TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI"

Transkript

1 TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI Öğr. Gör. Ender BOYAR Öğr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ ÖZET TMS 2 Stoklar Standardında stok maliyetleri, satınalma maliyetleri, dönüştürme maliyetleri ve diğer maliyetler olmak üzere üç bölümde ele alınmıştır. Standartta diğer maliyetler bölümü, işletmede ortaya çıkan maliyetlerin, hangi durumda stok maliyetine dahil edileceği veya dönem gideri olarak kabul edilebileceğini açıklamaktadır. Bu makalenin amacı, TMS 2 Stoklar Standardı içinde yer alan, diğer maliyetler bölümünü inceleyerek, Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde örneklendirmektir. Makalede, standartta geçen diğer maliyet unsurları tek tek ele alınmış ve her birisi için örnek uygulama yapılmıştır. Sonuç bölümünde mevcut sistem göre değerlendirilmiştir. Anahtar kelimeler: TMS 2 Stoklar Standardı, Stok Maliyeti, Üretim Maliyeti, Diğer Maliyetler, Borçlanma Maliyeti, Vadeli Alış, Muhasebe Standartarları ABSTRACT The cost of inventory comprises cost of purchase, cost of conversion, and other costs according to the Turkish Accounting Standard - Standard Number 2. The other costs explain in what situation the incurred costs are added on inventory cost or accepted as expense for the relevant period. The objective of this article is the exemplification in the framework of Turkish Uniform Chart of Accounting by investigating the other cost part of the Standard Number 2. The other cost elements are under debate by giving a demonstration example in the article. The current system is compared with the Standard in the conclusion part. Key Words: Turkish Accounting Standard - Standard Number 2, Cost of Inventory, Cost of Production, Other Costs, Borrowing Costs, Accounting Standards Fatih Üniversitesi, Đstanbul Meslek Yüksekokulu, Fatih Üniversitesi, Đstanbul Meslek Yüksekokulu,

2 GĐRĐŞ Küreselleşme, uluslararası şirketlerin sayısındaki artış, ticaretin uluslararası bazda yapılması, sermaye piyasalarının gelişmesi gibi olguların bir sonucu olarak, doğru, açık finansal bilgi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Muhasebe alanında, kendini standartlaşma olarak ortaya koyan bu süreç, 2000 li yıllardan bu yana dünyayı ve dolayısıyla ülkemizi de etkilemektedir. Bu değişim çerçevesinde, ülkemizde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu oluşturulmuş ve kurul standartları mevzuat olarak yayınlamaya başlamıştır. Önümüzdeki günlerde yeni Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, kurulun yayınlamış olduğu muhasebe standartları geniş bir uygulama alanına kavuşacaktır. Bu standartlardan birisi olan TMS 2 stoklar standardı, mevcut sistemde bazı değişimleri beraberinde getirecektir. TMS 2 Stoklar standardında, stok maliyetleri üç aşamada ele alınmıştır. Bunlar, satınalma maliyeti, dönüştürme maliyeti 2 ve diğer maliyetlerdir. Diğer maliyetler, stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan maliyetlerden oluşur. Stok oluşumuna katkısı olmayan diğer maliyetler ise, dönem gideri olarak kabul edilir. 1. TMS 2 DE DĐĞER MALĐYETLER TMS 2 Stoklar standardında diğer maliyetler konusu, nolu başlıklarda ele alınmıştır. Đlk olarak diğer maliyetler tanımlanmış, stok maliyetine alınmayan unsurlar açıklanmış, borçlanma maliyetlerinin stoklara dahil edilme şartı ele alındıktan sonra vadeli alışlardaki finansman giderleri açıklanmıştır. Bunlar; Diğer maliyetler, ancak stokları mevcut konum ve duruma getirdikleri ölçüde stok maliyetine dahil edilirler. Örneğin, bazı genel üretim giderleri kapsamı dışındaki giderlerin veya özel bir müşteri siparişine ilişkin ürün tasarım, geliştirme maliyetlerinin stok maliyetleri kapsamına alınması uygun olabilir. Stokların maliyetine alınmayan ve oluştukları dönemin gideri olarak kabul edilen giderlere ilişkin örnekler şöyledir: a) Normalin üstünde gerçekleşen, ilk madde ve malzeme (fire ve kayıplar), işçilik ve diğer üretim maliyetleri b) Bir sonraki üretim aşaması için zorunlu olanlar dışındaki depolama giderleri c) Stokların bulunduğu konum ve duruma gelmesinde katkısı olmayan genel yönetim giderleri ve d) Satış giderleri. TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı, borçlanma maliyetlerinin stokların maliyetine dahil edildiği sınırlı koşulları belirlemiştir. Buna göre özellikli varlık niteliğinde olan ve satılabilir duruma getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren stoklar için katlanılan borçlanma maliyetleri istenirse stok maliyetine verilebilir. 2 Dönüştürme maliyetleri için bakınız, Ender Boyar, Ali Haydar Güngörmüş, "TMS-2 Stoklar Standardında Maliyet Yöntemi ve Bir Uygulama Önerisi", Muhasebe -Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi, ANALĐZ, No. 16, Ekim 2006, s

3 Bir işletme stokları vadeli ödeme koşuluyla almış olabilir. Anlaşma, peşin alım fiyatı ile ödenen fiyat arasında bir fark olan finansman unsuru içerdiği takdirde, bu unsurlar finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak muhasebeleştirilir DĐĞER MALĐYETLER ĐÇĐN ÖRNEK UYGULAMALAR TMS - 2 ye göre, bir maliyetin stok maliyeti olabilmesi için, stoğun mevcut konum ve durumuna getirilmesinde o maliyetin bir payının olması gerekir. Bunun dışında kalan maliyetler ise, dönemin gideri olarak kabul edilir Özel Siparişler TMS -2 ye göre genel üretim gideri olmadığı halde, siparişle doğrudan ilişkisi kurulabilen, tasarım, fizibilite, geliştirme v.b. dönemsel giderler, üretim maliyetine dahil edilebilir. Đşletme, dönemde 100 YTL lik tasarım gideri yapmıştır. Bu giderin 20 YTL si özel bir siparişle ilgilidir. 750 ARAŞTIRMA - GELĐŞTĐRME GĐDERLERĐ GENEL ÜRETĐM GĐDERLERĐ HS 20 ĐLGĐLĐ VARLIK veya KAYNAK HS Normalin Üzerinde Gerçekleşen Üretim Maliyetleri TMS 2 ye göre, üretim sırasında ortaya çıkan, normalin üstündeki ilk madde ve malzeme, işçilik ve diğer üretim maliyetleri, dönem gideri olarak muhasebeleştirilir. Đşletmede, dönemde tespit edilen fire tutarı 100 YTL olup, bunun 70 YTL lik kısmı normal firedir. 152 MAMULLER DĐĞER OLAĞAN GĐDER VE ZARARLAR YARI MAMULLER - ÜRETĐM Depolama Giderleri TMS 2 ye göre, üretimle ilgili olan depolama giderleri mamulun maliyetine dahil edilirken, bunun dışında kalan depolama giderleri dönem gideri olarak muhasebeleştirilir. Satın alınan stokaların işletme veya işletme dışında bir başka yerde depolanması nedeniyle ortaya çıkan giderler, alışın tamamlanmasından sonra gerçekleştiği için alış giderlerinde değil, duruma göre üretim veya dönem giderlerinde gösterilir. 4 Đşletmenin döneme ait depo kirası YTL dir. Deponun % 10 yönetim, % 40 üretim ve % 50 i ise satışa hazır mamuller için kullanılmıştır. 3 TMSK, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Yayınları, Yayın No:2, Ankara, Kamil Büyükmirza, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitapevi, Ankara, 2003, s. 63

4 730 GENEL ÜRETĐM GĐDERLERĐ PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIMI GĐDERLERĐ GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ 100 ĐLGĐLĐ VARLIK veya KAYNAK HS Stok Maliyeti ile Đlgili Olamayan Yönetim Giderleri TMS 2 ye göre, stokların bulunduğu konum ve duruma gelmesine katkısı olan yönetim giderleri, stok maliyetine verilebilirken, katkısı olmayan genel yönetim giderleri dönem gideri olarak muhasebeleştirilir. Đşletmede, dönem içinde ortaya çıkan 100 YTL lik yönetim giderinin %10 üretimle ilgilidir. 730 GENEL ÜRETĐM GĐDERLERĐ GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ 90 ĐLGĐLĐ VARLIK veya KAYNAK HS Satış Giderleri TMS 2 ye göre, mamul üretiminden sonra ortaya çıkan satış giderleri, dönem gideri olarak muhasebeleştirilir. Üretim maliyeti ile ilişkilendirilmez. Đşletmede dönemde ortaya çıkan satış giderleri toplamı 500 YTL dir. 760 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GĐDERLERĐ 500 ĐLGĐLĐ VARLIK veya KAYNAK HS Özellikli Varlıklar TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardında, özellikli varlıklar, Amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlılardır, şeklinde tanımlanmaktadır. TMS 2, stoklara ilgili ortaya çıkan borçlanma maliyetlerini dönem gideri olarak kabul eder, ancak, özellikli varlıklara ilgili olarak ortaya çıkan borçlanma maliyetlerini ise, istenirse stok maliyetine verilebileceğini öngörmüştür. Gemi üretimi yapan bir işletme, üretimle ilgili yapılan alışlarla ilgili YTL finansman gideri ortaya çıkmıştır. 730 GENEL ÜRETĐM GĐDERLERĐ ĐLGĐLĐ VARLIK veya KAYNAK HS 1.500

5 2.7. Vadeli Alışlar TMS 2 ye göre, stok alımında ortaya çıkan vade farkları, stok maliyetine verilmeyip, finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak muhasebeleştirilmesi öngörülmüştür. Đşletme, peşin fiyatı 100 YTL olan stoğu 110 YTL ye vadeli olarak satın almıştır. 150 ĐLKMADDE VE MALZEME FĐNANSMAN GĐDERLERĐ SATICILAR 110 SONUÇ TMS 2 Stoklar Standardında, stok maliyetinin belirlenmesi konusu, satınalma maliyetleri, dönüştürme maliyetleri ve diğer maliyetler olmak üzere üç bölümde ele alınmaktadır. TMS 2 de diğer maliyetler, ancak stokların mevcut duruma getirilmesi için kullanılması durumunda, stok maliyetine dahil edilirler. Bunun dışında işletme faaliyetlerinde ortaya çıkan maliyetler ise dönem gideri olarak kabul edilir. Normalde dönem gideri olarak kabul edilen, tasarım, fizibilite, geliştirme v.b. gibi giderler, özel bir sipariş ile doğrudan ilişki kurulabilmesi durumunda, üretim maliyetine dahil edilmesi imkanı tanınmıştır. Đşletme bu tür giderleri, mevcut sistemimizde olduğu gibi dönem gideri olarak muhasebeleştirebileceği gibi üretim maliyetine de dahil edebilir. Normalin üzerinde gerçekleşen üretim maliyetleri, mevcut sistemde olduğu gibi, standartta da dönem gideri olarak kabul edilmektedir. Standartta depolama giderlerinin üretimle ilgili olan kısmı, üretim maliyetine dahil edilirken bunun dışındaki depolama giderleri dönem gideri olarak kabul edilir. Mevcut sistemimizde depolama giderleri ile ilgili açık bir ifade olmamakla birlikte, bir uygunluk sözkonusudur. Standartta yönetim giderlerinin stoklarla ilgili kısmının maliyeti, stok maliyetine dahil edilir. Bu uygulama mevcut sistemimize de uygundur.(vuk m. 275) Standartta satış giderleri, mevcut sistemimizde olduğu gibi dönem gideri olarak kabul edilmektedir. Standartta stoklarla ilgili ortaya çıkan borçlanma maliyetlerini dönem gideri olarak kabul edilir. Bunun istisnası olarak özellikli varlık niteliğinde olan stoklara borçlanma maliyetleri istenirse stok maliyetine dahil edilebilir. Mevcut uygulamada ise borçlanma maliyetleri varlık maliyetine dahil edilmektedir. Standartta stok alımlarıyla ilgili ortaya çıkan vade farkları dönem gideri olarak kabul edilir. Mevcut sistemimizde ise stok maliyetine dahil edilmektedir. KAYNAKLAR Büyükmirza, Kamil: Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitapevi, Ankara, Akdoğan, Nalan, Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, ĐSMMMO yayını, Đstanbul, AKDOĞAN Nalan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Türkiye Muhasebe Uygulamalarına Getireceği Değişiklikler ve Vergi Đlişkisi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 6, Sayı 3, Eylül 2004

6 AKDOĞAN Nalan SEVĐLENGÜL, Orhan: Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, ĐSMMMO Yayını, Đstanbul, 1998 Tiffin, Ralph: The complete guide to International Financial Reporting Standards, Thorogood, London, 2004 BOYAR, Ender, GÜNGÖRMÜŞ, Ali Haydar: "TMS-2 Stoklar Standardında Maliyet Yöntemi ve Bir Uygulama Önerisi", Muhasebe -Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi ANALĐZ, No. 16, Ekim 2006 BOYAR, Ender, GÜNGÖRMÜŞ, Ali Haydar: "TMS 2 Stoklar Standardında Öngörülen Normal Maliyet Yönteminin, Safha Maliyetine Uygulanması", Muhasebe ve Finansman Dergisi, No. 32, Ekim 2006 TMSK, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Yayınları, Yayın No:2, Ankara, 2007

TMS 2 Stoklar Standardında Hizmet Đşletmeleri Đçin Stok Maliyeti ve Bir Uygulama Önerisi

TMS 2 Stoklar Standardında Hizmet Đşletmeleri Đçin Stok Maliyeti ve Bir Uygulama Önerisi TMS 2 Stoklar Standardında Hizmet Đşletmeleri Đçin Stok Maliyeti ve Bir Uygulama Önerisi Öğr. Gör. SMMM. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ Fatih Üniversitesi, Đstanbul Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Ender BOYAR Fatih

Detaylı

38 39 TMS 2 Stoklar Standardı Kapsamında Hizmet Üretim Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi

38 39 TMS 2 Stoklar Standardı Kapsamında Hizmet Üretim Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 38 39 Yrd. Doç. Dr. Öğr. Gör. Dr. Yaşar Kabataş Ayşe Pamukçu TMS 2 Stoklar Standardı Kapsamında Hizmet Üretim Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar KABATAŞ Marmara Üniv., Sosyal Bilimler

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 16 AÇISINDAN MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN UYGULAMASI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 16 AÇISINDAN MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN UYGULAMASI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 16 AÇISINDAN MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN UYGULAMASI TÜRKİYE ACCOUNTING STANDARTS FOR 16 IN TERMS OF TANGIBLE FIXED ASSETS IN AMORTISATION APPLICATION Çiğdem ŞEN * Öz Bu

Detaylı

Vergi Usul Kanunu ve KOBİ TFRS Bölüm 13 Açısından Stokların Karşılaştırılması

Vergi Usul Kanunu ve KOBİ TFRS Bölüm 13 Açısından Stokların Karşılaştırılması Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:2, s. 163-171 Year:2012, Vol:4, No:2, s. 163-171 Vergi Usul Kanunu ve KOBİ TFRS Bölüm

Detaylı

ÖZEL ĐNŞAAT (YAP-SAT) ĐŞLETMELERĐNDE FAALĐYET TABANLI MALĐYETLEME YÖNTEMĐNĐN UYGULANMASI

ÖZEL ĐNŞAAT (YAP-SAT) ĐŞLETMELERĐNDE FAALĐYET TABANLI MALĐYETLEME YÖNTEMĐNĐN UYGULANMASI ÖZEL ĐNŞAAT (YAP-SAT) ĐŞLETMELERĐNDE FAALĐYET TABANLI MALĐYETLEME YÖNTEMĐNĐN UYGULANMASI ÖZET Yrd.Doç.Dr. Ali COŞKUN Öğr. Gör. SMMM. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ Özel inşaat (yap-sat) işletmelerinde, birden fazla

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planına Göre Hazırlanan Finansal Tabloların UFRS'ye Uyarlanması ve Rasyo Yöntemi ile Analizi

Tek Düzen Hesap Planına Göre Hazırlanan Finansal Tabloların UFRS'ye Uyarlanması ve Rasyo Yöntemi ile Analizi Prof. Dr. Başak Ataman Arş. Gör. Evrim Altuk Özden Tek Düzen Hesap Planına Göre Hazırlanan Finansal Tabloların UFRS'ye Uyarlanması ve Rasyo Yöntemi ile Analizi Prof. Dr. Başak ATAMAN Arş. Gör. Evrim ALTUK

Detaylı

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Davut AYGÜN ÖZ Çalışmanın temel çıkış noktası, çok hızlı değişim ve gelişim içerisinde bulunan

Detaylı

Doç. Dr. Osman BAYRİ. Adnan Menderes Üniversitesi, İİBF.

Doç. Dr. Osman BAYRİ. Adnan Menderes Üniversitesi, İİBF. Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartlarına Göre Gelir Tablolarının Biçimsel Yapısı, Kapsamı ve İçeriğinin Karşılaştırmalı Analizi 1 Doç. Dr. Osman BAYRİ Adnan Menderes

Detaylı

Diğer Kapsamlı Gelirler ve Muhasebeleştirilmesi

Diğer Kapsamlı Gelirler ve Muhasebeleştirilmesi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2013 Diğer Kapsamlı Gelirler ve Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ ÖZET Muhasebe standartları açısından, işletmelerin dönem içerisinde elde ettiği gelir ve giderler ile

Detaylı

Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri *

Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri * Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri * İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul

Detaylı

TMS-18 E GÖRE HASILATIN MUHASEBELEŞTIRILMESI VE TEKDÜZEN MUHASEBE SISTEMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TMS-18 E GÖRE HASILATIN MUHASEBELEŞTIRILMESI VE TEKDÜZEN MUHASEBE SISTEMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI TMS-18 E GÖRE HASILATIN MUHASEBELEŞTIRILMESI VE TEKDÜZEN MUHASEBE SISTEMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Halis KALMIŞ Öğr.Gör. Feyza DEREKÖY ÖZET 18 nolu Hasılat Standardı, işletmenin bir muhasebe döneminde

Detaylı

HAMİDE ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çeşme Durağı, Spor Kompleksi Yanı, 06370 Ostim /Ankara hozyurek@fatih.edu.tr

HAMİDE ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çeşme Durağı, Spor Kompleksi Yanı, 06370 Ostim /Ankara hozyurek@fatih.edu.tr TMS-18 E GÖRE HASILATIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ HAMİDE ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çeşme Durağı, Spor Kompleksi Yanı, 06370 Ostim /Ankara hozyurek@fatih.edu.tr Özet Muhasebe uygulamalarında

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

DEĞER ARTIRICI HARCAMALARDA AMORTĐSMANIN MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐ

DEĞER ARTIRICI HARCAMALARDA AMORTĐSMANIN MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐ 102 DEĞER ARTIRICI HARCAMALARDA AMORTĐSMANIN MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐ Öğr.Gör.Engin BOZTEPE Ardahan Üniversitesi enginboztepe@ardahan.edu.tr Abstract: According to Tax Procedure Law code 313, the real estates

Detaylı

Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi

Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2011 Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi ÖZET Ümmühan ASLAN Bankaların son on yıllık bilançoları incelendiğinde vadeye

Detaylı

BACKFLUSH COSTING AND THE RELATIONSHIP BETWEEN THE OTHERS COSTING SYSTEMS

BACKFLUSH COSTING AND THE RELATIONSHIP BETWEEN THE OTHERS COSTING SYSTEMS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.149-174. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

TMS 16 ya Göre, Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları

TMS 16 ya Göre, Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları Prof. Dr. Remzi Örten Dr. Rıdvan Bayırlı TMS 16 ya Göre, Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları Prof. Dr. Remzi ÖRTEN Gazi Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Başkanı

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

Düzenlemeler ve Türk Vergi Mevzuatıyla Karşılaştırılması

Düzenlemeler ve Türk Vergi Mevzuatıyla Karşılaştırılması Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfasına İlişkin IAS 38 İle IFRS 3 Standardında Yer Alan Düzenlemeler ve Türk Vergi Mevzuatıyla Karşılaştırılması Doç. Dr. Başak Ataman Akgül Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F.

Detaylı

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 13 Stoklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 13 Stoklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 13 Stoklar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 13 Inventories of the International Financial Reporting

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Denetçi Đnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

17. Bölüm UMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

17. Bölüm UMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN 17. Bölüm UMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Yabancı paralı işlemlerin gerek

Detaylı

Otel Đşletmelerinde Rekabet Üstünlüğü Elde Etmek Đçin Bir Đleri Yönetim Muhasebesi Yöntemi Olarak Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Analizi

Otel Đşletmelerinde Rekabet Üstünlüğü Elde Etmek Đçin Bir Đleri Yönetim Muhasebesi Yöntemi Olarak Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Analizi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2013 Otel Đşletmelerinde Rekabet Üstünlüğü Elde Etmek Đçin Bir Đleri Yönetim Muhasebesi Yöntemi Olarak Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Analizi Çağrı KÖROĞLU ÖZET

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı