Ak ll binalar. Pazar büyüyor. Yeflil, alt na dönüflünce

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ak ll binalar. Pazar büyüyor. Yeflil, alt na dönüflünce"

Transkript

1 Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Mart Pazar büyüyor Siemens ak ll ev teknolojileri alan nda anahtar teslim çözümlerle pazar büyütüyor. Yeflil, alt na dönüflünce Teknoloji sayesinde art k oteller ve ofis kompleksleri gibi büyük binalar, daha çevreci koflullarda faaliyet gösterebiliyorlar. Ak ll binalar Gelece in binalar ileri otomasyon teknolojileri sayesinde hem güvenli, hem konforlu hem de çevre dostu olacak.

2 2 GELECEK&TRENDLER E d i t ö r Gelece i yaflamaya bafllad k m? M. Rauf Atefl Çocuklu umuzda gelece e yönelik her fley ilgimizi çekerdi. Televizyondaki gelecekle ilgili dizi ve filmlere bay l rd k. Uzay Yolu nun fütüristik, gerçek d fl kurgusu hepimizi büyülerdi. Bu tip teknolojilerin bir gün gelece ini düflünmek bile o yafllarda olanaks z hale gelirdi. Sonra onlar n bir bölümü gerçek haline geldi, ard ndan yeni gelecek senaryolar bafllad. Bu kez de gazetecilik yap yordum. Bunlar n baz lar n dergilerimizde, yaz lar m zda kulland k. Bir bölümünü yay nlarken, 2000 y l senaryolar, 2005 de dijital ev gibi bafll klar att k l y llar n Capital ine bakt mda, bu gibi öngörülerin bugün tamamen gerçekleflti ini görüyorum. Gelecek, asl nda geldi. Bir dönem uzak olas l k görünen ürün ve hizmetleri kullanmaya bafllad k. Gelecek&Trendler dergisinin bu say s n o aç dan çok etkileyici ve anlaml buldum. Çünkü, yaflad m z gelecek ve gerçek gelecek bir araya gelmifl. Siemens uzmanlar ve araflt rma laboratuarlar ndan ç kan teknolojiler, Ak ll Evler alan nda nelerin hayata geçti ini, nelerin yak n gelecekte gerçekleflece ini aç kça ortaya koyuyor. Gerçekten çok etkileyici kavramlar ve teknolojiler var. Ben okudu um bölümlerden birkaç etkileyici bafll -saptamay buraya ç kard m. Lütfen bir okuyun: 2010 itibariyle radyo dalgalar teknolojisi bina otomasyonunda temel çözüm tekniklerinden biri olacak. Evimizin içinden veri otoban geçecek. Gelecekte gigaset telefonlar m zla kap m z n önündeki insanlarla bile konuflma f rsat bulaca z. Bir tablet PC kullanarak, evdeki hemen hemen her ev eflyas n n fonksiyonlar n kontrol edebilece iz. Gelecek&Trendler dergisini bu birkaç cümle ile anlatmak mümkün de il. Haks zl k etmifl oluruz. En iyisi dergideki özel araflt rma, analiz ve söyleflileri kendinizin okumas Okuduktan sonra da öneri ve elefltirilerinizi bizimle paylaflman z Böylece daha iyisini yapma flans m z artacak. Gelecek ay görüflmek üzere Sayg lar m zla

3 çindekiler Yeflil, alt na dönüflünce...4 Havaalanlar nda enerji tasarrufu...6 Milleniumpark teknolojiyi seçti...8 Siemens Ak ll Ev pazar n büyütüyor...10 Kap lar açabilen telefonlar...13 Binalarda alternatif enerji kullan m...16 Siemens in yeflil yüzme havuzuna ödül...18 Yay nc Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi Murahhas Üye (CEO) Mehmet Y. Y lmaz Yay n Direktörü (Sorumlu) M. Rauf Atefl Yay n Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük Yaz iflleri Müdürü Ebru F rat Haber Müdürü Hande Demirel Süzer Görsel Yönetmen A. Bertu Pat r Yay n Kurulu (Alfabetik s rayla) M. Rauf Atefl, Özlem Aksoy, Hande Demirel Süzer, Hüseyin Gelis, Sibel Hür, Sedef Seçkin Marka Müdürü Gökçe Aykaç Ankara dari Temsilcisi Erdal pekeflen Tel: zmir Temsilcisi Ziynet Attila Tel: Yay n Türü Yerel, süreli, ayl k Bask APA Uniprint Bas m Sanayi ve Ticaret A.fi Ömerli Köyü Mevkii Had mköy- STANBUL Tel: Da t m Yaysat A.fi. Tel: Yönetim Genel Yay n Koordinatörü Yeflim Denizel Tüzel Kifli Temsilcisi Murat Köksal Sat fl Direktörü Orhan Taªk n Finans Direktörü Didem Kurucu Üretim Direktörü Servet Kavaso lu Reklam Grup Baflkan Cem M. Baflar Grup Baflkan Yard mc s Funda Baykal Sat fl Müdürü Özlem Güner Atefl, Emel Sönmez Teknik Müdür Nusret K r ml o lu Sat fl Temsilcileri Deniz Küçükhüseyin, Erman leri Tel: (3 hat) Faks: Rezervasyon Tel: Faks: Ankara Reklam Tel: zmir Reklam Tel: Hedef Sayfalar Tel: Faks: Maya Akar Center, Kat: 7 Büyükdere Cad. No: Esentepe/ STANBUL c Hürriyet Medya Towers Güneflli- STANBUL Tel Faks Capital Dergisi Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Capital Dergisi nin isim ve yay n hakk Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi ye aittir. Dergide yay mlanan yaz, foto raf, harita, illüstrasyon ve konular n her hakk sakl d r. zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. DB Okur Hizmetleri hatt Tel: DB Abone Hizmetleri hatt Tel: Faks: Pazar hariç her gün saat aras nda hizmet verilmektedir. Gelecek&Trendler 3

4 4 AKILLI B NALAR Bina otomasyonu Teknoloji sayesinde art k oteller ve ofis kompleksleri gibi büyük binalar, çok daha çevreci koflullarda faaliyet gösterebiliyorlar. Üstelik ak ll a lar sayesinde sadece maliyetler düflmüyor, ayn zamanda hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve seçkin bir müflteri segmentine hitap edebilmek de mümkün oluyor. Yeflil, alt na dönüflünce Bazen ifller göründü ünden çok daha basit olabilir. Örne in çevrenin korunmas - na katk da bulunmak için enerjiyi ve suyu mümkün oldu unca az kullanmal y z. Peki ya binalar ne haber? Ayn fley elbette ki onlar için de geçerli. Bu nedenle de art k otel, ofis, üniversite, hastane ve benzeri di er büyük binalar n planlanma aflamalar nda, Yeflil Binalar olarak bilinen yeni bir trend hakim. Bu kavram n, binan n infla edildi i malzemelerden binan n çevreyle olan etkileflimine, infla edilme tekniklerine ve tabii teknolojisine kadar çok genifl bir kapsam var. Söz konusu unsurlar dikkate alan ve optimum flekilde uygulayabilen iflletmeciler, sadece paradan tasarruf etmekle kalm yor üstelik sürdürülebilir bir çevre yarat lmas na da katk da bulunmufl oluyorlar. Siemens, bir bina sisteminin çevreyle olan iliflkilerini, kendi Toplam Bina Çözümleri kavram n kullanarak birlefltirdi inden, binalar n yönetiminde ve kullan m nda yepyeni olanaklar yaratabiliyor. Sürdürülebilirlik konseptinin bu kadar popüler olmas n n birkaç nedeni var. Birincisi, insanlar n ço u art k daha fazla do aya odaklan yor. Tar m ilac ya da hormon içermeyen g dalar, do al elyaflardan dokunmufl kumafllar ve zehirli maddeler içermeyen mobilyalar istiyorlar. Ayr ca yükselen enerji fiyatlar da enerji tasarrufunu caziplefltiren bir di er faktör. fiirketler ise h zla geliflmekte olan bu trende cevap verebilmek için ola anüstü verimli s tma sistemleri ve yeni nesil su tasarrufu sa layan sistemler gibi karmafl kl k derecesi günden güne artan sofistike sistemler gelifltiriyorlar. Körfez esintisi. ABD de son dönemde adeta bir sürdürülebilirlik patlamas yaflan - yor. ABD deki çevre dostu Siemens Çözümleri uzman Richard Walker, Gerek kamu gerekse özel sektör, maliyetlerini art rmaktansa bu yolu benimsemeyi tercih ettiler. Bu konsept gerçekten muazzam bir tasarruf sa l yor diyor. Siemens, ABD deki en büyük haliçin eflsiz ekosisteminin korunmas na çal - flan bir organizasyon olan Chesapeake Bay Foundation (CBF) genel müdürlük binas n n havaland rmas ve so utmas için yepyeni bir sistem gelifltirdi ve kurdu. Vakf n genel müdürlük binas n n mümkün oldu unca geri kazan lm fl ve geri kazan labilir malzemelerden yap lm fl oldu unu söylemeye gerek bile yok. Örne in binadaki ya mur suyu tesisat ve at klar organik gübreye çevirme özelli i olan tuvaletler sayesinde su tüketimi yüzde 90 oran nda azalt lm fl. Ofis binalar n n her biri, ABD nin en yeflil binalar aras nda gösterilen CBF, bu gayret sayesinde de Enerji ve Çevre Tasar m nda Liderlik (LEED) konusunda platin ödüle lay k görülmüfl. CBF in havaland rma sisteminde temel olarak körfezden sürekli esen meltem rüzgar ndan faydalan l yor. Binan n iç ve d fl cephesindeki s y ve nem oran n ölçen sensörler, suni s tma ya da so utmaya gerek kalmad nda kendini otomatik olarak kapatabilen bina sistemine sürekli veri gönderiyorlar. Ayr ca binadaki çal flanlara camlar ne zaman açabileceklerini gösteren fl kl panolar da mevcut. Siemens, binay iklim kontrol bölgelerine bölerek, üst katlardaki ofisler günefl fl yla s n rken s tma fonksiyonunun sadece alt kattaki ofislerde çal flt r lmas na da olanak sa l yor. Bu kontrol sisteminde ayr ca konferans salonunun çat daki bahçeye aç lan kap lar - n n aç k olup olmad n n alg lanabilmesini ve bu sayede de havaland rman n kapat lmas n sa layan sensörler de mevcut. Sadece bu son örnek bile bina otomasyonlar ndaki genel trendin seviyesini aç klamak için yeterli. Binan n inflas esnas nda enerji tasarrufu kavram n n uygulan yor olmas, yat r m ve enerji maliyetlerini dikkate de er ölçülerde düflürüyor. Örne in CBF in genel müdürlük binalar, klasik bir ofis binas yla karfl laflt r ld nda yaklafl k üçte iki daha az enerji tüketiyor. ipod otel. Siemens Bina Teknolojileri (SBT), Frankfurt flehir merkezindeki yeni Mo-

5 Chesapeake Bay Foundation n ve Frankfurt taki Mövenpick otelin (afla da) kulland binadaki otomasyon sistemlerinin sa lad avantajlar çevrecileri oldukça keyiflendiriyor. ra yepyeni olanaklar sunmak da mümkün. Misafirlerinin ihtiyaçlar do rultusunda özel olarak tasarlanm fl çözümler aray fl nda olan lüks otel iflletmecileri art k, ifl otelleri ve yüksek güvenlik standartlar na sahip otellerin yan s ra yeflil otellere de odaklan yorlar. Art k bu tarz otellerde kalan misafirler, kusursuz bir hizmet bekliyor. Siemens in hizmet sektöründen sorumlu yöneticilerinden Michael Hartmann, Misafirler, sistemin bir parças olmak ve s radan hizmet görmek istemiyorlar. Özellikle de çok s k seyahat edenler özel bir ilgi bekliyor diyor. Örne in sürekli müflterilerden biri flampanya istedi inde, görevlinin o müflterinin hangi marka flampanyay tercih etti ini bilmesi gerekir. Bu durum, müflterinin çiçek be- enisi gibi di er tercihleri için de geçerlidir. Ayr ca gecenin bir vakti bozulan radyo alarm veya geceleri karanl kta göze batabilecek telefon ekran fl klar gibi rahats zl k yaratan durumlar n da ortadan kald r lmas yöntem anahtar bir pazarlama bilefleni olabilir. venpick Otel ihalesini kazan rken de yeflil bir yaklafl m kullanm flt. Burada önerilen çözüm elektrik ve bina sistemleri teknolojileri aras ndaki geleneksel ayr tutma yaklafl m yerine, temel elektrik altyap s ndan, flalterlerden ve duvar prizlerinden yang n alarm sistemlerine, video izlemeye, eriflim kontrolüne, bina otomasyonuna ve hatta park yeri yönetimine kadar her konuyu tek bir kapsamda ele almak olmufltu. Bunun nedeni de oldukça basitti. Tek bir kaynaktan yürütülen planlama çal flmalar sayesinde hem zamandan hem paradan kazan l yor ve hem de kablo kanallar n ortak bir flekilde kullanmak mümkün oluyordu. Böylece de müflteriler herhangi bir sorun yaflad klar nda, oteldeki tüm sistemlere müdehale edebilecek tek bir kifliyle muhatap olma lüksüne kavufluyorlard. Ancak bu daha bafllang ç. Çünkü bu çözümde, sistem kontrollerini ak ll bir flekilde birbirine ba lamak ve dolay s yla kullan c la- gerekir. Bu hedeflere ulaflmak için ise sadece iki fleye ihtiyaç var: lki, her yafltan misafirin kolayl kla kullanabilece i türden bir uzaktan kumanda cihaz... Hartmann, Bu konuda BMW nin idrive ya da Apple n ipod u gibi bir tasar m üzerinde çal fl yoruz diyor. kincisi ise otellerin havaland rmadan ve telefondan tüm arka ofis ve izleme ifllevlerine kadar çok say daki kontrol sistemini merkezi olarak yönetebilmelerine olanak sa layacak yeni bir BT mimarisi... Siemens flu anda bu iki ihtiyaç do rultusunda çözümler gelifltirmeye çal fl yor. Bu gözle görülemeyen teknoloji sayesinde pek çok yeni fikir hayata geçirilebilir. Örne in oteller enerji tüketim kartlar kullanarak bir önceki ziyaretlerinde az enerji tüketmifl misafirlerine baz indirimler yapabilirler. Çevre bilincine sahip misafirler zaten her zaman yeflil otelleri tercih ettiklerinden bu Sualt odalar. Farkl bir yönde geliflen di er bir trend de müflterilerine benzersiz deneyimler sunan oteller olarak karfl m za ç - k yor. Bu tip tesislerin say s Orta Do u da ve Birleflik Devletler de h zla ço al yor. Dubai de flu anda meflhur Burj el Arab gölgeleyecek ve deniz seviyesinden gökyüzüne bir kanat fleklinde 200 metre yükselecek Flyotel isimli yeni bir tesisin planlar yap l yor. Ayr ca Dubai nin Bawadi bölgesinde 29 bin yatakl otellerin ve 6 bin 500 yatakl Asia-Asia otelinin inflas da devam ediyor. Siemens, Las Vegas taki MGM Mirage grubun, içinde 4 bin yatakl otel, kumarhane, al flverifl merkezi ve lüks daireler bulunan yeni kompleksinin donan m n n önemli bir k sm n tedarik ediyor. Siemens ayr ca Dubai nin ran Körfezi taraf nda infla edilecek görkemli Hydropolis otel projesinde de yer al yor. Otelin planlama çal flmalar n ise Münihli mimar Joachim Hauser, Dubai Development and Investment Authority için yapm flt. Uygun altyap donan mlar olmadan ne Orta Do u da ne de Birleflik Devletler de böylesi devasa projelere giriflmek asla mümkün olamazd. Hartmann, Hem enerjinin hem de suyun olmas gerekir diyor. Bu noktada dünya çap nda pek çok ifl orta, Siemens in enerji tesisleri, da t m a lar, su pompalar ve geri kazan m tesisleri kurmaktaki tecrübesine güveniyor. Hatta flu anda baz otel iflletmecileri yeni fikirler gelifltirmek için dünyan n d fl na bile bakmaya bafllad lar. Örne in y ld z mimarlardan Peter Inston, 2050 de ayda bir otel açmay düflünen Hilton Group için Luna Hilton un planlar n flimdiden bitirdi. Bu fikir her ne kadar flimdilik çok uzakm fl gibi görünse de inflaat bafllad nda Siemens de orada olacak. Katrin Nikolaus Gelecek&Trendler 5

6 6 AKILLI B NALAR Havaalan uygulamalar Havaalanlar nda Harcanan enerjinin yüzde 40 n binalar tüketir. Bu da, dünya çap nda sera gaz emisyonunun yüzde 21 ini oluflturur. Enerji ücretlerinin yükselmesi, çevresel bilincin artmas ve artan tüketim, masraflar da sürdürülebilir azalma sa lamaya stratejik bir yaklafl m ça r s nda bulunuyor. Karmafl k altyap tesisleriyle havaalanlar ise en büyük enerji tüketicileri aras nda yer al yor. Bu nedenle havaalanlar, özellikle Siemens in sa lad enerji hizmetlerinden faydalanabilir. enerji tasarrufu Kapsaml ve teknik altyap lar yla modern havaalanlar, sürekli de iflime maruz kal r. Bu nedenle havaalan binalar n n enerji verimlili ine yönelik olarak düzenli aral klarla gözden geçirilmeleri gerekir. Havaalan operatörlerinin tecrübelerine göre, aksi halde, yaklafl k 6 ay gibi bir süre içerisinde enerji tüketiminde sapma meydana gelebilir. Enerji tüketimi, genellikle bak m ve hizmet aktivitelerinin sonucu ya da iflletim süreleri nedeniyle artar. Siemens Bina Teknolojileri (SBT), potansiyel enerji tasarrufunun do ru flekilde kullan lmas n n ve bunun sonucunda çevresel kirlili in sürekli azalmas n n, yap teknolojilerinde çok büyük önem teflkil edece ini fark etti. Analiz, ak ll planlama, binalar n inflaat ve iflletilmesi için temel bir disiplin olarak çok kapsaml bir enerji hizmet portföyü yaratt. Bu kapsamda stratejik bir yaklafl m benimseyen SBT sermaye yat r mlar na, bu yat r mlar n etkisine ve sürdürülebilirli ine, dolay s yla iflletim ve tüketim masraflar na odakland. Otomasyonun katk s. Prensipte, etkili bina otomasyon sistemlerinin uygulanmas da, önemli enerji tasarruflar n beraberinde getirir. Sistem parçalar, düflük enerji

7 tüketimi göz önünde bulundurularak yap ve iflletim aç s ndan belirli bir flekilde tasarlanm flt r. Parçalar n etkileflimini ve bir tesisat n çal flt r lmas n etkili k lmaya yönelik araçlarla ba lant l olarak, yüzde aral nda tasarruf sa lanabilir. Bunun ötesinde, mevcut ya da yeni tesisatlar da, etkili çal flma için kapsaml hizmetler gerektirir. SBT nin bu amaçla sundu u kapsaml Enerji Optimizasyon Hizmetleri (EOS) paketi, enerji tüketimini en iyi hale getirmeyi hedefleyen çal flmalara temel teflkil eden çok say da analiz ile gözlem ve kontrolü içeriyor. EOS ayr ca, tüketimin kaydedilmesine yönelik çal flmalar da bütünlefltiriyor. Bütün bunlar n sonucu olarak da yaklafl k yüzde 20 oran nda tasarruf sa lanmas mümkün oluyor. Siemens in Enerji ve Çevre Hizmetleri (EES), enerji tasarrufu sözleflmesi çözümüyle mevcut kurulumlar gelifltirmeye odaklan - yor. Bina altyap s n ve hizmetleri modernize etmeye yönelik önlemler paketi ile sa lanan ve sözleflmeyle garanti alt na al nan ta- sarruflar, müflteri için al nan önlemlerin etkili olmas n sa l yor ve yüzde 30 a kadar potansiyel tasarruf imkan veriyor. SBT, Almanya da enerji tasarrufu sözleflmelerinde piyasa lideri konumunda ve AB deki büyük sa lay - c lar aras nda olmas n n yan s ra, enerji tasarrufu sözleflmesinin gelifltirilmesine yönelik Avrupa Komisyonu ndan 2006 y l AB Enerji Hizmet Ödülü ne de lay k görüldü. Stuttgart havaalan n n kazanc. Siemens Havaalanlar, birinci s n f havaalan çözümleri üretmek için çeflitli Siemens ürünlerini, hizmetlerini ve sistemlerini baflar l bir flekilde birlefltirip bütünlefltiren, farkl Siemens gruplar n n bir koalisyonu. Bu koalisyondaki ortaklar, Otomasyon ve Kontrol (A&D), Endüstriyel Çözümler ve Hizmetler (I&S), Enerji letimi ve Da t m (PTD) ve Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri (SIS) olarak s ralan yor. Bugüne kadar pek çok havaalan nda e- nerji yönetimi uygulamalar ile önemli enerji tasarruflar sa layan Siemens, son olarak Stuttgard havaalan nda önemli bir baflar kaydetti. 500 su sayac ve yaklafl k 400 s tma/so- utma sayac ndan al nan ölçüm de erine göre hesaplanan sayaç de erleri, Stuttgart Havaalan nda enerji yönetiminin temelini teflkil ediyor. Ekonomik aç dan, enerji yönetimiyle ilgisi olmayan elektrik sayaçlar nda okunan de erler, aksi takdirde gerekli olacak denetim devreleri süresince manuel olarak kaydedildi. Otomasyondan ve alan seviyelerinden al nan referans/gerçek de erler ve kontrolör ayarlar belgelenip enerji yönetim sistemi ile ifllemden geçirildi. Ayl k, 3 ayl k ve y ll k raporlar n yan s ra, saat bafl de erlerin okunmas, tesisatlar n verimini de erlendirmede belirleyici rol oynar. Bu nedenle Stuttgart havaalan nda binan n say sal plan ile anl k okunan de erleri karfl laflt rmak için enerji bilgi analizi program kullan ld. Stuttgart Havaalan deneyimi, bu enerji yönetimi uygulamas sayesinde yüzde 40'a kadar enerji tasarrufu sa lanabilece ini gösterdi. Gelecek&Trendler 7

8 8 AKILLI B NALAR Milleniumpark stanbul'un yeni yerleflim alanlar ndan biri olan Akf rat Tepeören'de infla edilen, Sabiha Gökçen Havaalan na ve otobana birkaç dakika, Formula 1 pistine ise 3 km uzakl kta bulunan Milleniumpark, flehrin d fl nda modern bir yaflam merkezi. Yak n çevresinde Koç Lisesi ve Sabanc Üniversitesi gibi modern e itim kurumlar bulunuyor. Toplam 282 bin metrekare üzerine kurulu Milleniumpark'taki 219 villan n her biri ortalama metrekarelik kullan m alan na sahip. Villalar n birbirine olan uzakl, özel yaflama özen gösterecek flekilde ayarlanm fl. Projede Platinium, Titanium ve Quantium olmak üzere üç ayr ev tipi bulunuyor. A.Y ld r m Uluslararas nflaat A.fi taraf ndan infla edilen Milleniumpark, çok özel malzemelerle gökdelen yap tekni i kullan larak infla ediliyor. Beton, çivi ve kaynak kullan lmadan infla edilen bu villalar n ana malzemesi çelik. Yurtd fl ndan özel olarak ithal edilen bu yap çeli i, binan n içinde ve d fl nda neme, çürümeye dayan kl ahflapla harmanlanm fl. Ak ll ev teknolojisi. Milleniumpark - ta ak ll ev sistemi villalara sonradan eklenen bir lüks de il. Yap m aflamas nda, villalar n tüm altyap s yüksek teknolojinin gereklerini yerine getirecek flekilde oluflturulmufl. Teknolojinin yaflam n vazgeçilmez bir parças oldu u gerçe inden yola ç k lm fl ve villalar do- ufltan ak ll olarak projelendirilmifl. Milleniumpark n ak ll villalar n n elektronik kontrol sistemleri s tma, elektronik ev aletleri, havaland rma, ayd nlatma gibi cihazlar n en az yak t ve elektrik har- A.Y ld r m Uluslararas nflaat A.fi Proje Elektrik Sorumlusu Seyfettin Akdemir: TEKNOLOJ G REN EV DE ERLEN YOR Mileniumpark Projesi nde toplam 219 villa bulunuyor. Projeyi üç etapta tamaml yoruz. lk etapta bulunan 62 villa tamamland. Bu villalardan 35 inde hayat bafllad. kinci etap bu y l bitecek. Üçüncü etap ise 2009 sonunda tamamlanacak. Ben asl nda tan m olarak ak ll ev kavram n kullanmak istemiyorum. Otomasyonlu ev demek daha do ru. Teknoloji ilerliyor, çok ciddi avantajlar sa l yor. Bunlardan yararlanmak laz m. Biz de bu nedenle otomasyonlu evleri tercih ettik. Güvenlik, s tma ve ayd nlatma olmak üzere üç tane otomasyonumuz var. Örne in, ev sahibi evde yokken villaya izinsiz birisi girdi inde, hareket sensörleri alg l yor alarm çal yor ve istenilen telefon numaras na bilgi gönderiliyor. Sisteme üç farkl telefon numaras b rak labiliyor. Sabit numaralar arand nda, h rs zl k tehlikesi için b rak lm fl mesaj dinliyor ya da cep telefonunuza gelen bir k sa mesajla olaydan haberdar oluyorsunuz. Sistem bant kayd yla evde yabanc biri oldu unu haber vermifl oluyor. Su bask n, yang n, gaz kaça vs. gibi tehlikeli durumlarda da güvenlik otomasyonu devreye giriyor. Yine istenilen sabit numaraya ya da cep telefonuna mesaj b rak l yor. Gaz kaça oldu u zaman vana otomatik olarak gaz kesiyor. Su bask n durumunda da ayn flekilde tedbir al n yor. Yang n oldu u zaman hem gaz, hem elektri i kesiyor. Bunlar hep bütçeye ba l asl nda. Çok de iflik kombinasyonlar olabilir. Örne in gaz kestikten sonra itfaiye ça ran bir sistem de kurulabilir. Ayd nlatma otomasyonu ile yatak odalar ndaki ve salondaki ayd nlatmalar uzaktan kumanda ile belli bir fl k seviyesine kadar ayarlayabiliyorsunuz. Bütün evin elektri ini aç p kapatabiliyorsunuz. Evden ç karken evin elektri ini kesiyor, elektrik kesintisi istenmeyen deprem panosu, buzdolab veya güvenlik panelinin elektri ini aç k b rakabiliyorsunuz. Is tma otomasyonu için odalarda LCD ekranl termostatlar bulunuyor. Ekranda bir konfor bir de stand by durumu bulunuyor. ki durum için de istedi iniz s cakl k ayar n yapabiliyorsunuz. Dünya standartlar nda bunlar 21 ve 19 derece olarak belirlenmifl. Ama bu tamamen size ba l. sterseniz evde yokken 16 dereceye düflürebilir, eve gelince 25 dereceye ç kartabilirsiniz. Instabus geniflleyebilir bir sistem oldu undan internet kontrol mddülü sayesinde dünyan n herhangi bir yerinden izleme yap labiliyor. Bütün bu otomasyon için Siemens ürünlerini seçmemizin nedeni kalitesi. Siemens uzun y llard r Türkiye de. Malzemelerinin kalitesi de belli. Bu nedenle Siemens i tercih ettik. Otomasyon ve flalt malzemelerini komple Siemens den ald k. Asl nda art k Türkiye de Uzakdo u dan gelen çok ucuz malzemeler bulunuyor. Ama bunlar n kullan m süresi çok k sa. Sonuç olarak biz ucuz malzemeleri tercih etmedik. En kaliteli malzemeleri seçtik. Tabi bu durum maliyetleri etkiliyor. nflaatç firman n maliyetleri art yor ama bu sistemle evlerin de eri de yükseliyor. Kaliteli malzeme fiyatlar art rsa da hem inflaatç firmalar hem de kullan c lar sorun yaflam yor. Ama evde bu sistemi kurdu unuz zaman içinde daha az yak t ve elektrik harc yorsunuz. Bu da bir avantaj olarak görülebilir.

9 stanbul un h zla de er kazanan yerleflim alanlar ndan biri olan Akf rat Tepeören de infla edilen Milleniumpark, ev otomasyonu konusunda Siemens i seçen lüks konut projelerinden biri. 219 villan n yer ald projedeki evlerde s tma sistemleri, elektronik ev aletleri, havaland rma ve ayd nlatma sistemleri en az yak t ve elektrik harcayacak flekilde çal fl yor. Milleniumpark teknolojiyi seçti cayacak flekilde çal flmas n sa l yor. Tek bir tuflla ayd nlatmay ayarl yor, odalar n s s n düzenliyor. Milleniumpark villalar n n tümü yang n, gaz kaça, su basmas ve h rs zl k gibi tehlikeleri, sensörlerini kullanarak kontrol alt nda tutuyor. Ayr ca herhangi bir aksilikte 24 saat aktif güvenlik sistemi, Milleniumpark'taki güvenlik merkezine ve ev sahibine haber veriyor. Gerekti inde villan n elektri- ini, suyunu, do algaz n otomatik olarak kapat yor. Villalarda bulunan görüntülü diyafon sistemi sayesinde ana girifle ba lanmak ve gelen misafirler için görüntülü onay vermek mümkün. Ev sahibi tatildeyken, villan n ak ll yönetim sistemi istenilen cihazlar düzenli olarak çal flt r yor. stenilen aral klarla çimleri suluyor, fl klar aç p kapat yor. Verilen komutlara göre tek tuflla tüm villay yönetiyor. Sibel Köklü Gelecek&Trendler 9

10 10 AKILLI B NALAR Ak ll Ev Teknolojileri Günümüzde çok s k söz edilen konulardan biri olan ak ll ev konsepti, özellikle lüks konut projelerinde kullan lan bir art de er olarak dikkat çekiyor. Siemens in bu alanda sa lad ürünler ayd nlatma, s tma-so utma ve güvenlik v.b. konularda ev elektrik tesisat ile ilgili konular n kaps yor. Siemens teknolojiyi, yenilikçili i ve inovasyonu getiren bir firma olarak, ak ll evlerin altyap s n da sa l - yor. Siemens Bina Teknolojileri Pazarlama Yöneticisi Özgür Kalan, enerjiden tasarruf etmeyen bir binaya kesinlikle ak ll bina demediklerini belirterek, ak ll ev kavram na flöyle aç kl k getiriyor; Bir kumandayla televizyonu aç p kapamak ya da panjurlar indirmek, bir eve ak ll ev demek için yeterli de il. Bu iflin en önemli k sm enerjiden tasarruf edilmesidir. Biz enerjimizi har vurup harman savuracak kadar enerji zengini bir ülke de iliz. Bat l ülkeler enerji konusunda çok dikkatli davran yor, biz de öyle yapmal y z. Siemens teknolojiyi, yenilikçili i ve inovasyonu getiren bir firma olarak, ak ll evlerin altyap s n sa l yor. Güvenlik, ayd nlatma ve s tma-so utma anlam nda gereken bütün ürünleri anahtar teslimi proje olarak sunuyor. Hayat n vazgeçilmez bir taraf konforlu binalarda yaflam n z sürdürmek ama güvenli inizi de sa lamak durumundas n z. Güvenli inizi sa larken konforunuzu feda etmeyece iniz, bunu yaparken de enerjinizi bofla harcamayaca n z binalardan bahsediyorsak, o bina ak ll demektir. Ak ll ev kavram sadece yeni yap lan konutlar için geçerli olan bir kavram de il. Var olan eski binalarda da ak ll ev konseptini oluflturmak mümkün. Ak ll ev teknolojisi konusunda pazar lideri olan Siemens, proje, yat r m ve teknolojiyi birlefltirerek, anahtar teslimi hizmet veriyor. Türkiye de inflaat sektörünün bu y l yaklafl k yüzde 20 oran nda büyüyece inin tahmin edildi ini belirten Siemens yetkilileri, ayn dönemde teknoloji kullan m oran n n ise yüzde 7-9 aras nda olaca na dikkat çekiyor. Siemens Ak ll Ev pazar n büyütüyor Var olan evler de ak lland r l yor. Özgür Kalan, ak ll ev konseptinin mevcut evlerde nas l uygulanabilece ini ise flöyle anlat yor; Öncelikle binan n yal t m konusunda desteklenmesi laz m. Ard ndan kablosuz teknoloji üzerine gelifltirilen modüler teknolojiyle, ihtiyaç ve bütçeye göre kurulum yap labiliyor. Kullan lan ürünlerin tasar mlar oldukça fl k, kesinlikle göze batm yor. Örnek vermek gerekirse, ak ll evlerin oluflumunda kap - pencere izolasyonu ile enerji tasarrufunun ilk ad m at ld ktan sonra siemens olarak sundu umuz teknoloji ile radyatörlerin üzerine Siemens termostatik vana takarak ortam n s cakl n belli bir s da tutmay amaçl - yoruz. Bu yöntemle kombi sürekli çal flm yor, arada duruyor. Vana kombiye müdahale ederek, kaynaktan gelen s y kontrol ediyor. Oda s s art nca pencereyi açmak yerine bu vanay kullanabilir, böylece enerji tasarrufu sa layabilirsiniz. Bu sayede evin s tma giderleri yüzde 30 oran nda düflüyor. Üstelik maliyeti de çok düflük. Biz teknolojileri birlefltirebilen, yüksek mühendislik kabiliyetine sahip bir firmay z. Bu kabiliyetleri müflterilerden gelen ihtiyaçlara göre flekillendiriyoruz. El bilgisayarlar ya da tablet PC üzerinden çözümler gelifltiriyoruz. Bu durumda baflka firmalar n ürünlerini de kullanabiliyoruz. Örne in 5 katl bir villada oturuyorsunuz, zil çald nda kimin geldi- ini oturdu unuz yerden tablet bilgisayara ba lanarak görebiliyorsunuz. Yerinizden kalkmadan s tma sistemini ayarlayabiliyorsunuz. Ayr ca sistem kendini kontrol ederek, çal fl p çal flmad hakk nda da bilgi veriyor. Ak ll bir evin maliyeti ise müflterinin talep ve ihtiyaçlar na göre de ifliyor. Türkiye de evlerin yüzde 60 ile ilgili sa l kl istatistik bilgi olmad n söyleyen Özgür Kalan; Avrupa da, özellikle Almanya da ortaya ç kan bir kavram var; yeflil bina kavram. Beyaz eflya ürünlerinde oldu u gibi A, B ya da C s n f olarak de erlendirilen binalar sertifikaland r lmaya bafllan yor. Bu binalar vergi avantaj elde ediyor. Gelecekte bu standartlar Türkiye de de yerleflecek. Türkiye de de binalar n teknolojisi ve yap lan enerji tasarrufu ile ilgili istatistik yap lmas, yeflil binalar n sertifikaland r lmas gerekiyor diyor. Türkiye de inflaat sektörünün büyümeye devam edece ini, dolay s yla bu alandaki teknoloji kullan m n n da artaca n belirten Özgür Kalan, flunlar söylüyor; Türkiye de inflaat sektörü 2008 y l nda tahminen yüzde 20 büyüyecek. Tabi teknoloji kullan m n gerektiren otomasyon pazar da buna paralel olarak geliflecek. Büyüme ayn oranda olmayacak tabi ama inflaat sektörü içindeki teknoloji kullan m oran n n yüzde 7-9 civar nda büyüyece ini düflünüyorum. Teknolojimiz dünya standartlar nda. Siemens in 1980 y l ndan bu yana bina otomasyonu yapt n söyleyen Siemens Bina Teknolojileri Bina Otomasyonu Çözümleri Yöneticisi Serkan Kurnazo lu, bina ve ev otomasyonuna odakland klar n söylüyor: Önceden bina otomasyonunda kullan - lan ürünleri minimize ederek evlerde kullan - yoruz. Tek bir uzaktan kumanda cihaz ile bütün evin ayd nlatmalar n, panjurlar n, ses sistemlerini ya da s cakl n kontrol edebiliyoruz. Ak ll ev kavram, yeni yap lan lüks konut projelerinde bir sat fl argüman olarak kulla-

11 Gelecek&Trendler 11

12 12 AKILLI B NALAR Ak ll Ev Teknolojileri n lmaya bafllad. Asl nda var olan binalar da ak ll hale getirmek mümkün. Kablosuz çok çeflitli ürünlerimiz var. Bu ürünlerle binan n içinde evi ak lland rabiliyoruz. Evde tadilat yapmam z, k r p dökmemiz, kablo döflememiz flart de il. Örne in duvara monte edilen kablosuz, radyo frekansl bir panoya farkl fonksiyonlar olan 64 adet cihaz ba layabiliriz. Bu cihaz uzaktan kumanda ile çal fl yor ve müflterilerin farkl beklentilerine cevap veriyor. Örne in 5 katl bir villada oturuyorsunuz, ayda 600 YTL do algaz paras ödüyorsunuz ve hobi odalar n hiç kullanm yorsunuz ya da yatak odas na gece yar s nda ç k yorsunuz. Bu odalar bofluna s tmak yerine, stand by konumunda tutarak l k olmalar n sa layabilirsiniz. Siemens için Türkiye nin öncelikli bir ülke oldu unu belirten Serkan Kurnazo lu, Avrupa da ç kan her yeni teknolojiyi hemen Türkiye de uyguluyoruz. Hatta baz uygulamalar Türkiye de varken baflka ülkelerde olmayabiliyor. Örne in sveç te klima yok, yasal olarak kullanam yorlar. Enerjilerini tasarruflu kullanmaya çal fl yorlar. Almanya gibi ülkelerde de kombi yerine merkezi sistem kullan - l yor. Böylece sistemin daha verimli çal flmas ve daha az enerji kullan lmas amaçlan yor. Zaten Siemens de bu konuda çok duyarl y l nda, Almanya da binden fazla binada yapt teknolojik düzenlemelerle 110 milyon Euro luk tasarruf sa lad ve 430 bin tonluk karbondioksit emisyonunu önledi i için AB Enerji Ödülü nü ald. Siemens, kullan m kolayl sa lad yeni bir teknoloji ile bu ödülü ald ve ürün fiyat n da çok uygun koflullarda tutmay baflard diyor. Ak ll evin anlam. Siemens Ürün Yöneticisi, Elektrik Mühendisi Vahit Can, ev otomasyonunda kullan lan teknolojilerin san ld - n n aksine karmafl k de il çok kolay, herkesin rahatça kullanabilece i sistemler oldu unu söylüyor; Bir evin temel fonksiyonlar ayd nlatma, s tma-so utma, güvenlik, telefon audio-video sistemleridir. Evdeki enstalasyon budur. Otomasyon ya da ak ll ev denildi inde bütün bu fonksiyonlar n kontrol edilebiliyor olmas, konfora ve enerji tasarrufuna yönelik çal flmas gerekir. Yani sabah evinizden ç karken güvenlik ayarlar n n devreye girmesi, panjurlar n kapanmas, s tma sisteminin stand by konumuna geçmesi gerekir. Siemens de bunlar sa layan kablolu ya da kablosuz tüm ürün ve sistemler var. Odalar havaland rmak için pencereyi açt n zda sistem kendini kapatmazsa, bofl yere dünyay s tm fl olursunuz. Enerji kayb olmamas için pencere aç ld nda gaz vanas - n n otomatik olarak kapanmas laz m. Pencere kapand nda da aç lmas Otomatik ya da ak ll evin anlam budur.bu teknolojiler çok karmafl k san lmas n. Asl nda çok basit, kolayca kullan labilecek sistemler. Biz binalar n kardiyovasküler sistemini kuruyoruz. Omurgay oluflturup bütün ba lant - lar kuruyor, canl bir sistem oluflturuyoruz. Ak ll ev konseptinin Türkiye çap nda geliflti ini ifade eden Vahit Can, sadece stanbul da de il, Gaziantep, Konya, Denizli, Mersin, Eskiflehir, Kayseri, Trabzon gibi birçok flehirde proje yapt klar n, Siemens in bu alanda pazarda bir numara oldu unu söylüyor. Siemens in flu anda stanbul da yürüttü ü projeler aras nda Sinpafl Avangarden, Milenyum Park ve Kiptafl Yeflilvadi Konaklar bulunuyor. Ev otomasyon standard : KNX. Avrupa ABD de ve Uzakdo u da uygulanan KNX standartlar, ev otomasyonu sistemlerinde uygulanan kriterleri belirliyor. Merkezi Belçika da olan KNX, 1989 y l nda Avrupa da ortaya ç kan ve yaklafl k 125 üretici firman n üye oldu u bir birlik. KNX standartlar ndan biri olan ve ak ll evlerle ilgili ayd nlatma, s tma, güvenlik ve elektrik altyap s n kapsayan instabus, Siemens in uygulad otomasyon sistemlerinden biri. Uygulanan standartlarla ilgili olarak bilgi veren Vahit Can, piyasan n geliflimi ile ilgili olarak flunlar söylüyor: Türkiye de bu konuda bizim kadar genifl ürün yelpazesi olan baflka bir flirket yok ama pazarda farkl ürünleri olan çeflitli firmalar var. Zaten piyasadaki flirketlerin ço u KNX protokolüne üye Avrupa n n lider firmalar - n n temsilcileri. Türkiye de piyasa h zla büyüyor. Pazarda geliflen baz tehlikelere karfl KNX standartlar n gelifltirmek laz m. Örne- in Uzakdo u dan gelen markas z ürünler kullan larak sunulan ak ll evler, k sa zamanda birçok sorun ç kartabiliyor. Kap ya kurulan basit bir diafon sistemini ak ll ev diye sunanlar var. Sonuçta kullan c lar n sistemi iyi kontrol etmesi, faydalar na bakarak karar vermesi gerekiyor. Önemli olan bir eve KNX standard n n kurulmas. Bu sistemin altyap s kurulduktan sonra de iflen ihtiyaçlar için yeni çözümler üretilebiliyor. Bu ürünlerin en önemli özelli i sadece yeni de il eski evlerde de kablosuz olarak uygulanabilmesi. Bizim birçok kurumsal müflterimiz var ama evlerini yenilmek için gelen çok say da bireysel müflterimiz de bulunuyor. Sibel Köklü

13 AKILLI B NALAR Yeni teknolojiler Kap lar açabilen telefonlar Günümüzde kullan c lar cep telefonlar arac l yla mutfaklar ndaki ev aletlerini kumanda edebilmeye ve hatta baz ev sistemlerini bile harekete geçirebilmeye bafllam fl durumdalar. Ancak gelece in evleri, gerek a teknolojileri gerek konfor gerekse de e lence ve güvenlik aç lar ndan çok daha fazlas n sunacak. Ak ll evlerde art k e lence ve bilgisayar haricindeki eflyalar da birbirine ba lanabiliyor. Tüm ev eflyalar n ve teçhizat n birbirine ba lamak mümkün. Örne in Siemens in ürünüyle buzdolaplar n, f r nlar ve çamafl r makinelerini birbirleriyle haberlefltirebilirsiniz. Hatta ev eflyalar n cep telefonlar arac l yla uzaktan kumanda etmeniz de mümkün. Tom Peters evinde keyifli bir akflam geçirmeyi planl yordu. Internet e girdi ve k z arkadafl Anna yla birlikte izlemek için romantik bir komedi filmi indirdi. Ancak huzursuzlu u henüz geçmifl de il zira nedensiz bafla r lar yüzünden sabah çektirdi i tomografinin video postas halen eline geçmedi. Sonra bir anda duvardaki ekranda Anna n n görüntüsü belirir. Güvenlik sistemi Anna henüz zile basmadan onun görüntüsünü salondaki ekrana yans tm flt r bile. Tom cep telefonundaki bir tufla basarak kap y açar Bu senaryo çok da uzak bir düfl de il. Asl na bakarsan z bu gibi teknolojileri günümüzde çok pahal olsalar bile kullanmak mümkün. Ev otomasyonuyla ilgili tahminlere göre bu pazar önümüzdeki y llarda ard arda çift haneli büyüme rakamlar yakalayacak gibi görünüyor. Siemens Electrogerate Gmbh in yönetici direktörü olan Roland Hagenbucher, Hedefimize öncelikle, yeni teknolojileri benimsemeye aç k olan ilk kullan - c lar ald k diyor Kas m ndan beri sviçre, Hünenberg deki Futurelife Internet (www.futurelife.ch) evini test eden Steiner in ailesi de kesinlikle bu gruba giriyor. Gelecek&Trendler 13

14 14 AKILLI B NALAR Yeni teknolojiler Di er yandan Almanya da 2001 Nisan nda Duisburg da tamam yla elektronik a larla örülmüfl Inovation Center Intelligent House konsepti (www.inhaus-duisburg.de) piyasaya sürüldü. Duisburg daki bu evde bilim adamlar evde deney amac yla kalan sakinlerin görüfllerini al yor ve bu flekilde ak ll yaflama tarz hakk ndaki tepkilerini ölçüyorlar. Bu çal flma gerçekten çok gerekli çünkü insanlar n teknolojiyi benimseme derecelerinin tespit edilmesi bu yeni cihazlar n kullan - labilirlik seviyesini yüksek tutacak flekilde imal edilmelerini sa layacak. Infotainment ve kontrol birimleri. Günümüzün teknolojik evlerinde genel olarak bilgilenmeyi, iletiflimi, e lenceyi ve otomasyon ile güvenlik kontrolünü kapsayan dört temel a kullan l yor. Siemens gruplar ve Kurumsal Teknoloji (CT) taraf ndan gerçeklefltirilen bir araflt rmaya göre, gelecekte sadece iki a kümesi kalacak. Bunlardan biri bilgilendirici-e lence (infotainment) kontrol sistemlerini di eri ise otomasyon ve güvenlik sistemlerini idare edecek. Plug and Play (UPnP, Tak ve Çal flt r) teknolojisi sayesinde asl nda her ikisi de internet protokolüne dayanan bu teknolojilerin gelecekte birbirleriyle iletiflim kurabilmeleri de mümkün hale gelecek. fiu aralar evlerde köprü bafl n tutan a sistemleri ileride hem harici hem de dahili a lar kontrol edebilir olacak. Bilgi & letiflim ve Otomasyon alanlar n n stratejik baflkan Willfried Wienholf, Olaylar biraz basitlefltirmemiz gerekiyor. Asl nda baflar l bir uygulama için öncelikle, uygulamalar aç s ndan standartlaflt r lm fl platformlar, esnek bir ev a lar mimarisi ve insanlar ile UPnP arayüzlerinin optimizasyonunu art racak kullan m kolayl olmak üzere üç konuyu netlefltirmemiz laz m diyor. Bu infotainment kümelenmelerinin kapsam nda günümüzdeki PC dünyas, internet, mobil dizüstü bilgisayarlar dünyas, cep telefonlar, avuç içi bilgisayarlar ve televizyonlar n multimedya dünyas ile oyun konsollar, video kay t cihazlar ve hi-fi cihazlar var. Bir örnek vermek gerekirse günümüzde interaktif TV yay nlar MHP (Multimedya Ev Platformu) al c larla dijital olarak izlenebiliyor. Örne in bugün bir seyahat program n izleyen biri, ekstra bilgiler indirebilir, daha sonra tekrar izlemek için iflaretleyebilir ve hatta kendi seyahatlerinde yard mc olmas için PDA s na bile kaydedebilir. K sa bir süre sonra sadece duvar boyutlar nda ev sinemas izlememizi sa layacak düz ekranlar n yan s ra evlerimizdeki e lence sistemlerini ve di er birimleri kontrol edebilecek kablosuz telefonlarla da tan flaca z. Telefonlar hem bilgi alman n hem de bilgi göndermenin bir arac olarak kullan labilecekler. Evlerdeki elektronik sistemlerde yaz l mesajlar n ve metin bilgilerinin ola anüstü büyük ekranlarda gösterilece ine flahit olaca z. Siemens Mobil Bilgi ve letiflim Kablosuz Telefonlar Bölümü Baflkan Dr. Kurt Aretz, Gelecekte Gigaset telefonlar m zla kap m z n önündeki insanlarla bile konuflma f rsat bulaca z diyor. Kap ya gelen ziyaretçiler kap ziline basar basmaz evdeki tüm ekranlarda Ön Kap mesaj belirecek. Bu telefonlar, kap daki misafirlerle konuflmak ve sokak kap s n açmak için kullan labilecekler. fiu anda gelifltirilme aflamas nda olan OPCAP-DECT (Kablosuz Telefonlar için Aç k Platform) telefonlar ile de kap daki ziyaretçinin ekranda görüntüsünün verilmesi bile mümkün olabilecek. Bir kontrol kümesi, günefl enerjisini toplayan birimlerden tutun da kap lara, pencerelere, ayd nlatma ve s tma sistemlerine kadar her fleyi tek bir kontrol cihaz ndan kumanda etmenizi sa layacak. Ayr ca, duman detektörü, izleme kameralar, davetsiz misafir alarmlar, pencere temas kontrolü ve biyometrik girifl kontrol sistemleri gibi güvenlik sistemleri de bu kontrol kümesine bilgi gönderebilecekler. Bu kapsaml a mimarisini flu anda Siemens in EIB (Avrupa Kurulum Otoban ) sistemi sayesinde kurmak oldukça kolay. Müflteriler bu ürünü kullanarak su bask nlar, duman detektörleri, davetsiz misafir alarmlar gibi çeflitli ev eflyas ndan gelebilecek sinyallerden haberdar olmak için bu a çözümlerinden faydalanabilirler. Duvardaki prizden iletiflim. Siemens kendi sisteminin bir parças olarak birbirleriyle a kapsam nda ba lanm fl ev eflyalar n n bir tan t m n yapt. Bu cihazlarda ekstra bir kablolamaya ihtiyaç duyulmuyor. Ayr ca üzerlerindeki yetenekli bir ba lant noktas sayesinde uzaktan çal flt r lmalar ve sorgulanmalar mümkün olabiliyor. Örne in kullan c lar n arabalar n sürerken bile cep telefonlar n kullanarak evdeki f r nlar n kazara aç k b rak p b rakmad klar n ö renmeleri ve gerekli görürlerse f r nlar n kapatmalar da olanak dahiline girecek. Bir apartman n en üst kat nda oturan bir mesken sahibine bodrum kat ndaki çamafl r makinesinin çamafl r y kama iflini bitirdi i cep telefonu arac l yla iletilebilecek. Ya da süpermarkette al flverifl yapan biri, cep telefonunu kullanarak klimas n n so utma seviyesini ayarlayabilecek. Bir tablet PC kullanarak, evdeki hemen hemen her ev eflyas n n fonksiyonlar n n kontrol edilmesine de olanak sa lana-

15 cak. Bu teknoloji Powerline denilen bir konsepte dayan yor ve veri aktar m elektrik flebekeleri arac l yla gerçeklefltiriliyor. Bu yeni özelliklerin öncelikle yüksek fiyatl f r nlar, buzdolaplar, bulafl k makineleri ve çamafl r makineleri ile kurutucular nda kullan lmas planlan yor. Bu ev eflyalar nda küçük bir elektronik modül bulunuyor. Asl nda verileri elektronik sinyallere çevirebilen bir tür modem olan bu modül sayesinde makinelerle ilgili veriler elektrik flebekesi üzerinden a a ba l di er cihazlara gönderilebiliyor. Bir sigara paketi büyüklü ünde olan bu ev trafik yönlendiricileri, elektrik flebekesinden gelen verileri filtreleyerek W-LAN ya da radyo dalgalar n kullanarak bir tablet PC, laptop ya da cep telefonunun üzerinde gösterilmesini sa l yor. Kullan c lar bir Windows arayüzü kullanarak evlerindeki tüm eflyalar n durumu hakk nda bilgi sahibi olabiliyorlar. Çünkü tamam yla aç k mimari standartlar na uygun olarak haz rlanm fl ve çok k sa bir sürede havaland rma ve gözetleme sistemlerinin de bu kontrol mekanizmas na ba lanmas planlan yor. Uzaktan okuma. Radyo dalgalar teknolojisi, ayd nlatma, s tma ya da alarm sistemleri gibi bina otomasyon sistemlerinde giderek artan oranlarda çok önemli bir rol oynuyor. Kurulmalar ve üst seviyeye yükseltilmeleri de son derece kolay. Siemens Bina Teknolojileri nde teknolojiden sorumlu genel müdür yard mc s olan Helmut Macht, fiebekelendirilmifl ev aletleri. Tüm fonksiyonlar, bir tablet PC ile kontrol edilebiliyor (solda). Kullan c lar her hangi bir yerden cep telefonlar n kullanarak evlerinin s derecelerini kontrol edebilecek sinyaller gönderebiliyor (sa da) itibariyle radyo dalgalar teknolojisi bina otomasyonunda temel çözüm tekniklerinden biri olacak diyor. Radyo dalgalar yla iletiflim, zaten flu anda pek çok s tma ve su da t m faturalar n uzaktan ölçen özel sektör flirketleri taraf ndan kullan l yor. Siemens, gelecekte kablosuz telefonlarla birlikte kullan lmas n planlad OPAC-DECT modüllerinin uzaktan okuma hizmeti veren flirketlerle müzakerelerini sürdürüyor. Ayr ca ayd nlatma ve havaland rma sistemleri aras nda radyo dalgalar yla iletiflim kurman n bir yolu olarak da bu ürününe oldukça fazla güveniyor: Gelecekte kullan c lar fl klar ayarlamak için elektrik dü melerine uzanmak zorunda kalmayacaklar çünkü ellerinin alt nda hafif karanl k ya da okuma fl gibi seçenekleri ayarlamalar n sa layacak uzaktan kumandalar olacak. Evinizin içinden geçen veri otoban. Tüm bu seçenekler elbette evinizdeki veri trafi ini ola anüstü ölçüde art racak. Özellikle de gelece in e lence sektöründe, internet üzerinden ya da cep telefonlar yla yükleyebilece iniz 3 boyutlu filmler, saniyede 20 megabit den daha yüksek h zda ba lant lara sahip olman z zorunlu k lacak. Bu h z, flu anda mevcut olan 64 kilobit lik DSL ve biraz daha h zl Mbit lerde hizmet verebilen ISDN lerin flimdiki kapasitesinin ne yaz k ki çok uza nda. 25 Mbit/Saniye h z ndaki cam-fiber teknolojisi bu alanda çok ifle yarayabilir. Elbette birbirinden çok farkl servisleri paralel olarak kullan yor olmak mevcut bant geniflliklerinin olabildi ince efektif kullan lmas ve transfer süreçlerinin mümkün olabildi ince daralt larak çok daha zekice yöntemler gelifltirilmesi anlam na geliyor. Ancak uzmanlar çok k sa bir gelecekte 20 MBit/Saniye lik h z limitinin k r laca na inan yorlar. fiu anda özel alandaki müflteri talebi bu limitin halen çok afla- s nda bulunuyor. Cam-fiber a lar n, optik a lara oranla halen daha büyük a rl kta olmas da bundan kaynaklan yor. Ancak h z delisi insanlar n talebi giderek art yor y l itibariyle say lar 315 bin olan fiber a kullan c s ABD li ev sahiplerinin 2006 y l nda 2.65 milyonluk bir say ya ulaflarak optik a lara geçtikleri tahmin ediliyor. Tom un zaten Fiber-Optik bir a ba lant s var. Romantik komedi filmini tam bafllatmak üzereyken doktorundan bir video film postas geliyor. Mesajda Bu kadar da çok kuruntu yapmay n yaz yor ve incelemelerde üzüntü konusu yap labilecek herhangi bir konu olmad vurgulan yor. Bu haber çok hofl bir akflam n bafllamak üzere oldu unun müjdecisi oluyor. Sylvia Trage Gelecek&Trendler 15

16 16 AKILLI B NALAR Alternatif enerji Binalarda alternatif enerji kullan m Siemens Bina Teknolojileri, s iletiminde ve güç üretiminde ekonomik ve enerji verimlili i yönünden alternatif sistemlerin optimize edilmesini amaçl yor. Araflt rma ve gelifltirme çal flmalar ndan ç kan son bulgular ise, mevcut potansiyelin somut uygulamalarda ekonomik olarak kullan labilece ini gösteriyor. Is tma, havaland rma, klima ve so utma (HVAC) alanlar nda lider küresel ürün, sistem, çözüm ve servis sa lay c olan Siemens Bina Teknolojileri, binalardaki enerji veriminin artmas ve alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan m ndaki di er geliflmelerle yo un flekilde ilgileniyor. Araflt rma kadrosu, bilim kurulufllar ile iflbirli i yap yor, pilot projeler hayata geçiriyor. Siemens Bina Teknolojileri, bu alandaki çal flmalar n n sonuçlar n ilk kez HVAC alan nda önde gelen uluslararas bilimsel konvansiyon olan Clima 2007 de kamuoyuna duyurdu. Çal flmalar n oda nda, termal yönden aktif bina sistemleri (TABS) ve kojenerasyon fabrikalar dahil olmak üzere, kullan lan enerjiden etkin flekilde faydalanan s tma ve so- utma bölümleri için kurulumlar n aç k döngülü ve kapal döngülü kontrolleri yer al yor. Siemens gelifltirme mühendislerinin alternatif enerji kullan m na iliflkin yeni bulgular flöyle: Kapal döngülü kontrol. TABS odalar s tma ve so- utma için tavan, taban ve bazen duvarlar kullanan sistemlerdir. So uk ya da s cak suyun, içinden akabilece i borular

17 dar bir kontrol stratejisi tasarlamak için çok say da karmafl k simülasyon gerekti i düflünülmüfltür. Art k araflt rma bulgular planlama mühendislerinin, yap unsurlar n n s davran fllar n ve bundan ç kar lacak kontrol stratejisini do rudan hesaplayabileceklerini ve bu nedenle de simülasyonlara hiç gerek olmad n ya da çok az gerek oldu unu göstermektedir. TABS l binalardaki tek alanlar için dört yeni kontrol stratejisi gelifltirilmifltir. Bu sistemin avantajlar n n bafl nda so utma ve s tma aras ndaki s fark n n az olmas gelir. Ayr ca daha düflük enerji tüketimi, daha fazla rahatl k ve pompalar n daha az güç tüketimi gibi avantajlar da bulunur. Sonuç olarak, baz uygulamalar, tek bir hat yerine birkaç su döngü borular kullanan TABS lar n hidrolik tasar mlar n n asl nda enerji kay plar n azaltt n gösteriyor. Clima 2007, ulusal HVAC ticaret birliklerini içine alan Avrupa flemsiye organizasyonu olan REHVA taraf ndan düzenleniyor ve bilimsel bulgular n paylafl m ile teknik çözüm deneyimleri için bir platform görevi görüyor. Gündeminin odak noktas nda, binalarda sürdürülebilir enerji yönetimi ile sa l kl ve üretken bir iç ortam yer al yor. bu yap unsurlar na yerlefltirilir. Is de iflimi yap unsurlar aras nda ve genifl yüzey alanlar ndaki havada meydana gelir. Su ve ortam havas ndaki küçük s farklar bu yüzden so- utma ve s tma için yeterlidir. Bu uygun s tma ve so utma kurulumlar enerji tüketimini azalt r, çünkü suyun nispeten s n rl bir dereceye kadar s t lmas ya da so utulmas gerekir. Yap unsurlar s y tuttu undan, so- utma bir gece sonras na ertelenebilir, bu da enerji kullan m n ve maliyetini azalt r. Planlama mühendisleri için zorluk, kurulumun tasar m ve kontrolünde yatar. TABS lar n yavaflça cevap vermesi nedeniyle tasar m sürecinde bunlar n dinamiklerine özel dikkat gösterilmesi gerekir. Bugüne ka- Ekonomik da t lm fl kojenerasyon. Is üretmek için alternatif bir yöntem s ve elektrik gücünün kojenerasyon ile üretilmesidir (c.h.p.). Bu teknoloji da t lm fl, tek ve birden fazla aile konutlar ve daireler için devlet deste i ile kullan lmaktad r. Ana unsur, örne in ilk enerji kayna olarak gazla çal flan ve ayn anda ikinci bir enerji olarak elektrik ve s üreten Stirling motorudur. Üretilen elektrik gücü sistemin kendi ihtiyaçlar n karfl lamak ya da fazlal k durumunda hat a n beslemek için kullan l r. Siemens gelifltirme mühendisleri, motorun minimum yükler için düflük ç kt ile tasarlanmas n n ancak ayn zamanda maksimum yükler için ek gaz yak c ile birlefltirilmesi halinde zahmete de er oldu una iflaret ediyor. Bu flekilde sermaye maliyeti azalt labilir. Ayr ca optimize kontrol stratejisi ile birlikte birincil enerjinin tüketimi ve CO2 emisyonlar, mevcut olan en iyi geleneksel yöntemi, örne- in yüksek s tma de eri olan kazan ile s tma ve modern gaz/buhar birleflik döngülü güç merkezi ile elektrik üretmek gibi kullanmaktan yaklafl k yüzde 25 daha düflük. K yaslamayla, ek yak c lar bir kenara b rakarak daha güçlü ve daha pahal Stirling motoru kullanmak sadece s n rl ek enerji ve maliyet tasarrufu sunar. Di er bir önemli bulgu da optimize e- nerji maliyetleri ve hat a n ek güçle besleyerek çal flt rman n, güç sa lay c lar bunun için makul bir maliyet ödemeye haz rsa daha ekonomik oldu udur. Gelecek&Trendler 17

18 18 AKILLI B NALAR AR-GE Siemens, enerji tasarrufu yapan sistem ile Brigittenau kapal yüzme havuzuna y lda yaklafl k 200 bin Euro luk tasarruf sa lad. Gün geçtikçe artan enerji maliyetleri, enerji tasarruf sistemleri alan nda yap lan anlaflmalar giderek daha cazip hale getiriyor. Siemens in bu kapsamda, Viyana da bulunan Brigittenau kapal yüzme havuzunda uygulad enerji tasarrufu yapan sistemi, Y l n En yi Avrupa Enerji Servisi Projesi ödülünü kazand. Siemens in yeflil yüzme havuzuna ödül Siemens Bina Teknolojileri, Viyana da bulunan Brigittenau kapal yüzme havuzunda uygulad enerji tasarrufu yapan sistemle, havuzun s tma ihtiyac n n yüzde 66, su kullan m n n ise yüzde 45 azalt lmas nda etkili oldu. Bu ayn zamanda y lda yaklafl k 200 bin Euro luk tasarruf anlam na geliyor. Sistem karbondioksit sal n m n da y lda 600 ton azalt yor. Projede Siemens, havuzda tüketilen enerjiyi azaltmak üzere günefl kolektörleri kurdu. Ard ndan tüm bina yönetim sistemini enerji tasarrufu yapacak flekilde yeniden düzenledi. Yap lan iyilefltirmeler havuz suyunun s s n n geri kazan lmas n da sa lad. Siemens hedefi aflan tasarrufa ortak oluyor. Bugüne kadar Avrupa da 24 havuzda enerji tasarrufu projeleri uygulayan Siemens, söz konusu projelerde müflterilerine önemli tasarruf olanaklar sunarken, kendisi de sa lanan tasarrufa ortak oluyor. Siemens, projenin gerçekleflmesi durumunda sa lanacak enerji tasarrufunun yat - r m maliyetini karfl lay p karfl lamamas na ba l olarak müflteri ile birkaç y ll na sözleflme imzal yor. Projede belirtilen enerji tasarrufu hedefi afl l rsa, bu tasarruf Siemens ve müflterisi aras nda paylafl l yor. Sözleflme süresi sona erdikten sonra ise tüm tasarruf müflteriye kal yor.

Yenilikçi havalimanlar

Yenilikçi havalimanlar Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Nisan 2008 www.siemens.com.tr Yenilikçi havalimanlar Yeni teknolojilerle donat lan havalimanlar, konforu ve güvenli i birlefltiriyor. Güvenli

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Suyla yakalanan. Gelecek& Türkiye nin su sorunu nas l çözülecek? çme suyu için yenilikçi çözümler

Suyla yakalanan. Gelecek& Türkiye nin su sorunu nas l çözülecek? çme suyu için yenilikçi çözümler KAPAKSIEM 6/22/07 11:36 AM Page 1 Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Temmuz 2007 www.siemens.com.tr Türkiye nin su sorunu nas l çözülecek? Yeni yat r mlar ar tma suyu ve

Detaylı

Güvenli tüneller. ne deli inde güvenlik. Her yerde göz var!

Güvenli tüneller. ne deli inde güvenlik. Her yerde göz var! Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Nisan 2009 www.siemens.com.tr ne deli inde güvenlik Siemens tasar mdan iflletmeye, anahtar teslim tünel projelerine imza at yor. Her yerde

Detaylı

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l fiubat 2008 www.siemens.com.tr S ra dijital hastanelerde Ac badem Grubu Baflkan Mehmet Ali Ayd nlar, yeni yat r mlar nda dijital hastane

Detaylı

Yar n n yenilikçi teknolojileri

Yar n n yenilikçi teknolojileri Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Temmuz 2009 www.siemens.com.tr Yar n n yenilikçi teknolojileri Elektrikli ulafl m vizyonundan flekerden benzin üretimine, yar n flekillendirecek

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz çindekiler 8 Kapak IP kameralar 36 Pazarlama Fuar n flampiyonu olmak için Reklam ndeksi ACF CAM F LM...Arka Kapak ASEL...33 BOYUT...3 CH NT...25 ELEKTRAL...5 F BEREKS...7 HABERORTAK...Ön Kapak Banner -

Detaylı

Y ld z parlayan yeni enerjiler

Y ld z parlayan yeni enerjiler Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Kas m 2009 www.siemens.com.tr Y ld z parlayan yeni enerjiler Enerji üretiminde fosil yak tlar n a rl yavafl yavafl azal rken rüzgar, günefl

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR?

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? Nisan 2008 MURAT DAYANIKLI SA LIK SEKTÖRÜNÜN GELECE VE B RLEfi K SA LIK KURUMLARI MET N ÇAKMAKÇI YEN YÖNETMEL K EL M Z KOLUMUZU BA LADI SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? TÜRK YE N N EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖRLER

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler Kurucumuz bize hayal edin demiflti. Çünkü hayal etti imizde bir gün hayallerimizi gerçeklefltirebilece imizi biliyordu. Biz, bugün Elginkan Toplulu u çal flanlar olarak hem kurucumuzun hayalleri hem de

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z...

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12 Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Günefl ne zaman do acak? fiu an yaflanan; kimine göre daha kriz de il, kesin olan; piyasalar m zda kaos yafl yoruz Birçok

Detaylı

EKOIQ AÇLIK! Adalet Ticaretin Temeli (midir?) Fairtrade. klim De iflikli i ve nsan Yap m. klim Pazarl klar nda Nereden Nereye?

EKOIQ AÇLIK! Adalet Ticaretin Temeli (midir?) Fairtrade. klim De iflikli i ve nsan Yap m. klim Pazarl klar nda Nereden Nereye? Project1 8/24/11 1:14 PM Page 1 EKOIQ MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) EYLÜL-EK M 2011 SAYI:11 Organik Tar m Gezegenimizi Doyuramaz m? klim De iflikli i ve nsan Yap m AÇLIK! 2050 de:

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I

DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I DO ANIN MUC ZES ZEYT NYA I ED TÖR Önce hizmet, sonra sensin Günümüzde müflterimiz art k yüksek standartta hizmet talep ediyor ve bu hizmeti aya na istiyor. Gelecek, eskiden oldu u gibi olmayacakt r. Rekabet

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

8 Manflet: TÜRKL M Semineri ve Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü.

8 Manflet: TÜRKL M Semineri ve Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü. SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 2 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU içindekiler 6 Manflet: Borusan International Pars JSCo resmi aç l fl gerçekleflti! 7 Manflet: Borusan Lojistik ve Borusan International ran da bir

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

Ocak 2010 ORAL ERDO AN HÜSEY N ERKAN. GÜR ÇA DAfi DO RU B LG VER YOR MU?

Ocak 2010 ORAL ERDO AN HÜSEY N ERKAN. GÜR ÇA DAfi DO RU B LG VER YOR MU? Ocak 2010 PARANIN YÖNÜ NEREYE G D YOR? ORAL ERDO AN fi RKETLER YATIRIMCILARA DO RU B LG VER YOR MU? HÜSEY N ERKAN 2001 DE KAÇAN YERL YATIRIMCI GER DÖNÜYOR GÜR ÇA DAfi 2010 DA P YASALARI NELER BEKL YOR?

Detaylı

noktas BAGLANTI ENGELS Z HAVAALANLARI GEL YOR Havaalanlar engelliler için uygun mu? Görme engelliler için kabartmal yol yap lacak.

noktas BAGLANTI ENGELS Z HAVAALANLARI GEL YOR Havaalanlar engelliler için uygun mu? Görme engelliler için kabartmal yol yap lacak. noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 A USTOS 2009 S:7 TÜRK YE S BER SALDIRILARA HAZIR MI? Ülkemizde siber suçlar n durumu nedir? Hackerlar engellenebilir mi? LK UYDUYU YAPAN EK BE NE

Detaylı

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :37 Ocak 2008 Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan Budget ve AVIS Genel Müdür Yard mc s nan Ekici: Pazar Çok Büyüyecek ASF

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

Ocak 2004. Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand

Ocak 2004. Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand Ocak 2004 Türkiye nin ilk Linux Merkezi business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr BU SAYIDA Neden Linux u seviyoruz Mimari çal flmalar n önemi Kusursuz yap lar kurun!.. Kamuda Linux Kamunun h z flafl

Detaylı

Dünyam z n gelece i ve enerji

Dünyam z n gelece i ve enerji Dünyam z n gelece i ve enerji Hepimiz biliyoruz ki yaflam m z sürdürebilece imiz tek bir dünya var. Ancak bu dünyaya ne kadar duyarl y z acaba? Asl nda bilmedi imiz ya da bilip de yapmad m z o kadar çok

Detaylı