Ak ll binalar. Pazar büyüyor. Yeflil, alt na dönüflünce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ak ll binalar. Pazar büyüyor. Yeflil, alt na dönüflünce"

Transkript

1 Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Mart Pazar büyüyor Siemens ak ll ev teknolojileri alan nda anahtar teslim çözümlerle pazar büyütüyor. Yeflil, alt na dönüflünce Teknoloji sayesinde art k oteller ve ofis kompleksleri gibi büyük binalar, daha çevreci koflullarda faaliyet gösterebiliyorlar. Ak ll binalar Gelece in binalar ileri otomasyon teknolojileri sayesinde hem güvenli, hem konforlu hem de çevre dostu olacak.

2 2 GELECEK&TRENDLER E d i t ö r Gelece i yaflamaya bafllad k m? M. Rauf Atefl Çocuklu umuzda gelece e yönelik her fley ilgimizi çekerdi. Televizyondaki gelecekle ilgili dizi ve filmlere bay l rd k. Uzay Yolu nun fütüristik, gerçek d fl kurgusu hepimizi büyülerdi. Bu tip teknolojilerin bir gün gelece ini düflünmek bile o yafllarda olanaks z hale gelirdi. Sonra onlar n bir bölümü gerçek haline geldi, ard ndan yeni gelecek senaryolar bafllad. Bu kez de gazetecilik yap yordum. Bunlar n baz lar n dergilerimizde, yaz lar m zda kulland k. Bir bölümünü yay nlarken, 2000 y l senaryolar, 2005 de dijital ev gibi bafll klar att k l y llar n Capital ine bakt mda, bu gibi öngörülerin bugün tamamen gerçekleflti ini görüyorum. Gelecek, asl nda geldi. Bir dönem uzak olas l k görünen ürün ve hizmetleri kullanmaya bafllad k. Gelecek&Trendler dergisinin bu say s n o aç dan çok etkileyici ve anlaml buldum. Çünkü, yaflad m z gelecek ve gerçek gelecek bir araya gelmifl. Siemens uzmanlar ve araflt rma laboratuarlar ndan ç kan teknolojiler, Ak ll Evler alan nda nelerin hayata geçti ini, nelerin yak n gelecekte gerçekleflece ini aç kça ortaya koyuyor. Gerçekten çok etkileyici kavramlar ve teknolojiler var. Ben okudu um bölümlerden birkaç etkileyici bafll -saptamay buraya ç kard m. Lütfen bir okuyun: 2010 itibariyle radyo dalgalar teknolojisi bina otomasyonunda temel çözüm tekniklerinden biri olacak. Evimizin içinden veri otoban geçecek. Gelecekte gigaset telefonlar m zla kap m z n önündeki insanlarla bile konuflma f rsat bulaca z. Bir tablet PC kullanarak, evdeki hemen hemen her ev eflyas n n fonksiyonlar n kontrol edebilece iz. Gelecek&Trendler dergisini bu birkaç cümle ile anlatmak mümkün de il. Haks zl k etmifl oluruz. En iyisi dergideki özel araflt rma, analiz ve söyleflileri kendinizin okumas Okuduktan sonra da öneri ve elefltirilerinizi bizimle paylaflman z Böylece daha iyisini yapma flans m z artacak. Gelecek ay görüflmek üzere Sayg lar m zla

3 çindekiler Yeflil, alt na dönüflünce...4 Havaalanlar nda enerji tasarrufu...6 Milleniumpark teknolojiyi seçti...8 Siemens Ak ll Ev pazar n büyütüyor...10 Kap lar açabilen telefonlar...13 Binalarda alternatif enerji kullan m...16 Siemens in yeflil yüzme havuzuna ödül...18 Yay nc Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi Murahhas Üye (CEO) Mehmet Y. Y lmaz Yay n Direktörü (Sorumlu) M. Rauf Atefl Yay n Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük Yaz iflleri Müdürü Ebru F rat Haber Müdürü Hande Demirel Süzer Görsel Yönetmen A. Bertu Pat r Yay n Kurulu (Alfabetik s rayla) M. Rauf Atefl, Özlem Aksoy, Hande Demirel Süzer, Hüseyin Gelis, Sibel Hür, Sedef Seçkin Marka Müdürü Gökçe Aykaç Ankara dari Temsilcisi Erdal pekeflen Tel: zmir Temsilcisi Ziynet Attila Tel: Yay n Türü Yerel, süreli, ayl k Bask APA Uniprint Bas m Sanayi ve Ticaret A.fi Ömerli Köyü Mevkii Had mköy- STANBUL Tel: Da t m Yaysat A.fi. Tel: Yönetim Genel Yay n Koordinatörü Yeflim Denizel Tüzel Kifli Temsilcisi Murat Köksal Sat fl Direktörü Orhan Taªk n Finans Direktörü Didem Kurucu Üretim Direktörü Servet Kavaso lu Reklam Grup Baflkan Cem M. Baflar Grup Baflkan Yard mc s Funda Baykal Sat fl Müdürü Özlem Güner Atefl, Emel Sönmez Teknik Müdür Nusret K r ml o lu Sat fl Temsilcileri Deniz Küçükhüseyin, Erman leri Tel: (3 hat) Faks: Rezervasyon Tel: Faks: Ankara Reklam Tel: zmir Reklam Tel: Hedef Sayfalar Tel: Faks: Maya Akar Center, Kat: 7 Büyükdere Cad. No: Esentepe/ STANBUL c Hürriyet Medya Towers Güneflli- STANBUL Tel Faks Capital Dergisi Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Capital Dergisi nin isim ve yay n hakk Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A.fi ye aittir. Dergide yay mlanan yaz, foto raf, harita, illüstrasyon ve konular n her hakk sakl d r. zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. DB Okur Hizmetleri hatt Tel: DB Abone Hizmetleri hatt Tel: Faks: Pazar hariç her gün saat aras nda hizmet verilmektedir. Gelecek&Trendler 3

4 4 AKILLI B NALAR Bina otomasyonu Teknoloji sayesinde art k oteller ve ofis kompleksleri gibi büyük binalar, çok daha çevreci koflullarda faaliyet gösterebiliyorlar. Üstelik ak ll a lar sayesinde sadece maliyetler düflmüyor, ayn zamanda hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve seçkin bir müflteri segmentine hitap edebilmek de mümkün oluyor. Yeflil, alt na dönüflünce Bazen ifller göründü ünden çok daha basit olabilir. Örne in çevrenin korunmas - na katk da bulunmak için enerjiyi ve suyu mümkün oldu unca az kullanmal y z. Peki ya binalar ne haber? Ayn fley elbette ki onlar için de geçerli. Bu nedenle de art k otel, ofis, üniversite, hastane ve benzeri di er büyük binalar n planlanma aflamalar nda, Yeflil Binalar olarak bilinen yeni bir trend hakim. Bu kavram n, binan n infla edildi i malzemelerden binan n çevreyle olan etkileflimine, infla edilme tekniklerine ve tabii teknolojisine kadar çok genifl bir kapsam var. Söz konusu unsurlar dikkate alan ve optimum flekilde uygulayabilen iflletmeciler, sadece paradan tasarruf etmekle kalm yor üstelik sürdürülebilir bir çevre yarat lmas na da katk da bulunmufl oluyorlar. Siemens, bir bina sisteminin çevreyle olan iliflkilerini, kendi Toplam Bina Çözümleri kavram n kullanarak birlefltirdi inden, binalar n yönetiminde ve kullan m nda yepyeni olanaklar yaratabiliyor. Sürdürülebilirlik konseptinin bu kadar popüler olmas n n birkaç nedeni var. Birincisi, insanlar n ço u art k daha fazla do aya odaklan yor. Tar m ilac ya da hormon içermeyen g dalar, do al elyaflardan dokunmufl kumafllar ve zehirli maddeler içermeyen mobilyalar istiyorlar. Ayr ca yükselen enerji fiyatlar da enerji tasarrufunu caziplefltiren bir di er faktör. fiirketler ise h zla geliflmekte olan bu trende cevap verebilmek için ola anüstü verimli s tma sistemleri ve yeni nesil su tasarrufu sa layan sistemler gibi karmafl kl k derecesi günden güne artan sofistike sistemler gelifltiriyorlar. Körfez esintisi. ABD de son dönemde adeta bir sürdürülebilirlik patlamas yaflan - yor. ABD deki çevre dostu Siemens Çözümleri uzman Richard Walker, Gerek kamu gerekse özel sektör, maliyetlerini art rmaktansa bu yolu benimsemeyi tercih ettiler. Bu konsept gerçekten muazzam bir tasarruf sa l yor diyor. Siemens, ABD deki en büyük haliçin eflsiz ekosisteminin korunmas na çal - flan bir organizasyon olan Chesapeake Bay Foundation (CBF) genel müdürlük binas n n havaland rmas ve so utmas için yepyeni bir sistem gelifltirdi ve kurdu. Vakf n genel müdürlük binas n n mümkün oldu unca geri kazan lm fl ve geri kazan labilir malzemelerden yap lm fl oldu unu söylemeye gerek bile yok. Örne in binadaki ya mur suyu tesisat ve at klar organik gübreye çevirme özelli i olan tuvaletler sayesinde su tüketimi yüzde 90 oran nda azalt lm fl. Ofis binalar n n her biri, ABD nin en yeflil binalar aras nda gösterilen CBF, bu gayret sayesinde de Enerji ve Çevre Tasar m nda Liderlik (LEED) konusunda platin ödüle lay k görülmüfl. CBF in havaland rma sisteminde temel olarak körfezden sürekli esen meltem rüzgar ndan faydalan l yor. Binan n iç ve d fl cephesindeki s y ve nem oran n ölçen sensörler, suni s tma ya da so utmaya gerek kalmad nda kendini otomatik olarak kapatabilen bina sistemine sürekli veri gönderiyorlar. Ayr ca binadaki çal flanlara camlar ne zaman açabileceklerini gösteren fl kl panolar da mevcut. Siemens, binay iklim kontrol bölgelerine bölerek, üst katlardaki ofisler günefl fl yla s n rken s tma fonksiyonunun sadece alt kattaki ofislerde çal flt r lmas na da olanak sa l yor. Bu kontrol sisteminde ayr ca konferans salonunun çat daki bahçeye aç lan kap lar - n n aç k olup olmad n n alg lanabilmesini ve bu sayede de havaland rman n kapat lmas n sa layan sensörler de mevcut. Sadece bu son örnek bile bina otomasyonlar ndaki genel trendin seviyesini aç klamak için yeterli. Binan n inflas esnas nda enerji tasarrufu kavram n n uygulan yor olmas, yat r m ve enerji maliyetlerini dikkate de er ölçülerde düflürüyor. Örne in CBF in genel müdürlük binalar, klasik bir ofis binas yla karfl laflt r ld nda yaklafl k üçte iki daha az enerji tüketiyor. ipod otel. Siemens Bina Teknolojileri (SBT), Frankfurt flehir merkezindeki yeni Mo-

5 Chesapeake Bay Foundation n ve Frankfurt taki Mövenpick otelin (afla da) kulland binadaki otomasyon sistemlerinin sa lad avantajlar çevrecileri oldukça keyiflendiriyor. ra yepyeni olanaklar sunmak da mümkün. Misafirlerinin ihtiyaçlar do rultusunda özel olarak tasarlanm fl çözümler aray fl nda olan lüks otel iflletmecileri art k, ifl otelleri ve yüksek güvenlik standartlar na sahip otellerin yan s ra yeflil otellere de odaklan yorlar. Art k bu tarz otellerde kalan misafirler, kusursuz bir hizmet bekliyor. Siemens in hizmet sektöründen sorumlu yöneticilerinden Michael Hartmann, Misafirler, sistemin bir parças olmak ve s radan hizmet görmek istemiyorlar. Özellikle de çok s k seyahat edenler özel bir ilgi bekliyor diyor. Örne in sürekli müflterilerden biri flampanya istedi inde, görevlinin o müflterinin hangi marka flampanyay tercih etti ini bilmesi gerekir. Bu durum, müflterinin çiçek be- enisi gibi di er tercihleri için de geçerlidir. Ayr ca gecenin bir vakti bozulan radyo alarm veya geceleri karanl kta göze batabilecek telefon ekran fl klar gibi rahats zl k yaratan durumlar n da ortadan kald r lmas yöntem anahtar bir pazarlama bilefleni olabilir. venpick Otel ihalesini kazan rken de yeflil bir yaklafl m kullanm flt. Burada önerilen çözüm elektrik ve bina sistemleri teknolojileri aras ndaki geleneksel ayr tutma yaklafl m yerine, temel elektrik altyap s ndan, flalterlerden ve duvar prizlerinden yang n alarm sistemlerine, video izlemeye, eriflim kontrolüne, bina otomasyonuna ve hatta park yeri yönetimine kadar her konuyu tek bir kapsamda ele almak olmufltu. Bunun nedeni de oldukça basitti. Tek bir kaynaktan yürütülen planlama çal flmalar sayesinde hem zamandan hem paradan kazan l yor ve hem de kablo kanallar n ortak bir flekilde kullanmak mümkün oluyordu. Böylece de müflteriler herhangi bir sorun yaflad klar nda, oteldeki tüm sistemlere müdehale edebilecek tek bir kifliyle muhatap olma lüksüne kavufluyorlard. Ancak bu daha bafllang ç. Çünkü bu çözümde, sistem kontrollerini ak ll bir flekilde birbirine ba lamak ve dolay s yla kullan c la- gerekir. Bu hedeflere ulaflmak için ise sadece iki fleye ihtiyaç var: lki, her yafltan misafirin kolayl kla kullanabilece i türden bir uzaktan kumanda cihaz... Hartmann, Bu konuda BMW nin idrive ya da Apple n ipod u gibi bir tasar m üzerinde çal fl yoruz diyor. kincisi ise otellerin havaland rmadan ve telefondan tüm arka ofis ve izleme ifllevlerine kadar çok say daki kontrol sistemini merkezi olarak yönetebilmelerine olanak sa layacak yeni bir BT mimarisi... Siemens flu anda bu iki ihtiyaç do rultusunda çözümler gelifltirmeye çal fl yor. Bu gözle görülemeyen teknoloji sayesinde pek çok yeni fikir hayata geçirilebilir. Örne in oteller enerji tüketim kartlar kullanarak bir önceki ziyaretlerinde az enerji tüketmifl misafirlerine baz indirimler yapabilirler. Çevre bilincine sahip misafirler zaten her zaman yeflil otelleri tercih ettiklerinden bu Sualt odalar. Farkl bir yönde geliflen di er bir trend de müflterilerine benzersiz deneyimler sunan oteller olarak karfl m za ç - k yor. Bu tip tesislerin say s Orta Do u da ve Birleflik Devletler de h zla ço al yor. Dubai de flu anda meflhur Burj el Arab gölgeleyecek ve deniz seviyesinden gökyüzüne bir kanat fleklinde 200 metre yükselecek Flyotel isimli yeni bir tesisin planlar yap l yor. Ayr ca Dubai nin Bawadi bölgesinde 29 bin yatakl otellerin ve 6 bin 500 yatakl Asia-Asia otelinin inflas da devam ediyor. Siemens, Las Vegas taki MGM Mirage grubun, içinde 4 bin yatakl otel, kumarhane, al flverifl merkezi ve lüks daireler bulunan yeni kompleksinin donan m n n önemli bir k sm n tedarik ediyor. Siemens ayr ca Dubai nin ran Körfezi taraf nda infla edilecek görkemli Hydropolis otel projesinde de yer al yor. Otelin planlama çal flmalar n ise Münihli mimar Joachim Hauser, Dubai Development and Investment Authority için yapm flt. Uygun altyap donan mlar olmadan ne Orta Do u da ne de Birleflik Devletler de böylesi devasa projelere giriflmek asla mümkün olamazd. Hartmann, Hem enerjinin hem de suyun olmas gerekir diyor. Bu noktada dünya çap nda pek çok ifl orta, Siemens in enerji tesisleri, da t m a lar, su pompalar ve geri kazan m tesisleri kurmaktaki tecrübesine güveniyor. Hatta flu anda baz otel iflletmecileri yeni fikirler gelifltirmek için dünyan n d fl na bile bakmaya bafllad lar. Örne in y ld z mimarlardan Peter Inston, 2050 de ayda bir otel açmay düflünen Hilton Group için Luna Hilton un planlar n flimdiden bitirdi. Bu fikir her ne kadar flimdilik çok uzakm fl gibi görünse de inflaat bafllad nda Siemens de orada olacak. Katrin Nikolaus Gelecek&Trendler 5

6 6 AKILLI B NALAR Havaalan uygulamalar Havaalanlar nda Harcanan enerjinin yüzde 40 n binalar tüketir. Bu da, dünya çap nda sera gaz emisyonunun yüzde 21 ini oluflturur. Enerji ücretlerinin yükselmesi, çevresel bilincin artmas ve artan tüketim, masraflar da sürdürülebilir azalma sa lamaya stratejik bir yaklafl m ça r s nda bulunuyor. Karmafl k altyap tesisleriyle havaalanlar ise en büyük enerji tüketicileri aras nda yer al yor. Bu nedenle havaalanlar, özellikle Siemens in sa lad enerji hizmetlerinden faydalanabilir. enerji tasarrufu Kapsaml ve teknik altyap lar yla modern havaalanlar, sürekli de iflime maruz kal r. Bu nedenle havaalan binalar n n enerji verimlili ine yönelik olarak düzenli aral klarla gözden geçirilmeleri gerekir. Havaalan operatörlerinin tecrübelerine göre, aksi halde, yaklafl k 6 ay gibi bir süre içerisinde enerji tüketiminde sapma meydana gelebilir. Enerji tüketimi, genellikle bak m ve hizmet aktivitelerinin sonucu ya da iflletim süreleri nedeniyle artar. Siemens Bina Teknolojileri (SBT), potansiyel enerji tasarrufunun do ru flekilde kullan lmas n n ve bunun sonucunda çevresel kirlili in sürekli azalmas n n, yap teknolojilerinde çok büyük önem teflkil edece ini fark etti. Analiz, ak ll planlama, binalar n inflaat ve iflletilmesi için temel bir disiplin olarak çok kapsaml bir enerji hizmet portföyü yaratt. Bu kapsamda stratejik bir yaklafl m benimseyen SBT sermaye yat r mlar na, bu yat r mlar n etkisine ve sürdürülebilirli ine, dolay s yla iflletim ve tüketim masraflar na odakland. Otomasyonun katk s. Prensipte, etkili bina otomasyon sistemlerinin uygulanmas da, önemli enerji tasarruflar n beraberinde getirir. Sistem parçalar, düflük enerji

7 tüketimi göz önünde bulundurularak yap ve iflletim aç s ndan belirli bir flekilde tasarlanm flt r. Parçalar n etkileflimini ve bir tesisat n çal flt r lmas n etkili k lmaya yönelik araçlarla ba lant l olarak, yüzde aral nda tasarruf sa lanabilir. Bunun ötesinde, mevcut ya da yeni tesisatlar da, etkili çal flma için kapsaml hizmetler gerektirir. SBT nin bu amaçla sundu u kapsaml Enerji Optimizasyon Hizmetleri (EOS) paketi, enerji tüketimini en iyi hale getirmeyi hedefleyen çal flmalara temel teflkil eden çok say da analiz ile gözlem ve kontrolü içeriyor. EOS ayr ca, tüketimin kaydedilmesine yönelik çal flmalar da bütünlefltiriyor. Bütün bunlar n sonucu olarak da yaklafl k yüzde 20 oran nda tasarruf sa lanmas mümkün oluyor. Siemens in Enerji ve Çevre Hizmetleri (EES), enerji tasarrufu sözleflmesi çözümüyle mevcut kurulumlar gelifltirmeye odaklan - yor. Bina altyap s n ve hizmetleri modernize etmeye yönelik önlemler paketi ile sa lanan ve sözleflmeyle garanti alt na al nan ta- sarruflar, müflteri için al nan önlemlerin etkili olmas n sa l yor ve yüzde 30 a kadar potansiyel tasarruf imkan veriyor. SBT, Almanya da enerji tasarrufu sözleflmelerinde piyasa lideri konumunda ve AB deki büyük sa lay - c lar aras nda olmas n n yan s ra, enerji tasarrufu sözleflmesinin gelifltirilmesine yönelik Avrupa Komisyonu ndan 2006 y l AB Enerji Hizmet Ödülü ne de lay k görüldü. Stuttgart havaalan n n kazanc. Siemens Havaalanlar, birinci s n f havaalan çözümleri üretmek için çeflitli Siemens ürünlerini, hizmetlerini ve sistemlerini baflar l bir flekilde birlefltirip bütünlefltiren, farkl Siemens gruplar n n bir koalisyonu. Bu koalisyondaki ortaklar, Otomasyon ve Kontrol (A&D), Endüstriyel Çözümler ve Hizmetler (I&S), Enerji letimi ve Da t m (PTD) ve Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri (SIS) olarak s ralan yor. Bugüne kadar pek çok havaalan nda e- nerji yönetimi uygulamalar ile önemli enerji tasarruflar sa layan Siemens, son olarak Stuttgard havaalan nda önemli bir baflar kaydetti. 500 su sayac ve yaklafl k 400 s tma/so- utma sayac ndan al nan ölçüm de erine göre hesaplanan sayaç de erleri, Stuttgart Havaalan nda enerji yönetiminin temelini teflkil ediyor. Ekonomik aç dan, enerji yönetimiyle ilgisi olmayan elektrik sayaçlar nda okunan de erler, aksi takdirde gerekli olacak denetim devreleri süresince manuel olarak kaydedildi. Otomasyondan ve alan seviyelerinden al nan referans/gerçek de erler ve kontrolör ayarlar belgelenip enerji yönetim sistemi ile ifllemden geçirildi. Ayl k, 3 ayl k ve y ll k raporlar n yan s ra, saat bafl de erlerin okunmas, tesisatlar n verimini de erlendirmede belirleyici rol oynar. Bu nedenle Stuttgart havaalan nda binan n say sal plan ile anl k okunan de erleri karfl laflt rmak için enerji bilgi analizi program kullan ld. Stuttgart Havaalan deneyimi, bu enerji yönetimi uygulamas sayesinde yüzde 40'a kadar enerji tasarrufu sa lanabilece ini gösterdi. Gelecek&Trendler 7

8 8 AKILLI B NALAR Milleniumpark stanbul'un yeni yerleflim alanlar ndan biri olan Akf rat Tepeören'de infla edilen, Sabiha Gökçen Havaalan na ve otobana birkaç dakika, Formula 1 pistine ise 3 km uzakl kta bulunan Milleniumpark, flehrin d fl nda modern bir yaflam merkezi. Yak n çevresinde Koç Lisesi ve Sabanc Üniversitesi gibi modern e itim kurumlar bulunuyor. Toplam 282 bin metrekare üzerine kurulu Milleniumpark'taki 219 villan n her biri ortalama metrekarelik kullan m alan na sahip. Villalar n birbirine olan uzakl, özel yaflama özen gösterecek flekilde ayarlanm fl. Projede Platinium, Titanium ve Quantium olmak üzere üç ayr ev tipi bulunuyor. A.Y ld r m Uluslararas nflaat A.fi taraf ndan infla edilen Milleniumpark, çok özel malzemelerle gökdelen yap tekni i kullan larak infla ediliyor. Beton, çivi ve kaynak kullan lmadan infla edilen bu villalar n ana malzemesi çelik. Yurtd fl ndan özel olarak ithal edilen bu yap çeli i, binan n içinde ve d fl nda neme, çürümeye dayan kl ahflapla harmanlanm fl. Ak ll ev teknolojisi. Milleniumpark - ta ak ll ev sistemi villalara sonradan eklenen bir lüks de il. Yap m aflamas nda, villalar n tüm altyap s yüksek teknolojinin gereklerini yerine getirecek flekilde oluflturulmufl. Teknolojinin yaflam n vazgeçilmez bir parças oldu u gerçe inden yola ç k lm fl ve villalar do- ufltan ak ll olarak projelendirilmifl. Milleniumpark n ak ll villalar n n elektronik kontrol sistemleri s tma, elektronik ev aletleri, havaland rma, ayd nlatma gibi cihazlar n en az yak t ve elektrik har- A.Y ld r m Uluslararas nflaat A.fi Proje Elektrik Sorumlusu Seyfettin Akdemir: TEKNOLOJ G REN EV DE ERLEN YOR Mileniumpark Projesi nde toplam 219 villa bulunuyor. Projeyi üç etapta tamaml yoruz. lk etapta bulunan 62 villa tamamland. Bu villalardan 35 inde hayat bafllad. kinci etap bu y l bitecek. Üçüncü etap ise 2009 sonunda tamamlanacak. Ben asl nda tan m olarak ak ll ev kavram n kullanmak istemiyorum. Otomasyonlu ev demek daha do ru. Teknoloji ilerliyor, çok ciddi avantajlar sa l yor. Bunlardan yararlanmak laz m. Biz de bu nedenle otomasyonlu evleri tercih ettik. Güvenlik, s tma ve ayd nlatma olmak üzere üç tane otomasyonumuz var. Örne in, ev sahibi evde yokken villaya izinsiz birisi girdi inde, hareket sensörleri alg l yor alarm çal yor ve istenilen telefon numaras na bilgi gönderiliyor. Sisteme üç farkl telefon numaras b rak labiliyor. Sabit numaralar arand nda, h rs zl k tehlikesi için b rak lm fl mesaj dinliyor ya da cep telefonunuza gelen bir k sa mesajla olaydan haberdar oluyorsunuz. Sistem bant kayd yla evde yabanc biri oldu unu haber vermifl oluyor. Su bask n, yang n, gaz kaça vs. gibi tehlikeli durumlarda da güvenlik otomasyonu devreye giriyor. Yine istenilen sabit numaraya ya da cep telefonuna mesaj b rak l yor. Gaz kaça oldu u zaman vana otomatik olarak gaz kesiyor. Su bask n durumunda da ayn flekilde tedbir al n yor. Yang n oldu u zaman hem gaz, hem elektri i kesiyor. Bunlar hep bütçeye ba l asl nda. Çok de iflik kombinasyonlar olabilir. Örne in gaz kestikten sonra itfaiye ça ran bir sistem de kurulabilir. Ayd nlatma otomasyonu ile yatak odalar ndaki ve salondaki ayd nlatmalar uzaktan kumanda ile belli bir fl k seviyesine kadar ayarlayabiliyorsunuz. Bütün evin elektri ini aç p kapatabiliyorsunuz. Evden ç karken evin elektri ini kesiyor, elektrik kesintisi istenmeyen deprem panosu, buzdolab veya güvenlik panelinin elektri ini aç k b rakabiliyorsunuz. Is tma otomasyonu için odalarda LCD ekranl termostatlar bulunuyor. Ekranda bir konfor bir de stand by durumu bulunuyor. ki durum için de istedi iniz s cakl k ayar n yapabiliyorsunuz. Dünya standartlar nda bunlar 21 ve 19 derece olarak belirlenmifl. Ama bu tamamen size ba l. sterseniz evde yokken 16 dereceye düflürebilir, eve gelince 25 dereceye ç kartabilirsiniz. Instabus geniflleyebilir bir sistem oldu undan internet kontrol mddülü sayesinde dünyan n herhangi bir yerinden izleme yap labiliyor. Bütün bu otomasyon için Siemens ürünlerini seçmemizin nedeni kalitesi. Siemens uzun y llard r Türkiye de. Malzemelerinin kalitesi de belli. Bu nedenle Siemens i tercih ettik. Otomasyon ve flalt malzemelerini komple Siemens den ald k. Asl nda art k Türkiye de Uzakdo u dan gelen çok ucuz malzemeler bulunuyor. Ama bunlar n kullan m süresi çok k sa. Sonuç olarak biz ucuz malzemeleri tercih etmedik. En kaliteli malzemeleri seçtik. Tabi bu durum maliyetleri etkiliyor. nflaatç firman n maliyetleri art yor ama bu sistemle evlerin de eri de yükseliyor. Kaliteli malzeme fiyatlar art rsa da hem inflaatç firmalar hem de kullan c lar sorun yaflam yor. Ama evde bu sistemi kurdu unuz zaman içinde daha az yak t ve elektrik harc yorsunuz. Bu da bir avantaj olarak görülebilir.

9 stanbul un h zla de er kazanan yerleflim alanlar ndan biri olan Akf rat Tepeören de infla edilen Milleniumpark, ev otomasyonu konusunda Siemens i seçen lüks konut projelerinden biri. 219 villan n yer ald projedeki evlerde s tma sistemleri, elektronik ev aletleri, havaland rma ve ayd nlatma sistemleri en az yak t ve elektrik harcayacak flekilde çal fl yor. Milleniumpark teknolojiyi seçti cayacak flekilde çal flmas n sa l yor. Tek bir tuflla ayd nlatmay ayarl yor, odalar n s s n düzenliyor. Milleniumpark villalar n n tümü yang n, gaz kaça, su basmas ve h rs zl k gibi tehlikeleri, sensörlerini kullanarak kontrol alt nda tutuyor. Ayr ca herhangi bir aksilikte 24 saat aktif güvenlik sistemi, Milleniumpark'taki güvenlik merkezine ve ev sahibine haber veriyor. Gerekti inde villan n elektri- ini, suyunu, do algaz n otomatik olarak kapat yor. Villalarda bulunan görüntülü diyafon sistemi sayesinde ana girifle ba lanmak ve gelen misafirler için görüntülü onay vermek mümkün. Ev sahibi tatildeyken, villan n ak ll yönetim sistemi istenilen cihazlar düzenli olarak çal flt r yor. stenilen aral klarla çimleri suluyor, fl klar aç p kapat yor. Verilen komutlara göre tek tuflla tüm villay yönetiyor. Sibel Köklü Gelecek&Trendler 9

10 10 AKILLI B NALAR Ak ll Ev Teknolojileri Günümüzde çok s k söz edilen konulardan biri olan ak ll ev konsepti, özellikle lüks konut projelerinde kullan lan bir art de er olarak dikkat çekiyor. Siemens in bu alanda sa lad ürünler ayd nlatma, s tma-so utma ve güvenlik v.b. konularda ev elektrik tesisat ile ilgili konular n kaps yor. Siemens teknolojiyi, yenilikçili i ve inovasyonu getiren bir firma olarak, ak ll evlerin altyap s n da sa l - yor. Siemens Bina Teknolojileri Pazarlama Yöneticisi Özgür Kalan, enerjiden tasarruf etmeyen bir binaya kesinlikle ak ll bina demediklerini belirterek, ak ll ev kavram na flöyle aç kl k getiriyor; Bir kumandayla televizyonu aç p kapamak ya da panjurlar indirmek, bir eve ak ll ev demek için yeterli de il. Bu iflin en önemli k sm enerjiden tasarruf edilmesidir. Biz enerjimizi har vurup harman savuracak kadar enerji zengini bir ülke de iliz. Bat l ülkeler enerji konusunda çok dikkatli davran yor, biz de öyle yapmal y z. Siemens teknolojiyi, yenilikçili i ve inovasyonu getiren bir firma olarak, ak ll evlerin altyap s n sa l yor. Güvenlik, ayd nlatma ve s tma-so utma anlam nda gereken bütün ürünleri anahtar teslimi proje olarak sunuyor. Hayat n vazgeçilmez bir taraf konforlu binalarda yaflam n z sürdürmek ama güvenli inizi de sa lamak durumundas n z. Güvenli inizi sa larken konforunuzu feda etmeyece iniz, bunu yaparken de enerjinizi bofla harcamayaca n z binalardan bahsediyorsak, o bina ak ll demektir. Ak ll ev kavram sadece yeni yap lan konutlar için geçerli olan bir kavram de il. Var olan eski binalarda da ak ll ev konseptini oluflturmak mümkün. Ak ll ev teknolojisi konusunda pazar lideri olan Siemens, proje, yat r m ve teknolojiyi birlefltirerek, anahtar teslimi hizmet veriyor. Türkiye de inflaat sektörünün bu y l yaklafl k yüzde 20 oran nda büyüyece inin tahmin edildi ini belirten Siemens yetkilileri, ayn dönemde teknoloji kullan m oran n n ise yüzde 7-9 aras nda olaca na dikkat çekiyor. Siemens Ak ll Ev pazar n büyütüyor Var olan evler de ak lland r l yor. Özgür Kalan, ak ll ev konseptinin mevcut evlerde nas l uygulanabilece ini ise flöyle anlat yor; Öncelikle binan n yal t m konusunda desteklenmesi laz m. Ard ndan kablosuz teknoloji üzerine gelifltirilen modüler teknolojiyle, ihtiyaç ve bütçeye göre kurulum yap labiliyor. Kullan lan ürünlerin tasar mlar oldukça fl k, kesinlikle göze batm yor. Örnek vermek gerekirse, ak ll evlerin oluflumunda kap - pencere izolasyonu ile enerji tasarrufunun ilk ad m at ld ktan sonra siemens olarak sundu umuz teknoloji ile radyatörlerin üzerine Siemens termostatik vana takarak ortam n s cakl n belli bir s da tutmay amaçl - yoruz. Bu yöntemle kombi sürekli çal flm yor, arada duruyor. Vana kombiye müdahale ederek, kaynaktan gelen s y kontrol ediyor. Oda s s art nca pencereyi açmak yerine bu vanay kullanabilir, böylece enerji tasarrufu sa layabilirsiniz. Bu sayede evin s tma giderleri yüzde 30 oran nda düflüyor. Üstelik maliyeti de çok düflük. Biz teknolojileri birlefltirebilen, yüksek mühendislik kabiliyetine sahip bir firmay z. Bu kabiliyetleri müflterilerden gelen ihtiyaçlara göre flekillendiriyoruz. El bilgisayarlar ya da tablet PC üzerinden çözümler gelifltiriyoruz. Bu durumda baflka firmalar n ürünlerini de kullanabiliyoruz. Örne in 5 katl bir villada oturuyorsunuz, zil çald nda kimin geldi- ini oturdu unuz yerden tablet bilgisayara ba lanarak görebiliyorsunuz. Yerinizden kalkmadan s tma sistemini ayarlayabiliyorsunuz. Ayr ca sistem kendini kontrol ederek, çal fl p çal flmad hakk nda da bilgi veriyor. Ak ll bir evin maliyeti ise müflterinin talep ve ihtiyaçlar na göre de ifliyor. Türkiye de evlerin yüzde 60 ile ilgili sa l kl istatistik bilgi olmad n söyleyen Özgür Kalan; Avrupa da, özellikle Almanya da ortaya ç kan bir kavram var; yeflil bina kavram. Beyaz eflya ürünlerinde oldu u gibi A, B ya da C s n f olarak de erlendirilen binalar sertifikaland r lmaya bafllan yor. Bu binalar vergi avantaj elde ediyor. Gelecekte bu standartlar Türkiye de de yerleflecek. Türkiye de de binalar n teknolojisi ve yap lan enerji tasarrufu ile ilgili istatistik yap lmas, yeflil binalar n sertifikaland r lmas gerekiyor diyor. Türkiye de inflaat sektörünün büyümeye devam edece ini, dolay s yla bu alandaki teknoloji kullan m n n da artaca n belirten Özgür Kalan, flunlar söylüyor; Türkiye de inflaat sektörü 2008 y l nda tahminen yüzde 20 büyüyecek. Tabi teknoloji kullan m n gerektiren otomasyon pazar da buna paralel olarak geliflecek. Büyüme ayn oranda olmayacak tabi ama inflaat sektörü içindeki teknoloji kullan m oran n n yüzde 7-9 civar nda büyüyece ini düflünüyorum. Teknolojimiz dünya standartlar nda. Siemens in 1980 y l ndan bu yana bina otomasyonu yapt n söyleyen Siemens Bina Teknolojileri Bina Otomasyonu Çözümleri Yöneticisi Serkan Kurnazo lu, bina ve ev otomasyonuna odakland klar n söylüyor: Önceden bina otomasyonunda kullan - lan ürünleri minimize ederek evlerde kullan - yoruz. Tek bir uzaktan kumanda cihaz ile bütün evin ayd nlatmalar n, panjurlar n, ses sistemlerini ya da s cakl n kontrol edebiliyoruz. Ak ll ev kavram, yeni yap lan lüks konut projelerinde bir sat fl argüman olarak kulla-

11 Gelecek&Trendler 11

12 12 AKILLI B NALAR Ak ll Ev Teknolojileri n lmaya bafllad. Asl nda var olan binalar da ak ll hale getirmek mümkün. Kablosuz çok çeflitli ürünlerimiz var. Bu ürünlerle binan n içinde evi ak lland rabiliyoruz. Evde tadilat yapmam z, k r p dökmemiz, kablo döflememiz flart de il. Örne in duvara monte edilen kablosuz, radyo frekansl bir panoya farkl fonksiyonlar olan 64 adet cihaz ba layabiliriz. Bu cihaz uzaktan kumanda ile çal fl yor ve müflterilerin farkl beklentilerine cevap veriyor. Örne in 5 katl bir villada oturuyorsunuz, ayda 600 YTL do algaz paras ödüyorsunuz ve hobi odalar n hiç kullanm yorsunuz ya da yatak odas na gece yar s nda ç k yorsunuz. Bu odalar bofluna s tmak yerine, stand by konumunda tutarak l k olmalar n sa layabilirsiniz. Siemens için Türkiye nin öncelikli bir ülke oldu unu belirten Serkan Kurnazo lu, Avrupa da ç kan her yeni teknolojiyi hemen Türkiye de uyguluyoruz. Hatta baz uygulamalar Türkiye de varken baflka ülkelerde olmayabiliyor. Örne in sveç te klima yok, yasal olarak kullanam yorlar. Enerjilerini tasarruflu kullanmaya çal fl yorlar. Almanya gibi ülkelerde de kombi yerine merkezi sistem kullan - l yor. Böylece sistemin daha verimli çal flmas ve daha az enerji kullan lmas amaçlan yor. Zaten Siemens de bu konuda çok duyarl y l nda, Almanya da binden fazla binada yapt teknolojik düzenlemelerle 110 milyon Euro luk tasarruf sa lad ve 430 bin tonluk karbondioksit emisyonunu önledi i için AB Enerji Ödülü nü ald. Siemens, kullan m kolayl sa lad yeni bir teknoloji ile bu ödülü ald ve ürün fiyat n da çok uygun koflullarda tutmay baflard diyor. Ak ll evin anlam. Siemens Ürün Yöneticisi, Elektrik Mühendisi Vahit Can, ev otomasyonunda kullan lan teknolojilerin san ld - n n aksine karmafl k de il çok kolay, herkesin rahatça kullanabilece i sistemler oldu unu söylüyor; Bir evin temel fonksiyonlar ayd nlatma, s tma-so utma, güvenlik, telefon audio-video sistemleridir. Evdeki enstalasyon budur. Otomasyon ya da ak ll ev denildi inde bütün bu fonksiyonlar n kontrol edilebiliyor olmas, konfora ve enerji tasarrufuna yönelik çal flmas gerekir. Yani sabah evinizden ç karken güvenlik ayarlar n n devreye girmesi, panjurlar n kapanmas, s tma sisteminin stand by konumuna geçmesi gerekir. Siemens de bunlar sa layan kablolu ya da kablosuz tüm ürün ve sistemler var. Odalar havaland rmak için pencereyi açt n zda sistem kendini kapatmazsa, bofl yere dünyay s tm fl olursunuz. Enerji kayb olmamas için pencere aç ld nda gaz vanas - n n otomatik olarak kapanmas laz m. Pencere kapand nda da aç lmas Otomatik ya da ak ll evin anlam budur.bu teknolojiler çok karmafl k san lmas n. Asl nda çok basit, kolayca kullan labilecek sistemler. Biz binalar n kardiyovasküler sistemini kuruyoruz. Omurgay oluflturup bütün ba lant - lar kuruyor, canl bir sistem oluflturuyoruz. Ak ll ev konseptinin Türkiye çap nda geliflti ini ifade eden Vahit Can, sadece stanbul da de il, Gaziantep, Konya, Denizli, Mersin, Eskiflehir, Kayseri, Trabzon gibi birçok flehirde proje yapt klar n, Siemens in bu alanda pazarda bir numara oldu unu söylüyor. Siemens in flu anda stanbul da yürüttü ü projeler aras nda Sinpafl Avangarden, Milenyum Park ve Kiptafl Yeflilvadi Konaklar bulunuyor. Ev otomasyon standard : KNX. Avrupa ABD de ve Uzakdo u da uygulanan KNX standartlar, ev otomasyonu sistemlerinde uygulanan kriterleri belirliyor. Merkezi Belçika da olan KNX, 1989 y l nda Avrupa da ortaya ç kan ve yaklafl k 125 üretici firman n üye oldu u bir birlik. KNX standartlar ndan biri olan ve ak ll evlerle ilgili ayd nlatma, s tma, güvenlik ve elektrik altyap s n kapsayan instabus, Siemens in uygulad otomasyon sistemlerinden biri. Uygulanan standartlarla ilgili olarak bilgi veren Vahit Can, piyasan n geliflimi ile ilgili olarak flunlar söylüyor: Türkiye de bu konuda bizim kadar genifl ürün yelpazesi olan baflka bir flirket yok ama pazarda farkl ürünleri olan çeflitli firmalar var. Zaten piyasadaki flirketlerin ço u KNX protokolüne üye Avrupa n n lider firmalar - n n temsilcileri. Türkiye de piyasa h zla büyüyor. Pazarda geliflen baz tehlikelere karfl KNX standartlar n gelifltirmek laz m. Örne- in Uzakdo u dan gelen markas z ürünler kullan larak sunulan ak ll evler, k sa zamanda birçok sorun ç kartabiliyor. Kap ya kurulan basit bir diafon sistemini ak ll ev diye sunanlar var. Sonuçta kullan c lar n sistemi iyi kontrol etmesi, faydalar na bakarak karar vermesi gerekiyor. Önemli olan bir eve KNX standard n n kurulmas. Bu sistemin altyap s kurulduktan sonra de iflen ihtiyaçlar için yeni çözümler üretilebiliyor. Bu ürünlerin en önemli özelli i sadece yeni de il eski evlerde de kablosuz olarak uygulanabilmesi. Bizim birçok kurumsal müflterimiz var ama evlerini yenilmek için gelen çok say da bireysel müflterimiz de bulunuyor. Sibel Köklü

13 AKILLI B NALAR Yeni teknolojiler Kap lar açabilen telefonlar Günümüzde kullan c lar cep telefonlar arac l yla mutfaklar ndaki ev aletlerini kumanda edebilmeye ve hatta baz ev sistemlerini bile harekete geçirebilmeye bafllam fl durumdalar. Ancak gelece in evleri, gerek a teknolojileri gerek konfor gerekse de e lence ve güvenlik aç lar ndan çok daha fazlas n sunacak. Ak ll evlerde art k e lence ve bilgisayar haricindeki eflyalar da birbirine ba lanabiliyor. Tüm ev eflyalar n ve teçhizat n birbirine ba lamak mümkün. Örne in Siemens in ürünüyle buzdolaplar n, f r nlar ve çamafl r makinelerini birbirleriyle haberlefltirebilirsiniz. Hatta ev eflyalar n cep telefonlar arac l yla uzaktan kumanda etmeniz de mümkün. Tom Peters evinde keyifli bir akflam geçirmeyi planl yordu. Internet e girdi ve k z arkadafl Anna yla birlikte izlemek için romantik bir komedi filmi indirdi. Ancak huzursuzlu u henüz geçmifl de il zira nedensiz bafla r lar yüzünden sabah çektirdi i tomografinin video postas halen eline geçmedi. Sonra bir anda duvardaki ekranda Anna n n görüntüsü belirir. Güvenlik sistemi Anna henüz zile basmadan onun görüntüsünü salondaki ekrana yans tm flt r bile. Tom cep telefonundaki bir tufla basarak kap y açar Bu senaryo çok da uzak bir düfl de il. Asl na bakarsan z bu gibi teknolojileri günümüzde çok pahal olsalar bile kullanmak mümkün. Ev otomasyonuyla ilgili tahminlere göre bu pazar önümüzdeki y llarda ard arda çift haneli büyüme rakamlar yakalayacak gibi görünüyor. Siemens Electrogerate Gmbh in yönetici direktörü olan Roland Hagenbucher, Hedefimize öncelikle, yeni teknolojileri benimsemeye aç k olan ilk kullan - c lar ald k diyor Kas m ndan beri sviçre, Hünenberg deki Futurelife Internet (www.futurelife.ch) evini test eden Steiner in ailesi de kesinlikle bu gruba giriyor. Gelecek&Trendler 13

14 14 AKILLI B NALAR Yeni teknolojiler Di er yandan Almanya da 2001 Nisan nda Duisburg da tamam yla elektronik a larla örülmüfl Inovation Center Intelligent House konsepti (www.inhaus-duisburg.de) piyasaya sürüldü. Duisburg daki bu evde bilim adamlar evde deney amac yla kalan sakinlerin görüfllerini al yor ve bu flekilde ak ll yaflama tarz hakk ndaki tepkilerini ölçüyorlar. Bu çal flma gerçekten çok gerekli çünkü insanlar n teknolojiyi benimseme derecelerinin tespit edilmesi bu yeni cihazlar n kullan - labilirlik seviyesini yüksek tutacak flekilde imal edilmelerini sa layacak. Infotainment ve kontrol birimleri. Günümüzün teknolojik evlerinde genel olarak bilgilenmeyi, iletiflimi, e lenceyi ve otomasyon ile güvenlik kontrolünü kapsayan dört temel a kullan l yor. Siemens gruplar ve Kurumsal Teknoloji (CT) taraf ndan gerçeklefltirilen bir araflt rmaya göre, gelecekte sadece iki a kümesi kalacak. Bunlardan biri bilgilendirici-e lence (infotainment) kontrol sistemlerini di eri ise otomasyon ve güvenlik sistemlerini idare edecek. Plug and Play (UPnP, Tak ve Çal flt r) teknolojisi sayesinde asl nda her ikisi de internet protokolüne dayanan bu teknolojilerin gelecekte birbirleriyle iletiflim kurabilmeleri de mümkün hale gelecek. fiu aralar evlerde köprü bafl n tutan a sistemleri ileride hem harici hem de dahili a lar kontrol edebilir olacak. Bilgi & letiflim ve Otomasyon alanlar n n stratejik baflkan Willfried Wienholf, Olaylar biraz basitlefltirmemiz gerekiyor. Asl nda baflar l bir uygulama için öncelikle, uygulamalar aç s ndan standartlaflt r lm fl platformlar, esnek bir ev a lar mimarisi ve insanlar ile UPnP arayüzlerinin optimizasyonunu art racak kullan m kolayl olmak üzere üç konuyu netlefltirmemiz laz m diyor. Bu infotainment kümelenmelerinin kapsam nda günümüzdeki PC dünyas, internet, mobil dizüstü bilgisayarlar dünyas, cep telefonlar, avuç içi bilgisayarlar ve televizyonlar n multimedya dünyas ile oyun konsollar, video kay t cihazlar ve hi-fi cihazlar var. Bir örnek vermek gerekirse günümüzde interaktif TV yay nlar MHP (Multimedya Ev Platformu) al c larla dijital olarak izlenebiliyor. Örne in bugün bir seyahat program n izleyen biri, ekstra bilgiler indirebilir, daha sonra tekrar izlemek için iflaretleyebilir ve hatta kendi seyahatlerinde yard mc olmas için PDA s na bile kaydedebilir. K sa bir süre sonra sadece duvar boyutlar nda ev sinemas izlememizi sa layacak düz ekranlar n yan s ra evlerimizdeki e lence sistemlerini ve di er birimleri kontrol edebilecek kablosuz telefonlarla da tan flaca z. Telefonlar hem bilgi alman n hem de bilgi göndermenin bir arac olarak kullan labilecekler. Evlerdeki elektronik sistemlerde yaz l mesajlar n ve metin bilgilerinin ola anüstü büyük ekranlarda gösterilece ine flahit olaca z. Siemens Mobil Bilgi ve letiflim Kablosuz Telefonlar Bölümü Baflkan Dr. Kurt Aretz, Gelecekte Gigaset telefonlar m zla kap m z n önündeki insanlarla bile konuflma f rsat bulaca z diyor. Kap ya gelen ziyaretçiler kap ziline basar basmaz evdeki tüm ekranlarda Ön Kap mesaj belirecek. Bu telefonlar, kap daki misafirlerle konuflmak ve sokak kap s n açmak için kullan labilecekler. fiu anda gelifltirilme aflamas nda olan OPCAP-DECT (Kablosuz Telefonlar için Aç k Platform) telefonlar ile de kap daki ziyaretçinin ekranda görüntüsünün verilmesi bile mümkün olabilecek. Bir kontrol kümesi, günefl enerjisini toplayan birimlerden tutun da kap lara, pencerelere, ayd nlatma ve s tma sistemlerine kadar her fleyi tek bir kontrol cihaz ndan kumanda etmenizi sa layacak. Ayr ca, duman detektörü, izleme kameralar, davetsiz misafir alarmlar, pencere temas kontrolü ve biyometrik girifl kontrol sistemleri gibi güvenlik sistemleri de bu kontrol kümesine bilgi gönderebilecekler. Bu kapsaml a mimarisini flu anda Siemens in EIB (Avrupa Kurulum Otoban ) sistemi sayesinde kurmak oldukça kolay. Müflteriler bu ürünü kullanarak su bask nlar, duman detektörleri, davetsiz misafir alarmlar gibi çeflitli ev eflyas ndan gelebilecek sinyallerden haberdar olmak için bu a çözümlerinden faydalanabilirler. Duvardaki prizden iletiflim. Siemens kendi sisteminin bir parças olarak birbirleriyle a kapsam nda ba lanm fl ev eflyalar n n bir tan t m n yapt. Bu cihazlarda ekstra bir kablolamaya ihtiyaç duyulmuyor. Ayr ca üzerlerindeki yetenekli bir ba lant noktas sayesinde uzaktan çal flt r lmalar ve sorgulanmalar mümkün olabiliyor. Örne in kullan c lar n arabalar n sürerken bile cep telefonlar n kullanarak evdeki f r nlar n kazara aç k b rak p b rakmad klar n ö renmeleri ve gerekli görürlerse f r nlar n kapatmalar da olanak dahiline girecek. Bir apartman n en üst kat nda oturan bir mesken sahibine bodrum kat ndaki çamafl r makinesinin çamafl r y kama iflini bitirdi i cep telefonu arac l yla iletilebilecek. Ya da süpermarkette al flverifl yapan biri, cep telefonunu kullanarak klimas n n so utma seviyesini ayarlayabilecek. Bir tablet PC kullanarak, evdeki hemen hemen her ev eflyas n n fonksiyonlar n n kontrol edilmesine de olanak sa lana-

15 cak. Bu teknoloji Powerline denilen bir konsepte dayan yor ve veri aktar m elektrik flebekeleri arac l yla gerçeklefltiriliyor. Bu yeni özelliklerin öncelikle yüksek fiyatl f r nlar, buzdolaplar, bulafl k makineleri ve çamafl r makineleri ile kurutucular nda kullan lmas planlan yor. Bu ev eflyalar nda küçük bir elektronik modül bulunuyor. Asl nda verileri elektronik sinyallere çevirebilen bir tür modem olan bu modül sayesinde makinelerle ilgili veriler elektrik flebekesi üzerinden a a ba l di er cihazlara gönderilebiliyor. Bir sigara paketi büyüklü ünde olan bu ev trafik yönlendiricileri, elektrik flebekesinden gelen verileri filtreleyerek W-LAN ya da radyo dalgalar n kullanarak bir tablet PC, laptop ya da cep telefonunun üzerinde gösterilmesini sa l yor. Kullan c lar bir Windows arayüzü kullanarak evlerindeki tüm eflyalar n durumu hakk nda bilgi sahibi olabiliyorlar. Çünkü tamam yla aç k mimari standartlar na uygun olarak haz rlanm fl ve çok k sa bir sürede havaland rma ve gözetleme sistemlerinin de bu kontrol mekanizmas na ba lanmas planlan yor. Uzaktan okuma. Radyo dalgalar teknolojisi, ayd nlatma, s tma ya da alarm sistemleri gibi bina otomasyon sistemlerinde giderek artan oranlarda çok önemli bir rol oynuyor. Kurulmalar ve üst seviyeye yükseltilmeleri de son derece kolay. Siemens Bina Teknolojileri nde teknolojiden sorumlu genel müdür yard mc s olan Helmut Macht, fiebekelendirilmifl ev aletleri. Tüm fonksiyonlar, bir tablet PC ile kontrol edilebiliyor (solda). Kullan c lar her hangi bir yerden cep telefonlar n kullanarak evlerinin s derecelerini kontrol edebilecek sinyaller gönderebiliyor (sa da) itibariyle radyo dalgalar teknolojisi bina otomasyonunda temel çözüm tekniklerinden biri olacak diyor. Radyo dalgalar yla iletiflim, zaten flu anda pek çok s tma ve su da t m faturalar n uzaktan ölçen özel sektör flirketleri taraf ndan kullan l yor. Siemens, gelecekte kablosuz telefonlarla birlikte kullan lmas n planlad OPAC-DECT modüllerinin uzaktan okuma hizmeti veren flirketlerle müzakerelerini sürdürüyor. Ayr ca ayd nlatma ve havaland rma sistemleri aras nda radyo dalgalar yla iletiflim kurman n bir yolu olarak da bu ürününe oldukça fazla güveniyor: Gelecekte kullan c lar fl klar ayarlamak için elektrik dü melerine uzanmak zorunda kalmayacaklar çünkü ellerinin alt nda hafif karanl k ya da okuma fl gibi seçenekleri ayarlamalar n sa layacak uzaktan kumandalar olacak. Evinizin içinden geçen veri otoban. Tüm bu seçenekler elbette evinizdeki veri trafi ini ola anüstü ölçüde art racak. Özellikle de gelece in e lence sektöründe, internet üzerinden ya da cep telefonlar yla yükleyebilece iniz 3 boyutlu filmler, saniyede 20 megabit den daha yüksek h zda ba lant lara sahip olman z zorunlu k lacak. Bu h z, flu anda mevcut olan 64 kilobit lik DSL ve biraz daha h zl Mbit lerde hizmet verebilen ISDN lerin flimdiki kapasitesinin ne yaz k ki çok uza nda. 25 Mbit/Saniye h z ndaki cam-fiber teknolojisi bu alanda çok ifle yarayabilir. Elbette birbirinden çok farkl servisleri paralel olarak kullan yor olmak mevcut bant geniflliklerinin olabildi ince efektif kullan lmas ve transfer süreçlerinin mümkün olabildi ince daralt larak çok daha zekice yöntemler gelifltirilmesi anlam na geliyor. Ancak uzmanlar çok k sa bir gelecekte 20 MBit/Saniye lik h z limitinin k r laca na inan yorlar. fiu anda özel alandaki müflteri talebi bu limitin halen çok afla- s nda bulunuyor. Cam-fiber a lar n, optik a lara oranla halen daha büyük a rl kta olmas da bundan kaynaklan yor. Ancak h z delisi insanlar n talebi giderek art yor y l itibariyle say lar 315 bin olan fiber a kullan c s ABD li ev sahiplerinin 2006 y l nda 2.65 milyonluk bir say ya ulaflarak optik a lara geçtikleri tahmin ediliyor. Tom un zaten Fiber-Optik bir a ba lant s var. Romantik komedi filmini tam bafllatmak üzereyken doktorundan bir video film postas geliyor. Mesajda Bu kadar da çok kuruntu yapmay n yaz yor ve incelemelerde üzüntü konusu yap labilecek herhangi bir konu olmad vurgulan yor. Bu haber çok hofl bir akflam n bafllamak üzere oldu unun müjdecisi oluyor. Sylvia Trage Gelecek&Trendler 15

16 16 AKILLI B NALAR Alternatif enerji Binalarda alternatif enerji kullan m Siemens Bina Teknolojileri, s iletiminde ve güç üretiminde ekonomik ve enerji verimlili i yönünden alternatif sistemlerin optimize edilmesini amaçl yor. Araflt rma ve gelifltirme çal flmalar ndan ç kan son bulgular ise, mevcut potansiyelin somut uygulamalarda ekonomik olarak kullan labilece ini gösteriyor. Is tma, havaland rma, klima ve so utma (HVAC) alanlar nda lider küresel ürün, sistem, çözüm ve servis sa lay c olan Siemens Bina Teknolojileri, binalardaki enerji veriminin artmas ve alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan m ndaki di er geliflmelerle yo un flekilde ilgileniyor. Araflt rma kadrosu, bilim kurulufllar ile iflbirli i yap yor, pilot projeler hayata geçiriyor. Siemens Bina Teknolojileri, bu alandaki çal flmalar n n sonuçlar n ilk kez HVAC alan nda önde gelen uluslararas bilimsel konvansiyon olan Clima 2007 de kamuoyuna duyurdu. Çal flmalar n oda nda, termal yönden aktif bina sistemleri (TABS) ve kojenerasyon fabrikalar dahil olmak üzere, kullan lan enerjiden etkin flekilde faydalanan s tma ve so- utma bölümleri için kurulumlar n aç k döngülü ve kapal döngülü kontrolleri yer al yor. Siemens gelifltirme mühendislerinin alternatif enerji kullan m na iliflkin yeni bulgular flöyle: Kapal döngülü kontrol. TABS odalar s tma ve so- utma için tavan, taban ve bazen duvarlar kullanan sistemlerdir. So uk ya da s cak suyun, içinden akabilece i borular

17 dar bir kontrol stratejisi tasarlamak için çok say da karmafl k simülasyon gerekti i düflünülmüfltür. Art k araflt rma bulgular planlama mühendislerinin, yap unsurlar n n s davran fllar n ve bundan ç kar lacak kontrol stratejisini do rudan hesaplayabileceklerini ve bu nedenle de simülasyonlara hiç gerek olmad n ya da çok az gerek oldu unu göstermektedir. TABS l binalardaki tek alanlar için dört yeni kontrol stratejisi gelifltirilmifltir. Bu sistemin avantajlar n n bafl nda so utma ve s tma aras ndaki s fark n n az olmas gelir. Ayr ca daha düflük enerji tüketimi, daha fazla rahatl k ve pompalar n daha az güç tüketimi gibi avantajlar da bulunur. Sonuç olarak, baz uygulamalar, tek bir hat yerine birkaç su döngü borular kullanan TABS lar n hidrolik tasar mlar n n asl nda enerji kay plar n azaltt n gösteriyor. Clima 2007, ulusal HVAC ticaret birliklerini içine alan Avrupa flemsiye organizasyonu olan REHVA taraf ndan düzenleniyor ve bilimsel bulgular n paylafl m ile teknik çözüm deneyimleri için bir platform görevi görüyor. Gündeminin odak noktas nda, binalarda sürdürülebilir enerji yönetimi ile sa l kl ve üretken bir iç ortam yer al yor. bu yap unsurlar na yerlefltirilir. Is de iflimi yap unsurlar aras nda ve genifl yüzey alanlar ndaki havada meydana gelir. Su ve ortam havas ndaki küçük s farklar bu yüzden so- utma ve s tma için yeterlidir. Bu uygun s tma ve so utma kurulumlar enerji tüketimini azalt r, çünkü suyun nispeten s n rl bir dereceye kadar s t lmas ya da so utulmas gerekir. Yap unsurlar s y tuttu undan, so- utma bir gece sonras na ertelenebilir, bu da enerji kullan m n ve maliyetini azalt r. Planlama mühendisleri için zorluk, kurulumun tasar m ve kontrolünde yatar. TABS lar n yavaflça cevap vermesi nedeniyle tasar m sürecinde bunlar n dinamiklerine özel dikkat gösterilmesi gerekir. Bugüne ka- Ekonomik da t lm fl kojenerasyon. Is üretmek için alternatif bir yöntem s ve elektrik gücünün kojenerasyon ile üretilmesidir (c.h.p.). Bu teknoloji da t lm fl, tek ve birden fazla aile konutlar ve daireler için devlet deste i ile kullan lmaktad r. Ana unsur, örne in ilk enerji kayna olarak gazla çal flan ve ayn anda ikinci bir enerji olarak elektrik ve s üreten Stirling motorudur. Üretilen elektrik gücü sistemin kendi ihtiyaçlar n karfl lamak ya da fazlal k durumunda hat a n beslemek için kullan l r. Siemens gelifltirme mühendisleri, motorun minimum yükler için düflük ç kt ile tasarlanmas n n ancak ayn zamanda maksimum yükler için ek gaz yak c ile birlefltirilmesi halinde zahmete de er oldu una iflaret ediyor. Bu flekilde sermaye maliyeti azalt labilir. Ayr ca optimize kontrol stratejisi ile birlikte birincil enerjinin tüketimi ve CO2 emisyonlar, mevcut olan en iyi geleneksel yöntemi, örne- in yüksek s tma de eri olan kazan ile s tma ve modern gaz/buhar birleflik döngülü güç merkezi ile elektrik üretmek gibi kullanmaktan yaklafl k yüzde 25 daha düflük. K yaslamayla, ek yak c lar bir kenara b rakarak daha güçlü ve daha pahal Stirling motoru kullanmak sadece s n rl ek enerji ve maliyet tasarrufu sunar. Di er bir önemli bulgu da optimize e- nerji maliyetleri ve hat a n ek güçle besleyerek çal flt rman n, güç sa lay c lar bunun için makul bir maliyet ödemeye haz rsa daha ekonomik oldu udur. Gelecek&Trendler 17

18 18 AKILLI B NALAR AR-GE Siemens, enerji tasarrufu yapan sistem ile Brigittenau kapal yüzme havuzuna y lda yaklafl k 200 bin Euro luk tasarruf sa lad. Gün geçtikçe artan enerji maliyetleri, enerji tasarruf sistemleri alan nda yap lan anlaflmalar giderek daha cazip hale getiriyor. Siemens in bu kapsamda, Viyana da bulunan Brigittenau kapal yüzme havuzunda uygulad enerji tasarrufu yapan sistemi, Y l n En yi Avrupa Enerji Servisi Projesi ödülünü kazand. Siemens in yeflil yüzme havuzuna ödül Siemens Bina Teknolojileri, Viyana da bulunan Brigittenau kapal yüzme havuzunda uygulad enerji tasarrufu yapan sistemle, havuzun s tma ihtiyac n n yüzde 66, su kullan m n n ise yüzde 45 azalt lmas nda etkili oldu. Bu ayn zamanda y lda yaklafl k 200 bin Euro luk tasarruf anlam na geliyor. Sistem karbondioksit sal n m n da y lda 600 ton azalt yor. Projede Siemens, havuzda tüketilen enerjiyi azaltmak üzere günefl kolektörleri kurdu. Ard ndan tüm bina yönetim sistemini enerji tasarrufu yapacak flekilde yeniden düzenledi. Yap lan iyilefltirmeler havuz suyunun s s n n geri kazan lmas n da sa lad. Siemens hedefi aflan tasarrufa ortak oluyor. Bugüne kadar Avrupa da 24 havuzda enerji tasarrufu projeleri uygulayan Siemens, söz konusu projelerde müflterilerine önemli tasarruf olanaklar sunarken, kendisi de sa lanan tasarrufa ortak oluyor. Siemens, projenin gerçekleflmesi durumunda sa lanacak enerji tasarrufunun yat - r m maliyetini karfl lay p karfl lamamas na ba l olarak müflteri ile birkaç y ll na sözleflme imzal yor. Projede belirtilen enerji tasarrufu hedefi afl l rsa, bu tasarruf Siemens ve müflterisi aras nda paylafl l yor. Sözleflme süresi sona erdikten sonra ise tüm tasarruf müflteriye kal yor.

19

20

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

... müflterilerin ifllerini kendi iflimiz gibi görerek uzun ömürlü iliflkiler kurmak.

... müflterilerin ifllerini kendi iflimiz gibi görerek uzun ömürlü iliflkiler kurmak. EDSM Enerji kimdir? EDSM Enerji, Enerji Kaynaklar n n ve Enerjinin Kullan m nda Verimlili in Artt r lmas na liflkin Yönetmelik gere ince, binalara ve endüstriyel tesislere enerji yönetim planlama ve strateji

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Akıllı Havuz Kontrolü Enerji verimli ekipmanlar Doğaya Zarasız minimum atık Mühendislik ve optimum planlama ile

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 -

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 - ISI YALITIMI ve BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa ya göre 2 kat, Japonya ya göre 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ BAŞARI ÖYKÜSÜ: TOYS R US OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ Toys R Us mağazaları dünya çapında küçük ve büyük çocukların favori destinasyonu olarak bilinir! Emarsys B2C

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları 3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE Sıcak Su Kazanları 1 Hoval 3-geçişli sıvı/gaz yakıtlı sıcak su kazanlarının avantajları Ürünlerimiz teknolojinin son örneğini temsil ederken, yaratıcı

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live WD Publication : Techno-labs Title : WD My Book Live Date : 03.10.2012 WD My Book Live Western Digital in ev içi ağ için geliştirdiği My Book Live ı inceledik. Saatlerimizi bundan 10 yıl öncesine geri

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

TAKS -ER fi M TAKS -ER fi M YEN L KÇ : Taksi Medya olarak eflsiz ve yenilikçi bir reklam deste i sunuyoruz. Taksi-Eriflim adını verdi imiz bu ürünümüzün yüksek kalitesinin yanı sıra ifllevselli inin tarafımızca

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı