YEġĠL SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTSEL DÖNÜġÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE UYGULAMA ARAÇLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEġĠL SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTSEL DÖNÜġÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE UYGULAMA ARAÇLARI"

Transkript

1 1 YEġĠL SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTSEL DÖNÜġÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE UYGULAMA ARAÇLARI Doç. Dr. Arzu Kocabaş 1 1 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel Koruma ve Yenileme Bilim Dalı, Fındıklı, Beyoğlu, 34427, İstanbul. ÖZET Bu makalenin amacı dinamik kentsel yenileştirme/dönüşüm kavramının zaman içinde evrilen temel bileşenlerinin ortaya konularak, kavramsal bir çerçeve oluşturulmasıdır. Bu bağlamda, Liverpool ve Londra örnekleri üzerinden, kentsel dönüşüm yatırım ortaklıklarının çağdaş uygulamalarının hem stratejik hem de mahalle düzeyinde açıklanması hedeflenmektedir. Makale kapsamında, sürdürülebilir kentsel dönüşüm ve mahalle yenileşmesinin her iki kentte de hem ekonomik gelişmeyi destekleyen hem de yoksul mahallelerde yaşayan insanların dönüşüm uygulamalarından faydalanmalarını sağlayan ikili bir yaklaģımı içerdiği ortaya konulmaktadır. Her iki kentte de dönüşümün çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi artan biçimde vurgulanmaktadır. Bu amaçlar ekonomik, sosyal ve çevresel hedefler arasındaki görece dengeye bağlı olarak, kamu sektörü, özel sektör ve gönüllü/stk sektörü kaynaklarını farklı kurgularda bir araya getiren çeşitli yatırım ortaklıkları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, öncelikle Liverpool da gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulamaları incelenmektedir. Stratejik kentsel düzeyde, kentin Yerel Gelişme Çerçevesi ve Stratejik Yatırım Alanları Programı irdelenmektedir: - özellikle Kıyı alanı ve kent merkezi gibi büyük ölçekli, prestijli projelere atıfta bulunulmaktadır. Mahalle düzeyindeki uygulamalar ise Anfield- Breckfield Mahallesi Yenileme Alanı ile örneklenmektedir. Londra da stratejik bağlam ise büyük ölçekli, karma kullanımlı dönüşüm projeleri için Fırsat Alanları nı belirleyen Londra Planı ile ortaya konulmaktadır. Planlama ve uygulama sürecinin işleyişi, sürmekte olan Vauxhall Nine Elms Battersea Fırsat Alanı deneyimi üzerinden aktarılmaktadır. Yoksul mahallelerin dönüşümü ise Ocean Estate Toplumlar için Yeni Anlaşma Projesi örneği ışığında irdelenmektedir. Makale, irdelenen örnekler üzerinden kristalize edilerek aktarılan dönüşüm sürecinin düşük karbonlu ikili yaklaşım içeren yapısını ulusal ve yerel ölçeklerde Türkiye ye uyarlanabilirliği üzerine yapılan bir yorumla sonlandırılmaktadır. Anahtar Kelimeler: sürdürülebilir kentsel dönüşüm; yatırım ortaklıkları; Liverpool; Londra Planı; Fırsat Alanı.

2 2 1. GĠRĠġ Özellikle 1990 lı yıllardan itibaren küresel iklim dengesine kentlerin olumsuz etkisinin anlaşılmaya başlaması, tanım ve içeriği halen tartışmalı da olsa, sürdürülebilir kentsel gelişme kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Breheny, 1994; Jenks and Dempsey, 2005). Artık kentsel gelişmenin, karma kullanımı, bütünleşik ulaşım sistemini ve bütünleşik yeşil kentsel sistemi kapsayan sürdürülebilir planlama ve stratejik vizyon rehberliğinde gerçekleşmesi gerektiği kabul edilmektedir (bkz. UTF, 2005; Turner and Townsend, 2004). Bu bağlamda, tarihi, kültürel ve çevresel kaynakları koruyan sürdürülebilir ve yaşanabilir toplumların oluşturulması için farklı kurgularda kamu, özel ve gönüllü sektör işbirlikleri zorunlu hale gelmiştir. Uygulama ve kullanım sürecinde yer alan karar vericiler, denetleme mekanizmaları, girişimciler ve kullanıcılar sürdürülebilir planlama ve inşaat tekniklerini destekleyerek karbon salımını azaltıp, doğal ve yapılaşmış çevre arasındaki dengeyi muhafaza etmekle yükümlüdürler. Küresel iklim dengelerini olumsuz etkileyen mevcut kent yapılarından, hedeflenen sürdürülebilir toplum / kentlerin oluşturulması sürecinde kentsel dönüşüm kavram, proje ve uygulamaları daha da önem kazanmaktadır. Genellikle, uluslararası yazında İngilizce urban regeneration kavramı karşılığı olarak kullanılmakta olan, kentsel yenileme, kentsel iyileştirme, canlandırma, kentsel yenileştirme ve kentsel dönüşüm gibi kavramlar, 2000 li yıllarda ülke planlama gündeminde de yerini alarak, derinleşen tartışmalara neden olmuştur. Makale kapsamında eş anlamlı olarak kullanılan kentsel yenileştirme / dönüşüm devingen kavramının evrilen anlamının değerlendirilmesinin gelinen noktada kavram ve sürecin ne olduğu; niçin uygulanmakta olduğu; nerede ve ne zaman uygulandığı; nasıl bir süreç olduğu sorularına yanıt arayan bir kurgu içerisinde yapılmasının bu yeni dilin kullanımına açıklık getireceği düşünülmüştür. Bu bağlamda, makalenin ilk bölümünde, kentsel yenileştirme kavram ve süreci güncel anlamları ile kavramsallaştırılmış; kim sorumludur; kim finanse eder; kim faydalanır ve kim kar eder gibi konuya ilişkin temel sorular ise sürecin ikili yapısına atıfta bulunularak yanıtlanmıştır. 2. YEġĠL SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTSEL DÖNÜġÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE Kentsel yeniden yapılandırmanın öznesi olan ve birbiriyle etkileşim içinde bulunan sosyoekonomik, politik, kültürel ve fiziksel bileşenler bütünü olan kentin, devingen bir yapısı olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda, kente yapılan bir müdahale biçimini ifade eden kentsel yenileştirme kavram ve süreçleri de evrilerek gelişen devingen bir yapıya sahiptir. Avrupa da ve özellikle İngiltere de geliştirilip test edilen Kapsamlı Yeniden Yapılaşma Modelleri ardından (bkz. Şekil. 1) 1980 li yıllardan itibaren, örneğin ülke genelinde yoksulluk haritası çıkarılarak coğrafi alan-tabanlı dönüşüm alanlarının öncelik sıralamasının yapılması ile Görev Güçleri (/Task Forces), Kentsel Yapılaşma Kurumları (/Urban Development Corporations) ve Teşebbüs Zonları (/Enterprise Zones) gibi mekanizmalar kullanılarak öncelikli mahallelerde dönüşüm projelerinin uygulandığı görülmektedir lı yıllarda ise, İngiltere de ilgili Bakanlığın sorumluluğunda yürütülen Alan Tabanlı Girişimler (ATG), Kent Mücadelesi (/City Challenge) ve AB-merkezi hükümet destekli Tek Dönüşüm Bütçesi (/Single Regeneration Budget) yaklaşımları üzerinden en dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte uygulamalar üzerine odaklanmıştır lardan itibaren, kentsel dönüşüm uygulama mekanizmaları aktarılan bütçenin yerelde, yerinden karar verme ve yönetimi ile kullanımının teşvik edilmesi odaklı gelişme kaydetmiştir. Bu kapsamda da Toplumlar için Yeni Anlaşma (/New Deal for Communities), Mahalle Yenileme Fonları (/Neighbourhood Renewal Funds) gibi yenilikçi mekanizmalar geliştirilerek uygulanmıştır. Süreç içinde farklı yapılandırmalar geçiren ilgili Bakanlıkça yürütülen ATG lere paralel olarak ise Eğitim Zonları, Sağlık Eylem Zonları ve İstihdam Zonları gibi daha

3 21. yy. Sürdürülebilir DüĢük Karbonlu Kentsel DönüĢüm (oluģum aģamasında bir Model V: 2000s ve sonrası) 20. yy. Kentsel Yenileme Süreci (Londra Planı esaslı Ġkili YaklaĢım, Model IV: s) 20. yy. Kentsel Yenileme Süreci (Kentsel YapılaĢma Ortaklığı YaklaĢımı, Model III: s) 20. yy. Kentsel Yenileme Süreci (Mahalle-esaslı YaklaĢım, Model II: s) 20. yy. Kentsel Yenileme Süreci (Mahalle-esaslı YaklaĢım, Model I: s) 3 Şekil 1. Sürdürülebilir kentsel dönüşüm: devingen kavram ve evrilen uygulama süreci KAVRAM UYGULAMA / TEMEL KAYNAK KAVRAMSAL ĠMGE Slum ların Kapsamlı Yeniden YapılaĢtırılması, Buldozer Modeli: Birmingham başta olmak üzere İngiltere nin pek çok kentinde uygulanmıştır. Kaynak: Gibson, M.S.; Langstaff, M. J. (1982) An introduction to urban renewal, Hutchinson, UK. Mahalle Yenilemesi - Mahalle/alan-tabanlı iyileştirme Modeli: öncelikle İngiltere Leeds ve Leicester kentinde uygulanmıştır. Örnek: Birmingham and Leeds, BK. Kaynak: Gibson, M.S.; Langstaff, M. J. (1982) An introduction to urban renewal, Hutchinson, UK. Gayrimenkul Odaklı Kentsel DönüĢüm Modeli: Prestijli Londra Docklands / Tersane Alanları Dönüşüm Projesi ilk uygulama örneğidir. Kaynak: Healey, P. (1992) Rebuilding the city: property - led urban regeneration, E. & FN Spon. Örnek: Doclands/ Tersaneler Alanı, Londra, İngiltere. Sürdürülebilir Kentsel Yenileme Modeli: Mahalle / alan-esaslı yaklaşım ile gayrimenkul esaslı yaklaşımdan oluşan ikili yaklaşımdır. Kaynak: Roberts, W. P.; Sykes, H. (2000) Urban regeneration a handbook, Sage, UK. Örnek: Londra Stratejik Mekansal Planı. Kentsel dönüģüm ve iklim değiģimi boyutlarını içeren, bütüncül YeĢil Kentsel DönüĢüm Modeli: çevre gündemi kapsamında gelişen düşük karbonlu ikili yaklaşımdır. Kaynak: UTF (2005) Towards a strong urban renaissance, London. Örnek: Brighton, İngiltere. Kaynak: Yazarın ders notlarından ( ) derlenmiştir.

4 4 yaygın girişimler de ilgili kamu birimlerince uygulanarak sürece eklemlendirilmiştir. İngiltere hükümetinin bu son derece hızla geliştirdiği strateji ve hedefler bağlamında gerçekleştirilen ATG ve uygulama sonuçları olumlu değerlendirilmekle birlikte, sosyal dışlama maruzu kesimlerin alan tabanlı yoğunluğu her zaman sağlamadığı görüşü ile de eleştirilmiştir (bkz. Kleinman, 1999) lı yılların sonuna gelindiğinde Avrupa da sürdürülebilir kentsel dönüşüm: kentsel sorunların çözümlenmesini sağlayan ve değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm sağlamayı amaçlayan geniş kapsamlı bir vizyon ve eylem (Roberts & Sykes, 2000, s. 17) olarak tanımlanmıştır. Giderek toplum-tabanlı yaklaşımlar ile insan odaklı ve mekan-esaslı kentsel dönüşüm vizyonu benimsenerek, alan-tabanlı iyileştirmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması sonucu yaşam kalitesi artırımının mümkün kılınabileceği görüşü benimsenmiştir (bkz. Carley, 2001; Crump, 2002). Özellikle, alan-tabanlı / coğrafi konum esaslı yoksulluk ayrışmasını ve yoksulluk ve sosyal dışlanmışlığı barındırmayan, ve genelde yaşanan refah düzeyinden payını alan bir yaşam-kalitesi oluşturulması hedef olarak benimsenmektedir. Bu bağlamda, fiziksel dokunun dönüştürülmesi ise, yaşam kalitesine ve kamu hizmetlerine eşit erişim olanakları sağlayan ekonomik yapabilirlik yetisi için sadece bir platform görevi üstlenmektedir li yılların sonuna gelindiğinde ise artık bu süreç küresel iklim değişimi gündemi ve kent planlamaya etkisi bağlamında yeşil sürdürülebilir kentsel dönüşüm olarak daha kapsamlı hale getirilmiştir. Yeşil sürdürülebilir kentsel dönüşüm kavramı nedir sorusunun karşılığı artık: kentlerin ekonomik yarışabilirliğini destekleyerek; yoksul ve afet tehdidinin en fazla olduğu yerleşim alanlarında yaşayanların yaşam koşullarının iyileştirilmesini hedefleyerek; ve karbon emisyonunu azaltıp kentlerin çevresel performansını iyileştirerek, kentsel fiziksel yapılaşmaya yön veren bir süreci ifade etmektedir (bkz. Kocabaş, 2006, s.10; 2008 ve BİB, 2009, s. 9; bkz. Şekil 2). Bu süreç açılımında yer alan ekonomik gelişme, sosyal gelişme ve çevresel koruma boyutları esas alınarak kentlerde niçin dönüşüm yapıldığı ve amacı aşağıdaki biçimde ifade edilebilir: 1980 li yılların sonu itibari ile adı konulan ve dünyanın yeniden anlamlandırılması süreci içinde oluşmuş ekonomik bir yapılanma olan küreselleşme sürecinin izdüşümleri kentsel mekana da yansıyarak, kentlerde sosyal, ekonomik ve fiziksel / çevresel dönüşümlere neden olmaktadır (bkz. Sassen, 2000a). Bu bağlamda kentlerin bilgi üreten ve paylaşan merkezler olarak yeniden tanımlanması / işlevlendirilmesi / yapılandırılması ile kentler küresel sistemde önemli birer ekonomik ve politik aktör haline gelerek yarışır olmuşlardır (bkz. Sassen, 2000b; Taylor ve Walker, 2001). Küreselleşme sürecinde kentlerin yarışmacı ortama katılması, karar verme süreçlerinde yerel ölçekten uluslar arası düzeye kadar kamu, özel ve sivil toplum kurumları ortaklıklarına dayalı ilişkilerin tanımlanması kentsel mekanın organizasyonu ve planlama alanında yenilikçi yaklaşımları gerekli kılmıştır (bkz. MoL, 2004). Kent geleceği / kaynaklarına ilişkin kararlar bu çerçevede rekabete dayalı yönlendirilirken, kent mekanının yeniden yapılandırılması / gelişmesinin yönlendirilmesinde sorun, amaç ve araçları yeniden tanımlayan alternatif gelişme stratejilerini içeren stratejik mekansal planlama yaklaşımı benimsenerek uygulanmaya başlanmıştır (bkz. Healey ve diğerleri, 1996). o Bir yandan küreselleşme bağlamında başat aktör olan kentlerde yeni ve gelişen ekonomik büyüme sektörleri için modern yeni çevrelerin tasarlanarak inşa edilmesi gündemdedir. Öte yandan da, ekonomik büyüme sektörlerinin desteklenmesi üzerinden kentlerin yarışabilirliğinin arttırılması söz konusudur. Bu iki gerekliliğe paralel olarak ve aynı zamanda yoksul yerleşim alanları için istihdam fırsatları ve finansman kaynakları sağlar nitelikte kentsel dönüşümün ekonomik boyutunun güçlü bir biçimde geliştirilmesi gerekmektedir.

5 5 Şekil 2. Yeşil sürdürülebilir kentsel dönüşüm modeli: İngiltere de merkezi hükümet ve yerel ölçekte ayakları olan bütüncül bir uygulama programı Kaynak: Gibson (2012) den uyarlanmıştır. o o Küresel yeniden yapılanma ve bilgi çağına geçiş sürecinde gündeme gelen kentsel projeler için yer seçiminde özellikle tarihi kent çekirdekleri cazip ve öncelikli konumda bulunmaktadır. Kentsel mekânda tarihi dokular ve çöküntü alanlarının yeniden yapılandırılması kapsamında hem mutenalaştırmayı (/gentrification) en aza indirgeyecek, hem de zorla yerinden etmenin (/forced eviction) önüne geçilecek biçimde, katılımcı toplum esaslı yaklaşımın geliştirilmesi ile sosyal dokunun korunması gerekmektedir. Söz konusu küresel yeniden yapılanma sürecinde önerilen /tasarlanan/ uygulanan kentsel projelerin sürdürülebilir kentsel dönüşüm çerçevesinde kurgulanmaları / gerçekleştirilebilmeleri için de çevresel koruma esaslı olmaları gerekmektedir. Çevresel koruma boyutunun açılımında ise (bkz. Gibson, 2007a, 2007b; BİB, 2009): kültürel mirasın ve turizmin teşviki için tarihi çevrenin / fiziksel dokunun korunması; insanların korunması için kentsel yerleşim alanlarının afet (/deprem) standartlarına uygun yerleşimler olarak yeniden yapılandırılmaları; ve çevresel etkinin kentsel alanlar üzerindeki olumsuz etkisini azaltarak, iklim değişimi etkilerinden korunarak ve karbon emisyonlarının azaltılması ile sağlanması yer almaktadır. Bu genel çerçevede amaç: kentsel dönüşüme konu olan kentsel projelerin, küresel gelişim ağına eklemlenme sürecinde, yeniden yapılandırılması öngörülen farklı ölçekte (sokak, mahalle, semt ve kent) ve farklı nitelikleri bulunan kent dokularının, yukarıda ifade edilen kapsamda ekonomik, sosyal ve fiziksel / çevresel boyutları içerir nitelikte, sektörler arası işbirliği ve kurumsal ortaklıklar temelinde finanse edilerek kısa, orta ve uzun soluklu bir kurgu içinde uygulanmasıdır (bkz. Şekil 3). Bu amaç, ekonomik, sosyal ve çevresel hedefler

6 6 Şekil 3. Yeşil sürdürülebilir kentsel dönüşüm: kavramsal çerçeve YEġĠL SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTSEL DÖNÜġÜM ne dir? kentlerin ekonomik yarışabilirliğini destekleyerek; yoksul ve doğal afet tehdidinin en fazla olduğu yerleşim alanlarında yaşayanların yaşam koşullarının iyileştirilmesini hedefleyerek; karbon emisyonunu azaltıp kentlerin çevresel performansını iyileştirerek kentsel fiziksel yapılaşmaya yön veren bir süreçtir. Bu süreç kamu sektörü öncülüğünde, mekansal planlama ve ortaklıklar çerçevesinde yürütülmektedir. YEġĠL SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTSEL YENĠLEġTĠRME DÖNGÜSÜ niçin yapılmaktadır? nerede ve ne zaman yapılmaktadır? nasıl yapılmaktadır? kim sorumludur? kim finanse eder? küreselleşme sürecinin başat aktörleri olan kentlerin bilgi üreten ve paylaşan merkezler olarak yeniden yapılandırılmaları yukarıdan aşağı gelen yönlendirmeler ve tabandan gelen talepler ile biçimlenen sosyal, ekonomik ve fiziksel / çevresel dönüşümlere neden olmaktadır. tarihi kent çekirdekleri cazip ve öncelikli konumda bulunmaktadır. Küresel yeniden yapılanma ve bilgi çağına geçiş sürecinde kentlerin yarışmacı ortama katılma süreçlerine bağlı olarak kentsel projeler gündeme gelmektedir (bkz. bölüm 3). küreselleşme sürecine eklemlenme bağlamında başat aktörler olarak kentlerin geleceği / kaynaklarına ilişkin kararlar rekabete dayalı yönlendirilirken, kent mekanının yeniden yapılandırılması / gelişmesinin yönlendirilmesinde sorun, amaç ve araçları yeniden tanımlayan alternatif gelişme stratejilerini içeren stratejik mekansal planlama yaklaşımı benimsenerek uygulama yapılmaktadır (bkz. bölüm 3 ve 4). gayrimenkul piyasası işleyişi bağlamında elde edilmesi söz konusu olan spekülatif kar miktarının (/rantın) kamu yararı gözetilerek yöre sakini ve hak sahiplerine (kiracılar da dahil olmak üzere) dönüşünün arzu edilen oranda sağlanabilmesi için tercihan kamu öncülüğünde yürütülen bir süreçtir (bkz. bölüm 3 ve 4). kamu sektörü+ özel sektör+ gönüllüler sektörü+ulusal /uluslar arası finans kaynaklarını sağlayan kurumların değişen yapılarda gelişen işbirliği ve ortaklıklarını içeren modeller çerçevesinde finanse edilir (bkz. bölüm 3 ve 4). kim yararlanır? kentsel dönüşüm süreç ve uygulamalarından yöre sakinleri / kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm paydaşlar/hak sahipleri kararlaştırılan / geliştirilen model çerçevesinde değişen oranlarda faydalanır(bkz. bölüm 3 ve 4). kim kar eder? ilgili kentsel dönüşüm süreç ve uygulamalarından etkilenen tüm paydaşlar (kamu+özel+gönüllüler sektörleri temsilcileri) kararlaştırılan / geliştirilen model çerçevesinde değişen oranlarda kar ederler (bkz. bölüm 3 ve 4). Kaynak: Kocabaş (2009) dan uyarlanmıştır.

7 7 arasındaki görece dengeye bağlı olarak, kamu sektörü, özel sektör ve gönüllü/syk sektörü kaynaklarını farklı dengeler içinde bir araya getiren çeşitli yatırım ortaklıkları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu süreç, günümüzde kamu sektörü öncülüğünde, mekansal planlama bağlamında ve farklı kurguları olabilen ilgili tarafların / paydaşların oluşturduğu ortaklıklar çerçevesinde yürütülmektedir. Kentsel dönüşüm projelerinin uygulamasında kullanılan mekanizmalar aşağıdaki bölümlerde Liverpool ve Londra deneyimleri üzerinden irdelenmektedir. 3. LIVERPOOL: 2008 AVRUPA KÜLTÜR BAġKENTĠ NDE KENTSEL RÖNESANS 19.yy. da Liverpool, Birleşik Krallık dünya ticaretinin odak noktası olarak, Britanya İmparatorluğu nun önde gelen liman kenti idi lardaki ekonomik durgunluk sonrası kentte zamanla bir çöküş meydana gelmiştir, bunu ise kısa süreli savaş-sonrası canlanma izlemiştir. Ancak, 1970 ler boyunca ülke genelinde tüm sanayi kentleri petrol kriziyle hızlanan endüstrisizleşme sonucu hızlı bir ekonomik çöküş yaşamıştır. Liman kentleri aynı zamanda konteynırların kullanılmaya başlamasıyla hızlı bir mekansal dönüşüm yaşamıştır. Bu bağlamda, liman daha büyük gemileri barındırmak üzere, arkasında geleneksel liman alanlarıyla ilişkili endüstri alanlarını, kullanılmayan veya az kullanılan ve çoğu terk edilmiş alanlar olarak bırakarak nehrin kuzeyine doğru taşınmıştır. Liverpool da bu süreçte geleneksel liman alanları boşalmış, bitişiğinde yer alan limanla ilişkili sanayi alanları kapanmış ve araba imalatı gibi geleneksel imalat sektörü hızla küçülmüştür. Kentsel değişimin sözü edilen makro-ekonomik süreçleri nüfusun azalmasına ve 19. yy sıra evlerinden oluşan yoksul mahallelerin çöküntü girdabına girmesine neden olmuştur. Çöküntü mahallelerinin en kötü durumda olanları, ülkedeki savaş-sonrası çöküntü alanlarının temizlenmesi ve kapsamlı yeniden geliştirme programı kapsamında yıkılmıştır. Ancak 1970 lerin sonlarından itibaren genel ekonomik, sosyal ve çevresel koşullar da olumsuz etkilenmiştir. Kent, 1981 ve 1991 krizlerinin etkilerinden tam olarak kurtulamadığı için yüksek işsizlik oranları devam etmiştir. Bu durum ise çöküntü mahallelerinin dışında kalan görece daha iyi durumdaki 19.yy sıra evlerinin daha hızlı kötüleşmesine yol açmıştır. Bu bağlamda kent yönetimi, yoksul mahalleleri iyileştirmek ve ekonomik gelişmeyi teşvik etmek için çeşitli kent ve mahalle programları geliştirmiştir lerde ve 1990 larde kentsel dönüşüm kentin ekonomik çöküşünün en kötü etkilerini silmeye yardımcı olmuştur. Buna rağmen kentsel dönüşümün ancak son on yılda önemli bir etkisi olduğu söylenebilir ve bu durum kentin 2008 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesiyle sembolize edilmektedir. 3.1 Kentsel dönüģüm ve mahalle yenileģmesine yönelik ikili yaklaģım Liverpool da çağdaş kentsel dönüşüm ve mahalle yenileşmesi örnekleri, kentsel dönüşüm kapsamında geliştirilen ikili yaklaģımın bir uygulaması olarak irdelenip kavramsallaştırılabilir (bkz. Gibson ve diğ., 2003; Kocabas, 2006 ve Konuk ve diğ., 2008). Kentsel dönüşüm için mekansal planlama bağlamı, kentin geliştirilmekte olan Yerel Gelişme Çerçevesi ve özellikle de Öz Strateji ile ifade edilmektedir. Öz Strateji Şeması kenti Kent Merkezi, Kent İçi Alanlar ve Kent Dışı Alanlardan oluşan üç zona ayırmakta ve ana kullanımları belirlemektedir. Bu zonların içinde ekonomik gelişme ve konut için öncelikli alanlar belirtilmektedir (bkz. Şekil 4a). Kentsel ekonomik dönüşümün Zon 1 de, kentin en yoksun mahallelerinin çoğunu içine alan mahalle dönüşümünün ise bitişiğinde yer alan Zon 2 de yoğunlaştığı görülmektedir (bkz. Şekil 4b deki kırmızı alanlar). Bu bağlamda kentin mevcut kentsel dönüşüm stratejisinin ikili bileşenleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: a) Stratejik Yatırım Alanları (SYA) Programı ile ekonomik dönüşüm uygulamaları, ilgili stratejik konumlu mekan yakınındaki yoksul mahallelerde oturanlar da dahil olmak üzere yöre sakinleri için istihdam sağlayan yeni ticari gelişmelerin teşvik edildiği alanlar belirlenmektedir. Bu nedenle Programda...bu alanlar işsiz halka gerçek istihdam şansı sağlamak üzere kentin en yoksun topluluklarından bazılarına en yakın olanlardır ifadesi yer almaktadır (Liverpool LB, 2010). Bu kapsamda, Kıyı Alanları ile Kent Merkezi örnek alanları irdelenmektedir.

8 8 Şekil 4a: Liverpool Öz Strateji-odaklı Dönüşüm ve 4b: 2007 Yoksulluk indeksini esas alan Liverpool Öz Strateji-odaklı Dönüşüm Kaynak: LCC (2010), s. 44. b) Mahalle DönüĢümü Programı kapsamında ise kentteki en yoksul mahallelerin bazılarının toplum-tabanlı dönüşümüne yönelik stratejik yaklaşım ortaya konulmaktadır. Bu yaklaşım, makale kapsamında, Anfield-Breckfield Yenileme Alanı ile örneklenmektedir. Sözü edilen Program, daha yoksul alanlarda yaşayan halkın SYA larında teşvik edilen, gelişmekte olan ve giderek limanla ilişkili geleneksel istihdam olanaklarının yerini alan turizm ve hizmet sektörlerinde istihdam edilebilmesi için eğitimi ve mesleki beceri eğitimini iyileştirmeyi kapsamaktadır. Liverpool Kıyı Alanı Projesi: kamu-özel sektör yatırım ortaklığı ile stratejik dönüģüm Şekil 5 deki fotoğraflar eski tersanelerin 25 yıl içinde 1980 lerin başlarındaki çamur havuzlarıyla çevrelenmiş terk edilmiş binalardan, önemli bir turizm, rekreasyon ve konferans merkezine ve yüksek kaliteli konutlara dönüşmüş halini göstermektedir ler ve 1990 lardaki ilk aşama liman bünyesindeki Albert Tersanesi ne odaklanmıştır. Özellikle yeni bir kurvaziyer terminali ile birlikte büyük bir uluslararası konferans salonu ve bu fonksiyonları destekleyen oteller ve restoranların eklenmesini kapsayan geçen on yıl içindeki önemli yatırımlar bu başarının devamı olmuştur. Bu dönüşüm uygulamaları, tersane alanlarının UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak belirlenmesiyle eş zamanlı yürütülmüştür bu süreç tarihi bir alanda koruma ve gelişme arasında kabul edilebilir bir dengenin sağlanması için gerekli yoğun ve ihtilaflı tartışmayı birden çok kez gündeme getirmiştir. Sözü edilen dönüşüm, 1980 lerin başında ilk girişim olarak Thatcher hükümetinin Liverpool Tersane/Liman Alanları Gelişme Ortaklığı nı kurmasından bugüne kamu-özel sektör ortaklıkları yoluyla uygulanmıştır. Günümüzde ise uygulamadan sorumlu kurum kentin ekonomik kalkınma ajansı olan Liverpool Vizyonu dur. Bu kurum Kent Konseyi/Belediyesi tarafından yönetilen, Kuzey Batı Bölgesel Kalkınma Ajansı ve Konut ve Topluluklar Ajansı ile

9 9 Şekil 5: Liverpool Kıyı Alanı: kamu-özel sektör ortaklığı yoluyla dönüşüm Kaynak: Liverpool LB (2008) sunumdan uyarlanmıştır. merkezi hükümetin de yer aldığı bir kamu sektörü ortaklığıdır. Bu ortaklık kapsamında kamu fonları, ortak girişim bazında projeler geliştirmek üzere özel sektör fonlarını harekete geçirmek için kullanılmış ve bu yaklaşım özellikle geçen on yılda çok başarılı uygulama sonuçları vermiştir. Liverpool One Projesi: kent merkezi stratejik ortaklık yatırım süreci Liverpool One alış veriş merkezinin planlanması ve inşaatı kente gelen ziyaretçi sayısının artmasına büyük katkıda bulunmuş ve Kıyı Alanı nın kent çekirdeğiyle ilişkilendirilmesinde de etkin olmuştur. Kent belediyesi kentin kalbinde artık dükkânların, restoranların ve ofislerin yer aldığı yeni büyük bir alışveriş merkezi olan Liverpool One Projesini gerçekleştiren Stratejik Yatırım Ortaklığını kurmuş ve yönetmiştir. Bu projenin ölçeği ve kapsamı Şekil 6a ve b de ifade edilmektedir. Bu büyük ölçekli prestij projesinin geliştirilmesi üç paralel girişim üzerinden yürütülmüştür: planlama politikası: yürürlükte olan Liverpool Gelişme Planı, yaygın katılımı sağlayan Kamusal Soruşturma süreci ardından revize edilerek Paradise Caddesi Planlama Çerçevesi ortaya konulmuştur. Bu Çerçeve, stratejik gelişme ortaklığının büyük bir dönüşüm projesini geliştirebileceği bağlamı sağlamıştır. proje için giriģimci tespit edilmesi: yıllarında Konsey/Belediye büyük bir dönüşüm projesi geliştirmek için birlikte çalışmayı tercih edecekleri ortak bir girişimci seçmek üzere bir yarışma düzenlemiştir. Sadece girişimciler tarafından hazırlanan projeler arasından seçim yapmak için bir yarışma düzenlemek yerine, Konseyin/Belediyenin de katılımı ile gerçekleştirilen bir yarışma tercih edilmiştir. projenin belirlenmesi: Belediye, resmi planlama başvurusu için detaylı projeyi tercih edilen girişimci ile birlikte geliştirmiştir. Bu çalışma, bir Master Plan ın ortak olarak hazırlanması ile girişimciden gelecek olan sermayenin oluşturduğu fona ilişkin resmi anlaşmaları kapsamaktadır. Bu yatırım ortaklığı sürecinde girişimci, yerel sosyal donatılar ve altyapıya katkı sağlama yükümlülüğü getiren İmar Yasası nın 106. Bölümü kapsamında ilgili Belediye ile planlama anlaşması yapmıştır. Bu anlaşma, uygulama sonrası sağlanacak olan değerdeki artış ile projeden sağlanan artı değerin uzlaşılan yüzdesinden yakın civardaki yoksul mahallelerin yararlanmasının sağlanmasını garanti eden, finansal bir mekanizmadır.

10 10 Şekil 6a ve b: Liverpool Kent Merkezi: kentin yeni kalbi Kaynak: ibid. uyarlanmıştır. Bu Stratejik Yatırım Ortaklığı ise iki temel faktör sayesinde mümkün olmuştur: Belediye söz konusu alandaki arazilerin çoğunun mülkiyetinin sahibi olup, müzakere yoluyla biraz daha arazi satın almış ve kalan arazileri almak üzere kamulaştırma yetkisini kullanmıştır. Ardın da, alanı tercih edilen girişimciye 100 yıllığına kiralamıştır; ve girişimci kısa dönemli artı değerden ziyade uzun soluklu bir yatırım amacı taşıdığından, inşaat için bütün sermayeyi sağlayarak; satışları/kiralamaları ve projenin sürmekte olan kurgusunu organize etmeyi üstlenmiştir. Genel olarak Kıyı Alanı Dönüşüm Projesi ve Liverpool One Projesi ile oluşturulan kentin yeni kalbinin kente önemli ölçüde olumlu etkisi olmuştur. Bu çerçevede, kent tarihi değerlerinin korunması ile iyi planlanmış yeni gelişmelerin pragmatik eklemlenmesine dayalı yeni bir gelecek kurgusu içinde uzun bir mesafe kat edilmiştir. Söz konusu Projelerin başarısı kentin kamu-özel sektör ortaklıkları oluşturma kapasitesinin yukarıda sözü edilen kapsamdaki yenilikçi kurgusu ile mümkün olmuştur. Kıyı Alanı ve Kent Merkezi Stratejik Yatırım Alanları ndaki ekonomik dönüşüm-esaslı ortaklık, kentin ekonomisinin turizmin geliştirilmesi ve bölgesel ölçekte perakende satış olanakları sunumu aracılığıyla dönüştürülmesini başarıyla başlatmıştır. Bu süreç boyunca kent merkezine yakın yoksul mahallelerde yaşayan insanlar için sağlanacak faydaların garantilenmesi taahhüt edilmiştir. Yazar tarafından ilgili aktörler ile yüz-yüze yapılan görüşmeler kapsamında aktarılan anekdotlara dayanarak bunun sonuç verdiği söylenebilir ancak yoksul mahallelerde fayda dağılımının ne düzeyde gerçekleştiğinin ortaya konulabilmesi için daha derin araştırma yapılması gerekmektedir. Mahalle DönüĢüm Programı: İkili yaklaşımın ikinci bileşeni olan Mahalle Dönüşüm Programı (MDP), kentin en yoksul mahallelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesini ana hedefi olarak benimsemiştir. Bu örnek kapsamında Liverpool da toplum-tabanlı mahalle dönüşümüne yönelik stratejik yaklaşım ilkeleri irdelenmektedir. MDP ana ilkeleri, yapabilir kılan yukarıdan-aşağı yaklaşımı, güçlü bir tabandan-yukarı toplum katılımı bileşeni ile bütünleştiren bir kurguya sahiptir. Stratejik çerçeve: Yukarıdan-aşağı stratejik çerçeve esas olarak New Heartlands Konut Piyasası Yenileme Rehberi ve Liverpool Mahalle Yenileme Stratejisi kapsamında ortaya konulmaktadır yılında hükümet Konut Piyasası Yenileme (KPY) Rehberi Programı nı başlatmış ve bu çerçevede dokuz alt-bölge mahalle dönüşüm ortaklığına merkezi hükümet fonu sağlanmıştır.

11 11 Bu Ortaklıkların her biri bir dizi yerel yönetimi ve çok çeşitli kamu sektörü, özel sektör ve gönüllü/stk sektörü kurumunu bir araya getirmiştir. Bu yeni oluşturulan Ortaklıkların görevleri, merkezi hükümetçe sağlanan yatırım fonlarının konut piyasasının çekici bulmadığı ve yatırım yapmadığı mahallelerin yenilenmesinde kullanılmak üzere özel sektör yatırımlarını hareketlendirecek / teşvik edecek biçimde koordine edilmesidir. Liverpool un en yoksul mahalleleri New Heartlands Konut Yenileme Rehberi kapsamında yer almaktadır. Liverpool Mahalle Yenileme Stratejisi çerçevesinde, Yenileme Alanı nda Şekil 7 te açıklanan etaplı ve sürekli bir çalışma programı geliştirilmiştir. Bu program, fırsat alanları içinde yer alan, 7 Yenileme Alanı nın Kent Merkezi ve Kıyı Alanı Stratejik Yatırım Alanları na olan yakınlığını göstermektedir. Anfield Breckfield Yenileme Alanı: toplum-tabanlı mahalle dönüşümü Anfield-Breckfield Alanı nda, yarısında mülk sahibi sakinlerin oturduğu ve kalanının da küçük arazi sahiplerine ait olduğu 5000 tane 1919-öncesi sıra ev bulunmaktadır. Mahalle, ülkenin en yoksun alanlarının %3 ü içerisinde yer almaktadır. Ayrıca, Şekil 7 da yer alan hava fotoğrafından da görüldüğü üzere bir Viktorya dönemi parkı bitişiğinde yer almaktadır. Şekil 8 de sokak dokusu ve eski sıra ev örnekleri yer almaktadır. Tabandan yukarı toplum-tabanlı süreç Mahalle Yenileme Değerlendirmesi ve Yenileme Alanı Planı nın hazırlaması ve uygulanmasına yönelik katılımcı tekniklerin kullanılmasıyla yönlendirilmektedir. Bu süreç, üzerinde anlaşılan bir plan yapmak için yaklaşık 18 ay sürmüş olup sürecin temel bileşenleri Şekil 9 de özetlenmiştir. Toplum-tabanlı dönüşüm sürecinin kapsamı, mahallenin mevcut sakinlerine fayda sağlayacak biçimde uzun dönemli sürdürülebilir nitelikli iyileştirilmesinin sağlanması amacını yansıtmaktadır. Bu süreç, tadilat / iyileştirme ile yıkım / yeni konut yapımı için yeniden geliştirmenin birlikte uygulandığı konut esaslı bir yaklaşım içermektedir. Mahalle Konut Yatırım Ortaklığı, mülklerini, Belediye aracılığıyla sağlanan piyasadan düşük faizli kredi ve/veya hibelerle iyileştiren mülk sahibi sakinleri kapsamaktadır. Ortak olan sosyal konut kurumları, özel sektördeki arazi sahiplerinden iyileştirme / yeniden yapım için mülk satın almakta ve böylece kiracıların da mahallede kalması sağlanmaktadır. Ancak konsensüse dayalı / ortak görüş esaslı planlamanın da sınırları olduğu gerçeği kapsamında maliyete dayalı iyileştirme yerine yıkım kararları için Proje bazında birkaç olayda ihtilaf yaşandığı saptanmıştır. Proje kapsamında gerçekleştirilen çevresel iyileştirme uygulaması ise yerel halka gelecekte mahallelerine yatırım yapma konusunda güven vermek açısından önem taşımaktadır. Bu uygulamalar arasında, mahallede sağlanan yerel hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi, boş mülkler ve yasa dışı çöp dökümü sorununun çözümü, sokak temizliğinin iyileştirilmesi, trafik yönetimi için Konut Zonu önlemlerinin başlatılması ve yeşil alanların sağlanması yer almaktadır. Benzer şekilde sosyal koşulların iyileştirilmesi de geliştirilen toplum hizmetleri ile desteklenen suç ve anti-sosyal davranışları önlemeye yönelik uygulamalar ile mekanın imajının iyileştirilmesi bileşenlerini kapsamaktadır. Tüm bu bileşenlere ek olarak da mahalle ekonomik gelişmesi boyutu bulunmaktadır. Bu kapsamda ise yeni yerel dükkanlar ile mahalle dışındaki istihdam olanakları için -Kıyı Alanı ve Kent Merkezi Dönüşüm Programlarıyla sağlananlar da dahil- yarışabilmelerini sağlamak üzere yerel halka yönelik mesleki beceri eğitimleri yer almaktadır. Belediyenin Mahalle Yenileme Projesi Grubu on yıllık bir süre boyunca etaplanmış Mahalle Yenileme Yatırım Programının uygulamasını yönetmektedir. Bu kısa irdeleme, Birleşik Krallık taki en yoksul mahallelerden birinin yaşam koşullarını iyileştiren bir Mahalle Yatırım Ortaklığı (MYO) örneği üzerinden gerçekleştirilmiştir. MYO lığının ise, Kıyı Alanı ve Kent Merkezi ndeki ekonomik dönüşüm esaslı, büyük ölçekli prestij projelerini tamamlayan ve bir yere kadar onlarla bütünleşen, ikili stratejinin sosyal bileşeni olan Mahalle Yenileme Programının bir parçası olduğu açıkça ortaya konulmuştur.

12 12 Şekil 7: Liverpool Mahalle Yenileme Stratejisi Kaynak: LCC (2010), s. 63. Şekil 8: Liverpool: Anfield - Breckfield Yenileme Alanı Kaynak: LCC (2010) dan uyarlanmıştır.

13 13 Şekil 9: Mahalle Yenilemesi Planlama Süreci temel bileşenleri TABANDAN-YUKARI TOPLUM - TABANLI KATILIM SÜRECĠ Mahalle Yenileme Alanı Değerlendirmesi kapsamında mülklerin yapısal koşulları ve yerel sakinlerin sosyo-ekonomik durumlarının tespiti: o bilgi toplama örn. mülk tipi, hanehalkı yapısı, gelir, istihdam, hak sahipliği, mülk durumu, mahalle hizmetleri ve suç / anti-sosyal davranışlarla ilgili fikirler; o gelecekteki konut gereksinimlerinin değerlendirilmesi kiracılar dahil tüm sakinler için satın alınabilir seçeneklerin oluşturulması; ve o mahalle için alanda yaşayan, çalışan ve alanı ziyaret edenlerin sosyal, fiziksel, ve ekonomik özlemlerini kabul eden ve uzun dönemli bir gelecek ile pozitif bir kimlik e odaklanan bir vizyon üzerinde uzlaşmanın sağlanması. kamuya açık master plan geliştirme seçeneklerinin tartışılması ve bu kapsamda yıkım ve iyileştirme dengesinin sağlanması; yıkıma yönelik desteği teyit etmek için sergi hazırlanması ve kapı-kapı müzakere yönteminin uygulanması; konsept planlama: temel toplum hizmetlerinin yerleri ve 10 yıllık yatırım programının etaplanması süreci; Master Planın son halinin önerileri üzerinde üç günlük müzakere programının organizasyonu: yaklaşık 1000 sakinin katılımı ile gerçekleştirilmesi; ve düzenli iletişim sağlanması: yerel sakinler ve Belediye Yenileme Alanı Ekibi arasında aylık toplantılar ve yenideniskan ile ilgili yöre sakinleri ile bireysel olarak iletişim/ilişkilerin sürekli kılınması. 4. LONDRA: KÜRESEL KENTDE KENTSEL DÖNÜġÜM / MAHALLE YENĠLEġMESĠ Liverpool gibi Londra da 1970 li yıllarda konteynır taşımacılığıyla birlikte geleneksel sanayi alanlarının fonksiyonunu yitirmesi sonucu, tersane alanlarında ve komşu mahallelerde hızlı bir kentsel çöküntünün oluşmaya başladığı bir liman kentidir. Fakat Londra aynı zamanda 1980 lerin sonlarından itibaren ekonomisinin üretimden uzaklaşıp, özellikle finansal hizmetler ve turizm olmak üzere, servis sektörüne doğru hızlı ve dinamik olarak yeniden yapılandırılması tecrübesini yaşamış olan küresel bir kenttir. Bu küresel ekonomik süreçler 1980 lerdeki ilk Canary Wharf kulesinden bugüne Docklands in dikkat çekici gayrimenkulesaslı yeniden gelişimini hızlandırmıştır. Ancak, bu yeniden yapılandırma süreci ciddi biçimde eleştirilmiştir. Çünkü eski Tersane Alanlarındaki ofislere, dükkânlara, pahalı konutlara ve marinalara yapılan büyük yatırım, ülke genelinde en kötü koşullara sahip konut ve sosyal koşulların iyileştirilmeden bırakıldığı komşu yoksul mahallelere hiçbir faydası olmamıştır. Ülke ekonomik büyümesi 1991 ekonomik durgunluğu ile yavaşlamış fakat 1990 ların ortalarından 2008 küresel finansal krizi sancılarında aksayana kadar yükselen enerjisiyle sürmüştür. 4.1 Londra Planı kentsel dönüģüm ve mahalle yenileģmesi için ikili stratejik çerçeve 2000 yılında Ken Livingstone ın Londra nın ilk uygulamacı Belediye Başkanı olarak seçilmesi, şehrin geleceğinin planlanmasına, kentsel dönüşüm ve mahalle yenileşmesine yenilikçi stratejik bir yaklaşımı da içeren yeni bir yaklaşımı müjdeliyordu Londra Planı dünya kenti Londra için çağdaş stratejik çerçeveyi oluşturmuştur. Bu çerçeve Planın hem 2008 hem de 2011 revizyonlarında daha da geliştirilmiştir. Bu çerçeve Londra nın ekonomik yenileşme esaslı Fırsat Alanları ve sosyal yenileşme esaslı Yenileşme Alanlarını içeren ikili yaklaşımı kapsamaktadır (bkz. Şekil 11). Vauxhall- Nine Elms Battersea Fırsat Alanı Planlama Çerçevesi: Fırsat Alanı Planlama Çerçeveleri, Stratejik Yatırım Ortaklıkları tarafından hazırlanmaktadır (bkz. Şekil 12a). Bu düzenlemenin anlamı ise sürecin sonunda ortaya konulan onanlı Master Plan ın uygulaması için gerekli kamu ve özel sektör taahhütlerine sahip olmasıdır. Bu Ortaklıklar, Londra Büyükşehir Belediyesi (LBB), Londra Ulaşım Birimi, Londra Kalkınma Ajansı, ilgili ilçe belediyeleri ve özellikle Proje Alanındaki mülk sahipleri ve girişimciler tarafından yönetilmektedir. Sürecin değişik aşamalarında yerel halkın ve gönüllü kurumların görüşüne başvurulmakta ve yerel halk ile gönüllü kuruluşlar gelişmekte olan Planın özgül boyutları için

14 14 Şekil 11. Londra Planı ve kentsel dönüşüm stratejisi LONDRA MEKANSAL PLANLAMA STRATEJĠSĠ VE KENTSEL DÖNÜġÜM ĠÇĠN GELĠġTĠRDĠĞĠ ĠKĠLĠ YAKLAġIM Şekil 10: Londra Plan ın genel gelişim stratejisini ifade eden şematik gösterim. Kaynak: MoL (2004). Londra Planının genel gelişme stratejisi, nüfus artışını yapılaşmış çevrenin mevcut sınırları dâhilinde yerleştirirken, kentin gelişimini doğuya yönlendirmeyi hedeflemektedir (bkz. Şekil 10). Bu bağlamda, Plan: kahverengi alanlar diye ifade edilen, terk edilmiş sanayi alanlarında toplu taşımayla rahat erişilebilen önemli yeniden gelişim prestij projeleri için stratejik konumlu Fırsat Alanları nı belirlemiştir. 28 Fırsat Alanı ofis, konut, rekreasyon alanları ve perakende ticaret taleplerini karşılamak için gelişimin başlıca odaklarını oluşturmaktadır: o örneğin, 2012 Olimpiyatları uygulaması kapsamında geliştirilen alanlar gibi. Bu alanlardan her birinin, farklı konumlardaki gelişim fırsatlarına bağlı olarak yeni istihdam olanağı ve yeni konut olanağı sağlaması öngörülmektedir. Fırsat Alanları ndaki uygulama, planlama çerçevelerini düzenlemek üzere özel sektör ve kamu sektöründen stratejik ortaklarla çalışan Belediye Başkanı tarafından yönetilmektedir. Bu çerçeveler daha sonra master planlar olarak geliştirilmekte ve yürürlükte bulunan planlara uygun tekil projeler için planlama başvuruları yapılmaktadır. Plan aynı zamanda: şehirdeki en yoksul mahallelerle ülkedeki en yoksul mahallelerin çoğunu içeren DönüĢüm Alanları (DA)nı tanımlamıştır. Bu mahallelerin çoğu coğrafi konumları itibariyle Fırsat Alanları nın (FA) yakınında yer almaktadır. Londra Planı nın özgül amaçlarından biri Dönüşüm Alanları ve Fırsat Alanlarını ilişkilendirerek FA da sağlanacak olan istihdam olanakları ve diğer fırsatlardan yararlanmaları için DA larında yaşayanları desteklemektir (MoL, 2004, s.44/48). İlçeler, Mahalle Yenileşme Stratejileri nin geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla Yenileme Alanları ndaki eylemlerin esas sorumluluğunu taşımaktadır. Liverpool da olduğu gibi bu stratejiler, Mahalle Eylem Planları nın hazırlandığı ve yerel halkın önemli derecede etkin olduğu Mahalle Yatırım Ortaklıkları kanalıyla uygulandığı öncelikli mahalleleri belirlemektedir (Londra Southwark ve Newham ilçelerindeki mahalle bazlı dönüşüm uygulamalarının detaylı bir analizi için bkz. Kocabas, 2006, Bölüm 5 ve 6). Bununla birlikte Belediye Başkanı nın Fırsat Alanları planlama ve gelişim süreci, ilgili ilçenin Mahalle Dönüşüm Stratejileri ni desteklemek üzere kaynakların bazılarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bir dizi finansal mekanizma, stratejik alanların yüksek karlı, karma kullanımlı yeniden gelişiminin, civardaki yoksul mahallelerin yenileştirilmesine katkıda bulunmasını sağlamaktadır. Bu mekanizmalar stratejik alanlarda oluşturulan değerin bir kısmını yakındaki yoksul mahallelerin kalkındırılması için ayırmakta ve aşağıda yer alan süreç ve koşulları kapsamaktadır: girişimcinin bir toplum merkezi veya oyun alanı gibi mahalle sosyal hizmetleri için kaynak sağlamasını gerektiren İmar Yasası 106. Bölüm planlama müzakereleri süreci; bir konut projesindeki konutların %50 kadarının ekonomik/ucuz/satın alınabilir olmasının sağlanması bu kapsamda konutların destek sağlanan kiralarla yoksul kiracılara kiralanması için Kayıtlı Sosyal Mülk sahiplerine (bir konut birliği) verilebilmesi veya düşük gelirli ailelere indirimli fiyatlarla satılabilmesi koşulu; ve mesleki eğitim fırsatlarının, yöre sakinlerinin Fırsat Alanları projelerinin inşaatında çalışabilmek için vasıflarını geliştirmelerinin / Fırsat Alanları ndaki / Londra daki başka yeni istihdam olanakları için rekabet edebilmelerini sağlamak üzere girişimci tarafından finanse edilmesi koşulu. Kaynak: Yazarın ders notlarından derlenmiştir.

15 15 Şekil 12a ve b: Fonksiyonunu yitiren eski sanayi alanı olup, Londra Planı Fırsat Alanları ndan biri olan Vauxhall- Nine Elms Battersea Fırsat Alanı ve VNEB Planlama Çerçevesi nin temel önerileri. Kaynak: Kocabas (2011) pps. oluşturulan çalışma gruplarına katılmaktadırlar. Planlama Çerçevesi nin amacı, büyük ölçekli ve karma kullanımlı projelerde konut ve istihdam sağlanması bileşenlerinin ilişkilendirilmesidir. Planlama Çerçevesi yıllık bir zaman diliminde yeniden gelişimi yönlendirmekte ve teşvik etmektedir. Bu Stratejik Yatırım Ortaklıkları büyük ölçekli özel sektör yatırımlarını bölgeye çekmek için kısıtlı kamu kaynaklarını kullanmaktadır, örneğin Londra Planı ve İlçe Gelişim Planı nın hükümlerine uygun olarak arazi sağlamak / kontamine olmuş arsayı ıslah etmek ve planlama iznini almak için öneriler geliştirmek, vb. Fakat planlama çerçevesi geliştirme sürecinin bir bölümü olarak, büyük arazi sahipleriyle yapılacak anlaşmalara bağlı olarak, temel altyapının (yeni yollar gibi) finanse edilmesi ve komşu mahalleler için toplumsal faydalara fon tahsis edilmesi için yeni gelişmeler kapsamında alan-tabanlı bir vergi uygulaması başlatılmıştır. Vergiler girişimcilerin finansal katkısını belirlemenin bir yolu olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu vergiler, örneğin, metrekare ofis alanı başına x BKSterlin i veya inşa edilen her konut başına y BKSterlin i çatı vergisi şeklinde hesaplanabilir. Bütün projelerden alınan bu vergilerle oluşturulan kaynaklarla Master Plan uygulamasına yardımcı olmak için Fırsat Alanları na yatırım yapılmaktadır. Vauxhall-Nine Elms-Battersea (VNEB) Planlama Çerçevesi nin temel önerileri: yeni konut, yeni istihdam olanağı, yeni okullar, sağlık merkezleri, sosyal tesisler ve büyük ölçekli yeni ulaşım altyapısını içermektedir (bkz. Şekil 12b). Yeni konutların, kıyı boyunca daha da yüksek olmak üzere 8-10 kat yüksekliğinde olması, ancak, Parlamento Binası nın siluet etkisini bozmayacak biçimde konumlandırılması benimsenmiştir. Battersea Elektrik Santrali nde ofisleriyle birlikte yeni bir bölgesel alışveriş merkezi inşa edilecek olup, kapılı kapalı sitelerden ziyade önemli sayıda kamusal alan oluşturulması öngörülmektedir. Kentsel dönüşümün çok hızlı gelişmekte olan iklim değişikliği boyutu ise, bölge ısıtma sistemi ve yüksek sürdürülebilir yapılaşma standartlarıyla birlikte, mekanın karbon salımını azaltacak organik atık yönetimini de içeren, sürdürülebilirlik önerilerinde yansıtılmıştır. Bir nehir kenarı yerleşmesi olarak yeniden gelişimin tasarımı ve planlaması kapsamında VNEB Planlama Çerçevesi aynı zamanda sel riskinin üstesinden gelebilmek için çok yönlü tedbirleri de içermektedir. Ocean Toplumlar için Yeni AnlaĢma Mahalle YenileĢme Programı: : Ocean Estate, 1960 lardaki slum tabir edilen yetersiz standartlarda üretilmiş konutlarda yaşayan sakinleri yıkım sonrası yeniden iskân etmek üzere sosyal konut sağlamak amaçlı yapılmıştır.

16 16 Bu sosyal konut uygulaması, Londra nın Tower Hamlets İlçesi nde bulunmakta olup, yaşayanların çoğunu Bangladeşli ve Somalili topluluklar oluşturmaktadır. Mahallenin karakteri, Tersane Alanlarına yakın fakat buradaki büyük yeniden gelişim yatırımlarından çok az fayda sağlamış tipik köhnemiş sosyal konut alanlarıyla betimlenmektedir (bkz. Şekil 13) de Belediye Meclisi, Kiracılar ve Mülk Sahipleri Kuruluşları ile ortak çalışarak Toplumlar için Yeni Anlaşma Programı kapsamında merkezi hükümete yaptığı, önemli dönüşüm kaynağı başvurusunda başarılı olmuştur (Kocabas, 2006). On yıllık bir süre içinde kullanılmak üzere mahalle yenileşmesi için 56 milyon BK Sterlin lik bir ödenek sağlanmıştır. Böylelikle Ocean Estate Tower Hamlets Mahalle Yenileşmesi Programı nda yüksek öncelikli bir uygulama projesi olmuştur. Alanın çevresel iyileştirmeler ve istihdam olanakları ile birlikte konut yıkımı/yeniden yapımı ve konut rehabilitasyonu bileşenlerini içeren kapsamda dönüştürülmesi için bir Master Plan geliştirmek üzere bir Mahalle Dönüşüm Ortaklığı (MDO) kurulmuştur. Bu Ortaklık kapsamında, Belediye Meclisi giderlerden sorumlu mesul kuruluş olup, Kiracılar ve Mal sahipleri Derneği, East Thames Konut Konsorsiyumu ve Ocean Estate Business Derneği ile ortaklık içinde çalışmaktadır. Ortakların kararlaştırılmış vizyonu Ocean ın Londra nın kalbinde zengin kültür, eğitim ve istihdam imkânlarıyla yaşanacak güzel bir yer olacağı biçiminde ifade edilmektedir. Bu vizyonun gerçekleşmesi için mahallenin, yerel halkın güvenli yaşayabileceği, güçlü, aktif bir toplumun üyeleri olarak kaliteli konutlarda yaşayarak eğitim görebileceği, çalışabileceği ve özlemlerini gerçekleştirebileceği bir yerleşim haline getirilmesi benimsenmiştir. Mahalle Ortaklığının, alanın dönüştürülmesinde bölgenin geleceği için öneriler geliştirirken mimarlar ve kentsel tasarımcılar tarafından uygulanacak, tasarım ilkeleri oluşturduğu görülmektedir: Ocean Estate in dönüştürülmesi mahalleyi güvenli bir şekilde yürünebilir kılan geleneksel sokak dokusunu yeniden sağlamalıdır; yeni gelişme, alanı çevreleyen Stepney bölgesinin kentsel formuna ve dokusuna saygılı olmalıdır; yeşil alanların tasarımı, Stepney boyunca yeşil bir omurga oluşturmak üzere mahallenin dışındaki diğer yeşil alanlarla bütünleştirilmelidir; ve yeni Ocean Estate, Stepney nin özel bahçeleri de olan, konforlu alanlar sunan konut tipolojileriyle, aileler için yaşanabilir bir yerleşim olarak gelişmesine yardımcı olmalıdır. MDO aşağıda bileşenleri yer alan Eylem Programı nı uygulamaktadır: yeni konut uygulamaları için gerekli alanı sağlamak üzere, 3 besleyici alanın ve 2 kentsel adanın yıkım ve alan temizleme işleri; satışa sunulacak 423 ünite özel mülkiyette konut ve 296 tanesi ekonomik/ucuz kiralık konut olan 369 ünite ekonomik/ucuz/satın alınabilir konuttan oluşan 819 konut ünitesinin inşaatı; yüksek yalıtım standartlarına ve kiracıların yüksek yakıt faturalarını ve konut stoğundan kaynaklanan karbon salımını azaltacak yeni ısıtma sistemine sahip olacak şekilde yaklaşık 1240 adet Belediye ye ait mevcut sosyal konutun yenilenmesi; meskûn blokların bir kısmını oluşturan, mevcut 16 bitişik nizam mağazanın ve bir Dr. muayenehanesin yerine yeni dükkânların inşası için yaklaşık 700m2 konut dışı alanın geliştirilmesi; ve yerel toplumun yararı ve Ocean Estate deki temel çevresel iyileştirmeler için yeni bir toplumsal donatı tesisinin yapılması. Son yıllarda, dikkatler yeniden geliştirme/rehabilitasyon programı tamamlandığında alanın tekrar çöküntü girdabına girmemesini sağlayacak mekanizmalar oluşturmak üzerine yoğunlaşmıştır. Bu, mahalle yatırımının farklı nitelikli bir mahalle ortaklığıyla sürdürülmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Bu nedenle de, Ocean DönüĢüm Vakfı (ODV) kar amacı gütmeyen bir kurum olarak yatırım programını tamamlamak ve mahallede kiracı, mal sahibi gruplarıyla çalışarak ve onları destekleyerek devam eden sosyal ve ekonomik dönüşümü sürdürmek için kurulmuştur. ODV nın 13 üyeden oluşan kalıcı bir Komisyonu bulunmaktadır.

17 17 Şekil 13: The Ocean Estate konumu ve mahalle planı Kaynak: Kocabas (2011) den uyarlanmıştır 5. SONUÇ: YEġĠL SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KENTSEL DÖNÜġÜM / ĠKĠLĠ YAKLAġIM ve TÜRKĠYE YE UYARLANABĠLĠRLĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR YORUM Bu makale kapsamında, Liverpool ve Londra da birbirinden çok farklı durumlarda kentsel dönüşüm ve mahalle yenileşmesi kapsamında ikili yaklaşımın nasıl geliştirildiği ortaya konulmuştur. Her iki kentte de, farklı biçimlerde de olsa, kentlerin ekonomik gelişmesi, projelerin önemli yatırım potansiyeli taşıyan alanlarda yoğunlaştırılması esaslı kentsel dönüşüm yoluyla teşvik edilmektedir. Stratejik Yatırım Ortaklıkları ise, kıt kamu kaynaklarını, gelişme sermayesini sağlayan özel sektör yatırımcılarına güven veren Planlama Çerçeveleri içinde harekete geçirmektedir. Ancak 1980 li yılların deneyimlerinden edinilen dersler sonrasında, bu yaklaşımın temel özelliğini sözü edilen prestijli projeler kapsamında sağlanan uygulama sonrası artı değerin bir kısmının, genellikle Stratejik Gelişme Alanlarının bitişiğinde yer alan yoksul mahallelerin kalkındırılması için aktarılması oluşturmaktadır. Bu süreç stratejik alanların dönüşümünü, yoksul mahallelerin yenilenmesiyle ilişkilendirmektedir. Bu örneklerde kent yönetimleri, yoksun mahallelerdeki koşulların kentin geri kalanındaki yaşam koşullarına yaklaştırılması için iyileştirilmesi yoluyla sosyal gelişme ve toplum gelişimini teşvik etmektedir. Mahalle Yatırım Ortaklıkları, yerel halkın kendi geleceklerini şekillendiren kararverme süreçlerine katılmalarını ve onları olumlu yönde etkilemelerini sağlamaktadır. Ne Liverpool un, ne de Londra kentinin bu yaklaşımın tüm potansiyellerini kullanmakta olduğunu söylemek mümkün olmamakla birlikte, geçen on yıl içinde önemli aşama kaydedildiğini de kabul etmek gerekir. Buna karşın, tarih kentsel dönüşümün ekonomik gel-gitlerle dalgalandığını ve küresel finans krizlerinin her iki kentte de dönüşüm programlarını yavaşlattığını göstermiştir. Yüzyıl başından beri kat edilen aşama, her iki kentin de şu anda geçmişe oranla daha dirençli olduğunu ve ekonomik iyileşme başladığında programların ölçeklerini tekrar büyütebileceklerini göstermektedir. Türkiye de ise konuya ilişkin deneyim, henüz, özgül kentleşme koşullarına uygun kentsel dönüşüm ve mahalle yenileşmesi süreçlerini geliştirme adımı aşamasındadır. TOKİ nin temel bir rol üstlendiği teşvik edici öncü projeler bulunmaktadır. Ancak karşı karşıya olduğumuz deprem hasar riski gibi zorlukların üstesinden gelmek için daha planlı, stratejik ve sistematik bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği de açıklık taşımaktadır. Belki de Afet Riski Altındaki

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA GAYRİMENKUL DEĞERLEME YAKLAŞIMININ BAYRAMPAŞA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA İRDELENMESİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA GAYRİMENKUL DEĞERLEME YAKLAŞIMININ BAYRAMPAŞA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA İRDELENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA GAYRİMENKUL DEĞERLEME YAKLAŞIMININ BAYRAMPAŞA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA İRDELENMESİ Yüksek Lisans Tezi FATMA KARABAŞ İSTANBUL, 2010

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA BİR ÖNERİ YÖNETİCİ ÖZETİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA BİR ÖNERİ YÖNETİCİ ÖZETİ KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA BİR ÖNERİ YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmanın dayanak noktası, Kentsel Dönüşüm Projeleri, başta İzmir olmak üzere göç etkisinde ezilen kentlerimiz için nasıl çok yönlü bir fırsata nasıl

Detaylı

İstanbul un Eylem Planlamasına Yönelik Mekânsal Gelişme Stratejileri Araştırma ve Model Geliştirme İşi

İstanbul un Eylem Planlamasına Yönelik Mekânsal Gelişme Stratejileri Araştırma ve Model Geliştirme İşi Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB, 2006 1 Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB, 2006 2 İÇİNDEKİLER KISALTMA

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU KENTSEL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE HAZİRAN 2014 ÖZET. Bir Cushman & Wakefield Araştırma Yayınıdır

ARAŞTIRMA RAPORU KENTSEL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE HAZİRAN 2014 ÖZET. Bir Cushman & Wakefield Araştırma Yayınıdır ARAŞTIRMA RAPORU TÜRKİYE HAZİRAN 214 ÖZET GENEL BAKIŞ Geçtiğimiz on yıl içinde, hükümet İstanbul ve Türkiye genelinde birçok şehirde kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi için yasal bir çerçeve

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 3 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres :

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Hukuku Kentsel Dönüşüm Rehberi

Kentsel Dönüşüm Hukuku Kentsel Dönüşüm Rehberi Kentsel Dönüşüm Hukuku Kentsel Dönüşüm Rehberi KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU KENTSEL DÖNÜŞÜM REHBERİ Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN Prof. Dr. N. İlker ÇOLAK Birinci Baskı : Temmuz 2013 ISBN : 978-975-01646-3-7 Yayımcının

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Rehberi

Kentsel Dönüşüm Rehberi Kentsel Dönüşüm Rehberi gelecek öngörenlere, doğru ve yararlı işler yapsınlar diye... İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BÖLÜM I GENEL OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜM... 5 A. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 B. KENTSEL

Detaylı

KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ 1. GİRİŞ 1. 1.1. Amaç 1 1.2. Kapsam 1 1.3. Yöntem 2 2. KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR 3

KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ 1. GİRİŞ 1. 1.1. Amaç 1 1.2. Kapsam 1 1.3. Yöntem 2 2. KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR 3 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ ÖZET SUMMARY iv v vi vii viii 1. GİRİŞ 1 1.1. Amaç 1 1.2. Kapsam 1 1.3. Yöntem 2 2. KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR 3 2.1. Kentsel Dönüşüm Kavramı 3 2.1.1 Dünya

Detaylı

TÜRKİYE DE GECEKONDU DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN KONUT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDEKİ ROLÜ: ANKARA İLİ GÜLTEPE VE YATIKMUSLUK ÖRNEĞİ 1

TÜRKİYE DE GECEKONDU DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN KONUT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDEKİ ROLÜ: ANKARA İLİ GÜLTEPE VE YATIKMUSLUK ÖRNEĞİ 1 Araştırma Makaleleri TÜRKİYE DE GECEKONDU DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN KONUT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDEKİ ROLÜ: ANKARA İLİ GÜLTEPE VE YATIKMUSLUK ÖRNEĞİ 1 Arş. Gör. Dr., Ç.O.M.Ü. Biga İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü karamsff@yahoo.com

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM REHBERİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM REHBERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM REHBERİ *Rehberin hazırlanmasında katkıda bulunan; üyesi olduğumuz TÜRKİYE İMSAD-İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. *Rehberin hazırlanmasında Aralık 2014

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. 1980 Sonrası İstanbul un Tarihi Kent Merkezinde Sosyo-Ekonomik ve Mekansal Dönüşüm: Talimhane, Beyoğlu Örneği HAZIRLAYAN:

YÜKSEK LİSANS TEZİ. 1980 Sonrası İstanbul un Tarihi Kent Merkezinde Sosyo-Ekonomik ve Mekansal Dönüşüm: Talimhane, Beyoğlu Örneği HAZIRLAYAN: YÜKSEK LİSANS TEZİ 1980 Sonrası İstanbul un Tarihi Kent Merkezinde Sosyo-Ekonomik ve Mekansal Dönüşüm: Talimhane, Beyoğlu Örneği HAZIRLAYAN: Dicle KIZILDERE TEZ DANIŞMANI: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek ÖZDEMİR

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN SOSYO- EKONOMİK BOYUTLARININ İNCELENMESİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN SOSYO- EKONOMİK BOYUTLARININ İNCELENMESİ I T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KAMU YÖNETİM BİLİM DALI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN SOSYO- EKONOMİK BOYUTLARININ İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ertan SELİM

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE FİNANSMANI

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE FİNANSMANI KENTSEL DÖNÜŞÜM VE FİNANSMANI KENTSEL DÖNÜŞÜM VE FİNANSMANI ARALIK 2014 KÜNYE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE FİNANSMANI GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN Ebru Acuner EDİTÖR Ersin Dalga TASARIM Cihan Demir YAYINCI

Detaylı

KENTSEL DÖNÜġÜMDE HALKIN KATILIMININ ROLÜ VE ÖNEMĠ ZEYTĠNBURNU VE KARANFĠLKÖY ÖRNEKLERĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ. Tolga KAYACAN

KENTSEL DÖNÜġÜMDE HALKIN KATILIMININ ROLÜ VE ÖNEMĠ ZEYTĠNBURNU VE KARANFĠLKÖY ÖRNEKLERĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ. Tolga KAYACAN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KENTSEL DÖNÜġÜMDE HALKIN KATILIMININ ROLÜ VE ÖNEMĠ ZEYTĠNBURNU VE KARANFĠLKÖY ÖRNEKLERĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Tolga KAYACAN Anabilim Dalı: ġehir ve Bölge

Detaylı

TÜRKĐYE DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININ SOSYAL EKONOMĐK ĐŞLEVLERĐ

TÜRKĐYE DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININ SOSYAL EKONOMĐK ĐŞLEVLERĐ TÜRKĐYE DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININ SOSYAL EKONOMĐK ĐŞLEVLERĐ Doç.Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi. ĐĐBF Kamu Yönetimi Bölümü ÖZET Bölgesel Kalkınma Ajansları; sektörel ve genel kalkınma sorunlarını

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşik Krallık Dışişleri ve Uluslar Topluluğu Bakanlığı için Hazırlanan Rapor Ricardo-AEA/R/ED58689 Yayın 2 Tarih

Detaylı

SAPANCA GÖLÜ VE HAVZASI YOL HARİTASI ORTAK GELECEK

SAPANCA GÖLÜ VE HAVZASI YOL HARİTASI ORTAK GELECEK ORTAK GELECEK Yayın Tarihi: Ekim, 2011 MARKA Yayınları Serisi Sapanca Gölü ve Havzası Yol Haritası, 09 Temmuz 2011 tarihli Sapanca Turizm Ortak Vizyonu ve Bütünleşik Kentsel Strateji Belirleme Çalıştayı,

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

Bilindiği gibi İstanbul metropolü, yaklaşık

Bilindiği gibi İstanbul metropolü, yaklaşık Sürdürülebilir ve Turizm Eksenli Bir Kentsel Dönüşüm Hedefine Doğru: Eminönü Tarihi Kent Merkezi Bilindiği gibi İstanbul metropolü, yaklaşık 12 milyon nüfusu ile stratejik ve jeopolitik önemi son derece

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL

İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1 İstanbul Valiliği, İstanbul

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI T. C. KALKINMA BAKANLIĞI T U R İ Z M ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-59-8 YAYIN NO: KB: 2859- ÖİK: 713 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ Hatice YILDIRIM TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ 2006-2010 STRATEJİK PLANI. Çankaya Belediyesi Stratejik Planlama Üst Kurulu

ÇANKAYA BELEDİYESİ 2006-2010 STRATEJİK PLANI. Çankaya Belediyesi Stratejik Planlama Üst Kurulu ÇANKAYA BELEDİYESİ 2006-200 STRATEJİK PLANI Çankaya Belediyesi Stratejik Planlama Üst Kurulu İÇİNDEKİLER SUNU I. GİRİŞ II. GENEL BİLGİLER III. YASAL DAYANAK VE YÖNTEM III.. Yasal Çerçeve ve Dayanak III.

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı