017, Ankara. Hava Fotogrametrisi ve Jeodezik Yöntemler ile Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi: Erzurum

Detaylı

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

DİJİTAL FOTOGRAMETRİ. KTÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Eminnur Ayhan

DİJİTAL FOTOGRAMETRİ. KTÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Eminnur Ayhan DİJİTAL FOTOGRAMETRİ KTÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Eminnur Ayhan Dijital Fotogrametrideki (Raster) Koordinat Sistemleri 1. Piksel koordinat sistemi 2. Görüntü koordinat

Detaylı

Açı Ölçümü. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Açı Ölçümü. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Açı Ölçümü Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Açı Nedir? İki doğru arasındaki, doğrultu farkına açı adı verilir. Açılar, teodolit veya takeometre ile yapılır. Teodolit sadece açı ölçmede kullanılır iken, takeometreler

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS HİZMET İÇİ EĞİTİM MART 2015 İSTANBUL TAPU VE KADASTRO II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SUNUM PLANI 1- Jeodezi 2- Koordinat sistemleri 3- GNSS 3 JEODEZİ Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ ZONGULDAK MYO MİMARLIK VE ŞEHİR PL. BÖL. HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI ZHK 117 TEMEL HUKUK DERSİ NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ ZONGULDAK MYO MİMARLIK VE ŞEHİR PL. BÖL. HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI ZHK 117 TEMEL HUKUK DERSİ NOTLARI TEMEL HUKUK TANIŞMA TANIM ve KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ ZONGULDAK MYO MİMARLIK VE ŞEHİR PL. BÖL. HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI ZHK 117 TEMEL HUKUK DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

Fotogrametriye Giriş

Fotogrametriye Giriş ye Giriş 2013-2014, BAHAR YY Fevzi Karslı (Doç. Dr.) Harita Mühendisliği Bölümü 23 Mart 2014 Pazar Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, kavramlar, kaynaklar. 2. Hafta nin tanımı ve uygulama

Detaylı

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA FOTOYORUMLAMA VE UZAKTAN ALGILAMA (Photointerpretation and Remote Sensing) 1 Ders İçeriği Hava fotoğrafının tanımı Fotogrametrinin geometrik ilkeleri Fotogrametride fotoğrafik temel ilkeler Stereoskopik

Detaylı

Fotogrametriye Giriş

Fotogrametriye Giriş Fotogrametriye Giriş 2014-2015, Bahar YY Fevzi Karslı (Doç. Dr.) Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 7 Mart 2015 Cumartesi Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, kavramlar,

Detaylı

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS KİNEMATİK PPP VE POST PROCESS KİNEMATİK YÖNTEMLERİNİN KIRSAL VE MESKUN ALANLARDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI A. CEYLAN 1, C.Ö. YİGİT 2, S. ALÇAY 1, B. N. ÖZDEMİR 1 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendsilik

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) VE UÇAK PLATFORMLARINDAN ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜLERİN ORTOFOTO ÜRETİMİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) VE UÇAK PLATFORMLARINDAN ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜLERİN ORTOFOTO ÜRETİMİNDE KARŞILAŞTIRILMASI İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) VE UÇAK PLATFORMLARINDAN ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜLERİN ORTOFOTO ÜRETİMİNDE KARŞILAŞTIRILMASI E. Ayyıldız*, L. Özmüş*, F. Ç. Açar, H. Tuna*, E. Özer*, B. Erkek*, S. Bakıcı* * Tapu ve

Detaylı

Dijital Fotogrametri ve 3B Modelleme

Dijital Fotogrametri ve 3B Modelleme Dijital Fotogrametri ve 3B Modelleme Ders Notları, 2013 Doç. Dr. Fevzi Karslı Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 07 Ekim 2013 Pazartesi 1 Ders Planı ve İçeriği Dijital Fotog. ve 3B Mod.

Detaylı

KESİTLERİN ÇIKARILMASI

KESİTLERİN ÇIKARILMASI KESİTLERİN ÇIKARILMASI Karayolu, demiryolu, kanal, yüksek gerilim hattı gibi inşaat işlerinde projelerin hazırlanması, toprak hacminin bulunması amacı ile boyuna ve enine kesitlere ihtiyaç vardır. Boyuna

Detaylı

Fotogrametrinin Optik ve Matematik Temelleri

Fotogrametrinin Optik ve Matematik Temelleri Fotogrametrinin Optik ve Matematik Temelleri Resim düzlemi O : İzdüşüm (projeksiyon ) merkezi P : Arazi noktası H : Asal nokta N : Nadir noktası c : Asal uzaklık H OH : Asal eksen (Alım ekseni) P OP :

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU Doç. Dr. Aydın ÖZDEMİR Araş. Gör. Pelin ŞAHİN KÖRMEÇLİ 1 PROJE APLİKASYONU NEDİR? Yapılan imar planlarını, yapı

Detaylı

Öğretim Üyesi. Topoğrafya İnşaat Mühendisliği

Öğretim Üyesi. Topoğrafya İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Mehmet Zeki COŞKUN Y. Doç. Dr. İnşaat Fak., Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Ölçme Tekniği Anabilim Dalı (212) 285-6573 coskunmeh@itu.edu.tr http://atlas.cc.itu.edu.tr/~coskun Adres Öğrenci görüşme

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Fotogrametri eski Yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden Eski Yunancadan bati dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık)

Detaylı

1999 yılı sonundan itibaren 1/25.000 ölçekli harita üretimi sayısal olarak yapılmaya başlanmıştır.

1999 yılı sonundan itibaren 1/25.000 ölçekli harita üretimi sayısal olarak yapılmaya başlanmıştır. Kartografya Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri 1. Fotogrametri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, yurt içi 1/25.000 ölçekli ve yurt dışı 1/50.000 ölçekli sayısal verilerin, kartografik düzenlemeleri

Detaylı

YÜKSEKLİK ÖLÇÜMÜ. Ölçme Bilgisi Ders Notları

YÜKSEKLİK ÖLÇÜMÜ. Ölçme Bilgisi Ders Notları YÜKSEKLİK ÖLÇÜMÜ Yeryüzündeki herhangi bir noktanın sakin deniz yüzeyi üzerinde (geoitten itibaren) çekül doğrultusundaki en kısa mesafesine yükseklik denir. Yükseklik ölçümü; belirli noktalar arasındaki

Detaylı

SULTANHANI KERVANSARAYI FOTOGRAMETRİK RÖLÖVE ALIMI VE ÜÇ BOYUTLU MODELLEME ÇALIŞMASI

SULTANHANI KERVANSARAYI FOTOGRAMETRİK RÖLÖVE ALIMI VE ÜÇ BOYUTLU MODELLEME ÇALIŞMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara SULTANHANI KERVANSARAYI FOTOGRAMETRİK RÖLÖVE ALIMI VE ÜÇ BOYUTLU MODELLEME ÇALIŞMASI

Detaylı

FOTOGRAMETRĐK NĐRENGĐ VE GPS/IMU ĐLE DOĞRUDAN COĞRAFĐ KONUMLANDIRMA TEST SONUÇLARI

FOTOGRAMETRĐK NĐRENGĐ VE GPS/IMU ĐLE DOĞRUDAN COĞRAFĐ KONUMLANDIRMA TEST SONUÇLARI FOTOGRAMETRĐK NĐRENGĐ VE GPS/IMU ĐLE DOĞRUDAN COĞRAFĐ KONUMLANDIRMA TEST SONUÇLARI A.C. Kiracı a, O. Eker a, L.Đşcan a, A.Akabalı a a Harita Genel Komutanlığı, Fotogrametri Dairesi, Dikimevi Ankara, Türkiye

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

AKSARAY SULTANHANI'NIN YERSEL FOTOGRAMETRİK YÖNTEM İLE MODELLENMESİ VE NOKTA KONUM HASSASİYET ARAŞTIRMASI

AKSARAY SULTANHANI'NIN YERSEL FOTOGRAMETRİK YÖNTEM İLE MODELLENMESİ VE NOKTA KONUM HASSASİYET ARAŞTIRMASI AKSARAY SULTANHANI'NIN YERSEL FOTOGRAMETRİK YÖNTEM İLE MODELLENMESİ VE NOKTA KONUM HASSASİYET ARAŞTIRMASI M. Yakar a, A. Ulvi b,, O.Orhan c, Ö.Mutluoğlu d,, M.Kök c a Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Ormancılıkta Uzaktan Algılama. 4.Hafta (02-06 Mart 2015)

Ormancılıkta Uzaktan Algılama. 4.Hafta (02-06 Mart 2015) Ormancılıkta Uzaktan Algılama 4.Hafta (02-06 Mart 2015) Hava fotoğrafı; yeryüzü özelliklerinin kuşbakışı görüntüsüdür. Hava fotoğrafları, yersel fotoğraf çekim tekniğinde olduğu gibi ait oldukları objeleri

Detaylı

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ YÖNTEM İbrahim KALAYCI, Ayhan

Detaylı

Bağıl Konum Belirleme. GPS ile Konum Belirleme

Bağıl Konum Belirleme. GPS ile Konum Belirleme Mutlak Konum Belirleme Bağıl Konum Belirleme GPS ile Konum Belirleme büroda değerlendirme (post-prosessing) gerçek zamanlı (real-time) statik hızlı statik kinematik DGPS (kod) gerçek zamanlı kinematik

Detaylı

FOTOGRAMETRİK YÖNTEM KULLANILARAK KÖPRÜ DEFORMASYONLARININ BELİRLENMESİ

FOTOGRAMETRİK YÖNTEM KULLANILARAK KÖPRÜ DEFORMASYONLARININ BELİRLENMESİ FOTOGRAMETRİK YÖNTEM KULLANILARAK KÖPRÜ DEFORMASYONLARININ BELİRLENMESİ Levent TAŞÇI Özet Fırat Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri (Geomatik) Mühendisliği Bölümü 23279 ELAZIĞ TÜRKİYE ltasci@firat.edu.tr

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ

ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 5.Hafta ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ Genel bir deyişle herhangi bir arazi parçasının şeklini ve büyüklüğünü belirtecek planın çıkarılabilmesi için gereken

Detaylı

YERSEL FOTOGRAMETRİK YÖNTEM İLE YERSEL LAZER TARAMANIN KARŞILAŞTIRILMASI VE DOĞRULUK ANALİZİ

YERSEL FOTOGRAMETRİK YÖNTEM İLE YERSEL LAZER TARAMANIN KARŞILAŞTIRILMASI VE DOĞRULUK ANALİZİ 222 [1274] YERSEL FOTOGRAMETRİK YÖNTEM İLE YERSEL LAZER TARAMANIN KARŞILAŞTIRILMASI VE DOĞRULUK ANALİZİ Muhammed Enes ATİK 1, Sabri ÜNLÜER 1, Zaide DURAN 2, Mehmet Furkan ÇELİK 3 1 İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Sahip oldukları mevcut arazilerini, -Taleplere, -İhtiyaçlara ve -Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yasalar ve kurumsal düzenlemelerle yönetirler.

Sahip oldukları mevcut arazilerini, -Taleplere, -İhtiyaçlara ve -Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yasalar ve kurumsal düzenlemelerle yönetirler. Eğik Resim Fotogrametrisi ve Arazi Yönetiminde Kullanım Alanları Nisan / 2015 1 / 43 Sunum İçeriği 1. Arazi Yönetimi 2. Eğik Resim Fotogrametrisi 3. Eğik Resim Fotogrametrisinin Arazi Yönetiminde Kulanım

Detaylı

Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri

Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri Eminnur AYHAN* 1. Giriş Fotogrametrik nirengi çeşitli ölçütlere göre sınıflandırılabilir. Bu ölçütler dengelemede kullanılan

Detaylı

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim Dalı MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl D U L K Kredi 2 0 2 3 ECTS 2 0 2 3 UYGULAMA-1 ELEKTRONİK ALETLERİN KALİBRASYONU

Detaylı

ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI. Ders Koordinatörü: Prof.Dr.

ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI. Ders Koordinatörü: Prof.Dr. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI ÖLÇME UYGULAMASI YÖNERGESİ Ders Koordinatörü: Prof.Dr. Engin GÜLAL 2015-2016 Güz Yarıyılı GRUP BİLGİLERİ Grup No Kapasite

Detaylı

4. Hafta. Y. Doç. Dr. Himmet KARAMAN

4. Hafta. Y. Doç. Dr. Himmet KARAMAN 4. Hafta Y. Doç. Dr. Himmet KARAMAN Ders Konusu 4. Tünel İnşaatlarındaki Jeodezik Ölçmeler ve Tünel Aplikasyonları 2 Kaynaklar Madencilik Ölçmeleri Özgen, M.G., Tekin, E. İstanbul, İTÜ, 1986 Yeraltı Ölçmeleri

Detaylı

LASER TOTAL STATİON ALETİNİN RÖLÖVE ALIMINDA KULLANIMI USING TOTAL STATIONS IN HISTORICAL BUILDING SURVEYING

LASER TOTAL STATİON ALETİNİN RÖLÖVE ALIMINDA KULLANIMI USING TOTAL STATIONS IN HISTORICAL BUILDING SURVEYING LASER TOTAL STATİON ALETİNİN RÖLÖVE ALIMINDA KULLANIMI N. Ersoy a, G. Akdeniz b, İ. Çetin a, E. Güler b a YTÜ, Harita Müh. Böl., Esenler, Istanbul, Türkiye ersoy,icetin@yildiz.edu.tr b YTÜ, Mimarlık Böl.,Yıldız-Beşiktaş,

Detaylı