Pediatrik KHT Olgu Sunusu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pediatrik KHT Olgu Sunusu"

Transkript

1 Pediatrik KHT Olgu Sunusu Dr. A. Aykan Özgüven İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp T p Fakültesi Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı

2 VÖ,, erkek, 8 7/12 yaş Tanı: Talasemi majör Şikayeti: Yok Hikayesi: Talasemi majör r tanısı ile Siirt ve İTF Çocuk Hematoloji/Onkoloji polikliniğinden inden takip ve tedavi edilmekte olan hasta allojenik KHT yapılmak amacıyla yatırıld ldı.

3 Özgeçmiş / Soygeçmi miş Özgeçmiş: Desferal kullanmakta Soygeçmi miş: Anne talasemi minör Baba talasemi minör 16 ve 10 yaşlar larında 2 erkek kardeşi talasemi minör 13 yaşı şında kız k z kardeşi talasemi majörak rakit 1.derece akraba evliliği i mevcut

4 Fizik Muayene: Karaciğer: 4-5cm 4 palpabl Dalak: 1-2cm 1 palpabl Kateter giriş yerinde kızark zarıklık, k, pürülan akınt ntı

5 -12. güng Talasemi majör r tanılı hasta MRD dan allojenik kemik iliği i transplantasyonu yapılmak üzere KİT K Ünitesine kabul edildi. Hastanın n yatışı sırasında prodüktif öksürüğünün n olması ve kateter giriş yerinde pürülan akınt ntı olması nedeniyle Çocuk İnfeksiyon ile konsülte edildi.

6 Soru 1 T.Major Major, allokht öncesi prodüktif öksürük k ve kateter giriş yerinde pürülan akınt ntı mevcut.yaklaşı şımınız z ne olur: 1) Kateter kültürü ve kan kültk ltürü alır, akciğer grafisi çeker, glikopeptid başlar larım 2) Kateter kültürü ve kan kültk ltürü alır, akciğer grafisi çeker, ikili antibiyotik (karbapenem( veya 4. jenerasyon sefalosporin veya üreidopenicillin Aminoglikozid) ) başlar larım 3) Hemen kateteri çıkartırım. Glikopeptid eklerim. HRCT isterim. 4) Monoterapi (karbapenem veya 4. jenerasyon sefalosporin veya üreidopenicillin) ) başlar larım 5) Antifungal monoterapi (karbapenem veya 4. jenerasyon sefalosporin veya üreidopenicillin) ) başlar larım

7 Pre Transplant İnfeksiyon Değerlendirmesi erlendirmesi KHT öncesi mutlaka hastanın n ve vericinin infeksiyon geçmi mişi i ve halen bu konudaki durumu değerlendirilmelidir. erlendirilmelidir. Uluslararası rehberlere göre, g öncelikle hikaye (temas, 4 haftalık süreçteki canlı aşılarla aşıa şılanma, transfüzyon, viral hepatit vb) alınmal nmalı,, fizik muayene ve serolojik testler yapılmal lmalıdır. Verici en fazla KHT den 8 hafta önce değerlendirilmelidir. erlendirilmelidir. Vericide, KHT den en fazla 30 gün g öncesinde serolojik testler (HIV-1 ve 2, HTLV-1 1 ve 2, HBsAg, HBcAg, AntiHCV,, CMV antikoru, Sifiliz, gerekirse Toksoplazma, Salmonella, Brucella testleri ve PPD, EBV ve HSV-1 serolojisi) ) yapılmal lmalıdır. Hastada ise tam hikaye, fizik muayene, serolojik testler (CMV, EBV, HSV-1 1 ve 2, VZV, HBV, HCV, HIV PPD, gereğinde parazitler, Salmonella, Brucella) ) yapılmal lmalıdır. Otolog KHT de (HSV, hepatit virusları ve HIV) bakılmal lmalıdır.

8 -12. güng Hastaya karbapenem amikasin tedavisi başland landı. Antibiyoterapi öncesi tüm t m kültk ltürleri alınd ndı.. Genel durumunun iyi olması nedeniyle hastanın n hazırlama rejimine başland landı. Hastaya profilaktik asiklovir, flukonazol, defibrotid başland landı.

9 Hazırl rlık k Rejimi Kemik iliği i nakli hazırl rlık k rejimine uygun olarak (-9) (-6). günlerde g 20 mg/m2 Busulfan,, (-( 5) (-2). günlerde, g 1300mg/m2 Siklofosfamid (beraberinde Mesna ile) verildi. (-1). gününde g nde Siklosporin A immunsüpresif olarak başland landı.. (1). gününde g nde 10 mg/m2 MTX, (-7). & (6). gününde g nde 8 mg/m2 MTX aldı. (-1). günden g itibaren haftada bir olacak şekilde 0.5 g/kg (12g) İVİG verilmeye başland landı.

10 - 26 temmuz 2006 da (0. gün) g hastaya kardeşinden allojenik kemik iliği i nakli yapıld ldı. - Takibi sırass rasında ateş yüksekliği olmayan, alınan kontrol kültk ltürlerinde üreme olmayan hastanın antibiyoterapisi 14. gününde g nde sonlandırıld ldı.

11 9. gün Karın n ağrısıa şikayeti ve palpasyonla sağ üst kadran ve epigastrik bölgede hassasiyeti mevcuttu. Bir gün g n içinde i inde 500g tartı alımı,, ağrılıa hepatomegalisinin olması nedeniyle venooklüziv hastalık k (VOD) düşünüldü. Almakta olduğu defibrotid tedavi dozuna çıkıldı. Batın n USG da safra kesesinin duvar kalınl nlığının n artmış ve ödemli izlenmesi nedeniyle kolesistit düşünüldü.. Hastaya omeprazol ve hydrotalcit başland landı.. Acil cerrahi patoloji düşünülmedi. d AB???

12 12. gün g AST, ALT değerlerinde erlerinde artış olması nedeniyle flukonazol profilaksisi 12.günde ıv Lipozomal Amfoterisin B ye (1 mg/kg/gün) değiştirildi.

13 18. güng Hastanın n klinik olarak ateşi i olmadı ve GD stabil idi. Lok. : 3000, MNS : 2500, CRP : 0.7 İdrar kültk ltürü: : Steril Boğaz kültk ltürü: : Steril Burun sürüntüsü: : Steril Kateter giriş yeri: Steril Hemokült ltür: : 2 lümen: l KırmK rmızı lümen:steril Mavi lümen: l men:mrkns üremesi mevcut Perifer: : steril Hemokült ltür (kateter): steril Kateter ucu kültk ltürü:steril

14 Soru 2 T.Major Major, allokht.. Hastanın n 18. gün g hemokült ltüründe MRKNS üremesi olduğu u sonucu verildi. Yaklaşı şımınız z ne olur: 1) Glikopeptid başlar larım. 2) Kültürlerini yeniden alır, üremeyi kontaminasyon olarak kabul ederim ve antibiotik başlamadan beklerim. 3) Hemen kateteri çıkartırım m ve glikopeptid başlar larım. 4) Monoterapi başlar larım. 5) İkili antibiyotik glikopeptid başlar larım.

15 18. güng Kontrol kültk ltürleri alınd ndı. Teikoplanin tedavisi başland landı. Hastanın n klinik olarak ateşi i olmadı ve genel durumu stabil idi. Hastanın n haftalık hemokült ltür takiplerinde 3 kez MRKNS üremesi devam ettiği için in (kateterden( alınan örneklerde üreme mevcut) kateteri çekildi ve kontrol hemokült ltür kateter ucu kültürü gönderildi. Teikoplanin e devam edildi.

16 KHT Dönemleri D ve İnfeksiyonlar Faz 1: Pre-Engraftman Dönemi (0-30 gün) g Faz 2: Post-Engraftman Dönemi ( gün) g Bu dönemde, d hücresel h immünite bozuklukları ön plandadır. Bu bozukluğun un şekli ve etkinliği GvHH için in kullanılan lan immunsüpresif tedaviye bağlıdır. Faz 3: Geç Post-Engraftman Dönemi (> 100 gün) g Gvhd ile ilişkili

17 KHT ve İnfeksiyonlar I Risk DönemiD OKHT AlloKHT Kardeş, GvHH (-) AlloKHT Kardeş, GvHH () AlloKHT Kardeş,, T-T hücre azaltılm lmış AlloKHT MUD Pre-engraftman engraftman Bakteriyel Gram (-)( Gram () Fungal Candida Aspergillus Viral HSV

18 KHT ve İnfeksiyonlar II Risk DönemiD OKHT AlloKHT Kardeş, GvHH (-) AlloKHT Kardeş, GvHH () AlloKHT Kardeş,, T-T hücre azaltılm lmış AlloKHT MUD Erken post- engraftman Bakteriyel Gram (-)( Gram () Fungal Candida Aspergillus Viral CMV HSV BK

19 KHT ve İnfeksiyonlar III Risk DönemiD OKHT AlloKHT Kardeş, GvHH (-) AlloKHT Kardeş, GvHH () AlloKHT Kardeş,, T-T hücre azaltılm lmış AlloKHT MUD Geç post- engraftman Bakteriyel Gram (-)( Gram () Fungal Candida Aspergillus Diğer Viral CMV VZV EBV /

20 33. güng İshal (mukuslu ve orta kıvamda) k şikayeti başlanan hastadan dışd ışkı mikroskopi dışd ışkı kültürü gönderildi Lok. : 6000, MNS : 4900, CRP : 0.8 İdrar kültk ltürü: : Steril Boğaz kültk ltürü: : Steril Burun sürüntüsü: : Steril Kateter giriş yeri: Steril Hemokült ltür: : Steril Dışkı mikroskopisinde PNL (-)( C.Difficile Difficile, Giardia (-)) Rota Ag (-)

21 Soru 3 T.Major Major, allokht.. Hastanın n 33. gün g n ishal (mukuslu orta kıvamda) k şikayeti başlad ladı.. Hastanın n dışd ışkı mikroskopisi dışd ışkı kültürü gönderildi. Yaklaşı şımınız ne olur: 1) Hastanın n dışd ışkı incelemesini yapar, diet ayarlar, beklerim 2) Siprofloksasin 25 mg/kg/gün, 2 doz/gün n başlar larım 3) GvHH ı düşünür, immunsüpresif tedavi eklerim 4) Barsak dekontaminasyonu için in oral Vancomycin eklerim 5) İkili antibiotik (karbapenem veya 4. jenerasyon sefalosporin veya üreidopenicillin Aminoglikozid) başlar larım

22 33. güng Siprofloksasin 25 mg/kg/gün n 2 doz/gün başland landı. Dışkı mikroskopisinde Rota Ag (-)) PNL (-)( C.Difficile Difficile, Giardia (-)) tespit edildi.

23 Diyare: İnfeksiyöz olanlar sadece <%15 tir. En sık s k etkenler Clostridium difficile, adenovirüs, rotavirüs ve koksakivirüstur stur. Radyoterapi sonrası,, tüm t m hastalarda ilk haftada diyare görülür r ve infeksiyon kültürlerle ekarte edilerek semptomatik tedavi edilmelidir. Pediatrik KHT sonrası hepatik ve gastrointestinal komplikasyonları inceleyen retrospektif bir çalışmada, 132 çocukta uygulanan 142 KHT de diyare görülme oranı %67 bulundu. Bunların %27 i GvHH,, %6 sı viral,, %8 i Clostridium difficile ve %28 i nedeni bilinmeyen olarak sıralans ralanıyordu. %3.5 vakada tiflit gelişmi mişti.

24 38. güng Hastanın sol gözünde g şişme ve ağrı başlad ladı. Fizik muayenede konjonktiva normal görünümde g ve göz g hareketlerinde kısıtlk tlılık k yoktu. Ciprofloksasin teikoplenin alıyor

25 40. güng Günde kez sulu dışd ışkılama, ateşi: Siprofloksasilin tedavisi kesilip İmipenem başland landı. GvHD ve barsakta CMV? kolonoskopi ve biopsi yapılmas lması planlandı. Batın n USG sinde kolon duvar kalınl nlığı artmış apendiks duvarı ödemli görüldg ldü,, kolit olarak yorumlandı.. Safralı kusmaları da olan hastanın n oral alımı kesildi, nazogastrik dekompresyona alınd ndı. Lok. : 14400, MNS : 11000, CRP : 1.4 Dışkı Rotavirus,, C.Difficile Difficile,, E. histolytica ve Parazit istendi, PNL : (), Hemokült ltür (kateter, perifer) ) : steril Dışkı kültürü : Baskılanm lanmış flora İdrar kültk ltürü : Steril Boğaz kültk ltürü : Normal flora CMV antijeni : (-)(

26 Soru 4 T.Major Major, allokht.. Hastanın n 40. gün g n günde g kez sulu dışd ışkılaması (10 litre/gün) oluyordu. Ateşi i de yükselen hastanın n dışd ışkı incelemeleri gönderildi. g Ön tanınız z nedir: 1) C.Difficile 2) Rotavirus 3) Akut GvHH 4) Protein kaybeden enteropati 5) Nadir bir başka etken 6) CMV

27 40.gün Gönderilen dışd ışkı tetkiklerinde E.histolitica antijeni pozitif saptanan hastaya enfeksiyon hastalıklar kları ile konsulte edilerek 40mg/kg/gün n 4 dozda iv metranidazol, 30mg/kg/gün po paromomisin tedavisi başland landı, kolonoskopisi iptal edildi. İzleminde ishallerinde azalma olmayan hastanın bakılan, dışd ışkısında C.Difficile toxin A ve B pozitif saptandı Vankomisin po (6x1 cc) ) başland landı.

28 42. güng Göz z kapağı ğında şişmeye konjonktivada kızarıklık,aynı taraf maksiler sinüs üstündeki deride ağrıa ve şişme de eklendi.

29 Soru 5 T.Major Major, allokht.. Hastanın n 42. gün g n göz g kapağı ğında şişme, konjonktivada kızarıklık, k, aynı taraf maksiler sinüs üstündeki deride ağrı ve şişme gelişti. Ön n tanınız z nedir: 1) Pre/orbital sellülit lit 2) Sinüs trombozu 3) Akut GvHH 4) CMV 5) Aspergilloz

30 42.gün Göz z hastalıklar kları ile konsülte edildi. Sinüs trombüsünü de dışlayabilmek için i in hem kranio-orbital orbital MR hem de kranial MR venografi çekildi. Kranial MR venografide özellik saptanmazken; kranio-orbital orbital MR orbital sellülitle litle uyumlu saptandı. iv vankomisine imipenem sürdürüldü.

31 43. güng Göz z bulgularıyla başlayan bol pürülan öksürüklerinin, klerinin, solunum sıkınts ntısının olması, fizik muayenede bilateral krepitasyonlarının duyulması ve sol altta matitenin saptanması nedeniyle, AC de mantar enfeksiyonu olabileceği i düşünüldd ldü. Akciğer grafisinde solda efüzyon saptandı.

32 Soru 6 Çocuk KHT hastalarında akciğerde invazif mantar infeksiyonu tanısında nda aşağıdakilerden hangisi kesin tanı için in öncelikle yapılmal lmalıdır? 1. Galaktomannan testi 2. Solunum Fonksiyon Testleri 3. HRCT 4. Akciğer biopsisi 5. BAL

33 43. güng Çekilen toraks HRCT de mantar enfeksiyonu ile uyumlu noduler ve kaviter görünümler saptandı.

34 Soru 7 Çocuk KHT hastalarında akciğerde invazif aspergillus infeksiyonu tedavisinde öncelikli seçilecek ilaç hangisidir? 1. Vorikonazol 2. Liposomal Amfoterisin B 3. Kaspofungin 4. Vorikonazol Liposomal Amfoterisin B 5. Vorikonazol Kaspofungin 6. Liposomal Amfoterisin B Kaspofungin

35 43. güng Lipozomal amfoterisin B dozu yükseltildi y (5 mg/kg/gün) Ek olarak iv vorikonazol (4 mg/kg/doz, 2 doz/gün) başland landı

36 44.gün Ciltte likenoid tarzda döküntd ntüleri ortaya çıkan hastada biopsi sonucu grade 2 akut GvHD saptandı ve 5mg/kg/gün metilprednizolon başland landı. Metilprednizolon sonrası ishalinde azalma olmayan ve döküntd ntüleri devam eden hastaya 3 gün g n 1g/m2 dozunda iv pulse metilprednizolon başland landı,, 3 gün g pulse metilprednizolon sonrasında nda 5 mg/kg/gün olarak iv tedaviye devam edildi.

37 45. güng Hastanın imipenem e bağlı olduğu düşünülen konvulziyonları oldu, eşe zamanlı bakılan biyokimyasal parametrelerinde ve kranial BT de özellik yoktu. 1 gün g n yoğun bakım m izleminden sonra durumu stabilleşince ince tekrar servise alınd ndı.

38 45. güng Bu arada gözde g şişme, konjonktiva ve göz z kapaklarında kızarıklık, k, alt göz g kapağı ğında ektropion gelişmeye başlad ladı.

39 48.gün Karın n ağrısında a ve ishalinde azalma olmayan hasta perforasyon açısından yakın n takibe alınd ndı ve ağrıa için in önce Morphin HCl,, yanıt alınamay namayınca nca transdermal Fentanyl başland landı. 14 gün g n iv metranidazol ve 8 gün g n oral paromomisin tedavisi sonrası : Dışkıda amip antijeni negatifleşti C.difficile toksin A ve B pozitifliği i oral ve iv vankomisin tedavisine rağmen () devam etti

40 GİS S semptomları ile Grade IV akut GvHD ile uyumluydu. Tekrarlanan batın USG lerinde ve batın BT de enterokolit ile uyumlu görünüm g m saptandı. Klinik olarak ise ishali i günde g 14 e e (3-4 4 litre/gün) kadar geriledi. Dışkıda clostridium difficile toksini negatifleşti ti.

41 49. güng Lok. : 4100, MNS : 3800, CRP : 129 Dışkı kültürü:patojen bakteri üremedi. Hemokült ltür:steril İdrar kültk ltürü:steril Burun sürüntü kültürü: stenotrophpmonas maltophilia üredi Boğaz salgısı kültürü: stenotrophpmonas maltophilia üredi Dışkıda rotavirüs: : (-)( ) PNL: (-)(

42 49. güng İmipenem 10. günde g kesilerek sefoperazon- sulbaktam (50mg/kg/doz 3 doz/gün), iv siprofloksasin, iv TM-SMX (20 mg/kg/gün) başland landı. iv steroid dozu immunsupresyonu azaltmak için i in önce 1 mg/kg/gün e e sonra da kliniğin düzelmemesi d üzerine 0.5 mg/kg/gün e azaltıld ldı.

43 50. güng Batın BT de karaciğer sol lob lateral segmentte 5 mm çaplı hipodens lezyon, sağ lob anteior segmentte portal ven komşulu uluğunda unda 4 mm çaplı hipodens alan Bu görünümün g n yaygın n mantar ve/veya psödomonal bir enfeksiyon olabileceği düşünüldü.

44 54. güng dereceye varan dirençli ateşleri, kliniğinde inde gittikçe kötüleşme, septik embolilerinde hızla artma saptanması nedeniyle sulperazon 12. gününde g nde kesilerek meropenem targocid başland landı. Cilt nodulleri kontrol altına alınamam namamış sepsis olarak değerlendirildi, erlendirildi, amikasin başland landı. Antifungal tedavide değişiklik iklik yapılmad lmadı. Cilt lezyonlarından ndan biyopsi alınd ndı.

45 Alınan önekler aspergillus ile uyumlu saptandı. Patolojik Tanı

46 KHT sonrası İFİ gelişimi imi için i in risk faktörleri Transplantasyon prosedürüne bağlı Hastalık k & Hastaya bağlı Çevre Faktörleri & Fungal kolonizasyona bağlı Antifungal proflaksi & İmmun rekonstitüsyon syon için in kullanılan lan ilaçlar lar Nötropeni Hematolojik hastalığı ığın n tipi Coğrafik faktörler Akut/Kronik GvHH Demir birikimi Mevsimler T-hücre azaltılmas lması Yaş Fungal kolonizasyon CMV KHT öncesi fungal infeksiyon Çevresel faktörler (hava, inşaat & su) VOD Bakteriemi HEPA filtre olmaması SVK e bağlı Splenektomi

47 66. güng Solunum sıkınts ntısı ileri derecede arttı. Kan gazında mikst solunumsal ve metabolik asidozu görüldü. Bikarbonat desteği i ile kan gazı düzelmedi. Entübe edilerek 10/38 basınçlarda 30 ventilasyon hızında PC modunda ventile edilmeye başland landı. Eş zamanlı dobutamin,fentanyl fentanyl,dormicum perfüzyonlar zyonları başland landı. Bradikardileri gelişti ve kardiak arrest oldu. Toplam 5 kez kardiak arrest gelişen en hastaya adrenalin perfüzyonu başland landı. Son kez arrest olan hasta 20 dakika resustasyona, adrenalin ve bikarbonat bolusa yanıt t vermedi ve eksitus kabul edildi.

P069 Akciğer Aspergillus İnfeksiyonunun Tedavisinde Kombine Tedavinin Yararlarına Bir Örnek: ANLL li Bir Hastanın Fungal Öyküsü

P069 Akciğer Aspergillus İnfeksiyonunun Tedavisinde Kombine Tedavinin Yararlarına Bir Örnek: ANLL li Bir Hastanın Fungal Öyküsü P069 Akciğer Aspergillus İnfeksiyonunun Tedavisinde Kombine Tedavinin Yararlarına Bir Örnek: ANLL li Bir Hastanın Fungal Öyküsü A. Akçay 1, S. Anak 1, Ö. Devecioğlu 1, Z. Karakaş 1, A. Çelik 2, B. Bakır

Detaylı

P01 Dr. Onur Özalp. Başlık: İmmünkompromize Hastalarda Görülen Bakteriyemilerden İzole Edilen Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılık Profilleri

P01 Dr. Onur Özalp. Başlık: İmmünkompromize Hastalarda Görülen Bakteriyemilerden İzole Edilen Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılık Profilleri P01 Dr. Onur Özalp Başlık: İmmünkompromize Hastalarda Görülen Bakteriyemilerden İzole Edilen Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılık Profilleri Yazarlar: Melike Hamiyet Demirkaya - Başkent Üniversitesi Ankara

Detaylı

2012 de FEN Kılavuzları Tanı ve tanımlamalarda değişiklikler

2012 de FEN Kılavuzları Tanı ve tanımlamalarda değişiklikler 2012 de FEN Kılavuzları Tanı ve tanımlamalarda değişiklikler Doç. Dr. İlgen Şaşmaz Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilimdalı Ajanda Pediatrik Febril Nötropeni Kılavuzu 2004 IDSA

Detaylı

Transplantasyon ve İnfeksiyonlar

Transplantasyon ve İnfeksiyonlar Transplantasyon ve İnfeksiyonlar Dr. M. Servet Alan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Organ transplantasyonu 1902 Hayvanlarda ilk deneysel böbrek

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER PRESENTATIONS 49 POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS p 0 Vaka raporu: Akcİğer metastazını taklit eden İnfeksİyöz orjinli nodüler görünüm Atila Kara, Hasan Yeter, Serpil Öcal, Kezban Özmen, Ebru

Detaylı

Kırkbir yaşında, evli, terzilikle geçimini sağlayan, iki çocuklu, Samsun da yaşamakta

Kırkbir yaşında, evli, terzilikle geçimini sağlayan, iki çocuklu, Samsun da yaşamakta SORUN VAKA Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:184-190 Akut kolesistit/kolanjit klinik tablosuyla baflvuran bir hematolojik malignite olgusu Gülflen Özkaya 1, Kemal A baht 2, Arzu Topeli skit 3, Ayflegül Üner

Detaylı

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F.

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. Aydın, F.Özdemir, M. Yılmaz 2, S.S. Kartı 2, M. Sönmez 2, H. Kavgacı, E. Ovalı 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı 2

Detaylı

Bildiri Özetleri 189

Bildiri Özetleri 189 Bildiri Özetleri 189 Akut Lösemi Poster No: 0001 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİNDE VERİCİ ALICI KAN GRUBU UYUŞMAZLIĞI OLAN HASTALARDA ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ DENEYİMİ

Detaylı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: 73 Poster No: P000 ADOLESAN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİSİNDE İNDÜKSİYONDA YÜKSEK DOZ STEROİD KULLANIMI İLE ARTMIŞ SAĞKALIM: Şule Ünal, Aytemiz Gürgey, Selin Elmas, Sevgi Yetgin, Murat

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org. ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 4 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 4 June

Detaylı

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER posterler Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları P-001 Safiye Aşcı 1, Rabin Saba 2, Şirin Elmi 3, Zeynep Tuncel 4, Murat

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Poster Bildirileri Akut Lösemiler Bildiri: 49 Poster No: P00 YAŞLI (60 YAŞ ÜZERİ) AKUT MİYELOBLASTİK LÖSE- MİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ SİTOZİN ARABİNO- ZİD İLE İDAME TEDAVİSİ Zahit Bolaman, Gürhan Kadıköylü,

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİNİN ÖNEMİ (UZMANLIK TEZİ) TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster relerinin kemik iliğini infiltre etmesi, paraproteinlerin kanda ve idrarda artışı görülür. Gelişen osteoporoza bağlı kemik ağrıları veya kırıkları, eritrosit sedimantasyon hızında belirgin artma, serum

Detaylı

PERİTON DİYALİZİNDE KARŞILAŞTIĞIMIZ SORUNLAR. Dr.Mahmut YAVUZ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

PERİTON DİYALİZİNDE KARŞILAŞTIĞIMIZ SORUNLAR. Dr.Mahmut YAVUZ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı PERİTON DİYALİZİNDE KARŞILAŞTIĞIMIZ SORUNLAR Dr.Mahmut YAVUZ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı OLGU 1 57 yaşında erkek hasta, Polikistik böbrek hastalığına sekonder KRY, 9 yıldır SAPD

Detaylı

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN KLİNİK, LABORATUVAR VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ Uzm. Dr. MÜFERET ERGÜVEN HENOCHSCHÖNLEİN PURPURALI ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMUNUN

Detaylı

Clinical Infectious Diseases

Clinical Infectious Diseases iii. ESBLs: Consider CID 15 Şubat 2011 Cilt 52 Supp 4 s. e56-e93 tıpkıbasımıdır. Clinical Infectious Diseases Türkçe Tıpkıbasım Kanserli Nötropenik Hastalarda Antimikrobiyal Ajanların Kullanımına İlişkin

Detaylı

TRANSPLANTASYON SONRASI ERKEN DÖNEMDE GÖRÜLEN ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

TRANSPLANTASYON SONRASI ERKEN DÖNEMDE GÖRÜLEN ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI TRANSPLANTASYON SONRASI ERKEN DÖNEMDE GÖRÜLEN ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ Dr. Arkun AYTUTULDU UZMANLIK

Detaylı

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Dr. Sevgi Kalayoğlu-Beşışık İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD, İstanbul Hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HKHT) çok yüksek

Detaylı

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol 1 Transplant Alıcılarında Viral Enfeksiyonlar Viral infeksiyonlar İmmünsüpresif ilaçlar Greft rejeksiyonunun

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 50. Türk Pediatri Kongresi P-00 Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu sunumu Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin,

Detaylı

TEDAVİ TIP FAKÜLTES TEDAVİDE DE GENEL YAKLAŞIM. Dr A Zahit Bolaman

TEDAVİ TIP FAKÜLTES TEDAVİDE DE GENEL YAKLAŞIM. Dr A Zahit Bolaman HEMATOLOJİDE ANTİFUNGAL TEDAVİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES LTESİ HEMATOLOJİ BD ANTİFUNGAL TEDAVİDE DE GENEL YAKLAŞIM Dr A Zahit Bolaman Profilaktik antibakteriyel ilaç uygulamaları Akut lösemi

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi URL: http://www.mjima.org/ DOİ: 10.5578/mjima.8786 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE http://www.mjima.org/ /www w ma.o.org Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 16 Poster Presentations P-001 [Kabul:Poster] [Acil Pediatri] Sabiha Şahin Çocuklarda karbonmonoksit zehirlenmelerinde laktat düzeylerinin Prognostik eğeri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TF Çocuk Sağlığı

Detaylı

08-10 Mart 2012, ANTALYA

08-10 Mart 2012, ANTALYA Bildiri Özetleri AKUT LÖSEMİ Bildiri: 089 P001 GRİ TROMBOSİT SENDROMLU VERİCİDEN YAPILAN ALLOGENEİK NAKİL SONRASI, GRİ TROMBOSİTLİ HEMATOPOETİK ENGRAFTMAN. Abdullah Katgı 1, Pınar Ataca 2, Selda Kahraman

Detaylı

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Klinik İpuçları*

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Klinik İpuçları* Hazırlayan: Mustafa Hacımustafaoğlu, Bursa * Bu sayfaya, konusunda uzman akademisyenlerin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları radyolojisi ile ilgili ve kısa klinik bilgileri de içeren konusunda klinik açıdan

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı